TermoRens AS med suksess offshore

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TermoRens AS med suksess offshore"

Transkript

1 Rent vann - rene rør - ren energ - en ren kundes TermoRens AS med suksess offshore Les mer på sde: 6 Det nye Østfold Sykehuset valgte Anodx Les mer på sde: 4 Anodsk oksdasjon Kjemsk rens + = Rene rør! Dn totalleverandør ENØK Legonella-løsnnger!

2 Velkommen tl Snart tyve år har gått sden v startet Termo- Rens as her Sken. Den gang som nå var retnngsdeen at våre kunder skulle spare mye penger på å bruke vårt produkt Termorens som fjerner belegg nne rørsystemer. Både å g tlbake full effekt, lenge levetden på alt utstyr som er montert. Mange var skeptske tl dette hadde dårlg erfarng med såkalt syrevaskng, men tden har vst at Termorens er et fantastsk produkt som blr benyttet på flere flere områder. Utgangspunktet var å rense varmeanlegg, så kom kjøleanlegg som vste seg lke effektvt nå drkkevannsystemer. Mange tror at vannlednnger er rene, men der tar de sørgelg fel. Alle rør gror så t de taes bruk hadde folk sett hvordan det ser ut der nne hadde få drukket vann fra kranen. Termorens fjerner belegg bakterer gr rørene tlbake en helt ren flate. Når det gjelder vannlednnger er det særlg legonella som har bltt fokusert på de sste år etter noen tragske utbrudd. Allerede etter første store utbrudd Stanger var jeg på utkkk etter et effektvt system som kunne håndtere dette problemet uten å tlsette vannet kjemkaler eller tungmetaller. I 005 traff jeg Wolfgang Strele som er mannen bak Anodx Tyskland et nært samarbede ble nnledet. Anodx er et apparat som fjerner legonella 4 tmer døgnet som du kan lese mer om dette bladet. Lang hstore kort så har nå Anodx Termorens bltt markedsledere enøk energsparng har spart våre kunder mange mlloner kroner. Selv om alle store aktører på markedet bruker oss føler v at v bare har skrapt ltt flaten gleder oss tl tsettelsen å spare enda mer våre nøyde kunder nn utland. Thore Andreassen Daglg leder ANODISK OKSIDASJON Hva er det hvordan vrker det? En vdereutvklng den «anodske oksdasjonen» bevrker at legonellabakterer, men så andre bakterer drepes mens de sammen med vann strømmer gjennom en speselt utvklet patentert elektrodepakke (rør-rør-m). Surstoffradkalene som oppstår på anodeflaten (n statu nascend) fremkaller en oksderng de gjennomstrømmende bakterene, vrus, sopp alger. Fra nnholdsstoffene vannet ( eksempel klorder) dannes det på samme td metastable oksdasjonsmdler. Dsse føres et kontnuerlg kretsløp gjennom varmtvannsanlegget. Dette garanterer at det ekssterende bobelegget - som danner lvsgrunnlaget mkroorgansmene brytes ned. De skjellge oksdasjonsmdler dannet fra vann ved det elektrske feltet er sn felles vrknng mer effektve enn eksempel enkeltvs anvendte desnfeksjonsmdler. Oksdasjonsmdlene som dannes ved anodsk oksdasjon - etter metoden Orgnal ANODIX oppfyller krene tegnelsen 1a 1c (Fortegnelsen behandlngsstoffer desnfeksjonsmetoder henhold tl 11 den tyske drkkevannsskrften 001). ANO- DIX-apparater kan henhold tl DVGWs (Tysk enng gass- vannbransjen) arbedsblad W 551, aprl 004, anvendes. Etter at bobelegget er brutt ned lednngene, opprettholdes en depotvrknng flere dager. Forutsetnngen den hygenske vannkvalteten er dermed at vannet nyes lte brukte lednnger (anbefalt: 1 x ukentlg). For å skre at vannet som strømmer gjennom elektrodepakken behandles, er det nødvendg å behandle h e l e vannstrømmen. Dette oppnår man med ANODIX ved den speselle elektrodemen (rør--rør-elektrode) den drekte bndelse med vannlednngen. Metoden Orgnal ANO- DIX er en kombnasjon anodsk oksdasjon klormålng / eller ultralyd (sstnevnte patentbeskyttet). Kombnasjonen anodsk oksdasjon ultralyd brukes først fremst gamle anlegg med sterkt amøbeangrep. Amøbene åpnes ultralydkammeret bakterene som dermed blr satt fr drepes oksdasjonskammeret som følger etter. I tllegg leveres ANO- DIX kombnasjon med klormålng, -regulerng Nal-doserng henhold tl stedlge behov kundenes ønsker. ANODIX-metoden er bltt anvendt sykehus sden 1996 har vst seg å holde mål. En spesell kontroll garanterer -metoden kke har noen nnvrknng på medsnske apparater. Vannkvalteten opprettholdes ved at planleggngs-, nstallasjons- drftsbetngelsene henhold tl drkkevannsskrften TVO følges. Det gs ngen aggressve stoffer tl vannet. Alle vannførende komponenter er kontrollert den Tyske enng gass- vannbransjen DVGW. PRINSIPPSKISSE PRINSIPPSKISSE Kutt ut dyre servce taler V har gjennom de sste tre år arbedet svært aktvt nnen området legonella problematkk. Det som rasker oss mest er at så mange har nngått unødvendg dyre servcetaler med dverse aktører som leverer alt fra kjemkaler tl tungmetaller å drepe bakterer. Legonella er selvfølgelg et alvorlg problem de fleste har nok å gjøre om man kke skal sette seg nn dette så. Det er der lett å sette dette bort tl profesjonelle. Problemet er bare at dsse profesjonelle har startet sn vrksomhet på nettopp frykten legonella. Kunstg høye prser på kartleggng bygg som end skal nyes hvert år, spylng dusjhoder, hettvannspylng anlegg etc koster kort sagt skjorta. Når man ser på hva som tlbys løsnnger hold tl hva sste sknng om skjellge metoder vser er det dessverre svært mange som rett slett kaster svært mye penger rett ut vnduet. V anbefaler der alle som tar legonella problematkken serøst ønsker å møtekomme myndghetenes kr ved å sette seg skkkelg nn hva som er på markedet. Å ha en servcetale er selvfølgelg gret, men man bør sette strenge kr tl leverandøren vrkelg sjekke hva som blr gjort hva man får gjen pengene. Vår profl er at man skal kun betale det man får. Ikke fem øre mer.

3 Tønsberg sykehus SIV kvtt Legonella Organsasjonen anvendt vtenskapelg sknng TNO Zest (NL) som er anerkjent hele Europa sammenarbeder med tyske nsttutter vste seg å være predestnert undersøkelsen. Der utføres så undersøkelser produkter fra nasjonale nternasjonale nærngsmddelkonserner. Salgsngenør Ger Teksten. Tønsberg sykehus SIV monterte aprl 010 nn to store Anodx anlegg. Ett på hvert varmtvannsystemene. En tøff gjørelse den gang da Anodx var et holdsvs nytt produkt på markedet metoden anodsk oksdajon lte kjent. Sykehuset hadde sltt med høye verder legonella noe måtte gjøres. Det ble satt ned en gruppe som nøye vurderte hva som var på markedet valget falt altså på Anodx. Denne gjørelsen angrer de kke på dag. På kort td falt legonellanvået raskt tl betryggende nvå. Normalt når det er legonella anlegg renser man først rør tanker med Termorens rensevæske som fjerner alle bakterer kke mnst scale boflm som bakterene lever. Dette klarer man kke med hettvannspylng. I Tønsberg valgte man kke å rense, men å la Anodx gjøre hele jobben. Anodx produserer en lten mengde hypoklortt som holder anlegget frtt boflm, men vl kke klare å fjerne belegg gamle anlegg. Man var der spent på hvor lang td det vlle ta å fjerne bakterene nå kom altså den første målngen med 0 verder på legonella. Thore Andreassen som er daglg leder TermoRens as er selvfølgelg nøyd med dette resultatet, men mener at anlegget tsatt vl få postve utslag så lenge det er scale anlegget. Det postve er selvfølgelg at når bakterene dukker opp fra gammel scale blr de med srkulasjonen rundt blr fjernet Anodx oksdasjonskammeret nvået vl hele tden bl holdt på et mnmum tl det dør helt ut. I ensstemmelse med KIWA ( den hollandske organsasjonen som tlsvarer DVGW den Tyske enng gass- vannbransjen) med godkjennng mnsteret folkehelsen ble de mkrobolske undersøkelsene sluttet slutten jun 000 med beste resultater. På testanlegg TNO Nutron and Food Recearch Zest Nederland ble tre tanker, hver med 700 lter vann, serekoblet. Det ble dyrket frem et Legonella nnhold på bakterer pr mlllter vann. ANODIX ble koblet tl srkulasjonskretsen startet. Testen uføres som følger : 1. Test på Pseudonomas bakteren ved 0 grader. Test på Legonella bakteren ved 3 grader 3. Test på Legonella bakteren ved 40 grader vser at 3 vser at alle bakterer blr alle bakterer blr 1 vser at drept løpet drept løpet 300 mn. alle bakterer blr 00 mn. 1 drept løpet Vser dreper alle Pseudonomas bakterer løpet 50 mn. ved 0 grade TNO`s nsttuttets konklusjon : 55 mn. Anodx er et godt alternatv tl å drepe legonella løpet 00 mn.ved temp. 3 g Vser dreper alle Legonellabakterer bakterer stedet å 3varme vannet tl 60 grader. Vser dreper alle Legonellabakterer Grunnlag alle utførte tester er sendt Nasjonalt løpet 300 mn. ved temp. 40 g folkehelsensttutt Oslo. TNO`s nsttuttets konklusjon : ANODIX ER ET GODT ALTERNATIV TIL Å DREPE LEGIONEL BAKTERIER I STEDET FOR Å VARME VANNET TIL OVER 60 GRADER 1 1 VserVser dreperdreper alle Pseudonomas alle Pseudonomas bakterer bakterer løpet løpet 50 mn. 50 ved mn.0 ved grader 0 grader VserVser dreperdreper alle Legonellabakterer alle Legonellabakterer løpet løpet 00 mn.ved 00 mn.ved temp.temp. 3 grader 3 grader 3 3 VserVser dreperdreper alle Legonellabakterer alle Legonellabakterer løpet løpet 300 mn. 300 ved mn.temp. ved temp. 40 grader 40 grader Hvor blr Anodx valgt mot Legonella? TNO`s TNO`s nsttuttets nsttuttets konklusjon konklusjon : : ANODIX ANODIX ER ET ERGODT ET GODT ALTERNATIV ALTERNATIV TIL TIL Å DREPE Å DREPE LEGIONELLA LEGIONELLA En våre kunder gjorde en svært grundg jobb brukte langi STEDET td påfor åfor velge hvlket system de ønsket å BAKTERIER BAKTERIER I STEDET Å VARME Å VARME VANNET VANNET TIL TIL OVER OVER GRADER GRADER montere mot Legonella. Gruppen som stod valget bestod blant annet smttevernslege, HMS leder, teknsk sjef, nnkjøpssjef, leder VVS drektør. Altså en rmelg tungt faglg gruppe. 1= Ikke tlfredsstllende =Delvs tlfredsstllende 3= Tlfredsstllende, med få unntak 4=Fullt ut tlfredsstllende 5=meget tlfredsstllende 6=Særdeles tlfredsstllende Systemene som ble vurdert var fltrerng, kjemkalebehandlng, tlsetnng kobber/sølv anodsk oksdasjon. Tl slutt var det altså TermoRens as med anodsk oksdasjon som fkk høyest score ble valgt. Selve grunnlaget utvelgelsen ser du på tabellene, men konklusjonen er gre: Akseptabel prs, godt dokumenterte resultater, enkelt drftskkert system svært le drftskostnader. Grunnen tl de le drftskostnadene er at anoden som benyttes består Ttan har svært lang holdbarhet. Det er heller kke andre bevegelge deler anlgget som monteres enkelt nn by pass på wwwwww. t. teer rmmoor reennss. n. noo 33 kaldtvannstlførsel tl varmtvannsystemet. Anodx leveres 4 størrelser.

4 Det nye Østfold Sykehuset valgte Anodx Byggearbedet er full gang, tre skjellge VVS Entreprenører sørger rørarbedene. Det nye sykehuset Østfold hvor byggearbedene er full gang valgte Anodx mot Legonella. Resultatene fra bla SIV, Tønsberg Sykehus som fkk nnstallert systemet to år sden er nok ltt årsaken. Dsse slet med svært høye verder bakteren nstallerte to store Anodx anlegg på sne varmtvannsystemer. Dette har gtt svært gode resultater. lemet. Det er nå nstallert ca 300 anlegg rundt om Norge alle følges nøye opp va TermoRens as stt kundenett. Dette er en vktg del opplegget TermoRens as har laget sne kunder slk at alle kr om mljørettet helsevern rådene fra FHI opprettholdes. Rskovurderng, kontnuerlg fjernng bakterer sjekk m vannprøver (legonella I Østfold har man valgt å nstallere Ano- dyrknngsprøver) gr byggherre en så god dx både på kaldt varmtvannsden kontroll man kan lange å unngå totalt skal det t anlegg nn de skjellge legonella utbrudd. byggene. Det er så montert Anodx på Kongsberg sykehus Volda sykehus med samme gode resultater, flere sykehus har planer om nstallasjon år neste år. Mange sykehjem, skoler drettshaller som har sltt med legonella har så nstallert Anodx alle har fått de samme gode resultatene kontroll med prob- Legonellautbrudd på SPA Først den gode nyheten: Ledelsen har bestemt at dere får tlbake nngangspengene... Legonella? NEI TAKK!! 4

5 MARSTILBUD! Våren er rensetd v har gleden å g deg et meget godt tlbud på srkulasjonspumpe TermoRens resevæske. Med dette utstyret fjerner du belegg varmekjølesystemer, vekslere, gulvsløyfer, beholdere. PUMPE med 50 l Termorens Vel ,- Ved bestllng mars: Kr ,- (Eks. MVA) Det er dette du trenger å spare penger! 5

6 TermoRens AS satser fullt offshore Etter stor pågang fra offshore markedet uten markedsførng mot dette startes nå Hovedoppgene vl blr rens alle typer rørsystemer ombord skp plattmer, legonellabekjempelse ombord Rens as så tl alle de andre selskapene både renseprodukter Andodx mot legonella. Httl er det levet 5 store anlegg tl PGS sne båter to nye er bestl omsetnngen det nye selskapet t vl komme opp mellom mll. leverng mars. Rust tette rør er en tng, men le- prosjekter skal gang allerede nå. produktet Termorens Gel. Selv om Ter- Dette er et stort marked da oljebransjen nå er ute etter å spare penger m Den størte jobben ble utført sste sommer tmen Statol. Dette oppdraget kom på ca kr 10 mll. I tllegg leverer Termo- ved aktv markedsførng tlbakemeld- bekymre seg lenger de vl spare mye penger. FLAIRBRIDGE Her er det mye penger å spare! 6

7 UT MED KJELE OG INN MED VARMEPUMPE? Da må du rense å opprettholde full effekt. Vannrør før etter rens Vannrør med humus, oksder kalk Vakuumrør med urnsalter Produktbeskrvelse: Termorens er en væske som er bolsk nedbrytbar kke Væsken er sammensatt vann. Den er en lettblandelg, gulbrun væske uten særegen lukt. Egenvekt 1,3 ph 1,5 Bruksanvsnng doserng gjennomstrømnng etter tds bruk sn effekt. Ved å rense med Termorens, løses alle belegg opp tlbake tl væskem på en enkel måte anlegget får tlbake full ytelse. Termorens doseres nn anlegget med egen pumpe. I varmeanlegg beregn 10 % anleggets volum. I kjøleanlegg beregn 15 % anleggets volum. Rens går raskest ved oppvarmng tl ca grader. Man kan det er blandet glycol. Når væske er blandet nn srkuleres denne med anleggets Skal du energmerke bygget? Spar 30 tl 50 % energ! et lte belegg som gr god solasjon m dårlg varmeførng. Ofte er gamle anlegg så dmensjonert at man kke merker noe tl dette daglg, men økonomdelngen merker det tror det skal være sånn. Bare et belegg på 0.1 tl 1 mllmeter øker dne energkostnader dramatsk. De dette d de kke får frem varmen. Da er det egentlg mange år sent, men etter rens blr anlegget som nytt, Tenk på dette legg nn som en rutne rense varme 10 år. tene test som er gjort et på Høyskolen Telemark. Her ble det brukt et rør fra Norcem et rør ukjent opprnnelse. Ingen dsse bare en ltt ullen nnvendg testen taler seg selv. ventler åpne så væsken kommer tl alt. Om man kun vl rense vekslere, enkle varmekurser, enkle radatorer, spraler, kondensatorer eller andre tng uten egne srkulasjon benyttes srkulasjonspumpe. mye belegg det er anlegget på konsstensen dette. Normalt tlbake etter kun et døgn. Ved rens enkeltkomponenter er renseprosessen ofte kun noen få tmer. blr omdannet tl væskem som skylles ut anlegget etter rens. Skyll ut all væske anlegget etter rens TermoRens kan brukes på alle typer plast metaller uten å skade dsse. Den skader kke paknnger nger anlegget. Rens anlegg gr tlbake penger m lere energbruk samt unødvendge dyre drftstans. Anvendelsesområder: Varme kjøleanlegg Gulvvarme Kjøletak Fyrkjeler varmtvannsberedere Kondensatorer Evaporatorer Varme kjølebatterer Varmepumper Kjølng bl båtmoterer Effektv så på glycol-, sjø- saltvannsbaserte anlegg. som vser utvklng ved rens varmeveksler Tabell 6.1 : Beleggopplysnnger, søksbetngelser søksresultater. Testrør 1: 1 Stålrør Testrør : 3/4 Stålrør Beleggopplysnnger Fra Norcem/Brevk Ukjent opprnnelse Vsuell beskrvelse Hardt belegg, svart farge. Konsentrert klumper nn røret. Lysebrunt, porøst belegg, belegget mer jevnt delt nn røret. Elementanalyser belegget med Røntgenfluoresens (XRS) Inneholder jern gtt som FeO = 78.9 % (vekt). I tllegg nneholder belegget mndre mengder en rekke elementer : S, Mn, a, S,u, N. Konklusjon : Hovedsak rustbelegg Fe O 3. nh O Inneholder jern gtt som FeO = 77.4 % (vekt). I tllegg nneholder belegget mndre mengder en rekke elementer : S, Mn, a, S,u, N. Konklusjon : Hovedsak rustbelegg Fe O 3. nh O Forsøksbetngelser Testrør 1: 1 Stålrør Testrør : 3/4 Stålrør Løsnngsstyrke Kalox/Termorens/vann hold 1/10(volum) Kalox/Termorens/vann hold 1/10(volum) Strømnngsmengde 600 l/t 500 l/t gjennom rør (lter/t) Inngående temperatur på rensevæske tl røret ( o ) Temperatur ble holdt mellom 34 tl 36 o. Temperatur ble holdt mellom 34 tl 36 o Rensetd med Kalox/Termorens 4 tmer * 4 peroder 3 t, 3 peroder 4 t 4 tmer ** 1 perode 4 tmer. Resultater Testrør 1 : 1 Stålrør Testrør : 3/4 Stålrør Totaleffektøknng 1589 W 361 W Q (W) % effektøknng 38.3 % 58.6% Mengde belegg fjernet (gram) Vekt før rens - Vekt etter rens = 177 gram Vekt før rens - vekt etter rens = gram * % Etter effektøknng 17 t ble systemet stoppet 1 døgn, 38,3% ved denne stansen stod Kalox/Termorens 58,6% nne røret. Etter 1 t ble systemet stoppet 3 døgn, ved denne stansen stod Kalox/Termorens røret ** Forsøket ble stanset etter 4 t (røret var da nesten rent), pga. en skjult sprekk røret - en Gasellebedrft som årsaket en lekkasje da belegget ble fjernet. I tabell 6.(neste sde) er resultatene fra rensng testrør 1 oppsummert. Pb. 535 Kjørbekk, 370 Sken Tlf: Faks:

8 Energvurderng anlegg teknskbør anlegg rng teknske anlegg bygnnger. s +JELANLEGG MED FOSSILT BRENSEL I teknsk utføres en Kompetansekr energvurderng ålet med 18:5 energvurderng teknske bygnng med oppvarmet bruksareal uhengg person Det er kr tl regelmessg energvurderng teknske anlegg bygnnger. Målet med 13:3 energvurderng legg er å stmulere tl energeffektv 400 m (regelmessg) nergmerkeskrften stller kr tl hvlken kompetanse eksperten skal ha å gjennomføre teknske anlegg er å stmulere tl energeffektvtet gjennom god nstallasjon, drft vedlkehold Det er kr tl regelmessg energvurderng teknske anlegg +OMPETANSEKRAV FOR ENERGIVURDERING tnergvurderng. gjennom god drft s anleggene. Dennstallasjon, som laster opp rapporten fra +LIMAANLEGG I BYGNING MED OPP energvurderng må energmerkesystemet krysse Vann kke så rent som du tror energvurderng teknske anlegg er å stmulere tl energeffek anleggene. 500 m I den Energmerkeskrften stller kr t vdlkehold at hun/han har den kompetanse som krevesvarmet vl såbruksareal få mulghet tl slk opplastng. nstallasjon, vedlkehold anleggene. Plkten tl energvurderng gjelder fra skal der gjennomføres så raskt som drft mulg. kompetanse eksperten skal ha apporten som gs anleggseer kan energrådgver (regelmessg) skrve under skjema bekrfte kompetansenhvlken der kten tltlenergvurderng gjelder fra s %LDRE VARMEANLEGG MED KJELANLEGG å gjennomføre energvurderng ed underskrft Plkten energvurderng gjelder skal skre at ener1.010 der gjennomføres brensel et stlles krskal tl kompetanse relevant erfarng,med men fosslt eeren anlegget kan15 selvårgjøre omkompetansekrene han lraskt brukesom eget personell, personell som allerede er engasjert drft vedlkehold anlegget eller en gvurderngen anbefalngene er relmulg. lt brensel bygnng med oppvarmet bygnng med oppvarmet bruksareal bruksareal 400 m (regelmessg) hengg ekspert. Det er kr tl rege evante har nytteverd eeren 400 m (engangsvurderng) ompetansekrene skal skre at energvurderngen anbefalngene er relevante har nytteverd anlegg bygnnger anlegget. r eeren anlegget. I tabellen neden er skrftskret de ulke typene anlegg oppsummert. teknske anlegg er en som er ansvarlg vurderngen skal ha denne kompetansen: god nstallasjon, d ype anlegg Type Kr tl Type erfarng Lengde bruksareal 400kompetanse m (engangsvurderng) nvå/type yrkeserfarng utdannelse Ingen år jelanlegg Energvurderng regstrerngettersyn/drft teknsk anlegg børtl utføres Det er kr regelmessg energvur- Plkten tl energvurdern kjelanlegg real 400 m derng teknske anlegg bygnnger. s +JELANLEGG MED FOSSILT B en uhengg person. Ingen Ettersyn/drft 5 år Kompetansekr energvurderng jelanlegg Målet med 18:5 energvurderng teknske bygnng med oppvarmet Det ersom kr tl regelmessg energvurderng teknske anlegg bygnnger. M store kjelanlegg real 000 (dette kommer som et kr, etter en hørngsrunde ble anlegg er å stmulere tl energeffektv gjennom 400 m god (regelmess Energmerkeskrften kr tl tl hvlken kompetanse eksperten skal ha teknske anlegg erstller å stmulere energeffektvtet nstallasj tet gjennom god nstallasjon, drft s +LIMAANLEGG I BYGNING M anleggene. sluttet september. Iverksettelse før ) energvurderng. Den som laster opp rapporten fra energvurderng må energm armeanlegg med 1. BygnngsBachelor år vedlkehold anleggene. at hun/han har den kompetanse som krevesvarmet vl såbruksareal få mulghet tl slk o5 el, areal teknsk bygnnger. Plkten tl energvurderng gjelder fra (regelmessg) skal der gjennomføres s som gs anleggseer kan energrådgver skrve under skjema bekr 00 m To Ettersyn/drft / 5 rapporten år Plkten tl energvurderng gjelder fra s %LDRE VARMEANLEGG MED ved underskrft Plkten tl energvurderng gjelder ternatver kjelanlegg der gjennomføres brensel Det stlles krskal tl kompetanse relevant erfarng,med men fosslt eeren anlegget kan 8rngsbrev.pdf V har renset vannlednngene en norges største nærngsmddelndustrer de fkk vl bruke eget personell, personell som allerede er engasjert drft vedlkeho så raskt som mulg. lt brensel bygnng med oppvarmet bygnng med oppvarmet bruksareal 4 uhengg ekspert. seg ltt en raskelse. 400 m (engangsvu. Bygnngs-årg år Kompetansekrene skal skre at energvurderngen anbefalngene er releva teknsk bygnnger. eeren anlegget. I tabellen neden er skrftskret de ulke typene Ta en nøye kkk på dsse bldene. Bldet tl venstre vser det man tror er helt rent vann man har tappet har tll med Vår glasset mannstt. påman energmerkng: Den som er ansvarlg vurderngen skal ha denne kompetansen: yrkesfaglg. Ettersyn/drft / 5 år latt det renne ltt at det skal bl godt å kaldt å drkke. Det de fleste kke vet er at dette rene vannet nneholder store mengder bakterer Type anlegg Type Kr tl Type erfarng Lengd kjelanlegg. meget høye kmtall verder. Sden dette er fra en norges største nærngsmddelndustrer passer de heldgvs på bakterenvået bruksareal 400 m (engangsvurderng) Jarle Sølyst nvå/type kompetanse Aquamax entlasjonsanlegg r areal 500 To ternatver 1. Bygnngsteknsk. Bygnngsteknsk Bachelor Installasjon eller vurderng ventlasjonsanlegg bygnnger. -årg år praktske doserngspumper yrkesfaglg. jøleanlegg real 500 To ternatver 1. BygnngsBachelor Installasjon eller teknsk vurderng kjøleanlegg. Bygnngs-årg teknsk bygnnger. Evoluton seren: Den nye måten åyrkesfaglg. tenke rens doserngspumper på. Rense srkulasjonspumper Descalng pumps Alle pumpene Evoluton seren er utstyrt patent) støtskkert rustfrtt materale. Evoluton seren: Den nye måten å tenke rense / Denne dekker pumpedelen med slanger srkulasjonspumper på. Trykk kapastet er målt på pumpens Alle pumpene Evoluton seren er utstyrttrykksde. med en spesell hermetsk kappe (Egen patent) støtskkert lekker ut søler tl servceblen, på materale. dekker Therustfrtt value of pressuredenne and flow ratepumpedelen lageret etc. athndrer med slanger at rester rensevæske are measured the pump output. lekker ut søler tl servceblen, på lageret etc. På denne måten er pumpen enkel renslg å ta Modell Tankvolum HxLxD Vekt med seg. (lter) (cm) (kg) Alle pumpene EVOLUTION seren er så utstyrt med den nye Powerflux venderen som gjør at man kan styre vannstrømmen den retnng man vl. 8rngsbrev.pdf ganske vanlg Jarle alle vannsynngslednnger renseronshore har bred prakts vbåde. Bygnngs-årgnne rørsystemer år så her ser du atoffshore renhold er lkehar vktg så kjelepasserteknsk bygnnger. som renhold ellers et bygg. Ettersyn/drft /5å sertfkat. Hanyrkesfaglg. var teknsk sjef ved Hotell år kjelanlegg. Farrs Bad Larvk før han startet som Glasset tl venstre er etter at anlegget er skyllet rent er helt frtt bakterer. Skål! aprl 011. Ventlasjonsanlegg energrådgver 1. BygnngsBachelor Installasjon eller år Alle pumpene EVOLUTION seren er så som gjør at man kan styre vannstrømmen den retnng man vl. Effekt (kw) Trykk (bar) store kjelanlegg areal 000 (dette kommer sometvedlkehold kr, etter hørngsrun ved drft en automasjons m sluttet september. Iverksettelse før I glass nummer to1.har rens gått Bachelor 17 mnutter ser at teknske Varmeanlegg med kjel-, Bygnngs år vannbehandlngsvvvs belegget på nnvendge rørvegger har begynt kjel, arealsom stter teknsk bygnnger. anlegg. Han er utdannetløsnet elektker GrL/ 5 å ToEtter noen 400 åm løsne. flere tmer har alt beleggetettersyn/drft alternatver energmontør da ser det jo rmelg svart ut. Faktsk Gr helt H. lle. kjelanlegg. Dette er år På denne måten er pumpen enkel renslg å ta med seg. Kapastet (l/t) yrkes produksjonsvannet hndrerutdannelse påenergrådgver den måten at noenved Jarlestterutdannet Ingen Ettersyn/drft år Kjelanlegg blr syke. Hva tror du skjer der ngen passer? Rktg, Energvurderng regstrerng teknsk anle Telemark. på Han er sertfsert år areal kjelanlegg 400 m Fagskolen mange blr syke, men få tenker på at det kommer en uhengg person. Ettersyn/drft 5 år Kjelanlegg kjelepasser Ingen har mer enn 10 års erfarng vannet. Skkerhetsklarerng areal 500 m To alternatver teknsk. Bygnngsteknsk -årg yrkesfaglg. vurderng ventlasjonsanlegg bygnnger. Kjøleanlegg 1. BygnngsBachelor Installasjon eller areal 500 teknsk vurderng lekkasjer uten å svese eller bruke verktøy. To m Stopper kjøleanlegg Tåler trykk opp tl 0 bar varme opptl 480 grader. alternatver. Bygnngs-årg Benyttes som permanent mdlertdg teknsk eller løsnng. bygnnger. yrkesfaglg. Leveres størrelsene: 5x150 cm 10x450 cm. år år år Evoluton seres: the new way to devse descalng pumps. All the pump n the Evoluton seres are ftted wth a specal hermetc cap (Aquamax Patent Pendng) En ny revulusjonerende sere rense,doserng n shockproof and ant-corrosve plastc wth the srkulasjonspumper med støtskkert rustfrtt deksel. functon of hermetcally sealng the pump to prevent exhalaton of chemcal substances that cause The revolutonary seres of descalng pumps wth corroson to metallc materals ( means of transport, specal shockproof and ant-corrosve plastc cap. equpment, laboratores, etc.) Furthermore the cap compact and easer to handle and transport. Model Reservor HxLxD Weght Flow rate max Power cons. Head lass of All the pumps n the Evoluton seres are ftted wth (lt) (cm) (kg) (lt/h) (kw) (max press./bar) protecton the new Powerflux flow nvertor. - en Gasellebedrft Atles Trykker AS, Porsgrunn 6 Styrke, skkerhet påltelghet uten sdestykke. 6 Power, safety and relablty wthout comparson. Aldr mer søl bl på utstyr Pb. 535 Kjørbekk, 370 Sken Tlf: Faks: No more fumes and corroson n transport and on equpment.

LEGIONELLA. Vet du nok om. til å kunne hjelpe kundene dine? Termorens med internasjonale kontrakter

LEGIONELLA. Vet du nok om. til å kunne hjelpe kundene dine? Termorens med internasjonale kontrakter Ekspert på Legionella og energiøkonomisering Vet du nok om Enøk? Legionella? LEGIONELLA til å kunne hjelpe kundene dine? Les mer på side 2, 3 og 6 Termorens med internasjonale kontrakter Aldri har ENØK

Detaljer

LEGIONELLA. Spar 20 til 50 % på energikostnadene. i kommunale bygg. SAMTIDIG! Se siste side

LEGIONELLA. Spar 20 til 50 % på energikostnadene. i kommunale bygg. SAMTIDIG! Se siste side Rent vann - rene rør - ren energi - en ren kundeavis LEGIONELLA Enøk? Legionella? Har du alt under kontroll og kjenner du kommunens tilsynsplikt? Les mer på side 2, 3 og 6 Les mer på side 4 Aldri har ENØK

Detaljer

Rene overflater - Rene rør - rent vann

Rene overflater - Rene rør - rent vann Rene overflater - Rene rør - rent vann Korrosjonsfjerning i rør og på overflater Fjerner SALE og KALK i rørsystemer Legionella og bakteriesikring ombord Hvordan holde bokskjølerne rene? Fjerner skjell

Detaljer

Rene overflater - Rene rør - rent vann

Rene overflater - Rene rør - rent vann Rene overflater - Rene rør - rent vann Korrosjonsfjerning i rør og på overflater Fjerner SALE og KALK i rørsystemer Legionella og bakteriesikring ombord Hvordan holde bokskjølerne rene? Fjerner skjell

Detaljer

Lise Dalen, Pål Marius Bergh, Jenny-Anne Sigstad Lie og Anne Vedø. Energibruk î. næringsbygg 1995-1997 98/47. 11 Notater

Lise Dalen, Pål Marius Bergh, Jenny-Anne Sigstad Lie og Anne Vedø. Energibruk î. næringsbygg 1995-1997 98/47. 11 Notater 98/47 Notater 998 Lse Dalen, Pål Marus Bergh, Jenny-Anne Sgstad Le og Anne Vedø Energbruk î. nærngsbygg 995-997 Avdelng for økonomsk statstkk/seksjon for utenrkshandel, energ og ndustrstatstkk Innhold.

Detaljer

SNF-rapport nr. 19/07

SNF-rapport nr. 19/07 Analyse av strukturerte spareprodukt Et Knderegg for banknærngen? av Ger Magne Bøe SNF-prosjekt nr. 7000 SAMFUNNS- OG NÆRINGSLIVSFORSKNING AS BERGEN, OKTOBER 2007 Dette eksemplar er fremstlt etter avtale

Detaljer

Sykehus for flaggermus Taus vår på Vestlandét. Åpent polhav og endret klima TYNN IS

Sykehus for flaggermus Taus vår på Vestlandét. Åpent polhav og endret klima TYNN IS Sykehus for flaggermus Taus vår på Vestlandét Åpent polhav og endret klma PÅ - 4 TYNN S - Mljøagentene Leder Klmaendrngenes prs Kjøp av kvoter skal g statsansatte ltt bedre samvttghet når de set ter seg

Detaljer

Norges Naturvernforbund 2/2001. KR39. efen for. miljøvernere

Norges Naturvernforbund 2/2001. KR39. efen for. miljøvernere Norges Naturvernforbund 2/2001. KR39 efen for 00000 mljøvernere meren jeg fylte seks, og faren mn med «skrårute». Sort med tak sommeren. Det vn tryktlg spnle. fylte bensn på den gamle Angl hvor v måtte

Detaljer

i i i i JUBILEUMSNUMMER i i 200 år er gått siden én av våre lokale menn dro til Eidsvoll og ble med på den på den viktigste

i i i i JUBILEUMSNUMMER i i 200 år er gått siden én av våre lokale menn dro til Eidsvoll og ble med på den på den viktigste 200 år er gått sden én av våre lokale menn dro tl Edsvoll og ble med på den på den vktgste begvenheten for utvklngen av det moderne Norge. Les om Chrstan Adolph Ddrks og sju av klubbens medlemmer som alle

Detaljer

Natur&miljø / Norges Naturvernforbund I 2.20071 kr65 NORGES FRS1E. ivillw AKTIVXST. Fryktet hverken isbjorn, re eller folkemening

Natur&miljø / Norges Naturvernforbund I 2.20071 kr65 NORGES FRS1E. ivillw AKTIVXST. Fryktet hverken isbjorn, re eller folkemening Natur&mljø / Norges Naturvernforbund 2.20071 kr65 NORGES FRS1E vllw AKTVXST Fryktet hverken sbjorn, re eller folkemenng «man da Leder Tr.nyo 5 Evo ((Man kan kke se den Krse under Vann» /ål D Femme Trungn

Detaljer

Alderseffekter i NVEs kostnadsnormer. - evaluering og analyser

Alderseffekter i NVEs kostnadsnormer. - evaluering og analyser Alderseffekter NVEs kostnadsnormer - evaluerng og analyser 2009 20 06 20 10 20 10 20 10 21 2011 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 R A P P O R T 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20

Detaljer

RENE GULV. Kärcher rengjøringsmaskiner OPPSKURINGSMASKINER GULVVASKEMASKINER TEPPERENSERE STØVSUGERE FEIEMASKINER + MYE MER. Avsender - Kärcher AS

RENE GULV. Kärcher rengjøringsmaskiner OPPSKURINGSMASKINER GULVVASKEMASKINER TEPPERENSERE STØVSUGERE FEIEMASKINER + MYE MER. Avsender - Kärcher AS Avsender - Kärcher AS RENE GULV Kärcher rengjørngsmaskner OPPSKURINGSMASKINER GULVVASKEMASKINER TEPPERENSERE STØVSUGERE FEIEMASKINER + MYE MER Gyldg frem tl 01.07.2014 - Prsene er kun gyldge hos deltagende

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Innledning. I. Teorigrunnlag, s. 5

Innholdsfortegnelse. Innledning. I. Teorigrunnlag, s. 5 Innholdsfortegnelse Innlednng I. Teorgrunnlag, s. 5 a) Nyklasssk nytteteor, s. 5 b) Utvdet nyttebegrep, s. 6 c) Lneære utgftssystemer, s. 7 d) Mellom-menneskelg påvrknng, s. 8 e) Modernserng og bostedspåvrknng,

Detaljer

4J NATURVERN. Natrn S Miljø er tilsluttet Fagpressens Redakterplakat. leder. kort I I

4J NATURVERN. Natrn S Miljø er tilsluttet Fagpressens Redakterplakat. leder. kort I I skråbhkk steronjyplng klar j ELG I FORUT FOR SIN TID Testosteronjyplng er bltt det nye moteordet. Det fnnes.alle. avser, Når alkylfenolene, nonylfenolene og alle de andre forbndelsene som mobber hormonene

Detaljer

Leder. Lov verner natur. Bilkoen prises ut. Økologisk uoiige. iet NJ, 1w I L 1. På Normans vis Vi kan kanskje si at de er ned NATURVERN FORBUNDET

Leder. Lov verner natur. Bilkoen prises ut. Økologisk uoiige. iet NJ, 1w I L 1. På Normans vis Vi kan kanskje si at de er ned NATURVERN FORBUNDET Utgver: Norges Naturvern forbund Postboks 2113 GrOner løkka, 0505 OSLO, Norge. Resøksadresse: Nedregate 7 T1f 22 71 5520 Telefax: 22 71 5640 Bankgro: 1720.05.00717 Postgro: 0803 5 09 46 02 Ansvarlg redaktør:

Detaljer

Kvalitetskontrollhåndbok. mammografi

Kvalitetskontrollhåndbok. mammografi NO9400084 Kvaltetskontrollhåndbok mammograf NEI-NO--431 Strålevern HEFTE 2 IssNtx(4 4«;jy rum 1W4 ;Sr statms * Stvålevem Strålevern HEFTE 2 Kvaltetskontrollhåndbok mammograf ' cf-r Statens strålevern Referanse:

Detaljer

LEDER. inn i det ulonn

LEDER. inn i det ulonn .1 0. 0 td r *.1 z D j b. 0 td (D 4 11 VDVDKtzÆFr LEDER 1 O& væwvx/zæfr,çr,wves Dr Et lokalt energselskap tllegg tl energproduksjon har NTE lang erfarng med nstallasjon og oppbyggng av elektrske anlep

Detaljer

Fokus. nøkkelen til suksess. GS1-systemet. logistikk. store gevinster. Mer effektiv. EPC/RFID skaper. nr 4 P desember P 2012

Fokus. nøkkelen til suksess. GS1-systemet. logistikk. store gevinster. Mer effektiv. EPC/RFID skaper. nr 4 P desember P 2012 Fokus nr 4 P desemb P 2012 gs1 the global language of busness M effektv lstkk EPC/ skap store gevnst GS1-system nøkkelen tl suksess 4 6 nnhold led Isonor IT AS EDI Gjort enkelt! M effektv mljøvennlg transport

Detaljer

Norge gror igjen. jt!!ib

Norge gror igjen. jt!!ib 17 / g-.7 - f 4..1 form - tl 7 v Leder Norge gror gjen fr P H.,ta he1 âr du ortemærng ftrpåfyll av Snart sommer, vordan er fereplan ene? Tl fjells etter dger ørret? 111cr late dager nede bygda, med sju

Detaljer

norsk fagpresse Natur & Miljø er tiisiuttet Fagpressens Redakterplakat leder Den nye Napoleon sett med Tor Bomann Larsens øyne. Farvel naturvernår

norsk fagpresse Natur & Miljø er tiisiuttet Fagpressens Redakterplakat leder Den nye Napoleon sett med Tor Bomann Larsens øyne. Farvel naturvernår 1_ e se Å a s. - L (.. 4 Sa Ja jeg skråbhkk ULVETDER Q lle slkket ven på ryg en det forr e naturvern ret. Det er kke bare hatt å være ulv ar det kke e tlvettl Natur Ve naret e over. le te gang ko t kl..

Detaljer

Fokus. effektive lanseringer. Standarder. Ny standard. løser utfordringene GTIN nøkkelen til sporbarhet. nr 2 P juni P 2013

Fokus. effektive lanseringer. Standarder. Ny standard. løser utfordringene GTIN nøkkelen til sporbarhet. nr 2 P juni P 2013 Fokus nr 2 P jun P 13 gs1 the global language of busness Ny standard effektve lansng Standard løs utfordrngene GTIN nøkkelen tl sporbarh nnhold led 4 6 Isonor IT AS 26 Coca-Cola skkh vdkjeden 4 Års vktgste

Detaljer

SI STEFAN VODA ER CHARTRET

SI STEFAN VODA ER CHARTRET krst Guttormen er valgt tl vår nye unonspresdent fra oktober år. Hun kommer fra Oslo II-klubben og er Sorords gjesteskrbent! Les og bl nsprert! Sde 26 og 27 else Karlsson, strålende bldt chartermedlem

Detaljer

Norges Naturvernforbund 3/1999. KR39. fugle. jakti kongens

Norges Naturvernforbund 3/1999. KR39. fugle. jakti kongens atur.. Norges Naturvernforbund 3/1999. KR39 På fugle jakt kongens elva e EN HELT VANLG ETTER- MDDAG NATUREN Fast-food gjør oss fete og dumme, Hvordan vrker det Serenget: Sjraffmoren og ungen beter et akasetre.

Detaljer

UTGIS AV BJØRKELANGEN NÆRINGSFORENING I SAMARBEID MED LOKALE UTBYGGERE

UTGIS AV BJØRKELANGEN NÆRINGSFORENING I SAMARBEID MED LOKALE UTBYGGERE Tema: F antastske tomtetlbud tl rmelge prs Bredt skoletlbud Ny skole, helsehus svømmehall p gang Mangenfjellet et skeldorado BYGG OG BO BEDRE p UTGIS AV BJØRKELANGEN NÆRINGSFORENING I SAMARBEID MED LOKALE

Detaljer

FjellsikringsPosten 2015

FjellsikringsPosten 2015 FjellskrngsPosten 2015 Sponsor: Sponsor: Sponsorene har bdratt med nnhol posene Sponsorene har bdratt med nnhol posene samt annonsng. Sponsorene samt annonsng. har bdratt med nnhol posene Inntektene går

Detaljer

Kapitalbeskatning og investeringer i norsk næringsliv

Kapitalbeskatning og investeringer i norsk næringsliv Rapport Kaptalbeskatnng og nvesternger norsk nærngslv MENON-PUBLIKASJON NR. 28/2015 August 2015 av Leo A. Grünfeld, Gjermund Grmsby og Marcus Gjems Thee Forord Denne rapporten er utarbedet av Menon Busness

Detaljer

Fokus. byggevarebransjen. Milliardpotensial i. Økt lønnsomhet med GS1 Consulting Mer effektiv. verdikjede for mat. nr 3 P SEPTember P 2012

Fokus. byggevarebransjen. Milliardpotensial i. Økt lønnsomhet med GS1 Consulting Mer effektiv. verdikjede for mat. nr 3 P SEPTember P 2012 Fokus nr 3 P SEPTemb P 2012 gs1 the global language of busness Mllardpotensal byggevarebransjen Økt lønnh GS1 Consultng M effektv vdkjede for mat hear real-world case studies from these and oth featured

Detaljer

TheraPro HR90. 2. Kort veiledning. 1. Leveringsomfang

TheraPro HR90. 2. Kort veiledning. 1. Leveringsomfang . Kort velednng TheraPro HR9. Leverngsomfang Elektronsk radatortermostat I paknngen med radatortermostaten f nner du: 4 Den elektronske radatortermostaten regulerer romtemperaturen nøyaktg tl nnstlt verd

Detaljer

Nr. 11994 PRIS I LOSSALG kr. 39 NORGES NATURVERNFORBUND Ç,/ -, i ii. r i

Nr. 11994 PRIS I LOSSALG kr. 39 NORGES NATURVERNFORBUND Ç,/ -, i ii. r i Nr. 11994 PRS LOSSALG kr. 39 NORGES NATURVERNFORBUND Ç,/ -, r. r Det Utgvor: Norges Naturvernforbund Postboks 2113 Grüner lølka, 0505 OSLO, Norge. B.søksadresse: Nedregate 7 Tf: 22 71 55 20 Telefa.x: 22715640

Detaljer

OD 09 f O R V I D e R e G Å e N D e temahefte Internasjonal Uke: OD-dagen: om årets prosjekt hva OD dreier seg om om du ønsker det!

OD 09 f O R V I D e R e G Å e N D e temahefte Internasjonal Uke: OD-dagen: om årets prosjekt hva OD dreier seg om om du ønsker det! OD 09 temahefte f OR VIDe R e GÅe NDe Internasjonal Uke: 19. 28. oktober 2009 OD-dagen: 29. oktober 2009 1 Lær om årets prosjekt 2 Forstå hva OD dreer seg om 3 Jobb om du ønsker det! Innhold ansvarlig

Detaljer