Hva koster det å kutte? Verdifulle valg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hva koster det å kutte? Verdifulle valg"

Transkript

1 nr DIALOG ET TIDSSKRIFT FRA PETROLEUMSTILSYNET Hva koster det å kutte? Verdifulle valg Veien mot nord

2 DIALOG INNHOLD Null aksept for svekka sikkerheit 6 Statsråden: Helt sikker 12 Verdifull vurdering 16 Tre om kutt og konsekvenser 20 Vedlikehold på etterskudd 24 Kronikk: De små storulykkene 28 Forhold av en annen verden 32 Mye må bli mer 36 Rett fra lederen: Arne Sigve Nylund 40 FORKORTELSER SOM KAN FOREKOMME I PUBLIKASJONEN: Ptil: Petroleumstilsynet HMS: Helse, miljø og sikkerhet RNNP: Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet PUD: Plan for utbygging og drift FORSIDE: Øverst, fra venstre, Anne Myhrvold (Foto: Morten Berentsen), Robert Eriksson (Foto: Thomas Haugersveen/ statsministerens kontor), Arne Sigve Nylund (Foto: Harald Pettersen/Statoil), Johan Petter Barlindhaug (Foto: North Energy), Aud Nistov (Foto: Morten Berentsen) og Nina Simone Kierulff (Foto: Emile Ashley).

3 BALANSEGANG Ingen opptur varer evig. Etter flere år med bratt vekst, har konjunkturene i petroleumsnæringen nå snudd. Ingen vet hvor lang eller dyp denne bølgedalen blir. Men akkurat nå er økonomisk vekst og optimisme avløst av sparetiltak og kostnadskutt. Hva innebærer kuttene? Får de konsekvenser for sikkerheten? Er det mulig å skvise kostnader og samtidig oppnå kontinuerlig forbedring av sikkerhetsnivået, slik regelverket krever? Samtidig med at selskapene skal spare penger, står krevende oppgaver i kø. Eksisterende felt trenger omfattende vedlikeholds- og modifikasjonsarbeid. Og lengst nord på sokkelen møter næringen et sett nye og forsterkede utfordringer som skal håndteres, slik at sikkerheten i Barentshavet holder samme høye nivå som lenger sør på sokkelen. Dette er en krevende balansegang, og næringen har ingen tabbekvote. Forventningene er tydelige, både fra Ptil og fra øverste politiske hold: Sikkerhet er og skal være førsteprioritet. Alt dette, og enda litt til får du i denne utgaven av Dialog. God lesing! ØYVIND MIDTTUN, redaktør 3

4 H O V E D P R I O R I T E R I N G E R DIALOG PTIL P S A M A I N P R I O R I T I E S PTILS HOVEDPRIORITERINGER FOR

5 SIKKER SENFASE Målet med hovedprioriteringen er å bidra til at felt, innretninger og anlegg i senfase drives forsvarlig og i samsvar med regelverket. NORD Målet er at petroleumsvirksomhet i nordlige farvann av norsk sokkel skal foregå forsvarlig og ivareta sikkerheten for mennesker, miljø og økonomiske verdier. LEDELSESANSVAR Målet er at ledelsen i selskapene sørger for å opprettholde og videreutvikle et høyt nivå for helse, miljø og sikkerhet også under endrede rammebetingelser. Ledelsen i selskapene må også sikre samarbeid mellom aktører og partene for å løse felles HMS-utfordringer i næringen. BARRIERER Målet med hovedprioriteringen er at barrierer skal ivaretas på en helhetlig og konsistent måte, slik at risiko reduseres så langt som mulig Disse fire områdene mener vi det er ekstra viktig at næringen arbeider med i året som kommer. Prioriteringene er valgt på bakgrunn av vår kunnskap og erfaring om virksomheten, og er tydelig forankret i risikobildet. Hovedprioriteringene skal utfordre, gi retning og påvirke næringen i arbeidet med kontinuerlig forbedring av sikkerheten og slik bidra til at vi når Stortingets ambisjon om at Norge skal være verdensledende på sikkerhet i petroleumsvirksomheten. 5

6 DIALOG PTIL2014 NULL AKSEPT FOR SVEKKA SIKKERHEIT - Vi forventar at næringa handterer dei økonomiske utfordringane utan at det går ut over sikkerheitsnivået. Tvert om, kostnadskutta og prosessane for å effektivisera må bidra til å styrka sikkerheita, seier Ptil-direktør Anne Myhrvold. 6

7 AV ØYVIND MIDTTUN Etter fleire år med høg vekst, har konjunkturane i petroleumsnæringa no snudd. For bare eitt år sidan var det store diskusjonstemaet korleis ein skulle få tak i nok hender og hovud til alle oppgåvene som venta. No er tida inne for å redusera og justera. - Vi har forståing for at næringa no set i gang tiltak for å spara pengar og ta kontroll over kostnadane, men krev at ein sikrar kvalitet i alle ledd og fasar av verksemda. Det handlar om å prioritera riktig og tilpassa ressursbruken til dei oppgåvene ein har, seier Ptil-direktøren. - Det er nok å minna om stadig meir krevjande drift av innretningar i modne område av Nordsjøen og Norskehavet, store modifikasjonsoppgåver på eksisterande felt og nye utbyggingar - til dømes Johan Sverdrup. Samtidig står næringa framfor nye og forsterka utfordringar som må taklast på veg inn i aude område lengst nord på norsk sokkel. - I tillegg er det vedvarande ei stor mengd uteståande vedlikehald. Dei nyaste RNNP-tala som blei lagt fram i april i år, viser at vi ligg etter med timar førebyggande æ 7

8 DIALOG PTIL2014 KRAVET OM KONTINUERLIG FORBETRING er eit berande prinsipp for det norske regelverket, påpeiker Ptil-direktør Anne Myhrvold (til høgre), her saman med Anne Vatten, direktør for Juss og rammevilkår, og fagdirektør Finn Carlsen. (Foto: Emile Ashley) 8

9 vedlikehald og timar korrigerande vedlikehald. - Korleis handterer selskapa denne situasjonen, og korleis skal dei makta å henta inn alle desse timane? Kva skjer dersom dei no kuttar ytterlegare i vedlikehaldet? spør Myhrvold. - Det er viktig at selskapa har gode nok grunnlag for avgjerdene dei tek, og at dei fullt ut forstår kva konsekvensar tiltaka dei no set i verk, kan få - både på kort og lang sikt, seier direktøren og understrekar at tilsynet følgjer opp næringa sine prioriteringar på dette området. - Vi ser blant anna at det blir snakka mykje om effektivisering gjennom standardiserte løysingar. Eg trur det er mykje å henta her, men det er viktig å finna balansen mellom behovet for standardisering og behovet for å utvikla ny teknologi som bidreg til reduksjon av risiko og auka sikkerheit. æ 9

10 DIALOG PTIL2014 KONTINUERLIG FORBETRING RNNP viser at risikonivået går i positiv retning, men bildet er nyansert. Næringa må fortsetta med dei tiltaka som har bidrege til høgt sikkerheitsnivå, og på fleire område er det behov for ekstra innsats. Ifølgje Myhrvold dreier det seg spesielt om å ta i bruk ny kunnskap og sikra kontinuerlig forbetring av sikkerheitsnivået i verksemda - slik regelverket krev. - Det sikkerheitsnivået vi har i petroleumsverksemda i dag, baserer seg på tydelige regelverkskrav og ansvarlege aktørar. Regelverket gir handlingsrom. Det er utforma slik at det angir det sikkerheitsnivået verksemda skal ha, men ikkje korleis ein skal oppnå det. Det er opp til den enkelte aktør å velja dei konkrete løysingane, seier Myhrvold. - Det er likevel viktig å peika på kravet om kontinuerlig forbetring. Dette er eit berande prinsipp for regelverket og ein viktig del av den norske modellen, understrekar ho. - Kontinuerlig forbetring inneber at næringa ikkje kan slå seg til ro, men heile tida må arbeida for å redusera risiko og utvikla nye og betre løysingar. Både enkeltaktørar og næringa saman må bidra her, seier Myhrvold og minner om at kravet til kontinuerlig forbetring også gjeld i samband med innsparingsprosessar og kostnadskutt. - Det betyr at næringa må ha to mål for auge når kostnadar skal kuttast: Tiltaka dei set i verk må ikkje bare ha ein økonomisk gevinst, men også bidra til auka sikkerheit. Klare målsettingar er avgjerande. Måla er styrande for endringsarbeidet. - Vi ser ikkje at næringa er tydelige nok på at dei skal oppnå sikkerheitsmessige gevinstar av spareprosessane som nå er i gang. Dei seier at kutta ikkje skal ha negative konsekvensar for sikkerheita, men dette er ein alt for passiv haldning, slår Myhrvold fast. DOKUMENTASJON OG ANALYSE - Risikoanalysar og dokumentasjon er to område der Ptil meiner det er mulig å få til både sikkerheitsmessige og økonomiske gevinstar, seier fagdirektør Finn Carlsen i Ptil. - Analysar og dokumentasjon må bli meir formålstenlege. Då vil ein erfara at mykje at det som blir produsert i dag, ikkje trengs. Selskapa har krav på seg om å gjennomføra risikovurderingar og -analysar i alle fasar av verksemda. Analysane skal bidra med beslutningsgrunnlag, og er viktige verktøy for å 10

11 oppretthalde eit forsvarleg sikkerheitsnivå og bidra til kontinuerlig forbetring, påpeiker Carlsen. - Men er alle analysane og vurderingane formålstenlege, slik at dei faktisk bidreg som støtte til avgjerdene som blir tekne? Brukar selskapa rett metode? Korleis handterer dei usikkerheit? Av og til kan det sjå ut som om selskapa er meir opptatt av at risikovurderinga er gjennomført enn av resultatet, seier fagdirektøren. - Det same finn vi når det gjeld dokumentasjon. Vi ser at mengda dokumentasjon som blir produsert i samband med utbygging og drift av felt og innretningar på norsk sokkel, har auka dramatisk sidan Kvifor denne auken? Kva formål tener all dokumentasjonen? Mykje av dette handlar ikkje om krav i regelverket eller standardar, men om selskapa sine interne dokumentasjonskrav. - Både risikoanalyser og dokumentasjon kan og må bli meir formålstenlege. Det vil både gi auka sikkerheit og betre bruk av ressursane, seier Carlsen. REGELVERKSUTVIKLING Ptil sitt overordna mål som etat er å legga premissar for og følgja opp at aktørane i petroleumsverksemda held eit høgt nivå for helse, miljø, sikkerheit og beredskap, og gjennom dette også bidra til å skape størst mogelege verdiar for samfunnet. Den politiske ambisjonen om å væra verdsleiande på helse, miljø og sikkerhet i petroleumsverksemda inneber ei forplikting for alle partane i næringa til å jobba konstruktivt for å oppretthalda og forbetra sikkerheitsnivået. - Ambisjonen pregar også oss som tilsynsmyndighet; korleis vi fyller vår rolle og korleis vi arbeider, blant anna med å utvikla regelverket, seier Anne Vatten, direktør for Juss og rammevilkår i Ptil - Sikkerheit for menneske og miljø kjem først. Økonomi er og skal være underordna dette. Men det er klart at vi i Ptil heller ikkje er interessert i at kostnadene skal være urimelige i høve til gevinsten eller nytta. Derfor inngår også økonomiske vurderingar i avgjerdene vi tek i Ptil. - Men det grunnleggande er at arbeidet med sikkerheit skal være langsiktig og upåverka av endringar i investeringsnivå eller oljepris. - Sikkerheit er ingen salderingspost, slår Vatten fast. 11

12 DIALOG PTIL2014 NÆRINGEN MÅ ARBEIDE LANGSIKTIG og uavbrutt med å bedre sikkerheten, sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson. (Foto: Thomas Haugersveen/statsministerens kontor) 12

13 AV ØYVIND MIDTTUN HELT SIKKER Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson ser ingen motsetning mellom å kutte kostnader og være verdensledende på helse, miljø og sikkerhet. Det er viktig å slå fast at regjeringens mål er at Norge fortsatt skal være verdenslende på HMS i petroleumssektoren, sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (FrP). - Denne ambisjonen har vært et viktig signal til næringen om at man i det daglige arbeidet skal strekke seg langt for å oppnå kontinuerlig forbedring av sikkerheten, understreker statsråden, som har overordnet ansvar for arbeidsmiljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten. - Samtidig er det på dette området, som på alle andre forvaltningsområder, krav om å utføre gode og grundige vurderinger av konsekvenser, kostnader og nyttegevinster av foreslåtte regelverkskrav og oppfølgingstiltak, påpeker Eriksson. POLITISK MÅL - Sikkerhet er høyeste prioritet. Regjeringens visjon er at norsk petroleumsvirksomhet skal være verdensledende på HMS. Samtidig skal vi være gode på, og bli enda bedre på, å finne sikre og gode løsninger som er kostnadseffektive, sier ministeren. Han viser til den politiske plattformen for Solberg-regjeringen, hvor æ 13

14 DIALOG PTIL2014 ett av målene er å arbeide for reduksjon av kostnadsnivået på norsk sokkel. - Kostnadsnivået er en stor utfordring, og regjeringen har anlagt en bred og helhetlig tilnærming til hvordan vi skal følge opp dette. Dette er noe som skal jobbes med langsiktig, over et bredt spekter av saker. ALLE MÅ BIDRA - For å lykkes med å redusere kostnadene på norsk sokkel, må myndighetene og industrien spille på lag. Og det er industrien som sitter med den viktigste nøkkelen her. Dette er industrien klar over selv, og vi ser at den har tatt det innover seg. Samtidig er vi opptatt av hva myndighetene kan gjøre, påpeker Eriksson. Arbeids- og sosialdepartementet har satt i gang et prosjekt som skal vise hvordan man kan gjennomføre gode analyser av konsekvenser, kostnader og gevinster ved innføring av ulike HMSkrav og -tiltak i petroleumsvirksomheten. Prosjektet skal også komme med innspill til hvordan beslutningsgrunnlaget i forvaltningen kan styrkes. Dette er et arbeid som følger opp anbefalinger gitt av både Åm-, Reiten- og Engenutvalgene*. - I arbeidet med å redusere kostnadsnivået må vi klare å tenke kostnader og løsninger både på kort og lang sikt. Løsninger som er enklere og rimeligere på kort sikt, kan fort vise seg å bli dyrere på lang sikt - dersom det for eksempel også innebærer dårligere sikkerhet og hyppigere og mer omfattende vedlikehold, sier Eriksson. - Jeg er opptatt av at robustheten i det norske HMS-regimet opprettholdes, samtidig som vi jobber for å redusere kostnadsnivået. FORTSATT BEHOV FOR BEDRING - Næringen må arbeide langsiktig og uavbrutt med å bedre sikkerheten. Selv om pilene har pekt rett vei gjennom flere år, er det ingen grunn til å ta et høyt sikkerhetsnivå for gitt, understreker statsråden. - Vi har høyt sikkerhetsnivå i norsk petroleumsvirksomhet. Det har vi hatt i mange år, og det ble senest bekreftet av RNNP-tallene som kom i april Det er særlig gledelig at storulykkeindikatoren viste en positiv utvikling, og er på sitt laveste nivå noensinne. Enkelte av tallene gir imidlertid også grunn til uro. Særlig urovekkende * Åm-utvalget: Ekspertutvalg oppnevnt av Olje- og energidepartementet, ledet av Knut Åm. La i 2010 fram rapporten «Økt utvinning på norsk kontinentalsokkel». Reiten-utvalget: Ekspertutvalg oppnevnt av Olje- og energidepartementet, ledet av Eivind Reiten. La i 2012 fram rapporten «Økt bore- og brønnaktivitet på norsk sokkel». Engen-utvalget: Ekspertutvalg oppnevnt av Arbeidsdepartementet, ledet av Ole Andreas Engen. La i 2013 fram rapporten «Tilsynsstrategi og HMS-regelverk i norsk petroleumsvirksomhet». 14

15 Næringen må arbeide langsiktig og uavbrutt med å bedre sikkerheten. Selv om pilene har pekt rett vei gjennom flere år, er det ingen grunn til å ta et høyt sikkerhetsnivå for gitt. STRENGE KRAV I NORD er det at det fortsatt rapporteres om utfordringer med barrierestyring, til tross for at dette år etter år framheves som én av de største risikoutfordringene i norsk petroleumsvirksomhet. - Ptil har pekt på at dette ikke er godt nok både i fjor, forfjor og inneværende år. Barriereindikatorene viser store forskjeller mellom innretningene på sokkelen og på land. Sånn har det vært over de siste ti årene. Her er det snakk om sikkerhetskritiske barrierer som ikke tilfredsstiller kravene. Det er ikke godt nok at selskaper i norsk petroleumsvirksomhet er kjent med at barrierer ikke fungerer som de skal, uten at de gjør noe med det, sier Eriksson. - På dette området må vi kunne forvente en rask forbedring. For til tross for at RNNP-tallene totalt sett viser et lavt risikonivå, vet vi alle godt at petroleumsvirksomheten innebærer stor risiko for mennesker og miljø. - Petroleumsvirksomheten skaper store inntekter, men skader og sykdom koster også - for næringen, samfunnet og enkeltmennesket. - Petroleumsvirksomhet i nye områder må kombineres med strenge krav til miljø, sikkerhet og beredskap, og til sameksistens med andre næringer, mener arbeidsog sosialminister Robert Eriksson. - Et høyt sikkerhetsnivå og robust HMSregime er særlig viktig når aktiviteten nå flyttes lenger nord. Dels fordi noen av disse områdene er særlig utfordrende å operere i ut fra et sikkerhetsmessig perspektiv, og dels fordi områdene er særlig sårbare for forurensning. - Norske myndigheter samarbeider med de andre statene under Arktisk råd om en handlingsplan for å forebygge oljeforurensning i Arktis, påpeker ministeren. - Økt samarbeid og erfaringsutveksling er viktig. Trepartssamarbeidet for å tette kunnskapshull om utfordringene i nord er eksempel på et viktig prosjekt som vil bidra til at også aktiviteten i nordområdene går trygt for seg. 15

16 DIALOG PTIL2014 VERDIFULLE VURDERINGER DET ER VIKTIG FOR ALLE PARTER å få verdien av sikkerhetstiltak tilstrekkelig belyst, sier Nina Simone Kierulff, sikkerhetsøkonom i Ptil. (Foto: Emile Ashley) 16

17 AV ØYVIND MIDTTUN Har oljeselskapene god nok forståelse for verdien av sikkerhet? Hvordan tallfester selskapene nytte? Ptil ser nå nærmere på hvordan de forholder seg til økonomiske analyser når de tar avgjørelser om sikkerhet. Sikkerhet for mennesker og miljø skal gå foran økonomiske hensyn. Det er et bærende prinsipp i Norge. Samtidig må det gjøres gode økonomiske konsekvensvurderinger, blant annet ved innføring av nye regelverkskrav, sier sikkerhetsøkonom Nina Simone Kierulff i Ptil. Sammen med kollega Bjørn Andreas Hanson leder hun Ptilprosjektet som skal se nærmere på hvordan næringen bruker økonomiske analyser i beslutninger som omfatter sikkerhet og arbeidsmiljø. Målet er å øke Ptils egen kunnskap om hvordan økonomiske analyser kan brukes i forbindelse med sikkerhetsinvesteringer. I denne sammenhengen er nytteverdien av sikkerhet viktig. VERDI UTEN TALL Tilsynsmyndigheten har lang erfaring med å vurdere verdien av sikkerhet i petroleumsnæringen. Etter delingen av Oljedirektoratet og opprettelsen av Ptil i 2004, har Ptil æ æ 17

18 DIALOG PTIL2014 videreutviklet denne kompetansen blant annet ved å satse på fagfeltet sikkerhetsøkonomi. - Uten at det gjøres bredere analyser, er det en utfordring å beskrive kostnads- og nyttesiden av løsningene selskapene velger per i dag, påpeker Hanson, som også er sikkerhetsøkonom. - Gjennom det etablerte prosjektet vil vi blant annet undersøke hvordan næringen verdsetter sikkerhet - og hvordan dagens verdibegreper enten driver eller hindrer sikkerhetsarbeid. Vi skal også se på mulige konsekvenser av at sikkerhet blir sett på som en ikke-tallfestet verdi, forklarer han. - Det er ofte vanskelig å forutse mulige effekter av et tiltak eller en handling når det gjelder kostnader og nytte. Nytten er noe vi gjerne bare ser indirekte, som fravær av mulige hendelser. Erfaring viser imidlertid at også kostnader kan være forbundet med stor usikkerhet, understreker Kierulff. - Nytteverdien er ofte kompleks, men den må forstås og uttrykkes så klart og presist som mulig. Og tilhørende kostnader må kunne fastslås for at nødvendige investeringer skal bli gjort. Det er viktig, for alle parter, å få verdien av sikkerhetstiltak tilstrekkelig belyst, sier hun. - Ptil ønsker å skaffe mest mulig innsikt i forskningslitteraturen på området og hvordan industrien forholder seg til økonomiske analyser ved beslutninger som omfatter sikkerhet og arbeidsmiljø. Kunnskapen skal vi bruke i videreutviklingen av våre egne analyseverktøy, opplyser Hanson. - Ved å gå dypere inn i de økonomiske aspektene i beslutninger, kan vi studere komplekse saksområder mer utfyllende, fastslår Kierulff. 18

19 Uten at det gjøres bredere analyser, er det en utfordring å beskrive kostnads- og nyttesiden av løsningene selskapene velger per i dag. SIKKERHETSØKONOM BJØRN ANDREAS HANSON sitter i førersetet for prosjektet som skal bidra til økt kunnskap om hvordan økonomiske analyser kan brukes i forbindelse med sikkerhetsinvesteringer. (Foto: Emile Ashley) 19

20 DIALOG PTIL2014 AV EILEEN BRUNDTLAND TRE OM KUTT OG KONSEKVENSER Etter en periode med kraftig oppgang og høyt aktivitetsnivå, trekker selskapene i oljebransjen nå hardt i tømmene i et forsøk på å tøyle utgifter og trimme budsjett. Blant partene i næringen arbeidstakerne, arbeidsgiverne og myndighetene er det delte meninger om tiltakene og prosessene som er i gang. 20

21 1 Hva mener du om kostnadskuttene som nå foregår i næringen? Kostnadskuttene er et utslag av full gass-politikk. Det er svært uheldig med store svingninger i petroleumsindustrien. Oljeselskapene må lære av sine tidligere feil, og myndighetene må styre mer i retning av langsiktig og stabil aktivitet. Vi har lenge advart mot det høye aktivitetsnivået på norsk sokkel. For cirka 15 år siden gikk en hel generasjon tapt for oljebransjen på grunn av denne full gass-/null gass-politikken. Oljeselskapene skaper i perioder mange arbeidsplasser. De saumfarer hver krik og krok i arbeidslivet, høyskoler og universitet etter kvalifiserte folk, og de får ungdom til å satse på oljevirksomheten. Alt dette driver kostnadene opp, helt til de plutselig må trå inn bremsen kraftig. Dette får store sosiale kostnader for den enkelte ansatte som rammes. Oljeselskapene har i en periode på ti år latt feltkostandene stige med 250 prosent. Riggkostnadene har i løpet av de samme ti årene økt med 500 prosent. I 2013 økte lønningene til administrerende direktører i oljevirksomheten i gjennomsnitt med 21,5 prosent. De eneste som har tatt ansvar og holdt kostnadsutviklinga i tømmene, det er oss. Lønningene vi har forhandlet fram på vegne av de organiserte i oljesektoren, har økt med 50 prosent de samme ti årene. Det er den samme lønnsøkningen som ellers i Norge. Hvordan påvirker kuttene dine 2 medlemmer? Det rammer dessverre medlemmene våre i den forstand at mange av de som nylig har startet i oljevirksomheten, mister jobben sin. Det er krevende for den enkelte og for familiene deres. LEIF SANDE, FORBUNDSLEDER I INDUSTRIENERGI 3 Hvilke konsekvenser tror du kostnadskuttene får, på kort og lang sikt? Forhåpentligvis er dette en lærepenge og tankevekker som gjør at vi får en mer langsiktig og stabil olje- og gassvirksomhet i Norge i framtiden. Hvordan kan næringen redusere kost- 4 nader og samtidig forbedre sikkerheten? En mer stabil virksomhet vil også føre til mer stabile kostnader. Sikkerhet vil alltid være vår prioritet nummer én. Oljeselskapene bør benytte den perioden vi nå er inne i, til å følge opp vedlikehold på plattformer og innen HMS. 5 Historien har en tendens til å gjenta seg. Hvordan hindrer vi at kostnadene igjen løper løpsk når denne kuttrunden er over? Dessverre har historien en tendens til å gjenta seg. Våre folk ute på plattformene og i oljeindustrien på land står midt oppi dette hver eneste dag. Deres rapporter til oss har i lang tid vært at oljeselskapene har hatt noen år nå med feilslått planlegging og feilslått prosjektering, overdreven rapportering og byråkrati, endeløse utredninger, uklar prosjektering, underdimensjonering av nybygg og nye felt og feil bruk av ansatte og konsulenter. I tillegg kommer outsourcing, overtidsbruk, sign-on fees og lojalitetsbonuser. Mitt aller beste råd er å lytte til de som vet hvor skoen trykker, nemlig våre folk ute på plattformene og i virksomhetene på land. æ 21

22 DIALOG PTIL Hva mener du om kostnadskuttene som nå foregår i næringen? Det er forståelig at selskapene setter i gang prosesser for forbedring. Det som er viktig for oss i denne sammenhengen, er at forbedringsprosessene gir positive effekter for både sikkerhet og effektivitet. Det er ikke nok å ha passive mål om at sikkerhetsnivået ikke skal reduseres. Selskapene må ha ambisiøse mål på HMS-området, også i trange tider. Dette er også uttrykt gjennom kravene til forsvarlig virksomhet i regelverket. 2 Hvordan påvirker kuttene Ptils prioriteringer? Vi ser dette i lys av det risikobildet vi har av næringen, og vil ha et risikobasert perspektiv på vår oppfølging av aktørene. Tallene fra Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP) er jevnt over gode, men det skal vi ikke slå oss til ro med. RNNP for de to siste årene viser store tall når det gjelder etterslep på vedlikehold i næringen. Dette er et område det er naturlig å overvåke i sammenheng med endringsprosessene i næringen. Ptils hovedprioriteringer og de konkrete tilsynsoppgavene for 2015 vil på mange måter ta inn i seg selskapenes håndtering av endringsprosessene. Vi har for eksempel for lengst startet oppfølging mot Statoil og prosessene i deres effektiviseringsprogram Step (Statoil technical efficiency programme). Vi vil også fortsatt rette oppmerksomheten mot ledelsesprosesser og ledelsens ansvar. Det er ledelsen i selskapene som sitter med nøkkelen til at endringsprosessene kjøres på en god måte, slik at resultatene på kort og lang sikt bidrar til et enda bedre sikkerhetsnivå enn vi har i dag. 3 Hvilke konsekvenser tror du kostnadskuttene får, på kort og lang sikt? Målet er at kostnadskuttene skal gi positive konsekvenser for sikkerhet og arbeidsmiljø. SIGVE KNUDSEN, TILSYNSDIREKTØR I PTIL Det er samtidig åpenbart en risiko for at det kan slå andre veien, dersom næringen mister oppmerksomhet på hvordan endringene påvirker HMSrisiko. På kort sikt ser vi allerede en del konsekvenser som følge av at store selskaper reduserer aktivitet på en del områder. Dette får konsekvenser for entreprenører og leverandører som nedbemanner. Samtidig har noen selskaper valgt å være motsykliske i denne fasen. De benytter anledningen til å ansette folk, kjøpe seg opp i felt eller sette i gang store prosjekter. Det skal bli spennende å se hvem som lykkes. Hvordan kan næringen redusere kost- 4 nader og samtidig forbedre sikkerheten? Første bud er å ha tro på at det går an. Andre bud er å ha et klart og tydelig mål om forbedring også på HMS-området. Uten disse ambisjonene er det lett å havne i en passiv tilnærming om at kostnadskuttene ikke skal gå ut over, eller redusere, sikkerhetsnivået. Da er sjansene små for at man oppnår gode HMS-resultater. Det er også viktig å vurdere effektiv og sikker drift samlet, og ikke kun fokusere på det ene eller det andre. I svært mange sammenhenger er effektivitet og sikkerhet sammenfallende, og mange tiltak vil ha positiv effekt begge steder. Men det krever at man har klare mål på begge områder. 5 Historien har en tendens til å gjenta seg. Hvordan hindrer vi at kostnadene igjen løper løpsk når denne kuttrunden er over? De grepene næringen tar nå, må være bærekraftige på lang sikt. Gode beslutningsprosesser basert på solid risikostyring, samarbeid mellom operatør og leverandører, i tillegg til god arbeidstakermedvirkning som sikrer forankring og eierskap hos alle berørte, er viktig både nå og i tiden framover. 22

23 STEIN LIER-HANSEN, ADMINISTRERENDE DIREKTØR I NORSK INDUSTRI 1 Hva mener du om kostnadskuttene som nå foregår i næringen? Det er helt nødvendig å kutte kostnader på en systematisk og varig måte. Det er spesielt behov for en industrialisering av sokkelen, det vi si en omfattende standardisering av konsepter og tekniske løsninger for å få til en mer kostnadseffektiv produksjon. Innenfor rammene av en god HMS-standard er det også nødvendig med forenklinger som sikrer fokus på det som er viktig. Hvordan påvirker kuttene 2 dine medlemsbedrifter? Det som påvirker deler av oljeserviceindustrien akkurat nå, er omfattende utsettelser av nødvendige modifikasjons- og vedlikeholdsoppdrag. Dette er primært en måte å sikre internøkonomien på i de aktuelle oljeselskapene på kort sikt, ikke et tiltak som nødvendigvis vil gi en mer konkurransedyktig kostnadsbase på norsk sokkel. bidra til at mer av ressursene tas opp, også i en situasjon med lavere oljepris. På kort sikt vil for eksempel strukturelle endringer i ulike selskaper måtte føre til færre ansatte. Hvordan kan næringen redusere kost- 4 nader og samtidig forbedre sikkerheten? Dette bør ikke settes opp mot hverandre. Fastlandsindustrien har systematisk redusert kostnader, økt produktiviteten og samtidig redusert både sykefravær og antall ulykker i samme periode. Historien har en tendens til å gjenta seg. 5 Hvordan hindrer vi at kostnadene igjen løper løpsk når denne kuttrunden er over? Det dreier seg primært om å innføre en kultur hvor man hver dag, hele året, systematisk jobber for få ned kostnader, utvikler kostnadseffektive arbeidsrutiner, standardiserer på bred front og hele tiden har fokus på det som er viktig for en kontinuerlig produktivitetsutvikling. 3 Hvilke konsekvenser tror du kostnadskuttene får, på kort og lang sikt? På lang sikt vil nødvendige kostnadskutt sikre bedre konkurransekraft på sokkelen, og slik 23

24 DIALOG PTIL2014 VEDLIKEHOLD PÅ ETTERSKUDD 24

25 AV EILEEN BRUNDTLAND Kan kombinasjonen aldrende innretninger, mye utestående vedlikehold og krav om å spare penger bety økt risiko? Statoil, Petoro og Ptil er i alle fall enige om én ting: Sikkerhetskritisk vedlikehold må prioriteres. Synkende produksjon og økende kostnader tvinger fram krav om effektivisering i alle deler av næringen. Statoil, med sitt effektiviseringsprogram Step, leder an blant selskaper som nå har satt i gang endringsprosesser for å få ned kostnadene. Det betyr blant annet at selskapet legger om vedlikeholdsstyringen, slik at den i enda større grad gjøres tilstandsbasert. - Vi har god kontroll og styring på sikkerhetskritisk vedlikehold og overvåking, sier HMS-direktør for norsk sokkel i Statoil, Øystein Håland. Han mener at medieoppmerksomheten knyttet til selskapets vedlikeholdsarbeid i høst skyldes en sammenblanding av begreper. - Vi ser at det hersker mye forvirring rundt begrepene utestående og etterslep på vedlikehold, påpeker Håland. - Etterslep er det som er planlagt, men som av én eller annen grunn ikke blir gjort innen tidsfristen. I Statoil har vi per i dag ikke etterslep på sikkerhetskritisk vedlikehold. Vi ligger innenfor målene som er satt, og disse følges nøye opp hver måned for alle anlegg. - Også når det gjelder øvrig forebyggende vedlikehold er målet ingen etterslep, noe vi også ligger godt an på for alle våre anlegg, sier HMSdirektøren. - De store tallene som det opereres med i pressen, går på utestående, korrektivt vedlikehold som over tid er blitt meldt inn i ØYSTEIN HÅLAND vårt vedlikeholds- HMS-direktør for norsk sokkel i system, presiserer han. Statoil (Foto: Harald Pettersen/Statoil) Statoil har gjenomført en stor opprydning innenfor utestående, korrektivt vedlikehold, og svært mye arbeid ble gjennomført i sommer. Selskapet sorterer nå i denne porteføljen, og gjør en risikovurdering av hvilke jobber som skal gjøres først, og hvilke jobber det ikke er nødvendig å gjøre. - Vi følger nøye opp at vi ikke utsetter vedlikehold som kan medføre at anleggene får dårligere teknisk tilstand. Regularitet og sikkerhet henger normalt godt sammen. æ 25

Hva koster det å kutte? Verdifulle valg

Hva koster det å kutte? Verdifulle valg nr1 2014 DIALOG ET TIDSSKRIFT FRA PETROLEUMSTILSYNET Hva koster det å kutte? Verdifulle valg Veien mot nord DIALOG InnHOlD n ull aksept for svekka sikkerheit 6 statsråden: Helt sikker 12 Verdifull vurdering

Detaljer

H O V E D P R I O R I T E R I N G E R. hovedprioriteringer petroleumstilsynet 2015

H O V E D P R I O R I T E R I N G E R. hovedprioriteringer petroleumstilsynet 2015 hovedprioriteringer petroleumstilsynet 2015 H O V E D P R I O R I T E R I N G E R A Kontinuerlig forbedring Forskrift om styring og opplysningsplikt i petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg (styringsforskriften)

Detaljer

Konstruksjonsdagen 2014

Konstruksjonsdagen 2014 Konstruksjonsdagen 2014 27.08.2014 Bjørn Thomas Bache Petroleumstilsynet Etablert i 1973 som en del av Oljedirektoratet Kontor i Stavanger Uavhengig etat fra 1. januar 2004 Underlagt Arbeid og sosial departementet.

Detaljer

petroleumstilsynet hovedprioriteringer

petroleumstilsynet hovedprioriteringer petroleumstilsynet hovedprioriteringer 2014 ØVERST PÅ AGENDAEN Hovedprioriteringene er områder Ptil mener det er spesielt viktig at næringen arbeider med i året som kommer. HPene er valgt på bakgrunn av

Detaljer

Norsk Olje og Gass HMS utfordringer i Nordområdene

Norsk Olje og Gass HMS utfordringer i Nordområdene Norsk Olje og Gass HMS utfordringer i Nordområdene Helikopterlogistikk og helikopterberedskap Arbeidsseminar 6.-7. mai 2014 Petroleumstilsynet Sigurd Robert Jacobsen Ptil - hovedprioriteringer 2014 NORD

Detaljer

HOVUDPRIORITERINGAR PETROLEUMSTILSYNET

HOVUDPRIORITERINGAR PETROLEUMSTILSYNET HP 2016 HOVUDPRIORITERINGAR PETROLEUMSTILSYNET I dette heftet finn du ein kort presentasjon av Ptil sine fire hovudprioriteringar for 2016: SIKKER SEINFASE LEIINGA SITT ANSVAR NORD BARRIERAR Hovudprioriteringane

Detaljer

Norsk Olje og Gass HMS utfordringer i Nordområdene

Norsk Olje og Gass HMS utfordringer i Nordområdene Norsk Olje og Gass HMS utfordringer i Nordområdene Maritim logistikk, infrastruktur og iskontroll Arbeidsseminar 17.-18. juni2014 Svein Anders Eriksson - Petroleumstilsynet Ptil - hovedprioriteringer 2014

Detaljer

Norsk Olje og Gass HMS utfordringer i Nordområdene

Norsk Olje og Gass HMS utfordringer i Nordområdene Norsk Olje og Gass HMS utfordringer i Nordområdene Beredskap Arbeidsseminar 2.-3. juni 2014 Petroleumstilsynet Sigurd Robert Jacobsen Ptil - hovedprioriteringer 2014 NORD RISIKOUTSATTE GRUPPER BARRIERER

Detaljer

Petroleumstilsynets (Ptils) hovedprioriteringer 2010 PTIL/PSA

Petroleumstilsynets (Ptils) hovedprioriteringer 2010 PTIL/PSA Petroleumstilsynets (Ptils) hovedprioriteringer 2010 Ptils rolle Petroleumstilsynet skal legge premisser for og følge opp at aktørene i petroleumsvirksomheten holder et høyt nivå for helse, miljø, sikkerhet

Detaljer

Risikoutsatte grupper, - et samlet perspektiv på arbeidsmiljørisiko. Sigve Knudsen Fagleder Arbeidsmiljø, Petroleumstilsynet

Risikoutsatte grupper, - et samlet perspektiv på arbeidsmiljørisiko. Sigve Knudsen Fagleder Arbeidsmiljø, Petroleumstilsynet Risikoutsatte grupper, - et samlet perspektiv på arbeidsmiljørisiko Sigve Knudsen Fagleder Arbeidsmiljø, Petroleumstilsynet Fagseminar Ergonomi: Kunnskap Vurdering Tiltak Forbedring Stavanger 19.3.2014

Detaljer

Entreprenørenes betydning for forbedret sikkerhetsarbeid og partssamarbeid Entreprenørseminar, Finn Carlsen, tilsynsdirektør

Entreprenørenes betydning for forbedret sikkerhetsarbeid og partssamarbeid Entreprenørseminar, Finn Carlsen, tilsynsdirektør Entreprenørenes betydning for forbedret sikkerhetsarbeid og partssamarbeid Entreprenørseminar, 18.10.2011 Finn Carlsen, tilsynsdirektør Formålet med seminaret Seminaret er en arena hvor entreprenørbedriftene

Detaljer

Sikkerhetsforums prioriteringer 2012 og framover - UTKAST

Sikkerhetsforums prioriteringer 2012 og framover - UTKAST - UTKAST 1. Storulykkesrisiko 2. Partssamarbeid og medvirkning 3. Arbeidsmiljørisiko 4. Kostnadsnivå og lønnsomhets betydning for sikkerhet og arbeidsmiljø 5. Gjensidig deling av kunnskap og informasjon

Detaljer

Sikkerhetsforums prioriteringer 2012 og framover

Sikkerhetsforums prioriteringer 2012 og framover 1. Storulykkesrisiko 2. Arbeidsmiljørisiko 3. Partssamarbeid og medvirkning 4. Kapasitet, kompetanse og rammebetingelsers betydning for sikkerhet og arbeidsmiljø 5. Gjensidig deling av kunnskap og informasjon

Detaljer

Risikonivået i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP) - et entreprenørperspektiv på storulykker

Risikonivået i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP) - et entreprenørperspektiv på storulykker Risikonivået i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP) - et entreprenørperspektiv på storulykker Petroleumstilsynets Entreprenørseminar 16.10.2008 Sigve Knudsen Tilsynskoordinator for Entreprenører og Petoro

Detaljer

Sikkerhetsforum. trepartsarenaen hvor saker luftes, løftes og følges. Angela Ebbesen, Sikkerhetsforum/Ptil

Sikkerhetsforum. trepartsarenaen hvor saker luftes, løftes og følges. Angela Ebbesen, Sikkerhetsforum/Ptil Sikkerhetsforum trepartsarenaen hvor saker luftes, løftes og følges Angela Ebbesen, Sikkerhetsforum/Ptil Tema Medvirkning - regelverksforankring Litt historikk bak opprettelsen av SF Mandat Sikkerhetsforum

Detaljer

Ptils hovedprioriteringer 2009 05.01.2009 1

Ptils hovedprioriteringer 2009 05.01.2009 1 Ptils hovedprioriteringer 2009 05.01.2009 1 Ptils hovedprioriteringer 2009 HP1 Levetidsforlengelse HP2 Ledelse og storulykkesrisiko HP3 Teknisk og operasjonell sikkerhet HP4 Risikoutsatte grupper HP5 Forebygging

Detaljer

i en grenseløs næring?

i en grenseløs næring? Petroleumstilsynets prosjekt Risikoutsatte grupper Mennesker som innsatsfaktor i en grenseløs næring? Elisabeth Lootz, Petroleumstilsynet 2007 Skal si noe om Bakgrunn og mål for Ptil satsning mot risikoutsatte

Detaljer

Norsk Olje og Gass HMS-utfordringer i nordområdene Helse og arbeidsmiljø. Arbeidsseminar 23-24.4.2014

Norsk Olje og Gass HMS-utfordringer i nordområdene Helse og arbeidsmiljø. Arbeidsseminar 23-24.4.2014 Norsk Olje og Gass HMS-utfordringer i nordområdene Helse og arbeidsmiljø Arbeidsseminar 23-24.4.2014 Petroleumstilsynet Sigvart Zachariassen Ptil - hovedprioriteringer 2014 NORD RISIKOUTSATTE GRUPPER BARRIERER

Detaljer

Entreprenørseminar 10. juni 2010

Entreprenørseminar 10. juni 2010 Petroleumstilsynets hovedprioriteringer 2010 - Status og signaler Entreprenørseminar 10. juni 2010 Semsudin Leto, tilsynskoordinator Ptils rolle Petroleumstilsynet skal legge premisser for og følge opp

Detaljer

Trepartssamarbeidet i petroleumsvirksomheten

Trepartssamarbeidet i petroleumsvirksomheten Trepartssamarbeidet i petroleumsvirksomheten Entreprenørseminar 31.10.2006 Sigve Knudsen, Petroleumstilsynet HMS-forbedring forutsetter trepartssamarbeid Trepartssamarbeidet som er etablert i petroleumsvirksomheten

Detaljer

Norsk Olje og Gass HMS i Nordområdene

Norsk Olje og Gass HMS i Nordområdene Norsk Olje og Gass HMS i Nordområdene Petroleumstilsynet HP-Nord Petroleumsvirksomhet i nordlige farvann av norsk sokkel skal foregå forsvarlig og ivareta sikkerheten for mennesker, miljø og økonomiske

Detaljer

P E T R O L E U M S T I L S Y N E T PTIL/PSA

P E T R O L E U M S T I L S Y N E T PTIL/PSA P E T R O L E U M S T I L S Y N E T Vedlikeholdsprogrammet i Nordsjøen? Sigmund Andreassen Sjefingeniør / Logistikk og Beredskap Sjefingeniør / Logistikk og Beredskap 2 Utfordringer Nedgang fra ekstrem

Detaljer

Myndighetstilsyn i Petroleumstilsynet v/ Bård Johnsen, sjefingeniør

Myndighetstilsyn i Petroleumstilsynet v/ Bård Johnsen, sjefingeniør DLE-konferansen 14.-15. september 2010 Hvordan utøves myndighetstilsyn i andre etater? Myndighetstilsyn i Petroleumstilsynet v/ Bård Johnsen, sjefingeniør Innhold Hvem er vi? Hvilken rolle har vi? Hva

Detaljer

Hvorfor kjemisk arbeidsmiljø er viktig framover

Hvorfor kjemisk arbeidsmiljø er viktig framover Hvorfor kjemisk arbeidsmiljø er viktig framover Status og kunnskap kjemisk arbeidsmiljø 13.12.11 Steinar Våge, styreleder OLF HMS - Kunnskap, erfaring og kompetanse Praktisk gjennomføring Kontinuerlig

Detaljer

Entreprenørene som pådrivere for HMS forbedringer

Entreprenørene som pådrivere for HMS forbedringer Entreprenørene som pådrivere for HMS forbedringer Sigve Knudsen Tilsynskoordinator for Entreprenører og Petoro Innhold Aktørbildet Risikoreduksjon Entreprenørens bidrag til risikoreduksjon 2 Forsvarlig

Detaljer

Kurs:Arbeidsmedisin i olje og gassindustrien Bjørnefjorden Gjestetun i Os

Kurs:Arbeidsmedisin i olje og gassindustrien Bjørnefjorden Gjestetun i Os Bildet kan ikke vises. Datamaskinen har kanskje ikke nok minne til å åpne bildet, eller bildet kan være skadet. Start datamaskinen på nytt, og åpne deretter filen på nytt. Hvis rød x fortsatt vises, må

Detaljer

Oppfølging av stillasarbeidere som en risikoutsatt gruppe

Oppfølging av stillasarbeidere som en risikoutsatt gruppe Oppfølging av stillasarbeidere som en risikoutsatt gruppe Irene Bergljot Dahle Sjefingeniør, Petroleumstilsynet Risikoutsatte grupper hovedprioritering i Ptil siden 2007 PTIL skal bidra til: - at potensielt

Detaljer

Fafo Østforum Seminar 23.3.2011 Allmenngjøring - status og utfordringer

Fafo Østforum Seminar 23.3.2011 Allmenngjøring - status og utfordringer Fafo Østforum Seminar 23.3.2011 Allmenngjøring - status og utfordringer Erfaringer fra Petroleumstilsynet Sigve Knudsen Fagleder Arbeidsmiljø Ptils tilsynsområde Petroleumsvirksomheten til havs og ved

Detaljer

HMS i kontrakter. Gunnar.dybvig@ptil.no

HMS i kontrakter. Gunnar.dybvig@ptil.no HMS i kontrakter Bakgrunn 2006-prosjekt: Bruk av økonomiske incentiver til å understøtte HMS-arbeid Observasjoner Utfordringer: HMS-forebyggende incentiver og markedsforhold Gunnar.dybvig@ptil.no Hvorfor

Detaljer

Petroleumstilsynet og det ytre miljøet

Petroleumstilsynet og det ytre miljøet Petroleumstilsynet og det ytre miljøet Sikkerhetsforum - 29.11.07 27.03.2008 1 Petroleumstilsynet er en viktig aktør i miljøforvaltningen TEKNOLOGI AKTIVITET (type og omfang) STYRING & KONTROLL Design

Detaljer

Bruk av arbeidsmiljøkompetanse

Bruk av arbeidsmiljøkompetanse Bruk av arbeidsmiljøkompetanse - hva sier regelverket? Seminar hos Ptil 7.6.2011 Sigve Knudsen Fagleder Arbeidsmiljø - Petroleumstilsynet Struktur Hensikten med seminaret Et bilde av petroleumsvirksomheten

Detaljer

Hovedleverandørens forhold til sine underleverandører. Stavanger, 29. september 2016 Lars Sommer Knudsen, Supplier Quality Manager, Aibel

Hovedleverandørens forhold til sine underleverandører. Stavanger, 29. september 2016 Lars Sommer Knudsen, Supplier Quality Manager, Aibel Hovedleverandørens forhold til sine underleverandører Stavanger, 29. september 2016 Lars Sommer Knudsen, Supplier Quality Manager, Aibel Fra olje og gass til offshore vindkraft til elektrifisering av Johan

Detaljer

HMS under press? ISO bransjens utfordringer KORROSJONS-, ISOLERINGS- OG STILLASBEDRIFTENES FORENING

HMS under press? ISO bransjens utfordringer KORROSJONS-, ISOLERINGS- OG STILLASBEDRIFTENES FORENING HMS under press? ISO bransjens utfordringer Hva og hvem er ISO bransjen? ISO er en fellesbetegnelse for disiplinene Isolering, Stillas og Overflate. Hovedaktører: Bilfinger, Beerenberg, KAEFER ENERGY,

Detaljer

Hvordan tenker Ptil? Våre erfaringer? Hvilken innsikt gir forskning og Ptils definisjon?

Hvordan tenker Ptil? Våre erfaringer? Hvilken innsikt gir forskning og Ptils definisjon? Hvordan tenker Ptil? Våre erfaringer? Hvilken innsikt gir forskning og Ptils definisjon? Seminar 30. mai 2017 om risikoforståelse Bjørnar Heide Initiativ i næringen Nye modeller Synliggjøring av usikkerhet

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Rolf H Hinderaker

Begrenset Fortrolig. Rolf H Hinderaker Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Tilsyn med Statoil styring av vedlikehold, tilsyn 001000072 001000072 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig

Detaljer

Entreprenørsamling 31. oktober 2006

Entreprenørsamling 31. oktober 2006 Entreprenørsamling 31. oktober 2006 Trepartssamarbeidet Samarbeid for sikkerhet (SfS) Svein Anders Eriksson Fagleder F-logistikk og beredskap Myndighetenes utgangspunkt ved oppretting av SfS St.meld.7

Detaljer

Hvorfor fokus på kjemisk arbeidsmiljø er viktig framover

Hvorfor fokus på kjemisk arbeidsmiljø er viktig framover Hvorfor fokus på kjemisk arbeidsmiljø er viktig framover Stavanger13.12.2011 Finn Carlsen - Petroleumstilsynet PILOTPROSJEKTET Kjemisk arbeidsmiljø offshore PILOTPROSJEKTET Kjemisk arbeidsmiljø offshore

Detaljer

Oppfølging etter Deepwater Horizon - Status og veien videre

Oppfølging etter Deepwater Horizon - Status og veien videre Oppfølging etter Deepwater Horizon - Status og veien videre Industriseminar 23. september 2011 Hilde-Karin Østnes & Øyvind Tuntland Petroleumstilsynet Hovedoppsummering DwH-ulykken reiser spørsmål som

Detaljer

Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet

Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet RNNP Ergonomiseminar 16.10.12 Øyvind Lauridsen Bakgrunn for RNNP På slutten av 90 tallet hevdet fagforeningene at innsparinger gikk ut over sikkerheten på sokkelen

Detaljer

Teknisk tilstand Landanlegg: Fallende gjenstander - rapportering og læring B. Tilsynskampanje

Teknisk tilstand Landanlegg: Fallende gjenstander - rapportering og læring B. Tilsynskampanje 9317 Landanlegg 931701 Løpende oppgaver 992380 Landanlegg: forberedelse og tilrettelegging av tilsynskampanjer, kunnskapsutvikling og B. Tilsynskampanje erfaringsoverføring 931702 Teknisk tilstand 992381

Detaljer

Høring i Stortingets finanskomité 2. mai 2017 om Statens pensjonsfond

Høring i Stortingets finanskomité 2. mai 2017 om Statens pensjonsfond Høring i Stortingets finanskomité 2. mai 2017 om Statens pensjonsfond Innledninger ved Folketrygdfondets styreleder Erik Keiserud og administrerende direktør Olaug Svarva Innledning ved Erik Keiserud På

Detaljer

Hvor tidlig er tidlig nok?

Hvor tidlig er tidlig nok? 1 Hvor tidlig er tidlig nok? HMS i tidligfase av prosjekter Innlegg ved OD/NITO HMS konferanse Trondheim 19. Mars 2003 Sigve Knudsen Oljedirektoratet ODs målsetning 2 Fasemodeller 3 F modellen 4 5 Styringssløyfa

Detaljer

Nye visjoner for HMS? Helhetlig perspektiv på HMS i norsk arbeidsliv - Om arbeidet med ny St melding

Nye visjoner for HMS? Helhetlig perspektiv på HMS i norsk arbeidsliv - Om arbeidet med ny St melding Nye visjoner for HMS? Helhetlig perspektiv på HMS i norsk arbeidsliv - Om arbeidet med ny St melding v/gundla Kvam, ekspedisjonssjef AID Innledning Først vil jeg få takke for invitasjonen til Sikkerhetsforums

Detaljer

Endringer og utfordringer

Endringer og utfordringer Endringer og utfordringer Et lite utvalg Vidar Kristensen FoU Koordinator Petroleumstilsynet Trygg & Frisk? HMS-forskning for norsk petroleumsvirksomhet, Stavanger 24. mai 2011 Ptils rolle i forhold til

Detaljer

STILLASDAGENE 2012 Tre/partssamarbeid utfordringer for utenlandsk arbeidskraft

STILLASDAGENE 2012 Tre/partssamarbeid utfordringer for utenlandsk arbeidskraft STILLASDAGENE 2012 Tre/partssamarbeid utfordringer for utenlandsk arbeidskraft Tone Guldbrandsen Petroleumstilsynet 18.9 2012 Mål: Petroleumstilsynet skal legge premisser for og følge opp at aktørene i

Detaljer

Hvordan unngå at endringer i kontrakter får uheldige konsekvenser for HMS? Store endringer i næringen. Hva har Ptil gjort? Hva ser vi?

Hvordan unngå at endringer i kontrakter får uheldige konsekvenser for HMS? Store endringer i næringen. Hva har Ptil gjort? Hva ser vi? Hvordan unngå at endringer i kontrakter får uheldige konsekvenser for HMS? Store endringer i næringen. Hva har Ptil gjort? Hva ser vi? Jorunn Tharaldsen og Elisabeth Lootz 40% 80% 30% 70% 20% 60% Job 10%

Detaljer

Kan vi spore forbedring?

Kan vi spore forbedring? Kjemisk arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten 2007-2012 Kan vi spore forbedring? Sikkerhetsforum 21.11.2013 Sigvart Zachariassen - Petroleumstilsynet Kjemisk arbeidsmiljø Petroleumstilsynets oppfølging

Detaljer

HOVED- LEDELSEN DRIFT OG UTVIKLING JUSS OG RAMMEVILKÅR

HOVED- LEDELSEN DRIFT OG UTVIKLING JUSS OG RAMMEVILKÅR TILSYN FAG HOVED- LEDELSEN DRIFT OG UTVIKLING JUSS OG RAMMEVILKÅR HOVEDLEDELSEN(lenke) Vårt oppdrag er å legge premisser for og følge opp at aktørene i petroleumsvirksomheten holder et høyt nivå på helse,

Detaljer

Revitalisering av risikostyringen

Revitalisering av risikostyringen Revitalisering av risikostyringen Bjørnar Heide ESRA-seminar 8/3-2017 Leveranse: Notat. Prosessmål: Forankring Introdusert i S-forum og R-forum. Forankring, forankring, forankring! Holder på med møter

Detaljer

Samarbeid Nøkkelen til suksess? Hugo Halvorsen Daglig Leder, SfS

Samarbeid Nøkkelen til suksess? Hugo Halvorsen Daglig Leder, SfS Samarbeid Nøkkelen til suksess? Hugo Halvorsen Daglig Leder, SfS Hovedpunkter i henvendelse: «Skipet som sikker arbeidsplass» Erfaringer dere har gjort dere gjennom det 3-parts samarbeidet. Er dette samarbeidet

Detaljer

HOVED- LEDELSEN DRIFT OG UTVIKLING JUSS OG RAMMEVILKÅR

HOVED- LEDELSEN DRIFT OG UTVIKLING JUSS OG RAMMEVILKÅR TILSYN FAG HOVED- LEDELSEN DRIFT OG UTVIKLING JUSS OG RAMMEVILKÅR HOVEDLEDELSEN(lenke) Vårt oppdrag er å legge premisser for og følge opp at aktørene i petroleumsvirksomheten holder et høyt nivå på helse,

Detaljer

HMS-regelverket og Ptils rolle

HMS-regelverket og Ptils rolle Ptils rolle Ptils mandat og rolle innebærer tilsyns- og veiledningsaktiviteter rettet mot virksomhetenes systematiske og forebyggende arbeid med sykefravær og tilrettelegging. Dette gjøres hovedsakelig

Detaljer

NORSK PETROLEUMSVERKSEMD

NORSK PETROLEUMSVERKSEMD 2014 NORSK PETROLEUMSVERKSEMD Send meininga di om Fakta 2014 til fakta@oed.dep.no Redaktør: Yngvild Tormodsgard, Olje- og energidepartementet Design: Artdirector/Klas Jønsson Papir: Omslag: Galerie art

Detaljer

992093 Barrierestyring i utbyggingsløsning 2014-Operatører HP-B B. Tilsynskampanje C. Kunnskapsutvikling

992093 Barrierestyring i utbyggingsløsning 2014-Operatører HP-B B. Tilsynskampanje C. Kunnskapsutvikling 992076 Barrierestyring i Boring og Brønn 2014-Operatører HP-B B. Tilsynskampanje 992077 Trykkbalansert boring, barrieredefinisjoner og utstyrskrav 2014-Operatører HP-B 992078 Plugging og forlating av brønner

Detaljer

141 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for styring av storulykkerisiko i lisenser

141 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for styring av storulykkerisiko i lisenser 141 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for styring av storulykkerisiko i lisenser Original versjon Nr: 141 Etablert: 23.11.2015 Side: 2 Forord Denne retningslinjen er anbefalt av Norsk olje og

Detaljer

Rapport etter tilsyn med Wintershall - Effektiviseringsprosesser og HMS risiko

Rapport etter tilsyn med Wintershall - Effektiviseringsprosesser og HMS risiko Wintershall Norge AS Postboks 230 Sentrum 4001 Stavanger Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Ptil 2016/825/ERR 23.9.2016 Vår saksbehandler Else Riis Rasmussen Rapport etter tilsyn med Wintershall

Detaljer

Arbeidstilsynets målbilde 2025

Arbeidstilsynets målbilde 2025 Innholdsfortegnelse 3 Innledning 4 samfunnsoppdrag 5 Utfordringer i arbeidslivet 6 visjon og målbilde for 2025 1 Innledning I utvikling av ny strategi for Arbeidstilsynet for perioden 2017-2019, ble det

Detaljer

«Å tro gjør ting mulige, ikke enkle!»

«Å tro gjør ting mulige, ikke enkle!» Petroleumstilsynet & Miljødirektoratets samarbeidsseminar: Kostnadskutt en miljørisiko? 17.03.2015 v/hilde-marit Rysst «Å tro gjør ting mulige, ikke enkle!» Er oljearbeideren opptatt av miljø? JA! Men,

Detaljer

Hvordan håndtere risikoen, regelverket og regningen i nedgangstider? Geir Pettersen, sikkerhetsdirektør

Hvordan håndtere risikoen, regelverket og regningen i nedgangstider? Geir Pettersen, sikkerhetsdirektør Hvordan håndtere risikoen, regelverket og regningen i nedgangstider? Geir Pettersen, sikkerhetsdirektør Statoil opererte felt på norsk sokkel Gullfaks Heidrun Norne Statfjord Åsgard Harstad Veslefrikk

Detaljer

Solakonferansen 2012. Stein Erik Nodeland Luftfartsdirektør. Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50 05 postmottak@caa.

Solakonferansen 2012. Stein Erik Nodeland Luftfartsdirektør. Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50 05 postmottak@caa. Solakonferansen 2012 Stein Erik Nodeland Luftfartsdirektør Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50 05 postmottak@caa.no Postadresse: Postboks 243 8001 BODØ Besøksadresse: Sjøgata 45-47 8006

Detaljer

Risikonivå i petroleumsvirksomhet. Sokkelen og landanleggene

Risikonivå i petroleumsvirksomhet. Sokkelen og landanleggene Risikonivå i petroleumsvirksomhet Sokkelen og landanleggene 2008 Hovedtrekk i presentasjonen Innledning Indikatorer relatert til hendelser med storulykkespotensial Indikator for støyeksponering og kjemisk

Detaljer

Arbeid med HMS herunder språk

Arbeid med HMS herunder språk Arbeid med HMS herunder språk Fellesforbundets HMS-konferanse 10. februar 2014 Ingvill Hagesæther Foss Petroleumstilsynet Petroleumstilsynet Etablert i 1972 som en del av Oljedirektoratet Selvstendig etat

Detaljer

Risiko for akutte utslipp i nordområdene

Risiko for akutte utslipp i nordområdene Fakturanivå Fordelingsnøkkel Prosjekt Beskrivelse Oppg.nr Navn 9317 Landanlegg 931701 Løpende oppgaver 992380 Landanlegg: forberedelse og tilrettelegging av tilsynskampanjer, kunnskapsutvikling og erfaringsoverføring

Detaljer

Norsk sokkel skal være verdensledende både innen IO og HMS. Hvordan oppnår vi de gode koblingene mellom begge visjonene?

Norsk sokkel skal være verdensledende både innen IO og HMS. Hvordan oppnår vi de gode koblingene mellom begge visjonene? Norsk sokkel skal være verdensledende både innen IO og HMS. Hvordan oppnår vi de gode koblingene mellom begge visjonene? Knut Thorvaldsen Direktør, HMS og drift, OLF Ptils konferanse om IO og HMS, 19.

Detaljer

Nordområdene næringens ambisjoner og strategier

Nordområdene næringens ambisjoner og strategier Nordområdene næringens ambisjoner og strategier Sikkerhetsforum Årskonferansen, 13. juni 2013 Aud Nistov Norsk olje og gass Innhold 1. Tilgang til areal 2. Trepartssamarbeidet 3. Nordområdene 4. Særtrekk

Detaljer

Deepwater Horizon-ulykken - en vekker for petroleumsvirksomheten

Deepwater Horizon-ulykken - en vekker for petroleumsvirksomheten Deepwater Horizon-ulykken - en vekker for petroleumsvirksomheten HMS-seminar for SOL selskapene 10. november 2011 Hilde-Karin Østnes & Kristen Kjeldstad Petroleumstilsynet Risikobasert tilnærming Utblåsningen

Detaljer

Norsk Olje og Gass HMS utfordringer i Nordområdene

Norsk Olje og Gass HMS utfordringer i Nordområdene Norsk Olje og Gass HMS utfordringer i Nordområdene Risikostyring og design Arbeidsseminar 21.-22. mai 2014 Petroleumstilsynet Bjørnar Heide Innhold 1. Felles Ptil-presentasjon for alle arbeidsmøter 2.

Detaljer

ORGANISERING AV NORSK PETROLEUMSVERKSEMD

ORGANISERING AV NORSK PETROLEUMSVERKSEMD 2 ORGANISERING AV NORSK PETROLEUMSVERKSEMD FAKTA 2010 17 Interessa for oljeleiting på den norske kontinentalsokkelen oppstod tidleg i 1960-åra. På den tida fanst det ingen norske oljeselskap, og svært

Detaljer

Kapasitet, kompetanse og rammebetingelsers betydning for HMS arbeidet i KIS bedriftene

Kapasitet, kompetanse og rammebetingelsers betydning for HMS arbeidet i KIS bedriftene Kapasitet, kompetanse og rammebetingelsers betydning for HMS arbeidet i KIS bedriftene Hensikt: Informere og oppdatere Sikkerhetsforum om status innenfor ISO bransjen, synligjøre utfordringer. Bakgrunn:

Detaljer

SAFE Verneombudskonferanse september 2014

SAFE Verneombudskonferanse september 2014 SAFE Verneombudskonferanse 23. 24. september 2014 Roy Erling Furre 2. nestleder- SAFE Orientering om trepartsarenaer i Petroleumsinustrien SIDE 1 SAFE HMS utvalg Roy Erling Furre 2. nestleder, HMS ansvarlig

Detaljer

Entreprenører? Hva vet vi? Elisabeth Lootz Kontaktperson i entreprenørlaget

Entreprenører? Hva vet vi? Elisabeth Lootz Kontaktperson i entreprenørlaget Entreprenører? Hva vet vi? Elisabeth Lootz Kontaktperson i entreprenørlaget Hva skal jeg si noe om? Datakilder HMS-utfordringer V&M og brønnservice Et par statistiske eksempler Brønnservice V&M Hvem sine

Detaljer

Vedlikeholdsstyring hos brønnserviceentreprenører

Vedlikeholdsstyring hos brønnserviceentreprenører Vedlikeholdsstyring hos brønnserviceentreprenører hovedinntrykk fra tilsynsserie Entreprenørseminar 18. oktober 2011 Hilde-Karin Østnes Vedlikeholdsstyring brønnservice hovedinntrykk fra tilsynsserie Bakgrunn

Detaljer

Rammebetingelser Ptils oppfølging. Irene Bergljot Dahle

Rammebetingelser Ptils oppfølging. Irene Bergljot Dahle Rammebetingelser Ptils oppfølging Irene Bergljot Dahle Jeg skal snakke om: Litt om begrepet rammebetingelser Eksempler på hvordan Ptil har fulgt dette opp gjennom tilsyn Rammebetingelser Forhold som påvirker

Detaljer

SDØE-resultater tredje kvartal 2013

SDØE-resultater tredje kvartal 2013 SDØE-resultater tredje kvartal 2013 Stavanger 31.10.2013 Til stede fra Petoro: Grethe Moen, administrerende direktør Marion Svihus, økonomidirektør Sveinung Sletten, kommunikasjonssjef Fortsatt høy kontantstrøm

Detaljer

Utvikling i risikonivå norsk sokkel Utvalgte resultater fra spørreskjemaundersøkelsen 2001 Frekvenstabeller fordelt etter ansettelse

Utvikling i risikonivå norsk sokkel Utvalgte resultater fra spørreskjemaundersøkelsen 2001 Frekvenstabeller fordelt etter ansettelse Utvikling i risikonivå norsk sokkel Utvalgte resultater fra spørreskjemaundersøkelsen 2001 Frekvenstabeller fordelt etter ansettelse Frekvenstabellene viser hvordan utvalget fordeler seg på hvert enkelt

Detaljer

OLF Arbeidsgruppe for fallende gjenstander Bakgrunn og formål med Prosjektet

OLF Arbeidsgruppe for fallende gjenstander Bakgrunn og formål med Prosjektet OLF Arbeidsgruppe for fallende gjenstander Bakgrunn og formål med Prosjektet Industriseminar den 5. november Rune Fauskanger Leder av OLF Arbeidsgruppe 2 Formål med industriseminar den 5. november Presentasjon

Detaljer

SDØE-resultater 1 kvartal 2012 - presentasjon

SDØE-resultater 1 kvartal 2012 - presentasjon SDØE-resultater 1 kvartal 2012 - presentasjon Kjell Pedersen, administrerende direktør Marion Svihus, økonomidirektør Jan Rosnes, direktør gassfelt og nye utbygginger Sveinung Sletten, kommunikasjonssjef

Detaljer

Risikonivå i petroleumsvirksomheten Sokkelen og landanleggene. Utviklingstrekk 2007

Risikonivå i petroleumsvirksomheten Sokkelen og landanleggene. Utviklingstrekk 2007 Risikonivå i petroleumsvirksomheten Sokkelen og landanleggene Utviklingstrekk 2007 Hovedtrekk i presentasjonen Innledning Indikatorer relatert til hendelser med storulykkespotensial Alvorlige personskader

Detaljer

Prosjekt STØY i Petroleumsindustrien

Prosjekt STØY i Petroleumsindustrien Prosjekt STØY i Petroleumsindustrien Sikkerhetsforum 16. november 2011 Viktor K. Berg Oljeindustriens Landsforening (OLF) Innhold A. Kort om dagens status B. Petroleumstilsynet utfordret næringen C. Prosjekt

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Bryn A Kalberg. Aina Eltervåg, Einar Ravnås, Arne Johan Thorsen og Bryn A Kalberg

Begrenset Fortrolig. Bryn A Kalberg. Aina Eltervåg, Einar Ravnås, Arne Johan Thorsen og Bryn A Kalberg Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med operasjonelle og organisatoriske barrierer innen beredskap på Mongstad Aktivitetsnummer 001902021 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Industriens støyprosjekt hva er det vi vil oppnå?

Industriens støyprosjekt hva er det vi vil oppnå? Industriens støyprosjekt hva er det vi vil oppnå? Bergen, 25. april 2012 Aud Nistov Fagsjef HMS Oljeindustriens Landsforening (OLF) Innhold Bakgrunn for prosjektet Prosjekt STØY i petroleumsindustrien

Detaljer

Deepwater Horizon Status fra Ptils arbeid

Deepwater Horizon Status fra Ptils arbeid Deepwater Horizon Status fra Ptils arbeid Sikkerhetsforums årskonferanse 8.6.2011 Øyvind Tuntland & Hilde-Karin Østnes Hovedoppsummering DwH-ulykken reiser spørsmål som berører en hel industri, nasjonale

Detaljer

HØRING OM ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN OG FOLKETRYGDLOVEN

HØRING OM ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN OG FOLKETRYGDLOVEN Arbeidsdepartementet Einar Gerhardsens plass 3 Postboks 8019 Dep 0030 Oslo postmottak@ad.dep.no Stavanger torsdag, 30. september 2010 HØRING OM ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN OG FOLKETRYGDLOVEN Viser til

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi 30. mars 2017 Laget av Maskinen i samarbeid med NFFA Innhold Side O m d ø m m e s t r a t e g i Innledning 2 Visjon 3 Misjon 3 Verdier 3 Personlighet

Detaljer

Nytt fra Petroleumstilsynet Regelverk Prioriteringer Aktuelle saker

Nytt fra Petroleumstilsynet Regelverk Prioriteringer Aktuelle saker Nytt fra Petroleumstilsynet Regelverk Prioriteringer Aktuelle saker Ankerhåndtering og forflytning av innretninger Ingvill Hagesæther Foss, tilsynskoordinator, flyttbare innretninger Bakteppe om Petroleumstilsynet

Detaljer

Kostnadsutviklingen truer norsk sokkel. SOL HMS konferanse, NOROG og PTIL, SOL, 6.11.2014 Roy Ruså, direktør teknologi, Petoro AS

Kostnadsutviklingen truer norsk sokkel. SOL HMS konferanse, NOROG og PTIL, SOL, 6.11.2014 Roy Ruså, direktør teknologi, Petoro AS SOL HMS konferanse, NOROG og PTIL, SOL, 6.11.2014 Roy Ruså, direktør teknologi, Petoro AS Stort gjenværende potensial avhengig av brønner mange brønner Prognosis for petroleum production - NCS Producing

Detaljer

på bekostning av tiltak for å økte utvinningsgraden i eksisterende prosjekter, tiltak som for eksempel produksjonsboring og brønnintervensjon.

på bekostning av tiltak for å økte utvinningsgraden i eksisterende prosjekter, tiltak som for eksempel produksjonsboring og brønnintervensjon. NOTAT Økt utvinning på norsk sokkel Bellona stiller seg uforstående til det høye tempoet som åpning av nye områder og tildeling av nye lisenser i kystnære områder og områder langt nord, nå skjer med. Det

Detaljer

Hastverk koster. av Petter Osmundsen. Institutt for industriell økonomi og risikostyring Universitetet i Stavanger

Hastverk koster. av Petter Osmundsen. Institutt for industriell økonomi og risikostyring Universitetet i Stavanger Hastverk koster av Petter Osmundsen Institutt for industriell økonomi og risikostyring Universitetet i Stavanger Sikkerhetsforums årskonferanse 2013 WWW.UiS.no/Osmundsen Bedriftsøkonomi: Optimalt tempo

Detaljer

Hva står på spill for Norge - og Rogaland? Kjell Pedersen administrerende direktør Petoro AS

Hva står på spill for Norge - og Rogaland? Kjell Pedersen administrerende direktør Petoro AS Kjell Pedersen administrerende direktør Petoro AS Hva står på spill? Kjøpekraft Arbeidsledighet Norge Fastlands- Sverige Danmark Euro- USA Norge området Kjøpekraftsjustert BNP per innbygger. Indeks. OECD-gjennomsnitt

Detaljer

Sikkerhetsforum, presentasjon av medlemmene og vår strategiske agenda

Sikkerhetsforum, presentasjon av medlemmene og vår strategiske agenda Sikkerhetsforum, presentasjon av medlemmene og vår strategiske agenda Direktør Magne Ognedal Leder Sikkerhetsforum Bedriftsbesøk Kårstø 19.9.07 1 Mandat - Sikkerhetsforum Sikkerhetsforum skal være den

Detaljer

KONKURRANSEKRAFT OG KONJUNKTURER

KONKURRANSEKRAFT OG KONJUNKTURER KONKURRANSEKRAFT OG KONJUNKTURER Offshore Strategikonferansen 2016 Adm. dir. Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Kilde: Norsk Industris Konjunkturrapport 2016 Vekst omsetning 2016 3 % 2 % 1 % 0 % -1 % -2

Detaljer

7920: Beskriv hvordan ansatte, verneombud, tillitsvalgte og eventuelt arbeidsmiljøutvalget medvirker i det systematiske HMS-arbeidet.

7920: Beskriv hvordan ansatte, verneombud, tillitsvalgte og eventuelt arbeidsmiljøutvalget medvirker i det systematiske HMS-arbeidet. Sjekkliste Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg - kjemisk helsefare og støv Del 1 - Generelle spørsmål 7917: Har virksomheten noen utfordringer i sitt arbeidsmiljø? Beskriv eventuelt disse. 7918: Fortell

Detaljer

Beredskapsdagene i olje og gass 23-24 okt 2014

Beredskapsdagene i olje og gass 23-24 okt 2014 Beredskapsdagene i olje og gass 23-24 okt 2014 Beredskap for operatører og redere Gevinst vs utfordring 23. OKT.2014 Stavanger Vidar Gade p. 1 Acona Gruppen Acona Group Acona Holding AS RESQ Holding AS

Detaljer

Det står i kontrakten. Kan kontraktskrav gi høyere risiko? Irene Bergljot Dahle Petroleumstilsynet

Det står i kontrakten. Kan kontraktskrav gi høyere risiko? Irene Bergljot Dahle Petroleumstilsynet Det står i kontrakten. Kan kontraktskrav gi høyere risiko? Irene Bergljot Dahle Petroleumstilsynet Hvorfor interessere oss for kontrakter? Høy entreprenørandel i petroleumsvirksomheten, kontrakter setter

Detaljer

Humetrica Organisasjonsanalyse

Humetrica Organisasjonsanalyse Humetrica Organisasjonsanalyse 2007-03-16 Innhold 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Faktorene 1 Ledelse 2 Utvikling 3 Teamwork 4 Rivalisering 5 Jobbtilfredshet 6 Medvirkning 7 Pasientorientering 8 Kvalitetsfokus

Detaljer

Årsresultat SDØE 2010

Årsresultat SDØE 2010 Årsresultat SDØE 21 Stavanger 23.2.11 Kjell Pedersen, administrerende direktør Marion Svihus, økonomidirektør Sveinung Sletten, kommunikasjonssjef Store bevegelser i olje- og gassprisene Oljepris, Brent

Detaljer

Klifs forventninger til petroleumsvirksomhetenes beredskap

Klifs forventninger til petroleumsvirksomhetenes beredskap Klifs forventninger til petroleumsvirksomhetenes beredskap Beredskapsforum 2013 Signe Nåmdal, avdelingsdirektør i industriavdelingen Klif er bekymret for at petroleumsindustrien ikke er godt nok forberedt

Detaljer

Hvem er de? Foreløpig oppsummering etter tilsyn med styring av vedlikehold i 2006 og Petroleumstilsynet

Hvem er de? Foreløpig oppsummering etter tilsyn med styring av vedlikehold i 2006 og Petroleumstilsynet Hvem er de? Foreløpig oppsummering etter tilsyn med styring av vedlikehold i 2006 og 2007 1 Petroleumstilsynet Innhold - dagsorden Innledning ved Finn Carlsen, tilsynsdirektør Bakgrunn for tilsynet Hva

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-1 Sissel Bukkholm. Deltakere i revisjonslaget Brit Gullesen, Sigvart Zachariassen og Sissel Bukkholm 21.4.

Begrenset Fortrolig. T-1 Sissel Bukkholm. Deltakere i revisjonslaget Brit Gullesen, Sigvart Zachariassen og Sissel Bukkholm 21.4. Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med styring av arbeidsmiljøforhold på Oseberg C Aktivitetsnummer 001053036 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer