Senfølger etter en plastbrann

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Senfølger etter en plastbrann"

Transkript

1 Tittel: Forfattere: Prosjektleder: Prosjektansvarlig: Senfølger etter en plastbrann Tor Erik Danielsen Roald Bjørklund Lars Ole Goffeng Syvert Thorud Tor Erik Danielsen Petter Kristensen Petter Kristensen Kirsti Jacobsen Erik Melbostad ti Statens arbeidsmiljøinstiutt Dato: ISSN: Serie: HD 1088/98 FOU Sammendrag: I 1990 ble polyuetanskum brut for å heve golvet i et høvleri. Det oppsto ulmebran under herdeprosessen, og det var i tre år etterpå mistane om fortsatt avgassing fra det herdete plastskumet. Flere av de ca. 25 utsatte fikk ulike akutte symptomer under og like etter branen, og vedvarende alvorlige plager fra nervesystem og luftei er i årene som fulgte. Bransaken har også vært en sterk belastnng for hele bedrften. Statens arbeidsmiljøinstitutt ble fra høsten 1996 med i et samarbeidsprosjekt hvor hensikten var å utrede de helsemessige konsekvensene for de branutsatte, og å bidra til at de som var berørt av saken skulle kunne mestre vanskelighetene som hadde fulgt i kjølvanet av brannen. Denne rapporten beskrver ulmebranen og det videre forløpet i saken. Det gjøres rede for risiko for danelse av plastråstoffer og brangasser ved varenedbryning av polyuretan, helsemessige virknnger av brangasser og stressreaksjoner etter ulykker. I rapporten beskrves tiltakene som ble satt i gang lokalt, og hvorledes dette arbeidet ble organisert. Det" gjøres også rede for den helsemessige utrednngen av de branutsatte og et forsøk på å rekonstruere forholdene under varenedbryng av polyuetanplasten. Sansynligvis fikk flere ansatte aktte skader i luftveiene under ulmebranen i Undersøkelser noen år etter ulmebrannen gir ikke holdepuner for at de fleste plagene en del av de utsatte har i dag skyldes varge skader av lufteier eller nervesystem. Derimot har mange fàtt vedvarende og alvorlige stressreaksjoner av de påkjennngene de har vært utsatt for. I rapporten drøftes hva vi kan lære av bransaken. Varmenedbryng av herdeplast kan føre til danelse av helsefarlige brangasser, og det er viktig å karlegge situasjonen og iverksette tiltak raskt og grdig. Det diskuteres hva bedrften og de utsatte kan gjøre for å mestre senfølgene av denne plastbranen, og å engasjere seg for å komme videre. Stikkord: Polyuretan Key words: Varmenedbryting av plast Diisocyanater Posttraumatisk stress lidelse Polyurethane Thermal plastic degradation Diisocyanates Post Traumatic Stress Disorder

2

3 3 1 Forord Statens arbeidsmiljøinstitutt (arbeidsmiljøinstituttet) har siden høsten 1996 vært involvert i et prosjekt ved Haslestad Bru AlS, en sagbrus- og høvleribedrft i Hof. Hensikten med prosjektet har vært å utrede de helsemessige konsekvensene etter en ulmebran ved bedrften i 1990 og å bidra til at de som var berørt av branen skal kune mestre de vanskelighetene som har fulgt i kjølvanet. Det var mistane til at nedbryngsstoffer fra herdeplasten polyuetan, som hadde blitt bru for å heve golvet i høvleriet, kue være årsak til helseskader hos flere arbeidstakere som hadde vært utsatt for branen. Prosjektet har blitt gjennomført i samarbeid med parene ved bedrften. Denne rapporten redegjør for arbeidsmiljøinstituttets vudering av brannsaken og de helsemessige konsekvensene for dem som var utsatt for branen. Rapporten er skrevet for de berørte i bedrften, men arbeidsmiljøinstituttet mener at den også kan være til nytte for andre som er interessert i å vite mer om brannen, blant anet de pårørende, helsetjenesten og trygdeetaten. Rapporten kan også være til nytte for bedrfter som kan komme til å oppleve eller har opplevd liknende brantilfeller. Arbeidsmiljøinstituttet har organsert en referansegrppe som er samensatt av ulike faggrpper: leger, psykologer, samfusviter og kjemiker. Disse har kompetanse i arbeidsmedisin, lungemedisin, krsepsykologi, nevropsykologi, arbeidshelse og yrkeshygiene. Fire fagseksjoner deltar: Arbeidsmedisinsk seksjon, Informasjons- og opplæringsseksjonen, Arbeidsfysiologisk seksjon og Yrkeshygienisk seksjon. Arbeidsmiljøinstituttet har samarbeidet med Nevrologisk avdeling ved Rikshospitalet i de nevrologiske utredningene. Sveriges Provnngs- och Forsknngsinstitut i Borås har gjennomført eksperimentelle brangassanalyser. Bransaken ved Haslestad Bru er komplisert. Dette skyldes ikke minst at de viktigste utredningene staret mange år etter ulmebranen i 1990, og at det har vært mange aktører som har vært involvert. Av disse grnnene er det umulig å fà sikre opplysninger om alle detaljene i saken. Dette vanskeliggjør de helsemessige vurderingene, og leseren må også regne med at det er detaljer i forløpet mellom 1990 og 1996 som kan være feil eller ufullstendig beskrevet. Arbeidsmiljøinstituttet har mange å take for godt samarbeid. Vi taker ledelsen ved Haslestad Bru og de ansatte som var utsatt for branen og deres pårørende, og spesielt arbeidsgrppa på Haslestad Bru som hadde ansvar for lokal oppfølging i saken. Vi taker Vestfold Bedrftshelsetjeneste og Byggeindustriens Landsforening, samt Næringslivets Hovedorganisasjon som dekket utgiftene til brangassanalyser gjennom sitt arbeidsmiljøfond. I rapporten brues uttkket ulmebrannen om branepisodene som staret i november 1990 mens brannsaken er benevnelsen på hele saken - branen og alle hendelsene i årene som fulgte. Utsatte eller brannutsatte er benevnelsen for de som arbeidet på høvleriet under branen og i tiden etterpå. Berørte inkluderer også bedrftsledelsen og de pårørende til de branutsatte. Med involverte menes alle aktørene som har hatt med bransaken å gjøre.

4 4 2 Brannsaken ved Haslestad Bruk 2.1 Ulmebrannen i 1990 Haslestad Bru AlS i Hof kommune i Vestfold er et kombinert sagbru og høvleri med ca. 50 ansatte. I tilegg er det et utsalg for byggvarer på den same tomta. Bedrften har gjennom generasjoner vært en hjørnesteinsbedrift i Hof. 23 tonn polyuretanråstoff Høvleriet er bygget på gamel myrgr. Gruen under betonggolvet hadde på 1980-tallet sunet, noe som førte til at golvet også san med til dels store nivåforskjeller. Ledelsen bestemte at det skulle gjøres noe med dette. De engasjerte et firma, Uretek, som hadde spesialisert seg på å løfte betonggolv ved å sprøyte polyuetansku under golvet (FloorLift-metoden). Komponentene (råstoffene) blandes, for så å sprøytes inn mens de ekspanderer under herding med vareutvikling. Golvløftingen ble utført i to perioder. Nesten 14 tonn ble sprøytet inn fra 22. oktober 1990 til 2. januar 1991, og noe over ni tonn ble sprøytet inn i løpet av høsten Det er beskrevet flere tilfeller av røykutvikling under arbeidet. Dette skyldes sansynligvis at det var store hulrom under betonggolvet som måtte fylles med materiale. Det store volumet kombinert med relativt rask innsprøyting ga sansynligvis for stor vareutvikling og dermed ulmebran. Høvleriet er et lokale med golvflate på omtrent 50x100 meter og en takhyde på ca. 8 meter. ~ En skisse av høvleriets golvflate som er på størrelse med en fotballbane. Det er angitt hvor golvløftingen foregikk i 1990 og i 1992 hovedbrannen Hovedbranen inntraff ved 19-tiden den 23. november Denne kvelden ble det staret slokkng med van så snar branen ble oppdaget. Det var bedrftens ansatte som utførte slokkngsarbeidet uten at det lokale branvesen eller politiet ble tilkalt. Det var kraftig utvikling av gul røyk med sur lukt. Tilsynelatende var slokkearbeidet vellykket da kveldsskiftet var slutt klokka 22. VentilasjonsanIegget i høvleriet ble slått av da kveldsskiftet gikk hjem. Klokka 6 om morgenen den 24. november var høvleri et fylt av røyk. De som kom først til kue ikke se fra vegg til vegg på gr av røyken. Det ble luftet, og etter dette fortsatte produksjonen i høvleri et tilnærmet normalt.

5 5 ca. 25 brann utsatte Omtrent 25 arbeidstakere ble utsatt for branen om kvelden den 23. november og/eller morgenen den 24. november. Det var i denne perioden en del omlegginger i produksjonen som medførte at mange gikk dobbelt skift. De var derfor til stede i høvleri et både den 23. om kvelden, og den 24. om morgenen. Flere av dem som deltok fikk akutte symptomer under slokkngsarbeidet, og en del måtte avbrye arbeidet for å gå ut og trekke frsk luft. Enkelte ble så syke at de måtte holde seg borte fra arbeidet i de påfølgende dagene. Ingen besvimte, lege ble ikke kontaktet, og det var heller ingen som ble lagt inn på sykehus. De akutte plagene hos de branutsatte er nærmere beskrevet i kapittel 4.2. Vi iøftr det tilbake på Fordeler veainøt~en:. iuf\lres mens vhkso,nl1.jen lore.går.._ Ras\( og en\(el (:l0~200 m'/dag). Gulvbeiegg/fiiser 'el1oldes. Veggorog:,tSty,I;,ftessalitldlg :li::t#ft~.ö~~ø.:40-.t9rinlm:l 2::',..ou,,G-t~k:'jï~~:.i4m'~liiÚnJï..rt. i.ndii,r'betongpl.sti n. ~m...'..':$tø_ý::øg5øfforhind~:e.~.. Lett og motsndsdyktig.materlal.!..:rlmeng:lfømold:tll:arù1rol:mé~o4øt. TOlémo.ser:tiedre:ønn: +1-:5:mm.:Maget:ko"tröUerbõir: me:tode..:maiedal.elgaräritèr~.sj:j;.o. år...søttillljger- ()p itll:3s:(in':hqvøt. :10 år.. erfarlng/:1000 gulv ipftet. t.;.~ :,;,," En beskrivelse av FloorLif-metoden fra Uretek ~S:d::røiw::grit;r~f:'~:=~rn~:A\ i.,,i""jø 1,f.llr~l.er.erUnll FUel;._ Z7;lIler sl;iiwliner Xn Uelsesltadelig lnll.. riveiøiie.oz.huden gi ved iiii i dlng I'årmatilitofretln øynene.sl:jll stralts. grundig med store mengder vlùin og..jwnlftki lege.... fåi man.iorrel på huden. va.l:es.grun:dlg med vann.. Ilvb efrekliv venllasjon lkkeer mullg. Diå del brukes egnel Andedrehvern. Ved uhell. omgående legeb Iiig nødvendig. vis eljkehen. hvis.m ig. Isocyanatråstoffet som ble brukt av Uretek - utdrag av datablad li.to 3((J('ì

6 6 ledelsen og Uretek Ledelsen ved Haslestad Bru henvendte seg umiddelbar til Uretek for å fà vite om røyken var helseskadelig. Uretek henvendte seg i sin tu igjen, med telefax den 25. november, til moderselskapet Resina Chemie i Nederland. Moderselskapet anbefalte avsug og bedret ventilasjon. Uretek reduserte tempoet i innsprøytingsprosessen etter hovedbranen. Etter hvert avtok røykutviklingen. I perioder var det imidlertid røyk i lokalet med påfølgende slokkng i hele perioden fram mot avslutningen av arbeidet 2. januar uro i bedrifen Flere har beskrevet at det var uro i bedrften i forbindelse med golv løftingen. Verneombudet på høvleriet reagerte allerede før arbeidet staret og protesterte overfor ledelsen over at golvløftingsfirmaet kom med mange tønner med advarselsmerking uten at det forelå datablader. Det har også kommet fram at det var ulikt syn mellom ledelsen og representanter for de ansatte om alvorligheten av brantilfellene, og enkelte reagerte på at de ble beordret til å arbeide på høvleri et under dagene som fulgte ulmebranen. 2.2 Aktørene hvem var involvert? Det gikk nesten seks år fra branen oppsto inntil prosjektsamarbeidet med arbeidsmiljøinstituttet staret. I løpet av denne tiden hadde bransaken utviklet seg til å bli en stor belastnng for de berørte. Men dette har ikke vært en sak som bare har involvert de branutsatte og familiene deres, ledelsen, de andre ansatte og deres representanter (tilitsvalgte og verneombud) på Haslestad Bruk. Mange andre har vært involvert. Arbeidsmiljøinstituttet har forsøkt å rekonstruere en del hendelser fram til 1996, og antallet aktører og deres roller kan gi et innblikk i hvor komplisert saken er. Her følger en oversikt over aktørene. Hendelsene etter branen i 1990 beskrves etter dette i nærmere detalj. Aktørenes medvirknng i saken beskrves nærmere i kapitlene 2.3 og 4, og deres rolle vuderes i kapittel 5. Bedrifshelsetjenesten Haslestad Bru har vært tilkyttet Vestfold Bedrftshelsetjeneste i hele perioden, men det er ulike personer som har fulgt opp saken fra bedrftshelsetj enestens side.. Trygdeetaten De som ble hardest ramet har ikke klar å fortsette i sitt arbeid, og krav om både uførepensjon og yrkesskadeerstatnng har vært vudert av trgdeetaten. log med at de branutsatte bor i mange forskjellige kommuner har disse sakene vært vudert av ulike trgdekontorer.. Kommunehelsetjenesten Kommunehelsetjenesten i Hof kjenner saken best og har vært mest involvert, men mange branutsatte bor i andre kommuner og har forholdt seg til helsetjenesten der.

7 7. Forsikringsselskaper Ulmebranen fant sted etter at loven om yrkesskadeforsikrng trådte i kraft.. Advokater Både ledelsen og de branutsatte har engasjert advokater.. Uretek AS Firmaet som utførte golvløftingene på oppdrag fra Haslestad Bru.. Politi og påtalemyndighet Politiet har vært involvert med aneldelser i kjølvanet av saken.. Arbeidstilsynet Det lokale Arbeidstilsynet har vært tret inn i saken, og har også vært forelagt aneldelse av bedrften som en følge av bransaken.. Brannvesen Det lokale branvesenet ble ikke tilkalt ved branen, men har blitt involvert seinere.. Lokalsamfunnet Haslestad Bru er en hjørnestensbedrft i Hof kommune, og brannsaken er vel kj ent i lokalsamfuet.. Personlig engasjerte Noen av de branutsatte har blitt kontaktet eller har selv kontaktet enkeltpersoner som av ulike grer har en spesiell interesse for plastbraner og følgene av dem, eller for den spesielle saken ved Haslestad Bru. Her finnes blant anet en pensjonert branan, en tidligere ansatt og tilitsvalgt ved Haslestad Bru og mennesker som selv har vært utsatt for plastbran.. Media Siden 1995 har ulmebranen på høvleri et og følgene av den vært godt stoff i lokalpressen, og har til tider vært dekket som en føljetong. Saken har leilighetsvis vært dekket i andre media.. Byggeindustriens Landsforening Byggeindustrens Landsforening er bransjeorgansasjon for arbeidsgiversiden, og har bistått ledelsen ved Haslestad Bru i denne saken. De har også finansiert den eksperimentelle analysen av brangasser via Næringslivets Hovedorganisasjons arbeidsmiljøfond. Spesialisthelsetjeneste og sykehus De fleste branutsatte har vært til undersøkelser hos ulike medisinske spesialister og ved flere sykehus. Utredningene har vært koordinert av kommunehelsetjenesten og bedrftshelsetjenesten. Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, Borås Arbeidsmiljøinstituttet engasjerte Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut i Borås for å utføre eksperimentelle brangassanalyser av polyuetanmateriale som ble hentet fram under golvet i høvleriet.. Arbeidsmiljøinstituttet Foruten deltakelsen i prosjektet utredet arbeidsmiljøinstituttet i løpet av 1995 fem branutsatte.

8 8 2.3 Hendelsene mellom 1990-brannen og 1996 Flere av de ansatte fikk helseplager i løpet av våren Først aret dette seg som kløe, irrtasjon og ubehag fra huden. I løpet av de neste årene utviklet det seg mer alvorlige og vedvarende helseplager, blant anet konsentrasjonsvansker, irrtabilitet og svingende humr, tretthet og søvnproblemer, initiativløshet, pustevansker, leddsmerter og nummenhet og prikking i armer og bein. For en del av de branutsatte har disse plagene hatt dominerende negativ innflytelse på dagliglivet. Disse vedvarende plagene er nærmere beskrevet i kapitlene 4.2 og avgassing fra grunnen? Først ble plagene tilskrevet avgassing fra gren i høvleri et. Spesielt var det mistane til at det ble frgitt skadelige gasser fra polyuetanassen under golvet. Uretek henvendte seg i august 1991 til Norges byggforskningsinstitutt, antakeligvis på generelt grlag. Som et svar foreligger same måned en rapport fra Norges byggforskningsinstitutt som uttaler seg om avgassing av isocyanat fra ferdig herdet polyuetan. Konklusjonen her er at ((Î dette tilfelle mener vi at eksponeringen for eventuelle skadelige stoffer i bomiljøet er såpass liten at den aktuelle injiseringsmetoden må karakteriseres som full ut forsvarlig)). Bedrftsledelsen ber også om en vudering av dette forholdet fra Uretek, og Ìar i februar 1992 svar at herdet polyuetan ikke avgir gass eller aggressiv røyk. Hovedverneombudet henvender seg til Arbeidstilsynet som kommer på befarng 3. februar 1992 og skrver en rapport til Haslestad Bru dagen etter. Her krever Arbeidstilsynet at bedrften omgående fyller åpninger i golvet på høvleriet eller sperrer dem av, og krever målinger eller undersøkelser om (duk)) på høvleriet kune være gasser. Bedrften Ìar frst til 14. februar med rapport til Arbeidstilsynet. I same måned skrver bedriftshelsetjenesten ved yrkeshygieniker en rapport etter at flere ansatte hadde svie i hud og hårbun. Det ble stilt spørsmål om dette kune skyldes gasser fra gren. Bedriftshelsetjenesten utførte målinger av gassene metan og hydrogensulfid. Det ble fuet 3-4 % metangass under golvet i høvleri et, men ikke påvisbare konsentrasjoner av hydrogensulfid. Det ble konkludert med at det ikke ble fuet gasser som kune forklare plagene. Det ble imidlertid avtalt mellom verneleder og yrkeshygieniker at sprekker i betonggolvet skulle tettes med silikon for å hindre eventuell fordampning fra gren eller fra herdet polyuetanskum, og at yrkeshygienikeren skulle gjennomgå dokumentasjonen vedrørende polyuetansku en gang til. Hun uttaler en uke seinere at avgassing fra skumet er ubetydelig etter herding. overømfintlighet? I februar 1993 foreligger det en rapport fra bedrftshelsetjenesten med støvmålinger fra høvleriet, som stort sett viste lave verdier for et produksjonslokale. Mengden av støv var likevel tilstrekkelig høy til å bli betegnet som irrterende. I den same rapporten ble det stilt spørsmål om plagene blant de ansatte kune skyldes to tilfeller av bran og røykutvikling under golvløftingen. Bedrftshelsetjenestenpeker på at personer som har vært utsatt for røyken kan ha utviklet nedsatt toleranse for isocyanater, og dermed fà astmaliknende symptomer ved lave konsentrasjoner av isocyanater i luften.

9 9 AMU tar saken ettervirkninger av branngasser? I slutten av mai 1994 har bedrftshelsetjenesten samtaler med 12 ansatte ved høvleri et. De ansatte har varerende symptomer. Det ble bestemt at de skulle til lungefusjonsundersøkelse. I denne perioden legges det etter hvert mer vekt på at plagene blant de ansatte kan skyldes ettervirknnger av ulmebranen i Den 9. jun 1994 var det et møte i Arbeidsmiljøutvalget ved Haslestad Bru. Her ble det diskutert om branen, som nå blir omtalt som ((bur-ouí))- saken, hadde blitt tatt opp i et tidligere møte i desember 1991, men uten å bli referatført. Hovedverneombudet, som er en av de branutsatte, bekrefter at det per dags dato ikke er farlig å arbeide i høvleriet. En uke seinere tar bedrftshelsetjenesten kontakt med Telemark sentralsjukehus, Yrkesmedisinsk avdeling, for å fà en prinsipiell utrednng av branene, eventuelle eksponeringer og mulige skadevirknnger. Telemark sentralsjukehus svarer i september 1994 at det er lite sansynlig at plagene skyldes vedvarende gassing fra polyuetan eller hydrogensulfid. Det sees imidlertid ikke bort fra at plagene skyldes gasser som utvikles i forbindelse med bran i polyuetan. Det redegjøres videre for hvilke symptomer som kan oppstå i slike tilfeller. Høsten 1994 tar bedrften påny kontakt med Uretek for å fà klarlagt om firmaet har opplevd liknende problemer ved andre oppdrag. Uretek har ikke fàtt tilbakemeldinger om helseplager i Norge, men opplyser at de har hørt om hypersensitivitet blant finske arbeidere som har framstilt polyuetan til veggisolering. Det besluttes at de branutsattes helse skal utredes videre. Det presiseres fra ledelsen at bedrften betaler kostnadene ved dette. I november 1994 ble den første yrkesskademeldingen sendt fra bedrften, og i perioden fram til juni 1995 sendes til samen 14 slike meldinger. I november 1994 Ïar 13 branutsatte avtaler om lungefusjonsundersøkelse ved Vestfold Sentralsykehus, Diagnosestasjonen. Syv av dem innalles til ny undersøkelse tidlig i nye aktører - saken blusser opp ((blåsyresakemj Fra høsten 1994 og utover i 1995 blusser saken opp, og nye aktører kommer på banen. I september 1994 aneldes bedrften av hovedverneombudet for to brudd på arbeidsmiljøloven. Den ene saken gjelder golvhevingen. Aneldelsen henlegges av påtalemyndigheten i juli 1995 etter bevisets stiling, etter at saken har vært forelagt Arbeidstilsynet. I februar 1995 Ïar bedrften brev fra advokat som informerer om at han bistår ni branutsatte i saken, og i same måned engasjerer bedriften advokat fra Næringslivets Hovedorgansasjon. Mennesker med et personlig engasjement blir nærmere involvert i saken. Enkelte av de branutsatte Ïar kontakt med en pensjonert branan med spesiell interesse for plastbraner, og kontakten knyttes med personer som selv har vært utsatt for plastbraner. En anen ((ulmebransak)) med liknende helseproblemer i etterkant Ïar omfattende riksdekning i media i Den lokale pressen blir for alvor involvert. Ulmebranen på Haslestad Bru omtales som ((blåsyresakem) og går i deler av 1995 som en føljetong. Det er også en begrenset omtale av saken i riksdekkende medier. I juni 1995 presenterer en tidligere tilitsvalgt ved bedrften et erstatnngskrav overfor bedrften på kroner for tort og svie til hver av de 26 branutsatte.

10 10 BLÀSYRE.SKADEDE Vii krve erstahi :OP: Ba fm..lil-... or,..ud".. iketl.bt. ~ ArlD...Ui...n: l.-=..':-l.i_ii~_"je :.===:.: ~.-.at.ttalnleadd ~t. ~_Iß B pubel is.ito--ft =:.-:i:::.-: =-_~.. :.;1: -. aaat Bn ha ="...:...::i:i:..~~ :.-== i:~li =:~ "~-=.:M =.æ ;~= iue \l kr.-:~,. en..1.. 'n ~~-= UJ.. l.. '1," é l:~ro. =~i. ~~.~;t. :vukv ~-=.~-l~ ~l tv"t....-l....lni..pi.. -.._... ~ IU6--li -i_ ai..._m.. ~,.l...~ -'... -.i...i....~':..,.,.lbl.l.. Ìi...* ~ 1i '" -.. bi..iill...1 _... ~ li. dbeii ~ ij.., i-.. -i II li -l Wi. nt..i.ii-c ::-=-=-: = n-... =:-==:=...:.=: ~.1~.r.. -:"MlIk..I=.~l:= ~ -..._ ltll..._*. ".~n......== ~_..ti~ :tl d'. O.&0 b 1_.. _...~1l '.. ~-"'': ==_::'::= -. Von t a ia e1\eftels :::1== ;;~...;::-, --~ ==~:~= w-~:l..--~ ~~~ Presseoppslag i ((blåsyresakeid) fra Tønsberg Blad i 1996, med faksimile av et tidligere oppslag i april 1995 I oktober 1995 arangerer bedrften og de tilitsvalgte et informasjonsmøte for de branutsatte hvor de involverte forsikrngsselskapene orienterer om den videre saksgangen. I løpet av 1995 ble fem av de branutsatte utredet ved arbeidsmiljøinstituttet etter henvisninger fra trygdekontorer eller primærlege. For to av disse fant arbeidsmiljøinstituttet ikke objektive tegn til skade. For de øvrge tre ga resultatene av nevropsykologisk undersøkelse enten mistane om affeksjon av nervesystemet eller fu som kue være forenlig med slik skade. To av disse fikk seinere godkjent yrkesskade. Våren 1996 gikk bedrftslegen gjennom saken og henviste de øvrge som hadde plager etter branen til utredning ved arbeidsmiljøinstituttet. Det er innledningen til prosjektsamarbeidet mellom arbeidsmiljøinstituttet, bedrften og øvrge berørte.

11 11 3 Varmenedbrytning av polyuretanplast - kjemi og helsevirkninger 3.1 Polyuretan - kjemi og varmenedbrytning Polyuetan er en herdeplast som framstiles ved kjemisk reaksjon mellom flere råstoffer, oftest en polyol (flerverdig alkohol) og et diisocyanat (isocyanat). Ved å varere råstoffene (polyol og isocyanat) kan det framstilles polyuetaner med ulike egenskaper, og følgelig blir polyuetaner anvendt på mange ulike måter. Fleksibel polyuetan anvendes i møbel-, bil-, fly-, tekstil- og forpakningsindustri, mens stiv polyuetan benyttes i bygge- og verftsindustr. Dessuten brukes polyuetan til elastomerer, laker, lim og syntetiske fibre. Enkelte polyuetantyer ekspanderer sterkt under herding, og denne egenskapen er grlaget for bru av polyuetansku til løfting av golv. Ved herding med van daner isocyanater karbondioksidgass, som fugerer som et blåsemiddel ved skueprosessen. Ved Haslestad Bru ble difenylmetan-4,4 '- diisocyanat (MI) brut som isocyanatkomponent. Når plastmaterialer brenner, bryes de ned til en kompleks blanding av kjemiske stoffer. Sammensetnngen av gassene og røyken vil blant anet avhenge av:. hva slags plastmateriale som nedbryes, temperatur, lufttilgang og tidsfaktoren. Derfor er det ofte vanskelig å anslå hva slags kjemisk stoffblanding som finnes i lufta ved varenedbrying av plast. nedbryting ved lav temperatur nedbryting ved høy temperatur Polyuetan begyner å bryes ned fra ca. 200 C, men dette varerer avhengig av samensetnngen av råstoffer. Ved oppvaring av polyuetan nedbryes den herdete plasten. Ved begynnende, ufullstendig nedbrying ved temperatuer på c kan utgangsstoffene (isocyanat og polyol) danes. Ved siden av dette danes aminer med sterkt irrterende egenskaper og karbondioksid. Er temperatuene høyere og forbrennngen ufullstendig, vil det også kue danes andre uorganske gasser som karbonmonoksid (kullos), hydrogencyand (blåsyre) og amoniak. Det vil dessuten danes en rekke organske nedbryingsprodukter (hydrokarboner, alkoholer, ketoner, aldehyder, syrer, nitrler, aminer), i tilegg til at plastråstoffet selv, isocyanat, gjendanes. Ved fullstendig forbrenning og nedbrying av polyuetan danes karbondioksid, nitrogenoksider (nitrøse gasser) og van som de viktigste produkene. Tilsettingsstoffer i polyuetan vil gjøre varenedbrying enda mer kompleks. Polyuetanskumet som ble anvendt ved Haslestad Bru inneholdt et flamehindrende stoff, tr(klorpropyl)fosfat. Hydrogenklorid (saltsyre) og ulike organiske stoffer med klor og fosfor er mulige nedbryingsprodukter fra dette tilsettingsstoffet.

12 Helsevirkninger av branngasser Ved braner vil det danes kjemiske stoffer som kan være helseskadelige. De fleste vet at karbonmonoksid kan oppstå når det er liten luftilgang under bran. Ikke sjelden er karbonmonoksidforgifting årsaken til alvorlige helseskader og dødsfall ved bran (Cassarett & Doull1996). plastråstoffer Vi bør ha spesiell respekt for plastbraner. Råstoffene til herdeplast reagerer raskt med andre stoffer når de slipper fr. Men når plasten først er herdet, har disse ((sinte)) stoffene reagert ferdig, og den herdete plasten er kjemisk uskyldig og uskadelig. Det er ett viktig untak: Når det brenner i plastmateriale kan vi fà en nedbrying tilbake til de aggressive råstoffene, i tilegg til mange andre irrterende kjemiske forbindelser. Plasten kan også nedbryes til andre stoffer som er svært giftige. Golvhevingen på Haslestad Bru ble gjennomført med polyuetanskum. Plastråstoffet (isocyanater) som fantes i fatene som Uretek brute, er giftige stoffer som kan virke inn på luftvei er, lunger og nervesystem. Derimot regner vi ikke med at herdet polyuetan er helseskadelig. Men når polyuetan brenner kan man bli utsatt for kjemiske stoffer som frgjøres som gass og røyk, eller som avsettes på støv som danes. Vi frkter særlig tre kjemiske stoffer ved polyuetanbran: isocyanater, hydrogencyand (blåsyre) og karbonmonoksid. Andre stoffer som kan irrtere lufteiene kommer i tilegg. Det kan være vanskelig å være sikker på virknngene av kj emikaliene, fordi det er en mulighet for samvirke av brangassblandinger. helsevirkninger Hva merker mennesker som utsettes for de stoffene som kan danes ved en polyuetanbran? Det vil fort opptre irrtasjon med svie og renning i øynene. Virkningen i luftveiene kan te seg som hoste og sårhet i nese, svelg og luftør. Irtasjonen kan medføre økt motstand i lufteiene og pustevansker (Parkes 1994). De aktte virknngene av isocyanater på lufteiene kommer ikke alltid momentant, men kan slå ut i pustevansker etter flere timer. Virkningene på luftveiene kan vedvare i dager eller uker. Skadene kan i verste fall bli vedvarende med økt luftotstand i lufteiene (lufteisobstrsjon). Slike forandrnger kan observeres ved undersøkelser av lungefusjonen. Av og til Îar mennesker som utsettes for isocyanater feberreaksj oner som kan te seg som infuensa. Dette kommer oftest etter flere timer. Sterke psykiske virknnger har også vært beskrevet, blant anet rusfølelse og oppstemthet. (Parkes 1994, Reidy & Bolter 1994, Moller og medarbeidere 1986). Karbonmonoksid og blåsyre har det til felles at de hindrer hjernen i å fà oksygen eller utnytte oksygen fra blodet. Dette vil først kune merkes som hodepine og svimmelhet. I høyere doser blir man omtåket og kan besvime. I enda høyere doser vil disse virknngene på hj ernen medføre dødsfall. Mennesker som har vært utsatt for så høye doser at de har mistet bevisstheten kan risikere å fà hjerneskader som er varge (Cassaret & Doull1996, Zenz

13 ). Det er mer usikkert om varge hjerneskader kan forårsakes av doser som er lavere (Zenz 1994, Tvedt & Kjuus 1997). Skadevirkningene av brangassene bestemmes ikke bare av hvilke kj emiske stoffer som er til stede, og hvilke giftirknnger disse stoffene har. Ved siden dosen avgjør av dette er det avgjørende hvilken dose man utsettes for. Er dosen lav nok vil ikke engang svært giftige stoffer føre til helseskade. Et eksempel er blåsyre og karbonmonoksid som er svært giftige. Begge disse gassene finnes i sigarettøyk, men i så lave konsentrasjoner at røykere ikke Ìar akutte forgiftinger (Cassarett & Doull1996). 3.3 Stressreaksjoner etter ulykker posttraumatisk stresslidelse kjent lenge hva kan forårsake posttraumatisk stresslidelse? teknologiske katastrofer Alvorlige helseeffekter kan inntre etter en alvorlig hendelse selv om det ikke kan påvises noen målbar objektiv helseskade (se også kapittel 5.2). Slike helseeffekter kalles psykiske ettervirkninger, eller mer korrekt posttraumatiske stressreaksjoner. De kan utvikles til en posttraumatisk stresslidelse. Den engelske betegnelsen er Post- Traumatic Stress Disorder, forkortet PTSD. Posttraumatisk stresslidelse er i dag en innarbeidet diagnose på plager som kommer som en reaksjon på traumatiske hendelser uten noe nødvendig objektivt skadeforløp (van der Kolk og medarbeidere 1996, Bjørklund 1997 a). Dette kapitlet skal omtale hendelser som kan virke traumatiske, dessuten kortfattet omtale de psykiske ettervirkningene, og dernest gjengi studier som tyder på at bran også kan gi posttraumatisk stresslidelse. Selv om posttraumatisk stresslidelse er et relativt nyt begrep, dekker det reaksjonsformer som er velkjent fra tidligere tider. I forbindelse med krgsepisoder utsettes soldater for påkjenninger som kan resultere i aktte eller forsinkede ettervirkninger. Under Den første verdenskrg ble mange soldater utsatt for granatild, og ettervirknngene for disse soldatene ble kalt ((granatsjokk)). I Den andre verdenskrg var det mange av krgsseilerne våre som fikk alvorlige psykiske ettervirknnger, blant anet etter konvoifar hvor stresset av trusselen om å bli torpedert ofte satte sine spor. Tallrke fanger som ble plassert i tyske konsentrasjonsleirer (KZ) utviklet etter krgen sterke ettervirkninger som gikk under navnet KZ-syndromet. Et variert register av hendelser og forhold som har det til felles at de kan framalle psykiske etterreaksjoner har blitt beskrevet, så som krgssituasjoner, krminelle overgrep, voldtekt, gisselsituasjoner, øyevitne til drap, industrulykker, natukatastrofer og katastrofer forårsaket av menneskelig svikt (Cox 1988). En traumatisk hendelse kjennetegnes ofte ved at den opptrer plutselig, er uventet, og virker voldsomt på de berørte. Katastrofer som skyldes menneskelig eller teknologisk svikt kan være mer traumatiske enn natukatastrofer fordi de er mer fremmede for oss, vanskeligere å forutse, i tilegg til at det ofte kan knyttes skyld og ansvar overfor de burde ha kontrollert teknologien. Dette kan være grer til at forekomsten av posttraumatisk stresslidelse har vist seg å være spesielt høy etter teknologiske

Evaluering av den helsefaglige oppfølgingen etter togulykken på Åsta

Evaluering av den helsefaglige oppfølgingen etter togulykken på Åsta Evaluering av den helsefaglige oppfølgingen etter togulykken på Åsta Frode Thuen & John Singhammer HEMIL-senteret Universitetet i Bergen HEMIL-rapport nr.2-2003 ISBN 82-7669-097-1 1 Forord Den 4. januar

Detaljer

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327 Veiledning om Organisering og tilrettelegging av arbeidet Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Publikasjonen er revidert flere

Detaljer

Fagpersoners møte med Huntingtons sykdom

Fagpersoners møte med Huntingtons sykdom Fagpersoners møte med Huntingtons sykdom Et møte med et redusert liv - eller med et annerledes liv? En brukerundersøkelse gjennomført for Landsforeningen for Huntingtons sykdom og Smågruppesenteret, Rikshospitalet

Detaljer

Forord. NIBR-rapport 2007:2

Forord. NIBR-rapport 2007:2 1 Forord Dette prosjektet er utført på oppdrag fra Norges forskningsråd. Prosjektet inngår i evalueringen av Opptrappingsplanen for psykisk helse. Det ble startet i overgangen mellom 2003/2004 og er sluttført

Detaljer

ARBEID OG PSYKISK HELSE. Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere

ARBEID OG PSYKISK HELSE. Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere ARBEID OG PSYKISK HELSE Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere Verktøy for ledere Arbeidslivet er tøffere enn før. Kravene om å takle omstillinger og endringer er høye. Tempoet

Detaljer

Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter

Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter Sidsel Sverdrup, Trine M. Myrvold og Lars B. Kristofersen Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter Andre publikasjoner

Detaljer

Mobbing i arbeidslivet

Mobbing i arbeidslivet En veiledning for arbeidsgivere, tillitsvalgte og ledere TEMAHEFTE Mobbing i arbeidslivet Ståle Einarsen, Lars Glasø, Tina Løkke Vie og Harald Pedersen - for et arbeidsliv som inkluderer Idébanken for

Detaljer

LlRBEIDSMILJB /lnstituttet

LlRBEIDSMILJB /lnstituttet LlRBEIDSMILJB /lnstituttet STATENS ARBEIDSMILJØiNSTITUTT Tittel: FYSISK FUNKSJONSBELASTNING - INNSATSPERSONELL Forfattee: Rigmor Christensen, j on I. Medbø, jostein Hallén, Erik Melbostad og Ole M. Sejersted

Detaljer

«Det som skjer på nett forblir på nett»

«Det som skjer på nett forblir på nett» Notat nr 2/15 «Det som skjer på nett forblir på nett» Hvordan barnehusene håndterer nettrelaterte overgrep Aina Winsvold «Det som skjer på nett forblir på nett» Hvordan barnehusene håndterer nettrelaterte

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Når sorgen rammer en av dine ansatte. Atle Dyregrov og Kari Dyregrov

Når sorgen rammer en av dine ansatte. Atle Dyregrov og Kari Dyregrov Når sorgen rammer en av dine ansatte Atle Dyregrov og Kari Dyregrov Heftet Når sorgen rammer en av dine ansatte er utgitt av Landsforeningen uventet barnedød. Hovedforfatter er dr. philos Atle Dyregrov

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

Samarbeid om redusert sykefravær i prosessindustrien

Samarbeid om redusert sykefravær i prosessindustrien Samarbeid om redusert sykefravær i prosessindustrien av Hans Christoffer Aargaard Terjesen & Anne Inga Hilsen AFI-FoU 2013 Forord Dette prosjektet ble først ledet av seniorforsker Anne Inga Hilsen, som

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Teknologi og samfunn Smartere sammen Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 7031 Trondheim Telefon: 73 59 03 00 Telefaks: 73 59 03 30 Foretaksregisteret:

Detaljer

I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012.

I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012. Forord I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012. Gjennom denne meldingen ønsker vi å videreformidle noen av brukernes erfaringer i møte med tjenesteapparatet.

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

1. Journalist Asle Hansen, Dagbladets nettredaksjon. 2. Tittel Oljemarerittet

1. Journalist Asle Hansen, Dagbladets nettredaksjon. 2. Tittel Oljemarerittet 1. Journalist Asle Hansen, Dagbladets nettredaksjon 2. Tittel Oljemarerittet 3. Publisert Fra 5. november 2005 og publiseres fremdeles. Innledningsvis i Dagbladets papirutgave, men fra februar 2006 utelukkende

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

Trivsel og helse. tiltakshefte 2. Risikovurdering. Kartlegging. Handlingsplaner. Møter. Kvalitetsforbedring

Trivsel og helse. tiltakshefte 2. Risikovurdering. Kartlegging. Handlingsplaner. Møter. Kvalitetsforbedring Trivsel og helse Risikovurdering Kartlegging Handlingsplaner Møter Kvalitetsforbedring tiltakshefte 2 1991 2000 10 år med fokus på helse, miljø og sikkerhet 1991 TL forberedte implementering av Internkontrollforskriften

Detaljer

Forebygging og oppfølging

Forebygging og oppfølging Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 3. utgave 2015 1 Bedre føre var...

Detaljer

Brukerperspektiv på brukerstyrt personlig assistanse i Fredrikstad

Brukerperspektiv på brukerstyrt personlig assistanse i Fredrikstad Brukerperspektiv på brukerstyrt personlig assistanse i Fredrikstad Gunnar Salthe Klaus Michael Thomsen Høgskolen i Østfold Arbeidsrapport 2007:5 Online-versjon (pdf) Utgivelsessted: Halden Det må ikke

Detaljer

Redegjørelse for vaksinesaker

Redegjørelse for vaksinesaker Helse- og omsorgsdepartementet, Postboks 8011 Dep, 0030 Oslo Deres ref: 200684335/-HEJ Vår ref: 06/1722 Dato: 3. november 2006 Redegjørelse for vaksinesaker Det vises til Helse- og omsorgsdepartementets

Detaljer

Å leve med epilepsi PIA IANKE & JOHN ERIKSEN. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 11/06

Å leve med epilepsi PIA IANKE & JOHN ERIKSEN. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 11/06 Å leve med epilepsi PIA IANKE & JOHN ERIKSEN Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 11/06 Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) ble opprettet

Detaljer

Pårørendearbeid. Idékompendium. Løsblad fra en kokebok

Pårørendearbeid. Idékompendium. Løsblad fra en kokebok Pårørendearbeid Idékompendium Løsblad fra en kokebok Oppskrift + egne «hemmeligheter» Dette idékompendiet er laget over samme lest som en kokebok: Det gir en grov oversikt over hva man trenger for å gjøre

Detaljer

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Hitra kommune November 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden juni - november 2007.

Detaljer

Sykefravær gradering og tilrettelegging

Sykefravær gradering og tilrettelegging Rapport Sykefravær gradering og tilrettelegging Forfattere Solveig Osborg Ose, Silje L. Kaspersen, Silje Haus Reve, Roland Mandal, Heidi Jensberg og Jan Lippestad SINTEF Teknologi og samfunn, avd. Helse

Detaljer

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Depresjon - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Olaf Bakke Overlege, spesialist i psykiatri Sørlandet Sykehus HF Arendal Hensikten med dette informasjonsheftet Informasjonsheftet

Detaljer

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 2. utgave 2011 2 Forord både plikter

Detaljer

Nye uførepensjonister

Nye uførepensjonister R Nye uførepensjonister Erfaringer med NAV Rapport 2013-06 Proba-rapport nr. 2013-06, Prosjekt nr. 12043 ISSN: 1891-8093 HB, IE, PDS, SK/TTH, 10. mars 2013 Offentlig Rapport 2013-06 Nye uførepensjonister

Detaljer