medlemmene i geografisk samarbeidsutvalg; KS Oppland; Oppland legeforening; REFERAT GSU GJØVIK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "medlemmene i geografisk samarbeidsutvalg; KS Oppland; Oppland legeforening; REFERAT 300511 GSU GJØVIK"

Transkript

1 medlemmene i geografisk samarbeidsutvalg; KS Oppland; Oppland legeforening; Deres ref.: Vår ref.: 2007/ /305/ Øfsti Dato: 4. juli 2011 REFERAT GSU GJØVIK Møte: Geografisk samarbeidsutvalg Møtedato/ 30. mai, kl sted: Gjøvik sykehus, møterom lille kantine 4. etasje ved kantina Deltakere: kommunalsjef Frode Holst, virksomhetsleder Gitte Korvann, kommunalsjef Jorun Ødegård Bjerke, enhetsleder Aud Bakken, fra Brukerutvalget Iver Hofsmarken, praksiskonsulent Karin Frydenberg, Avd. sjef kirurgi Inger Opheim, avdelingssjef indremedisin Øystein Stubhaug, rådgiver ØNH/gyn-føde Bjørg Harby, avd. sjef DPS Ragnhild G. Wangen, rådgiver Gunvor Øfsti, Meldt fravær kst. div.direktør Kari Mette Vika, omsorgssjef Kjartan Tosterud, kommunelege Jens A. Mørch, avd.sjef rehabiliteringsavd Ian Gustad, Godkjenning av innkalling og sakliste Referat fra møte 14.mars Referat fra møtet ble sendt på høring, og godkjent referat sendt ut. Referat tas til orientering. Godkjent Samhandlingsreformen. Hva vet vi/hva gjør vi? Hvordan arbeider vi videre? Kort innledning v/ Gunvor Drøfting og innspill. Samhandlingsreformen er nå mer konkretisert. Lov om folkehelsearbeid og lov om kommunale helse- og omsorgstjenester skal behandles og sannsynligvis vedtas i Stortinget i midten av juni. Samtidig blir også stortingsmelding om nasjonal helse- og omsorgsplan behandlet. Gunvor gikk kort gjennom hva vi vet om reformen og hva de lovpålagte avtalene skal inneholde basert på departementets egne sammendrag og lovteksten. Presentasjon sendes med endelig referat - Mye er uklart enda. BESØKSADRESSE POSTADRESSE Tlf: Faks: Org.nr Furnesveien 26 Postboks 104 E-post: 2380 Brumunddal 2381 Brumunddal Ansvar

2 - Hva med fagfolk i kommunene? Sykehuset opplever at det tar lang tid å rekruttere spesialister - SI har få utskrivingsklare, sannsynligvis en underrapportering ettersom det ikke har noen betydning om de registreres eller ikke - Mye av de konkrete prosjektene reformen bruker som eksempler er fra forskning på forhold som ikke er sammenlignbare med Innlandet - Er det de som har gjort minst på forhånd som tjener mest på reformen? Her har vi ligget langt framme når det gjelder kommunikasjon og samarbeid. - Reformer gjør ikke nødvendigvis forbedringer. Redd for at ø-hjelp på et annet nivå enn i dag skal ikke skal gi samme kvalitet. - De beste vi kan gjøre er å bygge ut det vi har som fungerer, eks sykehjem. Forsterke dem. Bedre kompetanse, flere legetimer. - Passe oss for å ikke svartmale, lite konstruktiv måte å gå inn i en reform på. Må se på de som faktisk har fått til noe og lære av dem. - Det er antagelig forskjeller også i Vest-Oppland utifra hvilken avstand vi har geografisk til sykehuset. Men generelt har samarbeidet vært godt over lang tid og medført at kommunene sjelden legger inn pasienter som kunne vært behandlet i kommunen. - Norsk forskningsråd skal evaluere ordningen. Det er bra - Mange kommuner vil oppleve det som en styrke i forhold til eksisterende ordninger med en intermediæravdeling regionalt. - Det er virkemidlene reformen legger opp til vi diskuterer. Skal ikke motarbeide reformen, men vil være med å påpeke risikofaktorer i forkant sånn at forberedelsene blir best mulig. - Vi lever i veldig ulike verdener. Når en kommune melder at de har plass til en utskrivingsklar neste uke er det veldig lenge til for kirurgisk avdeling. Sykehuset ser at en del ting ikke er etter intensjonen. Alle ser at reformen kommer. Viktig at avtalene blir mest mulig klare i løpet av høsten. Viktig at det blir avsatt tid til dette arbeidet fra alle parter Samarbeid mellom sykehuset og sykehjem. Hvordan forbedre dette? Oppsummering av registrering foretatt i kommunene. Ansvar: Karin Frydenberg Oversikt over innkomne svar var sendt ut på forhånd. Svarene viser ulikheter når det gjelder antall sykehjemsplasser pr innbygger, antall legetimer pr sykehjemsbeboer, hvilke blodprøver som kan tas på sykehjem o.a. Men den viser også at de fleste sykehjemsbeboere kan få både intravenøs væske og antibiotika uten å legges inn på sykehus. - Ser av leserbrev i lokalavisen at det er uenighet om hvordan den enkelte kommune skal legge opp sykehjemsdekningen. Kan det føre til flere innleggelser i sykehus fra 2

3 de kommuner som har lav sykehjemsdekning? - Lunner har bevisst styrket hjemmetjenestene slik at folk kan bo hjemme. Finnes ingen helt klar fasit på hvordan fordelingen bør være. - Lunner har få legetimer i sykehjem, planen er en dobling i løpet av få år. - Både Lunner og Gran opplever en stor økning i antall brukere i hjemmetjenesten bare i løpet av ett år. Mange av dem er yngre brukere med psykiatri og rus. - Opprettelse av tildelingskontor fører til at tjenester blir mer rettferdig fordelt. - De fleste vil gjerne bo hjemme så lenge som mulig, og får tilbud i omsorgsboliger med heldøgnsomsorg hvis de må flytte fra egen bolig. For en del av disse vil en liten forverring i tilstanden føre til direkte sykehusinnleggelse. Ett forsterket kommunalt tilbud som for eksempel en intermediærenhet ville sannsynligvis vært nyttig for en del av dem SI`hjørne - Generell status v/representanter ulike avdelinger/divisjoner Divisjon Gjøvik: Rolf Kulstad blir ny divisjonsdirektør, tiltrer 23. august. Kommer fra stillingen som direktør ved Revmatismesykehuset. Sommerferieavviklingen: Indremedisin: reduserer antall senger med 10 Kirurgisk avdeling: reduserer antall senger med 11. Begge disse avdelingene reduserer noe på den planlagte aktiviteten i samme periode. Har ikke nok ferievikarer til å opprettholde antall senger. Gyn/føde: litt mindre poliklinisk virksomhet noen dager. Fødetilbudet i Valdres stenger i år som i fjor. ØNH: litt mindre poliklinisk virksomhet DPS/divisjon psykisk helsevern: Gunn Gotland Bakke har vært konstituert divisjonsdirektør siden nyttår og er innstilt som ny direktør. Divisjonen har store utfordringer når det gjelder økonomi. Skal spare 65 millioner i løpet av de neste 4 årene. Tradisjonell psykiatri vil sannsynligvis måtte spare mest, mens rusomsorgen styrkes noe. Innsparingene representerer store utfordringer, for DPS Gjøvik fører det til at nyrehabiliterte poster ikke kan brukes fullt ut. Spesialistdekningen: Alle legestillinger i DPS Gjøvik er besatt, det er 13 spesialister og 7 assistentleger. Har søkt sentrale myndigheter om en stilling til på Hadeland. Divisjonen og avdelingen må kjøpe tjenester fra private aktører spesielt innen rusomsorg ettersom SI har lite eget tilbud. Antallet går ikke ned. En annen utfordring i samarbeidet med primærhelsetjenesten er at en del mangler bolig når 3

4 de kan skrives ut fra spesialisthelsetjenesten. - Må være vanskelig å spare penger samtidig som det er større etterspørsel? - Stor utfordring hvis en tapper spesialisthelsetjenesten for fort i fht til hva kommunene kan bygge opp Status for samhandling i min region Valdres: Regionalt helseprosjekt: Delprosjekt 1 videreutvikling av Valdres lokalmedisinske senter: frist for rapport Intensjonsavtale om etablering av intermediærenhet med observasjonsseng er vedtatt i alle kommunestyrer. Alle kommunestyrene har også behandlet rapport om framtidig fødsels- og barselsomsorg. Tre kommunestyrer støtter en omlegging i tråd med prosjektgruppens råd, tre ønsker fortsatt tilbud som i dag. Det er sendt brev til adm.dir i SI med ønske om avklaring vedrørende framtidig drift av Valdres Fødestogo. Forprosjektering av nytt bygg for VLMS er avsluttet og saken skal behandles politisk i verstkommunen Nord-Aurdal i juni. Delprosjektet, i samarbeid med fylkesmannen, SI og KS, arrangerer 22. og 23. august en landskonferanse på Fagernes vedr samhandlingsreformen. invitasjon er sendt alle kommuner fra Fylkesmannen. Delprosjekt 2 psykisk helsearbeid og psykisk helsevern: frist Delprosjektgruppa har 14 medlemmer fra kommunene, SI både divisjonsledelse, BUP og DPS, fastleger, NAV og brukerrepresentanter. Skal arrangere fagdag 21. juni med forelesere blant annet fra Nordfjord psykiatrisksenter. På fagdagen skal også de fire arbeidsgruppene i delprosjektet legge fram sitt arbeid. De fire arbeidsgruppene arbeider med har følgende tema: - forebygging og tidlig intervensjon - barn og familien til psykisk syke - samhandlingsarenaer - akutt ambulant team -kartlegging av behov. Delprosjekt 3 ressurskrevende tjenester for personer med demens: frist Arbeider med etablering av en felles forsterket skjermet enhet med 4-6 plasser. Skal arrangere seminar 31. august med blant annet besøk fra Rana kommune, Danmark og alderspsykiatrisk avdeling på Reinsvoll 4

5 Delprosjekt 4 rehabilitering: Frist Utreder en mulig fellesenhet i forhold til rehabilitering i Valdres. Ser for seg en enhet som både har sengeplasser og som kan være kompetansebase og også drive ambulant virksomhet. Skal arrangere heldagsmøte 16. juni med blant annet besøk av divisjonsdirektør Astrid Millum fra SI div hab/rehab. Delprosjekt 5 ressurskrevende tjenester for personer med nedsatt funksjonsevne. : Frist Drøfter muligheter for samarbeid innen ulike områder: Felles satsing på kompetanseheving, muligheter/ønsker om felles botilbud? Samarbeid om avlastningstilbud? Samarbeid om arbeids- og aktivitetstilbud? Ambulerende team? Regionalt helseprosjekt har fått skjønnsmidler til ei stipendordning for å stimulere ansatte i kommunehelsetjenesten til videreutdanning. Alle delprosjektgruppene har med representanter fra aktuelle divisjoner/avdeling i SI. Gjøvikregionen: Prosjektleder er Mette Hafstad. Tre delprosjekt: Karin Frydenberg er med i gruppe med fokus på kronisk syke. En annen gruppe har tema kompetanse og tredje er i forhold til forebyggende helsearbeid utført av ikke-helsearbeidere. Hadeland: Prosjektet på Hadeland er mye likt det i Valdres. Det er bare 2 kommuner ettersom Jevnaker blir med Ringerike. Er i ferd med å ansette ny prosjektleder. Alle er enige om at samarbeidet skal videreutvikles. Har en hovedprosjektgruppe som samordner arbeidet på tvers. Har egen delprosjektgruppe på folkehelsearbeid. Alle fem gruppene skal levere delrapport til hovedgruppa i september. Satser på vedtak i kommunestyrene før jul. - Hvordan velger de ulike prosjektene hvilke pasientgrupper/områder som skal drøftes? Er det utifra hvilke grupper en samarbeider mest med sykehuset om, eller der samarbeidet halter mest? Hva med kirurgiske pasienter? Svar: både Valdres og Hadeland har egne delprosjekter med tema rehabilitering. Hadeland har også en egen for forebygging. Alt dette kan ha direkte innvirkning for kirurgiske pasienter. - Er veldig spent på de nasjonale kriteriene for utskrivingsklare som varsles i forbindelse med reformen. Dette vil ha stor innvirkning på samarbeidet mellom kommunene og SI. - Kan samhandlingsdirektør i SI Grethe Fossum inviteres til neste møte for å si litt om SI`s arbeid også knyttet til de ulike prosjekter? 5

6 Konklusjon: Ønsker å invitere Grethe Fossum til neste møte i GSU Aktuelt fra administrativt samarbeidsutvalg v/ Gunvor Øfsti - ny samarbeidsavtale De fleste kommunene har nå returnert signert avtale, fra Vest-Oppland mangler bare Jevnaker og Søndre Land - konferanse september. Årets samhandlingskonferanse foregår 15. september på Olrud ved Hamar. Helseministeren og direktøren i Helsetilsynet kommer. Det blir også en bolk med gode eksempler fra Innlandet Møteplan høsten 2011 Konklusjon: 10.oktober, Lunner. Grethe Fossum inviteres. Frode viser PLO-verktøy 5. desember, Etnedal, Bruflat. Begge møter fra kl EVENTUELT Kopi til: Avtaleansvarlige i kommunene, postmottak i kommunene 6

medlemmene i geografisk samarbeidsutvalg; KS Oppland; legeforeningen i Oppland; REFERAT 040612 GSU GJØVIK

medlemmene i geografisk samarbeidsutvalg; KS Oppland; legeforeningen i Oppland; REFERAT 040612 GSU GJØVIK medlemmene i geografisk samarbeidsutvalg; KS Oppland; legeforeningen i Oppland; Deres ref.: Vår ref.: 2012/00259-17/305/ Øfsti Dato: 11. juni 2012 REFERAT 040612 GSU GJØVIK Møte: Geografisk samarbeidsutvalg

Detaljer

Prosjekt Samhandlingsreformen på Hadeland. Forprosjektrapport. 6. januar 2012

Prosjekt Samhandlingsreformen på Hadeland. Forprosjektrapport. 6. januar 2012 Prosjekt Samhandlingsreformen på Hadeland Forprosjektrapport 6. januar 2012 Innhold Sammendrag...5 Innledning...6 1.1 Bakgrunn for prosjektarbeidet... 6 1.2 Prosjektorganisering... 7 1.3 Prosjektgjennomføring...

Detaljer

Sammendrag... 4. 1. Innledning... 6. 1.1 Mål og rammer... 6. 1.2 Resultatmål... 7. 1.4 Kommunehelsesamarbeidet i Vestre Viken... 8. 2. Historikk...

Sammendrag... 4. 1. Innledning... 6. 1.1 Mål og rammer... 6. 1.2 Resultatmål... 7. 1.4 Kommunehelsesamarbeidet i Vestre Viken... 8. 2. Historikk... 2010 Forprosjekt og Mellomprosjekt Hallingdal Lokalmedisinske Senter Reidar Aasheim og Trond Kleppen Prosjektledere 15.01.2011 Innhold Sammendrag... 4 1. Innledning... 6 1.1 Mål og rammer... 6 1.2 Resultatmål...

Detaljer

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå 33 2012 Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå livtvei Skedsmo Kommune 15.11.2012 INNHOLD Sammendrag...

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Helse og omsorgskomiteen. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Helse og omsorgskomiteen. Med dette innkalles til møte på Til medlemmer av Helse og omsorgskomiteen MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Mandag 05.11.2012 kl. 18:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: røsvatn Dato: 01.02.2012 Tidspunkt: 12:00. Side 1 av 52

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: røsvatn Dato: 01.02.2012 Tidspunkt: 12:00. Side 1 av 52 Hattfjelldal kommune Side 1 av 52 Møtebok for Utvalg: Kommunestyret Møtested: røsvatn Dato: 01.02.2012 Tidspunkt: 12:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (representant) AP -

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Prosjekt Hov Nordre uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Sluttrapport opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Kommunestyret. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Kommunestyret. Med dette innkalles til møte på LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Kommunestyret MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 19.05.2011 kl. 16.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

Status for samhandlingsreformen

Status for samhandlingsreformen IS-2026 Status for samhandlingsreformen Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet november 2012 Heftets tittel: Status for samhandlingsreformen. Forvaltningsmessig følge med-rapport fra

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Lunner kommune UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Desember 2010 mars 2012 Arkivsaksnr. 12/965-7 1 Innholdsfortegnelse: 1 Innledning... 3 1.1 Mandat... 4 1.2

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtedato: 18.06.2014 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

Forprosjekt Lokalmedisinske tjenester et mulig samarbeid mellom 9 kommuner i Vestfold

Forprosjekt Lokalmedisinske tjenester et mulig samarbeid mellom 9 kommuner i Vestfold www.pwc.com Forprosjekt Lokalmedisinske tjenester et mulig samarbeid mellom 9 kommuner i Vestfold Rapporten ser nærmere på muligheten for et samarbeid om lokalmedisinske tjenester mellom 9 kommuner i Vestfold,

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Kommunestyret 2011-2015. Orienteringer: Fillan den: 30.08.2012

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Kommunestyret 2011-2015. Orienteringer: Fillan den: 30.08.2012 HITRA KOMMUNE Fillan den: 30.08.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Kommunestyret 2011-2015 Innkalling til møte i Kommunestyret 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Kommunestyresalen

Detaljer

Rapport om rammebetingelser for utvikling av Kommunalt Akutt Døgntilbud (KAD). Mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF.

Rapport om rammebetingelser for utvikling av Kommunalt Akutt Døgntilbud (KAD). Mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF. Rapport om rammebetingelser for utvikling av Kommunalt Akutt Døgntilbud (KAD). Mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF. Rapport til Administrativt Samarbeidsutvalg i Nord-Trøndelag 01.04.2014 Innhold

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 18.02.2013 Tid: 17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Masterplan fag - Langsiktig del. Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017

Masterplan fag - Langsiktig del. Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017 1 Masterplan fag - Langsiktig del Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017 2 Innholdsfortegnelse Innhold... 1 Introduksjon.... 3 Spesialistdekning... 4 Lege og psykologstillinger... 4 Utredning, diagnostisering,

Detaljer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 4/2004 FEBRUAR 2004 Rapport fra Helsetilsynet 4/2004 Oppsummering

Detaljer

Samhandling i Valdres

Samhandling i Valdres Helse- og omsorgslederforum Samhandling i Valdres - Framtidsretta nært og trygt RAPPORT 13.06.14 Godkjent i HO forum 2 Samhandling i Valdres 3 Visjon Friskere i Valdres Verdigrunnlag Framtidsretta Nært

Detaljer

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Solveig Osborg Ose og Rune T. Slettebak SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: Postboks 4760 Sluppen

Detaljer

Bespisning kl 16:30 på Haugestad. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Før møtet settes gis publikum anledning til å stille spørsmål.

Bespisning kl 16:30 på Haugestad. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Før møtet settes gis publikum anledning til å stille spørsmål. Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Tjenesteutvalget 19.02.2014 Kl 18:00 på Glitra Bespisning kl 16:30 på Haugestad. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Gruppemøter fra

Detaljer

Saker til behandling. 11/17 11/01064-1 Opptak barnehageåret 2011-2012 3. Avslutning av prosjekt Samarbeid om overgang mellom barnehage og skole

Saker til behandling. 11/17 11/01064-1 Opptak barnehageåret 2011-2012 3. Avslutning av prosjekt Samarbeid om overgang mellom barnehage og skole VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Levekårsutvalget Dato: 01.06.2011 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde

Detaljer

Høringsuttalelser: Prosjekt kompetanseutfordringer som følge av samhandlingsreformen

Høringsuttalelser: Prosjekt kompetanseutfordringer som følge av samhandlingsreformen Høringsuttalelser: Prosjekt kompetanseutfordringer som følge av samhandlingsreformen Pr. 04.11.2013 Høringsuttalelser til Prosjekt kompetanseutfordringer som følge av samhandlingsreformen sortert etter

Detaljer

Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold

Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold Møtereferat Administrativt samarbeidsutvalg (ADMS) Tid/sted: Tirsdag 21. februar 2012, kl. 12.00 15.30 Møterom Klosteret Sykehuset Østfold, 5 et. TILSTEDE: Medlemmer

Detaljer

Rapport fra høring og spørreundersøkelse 2015: Kvalitetsarbeid i akuttpsykiatriske tjenester i regi av Akuttnettverket

Rapport fra høring og spørreundersøkelse 2015: Kvalitetsarbeid i akuttpsykiatriske tjenester i regi av Akuttnettverket Rapport fra høring og spørreundersøkelse 2015: Kvalitetsarbeid i akuttpsykiatriske tjenester i regi av Akuttnettverket akuttnettverket.no Nettverk for evaluering, fagutvikling og kvalitetsforbedring i

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT LOKALMEDISINSK SENTER

PROSJEKTRAPPORT LOKALMEDISINSK SENTER PROSJEKTRAPPORT LOKALMEDISINSK SENTER En kartlegging og evaluering av lokalmedisinske sentra. Hva finnes av dokumentasjon og kunnskaper når det gjelder suksessfaktorer og effekter? Karmøy Kommune Høgskolen

Detaljer

Høringsutkast. Regionplan. for helsesamarbeid i Nord-Gudbrandsdal. En forskjell for framtida! Juni 2012. Side 1

Høringsutkast. Regionplan. for helsesamarbeid i Nord-Gudbrandsdal. En forskjell for framtida! Juni 2012. Side 1 Høringsutkast Regionplan for helsesamarbeid i Nord-Gudbrandsdal En forskjell for framtida! Juni 2012 Side 1 Innhold Del 1: Plandokument Side 1 Innledning 4 1.1 Mandat 4 1.2 Styringsgruppe og prosjektgruppe

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 27.01.2011 Tid: 18.

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 27.01.2011 Tid: 18. SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 27.01.2011 Tid: 18.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Status for samhandlingsreformen

Status for samhandlingsreformen IS-2234 Status for samhandlingsreformen Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet juni 2014 Heftets tittel: Status for samhandlingsreformen. Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet

Detaljer

Forprosjekt Etablering av et lokalmedisinsk senter i Nordre Vestfold (LMS NV)

Forprosjekt Etablering av et lokalmedisinsk senter i Nordre Vestfold (LMS NV) www.pwc.no Forprosjekt Etablering av et lokalmedisinsk senter i Nordre Vestfold (LMS NV) Rapporten ser nærmere på muligheten for et samarbeid om etablering av et lokalmedisinsk senter mellom kommunene

Detaljer