KJØP Target price: 136 NOK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KJØP Target price: 136 NOK"

Transkript

1 KJØP Target price: 136 NOK Share price: 117 NOK «Be fearful when others are greedy and greedy when others are fearful» Key info Bloomberg FAR:OSLO Reuters FAR.OL Company website Free float 54,2 % Market cap. (bn) 4,56 NOK Analysts Student, Warwick Business School Informasjon: En oppside på 16 % for Farstad Shipping! Ventet EPS for Farstad Shipping i 2013 på kr Nybygg under konstruksjon (2 PSV, 2 AHTS, 2 SUBSEA). Sale-Leaseback med Ocean Yield av Far Senator og Far Statesman. Markedet for forsyningsskip viser tegn til forbedring.

2 OVERSIKT OVER SELSKAPET Farstad Shipping er et selskap basert i Ålesund som tilbyr utleie av plattformforsyningsskip og er børsnotert på Oslo Børs under forkortelsen FAR. Selskapet har 59 enheter i drift hvorav 26 plattformforsyningsskip(psv), 29 ankerhåndteringsfartøy (AHTS) og 3 konstruksjons- og vedlikeholdsfartøy (SUBSEA), samt 6 enheter under bygging (2 PSV, 2 AHTS, 2 SUBSEA). De geografiske hovedområdene for driften er Nordsjøen, Brasil og Asia/Australia. Selskapet har en 40 år lang historie og en stabil eierstruktur hvor Farstad-familien eier nærmere 46 % av selskapet. Farstad streber etter lange kontrakter og fokuserer på å ha en moderne og avansert flåte til enhver tid. MAKRO Verdensøkonomien har siden finanskrisen vist en negativ til stagnerende vekst, hvor IMF har nedjustert vekstestimatet for 2013 fra 4,1 % til 3,1 %. Europa og USA har vist tegn til bedring med en vekst på henholdsvis 0,3 % og 1,7 %, mens BRICS-landene og Japan har signalisert en stagnerende til fallende trend. Det er blitt antydet av BRICS veksthistorie er et avsluttet kapittel og at land som Indonesia, Mexico, Tyrkia og Nigeria er de nye vekstlandene. Vi venter at verdensøkonomien er i bedring og at BRICS landenes vekst fortsatt vil holde seg på et betydelig nivå. Oljepris: Global etterspørsel etter olje: Produksjon eks. OPEC: Produksjon OPEC:

3 Det er antatt av etterspørselen etter olje vil øke med 35 % frem til 2040 og at hoveddelen av etterspørselen vil komme fra fremvoksende markeder. Den høye oljeprisen og fallende produksjon hos modne felt er i tillegg til den utvidede etterspørselssyklusen drevet av veksten i utviklingslandene driverne bak den økte E&P CAPEX veksten hos oljeselskapene som vi antar vil øke med 55 % i perioden Oljeprisen som påvirker etterspørselsdriveren i form av antall offshore-enheter(rigger, FPSO etc.) som har behov for tjenestene OSVer tilbyr er hoveddriveren i markedet for offshorebåter. Sammenhengen vises i hovedtrekk i figuren under. E&P CAPEX: OSV to Rig Ratio: Etterspørselen etter forsyningsskip er sterkt påvirket av aktiviteten i riggmarkedet, et marked som viser økt aktivitet i samtlige segmenter og spesielt innenfor områdene dypvann/ultradypvann. Bare i Norge vil antall rigger øke fra dagens 34 til 51 innen Nybygg til levering kommende år (rigger): Arbeidende riggflåte:

4 MIKRO OSV markedet har som helhet vist en fallende trend de siste årene, mye på grunn av spekulativ kontrahering av nybygg som har ført til et oversupplert marked. Den siste tids kreditt og utlånskrise i verden har derimot ført til mindre kontraheringer enn planlagt, en trend som er ventet å fortsette frem til Det ventes at markedet for forsyningsskip globalt vil ta seg opp i midten av 2014 og ved inngangen til Markedet i Nordsjøen og Australia/Asia vil være karakterisert av hard konkurranse og lave dagrater inntil flere riggenheter blir satt i arbeid i områdene eller eventuelt når tonnasje av forsyningsskip blir forflyttet til andre verdensdeler. Voksende markeder som vil etterspørre stadig mer tonnasje i de kommende år er Brasil og Afrika. Etterspørselen etter konstruksjons- og vedlikeholdsfartøy og avanserte fartøy (PSV/AHTS) vil øke kraftig den kommende perioden da stadig mer av oljeproduksjonen/letingen forflytter seg fra grunnere vann til dypvann/ultradypvann, noe som gjør at man vil se en økning i opphuggingen av gammel tonnasje. I tillegg vil leveringen av stadig flere riggenheter og en økt E&P investering i markedet føre til en økt etterspørsel etter forsyningsskip og derav en bedre utnyttelsesgrad og økte dagrater i OSV markedet. Det antas at syklusen for utnyttelsesgrad vil ta seg opp til 95 % i Nordsjøen innen 2016 og 90 % globalt innen 2017, for deretter å avta noe. Historisk PSV dagrate (SPOT marked): Historisk AHTS dagrate (SPOT marked):

5 Flåtealder (OSV): Nybygg til levering (OSV): VERDIDRIVERE Farstad Shipping er i en unik posisjon i markedet for forsyningsskip på grunn av selskapets fokus på innovasjon, samt samarbeid med leietagerne og verftene for å utvikle enheter som møter fremtidens standard i markedet. Selskapets flåte har en lav gjennomsnittlig alder på 7,4 år som medfører lave vedlikeholdskostnader og stor etterspørsel i markedet. I tillegg så har selskapet gjort et strategisk grep den siste tiden gjennom sin satsing på konstruksjonsog vedlikeholdsfartøy. Selskapet har gått mot strømmen ved å fornye deler av flåten i tider som har vært preget av gjeldskrise i Europa og kredittkrise i finansmarkedene, noe som har vært mulig på grunn av selskapets gunstige finansieringssituasjon og en stor beholdning av kontanter, til tross for at selskapet har betalt ut utbytte til eierne med en dividend yield på mellom 2,3-3,4%. Selskapet har ved sitt fokus på å sikre seg langsiktig beskjeftigelse hatt en høy utnyttelsesgrad for flåten også i nedgangstider og har sikret henholdsvis 81 % og 50 % av EBITDA for den resterende del av 2013 og Farstad Shipping har også posisjonert seg for aktivitet i det raskt voksende brasilianske markedet ved at 3 av flåtens 29 AHTS enheter kommer fra brasilianske verft, noe som er gunstig på grunn av det brasilianske regelverket som arbeider for at landet skal få så store ringvirkninger av oljevirksomheten som mulig. De brasilianskbygde enhetene har førsterett på nye kontrakter og i tillegg så har Farstad Shipping mulighet til å importere 0,5xDWT av samme type enhet som er bygget i et annet land.

6 FINANSIERING Selskapet har en gjeldsgrad på kun 60 % og bankinnskudd på hele 10 % av den totale kapitalen. Den totale rentebærende gjelden på 7,9 milliarder består av 75,4 % i NOK, 11,0 % i USD, 9,4 % i GBP og 4,2 % i AUD, og er en direkte følge av selskapets geografiske tilstedeværelse i Nordsjøen, Asia, Australia, USA og Brasil. Omtrent 37 % av selskapets langsiktige gjeld er fastrente og mellom % av låneporteføljen er rentesikret. Den delen av gjelden som har flytende rente er gitt ved NIBOR samt en kredittmargin, med en gjennomsnittlig rente på mellom 5,4 % og 6,6 %. Farstad Shipping finansierer 75% av nybygg med gjeld og 25% med egenkapital. Selskapet har mulighet for å finansiere samtlige nybygg gjennom Eksportfinans via Commercial Interest Reference Rate. Nærmere 85 % av inntekten til selskapet kommer i utenlandsk valuta, derfor benyttes det terminkontrakter og opsjonsavtaler for å redusere valutarisikoen i kontantstrømmene. Selskapet solgte nylig de to AHTS nybyggene Far Statesmano og Far Senator som ble levert fra Vard Langsten i april og mai 2013 gjennom en sale-leaseback avtale med Ocean Yield. Avtalen har et tidsperspektiv på 12 år og Farstad har muligheten til å kjøpe tilbake enhetene om ønskelig. Dette er en type praksis som kan gi Farstad en økt kapitalbase, noe som kan komme investorene til gode gjennom økt utbytte og tilbakekjøp av aksjer.

7 Avdragsprofil: Norwegian Inter Bank Offered Rate (NIBOR): RISIKO Farstad Shipping er særlig avhengig av utviklingen i oljeprisen og derav størrelsen på investeringsaktiviteten til oljeselskapene som er med på å påvirke etterspørselen etter riggenheter og forsyningsskip. En lavere investeringsaktivitet på grunn av en lavere oljepris eller som et resultat av økt pessimisme blant oljeselskapene vil føre til en lavere utnyttelsesgrad i bransjen og lavere dagrater. En annen risiko som kan bli en realitet med tiden er verdensledernes kamp for klimaet som kan legge en demper på oljeproduksjonen og utviklingen av nye felt. Sensitivity to Operating Tax-Rate 4 % 5 % 6 % 7 % 8 % 9 % 10 % Fair value På selskapsgrunnlag vil overskridelser ved byggingen av nybygg og overskridelser ved docking i forbindelse med periodisk vedlikehold kunne påvirke bunnlinjen og markeds syn på selskapet i negativ retning. Selskapet har også en utfordring i forbindelse med satsingen i Brasil, et marked som er preget av byråkrati, strengt regelverk og begrenset tilgang på utstyr og personell. Det er faktorer som gjør operasjoner i området ekstra kompliserte og tidkrevende, til tross for at selskapet er godt posisjonert med en flåte i verdensklassen. Estimatene som er blitt gjort er sensitive for endringer i ulike beregningsvariabler, derfor er det tilført ulike sensitivitetsanalyser for å illustrere sensitiviteten.

8 Sensitivity Analysis of Total Value WACC 136 3,0 % 4,2 % 4,8 % 5,0 % 6,0 % Long-Term 1,00 % Growth 2,00 % ,90 % ,50 % ,00 % ,50 % KONKLUSJON Farstad Shipping sin aksjekurs har fått overdrevet hard medfart den siste tiden for å være en del av forsyningsskipsmarkedet. Selskapet har ved et konservativt estimat en langsiktig oppside på 16 %, noe som impliserer selskapet som et godt kjøp. Summary Peers Average 95 DCF-analysis 136 Fleet Net Asset Value 167 Current Share Price 117 DCF+NAV+Peers 133 kr 180,00 kr 160,00 kr 140,00 kr 120,00 kr 100,00 kr 80,00 kr 60,00 kr 40,00 kr 20,00 kr 0,00 Peers Average DCF-analysis Fleet Net Asset Value Current share price DCF+NAV+Peers

9 Net Present Value Calculation: WACC Calculation: Discounted Cash Flow Valuation: NAV Calculation: Types of OSVs:

10

11 Net Asset Value Analysis:

12

13 Flåte og kontraktsoversikt:

Fred Olsen Energy. Traus riggeksponering potensielt utbyttecase. Sentrale faktorer:

Fred Olsen Energy. Traus riggeksponering potensielt utbyttecase. Sentrale faktorer: Fred Olsen Energy SELG Traus riggeksponering potensielt utbyttecase Sentrale faktorer: Utbytte på NOK 10 for 2009, betydelig lavere enn konsensus på NOK 23. Kostnadsoverskridelser på CRSer for Byford og

Detaljer

årsrapport farstad shipping asa

årsrapport farstad shipping asa årsrapport farstad shipping asa 2010 FINANSKALENDER (forbehold om endringer) Resultat for 1. kvartal 19. mai Generalforsamling 19. mai Utbytte til aksjonærene 30. mai Resultat for 1. halvår 24. aug. Resultat

Detaljer

Årsrapport DOF ASA 2014

Årsrapport DOF ASA 2014 Årsrapport DOF ASA 2014 Årsrapport DOF ASA 2014 DOF ASA Årsrapport 2014 Nøkkeltall DOF konsernet Beløp i MNOK Management rapportering Offentlig rapportering Fra utvidet resultat 2014 2013 2014 2013 4

Detaljer

FARSTAD SHIPPING ASA ÅRSRAPPORT 2013

FARSTAD SHIPPING ASA ÅRSRAPPORT 2013 FARSTAD SHIPPING ASA ÅRSRAPPORT Farstad Shippings rapportering for består av to publikasjoner; «Virksomhetsrapport» og «Årsrapport». Dette er Årsrapporten. FARSTAD SHIPPING ASA FARSTAD SHIPPING ASA ÅRSRAPPORT

Detaljer

DOF ASA Årsrapport DOF ASA 2012 Årsrappor t 20 12

DOF ASA Årsrapport DOF ASA 2012 Årsrappor t 20 12 Årsrapport DOF ASA 2012 Årsrapport DOF ASA 2012 DOF ASA Årsrapport 2012 Nøkkeltall DOF konsern Beløp i MNOK 2012 2011 2010 Fra utvidet resultat 4 Driftsinntekter 8 136 6 503 5 403 Driftsutgifter -5 136-4

Detaljer

Porteføljeoppdatering okober 2013

Porteføljeoppdatering okober 2013 Indeksert avkast Porteføljeoppdatering okober 2013 I del 1 av oppdateringen som kom på fredag ble det tatt for seg makrohendelser i oktober. Vi vil i denne delen se mer på vår portefølje, samt diverse

Detaljer

Investeringscaset BW LPG. Et trygt seilas

Investeringscaset BW LPG. Et trygt seilas Investeringscaset BW LPG Et trygt seilas Forfatter: Heidar Engebret 29.03.2015 Hva er LPG-frakt? BW LPG frakter liquified petroleum gas (LPG/NGL). Tidligere var markedet primært eksport fra Midtøsten til

Detaljer

2010 Årsrapport 2010

2010 Årsrapport 2010 2010 Årsrapport 2010 2 Innhold Nøkkeltall 3 En kort presentasjon 4-5 Norges rolle i Europas energiforsyning 6 Styrets årsberetning 2010 7-11 Regnskap - Bonheur konsolidert 12-61 Konsolidert oppstilling

Detaljer

- a flexible and reliable partner. www.solstad.no

- a flexible and reliable partner. www.solstad.no - a flexible and reliable partner Årsrapport 2007 www.solstad.no Visjon Vår visjon er å drive lønnsom, integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon, basert på egne eller innleide skip.

Detaljer

Månedsrapport. Desember 2013

Månedsrapport. Desember 2013 Månedsrapport Desember 2013 2013 et jubelår i aksjemarkedene Starten på en konjunkturoppgang i USA og Europa, samt pengepolitiske stimuli, har gitt jubel i aksjemarkedene i 2013. «All time high» er blitt

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2002 SOLSTAD OFFSHORE ASA

ÅRSRAPPORT 2002 SOLSTAD OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2002 R W SOLSTAD OFFSHORE ASA VÅR FORRETNINGSIDÉ Selskapets forretningsidé er å drive lønnsom integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon basert på egne eller innleide skip.

Detaljer

Bildet på omslaget viser S-Curve (2006), Anish Kapoor, som står på en kunstig øy i elven nedenfor tresliperiet på Kistefoss.

Bildet på omslaget viser S-Curve (2006), Anish Kapoor, som står på en kunstig øy i elven nedenfor tresliperiet på Kistefoss. ÅRS RAPPORT 2008 2 Bildet på omslaget viser S-Curve (2006), Anish Kapoor, som står på en kunstig øy i elven nedenfor tresliperiet på Kistefoss. Innhold 4 5 6 7 8-9 10-14 15 16-17 18-23 24-25 26-27 28-31

Detaljer

- a flexible and reliable partner. www.solstad.no

- a flexible and reliable partner. www.solstad.no - a flexible and reliable partner Årsrapport 2006 www.solstad.no Visjon Vår visjon er å drive lønnsom, integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon, basert på egne eller innleide skip.

Detaljer

Selskapets bokførte egenkapital pr. 31. desember 2011 var 1 914 millioner kroner, tilsvarende 50 % i bokført egenkapitalandel.

Selskapets bokførte egenkapital pr. 31. desember 2011 var 1 914 millioner kroner, tilsvarende 50 % i bokført egenkapitalandel. Årsrapport 2011 EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 2 / EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I GC RIEBER SHIPPING Eierstyring og Selskapsledelse dreier seg i stor grad om god virksomhetsstyring i forhold til eierne,

Detaljer

DOF ASA Årsrapport DOF ASA 2013 Årsrappor t 20 13

DOF ASA Årsrapport DOF ASA 2013 Årsrappor t 20 13 Årsrapport DOF ASA 2013 Årsrapport DOF ASA 2013 DOF ASA Årsrapport 2013 Nøkkeltall DOF konsern Beløp i MNOK 2013 2012 2011 Fra utvidet resultat 4 Driftsinntekter 9 754 8 136 6 503 Driftsutgifter -6 643-5

Detaljer

Viktige hendelser 2005

Viktige hendelser 2005 D O F A S A Å R S R A P P O R T 2 0 0 5 INNHOLD side Viktige hendelser 2005 Dette er DOF ASA 03 2005 - kursen videre 04 Hovedtall 05 Styrets beretning 06 Resultatregnskap 09 Balanse 10 Egenkapitalbevegelse

Detaljer

Spådommer for det nye året

Spådommer for det nye året Markedssyn: Januar 2014 2014 1 - Spådommer for det nye året 1) Veksten vil akselerere markert. Vi nærmer oss noe som kan bli starten på et normalt syklisk oppsving. Noe forsinket i forhold til hva som

Detaljer

Driftsinntekter 15 128 mill. kr EBITA 2 132 mill. kr 6 681 ansatte i mer enn 25 land

Driftsinntekter 15 128 mill. kr EBITA 2 132 mill. kr 6 681 ansatte i mer enn 25 land ÅRSRAPPORT 2011 INTRODUKSJON Kongsberg Gruppen (KONGSBERG) er et internasjonalt teknologikonsern som leverer avanserte og pålitelige teknologiske løsninger som bidrar til sikkerhet, trygghet og effektivitet

Detaljer

Halvårsrapport 2012. ODINs aksjefond - fond i fond - kombinasjonsfond. August 2012. ODIN FoRVALTNING HALVÅRSRAPPORT 2012 I 1 I

Halvårsrapport 2012. ODINs aksjefond - fond i fond - kombinasjonsfond. August 2012. ODIN FoRVALTNING HALVÅRSRAPPORT 2012 I 1 I Halvårsrapport 2012 ODINs aksjefond - fond i fond - kombinasjonsfond August 2012 ODIN FoRVALTNING HALVÅRSRAPPORT 2012 I 1 I Innhold Forsidebilde: Ek i odlingslandskap Fotograf: Hans Strand 3-4 Markedskommentar

Detaljer

Nordisk Areal Invest AS. Rapport pr. 31.mars 2013

Nordisk Areal Invest AS. Rapport pr. 31.mars 2013 Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 1. KVARTAL 2013 Rapport pr. 31.mars 2013 Innhold 1. Hovedpunkter i første kvartal 2013 3 2. Forvalters kommentar 4 3. Avkastning og kapitalforhold 5 4. Eiendomsporteføljen

Detaljer

Analyse av Sevan Marine ASA

Analyse av Sevan Marine ASA Analyse av Sevan Marine ASA Bacheloroppgave ved Høgskolen i Oslo og Akershus Jenny K. Faleide Landsverk og Joachim Sogn 25.04.2014 Veileder: Helge Nordahl Utdannelse: Økonomi og administrasjon Sammendrag

Detaljer

Månedsrapport. Mai 2015. God resultatsesong i USA

Månedsrapport. Mai 2015. God resultatsesong i USA Månedsrapport Mai 2015 God resultatsesong i USA Hovedindeksen ved Oslo Børs steg 1,0 prosent i løpet av måneden og er opp 12,1 prosent så langt i år. Verdensindeksen målt i norske kroner steg 3,9 prosent

Detaljer

Petroleum Geo-Services ASA. PGS Årsrapport 2008. A Clearer Image

Petroleum Geo-Services ASA. PGS Årsrapport 2008. A Clearer Image Petroleum Geo-Services ASA PGS Årsrapport 2008 A Clearer Image INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse Konsernsjefen har ordet...2 Styrets beretning...4 Eierstyring og selskapsledelse i PGS...13 Konsolidert

Detaljer

FINANSIELT UTSYN 2015

FINANSIELT UTSYN 2015 FINANSIELT UTSYN 215 Finansielt utsyn 215 Finanstilsynet har siden 1994 regelmessig analysert og vurdert risikoen for finansielle stabilitetsproblemer i det norske finansmarkedet på bakgrunn av utviklingen

Detaljer

ÅRSRAPPORT. www.solstad.no

ÅRSRAPPORT. www.solstad.no 2013 ÅRSRAPPORT www.solstad.no VÅR VISJON er å drive lønnsom, integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon, basert på egne eller innleide skip. Rederiets kjerneområde er primært å tilby

Detaljer

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 4. KVARTAL 2012 RAPPORT PR. 31.DESEMBER 2012 INNHOLD 1. Hovedpunkter i 4. kvartal 2012 3 2. Eiendomsporteføljen og selskapsstruktur 6 3. Finansiering 8 4. Markedssyn

Detaljer

Finanskrisen: Konsekvenser for norsk næringslivs finansieringsmuligheter og bedrifters respons

Finanskrisen: Konsekvenser for norsk næringslivs finansieringsmuligheter og bedrifters respons Norges Handelshøyskole Bergen vår 2009 Selvstendig arbeid innen masterstudiet i økonomi og administrasjon, hovedprofil: Finansiell Økonomi (FIE) og Økonomisk Analyse (ECO) Veileder: Tommy Stamland Finanskrisen:

Detaljer

Songa Offshore ASA Årsrapport 2007

Songa Offshore ASA Årsrapport 2007 Songa Offshore ASA Årsrapport 2007 Styrets beretning 2007 Forretningsområde Songa Offshore konsernet ( konsernet ) eier fire halvt nedsenkbare borerigger og ett drillskip, hvorav to rigger og ett drillskip

Detaljer

DOF ASA Finansiell Rapport. 2. kvartal 2015

DOF ASA Finansiell Rapport. 2. kvartal 2015 DOF ASA Finansiell Rapport 2. kvartal 2015 DOF ASA Alfabygget 5392 Storebø NORWAY www.dof.no Innhold Finansiell rapport 2. kvartal 2015 4 Regnskap 2. kvartal 2015 - management rapportering 11 Konsernets

Detaljer

Nordisk Areal Invest AS. Rapport pr. 31. mars 2010

Nordisk Areal Invest AS. Rapport pr. 31. mars 2010 Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 2010 1. KVARTAL Rapport pr. 31. mars 2010 1. Innledning Nordisk Areal I AS er et eiendomsselskap med en aktivt forvaltet nordisk eiendomsportefølje. Selskapet

Detaljer