OVERORDNET STRATEGI OG HOVEDMÅL. Landkreditt konsern

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OVERORDNET STRATEGI OG HOVEDMÅL. Landkreditt konsern 2014 2016"

Transkript

1 OVERORDNET STRATEGI OG HOVEDMÅL Landkreditt konsern OVERORDNET STRATEGIPLAN LANDKREDITT KONSERN

2 EIERSTYRING Sikre medlemsdemokrati Skape møteplasser og medlemsnytte SIDE 6 PERSONAL Høy arbeidsglede Kompetanse Involvering Informasjon Ledelse ØKONOMISKE MÅLTALL Avkastning EK > 8 % Resultat E. S. > 160 mill. Totalkap. D > 18 % SIDE 7 SIDE 8 Formålet er å bedre økonomien til medlem mene og kundene gjennom å tilby gode finansløsninger. Solid Oppriktig Langsiktig SIDE 5 MERKE- KJERNE SUNT BANKVETT FORMÅL VERDIER SIDE 10 KUNDELØFTE VISJON Sammen ett steg foran. Enkel å bruke. Lett å snakke med. Best på Landbruk. SAMFUNNSANSVAR Oppnå lønnsomhet i samsvar med etiske verdier, med respekt for mennesker, miljøet og samfunnet rundt oss. SIDE 9 TEKNOLOGI Økt selvbetjening Tilgjengelig i alle kanaler Stabilt og enkelt SIDE 12 BETJENINGSSTRATEGI Sterke kunderelasjoner Produktbredde Differensiert betjening Selvbetjente produkter SIDE 14 KREDITTPOLICY Lav/moderat risikoprofil God kvalitet og kompetanse Fokus på landbruks- og personkunder SIDE 15 LIKVIDITET OG MARKEDSRISIKO Lav likviditetsrisiko Lav/moderat markedsrisiko SIDE 16 RISIKOSTYRING OG COMPLIANCE Etterleve alle lover og regler som gjelder konsernet SIDE 18 SOM ET RESULTAT AV DETTE SKAL VI Være markedsleder på Landbruk Vokse på personmarked Ivareta samvirkeoppgaven Ha kapital til investering og vekst

3 STRATEGIKART FOR LANDKREDITT Overordnet strategi angir hovedretning, ambisjon og de viktigste mål for konsernet i strategiperioden Operativ og utfyllende strategi beskrives i selvstendige dokumenter for hvert strategiområde. Dokumentene kobles sammen i det overordnede strategidokumentet. SAMvIRKeT Overordnet Strategi Hovedmål ICAAP Måloppnåelse Regulatorisk rammeverk IKT Marked Risikostyring og compliance Kundebetjening Kreditt Marked og likviditet Personal Samfunnsansvar 4 OVERORDNET STRATEGIPLAN LANDKREDITT KONSERN

4 FORMÅL OG MÅLSETNINGER KORT OM LANDKREDITT Kredittforeningen Landkreditt ble stiftet i Landkreditt er fra 2002 utviklet til et landsdekkende finanskonsern med full produktbredde for landbruks- og personmarkedskunder innen bank, leasing, fond og forsikring. Landkreditt er et samvirkeforetak av låntakere i Landkreditt Bank, sikret med pant i landbrukseiendom eller driftskreditt. Medlemskapet følger låneforholdet. FORMÅL Formålet er å bidra til bedre økonomi for medlemmene ved å tilby gode finansielle tjenester og produkter til landbruket. VISJON Landkreditt sin visjon er «Sammen ett steg foran». Denne uttrykker ambisjonen om at Landkreditt skal være markedsleder på landbruk og ha vekst innen personmarkedet. Vi skal ha god lønnsomhet som bygger kapital for vekst og utvikling, og sammen skal vi bidra til innovasjon og verdiskapning for kundene våre. Samvirkeorganiseringen vår skal gi kundene innflytelse og tilhørighet, og derigjennom skape et konkurransefortrinn. Vi skal ha høy kompetanse innenfor våre kjerneområder og våre kunder skal anbefale oss. Sammen skaper vi en attraktiv arbeidsplass hvor kompetanse og innsats verdsettes, og det er lagånd mot felles mål. Det gir arbeidsglede og prestasjoner på høyt nivå. OVERORDNET STRATEGIPLAN LANDKREDITT KONSERN VERDIER Verdiene solid, oppriktig og langsiktig (SOL) danner fundamentet for virksomheten i Landkreditt. Solid i betydning faglig fornuftig og ansvarsfull i forhold til lønnsomhet, risiko og lovlighet. Oppriktig, ærlig og forståelig i beskrivelse av produkter og tjenester. Jordnær og ujålete i tone og form. Vi kommuni serer tydelig våre røtter og vår tilknytning til norsk landbruk. Langsiktig i betydning økonomisk bærekraftig og lønnsom for både kunder, medlemmer og konsernet selv. KUNDELØFTE For Landkreditt sine eiere, som også er kunder, er gode finansielle produkter og tjenester et helt naturlig mål. Vi er opptatt av å være enkel å bruke i hverdagen og lett å snakke med når og hvor kunden trenger det. Vårt kundeløfte er derfor: Enkel å bruke. Lett å snakke med. Landkreditt ønsker også å stå for Sunt bankvett. Uttrykket brukes for å gi innholdet i kommunikasjonen vår et særpreg og gjøre den konsistent over tid. Sunt bankvett henspeiler på det folkelige uttrykket sunt bondevett som igjen er en omskriving av begrepet sunn fornuft. Uttrykket signali serer at Landkreditt både er konkurransedyktig og offensiv, samtidig som vi er jordnære og fornuftige. Sunt bankvett skal gi en trygghet for at vi er gode på det som er viktig for kundene og at vi bruker sunn fornuft både når det gjelder produktutvikling, prissetting, investeringer og i kommunika sjonen. Sunt bankvett synliggjør Landkreditt sine røtter i og tilknytningen til norsk landbruk, og fremhever bankfaglig fornuft på en ikke-belærende måte. 5

5 EIERSTYRING MEDLEMSORGANISASJON INTENSJON Landkreditt skal være anerkjent som en av landbrukets viktige samvirkeorganisasjoner. Landkreditt er landbrukets viktigste samarbeidspartner når det gjelder bank og andre finansielle tjenester. Landkreditt er organisert og ledet i samsvar med de internasjonale samvirkeprinsippene hvor bruker- og medlemsnytte er sentrale begreper. Landkreditts medlemsorganisasjon sikrer effektiv eierstyring. De tillitsvalgte sikrer at Landkreditt er synlig og tydelig på viktige arenaer i landbruket. Tillitsvalgte i Landkreditt er gode ambassadører som er godt informert om strategier og forretningsdrift i organisasjonen. Mål Landkreditt skal ha en økende valgdeltakelse og en vekst i antall medlemmer relativt sett i forhold til utviklingen i antall bønder. Medlemsnytten av å være i Landkreditt skal være tydelig og brukes aktivt i medlemsarbeidet. Medlemsnytten, og fellesnytten for hele landbruket, for pantelån og driftskreditt skal dokumenteres gjennom regelmessige undersøkelser. Organisasjonsarbeidet skal sikre eierstyring og aktive medlemmer. Tillitsvalgte er godt informert om mål, strategier og forretnings drift og eget ansvar og rolle som tillitsvalgte. Det legges til rette for at årsmøterepresentantene kan være ambassadører for Landkreditt i sine områder. Alle tillitsvalgte skal ha Landkreditt Bank som hovedbankforbindelse. Det skal være attraktivt å være tillitsvalgt i Landkreditt. Det skal være kjønnsbalanse i alle valgte organ. 6 OVERORDNET STRATEGIPLAN LANDKREDITT KONSERN

6 MEDARBEIDERE ORGANISASJON Landkreditt sin overordnede personalmålsetting er å sikre at vi tiltrekker, utvikler og beholder kvalifiserte, motiverte og forandringsdyktige medarbeidere for å møte kundenes og markedets forventninger og krav. Økt lønnsomhet kombinert med tydelig fokus på informasjon, involvering og kompetanseutvikling av medarbeiderne skal bidra til utvikling av en kultur som fremmer høy arbeidsglede. Vi skal ha medarbeidere som identifiserer seg med og motiveres av vårt verdisyn. Personalpolitikk og organisasjons utvikling skal gjenspeile at medarbeiderne er vår viktigste ressurs. KOMPETANSEUTVIKLING Høy kompetanse innen Landkreditt sine kjerneområder defineres som et av konsernets viktigste konkurransefortrinn. Basert på de behov som identifiseres, gjennomføres Mål Landkreditt skal ha god informasjonsflyt internt i organisasjonen. Medarbeiderne skal involveres i aktuelle prosesser. Landkreditt skal legge til rette for kompetanseutvikling og kunnskapsdeling blant medarbeiderne. Det skal gis karrieremuligheter internt i konsernet. Landkreditt skal ha konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår. De etiske retningslinjene skal være implementert og kjent av alle ansatte. Våre medarbeidere skal ha høy arbeidsglede og vår kultur skal fremme gode prestasjoner. det kontinuerlig utvikling av ledere og medarbeidere. Med kompetanse forstår vi de samlede kunnskaper, ferdigheter, evner og holdninger som gjør det mulig å utføre aktuelle funksjoner og oppgaver i tråd med definerte krav og mål. STRATEGIER/TILTAK Det stilles krav til ledere at de kommuniserer tydelig krav, forventninger og tilbakemeldinger til sine medarbeidere. Dette skal inngå som en del av de månedlige plansamtalene og årlige medarbeidersamtalene. Det skal minimum årlig gjennomføres medarbeidersamtaler. Leder skal lage en kompetanseutviklingsplan for avdelingen og for medarbeiderne. Den enkelte ansatte har et særlig ansvar for sin egen faglige og personlige utvikling. Alle medarbeidere har et særlig ansvar for deling av kunnskaper på tvers av organisasjonen. Nye medarbeidere gis obligatorisk opplæring i samvirke og samvirkeorganisering. Arbeidsmiljøundersøkelser gjennomføres jevnlig og det lages aktuelle oppfølgingstiltak på bakgrunn av resultatene. OVERORDNET STRATEGIPLAN LANDKREDITT KONSERN

7 OVERORDNEDE MÅLTALL Landkreditts finansielle posisjon og utvikling må ses i nær sammenheng med formålet. For å ivareta vårt formål, skal konsernet ha en tilfredsstillende inntjening og soliditet. Inntjening og soliditet skal ved behov prioriteres foran volumvekst. Landkreditt skal være en langsiktig finansiell aktør. Konsernet skal ha en egenkapitalavkastning som gir muligheter for vekst i samsvar med ønskede strategier og planer. Interne minimumskravkrav Landkreditt konsern og Landkreditt Bank konsern: INTERNE MINIMUMSKRAVKRAV LANDKREDITT KONSERN OG LANDKREDITT BANK KAPITALKRAV 31. DESEMBER DESEMBER DESEMBER 2016 Ren kjernekapitaldekning 14,5 % 14,5 % 14,5 % Totalkapitaldekning 17,5 % 17,5 % 18,0 % AVKASTNING EGENKAPITAL Landkreditt Bank konsern 8,00 % 8,00 % 8,25 % Landkreditt konsern 7,50 % 7,75 % 8,00 % LØNNSOMHETSMÅL, MILL. KR. Landkreditt Bank konsern Landkreditt Forvaltning Landkreditt konsern VEKSTMÅL Utlån landbruk/næring 5 % 5 % 5 % Utlån personmarked 5 % 5 % 5 % Utlån Landkreditt Finans 15 % 14 % 12 % Forvaltet volum rentefond, mrd 3,00 3,70 4,25 Forvaltet volum aksjefond, mrd 0,70 0,85 1,05 ØVRIGE MÅL LANDKREDITT BANK KONSERN Innsskuddsdekning, minimum 75 % 75 % 75 % Liquidity coverage ratio, minimum 60 % 70 % 80 % Høy arbeidsglede, minimum Sterke kunderelasjoner, minimum Misligholdsprosent, maksimum 1,5 % 1,5 % 1,5 % Tapsprosent, maksimum 0,15 % 0,15 % 0,15 % MEDLEMSDEMOKRATI Valgdeltakelse 10 % 12 % 15 % Innen utgangen av 2016 skal Landkreditt Bank og Landkreditt Boligkreditt ha vurdert mulighetene for å etablere en offisiell rating. En eventuell implementering skal skje innen 12 måneder etter beslutning. 8 OVERORDNET STRATEGIPLAN LANDKREDITT KONSERN

8 SAMFUNNSANSVAR Samfunnsansvar for Landkreditt er å oppnå lønnsomhet på en måte som er i samsvar med grunnleggende etiske verdier og med respekt for mennesker, miljøet og samfunnet rundt oss. Landkreditt ønsker å bidra til en slik bærekraftig utvikling ved å bruke vår kompetanse og ressurser på best mulig måte. Vi har tro på at oppmerksomhet rundt vårt samfunnsansvar vil bidra til økt lønnsomhet og bedret konkurransekraft for vår virksomhet. Som et samvirke skaper vi verdier for den enkelte ved å operere i fellesskap. Med bakgrunn i samvirkeverdiene skal vi ta et helhetlig ansvar for samfunnet rundt oss, andre mennesker og miljøet. Aktiv praktisering av vårt samfunnsansvar og en høy etisk standard, er grunnleggende for at konsernet skal ha tillit fra omverdenen og oppnå de forretningsmessige målene og kunne ivareta samvirkeoppgaven på en god måte. Mål utøve klar og god eierstyring og selskapsledelse for å fremme størst mulig verdiskaping over tid utøve forretningsvirksomheten på en slik måte at belastningene på det ytre miljøet er lavest mulig holde høy etisk standard i utøvelsen av virksomheten og ta økonomiske, miljømessige og sosiale hensyn når beslutninger treffes drive virksomheten i tråd med prinsipper og retningslinjer for næringsvirksomhet, prinsipper for arbeidstaker- og menneskerettigheter og «føre var»-prinsippet samfunnsansvaret skal ligge til grunn for utvikling av alle typer finansielle produkter og tjenester, og sette et tydelig preg på vår kapitalforvaltning arbeide aktivt for å hindre at samfunnsskadelige aktiviteter og kriminelle handlinger kan skje i tilknytning til egen virksomhet historien og verdiene våre gjør det naturlig for oss å støtte organisasjoner med røtter i landbruket. Vi samarbeider med en rekke organisasjoner som jobber for det norske landbruket og bygdelivet STRATEGIER/TILTAK Samfunnsansvar skal være en integrert og naturlig del av konsernets operative virksomhet og ses på som en del av den langsiktige verdiskapingen. Ansvaret går gjennom hele verdikjeden i virksomheten og inkluderer også de innkjøp og investeringer selskapene i konsernet foretar. Det skaper tillit og troverdighet og gjør Landkreditt mer attraktiv for konsernets ulike interessegrupper. I tillegg reduserer det konsernets forretningsmessige risiko. Derfor ses arbeidet med samfunnsansvar i nær relasjon til konsernets øvrige forretningsmessige strategier og risikoarbeid. OVERORDNET STRATEGIPLAN LANDKREDITT KONSERN

9 MARKEDSSTRATEGI All markedskommunikasjon skal bygge på merkeplattformen som beskriver hva som er kjernen i merket Landkreditt. Den definerer også verdiene og kundeløftet, og i sum er dette viktige styringsparametere for all markedskommunikasjon på kort og lang sikt. Vårt Formål Landkreditts formål er å bedre økonomien til medlemmene og kundene gjennom å tilby gode finansløsninger. Våre Verdier Solid i betydning bankfaglig fornuftig og ansvarsfull i forhold til lønnsomhet, risiko og lovlighet oppriktig i betydning ærlig og forståelig i all kommunikasjon, jordnær og ujålete i tone og form Formål VErdiEr langsiktig i betydning økonomisk bærekraftig og lønnsom for både kunder/medlemmer og banken selv Merkekjerne SUNT BANKVETT ViSjoN Som kunde/medlem i Landkreditt kan du være trygg på at vi er gode på det som er viktig for deg. Du opplever bankfaglig fornuft, høy kompetanse og forståelse for din hverdag. Vi er det opplagte valget for landbruket og et riktig valg for personkunder som verdsetter vår knytning til norsk landbruk. KUNdEløFTE Vår ViSJon Sammen ett steg foran Ambisjon om at Landkreditt skal være markedsleder på landbruk og ha vekst innen person markedet. Vårt KundeløFte Enkel å bruke. lett å snakke med. Brukervennlighet. Tilgjengelig og kjent. Best på landbruk. Kompetanse. Erfaring gjennom generasjoner. Produktene. Basert på merkeplattformen, er målet gjennom ulike markeds tiltak å bygge en tydelig posisjon som differensierer oss fra konkurrentene. Vi er en norsk samvirkeeid bank med snart 100 års historie og med røttene godt festet innen norsk landbruk. Vi er gode på det som er viktig for kundene og har konkurransedyktige betingelser. Vi skal ha en helhetlig markedskommunikasjon som forteller en mest mulig lik historie i alle markeder. KJENNSKAP For bonden skal Landkreditt være det naturlige valget som leverandør av finansielle tjenester. Det krever en høy kjennskap til merkevaren Landkreditt. Innenfor landbruket er derfor målet for hjulpen kjennskap 95 prosent. Innen personmarked skal Landkreditt primært rette seg mot målgrupper som deler Landkreditt sitt verdisyn slik den er beskrevet i merkeplattformen, men skal samtidig være tilgjengelig for alle personkunder. Sunt Bankvett uttrykker mye av dette, og brukes derfor aktivt i markedsføringen. 10 OVERORDNET STRATEGIPLAN LANDKREDITT KONSERN

10 OMDØMME For å få en tydelig identitet og oppnå ønsket omdømme og posisjon i markedet, skal Landkreditt bygge omdømmet ved hjelp av Produkter, Adferd, Symbolikk og Kommunikasjon (hva vi sier og hvordan vi sier det, markedsføring og media). Innenfor hvert av de fire områdene er det muligheter for differensiering. Noen eksempler: Produkt (sortiment, tjenester, priser). GSU og Generasjonsskiftelån kan trekkes frem som produkter som er unike for Landkreditt Bank. Disse er tilpasset behovene innen norsk landbruk og viser dermed frem bankens kompetanse innenfor landbruk. Adferd (hva vi gjør og hvordan vi gjør det). At vi satser lokalt er en differensierende faktor innen adferd. MØTE KUNDENE Løftene vi gir i markedskommunikasjonen må holdes for at det skal være mulig å bygge den posisjonen og kunderelasjonene vi har som mål. Vi skal derfor sørge for å ha en enhetlig kundeopplevelse når kundene møter Landkreditt i ulike kanaler, til ulike tidspunkt og i ulike faser av et kjøp eller kundeforhold. Symbolikk (visuell identitet, symbolhandlinger som spons, samfunnsengasjement o.l.). Samarbeidsavtalene vi har med Norges Bondelag, NBU og Bondens marked er, i tillegg til den «grønne» visuelle identiteten, viktige differensierende elementer innen Symbol-området VIRKEMIDLER OG MEDIER Tabellen nedenfor viser de hovedtiltakene og kanalene vi vil ha mest fokus på i markedsarbeidet. Planlegging og gjennomføring gjøres i samarbeid med seksjoner med kundeansvar, og tilpasses kundegruppene definert i Betjeningsstrategien. VIKTIGE MEDIER OG TILTAK Posisjonering og rekruttering av nye kunder Landkredittbank.no Kampanjer; strategiske konsepter og produkter Fast annonsering kombinere nett og papir Sosiale medier Samarbeidsavtaler, medlemsblader, medlemsspalte Messer, fagdager og andre arrangement Bygge relasjon og videreutvikle eksisterende kunder Elektroniske nyhetsbrev og salgskampanjer Medlemsinformasjon Nettbanken, mobilbank, brettbank Fakturavedlegg OVERORDNET STRATEGIPLAN LANDKREDITT KONSERN

11 TEKNOLOGI INTENSJON Teknologistrategi og -valg skal understøtte at Landkreditt skal være en moderne finansinstitusjon med høy grad av selvbetjening. Landkreditt har ikke en størrelse som gjør det kostnadseffektivt å drive egenutvikling av tekniske løsninger i særlig grad. Landkreditt skal ikke være en «first mover» på funksjonalitet og teknologivalg, men snarere en «fast follower» med unntak av noen få utvalgte områder innen selv betjening. Vi skal raskt følge bekreftede trender i finansbransjen og andre bransjer med høyt fokus på selvbetjening via nett og mobil. Landkreditt skal i hovedsak benytte standard teknologi. Standardteknologi er velprøvd og benyttes av flere aktører. Slik deles utviklingskostnader og risiko med andre aktører. Landkreditt skal benytte moderne netteknologi for personlig dialog med våre kunder. I tillegg skal vi finnes i de kanaler kunden foretrekker, det være seg nett, telefon eller mobile enheter. Det er innen disse områdene hvor teknologi med en «first mover» strategi skal brukes aktivt i markedskommunikasjonen. Dette vil gi Landkreditt en mulighet til å differensiere seg i et konkurranseintensivt marked. Kunden skal gjennomføre de fleste transaksjoner selv, og benytte våre rådgivere til mer komplekse operasjoner. Systemene skal legge til rette for effektive arbeidsprosesser for de ansatte og de skal utover kundebehandling innen produkt/ avtale også dekke prosesser rundt rådgivning og salg. TEKNOLOGILØSNINGENE Virksomhetsstyring Ansattnære systemer Kundebetjening Utvalgte kundenære systemer Selvbetjening Produkthåndteringssystemer Avtalesystemer og kundesystemer Produkt og kjernesystemer Lån og innskudd Støttesystemer Office E-post Systemene skal være på høyde med konkurrentene fast follower Systemene skal være særlig gode i forhold til konkurrentene first mover 12 OVERORDNET STRATEGIPLAN LANDKREDITT KONSERN

12 Mål Vårt mål er å ha en gjennomgående høy driftsstabilitet i henhold til SLA (service level agreement) med våre IT-leverandører. Vår nettbank skal bli oppfattet som alltid åpen, med få driftsforstyrrelser og høy grad av sikkerhet. Våre kunder skal være selvbetjente. Vårt mål er å øke graden av selvbetjening i alle kundeprosesser. Vi skal ha en enkel, forståelig og effektiv bli-kunde-prosess og kjøpsprosess. Vårt mål er å tilby våre medarbeidere effektive saksbehandlingssystemer og følge utviklingen hos våre leverandører. Bankens mål er å benytte tilgjengelig teknologi for å tilby en større grad av segmentering og personalisering, ved å være både relevant og personlig for kundene våre. Systemene skal kunne tilby ulike produkter og funksjo nalitet avhengig av kundesegment. Dette fordrer fleksible nettløsninger, som kan tilpasses ulike kundegrupper. STRATEGIER/TILTAK Vårt investeringsnivå skal være på linje med andre aktører i bransjen, samt preget av høy utviklingshastighet når prosjekter er besluttet. Vi skal være en krevende, kvalitetsbevisst kunde av IT-leverandører. Vi skal ha et høyt kunnskapsnivå og arbeide for en profesjonalisering av vår innkjøpskompetanse på driftstjenester så vel som prosjekter. Selv om strategien er å benytte hyllevare, skal vi også ha kompetanse og kapasitet til å gjøre nødvendige tilpasninger, samt å utnytte verktøyene og systemene på en optimal måte. Vi har høy fokus på sikkerhet i både kundeog saksbehandlersystemer. OVERORDNET STRATEGIPLAN LANDKREDITT KONSERN

13 BETJENINGSSTRATEGI Landkreditt skal prioritere løsninger og produkter som tillater automatiserte prosesser og selvbetjeningsløsninger. I tillegg skal Landkreditt tilby personaliserte løsninger for et utvalg av prioriterte kunder og produkter. Prissetting og betjening skal differensieres basert på kundetype, risiko, avkastning, produktbredde og engasjement. Landkreditt skal prioritere arbeidet med Landbrukskunder gjennom alle livsfaser, men skal også tilby gode og konkurransedyktige produkter til privatkunder. SELVBETJENTE PROSESSER OG AUTOMATISERTE LØSNINGER Landkreditt har en ambisjon om å ha en høy andel av kunder som betjener seg selv for å dekke sine behov, og det skal legges opp til automatiserte salgsaktiviteter. Dette gjelder uavhengig av kundegruppe og kundetype. DIFFERENSIERING For å kunne differensiere i kundebetjeningen deles kundene opp i fire forskjellige kundegrupper basert på engasjementsstørrelse og produktbredde. Disse kundegruppene fordrer forskjellig oppfølging, salgsinitiativ og betjeningsmetode. For eksempel vil kunder med store engasjement og bredt produktutvalg kvalifisere for større grad av personlig kontakt og oppfølging. KUNDENS LIVSSYKLUS For å sikre at Landkreditt oppfyller sin hensikt og mål - setting, er det en ambisjon om at vi tilbyr produkter og tjenester som støtter kunden gjennom hele dennes livs syklus. KUNDETILFREDSHET Banken skal tilstrebe å ha en høy kundetilfredshet og lojalitet. Dette måles og følges opp via årlige kundetilfredshetsundersøkelser. LØNNSOMHET Landkreditt skal bidra til gode betingelser og løsninger for medlemmene, men samtidig sikre god lønnsomhet gjennom effektiv drift, vekst og forsvarlig risiko. PRISER OG GEBYRER Landkreditt skal operere med åpne og transparente prisstrukturer, men også prissetting og gebyrlegging skal gjenspeile ambisjonen om å ha størst mulig grad av automatiserte prosesser og selvbetjening. 14 OVERORDNET STRATEGIPLAN LANDKREDITT KONSERN

14 KREDITTPOLICY Landkreditt sin viktigste kilde til lønnsomhet og vekst er å ta risiko på utlån og kreditter til landbruk, personkunder og utvalgte småbedrifter. Kredittpolicyen bygger på konsernets og bankens over ordnede visjoner, mål og strategier. Den skal være opp datert og i tråd med markeds- og kredittmessige mål settinger og revideres etter behov, men minst årlig i forbindelse med ICAAP-prosessen. Kredittpolicyen skal gi rammene for en god risikokultur og en effektiv risikokontroll som gir et korrekt bilde av den totale risiko, slik at tap som følge av ubevisst risikoeksponering minimeres. Kredittporteføljen er, og skal representere, en lav til moderat risikoprofil. Volumvekst skal ikke gå på bekostning av økt kredittrisiko. Kredittkompetansen i Landkreditt skal være god med et høyt fokus på utvikling av kredittkompetanse hos alle medarbeidere og ledere som er involvert i kredittvurdering og beslutninger. I Landbruksavdelingen er bransjekunnskap av avgjørende betydning. Kredittpolicyen skal også ivareta en korrekt og effektiv kundebehandling som støtter opp under konsernets visjon og bidra til en kostnadseffektiv kredittprosess. Strategien prioriterer vekst innen landbruk og person marked. Innenfor landbruk skal det vises stor aktsomhet innen bransjer som er utsatt for svingende ramme betingelser eller følsomme for konjunktursvingninger. Lån til det øvrige næringsliv prioriteres til kunder med landbruks tilknytning samt prosjekter med kort løpetid, enkel struktur, god sikkerhet og høy inntjening. Kriterier for å vurdere kredittrisiko er betjeningsevne og sikkerhet. I vurdering av betjeningsevne inngår også til gjengelig betalingshistorikk og merknader i tilgjengelige registre. Betjeningsevne og tilbudt sikkerhet gis score fra A til D hver for seg og kombineres i en samlet risikoklasse. A-score representerer lavest risiko og lavest pris for kunden mens D-score er avslag. Kredittpolicy og kredittregelverk skal være i samsvar med lover, forskrifter, interne retningslinjer og etablert praksis i tilsvarende virksomheter samt styrets prinsipper for risikostyring, internkontroll og håndtering av misligholdte og utsatte engasjementer. OVERORDNET STRATEGIPLAN LANDKREDITT KONSERN

15 LIKVIDITETSRISIKO Konsernet skal ha en lav likviditetsrisiko. Likviditetsstrategien skal bidra til å sikre at aktivitetene innenfor likviditets- og finansieringsområdet er i tråd med de rammebetingelser og retningslinjer som følger den overordnede forretningsideen, strategiske planer og budsjetter, samt at aktivitetene er forsvarlige i forhold til soliditet og evne og vilje til å ta risiko. Videre skal likviditetsstrategien bidra til å sikre at konsernets håndtering av likviditetsrisiko skjer i samsvar med de krav som følger av lover og forskrifter. Likviditetsstrategien skal sikre at alle selskaper i konsernet kan innfri sine forpliktelser etter hvert som de forfaller og at planlagt vekst kan finansieres til en fornuftig kostnad. Likviditetsstrategien omfatter alle selskaper i konsernet Landkreditt. God likviditetsstyring innebærer blant annet: et tilfredsstillende prognosegrunnlag for selskapets likviditetsbehov likviditet og finansieringsbehov overvåkes på daglig basis en forsvarlig og hensiktsmessig spredning av forfall på innlån over tid etablering av en forsvarlig likviditetsmessig beredskap, inklusive forsvarlige reserver i form av likviditet, trekkrettigheter og beredskapsplaner Rammene for styring av likviditeten er fastsatt slik at konsernet til enhver tid skal ha likviditet både på meget kort og mellomlang sikt til å møte sine forpliktelser. I det meget korte perspektivet stilles strengere krav til at likviditetsbeholdningen skal være tilgjengelig på kort varsel enn i et noe lengre perspektiv. Risikotoleransen tilsier at konsernselskapene under til nærmet normal drift skal kunne videreføre sin virksomhet i 3 måneder uten tilførsel av ny finansiering fra kapitalmarkedet. Likviditeten skal følges opp på selskaps- og konsernnivåer. For å sikre stabil tilgang til langsiktig og gunstig finansiering skal Landkreditt arbeide aktivt med markedspleie i fremmed kapitalmarkedet. Landkreditt skal ha en god og tydelig kommunikasjon med de finansielle markedene, der åpenhet og troverdighet vektlegges. Informasjon som vurderes som viktig og sensitiv vil først bli meddelt Oslo Børs og andre regulerte markeder der selskapets instrumenter er notert. Konsernets obligasjonsinnlån skal være notert på en regulert markedsplass, fortrinnsvis Oslo Børs ABM. Innskuddsdekningen i Landkreditt Bank konsern skal til enhver tid utgjøre minimum 75 prosent. 16 OVERORDNET STRATEGIPLAN LANDKREDITT KONSERN

16 MARKEDSRISIKO Landkreditt skal i begrenset grad være eksponert mot markedsrisiko. Styringen av markedsrisikoen skal som regel tilpasses likviditetsrisikoen. VALUTARISIKO Landkreditt skal i utgangspunktet ikke ta valutarisiko. Unntaket er knyttet til investeringer i aksjefond. Landkreditt SA har styrevedtatt ramme for investeringer i verdi papirfond, herav en lav andel med valutarisiko. AKSJERISIKO Selskaper i konsernet skal i begrenset grad være eksponert mot aksjerisiko. Eventuelle eksponeringer skal være i godt diversifiserte aksjefond. Landkreditt kan i noen grad ta strategiske posisjoner ut over dette. KREDITTRISIKO FINANSINSTITUSJONER Innskudd kan plasseres i andre banker som har en offisiell rating som er A- eller bedre. Det skal fastsettes rammer for hvor mye eksponeringen kan være mot en enkelt bank, avhengig av størrelsen på likviditeten som skal plasseres. Kredittrisiko investeringer i rentebærende verdipapirer og lignende De ulike selskapene i konsernet har som policy at kredittrisikoen knyttet til investeringer i verdipapirer skal være lav. GENERELT De faktiske posisjoner og posisjoner i forhold til alle vedtatte rammer skal rapporteres regelmessig til styre og ledelse. Rapporteringen skal sikre at rapportmottager får et helhetlig bilde av selskapets situasjon og eksponering. RENTERISIKO Selskaper i konsernet kan i moderat omfang ta renterisiko. MOTPARTSRISIKO Selskaper i konsernet skal i begrenset grad være eksponert mot motpartsrisiko OVERORDNET STRATEGIPLAN LANDKREDITT KONSERN

17 RISIKOSTYRING OG COMPLIANCE Landkreditt skal ha en risiko- og internkontrollfunksjon, samt en compliancefunksjon. Risiko- og internkontrollfunksjonen skal sikre etterlevelse av strategi og retningslinjer for risikotaking i organisasjonen. Compliancefunksjonen skal sikre etterlevelse av alle lover og regler som gjelder virksomheten. Risiko- og internkontrollfunksjonen samt compliancefunksjonen er uavhengige funksjoner som identifiserer, vurderer, gir råd om og overvåker og rapporterer risiko. PRINSIPPET OM DE TRE FORSVARSLINJER Risiko- og internkontroll samt compliance funksjonene følger begge prinsippet om de tre forsvarslinjer. Hver utøvende driftsenhet har ansvaret for sine rutiner og etterlevelse av lover og regler. Andrelinjeforsvaret utøves gjennom informasjonsrådgivning og kontrollaktiviteter. Styret og revisor utgjør tredjelinjeforsvaret. RISIKOBASERT TILNÆRMING Alle kontrollfunksjoner i konsernet skal ha en risikobasert tilnærming for å utnytte ressurser optimalt. Det skal utarbeides sannsynlighets- og konsekvensanalyser før kontroller gjennomføres. OMRÅDE FOR KONTROLL Risiko- og internkontrollfunksjonen har fokus på alle risikoområder konsernet opererer i. Compliancekontroller vil være relatert til kundeområdet med spesiell fokus på kredittrisiko og operasjonell risiko. RAPPORTERING For risiko- og internkontrollfunksjonen rapporteres det løpende til daglig leder, og kvartalsvis og årlig til styret. Compliancefunksjonen rapporterer løpende til ledergruppe og daglig leder, og årlig til styret. UAVHENGIGHET Kontroller som gjennomføres skal utføres av personer som har tilstrekkelig uavhengighet til den enhet som kontrol leres. PLAN FOR KONTROLL De ulike risikoområdene som Landkreditt forholder seg til defineres gjennom det årlige ICAAP dokumentet. I tillegg utarbeides det en egen compliance plan som koordineres med internkontrollrapporten. Dersom forholdene skulle tilsi det kan det også iverksettes adhoc kontroller utenom fastsatt plan. 18 OVERORDNET STRATEGIPLAN LANDKREDITT KONSERN

18

PILAR III 2013 August 2014

PILAR III 2013 August 2014 PILAR III 2013 August 2014 1 Innledning...3 2 Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP)...4 3 Konsernstruktur...4 4 Nåværende kapitalsituasjon...5 5 Innfasing nye og økende formelle kapitalkrav...6

Detaljer

GRONG INDERØY LIERNE NAMSOS RØRVIK STEINKJER

GRONG INDERØY LIERNE NAMSOS RØRVIK STEINKJER Årsrapport 2013 Trio Media 01/14 LENE AASBØ autorisert finansiell rådgiver Vi har respekt for din tid. Derfor er avstanden kortere enn hos andre banker. Ring direkte til din kontakt hos oss, eller til

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. Nesset Sparebank Skicup samler mange utøvere i alle aldre.

ÅRSRAPPORT 2013. Nesset Sparebank Skicup samler mange utøvere i alle aldre. ÅRSRAPPORT 2013 Nesset Sparebank Skicup samler mange utøvere i alle aldre. Innholdsfortegnelse 1 STYRETS ÅRSBERETNING 2013... 3 1.1 Om banken... 3 1.1.1 Utvikling forvaltningskapital og forretningskapital

Detaljer

ÅRSRAPPORT DINE DRØMMER - VÅR UTFORDRING

ÅRSRAPPORT DINE DRØMMER - VÅR UTFORDRING ÅRSRAPPORT 2013 DINE DRØMMER - VÅR UTFORDRING Foto: Jan Kåre Rafoss Nøkkeltall 2 Foto: Jan Kåre Rafoss styrets ÅRSBERETNING 2013 Norsk økonomi i konsolidering Norsk økonomi var i 2013 preget av moderat

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. Landkreditt konsern Landkreditt SA

ÅRSRAPPORT 2013. Landkreditt konsern Landkreditt SA 2013 ÅRSRAPPORT 1 2 ÅRSRAPPORT 2013 Landkreditt konsern Landkreditt SA Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. Rapporten

Detaljer

Årsrapport 135. REGNSKAPSÅR

Årsrapport 135. REGNSKAPSÅR Årsrapport 2013 135. REGNSKAPSÅR Innhold Adm. banksjef 4 Bankens samfunnsansvar 6 Finansielle tjenester 8 Redegjørelse om foretaksstyring 10 Nøkkeltall 15 Årsberetning 16 Regnskap og noter innholdsside

Detaljer

KORTREIST BANK SIDEN 1842. Vi lever alle under samme himmel, men ikke alle har den samme horisont. - Konrad Adenauer.

KORTREIST BANK SIDEN 1842. Vi lever alle under samme himmel, men ikke alle har den samme horisont. - Konrad Adenauer. å r s r a p p o rt 2013 KORTREIST BANK SIDEN 1842 Vi lever alle under samme himmel, men ikke alle har den samme horisont. - Konrad Adenauer. INNHOLD: 4 Innledning v/hans Kr Glesne, adm.banksjef 6 Nøkkeltall

Detaljer

Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2011 Basel II - Pilar 3

Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2011 Basel II - Pilar 3 Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2011 Basel II - Pilar 3 Haltdalen, 28.02.2012 Innholdet i rapporten er hentet fra årsrapport, kapitaldekningsoppgave og ICAAP for Haltdalen Sparebank. 1 KORT

Detaljer

Kragerø Sparebank. Offentliggjøring av. finansiell informasjon. Basel II - Pilar 3

Kragerø Sparebank. Offentliggjøring av. finansiell informasjon. Basel II - Pilar 3 Kragerø Sparebank Offentliggjøring av finansiell informasjon 2011 Basel II - Pilar 3 Innholdsfortegnelse 1 Organisasjonsstruktur og strategisk utvikling... 3 2 Basel ii nye kapitaldekningsregler... 4 3

Detaljer

BN Bank ASA ÅRSRAPPORT 2014

BN Bank ASA ÅRSRAPPORT 2014 BN Bank ASA ÅRSRAPPORT 2014 Administrerende direktør Årets høydepunkter Innhold BN Bank - en enkel, effektiv og forutsigbar spesialist... 3 Oppsummering 2014... 4 Nøkkeltall... 5 Historikk... 6 Visjon...

Detaljer

Vår fremtid og våre kunder 2 Hvilken fremtid skal vi forberede oss på? 2 Dette er våre kunder, og dette mener de om oss 10 Størst i Norge 12

Vår fremtid og våre kunder 2 Hvilken fremtid skal vi forberede oss på? 2 Dette er våre kunder, og dette mener de om oss 10 Størst i Norge 12 INNHOLD Vår fremtid og våre kunder 2 Hvilken fremtid skal vi forberede oss på? 2 Dette er våre kunder, og dette mener de om oss 10 Størst i Norge 12 Vår selskapsstruktur 22 Virkomhetsstyring i Gjensidige

Detaljer

172.driftsår ÅRSRAPPORT2014

172.driftsår ÅRSRAPPORT2014 172.driftsår ÅRSRAPPORT2014 INNHOLD Nøkkeltall... side 2 Styrets beretning..... side 3-20 Eierstyring og selskapsledelse.. side 21-34 Erklæring i henhold til verdipapirhandellovens 5-5. side 35 Resultatregnskap.

Detaljer

rådgivning KOMPETANSE samfunnsansvar Årsrapport 2013 BEDRIFTSBANK App for mobil lokalbanken ENGASJEMENT SOLID støttespiller NÆRHET MOBILBANK

rådgivning KOMPETANSE samfunnsansvar Årsrapport 2013 BEDRIFTSBANK App for mobil lokalbanken ENGASJEMENT SOLID støttespiller NÆRHET MOBILBANK moderne Gir merverdi NÆRHET lokalbanken ENGASJEMENT støttespiller KOMPETANSE Årsrapport 2013 Eika-bank trygghet rådgivning Autorisert Finansiell Rådgiver BEDRIFTSBANK App for mobil SOLID samfunnsansvar

Detaljer

ÅRSRAPPORT DINE DRØMMER - VÅR UTFORDRING

ÅRSRAPPORT DINE DRØMMER - VÅR UTFORDRING ÅRSRAPPORT 2014 DINE DRØMMER - VÅR UTFORDRING Foto: Jan Kåre Rafoss Foto: Jan Kåre Rafoss Nøkkeltall Nøkkeltall 2014 2013 2012 2011 2010 styrets ÅRSBERETNING 2014 Norsk økonomi 2014 Styret i Kvinesdal

Detaljer

Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2009 Basel II - Pilar 3

Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2009 Basel II - Pilar 3 Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2009 Basel II - Pilar 3 Halden, juni 2010 1 ORGANISASJONSSTRUKTUR OG STRATEGISK UTVIKLING...3 2 BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER...3 3 KONSOLIDERING...5

Detaljer

Årsregnskap 2014. Eika Gruppen

Årsregnskap 2014. Eika Gruppen Årsregnskap 2014 Eika Gruppen Styrets årsberetning - et historisk godt år for Eika Ved din side Eika Alliansen består av Eika Gruppen 1, 75 lokalbanker i Eika Alliansen og Eika Boligkreditt. Eika Alliansen

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. Banken på fotballkamp med kommunens 13-åringer

ÅRSRAPPORT 2012. Banken på fotballkamp med kommunens 13-åringer ÅRSRAPPORT 2012 Banken på fotballkamp med kommunens 13-åringer Innholdsfortegnelse 1 STYRETS ÅRSBERETNING 2012... 3 1.1 Om banken... 3 1.1.1 Utvikling forvaltningskapital siste åtte år (i millioner)...

Detaljer

KORTREIST BANK SIDEN 1842 ÅRSRAPPORT KORTREIST BANK SIDEN 1842

KORTREIST BANK SIDEN 1842 ÅRSRAPPORT KORTREIST BANK SIDEN 1842 KORTREIST BANK SIDEN 1842 ÅRSRAPPORT 2014 KORTREIST BANK SIDEN 1842 Innhold: 4 Innledning ved Hans Kr Glesne, adm. banksjef 6 Nøkkeltall egenkapitalbevis 7 Styrets årsberetning 2014 16 Eierstyring og selskapsledelse

Detaljer

Styrets årsberetning. Regnskap. s.1 Administrerende banksjefs kommentar. s. 2 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet

Styrets årsberetning. Regnskap. s.1 Administrerende banksjefs kommentar. s. 2 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet Innhold s.1 Administrerende banksjefs kommentar Styrets årsberetning s. 2 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet Regnskap s. 21 Resultatregnskap s. 22 Balanse s. 23 Endring i egenkapitalen s. 24 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Pilar III rapport 31.12. 2011

Pilar III rapport 31.12. 2011 Pilar III rapport 31.12. 2011 1 Innledning... 1 2 Basel II og Basel III- Kapitaldekningsregelverk... 2 2.1 Pilar 1 - Minimumskrav til ansvarlig kapital... 2 2.2 Pilar 2 - Bankens egenvurdering av samlet

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. Innhold

ÅRSRAPPORT 2014. Innhold ÅRSRAPPORT 2014 Innhold Her finner du oss... 3 Hovedtall siste fem år... 4 Bankens visjon og verdier... 5 Banksjefen har ordet... 6 Viktige hendelser i 2014...7 Styrets årsberetning... 8 Resultatregnskap...

Detaljer

BN Bank ASA ÅRSRAPPORT 2013

BN Bank ASA ÅRSRAPPORT 2013 BN Bank ASA ÅRSRAPPORT 2013 Administrerende direktør Årets høydepunkter Innhold BN Bank - en enkel, effektiv og forutsigbar spesialist... 3 Oppsummering 2013... 4 Nøkkeltall... 5 Historikk... 6 Styret...

Detaljer

Årsrapport 2013. Eika Gruppen

Årsrapport 2013. Eika Gruppen Årsrapport 2013 Eika Gruppen Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Produkt og tjenester Styring og organisering Bankene Årsberetning og -regnskap English summary 2 /139 Ved din side. Innhold Eika Alliansen

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE ÅRSRAPPORT 2013 Banken der du treffer mennesker 2 om LillestrømBanken Lillestrøm Sparebank ble etablert 29. juni 1887. Formålet har hele tiden vært å betjene folk flest

Detaljer

INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING REGNSKAP. s. 1 Administrerende banksjefs kommentar. s. 3 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet

INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING REGNSKAP. s. 1 Administrerende banksjefs kommentar. s. 3 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet INNHOLD s. 1 Administrerende banksjefs kommentar STYRETS ÅRSBERETNING s. 3 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet REGNSKAP s. 21 Resultatregnskap s. 22 Balanse s. 23 Endring i egenkapitalen s. 24

Detaljer

Innholdsfortegnelse ÅRSREGNSKAP 2013

Innholdsfortegnelse ÅRSREGNSKAP 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 1 Innholdsfortegnelse TINN SPAREBANK LOKALBANKEN SOM BIDRAR...3 STYRETS ÅRSBERETNING...6 STRATEGISK SAMARBEID... 18 RESULTATREGNSKAP... 22 EIENDELER... 23 GJELD OG EGENKAPITAL...

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt konsern og Landkreditt SA 97. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt konsern og Landkreditt SA 97. regnskapsår 2012 ÅRSRAPPORT For Landkreditt konsern og Landkreditt SA 97. regnskapsår Årsrapport Landkreditt konsern Landkreditt SA 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar

Detaljer

Jernbanepersonalets Sparebank

Jernbanepersonalets Sparebank Jernbanepersonalets Sparebank Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2010 Basel II - Pilar 3 1 ORGANISASJONSSTRUKTUR OG STRATEGISK UTVIKLING... 2 2 BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER... 2 3 KONSOLIDERING...

Detaljer

Årsrapport 2014 DNB SAMFUNNS- ANSVARSRAPPORT

Årsrapport 2014 DNB SAMFUNNS- ANSVARSRAPPORT Årsrapport 2014 DNB SAMFUNNS- ANSVARSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 DNB-KONSERNET 2014 RISIKO- OG KAPITALSTYRING DNB-konsernet 2014 X. KAPITTELTITTEL A Temaer som omhandles i flere DNB-rapporter

Detaljer

En alliansebank i. Gærbra bank fær vanli fælk

En alliansebank i. Gærbra bank fær vanli fælk Gærbra bank fær vanli fælk En alliansebank i Innledning Styrets årsberetning sammen med resultatregnskap, balanse, kontantstrømanalyse og noter til regnskapet har som formål å dekke kravene i Lov om årsregnskap

Detaljer