Innspill fra kommunene til handlingsplan for trafikksikkerhetsarbeidet i Nord-Trøndelag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innspill fra kommunene til handlingsplan for trafikksikkerhetsarbeidet i Nord-Trøndelag"

Transkript

1 Innspill fra kommunene til handlingsplan for trafikksikkerhetsarbeidet i Nord-Trøndelag Innspillene er gjennomgått og kommentert i møte i FTU 14. november 2013 Kommune Innspill Merknader Lierne Grong Høylandet Viltrydding. Håper det selvpålagte påbudet mot kjemisk bekjempelse av sly langs veien. Pengene man sparer på dette vil komme godt med til andre oppgaver. Gjenveksten vil bare øke for hver gang man rydder mekanisk på grunn av gjødslingseffekten. Rydding langs vegen er viktig for trafikksikkerheten. Mange viltulykker unngås, og veien tørker opp fortere, slik at man unngår glatte partier i overgangen vår/sommer og høst/vinter. Dessuten blir sikten bedre. 1. Under satsingsområde, pkt. 3.1 «si i fra», bør det i tillegg til mopedopplæring også vurderes om ATV skal tas inn. Det registreres at stadig større andel av åringer kjører ATV. Dette kan være en større utfordring i nordre deler av Nord-Trøndelag, men vi antar at fylket kan ha en slik utvikling. 2. Det må erkjennes at flere av fylkets 23 kommuner enten ikke har trafikksikkerhetsplan eller har en eldre og ikke funksjonell plan. Mange prøver å utforme sin egen plan, men vi tror at kvaliteten og funksjonaliteten er svært forskjellig. Hadde det vært en ide at FTU sørger for eller bidrar til å få utarbeidet et forslag til mal for en slik plan. Gjerne to utkast, en mer omfattende og en noe enklere. Vi tenker da på oppbygging, inndeling, egnethet og rullering, presentasjonsform og i et format som oppfattes fremtidsrettet. Innholdet i planen må selvsagt hver enkelt kommune legge inn. Malen må være slik at den krever et lokalt engasjement. Foreslår at FTU vurderer å få utarbeidet et slikt malsett. 3. Støtter innspillet fra Lierne kommune. 1. Høylandet har et aktivt trafikksikkerhetsutvalg. Det arrangeres demonstrasjon av refleksbruk for 1. og 5. klasse hvert år i samarbeid med Trygg trafikk samt Politiet. 2. Utvalget har en handlingsplan for trafikksikkerhetsarbeid som revideres jevnlig. 3. I vår handlingsplan er det oppført tiltak som har vært med i en årrekke men som har vært vanskelig å gjennomføre pga. ressursmangel. 4. Det blir i disse dager tatt tak i noen av punktene i handlingsplanen ifm. Opprusting av fv. 17 (Busslommer) 5. Kommunen har lenge arbeidet for å få forlenget eksisterende gang- og sykkelvei slik at den er i sammenhengende i 2 km utstrekning fra skole slik det er satt som mål for fylket. Dette er ikke blitt FTU er åpen for at det gis tillatelse til å bruke kjemiske midler til bruk for å bekjempe sly langs vegen. Statens vegvesen har tatt tak i problemet og er i gang med å lage en felles praksis for hele region midt. Legger til rette for at ATV tas inn i løpet av perioden sammen med moped. FTU lager en mal med et minimum av momenter som bør inn i en kommunal TS-plan. FTU vil reise rundt i kommunene og presentere malen. Sak på FTU-møtet 19/ Positivt at kommunen tar tak i bruk av refleks! Bra! Viktig for trafikksikkerheten. Vurderes gjennom fysiske tiltak i Fylkesvegplanen.

2 Leka Meråker Stjørdal prioritert fra vegvesenets side. Kommunen har derfor satt i gang planprogram for dette nå i Belysning langs fylkesveg generelt og vår fylkesveg Belysning av skoleveg 2 km fra skolen 3. Fortau langs skoleveg 4. Lysregulering med Madsøy bru 5. Rydding av skog og kratt rundt lyspunkter langs fylkesveg Leka kommune slutter seg til Handlingsplanen som er lagt frem og synes det er veldig positivt med satsing på våre unge. Da føler vi at det er spesielt viktig at lys langs fylkesveger som også er skoleveger har en gjennomgående standard i fylket, dvs. at det er lys i de og at de synes godt mtp. at det ryddes langs lyspunktene. Det er viktig for våre unge både av sikkerhetsmessige grunner og sett i et helseperspektiv at fylkesvegene har lys slik at de kan ferdes uavhengig av årstid. 1. Trening langs veg: Fokus på organisert trening langs vei. Kurs eventuelt informasjonskampanje for trenere og lagleder med tanke på hva en skal huske på, og lære barn og unge til å huske på når trening foregår langs vei. 2. Ettersøk av skadet vilt langs offentlig vei: Ville vært en fordel med «varseltrekantskilt» med eventuelt lys for å varsle trafikken om at ettersøk pågår, og at de bør senke farten/ta hensyn. Arbeidsoppgaven oppfattes i dag enkelte ganger som farlig av de som utfører den, spesielt langs E14. Holdningsskapende arbeid: Vi må jobbe for at trafikantene tar større ansvar for egen sikkerhet. På alle plan må det øves på å ta hensyn til andre. Dersom vi får et samfunn hvor vi blir flinkere til å vise høflighet og hensyn, vil dette gjenspeiles i hvordan vi oppfører oss i trafikken. Trygg skoleveg: Alle barn må ha rett til trygt å ferdes mellom hjem og skole. Her kan «barnetråkk» være et nyttig verktøy for å kartlegge farlige og utrygge skoleveger. Utbygging av sammenhengende gang- og sykkelvegnett: Etter trafikksikkerhetsutvalget i Stjørdal kommunes mening er det uforsvarlig å bygge nye veger uten samtidig å ivareta de myke trafikanter med gang-/sykkelveger eller fortau. Det Positivt! Vurderes gjennom fysiske tiltak i Fylkesvegplanen. Skal ivaretas gjennom Driftskontrakten. Veglys er et godt trafikksikkerhetstiltak FTU anmoder idrettslag om at de legger trening til tilrettelagte områder, ikke på trafikkerte veger. De som driver ettersøk må være bevisst på å bruke varseltrekanten som ligger i bilen når de er ute på oppdrag. I tillegg må de bruke refleksvest. Må videreføres i kommunal TS-plan Kartlegging av «barnetråkk» er en god ide. Finnes egen veileder i miljøvern Dep. Viktig å få inn i kommunal TS-plan. Ivaretas gjennom plansystemet. Side 2

3 er også viktig å bygge ut manglende trekninger for å få et sammenhengende vegsystem for fotgjengere og syklister mellom hjem - skole og hjem arbeidsplass. Trafikksikkerhet inn i all utbygging: Ved all utbygging i byer og tettsteder bør det kunne tas inn at det prosentvis skal settes av midler av utbyggingskostnadene til trafikksikkerhetstiltak. Samordne innsats mellom kommune fylke stat: Det er svært viktig at alle drar lasset i samme retning og at kommune, fylke og stat samarbeider for å få et tryggest mulig resultat når det gjelder trafikksikkerhet. «Den vet best hvor skoen trykker som har den på» kan være et utgangspunkt. Her er det viktig at kommunenes trafikksikkerhetsutvalg blir tatt på alvor når de ber om at det blir satt inn tiltak for å øke trafikksikkerheten på veger i sin kommune. Innspill fra Kåre Børseth medlem i KTU Stjørdal: Oppgradering av gangfelt på våre fylkesveger. Nytt gangfelt på fv. 705 Hell Nye gang- og sykkelveger i Stjørdal Forlengelse av gang- og sykkelveg fra Haraldreina skole til Moanes på E14 I forbindelse med ny Forra bru forlenges gang- og sykkelvegen fra Lerfall til Fornes på E14 Gang- og sykkelveg fra Hell til Elvran kapell langs fv. 705 Trafikksikkerhetstiltak på E14 Ny vurdering av fartsgrenser på E14 Det gjennomføres gjennomsnittsmåling av fart på strekningen Bjørgmyra Franzefoss på fv Nedsatt fart v/franzefoss på fv. 705 Skolebusser: det må bli forbud mot ståplasser i alle skolebusser. Seler for alle skolebarn. Alkolås i alle skolebusser. Enklere ordning med busskort for skolebarn. God ide! Infrastruktur knyttet til trafikksikkerhet (blant annet gang- /sykkelveger) der behovet skyldes utbyggingsprosjekter bør være en del av slike prosjekt, også finansieringsmessig. Må vurderes gjennom arbeidet med Fylkesvegplanen Skoleskyssen skal planlegges med sitteplass og setebelte til alle skysselever i grunnskolen Vedtak i Fylkestinget. Det er påbudt bruk av setebelte. Det pågår et prøveprosjekt med alkolås i skolebusser Ungdomskort vurderes i Fylkeskommunen Side 3

4 Verdal Innvandrerrådet i Verdal Trafikksikkerhetsarbeidet i Nord-Trøndelag bør sette mer fokus på sammenhenger mellom trafikksikkerhet og folkehelse i forbindelse med blant annet skoleveg. Overfokusering på trafikksikkerhet kan bidra til redusert folkehelse. Gang- og sykkelvegutbyggingen må intensiveres hvordan kan gang- og sykkelvegtrafikk ivaretas der det mangler gang- og sykkelveger, slik at busstransport og foreldrekjøring kan begrenses. Verdal kommune mener at FTU i tillegg til handlingsplanens satsingsområder må arbeide for at; Det gjennom nullvisjonsprosjektet E6 Mule Vist blir bevilget midler for gjennomføring av nødvendige trafikksikkerhetstiltak i kryss E6/fv.72 Vinne, kryss E6/fv.173 Fleskhus, på E6 i Bjørga og at det prioriteres gang- og sykkelstiforbindelse på E6- brua over Verdalselva Det på samtlige fylkesveger blir fastlagt at vegeier skal stå for investering og drift av nødvendig vegbelysning. Kommunene gjennom KS bør få plass som konsultativt medlem i FTU Dette er et kjempeviktig tema i dagens trafikkbilde. Nullvisjonen er et krevede og godt mål for jobbinga med trafikksikkerhet. Forebyggende arbeid er helt avgjørende for å nå dette målet. Ungdom i alderen år er overrepresentert i trafikkulykker. Det er derfor kjempebra at det settes i gang forebyggende arbeid inn mot denne gruppen pkt Si ifra. I tillegg er det viktig at skolene blir involvert i opplæringen av barn og unges adferd i trafikken. Dette er jo allerede inne i fagplanene, men likevel viktig at det blir foretatt kursing og opplæring av ansatte i skoler og barnehager, så de kan drive en best mulig opplæring. Meget gode satsingsområder under pkt Ellers er jo satsing på veier og gangveier meget viktig for å bedre trafikksikkerheten for myke trafikanter. Ellers er det hyggelig lesing å se at opplæring av eldre bilførere blir prioritert. Kurspakke for bilførere 65+ er meget bra satsing. Til slutt vil vi kommentere det punktet som berører oss Sammensatt problemstilling. Avklares gjennom planprosessen. Det er vanskelig å se at TS overfokuseres på bekostning av helse. Begge deler skal vurderes i planleggingen. Strekningen omfattes også av KVU (konseptutvalgutredning) Trondheim Steinkjer. Større prosjekter vil prioriteres gjennom videre arbeid som følge av denne. Funksjonsinndelingen med fire kategorier A-D er vedtatt i fylkestinget. I det ligger at NTFK ikke vil drifte lysanlegg langs C og D veger Endring må eventuelt vurderes i neste planperiode. FTU er positiv. Sak på neste FTU-møte 19/ Hyggelig med gode tilbakemeldinger på arbeidet FTU gjør Side 4

5 Innherred samkommune, enhet landbruk & naturforvaltning Fagansvarlig viltforvaltning Røyrvik mest, nemlig innvandrere og trafikkopplæring. Det er meget hyggelig og på sin plass at denne gruppen trafikanter vies oppmerksomhet. De kommer fra mange forskjellige kulturer med ulike trafikkulturer. Dette er en stor utfordring når alle sammen skal enes om en trafikkultur. Der er det meget bra at denne planen legger opp til kursing, informasjon og aktivitet med tema trafikksikkerhet. Norskopplæringa rundt om kring i kommunene kan være en fin arena for å spre informasjon. Vi ser frem til at planen blir vedtatt og at det gode forebyggingsarbeidet som er beskrevet blir satt i system. Gjelder pkt Vilt og vegtrafikk Organisering av dette arbeidet i Norge er lite optimal. I dette ligger det at kommunene er gitt ansvaret for å sørge for tiltak på vegnettet eid av staten og fylkeskommunene, samt delts tiltak på jernbanenettet. Dette burde vært profesjonalisert på en slik måte at det er vegeiere og jernbane som planlegger og iverksetter tiltak etter faglige innspill fra lokale viltmyndigheter. Disse eierne kan legge til rette for effektive anbuds- og driftsløsninger regionalt. I stedet for mange små og ikke koordinerte tiltak i regi av flere hundre kommuner med ulike kompetanse kan en bygge opp fagmiljø som profesjonaliseres hos eiere av samferdselsnettet. Da kunne midlene som jernbaneverket og vegvesen fordeler til lokale søknader gjennom f.eks. styringsgruppen i N-Trøndelag vært beholdt av aktørene til egne initierte tiltak, og en sparer unødig byråkratiserende tildelingsregimet som er etablert. Det ligger ikke innenfor NTFK`s myndighet å gjøre dette, men NTFK kan være et talerør for bedre organisering. Et annet og mer konkret punkt bør være at det igjen åpnes for bruk av godkjente sprøytemidler langs vegkanter der forholdene tilsier at det er åpenbart mest effektivt. Formannskapet har i møte den behandlet sak 51/13 og fattet slikt vedtak: Sikring og riktig merking av tuneller Skilting av skolebusser Gangveger i sentrum Tiltak langs veier for å hindre utforkjøring Oversender innspillet til styringsgruppen for Viltrein, trafikk. Må vurderes i arbeidet med fylkesvegplan. Tar det opp som sak i FTU. Forfølger saken videre, krever endringer i regelverket. Tas inn i planen. Må vurderes i arbeidet med fylkesvegplanen Side 5

6 Midtre Namdal Samkommune Kommuneoverlegen Levanger Trafikksikkerhetsutvalget Planen inneholder mange gode tiltak som støttes av Røyrvik formannskap. Handlingsplanen er oversiktlig utarbeidet og dekker alle aldersgrupper. Midtre Namdal samkommune v/konsulent i miljørettet helsevern og folkehelsekoordinator har følgende innspill til planen: Sykkelstier og plass til syklister må prioriteres når nye veier bygges hvis dette er et prioritert område. Dette kommer ikke godt nok fram i handlingsplanen. Pkt. 3.3, Trafikksikker kommune; «Helse- og omsorgstjenesten har som oppgave å fremme folkehelse». Det er viktig å poengtere at det er kommunen som har som oppgave å fremme folkehelse jfr. Ny folkehelselov, og ikke bare helse- og omsorgstjenesten. Pkt Eldre i trafikken; Handlingsplanen gir lite konkret satsing mot eldre bilførere. Det blir stadig flere eldre i trafikken. Det må presiseres nærmere hvordan en får flere med på kurspakken «Eldre bilfører». Eldrerådets rolle i dette arbeidet må presiseres. Videre hvordan en kan samarbeide med frivillige lag og organisasjoner for å få flere til å ta kurspakken. Pkt Innvandrere; Det ønskes at det beskrives mer konkret satsning til innvandrere. Pkt Sykkelgård; Bør beskrives hva en sykkelgård er, dette blir uklart i en handlingsplan hvor sykkelgård lanseres som et nytt begrep. Videre må kostnader beskrives og hvor eventuelt sykkelgård(er) skal legges. Nord-Trøndelag fylke består av mange små kommuner og det ønskes presentasjon/erfaring fra andre kommuner/fylker som har sykkelgårder, før en tar stilling til dette i Nord-Trøndelag. Pkt Vegtrafikkloven 34 førerretten; tallmateriale mangler i punktene. Nettsiden til Trafikksikker barnehage og skole kan lenkes opp under pkt. 3.3 «Trafikksikker kommune». Det er viktig at 3. punktet under satsingsområder for barn 0 Skal i varetas gjennom plansystemet. Viktig presisering. Tar det inn i planen Ok, skal presisere det nærmere i planen. Eldre bilfører skal i planen benevnes som 65+ Ok, skal presisere det nærmere i planen. En sykkelgård er et trafikksystem i miniatyr med gangfelt, vegkryss og skilt. Hensikten med banen er å gi barn og elever ved skolene opplæring i trafikkregler og trafikksikkerhet under trygge omstendigheter. Skal presisere dette nærmere i planen. Tallmaterialet var ikke ferdig utarbeidet når høringsutkastet ble sendt ut på høring. Det går inn under trafikksikker kommune. Skal ta i bruk riktig Side 6

7 5 år opprettholdes (side 12), «Det skal årlig gjennomføres kurs om trafikkoppdragelse for studentene på Barnehagelinja (bruk riktig betegnelse) på Høgskolen i Nord-Trøndelag». Sykkelgård (side 14); Fylkets trafikksikkerhetsutvalg må ha høyere ambisjoner enn at det kun er 1 sykkelgård som skal opprettes i perioden Det er viktig at fylket gir mulighet for flere kommuner om å søke midler til dette arbeidet. Trafikksikkerhetsmidler bør bli fordelt på 4 år i stedet for hvert år. Dette med tanke på å ivareta langsiktig tenking og forutsigbarhet for kommunene. Det vil gjøre at kommunene har større mulighet til å gjennomføre prosjekt det søkes midler til. betegnelse i planen. I første omgang 1. Må samle erfaring og senere vurdere om det kan bygges flere. FTU vil se på en annen ordning som er mer forutsigbar for kommunene. Dette kommer vi tilbake til. Overhalla Støtter forslaget fra Fylkets barne- og ungdomsråd om representasjon i FTU 1. Overhalla kommune gir sin tilslutning til framlagt forslag til Handlingsplan for trafikksikkerhetsarbeidet i Nord-Trøndelag , og de satsingsområder som skal gjennomføres i perioden. 2. Kommunen har følgende innspill/kommentarer: - Prosjekt/tiltak som ligger innenfor 4 km fra skole gis prioritet på linje med tiltak som ligger innenfor 2 km fra skole ved søknad om trafikksikkerhetsmidler. - Tiltak rettet mot trafikksikker adkomst til fritidsaktiviteter tas inn som et prioritert kriterium ved søknad om trafikksikkerhetsmidler. - Kommunens mulighet til å søke om trafikksikkerhetsmidler en gang per år, anbefales videreført. - Kommuner som søker om trafikksikkerhetsmidler bør dokumentere i søknaden at tiltaket er politisk vedtatt og finansiert. - Fylkets årlige tilskudd til tiltak for trafikksikkerhet til kommunene bør økes for å stimulere til at flere tiltak blir realisert. - En mulig forsterket satsing på kollektivtilbud i områder med stor trafikk/høy ÅDT bør omtales som relevant tiltak i planen. Innen 2 km fra skole er vedtatt i fylkestinget men, innenfor 4 km fra skole vurderes. Skole har 1. prioritet. Dette ligger til grunn for hele ordningen. Men fritidsaktiviteter og skole er ofte på samme plass. FTU vil komme tilbake med dette. Viktig å få til en forutsigbar ordning for kommunene. Bra poeng! Tema i neste FVP eller transportplan. Side 7

8 Leksvik SLT-koordinator Takk for høringsutkast til Handlingsplanen. Jeg har fått det til gjennomlesing som SLT-koordinator i Leksvik kommune. Handlingsplanen er spennende lesing, men det er enkelte punkter i planen jeg vil kommentere. I forordet til planen står det «Foreldre sammen med sine barn bør tenke over sine handlinger i trafikken fordi barn ser opp til dem som rollemodeller». Jeg savner litt mer argumentasjon rundt viktigheten av foreldrerollen og foreldrenes ansvar senere i planen. Det store ansvaret vi voksne har som forbilder i trafikken kan ikke understrekes for ofte. Barn observerer og kopierer det vi voksne gjør og om det ikke er i samsvar mellom det vi sier og det vi gjør, blir lærdommen oftest det vi gjør. Små barn lærer ikke nødvendigvis holdninger, normer og verdiger gjennom teoretisk undervisning. De lærer mye gjennom omsorgspersonene, derfor kan vi gjennom barnas omsorgspersoner påvirke barna i forhold til gode holdninger i trafikken. Skap derfor holdningskampanjer som kan brukes i kontakt med foreldre fra de starter i fødselsgrupper/barselgrupper på helsestasjonene og la også helsestasjonene følge opp foreldrene frem til trafikalt grunnkurs. Også under trafikalt grunnkurs kan det settes mer fokus på foreldrerollen. I pkt står det at nullvisjonsstrekningen E6 Mule Vist, vil bli prioritert av politi og Statens vegvesen. Dette er vel og bra, men samtidig står i punkt 2.1 at Nord-Trøndelag er det fylket i landet der vi har den største andelen av ulykker som skjer utenfor tettbygd strøk. Hva gjør vi med dette? I punkt står det ikke noe om pårørende til eldre i trafikken (kan kanskje gå som melder under punkt ). Det er ikke enkelt å være pårørende til eldre med førerkort, som ikke er egnet til å kjøre bil. Jeg tror dette er en gruppe som man kan sette fokus på i forhold til å kunne bry seg og ta vare på sine nærmeste. Både i forhold til å sette grenser og være til hjelp. Samtidig trenger de informasjon om hvordan man skal gå frem for å få vurdert om noen av sine nærmeste ikke fyller vilkårene for førerrett. Bruk samarbeidspartnere til det viktige arbeidet som det vises til i handlingsplanen, som finnes både i næringslivet og hos frivillige organisasjoner. Kanskje kan vi legge mer ansvar til næringslivet og hos frivillige organisasjoner. Kanskje kan vi legge mer ansvar til næringslivet i forhold til å sette krav til transport, og bruk de mange frivilligsentralene rund i kommunene som sitter med mye kompetanse. Hos frivilligsentralene kan man både innhente informasjon og informere om kampanjer. Dette ligger inn i planen. Det kan presiseres enda mer i en kommunal TSplan. Bør absolutt få med dette inn i en kommunal TSplan. Tiltak mot utforkjøringsulykker ivaretas gjennom Fylkesvegplanen både ved nybygg av vegen og trafikksikkerhetsmidler. Dette går både inn under Eldre i trafikken og Vegtrafikkloven 34 førerretten. Viktig å tenke på i den kommunale TS-planen. FTU samarbeider med flere organisasjoner. Side 8

9 Steinkjer Ytre Namdal Regionråd Kystgruppen Inderøy kommune Steinkjer kommune sier seg i hovedsak fornøyd med Handlingsplan for trafikksikkerhet i Nord-Trøndelag , men vil be om følgende endringer/presiseringer i planen: Kommunene må sikres representasjon i FTU som konsultative/faglige medlemmer, via KS Nord- Trøndelag. Det bør sikres en kobling mellom planenes utstrakte bruk av holdningsskapende arbeid innenfor alle tre prosjektområdene, og FTU`s bruk av økonomiske virkemidler, slik at det etableres et mer fast system omkring det holdningsskapende arbeidet. Dette kan gjøres gjennom krav til innhold i kommunenes trafikksikkerhetsplaner som også må omfatte kommunens eget holdningsskapende - trafikkoppdragende arbeid. Kystgruppen sender et notat som høringsdokument og understreker positivt bredden i satsingsområdene. Kommunene samordner dette. Vedtak enstemmig vedtatt. Inderøy kommune er positiv til Handlingsplan for trafikksikkerhetsarbeidet i Nord-Trøndelag og har følgende merknader: 1. Inderøy kommune ønsker å endre søknadsperiode på trafikksikkerhetsmidler til hvert 4 år med ramme 8 mill. kroner (2 mill. kr pr. år) 2. Vilttiltak styrkes med kjemisk behandling av stubber langs veg. FTU er positiv. Sak på neste FTU-møte 19/ Holdningsskapende arbeid er gjennomgående i hele Handlingsplanen. FTU henstiller om at dette videreføres i de kommunale TS-planene. FTU vil komme tilbake med dette. Viktig å få til en forutsigbar ordning for kommunene. FTU er åpen for at det gis tillatelse til å bruke kjemiske midler til bruk for å bekjempe sly langs vegen. Statens vegvesen har tatt tak i problemet og er i gang med å lage en felles praksis for hele region midt. Side 9

Satsingsområde Tiltak /Mål Dagens situasjon Nye tiltak Frist for gjennomføring Kommunens rolle som barnehageeier.

Satsingsområde Tiltak /Mål Dagens situasjon Nye tiltak Frist for gjennomføring Kommunens rolle som barnehageeier. Vedlegg 2 Sjekkliste for å bli trafikksikker kommune Satsingsområde Tiltak /Mål Dagens situasjon Nye tiltak Frist for Kommunens rolle som barnehageeier. Alle kommunale barnehager skal oppfylle kriteriene

Detaljer

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: Q80 &13 Arkivsaksnr.: 13/ Dato:

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: Q80 &13 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: Q80 &13 Arkivsaksnr.: 13/8721-3 Dato: 09.08.2013 HØRING - STRATEGI FOR TRAFIKKSIKKERHET I BUSKERUD 2014-2023, HANDLINGSPROGRAM FTU 2014-2017 INNSTILLING

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan Rendalen

Trafikksikkerhetsplan Rendalen Trafikksikkerhetsplan Rendalen 2017-2021 Innhold Kapittel 1 Trafikksikkerhet i Rendalen kommune... 1 1.1 Kommunens ansvar for trafikksikkerheten... 1 1.2 Hvorfor skal Rendalen ha trafikksikkerhetsplan...

Detaljer

Trafikksikkerhet Nord-Trøndelag - med nullvisjonen i sikte Trafikksikkerhet Nord-Trøndelag - med nullvisjonen i sikte

Trafikksikkerhet Nord-Trøndelag - med nullvisjonen i sikte Trafikksikkerhet Nord-Trøndelag - med nullvisjonen i sikte Nullvisjonen innebærer at vi skal forebygge tap av liv og helse gjennom å begrense skadene i de ulykkene vi ikke klarer å forhindre En visjon vi strekker oss mot i trafikksikkerhetsarbeidet 2 Personskadeulykker

Detaljer

Rullering av Trafikksikkerhetsplan for perioden og revisjon av handlingsprogrammet

Rullering av Trafikksikkerhetsplan for perioden og revisjon av handlingsprogrammet Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe:2013/8650-4 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Rullering av Trafikksikkerhetsplan for perioden 2014-2017 og revisjon av handlingsprogrammet

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Bergen. Nordisk Trafikksikkerhetsforum Bergen15.05.13 Elin Horntvedt Gullbrå Bergen kommune

Trafikksikkerhetsplan for Bergen. Nordisk Trafikksikkerhetsforum Bergen15.05.13 Elin Horntvedt Gullbrå Bergen kommune Trafikksikkerhetsplan for Bergen Nordisk Trafikksikkerhetsforum Bergen15.05.13 Elin Horntvedt Gullbrå Bergen kommune Bakgrunn Hvorfor trafikksikkerhetsplan Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) la i Handlingsplan

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune 2015-2017

Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune 2015-2017 Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune 2015-2017 Innholdsfortegnelse Innledning, kriterier for Trafikksikker Kommune Side 3 Visjoner, hovedmål, delmål Side 4 Organisering av trafikksikkerhetsarbeidet

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Trafikksikkerhetsplan

Nore og Uvdal kommune. Trafikksikkerhetsplan Nore og Uvdal kommune Trafikksikkerhetsplan Høringsutkast oktober 2008 Innhold: 1. Innledning. 1.1. Bakgrunn for planen. 1.2. Oppbygging av planen. 2. Visjoner og mål for trafikksikkerhetsarbeidet i Nore

Detaljer

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg Utkast til uttalelse

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg Utkast til uttalelse Saknr. 17/3878-7 Saksbehandler: Øystein Sjølie Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018-2021. Utkast til uttalelse Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med

Detaljer

Klepp kommune P Å V E G. Kommunedelplan for trafikksikkerhet. rev. feb. 2013 Innledning

Klepp kommune P Å V E G. Kommunedelplan for trafikksikkerhet. rev. feb. 2013 Innledning Klepp kommune P Å V E G Kommunedelplan for trafikksikkerhet H a n d l i n g s d e l 2 0 1 3-2 0 1 4 rev. feb. Innledning 5 TILTAK Foreslått prioritering av tiltak har hovedvekt på nullvisjonen, tilrettelegging

Detaljer

Fylkestrafikksikkerhetsutvalget (FTU) i Rogaland

Fylkestrafikksikkerhetsutvalget (FTU) i Rogaland Fylkestrafikksikkerhetsutvalget (FTU) i Rogaland Sekretariat: Wenche Myrland, Rogaland fylkeskommune Ingrid Lea Mæland, Trygg Trafikk Bergen, 14.11.13 Fylkestrafikksikkerhetsutvalget 5 folkevalgte: Per

Detaljer

Planprogram. Arkivsak: 16/704 Arkivkode: 143 Q80 Sakstittel: KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET

Planprogram. Arkivsak: 16/704 Arkivkode: 143 Q80 Sakstittel: KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET Planprogram Arkivsak: 16/704 Arkivkode: 143 Q80 Sakstittel: KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2017-2020 Utarbeidet av Karmøy kommune, driftsavdelingen. 07.04.2016 Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende

Detaljer

STORFJORD KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2012-2013

STORFJORD KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2012-2013 9046 Oteren Tlf 77 21 28 00 Fax 77 21 28 01 STORFJORD KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2012-2013 31.05.2011. Offentlig ettersyn: 14.07.11-31.08.11 handlingsplan for trafikksikkerhet 2012-2013.

Detaljer

Plan for trafikksikkerhet 2014 2018 tiltaksdel

Plan for trafikksikkerhet 2014 2018 tiltaksdel Plan for trafikksikkerhet 2014 2018 tiltaksdel Vedlagt materiale er en oversikt over registrerte tiltak innen tema trafikksikkerhet i Rollag kommune. Listen inneholder både nye og tidligere registrerte

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR GAUSDAL

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR GAUSDAL TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR GAUSDAL Vedtatt av kommunestyret den 24.02.2011 i sak 8/11 2 INNHOLD Forord....s.3 Vedlikehold av planen...s.3 Del 1. Generelt om trafikksikkerhet..s.4 Generelt om Gausdal kommune..s.5

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016-2017

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016-2017 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016-2017 Gjøvik kommune 1 Vedtatt 17.12.2015 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 17.12.2015 Sak: 132/15 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016-2017 Behandling: Innstillingen fra Utvalg

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013. Vedlegg TILTAKSPLAN

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013. Vedlegg TILTAKSPLAN TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013 2013 Vedlegg TILTAKSPLAN Kort status oppdatering på planen. Vedtatt plan 14.12 2010 kommunestyresak i kursiv. Rutineoppgaver som utføres årlig Kostnad Status.

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune

Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune 2015-2017 Vedtatt Nordre Land kommunestyre 17.11.205 Innholdsfortegnelse Innledning, kriterier for Trafikksikker Kommune Side 3 Visjoner, hovedmål, delmål

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Trafikksikkerhetsplan Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Åge Isaksen aage.isaksen@innherred-samkommune.no 74048519 Arkivref: 2005/5026 - /Q80 Saksordfører: (Ingen) Utvalg

Detaljer

Kommuneplan for Grane Kommune

Kommuneplan for Grane Kommune Kommuneplan for Grane Kommune Trafikksikkerhet i Grane Lokal handlingsplan 2014-2017 Vedtatt i KS 18.06.2014 Retningslinjer Visjon / mål Arealplan Økonomiplan Temaplan Årsbudsjett Regnskap Årsberetning

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FOR TRAFIKKSIKKERHET Vedlegg til Regional transportplan DREPTE HARDT SKADDE

HANDLINGSPROGRAM FOR TRAFIKKSIKKERHET Vedlegg til Regional transportplan DREPTE HARDT SKADDE HANDLINGSPROGRAM FOR TRAFIKKSIKKERHET 2016-19 Vedlegg til Regional transportplan 2014-23 00DREPTE HARDT SKADDE Innhold 1 Forord... 1 2 Målsetning og strategiske føringer... 1 3 Oppbygging... 1 4 Beskrivelse

Detaljer

Trafikksikker kommune

Trafikksikker kommune Trafikksikker kommune Status, tre år inn i prosjektet, nettverkstreff Stavanger Hans Martin Sørensen, Trygg Trafikk Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid (Innlegg på Trafikksikkerhetskonferansen i Tønsberg

Detaljer

Trafikksikker kommune

Trafikksikker kommune Trafikksikker kommune Status tre år inn i prosjektet, Sundvolden februar 2017 Harald Heieraas seniorrådgiver Trygg Trafikk Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid (Innlegg på Trafikksikkerhetskonferansen i Tønsberg

Detaljer

Ulykkesstatistikk Buskerud

Ulykkesstatistikk Buskerud Ulykkesstatistikk Buskerud Tallene som er brukt i denne analysen tar i hovedsak for seg ulykkesutviklingen i Buskerud for perioden 2009-2012. For å kunne gjøre en sammenligning, og utfra det si noe om

Detaljer

Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal

Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal Høring trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Vi takker for tilsendt forslag til trafikksikkerhetsplan for Hattfjelldal kommune.

Detaljer

Handlingsplan for trafikksikkerhet Nordreisa 2003

Handlingsplan for trafikksikkerhet Nordreisa 2003 Handlingsplan for trafikksikkerhet Nordreisa 2003 Trafikksikkerhetsplan 2003 2012 for Nordreisa kommune Handlingsplan 2003 Oppbygging av planen Ved utarbeidelse av denne trafikksikkerhetsplanen samarbeider

Detaljer

Kommunedelplan for trafikksikkerhet. Forslag til planprogram Nord-Aurdal kommune. Foto: Helge Halvorsen

Kommunedelplan for trafikksikkerhet. Forslag til planprogram Nord-Aurdal kommune. Foto: Helge Halvorsen 2017-2020 Kommunedelplan for trafikksikkerhet Forslag til planprogram 25.02.2016 h Nord-Aurdal kommune Foto: Helge Halvorsen I Innhold Kommunedelplan for trafikksikkerhet - planprogram INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR ULLENSAKER KOMMUNE 2016-2030, UTLEGGELSE AV HØRINGSFORSLAG

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR ULLENSAKER KOMMUNE 2016-2030, UTLEGGELSE AV HØRINGSFORSLAG ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 90/15 Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur 09.12.2015 98/15 Hovedutvalg for skole og barnehage 09.12.2015 255/15 Hovedutvalg for overordnet

Detaljer

Namsos Kommune Formannskapet. Saksframlegg. Forslag til Fylkesvegplan Høringsuttalelse

Namsos Kommune Formannskapet. Saksframlegg. Forslag til Fylkesvegplan Høringsuttalelse Namsos Kommune Formannskapet Saksmappe: 2009/1138-2 Saksbehandler: Kjell Ivar Tranås Saksframlegg Forslag til Fylkesvegplan 2010-2013 - Høringsuttalelse Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap 10.03.2009

Detaljer

Berg kommune. Planprogram. Trafikksikkerhetsplan Forslag Høringsdokument

Berg kommune. Planprogram. Trafikksikkerhetsplan Forslag Høringsdokument Berg kommune Planprogram Trafikksikkerhetsplan 2017-2020 Forslag 13.12.2016 Høringsdokument 1 Innhold 1 Bakgrunn... 2 2 Forutsetninger for planarbeidet... 2 2.1 Nasjonale føringer... 2 2.2 Regionale føringer...

Detaljer

Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram 2015-2018

Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram 2015-2018 Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2014/8585-3 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram 2015-2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

- Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid. - Nasjonal tiltaksplan. - Sykkelopplæring. - Gang- og sykkelveger. - Trygge skoleveier

- Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid. - Nasjonal tiltaksplan. - Sykkelopplæring. - Gang- og sykkelveger. - Trygge skoleveier Tove TS-konferanse i Tromsø 16.10. kl 1015: Tema: Hva kan vi bidra med for å nå TS-målene. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Som samferdselsråd

Detaljer

Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017

Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017 SAMFERDSEL Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017 Vedtatt 21.11.2013 Buskerud fylkeskommune Samferdsel desember 2013 Forord Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) har ansvar for

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling SAMFERDSEL HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKETS TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG 2014 2017

Skaper resultater gjennom samhandling SAMFERDSEL HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKETS TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG 2014 2017 Skaper resultater gjennom samhandling SAMFERDSEL HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKETS TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG 2014 2017 VEDTATT 21.11.2013 FORORD Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) har ansvar for å samordne

Detaljer

Trafikksikker kommune

Trafikksikker kommune - et verktøy for kommunen i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet Gjennom prosjektet «Lokal trafikksikkerhet mot 2011» har Trygg Trafikk, i samarbeid med fem kommuner, samlet kunnskap og erfaring om

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013. Vedlegg TILTAKSPLAN

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013. Vedlegg TILTAKSPLAN TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013 2013 Vedlegg TILTAKSPLAN Kort status oppdatering på planen. Vedtatt plan 14.12 2010 kommunestyresak i kursiv. Rutineoppgaver som utføres årlig Kostnad Status.

Detaljer

Planprogram for Trafikksikkerhetsplan

Planprogram for Trafikksikkerhetsplan Nesna kommune Planprogram for Trafikksikkerhetsplan 2018-2021 Tiltaksplan- Gjennomføring Myke trafikanter Skolevei Planprogram for trafikksikkerhetsplan formelt godkjent av Nesna kommunestyre. Behandlet

Detaljer

Nes kommune. Trafikksikkerhetsplan 2011-2023. Kommunedelplan

Nes kommune. Trafikksikkerhetsplan 2011-2023. Kommunedelplan Trafikksikkerhetsplan 2011-2023 Kommunedelplan Innhold INNHOLD...2 INNLEDNING...3 VISJONER OG MÅLSETTINGER...4 Nasjonale mål...4 Fylkeskommunale mål...4 Kommunale mål...4 MÅLSETTING...5 Veger i...5 TRAFIKKULYKKER

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN TOLGA KOMMUNE

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN TOLGA KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN TOLGA KOMMUNE 2014-2017 TILTAKSDEL Info/forklaringer om tiltaksdelen: Revideres årlig av Trafikksikkerhetsutvalget innen 1. juni hvert år «Nr». Alle tiltakene har et nr.: 01-30: Vingelen

Detaljer

SAMFERDSEL Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017 Høringsforslag Buskerud fylkeskommune Samferdsel juni 2013

SAMFERDSEL Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017 Høringsforslag Buskerud fylkeskommune Samferdsel juni 2013 SAMFERDSEL Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017 Høringsforslag Buskerud fylkeskommune Samferdsel juni 2013 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. ORGANISERING AV TRAFIKKSIKKERHETSARBEIDET

Detaljer

Lier kommune Trafikksikkerhetsplan Strategidel. Vedtatt av Lier kommunestyre

Lier kommune Trafikksikkerhetsplan Strategidel. Vedtatt av Lier kommunestyre Lier kommune Trafikksikkerhetsplan 2017 2020 Strategidel Vedtatt av Lier kommunestyre 12.12.2016 Forord I følge forvaltningsavtalene mellom Viva Iks og Hurum, Lier og Røyken kommuner, er en av oppgavene

Detaljer

Vilt/ Rein Trafikk i Nord-Trøndelag 2002 2011.

Vilt/ Rein Trafikk i Nord-Trøndelag 2002 2011. Vilt/ Rein Trafikk i Nord-Trøndelag 2002 2011. Paul Harald Pedersen Arrangør: Nordland Utmarkslag Seminar i Fauske 17.02.2012. Styringsgruppen Vilt/Rein-Trafikk i Nord-Trøndelag etablert i mai 2002 Ca.

Detaljer

NOTAT. Plan, kart og miljø. Kommunedelplan trafikksikkerhet Innkomne innspill med kommentarer

NOTAT. Plan, kart og miljø. Kommunedelplan trafikksikkerhet Innkomne innspill med kommentarer Plan, kart og miljø NOTAT Vår ref. Dato 25508/2015/Q80/1624LIKH 28.08.2015 Kommunedelplan trafikksikkerhet 2014 2026 - Innkomne innspill med kommentarer Tekst i kursiv er tatt inn som endringer i plandokumentet

Detaljer

Saksbehandler: Elisabeth von Enzberg-Viker Arkiv: Q80 Arkivsaksnr.: 11/ Dato:

Saksbehandler: Elisabeth von Enzberg-Viker Arkiv: Q80 Arkivsaksnr.: 11/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elisabeth von Enzberg-Viker Arkiv: Q80 Arkivsaksnr.: 11/11618-29 Dato: 22.03.2012 HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKRING AV MYKE TRAFIKANTER I DRAMMEN, HERUNDER SKOLEVEIER â INNSTILLING

Detaljer

Felles løft for trafikksikkerhet revisjon av trafikksikkerhetsplanen Stavanger 2014-2017

Felles løft for trafikksikkerhet revisjon av trafikksikkerhetsplanen Stavanger 2014-2017 Rogaland FTU / Trygg Trafikk Felles løft for trafikksikkerhet revisjon av trafikksikkerhetsplanen Stavanger 2014-2017 10.06.2014 Stefan Kersting, Transportplanavdelingen Nasjonal tiltaksplan «Formålet

Detaljer

Kommunedelplan. for TRAFIKKSIKKERHET

Kommunedelplan. for TRAFIKKSIKKERHET Kommunedelplan for TRAFIKKSIKKERHET Øyer, den 26.02.2010 Etter vedtak i Øyer kommunestyre, Sak 10/10 den 25.02.2010 121211 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN Øyer kommune Handlingsprogram 2010 2013 Øyer, 09.02.2010

Detaljer

I Statens vegvesen er det Plan og trafikkseksjonen som er ansvarlig for å følge opp kommunene på kommunale trafikksikkerhetsplaner.

I Statens vegvesen er det Plan og trafikkseksjonen som er ansvarlig for å følge opp kommunene på kommunale trafikksikkerhetsplaner. I Statens vegvesen er det Plan og trafikkseksjonen som er ansvarlig for å følge opp kommunene på kommunale trafikksikkerhetsplaner. Statens vegvesens håndbok 209, «veileder på kommunale trafikksikkerhetsplaner»

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Arkivkode: Dato: 25.05.2014 2010/236/CRH 25.05.2014

Deres ref. Vår ref. Arkivkode: Dato: 25.05.2014 2010/236/CRH 25.05.2014 EIDSVOLL KOMMUNE Skole- og barnehageetaten DAL SKOLE 2072 Dal Til Eidsvoll kommune v/ Cathrin R. Helgestad, Kommunal Drift Deres ref. Vår ref. Arkivkode: Dato: 25.05.2014 2010/236/CRH 25.05.2014 RAPPORTERING

Detaljer

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg Nasjonal transportplan (NTP) Stortingsmelding med 10 (12) års planhorisont, som viser Regjeringens mål og strategier for transportpolitikken. Omfatter veg,

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHETSARBEIDET I NORD-TRØNDELAG 2014 2017

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHETSARBEIDET I NORD-TRØNDELAG 2014 2017 HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHETSARBEIDET I NORD-TRØNDELAG 2014 2017 Bilde: Trygg Trafikk 2011 Trafikksikkerhetsutvalget Høringsutkast Trafikksikkerhet Nord-Trøndelag - med nullvisjonen i sikte Forord

Detaljer

Trygg Trafikk. Trafikksikkerhetskonferanse for kommunene i Hordaland Kari Sandberg Direktør

Trygg Trafikk. Trafikksikkerhetskonferanse for kommunene i Hordaland Kari Sandberg Direktør Trygg Trafikk Trafikksikkerhetskonferanse for kommunene i Hordaland Kari Sandberg Direktør Trygg Trafikk - har som mål å være en ledende aktør i det forebyggende trafikksikkerhetsarbeidet og skal: - Bidra

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Bruk av forkortelser.

Innholdsfortegnelse. Bruk av forkortelser. fysiske Forord I 1996 vedtok Stortinget at kommuner som fortsatt ønsker å motta midler til Aksjon skoleveg måtte utarbeide en handlingspian for trafikksikkerhet. Fra og med 2001 er det krav at en slik

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Tjeldsund kommune Handlingsprogram 2017 TJELDSUND KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR TJELDSUND KOMMUNE

Trafikksikkerhetsplan for Tjeldsund kommune Handlingsprogram 2017 TJELDSUND KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR TJELDSUND KOMMUNE TJELDSUND KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR TJELDSUND KOMMUNE Vedtatt handlingsprogram 2017 1 INNLEDNING: Trafikksikkerhetsplan for Tjeldsund kommune Trafikksikkerhetsplanen for Tjeldsund ble vedtatt 25.06.2013.

Detaljer

Saksframlegg. Trafikksikkerhetsplan for Søgne kommune 2014-2017

Saksframlegg. Trafikksikkerhetsplan for Søgne kommune 2014-2017 Søgne kommune Arkiv: Q80 Saksmappe: 2013/1207-26770/2014 Saksbehandler: Tonje Moen Dato: 27.08.2014 Saksframlegg Trafikksikkerhetsplan for Søgne kommune 2014-2017 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/14 Eldrerådet

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Trafikksikkerhetsplan

Nore og Uvdal kommune. Trafikksikkerhetsplan Høringsutkast for planperiode 2013 2016 29.04.2013 2 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn for planen... 3 1.2 Medvirkning... 4 2. Visjoner og mål for trafikksikkerhetsarbeidet i Nore og Uvdal kommune...

Detaljer

Plan for trafikksikkerhet tiltaksdel

Plan for trafikksikkerhet tiltaksdel Plan for trafikksikkerhet 2014 2018 tiltaksdel Versjon: 17. desember 2013 Vedlagt materiale er en oversikt over registrerte tiltak innen tema trafikksikkerhet i Rollag kommune. Listen inneholder både nye

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Hovedutvalg for landbruk, teknisk og miljø i Rissa

SAKSFRAMLEGG. Hovedutvalg for landbruk, teknisk og miljø i Rissa RISSA KOMMUNE Arkiv: Q80 Dato: 20.08.2015 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for landbruk, teknisk og miljø i Rissa 27.08.2015 Saksbehandler: Linn Kristin Hassel KOMMUNEDELPLAN TRAFIKKSIKKERHET

Detaljer

Planprogram (Høringsutkast) TRAFIKKSIKKERHETSPLAN

Planprogram (Høringsutkast) TRAFIKKSIKKERHETSPLAN Planprogram (Høringsutkast) TRAFIKKSIKKERHETSPLAN Arkivsak: 10/1330 Arkivkode: 143 Q80 Sakstittel: KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET - REVISJON Utarbeidet av Karmøy kommune 24.06.2010 1. INNLEDNING 1.1.

Detaljer

Regionalt partnerskap og folkehelsenettverk for kommunene, Telemark 28.november 2012. Folkehelse

Regionalt partnerskap og folkehelsenettverk for kommunene, Telemark 28.november 2012. Folkehelse Regionalt partnerskap og folkehelsenettverk for kommunene, Telemark 28.november 2012 Harald Heieraas, Trygg Trafikk 1 Folkehelse Folkehelse er befolkningens helsetilstand, hva som påvirker helsen og hvordan

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommune Saksmappe: 2011/9431-4 Saksbehandler: Thomas Åhrèn Saksframlegg Gangfelt i Namdalseid Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Rådmannens innstilling Namdalseid kommune bør

Detaljer

Kommunedelplan trafikksikkerhet

Kommunedelplan trafikksikkerhet Kommunedelplan trafikksikkerhet Forslag til planprogram 12.10.2016 Nes kommune Innhold 1. Bakgrunn... 2 2. Hovedproblemstillinger i ny plan... 2 3. Utredningsbehov... 3 4. Mål i planen... 3 4.1. Resultatmål...

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKK- SIKKERHET 2015-2020

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKK- SIKKERHET 2015-2020 HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKK- SIKKERHET 2015-2020 1 INNHOLDSLISTE Innhold 1. Bakgrunn... 3 1.1. Kommunal trafikksikkerhetsplan... 3 1.2. Trafikkulykker.... 4 2. Organisering av arbeidet med planen... 4 2.1.

Detaljer

Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2014/8585-3 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram 2015-2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHET FOR IBESTAD KOMMUNE

TRAFIKKSIKKERHET FOR IBESTAD KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHET FOR IBESTAD KOMMUNE 1. INNLEDNING Lokal handlingsplan 2010 2013 Nullvisjonen. Visjonen for trafikksikkerhetsarbeidet i Norge er en tenkt fremtid der vegtrafikken ikke medfører at mennesker

Detaljer

Trafikkulykkene i Rogaland Desember 2012

Trafikkulykkene i Rogaland Desember 2012 PRESSEMELDING Stavanger 02.01. 2013 Trygg Trafikk Rogaland Distriktsleder Ingrid Lea Mæland Tlf. 51 91 14 63/ mobil 99 38 65 60 ingrid.maeland@vegvesen.no Trafikkulykkene i Rogaland Desember 2012 13 drept

Detaljer

Prioritet nr.: 1. Prioritet nr.: 2. Side 1 av 5. 17 i handlingsprogrammet i TS-planen. Grov sentrum.

Prioritet nr.: 1. Prioritet nr.: 2. Side 1 av 5. 17 i handlingsprogrammet i TS-planen. Grov sentrum. Side 1 av 5 Forslag til prioritert handlingsprogram for fysiske trafikksikkerhetsprosjekt for Skånland kommune for perioden 2013-2017 vedtatt i Planutvalget i sak 52/13 260613: Prioritet nr.: 1. Anslåtte

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan 2015-2018. Foto: Erlend Haarberg. Dønna kommune

Trafikksikkerhetsplan 2015-2018. Foto: Erlend Haarberg. Dønna kommune Trafikksikkerhetsplan 2015-2018 Foto: Erlend Haarberg Dønna kommune Utkast 27.05.2015 1 Innhold 1. Forord... 3 2. Sammendrag... 3 3. Innledning... 3 3.1 Historikk... 3 3.2 Organisering av trafikksikkerhetsarbeidet

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Grymyr skolekrets.

Trafikksikkerhetsplan for Grymyr skolekrets. Trafikksikkerhetsplan for Grymyr skolekrets. (i Gran Kommune) Forord: Grymyr skolekrets er tidligere prioritert mht. sykkel og gangsti fra fortrinnsvis Stadum til Fjordvang. Prioritering antas begrunnet

Detaljer

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg v/sigurd Løtveit, Vegdirektoratet

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg v/sigurd Løtveit, Vegdirektoratet Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017 v/sigurd Løtveit, Vegdirektoratet 1 St.meld nr 26 Nasjonal transportplan 2014-2023: «Regjeringen presenterer i Nasjonal transportplan mål og viktige

Detaljer

Handlingsplan for trafikksikkerhet 2010-2013. Oppland fylkeskommune

Handlingsplan for trafikksikkerhet 2010-2013. Oppland fylkeskommune Handlingsplan for trafikksikkerhet 2010-2013 Oppland fylkeskommune Foto: Nasjonal turistveg Valdresfl ya, Helge Stikbakke, Statens vegvesen INNHOLD FORORD... 2 INNLEDNING... 2 ULYKKESSITUASJONEN... 4 NULLVISJONEN...

Detaljer

Forslag til sluttbehandling

Forslag til sluttbehandling SAMFERDSEL Strategi for trafikksikkerhet i Buskerud 2014-2023 Forslag til sluttbehandling Buskerud fylkeskommune Samferdsel oktober 2013 Forord Forslag til Strategi for trafikksikkerhet i Buskerud 2014-2023

Detaljer

HØRINGSUTTALELSER VEDR. PLANPROGRAM REGIONAL PLAN FOR FOLKEHELSE

HØRINGSUTTALELSER VEDR. PLANPROGRAM REGIONAL PLAN FOR FOLKEHELSE HØRINGSUTTALELSER VEDR. PLANPROGRAM REGIONAL PLAN FOR FOLKEHELSE 1: Eldrerådet i Nord-Trøndelag (e-post 24.10.2013) Uttalelse om regional plan for folkehelse i Nord-Trøndelag 2015-2020 Eldrerådet i Nord-Trøndelag

Detaljer

Buvika brygge. Reguleringsplan. Notat. ViaNova Trondheim AS V-001 Fartsgrense på Fv 800. Dato Fra Til

Buvika brygge. Reguleringsplan. Notat. ViaNova Trondheim AS V-001 Fartsgrense på Fv 800. Dato Fra Til Buvika brygge Reguleringsplan Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 23.10.2013 Maria Lines Arntzen Buvika brygge Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig

Detaljer

Trafikksikker oppvekst

Trafikksikker oppvekst Trafikksikker oppvekst Hovedsatsningen til Trygg Trafikk er knyttet til: Barnas trafikklubb og trafikksikker barnehage Skolestart, Hjertesone, sykling og trafikksikker skole Valgfaget trafikk Videregående

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Trafikksikkerhetsplan

Nore og Uvdal kommune. Trafikksikkerhetsplan Vedtatt i kommunestyret 24.6.2013 for planperiode 2013 2016 2 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn for planen... 3 1.2 Medvirkning... 4 2. Visjoner og mål for trafikksikkerhetsarbeidet i Nore og Uvdal

Detaljer

Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte

Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte Bakgrunn for prosjektet Trafikkagenten Bymiljøetaten (BYM) har fått i oppgave å foreta en grunnleggende kartlegging av behov for trafikksikkerhetstiltak

Detaljer

PLANPROGRAM FOR KOMMUNAL TRAFIKKSIKKERHETSPLAN ETNEDAL KOMMUNE

PLANPROGRAM FOR KOMMUNAL TRAFIKKSIKKERHETSPLAN ETNEDAL KOMMUNE PLANPROGRAM FOR KOMMUNAL TRAFIKKSIKKERHETSPLAN ETNEDAL KOMMUNE Plan og næring 16.01.2012 Innhold Innhold... 1 1 Innledning og bakgrunn for planarbeidet... 2 2 Kort beskrivelse av Etnedal kommune... 2 3

Detaljer

Plan for trafikksikkerhet i Hempa barnehage.

Plan for trafikksikkerhet i Hempa barnehage. Plan for trafikksikkerhet i Hempa barnehage. Brumunddal 03.08.2016 Innledning: Trafikksikkerhetsplan for Hempa barnehage er i tråd med Ringsaker kommunes trafikksikkerhetsplan, vedtatt i april 2015. Vi

Detaljer

Hvordan lykkes i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet?

Hvordan lykkes i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet? Hvordan lykkes i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet? Drepte 1946-2012 2 Drepte i møte og utforkjøringsulykker 3 Drepte fotgjengere og syklister 4 Ambisjon NTP 2014-2023 5 Drepte i Europa 6 Utfordringer

Detaljer

Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet i Ringsaker. - i forbindelse med bompengefinansiert utvidelse av E6 til 4 felt

Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet i Ringsaker. - i forbindelse med bompengefinansiert utvidelse av E6 til 4 felt Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet i Ringsaker - i forbindelse med bompengefinansiert utvidelse av E6 til 4 felt Region øst Ressursavdelingen Trafikkteknikk og analyse Dato:16.05.2012 Innhold

Detaljer

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen Trafikksikkerhetsarbeid i skolen. resultater av kartlegging og anbefalinger trafikk som valgfag i ungdomsskolen Kristin Eli Strømme Trygg Trafikk Disposisjon Trafikk som tema i Kunnskapsløftet Progresjon

Detaljer

Trafikksikkerhetsarbeidet i Drammen kommune. Formannskapet 18.11.14

Trafikksikkerhetsarbeidet i Drammen kommune. Formannskapet 18.11.14 Trafikksikkerhetsarbeidet i Drammen kommune Formannskapet 18.11.14 Bakgrunn Bestilling fra formannskapet om en generell orientering om kommunens arbeid med trafikksikkerhet Alvorlige ulykker i Buskerud

Detaljer

AKSJON SKOLEVEG. Rannveig María Johannesdóttir Rådgiver, Samferdsel, Rogaland fylkeskommune. Presentasjon av ordningen

AKSJON SKOLEVEG. Rannveig María Johannesdóttir Rådgiver, Samferdsel, Rogaland fylkeskommune. Presentasjon av ordningen Presentasjon av ordningen AKSJON SKOLEVEG Trafikksikkerhetsmidler gjennom Fylkestrafikksikkerhetsutvalget FTU Rannveig María Johannesdóttir Rådgiver, Samferdsel, Rogaland fylkeskommune AKSJON SKOLEVEI

Detaljer

Tiltaksplan for trafikksikkerhet

Tiltaksplan for trafikksikkerhet Ås kommune Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2016-2019 Foto: Erlend Pehrson Vedtatt av kommunestyret i Ås, XX.XX.2015 Forord Tiltaksplanen for trafikksikkerhet 2016-2019 har fått en ny utforming. Planen

Detaljer

Plan for trafikksikkerhet i Tømmerli barnehage.

Plan for trafikksikkerhet i Tømmerli barnehage. Plan for trafikksikkerhet i Tømmerli barnehage. Brumunddal 08.05.2015 Innledning: Trafikksikkerhetsplan for Tømmerli barnehage er i tråd med Ringsaker kommunes trafikksikkerhetsplan, vedtatt i april 2015.

Detaljer

Innhold Kapittel 1 Trafikksikkerhet i Hamarøy kommune Kapittel 2 Planprosess Kapittel 3 Strategidel Kapittel 4 Handlingsdel - Tiltak

Innhold Kapittel 1 Trafikksikkerhet i Hamarøy kommune Kapittel 2 Planprosess Kapittel 3 Strategidel Kapittel 4 Handlingsdel - Tiltak Innhold Kapittel 1 Trafikksikkerhet i Hamarøy kommune... 3 1.1 Kommunen har ansvar for trafikksikkerheten... 3 1.2 Hvorfor skal Hamarøy kommune ha en trafikksikkerhetsplan?... 3 1.3 Organisering... 3 1.4

Detaljer

Trafikksikker kommune. Bakgrunn og formål Hva er «Trafikksikker kommune»? Status Veien videre

Trafikksikker kommune. Bakgrunn og formål Hva er «Trafikksikker kommune»? Status Veien videre Trafikksikker kommune Bakgrunn og formål Hva er «Trafikksikker kommune»? Status Veien videre Ambisjon NTP 2014 2023 Nasjonalt 2 Hordaland, Nasjonal tiltaksplan Figur 1 Utvikling i drepte og hardt skadde

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016 2025 del 1

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016 2025 del 1 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016 2025 del 1 Del 1 = Generell del, handlingsplan for holdningsskapende tiltak og driftstiltak Del 2 = Handlingsplan for fysiske investeringstiltak Målselv har mange Gevinsten av

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK TID: 04.11.2009 kl. 10.00 STED: MØTEROM 4. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.30 Eventuelle forfall meldes på telefon 61

Detaljer

FYLKETS TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG

FYLKETS TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG FYLKETS TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG (FTU) Årsmelding 2013 Tverretatlig samarbeid Nord-Trøndelag Trafikksikkerhetsutvalget er fylkeskommunens faste utvalg i alle saker som gjelder trafikksikkerhetsspørsmål

Detaljer

Kommunedelplan samferdsel 2014-17 Planprogram

Kommunedelplan samferdsel 2014-17 Planprogram Steinkjer tar samfunnsansvar Kommunedelplan samferdsel 2014-17 Planprogram Formål: Formålet med planarbeidet er å utarbeide egen kommunedelplan for samferdsel for Steinkjer kommune. Planavgrensning Kommunedelplan

Detaljer

HOVEDPLAN VEG OG TRAFIKK BIND II TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2012-2015

HOVEDPLAN VEG OG TRAFIKK BIND II TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2012-2015 LEVANGER KOMMUNE HOVEDPLAN HOVEDPLAN VEG OG TRAFIKK BIND II TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2012-2015 ANDRE RELEVANTE PLANER: Økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012 ANSVARLIG ETAT: Kommunalteknikk PLANEN VEDTATT AV:

Detaljer

Hjertesone tryggere skolevei. Nettverkstreff trafikksikker kommune, Stavanger 1.mars 2017 Opplæringssjef Kristin Eli Strømme

Hjertesone tryggere skolevei. Nettverkstreff trafikksikker kommune, Stavanger 1.mars 2017 Opplæringssjef Kristin Eli Strømme Hjertesone tryggere skolevei Nettverkstreff trafikksikker kommune, Stavanger 1.mars 2017 Opplæringssjef Kristin Eli Strømme Trafikksikker oppvekst Hovedsatsningen til Trygg Trafikk er knyttet til: Barnas

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Rune Larsen H Ane Geving SP

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Rune Larsen H Ane Geving SP STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Møteprotokoll Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg Halsen, Rådhuset Møtedato: 23.08.2016 Tidspunkt: 15:00-16:00 Fra sak: 11/16 Til sak: 14/16 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

1.2 Visjon og mål Flatanger kommune har nullvisjonen som visjon i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet.

1.2 Visjon og mål Flatanger kommune har nullvisjonen som visjon i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet. DEL I: STRATEGISK PLAN 1.0 HVORFOR TRAFIKKSIKKERHETSPLAN I FLATANGER? 1.1 Bakgrunn for plan Det har lenge vært etterspurt en helhetlig satsing på trafikksikkerhetsarbeid i Flatanger. Gjennom vedtak i hovedutvalget

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato Statens vegvesen HTUs medlemmer Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato Region Øst Marit Nyhuus - 62553632 2013/012618-006 19.02.2013 Vegavdeling Hedmark U

Detaljer

Prosessbeskrivelse: Plan for sammenhengende hovednett for sykkeltrafikk i Sandnessjøen og omegn

Prosessbeskrivelse: Plan for sammenhengende hovednett for sykkeltrafikk i Sandnessjøen og omegn Prosessbeskrivelse: Plan for sammenhengende hovednett for sykkeltrafikk i Sandnessjøen og omegn Dato: 14.05.12, rev. 11.07.12 Prosessbeskrivelse Side 1 Mai 2012 INNHOLD 1 Innledning... 3 1.1 Prosjektoppgave

Detaljer

Sak 009/12 Reglement for Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg

Sak 009/12 Reglement for Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg Komite for samferdsel Sak 009/12 Reglement for Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet rår fylkestinget å vedta følgende reglement for trafikksikkerhetsutvalget:

Detaljer

kommuner Steinkjer Inderøy, Snasa og Verran

kommuner Steinkjer Inderøy, Snasa og Verran Vedleaa: Innvilget søknadsskjønn 2014 - første tildeling Nord-Trøndelag. Søker Samarbeidende kommuner Steinkjer Inderøy, Snasa og Verran Tlitak / Pro., Velferdsteknologisk laboratorium. Teste ut og dokumentere

Detaljer