Videreutvikle og oppdatere nettsiden, bloggen og sosiale medier Sørge for at nettsiden er funksjonell og oppdatert.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Videreutvikle og oppdatere nettsiden, bloggen og sosiale medier Sørge for at nettsiden er funksjonell og oppdatert."

Transkript

1 1 Forslag til FUG Norges handlingsplan 2013 Styret Ha det overordnede ansvaret for foreningens drift, faglig og økonomisk, gjennom å se til at arbeidsgruppene utfører de arbeidsoppgavene som må til for å nå målene i handlingsplanen Innkalle til styremøter og møter med arbeidsgruppene etter behov Samarbeide med daglig leder i NFS og koordinator i FUG for optimalt utbytte av ressursene Tilrettelegge for direkte kommunikasjon mellom arbeidsgruppene Arbeide for videre utvikling av det skandinaviske samarbeidsprosjektet i Ghana Være våkne for nye prosjekt eller samarbeid som kan falle inn under formålsparagrafen Legge til rette for god fremdrift Zambiaprosjektet sammen med Prosjektgruppe Zambia. Bidra i kontakten med Ministry of Health (MoH) og andre relevante helseaktører i Zambia Media- og aktivitetsgruppa Skaffe økonomiske midler og profilere FUG Øke medlemstallet til 400 medlemmer innen utgangen av Øke medlemstallet ved å profilere FUG på fagdager, konferanser, Farmasidagene, arrangere vervekonkurranse og debattmøte, ved å holde presentasjoner og ved å bruke sosiale medier/nettsiden for å nå nye medlemmer. Rekruttere aktive medlemmer med kompetanse som er viktig for FUG s virksomhet, for eksempel medlemmer med interesse/kompetanse innen media- og kommunikasjon, apotekproduksjon/sykehusapotek, frivillig arbeid/bistandsarbeid. Rekrutteringen bør foregå ved å bruke nettverket innad i FUG, annonsere i NFT og på nettsiden/facebook, annonsere spesifikt mot sykehusapotekene og media-og kommunikasjonslinje på høyskolen. Skaffe minst 8 månedens bidragsyter i løpet av Sørge for at bidragsyteren og samarbeidet med FUG profileres godt på nettsiden bloggen og sosiale medier. Aktivt sørge for at nye bedrifter utfordres til å være månedens bidragsyter. Fortsette det økonomiske samarbeidet med NMD og Apotek 1, samt etablere nye samarbeidsavtaler med andre apotekkjeder, grossister, stiftelser og private selskaper. La månedens bidragsyter få annonseplass på nettsiden Videreutvikle og oppdatere nettsiden, bloggen og sosiale medier Sørge for at nettsiden er funksjonell og oppdatert.

2 2 Legge ut nyheter på nettsiden, Facebook, Twitter og Instagram fortløpende. Sørge for interessante blogginnlegg i FUG-bloggen. Nettsiden og sosiale medier er viktige verktøy for å profilere FUG, skaffe midler og verve nye medlemmer. Andre viktige oppgaver i 2013 Bistå Prosjektgruppe Zambia og Prosjektgruppe Ghana med profilering, pengeinnsamling og rekruttering til sine prosjekter. Sende ut nyhetsbrev og videreføre spalten i NFT. Bidra med farmasøytisk kompetanse i relevante debatter.lage nytt kampanjemateriell i form av brosjyrer, flyers/visittkort og PowerPoint Presentasjoner. Viktig å få dette klart slik at gruppen kan stille opp på stand og presentasjoner på kort varsel. Utforme kort prosjektbeskrivelse med mandat for media- og aktivitetsgruppa Prosjektgruppe Zambia Sette i gang Fase 1-prosjektet ved Cancer Diseases Hospital i Lusaka. Målet er at dette skal bli et «Centre of Excellence in Oncology Pharmacy»; et apotek som fremstår som en trygg og attraktiv arbeidsplass, som leverer produkter og tjenester av god kvalitet og som skal fungere som et opplæringssted for farmasistudenter og sykehusfarmasøyter fra andre sykehusapotek. For 2013 er det planlagt 3 (-4) utreiser til Lusaka, avhengig av prosessen for bygging av ny produksjonsenhet for tilberedning av cytostatika tilknyttet apoteket: Første utreise januar/februar Oppholdets lengde: Ca 2 uker Forberedelse til og møte med representanter for renromsteknikk og utstyr fra Sør- Afrika på hospitalet. Møtet inkluderer representasjon fra MOH, PRA, flere yrkesgrupper på hospitalet samt farmasøyter Kartlegging av mange forhold rundt kreftbehandlingen og apotekets nåværende rutiner som knytter seg til tilberedning av cytostatika, alt fra lagerhold, rengjøringsrutiner og bemanning til hvordan selve tilberedningen foregår og dokumenteres. Arbeidet med SOPer kan også starte. Besøk på PRA avd. for legemiddelinspeksjon (for samarbeid om å sette nasjonale standarder for tilberedning av cytostatika). Besøk på School of Pharmacy (for informasjon om hva som undervises i mht. aseptisk fremstilling og spesielt om cytostatika. Diskutere nytt opplegg for undervisningen). Avtale om veien videre med Dr. Lishimpi

3 3 Andre utreise juni/juli Oppholdets lengde: 2-3 uker Oppfølging av byggeprosjektet. SOPer (utarbeidelse av og trening i gjennomføring for både cytostatikaavd. og lagerhold). Avfallshåndtering Besøk på UTH pharmacy Besøk på UTH avd. for mikrobiologi (for informasjon om mikrobiologisk kontroll) Mikrobiologisk kontroll (tester i cytostatikaavdelingen) Tredje utreise oktober/november Oppholdets lengde: 2-3 uker Oppfølging av byggeprosjektet inkl. innredning? Lagerflytting til lokaler i ny fløy SOPer (utarbeidelse av og trening i gjennomføring for både cytostatikaavd. oglagerhold) Mikrobiologisk kontroll (tester i cytostatikaavdelingen (og i lageret) Ev. fjerde utreise (kan sannsynligvis ikke skje før i 2014.) Oppholdets lengde: Anslag 6 uker. Delta ved klargjøring av renrommet med sluser (rengjøring) Delta ved innkjøring og validering av utstyr sammen med ESCO og Clean Room Maintenance fra Sør-Afrika og apotekfarmasøytene. Observere treningen i bruk av sikkerhetsbenk (som skal gis av ESCO). Drille prosedyrer. Tilrettelegge praktiske forhold for de som reiser på vegne av FUG. Dette inkluderer bosted i nærheten av sykehuset, tilgjengelig kontor med internettilgang og registrering av norske farmasøyter. PSZ skal hjelpe oss med dette. Holde tett kontakt med nøkkelpersoner i Zambia gjennom og telefonkonferanser Inngå Memorandum of Understanding med PSZ, CHAZ og NCA Månedlige rapporteringsfrister for ansvarlige ved CDH pharmacy, CDH, MOH, FUG og eventuelt andre Utarbeide detaljerte planer og mål for hver utreise Arrangere briefingmøter i god tid før avreise og debriefingmøter raskt etter hjemkomst Skriftlige rapporter fra hver utreise legges på Intranettet

4 4 Opprette en pool av kvalifiserte farmasøyter (fortrinnsvis sykehusfarmasøyter) som ønsker å delta i prosjektet, og holde disse oppdaterte mht prosjektfremgang og mulig utreise Sørge for å holde nettsiden oppdatert mht dokumenter, bilder og annet fra utreisene Holde styret og media- og aktivitetsgruppa løpende orientert om sitt arbeid Utforme kort prosjektbeskrivelse med mandat for prosjektgruppa Zambia Etablere studentgruppe - school of pharmacy i Lusaka, og legge til rette for kontakt med studentgruppe i Zambia og i Bergen. Forkortelser: MOH: Ministry of Health CDH: Cancer Diseases Hospital UTH: University Teaching Hospital PRA: Pharmaceutical Regulatory Authorities PSZ: Pharmaceutical Society of Zambia CHAZ: Churches Health Association of Zambia NCA: Norwegian Church Aid Prosjektgruppe Ghana Skandinaviske målsetninger (hovedansvaret fordelt på Danmark, Sverige eller Norge) Ferdigstille Memorandum of understanding (Sverige) Ferdigstille samarbeidsavtalen med de andre skandinaviske landene (Sverige) Ferdigstille forprosjekt og påstarte hovedprosjekt del 1(Norge) Innbringe midler til å drifte prosjektet, Sverige, Danmark Norge, med 1/3 hver Kjøpe inn eller få donert en HPLC-maskin (Danmark) Definere holdepunkter/retningslinjer for å skape et godt samarbeid med samarbeidspartnerne i Ghana (UGSOP og META) (Sverige) Knytte flere personer ved UGSOP til prosjektet (per i dag kun Henry Nettey som er tilknyttet) (Sverige) Styrke samarbeidet mellom skandinaviske landene ved å holde telefonkonferanser en gang per måned (Sverige) Norske målsetninger (Norge har ansvar for forprosjektet): Ferdigstille forprosjekt ved å skaffe resterende midler, utvikle retningslinjer for nødvendig drift av lab og innkjøp av viktig utstyr. Opprettholde samarbeid med studentgruppen i Tromsø ved å sende referat fra møter i Ghana-prosjektgruppen, samt delegere oppgaver til studentgruppen Opprette kontakt med norske utdanningsinstitusjoner vedrørende mulighet for samarbeid om bachelor-/masteroppgaver for norske studenter Tilknytte gruppen personer med kompetanse innen falske legemidler og prosjektledelse Sørge for å holde nettsiden oppdatert mht dokumenter, bilder og annet fra utreisene

5 5 Holde styret løpende orientert om sitt arbeid Utforme kort prosjektbeskrivelse med mandat for Ghana-gruppa Studentgruppe UiO Studentgruppa har ansvaret for studentprosjektet Pharma-Aidè Mali-Norvège og jobber kontinuerlig for å styrke samarbeid med samarbeidspartnere og sikre kvaliteten på prosjektet ved å: Videreføre og styrke samarbeid og kommunikasjon med Apotek 1 Videreføre og styrke samarbeid og kommunikasjon med Pharma-Aidè Mali, blant annet ved jevnlige nettmøter. Utføre tilsynsrunde på helsesentrene i Mali dersom sikkerhetssituasjonen tillater utreise. Opprette en lab for diagnostiske analyser ved helsesenteret i Sido dersom sikkerhetssituasjonen tillater utreise. Jobbe for å opprette og videreføre kommunikasjon mellom farmasistudenter fra de forskjellige studiestedene i Norge, blant annet ved å synliggjøre FUG under NoPSA nasjonal kongress. Øke synligheten til studentgruppa ved: Bidra til bedret internkommunikasjon ved å bli flinkere til å kommunisere om hva studentgruppa gjør. Kontinuerlig rekruttere nye medlemmer til studentgruppa. Profilere oss på Blindern og Farmasøytisk institutt med ulike aktiviteter, blant annet ved informasjonsarbeid ovenfor nye studenter. Arrangere en temadag for studenter og ansatte ved Farmasøytisk institutt med fokus på global farmasi. Delta på Farmasidagene og være synlige med både poster og aktuelle foredrag. FUG Tromsø Studentgruppe Finne et lokalt prosjekt å støtte Arrangere minst en fagdag der inntektene går til de prosjektene studentgruppa jobber med, herunder med målsetning om å bidra med om lag kr til Ghana-prosjektet Samarbeide med de andre studentorganisasjonene på Institutt for farmasi; PLACEBO og PLACEBOeffekten Opprettholde og forbedre kommunikasjonen mellom FUG-studentgruppene fra de ulike lærestedene i Norge

6 6 Øke synligheten til studentgruppa ved: Hyppig bruk av sida vår på Facebook; forbedre kommunikasjonen slik at andre er oppdaterte på hva studentgruppa gjør Rekruttering av nye medlemmer Profilere FUG gjennom UiT og IFA gjennom ulike aktiviteter som fagdag, aktivitetsdag (løp for lab), quiz og kakesalg Å ha stand i sentrum og øke synligheten til gruppa også på lokalt nivå Studentgruppa i Bergen Få på plass en ny leder for å videreføre driften i gruppa Å gjennomføre inntektsbringende aktiviteter for FUG som veldedighetsløp, arrangere film/quizkveld og ha FUG-stand for de nye studentene i august Støtte Zambiaprosjekter ved å samle inn gaver/støtte på om lag kr

Farmasøyter uten grenser, Norge (FUG, Norge) Styrets beretning for 2012

Farmasøyter uten grenser, Norge (FUG, Norge) Styrets beretning for 2012 1 Farmasøyter uten grenser, Norge (FUG, Norge) Styrets beretning for 2012 1. Farmasøyter uten grenser, Norge Foreningens formål er å fremme god helse for alle uavhengig av økonomi og bosted, med hovedinnsats

Detaljer

Arbeidsplan 2015. Vedtatt av sentralstyret 29. november 2014

Arbeidsplan 2015. Vedtatt av sentralstyret 29. november 2014 Arbeidsplan 2015 Vedtatt av sentralstyret 29. november 2014 Arbeidsplan 2015 Innhold Innledning - prioriteringer... 3 a) å øke satsningen på likemannsarbeid... 3 b) å tilby mer målrettet informasjonsarbeid...

Detaljer

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014 ELVANE MØTAST Elvane møtest, frå kvar sitt fjell. Grip kvarandre i hendene. Blandar sin song og sitt blod. Held fram einige, sterkare, snåvarikkje so lett i steinane: Turrskodd skal ingen vassa oss no!

Detaljer

STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11

STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11 STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11 LEDER Mål og planer Leder i linjeforeningen Kultur og ledelse har det overordnede ansvar for aktiviteter, fremdriftsplaner

Detaljer

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6...

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6... Vedlegg 1 Bakgrunnsinformasjon aktiviteter og budsjett Innhold: 1. Vedlegg til søknad om midler til prosjektet Aktivitet 1 2 Aktivitet 2 a.2 Aktivitet 2 b...3 Aktivitet 3 a.3 Aktivitet 3 b.4 Aktivitet

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSSTRATEGI 2011-2014

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSSTRATEGI 2011-2014 FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSSTRATEGI 2011-2014 Forsknings- og utviklingsarbeid i Sykehusapotek Nord HF skal fremme rasjonell legemiddelbruk på individ- og samfunnsnivå. Arbeidet skal styrke farmasøytisk forskning

Detaljer

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim Sluttrapport Vivilheim 1 BAKGRUNN Ideen til Vivilheim tok form ut fra erkjennelsen av at Helgeland i økende grad har behov for ny arbeidskraft og kompetansemedarbeidere. Innbyggertallet i landet har økt

Detaljer

Tiltaksplan for rekruttering til studieprogram ved Helsefak

Tiltaksplan for rekruttering til studieprogram ved Helsefak Tiltaksplan for rekruttering til studieprogram ved Helsefak 2015 Det helsevitenskapelige fakultet Redegjørelse for tiltak og ansvar for rekrutteringsarbeidet ved Helsefak Sist oppdatert: 04.02.2015 Innhold

Detaljer

Vært&med&på&arbeidsmøte&om&vertskapsgruppe.&Hyggelig&og&produktivt.&

Vært&med&på&arbeidsmøte&om&vertskapsgruppe.&Hyggelig&og&produktivt.& 07#14& KVARTERSTYREMØTE+ ORIENTERINGER& & LEDER+ Vært&med&på&arbeidsmøte&om&vertskapsgruppe.&Hyggelig&og&produktivt.& Var&med&på&Velferdstinget&sitt&oppstartsseminar&på&lørdag.&Mye&nyttig&informasjon&og&vi&fikk&komme&

Detaljer

En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV

En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Detaljer

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Innhold INNHOLD... 2 1 INNLEDNING... 3 1.1 OMDØMME I OFFENTLIG SEKTOR... 3 1.2 OM PLANEN... 3 1.3 STYRINGSDOKUMENTER... 4 2. OMDØMMEARBEID

Detaljer

Lokale vedtekter BIS Bergen 02.10.14 LOKALE VEDTEKTER BIS BERGEN (GJELDENDE FRA 02.OKTOBER 2014)

Lokale vedtekter BIS Bergen 02.10.14 LOKALE VEDTEKTER BIS BERGEN (GJELDENDE FRA 02.OKTOBER 2014) LOKALE VEDTEKTER BIS BERGEN (GJELDENDE FRA 02.OKTOBER 2014) 1 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter og stillingsinstrukser gjeldende for BI Studentsamfunn, Bergen. Disse skal ikke bryte med de standardiserte

Detaljer

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2012

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2012 Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2012 Kirkeveien 61, 3.etg., 0364 OSLO Tlf 23 33 19 00, Faks 23 33 19 02 E-post: post@norskselvhjelpsforum.no, Internett: http://www.norskselvhjelpsforum.no/ Organisasjonsnummer

Detaljer

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 17.november 2012

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 17.november 2012 SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 17.november 2012 Vedtekter BI Studentsamfunn, Sentrale 1 FORORD Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn

Detaljer

VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER. for

VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER. for VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER for Gjeldende fra 5. Mars 2012 Forord: Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn (BIS).

Detaljer

Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Lokalavdelingene

Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Lokalavdelingene Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Lokalavdelingene Gjeldende fra 9.desember 2011 1 Forord: Dette heftet inneholder de grunnleggende vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser

Detaljer

Langsiktig strategi for Det Akademiske Kvarter

Langsiktig strategi for Det Akademiske Kvarter Langsiktig strategi for Det Akademiske Kvarter 2015-2017 KORT OM STRATEGIPROSESSEN Kvarterets strategi for 2015 2017 er utarbeidet på strategiseminar mandag 6. oktober. Det har i forkant blitt sendt ut

Detaljer

Innledning. Hvordan er Handlingsplanen bygget opp? Hvilke områder omhandler Handlingsplanen, og hvilke prioriteringer er gjort?

Innledning. Hvordan er Handlingsplanen bygget opp? Hvilke områder omhandler Handlingsplanen, og hvilke prioriteringer er gjort? SORG MØTER OMSORG Innledning. LEVE Hordaland har som målsetting Sorg møter Omsorg. Med dette som utgangspunkt utarbeider Fylkesstyret en 3 årig Handlingsplan som viser retningen for utviklingen av vårt

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

Strategidokument. Mental Helse 2013-2016 LIKEVERD ÅPENHET RESPEKT

Strategidokument. Mental Helse 2013-2016 LIKEVERD ÅPENHET RESPEKT Strategidokument Mental Helse 2013-2016 LIKEVERD ÅPENHET RESPEKT Forord Innholdsfortegnelse Mental Helse er en medlemsorganisasjon for alle mennesker med psykiske helseproblemer, pårørende og andre interesserte.

Detaljer

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS)

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Generalforsamling Drammen 23.september 2015 1 Velkommen til årets Generalforsamling! Det er en glede å invitere til Generalforsamling

Detaljer

Omdømmebygging for Osloregionen

Omdømmebygging for Osloregionen Omdømmebygging for Osloregionen Anbefalinger for hovedprosjekt Utarbeidet av Apeland Informasjon AS på oppdrag fra Osloregionen 28. mars 2011 1 1. Innledning og bakgrunn Osloregionens styre vedtok i desember

Detaljer

HANDLINGSPLAN NCFU 2012-13

HANDLINGSPLAN NCFU 2012-13 HANDLINGSPLAN NCFU 2012-13 INNLEDNING Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU) jobber for at det skal være så lett som mulig å være ung med cøliaki og dermatittis herpetiformis (DH) altså leve glutenfritt.

Detaljer

Styresak nr 60 2013 Medisinsk teknisk verksted

Styresak nr 60 2013 Medisinsk teknisk verksted Besøksadresse: Torvgata 2, 8006 Bodø Postadresse: Luftambulansetjenesten ANS, Postboks 235, 8001 Bodø Tlf: +47 75 54 99 50 Styresak nr 60 2013 Medisinsk teknisk verksted Saksbehandler: Mariann M. Hunstad,

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs Kurs 2009/2010 2 KURSKATALOG 2009-2010 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) er et samarbeidsorgan for over 75 frivillige organisasjoner i Norge. Medlemsorganisasjonene er demokratiske,

Detaljer

S-2010/07 BIBSYS biblioteksystem 2010-2012 Nye brukere av biblioteksystemet

S-2010/07 BIBSYS biblioteksystem 2010-2012 Nye brukere av biblioteksystemet Oppdatert: 2010-02-09 Til: Styremøte 2010-02-17 Saksdokument S-2010/07 BIBSYS biblioteksystem 2010-2012 Nye brukere av biblioteksystemet I forbindelse med behandlingen av 4 søknader om bruk av BIBSYS Biblioteksystem

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I NASJONALT PROFESJONSRÅD FOR FARMASIUTDANNING. 5. november 2010

REFERAT FRA MØTE I NASJONALT PROFESJONSRÅD FOR FARMASIUTDANNING. 5. november 2010 REFERAT FRA MØTE I NASJONALT PROFESJONSRÅD FOR FARMASIUTDANNING 5. november 2010 HiNT, Namsos, Deltagerliste Delegater Institusjon Kommentar Svein Haavik UiB Faglig koordinator, leder profesjonsrådet Leif

Detaljer

Prosjekt Jobbsøker 04.02.2015

Prosjekt Jobbsøker 04.02.2015 04.02.2015 Prosjekt Jobbsøker Behov: søke jobb Finne og lese stillingsannonser Se på eksempeltekster, finne likhetstrekk, lage mal Skrive flere søknader: kopiere seg selv, men tilpasse til mottaker Sende

Detaljer