TermoRens AS med suksess offshore

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TermoRens AS med suksess offshore"

Transkript

1 Rent vann - rene rør - ren energ - en ren kundes TermoRens AS med suksess offshore Les mer på sde: 6 Det nye Østfold Sykehuset valgte Anodx Les mer på sde: 4 Anodsk oksdasjon Kjemsk rens + = Rene rør! Dn totalleverandør ENØK Legonella-løsnnger!

2 Velkommen tl Snart tyve år har gått sden v startet Termo- Rens as her Sken. Den gang som nå var retnngsdeen at våre kunder skulle spare mye penger på å bruke vårt produkt Termorens som fjerner belegg nne rørsystemer. Både å g tlbake full effekt, lenge levetden på alt utstyr som er montert. Mange var skeptske tl dette hadde dårlg erfarng med såkalt syrevaskng, men tden har vst at Termorens er et fantastsk produkt som blr benyttet på flere flere områder. Utgangspunktet var å rense varmeanlegg, så kom kjøleanlegg som vste seg lke effektvt nå drkkevannsystemer. Mange tror at vannlednnger er rene, men der tar de sørgelg fel. Alle rør gror så t de taes bruk hadde folk sett hvordan det ser ut der nne hadde få drukket vann fra kranen. Termorens fjerner belegg bakterer gr rørene tlbake en helt ren flate. Når det gjelder vannlednnger er det særlg legonella som har bltt fokusert på de sste år etter noen tragske utbrudd. Allerede etter første store utbrudd Stanger var jeg på utkkk etter et effektvt system som kunne håndtere dette problemet uten å tlsette vannet kjemkaler eller tungmetaller. I 005 traff jeg Wolfgang Strele som er mannen bak Anodx Tyskland et nært samarbede ble nnledet. Anodx er et apparat som fjerner legonella 4 tmer døgnet som du kan lese mer om dette bladet. Lang hstore kort så har nå Anodx Termorens bltt markedsledere enøk energsparng har spart våre kunder mange mlloner kroner. Selv om alle store aktører på markedet bruker oss føler v at v bare har skrapt ltt flaten gleder oss tl tsettelsen å spare enda mer våre nøyde kunder nn utland. Thore Andreassen Daglg leder ANODISK OKSIDASJON Hva er det hvordan vrker det? En vdereutvklng den «anodske oksdasjonen» bevrker at legonellabakterer, men så andre bakterer drepes mens de sammen med vann strømmer gjennom en speselt utvklet patentert elektrodepakke (rør-rør-m). Surstoffradkalene som oppstår på anodeflaten (n statu nascend) fremkaller en oksderng de gjennomstrømmende bakterene, vrus, sopp alger. Fra nnholdsstoffene vannet ( eksempel klorder) dannes det på samme td metastable oksdasjonsmdler. Dsse føres et kontnuerlg kretsløp gjennom varmtvannsanlegget. Dette garanterer at det ekssterende bobelegget - som danner lvsgrunnlaget mkroorgansmene brytes ned. De skjellge oksdasjonsmdler dannet fra vann ved det elektrske feltet er sn felles vrknng mer effektve enn eksempel enkeltvs anvendte desnfeksjonsmdler. Oksdasjonsmdlene som dannes ved anodsk oksdasjon - etter metoden Orgnal ANODIX oppfyller krene tegnelsen 1a 1c (Fortegnelsen behandlngsstoffer desnfeksjonsmetoder henhold tl 11 den tyske drkkevannsskrften 001). ANO- DIX-apparater kan henhold tl DVGWs (Tysk enng gass- vannbransjen) arbedsblad W 551, aprl 004, anvendes. Etter at bobelegget er brutt ned lednngene, opprettholdes en depotvrknng flere dager. Forutsetnngen den hygenske vannkvalteten er dermed at vannet nyes lte brukte lednnger (anbefalt: 1 x ukentlg). For å skre at vannet som strømmer gjennom elektrodepakken behandles, er det nødvendg å behandle h e l e vannstrømmen. Dette oppnår man med ANODIX ved den speselle elektrodemen (rør--rør-elektrode) den drekte bndelse med vannlednngen. Metoden Orgnal ANO- DIX er en kombnasjon anodsk oksdasjon klormålng / eller ultralyd (sstnevnte patentbeskyttet). Kombnasjonen anodsk oksdasjon ultralyd brukes først fremst gamle anlegg med sterkt amøbeangrep. Amøbene åpnes ultralydkammeret bakterene som dermed blr satt fr drepes oksdasjonskammeret som følger etter. I tllegg leveres ANO- DIX kombnasjon med klormålng, -regulerng Nal-doserng henhold tl stedlge behov kundenes ønsker. ANODIX-metoden er bltt anvendt sykehus sden 1996 har vst seg å holde mål. En spesell kontroll garanterer -metoden kke har noen nnvrknng på medsnske apparater. Vannkvalteten opprettholdes ved at planleggngs-, nstallasjons- drftsbetngelsene henhold tl drkkevannsskrften TVO følges. Det gs ngen aggressve stoffer tl vannet. Alle vannførende komponenter er kontrollert den Tyske enng gass- vannbransjen DVGW. PRINSIPPSKISSE PRINSIPPSKISSE Kutt ut dyre servce taler V har gjennom de sste tre år arbedet svært aktvt nnen området legonella problematkk. Det som rasker oss mest er at så mange har nngått unødvendg dyre servcetaler med dverse aktører som leverer alt fra kjemkaler tl tungmetaller å drepe bakterer. Legonella er selvfølgelg et alvorlg problem de fleste har nok å gjøre om man kke skal sette seg nn dette så. Det er der lett å sette dette bort tl profesjonelle. Problemet er bare at dsse profesjonelle har startet sn vrksomhet på nettopp frykten legonella. Kunstg høye prser på kartleggng bygg som end skal nyes hvert år, spylng dusjhoder, hettvannspylng anlegg etc koster kort sagt skjorta. Når man ser på hva som tlbys løsnnger hold tl hva sste sknng om skjellge metoder vser er det dessverre svært mange som rett slett kaster svært mye penger rett ut vnduet. V anbefaler der alle som tar legonella problematkken serøst ønsker å møtekomme myndghetenes kr ved å sette seg skkkelg nn hva som er på markedet. Å ha en servcetale er selvfølgelg gret, men man bør sette strenge kr tl leverandøren vrkelg sjekke hva som blr gjort hva man får gjen pengene. Vår profl er at man skal kun betale det man får. Ikke fem øre mer.

3 Tønsberg sykehus SIV kvtt Legonella Organsasjonen anvendt vtenskapelg sknng TNO Zest (NL) som er anerkjent hele Europa sammenarbeder med tyske nsttutter vste seg å være predestnert undersøkelsen. Der utføres så undersøkelser produkter fra nasjonale nternasjonale nærngsmddelkonserner. Salgsngenør Ger Teksten. Tønsberg sykehus SIV monterte aprl 010 nn to store Anodx anlegg. Ett på hvert varmtvannsystemene. En tøff gjørelse den gang da Anodx var et holdsvs nytt produkt på markedet metoden anodsk oksdajon lte kjent. Sykehuset hadde sltt med høye verder legonella noe måtte gjøres. Det ble satt ned en gruppe som nøye vurderte hva som var på markedet valget falt altså på Anodx. Denne gjørelsen angrer de kke på dag. På kort td falt legonellanvået raskt tl betryggende nvå. Normalt når det er legonella anlegg renser man først rør tanker med Termorens rensevæske som fjerner alle bakterer kke mnst scale boflm som bakterene lever. Dette klarer man kke med hettvannspylng. I Tønsberg valgte man kke å rense, men å la Anodx gjøre hele jobben. Anodx produserer en lten mengde hypoklortt som holder anlegget frtt boflm, men vl kke klare å fjerne belegg gamle anlegg. Man var der spent på hvor lang td det vlle ta å fjerne bakterene nå kom altså den første målngen med 0 verder på legonella. Thore Andreassen som er daglg leder TermoRens as er selvfølgelg nøyd med dette resultatet, men mener at anlegget tsatt vl få postve utslag så lenge det er scale anlegget. Det postve er selvfølgelg at når bakterene dukker opp fra gammel scale blr de med srkulasjonen rundt blr fjernet Anodx oksdasjonskammeret nvået vl hele tden bl holdt på et mnmum tl det dør helt ut. I ensstemmelse med KIWA ( den hollandske organsasjonen som tlsvarer DVGW den Tyske enng gass- vannbransjen) med godkjennng mnsteret folkehelsen ble de mkrobolske undersøkelsene sluttet slutten jun 000 med beste resultater. På testanlegg TNO Nutron and Food Recearch Zest Nederland ble tre tanker, hver med 700 lter vann, serekoblet. Det ble dyrket frem et Legonella nnhold på bakterer pr mlllter vann. ANODIX ble koblet tl srkulasjonskretsen startet. Testen uføres som følger : 1. Test på Pseudonomas bakteren ved 0 grader. Test på Legonella bakteren ved 3 grader 3. Test på Legonella bakteren ved 40 grader vser at 3 vser at alle bakterer blr alle bakterer blr 1 vser at drept løpet drept løpet 300 mn. alle bakterer blr 00 mn. 1 drept løpet Vser dreper alle Pseudonomas bakterer løpet 50 mn. ved 0 grade TNO`s nsttuttets konklusjon : 55 mn. Anodx er et godt alternatv tl å drepe legonella løpet 00 mn.ved temp. 3 g Vser dreper alle Legonellabakterer bakterer stedet å 3varme vannet tl 60 grader. Vser dreper alle Legonellabakterer Grunnlag alle utførte tester er sendt Nasjonalt løpet 300 mn. ved temp. 40 g folkehelsensttutt Oslo. TNO`s nsttuttets konklusjon : ANODIX ER ET GODT ALTERNATIV TIL Å DREPE LEGIONEL BAKTERIER I STEDET FOR Å VARME VANNET TIL OVER 60 GRADER 1 1 VserVser dreperdreper alle Pseudonomas alle Pseudonomas bakterer bakterer løpet løpet 50 mn. 50 ved mn.0 ved grader 0 grader VserVser dreperdreper alle Legonellabakterer alle Legonellabakterer løpet løpet 00 mn.ved 00 mn.ved temp.temp. 3 grader 3 grader 3 3 VserVser dreperdreper alle Legonellabakterer alle Legonellabakterer løpet løpet 300 mn. 300 ved mn.temp. ved temp. 40 grader 40 grader Hvor blr Anodx valgt mot Legonella? TNO`s TNO`s nsttuttets nsttuttets konklusjon konklusjon : : ANODIX ANODIX ER ET ERGODT ET GODT ALTERNATIV ALTERNATIV TIL TIL Å DREPE Å DREPE LEGIONELLA LEGIONELLA En våre kunder gjorde en svært grundg jobb brukte langi STEDET td påfor åfor velge hvlket system de ønsket å BAKTERIER BAKTERIER I STEDET Å VARME Å VARME VANNET VANNET TIL TIL OVER OVER GRADER GRADER montere mot Legonella. Gruppen som stod valget bestod blant annet smttevernslege, HMS leder, teknsk sjef, nnkjøpssjef, leder VVS drektør. Altså en rmelg tungt faglg gruppe. 1= Ikke tlfredsstllende =Delvs tlfredsstllende 3= Tlfredsstllende, med få unntak 4=Fullt ut tlfredsstllende 5=meget tlfredsstllende 6=Særdeles tlfredsstllende Systemene som ble vurdert var fltrerng, kjemkalebehandlng, tlsetnng kobber/sølv anodsk oksdasjon. Tl slutt var det altså TermoRens as med anodsk oksdasjon som fkk høyest score ble valgt. Selve grunnlaget utvelgelsen ser du på tabellene, men konklusjonen er gre: Akseptabel prs, godt dokumenterte resultater, enkelt drftskkert system svært le drftskostnader. Grunnen tl de le drftskostnadene er at anoden som benyttes består Ttan har svært lang holdbarhet. Det er heller kke andre bevegelge deler anlgget som monteres enkelt nn by pass på wwwwww. t. teer rmmoor reennss. n. noo 33 kaldtvannstlførsel tl varmtvannsystemet. Anodx leveres 4 størrelser.

4 Det nye Østfold Sykehuset valgte Anodx Byggearbedet er full gang, tre skjellge VVS Entreprenører sørger rørarbedene. Det nye sykehuset Østfold hvor byggearbedene er full gang valgte Anodx mot Legonella. Resultatene fra bla SIV, Tønsberg Sykehus som fkk nnstallert systemet to år sden er nok ltt årsaken. Dsse slet med svært høye verder bakteren nstallerte to store Anodx anlegg på sne varmtvannsystemer. Dette har gtt svært gode resultater. lemet. Det er nå nstallert ca 300 anlegg rundt om Norge alle følges nøye opp va TermoRens as stt kundenett. Dette er en vktg del opplegget TermoRens as har laget sne kunder slk at alle kr om mljørettet helsevern rådene fra FHI opprettholdes. Rskovurderng, kontnuerlg fjernng bakterer sjekk m vannprøver (legonella I Østfold har man valgt å nstallere Ano- dyrknngsprøver) gr byggherre en så god dx både på kaldt varmtvannsden kontroll man kan lange å unngå totalt skal det t anlegg nn de skjellge legonella utbrudd. byggene. Det er så montert Anodx på Kongsberg sykehus Volda sykehus med samme gode resultater, flere sykehus har planer om nstallasjon år neste år. Mange sykehjem, skoler drettshaller som har sltt med legonella har så nstallert Anodx alle har fått de samme gode resultatene kontroll med prob- Legonellautbrudd på SPA Først den gode nyheten: Ledelsen har bestemt at dere får tlbake nngangspengene... Legonella? NEI TAKK!! 4

5 MARSTILBUD! Våren er rensetd v har gleden å g deg et meget godt tlbud på srkulasjonspumpe TermoRens resevæske. Med dette utstyret fjerner du belegg varmekjølesystemer, vekslere, gulvsløyfer, beholdere. PUMPE med 50 l Termorens Vel ,- Ved bestllng mars: Kr ,- (Eks. MVA) Det er dette du trenger å spare penger! 5

6 TermoRens AS satser fullt offshore Etter stor pågang fra offshore markedet uten markedsførng mot dette startes nå Hovedoppgene vl blr rens alle typer rørsystemer ombord skp plattmer, legonellabekjempelse ombord Rens as så tl alle de andre selskapene både renseprodukter Andodx mot legonella. Httl er det levet 5 store anlegg tl PGS sne båter to nye er bestl omsetnngen det nye selskapet t vl komme opp mellom mll. leverng mars. Rust tette rør er en tng, men le- prosjekter skal gang allerede nå. produktet Termorens Gel. Selv om Ter- Dette er et stort marked da oljebransjen nå er ute etter å spare penger m Den størte jobben ble utført sste sommer tmen Statol. Dette oppdraget kom på ca kr 10 mll. I tllegg leverer Termo- ved aktv markedsførng tlbakemeld- bekymre seg lenger de vl spare mye penger. FLAIRBRIDGE Her er det mye penger å spare! 6

7 UT MED KJELE OG INN MED VARMEPUMPE? Da må du rense å opprettholde full effekt. Vannrør før etter rens Vannrør med humus, oksder kalk Vakuumrør med urnsalter Produktbeskrvelse: Termorens er en væske som er bolsk nedbrytbar kke Væsken er sammensatt vann. Den er en lettblandelg, gulbrun væske uten særegen lukt. Egenvekt 1,3 ph 1,5 Bruksanvsnng doserng gjennomstrømnng etter tds bruk sn effekt. Ved å rense med Termorens, løses alle belegg opp tlbake tl væskem på en enkel måte anlegget får tlbake full ytelse. Termorens doseres nn anlegget med egen pumpe. I varmeanlegg beregn 10 % anleggets volum. I kjøleanlegg beregn 15 % anleggets volum. Rens går raskest ved oppvarmng tl ca grader. Man kan det er blandet glycol. Når væske er blandet nn srkuleres denne med anleggets Skal du energmerke bygget? Spar 30 tl 50 % energ! et lte belegg som gr god solasjon m dårlg varmeførng. Ofte er gamle anlegg så dmensjonert at man kke merker noe tl dette daglg, men økonomdelngen merker det tror det skal være sånn. Bare et belegg på 0.1 tl 1 mllmeter øker dne energkostnader dramatsk. De dette d de kke får frem varmen. Da er det egentlg mange år sent, men etter rens blr anlegget som nytt, Tenk på dette legg nn som en rutne rense varme 10 år. tene test som er gjort et på Høyskolen Telemark. Her ble det brukt et rør fra Norcem et rør ukjent opprnnelse. Ingen dsse bare en ltt ullen nnvendg testen taler seg selv. ventler åpne så væsken kommer tl alt. Om man kun vl rense vekslere, enkle varmekurser, enkle radatorer, spraler, kondensatorer eller andre tng uten egne srkulasjon benyttes srkulasjonspumpe. mye belegg det er anlegget på konsstensen dette. Normalt tlbake etter kun et døgn. Ved rens enkeltkomponenter er renseprosessen ofte kun noen få tmer. blr omdannet tl væskem som skylles ut anlegget etter rens. Skyll ut all væske anlegget etter rens TermoRens kan brukes på alle typer plast metaller uten å skade dsse. Den skader kke paknnger nger anlegget. Rens anlegg gr tlbake penger m lere energbruk samt unødvendge dyre drftstans. Anvendelsesområder: Varme kjøleanlegg Gulvvarme Kjøletak Fyrkjeler varmtvannsberedere Kondensatorer Evaporatorer Varme kjølebatterer Varmepumper Kjølng bl båtmoterer Effektv så på glycol-, sjø- saltvannsbaserte anlegg. som vser utvklng ved rens varmeveksler Tabell 6.1 : Beleggopplysnnger, søksbetngelser søksresultater. Testrør 1: 1 Stålrør Testrør : 3/4 Stålrør Beleggopplysnnger Fra Norcem/Brevk Ukjent opprnnelse Vsuell beskrvelse Hardt belegg, svart farge. Konsentrert klumper nn røret. Lysebrunt, porøst belegg, belegget mer jevnt delt nn røret. Elementanalyser belegget med Røntgenfluoresens (XRS) Inneholder jern gtt som FeO = 78.9 % (vekt). I tllegg nneholder belegget mndre mengder en rekke elementer : S, Mn, a, S,u, N. Konklusjon : Hovedsak rustbelegg Fe O 3. nh O Inneholder jern gtt som FeO = 77.4 % (vekt). I tllegg nneholder belegget mndre mengder en rekke elementer : S, Mn, a, S,u, N. Konklusjon : Hovedsak rustbelegg Fe O 3. nh O Forsøksbetngelser Testrør 1: 1 Stålrør Testrør : 3/4 Stålrør Løsnngsstyrke Kalox/Termorens/vann hold 1/10(volum) Kalox/Termorens/vann hold 1/10(volum) Strømnngsmengde 600 l/t 500 l/t gjennom rør (lter/t) Inngående temperatur på rensevæske tl røret ( o ) Temperatur ble holdt mellom 34 tl 36 o. Temperatur ble holdt mellom 34 tl 36 o Rensetd med Kalox/Termorens 4 tmer * 4 peroder 3 t, 3 peroder 4 t 4 tmer ** 1 perode 4 tmer. Resultater Testrør 1 : 1 Stålrør Testrør : 3/4 Stålrør Totaleffektøknng 1589 W 361 W Q (W) % effektøknng 38.3 % 58.6% Mengde belegg fjernet (gram) Vekt før rens - Vekt etter rens = 177 gram Vekt før rens - vekt etter rens = gram * % Etter effektøknng 17 t ble systemet stoppet 1 døgn, 38,3% ved denne stansen stod Kalox/Termorens 58,6% nne røret. Etter 1 t ble systemet stoppet 3 døgn, ved denne stansen stod Kalox/Termorens røret ** Forsøket ble stanset etter 4 t (røret var da nesten rent), pga. en skjult sprekk røret - en Gasellebedrft som årsaket en lekkasje da belegget ble fjernet. I tabell 6.(neste sde) er resultatene fra rensng testrør 1 oppsummert. Pb. 535 Kjørbekk, 370 Sken Tlf: Faks:

8 Energvurderng anlegg teknskbør anlegg rng teknske anlegg bygnnger. s +JELANLEGG MED FOSSILT BRENSEL I teknsk utføres en Kompetansekr energvurderng ålet med 18:5 energvurderng teknske bygnng med oppvarmet bruksareal uhengg person Det er kr tl regelmessg energvurderng teknske anlegg bygnnger. Målet med 13:3 energvurderng legg er å stmulere tl energeffektv 400 m (regelmessg) nergmerkeskrften stller kr tl hvlken kompetanse eksperten skal ha å gjennomføre teknske anlegg er å stmulere tl energeffektvtet gjennom god nstallasjon, drft vedlkehold Det er kr tl regelmessg energvurderng teknske anlegg +OMPETANSEKRAV FOR ENERGIVURDERING tnergvurderng. gjennom god drft s anleggene. Dennstallasjon, som laster opp rapporten fra +LIMAANLEGG I BYGNING MED OPP energvurderng må energmerkesystemet krysse Vann kke så rent som du tror energvurderng teknske anlegg er å stmulere tl energeffek anleggene. 500 m I den Energmerkeskrften stller kr t vdlkehold at hun/han har den kompetanse som krevesvarmet vl såbruksareal få mulghet tl slk opplastng. nstallasjon, vedlkehold anleggene. Plkten tl energvurderng gjelder fra skal der gjennomføres så raskt som drft mulg. kompetanse eksperten skal ha apporten som gs anleggseer kan energrådgver (regelmessg) skrve under skjema bekrfte kompetansenhvlken der kten tltlenergvurderng gjelder fra s %LDRE VARMEANLEGG MED KJELANLEGG å gjennomføre energvurderng ed underskrft Plkten energvurderng gjelder skal skre at ener1.010 der gjennomføres brensel et stlles krskal tl kompetanse relevant erfarng,med men fosslt eeren anlegget kan15 selvårgjøre omkompetansekrene han lraskt brukesom eget personell, personell som allerede er engasjert drft vedlkehold anlegget eller en gvurderngen anbefalngene er relmulg. lt brensel bygnng med oppvarmet bygnng med oppvarmet bruksareal bruksareal 400 m (regelmessg) hengg ekspert. Det er kr tl rege evante har nytteverd eeren 400 m (engangsvurderng) ompetansekrene skal skre at energvurderngen anbefalngene er relevante har nytteverd anlegg bygnnger anlegget. r eeren anlegget. I tabellen neden er skrftskret de ulke typene anlegg oppsummert. teknske anlegg er en som er ansvarlg vurderngen skal ha denne kompetansen: god nstallasjon, d ype anlegg Type Kr tl Type erfarng Lengde bruksareal 400kompetanse m (engangsvurderng) nvå/type yrkeserfarng utdannelse Ingen år jelanlegg Energvurderng regstrerngettersyn/drft teknsk anlegg børtl utføres Det er kr regelmessg energvur- Plkten tl energvurdern kjelanlegg real 400 m derng teknske anlegg bygnnger. s +JELANLEGG MED FOSSILT B en uhengg person. Ingen Ettersyn/drft 5 år Kompetansekr energvurderng jelanlegg Målet med 18:5 energvurderng teknske bygnng med oppvarmet Det ersom kr tl regelmessg energvurderng teknske anlegg bygnnger. M store kjelanlegg real 000 (dette kommer som et kr, etter en hørngsrunde ble anlegg er å stmulere tl energeffektv gjennom 400 m god (regelmess Energmerkeskrften kr tl tl hvlken kompetanse eksperten skal ha teknske anlegg erstller å stmulere energeffektvtet nstallasj tet gjennom god nstallasjon, drft s +LIMAANLEGG I BYGNING M anleggene. sluttet september. Iverksettelse før ) energvurderng. Den som laster opp rapporten fra energvurderng må energm armeanlegg med 1. BygnngsBachelor år vedlkehold anleggene. at hun/han har den kompetanse som krevesvarmet vl såbruksareal få mulghet tl slk o5 el, areal teknsk bygnnger. Plkten tl energvurderng gjelder fra (regelmessg) skal der gjennomføres s som gs anleggseer kan energrådgver skrve under skjema bekr 00 m To Ettersyn/drft / 5 rapporten år Plkten tl energvurderng gjelder fra s %LDRE VARMEANLEGG MED ved underskrft Plkten tl energvurderng gjelder ternatver kjelanlegg der gjennomføres brensel Det stlles krskal tl kompetanse relevant erfarng,med men fosslt eeren anlegget kan 8rngsbrev.pdf V har renset vannlednngene en norges største nærngsmddelndustrer de fkk vl bruke eget personell, personell som allerede er engasjert drft vedlkeho så raskt som mulg. lt brensel bygnng med oppvarmet bygnng med oppvarmet bruksareal 4 uhengg ekspert. seg ltt en raskelse. 400 m (engangsvu. Bygnngs-årg år Kompetansekrene skal skre at energvurderngen anbefalngene er releva teknsk bygnnger. eeren anlegget. I tabellen neden er skrftskret de ulke typene Ta en nøye kkk på dsse bldene. Bldet tl venstre vser det man tror er helt rent vann man har tappet har tll med Vår glasset mannstt. påman energmerkng: Den som er ansvarlg vurderngen skal ha denne kompetansen: yrkesfaglg. Ettersyn/drft / 5 år latt det renne ltt at det skal bl godt å kaldt å drkke. Det de fleste kke vet er at dette rene vannet nneholder store mengder bakterer Type anlegg Type Kr tl Type erfarng Lengd kjelanlegg. meget høye kmtall verder. Sden dette er fra en norges største nærngsmddelndustrer passer de heldgvs på bakterenvået bruksareal 400 m (engangsvurderng) Jarle Sølyst nvå/type kompetanse Aquamax entlasjonsanlegg r areal 500 To ternatver 1. Bygnngsteknsk. Bygnngsteknsk Bachelor Installasjon eller vurderng ventlasjonsanlegg bygnnger. -årg år praktske doserngspumper yrkesfaglg. jøleanlegg real 500 To ternatver 1. BygnngsBachelor Installasjon eller teknsk vurderng kjøleanlegg. Bygnngs-årg teknsk bygnnger. Evoluton seren: Den nye måten åyrkesfaglg. tenke rens doserngspumper på. Rense srkulasjonspumper Descalng pumps Alle pumpene Evoluton seren er utstyrt patent) støtskkert rustfrtt materale. Evoluton seren: Den nye måten å tenke rense / Denne dekker pumpedelen med slanger srkulasjonspumper på. Trykk kapastet er målt på pumpens Alle pumpene Evoluton seren er utstyrttrykksde. med en spesell hermetsk kappe (Egen patent) støtskkert lekker ut søler tl servceblen, på materale. dekker Therustfrtt value of pressuredenne and flow ratepumpedelen lageret etc. athndrer med slanger at rester rensevæske are measured the pump output. lekker ut søler tl servceblen, på lageret etc. På denne måten er pumpen enkel renslg å ta Modell Tankvolum HxLxD Vekt med seg. (lter) (cm) (kg) Alle pumpene EVOLUTION seren er så utstyrt med den nye Powerflux venderen som gjør at man kan styre vannstrømmen den retnng man vl. 8rngsbrev.pdf ganske vanlg Jarle alle vannsynngslednnger renseronshore har bred prakts vbåde. Bygnngs-årgnne rørsystemer år så her ser du atoffshore renhold er lkehar vktg så kjelepasserteknsk bygnnger. som renhold ellers et bygg. Ettersyn/drft /5å sertfkat. Hanyrkesfaglg. var teknsk sjef ved Hotell år kjelanlegg. Farrs Bad Larvk før han startet som Glasset tl venstre er etter at anlegget er skyllet rent er helt frtt bakterer. Skål! aprl 011. Ventlasjonsanlegg energrådgver 1. BygnngsBachelor Installasjon eller år Alle pumpene EVOLUTION seren er så som gjør at man kan styre vannstrømmen den retnng man vl. Effekt (kw) Trykk (bar) store kjelanlegg areal 000 (dette kommer sometvedlkehold kr, etter hørngsrun ved drft en automasjons m sluttet september. Iverksettelse før I glass nummer to1.har rens gått Bachelor 17 mnutter ser at teknske Varmeanlegg med kjel-, Bygnngs år vannbehandlngsvvvs belegget på nnvendge rørvegger har begynt kjel, arealsom stter teknsk bygnnger. anlegg. Han er utdannetløsnet elektker GrL/ 5 å ToEtter noen 400 åm løsne. flere tmer har alt beleggetettersyn/drft alternatver energmontør da ser det jo rmelg svart ut. Faktsk Gr helt H. lle. kjelanlegg. Dette er år På denne måten er pumpen enkel renslg å ta med seg. Kapastet (l/t) yrkes produksjonsvannet hndrerutdannelse påenergrådgver den måten at noenved Jarlestterutdannet Ingen Ettersyn/drft år Kjelanlegg blr syke. Hva tror du skjer der ngen passer? Rktg, Energvurderng regstrerng teknsk anle Telemark. på Han er sertfsert år areal kjelanlegg 400 m Fagskolen mange blr syke, men få tenker på at det kommer en uhengg person. Ettersyn/drft 5 år Kjelanlegg kjelepasser Ingen har mer enn 10 års erfarng vannet. Skkerhetsklarerng areal 500 m To alternatver teknsk. Bygnngsteknsk -årg yrkesfaglg. vurderng ventlasjonsanlegg bygnnger. Kjøleanlegg 1. BygnngsBachelor Installasjon eller areal 500 teknsk vurderng lekkasjer uten å svese eller bruke verktøy. To m Stopper kjøleanlegg Tåler trykk opp tl 0 bar varme opptl 480 grader. alternatver. Bygnngs-årg Benyttes som permanent mdlertdg teknsk eller løsnng. bygnnger. yrkesfaglg. Leveres størrelsene: 5x150 cm 10x450 cm. år år år Evoluton seres: the new way to devse descalng pumps. All the pump n the Evoluton seres are ftted wth a specal hermetc cap (Aquamax Patent Pendng) En ny revulusjonerende sere rense,doserng n shockproof and ant-corrosve plastc wth the srkulasjonspumper med støtskkert rustfrtt deksel. functon of hermetcally sealng the pump to prevent exhalaton of chemcal substances that cause The revolutonary seres of descalng pumps wth corroson to metallc materals ( means of transport, specal shockproof and ant-corrosve plastc cap. equpment, laboratores, etc.) Furthermore the cap compact and easer to handle and transport. Model Reservor HxLxD Weght Flow rate max Power cons. Head lass of All the pumps n the Evoluton seres are ftted wth (lt) (cm) (kg) (lt/h) (kw) (max press./bar) protecton the new Powerflux flow nvertor. - en Gasellebedrft Atles Trykker AS, Porsgrunn 6 Styrke, skkerhet påltelghet uten sdestykke. 6 Power, safety and relablty wthout comparson. Aldr mer søl bl på utstyr Pb. 535 Kjørbekk, 370 Sken Tlf: Faks: No more fumes and corroson n transport and on equpment.

Rent vann - rene rør - ren energi - en ren kundeavis. Anodisk oksidasjon ALL IN ONE. Din totalleverandør av ENØK og Legionella-løsninger!

Rent vann - rene rør - ren energi - en ren kundeavis. Anodisk oksidasjon ALL IN ONE. Din totalleverandør av ENØK og Legionella-løsninger! Rent vann - rene rør - ren eng - en ren kundes Anodsk oksdasjon Klordoksd UV-anlegg Kobb/Sølv Kjemsk rens ALL IN ONE Dn totallevandør ENØK Legonella-løsnng! Velkommen tl Snart tyve år har gått sden v startet

Detaljer

Sluttrapport. utprøvingen av

Sluttrapport. utprøvingen av Fagenhet vderegående opplærng Sluttrapport utprøvngen av Gjennomgående dokumenterng fag- og yrkesopplærngen Februar 2012 Det å ha lett tlgjengelg dokumentasjon er en verd seg selv. Dokumentasjon gr ungedommene

Detaljer

AQUAMAX. Rense og sirkulasjonspumper Descaling pumps

AQUAMAX. Rense og sirkulasjonspumper Descaling pumps AQUAMAX Rense og sirkulasjonspumper Descaling pumps Rense og sirkulasjonspumper Descaling pumps Evolution serien: Den nye måten å tenke rense / sirkulasjonspumper på. Alle pumpene i Evolution serien er

Detaljer

LEGIONELLA. Vet du nok om. til å kunne hjelpe kundene dine? Termorens med internasjonale kontrakter

LEGIONELLA. Vet du nok om. til å kunne hjelpe kundene dine? Termorens med internasjonale kontrakter Ekspert på Legionella og energiøkonomisering Vet du nok om Enøk? Legionella? LEGIONELLA til å kunne hjelpe kundene dine? Les mer på side 2, 3 og 6 Termorens med internasjonale kontrakter Aldri har ENØK

Detaljer

Eksamen i emne SIB8005 TRAFIKKREGULERING GRUNNKURS

Eksamen i emne SIB8005 TRAFIKKREGULERING GRUNNKURS Sde 1 av 5 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Fakultet for bygg- og mljøteknkk INSTITUTT FOR SAMFERDSELSTEKNIKK Faglg kontakt under eksamen: Navn Arvd Aakre Telefon 73 59 46 64 (drekte) / 73

Detaljer

Firma Presentasjon 2015

Firma Presentasjon 2015 TermoRens Offshore Service as Termorens, biologisk nedbrytbare produkter med HOCNF Godkjenning i Nems database Statoil, SAP material nr 585501 og 845489 Firma Presentasjon 2015 ü Drikkevann system ü Anodix

Detaljer

TermoRens Offshore Service as. Rens av Drikkevann system og Legionella kontroll med Anodix 2015

TermoRens Offshore Service as. Rens av Drikkevann system og Legionella kontroll med Anodix 2015 TermoRens Offshore Service as Rens av Drikkevann system og Legionella kontroll med Anodix 2015 Arild Kvalvik, Driftssjef Torgeir Herfindal, Salgssjef TermoRens Offshore Service as Termorens Offshore Service

Detaljer

Studieprogramundersøkelsen 2013

Studieprogramundersøkelsen 2013 1 Studeprogramundersøkelsen 2013 Alle studer skal henhold tl høgskolens kvaltetssystem være gjenstand for studentevaluerng mnst hvert tredje år. Alle studentene på studene under er oppfordret tl å delta

Detaljer

Sykehus endelig kvitt Legionella

Sykehus endelig kvitt Legionella Rent vann - rene rør - ren energi - en ren kundeavis Sykehus endelig kvitt Legionella Les mer på side 3 Entra Eiendom og TermoRens AS med rammeavtale Postgirobygget er et av 150 bygg som nå kartlegges

Detaljer

Fast valutakurs, selvstendig rentepolitikk og frie kapitalbevegelser er ikke forenlig på samme tid

Fast valutakurs, selvstendig rentepolitikk og frie kapitalbevegelser er ikke forenlig på samme tid Makroøkonom Publserngsoppgave Uke 48 November 29. 2009, Rev - Jan Erk Skog Fast valutakurs, selvstendg rentepoltkk og fre kaptalbevegelser er kke forenlg på samme td I utsagnet Fast valutakurs, selvstendg

Detaljer

HI-FI KOMPONENTSYSTEM

HI-FI KOMPONENTSYSTEM VENNLIGST MERK: Dne høyttalere (følger kke med) kan være forskjellge fra de som er llustrert dette nstruksjonsheftet. modell RNV70 HI-FI KOMPONENTSYSTEM Vedlkehold og spesfkasjoner Du MÅ lese bruksanvsnngen

Detaljer

Automatisk koplingspåsats Komfort Bruksanvisning

Automatisk koplingspåsats Komfort Bruksanvisning Bruksanvsnng System 2000 Art. Nr.: 0661 xx /0671 xx Innholdsfortegnelse 1. rmasjon om farer 2. Funksjon 2.1. Funksjonsprnspp 2.2. Regstrerngsområde versjon med 1,10 m lnse 2.3. Regstrerngsområde versjon

Detaljer

ZENITH BRUKERMANUAL. UM_NO Delenummer: 1704262_00 Dato: 25/11/2014 Oversettelser av Originale Instruksjoner

ZENITH BRUKERMANUAL. UM_NO Delenummer: 1704262_00 Dato: 25/11/2014 Oversettelser av Originale Instruksjoner BRUKERMANUAL UM_NO Delenummer: 1704262_00 Dato: 25/11/2014 Oversettelser av Orgnale Instruksjoner R INDEX GENERELT...3 Introduksjon...4 Advarsler...4 Forholdsregler...5 Tltenkt bruk...6 OVERSIKT OVER DELER...9

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlge anskaffelser Advokatfrmaet Haavnd AS Att. Maranne H. Dragsten Postboks 359 Sentrum 0101 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato 1484867/2 2010/128 08.03.2011 Avvsnng av klage

Detaljer

Ambulanseflystruktur og operativ/teknisk kravspesifikasjon. Høringsuttalelser (ajour 26.01.2007) Kommentarer beredskap

Ambulanseflystruktur og operativ/teknisk kravspesifikasjon. Høringsuttalelser (ajour 26.01.2007) Kommentarer beredskap Ambulanseflystruktur og operatv/teknsk kravspesfkasjon. Hørngsuttalelser (ajour 26.01.2007) Hørngsnstans Kommentar basestruktur Kommentarer beredskap Kommentarer tlbudsdok/ kravspek Andre kommentarer RHF:

Detaljer

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Fleksbelt arbedslv Befolknngsundersøkelse utført for Manpower September 015 Antall dager med hjemmekontor Spørsmål: Omtrent hvor mange dager jobber du hjemmefra løpet av en gjennomsnttsmåned (n=63) Prosent

Detaljer

Rene overflater - Rene rør - rent vann

Rene overflater - Rene rør - rent vann Rene overflater - Rene rør - rent vann Korrosjonsfjerning i rør og på overflater Fjerner SALE og KALK i rørsystemer Legionella og bakteriesikring ombord Hvordan holde bokskjølerne rene? Fjerner skjell

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2009

Medarbeiderundersøkelsen 2009 - 1 - Medarbederundersøkelsen 2009 Rapporten er utarbedet av B2S AS - 2 - Innholdsfortegnelse Forsde 1 Innholdsfortegnelse 2 Indeksoverskt 3 Multvarate analyser Regresjonsanalyse 5 Regresjonsmodell 6 Resultater

Detaljer

Rent vann - rene rør - ren energi - en ren kundeavis. Har du alt under kontroll eller...?

Rent vann - rene rør - ren energi - en ren kundeavis. Har du alt under kontroll eller...? Rent vann - rene rør - ren energi - en ren kundeavis LEGIONELLA Har du alt under kontroll eller...? Les mer på side 2 og 3 Aldri har ENØK vært viktigere: Spar 20 til 50 % på energikostnadene Les mer på

Detaljer

Terrasser TRAPPER OG REKKVERK LAG DIN EGEN UTEPLASS! VÅRE PRODUKTER HAR LANG LEVETID OG DU VIL HA GLEDE I DET DU HAR BYGGET I MANGE ÅR FREMOVER

Terrasser TRAPPER OG REKKVERK LAG DIN EGEN UTEPLASS! VÅRE PRODUKTER HAR LANG LEVETID OG DU VIL HA GLEDE I DET DU HAR BYGGET I MANGE ÅR FREMOVER Terrasser TRAPPER OG REKKVERK LAG DIN EGEN UTEPLASS! VÅRE PRODUKTER HAR LANG LEVETID OG DU VIL HA GLEDE I DET DU HAR BYGGET I MANGE ÅR FREMOVER Malmfuru terrasse Malmfuru er den mest mljøvennlge terrassen

Detaljer

DEN NORSKE AKTUARFORENING

DEN NORSKE AKTUARFORENING DEN NORSKE AKTUARFORENING _ MCft% Fnansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Dato: 03.04.2009 Deres ref: 08/654 FM TME Horngsuttalelse NOU 2008:20 om skadeforskrngsselskapenes vrksomhet. Den Norske

Detaljer

(iii) Når 5 er blitt trukket ut, er det tre igjen som kan blir trukket ut til den siste plassen, altså:

(iii) Når 5 er blitt trukket ut, er det tre igjen som kan blir trukket ut til den siste plassen, altså: A-besvarelse ECON2130- Statstkk 1 vår 2009 Oppgave 1 A) () Antall kke-ordnede utvalg: () P(Arne nummer 1) = () Når 5 er bltt trukket ut, er det tre gjen som kan blr trukket ut tl den sste plassen, altså:

Detaljer

Arbeidpartiets stortingsgruppe, tilkn),ttet informasjons- og kommunikasjonsavdelingen. Trainee-perioden varer i tre måneder, så det er vel

Arbeidpartiets stortingsgruppe, tilkn),ttet informasjons- og kommunikasjonsavdelingen. Trainee-perioden varer i tre måneder, så det er vel TRÅNEE TRANEE Som tranee for Arbederpartets stortngsgruppe har Brgt Skarsten har.net mdt smørøyet. 23-årngen har tatt ett års pause fra studene statsvtenskap ved Unverstetet Oslo, ford hun har påtatt seg

Detaljer

DEL 2 HÅNDBOK FOR BØ SKYTTARLAG

DEL 2 HÅNDBOK FOR BØ SKYTTARLAG DEL 2 HÅNDBOK FOR BØ SKYTTARLAG VEDLEGG tl DEL 1 Rutner for Leder Bø Skytterlag 1. Leder velges av årsmøtet og velges for ett år. 2. Leder har det overordnede lederansvaret av Bø skyttarlag og har det

Detaljer

Alvdal Royal kledning

Alvdal Royal kledning Klednng STORT UTVALG AV KLEDNINGSPRODUKTER UNIK BEHANDLING AV HVERT PROSJEKT FOKUS PÅ MILJØVENNLIGE LØSNINGER Alvdal Royal klednng Vår bestselger når det gjelder kvaltet, levetd og prs. Lang levetd Begrenset

Detaljer

TermoRens Offshore Service as

TermoRens Offshore Service as TermoRens Offshore Service as Rør rens Blåskjell, kalk og sjøorganismer 2015 Arild Kvalvik, Driftssjef Torgeir Herfindal, Salgssjef TermoRens Offshore Service as Termorens Offshore Service AS er en naturlig

Detaljer

*** Spm. 841 *** Hvilke former for sparing og pengeplasseringer for folk flest kan du nevne?

*** Spm. 841 *** Hvilke former for sparing og pengeplasseringer for folk flest kan du nevne? *** Spm. 841 *** Hvlke former for sparng og pengeplassernger for folk flest kan du nevne? Ch2 nvå(w): 5.0% Kjønn Alder Husstandsnntekt Landsdel Utdannng Radene er rangert Vderegåen Møre Ung- 60 år Under

Detaljer

Bruksanvisning. Romtemperaturregulator med klokke 0389..

Bruksanvisning. Romtemperaturregulator med klokke 0389.. Bruksanvsnng Romtemperaturregulator med klokke 0389.. Innholdsfortegnelse Normalvsnng på dsplayet...3 Grunnleggende betjenng av romtemperaturregulatoren...3 Overskt over dsplayvsnnger og taster...3 Om

Detaljer

Sparing gir mulighet for å forskyve forbruk over tid; spesielt kan ujevne inntekter transformeres til jevnere forbruk.

Sparing gir mulighet for å forskyve forbruk over tid; spesielt kan ujevne inntekter transformeres til jevnere forbruk. ECON 0 Forbruker, bedrft og marked Forelesnngsnotater 09.0.07 Nls-Henrk von der Fehr FORBRUK OG SPARING Innlednng I denne delen skal v anvende det generelle modellapparatet for konsumentens tlpasnng tl

Detaljer

TMA4240/4245 Statistikk Eksamen august 2016

TMA4240/4245 Statistikk Eksamen august 2016 Norges teknsk-naturvtenskapelge unverstet Insttutt for matematske fag TMA44/445 Statstkk Eksamen august 6 Løsnngssksse Oppgave a) Ved kast av to ternnger er det 36 mulge utfall: (, ),..., (6, 6). La Y

Detaljer

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. Mundells trilemma 1 går ut på følgende:

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. Mundells trilemma 1 går ut på følgende: Makroøkonom Innlednng Mundells trlemma 1 går ut på følgende: Fast valutakurs, selvstendg rentepoltkk og fre kaptalbevegelser er kke forenlg på samme td Av de tre faktorene er hypotesen at v kun kan velge

Detaljer

TermoRens Offshore Service as

TermoRens Offshore Service as TermoRens Offshore Service as Rens av varmevekslere og Kjølesystemer 2015 Arild Kvalvik, Driftssjef Torgeir Herfindal, Salgssjef TermoRens Offshore Service as Termorens Offshore Service AS er en naturlig

Detaljer

Illustrasjon av regel 5.19 om sentralgrenseteoremet og litt om heltallskorreksjon (som i eksempel 5.18).

Illustrasjon av regel 5.19 om sentralgrenseteoremet og litt om heltallskorreksjon (som i eksempel 5.18). Econ 2130 HG mars 2012 Supplement tl forelesnngen 19. mars Illustrasjon av regel 5.19 om sentralgrenseteoremet og ltt om heltallskorreksjon (som eksempel 5.18). Regel 5.19 ser at summer, Y = X1+ X2 + +

Detaljer

LEGIONELLA. Spar 20 til 50 % på energikostnadene. i kommunale bygg. SAMTIDIG! Se siste side

LEGIONELLA. Spar 20 til 50 % på energikostnadene. i kommunale bygg. SAMTIDIG! Se siste side Rent vann - rene rør - ren energi - en ren kundeavis LEGIONELLA Enøk? Legionella? Har du alt under kontroll og kjenner du kommunens tilsynsplikt? Les mer på side 2, 3 og 6 Les mer på side 4 Aldri har ENØK

Detaljer

Rene overflater - Rene rør - rent vann

Rene overflater - Rene rør - rent vann Skips Revyen 2015 Rene overflater - Rene rør - rent vann Korrosjonsfjerning i rør og på overflater Fjerner SCALE og KALK i rørsystemer Legionella og bakteriesikring ombord Hvordan holde bokskjølerne rene?

Detaljer

Legionellasikring ombord

Legionellasikring ombord Juli 2014 TmoRens Offshore Svice AS Rent vann - rene rør - ren engi - en ren kundeavis TmoRens Offshore Svice AS Spar kund for million med nytt produkt. Se side 5. Legionellasikring ombord Les m side.

Detaljer

Felles akuttilbud barnevern og psykiatri. Et prosjekt for bedre samhandling og samarbeid rundt utsatte barn og unge i Nord-Trøndelag

Felles akuttilbud barnevern og psykiatri. Et prosjekt for bedre samhandling og samarbeid rundt utsatte barn og unge i Nord-Trøndelag Felles akuttlbud barnevern og psykatr Et prosjekt for bedre samhandlng og samarbed rundt utsatte barn og unge Nord-Trøndelag Sde 1 Senorrådgver Kjell M. Dahl / 25.02.2011 Ansvarsfordelng stat/kommune 1.

Detaljer

Jobbskifteundersøkelsen Utarbeidet for Experis

Jobbskifteundersøkelsen Utarbeidet for Experis Jobbskfteundersøkelsen 15 Utarbedet for Expers Bakgrunn Oppdragsgver Expers, ManpowerGroup Kontaktperson Sven Fossum Henskt Befolknngsundersøkelse om holdnnger og syn på jobbskfte Metode Webundersøkelse

Detaljer

Kontraktstildeling med mindre prisfokus

Kontraktstildeling med mindre prisfokus Kontraktstldelng med mndre prsfokus Anskaffelsesstrateger Entreprsekjøp Oktober 014 Dr. ng Øysten H. Meland Dr. ng Øysten Meland Dr. ng Øysten Meland 3 Brukermedv./ programmerng Partnerng Kun egen spesaltet

Detaljer

IN1 Projector. Innføring og hurtigreferanse

IN1 Projector. Innføring og hurtigreferanse IN Projector Innførng og hurtgreferanse Les heftet med skkerhetsnstruksjoner før du konfgurerer projektoren. Pakk ut av esken Innhold: A/V-kabler følger kke med. Dsse kan kjøpes fra www.nfocus.com/store

Detaljer

Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord. Beskrivelse av valgt organisasjonsmodell

Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord. Beskrivelse av valgt organisasjonsmodell Kategorstyrng av nnkjøp Helse Nord Beskrvelse av valgt organsasjonsmodell 16. jul 2014 Dokumenthstorkk: Oppdatert etter nnspll fra Styrngsgruppa 24. ma 2012 oppdatert 6. desember 2013 av TAW etter møte

Detaljer

Rene overflater - Rene rør - rent vann

Rene overflater - Rene rør - rent vann Rene overflater - Rene rør - rent vann Korrosjonsfjerning i rør og på overflater Fjerner SALE og KALK i rørsystemer Legionella og bakteriesikring ombord Hvordan holde bokskjølerne rene? Fjerner skjell

Detaljer

Leica DISTO TM D410 The original laser distance meter

Leica DISTO TM D410 The original laser distance meter Leca DISTO TM D410 The orgnal laser dstance meter Innholdsfortegnelse Oppsett av nstrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introduksjon - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detaljer

- 1 - Total Arbeidsmiljøundersøkelse blant Vitales konsulenter

- 1 - Total Arbeidsmiljøundersøkelse blant Vitales konsulenter - 1 - Arbedsmljøundersøkelse blant Vtales konsulenter Gjennomført mars 2016 - 2 - Innholdsfortegnelse Forsden 1 Innholdsfortegnelse 2 Indeksoverskt 3 Jobbtlfredshet 4 Kompetanse og opplærng 5 Samarbed

Detaljer

Faktorer som påvirker sikker helikoptertransport (Statoil)

Faktorer som påvirker sikker helikoptertransport (Statoil) Vedlegg 1 1 Faktor som påvrk skk helkopt (Statol) Hendelse- årsaksanalyse Offshore Offshore nnretnng nnretnng rgg rgg hengge hengge helkopt helkopt psonell psonell & last last P P gr gr samtykke samtykke

Detaljer

TheraPro HR90. 2. Kort veiledning. 1. Leveringsomfang

TheraPro HR90. 2. Kort veiledning. 1. Leveringsomfang . Kort velednng TheraPro HR9. Leverngsomfang Elektronsk radatortermostat I paknngen med radatortermostaten f nner du: 4 Den elektronske radatortermostaten regulerer romtemperaturen nøyaktg tl nnstlt verd

Detaljer

Bruksanvisning. For brukeren. Bruksanvisning. eloblock. Elektrisk veggmontert varmeapparat

Bruksanvisning. For brukeren. Bruksanvisning. eloblock. Elektrisk veggmontert varmeapparat Bruksanvsnng For brukeren Bruksanvsnng eloblock Elektrsk veggmontert varmeapparat NO Innhold Innhold 1 Merknader om dokumentasjon...3 1.1 Følge andre gjeldende dokumenter...3 1.2 Ta vare på dokumenter...3

Detaljer

IN1 Audio Module. Innføring og hurtigreferanse

IN1 Audio Module. Innføring og hurtigreferanse IN Audo Module Innførng og hurtgreferanse Les heftet med skkerhetsnstruksjoner før du tar bruk lydmodulen. Pakk ut av esken Innhold: A/V-kabler følger kke med. Dsse kan kjøpes fra www.nfocus.com/store

Detaljer

Dynamisk programmering. Hvilke problemer? Overlappende delproblemer. Optimalitetsprinsippet

Dynamisk programmering. Hvilke problemer? Overlappende delproblemer. Optimalitetsprinsippet Dynamsk programmerng Hvlke problemer? Metoden ble formalsert av Rchard Bellmann (RAND Corporaton) på -tallet. Har ngen tng med programmerng å gøre. Dynamsk er et ord som kan aldr brukes negatvt. Skal v

Detaljer

IT1105 Algoritmer og datastrukturer

IT1105 Algoritmer og datastrukturer Løsnngsforslag, Eksamen IT1105 Algortmer og datastrukturer 1 jun 2004 0900-1300 Tllatte hjelpemdler: Godkjent kalkulator og matematsk formelsamlng Skrv svarene på oppgavearket Skrv studentnummer på alle

Detaljer

TermoRens Offshore Service as

TermoRens Offshore Service as TermoRens Offshore Service as Rens av Rør 2015 Arild Kvalvik, Driftssjef Torgeir Herfindal, Salgssjef TermoRens Offshore Service as Termorens Offshore Service AS er en naturlig videreføring av Termorens

Detaljer

MTO diagram. Ble informasjon om denne type hendelser registrert og tatt lærdom av, av Skanska eventuelt. bransjeorganisasjon?

MTO diagram. Ble informasjon om denne type hendelser registrert og tatt lærdom av, av Skanska eventuelt. bransjeorganisasjon? MTO dagram Hendelse- årsaksanalyse Avvk Før 1999 Sementnjeksjon Sementnjeksjon fjell fjell - "le" "le" trykk trykk Utvklng njeksjonspakkere fra ca 1980 Ble nmasjon denne type hendelser regstrert tatt lærd,

Detaljer

Lise Dalen, Pål Marius Bergh, Jenny-Anne Sigstad Lie og Anne Vedø. Energibruk î. næringsbygg 1995-1997 98/47. 11 Notater

Lise Dalen, Pål Marius Bergh, Jenny-Anne Sigstad Lie og Anne Vedø. Energibruk î. næringsbygg 1995-1997 98/47. 11 Notater 98/47 Notater 998 Lse Dalen, Pål Marus Bergh, Jenny-Anne Sgstad Le og Anne Vedø Energbruk î. nærngsbygg 995-997 Avdelng for økonomsk statstkk/seksjon for utenrkshandel, energ og ndustrstatstkk Innhold.

Detaljer

Årbeidsretta tiltak og tjenester

Årbeidsretta tiltak og tjenester skal være ledende og framtdsrettet nnen tlrettelagt arbed og arbedsrelatert opplærng Hallngdal Å R S R Å P P O R T 2 0 5 Årbedsretta tltak og tjenester INNHOLD SIDE Innlednng Om : Eerforhold og lokalserng

Detaljer

COLUMBUS. Lærerveiledning Norge og fylkene. ved Rolf Mikkelsen. Cappelen Damm

COLUMBUS. Lærerveiledning Norge og fylkene. ved Rolf Mikkelsen. Cappelen Damm COLUMBUS Lærervelednng Norge og fylkene ved Rolf Mkkelsen Cappelen Damm Innlednng Columbus Norge er et nteraktvt emddel som nneholder kart over Norge, fylkene og Svalbard, samt øvelser og oppgaver. Det

Detaljer

Referanseveiledning. Oppsett og priming

Referanseveiledning. Oppsett og priming Referansevelednng Oppsett og prmng Samle følgende utstyr før Oppsett: Én 500 ml eller 1000 ml pose/flaske med prmngløsnng (0,9 % NaCl med 1 U/ml heparn tlsatt) Én 500 ml eller 1000 ml pose med normalt

Detaljer

KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER. Nils Gundersen og Arve Lie HD 807/790814

KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER. Nils Gundersen og Arve Lie HD 807/790814 KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER Nls Gundersen og Arve Le HD 807/790814 KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER Nls Gundersen og Arve Le HD 807/790814 l SAMMENDRAG: Rapporten omhandler bruk

Detaljer

TALLSVAR. Det anbefales at de 9 deloppgavene merket med A, B, teller likt uansett variasjon i vanskelighetsgrad. Svarene er gitt i <<< >>>.

TALLSVAR. Det anbefales at de 9 deloppgavene merket med A, B, teller likt uansett variasjon i vanskelighetsgrad. Svarene er gitt i <<< >>>. ECON30: EKSAMEN 05 VÅR - UTSATT PRØVE TALLSVAR. Det anbefales at de 9 deloppgavene merket med A, B, teller lkt uansett varasjon vanskelghetsgrad. Svarene er gtt

Detaljer

Alternerende rekker og absolutt konvergens

Alternerende rekker og absolutt konvergens Alternerende rekker og absolutt konvergens Forelest: 0. Sept, 2004 Sst forelesnng så v på rekker der alle termene var postve. Mange av de kraftgste metodene er utvklet for akkurat den typen rekker. I denne

Detaljer

Bilde 1: Apparatets oppbygning

Bilde 1: Apparatets oppbygning Unversal-effektmodul Best.-nr. : 1035 00 Bruksanvsnng 1 Skkerhetsnformasjon Monterng og nnbyggng av elektrske apparater må kun gjennomføres av autorserte elektrkere. Fare for alvorlge personskader, brann

Detaljer

Trykkløse rørsystemer

Trykkløse rørsystemer Trykkløse rørsystemer har kabel- og avløpsrørsystemer PVC, PP og PE med komplette delespektre. PE benyttes trykkrør som utslppslednnger, som lednng dårlge masser (myr) og ved høy overdeknng og/eller høy

Detaljer

Vi ønsker 40.000 nye innbyggere velkommen til Buskerudbyen!

Vi ønsker 40.000 nye innbyggere velkommen til Buskerudbyen! V ønsker 40.000 nye nnbyggere velkommen tl Buskerudbyen! Offentlg nformasjon De neste 20 årene flytter 40.000 nye nnbyggere tl Buskerudbyen området som strekker seg fra Ler tl Kongsberg. De skal bo, studere,

Detaljer

i kjemiske forbindelser 5. Hydrogen har oksidasjonstall Oksygen har oksidsjonstall -2

i kjemiske forbindelser 5. Hydrogen har oksidasjonstall Oksygen har oksidsjonstall -2 Repetsjon 4 (16.09.06) Regler for oksdasjonstall 1. Oksdasjonstall for alle fre element er 0 (O, N, C 60 ). Oksdasjonstall for enkle monoatomske on er lk ladnngen tl onet (Na + : +1, Cl - : -1, Mg + :

Detaljer

Referanseveiledning. Oppsett og priming med forhåndstilkoblet slangesett

Referanseveiledning. Oppsett og priming med forhåndstilkoblet slangesett Referansevelednng Oppsett og prmng med forhåndstlkoblet slangesett Samle følgende utstyr før Oppsett: Én 500 ml eller 1000 ml pose/flaske med normalt saltvann med (1) enhet (U) heparn per mlllter (ml)

Detaljer

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Fleksbelt arbedslv Befolknngsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Prvate gjøremål på jobben Spørsmål: Omtrent hvor mye td bruker du per dag på å utføre prvate gjøremål arbedstden (n=623) Mer

Detaljer

HR92. 2. Kort veiledning. 1. Leveringsomfang

HR92. 2. Kort veiledning. 1. Leveringsomfang 2. Kort velednng 2443 Radatortermostaten HR92 er eu.bacsertfsert.. Leverngsomfang HR92 Trådløs Elektronsk Radatortermostat I paknngen med radatortermostaten fnner du: 2 3 4 Honeywell HR92 er en trådløs

Detaljer

Prosjektering av Ferskvannsgenerator

Prosjektering av Ferskvannsgenerator Prosjekterng av Ferskvannsgenerator Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Stude for ngenørfag Maskn, Energ- og Prosessteknkk Av: Kalla Kleppe Kanddat nr. 45 Haugesund Våren 007 - I - FOROR

Detaljer

Løsningsforslag ST2301 Øving 8

Løsningsforslag ST2301 Øving 8 Løsnngsforslag ST301 Øvng 8 Kapttel 4 Exercse 1 For tre alleler, fnn et sett med genfrekvenser for to populasjoner, som gr flere heterozygoter enn forventa utfra Hardy-Wenberg-andeler for mnst én av de

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.06.2014

Styrets beretning pr. 30.06.2014 (2 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE Styrets beretnng pr. 30.06.2014 BANKKONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. Danca PensjonsforskrngAS oppnådde pr. 30.06.2014: VART MORSELSKAP DANICA PENSION

Detaljer

Eksamen ECON 2200, Sensorveiledning Våren Deriver følgende funksjoner. Deriver med hensyn på begge argumenter i e) og f).

Eksamen ECON 2200, Sensorveiledning Våren Deriver følgende funksjoner. Deriver med hensyn på begge argumenter i e) og f). Eksamen ECON 00, Sensorvelednng Våren 0 Oppgave (8 poeng ) Derver følgende funksjoner. Derver med hensyn på begge argumenter e) og f). (Ett poeng per dervasjon, dvs, poeng e og f) a) f( x) = 3x x + ln

Detaljer

C(s) + 2 H 2 (g) CH 4 (g) f H m = -74,85 kj/mol ( angir standardtilstand, m angir molar størrelse)

C(s) + 2 H 2 (g) CH 4 (g) f H m = -74,85 kj/mol ( angir standardtilstand, m angir molar størrelse) Fyskk / ermodynamkk Våren 2001 5. ermokjem 5.1. ermokjem I termokjemen ser v på de energendrnger som fnner sted kjemske reaksjoner. Hver reaktant og hvert produkt som nngår en kjemsk reaksjon kan beskrves

Detaljer

Alle deloppgaver teller likt i vurderingen av besvarelsen.

Alle deloppgaver teller likt i vurderingen av besvarelsen. STK H-26 Løsnngsforslag Alle deloppgaver teller lkt vurderngen av besvarelsen. Oppgave a) De normalfordelte: x og sd for hver gruppe. De skjevfordelte og de ekstremt skjevfordelte: Medan og kvartler for

Detaljer

Firma Presentasjon 2015

Firma Presentasjon 2015 TermoRens Offshore Service as Firma Presentasjon 2015 Arild Kvalvik, Driftssjef Torgeir Herfindal, Salgssjef TermoRens Offshore Service as TermoRens Offshore Service as TermoRens AS Etablert i 1994 av

Detaljer

Hjertelig velkommen til SURSTOFF

Hjertelig velkommen til SURSTOFF Hjertelg velkommen tl SURSTOFF V er så ufattelg glade over å kunne nvtere drftge kulturnærngsgründere tl en felles møteplass. V håper du kommer!! Praktsk nformasjon Når: Hvor: Prs: Påmeldng: Mer nformasjon:

Detaljer

Lesja kommune Saksbehandler direktenummer Rådmannens stab Liv Eva.Gråsletten 61 24 41 19 Økonomi og personal

Lesja kommune Saksbehandler direktenummer Rådmannens stab Liv Eva.Gråsletten 61 24 41 19 Økonomi og personal Lesja kommune Saksbehandler drektenummer Rådmannens stab Lv Eva.Gråsletten 1 4 41 19 Økonom og personal ÅRSMELDING FOR REDEGJØRELSE FOR LIKESTILLING I KOMMUNEN, HMS, SENIORPOLITIKK, UTDANNING OG LÆRLINGER

Detaljer

ACCU-CHEK. Compact Plus. Brukerhåndbok SYSTEM FOR BLODSUKKERMÅLING. ACCU-CHEK, SOFTCLIX og SAFE-T-PRO er varemerker for Roche.

ACCU-CHEK. Compact Plus. Brukerhåndbok SYSTEM FOR BLODSUKKERMÅLING. ACCU-CHEK, SOFTCLIX og SAFE-T-PRO er varemerker for Roche. ACCU-CHEK Compact Plus SYSTEM FOR BLODSUKKERMÅLING Brukerhåndbok 0088 ACCU-CHEK, SOFTCLIX og SAFE-T-PRO er varemerker for Roche. Roche Dagnostcs GmbH D-68298 Mannhem, Germany www.accu-chek.com 0 xxxxxxx001(01)

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: II Sak nr.: 050112 I KOMMUNESTYRE SAKSPAPIR

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: II Sak nr.: 050112 I KOMMUNESTYRE SAKSPAPIR .------Jr..'c;~~---------..-------.-~-------------------.._-.. SAKSPAPR FAUSKE KOMMUNE JouralpostD: 11/11396 Arkv sakd.: 11/2608 Slttbehandlede vedtaksnnstans: Kommunestyre Sak nr.: 050112 KOMMUNESTYRE.

Detaljer

Balanserte søketrær. AVL-trær. AVL-trær. AVL-trær høyde AVL AVL. AVL-trær (Adelson-Velskii og Landis, 1962) Splay-trær (Sleator og Tarjan, 1985)

Balanserte søketrær. AVL-trær. AVL-trær. AVL-trær høyde AVL AVL. AVL-trær (Adelson-Velskii og Landis, 1962) Splay-trær (Sleator og Tarjan, 1985) alanserte søketrær VL-trær Et bnært tre er et VL-tre hvs ølgende holder: VL-trær delson-velsk og Lands, 96 play-trær leator og Tarjan, 98. orskjellen høyde mellom det høyre og det venstre deltreet er maksmalt,

Detaljer

Statens vegvesen. Vegpakke Salten fase 1 - Nye takst- og rabattordninger. Utvidet garanti for bompengeselskapets lån.

Statens vegvesen. Vegpakke Salten fase 1 - Nye takst- og rabattordninger. Utvidet garanti for bompengeselskapets lån. Fauske kommune Torggt. 21/11 Postboks 93 8201 FAUSKE. r 1'1(;,. ',rw) J lf)!ùl/~~q _! -~ k"ch' t ~ j OlS S~kÖ)Ch. F t6 (o/3_~ - f' D - tf /5Cr8 l Behandlende enhet Regon nord Sa ksbeha nd er/ n nva gsn

Detaljer

2o 2 c / 3 LEIEAVTALE MODULBYGG (RØDBRAKKA) VED UNN 1. AVTALENS PARTER 2. LEIEOBJEKT 3. LEIEPRIS. Utleier: Universitetssykehuset I Nord-Norge (TJNN)

2o 2 c / 3 LEIEAVTALE MODULBYGG (RØDBRAKKA) VED UNN 1. AVTALENS PARTER 2. LEIEOBJEKT 3. LEIEPRIS. Utleier: Universitetssykehuset I Nord-Norge (TJNN) 1 ) tc > 2o 2 c / 3 LEIEAVTALE MODULBYGG (RØDBRAKKA) VED UNN 1. AVTALENS PARTER Utleer: Unverstetssykehuset I Nord-Norge (TJNN) Leetaker: Unverstetet Tromsø 2. LEIEOBJEKT Modulbygg for kontorbruk /lesesalplasser

Detaljer

29.11.1989 Rådet for funksjonshemmede, Oslo. «Samarbeidsformer - samferdselsetat, brukere og utøvere»

29.11.1989 Rådet for funksjonshemmede, Oslo. «Samarbeidsformer - samferdselsetat, brukere og utøvere» 29.11.1989 Rådet funksjonshemmede, Oslo. «Samarbedsmer - samferdselsetat, brukere og utøvere»..\ 1/ Å f / \j.xx / "I /X FMR - 7 T T U; ' 0'\J0 =-l:p.;.r1u'jv:-. os;'.-::-- ---: -..l1. E:T

Detaljer

EKSAMEN ny og utsatt løsningsforslag

EKSAMEN ny og utsatt løsningsforslag 8.. EKSAMEN n og utsatt løsnngsorslag Emnekode: ITD Dato:. jun Hjelpemdler: - To A-ark med valgrtt nnhold på begge sder. Emnenavn: Matematkk ørste deleksamen Eksamenstd: 9.. Faglærer: Chrstan F Hede -

Detaljer

HD 712/770722 EN OVERSIKT OVER NOEN VANLIG BRUKTE RENGJØRINGSMIDLER WICKSTRØM, GIFTKARTOTEKET YRKESHYGIENISK INSTITUTT YRKESHYGIENISK INSTITUTT

HD 712/770722 EN OVERSIKT OVER NOEN VANLIG BRUKTE RENGJØRINGSMIDLER WICKSTRØM, GIFTKARTOTEKET YRKESHYGIENISK INSTITUTT YRKESHYGIENISK INSTITUTT EN OVERSKT OVER NOEN VANLG BRUKTE RENGJØRNGSMDLER ELSA -= WCKSTRØM, GFTKARTOTEKET ASBJØRN KVERNELAND, YRKESHYGENSK NSTTUTT EGL T~ELTAf YRKESHYGENSK NSTTUTT HD 712/770722 ;. ARBEDSFORSKNNGSNSTTUlTE-S*'.

Detaljer

Henny Penny varmeskap Modell HEC-103 Modell HEC-104 Modell HEC-123 Modell HEC-124

Henny Penny varmeskap Modell HEC-103 Modell HEC-104 Modell HEC-123 Modell HEC-124 Henny Penny varmeskap Modell HEC-103 Modell HEC-104 Modell HEC-123 Modell HEC-124 BRUKERHÅNDBOK INNHOLD Sde Del 1. INNLEDNING 1-1. Varmeskap... 1-1 1-2. Funksjoner... 1-1 1-3. Rktg behandlng... 1-2 1-4.

Detaljer

Simpleksmetoden. Initiell basistabell Fase I for å skaffe initiell, brukbar løsning. Fase II: Iterativ prosess for å finne optimal løsning Pivotering

Simpleksmetoden. Initiell basistabell Fase I for å skaffe initiell, brukbar løsning. Fase II: Iterativ prosess for å finne optimal løsning Pivotering Lekson 3 Smpleksmetoden generell metode for å løse LP utgangspunkt: LP på standardform Intell basstabell Fase I for å skaffe ntell, brukbar løsnng løse helpeproblem hvs optmale løsnng gr brukbar løsnng

Detaljer

Kopi til. star ovenfor som ønsket effekt gjennom å understreke den vedvarende. fremtiden. tillegg er tre elementer; i

Kopi til. star ovenfor som ønsket effekt gjennom å understreke den vedvarende. fremtiden. tillegg er tre elementer; i - / BEFALETS FELLESORGANISASJON Forsvarsstaben Var saksbehander. Kop tl Var referanse Jon Vestl [Koptl] 2015/JV/jv 14.09.2015 953 65 907, Jon.vestl@bfo.no Internt Intern kop tl Tdlgere referanse Var Tdlgere

Detaljer

Hva er afasi? Afasi. Hva nå? Andre følger av hjerneskade. Noen typer afasi

Hva er afasi? Afasi. Hva nå? Andre følger av hjerneskade. Noen typer afasi Hva er afas? Afas er en språkforstyrrelse som følge av skade hjernen. Afas kommer som oftest som et resultat av hjerneslag. Hvert år rammes en betydelg andel av Norges befolknng av hjerneslag. Mange av

Detaljer

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV Lørenskog kommune nngkk avtale om nkluderende arbedslv 15.03.2002. Avtalen ble fornyet 09.12.2010 og jun 2014. Avtalen gjelder fram tl og med 31. desember

Detaljer

Laser Distancer LD 420. Bruksanvisning

Laser Distancer LD 420. Bruksanvisning Laser Dstancer LD 40 no Bruksanvsnng Innhold Oppsett av nstrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - Innlednng- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Overskt - - - - - - - - - -

Detaljer

EKSAMEN 3.SEMESTER RAPPORT BARNAS BOKFESTIVAL I BERGEN

EKSAMEN 3.SEMESTER RAPPORT BARNAS BOKFESTIVAL I BERGEN EKSAMEN 3.SEMESTER RAPPORT BARNAS BOKFESTIVAL I BERGEN PROSJEKTEKSAMEN 3.SEMESTER : FESTIVAL Oppgaven gkk ut på å promotere en barnebokfestval hjembyen vår, og stedsnavnet skulle være med logoen. Produkter

Detaljer

Randi Eggen, SVV Torunn Moltumyr, SVV Terje Giæver. Notat_fartspåvirkn_landeveg_SINTEFrapp.doc PROSJEKTNR. DATO SAKSBEARBEIDER/FORFATTER ANTALL SIDER

Randi Eggen, SVV Torunn Moltumyr, SVV Terje Giæver. Notat_fartspåvirkn_landeveg_SINTEFrapp.doc PROSJEKTNR. DATO SAKSBEARBEIDER/FORFATTER ANTALL SIDER NOTAT GJELDER SINTEF Teknolog og samfunn Transportskkerhet og -nformatkk Postadresse: 7465 Trondhem Besøksadresse: Klæbuveen 153 Telefon: 73 59 46 60 Telefaks: 73 59 46 56 Foretaksregsteret: NO 948 007

Detaljer

NÆRINGSSTRUKTUR OG INTERNASJONAL HANDEL

NÆRINGSSTRUKTUR OG INTERNASJONAL HANDEL NÆRINGSSTRUKTUR OG INTERNASJONAL HANDEL Norman & Orvedal, kap. 1-5 Bævre & Vsle Generell lkevekt En lten, åpen økonom Nærngsstruktur Skjermet versus konkurranseutsatt vrksomhet Handel og komparatve fortrnn

Detaljer

Seleksjon og uttak av alderspensjon fra Folketrygden

Seleksjon og uttak av alderspensjon fra Folketrygden ato: 07.01.2008 aksbehandler: DH Seleksjon og uttak av alderspensjon fra Folketrygden Dette notatet presenterer en enkel framstllng av problemet med seleksjon mot uttakstdpunkt av alderspensjon av folketrygden.

Detaljer

e r m o R e n s a s Rent vann - rene rør - ren energi - en ren kundeavis Din totalleverandør av ENØK og Legionella-løsninger!

e r m o R e n s a s Rent vann - rene rør - ren energi - en ren kundeavis Din totalleverandør av ENØK og Legionella-løsninger! T ALL IN ONE e r m o R e n s a s Dn totallevandør ENØK Legonella-løsnng! Anodsk oksdasjon Klordoksd Kjemsk rs Kobb/Sølv UV-anlegg Rt vann - re rør - r g - r kundes www.tmors.no Velkomm Snart tyve r har

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: TIL KOMMNE. II Sak nr.: 097/12 I DRIFTSUTVALG REFERATSAKER I PERIODEN SAKSPAPIR. orientering.

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: TIL KOMMNE. II Sak nr.: 097/12 I DRIFTSUTVALG REFERATSAKER I PERIODEN SAKSPAPIR. orientering. ' SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JouralpostID: 12/8728 I Arkv sakld.: 12/2060 Sluttbehandlede vedtaksnstans: Drftsutvalget II Sak nr.: 097/12 I DRIFTSUTVALG I I Saksansvarlg: Bert Vestvann Johnsen Dato: 17.10.2012

Detaljer

Overvåking hjortevilt - rein Årsrapport Hardangervidda og Snøhetta 1991

Overvåking hjortevilt - rein Årsrapport Hardangervidda og Snøhetta 1991 "k Overvåkng hjortevlt - ren Årsrapport Hardangervdda og Snøhetta 1991 Terje Skogland Olav Strand Morten Hem '. NORSK NSTTUTT FOR NATURFORSKN1NG Overvåkng hjortevlt- ren Årsrapport Hardangervdda og Snøhetta

Detaljer

' FARA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING (FARA ASA

' FARA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING (FARA ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING (FARA ASA Det nnkalles herved tl ordnær generalforsamlng FARA ASA den 24. aprl 2014, kl. 16.30 selskapets lokaler O.H. Bangs ve 70, 1363 Høvk. DAGSORDEN Generalforsamlngen

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen : ECON130 Statstkk 1 UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamensdag: 15.0.015 Sensur kunngjøres senest: 0.07.015 Td for eksamen: kl. 09:00 1:00 Oppgavesettet er på 4 sder Tllatte hjelpemdler:

Detaljer