3. kvartal 2012 ÅR 12

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "3. kvartal 2012 ÅR 12"

Transkript

1 3. kvartal 2012 ÅR 12

2 Styrets sammenfatning, tredje kvartal 2012 I Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2013, er det foreslått å øke rammen for GIEKs alminnelige garantiordning fra 120 til 135 mrd. kroner. En slik økning er svært viktig for norske eksportbedrifter, deres arbeidstagere og lokalsamfunn. VEKSTEN FORTSETTER Hittil i år har GIEK mottatt søknader om garantier for i alt 54 mrd. kroner, hvorav søknader om i alt 10 mrd. kroner ble registrert i tredje kvartal. For året 2011 mottok GIEK søknader om i alt 49 mrd. kroner i garantier, derved ligger volumet allerede etter årets ni første måneder, fem mrd. kroner foran fjoråret som helhet. I løpet av årets ni første måneder har GIEK bidratt til eksport av norske varer og tjenester for om lag 23 mrd. kroner. GIEKs samlede garantiansvar beløper seg ved utgangen av tredje kvartal til 79,1 mrd. kroner, fordelt på 460 poliser. Det er hittil i år stilt nye garantier for 13 mrd. kroner, fordelt på 139 poliser. GIEKs garantier er i stor grad stilt i amerikanske dollar, og en lavere dollarkurs i tredje kvartal sammenholdt med andre kvartal i år, bidrar til å redusere det samlede garantiansvaret. Effekten av valutasvingningen er 2,8 mrd. kroner sammenholdt med andre kvartal. Skipet eies av Farstad Shipping, og er det første offshoreskipet som også tilfredsstiller regelverket for frakt av kjemikalier og oljeprodukter. Innenfor området fornybar energi har GIEK stilt garantier ved utvikling av servicefartøy til offshore vindmølleparker, og eksport av prosjekttjenester knyttet til et solenergi-prosjekt i Sør-Afrika. Ved inngangen til fjerde kvartal stilte GIEK garantier i forbindelse med eksport av et flomsikringsanlegg utviklet i Norge av Aquafence AS. GIEKs garantiordninger skal gå i balanse på lang sikt. Det samlede resultat for alle garantiordninger pr 30. september er 693,5 mill. kroner mot 187,5 mill. kroner på samme tid i fjor. Dette bidrar til økt kapitaldekning for de enkelte ordninger. Det er ikke registrert nye tilfeller av mislighold i tredje kvartal. I Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2013, er det foreslått å øke rammen for GIEKs alminnelige garantiordning fra 120 til 135 mrd. kroner. En slik økning er svært viktig for norske eksportbedrifter, deres arbeidstagere og lokalsamfunn. GIEKs utnyttelse av denne rammen ved utgangen av tredje kvartal, er på i alt 95,2 mrd. kroner, et beløp som inkluderer tilsagn om garantier som enda ikke er utstedt som polise. Det er hittil i år avholdt sju styremøter. Et utviklingstrekk ved søknadsmassen er at GIEK stadig oftere mottar søknad om garantier for en rekke leveranse som strekker seg over lang tid. Dette gjør seg særlig gjeldende innenfor olje-/gass- og maritim industri og kan eksempelvis omfatte leveranser til flere rigger eller boreskip. Dette indikerer at markedet forventer et generelt langsiktig høyt aktivitetsnivå, og at den forutsigbarhet GIEK kan tilby er viktig. På enkelte områder som innenfor markedet for supplyskip, er utsiktene mer usikre. Skipet «Far Solitaire» som GIEK bidrar i finansieringen av, ble i september 2012 kåret til «Årets skip» under skipsmessen SMM i Hamburg. Innovasjon var det viktigste kriteriet for tildeling av prisen som deles ut av Skipsrevyen. 2 GIEK 3. kvartal 2012

3 Nøkkeltall 3. kvartal 2012 Alminnelig garantiordning Pr 3. kvartal 2012 Per 3. kvartal Pr. 30. september 2012 Antall MNOK Antall MNOK Antall MNOK Nye søknader Nye tilsagn Nye poliser/nytt garantiansvar Gjeldende tilsagn Løpende poliser/utestående ansvar Resultat før avsetninger til fond Garantiansvar reforsikret for GIEK Kredittforsikring AS Utestående ansvar inkl reforsikring GIEK Kredittforsikring AS Alminnelig garantiordning. Garantiansvar fordelt på garantiprodukt Tall i millioner NOK 3. kvartal kvartal Långivergaranti Bondgaranti Leverandørkreditt Remburspolise Investeringsgaranti Øvrig Totalt Alminnelig garantiordning. Garantiansvar fordelt på bransje. Tall i millioner NOK 3. kvartal kvartal Olje/gass leverandørindustri Energi Maritim Annen industri IKT/Tele Miljø Totalt GIEK 3. kvartal 2012

4 Valutarisiko: Garantier fordelt på valuta Alminnelig garantiordning. Ansvar fordelt på valuta, i mill. kroner 3. kvartal 2012 prosent prosent USD % NOK % EUR % JPY % Øvrig % Totalt % Antall skip GIEK har bidratt til finansieringen av Type/kategori Pr 3.kvartal 2012 Pr 1.halvår 2012 PSV AHTS 2 2 Drillskip 3 3 Konstruksjonsskip 2 2 Seismikkskip 3 3 Hurtigbåt GIEK 3. kvartal 2012

5 Status per 3. kvartal 2012 I henhold til krav gitt i tildelingsbrevet for 2012 har styret vurdert oppnådde resultater per 3. kvartal i forhold til målsettinger og styringssignaler. RESULTATER I FORHOLD TIL MÅLSETTINGER Delmål 1: GIEK skal bidra til eksportkontrakter ved å gi et konkurransedyktig eksportgarantitilbud og være et supplement til markedet. I løpet av de første tre kvartalene har GIEK har bidratt til realisering av eksportkontrakter for varer og tjenester på til sammen ca. 23 mrd. kroner. GIEKs ansvar i denne forbindelse utgjør 13 mrd. kroner fordelt på 139 poliser. Det ble gitt tilsagn for 16 mrd. kroner. Maritim sektor GIEK har bidratt med långivergarantier i forbindelse med levering av 33 skip hittil i år, hvorav 22 supplyskip (PSV). De øvrige er seismikk-, konstruksjon- og drillskip, samt ankerhåndteringsfartøy (AHTS) og en hurtigbåt. Søknadsmassen er fortsatt stor, og vi venter at den høye aktiviteten vil fortsette. Et utviklingstrekk ved søknadsmassen er at GIEK stadig oftere mottar søknad om garantier for en rekke leveranser som strekker seg over lang tid. Dette gjør seg særlig gjeldende innenfor olje-/gass- og maritim industri og kan eksempelvis omfatte leveranser til flere rigger eller boreskip. Dette indikerer at markedet forventer et langsiktig høyt aktivitetsnivå, og at den forutsigbarhet GIEK kan tilby er viktig. På enkelte områder som innenfor markedet for supplyskip, er utsiktene mer usikre. Den største polisen som ble utstedt i tredje kvartal knytter seg til leveranse av en borepakke til en borerigg som ble bygd i Sør-Korea for Petroserv Marine Inc., på 680 millioner kroner. Ved inngangen til 4. kvartal har GIEK også stilt garantier for supplyskipet Far Solitaire, som ble kåret til «Årets skip» under skipsmessen i Hamburg. Innovasjon var det viktigste kriteriet for tildeling av prisen. I forbindelse med bygging av fire gassdrevne ferger ved verft i Polen, er det stilt garantier for de norske utstyrsleveransene. Industrisektoren Ved inngangen til tredje kvartal ble det stilt i alt tre garantier i forbindelse med leveranse fra Scatec Solar AS av tjenester til og eierskap i, solkraftverket Kalkbult i Sør- Afrika. Garantiene omfatter både forskudd- og fullførelsesgaranti, så vel som garanti knyttet til egenkapitalandelen ved Scatec Solars eierskap i Kalkbult. Det er i perioden også stilt garanti i forbindelse med levering av fem avfallssorteringssystemer fra Tomra Sorting Solutions AS til kunde i Sør-Korea. Tilrettelegge for alternative finansieringskilder GIEKs garanttilbud skal være konkurransedyktig og et supplement til markedet. På bakgrunn av finanskrisen og redusert tilgang til bankfinansiering, ser GIEK på hvilke muligheter GIEK har for å legge til rette for at alternative finansieringskilder, som f.eks. pensjonsfond, skal kunne tilby eksportfinansiering til konkurransedyktige priser. På bakgrunn av ovennevnte, er det styrets vurdering at delmål 1 er oppfylt. Delmål 2: GIEK skal medvirke til at byggelån oppnås på forretningsmessige vilkår Det er ikke utstedt poliser under Byggelånsordningen i de tre første kvartalene. Det ble i perioden mottatt seks nye søknader for mill. kroner og utstedt tilsagn for 242 mill. kroner. Det er styrets vurdering at delmål 2 er oppfylt. Delmål 3: GIEK skal medvirke til at langsiktige kraftavtaler inngås på forretningsmessige vilkår Det er ikke utstedt poliser eller tilsagn under Kraftgarantiordningen i de tre første kvartalene i Det kom heller ingen nye søknader. GIEK har siden oppstart markedsført ordningen til potensielle brukere. Fravær av etterspørsel etter kraftgarantier mener vi derfor ikke skyldes manglende kjennskap til ordningen, men at potensielle brukere ikke har hatt behov for statlig risikoavlastning. Da GIEK har sørget for at garantiordningen er kjent blant potensielle brukere av ordningen, er det styrets vurdering at delmål 3 er oppfylt. Delmål 4: GIEK skal være en faglig rådgiver med god kompetanse GIEK har bygget erfaring og kompetanse gjennom implementeringen av retningslinjene angående samfunnsansvar, og vil kunne bistå departementet ved behov. Når det gjelder revisjon av sektoravtalen for skip har GIEK bistått NHD med råd og innspill for å få bevegelse i prosessen samt bidratt med å belyse det mange oppfatter som mangler i denne avtalen. GIEK deltar aktivt og regelmessig på ulike møter i Bern Unionen noe som gir medarbeiderne og organisasjonen en økt erfaringsbase og et internasjonalt nettverk. På bakgrunn av ovennevnte, er det styrets vurdering at delmål 4 er oppfylt. 5 GIEK 3. kvartal 2012

6 Delmål 5: GIEK skal oppfylle kravet om at den enkelte ordning skal gå i balanse på lang sikt inkludert eventuelle tapsfond Mislighold Det er kun meldt 2 nye misligholdssaker hittil i 2012, som samlet beløper seg til 2,5 mill. kroner i mislighold. Alminnelig garantiordning Resultatet per 3. kvartal viser et overskudd på 675,7 mill. kroner mot et overskudd på 178,0 mill. kroner per 3. kvartal Høyere inntekter kombinert med lavere tapsavsetninger er hovedårsakene til resultatforbedringen. Gebyrinntekter er noe lavere sammenlignet med Høyere garantipremier skyldes en mer moden portefølje hvor ordinære garantipremier utgjør en større andel av totale inntekter. Overskuddet på 675,7 mill. kroner tilføres ordningens egenkapital. Ordningen har ved utløpet av 3. kvartal en positiv egenkapital på 325,0 mill. kroner. Totalt garantiansvar under ordningen utgjør 78,6 mrd. kroner. Avsetninger og egenkapital utgjør 4,8 mrd. kroner. U-landsordningen Periodens resultat viser et overskudd på 12,0 mill. kroner mot 1,9 mill. kroner i tilsvarende periode i Det er ikke utstedt nye poliser for ordningen hittil i år. Oppløsning avsetninger til tap på garantiansvar er hovedårsaken til resultatforbedringen. Egenkapitalen for ordningen beløper seg til 505,1 mill. kroner, hvorav grunnfondet utgjør 450,0 mill. kroner. Totalt garantiansvar under ordningen utgjør 459,7 mill. kroner. Egenkapital og avsetninger til tap utgjør 535,8 mill. kroner. GIEK har pr totalt 28 saker til behandling under Alminnelig garantiordning, og 12 saker under gammel alminnelig ordning og U-landsordningen. Samlede utestående fordringer i saker som er i mislighold beløper seg totalt ca. 693 mill. kroner med en forventet gjenvinning på ca. 323 mill. kroner. Balanse på lang sikt Det er styrets vurdering at Alminnelig ordning, U-landsordningen, Byggelånsordningen og Kraftgarantiordningen vil gå i balanse på lang sikt. Jf. også risikovurderinger av balansemålet under pkt. 4. RESULTATER I FORHOLD TIL STYRINGSSIGNALER/ PRIORITERINGER Nytt saks- og dokumenthåndteringssystem (GLOBUS) Prosjektet følger i det vesentlige de kontraktsfestede milepælene og planlegger å gå i produksjon i henhold til planen. GIEK har gjennomført bred og grundig testing i løpet av leverandørens systemtestperiode og vi står foran akseptansetest. Det er ut fra erfaring i testen gjort følgende justeringer på fremdriftsplan innenfor planlagt sikkerhetsmargin: Byggelånsgarantiordningen Periodens resultat viser et overskudd på 5,9 mill. kroner mot et overskudd på 10,1 mill. kroner tilsvarende periode forrige år. Aktiviteten innenfor garantiordningen er relativt lav/ moderat med et totalt garantiansvar på 784,5 mill. kroner. Egenkapitalen til ordningen er positiv med 23,4 mill. kroner. Kraftgarantiordningen Det er ikke utstedt poliser innenfor denne garantiordningen. Kostnader i forbindelse med administrasjon av ordningen er lave i Grunnet ingen poliseutstedelser er det en risiko for at omkostningene ved å forvalte ordningen vil overskride bevilget beløp. Garantiordninger under avvikling Fire garantiordninger er under avvikling i den forstand at det ikke utstedes nye poliser, men opprettholdes inntil alle forpliktelser er avklart. Overskuddslikviditet overføres til staten årlig. Prosjektet har identifisert kvalitetsavvik og har på denne bakgrunn besluttet å forskyve oppstart av akseptansetesten for å sikre at vi har en komplett løsning som gir en helhetlig brukeropplevelse, uten at feilmengden virker forstyrrende Prosjektet har på samme bakgrunn besluttet å forskyve opplæringsløpet for GIEKs ansatte slik at dette blir best mulig Det er identifisert og signert endringer i forhold til fastpriskontrakten, noe som gir en økning av kostnader på 3,8 MNOK. Det er avsatt 4,9 MNOK til endringer. Den totale økonomiske konsekvensen vurderes som innenfor budsjettert risikopåslag i prosjektet. Innovasjon og nyskaping Innovasjon og nyskaping er viktig for utvikling av ny kunnskap og teknologi, og dermed et viktig bidrag i arbeidet med å styrke norske bedrifters konkurranseevne internasjonalt. Vi registrerer at det pågår en kontinuerlig innovasjon 6 GIEK 3. kvartal 2012

7 knyttet til olje- og gassindustrien. Så vel skipsdesign som tekniske installasjoner om bord, preges av utvikling og nyskapning. Skipet «Far Solitaire» som GIEK bidrar i finansieringen av, ble i september 2012 kåret til «Årets skip» under skipsmessen SMM i Hamburg. Innovasjon var det viktigste kriteriet for tildeling av prisen som deles ut av Skipsrevyen. Skipet eies av Farstad Shipping, og er det første offshoreskipet som også tilfredsstiller regelverket for frakt av kjemikalier og oljeprodukter. Det betyr at skipet er i stand til å frakte mer enn dobbelt så mye kjemikalier som konvensjonelle supplyskip. Utviklingen av skipet har skjedd i nært samarbeid mellom rederiet og Rolls Royce Marine, og er bygget ved STX OSV Langsten. og Norge, og hadde sitt første møte i Wien i september i år. Gruppen skal jobbe videre med å samle informasjon om «best practice» og utforme tekniske råd som skal deles med alle eksport kreditt byråer (ECAs) i OECD. Flere andre OECD land har indikert interesse for å komme inn i gruppen. GIEK har fått flere søknader om garantier knyttet til bygging og levering av skip og utstyr til skip, som innebærer bruk av verft som GIEK ikke tidligere har vurdert utfra hensynet til CSR. Verftene befinner seg i land som Kina, India og Brasil. GIEK har tidligere vurdert og stilt krav til verft i andre land når det har vært grunn til det, og vil nå gjøre en vurdering av de aktuelle verftene og stille de nødvendige CSR-krav om det viser seg å være behov for dette. Vi registrerer også innovasjon og nyskapning knyttet til sektoren fornybar energi, hvor GIEK bidrar til eksport av prosjektkompetanse knyttet til solenergi og utvikling av servicefartøy til offshore vindmølleparker. Når det gjelder andre industriprodukter har GIEK ved inngangen til fjerde kvartal stilt garanti i forbindelse med eksport av et flomsikringsanlegg utviklet i Norge av Aquafence AS. Fornybar energi Fornybar energi er et satsningsområde for GIEK. I begynnelsen av juli ble det stilt tre ulike garantier i forbindelse med at Scatec Solar AS skal levere og ha eierskap i solkraftverket Kalkbult (75 MW) i Sør-Afrika. GIEKs samlede ansvar er 360 millioner kroner. Innenfor fornybar energi har GIEK hittil i år mottatt mange henvendelser, likevel er relativt få prosjekter realisert. Noe vanskeligere tilgang til kapital som følge av Eurokrisen, kombinert med sterk konkurranse fra kinesiske selskaper, må antas å være hovedårsaken. Samfunnsansvar og miljø GIEK arbeider for å fremme næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi. Det gjøres ved å stille krav til eksportører om å møte kriterier som gjelder miljø, anti-korrupsjon, og menneskerettigheter. I tillegg er GIEK en pådriver i arbeidet for samfunnsansvar i OECD. I slutten av halvåret trådte de nye retningslinjene for vurdering av miljø og sosiale effekter av prosjektene i kraft etter flere års forhandlinger. Revisjonen av de såkalte Common Approaches innfører krav til vurdering også av sosiale effekter og menneskerettigheter. GIEKs ekspert på området leder nå en uformell gruppe i OECD som følger opp arbeidet knyttet menneskerettigheter i lys av det nye regelverket. Gruppen består av eksperter fra Danmark, Sverige, Canada, Italia, Australia, Frankrike, Storbritannia 7 GIEK 3. kvartal 2012

8 Resultatregnskap 8 GIEK 3. kvartal 2012

9 GIEK (Garanti-instituttet for eksportkreditt) fremmer norsk eksport og investeringer i utlandet gjennom å stille garantier på vegne av den norske stat. GIEK har søsterorganisasjoner i alle OECD-land. Siden 2004 har GIEK femdoblet sin aktivitet. De totale garantirammene er nå på om lag 140 milliarder kroner. De største brukerne av GIEKs tjenester er store og små utstyrsleverandører til den internasjonale olje- og gassindustrien, samt maritim virksomhet. GIEK har 65 medarbeidere og er en forvaltningsbedrift under Nærings- og handelsdepartementet. GIEK Dronning Maud gt. 15 Postboks 1763 Vika, 0122 Oslo, Norge Tel: Fax: GIEK 3. kvartal 2012

Årsrapport 2011 ÅR 11

Årsrapport 2011 ÅR 11 Årsrapport 2011 ÅR 11 Innhold 7 Nøkkeltall 2011 13 Styrets beretning 2011 21 Resultatregnskap 22 Balanseregnskap 23 Noter til regnskapet ÅR 11 2 GIEK Årsrapport 2011 Leder Våren 2012 er det klart at Eksportkreditt

Detaljer

Innhold. Leder Nøkkeltall Styrets beretning Resultatregnskap Balanseregnskap Noter til regnskapet. Innhold. Leder 3

Innhold. Leder Nøkkeltall Styrets beretning Resultatregnskap Balanseregnskap Noter til regnskapet. Innhold. Leder 3 Årsrapport 2013 Innhold Leder Nøkkeltall Styrets beretning Resultatregnskap Balanseregnskap Innhold Leder 3 Nøkkeltall 4 Garantisøknader og poliser 4 Garantier fordelt på bransje per 31.12.2013 5 Garantiansvar

Detaljer

Norske eksportører speiler Norge som samfunn: innovative, produktive, endringsvillige. Men konkurransen er hard.

Norske eksportører speiler Norge som samfunn: innovative, produktive, endringsvillige. Men konkurransen er hard. Årsrapport 2014 Norske eksportører speiler Norge som samfunn: innovative, produktive, endringsvillige. Men konkurransen er hard. GIEKs garantier gir konkurransedyktig finansiering til utenlandske importører

Detaljer

Norske eksportører speiler Norge som samfunn: innovative, produktive, endringsvillige. Men konkurransen er hard.

Norske eksportører speiler Norge som samfunn: innovative, produktive, endringsvillige. Men konkurransen er hard. Årsrapport 2014 Norske eksportører speiler Norge som samfunn: innovative, produktive, endringsvillige. Men konkurransen er hard. GIEKs garantier gir konkurransedyktig finansiering til utenlandske importører

Detaljer

GIEK er et supplement til det private kommersielle forsikrings- og garantimarkedet.

GIEK er et supplement til det private kommersielle forsikrings- og garantimarkedet. Årsrapport 2003 Innhold 2 Dette er GIEK 3 Næringsministerens jubileumshilsen 4 Adm. direktørs betraktninger 5 Hovedtrekk og nøkkeltall 6 Sentral støttespiller i 75 år 8 GIEKs garantiprodukter 9 GIEK Kredittforsikring

Detaljer

INNHOLD. Nøkkeltall 2013 03. 1.0 Hilsen fra administrerende direktør 06. 2.0 Introduksjon til virksomhet og hovedtall 08

INNHOLD. Nøkkeltall 2013 03. 1.0 Hilsen fra administrerende direktør 06. 2.0 Introduksjon til virksomhet og hovedtall 08 INNHOLD Nøkkeltall 2013 03 1.0 Hilsen fra administrerende direktør 06 2.0 Introduksjon til virksomhet og hovedtall 08 3.0 Årets aktiviteter og resultater 14 4.0 Styring og kontroll i virksomheten 31 5.0

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2002. GIEK fremmer norsk eksport og investeringer i utlandet

ÅRSRAPPORT 2002. GIEK fremmer norsk eksport og investeringer i utlandet ÅRSRAPPORT 2002 GIEK fremmer norsk eksport og investeringer i utlandet Innhold 2 Hovedtrekk 2002 3 Nøkkeltall 4 Økende behov for risikoavdekning intervju med Adm. dir. Erling Naper 6 Høye krav til kompetanse

Detaljer

INNHOLD. Nøkkeltall 2014 03. 1.0 Hilsen fra administrerende direktør 07. 2.0 Introduksjon til virksomhet og hovedtall 08

INNHOLD. Nøkkeltall 2014 03. 1.0 Hilsen fra administrerende direktør 07. 2.0 Introduksjon til virksomhet og hovedtall 08 INNHOLD Nøkkeltall 2014 03 1.0 Hilsen fra administrerende direktør 07 2.0 Introduksjon til virksomhet og hovedtall 08 3.0 Årets aktiviteter og resultater 14 4.0 Styring og kontroll i virksomheten 32 5.0

Detaljer

N O T A T. Tiltak rettet mot skips- og offshoreverft og mot leverandørindustrien

N O T A T. Tiltak rettet mot skips- og offshoreverft og mot leverandørindustrien N O T A T DATO: 04.11.2009 TIL: FRA: SAK: NHD Eksportfinans Tiltak rettet mot skips- og offshoreverft og mot leverandørindustrien Sammendrag og hovedkonklusjoner Låneordningen gjennom Eksportfinans ( 108-ordningen

Detaljer

Dette er GIEK Hovedtrekk i 2007. Innhold. Våre produkter

Dette er GIEK Hovedtrekk i 2007. Innhold. Våre produkter Dette er GIEK Hovedtrekk i 2007 GIEK garanterer for eksportkreditt til kjøpere av norske produkter og tjenester. Gjennom å dekke risiko og medvirke til konkurransedyktige finansieringsløsninger fremmer

Detaljer

Samlede bidrag i norske regioner fra bedrifter som har fått GIEK-garanti

Samlede bidrag i norske regioner fra bedrifter som har fått GIEK-garanti RAPPORT Samlede bidrag i norske regioner fra bedrifter som har fått GIEK-garanti MENON-PUBLIKASJON NR. 23/2013 av Sveinung Fjose, Torger Reve, Erik Jakobsen, Christian Svane Mellbye og Lisbeth Iversen

Detaljer

Prop. 1 S. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012. Utgiftskapitler: 900 960, 2421, 2426 og 2460

Prop. 1 S. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012. Utgiftskapitler: 900 960, 2421, 2426 og 2460 Prop. 1 S (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012 Utgiftskapitler: 900 960, 2421, 2426 og 2460 Inntektskapitler: 3900 3961, 5325, 5326, 5460, 5574, 5613,

Detaljer

Statlige lån til Eksportfinans ASA

Statlige lån til Eksportfinans ASA Nærings- og handelsdepartementet St.prp. nr. 32 (2008 2009) Tilråding fra Nærings- og handelsdepartementet av 12. desember 2008, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II) 1 Innledning

Detaljer

Prop. 1 S. (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 1 S. (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 1 S (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) For budsjettåret 2010 Utgiftskapitler: 900 953, 2421, 2426, 2428 og 2460 Inntektskapitler: 3900 3961, 5325, 5326, 5460, 5613,

Detaljer

Hvor mye og på hvilken måte påvirker GIEK norsk eksport?

Hvor mye og på hvilken måte påvirker GIEK norsk eksport? RAPPORT TIL GIEK Hvor mye og på hvilken måte påvirker GIEK norsk eksport? MENON-PUBLIKASJON NR. 12/2014 Av Sveinung Fjose, Magnus Guldbrandsen, Gjermund Grimsby og Christian Mellbye Innhold 1. Innledning

Detaljer

Driftsinntekter 15 128 mill. kr EBITA 2 132 mill. kr 6 681 ansatte i mer enn 25 land

Driftsinntekter 15 128 mill. kr EBITA 2 132 mill. kr 6 681 ansatte i mer enn 25 land ÅRSRAPPORT 2011 INTRODUKSJON Kongsberg Gruppen (KONGSBERG) er et internasjonalt teknologikonsern som leverer avanserte og pålitelige teknologiske løsninger som bidrar til sikkerhet, trygghet og effektivitet

Detaljer

Prop. 1 S. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011. Utgiftskapitler: 900 953, 2421, 2426 og 2460

Prop. 1 S. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011. Utgiftskapitler: 900 953, 2421, 2426 og 2460 Prop. 1 S (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011 Utgiftskapitler: 900 953, 2421, 2426 og 2460 Inntektskapitler: 3900 3961, 5325, 5326, 5460, 5574, 5613,

Detaljer

Våre viktigste markeder

Våre viktigste markeder Årsrapport 2005 Våre viktigste markeder Offshore Avansert teknologi i komplekse systemer Handelsflåten Forsvar Kongsberg Kongsberg Gruppen (Kongsberg) har sine hovedaktiviteter innen markedene for offshore,

Detaljer

ÅRSRAPPORT. Ekstrem ytelse. Ekstreme forhold

ÅRSRAPPORT. Ekstrem ytelse. Ekstreme forhold ÅRSRAPPORT 2012 Ekstrem ytelse KONGSBERG leverer avanserte og pålitelige teknologiske løsninger som bidrar til sikkerhet, trygghet og effektivitet for globale kunder innen forsvars-, maritim-, olje og

Detaljer

Evaluering av Innovasjon Norges støtte til maritim næring

Evaluering av Innovasjon Norges støtte til maritim næring Rapport til Innovasjon Norge Evaluering av Innovasjon Norges støtte til maritim næring MENON-PUBLIKASJON 3/2014 Av Erik W. Jakobsen, Sveinung Fjose, Christian Mellbye, Kristina Wifstad og Magnus Utne Guldbrandsen

Detaljer

Konjunkturrapport NORSK INDUSTRI 2014

Konjunkturrapport NORSK INDUSTRI 2014 Konjunkturrapport NORSK INDUSTRI 2014 2014 Arbeidet med rapporten ble avsluttet 31. januar 2014. Forsidefoto: istockphoto.com Utforming: Malstrøm AS Trykk: BK Grafisk, Sandefjord Konjunkturrapport 2014

Detaljer

ÅRSRAPPORT TTS GROUP ASA

ÅRSRAPPORT TTS GROUP ASA 13 ÅRSRAPPORT TTS GROUP ASA ÅRSRAPPORT 2013 TTS GROUP ASA Innhold Aksjonærinformasjon Styret Årsberetning 2013 Eierstyring og selskapsledelse 2 4 6 16 Årsregnskap TTS Group Årsregnskap TTS Group ASA 24

Detaljer

Årsrapport2014. 178.foretningsår

Årsrapport2014. 178.foretningsår Årsrapport2014 178.foretningsår INNHOLD: STYRETS BERETNING...side 1 RESULTATREGNSKAP.. side 11 BALANSE... side 13 KONTANTSTRØMOPPSTILLING... side 15 NOTER TIL REGNSKAPET...side 16 SAMFUNNSANSVAR... side

Detaljer

INNHOLD FINANSKALENDER. 2008 - Positivt og negativt 3. Dette er Farstad Shipping 4 Viktige hendelser 8

INNHOLD FINANSKALENDER. 2008 - Positivt og negativt 3. Dette er Farstad Shipping 4 Viktige hendelser 8 Farstad Shipping ASA Årsrapport 2008 INNHOLD 2008 - Positivt og negativt 3 Dette er Farstad Shipping 4 Viktige hendelser 8 Finansielle hovedtall 10 Nøkkeltall 11 Konsernsjefen har ordet 13 Konsernledelsen

Detaljer

Eierstyring og selskapsledelse Agasti Holding ASA har én aksjeklasse, der hver aksje gir rett til én stemme ved selskapets generalforsamling.

Eierstyring og selskapsledelse Agasti Holding ASA har én aksjeklasse, der hver aksje gir rett til én stemme ved selskapets generalforsamling. AGASTIKONSERNET OG AGASTI HOLDING ASA ÅRSBERETNING Årsberetning Agastikonsernet Agastikonsernet består av morselskapet Agasti Holding ASA og de heleide datterselskapene Navigea Securities AS med tilhørende

Detaljer

En alliansebank i. Gærbra bank fær vanli fælk

En alliansebank i. Gærbra bank fær vanli fælk Gærbra bank fær vanli fælk En alliansebank i Innledning Styrets årsberetning sammen med resultatregnskap, balanse, kontantstrømanalyse og noter til regnskapet har som formål å dekke kravene i Lov om årsregnskap

Detaljer

Kommunalbanken AS Årsrapport 2013

Kommunalbanken AS Årsrapport 2013 Finansielle nøkkeltall (beløp i NOK 1 000 000) RESULTAT 2013 2012 Rentenetto 1 634 2 032 Kjerneresultat 1 1 131 1 393 Resultat før skatt 1 496 2 604 Resultat etter skatt 1 083 1 876 Egenkapitalavkastning

Detaljer

Årsmelding. Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Revisjonsberetning

Årsmelding. Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Revisjonsberetning Årsmelding Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Revisjonsberetning 2011 Banksjefens kommentar Gode tall på tross av urolige markeder Året 2011 ble preget av svak internasjonal vekst,

Detaljer

Finansiering av vindkraftprosjekter. Windcluster Mid-Norway, Verdal 18. april 2013 Cecilie Hjorth

Finansiering av vindkraftprosjekter. Windcluster Mid-Norway, Verdal 18. april 2013 Cecilie Hjorth Finansiering av vindkraftprosjekter Windcluster Mid-Norway, Verdal 18. april 2013 Cecilie Hjorth 2 GIEK fremmer norsk eksport GIEK skal fremme norsk eksport og investeringer i utlandet gjennom å stille

Detaljer

Foto: Sten Ivar Tønsberg

Foto: Sten Ivar Tønsberg Foto: Sten Ivar Tønsberg Årsberetning 2009 Innhold Banksjefens kommentar... 3 Styrets beretning... 4 Regnskap for året 2009... 18 Eiendeler... 19 Gjeld og egenkapital... 20 Noter... 21 Kontantstrømanalyse...

Detaljer