Innspill fra kommunene til handlingsplan for trafikksikkerhetsarbeidet i Nord-Trøndelag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innspill fra kommunene til handlingsplan for trafikksikkerhetsarbeidet i Nord-Trøndelag"

Transkript

1 Innspill fra kommunene til handlingsplan for trafikksikkerhetsarbeidet i Nord-Trøndelag Innspillene er gjennomgått og kommentert i møte i FTU 14. november 2013 Kommune Innspill Merknader Lierne Grong Høylandet Viltrydding. Håper det selvpålagte påbudet mot kjemisk bekjempelse av sly langs veien. Pengene man sparer på dette vil komme godt med til andre oppgaver. Gjenveksten vil bare øke for hver gang man rydder mekanisk på grunn av gjødslingseffekten. Rydding langs vegen er viktig for trafikksikkerheten. Mange viltulykker unngås, og veien tørker opp fortere, slik at man unngår glatte partier i overgangen vår/sommer og høst/vinter. Dessuten blir sikten bedre. 1. Under satsingsområde, pkt. 3.1 «si i fra», bør det i tillegg til mopedopplæring også vurderes om ATV skal tas inn. Det registreres at stadig større andel av åringer kjører ATV. Dette kan være en større utfordring i nordre deler av Nord-Trøndelag, men vi antar at fylket kan ha en slik utvikling. 2. Det må erkjennes at flere av fylkets 23 kommuner enten ikke har trafikksikkerhetsplan eller har en eldre og ikke funksjonell plan. Mange prøver å utforme sin egen plan, men vi tror at kvaliteten og funksjonaliteten er svært forskjellig. Hadde det vært en ide at FTU sørger for eller bidrar til å få utarbeidet et forslag til mal for en slik plan. Gjerne to utkast, en mer omfattende og en noe enklere. Vi tenker da på oppbygging, inndeling, egnethet og rullering, presentasjonsform og i et format som oppfattes fremtidsrettet. Innholdet i planen må selvsagt hver enkelt kommune legge inn. Malen må være slik at den krever et lokalt engasjement. Foreslår at FTU vurderer å få utarbeidet et slikt malsett. 3. Støtter innspillet fra Lierne kommune. 1. Høylandet har et aktivt trafikksikkerhetsutvalg. Det arrangeres demonstrasjon av refleksbruk for 1. og 5. klasse hvert år i samarbeid med Trygg trafikk samt Politiet. 2. Utvalget har en handlingsplan for trafikksikkerhetsarbeid som revideres jevnlig. 3. I vår handlingsplan er det oppført tiltak som har vært med i en årrekke men som har vært vanskelig å gjennomføre pga. ressursmangel. 4. Det blir i disse dager tatt tak i noen av punktene i handlingsplanen ifm. Opprusting av fv. 17 (Busslommer) 5. Kommunen har lenge arbeidet for å få forlenget eksisterende gang- og sykkelvei slik at den er i sammenhengende i 2 km utstrekning fra skole slik det er satt som mål for fylket. Dette er ikke blitt FTU er åpen for at det gis tillatelse til å bruke kjemiske midler til bruk for å bekjempe sly langs vegen. Statens vegvesen har tatt tak i problemet og er i gang med å lage en felles praksis for hele region midt. Legger til rette for at ATV tas inn i løpet av perioden sammen med moped. FTU lager en mal med et minimum av momenter som bør inn i en kommunal TS-plan. FTU vil reise rundt i kommunene og presentere malen. Sak på FTU-møtet 19/ Positivt at kommunen tar tak i bruk av refleks! Bra! Viktig for trafikksikkerheten. Vurderes gjennom fysiske tiltak i Fylkesvegplanen.

2 Leka Meråker Stjørdal prioritert fra vegvesenets side. Kommunen har derfor satt i gang planprogram for dette nå i Belysning langs fylkesveg generelt og vår fylkesveg Belysning av skoleveg 2 km fra skolen 3. Fortau langs skoleveg 4. Lysregulering med Madsøy bru 5. Rydding av skog og kratt rundt lyspunkter langs fylkesveg Leka kommune slutter seg til Handlingsplanen som er lagt frem og synes det er veldig positivt med satsing på våre unge. Da føler vi at det er spesielt viktig at lys langs fylkesveger som også er skoleveger har en gjennomgående standard i fylket, dvs. at det er lys i de og at de synes godt mtp. at det ryddes langs lyspunktene. Det er viktig for våre unge både av sikkerhetsmessige grunner og sett i et helseperspektiv at fylkesvegene har lys slik at de kan ferdes uavhengig av årstid. 1. Trening langs veg: Fokus på organisert trening langs vei. Kurs eventuelt informasjonskampanje for trenere og lagleder med tanke på hva en skal huske på, og lære barn og unge til å huske på når trening foregår langs vei. 2. Ettersøk av skadet vilt langs offentlig vei: Ville vært en fordel med «varseltrekantskilt» med eventuelt lys for å varsle trafikken om at ettersøk pågår, og at de bør senke farten/ta hensyn. Arbeidsoppgaven oppfattes i dag enkelte ganger som farlig av de som utfører den, spesielt langs E14. Holdningsskapende arbeid: Vi må jobbe for at trafikantene tar større ansvar for egen sikkerhet. På alle plan må det øves på å ta hensyn til andre. Dersom vi får et samfunn hvor vi blir flinkere til å vise høflighet og hensyn, vil dette gjenspeiles i hvordan vi oppfører oss i trafikken. Trygg skoleveg: Alle barn må ha rett til trygt å ferdes mellom hjem og skole. Her kan «barnetråkk» være et nyttig verktøy for å kartlegge farlige og utrygge skoleveger. Utbygging av sammenhengende gang- og sykkelvegnett: Etter trafikksikkerhetsutvalget i Stjørdal kommunes mening er det uforsvarlig å bygge nye veger uten samtidig å ivareta de myke trafikanter med gang-/sykkelveger eller fortau. Det Positivt! Vurderes gjennom fysiske tiltak i Fylkesvegplanen. Skal ivaretas gjennom Driftskontrakten. Veglys er et godt trafikksikkerhetstiltak FTU anmoder idrettslag om at de legger trening til tilrettelagte områder, ikke på trafikkerte veger. De som driver ettersøk må være bevisst på å bruke varseltrekanten som ligger i bilen når de er ute på oppdrag. I tillegg må de bruke refleksvest. Må videreføres i kommunal TS-plan Kartlegging av «barnetråkk» er en god ide. Finnes egen veileder i miljøvern Dep. Viktig å få inn i kommunal TS-plan. Ivaretas gjennom plansystemet. Side 2

3 er også viktig å bygge ut manglende trekninger for å få et sammenhengende vegsystem for fotgjengere og syklister mellom hjem - skole og hjem arbeidsplass. Trafikksikkerhet inn i all utbygging: Ved all utbygging i byer og tettsteder bør det kunne tas inn at det prosentvis skal settes av midler av utbyggingskostnadene til trafikksikkerhetstiltak. Samordne innsats mellom kommune fylke stat: Det er svært viktig at alle drar lasset i samme retning og at kommune, fylke og stat samarbeider for å få et tryggest mulig resultat når det gjelder trafikksikkerhet. «Den vet best hvor skoen trykker som har den på» kan være et utgangspunkt. Her er det viktig at kommunenes trafikksikkerhetsutvalg blir tatt på alvor når de ber om at det blir satt inn tiltak for å øke trafikksikkerheten på veger i sin kommune. Innspill fra Kåre Børseth medlem i KTU Stjørdal: Oppgradering av gangfelt på våre fylkesveger. Nytt gangfelt på fv. 705 Hell Nye gang- og sykkelveger i Stjørdal Forlengelse av gang- og sykkelveg fra Haraldreina skole til Moanes på E14 I forbindelse med ny Forra bru forlenges gang- og sykkelvegen fra Lerfall til Fornes på E14 Gang- og sykkelveg fra Hell til Elvran kapell langs fv. 705 Trafikksikkerhetstiltak på E14 Ny vurdering av fartsgrenser på E14 Det gjennomføres gjennomsnittsmåling av fart på strekningen Bjørgmyra Franzefoss på fv Nedsatt fart v/franzefoss på fv. 705 Skolebusser: det må bli forbud mot ståplasser i alle skolebusser. Seler for alle skolebarn. Alkolås i alle skolebusser. Enklere ordning med busskort for skolebarn. God ide! Infrastruktur knyttet til trafikksikkerhet (blant annet gang- /sykkelveger) der behovet skyldes utbyggingsprosjekter bør være en del av slike prosjekt, også finansieringsmessig. Må vurderes gjennom arbeidet med Fylkesvegplanen Skoleskyssen skal planlegges med sitteplass og setebelte til alle skysselever i grunnskolen Vedtak i Fylkestinget. Det er påbudt bruk av setebelte. Det pågår et prøveprosjekt med alkolås i skolebusser Ungdomskort vurderes i Fylkeskommunen Side 3

4 Verdal Innvandrerrådet i Verdal Trafikksikkerhetsarbeidet i Nord-Trøndelag bør sette mer fokus på sammenhenger mellom trafikksikkerhet og folkehelse i forbindelse med blant annet skoleveg. Overfokusering på trafikksikkerhet kan bidra til redusert folkehelse. Gang- og sykkelvegutbyggingen må intensiveres hvordan kan gang- og sykkelvegtrafikk ivaretas der det mangler gang- og sykkelveger, slik at busstransport og foreldrekjøring kan begrenses. Verdal kommune mener at FTU i tillegg til handlingsplanens satsingsområder må arbeide for at; Det gjennom nullvisjonsprosjektet E6 Mule Vist blir bevilget midler for gjennomføring av nødvendige trafikksikkerhetstiltak i kryss E6/fv.72 Vinne, kryss E6/fv.173 Fleskhus, på E6 i Bjørga og at det prioriteres gang- og sykkelstiforbindelse på E6- brua over Verdalselva Det på samtlige fylkesveger blir fastlagt at vegeier skal stå for investering og drift av nødvendig vegbelysning. Kommunene gjennom KS bør få plass som konsultativt medlem i FTU Dette er et kjempeviktig tema i dagens trafikkbilde. Nullvisjonen er et krevede og godt mål for jobbinga med trafikksikkerhet. Forebyggende arbeid er helt avgjørende for å nå dette målet. Ungdom i alderen år er overrepresentert i trafikkulykker. Det er derfor kjempebra at det settes i gang forebyggende arbeid inn mot denne gruppen pkt Si ifra. I tillegg er det viktig at skolene blir involvert i opplæringen av barn og unges adferd i trafikken. Dette er jo allerede inne i fagplanene, men likevel viktig at det blir foretatt kursing og opplæring av ansatte i skoler og barnehager, så de kan drive en best mulig opplæring. Meget gode satsingsområder under pkt Ellers er jo satsing på veier og gangveier meget viktig for å bedre trafikksikkerheten for myke trafikanter. Ellers er det hyggelig lesing å se at opplæring av eldre bilførere blir prioritert. Kurspakke for bilførere 65+ er meget bra satsing. Til slutt vil vi kommentere det punktet som berører oss Sammensatt problemstilling. Avklares gjennom planprosessen. Det er vanskelig å se at TS overfokuseres på bekostning av helse. Begge deler skal vurderes i planleggingen. Strekningen omfattes også av KVU (konseptutvalgutredning) Trondheim Steinkjer. Større prosjekter vil prioriteres gjennom videre arbeid som følge av denne. Funksjonsinndelingen med fire kategorier A-D er vedtatt i fylkestinget. I det ligger at NTFK ikke vil drifte lysanlegg langs C og D veger Endring må eventuelt vurderes i neste planperiode. FTU er positiv. Sak på neste FTU-møte 19/ Hyggelig med gode tilbakemeldinger på arbeidet FTU gjør Side 4

5 Innherred samkommune, enhet landbruk & naturforvaltning Fagansvarlig viltforvaltning Røyrvik mest, nemlig innvandrere og trafikkopplæring. Det er meget hyggelig og på sin plass at denne gruppen trafikanter vies oppmerksomhet. De kommer fra mange forskjellige kulturer med ulike trafikkulturer. Dette er en stor utfordring når alle sammen skal enes om en trafikkultur. Der er det meget bra at denne planen legger opp til kursing, informasjon og aktivitet med tema trafikksikkerhet. Norskopplæringa rundt om kring i kommunene kan være en fin arena for å spre informasjon. Vi ser frem til at planen blir vedtatt og at det gode forebyggingsarbeidet som er beskrevet blir satt i system. Gjelder pkt Vilt og vegtrafikk Organisering av dette arbeidet i Norge er lite optimal. I dette ligger det at kommunene er gitt ansvaret for å sørge for tiltak på vegnettet eid av staten og fylkeskommunene, samt delts tiltak på jernbanenettet. Dette burde vært profesjonalisert på en slik måte at det er vegeiere og jernbane som planlegger og iverksetter tiltak etter faglige innspill fra lokale viltmyndigheter. Disse eierne kan legge til rette for effektive anbuds- og driftsløsninger regionalt. I stedet for mange små og ikke koordinerte tiltak i regi av flere hundre kommuner med ulike kompetanse kan en bygge opp fagmiljø som profesjonaliseres hos eiere av samferdselsnettet. Da kunne midlene som jernbaneverket og vegvesen fordeler til lokale søknader gjennom f.eks. styringsgruppen i N-Trøndelag vært beholdt av aktørene til egne initierte tiltak, og en sparer unødig byråkratiserende tildelingsregimet som er etablert. Det ligger ikke innenfor NTFK`s myndighet å gjøre dette, men NTFK kan være et talerør for bedre organisering. Et annet og mer konkret punkt bør være at det igjen åpnes for bruk av godkjente sprøytemidler langs vegkanter der forholdene tilsier at det er åpenbart mest effektivt. Formannskapet har i møte den behandlet sak 51/13 og fattet slikt vedtak: Sikring og riktig merking av tuneller Skilting av skolebusser Gangveger i sentrum Tiltak langs veier for å hindre utforkjøring Oversender innspillet til styringsgruppen for Viltrein, trafikk. Må vurderes i arbeidet med fylkesvegplan. Tar det opp som sak i FTU. Forfølger saken videre, krever endringer i regelverket. Tas inn i planen. Må vurderes i arbeidet med fylkesvegplanen Side 5

6 Midtre Namdal Samkommune Kommuneoverlegen Levanger Trafikksikkerhetsutvalget Planen inneholder mange gode tiltak som støttes av Røyrvik formannskap. Handlingsplanen er oversiktlig utarbeidet og dekker alle aldersgrupper. Midtre Namdal samkommune v/konsulent i miljørettet helsevern og folkehelsekoordinator har følgende innspill til planen: Sykkelstier og plass til syklister må prioriteres når nye veier bygges hvis dette er et prioritert område. Dette kommer ikke godt nok fram i handlingsplanen. Pkt. 3.3, Trafikksikker kommune; «Helse- og omsorgstjenesten har som oppgave å fremme folkehelse». Det er viktig å poengtere at det er kommunen som har som oppgave å fremme folkehelse jfr. Ny folkehelselov, og ikke bare helse- og omsorgstjenesten. Pkt Eldre i trafikken; Handlingsplanen gir lite konkret satsing mot eldre bilførere. Det blir stadig flere eldre i trafikken. Det må presiseres nærmere hvordan en får flere med på kurspakken «Eldre bilfører». Eldrerådets rolle i dette arbeidet må presiseres. Videre hvordan en kan samarbeide med frivillige lag og organisasjoner for å få flere til å ta kurspakken. Pkt Innvandrere; Det ønskes at det beskrives mer konkret satsning til innvandrere. Pkt Sykkelgård; Bør beskrives hva en sykkelgård er, dette blir uklart i en handlingsplan hvor sykkelgård lanseres som et nytt begrep. Videre må kostnader beskrives og hvor eventuelt sykkelgård(er) skal legges. Nord-Trøndelag fylke består av mange små kommuner og det ønskes presentasjon/erfaring fra andre kommuner/fylker som har sykkelgårder, før en tar stilling til dette i Nord-Trøndelag. Pkt Vegtrafikkloven 34 førerretten; tallmateriale mangler i punktene. Nettsiden til Trafikksikker barnehage og skole kan lenkes opp under pkt. 3.3 «Trafikksikker kommune». Det er viktig at 3. punktet under satsingsområder for barn 0 Skal i varetas gjennom plansystemet. Viktig presisering. Tar det inn i planen Ok, skal presisere det nærmere i planen. Eldre bilfører skal i planen benevnes som 65+ Ok, skal presisere det nærmere i planen. En sykkelgård er et trafikksystem i miniatyr med gangfelt, vegkryss og skilt. Hensikten med banen er å gi barn og elever ved skolene opplæring i trafikkregler og trafikksikkerhet under trygge omstendigheter. Skal presisere dette nærmere i planen. Tallmaterialet var ikke ferdig utarbeidet når høringsutkastet ble sendt ut på høring. Det går inn under trafikksikker kommune. Skal ta i bruk riktig Side 6

7 5 år opprettholdes (side 12), «Det skal årlig gjennomføres kurs om trafikkoppdragelse for studentene på Barnehagelinja (bruk riktig betegnelse) på Høgskolen i Nord-Trøndelag». Sykkelgård (side 14); Fylkets trafikksikkerhetsutvalg må ha høyere ambisjoner enn at det kun er 1 sykkelgård som skal opprettes i perioden Det er viktig at fylket gir mulighet for flere kommuner om å søke midler til dette arbeidet. Trafikksikkerhetsmidler bør bli fordelt på 4 år i stedet for hvert år. Dette med tanke på å ivareta langsiktig tenking og forutsigbarhet for kommunene. Det vil gjøre at kommunene har større mulighet til å gjennomføre prosjekt det søkes midler til. betegnelse i planen. I første omgang 1. Må samle erfaring og senere vurdere om det kan bygges flere. FTU vil se på en annen ordning som er mer forutsigbar for kommunene. Dette kommer vi tilbake til. Overhalla Støtter forslaget fra Fylkets barne- og ungdomsråd om representasjon i FTU 1. Overhalla kommune gir sin tilslutning til framlagt forslag til Handlingsplan for trafikksikkerhetsarbeidet i Nord-Trøndelag , og de satsingsområder som skal gjennomføres i perioden. 2. Kommunen har følgende innspill/kommentarer: - Prosjekt/tiltak som ligger innenfor 4 km fra skole gis prioritet på linje med tiltak som ligger innenfor 2 km fra skole ved søknad om trafikksikkerhetsmidler. - Tiltak rettet mot trafikksikker adkomst til fritidsaktiviteter tas inn som et prioritert kriterium ved søknad om trafikksikkerhetsmidler. - Kommunens mulighet til å søke om trafikksikkerhetsmidler en gang per år, anbefales videreført. - Kommuner som søker om trafikksikkerhetsmidler bør dokumentere i søknaden at tiltaket er politisk vedtatt og finansiert. - Fylkets årlige tilskudd til tiltak for trafikksikkerhet til kommunene bør økes for å stimulere til at flere tiltak blir realisert. - En mulig forsterket satsing på kollektivtilbud i områder med stor trafikk/høy ÅDT bør omtales som relevant tiltak i planen. Innen 2 km fra skole er vedtatt i fylkestinget men, innenfor 4 km fra skole vurderes. Skole har 1. prioritet. Dette ligger til grunn for hele ordningen. Men fritidsaktiviteter og skole er ofte på samme plass. FTU vil komme tilbake med dette. Viktig å få til en forutsigbar ordning for kommunene. Bra poeng! Tema i neste FVP eller transportplan. Side 7

8 Leksvik SLT-koordinator Takk for høringsutkast til Handlingsplanen. Jeg har fått det til gjennomlesing som SLT-koordinator i Leksvik kommune. Handlingsplanen er spennende lesing, men det er enkelte punkter i planen jeg vil kommentere. I forordet til planen står det «Foreldre sammen med sine barn bør tenke over sine handlinger i trafikken fordi barn ser opp til dem som rollemodeller». Jeg savner litt mer argumentasjon rundt viktigheten av foreldrerollen og foreldrenes ansvar senere i planen. Det store ansvaret vi voksne har som forbilder i trafikken kan ikke understrekes for ofte. Barn observerer og kopierer det vi voksne gjør og om det ikke er i samsvar mellom det vi sier og det vi gjør, blir lærdommen oftest det vi gjør. Små barn lærer ikke nødvendigvis holdninger, normer og verdiger gjennom teoretisk undervisning. De lærer mye gjennom omsorgspersonene, derfor kan vi gjennom barnas omsorgspersoner påvirke barna i forhold til gode holdninger i trafikken. Skap derfor holdningskampanjer som kan brukes i kontakt med foreldre fra de starter i fødselsgrupper/barselgrupper på helsestasjonene og la også helsestasjonene følge opp foreldrene frem til trafikalt grunnkurs. Også under trafikalt grunnkurs kan det settes mer fokus på foreldrerollen. I pkt står det at nullvisjonsstrekningen E6 Mule Vist, vil bli prioritert av politi og Statens vegvesen. Dette er vel og bra, men samtidig står i punkt 2.1 at Nord-Trøndelag er det fylket i landet der vi har den største andelen av ulykker som skjer utenfor tettbygd strøk. Hva gjør vi med dette? I punkt står det ikke noe om pårørende til eldre i trafikken (kan kanskje gå som melder under punkt ). Det er ikke enkelt å være pårørende til eldre med førerkort, som ikke er egnet til å kjøre bil. Jeg tror dette er en gruppe som man kan sette fokus på i forhold til å kunne bry seg og ta vare på sine nærmeste. Både i forhold til å sette grenser og være til hjelp. Samtidig trenger de informasjon om hvordan man skal gå frem for å få vurdert om noen av sine nærmeste ikke fyller vilkårene for førerrett. Bruk samarbeidspartnere til det viktige arbeidet som det vises til i handlingsplanen, som finnes både i næringslivet og hos frivillige organisasjoner. Kanskje kan vi legge mer ansvar til næringslivet og hos frivillige organisasjoner. Kanskje kan vi legge mer ansvar til næringslivet i forhold til å sette krav til transport, og bruk de mange frivilligsentralene rund i kommunene som sitter med mye kompetanse. Hos frivilligsentralene kan man både innhente informasjon og informere om kampanjer. Dette ligger inn i planen. Det kan presiseres enda mer i en kommunal TSplan. Bør absolutt få med dette inn i en kommunal TSplan. Tiltak mot utforkjøringsulykker ivaretas gjennom Fylkesvegplanen både ved nybygg av vegen og trafikksikkerhetsmidler. Dette går både inn under Eldre i trafikken og Vegtrafikkloven 34 førerretten. Viktig å tenke på i den kommunale TS-planen. FTU samarbeider med flere organisasjoner. Side 8

9 Steinkjer Ytre Namdal Regionråd Kystgruppen Inderøy kommune Steinkjer kommune sier seg i hovedsak fornøyd med Handlingsplan for trafikksikkerhet i Nord-Trøndelag , men vil be om følgende endringer/presiseringer i planen: Kommunene må sikres representasjon i FTU som konsultative/faglige medlemmer, via KS Nord- Trøndelag. Det bør sikres en kobling mellom planenes utstrakte bruk av holdningsskapende arbeid innenfor alle tre prosjektområdene, og FTU`s bruk av økonomiske virkemidler, slik at det etableres et mer fast system omkring det holdningsskapende arbeidet. Dette kan gjøres gjennom krav til innhold i kommunenes trafikksikkerhetsplaner som også må omfatte kommunens eget holdningsskapende - trafikkoppdragende arbeid. Kystgruppen sender et notat som høringsdokument og understreker positivt bredden i satsingsområdene. Kommunene samordner dette. Vedtak enstemmig vedtatt. Inderøy kommune er positiv til Handlingsplan for trafikksikkerhetsarbeidet i Nord-Trøndelag og har følgende merknader: 1. Inderøy kommune ønsker å endre søknadsperiode på trafikksikkerhetsmidler til hvert 4 år med ramme 8 mill. kroner (2 mill. kr pr. år) 2. Vilttiltak styrkes med kjemisk behandling av stubber langs veg. FTU er positiv. Sak på neste FTU-møte 19/ Holdningsskapende arbeid er gjennomgående i hele Handlingsplanen. FTU henstiller om at dette videreføres i de kommunale TS-planene. FTU vil komme tilbake med dette. Viktig å få til en forutsigbar ordning for kommunene. FTU er åpen for at det gis tillatelse til å bruke kjemiske midler til bruk for å bekjempe sly langs vegen. Statens vegvesen har tatt tak i problemet og er i gang med å lage en felles praksis for hele region midt. Side 9

Nes kommune. Trafikksikkerhetsplan 2011-2023. Kommunedelplan

Nes kommune. Trafikksikkerhetsplan 2011-2023. Kommunedelplan Trafikksikkerhetsplan 2011-2023 Kommunedelplan Innhold INNHOLD...2 INNLEDNING...3 VISJONER OG MÅLSETTINGER...4 Nasjonale mål...4 Fylkeskommunale mål...4 Kommunale mål...4 MÅLSETTING...5 Veger i...5 TRAFIKKULYKKER

Detaljer

Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017

Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017 SAMFERDSEL Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017 Vedtatt 21.11.2013 Buskerud fylkeskommune Samferdsel desember 2013 Forord Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) har ansvar for

Detaljer

6/14 14/01720-1 Den nasjonale frivillighetsprisen 2014

6/14 14/01720-1 Den nasjonale frivillighetsprisen 2014 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Levekårsutvalget Dato: 21.08.2014 kl. 9:00 Sted: sal 2 Arkivsak: 14/00003 Arkivkode: 033. SAKSKART 36/14 13/00916-47 Trafikksikkerhetsplan for Vennesla 37/14 14/01404-1

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR BAMBLE KOMMUNE 2014-2018

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR BAMBLE KOMMUNE 2014-2018 Fv. 200 Langesundsveien ved Ekstrand TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR BAMBLE KOMMUNE 2014-2018 HØRINGSUTKAST 26.09.2014 Trafikksikkerhetsplan II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Bamble kommune Oppdrag: Trafikksikkerhetsplan

Detaljer

Handlingsprogram for trafikksikkerhet 2016 2019 Sarpsborg kommune

Handlingsprogram for trafikksikkerhet 2016 2019 Sarpsborg kommune Handlingsprogram for trafikksikkerhet 2016 2019 Sarpsborg kommune Høringsutkast av 28. mai 2015 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 3 2. Hvorfor og hvordan jobbe med trafikksikkerhet... 5 2.1. Ansvar...

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 05.11.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 05.11.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 05.11.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom Fylkestingssal Vest Møtedato 05.11.2014 Tid 14:00 Program Kl. 11.00 12.00 Kl. 12.00 14.00

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR RØMSKOG

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR RØMSKOG 1 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR RØMSKOG 2 Innholdsfortegnelse Side 1. Innledning 3 2. Lovgrunnlag 3 2.1. Vegtrafikkloven 3 2.2. Vegloven 4 2.3. Folkehelseloven 4 2.4. Plan- og bygningsloven 5 3. Prosess 5

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Stokke kommune

Trafikksikkerhetsplan for Stokke kommune Trafikksikkerhetsplan for Stokke kommune 2015 2019 Bilde: Kjetil Haugland Revidert november 2014 Godkjent i Stokke kommunestyre 13 april 2015 1. FORORD Arbeidet med den første trafikksikkerhetsplanen ble

Detaljer

2013-2016. Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2013-2016. Aurskog-Høland kommune . 11. Vedtatt av Kommunestyret 18.03.2013. Foto: Sten Ivar Tønsberg

2013-2016. Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2013-2016. Aurskog-Høland kommune . 11. Vedtatt av Kommunestyret 18.03.2013. Foto: Sten Ivar Tønsberg Foto: Sten Ivar Tønsberg 2013-2016 Kommunedelplan for Trafikksikkerhet Aurskog-Høland Kommune Vedtatt av Kommunestyret 18.03.2013. 11 KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET AURSKOG-HØLAND KOMMUNE GODKJENT

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN RØROS KOMMUNE 2013-2015

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN RØROS KOMMUNE 2013-2015 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN RØROS KOMMUNE 2013-2015 2 Innhold 1 2 3 4 5 6 INNLEDNING... 6 1.1 Bakgrunn... 6 1.2 Planprosess... 6 GENERELT OM RØROS... 7 2.1 Befolkning... 7 2.2 Samferdsel og infrastruktur...

Detaljer

Kommunedelplan for trafikksikkerhet. med handlingsprogram for perioden 2015-2018 for Arendal kommune

Kommunedelplan for trafikksikkerhet. med handlingsprogram for perioden 2015-2018 for Arendal kommune Kommunedelplan for trafikksikkerhet med handlingsprogram for perioden 2015-2018 for Arendal kommune Januar 2015 1 Innhold Innhold... 2 Kap.1. Innledning og premisser for trafikksikkerhetsplanen... 3 1.1

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ROGALAND 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ROGALAND

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ROGALAND 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ROGALAND ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ROGALAND 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

EIDSVOLL KOMMUNE. Trafikksikkerhetsplan 2015-2024. Høringsdokument

EIDSVOLL KOMMUNE. Trafikksikkerhetsplan 2015-2024. Høringsdokument EIDSVOLL KOMMUNE Trafikksikkerhetsplan 2015-2024 Høringsdokument FORORD Det ble fra sentralt hold bestemt at fra 2001 skulle tildeling av statlige og fylkeskommunale midler til lokale trafikksikkerhetstiltak

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR VADSØ KOMMUNE

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR VADSØ KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR VADSØ KOMMUNE 2006 2009 PLANDATO: 01.09.06. FORORD Vadsø kommune startet opp arbeidet med utarbeiding av ny trafikksikkerhetsplan etter initiativ fra Statens Vegvesen høsten 2003.

Detaljer

Versjon per 26.3.2014. Innholdsfortegnelse

Versjon per 26.3.2014. Innholdsfortegnelse 1. Forord Når dette Handlingsprogrammet vedtas har fylkeskommunene vært landets største vegeiere i snart fire år. Dette er en svært omfattende oppgave som skaper stor oppmerksomhet om fylkeskommunens arbeid.

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR SØRREISA KOMMUNE 2013 2016

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR SØRREISA KOMMUNE 2013 2016 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR SØRREISA KOMMUNE 2013 2016 Opprinnelig plan Vedtatt av Sørreisa kommunestyre 25. april 2002, sak 20/02 Revidert 22.april 2008, sak 18/08 21.mars 2013, sak 10/13 1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKK- SIKKERHET 2015-2020

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKK- SIKKERHET 2015-2020 HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKK- SIKKERHET 2015-2020 1 INNHOLDSLISTE Innhold 1. Bakgrunn... 3 1.1. Kommunal trafikksikkerhetsplan... 3 1.2. Trafikkulykker.... 4 2. Organisering av arbeidet med planen... 4 2.1.

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Sandnes kommune 2015-2018

Trafikksikkerhetsplan for Sandnes kommune 2015-2018 for Sandnes kommune 2015-2018 1 2 Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 4 1. PLANENS ORGANISERING OG STRUKTUR... 5 2. NASJONALE OG REGIONALE FØRINGER, SENTRALE RAMMEBETINGELSER... 6 2.1. Nullvisjonen... 6

Detaljer

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Innstranda Bydelsutvalg. Saksliste. Utvalg: Møtested: Hunstad kultursenter Dato: 16.02.2009 Tidspunkt: 18:30

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Innstranda Bydelsutvalg. Saksliste. Utvalg: Møtested: Hunstad kultursenter Dato: 16.02.2009 Tidspunkt: 18:30 BODØ KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Innstranda Bydelsutvalg Møtested: Hunstad kultursenter Dato: 16.02.2009 Tidspunkt: 18:30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Innstranda Bydelsutvalg,

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT MØRE OG ROMSDAL 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK MØRE OG ROMSDAL

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT MØRE OG ROMSDAL 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK MØRE OG ROMSDAL ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK MØRE OG ROMSDAL 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Melhus kommune

Trafikksikkerhetsplan for Melhus kommune Trafikksikkerhetsplan for Melhus kommune 2015-2019 Teknisk Drift 1 Forord Trafikksikkerhetsplanen er en strategisk plan for trafikksikkerhetsarbeidet i Melhus kommune for en fireårsperiode. Trafikksikkerhetsplan

Detaljer

Klimapådriver Hadeland 2012 2015. Godkjenning av prosjektplan og tildeling av partnerskapsmidler for 2013

Klimapådriver Hadeland 2012 2015. Godkjenning av prosjektplan og tildeling av partnerskapsmidler for 2013 MØTEINNKALLING Regionrådet Dato: 26.04.2013 kl. 9:00 Sted: Røysumtunet, Røysumlinna 41, 2770 ren Arkivsak: 13/00007 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf. 61 33 83 55 eller via

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2013-2016. Vedtatt i Skaun kommunestyre 27.09.2012. Saksnr: 12/1510

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2013-2016. Vedtatt i Skaun kommunestyre 27.09.2012. Saksnr: 12/1510 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2013-2016 Vedtatt i Skaun kommunestyre 27.09.2012 Saksnr: 12/1510 I Innhold 1. Visjon og målsetting... 4 1.1 Nasjonale mål... 4 1.2 Fylkeskommunale mål... 4 1.3 Kommunale mål... 4

Detaljer

Fylkestinget MØTEINNKALLING

Fylkestinget MØTEINNKALLING SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Fylkestinget MØTEINNKALLING Møtedato: Møtested: 21.06.2010 kl 09:00-13.00 gruppemøter. Kl 14.00 Åpning av tinget 22.06.2010 kl 09:00 Saksbehandling forts. Ørland Kysthotell,

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AKERSHUS 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AKERSHUS 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

Nasjonal handlingsplan for trafikksikkerhet på veg

Nasjonal handlingsplan for trafikksikkerhet på veg Nasjonal handlingsplan for trafikksikkerhet på veg ØMERKE ILJ T M 45 24 1 Trykksak 6 Nasjonal handlingsplan for trafikksikkerhet på veg 2006-2009 Utgivelse, sted og dato: Oslo, 1. febuar 2006 Oppdragsgiver:

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ROGALAND 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ROGALAND

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ROGALAND 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ROGALAND ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ROGALAND 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORD-TRØNDELAG

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORD-TRØNDELAG ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORD-TRØNDELAG 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

Bilde ligger på Bjørndal sydøst i bydel F. Skoleveiplan for Grindbakken skole

Bilde ligger på Bjørndal sydøst i bydel F. Skoleveiplan for Grindbakken skole Bilde ligger på Bjørndal sydøst i bydel F Skoleveiplan for Grindbakken skole 8.oktober 2008 Forord Skoleveiplan for Grindbakken skole er utarbeidet av Norconsult på oppdrag for Oslo kommune ved Samferdselsetaten

Detaljer