Hva koster det å kutte? Verdifulle valg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hva koster det å kutte? Verdifulle valg"

Transkript

1 nr DIALOG ET TIDSSKRIFT FRA PETROLEUMSTILSYNET Hva koster det å kutte? Verdifulle valg Veien mot nord

2 DIALOG INNHOLD Null aksept for svekka sikkerheit 6 Statsråden: Helt sikker 12 Verdifull vurdering 16 Tre om kutt og konsekvenser 20 Vedlikehold på etterskudd 24 Kronikk: De små storulykkene 28 Forhold av en annen verden 32 Mye må bli mer 36 Rett fra lederen: Arne Sigve Nylund 40 FORKORTELSER SOM KAN FOREKOMME I PUBLIKASJONEN: Ptil: Petroleumstilsynet HMS: Helse, miljø og sikkerhet RNNP: Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet PUD: Plan for utbygging og drift FORSIDE: Øverst, fra venstre, Anne Myhrvold (Foto: Morten Berentsen), Robert Eriksson (Foto: Thomas Haugersveen/ statsministerens kontor), Arne Sigve Nylund (Foto: Harald Pettersen/Statoil), Johan Petter Barlindhaug (Foto: North Energy), Aud Nistov (Foto: Morten Berentsen) og Nina Simone Kierulff (Foto: Emile Ashley).

3 BALANSEGANG Ingen opptur varer evig. Etter flere år med bratt vekst, har konjunkturene i petroleumsnæringen nå snudd. Ingen vet hvor lang eller dyp denne bølgedalen blir. Men akkurat nå er økonomisk vekst og optimisme avløst av sparetiltak og kostnadskutt. Hva innebærer kuttene? Får de konsekvenser for sikkerheten? Er det mulig å skvise kostnader og samtidig oppnå kontinuerlig forbedring av sikkerhetsnivået, slik regelverket krever? Samtidig med at selskapene skal spare penger, står krevende oppgaver i kø. Eksisterende felt trenger omfattende vedlikeholds- og modifikasjonsarbeid. Og lengst nord på sokkelen møter næringen et sett nye og forsterkede utfordringer som skal håndteres, slik at sikkerheten i Barentshavet holder samme høye nivå som lenger sør på sokkelen. Dette er en krevende balansegang, og næringen har ingen tabbekvote. Forventningene er tydelige, både fra Ptil og fra øverste politiske hold: Sikkerhet er og skal være førsteprioritet. Alt dette, og enda litt til får du i denne utgaven av Dialog. God lesing! ØYVIND MIDTTUN, redaktør 3

4 H O V E D P R I O R I T E R I N G E R DIALOG PTIL P S A M A I N P R I O R I T I E S PTILS HOVEDPRIORITERINGER FOR

5 SIKKER SENFASE Målet med hovedprioriteringen er å bidra til at felt, innretninger og anlegg i senfase drives forsvarlig og i samsvar med regelverket. NORD Målet er at petroleumsvirksomhet i nordlige farvann av norsk sokkel skal foregå forsvarlig og ivareta sikkerheten for mennesker, miljø og økonomiske verdier. LEDELSESANSVAR Målet er at ledelsen i selskapene sørger for å opprettholde og videreutvikle et høyt nivå for helse, miljø og sikkerhet også under endrede rammebetingelser. Ledelsen i selskapene må også sikre samarbeid mellom aktører og partene for å løse felles HMS-utfordringer i næringen. BARRIERER Målet med hovedprioriteringen er at barrierer skal ivaretas på en helhetlig og konsistent måte, slik at risiko reduseres så langt som mulig Disse fire områdene mener vi det er ekstra viktig at næringen arbeider med i året som kommer. Prioriteringene er valgt på bakgrunn av vår kunnskap og erfaring om virksomheten, og er tydelig forankret i risikobildet. Hovedprioriteringene skal utfordre, gi retning og påvirke næringen i arbeidet med kontinuerlig forbedring av sikkerheten og slik bidra til at vi når Stortingets ambisjon om at Norge skal være verdensledende på sikkerhet i petroleumsvirksomheten. 5

6 DIALOG PTIL2014 NULL AKSEPT FOR SVEKKA SIKKERHEIT - Vi forventar at næringa handterer dei økonomiske utfordringane utan at det går ut over sikkerheitsnivået. Tvert om, kostnadskutta og prosessane for å effektivisera må bidra til å styrka sikkerheita, seier Ptil-direktør Anne Myhrvold. 6

7 AV ØYVIND MIDTTUN Etter fleire år med høg vekst, har konjunkturane i petroleumsnæringa no snudd. For bare eitt år sidan var det store diskusjonstemaet korleis ein skulle få tak i nok hender og hovud til alle oppgåvene som venta. No er tida inne for å redusera og justera. - Vi har forståing for at næringa no set i gang tiltak for å spara pengar og ta kontroll over kostnadane, men krev at ein sikrar kvalitet i alle ledd og fasar av verksemda. Det handlar om å prioritera riktig og tilpassa ressursbruken til dei oppgåvene ein har, seier Ptil-direktøren. - Det er nok å minna om stadig meir krevjande drift av innretningar i modne område av Nordsjøen og Norskehavet, store modifikasjonsoppgåver på eksisterande felt og nye utbyggingar - til dømes Johan Sverdrup. Samtidig står næringa framfor nye og forsterka utfordringar som må taklast på veg inn i aude område lengst nord på norsk sokkel. - I tillegg er det vedvarande ei stor mengd uteståande vedlikehald. Dei nyaste RNNP-tala som blei lagt fram i april i år, viser at vi ligg etter med timar førebyggande æ 7

8 DIALOG PTIL2014 KRAVET OM KONTINUERLIG FORBETRING er eit berande prinsipp for det norske regelverket, påpeiker Ptil-direktør Anne Myhrvold (til høgre), her saman med Anne Vatten, direktør for Juss og rammevilkår, og fagdirektør Finn Carlsen. (Foto: Emile Ashley) 8

9 vedlikehald og timar korrigerande vedlikehald. - Korleis handterer selskapa denne situasjonen, og korleis skal dei makta å henta inn alle desse timane? Kva skjer dersom dei no kuttar ytterlegare i vedlikehaldet? spør Myhrvold. - Det er viktig at selskapa har gode nok grunnlag for avgjerdene dei tek, og at dei fullt ut forstår kva konsekvensar tiltaka dei no set i verk, kan få - både på kort og lang sikt, seier direktøren og understrekar at tilsynet følgjer opp næringa sine prioriteringar på dette området. - Vi ser blant anna at det blir snakka mykje om effektivisering gjennom standardiserte løysingar. Eg trur det er mykje å henta her, men det er viktig å finna balansen mellom behovet for standardisering og behovet for å utvikla ny teknologi som bidreg til reduksjon av risiko og auka sikkerheit. æ 9

10 DIALOG PTIL2014 KONTINUERLIG FORBETRING RNNP viser at risikonivået går i positiv retning, men bildet er nyansert. Næringa må fortsetta med dei tiltaka som har bidrege til høgt sikkerheitsnivå, og på fleire område er det behov for ekstra innsats. Ifølgje Myhrvold dreier det seg spesielt om å ta i bruk ny kunnskap og sikra kontinuerlig forbetring av sikkerheitsnivået i verksemda - slik regelverket krev. - Det sikkerheitsnivået vi har i petroleumsverksemda i dag, baserer seg på tydelige regelverkskrav og ansvarlege aktørar. Regelverket gir handlingsrom. Det er utforma slik at det angir det sikkerheitsnivået verksemda skal ha, men ikkje korleis ein skal oppnå det. Det er opp til den enkelte aktør å velja dei konkrete løysingane, seier Myhrvold. - Det er likevel viktig å peika på kravet om kontinuerlig forbetring. Dette er eit berande prinsipp for regelverket og ein viktig del av den norske modellen, understrekar ho. - Kontinuerlig forbetring inneber at næringa ikkje kan slå seg til ro, men heile tida må arbeida for å redusera risiko og utvikla nye og betre løysingar. Både enkeltaktørar og næringa saman må bidra her, seier Myhrvold og minner om at kravet til kontinuerlig forbetring også gjeld i samband med innsparingsprosessar og kostnadskutt. - Det betyr at næringa må ha to mål for auge når kostnadar skal kuttast: Tiltaka dei set i verk må ikkje bare ha ein økonomisk gevinst, men også bidra til auka sikkerheit. Klare målsettingar er avgjerande. Måla er styrande for endringsarbeidet. - Vi ser ikkje at næringa er tydelige nok på at dei skal oppnå sikkerheitsmessige gevinstar av spareprosessane som nå er i gang. Dei seier at kutta ikkje skal ha negative konsekvensar for sikkerheita, men dette er ein alt for passiv haldning, slår Myhrvold fast. DOKUMENTASJON OG ANALYSE - Risikoanalysar og dokumentasjon er to område der Ptil meiner det er mulig å få til både sikkerheitsmessige og økonomiske gevinstar, seier fagdirektør Finn Carlsen i Ptil. - Analysar og dokumentasjon må bli meir formålstenlege. Då vil ein erfara at mykje at det som blir produsert i dag, ikkje trengs. Selskapa har krav på seg om å gjennomføra risikovurderingar og -analysar i alle fasar av verksemda. Analysane skal bidra med beslutningsgrunnlag, og er viktige verktøy for å 10

11 oppretthalde eit forsvarleg sikkerheitsnivå og bidra til kontinuerlig forbetring, påpeiker Carlsen. - Men er alle analysane og vurderingane formålstenlege, slik at dei faktisk bidreg som støtte til avgjerdene som blir tekne? Brukar selskapa rett metode? Korleis handterer dei usikkerheit? Av og til kan det sjå ut som om selskapa er meir opptatt av at risikovurderinga er gjennomført enn av resultatet, seier fagdirektøren. - Det same finn vi når det gjeld dokumentasjon. Vi ser at mengda dokumentasjon som blir produsert i samband med utbygging og drift av felt og innretningar på norsk sokkel, har auka dramatisk sidan Kvifor denne auken? Kva formål tener all dokumentasjonen? Mykje av dette handlar ikkje om krav i regelverket eller standardar, men om selskapa sine interne dokumentasjonskrav. - Både risikoanalyser og dokumentasjon kan og må bli meir formålstenlege. Det vil både gi auka sikkerheit og betre bruk av ressursane, seier Carlsen. REGELVERKSUTVIKLING Ptil sitt overordna mål som etat er å legga premissar for og følgja opp at aktørane i petroleumsverksemda held eit høgt nivå for helse, miljø, sikkerheit og beredskap, og gjennom dette også bidra til å skape størst mogelege verdiar for samfunnet. Den politiske ambisjonen om å væra verdsleiande på helse, miljø og sikkerhet i petroleumsverksemda inneber ei forplikting for alle partane i næringa til å jobba konstruktivt for å oppretthalda og forbetra sikkerheitsnivået. - Ambisjonen pregar også oss som tilsynsmyndighet; korleis vi fyller vår rolle og korleis vi arbeider, blant anna med å utvikla regelverket, seier Anne Vatten, direktør for Juss og rammevilkår i Ptil - Sikkerheit for menneske og miljø kjem først. Økonomi er og skal være underordna dette. Men det er klart at vi i Ptil heller ikkje er interessert i at kostnadene skal være urimelige i høve til gevinsten eller nytta. Derfor inngår også økonomiske vurderingar i avgjerdene vi tek i Ptil. - Men det grunnleggande er at arbeidet med sikkerheit skal være langsiktig og upåverka av endringar i investeringsnivå eller oljepris. - Sikkerheit er ingen salderingspost, slår Vatten fast. 11

12 DIALOG PTIL2014 NÆRINGEN MÅ ARBEIDE LANGSIKTIG og uavbrutt med å bedre sikkerheten, sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson. (Foto: Thomas Haugersveen/statsministerens kontor) 12

13 AV ØYVIND MIDTTUN HELT SIKKER Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson ser ingen motsetning mellom å kutte kostnader og være verdensledende på helse, miljø og sikkerhet. Det er viktig å slå fast at regjeringens mål er at Norge fortsatt skal være verdenslende på HMS i petroleumssektoren, sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (FrP). - Denne ambisjonen har vært et viktig signal til næringen om at man i det daglige arbeidet skal strekke seg langt for å oppnå kontinuerlig forbedring av sikkerheten, understreker statsråden, som har overordnet ansvar for arbeidsmiljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten. - Samtidig er det på dette området, som på alle andre forvaltningsområder, krav om å utføre gode og grundige vurderinger av konsekvenser, kostnader og nyttegevinster av foreslåtte regelverkskrav og oppfølgingstiltak, påpeker Eriksson. POLITISK MÅL - Sikkerhet er høyeste prioritet. Regjeringens visjon er at norsk petroleumsvirksomhet skal være verdensledende på HMS. Samtidig skal vi være gode på, og bli enda bedre på, å finne sikre og gode løsninger som er kostnadseffektive, sier ministeren. Han viser til den politiske plattformen for Solberg-regjeringen, hvor æ 13

14 DIALOG PTIL2014 ett av målene er å arbeide for reduksjon av kostnadsnivået på norsk sokkel. - Kostnadsnivået er en stor utfordring, og regjeringen har anlagt en bred og helhetlig tilnærming til hvordan vi skal følge opp dette. Dette er noe som skal jobbes med langsiktig, over et bredt spekter av saker. ALLE MÅ BIDRA - For å lykkes med å redusere kostnadene på norsk sokkel, må myndighetene og industrien spille på lag. Og det er industrien som sitter med den viktigste nøkkelen her. Dette er industrien klar over selv, og vi ser at den har tatt det innover seg. Samtidig er vi opptatt av hva myndighetene kan gjøre, påpeker Eriksson. Arbeids- og sosialdepartementet har satt i gang et prosjekt som skal vise hvordan man kan gjennomføre gode analyser av konsekvenser, kostnader og gevinster ved innføring av ulike HMSkrav og -tiltak i petroleumsvirksomheten. Prosjektet skal også komme med innspill til hvordan beslutningsgrunnlaget i forvaltningen kan styrkes. Dette er et arbeid som følger opp anbefalinger gitt av både Åm-, Reiten- og Engenutvalgene*. - I arbeidet med å redusere kostnadsnivået må vi klare å tenke kostnader og løsninger både på kort og lang sikt. Løsninger som er enklere og rimeligere på kort sikt, kan fort vise seg å bli dyrere på lang sikt - dersom det for eksempel også innebærer dårligere sikkerhet og hyppigere og mer omfattende vedlikehold, sier Eriksson. - Jeg er opptatt av at robustheten i det norske HMS-regimet opprettholdes, samtidig som vi jobber for å redusere kostnadsnivået. FORTSATT BEHOV FOR BEDRING - Næringen må arbeide langsiktig og uavbrutt med å bedre sikkerheten. Selv om pilene har pekt rett vei gjennom flere år, er det ingen grunn til å ta et høyt sikkerhetsnivå for gitt, understreker statsråden. - Vi har høyt sikkerhetsnivå i norsk petroleumsvirksomhet. Det har vi hatt i mange år, og det ble senest bekreftet av RNNP-tallene som kom i april Det er særlig gledelig at storulykkeindikatoren viste en positiv utvikling, og er på sitt laveste nivå noensinne. Enkelte av tallene gir imidlertid også grunn til uro. Særlig urovekkende * Åm-utvalget: Ekspertutvalg oppnevnt av Olje- og energidepartementet, ledet av Knut Åm. La i 2010 fram rapporten «Økt utvinning på norsk kontinentalsokkel». Reiten-utvalget: Ekspertutvalg oppnevnt av Olje- og energidepartementet, ledet av Eivind Reiten. La i 2012 fram rapporten «Økt bore- og brønnaktivitet på norsk sokkel». Engen-utvalget: Ekspertutvalg oppnevnt av Arbeidsdepartementet, ledet av Ole Andreas Engen. La i 2013 fram rapporten «Tilsynsstrategi og HMS-regelverk i norsk petroleumsvirksomhet». 14

15 Næringen må arbeide langsiktig og uavbrutt med å bedre sikkerheten. Selv om pilene har pekt rett vei gjennom flere år, er det ingen grunn til å ta et høyt sikkerhetsnivå for gitt. STRENGE KRAV I NORD er det at det fortsatt rapporteres om utfordringer med barrierestyring, til tross for at dette år etter år framheves som én av de største risikoutfordringene i norsk petroleumsvirksomhet. - Ptil har pekt på at dette ikke er godt nok både i fjor, forfjor og inneværende år. Barriereindikatorene viser store forskjeller mellom innretningene på sokkelen og på land. Sånn har det vært over de siste ti årene. Her er det snakk om sikkerhetskritiske barrierer som ikke tilfredsstiller kravene. Det er ikke godt nok at selskaper i norsk petroleumsvirksomhet er kjent med at barrierer ikke fungerer som de skal, uten at de gjør noe med det, sier Eriksson. - På dette området må vi kunne forvente en rask forbedring. For til tross for at RNNP-tallene totalt sett viser et lavt risikonivå, vet vi alle godt at petroleumsvirksomheten innebærer stor risiko for mennesker og miljø. - Petroleumsvirksomheten skaper store inntekter, men skader og sykdom koster også - for næringen, samfunnet og enkeltmennesket. - Petroleumsvirksomhet i nye områder må kombineres med strenge krav til miljø, sikkerhet og beredskap, og til sameksistens med andre næringer, mener arbeidsog sosialminister Robert Eriksson. - Et høyt sikkerhetsnivå og robust HMSregime er særlig viktig når aktiviteten nå flyttes lenger nord. Dels fordi noen av disse områdene er særlig utfordrende å operere i ut fra et sikkerhetsmessig perspektiv, og dels fordi områdene er særlig sårbare for forurensning. - Norske myndigheter samarbeider med de andre statene under Arktisk råd om en handlingsplan for å forebygge oljeforurensning i Arktis, påpeker ministeren. - Økt samarbeid og erfaringsutveksling er viktig. Trepartssamarbeidet for å tette kunnskapshull om utfordringene i nord er eksempel på et viktig prosjekt som vil bidra til at også aktiviteten i nordområdene går trygt for seg. 15

16 DIALOG PTIL2014 VERDIFULLE VURDERINGER DET ER VIKTIG FOR ALLE PARTER å få verdien av sikkerhetstiltak tilstrekkelig belyst, sier Nina Simone Kierulff, sikkerhetsøkonom i Ptil. (Foto: Emile Ashley) 16

17 AV ØYVIND MIDTTUN Har oljeselskapene god nok forståelse for verdien av sikkerhet? Hvordan tallfester selskapene nytte? Ptil ser nå nærmere på hvordan de forholder seg til økonomiske analyser når de tar avgjørelser om sikkerhet. Sikkerhet for mennesker og miljø skal gå foran økonomiske hensyn. Det er et bærende prinsipp i Norge. Samtidig må det gjøres gode økonomiske konsekvensvurderinger, blant annet ved innføring av nye regelverkskrav, sier sikkerhetsøkonom Nina Simone Kierulff i Ptil. Sammen med kollega Bjørn Andreas Hanson leder hun Ptilprosjektet som skal se nærmere på hvordan næringen bruker økonomiske analyser i beslutninger som omfatter sikkerhet og arbeidsmiljø. Målet er å øke Ptils egen kunnskap om hvordan økonomiske analyser kan brukes i forbindelse med sikkerhetsinvesteringer. I denne sammenhengen er nytteverdien av sikkerhet viktig. VERDI UTEN TALL Tilsynsmyndigheten har lang erfaring med å vurdere verdien av sikkerhet i petroleumsnæringen. Etter delingen av Oljedirektoratet og opprettelsen av Ptil i 2004, har Ptil æ æ 17

18 DIALOG PTIL2014 videreutviklet denne kompetansen blant annet ved å satse på fagfeltet sikkerhetsøkonomi. - Uten at det gjøres bredere analyser, er det en utfordring å beskrive kostnads- og nyttesiden av løsningene selskapene velger per i dag, påpeker Hanson, som også er sikkerhetsøkonom. - Gjennom det etablerte prosjektet vil vi blant annet undersøke hvordan næringen verdsetter sikkerhet - og hvordan dagens verdibegreper enten driver eller hindrer sikkerhetsarbeid. Vi skal også se på mulige konsekvenser av at sikkerhet blir sett på som en ikke-tallfestet verdi, forklarer han. - Det er ofte vanskelig å forutse mulige effekter av et tiltak eller en handling når det gjelder kostnader og nytte. Nytten er noe vi gjerne bare ser indirekte, som fravær av mulige hendelser. Erfaring viser imidlertid at også kostnader kan være forbundet med stor usikkerhet, understreker Kierulff. - Nytteverdien er ofte kompleks, men den må forstås og uttrykkes så klart og presist som mulig. Og tilhørende kostnader må kunne fastslås for at nødvendige investeringer skal bli gjort. Det er viktig, for alle parter, å få verdien av sikkerhetstiltak tilstrekkelig belyst, sier hun. - Ptil ønsker å skaffe mest mulig innsikt i forskningslitteraturen på området og hvordan industrien forholder seg til økonomiske analyser ved beslutninger som omfatter sikkerhet og arbeidsmiljø. Kunnskapen skal vi bruke i videreutviklingen av våre egne analyseverktøy, opplyser Hanson. - Ved å gå dypere inn i de økonomiske aspektene i beslutninger, kan vi studere komplekse saksområder mer utfyllende, fastslår Kierulff. 18

19 Uten at det gjøres bredere analyser, er det en utfordring å beskrive kostnads- og nyttesiden av løsningene selskapene velger per i dag. SIKKERHETSØKONOM BJØRN ANDREAS HANSON sitter i førersetet for prosjektet som skal bidra til økt kunnskap om hvordan økonomiske analyser kan brukes i forbindelse med sikkerhetsinvesteringer. (Foto: Emile Ashley) 19

20 DIALOG PTIL2014 AV EILEEN BRUNDTLAND TRE OM KUTT OG KONSEKVENSER Etter en periode med kraftig oppgang og høyt aktivitetsnivå, trekker selskapene i oljebransjen nå hardt i tømmene i et forsøk på å tøyle utgifter og trimme budsjett. Blant partene i næringen arbeidstakerne, arbeidsgiverne og myndighetene er det delte meninger om tiltakene og prosessene som er i gang. 20

21 1 Hva mener du om kostnadskuttene som nå foregår i næringen? Kostnadskuttene er et utslag av full gass-politikk. Det er svært uheldig med store svingninger i petroleumsindustrien. Oljeselskapene må lære av sine tidligere feil, og myndighetene må styre mer i retning av langsiktig og stabil aktivitet. Vi har lenge advart mot det høye aktivitetsnivået på norsk sokkel. For cirka 15 år siden gikk en hel generasjon tapt for oljebransjen på grunn av denne full gass-/null gass-politikken. Oljeselskapene skaper i perioder mange arbeidsplasser. De saumfarer hver krik og krok i arbeidslivet, høyskoler og universitet etter kvalifiserte folk, og de får ungdom til å satse på oljevirksomheten. Alt dette driver kostnadene opp, helt til de plutselig må trå inn bremsen kraftig. Dette får store sosiale kostnader for den enkelte ansatte som rammes. Oljeselskapene har i en periode på ti år latt feltkostandene stige med 250 prosent. Riggkostnadene har i løpet av de samme ti årene økt med 500 prosent. I 2013 økte lønningene til administrerende direktører i oljevirksomheten i gjennomsnitt med 21,5 prosent. De eneste som har tatt ansvar og holdt kostnadsutviklinga i tømmene, det er oss. Lønningene vi har forhandlet fram på vegne av de organiserte i oljesektoren, har økt med 50 prosent de samme ti årene. Det er den samme lønnsøkningen som ellers i Norge. Hvordan påvirker kuttene dine 2 medlemmer? Det rammer dessverre medlemmene våre i den forstand at mange av de som nylig har startet i oljevirksomheten, mister jobben sin. Det er krevende for den enkelte og for familiene deres. LEIF SANDE, FORBUNDSLEDER I INDUSTRIENERGI 3 Hvilke konsekvenser tror du kostnadskuttene får, på kort og lang sikt? Forhåpentligvis er dette en lærepenge og tankevekker som gjør at vi får en mer langsiktig og stabil olje- og gassvirksomhet i Norge i framtiden. Hvordan kan næringen redusere kost- 4 nader og samtidig forbedre sikkerheten? En mer stabil virksomhet vil også føre til mer stabile kostnader. Sikkerhet vil alltid være vår prioritet nummer én. Oljeselskapene bør benytte den perioden vi nå er inne i, til å følge opp vedlikehold på plattformer og innen HMS. 5 Historien har en tendens til å gjenta seg. Hvordan hindrer vi at kostnadene igjen løper løpsk når denne kuttrunden er over? Dessverre har historien en tendens til å gjenta seg. Våre folk ute på plattformene og i oljeindustrien på land står midt oppi dette hver eneste dag. Deres rapporter til oss har i lang tid vært at oljeselskapene har hatt noen år nå med feilslått planlegging og feilslått prosjektering, overdreven rapportering og byråkrati, endeløse utredninger, uklar prosjektering, underdimensjonering av nybygg og nye felt og feil bruk av ansatte og konsulenter. I tillegg kommer outsourcing, overtidsbruk, sign-on fees og lojalitetsbonuser. Mitt aller beste råd er å lytte til de som vet hvor skoen trykker, nemlig våre folk ute på plattformene og i virksomhetene på land. æ 21

22 DIALOG PTIL Hva mener du om kostnadskuttene som nå foregår i næringen? Det er forståelig at selskapene setter i gang prosesser for forbedring. Det som er viktig for oss i denne sammenhengen, er at forbedringsprosessene gir positive effekter for både sikkerhet og effektivitet. Det er ikke nok å ha passive mål om at sikkerhetsnivået ikke skal reduseres. Selskapene må ha ambisiøse mål på HMS-området, også i trange tider. Dette er også uttrykt gjennom kravene til forsvarlig virksomhet i regelverket. 2 Hvordan påvirker kuttene Ptils prioriteringer? Vi ser dette i lys av det risikobildet vi har av næringen, og vil ha et risikobasert perspektiv på vår oppfølging av aktørene. Tallene fra Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP) er jevnt over gode, men det skal vi ikke slå oss til ro med. RNNP for de to siste årene viser store tall når det gjelder etterslep på vedlikehold i næringen. Dette er et område det er naturlig å overvåke i sammenheng med endringsprosessene i næringen. Ptils hovedprioriteringer og de konkrete tilsynsoppgavene for 2015 vil på mange måter ta inn i seg selskapenes håndtering av endringsprosessene. Vi har for eksempel for lengst startet oppfølging mot Statoil og prosessene i deres effektiviseringsprogram Step (Statoil technical efficiency programme). Vi vil også fortsatt rette oppmerksomheten mot ledelsesprosesser og ledelsens ansvar. Det er ledelsen i selskapene som sitter med nøkkelen til at endringsprosessene kjøres på en god måte, slik at resultatene på kort og lang sikt bidrar til et enda bedre sikkerhetsnivå enn vi har i dag. 3 Hvilke konsekvenser tror du kostnadskuttene får, på kort og lang sikt? Målet er at kostnadskuttene skal gi positive konsekvenser for sikkerhet og arbeidsmiljø. SIGVE KNUDSEN, TILSYNSDIREKTØR I PTIL Det er samtidig åpenbart en risiko for at det kan slå andre veien, dersom næringen mister oppmerksomhet på hvordan endringene påvirker HMSrisiko. På kort sikt ser vi allerede en del konsekvenser som følge av at store selskaper reduserer aktivitet på en del områder. Dette får konsekvenser for entreprenører og leverandører som nedbemanner. Samtidig har noen selskaper valgt å være motsykliske i denne fasen. De benytter anledningen til å ansette folk, kjøpe seg opp i felt eller sette i gang store prosjekter. Det skal bli spennende å se hvem som lykkes. Hvordan kan næringen redusere kost- 4 nader og samtidig forbedre sikkerheten? Første bud er å ha tro på at det går an. Andre bud er å ha et klart og tydelig mål om forbedring også på HMS-området. Uten disse ambisjonene er det lett å havne i en passiv tilnærming om at kostnadskuttene ikke skal gå ut over, eller redusere, sikkerhetsnivået. Da er sjansene små for at man oppnår gode HMS-resultater. Det er også viktig å vurdere effektiv og sikker drift samlet, og ikke kun fokusere på det ene eller det andre. I svært mange sammenhenger er effektivitet og sikkerhet sammenfallende, og mange tiltak vil ha positiv effekt begge steder. Men det krever at man har klare mål på begge områder. 5 Historien har en tendens til å gjenta seg. Hvordan hindrer vi at kostnadene igjen løper løpsk når denne kuttrunden er over? De grepene næringen tar nå, må være bærekraftige på lang sikt. Gode beslutningsprosesser basert på solid risikostyring, samarbeid mellom operatør og leverandører, i tillegg til god arbeidstakermedvirkning som sikrer forankring og eierskap hos alle berørte, er viktig både nå og i tiden framover. 22

23 STEIN LIER-HANSEN, ADMINISTRERENDE DIREKTØR I NORSK INDUSTRI 1 Hva mener du om kostnadskuttene som nå foregår i næringen? Det er helt nødvendig å kutte kostnader på en systematisk og varig måte. Det er spesielt behov for en industrialisering av sokkelen, det vi si en omfattende standardisering av konsepter og tekniske løsninger for å få til en mer kostnadseffektiv produksjon. Innenfor rammene av en god HMS-standard er det også nødvendig med forenklinger som sikrer fokus på det som er viktig. Hvordan påvirker kuttene 2 dine medlemsbedrifter? Det som påvirker deler av oljeserviceindustrien akkurat nå, er omfattende utsettelser av nødvendige modifikasjons- og vedlikeholdsoppdrag. Dette er primært en måte å sikre internøkonomien på i de aktuelle oljeselskapene på kort sikt, ikke et tiltak som nødvendigvis vil gi en mer konkurransedyktig kostnadsbase på norsk sokkel. bidra til at mer av ressursene tas opp, også i en situasjon med lavere oljepris. På kort sikt vil for eksempel strukturelle endringer i ulike selskaper måtte føre til færre ansatte. Hvordan kan næringen redusere kost- 4 nader og samtidig forbedre sikkerheten? Dette bør ikke settes opp mot hverandre. Fastlandsindustrien har systematisk redusert kostnader, økt produktiviteten og samtidig redusert både sykefravær og antall ulykker i samme periode. Historien har en tendens til å gjenta seg. 5 Hvordan hindrer vi at kostnadene igjen løper løpsk når denne kuttrunden er over? Det dreier seg primært om å innføre en kultur hvor man hver dag, hele året, systematisk jobber for få ned kostnader, utvikler kostnadseffektive arbeidsrutiner, standardiserer på bred front og hele tiden har fokus på det som er viktig for en kontinuerlig produktivitetsutvikling. 3 Hvilke konsekvenser tror du kostnadskuttene får, på kort og lang sikt? På lang sikt vil nødvendige kostnadskutt sikre bedre konkurransekraft på sokkelen, og slik 23

24 DIALOG PTIL2014 VEDLIKEHOLD PÅ ETTERSKUDD 24

25 AV EILEEN BRUNDTLAND Kan kombinasjonen aldrende innretninger, mye utestående vedlikehold og krav om å spare penger bety økt risiko? Statoil, Petoro og Ptil er i alle fall enige om én ting: Sikkerhetskritisk vedlikehold må prioriteres. Synkende produksjon og økende kostnader tvinger fram krav om effektivisering i alle deler av næringen. Statoil, med sitt effektiviseringsprogram Step, leder an blant selskaper som nå har satt i gang endringsprosesser for å få ned kostnadene. Det betyr blant annet at selskapet legger om vedlikeholdsstyringen, slik at den i enda større grad gjøres tilstandsbasert. - Vi har god kontroll og styring på sikkerhetskritisk vedlikehold og overvåking, sier HMS-direktør for norsk sokkel i Statoil, Øystein Håland. Han mener at medieoppmerksomheten knyttet til selskapets vedlikeholdsarbeid i høst skyldes en sammenblanding av begreper. - Vi ser at det hersker mye forvirring rundt begrepene utestående og etterslep på vedlikehold, påpeker Håland. - Etterslep er det som er planlagt, men som av én eller annen grunn ikke blir gjort innen tidsfristen. I Statoil har vi per i dag ikke etterslep på sikkerhetskritisk vedlikehold. Vi ligger innenfor målene som er satt, og disse følges nøye opp hver måned for alle anlegg. - Også når det gjelder øvrig forebyggende vedlikehold er målet ingen etterslep, noe vi også ligger godt an på for alle våre anlegg, sier HMSdirektøren. - De store tallene som det opereres med i pressen, går på utestående, korrektivt vedlikehold som over tid er blitt meldt inn i ØYSTEIN HÅLAND vårt vedlikeholds- HMS-direktør for norsk sokkel i system, presiserer han. Statoil (Foto: Harald Pettersen/Statoil) Statoil har gjenomført en stor opprydning innenfor utestående, korrektivt vedlikehold, og svært mye arbeid ble gjennomført i sommer. Selskapet sorterer nå i denne porteføljen, og gjør en risikovurdering av hvilke jobber som skal gjøres først, og hvilke jobber det ikke er nødvendig å gjøre. - Vi følger nøye opp at vi ikke utsetter vedlikehold som kan medføre at anleggene får dårligere teknisk tilstand. Regularitet og sikkerhet henger normalt godt sammen. æ 25

2013 nr 2 DIALOG ET TIDSSKRIFT FRA PETROLEUMSTILSYNET KAN VI PLANLEGGE FOR DET UTENKELIGE? 22. JULI IN AMENAS NOKAS 9-3

2013 nr 2 DIALOG ET TIDSSKRIFT FRA PETROLEUMSTILSYNET KAN VI PLANLEGGE FOR DET UTENKELIGE? 22. JULI IN AMENAS NOKAS 9-3 2013 nr 2 DIALOG ET TIDSSKRIFT FRA PETROLEUMSTILSYNET 22. JULI IN AMENAS NOKAS 9-3 KAN VI PLANLEGGE FOR DET UTENK ELIGE? DIA LOG 4 DET UTENKELEGE Beredskap er eit nøkkelord for alle som er opptatt av både

Detaljer

SIKKERHET STATUS OG SIGNALER 2008-2009

SIKKERHET STATUS OG SIGNALER 2008-2009 SIKKERHET STATUS OG SIGNALER 2008-2009 FORORD De tre siste årene har Petroleumstilsynet (Ptil) valgt å utgi en årsberetning i magasinform, Sikkerhet status og signaler. Målgruppene for stoffet er samfunnet

Detaljer

Presidenten: Marianne S. Bjorøy er til stede og vil ta sete.

Presidenten: Marianne S. Bjorøy er til stede og vil ta sete. 11. nov. Interpellasjon frå repr. Holen Bjørdal om styrkjing av HMT-arbeidet på norsk sokkel, og om statsråden sine ambisjonar på dette området Møte tirsdag den 11. november 2014 kl. 10 President: O l

Detaljer

En Case-studie av BP Norge

En Case-studie av BP Norge En Case-studie av BP Norge Masteroppgave i Samfunnssikkerhet Våren 2005 Forfatter: Lena Meling Bøe Sammendrag HMS- og sikkerhetskultur er tema som i den siste tiden har fått stor fokus i flere oljerelaterte

Detaljer

H M S O G K U L T U R

H M S O G K U L T U R HMS OG KULTUR INNHOLD 1. Innledning 4 2. HMS og kultur 5-6 3. Kjennetegn ved god HMS-kultur 7-20 4. Kilder til innsikt i egen HMS-kultur 21-23 5. Forhold som kan påvirke HMS-kulturen 24-30 6. Lederskap

Detaljer

kort om norsk olje og gass

kort om norsk olje og gass kort om norsk olje og gass norsk olje og gass' arbeid skal baseres på følgende prinsipper og verdier: Norsk olje og gass (tidligere Oljeindustriens Landsforening) er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon

Detaljer

sikkerhet status & signaler 2012-2013

sikkerhet status & signaler 2012-2013 sikkerhet status & signaler 2012-2013 25år piper alpha Tema:storulykke ma:s tor y ul k 25år piper alpha Kjære leser k e Te Sikkerhet status og signaler er en årlig publikasjon fra Petroleumstilsynet (Ptil)

Detaljer

Innst. S. nr. 169. Innstilling frå kommunalkomiteen om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten St.meld. nr. 7 (2001-2002) (2001-2002)

Innst. S. nr. 169. Innstilling frå kommunalkomiteen om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten St.meld. nr. 7 (2001-2002) (2001-2002) Innst. S. nr. 169 (2001-2002) Innstilling frå kommunalkomiteen om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten St.meld. nr. 7 (2001-2002) Til Stortinget 1. BAKGRUNN FOR MELDINGA 1.1 Samandrag Petroleumsnæringen

Detaljer

CAMILLA STOLTENBERG - THINA SALTVEDT MANNEN-GEOLOG LARS HARALD BLIKRA

CAMILLA STOLTENBERG - THINA SALTVEDT MANNEN-GEOLOG LARS HARALD BLIKRA nr1 2015 DIALOG ET TIDSSKRIFT FRA PETROLEUMSTILSYNET RISIKO I FLERE FASETTER CAMILLA STOLTENBERG - THINA SALTVEDT MANNEN-GEOLOG LARS HARALD BLIKRA DIALOG INNHOLD 4 Mannen som måtte snakka sant 4 Føre var

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET OFFSHORE SAFETY

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET OFFSHORE SAFETY 6TIPS TIL Brannsikring Investér i optimaliserte og nye systemer DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Miljø Slik fjerner du utrangert og gammelt utstyr OFFSHORE Nr. 3 / Sept. 09 SAFETY TRYGGERE

Detaljer

SAFE Magasinet. Nr. 3 2003

SAFE Magasinet. Nr. 3 2003 SAFE Magasinet Nr. 3 2003 Innhold: SIDE INNHOLD SKREVET AV: Side 1 3 Å være tillitsvalgt når en arbeidskamerat Mette Møllerop dør i arbeidsulykke Side 4 5 Koneklubben Mette Møllerop Side 6 LEDER Terje

Detaljer

årsrapport for SDØE Og petoro

årsrapport for SDØE Og petoro årsrapport for sdøe og petoro 8 INNHOLD 1 I I Om Petoro og SDØE 2 I I Administrerende direktør: 4 dollar kan styrke næringen 4 I I Nøkkeltall 6 I I Viktige hendelser EKORD/USIKKERHET R 1 I I Kortsiktige

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Forord... 4 Introduksjon... 5 Tilnærmingsmåte... 9 Hvilke rammebetingelser la informantene vekt på?... 13 Lavkonjunkturen...

INNHOLDSFORTEGNELSE Forord... 4 Introduksjon... 5 Tilnærmingsmåte... 9 Hvilke rammebetingelser la informantene vekt på?... 13 Lavkonjunkturen... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord... 4 1 Introduksjon... 5 1.1 Bakgrunn... 5 1.2 Begrepet rammebetingelser... 5 1.3 Formål og problemstillinger... 7 2 Tilnærmingsmåte... 9 2.1 Forskningsstrategi og valg av

Detaljer

Rapport. Kapasitet og kompetanse i riggnæringen. Er mangel på kompetanse en sikkerhetsrisiko?

Rapport. Kapasitet og kompetanse i riggnæringen. Er mangel på kompetanse en sikkerhetsrisiko? - Åpen Rapport Kapasitet og kompetanse i riggnæringen Er mangel på kompetanse en sikkerhetsrisiko? Forfattere Kari Skarholt, Gunnar M. Lamvik, Tor Erik Evjemo og Ragnar Rosness SINTEF Teknologi og samfunn

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

OD 40. OLJEDIREKTORATET-4OåR-1972-2012. OLJEDIREKTORATET 4OåR-1972-2012

OD 40. OLJEDIREKTORATET-4OåR-1972-2012. OLJEDIREKTORATET 4OåR-1972-2012 Stortinget vedtar at Oljedirektoratet skal opprettes. Fredrik Hagemann blir oljedirektør. OD skriver Norges dyreste brev om Statfjord B. OLJEDIREKTORATET-4OåR-1972-2012 OD 40 Trollfeltet blir funnet. OD

Detaljer

HMS-kultur: Nøkkelen til ivaretakelse av HMS?

HMS-kultur: Nøkkelen til ivaretakelse av HMS? HMS-kultur: Nøkkelen til ivaretakelse av HMS? Master i Endringsledelse ved Universitetet i Stavanger Samfunnsvitenskapelig fakultet Våren 2014 Kim Alexandra Westby UNIVERSITETET I STAVANGER MASTEROPPGAVE

Detaljer

N O R S K T I D S S K R I F T F R A O L J E D I R E K T O R AT E T 1-2006

N O R S K T I D S S K R I F T F R A O L J E D I R E K T O R AT E T 1-2006 N O R S K S O K K E L T I D S S K R I F T F R A O L J E D I R E K T O R AT E T 1-2006 2 N O R S K 3 F O K U S : S T R A T E G I S T R A T E G I S T R A T E G I S T R A T E G I S T R A T E G I T E K N O

Detaljer

NR. 4 DESEMBER 2005 ÅRGANG 33. Talleraas i tale SIDE 8-11. Gløden på Oslo S SIDE 19-23. Avinors avsporing SIDE 4-5

NR. 4 DESEMBER 2005 ÅRGANG 33. Talleraas i tale SIDE 8-11. Gløden på Oslo S SIDE 19-23. Avinors avsporing SIDE 4-5 NR. 4 DESEMBER 2005 ÅRGANG 33 Talleraas i tale SIDE 8-11 Gløden på Oslo S SIDE 19-23 Avinors avsporing SIDE 4-5 SIDE 8-11 SIDE 19-23 NR. 4 DESEMBER 2005 ÅRGANG 33 Talleraas i tale Gløden på Oslo S Fleslands

Detaljer

Petoro. Perspektiv 2010

Petoro. Perspektiv 2010 Petoro Perspektiv 2010 Et annonsebilag fra Petoro distribuert med Dagens Næringsliv 25. august og ved ONS 2010 Drivkraft på norsk sokkel Rådgiver Kristin Johnsen i Petoro og spesialrådgiver Adolfo Henriquez

Detaljer

Trivsel og helse. tiltakshefte 2. Risikovurdering. Kartlegging. Handlingsplaner. Møter. Kvalitetsforbedring

Trivsel og helse. tiltakshefte 2. Risikovurdering. Kartlegging. Handlingsplaner. Møter. Kvalitetsforbedring Trivsel og helse Risikovurdering Kartlegging Handlingsplaner Møter Kvalitetsforbedring tiltakshefte 2 1991 2000 10 år med fokus på helse, miljø og sikkerhet 1991 TL forberedte implementering av Internkontrollforskriften

Detaljer

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang HR-undersøkelsen 009 HR i krisetider muligheter i motgang Om HR Norge og Ernst & Young HR Norge er medlemsorganisasjonen for alle som er interesserte i fag områdene personal, organisasjon, ledelses- og

Detaljer

side 12 side 02 side 16 Vulkanske opplevelser Storstilt HMS-opplæring Hun skal få folket på beina igjen

side 12 side 02 side 16 Vulkanske opplevelser Storstilt HMS-opplæring Hun skal få folket på beina igjen Rigmor Aasrud side 12 Hun skal få folket på beina igjen Vulkanske opplevelser Storstilt HMS-opplæring side 02 side 16 No.3 2009 02 B-magasinet NR. 3 ÅRG. 1 03 Vulkanske opplevelser på Beerenberg Beerenberg

Detaljer

Verdier må skapes før de deles

Verdier må skapes før de deles Verdier må skapes før de deles Samfunnsrapport OLF Oljeindustriens Landsforening OLF er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter på norsk kontinentalsokkel. 2 Samfunnsrapport

Detaljer

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Teknologi og samfunn Smartere sammen Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 7031 Trondheim Telefon: 73 59 03 00 Telefaks: 73 59 03 30 Foretaksregisteret:

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime

Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime 1501 Møte onsdag den 7. januar 2004 kl. 10 President: I n g e L ø n n i n g Dagsorden (nr. 38): 1. Spørretime muntlig spørretime 2. Referat

Detaljer

Innhold. 2 Aspekter Nr. 1 2011. 24 Spekterkonferansen 2011 26 Arbeidsgiverbarometeret 2011. 3 Leder 5 Inntektspolitikkens dilemmaer

Innhold. 2 Aspekter Nr. 1 2011. 24 Spekterkonferansen 2011 26 Arbeidsgiverbarometeret 2011. 3 Leder 5 Inntektspolitikkens dilemmaer AEt magasin fra Arbeidsgiverforeningen Spekter 1:2011 Inntektspolitikkens dilemmaer Side 5 Kollektivtrafikken må få en tydelig plass i NTP Side 19 Forenkling for verdiskapning Side 28 Arbeidslivet går

Detaljer

S a k n r. 1 [10:00:52] Møte torsdag den 24. januar 2013 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

S a k n r. 1 [10:00:52] Møte torsdag den 24. januar 2013 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 24. jan. Riksrevisjonens undersøkelse av bærekraftig reindrift i Finnmark 2069 Møte torsdag den 24. januar 2013 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 45): 1. Innstilling

Detaljer

INNHOLD. for offentlig helsetjeneste 35. Oversikt over kostnadene knyttet til pasientskadeordningen

INNHOLD. for offentlig helsetjeneste 35. Oversikt over kostnadene knyttet til pasientskadeordningen ÅRSRAPPORT 2014 INNHOLD Et produktivt og aktivt år 3 Styrets arbeid i 2014 5 Om NPE 6 Slik er saksbehandlingen 7 Årets aktiviteter og hovedtall 8 Styring og kontroll i virksomheten 10 Vurdering av framtidsutsikter

Detaljer

Ny virkelighet. Tilpasning eller målrettede tiltak?

Ny virkelighet. Tilpasning eller målrettede tiltak? 1 Ny virkelighet. Tilpasning eller målrettede tiltak? 20. april 2010 oppsto det brann og eksplosjon om bord i riggen Deepwater Horizon (DH). Hendelsen medførte umiddelbart en katastrofe. 126 mennesker

Detaljer