NYHETSBREV FRA GJØVIK SENTERPARTI. Felles forslag til årsmøtet i Oppland Sp

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NYHETSBREV FRA GJØVIK SENTERPARTI. Felles forslag til årsmøtet i Oppland Sp"

Transkript

1 NYHETSBREV FRA GJØVIK SENTERPARTI Nyhetsbrev nr / 2. årgang nr. 8 Felles forslag til årsmøtet i Oppland Sp Gjøvik Sp har sammen med Østre Toten og Vestre Toten Sp levert en del felles forslag til fylkesvalgprogrammet for Styrene i de tre lokallagene samlet seg til møte på Rådhuset på Gjøvik for å drøfte det framlagte forslaget til nytt fylkesvalgprogram for Oppland Sp. De tre lokallagsstyrene hadde en del innspill, og vi vil her gjenta de nye forslagene vi vil fremme overfor fylkesårsmøtet. Nye skoleforslag De tre lokallagsstyrene ønsker følgende tillegg innen skoleprogrammet og for høyere utdanning: Ansettelsespolitikken må endres, slik at faglærerne kommer tilbake i de videregående skolene. Praktiske valgfag skal tilbys innenfor allmenne og økonomiske fag. Investeringsbehovet ved Valle videregående skole må følges opp i form av økte, årlige bevilgninger. Realisere Innlandsuniversitetet for å stimulere folk til å ta høyere utdanning i Oppland og Hedmark, men samtidig være en pådriver for at høgskolene tar grep om egen framtid inntil et universitet er realisert. Gjøvikbanen Innen samferdsel var våre Sp-lag spesielt opptatt av Gjøvikbanen. Vi ønsker derfor følgende program: Gjøvikbanen må få 6,0 milliarder kroner i statlige investeringspenger gjennom Nasjonal Transportplan, slik at reisetiden mellom Gjøvik og Oslo innen 2020 blir 1 time og 30 minutter. Fortsatt jobbe for at Gjøvikbanen skal være en konkurranseutsatt strekning. Utbyggingen av Dovrebanen må fortsette, med dobbeltsporet jernbane fram til Lillehammer innen Prioritere midtdelere som viktigste trafikksikkerhetstiltak på de store fartsårene, der firefelts ikke er prioritert. Gode rammer for bussen Sp-lagene ønsker videre at vi også skal sørge for at kollektivtilbudet er et tilbud for alle. Derfor ønsker vi: Sikre et universelt utformet kollektivtilbud, der universelt utformede kjøretøy skal være en betingelse for å få anbud i Oppland fylkeskommune. Revidere anbudssystemet for kollektivtrafikken i Oppland, der kompetanse og kunnskap blir like mye vektlagt som kroner og ører. Innføre kontantfrie busser i Oppland som muliggjør billettbetaling via sms, kort og andre kontantfrie betalingsmåter. Mer til vedlikehold Et annet tema som opptok oss, var hvordan en i dag bruker en stor andel av tippemidlene på nye anlegg. Dette ønsker vi i Sp-lagene på Toten og Gjøvik å gjøre noe med. Vårt forslag er derfor: Vri bruken av spillemidler over fra nye, store idrettsanlegg til vedlikehold av eksisterende anlegg og aktivitetstiltak i regi av ideelle, frivillige foreninger som driv er innen folkehelsearbeidet. Landbrukspolitikken Innen landsbrukspolitikken, er en også opptatt av at fylkespolitikerne skal ta mer tak. Forslagene fra Gjøvik og Toten er som følger: Stimulere til at landbruket i fylket sikres en større del av næringskjeden enn i dag. Jobbe tettere sammen med foredlingsindustrien i fylket for å videreutvikle både landbruket og arbeidsplassene knyttet til hele næringskjeden. Jobbe for en strammere odelslov og samtidig være åpen for å se på endringer i regelverket knyttet til bo- og driveplikten i landbruket. Fylkesarkeologen skal ta kostnaden ved utgraving og kartlegging av kulturminner i områder som skal bygges ut i regi av det offentlige. Andre saker Sp-lagene foreslår også at fylkeskommunen skal aktivt bruke eierskapet i Eidsiva Energi for å ta bedre vare på innbyggernes behov i Innlandet.

2 Side 2 av 8 God programdugnad i Snertingdal Nyhetsbrev Gule lapper, blå ark og kreative hjerner er alt en trenger for å få en god oppstart på valgarbeidet. I løpet av to og en halv time kom det fram svært mange gode forslag til kommunevalgprogrammet til Gjøvik Senterparti. Vi var 12 personer samlet på Tabor i Snertingdal denne mandagskvelden, da vi skulle finne ut hva som bør være hovedtema i Gjøvik Sps kommunevalgprogram. Viktigste saker De frammøtte ble bedt om å skrive de fem viktigste sakene som Gjøvik Sp bør jobbe med fram mot valget og i den kommende valgperioden. Etter opptelling av de gule lappene om saker og tema, var det slik fordeling på lappene: Næring, kommunale veger, jordvern: 13 Helse/eldreomsorg 9 By- og bygdeutvikling 9 Integrering/barn og unge 7 Skolepolitikk 7 Gjøvikbanen/kollektivtrafikk 4 Kommunal drift 4 Kultur/idrett 3 Rus 1 Boligpolitikk 1 Forebygging vedr. jobb osv. 1 Drodling Deretter startet ei skikkelig drodleøkt. Hver deltaker fikk et blått ark, der de skulle skrive ned alt de ville ha gjennomført av politiske saker innenfor de fem sakene som fikk størst oppslutning i første runde. Vi har ikke plass i dette nyhetsbrevet til å komme med alle punkter, men innenfor næringspolitikken, var dette temaer som gikk igjen: Bedre standard på kommunale veier Mer gründervirksomhet Kamp for eksisterende og nye arbeidsplasser Jordvern satsing på matproduksjon og kulturlandskap Bedre kollektivtrafikk Viktige helsegrep Innenfor helse- og eldreomsorg var det ingen tvil om budskapet; Flere sjukehjemsplasser ingen reduksjon i dagens nivå Flere kompetansemidler til ansatte som vha mer kunnskap Forebyggende tiltak Satsing på hjemmetjenesten Mer omsorgslønn for de som tar seg av sine i heimen Satse på helsestasjonene Spenstige forslag Innenfor by- og bygdeutviklingtemaet, kom det flere spenstige forslag som programkomiteen skal ta med videre i arbeidet. Blant annet kom det flere forslag knyttet til ønsket om å åpne opp til Mjøsa fra sentrum, videre satsing på gang- og sykkelveier, parker og grøntarealer. Videre ble det også pekt på hyttearelbruken, sentrumsutviklingen i Gjøvik og en rekke andre forhold. Innenfor dette var det også en del tanker omkring skolen som arena og midtpunkt for bygdeutvikling. Skolepolitikken var forøvrig et eget tema, med flere gode innspill på hva en bør prioritere i neste fireårsperiode. Mye jobb Gjøvik Sp har allerede i dag et program for som vil ligge til grunn for programkomiteens arbeid. Mye av arbeidet fram til at en legger fram et forslag til valgprogram i mars, vil derfor være å spisse budskapet og sakene inn imot en valgkamp der en skal kjempe om stemmene fra innbyggerne. Vi er imidlertid ikke ferdige med programdebatten, og har du forslag er det bare å komme med dem til oss!

3 Nyhetsbrev Side 3 av 8 Sterk innsats for de svakeste Gjøvik Sp fikk innblikk i hvordan de svakeste blant oss blir tatt imot med varme og omsorg på Gjøvik omsorgssenter for barn på Øverby. I forbindelse med Gjøvik Sps kommunerådsmøte 13. desember var vi samlet på Øverby, i de tidligere lokalene til asylmottaket. Nå er det et senter med 31 plasser, med plass for ytterligere åtte ved behov. Gjøvik omsorgssenter for barn er navnet på institusjonen. Hit kommer barn som kommer alene fra verdens kriker og kroker til Norge - alene, uten sine foreldre og foresatte. Akkurat nå i disse dager er 26 plasser opptatt av barna som er kommet hit på ulike vis. Her er det mange ulike skjebner, blant dem gutter som har sittet oppå akslingen til trailere fra Tyskland og til Norge.!! Usikker framtid Per nå er det 80 personer på lønningslisten ved omsorgssenteret på Gjøvik, med smått og stort. I disse dager er det stor spenning rundt hvordan fremtiden vil bli for senteret. Vår engasjerte omviser Kai Børresen kunne fortelle at de vil bli landets beste i sin omsorg for de mindreårige asylsøkerne. Så er spørsmålet hvordan det nå blir i og med at Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) får kuttet sine bevilgninger på 351 millioner kroner i Dette er basert på en forventet nedgang i antall enslige asylsøkere, men det er ikke klart hvordan dette vil ramme Gjøvik. Det er sju slike sentre rundt omkring i landet, alle av noe ulik størrelse. Vi er spente på hvordan fremtiden blir nå, sier Børresen, som forteller at det her arbeider barne- og undgomsarbeidere, sykepleier og også personer uten faglig utdannelse annet enn å være et medmenneske. Det er også egenskaper som disse barna trenger tilgang til. Imponerende vilje Turnusen til de ansatte er nå oppsagt fra Bufetat, også det et uttrykk for at en vil spare penger. I dag lever to og to personer sammen med beboerne i 48 timer, før de har en uke fri. Men midt oppi dette, er det barn som har opplevd litt av hvert på sin vei til Norge det er snakk om. Det er imponerende å se hvor raskt de lærer seg språket vårt, sier Børresen. Han forteller at de blir elever ved læringssenteret på Kallerud så fort det lar seg gjøre. Der gjør mange av elevene store framskritt i løpet av kort tid. Bor i fellesskap Det er hovedsakelig gutter som bor på senteret, med enkelte jenter. Afghanistan, Sri Lanka, Eritrea og Nigeria er blant landene de unge kommer fra. En prøver å aktivisere de som best en kan, og fotball er den store hobbyen for mange. De bor rundt omkring i de ulike internathusene, der de prøver å skape en naturlig hverdagsrytme for barna. Måltider inntas i fellesskap, og mange av dem ønsker å være med å bidra med kokkingen. Det er imidlertid ingen luksus som venter barna på rommene sine. Sparsomt innredet, men sitt eget, får de tilbud om. For flere av de som ankommer enten Oslo, Gardermoen eller andre steder, har de ofte bare det de står og går i. På Gjøvik er det omsorg å få. God omsorg som vi må ta vare på!

4 Side 4 av 8 Ola Borten Moe til Gjøvik og Biri Nyhetsbrev Årsmøtet i Oppland Sp avholdes på Honne, Biri, førstkommende helg. Gjester ved årsmøtet er parlamentarisk nestleder Ola Borten Moe og tidligere partileder Åslaug Haga. Årsmøtet skal debattere forslaget til nytt fylkesvalgprogram for Oppland Sp de neste årene (se også side 1 av nyhetsbrevet). Nytt styre Det skal også velges nytt styre i Oppland Sp. Vår regionrepresentant fra Gjøvik/Toten, Berit G. Løken, har takket nei til gjenvalg. På årsmøtet i Oppland Sp har vi totalt fem utsendinger. Faste utsendinger er lokallagslederen og gruppelederen i kommunestyregruppa. På dagen før årsmøtet starter fredag ettermiddag kommer stortingsrepresentant og parlamentarisk nestleder, Ola Borten Moe. Med på årsmøtet blir også tidligere partileder, Åslaug Haga, som skal snakke om vår fornybare fremtid. Hun har som kjent nå fått nytt arbeid, som direktør for Norsk Luftambulanse. Men det er altså først og fremst det grønne, fornybare arbeidet hun skal ta for seg på årsmøtet. Styret i Gjøvik Sp arbeidsårene 2011/2012 Styreverv Navn Epost Telefon Leder Torvild Sveen, Biri Nestleder Johanna Eike, Vardal Studieleder Dagfnn Taraldsrud, Biri Styremedlem Undis Scheslien, Gjøvik Styremedlem Dorthe Bjørnstad, Snertingdal Styremedlem Ole Klundby, Biri Ungdomsrepresentant Marianne Mølmen, Vardal varamedlem Mona Herberg Haugom, Biri varamedlem Ellen Krageberg, Biri varamedlem Lars Ole Stumlien, Biristrand

5 Nyhetsbrev Mer samarbeid mellom lokallagsstyrene Side 5 av 8 Den siste tids kommunesammenslåingsdeba tt var ikke tema da lokallagsstyrene i Gjøvik og Toten benket seg sammen på Aas kommunelokale på Bøverbru mandag 10. januar. Ideologi Derimot var Senterpartiets ideologi hovedtema. Det ble gitt en historisk framstilling av hvorfor Norsk Landmandsforbund mente det var behov for en politisk grein i organisasjonen, som i 1920 ble Bondepartiet, Skjønt Bondepartiet er en snever fortolkning av hva partiet er opptatt av. For hvis en ser på de historiske fakta er følgende tema årsaken til partiets dannelse: Folkestyre Sjølråderett Eiendomsrett Miljø Forvaltertanken Det ble en god meningsutveksling om partiets stilling i dag, og hvordan en kan ta grep for å vokse mer i framtida. Felles opplegg Mot valget skal vi også samarbeide i form av å lage en felles regional vervebrosjyre til våren, og vi skal også lage et felles valgprogram for saker som er viktig for alle de tre kommunene. Som kommunikasjonsform mellom oss skal vi fortsette å bruke epost, da det er mest hensiktsmessig. Mer på nett Framover mot kommunevalget kommer partiene til å satse mer på nettsidene sine og bruken av sosiale medier som Facebook osv. Gjøvik Sp har i dag en side på Facebook, mens Vestre og Østre Toten skal lage dette i løpet av våren. Det blir viktig at vi bruker kanaler som vi raskt og enkelt kommer ut med et budskap fra oss. Det kan også være med på å redusere kostnadene i forbindelse med valgkampen, ikke minst i forhold til trykking og distribusjon av materiell. Nye møter Lokallagsstyrene i de tre partiene skal møtes igjen, allerede mandag 24. januar på Gjøvik. Da er det fylkesvalgsprogrammet som nå er ute til høring blant lokallagene som er tema for forsamlingen, sammen med vårt sentrale studieopplegg.

6 Side 6 av 8 Nyhetsbrev Kunnskapsministeren svarte om Øverby Gjøvik Sp har sendt brev til kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV) for å høre om hun kan garantere for Øverby kompetansesenter for spesialundervisning på Kallerud. Vi har fått svar fra statsråden. I årets statsbudsjett står det at Kunnskapsdepartementet varsler en stortingsmelding som vil komme med forslag til en ny organisering av Statpeds spesialpedagogiske sentre. Reorganisering Ett av de 13 sentrene her til lands er Øverby kompetansesenter for spesialundervisning på Gjøvik. I statsbudsjettet varsler kunnskapsministeren at virksomhetene innenfor Statped nå skal organiseres som flerfaglige regionsenter for å styrke helskapen i kompetansen og tjenestetilbudet for å gi best mulige tjenester til brukerne. Advarsel Vi i Gjøvik Sp vil advare mot å splitte opp og røre ved det gode tilbudet ved Øverby kompetansesenter. Senteret på Kallerud her på Gjøvik gjør en formidabel innsats for barn, unge og voksne som trenger ulik spesialundervisning. Dette er kompetanse som er unik for Innlandet ja, for hele landet! Og vi ønsker at den skal ligge på Gjøvik også i framtida, skrev vi i brevet. Sammensatte vansker I tillegg har senteret et regionalt ansvar i fylkene Hedmark, Oppland og Buskerud for elever med sammensatte lærevansker, og sosiale og emosjonelle vansker. Med om lag 30 årsverk i virksomheten, er også bedriften en viktig statlig institusjon på Gjøvik som vi som kjent ikke har for mange av her i regionen. Kan ikke si mye nå Gjøvik Sps spørsmål ble sendt i brevs form. Og derfor har vi også fått svar tilbake fra henne. Departementet vil komme tilbake til konkrete løsninger for samorganiseringen i stortingsmeldingen som legges fram i Det er med andre ord ikke tatt avgjørelser om hvordan de ulike sentrene skal videreføres i et regionalisert Statoped eller hvor de ulike fagmiljøene skal være plassert. Det vil ikke være riktig av meg på dette tidspunktet å si noe særskilt om Øverby kompetansesenter, skriver kunnskapsministeren i svarbrevet til Gjøvik Sp. Videre skriver hun at Statped nå blir vurdert som helhet, men også sett i sammenheng med ulike utfordringer i ulike regioner. Dialog Kunnskapsdepartementet har lagt opp til en god dialog med direktørene ved alle sentrene for å sikre at Statpeds spisskompetanse bevares og utvikles i det nye Statped og at tiltakene som vil fremmes i nevnte stortingsmelding samlet sett skal gi et bedre støtte til kommuner og fylkeskommuner, avslutter kunnskapsministeren i sitt brev til oss.

NYHETSBREV FRA GJØVIK SENTERPARTI. Klare til dyst i hektisk valgkamp for Gjøvik Sp!

NYHETSBREV FRA GJØVIK SENTERPARTI. Klare til dyst i hektisk valgkamp for Gjøvik Sp! NYHETSBREV FRA GJØVIK SENTERPARTI Nyhetsbrev nr. 3 2011 / 2. årgang nr. 10 VALGEKSTRA!! Klare til dyst i hektisk valgkamp for Gjøvik Sp! Kandidatene i Gjøvik Senterparti forbereder seg på valgkamp og politisk

Detaljer

NYHETSBREV FRA GJØVIK SENTERPARTI

NYHETSBREV FRA GJØVIK SENTERPARTI NYHETSBREV FRA GJØVIK SENTERPARTI Nyhetsbrev nr. 3 2012 / 3. årgang nr. 13 Budsjettavtale for Gjøvik kommune i 2013 er framforhandlet mellom Senterpartiet, Ap og SV Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV

Detaljer

Bli med på laget. Med hilsen Senterpartiet. Åslaug Haga Leder. Jeg vil vite mer om Senterpartiet. Jeg vil vite mer om Senterungdommen

Bli med på laget. Med hilsen Senterpartiet. Åslaug Haga Leder. Jeg vil vite mer om Senterpartiet. Jeg vil vite mer om Senterungdommen Som medlem av Senterpartiet skal du sjøl få velge hvor mye tid du vil bruke på partiarbeid. Vi vil legge til rette for at du kan bruke medlemskapet til å påvirke politiske beslutninger som listekandidat

Detaljer

Utdanningspolitiske satsingsområder

Utdanningspolitiske satsingsområder 2015 Utdanningspolitiske satsingsområder Utdanningsforbundet Alta har utformet spørsmål som omhandler de viktige sidene av utdanningspolitikken i Alta kommune. Prosessen med å utforme kravene har gått

Detaljer

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 3 2013

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 3 2013 Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 3 2013 Klart for Vi sprenger grenser s. 6 Kautokeino kommune på ville veier s. 10 På valgkurs med Hagebakken s. 16 De vanskelige sakene s. 24 Punktdemonstrasjon

Detaljer

Sammen for Aust-Agder

Sammen for Aust-Agder Aust Agder Arbeiderparti 1 Aust Agder Arbeiderparti Sammen for Aust-Agder Arbeiderpartiets kandidater til fylkestinget er enige om at de store oppgavene løser vi best sammen. Vi må skape en videregående

Detaljer

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken By og land Mindre forskjeller DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken a b = a 1 b Arbeid Demokrati Kunnskap Arbeiderpartiet.no Innledning Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammene for livene våre. De er

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

UTTALELSER VEDTATT ÅRSMØTE I OPPLAND ARBEIDERPARTI

UTTALELSER VEDTATT ÅRSMØTE I OPPLAND ARBEIDERPARTI 1 UTTALELSER VEDTATT ÅRSMØTE I OPPLAND ARBEIDERPARTI 2012 2 ORGANISASJONSUTTALELSE Vi bygger framtida Oppland Arbeiderparti opplevde som de andre fylkespartiene i Ap i 2011 en sterk medlemsvekst. Totalt

Detaljer

Høyre bygger Osloskolen for fremtiden side 4, 5 og 6

Høyre bygger Osloskolen for fremtiden side 4, 5 og 6 OSLO HØYRES MAGASIN NR 2:2015 Høyre bygger Osloskolen for fremtiden side 4, 5 og 6 - Når jeg blir spurt om hvilke tre politiske saker jeg mener er de viktigste svarer jeg skole, skole og skole. Ordfører

Detaljer

Valg i Lørenskog 2011

Valg i Lørenskog 2011 REKLAMEBILAG UTGITT AV AP, SV,LIV OG SP I LØRENSKOG Valg i Lørenskog 2011 Felles valgkampavis for fire partier Lørenskog Arbeiderparti, Lørenskog SV, Lørenskog i våre hjerter og Lørenskog SP utgir en felles

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer

Muntlig spørretime. Møte onsdag den 12. mai 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Muntlig spørretime. Møte onsdag den 12. mai 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2010 12. mai Muntlig spørretime 3359 Møte onsdag den 12. mai 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 80): 1. Spørretime muntlig spørretime ordinær spørretime 2. Referat

Detaljer

Innholdsfortegnelse: Forslag 1.1 Nominasjon til fylkestingsvalg... 3 Forslag 2.1 Nettbuss linje 9 Mysen-Oslo og linje 206 Mysen-Sarpsborg...

Innholdsfortegnelse: Forslag 1.1 Nominasjon til fylkestingsvalg... 3 Forslag 2.1 Nettbuss linje 9 Mysen-Oslo og linje 206 Mysen-Sarpsborg... Innholdsfortegnelse: Forslag 1.1 Nominasjon til fylkestingsvalg... 3 Forslag 2.1 Nettbuss linje 9 Mysen-Oslo og linje 206 Mysen-Sarpsborg... 4 Forslag 2.2 Åpen linje mellom Mysen St. og Sarpsborg St....

Detaljer

2012/13. Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET. Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012

2012/13. Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET. Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012 2012/13 Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012 Revidert mai 2013 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Kontekstbeskrivelse... 6 Innspill fra våre samarbeidsparter...

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE

SØR-VARANGER KOMMUNE SØR-VARANGER KOMMUNE BARNEHAGEPLAN FOR SØR-VARANGER KOMMUNE 2008-2012 Grensesprengende barnehager i en grensesprengende kommune Vedtatt i kommunestyret 22.04.08, sak 018/08 Handlingsplanen rulleres hvert

Detaljer

Valgprogram. Valgprogram for Gran Bygdeliste for perioden 2015-2019 KONTAKTINFORMASJON: post@granbygdeliste.no

Valgprogram. Valgprogram for Gran Bygdeliste for perioden 2015-2019 KONTAKTINFORMASJON: post@granbygdeliste.no Valgprogram Valgprogram for Gran Bygdeliste for perioden 2015-2019 KONTAKTINFORMASJON: post@granbygdeliste.no 1: Om Gran Bygdeliste Gran Bygdeliste ble stiftet i 2006 og har vært representert i kommunestyret

Detaljer

Møte onsdag den 13. januar 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte onsdag den 13. januar 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 13. jan. Muntlig spørretime 1481 Møte onsdag den 13. januar 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 37): 1. Spørretime muntlig spørretime ordinær spørretime 2. Referat

Detaljer

Kompetansepolitisk manifest for Oppland Arbeiderparti

Kompetansepolitisk manifest for Oppland Arbeiderparti 1 Kompetansepolitisk manifest for Oppland Arbeiderparti Det er mye vi ikke vet om framtiden, men det vi vet er at vi vil trenge kunnskap. Kunnskap trumfer alt. Jens Stoltenberg, nyttårstalen, 01.01.2010

Detaljer

S a k n r. 3 [10:01:56] Møte torsdag den 25. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

S a k n r. 3 [10:01:56] Møte torsdag den 25. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 25. nov. Finansdebatt 873 Møte torsdag den 25. november kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 24): 1. Finansministerens redegjørelse om stats- og nasjonalbudsjettet for

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime

Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime 1501 Møte onsdag den 7. januar 2004 kl. 10 President: I n g e L ø n n i n g Dagsorden (nr. 38): 1. Spørretime muntlig spørretime 2. Referat

Detaljer

Utdanning og helse Skolens læringsmiljø tverrfaglig innsats

Utdanning og helse Skolens læringsmiljø tverrfaglig innsats 1 Foredragsholder: Kunnskapsminister Kristin Halvorsen Arrangement: Karl Evang-seminaret 2011 Arrangør: Statens Helsetilsyn Dato: 20. oktober 2011 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Utdanning og helse

Detaljer

Valgprogram for Malvik

Valgprogram for Malvik EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Valgprogram for Malvik 2015 2019 Kjære velger! Lill Harriet 1 Ideologisk grunnsyn for Malvik FrP Fremskrittspartiet i Malvik er et liberalistisk parti. Det bygger på Norges

Detaljer

Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal

Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal Side 1 av 14 Partiprogram for Oppdal Senterparti 2015-2019 Innledning Vår visjon for denne perioden er å skape utvikling og nyskapning i bygda vår. Samarbeid

Detaljer

1 ORGANISASJONSSTRUKTUR...

1 ORGANISASJONSSTRUKTUR... ÅRSMELDING 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 ORGANISASJONSSTRUKTUR... 4 1.1 Organisering og drift... 4 1.2 Styret 2011-2012... 4 1.3 Styrets aktivitet i 2012... 5 1.4 Ansatte gjennom 2012... 5 1.5 Lokaler...

Detaljer

Spørsmål fra LO i Oslo til de politiske partiene i Oslo ved kommunevalget 2015

Spørsmål fra LO i Oslo til de politiske partiene i Oslo ved kommunevalget 2015 Spørsmål fra LO i Oslo til de politiske partiene i Oslo ved kommunevalget 2015 Rettferdig fordeling og byutvikling Vil Oslo partiet aktivt arbeide for å utjamne levekårsforskjeller i Oslo, og i så tilfelle

Detaljer

Redegjørelse. Finanstalen. Finansministerens redegjørelse i Stortinget 14. oktober 2013 om Regjeringens økonomiske opplegg for 2014

Redegjørelse. Finanstalen. Finansministerens redegjørelse i Stortinget 14. oktober 2013 om Regjeringens økonomiske opplegg for 2014 Redegjørelse Finanstalen Finansministerens redegjørelse i Stortinget 14. oktober 2013 om Regjeringens økonomiske opplegg for 2014 Ærede President, Norsk økonomi er i god stand. Vi har Europas laveste ledighet.

Detaljer

Sørum Senterparti Program 2015

Sørum Senterparti Program 2015 Sørum Senterparti Program 2015 Grønne tettsteder, levende bygder, små forskjeller Senterpartiet som sentrumsparti Senterpartiet ønsker å bygge samfunnet nedenfra. Vårt mål er å utvikle et samfunn av frie,

Detaljer

Møte onsdag den 11. januar 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte onsdag den 11. januar 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 1970 11. jan. Muntlig spørretime 2012 Møte onsdag den 11. januar 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 42): 1. Muntlig spørretime 2. Ordinær spørretime 3. Referat

Detaljer

Årsmøte Oppland Arbeiderparti 12. 13. mars 2011

Årsmøte Oppland Arbeiderparti 12. 13. mars 2011 Årsmøte Oppland Arbeiderparti 12. 13. mars 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE Dags- og forretningsorden... s. 4 Fullmakter til årsmøtet i Oppland Arbeiderparti... s. 4 Innkomne forslag politiske og organisatoriske

Detaljer