nr NO årgang 88 ISSN norsk varemerke tidende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 31 27.07.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende"

Transkript

1 nr NO årgang 88 ISSN norsk varemerke tidende

2 MELDINGER I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse Gjengivelse av varemerket (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Tredimensjonalt merke (vareutstyr) (526) Unntaksanmerkning (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (750) Adresse for korrespondanse Norsk Varemerketidende, utkommer én gang ukentlig og koster fritt tilsendt kr ,- pr. år. Abonnement med forskuddsbetaling kan tegnes ved Narvesen, og ved skriftlig henvendelse til Patentstyret. Besøksadresse Københavngaten 10 Åpningstider kl vinter kl sommer. På lørdag, søndag, helgeog høytidsdager, jul- og nyttårsaften holder vi lukket. Postboks 8160 Dep OSLO Telefon (+47) Telefax (+47) Postgiro Bankgiro Print & Distribusjon Allkopi

3 MELDINGER Viktig informasjon til Patentstyrets kunder og brukere Vedrørende presentasjon av datoer på våre dokumenter: Patentstyret vil i tidsperioden 1. juli til 1. oktober 1998 legge om datoformatene på brev, beviser, rapporter m.v. I denne periode vil det derfor kunne forekomme flere forskjellige datoformat-former. Formålet med omleggingen til nytt datoformat er * å gjøre datoene lett forståelige for våre kunder * å tilpasse skrivemåten til internasjonale standarder * å tilpasse skrivemåten våre fremtidige IT-systemer bl.a. i forbindelse med år 2000-problematikken Det er Patentstyrets intensjon at datoformatet pr er åå åå mm dd på alle våre dokumenter. åå = århundre åå = år mm = måned dd = dag Som en veiledning vil det på vårt brevpapir og i våre telefakser fortrykkes åå åå mm dd i tilknytning til datofeltet. Eksempelvis vil 20. juli 2001 fremkomme på følgende måte: åå åå mm dd Skrivemåten 20. juli 2001 vil imidlertid fortsatt kunne opptre i øvrig tekst. Vedrørende elektronisk post Pr. 1. august 1998 har Patentstyret elektronisk postadresse I løpet av de nærmeste årene vil E-post være en vanlig måte å sende og motta dokumenter på. Det krever sikre systemer og rutiner for elektronisk dokumentbehandling. Som et offentlig forvaltningsorgan plikter Patentstyret å følge forvaltningsloven, offentlighetsloven og regler for god forvaltningsskikk for å sikre sine brukere og kunders fortrolighet. Patentstyret arbeider for tiden med å utvikle slike systemer og rutiner. I mellomtiden vil det likevel være mulig å benytte elektronisk post når det gjelder korte og uformelle meldinger o.l. Den elektroniske postadressen er derfor tenkt anvendt som et supplement til telefonen, d.v.s. til korte forespørsler og i tilfeller hvor ordinær postgang tar for lang tid - f.eks. i streikesituasjoner. Den elektroniske postadressen må ikke anvendes til innsendelse av søknader, fortrolige dokumenter, skriv om fristutsettelse o.l. Slike dokumenter må fortsatt sendes via ordinær post. Ønsker du mer informasjon om Patentstyrets datoformat eller e-post? Du er velkommen til å ta kontakt med vårt Infosenter på direkte telefonnr

4 REGISTRERTE VAREMERKER Registrerte varemerker jf varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder inntil 10 år fra registreringsdagen. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: ORTHO TAIN CYCLOPAX (730) Innehaver: Ortho-Tain, Inc, 950 Green Bay Road, Winnetka, IL, US (740,750) Fullmektig: Gunnar Håmsø, Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4301 Sandnes KL. 10: Dentalapparater og -instrumenter. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Baker Norton Pharmaceuticals Inc, Miami, FL 33178, US KL. 5: Farmasøytiske preparater, nemlig anti-cancer preparater. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Herramientas Eurotools, SA, Irun (Gipuzkoa), ES KL. 8: Håndverktøy og instrumenter. (730) Innehaver: Fokus Bank ASA, Vestre Rosten 77, 7075 TILLER, NO KL. 36: Hele klassen. 2120

5 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Fokus Bank ASA, Vestre Rosten 77, 7075 TILLER, NO KL. 36: Hele klassen. (730) Innehaver: Fokus Bank ASA, Vestre Rosten 77, 7075 TILLER, NO KL. 36: Hele klassen. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Fokus Bank ASA, Vestre Rosten 77, 7075 TILLER, NO KL. 36: Hele klassen. 2121

6 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: UNCLE SAM COVERCARB (730) Innehaver: Miro Sportswear GmbH & Co KG, D Pulheim, DE (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5001 Bergen KL. 3: Såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetiske kroppskremer og hudkremer, hårpleiemidler, sjampo; kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. KL. 6: Skulpturer og statuer av uedle metaller og legeringer av disse; låsesmedarbeider, nemlig låser og nøkler, sikkerhetsskap og -skrin; pengeskrin og postkasser laget av uedle metaller. KL. 8: Kniver, knivslirer, knivsmedvarer (ikke opptatt i andre klasser), gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen, nemlig kniver, sverd og slirer for slike; håndverktøy, barberhøvler og -blader. KL. 9: Fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter, briller og solbriller; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd- og bilder; magnetiske databærere, grammofon- og CD-plater; magnetiske og optiske lyd og/eller bildebærere; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassa-apparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; sikkerhetshjelmer; kompasser. KL. 14: Juvelvarer; smykker; edle stener; mansjettknapper og slipsnåler; ur og kronometriske instrumenter; kunstgjenstander og varer laget av edle metaller eller overtrukne hermed; deler for ovennevnte varer (ikke opptatt i andre klasser). Registreringen omfatter ikke artikler for røkere av edelt metall. KL. 18: Varer laget av lær og lærimitasjoner, ikke opptatt i andre klasser; vesker, bager og kofferter; småting laget av lær, pengepunger, lommebøker, nøkkelknippefutteraler og nøkkelpunger; toalettvesker; kofferter og reisevesker; ransler, ryggsekker, tøyposer; paraplyer, parasoller og spaserstokker; sveper, hestetepper, lodne tepper og salmakervarer. KL. 24: Tekstilstoffer (ikke opptatt i andre klasser) og tekstilvarer; duker; gardiner, rullegardiner, lintøy, dekketøy og sengetøy; senge- og bordtepper; reisetepper, flagg, vimpler, etiketter laget av tekstiler, tekstiltapeter. KL. 25: Klær, sportsplagg, fritidsplagg, jogge-, gymnastikk og svømmedrakter; sportssko og fritidssko (ikke opptatt i andre klasser). KL. 26: Kniplinger og broderier; bånd (possementvarer) og lisser; kunstige blomster og frukt; knapper, glidelåser, hekter og maljer til klær og fottøy; beltespenner; skopynt; hårpynt (possementvarer); hårnett og hårbånd; monogrammer (ikke av edle metaller); pins. KL. 28: Spill og leketøy; dukker, gymnastikk- og sportsartikler; deler til forannevnte varer (ikke opptatt i andre klasser). (730) Innehaver: Plüss-Staufer AG, CH-4665 Oftringen, CH KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle formål, kjemiske produkter til industrielle formål i form av pigmenter og fyllstoffer, kjemiske produkter til industrielle formål i form av pigmenter og fyllstoffer som inneholder karbonater i form av et pulver eller suspensjon (oppslemming), kjemiske produkter til industrielle formål i form av pigmenter og fyllstoffer som inneholder karbonater i form av et pulver eller suspensjon (oppslemming) for bruk i papir- og kartongindustrien samt i maling-, lakk- og plastindustrien. (300) Prioritet: CH, , 01728/1996 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: CHROMOGLOSS (730) Innehaver: Plüss-Staufer AG, CH-4665 Oftringen, CH KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle formål, kjemiske produkter til industrielle formål i form av pigmenter og fyllstoffer, kjemiske produkter til industrielle formål i form av pigmenter og fyllstoffer som inneholder karbonater i form av et pulver eller suspensjon (oppslemming), kjemiske produkter til industrielle formål i form av pigmenter og fyllstoffer som inneholder karbonater i form av et pulver eller suspensjon (oppslemming) for bruk i papir- og kartongindustrien samt i maling-, lakk- og plastindustrien. (300) Prioritet: CH, , 01729/

7 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: TENDENZE (730) Innehaver: Norges Kooperative Landsforening, Postboks 1173 Sentrum, 0107 KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: ALCAN (730) Innehaver: Alcan Aluminium Ltd, Box 8400, Kingston, ON, CA (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelig og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidete syntetiske harpikser; ubearbeidet plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler; preparater og midler for herding og lodding; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; garvestoffer; bindemidler (klebemidler) til industrielle formål; metallsalter, metalloksider, metallstannater, metallhydroksyder, metallfluorider; vannbehandlingskjemikalier; magnesiumkarbonater, magnesiumklorider, gallium, zirkonium og kobber og blandinger laget derav; alumina, bauxitt, kryolitt, brucit, flusspat, karbon, klor, fluor, hydrogenfluorid, kalsiumfluorid, aluminiumsulfat, organiske aluminiumsforbindelser; bindemidler for betong, bindemidler for støping. KL. 6: Ubearbeidede og halvbearbeidede uedle metaller og deres legeringer; aluminium og aluminiumlegeringer, og magnesium og magnesiumlegeringer, alle formet som plater, barrer, vaffelbarrer, staver, strimler, remser, folier, laminater, flak, granulater, formstøp, stenger, rør, fleksible rør, ledninger, ekstruderte formete seksjoner, blokker, støp, ekstruderte barrer, smigods, paneler, kabler, beholdere, trykkbeholdere, sylindere for gass under trykk, bokser, lukkeanordninger og lokk for beholdere, alle forannevnte varer belagte eller ubelagte eller forhåndsbehandlet; halvbearbeidete bemalte metaller i plateform; hermetisk lukkede poser og beholdere laget helt eller delvis av metall for varmebehandling/dampsterilisering; aluminiumsfolie, folieark eller beholdere laget helt eller i hovedsak av metaller for husholdnings-, catering-, koke- og innpakningsformål; trykte folier; bygningsmaterialer av metall; transportable bygninger laget helt eller i hovedsak av metall og strukturkomponenter til slike; vinduer, vindusrammer, dører, dørrammer, tilbehør til vinduer og dører, takverk, takrenner, avløpsrenner, fasadekledninger, alt laget helt eller i hovedsak av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikke-elektriske kabler og -tråd av uedle metaller; låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); stålkuler, ambolter, kjettinger, bjeller og rør av metall; sikkerhetsskap og pengebokser; hestesko; halvbearbeidede metall matriks komposittmaterialer; støpemetall; tillagede råemner for trykking; aluminium og aluminiumslegeringer i pasta og pulverform; metall i plateform for litografiske trykkplater; spiker, skruer, nagler og andre festeinnretninger; stiger, gjerder, rekkverk, gelender, sikringsgjerder, autovern, påler, tripoder, trafikkskilt og registreringsnummerskilt for biler, alt laget helt eller i hovedsak av metall; malmer. KL. 19: Bygningmaterialer (ikke av metall); stive rør, ikke av metall, for bygnings- og anleggsformål; transportable bygninger, ikke av metall, transportable bo-enheter, bygninger, lagerbygninger, låver og skur samt konstruksjonskomponenter for forannevnte bygninger; vinduer og vindusrammer, dører og dørrammer, tilbehør til vinduer og dører, takverk, takrenner, avløpsrenner og fasadekledninger, alt laget helt eller i hovedsak av ikkemetalliske materialer; monumenter, ikke av metall; kalk; kunstig marmor; betongmaterialer; bindemidler for murverk; naturlige og kunstige steiner; sement, mørtel, gips, sementpuss, grus og singel; rørledninger i stein eller sement; bygnings- og dekningsmaterialer for veier; asfalt, bek og bitumen; monumenter av stein; skorsteiner. 2123

8 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Alcan Aluminium Ltd, Box 8400, Kingston, ON, CA (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelig og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidete syntetiske harpikser; ubearbeidet plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler; preparater og midler for herding og lodding; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; garvestoffer; bindemidler (klebemidler) til industrielle formål; metallsalter, metalloksider, metallstannater, metallhydroksyder, metallfluorider; vannbehandlingskjemikalier; magnesiumkarbonater, magnesiumklorider, gallium, zirkonium og kobber og blandinger laget derav; alumina, bauxitt, kryolitt, brucit, flusspat, karbon, klor, fluor, hydrogenfluorid, kalsiumfluorid, aluminiumsulfat, organiske aluminiumsforbindelser; bindemidler for betong, bindemidler for støping. KL. 6: Ubearbeidede og halvbearbeidede uedle metaller og deres legeringer; aluminium og aluminiumlegeringer, og magnesium og magnesiumlegeringer, alle formet som plater, barrer, vaffelbarrer, staver, strimler, remser, folier, laminater, flak, granulater, formstøp, stenger, rør, fleksible rør, ledninger, ekstruderte formete seksjoner, blokker, støp, ekstruderte barrer, smigods, paneler, kabler, beholdere, trykkbeholdere, sylindere for gass under trykk, bokser, lukkeanordninger og lokk for beholdere, alle forannevnte varer belagte eller ubelagte eller forhåndsbehandlet; halvbearbeidete bemalte metaller i plateform; hermetisk lukkede poser og beholdere laget helt eller delvis av metall for varmebehandling/dampsterilisering; aluminiumsfolie, folieark eller beholdere laget helt eller i hovedsak av metaller for husholdnings-, catering-, koke- og innpakningsformål; trykte folier; bygningsmaterialer av metall; transportable bygninger laget helt eller i hovedsak av metall og strukturkomponenter til slike; vinduer, vindusrammer, dører, dørrammer, tilbehør til vinduer og dører, takverk, takrenner, avløpsrenner, fasadekledninger, alt laget helt eller i hovedsak av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikke-elektriske kabler og -tråd av uedle metaller; låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); stålkuler, ambolter, kjettinger, bjeller og rør av metall; sikkerhetsskap og pengebokser; hestesko; halvbearbeidede metall matriks komposittmaterialer; støpemetall; tillagede råemner for trykking; aluminium og aluminiumslegeringer i pasta og pulverform; metall i plateform for litografiske trykkplater; spiker, skruer, nagler og andre festeinnretninger; stiger, gjerder, rekkverk, gelender, sikringsgjerder, autovern, påler, tripoder, trafikkskilt og registreringsnummerskilt for biler, alt laget helt eller i hovedsak av metall; malmer. KL. 19: Bygningmaterialer (ikke av metall); stive rør, ikke av metall, for bygnings- og anleggsformål; transportable bygninger, ikke av metall, transportable bo-enheter, bygninger, lagerbygninger, låver og skur samt konstruksjonskomponenter for forannevnte bygninger; vinduer og vindusrammer, dører og dørrammer, tilbehør til vinduer og dører, takverk, takrenner, avløpsrenner og fasadekledninger, alt laget helt eller i hovedsak av ikkemetalliske materialer; monumenter, ikke av metall; kalk; kunstig marmor; betongmaterialer; bindemidler for murverk; naturlige og kunstige steiner; sement, mørtel, gips, sementpuss, grus og singel; rørledninger i stein eller sement; bygnings- og dekningsmaterialer for veier; asfalt, bek og bitumen; monumenter av stein; skorsteiner. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Market Mail AS, Postboks 382, 1300 Sandvika, NO KL. 3: Fuktighetskrem for hudpleie. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: TETRAVAC (730) Innehaver: Pasteur Merieux MSD S.N.C, société en nom collectif, F Lyon, FR KL. 5: Farmasøytiske stoffer og droger; vaksiner. 2124

9 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: LES RECETTES DE MADAME LOIK (730) Innehaver: Laita, Gouesnou, FR (730) Innehaver: Franz Titulaer, Postboks 23, 3400 Lier, NO og Birgit Løitegaard, Postboks 23, 3400 Lier, NO KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, kofferter og reisevesker, paraplyer, parasoller og spaserstokker. KL. 20: Møbler, speil, billedrammer, varer av tre, rør, rotting, horn, ben, elfenben, hvalben, skall, skjell, rav, perlemor, merskum og plast. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: KL. 29: Ost; melkeprodukter. KL. 30: Ostebaserte kaker. (300) Prioritet: FR, , (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: CONCERT (730) Innehaver: British Telecommunications plc, London, England, GB (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet, bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet. (730) Innehaver: Imperial Chemical Industries plc, Millbank, London SW1P 3JF, England, GB KL. 1: Herdemidler for maling. KL. 2: Maling, fernisser, lakker (ikke isolerende); sikkativer, fortynningsmidler, fargestoffer, alle som tilsetninger for maling, fernisser og lakker; rustbeskyttelsesmidler og treimpregneringsmidler; grunningspreparater i form av maling; fargestoffer for tre; kitt; sparkelmasse. 2125

10 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: naturlig flytende gass, flytende petroleumsgass, kull og relaterte energikilder; geofysiske undersøkelsestjenester for olje- og gassindustrien; ingeniørtjenester, nemlig utvinning av olje og naturlig gass; fremskaffing og tilrettelegging for langtidsdistribusjon av naturlig gass, olje, naturlig gass i flytende form, flytende petroleumsgass, petrokjemiske produkter og/eller raffinerte petroleumsprodukter. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Enron Corp, Houston, TX, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 35: Bistand vedrørende drift av samgenerering og andre ikke regulerbare elektriske genereringsfasiliteter for andre; bokføring, bokholderi, administrasjon av data og bestyrelse av databaser og dataarkiver, og markedsføringstjenester innenfor området generering, transport og markedsføring av olje, gass, elektrisitet og relaterte energiprodukter for og til andre; fremskaffelse og markedsføring av naturlig gass, olje, naturlig flytende gass, flytende petroleumsgass, petrokjemiske produkter for og fra andre; bistand ved drift av kraftgeneratorutstyr og innretninger for andre. KL. 36: Meglervirksomhet i tilknytning til olje, gass, elektrisitet og relaterte energiprodukter; finansieringstjenester for olje, gass, elektrisitet og relaterte energiprodukter; finansieringsrådgivning og risikovurderinger, for og til andre. KL. 37: Utviklings-, reparasjons-, installasjons- og byggevirksomhet innenfor området samgenerering og andre ikke regulerte elektriske genereringsprodukter; vedlikehold av kraftgenereringsutstyr og produkter for andre; boring og pumping av olje. KL. 39: Distribusjon av kraft og dets biprodukter for og til andre, nemlig kraft og dets biprodukter generert fra samgenerering, diesel, naturgass, olje, naturlig flytende gass, flytende petroleumsgass, kull og relaterte energikilder; lagring av gass, olje, diesel, naturlig flytende gass, flytende petroleumsgass, petrokjemiske produkter, kondensat, tungolje, og raffinerte petroleumsprodukter; transport av naturgass og olje gjennom rør eller landkjøretøy; transport og levering av naturgass, relaterte væsker, kondensat, tungolje og raffinerte petroleumsprodukter med landkjøretøy. KL. 42: Tilrettelegging for oppkjøp av kraft og dets biprodukter for og til andre, nemlig kraft og dets biprodukter generert fra samgenerering, diesel, naturgass, olje, (730) Innehaver: Enron Corp, Houston, TX, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 35: Bistand vedrørende drift av samgenerering og andre ikke regulerbare elektriske genereringsfasiliteter for andre; bokføring, bokholderi, administrasjon av data og bestyrelse av databaser og dataarkiver, og markedsføringstjenester innenfor området generering, transport og markedsføring av olje, gass, elektrisitet og relaterte energiprodukter for og til andre; fremskaffelse og markedsføring av naturlig gass, olje, naturlig flytende gass, flytende petroleumsgass, petrokjemiske produkter for og fra andre; bistand ved drift av kraftgeneratorutstyr og innretninger for andre. KL. 36: Meglervirksomhet i tilknytning til olje, gass, elektrisitet og relaterte energiprodukter; finansieringstjenester for olje, gass, elektrisitet og relaterte energiprodukter; og finansieringsrådgivning og risikovurderinger, for og til andre. KL. 37: Utviklings-, reparasjons-, installasjons- og byggevirksomhet innenfor området samgenerering og andre ikke regulerte elektriske genereringsprodukter; vedlikehold av kraftgenereringsutstyr og produkter for andre; boring og pumping av olje. 2126

11 KL. 39: Distribusjon av kraft og dets biprodukter for og til andre, nemlig kraft og dets biprodukter generert fra samgenerering, diesel, naturgass, olje, naturlig flytende gass, flytende petroleumsgass, kull og relaterte energikilder; lagring av gass, olje, diesel, naturlig flytende gass, flytende petroleumsgass, petrokjemiske produkter, kondensat, tungolje, og raffinerte petroleumsprodukter; transport av naturgass og olje gjennom rør eller landkjøretøy; transport og levering av naturgass, relaterte væsker, kondensat, tungolje og raffinerte petroleumsprodukter med landkjøretøy. KL. 42: Tilrettelegging for oppkjøp av kraft og dets biprodukter for og til andre, nemlig kraft og dets biprodukter generert fra samgenerering, diesel, naturgass, olje, naturlig flytende gass, flytende petroleumsgass, kull og relaterte energikilder; geofysiske undersøkelsestjenester for olje- og gassindustrien; ingeniørtjenester, nemlig utvinning av olje og naturlig gass; fremskaffing og tilrettelegging for langtidsdistribusjon av naturlig gass, olje, naturlig gass i flytende form, flytende petroleumsgass, petrokjemiske produkter og/eller raffinerte petroleumsprodukter. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: og markedsføring av naturlig gass, olje, naturlig flytende gass, flytende petroleumsgass, petrokjemiske produkter for og fra andre; bistand ved drift av kraftgeneratorutstyr og innretninger for andre. KL. 36: Meglervirksomhet i tilknytning til olje, gass, elektrisitet og relaterte energiprodukter; finansieringstjenester for olje, gass, elektrisitet og relaterte energiprodukter; og finansieringsrådgivning og risikovurderinger, for og til andre. KL. 37: Utviklings-, reparasjons-, installasjons- og byggevirksomhet innenfor området samgenerering og andre ikke regulerte elektriske genereringsprodukter; vedlikehold av kraftgenereringsutstyr og produkter for andre; boring og pumping av olje. KL. 39: Distribusjon av kraft og dets biprodukter for og til andre, nemlig kraft og dets biprodukter generert fra samgenerering, diesel, naturgass, olje, naturlig flytende gass, flytende petroleumsgass, kull og relaterte energikilder; lagring av gass, olje, diesel, naturlig flytende gass, flytende petroleumsgass, petrokjemiske produkter, kondensat, tungolje, og raffinerte petroleumsprodukter; transport av naturgass og olje gjennom rør eller landkjøretøy; transport og levering av naturgass, relaterte væsker, kondensat, tungolje og raffinerte petroleumsprodukter med landkjøretøy. KL. 42: Tilrettelegging for oppkjøp av kraft og dets biprodukter for og til andre, nemlig kraft og dets biprodukter generert fra samgenerering, diesel, naturgass, olje, naturlig flytende gass, flytende petroleumsgass, kull og relaterte energikilder; geofysiske undersøkelsestjenester for olje- og gassindustrien; ingeniørtjenester, nemlig utvinning av olje og naturlig gass; fremskaffing og tilrettelegging for langtidsdistribusjon av naturlig gass, olje, naturlig gass i flytende form, flytende petroleumsgass, petrokjemiske produkter og/eller raffinerte petroleumsprodukter. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Enron Corp, Houston, TX, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 35: Bistand vedrørende drift av samgenerering og andre ikke regulerbare elektriske genereringsfasiliteter for andre; bokføring, bokholderi, administrasjon av data og bestyrelse av databaser og dataarkiver, og markedsføringstjenester innenfor området generering, transport og markedsføring av olje, gass, elektrisitet og relaterte energiprodukter for og til andre; fremskaffelse (730) Innehaver: Johnson & Johnson, New Brunswick, NJ, US (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 5: Sanitære beskyttelsesprodukter for kvinner. 2127

12 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: og fett; supper; urter; snacks inneholdende urter. KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is. KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. (300) Prioritet: US, , 75/ (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: LIPLISSE (730) Innehaver: The Sunrider Corp (doing business as Sunrider International), 1625 Abalone Avenue, Torrance, CA 90501, US (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 3: Såper, parfymer og parfymevarer, kosmetiske preparater og produkter; kosmetikksett; sminke og sminkeprodukter; toalettpreparater og -produkter; rengjørings- og rensemidler; eteriske oljer; hår- og munnpleiemidler, ikke for medisinsk bruk; tannpussemidler samt bleke- og hvittemidler til tenner; boblebad-, bad- og dusjsåper og -geler, artikler til personlig hygiene og skjønnhetspleie; kropps-, ansikts-, øyen-, hånd-, fuktighets- og rensekremer, -lotions, -geler, og -melk; kosmetisk krem; fuktighets- og rensekremer og -melk til toalettbruk. KL. 5: Farmasøytiske produkter, farmasøytiske preparater for hudpleie; deodoranter, ikke for personlig bruk; rensemidler for medisinsk bruk; antiseptiske midler; øyevann; balsampreparater; terapeutiske preparater for bad; desinfeksjonsmidler til hygienisk bruk; legemidler for dental bruk og til munnpleie; solbeskyttende midler [salver mot solforbrenning]; dietetiske stoffer, drikker, næringsmidler og nærende tilsetninger for medisinsk bruk, medisinmikstur, vitaminpreparater; medisinske urter; urtete; piller, pulvere, drikker inneholdende urter samt preparater for fremstilling av drikker inneholdende urter, alt til medisinsk bruk; kosttilskudd for mennesker inneholdende urter, vitamin- og mineralpreparater for medisinsk bruk; kosttilskudd for mennesker inneholdende enzymer og aminosyrer for medisinsk bruk. KL. 16: Instruksjons- og undervisningsmateriell (unntatt apparater), trykksaker, bøker og hefter, sjekkhefteomslag; papirvarer (ikke opptatt i andre klasser). KL. 29: Kjøtt og bearbeidede kjøttvarer, fisk og fiskeprodukter, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker; geléer, syltetøy, kompotter; egg, melk og meieriprodukter; spiselige oljer (730) Innehaver: Libeltex NV, Meulebeke, BE KL. 22: Fyllmaterialer, ikke av gummi eller plast. KL. 37: Tjenester i forbindelse med byggekonstruksjoner. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: TT Tieto OY, Espoo, FI KL. 9: Dataprogram. KL. 41: Utdannelse vedrørende dataprogram. KL. 42: Utarbeidelse og vedlikehold av dataprogrammer; prosjektledelse vedrørende bruk av dataprogram samt installasjon av dataprogram. 2128

13 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: TT Tieto OY, Espoo, FI KL. 9: Dataprogram. KL. 41: Utdannelse vedrørende dataprogram. KL. 42: Utarbeidelse og vedlikehold av dataprogrammer; prosjektledelse vedrørende bruk av dataprogram samt installasjon av dataprogram. (730) Innehaver: TT Tieto OY, Espoo, FI KL. 9: Dataprogram. KL. 41: Utdannelse vedrørende dataprogram. KL. 42: Utarbeidelse og vedlikehold av dataprogrammer; prosjektledelse vedrørende bruk av dataprogram samt installasjon av dataprogram. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: TT Tieto OY, Espoo, FI KL. 9: Dataprogram. KL. 41: Utdannelse vedrørende dataprogram. KL. 42: Utarbeidelse og vedlikehold av dataprogrammer; prosjektledelse vedrørende bruk av dataprogram samt installasjon av dataprogram. (730) Innehaver: TT Tieto OY, Espoo, FI KL. 9: Dataprogram. KL. 41: Utdannelse vedrørende dataprogram. KL. 42: Utarbeidelse og vedlikehold av dataprogrammer; prosjektledelse vedrørende bruk av dataprogram samt installasjon av dataprogram. 2129

14 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger. (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket. (730) Innehaver: Magda Johnsen, Festningsgt. 15, 7014 Trondheim, NO og Terje P. Iversen, Festningsgt. 15, 7014 Trondheim, NO (740,750) Fullmektig: Jan E. Strand, Olav Tryggvasonsgt. 40, 7011 TRONDHEIM KL. 29: Sitronmarinert laks i skiver med krydderblanding. KL. 30: Krydderblanding for laks. (591) Merket er i farger. (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket. (730) Innehaver: Magda Johnsen, Festningsgt. 15, 7014 Trondheim, NO og Terje P. Iversen, Festningsgt. 15, 7014 Trondheim, NO (740,750) Fullmektig: Jan E. Strand, Olav Tryggvasonsgt. 40, 7011 TRONDHEIM KL. 29: Flatbiff marinert med øl og krydderblanding. KL. 30: Krydderblanding for marinering av flatbiff. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: TRI-WALL (730) Innehaver: David S. Smith Packaging Ltd, 16 Great Peter Street, London SW1P 2BX, GB (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 16: Emballasje, emballasjematerialer; beholdere, bokser og esker herunder beholdere, bokser og esker laget av papir og papp; plastmaterialer for emballasje; papir; papp; korrugert papir og papp til bruk i emballasje; tredobbelt korrugerte kartonger til bruk i emballasje; og esker, bokser og beholdere laget av tredobbelt korrugerte kartonger. 2130

15 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: WATSON WYATT MAXI-NEST (730) Innehaver: Watson Wyatt Holdings (Europe) Ltd, Reigate, Surrey, GB KL. 35: Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; fremskaffelse av handelsopplysninger og forretningsinformasjon; konsultasjoner om forretninger. KL. 36: Forsikrings-, assuranse- og aktuarvirksomhet; forsikring, re-forsikringsvirksomhet; risikohåndteringsvirksomhet; forsikrings- og aktuarkonsultasjoner; finansiell virksomhet og investeringsvirksomhet; konsultasjons- og informasjonstjenester relatert dertil. KL. 42: Forvaltning og behandling av computer software; datamaskinkonsultasjons- og rådgivningstjenester; fremskaffelse av informasjon i forbindelse med forsikrings- og aktuarspørsmål. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: McKechnie UK Ltd, Aldridge, Walsall, West Midlands WS9 8DS, GB KL. 20: Beholdere, ikke av metall; emballasjebeholdere, ikke av metall; emballasjebeholdere av plast; beholdere, ikke av metall, for lagring eller transport; deler og komponenter for alle de forannevnte varer. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: LEV-ALCON (730) Innehaver: Alcon Pharmaceuticals Ltd, CH-6330 Cham, CH KL. 5: Oftalmiske farmasøytiske preparater. (730) Innehaver: Watson Wyatt Holdings (Europe) Ltd, Reigate, Surrey, GB KL. 35: Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; fremskaffelse av handelsopplysninger og forretningsinformasjon; konsultasjoner om forretninger. KL. 36: Forsikrings-, assuranse- og aktuarvirksomhet; forsikring, re-forsikringsvirksomhet; risikohåndteringsvirksomhet; forsikrings- og aktuarkonsultasjoner; finansiell virksomhet og investeringsvirksomhet; konsultasjons- og informasjonstjenester relatert dertil. KL. 42: Forvaltning og behandling av computer software; datamaskinkonsultasjons- og rådgivningstjenester; fremskaffelse av informasjon i forbindelse med forsikrings- og aktuarspørsmål. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: MIRALUMA (730) Innehaver: The DuPont Merck Pharmaceutical Co, Wilmington, DE , US KL. 5: Radiofarmasøytisk diagnostisk billeddannende middel. 2131

16 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: YOGAFLEX (730) Innehaver: Matting AB, Alingsås, SE KL. 27: Ergonomiske arbeidsplassmatter i gummi, PVC og polyurethan. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: FACIT (730) Innehaver: Isku-Yhtymä OY, Lahti, FI KL. 20: Møbler, speil, billedrammer; varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. (730) Innehaver: MedIT AS, KL. 9: Datamaskiner og databehandlingsutstyr; magnetiske databærere, apparater for datakommunikasjon; dataprogrammer innregistrert på databærere; innregistrerte dataprogrammer for bruk på det medisinske området og for analyser; apparater og instrumenter til vitenskapelig bruk og til måling, kontroll og overvåking; analyseapparater (andre enn for medisinsk bruk); deler og tilbehør for alle forannevnte varer. KL. 10: Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter; analyseapparater for medisinsk bruk; analyseapparater for blod; deler og tilbehør til alle forannevnte varer. 2132

17 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: D ÆKKE BARE BARE BERNT (730) Innehaver: All American Fremantle International Inc, London, GB (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper; klisjéer. KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: LENSEP (730) Innehaver: Goodtech Betex AS, Postboks 147, 5353 Straume, NO (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5001 Bergen KL. 7: Filtreringsmaskiner; filtere (deler av maskin eller motor), separatorer, innretninger for filtrering av lensevann om bord i skip og andre sjøgående fartøyer. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Day-Finder Trading AS, Postboks 542 Brakerøya, 3002 Drammen, NO KL. 12: Sparkesykkel med hjelpemotor. 2133

18 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Fairlines SA, 49 Avenue Hoche, F Paris, FR (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 9: Databehandlingsutstyr og datamaskiner, innregistrerte programmer for datamaskiner. KL. 12: Befordringsmidler til bruk på land og i luften. KL. 16: Trykte publikasjoner og trykksaker. KL. 39: Transportvirksomhet og eskorte av reisende, passasjertransport, lufttransport, transport med pansrede kjøretøyer, verditransport, kjøretøy- og jernbanetransport, befraktning, frakt (varetransport), frakt- og transportmegling, turistbyråer (unntatt hotell- og pensjonatreservering); sightseeing (turistbesøk), turistoperatører, busstransport, drosjetransport, sjåførtjenester, utbringelse av pakker, utbringelse av varer, kurértjenester (kurérpost eller varer), lagring av varer, postombæring, innpakning av varer, oppbevaring, lagring, lossing av varer, flyttebyråer, spedisjonstjenester, utleie av biler, utleie av kjøretøyer, utleie av turistbusser, utleie av lagerplass, utleie av containere, utleie av vogner og lastebiler, transportinformasjon, plassreservering (transport), reisereservering, losvirksomhet, berging av skip, emballering av varer. KL. 41: Utgivelse av bøker, magasiner, tidsskrifter og andre trykte publikasjoner, underholdningstjenester. KL. 42: Hoteller, restauranter, kafeteriaer, mottak og innlosjering av passasjerer, dataprogrammering, turisthjem, hotellreservering og pensjonatreservering. (300) Prioritet: FR, , 97/ (730) Innehaver: Daimler-Benz InterServices (debis) AG, Englerallee 40, Berlin, DE (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 35: Formidling og avslutning av forretningstransaksjoner for andre; formidling og avslutning av forretningstransaksjoner for andre i forbindelse med anskaffelse og salg av terminaler til bruk i forskjellige kommunikasjonsnett; reklamering for andre; reklamering for andre ved fordeling av varer til reklameformål; formidling av adgangsberettigelser til forbrukere til forskjellige kommunikasjonsnett; bearbeidelse av bruksdata fra kommunikasjonsnett. KL. 36: Utstedelse av kundefakturaer for andre; inndrivelser av uteståender (inkasso). KL. 39: Teknisk, driftsøkonomisk og/eller organisatorisk rådgivning innenfor trafikkinformasjon og trafikkavvikling; reisebyråtjenester; reisebyråtjenester i forbindelse med kommunikasjonsnett; utdeling (distribusjon) av tekniske beskrivelser, driftsveiledninger og informasjonsskrifter. KL. 41: Gjennomførelse av utdanning og rådgivning innenfor kommunikasjonsteknikk; utgivelse av trykksaker; utgivelse av tekniske beskrivelser, driftsveiledninger og informasjonsskrifter. KL. 42: Utvikling og drift av vognparkinformasjonssystemer; utvikling og drift av vognparkinformasjonssystemer for transportplanlegging, kjøretøysutforming, økonomi og investering; rådgivning vedrørende vognparkavvikling; formidling av tilhørende terminaler til gjennomførelse av vognparkdriften; formidling av tilhørende terminaler til gjennomførelse av vognparkdriften i forbindelse med kommunikasjonsnett; teknisk, driftsøkonomisk og organisatorisk transportrådgivning. (300) Prioritet: DE, ,

19 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: FEINSCHMECKER COMPUMEDICS (730) Innehaver: Galtung Holding AS, Postboks 77, 2007 Kjeller, NO (740,750) Fullmektig: Martin Staurem, Postboks 51, 2011 Strømmen KL. 8: Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen, barberkniver, -høvler og -maskiner. KL. 11: Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære forhold. KL. 14: Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelérvarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter. KL. 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed); kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). KL. 24: Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; senge- og bordtepper. (730) Innehaver: Compumedics Holdings Pty Ltd, Victoria, AU (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Elektriske og elektroniske apparater, instrumenter og utstyr; datavarer og datarelaterte varer, datamaskinvare og dataprogramvare; videovarer og videorelaterte varer; deler og tilbehør for alle forannevnte varer. KL. 10: Medisinske apparater og instrumenter, medisinsk utstyr, deler og tilbehør for alle forannevnte varer. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: ALFABET (730) Innehaver: Haakon Ørland, Toppmeisveien 4, 4300 Sandnes, NO KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet. KL. 40: Bearbeiding av materialer. (730) Innehaver: SmithKline Beecham Biologicals SA, 89, rue de l Institut, B-1330 Rixensart, BE KL. 5: Farmasøytiske og medisinske preparater og stoffer for mennesker; vaksiner. KL. 16: Trykksaker; salgsfremmende materiale; instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater). KL. 41: Medisinsk utdannelsesvirksomhet og informasjon. KL. 42: Helseinformasjonsvirksomhet; vaksinasjonsvirksomhet. (300) Prioritet: GB, ,

20 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: KELLOGG S OPTIMA (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Kellogg Co, Battle Creek, MI, US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5001 Bergen KL. 30: Frokostcerealier. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: NACH DR. NORBERT BECKER (730) Innehaver: Kingsmoss Holding NV, Curaçao, AN (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Callaway Golf Co, Carlsbad, CA, US KL. 9: Solbriller og etuier til solbriller. (300) Prioritet: US, , 75/313,008 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: CALLAWAY GOLF (730) Innehaver: Callaway Golf Co, Carlsbad, CA, US KL. 9: Solbriller og etuier til solbriller. (300) Prioritet: US, , 75/312,867 (730) Innehaver: Callaway Golf Co, Carlsbad, CA, US KL. 9: Solbriller og etuier til solbriller. 2136

21 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: ERMENEGILDO ZEGNA TWINTECH (730) Innehaver: Consitex SA, Mendrisio, CH (591) Merket er i farger. (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket. (730) Innehaver: SFB Invest AS, Postboks 2006 PT, 3103 Tønsberg, NO KL. 9: Optiske instrumenter og apparater (briller, linser, kikkerter). KL. 25: Klær, fottøy og hodeplagg. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: SKANSEN BRYGGE (730) Innehaver: Vertshuset Skarven AS, Postboks 995, 9001 Tromsø, NO (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5001 Bergen KL. 42: Restauranter. (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket. (730) Innehaver: Svalbard Polar Travel AS, Postboks 540, 9170 Longyearbyen, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 39: Turoperatører. 2137

22 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: HEINZ DISPENSE-O-MAT (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: H. J. Heinz Company Ltd, Hayes Park, Hayes, Middlesex UB4 8AL England, GB (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5001 Bergen KL. 30: Ketchup, sennep, eddik, krydder, sauser, kraftsjy, salatdressing, majones, majones med pickles. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: DOVREHALLEN (730) Innehaver: Dovre Invest AS, Semsbyv. 152, 3170 Sem, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 37: Byggevirksomhet. (730) Innehaver: ACQUA DI PARMA SRL, Bologna, IT KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter for veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker; sveper, seletøy og salmakervarer. KL. 25: Fottøy. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: British Steel plc, London, England, GB (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 6: Bygningsmaterialer av metall; stålbjelker; flenser; deler og tilbehør for alle forannevnte varer. 2138

23 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Jan F. Andersen AS, Postboks 1132 Flattum, 3501 Hønefoss, NO (740,750) Fullmektig: Egil Lassen, Actio-Lassen AS, Postboks 14, 5061 Kokstad KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. (730) Innehaver: Stillashuset Norge AS, Transittgt. 10, 7042 Trondheim, NO KL. 6: Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor, ikke-elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør; sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer; stillaser av metall; bygningsbekledninger av metall.. KL. 7: Maskiner og verktøymaskiner, motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne); rugemaskiner; heis, heisanordning; kraner. KL. 12: Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet; kjøretøy med liftfunksjon/heisfunksjon. KL. 19: Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus; (ikke av metall); monumenter (ikke av metall); bygningsbekledninger, ikke av metall. KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; utleie av maskiner og kraner; stillasoppsetting, stillasutleie. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. 2139

24 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: AERISSIME (730) Innehaver: L Oréal SA, 14, rue Royale, F Paris, FR (730) Innehaver: Respons Markedskommunikasjon AS, Østre Strandgt 1A, 4610 Kristiansand, NO KL. 35: Utarbeidelse av reklametekster, annonse- og reklamevirksomhet; tekstbehandlingstjenester, renskriving av rapporter. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: BOVIGEN (730) Innehaver: Virbac SA, 1ère avenue 2065m, L.I.D., O6516 Carros, FR (740,750) Fullmektig: Egil Lassen, Actio-Lassen AS, Postboks 14, 5061 Kokstad KL. 5: Veterinærmedisinske produkter. KL. 3: Parfymer, toalettvann (velluktende); kosmetiske gel, dusj- og badesalt, ikke for medisinske formål; toalettsåper; deodoranter for personlig bruk; kosmetikk, nemlig kremer, melk, lotions, gel og pudder for ansiktet, kroppen og hendene; solbeskyttende midler (kosmetiske preparater for soling av huden); sminkepreparater; sjampo; kosmetiske gels, spray, skum og balsam for frisering og pleie av håret; hårlakk; hårfargings- og håravfargingsmidler; permanentpreparater for ondulering og krølling av håret; eteriske oljer for personlig bruk; tannpussemidler. (300) Prioritet: FR, , 97/ (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: MICRO LINERS (730) Innehaver: Stora Kopparbergs Bergslags AB, Falun, SE KL. 16: Kraftpapir for bølgepapp og kartong. (300) Prioritet: SE, ,

25 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: EGOIST (730) Innehaver: Norsk Iskrem BA, 1324 Lysaker, NO (730) Innehaver: Bacardi & Company Ltd, Aeulestrasse 772, Vaduz, LI KL. 32: Øl og porter; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. KL. 33: Alkoholholdige drikker (unntatt øl), vermut, alkoholholdige aperitiffer, vin og sprit. KL. 30: Desserter i form av spiseis, fromasjer og pudding. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: FUJIFILM CELEBRANT (730) Innehaver: Fuji Photo Film Co Ltd, Kanagawa, JP (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 9: Datamaskiner for konvertering av trykkede avbildninger av bokstaver, tall og figurer til rasteravbildninger; programvare for dette. (730) Innehaver: Start Holding AS, Postboks 85, 1312 Slependen, NO (740,750) Fullmektig: Egil Lassen, Actio-Lassen AS, Postboks 14, 5061 Kokstad KL. 12: Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet. KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. 2141

26 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: MULTIKONTOR (730) Innehaver: Telenor Mobil AS, Postboks 6746 St. Olavsplass, (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 38: Mobiltelefontjenester. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: datainformasjonssystem innen følgende: handel og meglervirksomhet vedrørende verdipapirer, bokførte eller sentralt registrerte verdipapirer og derivater; distribuering av informasjon vedrørende bud og tilbud, statistiske og indeks data relatert til megling og handel med verdipapirer, bokførte eller sentralt registrerte verdipapirer og derivater, distribuering av informasjon vedrørende clearing, dekning, avregninger, oppgjør, likvidasjon, båndleggelser, utbetalinger og bedriftsopplysninger og - redegjørelser, samt distribuering av annen informasjon vedrørende utstedelser, transaksjoner, og clearing, dekning, avregninger, oppgjør, likvidasjon, båndleggelser og utbetalinger av verdipapirer, bokførte eller sentralt registrerte verdipapirer og derivater, samt andre aktiviteter innen verdipapirhandelen. KL. 42: Softwaretjenester i forbindelse med handel og megling med verdipapirer, bokførte eller sentralt registrerte verdipapirer og derivater; distribuering av informasjon vedrørende bud og tilbud, statistiske og indeks data relatert til handel og megling med verdipapirer, bokførte eller sentralt registrerte verdipapirer og derivater, distribusjon av informasjon vedrørende clearing, dekning, avregninger, oppgjør, likvidasjon, båndleggelser og utbetalinger og bedriftsopplysninger og -redegjørelser, samt distribuering av annen informasjon relatert til utstedelse, transaksjoner, og clearing, dekning, avregninger, oppgjør, likvidasjon, båndleggelser og utbetalinger av verdipapirer, bokførte eller sentralt registrerte verdipapirer og derivater, samt andre aktiviteter innen verdipapirhandelen. (730) Innehaver: Hex Ltd Helsinki Securities and Derivates Exchange, Clearing House, Fabianinkatu 14, SF Helsinki, FI (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 9: Databehandlingsutstyr og datamaskiner; dataprogrammer (innregistrerte på databærere); databehandlingsutstyr for bruk innen verdipapirhandelen; databehandlingsutstyr for bruk ved megling og handel med verdipapirer, bokførte eller sentralt registrerte verdipapirer og derivater, ved distribuering av informasjon vedrørende bud og tilbud, statistiske og indeks data relatert til megling og handel med verdipapirer, bokførte eller sentralt registrerte verdipapirer og derivater, ved distribuering av informasjon vedrørende clearing, dekning, avregninger, oppgjør, likvidasjon, båndleggelser, utbetalinger og bedriftsopplysninger og -redegjørelser, samt distribuering av annen informasjon vedrørende utstedelser, transaksjoner og clearing, dekning, avregninger, oppgjør, likvidasjon, båndleggelser og utbetalinger av verdipapirer, bokførte eller sentralt registrerte verdipapirer og derivater, samt andre aktiviteter innen verdipapirhandelen. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; annonsering og markedsføring av ADP-basert datainformasjonssystem. KL. 36: Finansiell virksomhet; monetær virksomhet; bankvirksomhet; børsmeglervirksomhet; verdipapirhandel; verdipapirmegling; bruk av en ADP-basert 2142

27 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: REFLEX (730) Innehaver: Ole Imerslund, Postboks 76, 1349 Rykkinn, NO (740,750) Fullmektig: Jon-Terje Hagenlund, Kr. Augustsgt. 3, 0164 OSLO KL. 9: Spilleautomater (maskiner) med myntinnkast. (730) Innehaver: Solvay (SA), Brussel, BE (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 5: Dietetiske næringsmidler og deres ingredienser for medisinsk bruk. KL. 29: Næringsmidler samt deres ingredienser; kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geléer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. KL. 30: Næringsmidler samt deres ingredienser; kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is. KL. 31: Næringsmidler samt deres ingredienser; jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø- og såvarer, naturlige planter og blomster; næringsmidler til dyr; malt. (300) Prioritet: BX, , (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: SEVEN MELONS (730) Innehaver: Ole Imerslund, Postboks 76, 1349 Rykkinn, NO (740,750) Fullmektig: Jon-Terje Hagenlund, Kr. Augustsgt. 3, 0164 OSLO KL. 9: Spilleautomater (maskiner) med myntinnkast. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: MOON RAKER (730) Innehaver: Ole Imerslund, Postboks 76, 1349 Rykkinn, NO (740,750) Fullmektig: Jon-Terje Hagenlund, Kr. Augustsgt. 3, 0164 OSLO KL. 9: Spilleautomater (maskiner) med myntinnkast. 2143

28 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: SPLASH DOWN FLASH AND CASH (730) Innehaver: Ole Imerslund, Postboks 76, 1349 Rykkinn, NO (740,750) Fullmektig: Jon-Terje Hagenlund, Kr. Augustsgt. 3, 0164 OSLO KL. 9: Spilleautomater (maskiner) med myntinnkast. (730) Innehaver: Ole Imerslund, Postboks 76, 1349 Rykkinn, NO (740,750) Fullmektig: Jon-Terje Hagenlund, Kr. Augustsgt. 3, 0164 OSLO KL. 9: Spilleautomater (maskiner) med myntinnkast. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: SUPA TRACK BIG BANKER (730) Innehaver: Ole Imerslund, Postboks 76, 1349 Rykkinn, NO (740,750) Fullmektig: Jon-Terje Hagenlund, Kr. Augustsgt. 3, 0164 OSLO KL. 9: Spilleautomater (maskiner) med myntinnkast. (730) Innehaver: Ole Imerslund, Postboks 76, 1349 Rykkinn, NO (740,750) Fullmektig: Jon-Terje Hagenlund, Kr. Augustsgt. 3, 0164 OSLO KL. 9: Spilleautomater (maskiner) med myntinnkast. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: FIRE POWER SEAVEN HEAVEN (730) Innehaver: Ole Imerslund, Postboks 76, 1349 Rykkinn, NO (740,750) Fullmektig: Jon-Terje Hagenlund, Kr. Augustsgt. 3, 0164 OSLO KL. 9: Spilleautomater (maskiner) med myntinnkast. (730) Innehaver: Ole Imerslund, Postboks 76, 1349 Rykkinn, NO (740,750) Fullmektig: Jon-Terje Hagenlund, Kr. Augustsgt. 3, 0164 OSLO KL. 9: Spilleautomater (maskiner) med myntinnkast. 2144

29 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: HOT SPOT (730) Innehaver: Ole Imerslund, Postboks 76, 1349 Rykkinn, NO (740,750) Fullmektig: Jon-Terje Hagenlund, Kr. Augustsgt. 3, 0164 OSLO KL. 9: Spilleautomater (maskiner) med myntinnkast. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: ALBATROS (730) Innehaver: Piaggio Veicoli Europei SpA, I Pontedera, Province of Pisa, IT KL. 12: To-hjuls motorkjøretøyer. (300) Prioritet: IT, , MI9 7C (730) Innehaver: Gargoyles Inc, Kent, WA, US KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere; grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; sportsbriller, solbriller, briller, lorgnetter, beskyttelsesbriller, brilleetuier, brillelenker, brilleinnfatninger og brillelinser. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: ROADPRO (730) Innehaver: Toyo Tire & Rubber Co Ltd, Osaka, JP (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 12: Dekk for kjøretøyer, luftslanger for dekk, hjul for kjøretøyer. 2145

30 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: BEACH CLUB GRAPESAN (730) Innehaver: American Diner Holding AS, Bryggetorget 14, 0250 (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 42: Restauranter. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Brambyco Aleksandar Birovljev, Kitty Kiellandsv. 19D, 1346 Gjettum, NO KL. 3: Midler til rengjøring, kosmetikk, såper, parfymer. KL. 5: Farmasøytiske preparater, mineralske preparater som kosttilskudd. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Jakob Nordli, Damtråkka 10, 1300 Sandvika, NO KL. 21: Kjøkkenredskap. (730) Innehaver: American Diner Holding AS, Bryggetorget 14, 0250 (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 42: Restauranter. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: METATONX (730) Innehaver: Nu Skin International Inc, Provo, UT, US KL. 3: Kosmetikk; lotion og fuktighetspreparater. KL. 5: Farmasøytiske preparater, anti-perspiranter, midler mot akner, smertestillende antiseptisk gel, anti plaque tannpussemidler, munnvann og -spray. KL. 21: Tanntråd. 2146

31 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: WILD COAST (730) Innehaver: Steinar J. Olsen, Kristiansand, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: WILD WOOD (730) Innehaver: Steinar J. Olsen, Kirkegt. 29, 4612 Kristiansand, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: CARBOREX SILICON CARBIDE (730) Innehaver: Orkla Exolon KS, Postboks 25, 7301 Orkanger, NO KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidede syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler, preparater og midler for herding og lodding; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; garvestoffer; bindemidler til industrielle formål. KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering og flekkfjerning samt til sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: ASURIX (730) Innehaver: SmithKline Beecham Biologicals SA, 89, rue de l Institut, B-1330 Rixensart, BE KL. 5: Farmasøytiske og medisinske preparater og stoffer til bruk for mennesker; vaksiner. 2147

32 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: BANTIX LYMERIX (730) Innehaver: SmithKline Beecham Biologicals SA, 89, rue de l Institut, B-1330 Rixensart, BE KL. 5: Farmasøytiske og medisinske preparater og stoffer for mennesker; vaksiner. (730) Innehaver: SmithKline Beecham Biologicals SA, 89, rue de l Institut, B-1330 Rixensart, BE KL. 5: Farmasøytiske og medisinske preparater og stoffer for mennesker; vaksiner. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: CHOLVORIX OSPARIX (730) Innehaver: SmithKline Beecham Biologicals SA, 89, rue de l Institut, B-1330 Rixensart, BE KL. 5: Farmasøytiske og medisinske preparater og stoffer for mennesker; vaksiner. (730) Innehaver: SmithKline Beecham Biologicals SA, 89, rue de l Institut, B-1330 Rixensart, BE KL. 5: Farmasøytiske og medisinske preparater og stoffer for mennesker; vaksiner. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: ECCORIX TEGIRIX (730) Innehaver: SmithKline Beecham Biologicals SA, 89, rue de l Institut, B-1330 Rixensart, BE KL. 5: Farmasøytiske og medisinske preparater og stoffer for mennesker; vaksiner. (730) Innehaver: SmithKline Beecham Biologicals SA, 89, rue de l Institut, B-1330 Rixensart, BE KL. 5: Farmasøytiske og medisinske preparater og stoffer for mennesker; vaksiner. 2148

33 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: VICHOLRIX TELENOR MAXIMA (730) Innehaver: SmithKline Beecham Biologicals SA, 89, rue de l Institut, B-1330 Rixensart, BE KL. 5: Farmasøytiske og medisinske preparater og stoffer for mennesker; vaksiner. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: TELENOR LUX (730) Innehaver: Telenor AS, (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; informasjon om telekommunikasjon; kommunikasjon ved dataterminaler; utleie av overføringsapparater for beskjeder; overføring av beskjed og bilder ved datamaskiner; elektronisk postoverføring; telefonisk kommunikasjon. (730) Innehaver: Telenor AS, (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; informasjon om telekommunikasjon; kommunikasjon ved dataterminaler; utleie av overføringsapparater for beskjeder; overføring av beskjed og bilder ved datamaskiner; elektronisk postoverføring; telefonisk kommunikasjon. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: TELENOR DIREKTE (730) Innehaver: Telenor AS, (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; informasjon om telekommunikasjon; kommunikasjon ved dataterminaler; utleie av overføringsapparater for beskjeder; overføring av beskjed og bilder ved datamaskiner; elektronisk postoverføring; telefonisk kommunikasjon. 2149

34 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: SILVER RALPH LAUREN KAPTON (730) Innehaver: The Polo/Lauren Company LP, 650 Madison Avenue, New York, NY 10022, US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5001 Bergen KL. 3: Parfymer, eau de cologne, parfymevarer, etterbarberingsvann, -balsam, toalettprodukter mot transpirasjon, deodoranter til personlig bruk, talkum, toilettvann, kroppstalkum, kosmetikk og produkter til skjønnhetspleie, kremer for ansikt og kropp, kremer til bruning av huden og solkrem, solbeskyttelseskremer, brilliantine og preparater som stimulerer hodebunnen, bad- og dusjprodukter, toilettsåper, kroppssjampo, peelingkrem for kroppen, kroppslotion, badesalt, bad- og dusjgelé, badog dusjoljer, eteriske oljer. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: NORDIC FREAK (730) Innehaver: AS P. LTZ AASS, Drammen, NO KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. (730) Innehaver: E. I. du Pont de Nemours and Co, Wilmington, DE, US KL. 17: Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; ekstrudert plast som halvfabrikata; tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale; bøyelige rør (ikke av metall); plastmateriale i form av film eller ark for bruk i industrien. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: SUREHALER (730) Innehaver: Glaxo Group Ltd, Greenford, Middlesex, England, GB KL. 5: Farmasøytiske preparater og stoffer. KL. 10: Medisinske og kirurgiske instrumenter og apparater og deler og komponenter derfor. (300) Prioritet: GB, ,

35 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: TELENOR FORUM TELENOR CARE (730) Innehaver: Telenor AS, (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; informasjon om telekommunikasjon; kommunikasjon ved dataterminaler; utleie av overføringsapparater for beskjeder; overføring av beskjed og bilder ved datamaskiner; elektronisk postoverføring; telefonisk kommunikasjon. (730) Innehaver: Telenor AS, (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; informasjon om telekommunikasjon; kommunikasjon ved dataterminaler; utleie av overføringsapparater for beskjeder; overføring av beskjed og bilder ved datamaskiner; elektronisk postoverføring; telefonisk kommunikasjon. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: TELENOR LEXUS TELENOR MONDO (730) Innehaver: Telenor AS, (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; informasjon om telekommunikasjon; kommunikasjon ved dataterminaler; utleie av overføringsapparater for beskjeder; overføring av beskjed og bilder ved datamaskiner; elektronisk postoverføring; telefonisk kommunikasjon. (730) Innehaver: Telenor AS, (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; informasjon om telekommunikasjon; kommunikasjon ved dataterminaler; utleie av overføringsapparater for beskjeder; overføring av beskjed og bilder ved datamaskiner; elektronisk postoverføring; telefonisk kommunikasjon. 2151

36 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: TELENOR NEXUS TELENOR CROSSCUT (730) Innehaver: Telenor AS, (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; informasjon om telekommunikasjon; kommunikasjon ved dataterminaler; utleie av overføringsapparater for beskjeder; overføring av beskjed og bilder ved datamaskiner; elektronisk postoverføring; telefonisk kommunikasjon. (730) Innehaver: Telenor AS, (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; informasjon om telekommunikasjon; kommunikasjon ved dataterminaler; utleie av overføringsapparater for beskjeder; overføring av beskjed og bilder ved datamaskiner; elektronisk postoverføring; telefonisk kommunikasjon. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: TELENOR MESTER (730) Innehaver: Telenor AS, (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; informasjon om telekommunikasjon; kommunikasjon ved dataterminaler; utleie av overføringsapparater for beskjeder; overføring av beskjed og bilder ved datamaskiner; elektronisk postoverføring; telefonisk kommunikasjon. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: TELENOR CONNECT (730) Innehaver: Telenor AS, (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; informasjon om telekommunikasjon; kommunikasjon ved dataterminaler; utleie av overføringsapparater for beskjeder; overføring av beskjed og bilder ved datamaskiner; elektronisk postoverføring; telefonisk kommunikasjon. 2152

37 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: TELENOR BFD (730) Innehaver: Telenor AS, (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; informasjon om telekommunikasjon; kommunikasjon ved dataterminaler; utleie av overføringsapparater for beskjeder; overføring av beskjed og bilder ved datamaskiner; elektronisk postoverføring; telefonisk kommunikasjon. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Beecham Group plc, Brentford, Middlesex TW8 9EP, GB (730) Innehaver: Dan Nor Handelshus AS, Bedriftsv. 50, 3735 Skien, NO KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. KL. 3: Tannpussemidler; munnvann og stoffer og preparater for opprettholdelse av oral hygiene. KL. 5: Medisinsk tyggegummi for opprettholdelse av oral hygiene. KL. 21: Tannbørster; tanntråd. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: WATER WAX (730) Innehaver: L Oréal SA, 14, rue Royale, F Paris, FR KL. 3: Sjampo; kosmetiske gels, spray, skum og balsam for frisering og pleie av håret; hårlakk; hårfargings- og håravfargingsmidler; permanentpreparater for ondulering og krølling av håret. 2153

38 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: GEOVIZ (730) Innehaver: Schlumberger Technology Corp, Houston, TX, US (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo (730) Innehaver: O Neill Inc, st Avenue, Santa Cruz, CA , US KL. 3: Parfymevarer; kosmetiske preparater, herunder solfilter og solkremer; hårpleieprodukter. KL. 9: Solbriller; briller; brilleinnfatninger og tilbehør, slik som solglass til å henge på briller, brillebånd og brillesnorer, brilleetuier; dykkermasker og beskyttelsesbriller til undervannssport; pusteapparater andre enn respiratorer; magnetiske databærere; bilde og/eller lydbærere, herunder videobånd, audio-cd, CD-rom, interaktive CD (CDI), laserdisker, optiske disker og foto CD. KL. 14: Juvelérvarer, smykker, edelstener/smykkestein; ur, klokker, tidtakere (ur) og kronometere. KL. 16: Magasiner, bøker, aviser, dagbøker, kalendere, plakater, klebeetiketter, små lapper og store plakater, noteringsblokker, noteringsbøker, blyanter, penner, brett for blyanter og penner, pennaler og annen skole og kontorrekvisita (unntatt møbler); publikasjonsmaterialer (trykksaker). KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; slik som håndkofferter, reisebager, sportsbager, strandbager, bærebager, beltebager, ryggsekker og shoppingbager; paraplyer og parasoller; seddelpunger, lommebøker og punger. KL. 25: Sportsklær, yachtklær og fritidsklær, herunder beskyttelsesklær til undervannsport (såkalt våtdrakter), til surfing, vindsurfing og vannski og i tillegg til annen vannsport; hodeplagg, spesielt caps og skyggeluer; fottøy til sport og fritidsaktiviteter, spesielt herunder sportssko (treningssko), (snø) støvler, slippers, tøfler, sandaler; sokker. KL. 32: Energiberikede ikke-alkoholholdige drikker (ikke opptatt i andre klasser). KL. 9: Datamaskinprogramvare (innregistrert på databærere); brukerprogrammer for datamaskiner for bruk i forbindelse med formasjon, visning og analysering av seismiske data for bruk i forbindelse med leting etter olje- og gass samt ved olje- og gassutvinning og ved produksjon. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: OFM (730) Innehaver: Schlumberger Technology Corp, Houston, TX, US (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 9: Datamaskinprogramvare; datamaskinprogramvare for bruk i forbindelse med olje- og gassproduksjon, datamaskinprogrammer for brukertilpasset prosjektledelse, for plotting, rapportering og analyse. (300) Prioritet: US, ,

39 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: ENVIGRON (730) Innehaver: SmithKline Beecham plc, Brentford, Middlesex, GB (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 5: Farmasøytiske preparater og medikamenter. (300) Prioritet: GB, , (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: TEEREX (730) Innehaver: Clipper of Scandinavia AB, Västra Frölunda, SE (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. (730) Innehaver: IGEDO Internationale Modemesse Kronen GmbH und Co KG, Düsseldorf, DE KL. 16: Trykksaker; aviser, tidsskrifter, kataloger, bøker og fotografier. KL. 35: Organisering og arrangering av messer, utstillinger og moteoppvisninger; utleie av messestand og deres innredninger. (300) Prioritet: EU, , (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: PROLOK (730) Innehaver: Proserv AS, Risavika Havnering 1, 4056 Tananger, NO (740,750) Fullmektig: Eivind Håmsø, Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4301 Sandnes KL. 6: Rør; koplingsstykker for rør; rørforbindelser; rørmuffer. 2155

40 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: ACCUTILITY CLEVELOX (730) Innehaver: Boehringer Mannheim Corp, Indianapolis, IN, US (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 9: Dataprogrammer for utføring av hjelpefunksjoner for diagnoseutstyr for medisinsk bruk; dataprogrammer for utføring av hjelpefunksjoner for diagnoseutstyr for medisinsk bruk i form av blodsukkermåleapparater. KL. 10: Medisinske apparater, utstyr og installasjoner; apparater for overvåkning og analyse av blodsukker. (300) Prioritet: US, , 75/ (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: TEA TIME (730) Innehaver: Göteborgs Kex AB, Box 73, S Kungälv, SE (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 30: Kjeks. (730) Innehaver: Astra AB, S Södertälje, SE KL. 5: Farmasøytiske preparater og substanser. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: FERROQUEST (730) Innehaver: BetzDearborn Inc, 4636 Somerton Road, Trevose, PA , US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5001 Bergen KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; kjemiske produkter til bruk i kjølevannsystemer; ubearbeidete syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler, preparater og midler for herding og lodding; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; garvestoffer; bindemidler (klebemidler) til industrielle formål. 2156

41 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: PRITOR (730) Innehaver: Boehringer Ingelheim International GmbH, D Ingelheim, DE KL. 5: Farmasøytiske produkter. (730) Innehaver: Martial Daboudet, Paris, FR KL. 9: Vitenskapelige, fotografiske og optiske apparater og instrumenter, apparater og instrumenter til måling og undervisning; magnetiske databærere, grammofonplater; briller. KL. 14: Edle metaller og deres legeringer; juvelérvarer, edle stener, horologiske instrumenter, ur. KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker; sveper, seletøy og salmakervarer. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: AEROSOMES (730) Innehaver: ImaRx Pharmaceutical Corp, Tucson, AZ, US KL. 5: Farmasøytiske preparater, nemlig kontrastvæsker, -midler for bruk til ultralydbilder eller ultralydbildefremvisning. (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Menicon Co Ltd, Naka-ku, Nagoyashi, Aichi-ken, JP KL. 9: Kontaktlinser samt deres tilbehør, oppbevaringsbokser, holdere og etuier for kontaktlinser, innsetting- og uttagningsinnretninger for kontaktlinser. 2157

42 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: THÜRMER VIEWBOOK (730) Innehaver: Thürmer A/S, Hammerholmen 18, 2650 Hvidovre, DK (740,750) Fullmektig: Advokatfirmaet de Besche & Co v/jacob S. Bjønness-Jacobsen, Postboks 1424, Vika, 0115 Oslo KL. 4: Olje og fettstoffer til industrielle formål, herunder skjæreoljer. KL. 6: Uedle metaller eller legeringer av dette, metallkabler og tråd, små gjenstander av metall, isenkramvare av metall, metallrør og andre varer av metall (som ikke faller inn under andre klasser), herunder bor, tapper og skjæreapparater. KL. 7: Maskiner og maskinverktøy, koblinger og transmisjonsdeler, herunder elektriske håndverktøy og elektriske bor. KL. 8: Håndverktøy og instrumenter (hånddrevne) små gjenstander av metall, herunder holdere, hjelpeverktøyer, gjengeboreapparater, bor og toleranseverktøy. KL. 9: Apparater og instrumenter til veiing, måling og kontroll, herunder måleverktøy. (730) Innehaver: ViewSonic Europe Ltd, Crawley, West Sussex, GB (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Datamaskiner; apparater og innretninger for bruk med datamaskiner; elektroniske databehandlingsapparater og -innretninger; monitorer; tastaturer for datamaskiner; modemer; adaptere; skrivere (EDB); programvarer (innregistrerte EDB programmer), dataprogrammer (innregistrerte på databærere); bånd, kort, disketter, disker og integrerte kretser, alle bærende eller inkorporert dataprogrammer; adapterkort for videografikk; deler og tilbehør til alle forannevnte varer. (300) Prioritet: DK, , VA (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Kjøbmandsgaarden v/th Gabrielsen, Store Elvegate 57, 4500 Mandal, NO KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. 2158

43 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket. (730) Innehaver: Eurokjøl AS, Postboks 150, 1850 Mysen, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Unilever NV, Rotterdam, NL (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 30: Spiseis, iskrem, sorbet, is (naturlig eller kunstig); frosne konfektyrer; preparater til fremstilling av de forannevnte varer. KL. 11: Apparater og innretninger for kjøling; fryseapparater og maskiner; ventilasjonsapparater. KL. 37: Reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: FEMLAB (730) Innehaver: Computer Solutions Europe AB, Stockholm, SE (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 9: Dataprogramvare. KL. 16: Manualer, håndbøker, trykksaker og trykte publikasjoner alle vedrørende dataprogramvare; papirremser og -kort for innregistrering/opptak av dataprogrammer. 2159

44 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: DIAMOND HEAD MAGIC MECH (730) Innehaver: Colgate-Palmolive Co, 300 Park Avenue, New York, NY , US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5001 Bergen KL. 21: Børster, materialer til børstebinding, tannbørster. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: OMEGO (730) Innehaver: Fjordland AS, (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 29: Egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; margarin, smør. KL. 30: Salatdressinger. (730) Innehaver: L Oréal SA, 14, rue Royale, F Paris, FR KL. 3: Parfyme, toalettvann (velluktende); kosmetiske gel, dusj- og badesalt, ikke for medisinske formål; toalettsåper; deodoranter for personlig bruk; kosmetikk, nemlig kremer, melk, lotions, gel og pudder for ansiktet, kroppen og hendene; solbeskyttende midler og solpleiepreparater; sminkepreparater; sjampo; kosmetiske gels, spray, skum og balsam for frisering og pleie av håret; hårlakk; hårfargings- og håravfargingsmidler; permanentpreparater for ondulering og krølling av håret; eteriske oljer for personlig bruk; tannpussemidler. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: CRYONOMIC (730) Innehaver: Artimpex, NV, Maldegem, BE KL. 7: Vedlikeholdsmaskiner innrettet for bruk av tørris (karbondioksid). 2160

45 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: APOBASE (730) Innehaver: Alpharma AS, Postboks 158 Skøyen, 0212 KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler; ikke-medisinske hudkremer, -lotion og - salver. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Braathens South-American & Far East Airtransport ASA S A F E, Postboks 55, 1330 Oslo Lufthavn, NO KL. 39: Transportvirksomhet. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Braathens South-American & Far East Airtransport ASA S A F E, Postboks 55, 1330 Oslo Lufthavn, NO KL. 39: Transportvirksomhet. (730) Innehaver: Hemne og Orkladal Billag AS, 7200 Kyrksæterøra, NO (740,750) Fullmektig: Notar Advokat AS, Postboks 6091 Sluppen, 7003 Trondheim KL. 12: Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet. KL. 39: Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser. 2161

46 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: PREVACARE (730) Innehaver: Johnson & Johnson, New Brunswick, NJ, US (730) Innehaver: Hemne og Orkladal Billag AS, 7200 Kyrksæterøra, NO (740,750) Fullmektig: Notar Advokat AS, Postboks 6091 Sluppen, 7003 Trondheim KL. 12: Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet. KL. 39: Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: NJ STAR (730) Innehaver: Rika International Ltd, Chadderton, Oldham Greater Manchester, GB KL. 1: Kjemikalier og kjemiske produkter; kjemikalier og kjemiske produkter til bruk i industrien; kjemikalier og kjemiske produkter til bruk i plastindustrien. (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 3: Såper, fuktighetskremer, håndskrubbekremer. KL. 5: Desinfeksjonsmidler for hygienisk bruk, salver mot bleieutslett, for sykehusbruk. KL. 21: Skrubbebørster. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: MAYORAL (730) Innehaver: Confecciones Mayoral SA, Camino de los Prados, 1, Malaga, ES (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 25: Klær, herunder yttertøy og undertøy, sko, hodeplagg. 2162

47 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: RAYLOR RETROSPINE PORT (730) Innehaver: Surgical Dynamics Inc, Norwalk, CT 06856, US KL. 10: Medisinske og kirurgiske instrumenter for bruk i spinal-, artroskopisk og ortopedisk kirurgi. (300) Prioritet: US, , 75/ (730) Innehaver: Surgical Dynamics Inc, Norwalk, CT 06856, US KL. 10: Medisinske og kirurgiske instrumenter for bruk i ortopedisk, artroskopisk og spinalkirurgi. (300) Prioritet: US, , 75/ (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: DURACLOSE (730) Innehaver: Surgical Dynamics Inc, Norwalk, CT 06856, US KL. 10: Medisinske og kirurgiske instrumenter for bruk i vaskulærkirurgi. (300) Prioritet: US, , 75/ (730) Innehaver: Surgical Dynamics Inc, Norwalk, CT 06856, US KL. 10: Medisinske og kirurgiske instrumenter for bruk i artroskopisk, ortopedisk og spinalkirurgi. (300) Prioritet: US, , 75/

48 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: CARDIO-SHOE (730) Innehaver: Surgical Dynamics Inc, Norwalk, CT 06856, US KL. 10: Medisinske og kirurgiske instrumenter for bruk i artroskopisk, ortopedisk og spinalkirurgi. (300) Prioritet: US, , 75/ (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: THORA-LIFT (730) Innehaver: United States Surgical Corp, 150 Glover Avenue, Norwalk, CT 06856, US KL. 10: Medisinske og kirurgiske instrumenter for bruk i kardiovaskulær kirurgi. (300) Prioritet: US, , 75/ (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (554) Vareutstyr (730) Innehaver: United States Surgical Corp, 150 Glover Avenue, Norwalk, CT 06856, US KL. 10: Medisinske og kirurgiske instrumenter for bruk i kardiovaskulær kirurgi. (300) Prioritet: US, , 75/ (730) Innehaver: HHH Bootleggers (Overseas) Ltd, P.O. Box 1354, 3504 Limassol, CY (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 33: Alkoholholdige drikker (unntatt øl). (300) Prioritet: EU, ,

49 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (554) Vareutstyr X-CAVALLOY (730) Innehaver: Ingersoll-Dresser Pump Comp, Liberty Corner, NJ 07938, US KL. 7: Pumper og deler til pumper, nemlig skovlhjul, skovlhjulhus og skovlhjulhus med foringer sammensatt av kavitasjonsmotstandsdyktig legering. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (730) Innehaver: HHH Bootleggers (Overseas) Ltd, P.O. Box 1354, 3504 Limassol, CY (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 33: Alkoholholdige drikker (unntatt øl). (300) Prioritet: EU, , (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: SIGNOR BERTELLI (730) Innehaver: Norsk Iskrem BA, 1324 Lysaker, NO KL. 30: Spiseis og iskrem. (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: RINGNES BRYGGERI (730) Innehaver: Ringnes AS, (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 32: Øl og mineralvann. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: RINGNES PILSENER (730) Innehaver: Ringnes AS, (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 32: Øl og mineralvann. 2165

50 NORSK VAREMERKETIDENDE Fellesmerker /98 FELLESMERKER Registrerte fellesmerker jf fellesmerkeloven 3 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: Norsk Gardsmat, og mister derved retten til å bruke merket. c) Merkehaveren har rett og plikt til å utøve kontroll av at merket ikke brukes i strid med gjeldende bestemmelser, og at merket derved ikke forringes i verdi for de øvrige merkebrukerne. Kontrollen utføres av Styret i Norsk Gardsmat eller den som styret delegerer slik fullmakt til. d) Merkehaveren vil ikke gjøre økonomisk ansvar gjeldende overfor merkebrukere som misligholder merkebestemmelsene. Ansvaret skal gjøres gjeldende ved eksklusjon. Oppstår det behov for ytterligere forfølgelse av misligholdet, kan vedkommende anmeldes til politiet for brudd på fellesmerkeloven 3. (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Sekretariat for Norsk Gårdsmat v/ Landbruksdepartementet, Postboks 8183 Dep, 0034 Oslo, NO KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. KL. 31: Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. KL. 33: Alkoholholdige drikker (unntatt øl). (551) Fellesmerkebestemmelser: a) Rett til å bruke merket har produsenter som er godkjente i henhold til de vedtatte kriterier for medlemskap i Norsk Gardsmat. Denne godkjenningen kan kun gis av styret for Norsk Gardsmat, eller den som styret delegerer slik fullmakt til. Retten til å bruke merket er videre betinget av at medlemmet utøver sin virksomhet i overensstemmelse med de kriteriene som ligger til grunn for godkjenningen. b) Dersom merkebrukeren driver virksomheten slik at den er i strid med kriteriene for medlemskap i Norsk Gardsmat, eller bruker merket på en slik måte at det er i strid med den vedtatte merkeprofilen, eller på annen måte driver virksomheten slik at den skader merkets omdømme, kan vedkommende ekskluderes som medlem i 2166

51 NORSK VAREMERKETIDENDE Rettelser /98 RETTELSER Rettelser av tidligere kunngjøringer I Norsk Varemerketidende nr. 28/98 ble registrering nr feil kunngjort. Riktig kunngjøring skal være: REGISTRERTE VAREMERKER Registrerte varemerker jf tidligere varemerkelov 21 (dvs registreringer ferdigbehandlet etter regler gjeldende før ) Registreringen gjelder inntil 10 år fra registreringsdagen, jf varemerkeloven 23 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket. (730) Innehaver: NetCom GSM AS, Ulvenveien 75 A, 0581 OSLO, NO (740,750) Fullmektig: Espen Tøndel, Drammensveien 43, 0271 OSLO KL. 9: Innregistrerte dataprogrammer til bruk i forbindelse med telefonitjenester. KL. 35: Telefonsvartjenester for fraværende abonnenter. KL. 38: Hele klassen. KL. 42: Hele klassen. 2167

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 30 20.07.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 30 20.07.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 30 20.07.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende MELDINGER Madridprotokollen artikkel 4 bis og varemerkeloven 55 første ledd: Erstatning av en nasjonal registrering med en internasjonal

Detaljer

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 52/07-2007.12.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 28 06.07.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 28 06.07.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 28 06.07.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 35/05-2005.08.29 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.23-35/04 nr 35/04-2004.08.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL)

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL) Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Logo Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.07.02 16:18:00 Tekst i merket Hovedstatus Detaljstatus UNILEVER Søknadsnummer 201001796 Inngitt 2010.02.17

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33 10.08.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 33 10.08.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 33 10.08.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende MELDINGER I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 1 04.01.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 1 04.01.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 1 04.01.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 47 16.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 47 16.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 47 16.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 16 19.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 16 19.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 16 19.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

tidende nr 32-2003.08.04 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 32-2003.08.04 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 32-2003.08.04 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 45 02.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 45 02.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 45 02.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 42 12.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 42 12.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 42 12.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 34/08-2008.08.18 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 36 2002.09.02 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 36 2002.09.02 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 36 2002.09.02 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. januar 2013

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. januar 2013 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8165 OP sak nr. 2011/00108 Reg. nr. 204263 Søknadsnr. 199903343 Overprøvingssak nr.: TMADM0000006 Registreringshaver: Solveig Irene Heggen, Solveien 22, 1430

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 32/10-2010.08.09 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48 2002.11.25 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende Lydmerke (se side 33) www.patentstyret.no

nr 48 2002.11.25 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende Lydmerke (se side 33) www.patentstyret.no nr 48 2002.11.25 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende Lydmerke (se side 33) www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

TABELL III TIL PROTOKOLL A LIECHTENSTEIN, SVEITS

TABELL III TIL PROTOKOLL A LIECHTENSTEIN, SVEITS TABELL III TIL PROTOKOLL A LIECHTENSTEIN, SVEITS Sveitsisk 04.03 Kjernemelk, kulturmelk (surmelk) og rømme, yoghurt, kefir og annen gjæret eller syrnet melk og fløte, også konsentrert, med eller uten tilsetning

Detaljer

nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13 2000.03.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 13 2000.03.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 13 2000.03.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 30 26.07.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 30 26.07.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 30 26.07.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 46/06-2006.11.13 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer