OVERORDNET STRATEGI OG HOVEDMÅL. Landkreditt konsern

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OVERORDNET STRATEGI OG HOVEDMÅL. Landkreditt konsern 2014 2016"

Transkript

1 OVERORDNET STRATEGI OG HOVEDMÅL Landkreditt konsern OVERORDNET STRATEGIPLAN LANDKREDITT KONSERN

2 EIERSTYRING Sikre medlemsdemokrati Skape møteplasser og medlemsnytte SIDE 6 PERSONAL Høy arbeidsglede Kompetanse Involvering Informasjon Ledelse ØKONOMISKE MÅLTALL Avkastning EK > 8 % Resultat E. S. > 160 mill. Totalkap. D > 18 % SIDE 7 SIDE 8 Formålet er å bedre økonomien til medlem mene og kundene gjennom å tilby gode finansløsninger. Solid Oppriktig Langsiktig SIDE 5 MERKE- KJERNE SUNT BANKVETT FORMÅL VERDIER SIDE 10 KUNDELØFTE VISJON Sammen ett steg foran. Enkel å bruke. Lett å snakke med. Best på Landbruk. SAMFUNNSANSVAR Oppnå lønnsomhet i samsvar med etiske verdier, med respekt for mennesker, miljøet og samfunnet rundt oss. SIDE 9 TEKNOLOGI Økt selvbetjening Tilgjengelig i alle kanaler Stabilt og enkelt SIDE 12 BETJENINGSSTRATEGI Sterke kunderelasjoner Produktbredde Differensiert betjening Selvbetjente produkter SIDE 14 KREDITTPOLICY Lav/moderat risikoprofil God kvalitet og kompetanse Fokus på landbruks- og personkunder SIDE 15 LIKVIDITET OG MARKEDSRISIKO Lav likviditetsrisiko Lav/moderat markedsrisiko SIDE 16 RISIKOSTYRING OG COMPLIANCE Etterleve alle lover og regler som gjelder konsernet SIDE 18 SOM ET RESULTAT AV DETTE SKAL VI Være markedsleder på Landbruk Vokse på personmarked Ivareta samvirkeoppgaven Ha kapital til investering og vekst

3 STRATEGIKART FOR LANDKREDITT Overordnet strategi angir hovedretning, ambisjon og de viktigste mål for konsernet i strategiperioden Operativ og utfyllende strategi beskrives i selvstendige dokumenter for hvert strategiområde. Dokumentene kobles sammen i det overordnede strategidokumentet. SAMvIRKeT Overordnet Strategi Hovedmål ICAAP Måloppnåelse Regulatorisk rammeverk IKT Marked Risikostyring og compliance Kundebetjening Kreditt Marked og likviditet Personal Samfunnsansvar 4 OVERORDNET STRATEGIPLAN LANDKREDITT KONSERN

4 FORMÅL OG MÅLSETNINGER KORT OM LANDKREDITT Kredittforeningen Landkreditt ble stiftet i Landkreditt er fra 2002 utviklet til et landsdekkende finanskonsern med full produktbredde for landbruks- og personmarkedskunder innen bank, leasing, fond og forsikring. Landkreditt er et samvirkeforetak av låntakere i Landkreditt Bank, sikret med pant i landbrukseiendom eller driftskreditt. Medlemskapet følger låneforholdet. FORMÅL Formålet er å bidra til bedre økonomi for medlemmene ved å tilby gode finansielle tjenester og produkter til landbruket. VISJON Landkreditt sin visjon er «Sammen ett steg foran». Denne uttrykker ambisjonen om at Landkreditt skal være markedsleder på landbruk og ha vekst innen personmarkedet. Vi skal ha god lønnsomhet som bygger kapital for vekst og utvikling, og sammen skal vi bidra til innovasjon og verdiskapning for kundene våre. Samvirkeorganiseringen vår skal gi kundene innflytelse og tilhørighet, og derigjennom skape et konkurransefortrinn. Vi skal ha høy kompetanse innenfor våre kjerneområder og våre kunder skal anbefale oss. Sammen skaper vi en attraktiv arbeidsplass hvor kompetanse og innsats verdsettes, og det er lagånd mot felles mål. Det gir arbeidsglede og prestasjoner på høyt nivå. OVERORDNET STRATEGIPLAN LANDKREDITT KONSERN VERDIER Verdiene solid, oppriktig og langsiktig (SOL) danner fundamentet for virksomheten i Landkreditt. Solid i betydning faglig fornuftig og ansvarsfull i forhold til lønnsomhet, risiko og lovlighet. Oppriktig, ærlig og forståelig i beskrivelse av produkter og tjenester. Jordnær og ujålete i tone og form. Vi kommuni serer tydelig våre røtter og vår tilknytning til norsk landbruk. Langsiktig i betydning økonomisk bærekraftig og lønnsom for både kunder, medlemmer og konsernet selv. KUNDELØFTE For Landkreditt sine eiere, som også er kunder, er gode finansielle produkter og tjenester et helt naturlig mål. Vi er opptatt av å være enkel å bruke i hverdagen og lett å snakke med når og hvor kunden trenger det. Vårt kundeløfte er derfor: Enkel å bruke. Lett å snakke med. Landkreditt ønsker også å stå for Sunt bankvett. Uttrykket brukes for å gi innholdet i kommunikasjonen vår et særpreg og gjøre den konsistent over tid. Sunt bankvett henspeiler på det folkelige uttrykket sunt bondevett som igjen er en omskriving av begrepet sunn fornuft. Uttrykket signali serer at Landkreditt både er konkurransedyktig og offensiv, samtidig som vi er jordnære og fornuftige. Sunt bankvett skal gi en trygghet for at vi er gode på det som er viktig for kundene og at vi bruker sunn fornuft både når det gjelder produktutvikling, prissetting, investeringer og i kommunika sjonen. Sunt bankvett synliggjør Landkreditt sine røtter i og tilknytningen til norsk landbruk, og fremhever bankfaglig fornuft på en ikke-belærende måte. 5

5 EIERSTYRING MEDLEMSORGANISASJON INTENSJON Landkreditt skal være anerkjent som en av landbrukets viktige samvirkeorganisasjoner. Landkreditt er landbrukets viktigste samarbeidspartner når det gjelder bank og andre finansielle tjenester. Landkreditt er organisert og ledet i samsvar med de internasjonale samvirkeprinsippene hvor bruker- og medlemsnytte er sentrale begreper. Landkreditts medlemsorganisasjon sikrer effektiv eierstyring. De tillitsvalgte sikrer at Landkreditt er synlig og tydelig på viktige arenaer i landbruket. Tillitsvalgte i Landkreditt er gode ambassadører som er godt informert om strategier og forretningsdrift i organisasjonen. Mål Landkreditt skal ha en økende valgdeltakelse og en vekst i antall medlemmer relativt sett i forhold til utviklingen i antall bønder. Medlemsnytten av å være i Landkreditt skal være tydelig og brukes aktivt i medlemsarbeidet. Medlemsnytten, og fellesnytten for hele landbruket, for pantelån og driftskreditt skal dokumenteres gjennom regelmessige undersøkelser. Organisasjonsarbeidet skal sikre eierstyring og aktive medlemmer. Tillitsvalgte er godt informert om mål, strategier og forretnings drift og eget ansvar og rolle som tillitsvalgte. Det legges til rette for at årsmøterepresentantene kan være ambassadører for Landkreditt i sine områder. Alle tillitsvalgte skal ha Landkreditt Bank som hovedbankforbindelse. Det skal være attraktivt å være tillitsvalgt i Landkreditt. Det skal være kjønnsbalanse i alle valgte organ. 6 OVERORDNET STRATEGIPLAN LANDKREDITT KONSERN

6 MEDARBEIDERE ORGANISASJON Landkreditt sin overordnede personalmålsetting er å sikre at vi tiltrekker, utvikler og beholder kvalifiserte, motiverte og forandringsdyktige medarbeidere for å møte kundenes og markedets forventninger og krav. Økt lønnsomhet kombinert med tydelig fokus på informasjon, involvering og kompetanseutvikling av medarbeiderne skal bidra til utvikling av en kultur som fremmer høy arbeidsglede. Vi skal ha medarbeidere som identifiserer seg med og motiveres av vårt verdisyn. Personalpolitikk og organisasjons utvikling skal gjenspeile at medarbeiderne er vår viktigste ressurs. KOMPETANSEUTVIKLING Høy kompetanse innen Landkreditt sine kjerneområder defineres som et av konsernets viktigste konkurransefortrinn. Basert på de behov som identifiseres, gjennomføres Mål Landkreditt skal ha god informasjonsflyt internt i organisasjonen. Medarbeiderne skal involveres i aktuelle prosesser. Landkreditt skal legge til rette for kompetanseutvikling og kunnskapsdeling blant medarbeiderne. Det skal gis karrieremuligheter internt i konsernet. Landkreditt skal ha konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår. De etiske retningslinjene skal være implementert og kjent av alle ansatte. Våre medarbeidere skal ha høy arbeidsglede og vår kultur skal fremme gode prestasjoner. det kontinuerlig utvikling av ledere og medarbeidere. Med kompetanse forstår vi de samlede kunnskaper, ferdigheter, evner og holdninger som gjør det mulig å utføre aktuelle funksjoner og oppgaver i tråd med definerte krav og mål. STRATEGIER/TILTAK Det stilles krav til ledere at de kommuniserer tydelig krav, forventninger og tilbakemeldinger til sine medarbeidere. Dette skal inngå som en del av de månedlige plansamtalene og årlige medarbeidersamtalene. Det skal minimum årlig gjennomføres medarbeidersamtaler. Leder skal lage en kompetanseutviklingsplan for avdelingen og for medarbeiderne. Den enkelte ansatte har et særlig ansvar for sin egen faglige og personlige utvikling. Alle medarbeidere har et særlig ansvar for deling av kunnskaper på tvers av organisasjonen. Nye medarbeidere gis obligatorisk opplæring i samvirke og samvirkeorganisering. Arbeidsmiljøundersøkelser gjennomføres jevnlig og det lages aktuelle oppfølgingstiltak på bakgrunn av resultatene. OVERORDNET STRATEGIPLAN LANDKREDITT KONSERN

7 OVERORDNEDE MÅLTALL Landkreditts finansielle posisjon og utvikling må ses i nær sammenheng med formålet. For å ivareta vårt formål, skal konsernet ha en tilfredsstillende inntjening og soliditet. Inntjening og soliditet skal ved behov prioriteres foran volumvekst. Landkreditt skal være en langsiktig finansiell aktør. Konsernet skal ha en egenkapitalavkastning som gir muligheter for vekst i samsvar med ønskede strategier og planer. Interne minimumskravkrav Landkreditt konsern og Landkreditt Bank konsern: INTERNE MINIMUMSKRAVKRAV LANDKREDITT KONSERN OG LANDKREDITT BANK KAPITALKRAV 31. DESEMBER DESEMBER DESEMBER 2016 Ren kjernekapitaldekning 14,5 % 14,5 % 14,5 % Totalkapitaldekning 17,5 % 17,5 % 18,0 % AVKASTNING EGENKAPITAL Landkreditt Bank konsern 8,00 % 8,00 % 8,25 % Landkreditt konsern 7,50 % 7,75 % 8,00 % LØNNSOMHETSMÅL, MILL. KR. Landkreditt Bank konsern Landkreditt Forvaltning Landkreditt konsern VEKSTMÅL Utlån landbruk/næring 5 % 5 % 5 % Utlån personmarked 5 % 5 % 5 % Utlån Landkreditt Finans 15 % 14 % 12 % Forvaltet volum rentefond, mrd 3,00 3,70 4,25 Forvaltet volum aksjefond, mrd 0,70 0,85 1,05 ØVRIGE MÅL LANDKREDITT BANK KONSERN Innsskuddsdekning, minimum 75 % 75 % 75 % Liquidity coverage ratio, minimum 60 % 70 % 80 % Høy arbeidsglede, minimum Sterke kunderelasjoner, minimum Misligholdsprosent, maksimum 1,5 % 1,5 % 1,5 % Tapsprosent, maksimum 0,15 % 0,15 % 0,15 % MEDLEMSDEMOKRATI Valgdeltakelse 10 % 12 % 15 % Innen utgangen av 2016 skal Landkreditt Bank og Landkreditt Boligkreditt ha vurdert mulighetene for å etablere en offisiell rating. En eventuell implementering skal skje innen 12 måneder etter beslutning. 8 OVERORDNET STRATEGIPLAN LANDKREDITT KONSERN

8 SAMFUNNSANSVAR Samfunnsansvar for Landkreditt er å oppnå lønnsomhet på en måte som er i samsvar med grunnleggende etiske verdier og med respekt for mennesker, miljøet og samfunnet rundt oss. Landkreditt ønsker å bidra til en slik bærekraftig utvikling ved å bruke vår kompetanse og ressurser på best mulig måte. Vi har tro på at oppmerksomhet rundt vårt samfunnsansvar vil bidra til økt lønnsomhet og bedret konkurransekraft for vår virksomhet. Som et samvirke skaper vi verdier for den enkelte ved å operere i fellesskap. Med bakgrunn i samvirkeverdiene skal vi ta et helhetlig ansvar for samfunnet rundt oss, andre mennesker og miljøet. Aktiv praktisering av vårt samfunnsansvar og en høy etisk standard, er grunnleggende for at konsernet skal ha tillit fra omverdenen og oppnå de forretningsmessige målene og kunne ivareta samvirkeoppgaven på en god måte. Mål utøve klar og god eierstyring og selskapsledelse for å fremme størst mulig verdiskaping over tid utøve forretningsvirksomheten på en slik måte at belastningene på det ytre miljøet er lavest mulig holde høy etisk standard i utøvelsen av virksomheten og ta økonomiske, miljømessige og sosiale hensyn når beslutninger treffes drive virksomheten i tråd med prinsipper og retningslinjer for næringsvirksomhet, prinsipper for arbeidstaker- og menneskerettigheter og «føre var»-prinsippet samfunnsansvaret skal ligge til grunn for utvikling av alle typer finansielle produkter og tjenester, og sette et tydelig preg på vår kapitalforvaltning arbeide aktivt for å hindre at samfunnsskadelige aktiviteter og kriminelle handlinger kan skje i tilknytning til egen virksomhet historien og verdiene våre gjør det naturlig for oss å støtte organisasjoner med røtter i landbruket. Vi samarbeider med en rekke organisasjoner som jobber for det norske landbruket og bygdelivet STRATEGIER/TILTAK Samfunnsansvar skal være en integrert og naturlig del av konsernets operative virksomhet og ses på som en del av den langsiktige verdiskapingen. Ansvaret går gjennom hele verdikjeden i virksomheten og inkluderer også de innkjøp og investeringer selskapene i konsernet foretar. Det skaper tillit og troverdighet og gjør Landkreditt mer attraktiv for konsernets ulike interessegrupper. I tillegg reduserer det konsernets forretningsmessige risiko. Derfor ses arbeidet med samfunnsansvar i nær relasjon til konsernets øvrige forretningsmessige strategier og risikoarbeid. OVERORDNET STRATEGIPLAN LANDKREDITT KONSERN

9 MARKEDSSTRATEGI All markedskommunikasjon skal bygge på merkeplattformen som beskriver hva som er kjernen i merket Landkreditt. Den definerer også verdiene og kundeløftet, og i sum er dette viktige styringsparametere for all markedskommunikasjon på kort og lang sikt. Vårt Formål Landkreditts formål er å bedre økonomien til medlemmene og kundene gjennom å tilby gode finansløsninger. Våre Verdier Solid i betydning bankfaglig fornuftig og ansvarsfull i forhold til lønnsomhet, risiko og lovlighet oppriktig i betydning ærlig og forståelig i all kommunikasjon, jordnær og ujålete i tone og form Formål VErdiEr langsiktig i betydning økonomisk bærekraftig og lønnsom for både kunder/medlemmer og banken selv Merkekjerne SUNT BANKVETT ViSjoN Som kunde/medlem i Landkreditt kan du være trygg på at vi er gode på det som er viktig for deg. Du opplever bankfaglig fornuft, høy kompetanse og forståelse for din hverdag. Vi er det opplagte valget for landbruket og et riktig valg for personkunder som verdsetter vår knytning til norsk landbruk. KUNdEløFTE Vår ViSJon Sammen ett steg foran Ambisjon om at Landkreditt skal være markedsleder på landbruk og ha vekst innen person markedet. Vårt KundeløFte Enkel å bruke. lett å snakke med. Brukervennlighet. Tilgjengelig og kjent. Best på landbruk. Kompetanse. Erfaring gjennom generasjoner. Produktene. Basert på merkeplattformen, er målet gjennom ulike markeds tiltak å bygge en tydelig posisjon som differensierer oss fra konkurrentene. Vi er en norsk samvirkeeid bank med snart 100 års historie og med røttene godt festet innen norsk landbruk. Vi er gode på det som er viktig for kundene og har konkurransedyktige betingelser. Vi skal ha en helhetlig markedskommunikasjon som forteller en mest mulig lik historie i alle markeder. KJENNSKAP For bonden skal Landkreditt være det naturlige valget som leverandør av finansielle tjenester. Det krever en høy kjennskap til merkevaren Landkreditt. Innenfor landbruket er derfor målet for hjulpen kjennskap 95 prosent. Innen personmarked skal Landkreditt primært rette seg mot målgrupper som deler Landkreditt sitt verdisyn slik den er beskrevet i merkeplattformen, men skal samtidig være tilgjengelig for alle personkunder. Sunt Bankvett uttrykker mye av dette, og brukes derfor aktivt i markedsføringen. 10 OVERORDNET STRATEGIPLAN LANDKREDITT KONSERN

10 OMDØMME For å få en tydelig identitet og oppnå ønsket omdømme og posisjon i markedet, skal Landkreditt bygge omdømmet ved hjelp av Produkter, Adferd, Symbolikk og Kommunikasjon (hva vi sier og hvordan vi sier det, markedsføring og media). Innenfor hvert av de fire områdene er det muligheter for differensiering. Noen eksempler: Produkt (sortiment, tjenester, priser). GSU og Generasjonsskiftelån kan trekkes frem som produkter som er unike for Landkreditt Bank. Disse er tilpasset behovene innen norsk landbruk og viser dermed frem bankens kompetanse innenfor landbruk. Adferd (hva vi gjør og hvordan vi gjør det). At vi satser lokalt er en differensierende faktor innen adferd. MØTE KUNDENE Løftene vi gir i markedskommunikasjonen må holdes for at det skal være mulig å bygge den posisjonen og kunderelasjonene vi har som mål. Vi skal derfor sørge for å ha en enhetlig kundeopplevelse når kundene møter Landkreditt i ulike kanaler, til ulike tidspunkt og i ulike faser av et kjøp eller kundeforhold. Symbolikk (visuell identitet, symbolhandlinger som spons, samfunnsengasjement o.l.). Samarbeidsavtalene vi har med Norges Bondelag, NBU og Bondens marked er, i tillegg til den «grønne» visuelle identiteten, viktige differensierende elementer innen Symbol-området VIRKEMIDLER OG MEDIER Tabellen nedenfor viser de hovedtiltakene og kanalene vi vil ha mest fokus på i markedsarbeidet. Planlegging og gjennomføring gjøres i samarbeid med seksjoner med kundeansvar, og tilpasses kundegruppene definert i Betjeningsstrategien. VIKTIGE MEDIER OG TILTAK Posisjonering og rekruttering av nye kunder Landkredittbank.no Kampanjer; strategiske konsepter og produkter Fast annonsering kombinere nett og papir Sosiale medier Samarbeidsavtaler, medlemsblader, medlemsspalte Messer, fagdager og andre arrangement Bygge relasjon og videreutvikle eksisterende kunder Elektroniske nyhetsbrev og salgskampanjer Medlemsinformasjon Nettbanken, mobilbank, brettbank Fakturavedlegg OVERORDNET STRATEGIPLAN LANDKREDITT KONSERN

11 TEKNOLOGI INTENSJON Teknologistrategi og -valg skal understøtte at Landkreditt skal være en moderne finansinstitusjon med høy grad av selvbetjening. Landkreditt har ikke en størrelse som gjør det kostnadseffektivt å drive egenutvikling av tekniske løsninger i særlig grad. Landkreditt skal ikke være en «first mover» på funksjonalitet og teknologivalg, men snarere en «fast follower» med unntak av noen få utvalgte områder innen selv betjening. Vi skal raskt følge bekreftede trender i finansbransjen og andre bransjer med høyt fokus på selvbetjening via nett og mobil. Landkreditt skal i hovedsak benytte standard teknologi. Standardteknologi er velprøvd og benyttes av flere aktører. Slik deles utviklingskostnader og risiko med andre aktører. Landkreditt skal benytte moderne netteknologi for personlig dialog med våre kunder. I tillegg skal vi finnes i de kanaler kunden foretrekker, det være seg nett, telefon eller mobile enheter. Det er innen disse områdene hvor teknologi med en «first mover» strategi skal brukes aktivt i markedskommunikasjonen. Dette vil gi Landkreditt en mulighet til å differensiere seg i et konkurranseintensivt marked. Kunden skal gjennomføre de fleste transaksjoner selv, og benytte våre rådgivere til mer komplekse operasjoner. Systemene skal legge til rette for effektive arbeidsprosesser for de ansatte og de skal utover kundebehandling innen produkt/ avtale også dekke prosesser rundt rådgivning og salg. TEKNOLOGILØSNINGENE Virksomhetsstyring Ansattnære systemer Kundebetjening Utvalgte kundenære systemer Selvbetjening Produkthåndteringssystemer Avtalesystemer og kundesystemer Produkt og kjernesystemer Lån og innskudd Støttesystemer Office E-post Systemene skal være på høyde med konkurrentene fast follower Systemene skal være særlig gode i forhold til konkurrentene first mover 12 OVERORDNET STRATEGIPLAN LANDKREDITT KONSERN

12 Mål Vårt mål er å ha en gjennomgående høy driftsstabilitet i henhold til SLA (service level agreement) med våre IT-leverandører. Vår nettbank skal bli oppfattet som alltid åpen, med få driftsforstyrrelser og høy grad av sikkerhet. Våre kunder skal være selvbetjente. Vårt mål er å øke graden av selvbetjening i alle kundeprosesser. Vi skal ha en enkel, forståelig og effektiv bli-kunde-prosess og kjøpsprosess. Vårt mål er å tilby våre medarbeidere effektive saksbehandlingssystemer og følge utviklingen hos våre leverandører. Bankens mål er å benytte tilgjengelig teknologi for å tilby en større grad av segmentering og personalisering, ved å være både relevant og personlig for kundene våre. Systemene skal kunne tilby ulike produkter og funksjo nalitet avhengig av kundesegment. Dette fordrer fleksible nettløsninger, som kan tilpasses ulike kundegrupper. STRATEGIER/TILTAK Vårt investeringsnivå skal være på linje med andre aktører i bransjen, samt preget av høy utviklingshastighet når prosjekter er besluttet. Vi skal være en krevende, kvalitetsbevisst kunde av IT-leverandører. Vi skal ha et høyt kunnskapsnivå og arbeide for en profesjonalisering av vår innkjøpskompetanse på driftstjenester så vel som prosjekter. Selv om strategien er å benytte hyllevare, skal vi også ha kompetanse og kapasitet til å gjøre nødvendige tilpasninger, samt å utnytte verktøyene og systemene på en optimal måte. Vi har høy fokus på sikkerhet i både kundeog saksbehandlersystemer. OVERORDNET STRATEGIPLAN LANDKREDITT KONSERN

13 BETJENINGSSTRATEGI Landkreditt skal prioritere løsninger og produkter som tillater automatiserte prosesser og selvbetjeningsløsninger. I tillegg skal Landkreditt tilby personaliserte løsninger for et utvalg av prioriterte kunder og produkter. Prissetting og betjening skal differensieres basert på kundetype, risiko, avkastning, produktbredde og engasjement. Landkreditt skal prioritere arbeidet med Landbrukskunder gjennom alle livsfaser, men skal også tilby gode og konkurransedyktige produkter til privatkunder. SELVBETJENTE PROSESSER OG AUTOMATISERTE LØSNINGER Landkreditt har en ambisjon om å ha en høy andel av kunder som betjener seg selv for å dekke sine behov, og det skal legges opp til automatiserte salgsaktiviteter. Dette gjelder uavhengig av kundegruppe og kundetype. DIFFERENSIERING For å kunne differensiere i kundebetjeningen deles kundene opp i fire forskjellige kundegrupper basert på engasjementsstørrelse og produktbredde. Disse kundegruppene fordrer forskjellig oppfølging, salgsinitiativ og betjeningsmetode. For eksempel vil kunder med store engasjement og bredt produktutvalg kvalifisere for større grad av personlig kontakt og oppfølging. KUNDENS LIVSSYKLUS For å sikre at Landkreditt oppfyller sin hensikt og mål - setting, er det en ambisjon om at vi tilbyr produkter og tjenester som støtter kunden gjennom hele dennes livs syklus. KUNDETILFREDSHET Banken skal tilstrebe å ha en høy kundetilfredshet og lojalitet. Dette måles og følges opp via årlige kundetilfredshetsundersøkelser. LØNNSOMHET Landkreditt skal bidra til gode betingelser og løsninger for medlemmene, men samtidig sikre god lønnsomhet gjennom effektiv drift, vekst og forsvarlig risiko. PRISER OG GEBYRER Landkreditt skal operere med åpne og transparente prisstrukturer, men også prissetting og gebyrlegging skal gjenspeile ambisjonen om å ha størst mulig grad av automatiserte prosesser og selvbetjening. 14 OVERORDNET STRATEGIPLAN LANDKREDITT KONSERN

14 KREDITTPOLICY Landkreditt sin viktigste kilde til lønnsomhet og vekst er å ta risiko på utlån og kreditter til landbruk, personkunder og utvalgte småbedrifter. Kredittpolicyen bygger på konsernets og bankens over ordnede visjoner, mål og strategier. Den skal være opp datert og i tråd med markeds- og kredittmessige mål settinger og revideres etter behov, men minst årlig i forbindelse med ICAAP-prosessen. Kredittpolicyen skal gi rammene for en god risikokultur og en effektiv risikokontroll som gir et korrekt bilde av den totale risiko, slik at tap som følge av ubevisst risikoeksponering minimeres. Kredittporteføljen er, og skal representere, en lav til moderat risikoprofil. Volumvekst skal ikke gå på bekostning av økt kredittrisiko. Kredittkompetansen i Landkreditt skal være god med et høyt fokus på utvikling av kredittkompetanse hos alle medarbeidere og ledere som er involvert i kredittvurdering og beslutninger. I Landbruksavdelingen er bransjekunnskap av avgjørende betydning. Kredittpolicyen skal også ivareta en korrekt og effektiv kundebehandling som støtter opp under konsernets visjon og bidra til en kostnadseffektiv kredittprosess. Strategien prioriterer vekst innen landbruk og person marked. Innenfor landbruk skal det vises stor aktsomhet innen bransjer som er utsatt for svingende ramme betingelser eller følsomme for konjunktursvingninger. Lån til det øvrige næringsliv prioriteres til kunder med landbruks tilknytning samt prosjekter med kort løpetid, enkel struktur, god sikkerhet og høy inntjening. Kriterier for å vurdere kredittrisiko er betjeningsevne og sikkerhet. I vurdering av betjeningsevne inngår også til gjengelig betalingshistorikk og merknader i tilgjengelige registre. Betjeningsevne og tilbudt sikkerhet gis score fra A til D hver for seg og kombineres i en samlet risikoklasse. A-score representerer lavest risiko og lavest pris for kunden mens D-score er avslag. Kredittpolicy og kredittregelverk skal være i samsvar med lover, forskrifter, interne retningslinjer og etablert praksis i tilsvarende virksomheter samt styrets prinsipper for risikostyring, internkontroll og håndtering av misligholdte og utsatte engasjementer. OVERORDNET STRATEGIPLAN LANDKREDITT KONSERN

15 LIKVIDITETSRISIKO Konsernet skal ha en lav likviditetsrisiko. Likviditetsstrategien skal bidra til å sikre at aktivitetene innenfor likviditets- og finansieringsområdet er i tråd med de rammebetingelser og retningslinjer som følger den overordnede forretningsideen, strategiske planer og budsjetter, samt at aktivitetene er forsvarlige i forhold til soliditet og evne og vilje til å ta risiko. Videre skal likviditetsstrategien bidra til å sikre at konsernets håndtering av likviditetsrisiko skjer i samsvar med de krav som følger av lover og forskrifter. Likviditetsstrategien skal sikre at alle selskaper i konsernet kan innfri sine forpliktelser etter hvert som de forfaller og at planlagt vekst kan finansieres til en fornuftig kostnad. Likviditetsstrategien omfatter alle selskaper i konsernet Landkreditt. God likviditetsstyring innebærer blant annet: et tilfredsstillende prognosegrunnlag for selskapets likviditetsbehov likviditet og finansieringsbehov overvåkes på daglig basis en forsvarlig og hensiktsmessig spredning av forfall på innlån over tid etablering av en forsvarlig likviditetsmessig beredskap, inklusive forsvarlige reserver i form av likviditet, trekkrettigheter og beredskapsplaner Rammene for styring av likviditeten er fastsatt slik at konsernet til enhver tid skal ha likviditet både på meget kort og mellomlang sikt til å møte sine forpliktelser. I det meget korte perspektivet stilles strengere krav til at likviditetsbeholdningen skal være tilgjengelig på kort varsel enn i et noe lengre perspektiv. Risikotoleransen tilsier at konsernselskapene under til nærmet normal drift skal kunne videreføre sin virksomhet i 3 måneder uten tilførsel av ny finansiering fra kapitalmarkedet. Likviditeten skal følges opp på selskaps- og konsernnivåer. For å sikre stabil tilgang til langsiktig og gunstig finansiering skal Landkreditt arbeide aktivt med markedspleie i fremmed kapitalmarkedet. Landkreditt skal ha en god og tydelig kommunikasjon med de finansielle markedene, der åpenhet og troverdighet vektlegges. Informasjon som vurderes som viktig og sensitiv vil først bli meddelt Oslo Børs og andre regulerte markeder der selskapets instrumenter er notert. Konsernets obligasjonsinnlån skal være notert på en regulert markedsplass, fortrinnsvis Oslo Børs ABM. Innskuddsdekningen i Landkreditt Bank konsern skal til enhver tid utgjøre minimum 75 prosent. 16 OVERORDNET STRATEGIPLAN LANDKREDITT KONSERN

16 MARKEDSRISIKO Landkreditt skal i begrenset grad være eksponert mot markedsrisiko. Styringen av markedsrisikoen skal som regel tilpasses likviditetsrisikoen. VALUTARISIKO Landkreditt skal i utgangspunktet ikke ta valutarisiko. Unntaket er knyttet til investeringer i aksjefond. Landkreditt SA har styrevedtatt ramme for investeringer i verdi papirfond, herav en lav andel med valutarisiko. AKSJERISIKO Selskaper i konsernet skal i begrenset grad være eksponert mot aksjerisiko. Eventuelle eksponeringer skal være i godt diversifiserte aksjefond. Landkreditt kan i noen grad ta strategiske posisjoner ut over dette. KREDITTRISIKO FINANSINSTITUSJONER Innskudd kan plasseres i andre banker som har en offisiell rating som er A- eller bedre. Det skal fastsettes rammer for hvor mye eksponeringen kan være mot en enkelt bank, avhengig av størrelsen på likviditeten som skal plasseres. Kredittrisiko investeringer i rentebærende verdipapirer og lignende De ulike selskapene i konsernet har som policy at kredittrisikoen knyttet til investeringer i verdipapirer skal være lav. GENERELT De faktiske posisjoner og posisjoner i forhold til alle vedtatte rammer skal rapporteres regelmessig til styre og ledelse. Rapporteringen skal sikre at rapportmottager får et helhetlig bilde av selskapets situasjon og eksponering. RENTERISIKO Selskaper i konsernet kan i moderat omfang ta renterisiko. MOTPARTSRISIKO Selskaper i konsernet skal i begrenset grad være eksponert mot motpartsrisiko OVERORDNET STRATEGIPLAN LANDKREDITT KONSERN

17 RISIKOSTYRING OG COMPLIANCE Landkreditt skal ha en risiko- og internkontrollfunksjon, samt en compliancefunksjon. Risiko- og internkontrollfunksjonen skal sikre etterlevelse av strategi og retningslinjer for risikotaking i organisasjonen. Compliancefunksjonen skal sikre etterlevelse av alle lover og regler som gjelder virksomheten. Risiko- og internkontrollfunksjonen samt compliancefunksjonen er uavhengige funksjoner som identifiserer, vurderer, gir råd om og overvåker og rapporterer risiko. PRINSIPPET OM DE TRE FORSVARSLINJER Risiko- og internkontroll samt compliance funksjonene følger begge prinsippet om de tre forsvarslinjer. Hver utøvende driftsenhet har ansvaret for sine rutiner og etterlevelse av lover og regler. Andrelinjeforsvaret utøves gjennom informasjonsrådgivning og kontrollaktiviteter. Styret og revisor utgjør tredjelinjeforsvaret. RISIKOBASERT TILNÆRMING Alle kontrollfunksjoner i konsernet skal ha en risikobasert tilnærming for å utnytte ressurser optimalt. Det skal utarbeides sannsynlighets- og konsekvensanalyser før kontroller gjennomføres. OMRÅDE FOR KONTROLL Risiko- og internkontrollfunksjonen har fokus på alle risikoområder konsernet opererer i. Compliancekontroller vil være relatert til kundeområdet med spesiell fokus på kredittrisiko og operasjonell risiko. RAPPORTERING For risiko- og internkontrollfunksjonen rapporteres det løpende til daglig leder, og kvartalsvis og årlig til styret. Compliancefunksjonen rapporterer løpende til ledergruppe og daglig leder, og årlig til styret. UAVHENGIGHET Kontroller som gjennomføres skal utføres av personer som har tilstrekkelig uavhengighet til den enhet som kontrol leres. PLAN FOR KONTROLL De ulike risikoområdene som Landkreditt forholder seg til defineres gjennom det årlige ICAAP dokumentet. I tillegg utarbeides det en egen compliance plan som koordineres med internkontrollrapporten. Dersom forholdene skulle tilsi det kan det også iverksettes adhoc kontroller utenom fastsatt plan. 18 OVERORDNET STRATEGIPLAN LANDKREDITT KONSERN

18

ERM risikostyring i praksis i Gjensidige - risikoappetitt som en del av helhetlig risikostyring. Jostein Amdal Chief Risk Officer

ERM risikostyring i praksis i Gjensidige - risikoappetitt som en del av helhetlig risikostyring. Jostein Amdal Chief Risk Officer ERM risikostyring i praksis i Gjensidige - risikoappetitt som en del av helhetlig risikostyring Jostein Amdal Chief Risk Officer Innhold Gjensidige Organisasjon og styringsstruktur ERM i praksis Risikostyring

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2015 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2015 utgjør 29,5 millioner kroner (31,3 millioner kroner pr 1.

Detaljer

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar LillestrømBankens samfunnsansvar Innhold LILLESTRØMBANKENS SAMFUNNSANSVAR 2 Innledning... 2 Banken og menneskerettighetene... 2 Banken og miljøet... 2 Banken og myndighetene... 3 Banken og samfunnet...

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2015 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2015 utgjør 15,7 millioner kroner (14,9 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Policy for Eierstyring og Selskapsledelse

Policy for Eierstyring og Selskapsledelse Policy for Eierstyring og Selskapsledelse Innholdsfortegnelse 1.1 Formål... 2 1.2 Verdiskapning... 2 1.3 Roller og ansvar... 3 1.3.1 Styrende organer... 3 1.3.2 Kontrollorganer... 4 1.3.3 Valgorganer...

Detaljer

Risikostyringsfunksjonen

Risikostyringsfunksjonen Risikostyringsfunksjonen Bankenes sikringsfonds høstkonferanse 9. september 2014 Einar Westby, BDO AS Agenda Regelverk Organisering i banker av ulik størrelse Ressursbehov Innhold og oppgaver hvordan bidra

Detaljer

Eierstyring og selskapsledelse

Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring og selskapsledelse i Jæren Sparebank skal sikre at bankens virksomhetsstyring er i tråd med allmenne og anerkjente oppfatninger og standarder, samt lov og forskrift.

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

Innledning. Med vennlig hilsen. Jorunn Berland forbundsleder

Innledning. Med vennlig hilsen. Jorunn Berland forbundsleder Merkehåndbok Innledning Denne håndboken handler om Finansforbundets fremtid. På de neste sidene vil du finne en nærmere beskrivelse av hva Finansforbundet skal være. Dette er et resultat av en omfattende

Detaljer

Policy for Eierstyring og Selskapsledelse

Policy for Eierstyring og Selskapsledelse Policy for Eierstyring og Selskapsledelse Innholdsfortegnelse 1.1 Formål... 2 1.2 Verdiskapning... 2 1.3 Roller og ansvar... 3 1.3.1 Styrende organer... 3 1.3.2 Kontrollorganer... 4 1.3.3 Valgorganer...

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 3. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 3. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 3. Kvartal 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 3. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 30. september 2015 utgjør 43,4 millioner kroner (48,9 millioner kroner

Detaljer

Risiko- og kapitalstyring

Risiko- og kapitalstyring Risiko- og kapitalstyring 1 Innledning 2 Oppsummering a. Pilar 1 b. Pilar 2 c. Pilar 3 3 Nåværende kapitalsituasjon Pilar 1 4 Kapitalbehov Pilar 2 5 Stresstester og senarioer knyttet til økonomiske tilbakeslag

Detaljer

Risiko- og kapitalstyring

Risiko- og kapitalstyring Risiko- og kapitalstyring 1 Innledning 2 Oppsummering a. Pilar 1 b. Pilar 2 c. Pilar 3 3 Nåværende kapitalsituasjon Pilar 1 4 Kapitalbehov Pilar 2 5 Stresstester og senarioer knyttet til økonomiske tilbakeslag

Detaljer

Risiko- og kapitalstyring

Risiko- og kapitalstyring Risiko- og kapitalstyring 1 Innledning 2 Oppsummering a. Pilar 1 b. Pilar 2 c. Pilar 3 3 Nåværende kapitalsituasjon Pilar 1 4 Kapitalbehov Pilar 2 5 Stresstester og senarioer knyttet til økonomiske tilbakeslag

Detaljer

xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon afgruppen.no 2 kingdesign.no / 0614

xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon afgruppen.no 2 kingdesign.no / 0614 Hensikt Mål Verdier xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon +47 22 89 11 00 afgruppen.no 2 kingdesign.no / 0614 6 Hensikt Visjon Forretningsidé 12 Mål Eiere Medarbeidere Kunder Leverandører Samfunn Helse, miljø

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

Utfordringer med å rapportere åpent om selskapets verdiskapning og strategi. Bjørn Erik Næss, Konserndirektør Finans - DNB

Utfordringer med å rapportere åpent om selskapets verdiskapning og strategi. Bjørn Erik Næss, Konserndirektør Finans - DNB Utfordringer med å rapportere åpent om selskapets verdiskapning og strategi Bjørn Erik Næss, Konserndirektør Finans - DNB Visjon, strategi og mål for DNB Utfordringer på veien Foretaksrapportering i DNB

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

God internkontroll i en mindre bank, er det mulig? Problemstillinger og mulige løsninger

God internkontroll i en mindre bank, er det mulig? Problemstillinger og mulige løsninger God internkontroll i en mindre bank, er det mulig? Problemstillinger og mulige løsninger Agenda 1.Internkontroll 2.Roller / organisering 3.Risikoanalysen 4.Kultur 5.Utkontraktering og kjøp av tjenester

Detaljer

Strategisk plan

Strategisk plan Strategisk plan 2013-2018 Samfunnsoppdrag Statens landbruksforvaltning setter landbruks- og matpolitikken ut i livet og er et støtte- og utredningsorgan for LMD Hovedmål 1. SLF skal forvalte virkemidlene

Detaljer

Pilar I: Minimumskrav til ansvarlig kapital

Pilar I: Minimumskrav til ansvarlig kapital Pilar I: Minimumskrav til ansvarlig kapital Pilar II: Vurderingen av samlet kapitalbehov og individuell tilsynsmessig oppfølging Pilar III: Institusjonenes offentliggjøring av informasjon Kombinert bufferk

Detaljer

Kombinert bufferkrav

Kombinert bufferkrav Kombinert bufferkrav 72.538 Utlån og fordringer Ubenyttede rammer Garantier Sum Offentlig forvaltning - - - - Lønnstakere o.l. 2.269.662 63.049 17.703 2.350.414 Utlandet 4.773 39-4.812 Næringssektor

Detaljer

Finansreglement for Helse Nord RHF - oppdatering

Finansreglement for Helse Nord RHF - oppdatering Møtedato: 25. november 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Jan Petter Monsen, 75 51 29 00 Bodø, 13.11.2015 Styresak 129-2015 Finansreglement for Helse Nord RHF - oppdatering Formål Gjeldende finansreglement

Detaljer

BAMBLE SPAREBANK. Basel II PILAR III

BAMBLE SPAREBANK. Basel II PILAR III BAMBLE SPAREBANK Basel II PILAR III 31.12.2015 Det nye kapitaldekningsregelverket baseres på tre pilarer: Pilar I: Minimumskrav til ansvarlig kapital De metodene som banken bruker ved beregning av minimumskravene

Detaljer

Bankenes sikringsfonds høstkonferanse

Bankenes sikringsfonds høstkonferanse Bankenes sikringsfonds høstkonferanse 8. og 9. september 2014 Hvordan balansere risikotoleranse og kortsiktige mål mot langsiktig overlevelse Refleksjoner rundt inntektssiden i bankene ved Adm. banksjef

Detaljer

Kredittforeningen for Sparebanker

Kredittforeningen for Sparebanker Kredittforeningen for Sparebanker Foreløpig resultat 2011 Resultatregnskapet KfS er i utgangspunktet et non-profit foretak hvor formålet er å skaffe medlemsbankene så gunstige innlån som mulig. Deler av

Detaljer

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 2013 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2013 Resultatregnskapet viser et overskudd etter skatt på 8,3 millioner kroner (4,8 millioner kroner).

Detaljer

Verktøy for forretningsmodellering

Verktøy for forretningsmodellering Verktøy for forretningsmodellering Referanse til kapittel 12 Verktøyet er utviklet på basis av «A Business Modell Canvas» etter A. Osterwalder og Y. Pigneur. 2010. Business Model Generation: A Handbook

Detaljer

Risikoklassifisering

Risikoklassifisering Bankenes sikringsfonds Høstkonferanse 2010 Risikoklassifisering - grunnlag for styring av utlånsporteføljen og prising av risiko v/banksjef Torleif Lilløy Introduksjon av Totens Sparebank Virksomhet Visjon,

Detaljer

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 2017 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 2. kvartal 2017 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2017 utgjør 31,7 millioner kroner (26,5 millioner kroner pr 1.

Detaljer

1. kvartal 2011 Sør Boligkreditt AS (urevidert)

1. kvartal 2011 Sør Boligkreditt AS (urevidert) 1. KVARTAL 2011 (urevidert) Sør Boligkreditt AS 2 1. kvartal 2011 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert

Detaljer

Pilar I: Minimumskrav til ansvarlig kapital

Pilar I: Minimumskrav til ansvarlig kapital Pilar I: Minimumskrav til ansvarlig kapital Pilar II: Vurderingen av samlet kapitalbehov og individuell tilsynsmessig oppfølging Pilar III: Institusjonenes offentliggjøring av informasjon Kombinert bufferk

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Bank 1. Kvartal 2012 Landkreditt bank Beretning 1. kvartal 2012 Resultatet i Landkreditt Bank pr 31. mars 2012 utgjør 6,0 millioner kroner (14,6 millioner kroner pr 31. mars 2011).

Detaljer

Hensikt Mål Verdier November 2017

Hensikt Mål Verdier November 2017 Hensikt Mål Verdier November 2017 1 kingdesign.no / 1117 / 3000 / forsidefoto: Werner Anderson AF Gruppen ASA Telefon +47 22 89 11 00 afgruppen.no 2 6 Hensikt Visjon Forretningsidé 12 Mål Eiere Medarbeidere

Detaljer

Reglement for Finansforvaltning

Reglement for Finansforvaltning Reglement for Finansforvaltning Kommunestyrets vedtak 22.06.2010, ksak 067/10 1. Formål... 1 2. Hjemmel og gyldighet... 1 3. Målsetting... 1 4. Risiko... 2 5. Derivater... 2 6. Forvaltning av langsiktige

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2013 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2013 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Jernbanepersonalets Sparebank

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Jernbanepersonalets Sparebank Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Jernbanepersonalets Sparebank 1 1 Innledning og formål med dokumentet 2 Organisasjonsstruktur og strategisk utvikling 2 3 Konsolidering

Detaljer

Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland. Kapitalmarkedsdag 14. november 2012 Steinar Haugli, adm. banksjef

Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland. Kapitalmarkedsdag 14. november 2012 Steinar Haugli, adm. banksjef Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland Kapitalmarkedsdag 14. november 2012 Steinar Haugli, adm. banksjef SpareBank 1 Ringerike Hadeland Den anbefalte og ledende banken i en region med sterk vekst

Detaljer

Sparebanken Narvik. Investorseminar

Sparebanken Narvik. Investorseminar Sparebanken Narvik Investorseminar 16.11.2017 Om Sparebanken Narvik Sparebanken Narvik Selvstendig sparebank i Narvik 3 kontorer Markedsleder i Narvikregionen 47 ansatte Våre kjerneverdier NÆR Vi er forberedt,

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. kvartal 2017 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2017 Brutto renteinntekter pr. 31. mars 2017 utgjør 15,5 millioner kroner (12,5 millioner kroner pr.

Detaljer

Statoil Kapitalforvaltning ASA Kapitalkravsforskriften (Basel II) pilar 3 31.12.2011

Statoil Kapitalforvaltning ASA Kapitalkravsforskriften (Basel II) pilar 3 31.12.2011 Statoil Kapitalforvaltning ASA Kapitalkravsforskriften (Basel II) pilar 3 31.12.2011 Innledning: Statoil Kapitalforvaltning ASA har siden år 2000 hatt konsesjon fra Finanstilsynet til å drive verdipapirforetak.

Detaljer

3. Kvartal. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt

3. Kvartal. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 3. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 2017 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 3. kvartal 2017 Brutto renteinntekter pr 30. september 2017 utgjør 50,3 millioner kroner (41,7 millioner kroner

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2012 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2012 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

Årsrapport 2011. Om banken

Årsrapport 2011. Om banken Om banken 1 av 9 Dette er SpareBank 1 SMN SpareBank 1 SMN er regionens ledende finanskonsern og en av seks eiere i SpareBank 1-alliansen. Hovedkontoret ligger i Trondheim og konsernet har med sine datterselskaper

Detaljer

1. Halvår. Delårsrapport Landkreditt Finans

1. Halvår. Delårsrapport Landkreditt Finans 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Finans 2013 Landkreditt finans Beretning 1. halvår 2013 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007. Selskapets formål er objektsfinansiering - leasing og salgspantfinansiering

Detaljer

I mange av kapitlene er det henvisninger til mer detaljerte prinsipper og retningslinjer som foreligger i underliggende dokumenter til HR policyen.

I mange av kapitlene er det henvisninger til mer detaljerte prinsipper og retningslinjer som foreligger i underliggende dokumenter til HR policyen. KONSERNPOLICY FOR HR 1 FORMÅL OG OVERORDNET MÅL FOR HR-ARBEIDET Det overordnede målet for HR-arbeidet er å utvikle faglige kvalifikasjoner og menneskelige egenskaper hos medarbeidere i EB slik at de i

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT / FINANS- OG GJELDSREGLEMENT REGLEMENT FOR TINGVOLL KOMMUNE

ØKONOMIREGLEMENT / FINANS- OG GJELDSREGLEMENT REGLEMENT FOR TINGVOLL KOMMUNE ØKONOMIREGLEMENT / FINANS- OG GJELDSREGLEMENT REGLEMENT FOR TINGVOLL KOMMUNE 1. Hjemmel Reglementet er vedtatt i medhold av kommuneloven 52 og forskrift om kommuners og fylkeskommuners finans- og gjeldsforvaltning.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 3. kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 3. kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 3. kvartal 2016 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 3. kvartal 2016 Brutto renteinntekter pr 30. september 2016 utgjør 41,7 millioner kroner (43,5 millioner kroner

Detaljer

PILAR 3 BASEL II 2011 Gothia Finans AS

PILAR 3 BASEL II 2011 Gothia Finans AS PILAR 3 BASEL II 2011 Gothia Finans AS Side 2 av 10 INNHOLD 1. Basel II - Kapitaldekningsregler... 3 1.1 Pilar 1 minimumskrav til ansvarlig kapital... 3 1.2 Pilar 2 vurdering av samlet kapitalbehov og

Detaljer

1. Kvartal. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans

1. Kvartal. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 2014 LANDKREDITT FINANS Beretning 1. kvartal 2014 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet

Detaljer

Årsrapport 2014. Om banken

Årsrapport 2014. Om banken Om banken 1 av 8 Dette er SpareBank 1 SMN SpareBank 1 SMN er regionens ledende finanskonsern og en av seks eiere i SpareBank 1-alliansen. Hovedkontoret ligger i Trondheim og konsernet har med sine datterselskaper

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

Oppsummering fra regionmøter 4-13 Januar 2016

Oppsummering fra regionmøter 4-13 Januar 2016 Oppsummering fra regionmøter 4-13 Januar 2016 Dette er en oppsummering av regionmøtene og hvor de strategisk hovedområdene er vist. Tiltak og handlingsplaner er ikke med, slik de var i møtene. Profil og

Detaljer

Risikopolicy for Melhus Sparebank. versjon 3.0

Risikopolicy for Melhus Sparebank. versjon 3.0 Risikopolicy for Melhus Sparebank versjon 3.0 Vedtatt 15.10.2012 Innhold: 1 Innledning... 2 2 Inndeling/ kategorisering... 3 2.1 Hovedområder for bankens risikostyring... 3 2.2 Kategorisering av risiko...

Detaljer

Markedskraft har fokus på opprettholdelse av høy etisk standard, og sitt gode omdømme både i markedet og hos myndigheter.

Markedskraft har fokus på opprettholdelse av høy etisk standard, og sitt gode omdømme både i markedet og hos myndigheter. Finansiell informasjon etter kapitalkravforskriften Hensikten med kravene til offentliggjøring av finansiell informasjon er å bidra til at ulike markedsaktører bedre kan vurdere Markedskrafts risiko, styring

Detaljer

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon 1. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 1. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 Tysnes Sparebank

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 Tysnes Sparebank Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 Tysnes Sparebank INFORMASJON I SAMSVAR MED KRAVENE I KAPITALKRAVSFORSKRIFTENS DEL IX (PILAR 3) Kapitaldekning

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 3. kvartal 2017

BN Bank ASA. Investorinformasjon 3. kvartal 2017 BN Bank ASA Investorinformasjon 3. kvartal 2017 BN Bank ASA Landsdekkende forretningsbank konsentrert om forretningsområdene person- og bedriftsmarked. Banken har hovedkontor i Trondheim og avdelingskontor

Detaljer

Fellesskap, kultur og konkurransekraft

Fellesskap, kultur og konkurransekraft Fellesskap, kultur og konkurransekraft ENGASJERT VI SKAL: tenke offensivt; se muligheter og ikke begrensninger utfordre hverandre og samarbeide med hverandre ta initiativ til forbedringer og nye kundemuligheter

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 3. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 3. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 3. Kvartal 2014 LANDKREDITT FINANS Beretning 3. kvartal 2014 GENERELT Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. halvår 2016 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. Halvår 2016 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2016 utgjør 26,5 millioner kroner (29,5 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Eierstyring og selskapsledelse

Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring og selskapsledelse i Jæren Sparebank skal sikre at bankens virksomhetsstyring er i tråd med allmenne og anerkjente oppfatninger og standarder, samt lov og forskrift.

Detaljer

Skape TILLIT og ANERKJENNELSE til varer og tjenester. Strategi 2014-2017 Norsk akkreditering

Skape TILLIT og ANERKJENNELSE til varer og tjenester. Strategi 2014-2017 Norsk akkreditering Skape TILLIT og ANERKJENNELSE til varer og tjenester. Strategi 2014-2017 Norsk akkreditering Visjon 1 Vår visjon Virksomhetsidé 2 Norsk akkreditering (NA) har som visjon at vi skal; Skape TILLIT og ANERKJENNELSE

Detaljer

PILAR 3 BASEL II 2014 arvato Finance AS

PILAR 3 BASEL II 2014 arvato Finance AS PILAR 3 BASEL II 2014 arvato Finance AS Innhold 1. Basel II - Kapitaldekningsregler... 2 1.1 Pilar 1 minimumskrav til ansvarlig kapital... 2 1.2 Pilar 2 vurdering av samlet kapitalbehov og tilsynsmessig

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport 31.03.2014 Kvartalsrapport REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.3.2014 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 22,4 mill. kr (17,2 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5 994 mill. kr (5 549 mill.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank. 3. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank. 3. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank 3. 1. Kvartal 2012 2015 LANDKREDITT BANK Beretning 3. kvartal 2015 Resultatet av driften i konsernet etter ni måneder i 2015 utgjør 95,4 millioner kroner. Etter tilsvarende

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL Org.nr

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL Org.nr DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2016 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

D IGITA L ISER I N GSSTRATEGI F OR FORSK N I N GSRÅDET

D IGITA L ISER I N GSSTRATEGI F OR FORSK N I N GSRÅDET 2015 2019 D IGITA L ISER I N GSSTRATEGI F OR FORSK N I N GSRÅDET >> INTRODUKSJON >> BRUKERFRONT >> DATAFANGST >> SAMHANDLING >> ARBEIDSPROSESSER >> TEKNOLOGI OG STYRING ÅPENT, ENKELT, SIKKERT Arbeidsmåter

Detaljer

SpareBank1 Nøtterøy Tønsberg

SpareBank1 Nøtterøy Tønsberg SpareBank1 Nøtterøy Tønsberg Kapitalmarkedsdag Oslo 18. august 2015 Den internasjonale økonomiske uroen og usikkerheten i norsk økonomi som følge av oljeprisnedgangen, har så langt gitt begrensede utslag

Detaljer

Bransjeseminar om egenkapitalbevis

Bransjeseminar om egenkapitalbevis Bransjeseminar om egenkapitalbevis Små bankers fremtid Oslo, 11. september 2012 Agenda I. Kort presentasjon av Aurskog Sparebank II. III. Utfordringer for små banker Små bankers fremtid / Oppsummering

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2012 SAK NR 087-2012 FINANSSTRATEGI FOR HELSE SØR-ØST. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2012 SAK NR 087-2012 FINANSSTRATEGI FOR HELSE SØR-ØST. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2012 SAK NR 087-2012 FINANSSTRATEGI FOR HELSE SØR-ØST Forslag til vedtak: Styret slutter seg til finansstrategi for Helse Sør-Øst.

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi 30. mars 2017 Laget av Maskinen i samarbeid med NFFA Innhold Side O m d ø m m e s t r a t e g i Innledning 2 Visjon 3 Misjon 3 Verdier 3 Personlighet

Detaljer

REGLEMENT FOR TANA KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT

REGLEMENT FOR TANA KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT REGLEMENT FOR TANA KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret den 17.02.2011 Innholdsfortegnelse 1. Hjemmel... 3 2. Formål... 3 3. Målsetting... 3 4. Risikoprofil... 4 5. Finansiell

Detaljer

Til behandling i kommunestyret. Torsken kommune. Kommunestyrets vedtak 40/

Til behandling i kommunestyret. Torsken kommune. Kommunestyrets vedtak 40/ Til behandling i kommunestyret Til Torsken behandling kommune Kommunestyrets i kommunestyret vedtak 40/17 Finansreglement Torsken kommune Finansreglement Kommunestyrets vedtak 40/17 10.10.2017 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

PILAR 3 BASEL II 2009 Gothia Finans AS

PILAR 3 BASEL II 2009 Gothia Finans AS Side 1 av 9 PILAR 3 BASEL II 2009 Gothia Finans AS Innhold 1. Basel II - Kapitaldekningsregler... 2 1.1 Pilar 1 minimumskrav til ansvarlig kapital... 2 1.2 Pilar 2 vurdering av samlet kapitalbehov og tilsynsmessig

Detaljer

Vegvesenboka. Ledelse, styring og organisering.

Vegvesenboka. Ledelse, styring og organisering. <Navn> <Avdeling, sted> Vegvesenboka Ledelse, styring og organisering Vegvesenboka Nasjonal transportplan: Nasjonale mål for transportpolitikken Tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig

Detaljer

Verdier og politikker

Verdier og politikker Verdier og politikker Først og fremst Muligheter for alle! Fremtidsrettet Respekt Engasjement Mangfold www.bodoind.no Våre verdier Bodø Industri AS har en viktig rolle som veiviser i moderne attføringsarbeid.

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Finans. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Finans. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Finans 1. Halvår 2014 Landkreditt finans Beretning 1. halvår 2014 GENERELT Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet

Detaljer

SpareBank 1 Ringerike Hadeland Delårsregnskap per 3. kvartal 2016

SpareBank 1 Ringerike Hadeland Delårsregnskap per 3. kvartal 2016 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Delårsregnskap per 3. kvartal 2016 Steinar Haugli adm. banksjef Andrea Søfting banksjef Økonomi/ Finans Ide og verdigrunnlag Bankens identitet Sterk markedsposisjon Konkurransefortrinn

Detaljer

Veiledning om samfunnsansvar NS-ISO 26000

Veiledning om samfunnsansvar NS-ISO 26000 Veiledning om samfunnsansvar NS-ISO 26000 Hege Thorkildsen hth@standard.no Handelshøyskolen BI 2. februar 2011 Handelshøyskolen BI - 2. februar 2011 1 Standard hva er nå det? Beskriver et produkt et system

Detaljer

FORELØPIG REGNSKAP 2015

FORELØPIG REGNSKAP 2015 FORELØPIG REGNSKAP 2015 Styret i Sparebanken Narvik har behandlet foreløpig regnskap for 2015. Fullstendig regnskap vil foreligge etter beslutning i bankens forstanderskap 14.03.2016 og vil offentliggjøres

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Bank 1. Kvartal 2012 2013 Landkreditt bank Beretning 1. kvartal 2013 Resultatet i Landkreditt Bank konsern pr 31. mars 2013 utgjør 12,6 millioner kroner (0,1 millioner kroner

Detaljer

Strategiutvikling EDB Business Partner

Strategiutvikling EDB Business Partner Strategiutvikling EDB Business Partner Vårt utgangspunkt omgivelsene Vi planlegger ut fra at IT-sektoren generelt de neste tre år vil preges høy usikkerhet og fravær av vekst. Offentlig sektor vil fortsatt

Detaljer

Kvartalsrapport Surnadal Sparebank

Kvartalsrapport Surnadal Sparebank Kvartalsrapport Surnadal Sparebank Hovedpunkter 1. kvartal Resultat før skatt pr. 1. kvartal ble på 9,2 (6,2) mill. kroner Egenkapitalavkastning på 6,6 (5,1) % Kostnader i prosent av inntekter justert

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 2. kvartal 2017

BN Bank ASA. Investorinformasjon 2. kvartal 2017 BN Bank ASA Investorinformasjon 2. kvartal 2017 Kort om BN Bank ASA Landsdekkende forretningsbank konsentrert om forretningsområdene person-og bedriftsmarked. Banken har hovedkontor i Trondheim og avdelingskontor

Detaljer

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

Årsrapport 2012. Om banken

Årsrapport 2012. Om banken Om banken 1 av 8 Dette er SpareBank 1 SMN SpareBank 1 SMN er regionens ledende finanskonsern og en av seks eiere i SpareBank 1-alliansen. Hovedkontoret ligger i Trondheim og konsernet har med sine datterselskaper

Detaljer

Sparebanken SØR. Vekst. Rentenetto. Kostnader RESULTATER. Reduserte tap 3. KVARTAL OG 9 MND 2012

Sparebanken SØR. Vekst. Rentenetto. Kostnader RESULTATER. Reduserte tap 3. KVARTAL OG 9 MND 2012 Sparebanken SØR @ Vekst RESULTATER 3. KVARTAL OG 9 MND 2012 % Kostnader Rentenetto Reduserte tap Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet som

Detaljer

Eierstyring og selskapsledelse

Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring og selskapsledelse i Klepp Sparebank skal sikre at bankens virksomhetsstyring er i tråd med allmenne og anerkjente oppfatninger og standarder, samt lov og forskrift.

Detaljer

Finansreglement. Universitetsfondet for Rogaland AS

Finansreglement. Universitetsfondet for Rogaland AS Finansreglement Universitetsfondet for Rogaland AS Vedtatt av styret 21. Oktober 2016 Innholdsfortegnelse: 1. Bakgrunn... 3 2. Hjemmel og gyldighet... 3 2.1 Hjemmel... 3 2.2 Gyldighet... 3 3. Formålet

Detaljer

Offentliggjøring av informasjon. Eika Boligkreditt AS. Godtgjørelse. Eika Boligkreditt AS

Offentliggjøring av informasjon. Eika Boligkreditt AS. Godtgjørelse. Eika Boligkreditt AS Retningslinje Eika Boligkreditt AS Offentliggjøring av informasjon Godtgjørelse Eika Boligkreditt AS Retningslinjer for godtgjørelse INNLEDNING Eika Boligkreditt AS er boligkredittforetaket i Eika Alliansen.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 3. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 3. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 3. Kvartal 2015 LANDKREDITT FINANS Beretning 3. kvartal 2015 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet

Detaljer

Fradrag for ansvarlig kapital i andre fin.inst Sum ren kjernekapital Fondsobligasjoner Sum kjernekapital 204.

Fradrag for ansvarlig kapital i andre fin.inst Sum ren kjernekapital Fondsobligasjoner Sum kjernekapital 204. 2016 Sparebankens fond 121.651 Gavefond 205 Innbetalt aksjekapital/egenkapital/beviskapital 75.227 Overkursfond 680 Utjevningsfond 1 Sum egenkapital 197.764 Fradrag for ansvarlig kapital i andre fin.inst.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 1. Halvår 2015 LANDKREDITT FINANS Beretning 1. halvår 2015 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet i

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK Lebesby kommune Vedtatt i Lebesby kommunestyre den 12.juni 2007 i sak 07/484 PSSAK 22/07 Ansvarlig: Kontorleder Arbeidsgiverpolitikk. 1. Innledning... 3 3 Våre grunnverdier... 5 4

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 BB Finans AS Delårsrapport for 2. kvartal 2016 BB Finans AS er inne i sitt 32. driftsår. Selskapet er et finansieringsforetak og har som formål å yte forbrukerfinansiering,

Detaljer

Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018

Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018 Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018 Bevaring gjennom verdiskaping Strategiplanen for Norsk kulturminnefond er det overordnede dokumentet som skal legge rammer og gi ambisjonsnivået for virksomheten.

Detaljer