Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon Varamedlemmar møter etter nærare avtale. DAGSORDEN:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. DAGSORDEN:"

Transkript

1 Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:30 Eventuelt forfall skal meldast til telefon Varamedlemmar møter etter nærare avtale. DAGSORDEN: 09:30 10:15 Utvikling av Sogndal skisenter Hodlekve v/prosjektleiar Wilhelm Tangerud 10:15 10:45 Status Cruise/kai løysinga Sogn Næring v/paal Fosdahl. 10:45 Formannskapsmøte: Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 41/09 09/47-17 Formannskapet Opning - orienteringar og drøftingar 42/09 09/ Kulturmidlar /09 09/ Revisjon av retningslinjer for bruk av næringsfondet 44/09 09/ SAL AV G/BNR 69/11 I SOGNDAL KOMMUNE Sakene er offentleg utlagde i Tenestetorget, Sogndal bibliotek og busenteret i Fjærland. Informasjon på vår heimeside: Sogndal, Jarle Aarvoll -ordførar- Gerd Kleiven formannskapssekretær

2 Sogndal kommune Sak 41/09 Formannskapet Saksh.: Gerd Kleiven Arkiv: 033 Arkivsak: 09/47 Saksnr.: Utval Møtedato 41/09 Formannskapet Sak 41/09 Formannskapet Opning - orienteringar og drøftingar Dagsorden: 09:30 10:15 Utvikling av Sogndal skisenter Hodlekve v/prosjektleiar Wilhelm Tangerud 10:15 10:45 Status Cruise/kai løysinga Sogn Næring v/paal Fosdahl. 10:45 Formannskapsmøte: Pkt. 1. OPNING: A. Konstituering av møtet: Møtet lovleg sett med følgjande til stades: Ordførar Jarle Aarvoll, varaordførar Heidi-Kathrin Osland, Klaus Endre Timberlid, Astrid Hove, Karen Marie Hjelmeseter, Christen Knagenhjelm, Helge Torstad, Rita Navarsete, Sigurd Sætre møter for Kjetil Ertesvåg. Frå administrasjonen møter rådmann Jostein Aanestad. Innkalling og sakliste Godkjenning. Møteleiar: Ordførar Jarle Aarvoll. Ope møte. B. Protokoll frå møtet godkjenning. Pkt. 2 Pkt. 3 ORIENTERINGAR OG DRØFTINGAR A. Orientering frå ordførar: 1. Planlegging av Botsfor-konferanse, trafikksituasjonen i og omkring Sogndal sentrum. 2. Samhandlingskonferanse i regi av Sogn regionråd. B. Orientering frå utval. C. Innspel frå medlemane. D. Orientering frå rådmann: 1. Oppfølging av tiltakspakke. 2. Tilskot hjortevilt-forvaltning. 3. INU-søknader. 4. Tilsetjingar. E. Drøftingar. SKRIV OG MELDINGAR A. Kulturskulen i Sogn. Politisk vedtak Luster kommune datert (Arkivsak 09/1807). B. Kulturskulen i Sogn. Politisk vedtak Leikanger kommune datert (Arkivsak 09/1807). C. NVE Småkraft AS 5 kraftverk ved Fjærlandsfjorden. Vedtak datert (Arkivsak 09/2010) D. NVE- Sognekraft AS Ny 132 kv kraftledning frå Fjærlandsfjorden til Grindsdalen. Vedtak datert (Arkivsak 06/1301). E. A/S Fjærlandsvegen samanlikning av trafikk og inntekter første halvår 2008/2009. F. De Heiberske samlinger/sogn Folkemuseum Informasjon om kommunale driftstilskot til museum. Brev datert (Arkivsak 09/326) G. Sjølyst Utvikling Sogn Medesinske senter. Brev datert (Arkivsak 09/2002). Side 2 av 9

3 Sak 41/09 H. Olje- og energidepartementet Alternativ veg til trafostasjon Ørskog-Fardal. E-post datert (Arkivsak nr. 06/551). I. Kommunal og regionaldepartementet KS. Invitasjon til pilotprosjekt Hvor godt er lokaldemokratiet i din kommune. J. Lærdal kommune Attendekjøp av aksjar i Sognehallen AS. Brev datert (Arkivsak nr 09/2055). K. Informasjon om pandemi som følge av influensa A (H1N1). Brev frå KS datert (09/1729). L. Samhandlingsreformen en mulighetsreform for kommunene Brev datert frå KS. Vedlegg: Pkt. 3. Sogndal, Gerd Kleiven - F.sekr.- Side 3 av 9

4 Sogndal kommune Sak 42/09 Formannskapet Saksh.: Inger Pedersen Arkiv: 223 C10 Arkivsak: 09/160 Saksnr.: Utval Møtedato 42/09 Formannskapet Sak 42/09 Kulturmidlar 2009 Tilråding: Kulturmidlane for 2009 vert fordelt slik: 1. Tiltak som er retta mot barn og unge kr Andre tiltak og retta mot barn og ungekr Drift av lokale kr Arrangement og eingongstiltak kr = kr STØY festivalen 2009 får eit tilskot på kr Samla sum på kr vert å dekke over budsjettpost kulturmidlar. 4. Kr vert sett av til restfordeling i desember Prenta vedlegg: 1. Framlegg til fordeling 2. Retningsliner for tildeling av kulturmidlar. Uprenta vedlegg: 1. Søknadene. Saksutgreiing Bakgrunn Tildeling av kulturmidlar vart kunngjort i Sogn Avis og på kommunen si nettside med søknadsfrist I utlysingsteksten vart det informert om at kommunen kvart år deler ut kulturmidlar til lag og organisasjonar som skipar kulturtilbod for barn og ungdom. I følgje retningslinene har kommunen følgjande prioriteringar: Tiltak for barn og unge er prioriterte I tillegg vil ein kunne prioritere tiltak som gjev eit kulturtilbod for folk i kommunen som konsertar og andre framsyningar og drift av forsamlingslokale Lokale tiltak skal prioriterast framfor tiltak på region/fylkesplan Ein del av midlane skal kunne nyttast til eit samarbeid med lag og organisasjonar for å få gjennomført vedtekne tiltak t.d. i friluftsplan og miljøplan. Det er motteke 34 søknader til hovudtildeling av kulturmidlane jf. vedlegg 1. Side 4 av 9

5 Sak 42/09 Det er i tillegg motteke 2 søknader etter søknadsfristen, og som vi har vald å handsame i samband med tildeling av kulturmidlar: Sogndal Røde Kors Hjelpekorps søkjer i brev dagsett om tilskot til ny snøskuter. Denne har ein samla kostnad på kr Det er ikkje søkt om nokon særskilt sum, og skuteren vart kjøpt inn i januar STØY festivalen søkjer i brev motte om kr i tilskot til artisthonorar og marknadsføring. Arrangementet har eit samla budsjett på kr Festivalen vert skipa medio september for tredje gong. Midlar til disposisjon På budsjettet er det sett av kr til kulturmidlar. Desse er fordelt slik: Hovudtildeling kr Leikeplassar kr (er fordelt) Nyttårskonsert kr (eige vedtak) Hamsun framsyning kr (eige vedtak) Resttildeling kr = kr I følgje retningslinene bør ein del av midlane haldast av til fordeling i desember. Det er gjort framlegg om at det vert sett av kr til fordeling på slutten av året. Framlegg til fordeling går fram av vedlegg 1. Det har vore gjort vedtak om å løyve inntil kr av kulturmidlane til ungdomsfestivalen (Ungdomsrøra). Desse midlane har det ikkje vore naudsynt å nytte, og dei vert no fordelt som ein del av hovudtildelinga (er med i summen på kr ). Prioriteringar Det er ikkje gjort framlegg om store endringar i høve til fordelinga til lag og organisasjonar som vart gjort i fjor. I framlegg til vedtak er lokale lag og organisasjonar der hovudtyngda av medlemane er barn og ungdom prioriterte. Dette er i samsvar med pkt. 1 i retningslinene. I fordelinga mellom organisasjonane er det lagt vekt på medlemstal. Det er i samsvar med tidlegare praksis ikkje tilrådd tilskot til undergrupper i eit idrettslag. Kunstlaget har tidlegare fått tilskot til barn/ungeprosjekt. I år søkjer dei om ordinære driftstilskot. Vi ser elles at det er mogleg å få til kunstutstillingar for barn gjennom den kulturelle skulesekken. Ved arrangement og enkelttiltak er òg aktivitetar til for barn og unge prioriterte: Sogn teaterforum får tilskot til subsidiering av teaterbillettar til ungdom Indre Sogn Kystlag får tilskot til ro- og seglingsopplæring for barn og ungdom Amlabukta grendalag får tilskot til Olsokfeiring (familiearrangement). Det er gjort framlegg om at STØY festivalen får eit tilskot på kr Det er eit positivt tiltak, men når i mindre grad fram til aldersgruppa under 18/20 år. Kommunen har i år nytta om lag kr til ungdomsfestival i regi av ungdomsavdelilnga. Side 5 av 9

6 Sak 42/09 Når det gjeld tilbod til vaksne (pkt. 2 i retningslinene), har vi gjennom tidlegare vedtak prioritert nyttårskonserten og Hamsun framsyninga på Bjelde Gard. Det er ikkje funne rom til å prioritere fleire vaksenarrangement. Sogndal vidaregåande skule søkjer om deltaking i internasjonale prosjekt. Grunnskulane i kommunen deltek òg i slike prosjekt, men dette vert dekka over eige budsjett. Nattuglene fekk i fjor tilskot til gåvekort i samband med å halde seg edru på 17. mai. I år søkjer dei om eit generelt driftstilskot. Kommunen gjev indirekte støtte til Nattuglene i samband med utsending av vaktlister m.m gjennom Frivilligsentralen. Avslag Rådmannen vil rå til at følgjande søknader ver avslegne: 1. SOFORK Sogn og Fjordane Symfoniorkester 2. Sogn og Fjordane døveforeining 3. Sogn og Fjordane fylkeslag ADHD Norge 4. Balestrand TV 5. Nattuglene v/frivilligsentralen 6. Den norske bokbyen 7. Sogndal vidaregåande skule prosjekt Comenius 8. Deoran 9. Sogndal kunstlag 10. Sogndal/Lærdal/Aurland songlag to kyrkjekonsertar. 11. Sogndal Pensjonistlag. 12. Røde Kors Hjelpekorps. Sogndal kommune prioriter å støtte lokale lag og organisasjonar som gjev eit tilbod til barn og ungdom. 1. SIL Taekwando Sogndal kommune prioriter å gje tilskot til hovudlaget og ikkje til undergrupper. Sogndal, Jostein Aanestad rådmann Side 6 av 9

7 Sogndal kommune Sak 43/09 Formannskapet Saksh.: Jens Øyrehagen Arkiv: 242 U01 Arkivsak: 09/1924 Saksnr.: Utval Møtedato 43/09 Formannskapet Sak 43/09 Revisjon av retningslinjer for bruk av næringsfondet Tilråding: Formannskapet vedtek Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet, jf vedlagd notat dagsett Vedlegg: 1. Notat frå Sogn Næring dagsett 3. juli Framlegg til Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet, notat dagsett Saksutgreiing: Bakgrunn: Kommunestyre har i vedtak av Klima og energiplan og Tertialrapport 01/2009 gjeve føringar for revisjon av Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet. Det skal innarbeidast klimavurderingar i retningslinjene for næringsfondet. Verksemder skal oppmuntrast til miljøsertifisering. Det finnst mange ulike sertifiseringsordningar med ulik grad til miljøkrav. Eksempel på slike ordningar er: Miljøfyrtårn, Svanen, EU-blomsten ISO og EMAS. Miljøsetifisering innebær at verksemda forpliktar seg til å føreta ein miljøanalyse og utarbeida ein plan for forbetring der ein ikkje tilfredsstiller krava i sertifiseringsordninga. På bakgrunn av eit utkast til reviderte retningslinjer for næringsfondet har Sogn Næring kome med innspel/merknader, jf. vedlegg 1. Sogn Næring peikar på følgjande: Bør leggje opp til færre og større tildelingar Bør ha ein profil som gjer at fondet handterar etableringar som fell utanfor Innovasjon Noreg og Fylkeskommunen sitt tiltaksapparat Prioriteringar: Tilfører produkt eller tenester som ikkje finnst i Sogndal eller regionen Retta inn mot område som er gjeve prioritet av Sogn Næring eller Sogndal kommune Leggje til rette for samarbeid mellom verksemder Tilfører kompetanse til Sogndal Tilfører arbeidsplassar for kvinner og ungdom til Sogndal Leggje til rette for ei miljøvennleg utvikling i lokalsamfunnet Sogn Næring meiner at ei stram føring på bruken av næringsfondet m.a. til miljøsertifisering vil innsnevre handlingsrommet til fondsstyret og føre til at fondet kan nyttast mindre strategisk. Vedlagde framlegg til retningslinjer imøtekjem synspunkta frå Sogn Næring. Side 7 av 9

8 Sak 43/09 Vurdering: Kommunestyret har i Klima og energiplan sagt at det skal oppmuntrast til miljøsertifisering og at Formannskapet skal gje retningslinjer til Sogn Næring om bruk av næringsfondet til klimavurderingar. Dette er og gjenteke i samband med handsming av 1. tertialrapport Dei føreslegne endringane av retningslinjene imøtekjem dette. Retningslinjene stimulerar til miljøsertifisering. Miljøsertifisering er ein gjennomgang og eventuell endring av verksemder si drift. Sogn Næring meiner at næringsfondet bør ha vidast mogelege råmer. Dei prioriterte områda er endra i samsvar med Sogn Næring sine innspel. Rettleiande norm for tilskot til prioriterte tiltak er og endra slik Sogn Næring ynskjer. Sjølv med dei endringane i retningslinjer som er føreslegne, vil Sogn Næring ha vide fullmakter og næringsfondet kan nyttast strategisk i høve til nyetableing med miljøprofil. Ut frå dette rår rådmannen til at dei reviderte retningslinjene vert vedtekne slik dei ligg føre. Sogndal Jostein Aanestad rådmann Einar Nedrelo tenesteleiar Side 8 av 9

9 Sogndal kommune Sak 44/09 Formannskapet Saksh.: Arvid Valland Arkiv: MTR 69/11 Arkivsak: 09/1720 Saksnr.: Utval Møtedato 44/09 Formannskapet Sak 44/09 SAL AV G/BNR 69/11 I SOGNDAL KOMMUNE Tilråding: Sogndal kommune sel g/b nr 69/11. Uprenta vedlegg: Tilbod, takst, kartvedlegg. Saksutgreiing: Eigedomen g/b nr 69/11, utskild tomt frå Nygard skule med påståande klubbhus, vart lyst ut for sal med frist for levering av tilbod innan Bakgrunnen for å leggja eigedommen ut for sal var at ungdomsavdelinga ikkje lengar nytta eigedomen. Den aktivitetne som var i klubbhuset vart i 2004 flytta til Nortun. Etter dette har ikkje ungdomsavdelinga hatt aktivitet i huset, og ungdomsavdelinga vil heller ikkje ha trong for eigedomen i framtida. Det er heller ikkje andre kommunale behov for å nytta eigedomen i framtida. Eigedommen ligg på Nygard i Fardal og var tidlegare del av Nygard skule. Ved sal i 2002 vart eigedomen delt og kommunen beheld deler av uteområdet med uthus. Det er ikkje ført fram vatn eller avløp på eigedomen, men det er hefte på naboeigedomen som gjev rett til tilknyting her. Det same gjeld for vegtilkomst. Tomtearealet på 69/11 er på 822 m2 og BTA/BRA av bygningen er på 130/126, 1. etg og loft. Eigedommen bær preg av manglande vedlikehald. Før bodrunden vart det halde takst på eigedommen der markedsverdien vart vurdert til kr ,- og låneverdien til kr ,-. Det kom inn 2 bod. Bod 1; kr ,- Bod 2; kr ,- Vurdering: Rådmannen rår til at bygning vert selt der tilbydar nr 1 for tilbod å kjøpa eigedommen. Dersom det ikkje vert inngått avtale med tilbydar nr 1 går tilbodet til tilbydar nr. 2. Kjøpar dekkar på vanleg måte tinglysing av skøytet og dokumentavgift. Sogndal, Jostein Aanestad rådmann Side 9 av 9

Møteprotokoll (09/777)

Møteprotokoll (09/777) Sogndal kommune Møteprotokoll (09/777) Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 12.03.2009 Tid: 09:00 12:10 Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/09 09/47 Formannskapet 12. mars 2009,

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 27.01.2011 Tid: NB! Frammøte ved inngangen til grusbana kl.09.

Møteinnkalling. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 27.01.2011 Tid: NB! Frammøte ved inngangen til grusbana kl.09. Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 27.01.2011 Tid: NB! Frammøte ved inngangen til grusbana kl.09.00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sogndal kommune MØTEINNKALLING Utval: Møtestad: Møtedato: KOMMUNESTYRET Kommunestyresalen - dialog 23.04.08: Kommunestyreseminar 24.04.08: Kommunestyremøte Tid: frå kl.09:00 begge dagar Eventuelt forfall

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 22.10.2009 Tid: 15:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2009 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/12 11/824 Elektronisk løysing for saker til politisk handsaming med nettbrett

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/12 11/824 Elektronisk løysing for saker til politisk handsaming med nettbrett MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.02.2012 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/12 11/824 Elektronisk løysing

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 32/12 11/936 Protokoll: ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 32/12 11/936 Protokoll: ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 14.06.2012 Tid: 12.00 MØTEINNKALLING Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling Generalforsamling Balestrand Industrier 10:00-11:00 Generalforsamling

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/15 10/879 Endring av retningslinene for gåvekontoen ved Balestrand helsetun

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/15 10/879 Endring av retningslinene for gåvekontoen ved Balestrand helsetun MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 12.02.2015 Tid: 10.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/15 10/879 Endring av retningslinene

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 16.02.2011 Tid: 08.30

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 16.02.2011 Tid: 08.30 Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen : 16.02.2011 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er utlagde

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0001/03 03/00072 BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN 1

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0001/03 03/00072 BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN 1 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 21.01.03 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0001/03 03/00072 BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009 MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: rådhuset Møtedato: 18.06.2009 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: 11/12 11/893 Søknad om bygging av landbruksveg - Baukasengvegen

MØTEINNKALLING SAKLISTE: 11/12 11/893 Søknad om bygging av landbruksveg - Baukasengvegen Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.02.2012 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, 2.12.2013 Tid:14:00

Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, 2.12.2013 Tid:14:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, 2.12.2013 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 27/10 09/706 SAMHANDLINGSREFORMA OG BALESTRAND KOMMUNE - ORGANISERING AV KOMMUNEN SITT ARBEID

MØTEINNKALLING SAKLISTE 27/10 09/706 SAMHANDLINGSREFORMA OG BALESTRAND KOMMUNE - ORGANISERING AV KOMMUNEN SITT ARBEID MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 30.11.2010 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 25/10 10/376

Detaljer

Møteprotokoll (09/127)

Møteprotokoll (09/127) Sogndal kommune Møteprotokoll (09/127) Utval: FORVALTNINGSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09:00 12:00 Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/09 09/129 Forvaltningsutvalet

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0107/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR JUNI 2005 843

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0107/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR JUNI 2005 843 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 30.08.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0107/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR JUNI

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 93/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS 2009 PR SEPTEMBER 2009 3

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 93/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS 2009 PR SEPTEMBER 2009 3 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 03.11.2009 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 93/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 41/09 09/1040 VAL AV NY REPRESENTANT I BALESTRAND SOKNERÅD 43/09 09/993 BETALINGSSATSAR I SKULEFRITIDSORDNINGA 2010

MØTEINNKALLING SAKLISTE 41/09 09/1040 VAL AV NY REPRESENTANT I BALESTRAND SOKNERÅD 43/09 09/993 BETALINGSSATSAR I SKULEFRITIDSORDNINGA 2010 MØTEINNKALLING Utval: Møtestad: KOMMUNESTYRET Nessane sambrukshus Møtedato: 16.12.2009 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 40/09 09/1094 MØTEPLAN

Detaljer

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalet i Stord kommune Møtestad: Publikumsalen, Stord rådhus Dato: 03.02.2015 Tidspunkt: 12:00 Dersom nokon av medlemmene ikkje kan møte

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Komite for næring, kultur og idrett Møtestad: Formannskapssalen Herøy rådhus Dato: 09.02.2015 Tid: 16:00 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Austrheim kommune KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 3. mars 2014 Stad: Kommunehuset Møterom Børilden 3. etg Kl.: 12.00 18.50 Tilstades: Solveig Hopen - leiar, Arne Kästel nestleiar

Detaljer

Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller postmottak@gol.kommune.no. Varamedlemer møter berre etter nærare avtale. Saker til behandling

Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller postmottak@gol.kommune.no. Varamedlemer møter berre etter nærare avtale. Saker til behandling Dato: 30.08.2012 kl. 9:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00312 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller postmottak@gol.kommune.no. Varamedlemer møter berre etter nærare avtale.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 18.03.03 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 30.10.2014 Tid: 12.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 77/14 14/479 Budsjett 2015,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkivsaksnr.: 08/64. Notat om næringsarbeidet i Luster kommune. Rådmannen si tilråding:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkivsaksnr.: 08/64. Notat om næringsarbeidet i Luster kommune. Rådmannen si tilråding: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Olav Grov Arkivsaksnr.: 08/64 Arkiv: Notat om næringsarbeidet i Luster kommune Rådmannen si tilråding: Næringsutvalet seier seg samd i innhaldet i notatet Sakshandsaming og

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 85/09 :: Hafslo skyttarlag. Lån i næringsfondet - vilkår. 90/09 :: Reglement for Råd for funksjonshemma i Luster - revidering

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 85/09 :: Hafslo skyttarlag. Lån i næringsfondet - vilkår. 90/09 :: Reglement for Råd for funksjonshemma i Luster - revidering MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 26.11.2009 Tid: 12.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf. 57 68 55 00

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Komite for næring, kultur og idrett Møtestad: Formannskapssalen Herøy rådhus Dato: 18.05.2015 Tid: 16:00 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer