Helsing frå den nye presten Sven Harald Nilsen Side 3 Slektslina på Kapteinsgården Side 34-38

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helsing frå den nye presten Sven Harald Nilsen Side 3 Slektslina på Kapteinsgården Side 34-38"

Transkript

1 SOMMAREN årgang Pris kr Solheim nett som heime! Uskedalen har sin eigen turiststasjon, og den har fått mykje ros opp gjennom åra. - Å komma hit er nett som å komma heim, er ord som går att. Aslaug og Henrik Lyse er eit framifrå vertskap. Hadde dei ikkje gjort alt sjølve, ville turiststasjonen truleg ikkje vore liv laga. Helsing frå den nye presten Sven Harald Nilsen Side 3 Slektslina på Kapteinsgården Side Postkort fortel historie Side Side 4-7 Kart over merka turløyper i Uskedalsfjella Side Tre vegar til Ulvanåso Side 29-31

2 USKEDALSPOSTEN Side 2 Leiar Uskedalen som besøksmål Skal Uskedalen bli eitt av besøksmåla rundt Folgefonna nasjonalpark? Det avheng i stor grad av oss sjølve, og no er grunnlaget lagt. Det initiativ som Uskedalen Utvikling ved prosjektleiar Kristian Bringedal har teke har i første omgang slege an på fylkesplanet. Fylkeskommunen har løyva av dei eit forprosjekt vil kosta, så no er det berre å koma igong! På fritidsområdet stiller vi svært sterkt og har uante mogelegheiter for vidare ekspansjon. Eg nemner i fleng: To godt utbygde båthamnar, to campingplassar tett på hamnane, vertshus og fristande turvegar i nærområdet og til fjells. Og når vi til slutt kjem til næring og utvikling har vi solide verksemder og kan få fleire: Eidsvik, Hjønnevåg, Solheim, Dønhaug, Friheim og etter kvart Fjellandsbø er nokre døme. Gjennom forprosjektet vil ein kvalitetssikra og førebu bygda på kva det inneber å bli eit slikt besøksmål. Forprosjektet vil vera knytt opp til særlege naturfaglege, kulturhistoriske, rekreasjons- og fritidsrelaterte, næringsmessige og utviklingsrelaterte verdiar. I tillegg kjem sjølvsagt samanhengen med reiselivssatsing og utvikling av lokalmiljøet og kunnskapsbasar med dokumentasjon av verdiar i og omkring nasjonalparken. Målsettinga med å gjera Uskedalen til eit besøksmål er å skapa interesse for dei store naturog kulturfaglege verdiane som bygda har. Ein vil synliggjera aktivitetar og attraksjonar og gjera sitt til at kunnskap vert formidla både til fastbuande og tilreisande. Uskedalen har utan tvil mange gode kort på handa i denne samanhengen og dei har altså i første omgang slått an i fylkeskommunen. Framfor alt har vi ei rekkje gode naturfaglege argument, Bygda vår er eit spektakulært tverrsnitt av landet vårt frå fjorden med Skorpo til Ulvanåsos topp. Og med omsyn til faunaen er det ikkje uvesentleg at vi er Norges største hjortekommune. Så kjem dei kulturhistoriske argumenta, med bygdetun, skulemuseum, bøkkerverkstad, Kapteinsgården og kyrkja, for å nemna nokre. Men sjølv om vi har mykje, vil det vera klokt å søkja ut for å læra meir. I denne samanhengen er det fleire gode lærestader også rundt Folgefonna Nasjonalpark og eitt av dei er Herand i Jondal. Sjølv om bygda har berre 230 innbyggjarar (Uskedalen har 1.014) har desse gjort ein imponerande innsats for å gje Herand fleire bein å stå på. Tradisjonelt er det ei jordbruksbygd, som Uskedalen. Men etter kvart er fleire næringar, til dømes akvakultur med 15 sysselsette, ein maskinentreprenør og ei databedrift. Men kanskje like interessant er kulturminne-satsinga i Herand. Bygda har teke mål av seg til å bli eit formidlingssenter og ein kunnskapsbase innan kulturminner knytt til bygda som busetjingsmønster. Kulturminner er meint i vidaste forstand, dei skal ikkje berre sjåast men også takast på og ikkje minst luktas og smakast, heiter det i ei utgreiing som vart laga då bygda søkte om å bli kulturminne-pilotprosjekt. Det vart ho ikkje, men det vart lagt ned eit grundig arbeid for å få fram korleis Herand kunne dra vekslar på det rike tilfanget av kulturminner som ho rommer og korleis desse kunne nyttast i næringsutvikling. Her har Uskedalen noko å læra. Reis til Herand! Ola Matti Mathisen Uskedalen har noko å læra.. til dømes i Herand.

3 USKEDALSPOSTEN Side 3 Helsing frå den nye presten: Den finaste forteljinga Av Sven Harald Nilsen Sven Harald Nilsen byrjar som sokneprest i Kvinnherad Prestegjeld i september. Då eg hadde søkt prestestillinga i Kvinnherad, var eg til intervju på bispedømekontoret. Eit av spørsmåla var kva for Bibel-forteljing som betyr mest for meg. Er det mulig å velja ut berre ei? Det er så mange vakre forteljingar, og mange som betyr noko. Men det er fint å tenkja gjennom spørsmålet; den forteljinga eg er mest glad i? Det er eit godt spørsmål, ikkje berre for prestar. Mange vil lista opp både ei og fleire forteljingar som på ein måte er deira forteljing. Og om nokre som no les tenkjer på sitt bibelvers og si forteljing, er det flott. Bibelen er jo ikkje gitt oss berre fordi vi skal vera orientert og ha kunnskap, men fordi den store forteljinga i Bibelen skal knytast saman med kvart enkelt menneske si livsforteljing. Når folk fortel kva Frelsaren betyr i liva deira, det er òg fine forteljingar. Eg fekk spørsmål om ei forteljing og svarte med to. Først, om då Jesus kom til læresveinane påskedagskvelden. Brått stod Han der og sa: Fred vere med dykk. Så viste Han dei handa sine og sida si, så dei skulle vite at det var Han, Den Krossfeste, døde som lever. Læresveinane blei glade då dei såg Jesus (Joh ). I tillegg til det som faktisk hende og vert fortald, har eg nokre gode opplevingar knytta til den forteljinga. Men meir om det når eg kjem. Det andre viktige er òg frå påskedagen. I siste kapetlet i Lukasevangeliet les vi om dei to læresveinane som var på tur frå Jerusalem til Emmaus. Medan dei snakka saman om alt som hadde hendt langfredagen og påskedagsmorgonen, kom Jesus. Og slik det blir fortalt i evangeliet, slik kjem Jesus ofte til menneske no òg. På usynleg vis kjem Han, går i lag med, er hos, høyrer når vi fortel, spør, forklarar og viser seg for oss særleg i nattverdfeiringa. Og så berre må dei fortelja det dei har opplevd til andre. Denne forteljinga kunne eg sikkert ha lese kvar søndag utan å bli lei. Eg er nok mest påske-prest. Nokre av dykk vil kanskje tenkja at de kan alle påskehistoriene. Men de treng ein prest som kan minna dykk på det som hende. Det er ved å høyra Bibel-orda at vi trur. At Jesus, som var død, lever, og kjem til oss no, er nesten for usannsynleg. Derfor må vi høyra det ofte, så ikkje trua blir borte. Og så vi ikkje lever som om Jesus ikkje lever. Og er eg påske-prest, så er eg nok pinse-prest. Den avgjerande pinse-hendinga var jo at evangeliet om Den Krossfeste og Oppstadne Jesus Kristus blei forkynt så folk trudde på Han. Og då kan eg vel vera prest for dykk alle dei vanlege kvardagane og søndagane. Eg ser fram til det. Helsing til dykk alle frå Sven H.

4 USKEDALSPOSTEN Side 4 Solheim nett som heime! Av Ola Matti Mathisen Aslaug og Henrik framfor eit hus dei med rette er stolte av. (Foto: Ola Matti Mathisen) Ein austlending som budde nokre dagar på Solheim Turiststasjon i fjor sa det slik: Det var utruleg triveleg der det var nett som heime! Slike vitnesbyrd har det vorte mange av opp gjennom åra. Og hvis Solheim ynskjer å heise ei slags verbal fane bør den lyda: Solheim nett som heime! Men kva er no vertskapet sin kommentar til eit slikt slagord? Aslaug (62) og Henrik (66) Lyse reagerar slik: - Jau, det kan ha noko for seg, for dei fleste seier at det er heimekoseleg hos oss. Men vi startar med nokre faktiske opplysningar: Tomta heitte heilt frå starten Solheim. Solheim Turiststasjon ligg på Nausthaugen og har adressa Nausthaugen 1. Det litt uvanlege og kanskje litt alderdommelege namnet kjem ikkje av at stasjonen er spesielt gammal, men har sin bakgrunn i at dei to meir naturlege namna pensjonat og gjestgiveri var opptekne ved dåpen: Kapteinsgården Pensjonat og Uskedal Gjestgiveri. Det var Aslaug sine foreldre Fridtjof Sunde (1904/1983) og Aslaug (født Døssland) som starta Solheim Pensjonat og det skjedde i Fridtjof var sjømann i fem år i ungdommen og då han hadde vore innom 17 land på sju båtar kom han heim att i Det var fyrst då eg fekk forståelse av kor fint turistland vi har, sa han då han på 1960-talet heldt eit kåseri i Rotaryklubben. Bil-pioner i Uskedalen Men først satsa Fridtjof sterkt på bilar, noko som er ei eiga, spanande historie. Han og Aslaug vart gift i 1929 og same året byrja han å køyra bil som den første i Uskedalen..- Vi hadde eigentleg ikkje lov til å køyra fordi vegen frå Herøysund til Løfallstrand ikkje var open for biltrafikk den gongen, fortalde han. Det var 40 grinder mellom Utåker og Løfallstrand, men så var det heller ikkje mange bilar. Fridtjof køyrde mange langturer om sommaren til Oslo eine vegen og over Sørlandet tilbake. - Då eg køyrde på desse turane gjennom fleire fylker såg eg alle som dreiv med hotell og pensjonat. Då såg eg også kor langt tilbake Kvinnherad låg i turistnæringa og det gjer dei framleis, sa Fridtjof. Han streka under at ein føresetnad for å starta noko i denne næringa var skikkelege vegar. Og etterkvart vart vegstellet også i Kvinnherad slik at det hadde noko for seg å utvikla eit tilbod for dei som for langs vegen.

5 USKEDALSPOSTEN Side 5 To drosjer parkert foran huset før Solheim vart opna biletet er truleg frå Bilen til høgre var Sundes Plymouth medan bilen til venstre truleg tilhøyrde Mikal Røssland på Husnes. (Familien Syse sitt private fotoarkiv) Skulle ha vore butikk Der Solheim vart bygt, skulle det eigentleg ha lege ein butikk. Gabriel Myklebust, morfaren til Alf Kristiansen, sette opp ein mur på 1920-talet, men det vart aldri noko av butikken fordi han gjekk bort. Fridtjof overtok muren i 1931og bygde eit kassehus på 8 x 8 meter i to høgder i Det budde eit tid tre familiar i huset. Det skulle gå tretti år før kassehuset vart til turiststasjon. - Eg bygde mest med tanke på sommardrift og difor satsa eg mest på dobbeltrom, Men då vi kom vel i gang vart det mange reisande som stoppa her. Difor vart det til at vi hadde ope heile året. I dei 11 romma med 23 senger vart for det meste berre halvdelen av sengene nytta om vinteren på grunn av at det var mest spurnad etter enkeltrom, fortalde Fridtjof. Mange gonger måtte dei leggja folk i privatsalongen eller køyre folk til Musland. Der hadde Fridtjof bygt eit hus med tre soverom. Fleire utvidingar Det var etter at SØRAL starta i 1964 det for ålvor vart trong for overnattingskapasitet i Kvinnherad. Til dømes budde sveitsaren som skulle bli den første sjefen for fabrikken på Solheim ei tid. Då var det ingen hotell korkje på Husnes eller i Rosendal. I Rotary-kåseriet kom Fridtjof med mange tankar om vidare utvikling av turistnæringa. Mellom anna kom han inn på dei mange fine rasteplassane han hadde sett andre stader. - Vi har mange slike plassar på vegen mellom Utåker og Lyngstrand som lett kunne gjerast i stand til slik bruk, sa han og utfordra kommunen til å gjera noko: - Det vil bli bra inntekter for kommunen om dei hjelper til med byggjing av hotell og pensjonat og andre ting som turistnæringa dreg med seg. Når det blir lagt til rette, vil turistane stoppa her! Før Solheim-opninga i 1956 vart bygningen utvida mot nordvest. Aslaug Lyse, som den gongen var 12 år, hugsar at sprengingsbas Olderkjær sprengte så det rista for å skaffa plass til utvidinga, som Johannes Wang og sønene Sigurd og Fridtjof hadde ansvaret for. Aslaug hadde to eldre søstre, Torhild (født 1939) og Anlaug (født 1941) og Solheim vart ei typisk familiebedrift der alle tok eit tak. I 1956 starta Solheim Turiststasjon, men det var mange funksjonar der i tillegg gjennom åra: Drosje, brannstasjon, bensinstasjon og post. (Flyfoto frå familien Lyses sitt private fotoarkiv).

6 USKEDALSPOSTEN Side 6 Slik såg Solheim ut i 1958, altså eit par år etter opninga som gjestgiveri. (Familien Lyse sitt private fotoarkiv) Eit nytt byggjesteg er snart klart på Solheim. Utviklinga på Solheim Drifta av Solheim kravde sitt og etter kvart vart annan verksemnd trappa ned. Mor Aslaug hadde vore bud på telegrafen i Beinavikjo og far Fridtjof hadde køyrd drosje, vore postbud i dalen og hatt bensinstasjon. Men han heldt i ein viss grad fram med drosjekøyringa heilt til utpå talet Aslaug hugsar at det var svært mange handelsreisande og at det var eit stort innslag av eldre damer frå Bergen som kom att sommar etter sommar. Gjennom Norsk Folkeferie vart det formidla ferieopphald for koner med born frå Stord og det var også atskillige som hadde bryllupsfest på Solheim. Mange møter for lag og foreningar vart og halde der den gongen som no. Til dømes var Rotary der fast kvar tirsdag i ei årrekkje. Solheim vart utvida mot nordøst i 1965 og mot vest i Då han omtala den første utvidinga i kåseriet fortalde han at han i mange år hadde hatt planar om å få ny spisesal og kjøken slik at han kunne dekke for 100. Han hadde også ein draum om å auka sengjekapasiteten slik at han kunne få plass til ytterlegare 30 gjester. - Om sommaren har det ofte vore spurnad frå busselskap om vi kan servere lunsj, men vi har alltid vore nøydde til å seia nei på grunn av for liten plass, fortalde Solheim-verten. Og så la han til: - Med ein så vakker natur som det er på desse traktene skulle det vera store mogelegheiter for at vi kunne få meir turistar til oss, slik som inne i Hardanger! Det var ei utsegn som er minst like aktuell 40 år seinare! Fridtjof trakk fram Uskedalsfjella som vi kan sjå langt uti Nordsjøen. Han meinte at at ein måtte heilt til Nord-Norge for å finna fjell som minte om Nåso! Solheim-verten uttala at det var interessant å vera pensjonatvert sjølv om det ofte kunne verta travelt. Særleg kjekt syntes han det var å få att dei same gjestene, for det var eit prov på at dei hadde likt seg.. Men eit stort ynskje hadde han: At det kom oljegrus på vegen! Aslaug og Fridtjof hadde ansatte frå tid til annan, mest om sommaren. Drifta gjekk bra, men dei trappa noko ned etterkvart. Det vart færre av dei som budde der i fleire veker om sommaren, men samstundes kom det fleire turistar på døra. Den neste generasjon Så over til den neste generasjon: Aslaug byrja si yrkeskarriere med jobb hos Arnesen i Beinavikjo (Uskedalen Handelsforening). Etter handelsskule i Bergen bar det heimatt og avbrote av jobb i forsikring og Englandsopphald jobba ho på Solheim. Så traff ho under ein dansefest på Helgheim ein kjekk elektrikar nordfrå som jobba for Siemens og var med på oppbygginga av SØRAL. Dermed var det gjort og sidan har Aslaug og Henrik vore trufaste parhestar. Henrik var reisemontør for Siemens fram til 1975 og sidan da og til pensjonistalderen var nådd i fjor har han vore ansatt i Kvinnherad Energi (tidlegare Kraftlag) -Og i tillegg har eg vore lakei og kelner på Solheim, seier Henrik, som no er alt på Solheim på heiltid.

7 USKEDALSPOSTEN Side 7 Blomeprakt på Solheim med verten på tråppa i (Familien Lyse sitt private fotoarkiv). Det var ein mjuk overgang mellom dei to generasjonane inntil Aslaug og Henrik tok over drifta hausten 1985, etter ein rolegare periode. Gjer det sjøl har vore eit motto for dei to og dei har verkeleg teke det bokstaveleg.. Henrik har gjort ein imponerande jobb med restaurering og oppusssing av heile huset, så og seia utan hjelp frå andre. Lydisolering mot riksvegen er her eit unnatak. Også alt anna har dei to gjort utan å leiga inn hjelp. - Ellers hadde det ikkje gått, med satsing på betalt arbeidskraft hadde vi kasta inn handduken etter stutt tid, seier Solheim-paret. Ojamn drift i deira tid Dei karakteriserer drifta som ojamn i deira tid. I starten var det mange faste reisande og det galdt i dei første ti åra. Då var dei rett og slett ryggraden i drifta. Men no glimrar desse med sitt fråver med unnatak av tre-fire faste. Dei første åra hadde dei også mange turistar, men etter kvart vart det mange sengar i Rosnedal. I nokre år har dei hatt like stor omsetnad på overnatting og servering. - Det er til dømes ingen tvil om at vi vart redda av serveringa i fjor. Vi har dekt behovet i bygda på dette feltet. I tillegg er det ein fordel å vera midt i kommunen, seier Aslaug og Henrik, som omtalar TINE og GILDE som døme på gode kundar. Men særleg bygdafolk er flinke til å bruka Solheim og satsinga på turistar har vore trappa ned..det har då heller ikkje vore aktuelt å ta imot busslaster, ettersom maksimal kapasitet er 20 personar. Men eit fotballag med reserver kan få plass på Solheim! Når familiehendingar skal feirast er Solheim staden. Til dømes feira Margrethe Dønhaug bursdagen sin der kvart einaste år dei siste 10 åra ho levde. - Men har dykk aldri fri, spør vi vertskapet. - Jau, vi har stengt i jula og påska og tek to vekers ferie når det er roleg om hausten. Sist haust for vi til dømes heilt til Kina og vi har vore på cruise i Middelhavet. Vi skal halda på så lenge vi orker, det er sjølvsagt helsa som avgjer. Og hvis du spør om kven som skal ta over er svaret at vi håper Solheim går vidare i slekta. Enno har ingen arvtakar meldt seg, men vi tek ikkje det så tungt førebels.

8 USKEDALSPOSTEN Side 8 10 på gata! Av Thomas M. Mathiesen (12 år) og Eirin R. Kjærland (12 år) Spørsmål: 1: Kva skal du gjera i ferien? 2: Har du bada i år? Vidar Haugland - Eg skal gå tur i fjellet, og jobba på hytta. - Nei, berre i badekaret. Svein A. Sunde - Eg skal jobbe litt heime, fordi eg har massse ting å gjera rundt huset. Og ut i båt skal eg og. Og kanskje ein biltur i nokre dagar. - Nei, eg har ikkje bada i år. Ann Lisbeth Moen - Eg skal reise til Danmark og Elverum, og så skal eg vera heima og bada. Og eg skal fly modellfly. - Ja, 3 gonger. Synnøve Bringedal - Skal kanskje på hytta, og vera heima, og vera på stranda. - Ja, mange gonger. Jone R. Kjærland. - Eg skal til Sverige og etterpå skal eg på hytta og bada. - Ja, tre gonger. Trond Myklebust. - Eg skal til dyreparken i Kristiansand. - Ja. Tørres L. Myklebust. - Eg skal til dyreparken i Kristiansand. - Ja. Rita Ramondou. - Ta i mot familien, bade og jobbe i hagen. - Ja, men ikkje ute. Gotfred Bakke - Gå på fjellet i Gjetingsdalen. - Nei, har vannskrekk. Juni-aug. i kyrkje og bedehus Uskedal bedehus Stengt i sommar pga. ombygging av toaletta og oppgradering av el-anlegget. Uskedalen Kyrkje 01. juli kl Friluftgudsteneste på Skorpo ved John Victor Selle 12. august kl Gudsteneste ved John Victor Selle 09. september kl Konfirmantpresentasjon Tor Gundersen - Ta eksamen, slappa av og kanskje jobba. - Nei, berre i badekaret. Utgivar: Hobbyklubben i Uskedalen Redaksjonen: Eirin R. Kjærland (12 år ) Thomas M. Mathiesen (12 år ) Ola Matti Mathisen (leiar) Tore Mathiesen (leiar) Britt Torill M. Mathiesen (leiar) Kontakt: Hobbyklubben v/tore Mathiesen Musland 2, 5463 Uskedalen Tlf: / Ola Matti Mathisen Tlf:

9 USKEDALSPOSTEN Side 9

10 USKEDALSPOSTEN Side 10 Tur til Skorpefjellet Av Eirin R. Kjærland (12 år) og Thomas M. Mathiesen(12 år) Foto: Eirin R. Kjærland. Ein liten matbit på toppen. Når du skal til Skorpo må du i båt. Det kan vera ein forfriskande tur. Vi tok ut frå Uskedalen og la til ved kaien til Johannes Hauge. Det var lett å finna ut kor vi skulle gå. Det var godt merka med raude T-ar. På turen opp til garden til Johannes Hauge, ser vi mange gamle minner. På garden er det mange forskjellige dyr. Vi såg både sauer, kyr og høner. Hanen spankulerte rundt omkring. Johannes hadde det travelt, for dei 6 melkelamma visste kor maten var. Han brukte morsmelkerstatning i starten, men det blei for dyrt. No er det ammekua som held livet i lamma. Alle sauene fekk trillingar og firlingar i år, så derfor blei det så mange melkelam. Mykje arbeid og mykje kos.det var ein fin dag på Skorpo, men når vinteren set inn kan det nok vere mange tunge tak. Vi følgde T-ane oppover og kom snart inn i skogen. Der var det nokre bratte kneikar å gå opp. Når vi hadde komme eit stykke opp, stod det ei kjempe bratt trapp som såg ut som ein stige. Den var litt lealaus, så derfor kunne det vore bra om nokon kunne festa den litt betre. Då vi hadde kome oppforbi skogen var det veldig fin utsikt til alle kantar. Det vart mykje fotografering då vi såg kor fin utsikt det var. Så var vi kome opp på toppen som ligg på 234 meter over havet, og vi hadde brukt cirka ein time. Nista vart teken fram, og vi kosa oss veldig mykje. Vi sette oss nedforbi varden i ly for nordavinden. Det vart mykje prating, men lite eting. Etter ein god lang pause, var vi klare for å ta fatt på turen ned. Det gjekk litt raskare denne vegen. Trappa var skummel, og fleire av oss gjekk baklengs ned. På veien over bakkane til Johannes, var vi og såg til hjorteskremselet til Johannes. Heile 30 stykker har vore observert i ein flokk, men Johannes meinte det var endå fleire enn det på øya. Så mykje gras som hjortane åt, lurte han på om det vart nok for til dyra på garden til vinteren. Vi var alle enige om at det hadde vore ein kjempekjekk tur, og at vi gjerne gjer det fleire gonger. Det er kjekt å vera mange i lag på tur. Skorpo ligg berre minuttar utanfor Uskedalen sentrum, og er ein veldig fin plass å gå tur. Det er eit landskap ein drøymer seg tilbake i på ein så fin sommardag.

11 USKEDALSPOSTEN Side 11 Ein må i båt for å koma til Skorpefjellet. Merka sti frå kaien. Frå kaien opp mot den merka stien. Fine dager å gjøre seg feit på Skorpo. Ein liten nyskjerrigper. Skorpa sitt eige hjorteskremsel. Johannes H. matar flaskelamma. Fruktbløming på Skorpo. Idyllisk natur.

12 USKEDALSPOSTEN Side 12 Praktisk løysing på vanskeleg terreng. Tre glade og fornøyde turgåarar. Eirin og Harald fotograferar Uskedalen frå Skorpo. Flott utsikt frå Skorpefjellet mot Uskedalen. Det smaker med niste når målet er nådd. Kristorn i bløming. Hugs å lat att grinda. Så går kursen heim att etter en flott tur til Skorpefjellet.

13 USKEDALSPOSTEN Side 13 Postkort fortel historie - også om Uskedalen Av Ola Matti Mathisen Aud Karin Løvfall har ei imponerande samling av postkort. (Foto Ola Matti Mathisen). Postkort fortel historie også om Uskedalen - og vi er så heldige å ha ei frå bygda som sit inne med ei gedigen samling postkort også herifrå. Det er Aud Karin Løvfall (født Bjelland) på Løvfallstrand, som har ei fortid her. Ho er riktignok fødd i Dimmelsvik, men kom til bygda vår som femåring og vart der i 15 år til ho i 1965 var gift med Johannes Løvfall. Faren var skomakar og det er mange uskedelingar som hugsar han med glede. I fergestadgrenda har Aud Karin vore ein krumtapp saman med mannen i alle år sidan. Dei har drive både campingplass, butikk og postkontor og Aud Karin har vore ansatt i posten i 25 år. - Eg har alltid vore ein samlar og samlar på så mykje løye, også frimerke og myntar, fortel Aud Karin. Ho har også alltid kjøpt og samla på postkort, men samla systematisk på dei berre dei tre siste åra. No har ho kome så langt at ho har sett opp kort tematisk og under den andre messa til samlarklubben i Kvinnherad presenterte ho samlinga si. Ikkje minst fekk vi då sjå ein flott serie med bunadskort og kort frå to gamle turistvegar: Odda-Bratlandsdalen-Røldal-Suldag og Kvinnherad-Folgefonn-Odda. I den siste serien inngår mellom anna unike foto som syner korleis ferdsla over fonna gjekk føre seg i gamle dagar. Korta frå Mauranger som Aud Karin har, illustrerar ikkje minst kor viktig denne staden var som innfallsport for turistar i tidlegare tider, til dømes med cruise-skip frå England som kom ein gong i veka.

14 USKEDALSPOSTEN Side 14 Foto frå anslagsvis Foto: Normann Neset i Foto: Ola Matti Mathisen Aud Karin har også mange fine postkort frå Uskedalen. Dei hadde ho ikkje med seg på messa, men ho har gjeve Uskedalsposten høve til å trykke eit utval av dei. Det interessante med postkort er ikkje minst å identifisera når dei er teke, og her er sikkert mange av lesarane flinkare enn oss med omsyn til å treffa dei riktige årstala. Det er grunn til å tru at dei postkort vi gjev att her set i gang mange diskusjonar rundt om i heimane. - Men eg har enno ikkje gått så systematisk til verks som eg burde, og no skal eg ta meg skikkeleg saman. Eg har så langt problem med å finna fram sjølv i korthaugen, seier samlaren på Løvfallstrand. Samlinga hennar har mange nærast legendariske namn frå lista over postkortfotografar. Vi nemner i fleng Wilse og Normann frå riksplanet og Knudsen (Odda), Nordahl og Røvde frå lokalplanet. Når det gjeld flyfotografi er det naturleg nok Widerøe og Norrønafly som dominerer også her, men også Harstad Kunstforlag har fotografert bygda frå lufta. Når vi no gjev att eit utval av postkorta, tillet vi oss også i nokre tilfelle å supplera med fotos frå i dag for å streka under at noko har skjedd også med bygda vår både med omsyn til busetnad og vegetasjon! Men det er bortimot umogeleg å fotografera frå eksakt same staden fordi vegetasjonen har eksplodert i dei seinare åra. Det er også nødvendig å presisere at årstalla er anslag og lesarane har sikkert korreksjonar å koma med.

15 USKEDALSPOSTEN Side 15 Dette biletet vart teke rundt Foto: Normann - og dette truleg i Foto: Normann Utsikt frå same staden i Foto: Ola Matti Mathisen

16 USKEDALSPOSTEN Side 16 Utsikt frå Skårhaug i Foto: Runde Slik var elva nedanfor brua i Foto: Normann Sentrale delar av Uskedalen i Foto: Widerøe

17 USKEDALSPOSTEN Side 17 Dette er det eldste postkortet frå Uskedalen i samlinga. Det er teke i Foto: Wilse Beinavikjo ca Foto: Harstad Sentrale delar av Uskedalen i Foto: Norrøna fly

18 USKEDALSPOSTEN Side 18 Utsikt mot sentrum frå Feet i Foto: Normann Blikk frå sjøsida rundt Foto: Normann

19 USKEDALSPOSTEN Side 19 Rundt 1980 frå toppen ovanfor Halsane. Foto: Normann og omtrent frå same staden i Foto: Ola Matti Mathisen

20 USKEDALSPOSTEN Side 20

21 USKEDALSPOSTEN Side 21

22 USKEDALSPOSTEN Side 22 GOD SOMMAR LISES BRUKT Mykje fint i gamalt og antikk: Golvsymaskin Golvrulle Bord Stoler Senger Bilder Steintøy Radioer Båtkoøyer Lykter Vaskeservant Nattbord Kister m/m. Alle bøker ½ pris. Ope: mån., ons. og tors Fre , Laurd Tysdager Stengt. Tlf / RH Racing er forhandlar av kvalitets merke som: Modell Racing Fuel - Futaba radio utstyr -Arc fly Super tiger flymotorer - Traxxas biler som T-Maxx og REVO Vi skaffer det meste til ein lavere pris ein dei fleste!! Uskedalsvegen Uskedalen E-post: Tlf:

23 USKEDALSPOSTEN Side 23 Bøkkerverkstaden kulturminne og møteplass Av Ola Matti Mathisen Bøkkerverkstaden med den nye kaien til venstre (Foto: Ola Matti Mathisen) Bøkkerverkstaden nede ved Storsundet på Rød i Uskedalen er både eit eineståande kulturminne og ein unik møteplass med tanke på tilskipingar av ymse slag og 23. juni blir den enda meir attraktiv. Då blir ein nesten 20 meter lang og vel fire meter brei kai opna etter stor dugnadsinnsats. Det skjer under den årlege, tradisjonelle bøkkerkvelden. Brudeparet kom luftvegen Det er overskotet av desse arrangementa som har gjort det mogeleg å satsa på ein slik kai, men det er likevel ikkje nok. Difor vil dei skaffa inntekter ved å leiga ut Bøkkerverkstaden med kai til blåturgrupper, personalgrupper, lag og organisasjonar. Kaien er med andre ord så stor at mange gjester kan få plass der utan problem. i tidlegare tider. Nå er det berre fantasien som set grenser for originale måtar å komma til triveleg samver i ein spesiell atmosfære. I byrjinga av juni slog eit brudepar an tonen dei kom luftvegen til brudlaupsfesten sin i verkstaden. Kva blir det neste? Tønneproduksjon i tretti år Men mange av dei som kjem til Bøkkerverkstaden i dag er nok heller blanke med omsyn til kunnskap om kva som har gått føre seg i dette huset med den digre skorsteinen. Stutt sagt gjekk det her føre seg produksjon av tønner frå sist i 1880-åra til først på 1920-talet. Slik produksjon har vore viktig for mange lokalsamfunn langs kysten ned gjennom århundra og svært mange av småbrukarane både i vår bygd og andre bygder henta kjærkomne inntekter på denne måten. Godt sildeinnsig ga støtet til verksemda. Far lærte son bøkkerhandverket. Dei arbeidde tønner i eit uthus, i kjellaren eller i naustet. Særleg gjorde gardar med skog det godt

24 USKEDALSPOSTEN Side 24 Det har vore eit mangeårig ynskje å få ein slik kai ved Bøkkerverkstaden, for at ein skulle kunne ta i mot folk som kjem sjøvegen som ein gjorde det på denne produksjonen, som på einskilde bruk vara heilt inn på 1940-talet. Det var folket på bruksnummer tre på Rød som Bøkkerverkstaden fotografert frå den nye kaien (Foto: Ola Matti Mathisen) fekk bygd den etter måten store verkstaden og det var truleg Jens Kristoffer Jensson som gjorde det. Han var son av Jens Jensson Myklebust og Kari Nilsdotter Skorpo og vart fødd i Folketeljinga for 1900 fortel at han dette året dreiv med tønneproduksjon. Seinare flytta han til Borgundøy saman med kona, Andrea fødd Dale. Utanfor verkstaden vart det i si tid sett opp eit lagerbygg med høve til innlasting rett frå lageret, men dette bygget vart reve og sett opp som løe av Helge Rød mann på det meste Tønneverkstaden på Rød gav på det beste arbeid til 8-10 mann. Av folketeljinga for 1900 går det fram at det var 67 bøkkerar i arbeid i kommunen, men det var berre slik som laga tønner i smått. Den store tønnefabrikken i Dimmelsvik kom utanom og der kunne det vera meir enn mann i arbeid. På eit bilete i Bygdesoga er det 34 arbeidarar. Det er dermed dekning for å seia at langt over femårsmeldinga til amtmannen for bolken 1866/1870 at fartøybyggjing og tønneproduksjon sysselsette mange. Bøkkeryrket var av amtmannen rubrisert under sysselsætter mange hænder og give overskud til salg. På ein ti timars arbeidsdag laga kvar mann på det jevne 10 tønner. Men allereie på 1500-talet var det tønneproduksjon som ei attåtnæring til gardsbruket. Produksjonen var konjunkturbestemt og nær knytt til sildesaltinga langs kysten. I bygdesoga står det at tønnefabrikken i Dimmelsvik skapte liv og rørsle og at dei store skipa som kom frå Sør-Amerika med stav førde med seg ein pust frå verda der ute. Det var ein bieffekt av tønneproduksjonen her inne i fjordane. Men i åra etter 1920 var det slutt ved dei mindre verksemdene. Med straum vart produksjonen automatisert og større tønnefabrikkar vart einerådande. Korleis var så arbeidsprosessen? Stikkordmessig kan den kort samanfattast slik: Først vart

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min DET MØRKNAR SVEVNENS KJÆRLEIK JAMNE BØLGJER EIT FJELL I DAGEN eg står og ser på dei to hjortane og dei to hjortane står og ser på meg lenge står vi slik eg står urørleg hjortane står urørlege ikkje noko

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer:

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer: Velkomen til Dette heftet tilhøyrer: 1. samling: Kva er Bibelen? Skapinga. Babels tårn Forskaroppgåve 1 På denne samlinga har vi snakka om Bibelen. Det er ei gammal bok som har betydd mykje for mange.

Detaljer

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 1 TEIKNSETJING Punktum (.) Vi bruker punktum for å lage pausar i teksta. Mellom to punktum må det

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Turmål 2009 - Vestre Slidre kommune. 1 Bergstjednet (856 moh)

Turmål 2009 - Vestre Slidre kommune. 1 Bergstjednet (856 moh) 1 Bergstjednet (856 moh) Posten er sett opp ved nordenden av Bergstjednet (856 m.o.h.), som er det einaste tjednet på Slidreåsen/Magistadåsen. Parker ved fylkesvegen over Magistadåsen der skogsbilvegen

Detaljer

Jon Fosse. For seint. Libretto

Jon Fosse. For seint. Libretto Jon Fosse For seint Libretto Personar Eldre kvinne, kring seksti-sytti Middelaldrande kvinne, kring førti Mann, kring femti Fylgje Yngre kvinne, kring tretti Med takk til Du Wei 2 Ei seng fremst, godt

Detaljer

Jon Fosse. Kveldsvævd. Forteljing. Oslo

Jon Fosse. Kveldsvævd. Forteljing. Oslo Jon Fosse Kveldsvævd Forteljing Oslo 2014 Det Norske Samlaget www.samlaget.no Tilrettelagt for ebok av BookPartnerMedia, København 2013 ISBN 978-82-521-8585-0 Om denne boka Kveldsvævd er ein frittståande

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING NYNORSK INNHALD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLAST... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEIING VED LEIAR... 2 4. BØN... 2 5. MINNEORD...

Detaljer

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER AV ALF KJETIL WALGERMO Mitt bankande hjarte. Ungdomsroman. Cappelen Damm, 2011 Mor og far i himmelen. Illustrert barnebok. Cappelen Damm, 2009 Keegan og sjiraffen. Illustrert

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Austigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei alle sammen! Plassebakken Barnehage BA I januar har vi nytta oss av det fine veret å vøre mykje ute! Sjølv om det

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

VELSIGNING AV HUS OG HEIM

VELSIGNING AV HUS OG HEIM KR 15.4/12 VELSIGNING AV HUS OG HEIM 1 Denne liturgien kan brukast når folk bed presten eller ein annan kyrkjeleg medarbeidar om å koma og velsigna den nye heimen deira. 2 Dersom presten blir beden om

Detaljer

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Velkomsthelsing. Leiar: Forsamlinga skal i dag ta imot dette barnet (bruk gjerne namnet). Vi gjer dette med glede og i bevissthet om det ansvaret dette legg på

Detaljer

Ute mat Korleis laga god mat UTE

Ute mat Korleis laga god mat UTE Ute mat Korleis laga god mat UTE Sigrid Henjum- 03. desember 2013 1 Taco - ein favoritt også på tur. 4 pers Ingrediensar: 600-800 g kjøtdeig av storfe, hjort, kylling eller svin 1 boks mais 1 paprika i

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd.

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Oppsummering/ evaluering av oktober Oktobermånad starta me med eit lite epleprosjekt. Inndelt i grupper, fekk alle barna vere med på tur for å hauste eple og plommer.

Detaljer

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo - Glytten 23. årgang Januar 2014 Helsing frå Lyngmo Når du mottek Lyngmoglytten denne gangen er det travelt arbeid i gang på kjøkkenet

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

Bruk av læringsvenn ved Månen som ville lyse som ei sol

Bruk av læringsvenn ved Månen som ville lyse som ei sol Bruk av læringsvenn ved Månen som ville lyse som ei sol Månen som ville lyse som ei sol (2012) av Elin Grimstad - og bruk av læringsvenn på 1. trinn PRESENTASJON AV BOKA: Kvifor er eg ikkje meir som sola?

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 På tur med barnehagen Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 Standarane, teikn på kvalitet. Desse tre standarane er felles for alle barnehagane i Eid kommune. Dei skal vise veg til korleis vi skal få god kvalitet

Detaljer

Månadsbrev for Hareid Rotaryklubb januar 2016 Referent Øystein Alme

Månadsbrev for Hareid Rotaryklubb januar 2016 Referent Øystein Alme Månadsbrev for Hareid Rotaryklubb januar 2016 Referent Øystein Alme 04.januar Møtet denne kvelden starta med songen Du ska få ein dag i mårå av Alf Prøysen, 1971. Bernhard H. ønskte vel møtt og informerte

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 3. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 3. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 3 Nynorsk Leite etter mat Her er tre prosjekt som handlar om kva små skapningar et, og korleis dei leiter etter mat. Først må du finne verkelege maur,

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Eit undervisningsopplegg for 6. trinn utvikla av Opplysningskontora i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakane Forsøk 1 Forsøk 2

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1 Rolf Lystad 12.05.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

3. og 4 klasse på Straumøy Gard måndag 29.09.09

3. og 4 klasse på Straumøy Gard måndag 29.09.09 3. og 4 klasse på Straumøy Gard måndag 29.09.09 Då ungdomsskulebussen stoppa i Straumøykrysset kom 3. og 4. klasse veltande ut av bussen, klar til ein ny dag på Straumøy Gard. Marta, Marie og Janna var

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

LOV 1950-12-08 nr 03: Lov om norsk riksborgarrett 1

LOV 1950-12-08 nr 03: Lov om norsk riksborgarrett 1 LOV 1950-12-08 nr 03: Lov om norsk riksborgarrett 1 -------------------------------------------------------------------------------- DATO: LOV-1950-12-08-3 OPPHEVET DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet)

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Rundt 1000 var samla på Gulatinget for å feire Grunnlova. Foto: Anne Hovland Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Anne Hopland http://www.firda.no/nyhende/article7453154.ece Publisert 01.07.2014

Detaljer

Månadsbrev for ROSA mars 2015

Månadsbrev for ROSA mars 2015 Månadsbrev for ROSA mars 2015 Oppsummering/ evaluering av mars Mars har vore ein lunefull månad med tanke på veret, men vi gledar oss over mange fine dagar med sol og vårleg varme. Har vore mykje ute og

Detaljer

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 I denne rapporten vil eg ta føre meg dei 7 fagområda i rammeplanen. Eg vil skrive litt om kva rammeplanen seier og deretter gjere greie for korleis me har arbeida

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

Velkomen. til kulturbygda. Lærdal

Velkomen. til kulturbygda. Lærdal Velkomen til kulturbygda Lærdal Ein tur i Hans Gjesme sine motiv Den lokale kunstnaren Hans Gjesme gav ved sin død i 1994 Lærdal kommune ei kunstgåve på vel 1500 kunstverk som omfattar måleri, grafikk,

Detaljer

Kva kompetanse treng bonden i 2014?

Kva kompetanse treng bonden i 2014? Kva kompetanse treng bonden i 2014? Fagleiar Bjørn Gunnar Hansen TINE Rådgjeving Samtalar med 150 mjølkebønder dei siste 6 åra, frå Østfold til Nordland Kompetanse Kunnskap (Fagleg innsikt) Ferdigheiter

Detaljer

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 1 SETNINGSLEDD Verbal (V) Eit verbal fortel kva som skjer i ei setning. Verbalet er alltid laga

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

3 dl havregryn 3 ss kakao ¼ ts kanel Ei klype salt 1 ts vaniljesukker 200 g kesam 5 ss honning Kokos

3 dl havregryn 3 ss kakao ¼ ts kanel Ei klype salt 1 ts vaniljesukker 200 g kesam 5 ss honning Kokos På veg inn i påskedagane planlegg eg gode ting ein kan kose seg med. Ein god marmelade, "sunt" påskegodteri og to deilige dessertar får du servert av meg i dag. Sjokolade er det klassiske påskesnopet,

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

Forord Ein dag stod eg i stova til ein professor. Han drog fleire tjukke bøker ut av dei velfylte bokhyllene sine og viste meg svære avhandlingar; mange tettskrivne, innhaldsmetta, gjennomtenkte, djuptpløyande

Detaljer

Her er Monica, Stian, Kenneth, Tor Andrè og Matias dei vaskar poteter.

Her er Monica, Stian, Kenneth, Tor Andrè og Matias dei vaskar poteter. RAPPORT FRÅ STRANDEBARM SKULE TYSDAG 18/10-05 Gruppa vart delt i 3. Det me skulle gjera i dag var: gjera klar grønsaker til marknad, stell i fjøset og steike pannekaker på stormkjøkken. Poteter og gulrøter

Detaljer

Brødsbrytelsen - Nattverden

Brødsbrytelsen - Nattverden Brødsbrytelsen - Nattverden 1.Kor 11:17-34 17 Men når eg gjev dykk desse påboda, kan eg ikkje rosa at de kjem saman til skade, og ikkje til gagn. 18 For det fyrste høyrer eg at det er usemje mellom dykk

Detaljer

KappAbel 2010/11 Oppgåver 2. runde - Nynorsk

KappAbel 2010/11 Oppgåver 2. runde - Nynorsk Reglar for poenggjeving på oppgåvene (sjå konkurransereglane) : Rett svar gir 5 poeng. Galt svar gir 0 poeng Blank gir 1 poeng. NB: På oppgåvene 2 og 5 får ein 5 poeng for 2 rette svar. Eitt rett svar

Detaljer

Regnet sit som glanspapir på hender og føter Vinden ser det eg ikkje ser Han som smiler under vindauget. Eg rissar ikkje namn

Regnet sit som glanspapir på hender og føter Vinden ser det eg ikkje ser Han som smiler under vindauget. Eg rissar ikkje namn Dans meg Lat meg sjå deg utan andlet, lat meg gå med deg i skogen utan klede. Vis meg dit du aldri før har vore, sei meg det du aldri før har tenkt. Våg meg utan sko og utan pust. Dans meg dit du vil Hudsong

Detaljer

Opning av Fellesmagasinet 14.04.2009 ved fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg

Opning av Fellesmagasinet 14.04.2009 ved fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg Opning av Fellesmagasinet 14.04.2009 ved fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg Kjære alle! Gratulerer alle med dagen. Dette er ein merkedag for bevaringstenestene både her i fylket og nasjonalt! Hordaland

Detaljer

Tormod Haugland Straumen går Dikt FORLAGET OKTOBER 2012

Tormod Haugland Straumen går Dikt FORLAGET OKTOBER 2012 Tormod Haugland Straumen går Dikt FORLAGET OKTOBER 2012 Straumen går Vatnet kom som regn frå skyene det kom inn frå havet i tunge mørke skyer dei drog seg lågt inn over kysten og lét dropane falle det

Detaljer

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN SOGN & FJORDANE FYLKESKOMMUNE KULTURAVDELINGA RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN I SAMARBEID MED FLORA HISTORIELAG FLORA KOMMUNE Torleif Reksten og Hermod Seim ved skiltet på rutekaia.

Detaljer

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage!

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss! Dette heftet er ei samling av ulik informasjon som me håper kan være grei for deg når du skal vær

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!!

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Side 1 Helsing frå Lyngmo Det er siste tysdag i august og strålande sol ute. Hafslovatnet

Detaljer

Turmål Vestre Slidre kommune - 2012 1. Eggjiåsen 910 moh 10 poeng

Turmål Vestre Slidre kommune - 2012 1. Eggjiåsen 910 moh 10 poeng 1. Eggjiåsen 910 moh 10 poeng Kjør vegen over Eggjiåsen mot Beitostølen. På toppen av Eggjiåsen parkerar du ved lysløpeanlegget og følgjer turmålskilt derifrå mot kommunegrensa til Vang kommune. GPS-koordinatar:

Detaljer

Unngår kvarandre Irritasjon Det vert stille Alliansar Terror. Brotne relasjonar

Unngår kvarandre Irritasjon Det vert stille Alliansar Terror. Brotne relasjonar Godøya 23.02.2014 Unngår kvarandre Irritasjon Det vert stille Alliansar Terror Brotne relasjonar Vi kan gjere det verre Ignorere Angripe person i staden for sak Manipulere Involvere feil menneske Snakke

Detaljer

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Når det gjeld barn som vert utsett for vald eller som er vitne til vald, vert dei ofte utrygge. Ved å førebygge og oppdage vald, kan me gje barna

Detaljer

«Ny Giv» med gjetarhund

«Ny Giv» med gjetarhund «Ny Giv» med gjetarhund Gjetarhundnemda har frå prosjektleiinga i «NY GIV I SAUEHOLDET» som HSG står bak, fått ansvar for prosjektet «KORLEIS STARTA MED GJETARHUND FOR FØRSTE GANG». Prosjektet går ut på

Detaljer

Det var spådd frå gammal tid at Øyvære skulde gå under. Uti have låg det, og have skulde ta det. Det hadde

Det var spådd frå gammal tid at Øyvære skulde gå under. Uti have låg det, og have skulde ta det. Det hadde Det norske språk- og litteraturselskap 2010. Olav Duun: Menneske og maktene. Utgave ved Bjørg Dale Spørck. ISBN: 978-82-93134-46-6 (digital, bokselskap.no), 978-82- 93134-47-3 (epub), 978-82-93134-48-0

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 2. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 2. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 2 Nynorsk Opp-ned musene av Roald ahl et var ein gong ein gamal mann på 87 år som heitte Laban. I heile sitt liv hadde han vore ein stille og roleg person.

Detaljer

Tarzan 3 og 4 åringane Fredagane Neste månad nformasjonstavla Nyttar høvet til å minne om :

Tarzan 3 og 4 åringane Fredagane Neste månad nformasjonstavla Nyttar høvet til å minne om : Denne månaden har me blant anna arbeid med «Barn hjelper barn» som ei førebuing til haustfesten vår 3. november, der inntektene vil gå til SOS-barnebyer Bergen. Barna har mellom anna laga epletrykk og

Detaljer

Mini-skodespel om Lars Skrefsrud (1840-1910) SCENE II: I Tjuvhøla. SCENE lll: Dina og Anna.

Mini-skodespel om Lars Skrefsrud (1840-1910) SCENE II: I Tjuvhøla. SCENE lll: Dina og Anna. Mini-skodespel om Lars Skrefsrud (1840-1910) Kilde: Boka om Lars O. Skrefsrud (Kerap - Jungelfolkets høvding) av Olav Hodne. Innleiing: For 160 år sidan (i 2010, er det 170 år sidan) vart det født ein

Detaljer

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Kjære foreldre/føresette Me ynskjer dykk og barnet dykkar hjarteleg velkomen til Lonevåg barnehage! Barnet dykkar har no fått

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære?

Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære? Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære? Innlevert av 6. og 7. ved Marvik Skule (Suldal, Rogaland) Årets nysgjerrigper 2015 Det er første gong både lærar og elevar i 6. og 7. ved Marvik skule

Detaljer

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7 Bønn «Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet: «I ein by var det ein dommar som ikkje hadde ærefrykt for Gud og ikkje tok omsyn til noko menneske.i same byen var det

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

FANTASTISK FORTELJING

FANTASTISK FORTELJING FANTASTISK FORTELJING Leiken går ut på at alle som er med, diktar ei fantastisk forteljing. Ein av deltakarane byrjar på ein historie, men stoppar etter ei stund og let nestemann halde fram. Slik går det

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

Olaug Nilssen. Få meg på, for faen. Roman

Olaug Nilssen. Få meg på, for faen. Roman Olaug Nilssen Få meg på, for faen Roman 2005 Det Norske Samlaget www.samlaget.no Tilrettelagt for ebok av BookPartnerMedia, København 2012 ISBN 978-82-521-8231-6 Om denne boka Ein humorstisk roman om trongen

Detaljer

MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN

MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN Oppsummering/ evaluering av månaden Også denne månaden har me vore mykje ute. Prøver å komma oss ut to gonger i løpet av dagen om veret er nokon lunde ok. Det er mykje sykling

Detaljer

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Samandrag og stikkord om filmen Det er seinsommar i Bergen. Thomas må flytte til gråsonen, ein omplasseringsheim for unge, som av ulike grunnar ikkje har nokon stad

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

Jon Fosse. Andvake. Forteljing

Jon Fosse. Andvake. Forteljing Jon Fosse Andvake Forteljing 2007 Det Norske Samlaget www.samlaget.no Omslag: Stian Hole/Blæst design Printed in Denmark Trykk og innbinding: Nørhaven Paperback AS, 2008 Tilrettelagt for ebok av BookPartnerMedia,

Detaljer

Frisk luft og mykje mjølk gav friske kalvar og 30% betre tilvekst

Frisk luft og mykje mjølk gav friske kalvar og 30% betre tilvekst Frisk luft og mykje mjølk gav friske kalvar og 30% betre tilvekst Målet med reportasjen er å setje fokus på praktiske løysingar for oppstalling av frisk kalv, god avdrått og avkastning med mjølkeproduksjon

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2 Rolf Lystad 18.09.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

kjærleiken ein har til kyrkja. Denne arven er det som må førast vidare til neste generasjon.

kjærleiken ein har til kyrkja. Denne arven er det som må førast vidare til neste generasjon. Visitasforedrag i Vik 6. mars 2016 Kjære kyrkjelyd! Takk for flotte dagar her i Vik! Det er ei fantastisk vakker bygd. Og det handlar ikkje berre om naturen. Her har forfedrene dykkar bygd dei vakraste

Detaljer

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Folketalsutviklinga i PANDA vert bestemt av fødselsoverskotet (fødde minus døde) + nettoflyttinga (innflytting minus utflytting). Fødselsfrekvensar og dødsratar

Detaljer

BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015

BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015 BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015 Vi kan tilby: * Frå 13 oktober: Ope kvar tysdag, onsdag og torsdag, frå Kl 10 14. * Fri leik * Formingsaktivitetar * Lunsj med kaffi, te, mjølk og frukt. * Spleiselunsj

Detaljer

Setring ved Håbakkselet Hareid

Setring ved Håbakkselet Hareid Håbakkselet. Erling Hovlid og Einar Jacobsen Setring ved Håbakkselet Hareid Håbakkselet Steinar Hovlid (f. 1926) fortel til Leif Arne Grimstad om Håbakkselet i Vikebladet/Vestposten laurdag 22. desember

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera

Detaljer

2 Inngangsord. 1 Preludium/Inngang. ORDNING FOR Vigsel. Anten A. L I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande. Eller B

2 Inngangsord. 1 Preludium/Inngang. ORDNING FOR Vigsel. Anten A. L I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande. Eller B ORDNING FOR Vigsel Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå bryllaupsfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda, og det kan vera tillegg til handlinga

Detaljer

Ein farleg klatretur. Tilrettelegging for norsk utgåve: Mette Eid Løvås Norsk omsetjing: Ivar Kimo

Ein farleg klatretur. Tilrettelegging for norsk utgåve: Mette Eid Løvås Norsk omsetjing: Ivar Kimo Ein farleg klatretur Døveskolernes Materialelaboratorium, 1994 2. udgave 1. oplag Forfatter: H. P. Rismark Illustrationer: Henrik Taarnby Thomsen Tilrettelægging, layout, dtp, repro og tryk: Døveskolernes

Detaljer

Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN

Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN VELKOMMEN HEIM Foto: Magnus Endal OPPFØLGING ETTER HEIMKOMST Her finn du informasjon til både deg som har vore på oppdrag i Sierra Leone, og til familien

Detaljer