Som ventet avtok den økonomiske aktiviteten i Japan kraftig i 2.kv, som følge av momsøkningen i april

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Som ventet avtok den økonomiske aktiviteten i Japan kraftig i 2.kv, som følge av momsøkningen i april"

Transkript

1 onsdag, 13. august 2014 Morgenrapport Macro Research Som ventet avtok den økonomiske aktiviteten i Japan kraftig i 2.kv, som følge av momsøkningen i april Kinesiske industri- og detaljomsetningstall skuffet klart på nedsiden i tillegg til overraskende sterk nedgang i kreditt, understreker usikkerheten i boligmarkedet Svensk inflasjon høyere enn Riksbanken har anslått, for andre måned på rad men i sum har utviklingen i Sverige vært rentenøytral Industriproduksjonen i eurosonen trolig litt opp i juni, men ikke nok til å forhindre negativ vekst i 2.kv. Investorsentimentet i Tyskland stuper på geopolitisk uro Fokus på ny inflasjonsrapport fra Bank of England i dag, hvordan vil de nå vurdere presset i økonomien? Norske detaljomsetningstall for juni i dag, vi anslår vekst på 0,6 prosent, etter fall på 0,9 prosent i mai Internasjonalt Som ventet fikk den japanske økonomien seg en smell i andre kvartal i år, som følge av at myndighetene innførte en momsøkning i begynnelsen av april. BNP falt med 1,7 prosent fra første til andre kvartal, hvilket var godt i tråd med konsensusforventningen om et fall på 1,8 prosent. Detaljene viser at konsumet falt med 5 prosent, i tillegg til at boliginvesteringene falt med drøye 10 prosent. Nedgangen i boliginvesteringene kan også knyttes til den økte momsen, ettersom salg av nye boliger er omfattet av skatteøkningen. Utenom boliger falt investeringene med 2,5 prosent, uten at dette kan knyttes like direkte opp mot den økte momsen. Når det er sagt kom nedgangen etter solid investeringsvekst i første kvartal, på 7,6 prosent. Til slutt tar vi med at nettoeksporten endelig bidro positivt til den økonomiske veksten, men dette kom som en følge av at importen falt som en stein. Dette må sees i sammenheng med nedgangen i samlet etterspørsel, som også bidro til lavere etterspørsel etter importvarer. Nedgangen i BNP i andre kvartal, på 1,7 prosent, kom etter en vekst på 1,6 prosent i første kvartal. Dermed har den japanske økonomien vist full stagnasjon når vi ser første halvår under ett. Ser vi noe fremover er det heller ikke umiddelbare tegn til et snarlig oppsving. Industriproduksjonen falt med hele 3,5 prosent ved utgangen av andre kvartal, og sentimentindikatorer for industrien peker i retning av nullvekst de nærmeste månedene. Konsumet har steget noe etter det store fallet i april, og det er fortsatt god vekst i sysselsettingen. Dette peker i retning av at konsumet kan ta seg ytterligere noe opp de nærmeste månedene, men vi må legge til at konsumenttilliten, som har steget litt etter tilbakeslaget i april, fremdeles ligger på svake nivåer sammenlignet med samme periode i fjor. Samlet sett ser det altså ikke ut til at den japanske økonomien raskt vil greie å riste av seg effektene av momsøkningen i april, og det var det nok heller ikke grunn til å vente, til tross for at vi i vår kunne lese at japanske bedrifter selv anslo at veksten skulle raskt i gang igjen. Sentralbanken har anslått den samlede BNP-veksten i år til 1,0 prosent, og det er nok for tidlig å si at sentralbanken vil miste troen på en gjeninnhenting videre fremover. Ferske uttalelser fra myndighetene tyder på at de ser for seg at effektene av momsøkningen vil dø gradvis ut, og at den japanske økonomien dermed vil bevege seg sakte men sikkert opp igjen. Ferske tall for detaljomsetning og industriproduksjon i Kina ble offentliggjort rett før denne morgenrapporten skulle i trykken, og får dermed kun kort omtale. Industriproduksjonen steg med 9,0 prosent år/år i juli, og havnet dermed under konsensusforventningen om uendret vekst på 9,2 prosent. Detaljomsetningen steg med 12,2 prosent i juli, og dermed ned fra 12,4 prosent i juni. Konsensus ventet imidlertid at veksten i detaljomsetningen hadde tatt seg opp til 12,5 prosent i juli. I tillegg ble det offentliggjort at det brede kredittaggregatet TSF (Total Social Financing), som også forsøker å fange opp kreditt-tilførselen fra skyggebankvirksomheten, har falt til det laveste nivået på nærmere seks år. Dette må nok sees i sammenheng med den pågående avkjølingen i boligmarkedet. Likevel, nedgangen i kreditt i juli var klart større enn ventet, og det understreker at det fortsatt er For full disclaimer and definitions, please refer to the end of this report.

2 Morgenrapport, 13. August 2014 stor usikkerhet knyttet til utviklingen i det kinesiske boligmarkedet. Inflasjonen i Sverige ble noe høyere i juli enn hva markedet hadde sett for seg, samtidig som våre svenske analytikere traff godt. Årsveksten i kjerneprisene falt fra 0,8 i juni til 0,6 prosent i juli, helt i tråd med anslaget til våre kollegaer, men da en tanke sterkere enn konsensusestimatet på 0,5 prosent. Som ventet ble Riksbanken igjen overrasket på oppsiden, ettersom de hadde anslått prisveksten til 0,4 prosent i juli. Dette er andre måned på rad at prisveksten har vært 0,2 prosentpoeng høyere enn hva sentralbanken har lagt til grunn. Når det er sagt må vi ta med at BNP-veksten har skuffet på nedsiden, og i sum har utviklingen i svensk økonomi vært rimelig nøytral i forhold til renteforventningene for det nærmeste året. I dag publiseres juni-tallene for industriproduksjonen i eurosonen, og markedet venter en beskjeden oppgang, etter et overraskende solid fall på 1,1 prosent i mai. Nedgangen i mai ble nok overdrevet av enkelte midlertidige faktorer, slik som plasseringen av offentlige helligdager, hvilket i seg selv taler for en korreksjon opp i juni. Når det er sagt har industriproduksjonstallene, som allerede har blitt publisert for flere av de større medlemslandene, alt i alt vist forholdsvis svak oppgang i juni. Dermed er det ikke tegn til at hele produksjonsnedgangen i mai ble fullt ut reversert i juni. Det var riktignok sterk vekst i både Frankrike og Italia, på henholdsvis 1,3 prosent og 0,9 prosent, men i Tyskland steg produksjonen med kun 0,3 prosent, og i Spania falt den med 0,8 prosent. I sum taler dette for en samlet produksjonsvekst i eurosonen på 0,5 prosent i juni, noe som indikerer en liten oppsiderisiko til konsensusforventningen om en vekst på 0,3 prosent. Likevel, skulle industriproduksjonen ha steget med 0,5 prosent i juni, vil produksjonen alt i alt ha falt med 0,1 prosent i andre kvartal, ned fra en vekst på +0,2 prosent i første kvartal. I så fall gir dette støtte til antagelsen om at BNP-veksten avtok fra første til andre kvartal i år. BNP-tallene publiseres på torsdag, og per i dag ser markedet for seg en vekst på kun 0,1 prosent, ned fra 0,2 prosent i første kvartal. Dagens industriproduksjonstall fra eurosonen må nok by på en betydelig overraskelse dersom markedet skal foreta en revisjon av sitt BNP-anslag. Ser vi noe lenger frem må vi også ta med at investorsentimentet i Tyskland, slik det måles i ZEWindeksen, falt overraskende sterkt i august. Både vurderingen av nåsituasjonen samt forventningene til vekst de neste seks månedene falt kraftig, og havnet dermed langt under konsensusforventningene. Vurderingen av fremtidsutsiktene, som har falt i seks måneder på rad, knakk ned fra 27,1 i juli til 8,6 i august (konsensus ventet nedgang til 18,2). Dette er det laveste nivået siden desember 2012, og peker i retning av at veksten i Tyskland kan avta ytterligere gjennom andre halvår i år. Det er dårlig nytt, særlig med tanke på at utgangspunktet ser ut til å være at tysk BNP krympet med 0,1 prosent i andre kvartal i år. Ifølge pressemeldigen til den siste ZEW-undersøkelsen er det særlig den geopolitiske uroen som er årsaken til svekkede vekstforventninger i Tyskland. Vi må legge til at ZEWtallene er en mindre pålitelig aktivitetsindikator enn hva f.eks IFO-indeksen er, men likevel, det henger noen mørke skyer over Tyskland for øyeblikket. Fra Storbritannia får vi i dag tall for arbeidsledigheten i tremånedersperioden frem til juni, og markedet ser for seg en ledighetsrate på 6,4 prosent, ned fra 6,5 prosent i foregående tremånedersperiode. Samtidig ventes det at lønnsveksten fortsatt vil være svak, noe som kan signalisere at det fortsatt er ledig kapasitet i arbeidsmarkedet. I den forbindelse er det knyttet spenning til Bank of Englands ferske Inflasjonsrapport, som offentliggjøres i dag, og da særlig i forhold til sentralbankens vurdering av det samlede presset i økonomien. Per i dag har markedet priset inn at føreste renteheving i Storbritannia vil komme i første kvartal neste år. En eventuelt duete rapport fra BoE kan gjøre at den forventede renteoppgangen skyves ut i tid. Det er forholdsvis tynt med data fra USA denne uken, men i dag får vi i det minste detaljomsetningstallene for juli. Markedet ser for seg en vekst på 0,2 prosent, tilsvarende som i juni. Veksten i amerikansk detaljomsetning har avtatt de siste månedene, men det ventes altså at nedgangen nå har stoppet opp. Noe av nedgangen i konsumveksten de siste månedene kan tilskrives lavere vekst i bilsalget. Holder vi biler utenom, ventes detaljomsetningen å ha steget med 0,4 prosent, uendret fra juni. 2

3 Morgenrapport, 13. August 2014 Norge I dag får vi tall for detaljomsetningen i juni. Etter et overraskende stort fall i mai, på hele 0,9 prosent m/m, venter vi nå en korreksjon opp på 0,6 prosent. Anslaget er for det første basert på at disse tallene svinger mye fra måned til måned, i den forstand at måneder med sterk vekst/stort fall gjerne etterfølges av en måned hvor konsumveksten beveger seg i motsatt retning. I tillegg har vi basert anslaget på at de siste produksjonstallene fra industrien viser at produksjonen innen nærings- og nytelsesmiddelindustrien har tatt seg opp, noe som igjen kan ha sammenheng med økt etterspørsel etter denne typen konsumvarer. Til slutt har vi tatt noe høyde for at den gode aktiviteten i boligmarkedet de siste månedene kan ha gitt økt konsum av boligrelaterte konsumvarer, slik som møbler og innredningsvarer, for å ta noen eksempler. Vårt anslag for juni ligger noe over konsensusestimatet på 0,4 prosent. Samtidig med at SSB slipper tallene for detaljomsetningstallene, publiseres også varekonsumindeksen for juni. Denne gir bredere informasjon om konsumutviklingen i norsk økonomi, og inngår dermed i beregningen av privat konsum i BNP for Fastlands-Norge. Dersom vi antar at også varekonsumindeksen har steget med 0,6 prosent i juni, vil veksten i andre kvartal samlet sett ende på 0,6 prosent, ned fra en vekst på 0,9 prosent i første kvartal. Dette vil i så fall indikere at privat konsum har gitt et noe lavere bidrag til BNP-veksten i andre kvartal enn hva det gjorde i årets første kvartal. Krysset EUR/NOK bunnet ut på 8,2375 i går, og endte ned på 8,2640 dagen sett under ett. I løpet av natten har det kun vært små bevegelser rundt dette nivået. Forventningene til norske pengemarkedsrenter endte tilnærmet uendret i går etter den kraftige oppgangen på mandag denne uken. Små bevegelser i rentemarkedet ble derimot erstattet av et fall i oljeprisen på 1,4 prosent til USD 103 pr. fat i går. I løpet av natten har oljeprisen falt ytterligere USD 0,5 pr. fat. Ettersom dette er det laveste nivået på oljeprisen siden sommeren 2013 vil dette kunne bidra til å reversere noe av kronestyrkingen vi har sett så langt denne måneden. Ansvarlig for dagens rapport: Marius Gonsholt Hov Analytikere Knut Anton Mork, , Nils Kristian Knudsen, , Marius Gonsholt Hov, , Ingvild Borgen Gjerde, , Kari Due-Andresen, , (i permisjon ut året) 3

4 Morgenrapport, 13. August 2014 Indikative Nibor-renter Indikative valutakurser 1 UKE 1 MND 3 MND 6 MND EUR/NOK EUR/USD USD/NOK USD/JPY SEK/NOK EUR/JPY Indikative swap-renter DKK/NOK EUR/GBP ÅR 3 ÅR 5 ÅR 7 ÅR 10 ÅR GBP/NOK GBP/USD CHF/NOK EUR/CHF JPY/NOK EUR/SEK Vår prognose < 3MND < 6MND < 12MND AUD/NOK EUR/DKK Foliorente SGD/NOK USD/KRW EUR/NOK CAD/NOK USD/RUB Gårsdagens viktigste nøkkeltall/begivenheter Periode Enhet Forrige Konsensus Faktisk 09:30 Sverige KPI-kjerne Juli Prosent år/år 0,8 0,5 0,6 11:00 Tyskland ZEW sentiment August Indeks 27,1 18,2 8,6 Tyskland ZEW nåsituasjon August Indeks 61,8 55,5 44,3 13:30 USA NFIB optimisme, Juli Indeks ,7 små bedrifter Dagens viktigste nøkkeltall/begivenheter Periode Enhet Forrige Konsensus Vår forv. 01:50 Japan BNP 2.kv. Prosent kv/kv 1,6-1,8 Faktisk: -1,7 07:30 Kina Industriproduksjon Juli Prosent år/år 9,2 9,2 Faktisk: 9,0 Kina Detaljomsetning Juli Prosent år/år 12,4 12,5 Faktisk: 12,2 10:00 Norge Detaljomsetning Juni Prosent m/m -0,9 0,4 0,6 10:30 Storbritannia Arbeidsledighet (ILO) Juni Prosent 6,5 6,4 -- Storbritannia Bank of England Inflasjonsrapport 11:00 Eurosonen Industriproduksjon Juni Prosent m/m -1,1 0, :30 USA Detaljomsetning Juli Prosent m/m 0,2 0,2 -- 4

5 Research disclaimers Handelsbanken Capital Markets, a division of Svenska Handelsbanken AB (publ) (collectively referred to herein as SHB ), is responsible for the preparation of research reports. SHB is regulated in Sweden by the Swedish Financial Supervisory Authority, in Norway by the Financial Supervisory Authority of Norway, in Finland by the Financial Supervisory of Finland and in Denmark by the Danish Financial Supervisory Authority. All research reports are prepared from trade and statistical services and other information that SHB considers to be reliable. SHB has not independently verified such information and does not represent that such information is true, accurate or complete. Accordingly, to the extent permitted by law, neither SHB, nor any of its directors, officers or employees, nor any other person, accept any liability whatsoever for any loss, however it arises, from any use of such research reports or its contents or otherwise arising in connection therewith. This report has not been given to the subject company, or any other external party, prior to publication to approval the accuracy of the facts presented. The subject company has not been notified of the recommendation, target price or estimate changes, as stated in this report, prior to publication. In no event will SHB or any of its affiliates, their officers, directors or employees be liable to any person for any direct, indirect, special or consequential damages arising out of any use of the information contained in the research reports, including without limitation any lost profits even if SHB is expressly advised of the possibility or likelihood of such damages. The views contained in SHB research reports are the opinions of employees of SHB and its affiliates and accurately reflect the personal views of the respective analysts at this date and are subject to change. There can be no assurance that future events will be consistent with any such opinions. Each analyst identified in this research report also certifies that the opinions expressed herein and attributed to such analyst accurately reflect his or her individual views about the companies or securities discussed in the research report. Research reports are prepared by SHB for information purposes only. The information in the research reports does not constitute a personal recommendation or personalised investment advice and such reports or opinions should not be the basis for making investment or strategic decisions. This document does not constitute or form part of any offer for sale or subscription of or solicitation of any offer to buy or subscribe for any securities nor shall it or any part of it form the basis of or be relied on in connection with any contract or commitment whatsoever. Past performance may not be repeated and should not be seen as an indication of future performance. The value of investments and the income from them may go down as well as up and investors may forfeit all principal originally invested. Investors are not guaranteed to make profits on investments and may lose money. Exchange rates may cause the value of overseas investments and the income arising from them to rise or fall. This research product will be updated on a regular basis. No part of SHB research reports may be reproduced or distributed to any other person without the prior written consent of SHB. The distribution of this document in certain jurisdictions may be restricted by law and persons into whose possession this document comes should inform themselves about, and observe, any such restrictions. Please be advised of the following important research disclosure statements: SHB employees, including analysts, receive compensation that is generated by overall firm profitability. Analyst compensation is not based on specific corporate finance or debt capital markets services. No part of analysts compensation has been, is or will be directly or indirectly related to specific recommendations or views expressed within research reports. From time to time, SHB and/or its affiliates may provide investment banking and other services, including corporate banking services and securities advice, to any of the companies mentioned in our research. We may act as adviser and/or broker to any of the companies mentioned in our research. SHB may also seek corporate finance assignments with such companies. We buy and sell securities mentioned in our research from customers on a principal basis. Accordingly, we may at any time have a long or short position in any such securities. We may also make a market in the securities of all the companies mentioned in this report. [Further information and relevant disclosures are contained within our research reports.] SHB, its affiliates, their clients, officers, directors or employees may own or have positions in securities mentioned in research reports. According to the Bank s Ethical Guidelines for the Handelsbanken Group, the board and all employees of the Bank must observe high standards of ethics in carrying out their responsibilities at the Bank, as well as other assignments. The Bank has also adopted Guidelines concerning Research which are intended to ensure the integrity and independence of research analysts and the research department, as well as to identify actual or potential conflicts of interests relating to analysts or the Bank and to resolve any such conflicts by eliminating or mitigating them and/or making such disclosures as may be appropriate. As part of its control of conflicts of interests, the Bank has introduced restrictions ( Information barriers ) on communications between the Research department and other departments of the Bank. In addition, in the Bank s organisational structure, the Research department is kept separate from the Corporate Finance department and other departments with similar remits. The Guidelines concerning Research also include regulations for how payments, bonuses and salaries may be paid out to analysts, what marketing activities an analyst may participate in, how analysts are to handle their own securities transactions and those of closely related persons, etc. In addition, there are restrictions in communications between analysts and the subject company. For full information on the Bank s ethical guidelines please see the Bank s website the bank/investor relations/corporate social responsibility/ethical guidelines. Handelsbanken has a ZERO tolerance of bribery and corruption. This is established in the Bank s Group Policy on Bribery and Corruption. The prohibition against bribery also includes the soliciting, arranging or accepting bribes intended for the employee s family, friends, associates or acquaintances. For company-specific disclosure texts, please consult the Handelsbanken Capital Markets website: When distributed in the UK Research reports are distributed in the UK by SHB. SHB is authorised by the Swedish Financial Supervisory Authority (Finansinspektionen) and the Prudential Regulation Authority and subject to limited regulation by the Financial Conduct Authority and Prudential Regulation Authority. Details about the extent of our authorisation and regulation by the Prudential Regulation Authority, and regulation by the Financial Conduct Authority are available from us on request. UK customers should note that neither the UK Financial Services Compensation Scheme for investment business nor the rules of the Financial Conduct Authority made under the UK Financial Services and Markets Act 2000 (as amended) for the protection of private customers apply to this research report and accordingly UK customers will not be protected by that scheme. This document may be distributed in the United Kingdom only to persons who are authorised or exempted persons within the meaning of the Financial Services and Markets Act 2000 (as amended) (or any order made thereunder) or (i) to persons who have professional experience in matters relating to investments falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the Order ), (ii) to high net worth entities falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order or (iii) to persons who are professional clients under Chapter 3 of the Financial Conduct Authority Conduct of Business Sourcebook (all such persons together being referred to as Relevant Persons ). When distributed in the United States Important Third-Party Research Disclosures: SHB and its employees are not subject to FINRA s research analyst rules which are intended to prevent conflicts of interest by, among other things, prohibiting certain compensation practices, restricting trading by analysts and restricting communications with the companies that are the subject of the research report. SHB research reports are intended for distribution in the United States solely to major U.S. institutional investors, as defined in Rule 15a-6 under the Securities Exchange Act of Each major U.S. institutional investor that receives a copy of research report by its acceptance hereof represents and agrees that it shall not distribute or provide research reports to any other person Reports regarding fixed-income products are prepared by SHB and distributed by SHB to major U.S. institutional investors under Rule 15a-6(a)(2). Reports regarding equity products are prepared by SHB and distributed in the United States by Handelsbanken Markets Securities Inc. ( HMSI ) under Rule 15a-6(a)(2). When distributed by HMSI, HMSI takes responsibility for the report. Any U.S. person receiving these research reports that desires to effect transactions in any equity product discussed within the research reports should call or write HMSI. HMSI is a FINRA Member, telephone number ( ).

6 Contact information Capital Markets Michael Green Head Per Elcar Head of Securities, Fixed Income, FX and Commodities Jan Häggström Head of Economic Research and Chief Economist, SHB Peter Karlsson Head of Equity & Credit Research Björn Linden Head of Securities, Fixed Income, FX and Commodities International Fixed Income Equity Sales, Foreign Exchange & Commodities Carl Cederschiöld Head of Sales Eggert Mörling Head of Equity Sales Henrik Franzén Head of Fixed Income Sales Magnus Strömer Head of FX and Commodities Sales Peter Carlberg Head of Derivative Sales Lennart Living Head of Structured Saving Products Martin Nossman Head of Cross Asset Execution Debt Capital Markets Tony Lindlöf Head of Debt Capital Markets Per Jäderberg Head of Corporate Loans Måns Niklasson Head of Acquisition Finance Ulf Stejmar Head of Corporate Bonds Economic Research Jan Häggström Head of Economic Research Sweden Petter Lundvik USA, Special Analysis Gunnar Tersman Eastern Europe, Emerging Markets Helena Trygg Japan, United Kingdom Anders Brunstedt Sweden Eva Dorenius Web Editor Finland Tiina Helenius Head, Economic Research Tuulia Asplund Finnish economy Trading Strategy Claes Måhlén Head, Chief Strategist Johan Sahlström Chief Credit Strategist Ronny Berg Senior Credit Strategist Ola Eriksson Senior Credit Strategist Martin Jansson Senior Commodity Strategist Nils Kristian Knudsen Senior Strategist FX/FI Andreas Skogelid Senior Strategist FI Pierre Carlsson Strategist FX Paul Betton Credit Analyst Denmark Jes Asmussen Head, Economic Research Rasmus Gudum-Sessingø Danish economy Bjarke Roed-Frederiksen China and Latin America Norway Knut Anton Mork Head, Economic Research Nils Kristian Knudsen Senior Strategist FX/FI Kari Due-Andresen Norwegian economy Marius Nyborg Hov Norwegian economy Regional Sales Copenhagen Kristian Nielsen Gothenburg Per Wall Gävle Johan Magnusson Helsinki Mika Rämänen Linköping Fredrik Lundgren London Ray Spiers Luleå/Umeå Ove Larsson Luxembourg Erik Bertram Malmö Ulf Larsson Oslo Petter Fjellheim Stockholm Malin Nilén Toll-free numbers From Sweden to From Norway to From Denmark to From Finland to Within the US Svenska Handelsbanken AB (publ) Stockholm Copenhagen Blasieholmstorg 11 Havneholmen 29 SE Stockholm DK-1561 Copenhagen V Tel Tel Fax Fax Helsinki Aleksanterinkatu 11 FI Helsinki Tel Fax Oslo Tjuvholmen Allé 11, Postboks 1249 Vika NO-0110 Oslo Tel Fax London 3 Thomas More Square London GB-E1W 1WY Tel Fax New York Handelsbanken Markets Securities, Inc. 875 Third Avenue, 4 th Floor New York, NY Tel Fax FINRA, SIPC

..og privat konsum steg litt mindre enn ventet; indikerer noe svakere vekst i fjerde kvartal

..og privat konsum steg litt mindre enn ventet; indikerer noe svakere vekst i fjerde kvartal torsdag, 27. november 2014 Morgenrapport Macro Research I USA falt industriordre utenom transport overraskende i oktober....og privat konsum steg litt mindre enn ventet; indikerer noe svakere vekst i fjerde

Detaljer

Morgenrapport. Macro Research. Internasjonalt. fredag, 4. april 2014

Morgenrapport. Macro Research. Internasjonalt. fredag, 4. april 2014 fredag, 4. april 2014 Macro Research Morgenrapport Ingen endring fra ESB konsensus om kvantitative lettelser dersom inflasjonen blir svakere enn ventet Endelig PMI for eurosonen antyder vekst på linje

Detaljer

Bred basert avmatning i Kina, tjenestesektoren har opplevd den svakeste veksten på 6 måneder

Bred basert avmatning i Kina, tjenestesektoren har opplevd den svakeste veksten på 6 måneder onsdag, 4. februar 2015 Morgenrapport Macro Research Bred basert avmatning i Kina, tjenestesektoren har opplevd den svakeste veksten på 6 måneder I dag får vi endelige PMI-tall for eurosonen; ventet å

Detaljer

Høyere konsumprisvekst i Kina i februar, men dette må sees i sammenheng med kinesisk nyttår

Høyere konsumprisvekst i Kina i februar, men dette må sees i sammenheng med kinesisk nyttår tirsdag, 10. mars 2015 Morgenrapport Macro Research Høyere konsumprisvekst i Kina i februar, men dette må sees i sammenheng med kinesisk nyttår Tysk eksport og import svakere enn ventet per januar Småbedriftsoptimismen

Detaljer

Skuffende utvikling i amerikansk industriproduksjon, sammenheng med sterk dollar og lav oljepris

Skuffende utvikling i amerikansk industriproduksjon, sammenheng med sterk dollar og lav oljepris tirsdag, 17. mars 2015 Macro Research Morgenrapport Som ventet ingen endring i den pengepolitiske innretningen i Japan Skuffende utvikling i amerikansk industriproduksjon, sammenheng med sterk dollar og

Detaljer

Industrisentiment i New York regionen falt tilbake igjen i juni, mens det var ventet en oppgang

Industrisentiment i New York regionen falt tilbake igjen i juni, mens det var ventet en oppgang tirsdag, 16. juni 2015 Macro Research Morgenrapport Svakere industriproduksjon enn ventet i USA i mai Industrisentiment i New York regionen falt tilbake igjen i juni, mens det var ventet en oppgang Tysk

Detaljer

av tidsmessige hensyn må trolig stats- og regjeringssjefene sikre en avtale innen helga

av tidsmessige hensyn må trolig stats- og regjeringssjefene sikre en avtale innen helga torsdag, 25. juni 2015 Morgenrapport Macro Research Ingen fremdrift i forhandlingene mellom Hellas og kreditorene av tidsmessige hensyn må trolig stats- og regjeringssjefene sikre en avtale innen helga

Detaljer

Kinesiske myndigheter kutter rentene og senker bankenes reservekrav i forsøk på å beholde kontroll

Kinesiske myndigheter kutter rentene og senker bankenes reservekrav i forsøk på å beholde kontroll onsdag, 26. august 2015 Morgenrapport Macro Research Kinesiske myndigheter kutter rentene og senker bankenes reservekrav i forsøk på å beholde kontroll Amerikansk konsumenttillit bedre enn ventet i august

Detaljer

Morgenrapport, tirsdag, 30. oktober 2012

Morgenrapport, tirsdag, 30. oktober 2012 Morgenrapport, tirsdag, 30. oktober 2012 Den japanske sentralbanken med nye pengepolitiske tiltak New York stengt for andre dag på rad, pga storm Overraskende sterk vekst i svensk detaljvarehandel i september

Detaljer

Handelsunderskuddet i Japan har krympet mer enn ventet, drevet av vekst i eksport og fall i import

Handelsunderskuddet i Japan har krympet mer enn ventet, drevet av vekst i eksport og fall i import onsdag, 18. mars 2015 Macro Research Morgenrapport Handelsunderskuddet i Japan har krympet mer enn ventet, drevet av vekst i eksport og fall i import Nytt kraftig fall i kinesiske boligpriser i februar,

Detaljer

Morgenrapport, onsdag, 25. april 2012

Morgenrapport, onsdag, 25. april 2012 Morgenrapport, onsdag, 25. april 2012 Den greske sentralbanken kutter sin prognose for gresk vekst Amerikansk konsumenttilliten litt tilbake i april, som ventet I USA ventes det at ordre av varige goder

Detaljer

Morgenrapport, mandag, 13. august 2012

Morgenrapport, mandag, 13. august 2012 Morgenrapport, mandag, 13. august 2012 Finansmarkedene setter nok en gang sin lit til sentralbankene Uventet lav BNP-vekst i Japan i andre kvartal Morgendagens tall er ventet å vise fall i BNP i eurosonen

Detaljer

Morgenrapport, torsdag, 2. februar 2012

Morgenrapport, torsdag, 2. februar 2012 Morgenrapport, torsdag, 2. februar 2012 ADP-tall viser god trend i amerikansk sysselsetting Industrisentimentet i USA tyder på fortsatt god vekst i industrien ESBs utlånsundersøkelse for 4.kv viser til

Detaljer

Morgenrapport, tirsdag, 31. januar 2012

Morgenrapport, tirsdag, 31. januar 2012 Morgenrapport, tirsdag, 31. januar 2012 Europeiske politikere enige om budsjettraktat og fremskynding av ESM Europeisk økonomisk sentiment svakt opp i januar fra nedreviderte desembertall Spansk økonomi

Detaljer

Morgenrapport, onsdag, 29. februar 2012

Morgenrapport, onsdag, 29. februar 2012 Morgenrapport, onsdag, 29. februar 2012 Irsk folkeavstemming kan forsinke iverksettelsen av den nye budsjettraktaten Tysk høyesterett setter stopper for ekspresshåndtering av EFSF-saker Tyskere stadig

Detaljer

Morgenrapport, tirsdag, 26. juni 2012

Morgenrapport, tirsdag, 26. juni 2012 Morgenrapport, tirsdag, 26. juni 2012 Oppgang i spanske og italienske statsrenter Spanske myndigheter har sendt formell søknad om hjelp til bankene og Kypros kunngjorde at også de vil be om kriselån Den

Detaljer

Morgenrapport, fredag, 9. desember 2011

Morgenrapport, fredag, 9. desember 2011 Morgenrapport, fredag, 9. desember 2011 Mye står på spill når toppmøtet i EU fortsetter i Brussel i dag Ingen enighet om traktatendring for alle EU-landene Rentekutt og nye låneordninger for bankene, men

Detaljer

Morgenrapport, torsdag, 14. oktober 2010

Morgenrapport, torsdag, 14. oktober 2010 Morgenrapport, torsdag, 14. oktober 2010 Norges Banks regionale nettverk indikerer relativt sterkt tredje kvartal Nytt dollarfall Internasjonalt Det meldtes i går om at Fed skal ha kjørt en simulering

Detaljer

Morgenrapport, onsdag, 21. september 2011

Morgenrapport, onsdag, 21. september 2011 Morgenrapport, onsdag, 21. september 2011 Kinesiske banker stanser valutahandler med flere europeiske banker Ingen avklaring i den greske tragedien før tidligst neste uke Tysk økonomisk sentiment faller

Detaljer

Morgenrapport, onsdag, 30. juni 2010

Morgenrapport, onsdag, 30. juni 2010 Morgenrapport, onsdag, 30. juni 2010 Markedsnervøsiteten stiger videre, av flere grunner Internasjonalt Til tross gode sentimenttall fra eurosonen (for service, industri, konsument og økonomi generelt)

Detaljer

Morgenrapport, Tirsdag, 18. august 2009

Morgenrapport, Tirsdag, 18. august 2009 Morgenrapport, Tirsdag, 18. august 2009 Norsk tradisjonell eksport tar seg opp Empire State-indeksen stiger godt over null Internasjonalt Industriindeksen fra New York Fed, den såkalte Empire State-indeksen,

Detaljer

Morgenrapport, Tirsdag, 5. januar 2010

Morgenrapport, Tirsdag, 5. januar 2010 Morgenrapport, Tirsdag, 5. januar 2010 Norske boligpriser stiger videre har det bygget seg opp en ny boble? Amerikansk og europeisk innkjøpssjefsindeks stiger videre Internasjonalt Den amerikanske innkjøpssjefsindeksen

Detaljer

Morgenrapport, mandag, 20. desember 2010

Morgenrapport, mandag, 20. desember 2010 Morgenrapport, mandag, 20. desember 2010 Stabil norsk ledighet Amerikansk ledighet er neppe strukturell Markedene ser mot jul og årsslutt Internasjonalt Det skjedde ikke de store forandringene foregående

Detaljer

Morgenrapport, Fredag, 29. mai 2009

Morgenrapport, Fredag, 29. mai 2009 Morgenrapport, Fredag, 29. mai 2009 Store svingninger i svenske og norske kroner kan henge sammen med Baltikum Norsk ledighet stiger mindre enn ventet GMs vei mot konkurs gjort lettere etter ny avtale

Detaljer

Morgenrapport, Torsdag, 17. desember 2009

Morgenrapport, Torsdag, 17. desember 2009 Morgenrapport, Torsdag, 17. desember 2009 Norges Bank overrasker ved å heve renten med 25bp til 1,75% Vi tror ikke lenger på heving i februar. Øvrig renteprognose uendret. Som ventet uendret Fed-rente.

Detaljer

Morgenrapport, Torsdag, 28. januar 2010

Morgenrapport, Torsdag, 28. januar 2010 Morgenrapport, Torsdag, 28. januar 2010 Gjedrem retter en formanende pekefinger til bankene boligfinansiering pekefingeren er berettiget, men neppe hele løsningen Obamas State of the Union-tale satte fokus

Detaljer

Morgenrapport, Mandag, 19. april 2010

Morgenrapport, Mandag, 19. april 2010 Morgenrapport, Mandag, 19. april 2010 Oljeprisen faller i Asia Goldman saksøkt for bedrageri Hellas søker nærmere konsultasjoner med EU og IMF DnB NOR hever sin boliglånsrente og demper dermed presset

Detaljer

Morgenrapport, Mandag, 24. august 2009

Morgenrapport, Mandag, 24. august 2009 Morgenrapport, Mandag, 24. august 2009 Eurosonens PMI viser veksttakter Amerikansk bruktboligomsetning tar seg opp Betydelig dollarfall, særlig mot norske kroner Internasjonalt Lynestimatene for PMI i

Detaljer

Morgenrapport, tirsdag, 24. august 2010

Morgenrapport, tirsdag, 24. august 2010 Morgenrapport, tirsdag, 24. august 2010 Fortsatt frykt i markedet Internasjonalt I mangel av særlig tunge makrotall var markedsfokuset rettet mot den økte fusjons- og oppkjøpsaktiviteten (M&A) som pågår

Detaljer

Morgenrapport, Fredag, 8. mai 2009

Morgenrapport, Fredag, 8. mai 2009 Morgenrapport, Fredag, 8. mai 2009 Stresstestresultanene: 10 av de 19 finansinstitusjonen trenger $74,6mrd i kapital hvor ille er det? ESB kutter renten til 1,0% og varsler kvantitative lettelser Bank

Detaljer