NORSK BETONGINDUSTRIFORENING. Belegningsprodukter på veier og plasser. Dimensjonering og utførelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORSK BETONGINDUSTRIFORENING. Belegningsprodukter på veier og plasser. Dimensjonering og utførelse"

Transkript

1 NORSK BETONGINDUSTRIFORENING NBIF Belegningsprodukter på veier og plasser Dimensjonering og utførelse

2 Belegningsprodukter på veier og plasser Dimensjonering og utførelse Layout: Opplag: Trykk: Vianova AS 700 eks. Novum Grafisk AS

3 Belegningsprodukter på veier og plasser,, veiledning 1 Forord Hensikten med denne håndboken er å gi veiledning til de som prosjekterer om hva som kreves for en sikker og varig dimensjonering av veier og plasser med belegningsprodukter av betong. Vår ambisjon har vært å samle dagens kunnskap i en håndbok. Dokumentasjonen er hentet fra erfaringer i Norge og utlandet. Belegningsprodukter på vei er et relativt nytt produkt med nye og interessante anvendelsesområder. I et moderne samfunn vil produktet være et alternativ til andre tradisjonelle belegningstyper og gi effekter som de tradisjonelle belegninger ikke har. Denne veiledning beskriver de forskjellige typer belegningstein i betong som produseres. Videre beskriver man hvordan belegningsteinen skal legges med krav til jevnhet etc. og også de krav man har til fundamentet for slike belegninger. Det omtales en del nye krav til settesand og fugesand. Initiativet til utarbeidelsen av denne beskrivelsen kan tilbakeføres til den internasjonale «Work Shop» som ble avholdt i Oslo i På denne konferansen ble det knyttet kontakter mellom bransjen, brukere og Vegdirektoratet. Komiteen har bestått av: Pål Meier Ellefsen Ragnar Evensen Geir Refsdal Per Vikaune Per Dugstad Haldor Grayston Bjørn Richard Dahl Østraadt Stein AS ViaNova A/S Vegdirektoratet Vikaune Fabrikker AS PGL Grayston AS Norsk Betongindustriforening I tillegg takker komiteen for bidrag fra Terje Masdal og Ragnar Winjum. Oslo, februar 2000 Norsk Betongindustriforening (NBIF)

4 2 Belegningsprodukter på veier og plasser,, veiledning Innhold 1 Belegningsprodukter av betong Generelt Typer, geometri Lys Støy Farge Dimensjonering Dimensjonering av veger Dimensjonering av parkeringsplasser og terminalanlegg Dimensjonering av flyplassdekker Settelag Tykkelse av settelaget Krav til materialet Sammensetning av settelag Fuger Fugenes funksjon Krav til fugesand Forsegling av fuger Utførelse Komprimering av bærelag Toleranser for topp settelag Komprimering av settelag Tykkelse av settelag Geometritoleranser for stein Fugebredde Kantavslutninger Toleranser på dekkeoverflaten Komprimering av ferdig dekke... 35

5 Belegningsprodukter på veier og plasser,, veiledning Låsing av produktene Leggemetoder, kapasitet Leggemønstre Fuging Forsegling av fuger Vannavrenning, drenering, fall Vedlikehold Rengjøring Vedlikehold av fuger Slitasje Setninger Reparasjon Referanser Vedlegg 1 Dimensjoneringsmetoder Vedlegg 2 Kvalitetsplan Vedlegg 3 Tilbudsbeskrivelse Vedlegg 4 Referanseprosjekter... 63

6 4 Belegningsprodukter på veier og plasser,, veiledning Nordre gate i Trondheim er en gågate med beskjeden motorisert trafikk. Belegningsstein er benyttet i kombinasjon med brostein. En jevn kjørebane setter strenge krav til produksjonstoleransene, forsøksfelt på E 39 i Rogaland

7 Belegningsprodukter på veier og plasser,, veiledning 5 1 Belegningsprodukter av betong. 1.1 Generelt Bruk av belegningsprodukter i veier og plasser har sine røtter helt tilbake til antikken da man hadde behov for et stabilt dekke som skulle tåle trykk og slitasje fra tyngre vognhjul. Den gang brukte man naturligvis natursteiner som dekke. Idag er disse for det meste erstattet av belegningsprodukter av betong. Fordelen med betong er at en slik prefabrikasjon av produktene gir et dekke med jevne / smale fuger og dermed et dekke med høye mekaniske egenskaper. De forskjellige typer belegningsprodukter holder faste mål som gjør at disse kan legges i ett eller flere typer mønstre. I Norge er det produsert heller fra før siste verdenskrig, og belegningsstein av betong siden Før den tid ble det importert stein vesentlig fra Danmark, som var tidligere ute med egen produksjon av belegningsstein av betong. Fra ca har det vært en jevn tilvekst av nye produsenter av belegningsstein og heller, til 17 godkjente fabrikker i Norge pr Dekker av belegningsprodukter av betong blir på mindre områder lagt for hånd. På større flater (f.eks.> 1000 m 2 ) blir det som regel maskinlagt. Belegningsprodukter av betong skal i løpet av år 2000 som et minimum produseres i henhold til de krav som settes i EU-standardene. På dette området er følgende standarder gjort gjeldende: NS 3128 Belegningsstein av betong Krav og prøvningsmetoder (pren 1338) NS 3135 Betongheller Krav og prøvningsmetoder (pren 1339) NS 3137 Betongkantstein Krav og prøvingsmetoder(pren 1340) Det er Tyskland og Nederland som er de virkelig store brukerne av belegningsstein av betong i Europa med et forbruk på hhv. 189 og 20 mill. m 2 /år. Det er hhv. 2,5 og 1,2 m 2 pr. person og år. I Norge lå forbruket per 1997 på ca.1,2 mill. m 2 inklusive heller og importprodukter. (0,3 m 2 pr. person og år). Både når det gjelder totalt forbruk og forbruk per capita ligger vi etter land det er naturlig å sammenligne oss med. Dette kan bl.a. komme av at det har vært lite fokus på estetikk når det gjelder utendørsarealer, dvs ingen kultur for å benytte ressurser på utendørsarealer. Det har også manglet en prosjekteringshåndbok for bruk av belegningsstein på veier, gater og plasser. Belegningsprodukter er mye brukt på veier i utlandet og til nå, lite benyttet i Norge. Hensikten med denne håndboka er å øke bevisstheten ved bruk av belegningsstein på utearealer med forskjellige brukskrav og ulik belastning. Alle standardene er 2. utgave desember 1999.

8 6 Belegningsprodukter på veier og plasser,, veiledning For et vellykket belegningssteinprosjekt med lang levetid er det i prosjektering og utførelse viktig å legge vekt på følgende hovedpunkter: Bærelagsmasser av god kvalitet, god komprimering, små høydeavvik. Tetting av bærelaget slik at settelagsmaterialet ikke forsvinner ned i underlaget, samtidig som det er drenerende. Settelaget utføres med knuste masser av god kvalitet med tykkelse 3 cm som komprimeres/valses til korrekt høyde, jevnhet og tetthet. Velg rett belegningsstein i forhold til bruken, f.eks. type/form, tykkelse og kvalitet. Sikre god utførelse av leggearbeidene. Belegningsstein legges tett, minimalt med linjeavvik i mønsterretningene, god kantlåsing og etterkomprimering av dekke og oppfylte kompakte fuger. Velg fugesand av god kvalitet. Et dekke av belegningsstein har en meget høy slitestyrke og gir god totaløkonomi med lave vedlikeholdskostnader. Det er enkelt å re-etablere etter graving o.l., det tåler olje og kjemikalier, har samme bæreevne på varme dager som ikjøligere perioder, tåler sterk varme, er et estetisk og fleksibelt system med mange muligheter,- og er ikke minst et miljøprodukt. 1.2 Typer yper,, geometri Belegningsstein Belegningsstein er i hht. NS 3128 et betongprodukt som kan benyttes som belegg og som tilfredsstiller følgende krav: I en avstand på minst 50 mm fra enhver kant skal tverrsnittet ha en horisontal lengde på minst 50 mm. Største lengde dividert med tykkelse skal være mindre eller lik 4. Note: Disse kravene gjelder ikke tilpasningsdeler. Mer enn 250 ulike former med belegningsprodukter Det finnes idag minst 250 ulike former med belegningsprodukter på markedet, der siste utvikling er låsestein. For bedre å karakterisere belegningsstein er det i internasjonal litteratur derfor valgt å dele inn de ulike typene i låsestein, delvis låsestein og ikke-låsestein.

9 Belegningsprodukter på veier og plasser,, veiledning 7 Låsestein låser i begge retninger, delvis låsestein låser i èn retning og ikke låsestein som ikke låser i noen retning. Utførte tester viser at låsestein kan ha en noe bedre lastfordeling enn ikke låsestein. Låsestein har også en bedre sidestabilitet enn ikke-låsestein. Sidestabiliteten er særlig viktig ut mot kanter på belegningsdekket dersom dette ikke er innspent mot kantstein, asfaltdekke e.l. Ved å legge ikke-låsestein i fiskebeinsmønster, vil stabiliteten ved vridnings-laster øke i forhold til de samme steintypene i løpeforband. De forskjellige former for leggemønstre er nærmere beskrevet i kapittel 5. Låsestein, delvis låsestein, ikke låsestein Belegningsprodukter med fugebredde > 5 mm har mindre låseeffekt og tåler derfor ikke særlig store vridnings- og bremsebelastninger og gir dårligere lastfordeling mot underlaget. For en konservativ dimensjonering er det i håndboka valgt å benytte ikke-låsestein; rektangulær stein med bredde x lengde ; 10 x 20 cm som referansestein Heller Heller av betong er iht. NS 3135 et betongprodukt som kan benyttes som belegg og som tilfredsstiller følgende krav: Den største lengde overstiger ikke 1,0 meter. Største lengde dividert med tykkelse skal være større enn 4. Note: Disse kravene gjelder ikke tilpasningsdeler. Heller er enten tørrstøpte, våtstøpte eller våtpressede. Overflaten kan være enten slett, ru, mønstret ( vaffelmønster ), frilagt (steinet) eller ha fått en annen type overflatebehandling. Heller er et produkt som brukes mye innen belegningsdekker (fortau, gågater etc.). Disse er normalt kvadratiske eller rektangulære, og finnes i mange forskjellige tykkelser. Dersom man ønsker å benytte heller med dimensjoner større enn 300 x 300 mm, er det nødvendig å iverksette spesielle tiltak for å unngå at hellene knekker når de utsettes for trafikkbelastninger. Selv sporadiske belastninger kan ellers representere et stort problem.

10 8 Belegningsprodukter på veier og plasser,, veiledning Andre belegningsprodukter Gressarmeringsstein er et belegningsprodukt som har form som helle eller belegningsstein, og har vertikale åpninger i eller mellom steinene. For gressarmeringstein er hensikten å få et grøntareal som tåler kjørebelastning. Gressarmeringstein på en parkeringsplass i Durban, Syd-Afrika Øko-stein er et annet belegningsprodukt hvor hensikten er å få et drenerende dekke som medvirker til å opprettholde grunnvannstanden. Åpningene i gressarmeringstein fylles med jord eller sand, mens det brukes singel i åpningene i dekker av øko-stein. Gressarmeringsprodukter kan legges som kantavslutning på et belegningssteinsdekke for å stabilisere kanten. Gressarmeringen kan også legges opp-ned for at den ujevne overflaten skal gi bedre feste i grunnen. Det finnes flere eksempler på andre bruksområder for gressarmeringstein og øko-stein, f.eks. der en vil forhindre erosjon av en løs overflate. 1.3 Støy,, lys, friksjon og overflate-drenering Overflatedrenering Belegningsprodukter har nesten alltid en fas på 3-5 mm. Når belegningsproduktene legges inntil hverandre, vil fasen på disse danne et kontinuerlig kanalsystem i over-flaten på belegget. Kanalsystemet bidrar til at vannet renner bort, noe gjennom fugene dersom fugene ikke er forseglet, og resten (det vesentligste) ut mot eget drenerings-system. Dersom fugene er forseglet, vil fassystemet føre mesteparten av vannet mot drenerings-systemet. En god drenering sikrer mindre fare for isdannelse på dekke Lys Ved kjøring på en veg i dagslys er vegdekkets lystekniske egenskaper som regel ikke viktig for kjørekomfort og trafikksikkerhet. Måten vegdekket reflekterer lyset på, er først og fremst viktig ved kjøring i mørket, enten vegen har veglys eller ikke.

11 Belegningsprodukter på veier og plasser,, veiledning 9 De mest ugunstige kjøreforhold får man ved kjøring i mørket på våt veg. Under slike forhold er både vegdekkets lyshet og overflateteksturen av betydning for kjørekomfort og trafikksikkerhet. Dersom vegoverflaten er tilstrekkelig ru til at vannfilmen brytes, vil et lyst vegdekke gi bedre kjøreforhold enn et mørkt dekke. Drenering av vann fra vegoverflaten i fugene i et dekke av belegningsstein, har også en positiv innvirkning på dekkets lysrefleksjon. Det er følgelig flere årsaker til at et dekke av belegningsstein normalt er gunstigere enn de fleste asfaltdekker når det gjelder lystekniske egenskaper Støy Fassystemet på belegningsdekke fører til at lydbildet for dem som kjører på dekke av belegningsstein, forandrer seg i forhold til f.eks. asfalt. Lydnivået ved å kjøre på belegningsdekke er avhengig av størrelsen på fasen og fasens orientering i forhold til fartsretningen. Generelt kan det sies at det er mest gunstig ut fra et lydsynspunkt at fas-retningen danner 45 O vinkel med kjøreretning samt at fasen er minst mulig. Det er imidlertid verd å merke seg at en redusert fas reduserer den drenerende evnen dekket har. Forskjellig lydbilde mellom belegningsstein og asfalt kan benyttes for å varsle trafikkanter om tunneler, rundkjøringer, retardasjonsfelter o.l. I figur 1-1 og 1-2 gjengis lydmålinger gjort på asfalt og belegningsstein. Tabell 1-1 viser detaljer angående de målte belegningssteinstypene.

12 10 Belegningsprodukter på veier og plasser,, veiledning ÿ þ þ þ þ þ ÿ ÿ ÿ ÿ þ ÿ ÿ þ ÿ þ þ ÿ ÿ þ þ ÿ ÿÿ ÿþ þ þþ ÿ ÿÿþ þ ÿ Tabell 1-1. Beskrivelse av belegningstyper som inngår støymålingene gjengitt i figur 1-1 og 1-2 Figurene er hentet fra en tysk undersøkelse. For norske forhold må en regne med at piggdekkslitasje vil føre til at lydnivået øker med dekkets alder. Dette gjelder både belegningsstein og asfalt.

13 Belegningsprodukter på veier og plasser,, veiledning 11 Figur 1-1. Lydnivå fra kjøretøy ved passering i hastighet 30 km/t på forskjellige typer vegbelegning Figur 1-2. Lydnivå fra kjøretøy ved passering i hastighet 50 km/t på forskjellige typer vegbelegning Merknad: For asfalt er det i figur 1-1 og 1-2 vist med rødlig farge det normale variasjonsområdet for asfalt med 11 mm øvre nominelle steinstørrelse.

14 12 Belegningsprodukter på veier og plasser,, veiledning Farge Belegningsproduktene er normalt grå. Det er imidlertid fullt mulig å levere produkter i ulike farger. Det skal benyttes fargepigmenter som er bestandige. Dersom belegningsproduktet blir utsatt for stor slitasje, er det en fordel at det også benyttes farget tilslag, f.eks. hvitt tilslag i hvit belegningsstein. Farget belegningsstein benyttes bl.a. i fotgjengeroverganger og rundkjøringer, men kan med fordel benyttes andre steder for permanent markering eller som et visuelt verktøy. Oppmerking vha. fargede belegningsprodukter har den fordelen at disse ikke lar seg slite vekk når det utsettes for mekanisk slitasje som snøbrøyting o.l. Oppmerkingen lar seg dessuten lett modifisere eller fjerne når det evnt. er andre ønsker eller behov senere. Sola flyplass, NATO. Taksebane og fyllsted for drivstoff.

15 Belegningsprodukter på veier og plasser,, veiledning 13 2 Dimensjonering 2.1 Dimensjonering av veger Overbygningen på en veg med vegdekke av belegningsstein, inndeles normalt i dekke, bærelag og forsterkningslag slik det er vist i figur 2-1. Vegdekket består av et slitelag av belegningsstein og et settelag. Bærelaget vil for veger med stor trafikk som regel være oppdelt i et øvre og et nedre bærelag. Dersom materialet i undergrunnen består av finkornige materialer og/eller forsterkningslaget består av grove materialer, er det behov for fiberduk under forsterkningslaget for at dette ikke skal bli infisert av finstoff fra materialet i grunnen. Dekke Bærelag Belegningsstein Settelag Øvre bærelag Nedre bærelag Forsterkningslag Evt. Fiberduk/filterlag Undergrunn Figur 2-1 Overbygningen for en veg med belegningsstein Statens vegvesens vegnormaler, Håndbok 018 Vegbygging, kap. 514 angir dimensjonering for atkomstveger, gang- og sykkelveger, innkjørsler, parkeringsplasser og andre plasser med belegningsstein. I denne veiledningen er det utarbeidet forslag til dimensjonering av hovedveger, samleveger og atkomstveger med belegningsstein av betong. Dimensjoneringstabellene, figurene 2-2, 2-3 og 2-4, viser alternative oppbygninger av overbygningen avhengig av: * vegtype (hovedveg eller samleveg) * ÅDT * materialene i dekke, bærelag og forsterkningslag * materialet i grunnen

16 14 Belegningsprodukter på veier og plasser,, veiledning Tabellene som er omtalt ovenfor, er basert på figur 512.3, 512,4 og 512,5 i Håndbok 018. Disse gjelder for vegdekker av asfalt. Omregningen til vegdekker med belegningsstein er basert på indeksmetoden som er beskrevet i Vedlegg 1. Det er i denne forbindelse forutsatt at belegningsstein har en lastfordelings-koeffisient på 3,0. I Statens vegvesens vegnormaler, Håndbok 017, Vegog gateutforming er det redegjort nærmere for inndelingen i standardklassene hovedveg, samleveg, atkomstveg, etc Dimensjoneringsforutsetninger For hver vegtype er det benyttet en del standardforutsetninger med hensyn på tungtrafikkandel, årlig trafikkvekst, tillatt aksellast og antall kjørefelt. Disse forutsetningene er gjengitt i tabellen nedenfor. Hovedveg Samleveg Atkomstveg Tungtrafikkandel, % Årlig trafikkvekst, % Tillatt aksellast, tonn Dimensjoneringsperiode, år Antall kjørefelt ,0 2,0 2, Tabell 2-1 Dimensjoneringsforutsetninger Dersom det skal dimensjoneres for andre forutsetninger enn de som er vist ovenfor, må ÅDT korrigeres slik det er beskrevet i Vedlegg 4 i Håndbok 018 Vegbygging. Det bør også presiseres at det i dimensjoneringsforutsetningene ligger antagelser om at tungtrafikkens aksellastfordeling i rimelig grad er i overensstemmelse med gjennomsnittet for de forskjellige standardklasser. På en utkjøringsveg fra et industriområde, hvor nesten all tungtrafikken har aksellast nær det tillatte, må en ta hensyn til de spesielle forutsetningene. Også til denne korreksjonen kan man anvende Vedlegg 4 i Håndbok 018 Vegbygging. For vegdekker med belegningsstein av betong er det forskjellige oppfatninger om låsestein og ikke-låsestein har

17 Belegningsprodukter på veier og plasser,, veiledning 15 så forskjellige lastfordelende evne at dette burde komme til uttrykk i dimensjoneringen. I denne veiledningen har en valgt ikke å legge til grunn noen forskjell i dimensjoneringen. Bakgrunnen for dette valget er at det normalt må en minste krumning av vegdekket til før man kan utnytte forskjellene i bindingene mellom steinene i belegningen. Det bør imidlertid påpekes at det finnes flere dimensjoneringsmetoder hvor det er angitt mulighet for å redusere overbygningstykkelsene dersom låsestein velges Bruk av dimensjoneringstabellene Bruk av dimensjoneringstabellene kan beskrives i følgende trinn. 1. Dimensjonering av overbygningen er gitt i figur 2-2, 2-3 eller 2-4 avhengig av om dimensjoneringen skal gjelde for hovedveg, samleveg eller atkomstveg. Tallene i figurene angir tykkelser på de forskjellige lagene, angitt i cm. 2. Det kontrolleres at dimensjoneringsforutsetningene i den aktuelle situasjon er i overensstemmelse med forutsetningene gitt i tabell 2-1. Ved eventuelt andre forutsetninger må ÅDT korrigeres slik det er beskrevet i Vedlegg 4 i Håndbok 018 Vegbygging. ÅDT multiplisert med en eller flere korreksjonsfaktorer, betegnes som ÅDT K. Det er ÅDT i vegens åpningsår som legges til grunn for dimensjoneringen. 3. Dersom vegens skulder er mindre enn 0,5 m, skal ÅDT multipliseres med en faktor på 2,0. 4. Ut fra ÅDT K trekkes en vertikal linje i den aktuelle figuren. Tykkelse på belegningsstein og settelag er angitt som vegdekke. Det er angitt seks alternative bærelagsutførelser. Noen av alternativene er ikke aktuelle/ikke tillatt i hele området for ÅDT K. Dette er vist med skravur. For de forskjellige materialer i grunnen er det vist forskjellige tykkelser på forsterkningslaget i den nederste delen av figuren. Tallene i parentes angir materialenes bæreevnegruppe. For silt og leire i grunnen, bæreevnegruppe 6, er det vist fire alternativer med

18 16 Belegningsprodukter på veier og plasser,, veiledning hensyn på materialets udrenerte skjærfasthet. Økningen i forsterkningslagets tykkelse ved lav udrenert skjærfasthet er bestemt ut fra anleggstekniske forhold. 5. På finkornige jordarter i grunnen må forsterkningslaget inkludere et filterlag, evt. brukes fiberduk slik det er beskrevet i Håndbok 018 Vegbygging. 6. For krav til materialene i forsterkningslag og bærelag henvises til kap. 52 i Håndbok 018 Vegbygging. 7. For stamveger skal forsterkningslaget dimensjoneres for 13 tonn aksellast. Dette gjøres ved at ÅDT K multipliseres med en faktor på 1,90. En ny vertikal linje i figuren gir da den nødvendige tykkelse på forsterkningslaget. 8. På fylling høyere enn 1,0 m kan fosterkningslaget reduseres med 10 cm. Lagtykkelsene ved ÅDT K = 100 er minimumstykkelser Beregningseksempel Det skal dimensjoneres for en stamveg (hovedveg) med ÅDT 2500 og med vegdekke av belegningsstein. Materialet i grunnen er telefarlig morene, bæreevnegruppe 5. Det antas at dimensjoneringsforutsetningene i tabell 3.1 gjelder. Skulderbredden er mer enn 0,5 m. Fyllingshøyden overstiger ikke 1,0 m. Ut fra figur 2-2 ser en at belegningsstein med tykkelse 8 cm kan anvendes. Tykkelsen på settelaget er 3 cm. Figur 2-2 viser også at fire av de beskrevne bærelagsutførelsene er aktuelle. Valget mellom disse bør baseres på teknisk- økonomiske vurderinger. Ønsker man et åpent bærelag uten fare for at det blir stående vann i settelaget, kan det benyttes 12 cm asfaltert pukk. Siden det skal dimensjoneres for en stamveg, skal tykkelsen på forsterkningslaget bestemmes ut fra ÅDT K = 1,90*2500 = Tykkelsen på forsterkningslaget på telefarlig morene, bæreevnegruppe 5, blir 60 cm.

19 Belegningsprodukter på veier og plasser,, veiledning 17 Dimensjoneringstabell for vegoverbygninger - Hovedveger Forsterkningslag på: Steinfylling, fjell (1) Grus, sand, velgrad T1 (2) Grus, sand, ensgrad, T1 (3) Spr. stein, st.fyll, T2 (3) Grus, sand, m orene T2 (4) Grus, sand, m orene T3 (5) S ilt, le ire T4 S u > 5 0 (6) Eventuell avretting ,5 < Su < < Su < 37, Su < ) Økningen i steintykkelse til 100 mm ved ÅDTk er i hovedsak begrunnet ut fra ønsket tykkelse etter en tids piggdekkslitasje F igur 2.2 Dimensj oner i ngstabell for hovedveger med bel egni ngsstein av betong

20 18 Belegningsprodukter på veier og plasser,, veiledning Dimensjoneringstabell for vegoverbygninger - Samleveger Forsterkningslag på: S te infyllin g, fjell (1 ) Eventuell avretting Grus, sand, velgrad T1 (2) Grus, sand, ensgrad, T1 (3) Spr. stein, st.fyll, T2 (3) Grus, sand, m orene T2 (4) Grus, sand, m orene T3 (5) Silt, leire T4 Su > 50 (6) ,5 < Su < < Su < 37, Su < For ÅDT >5000 skal vegens dimensjoneres som for hovedveger F igur 2.3 Dimensj oner ingstabell for samleveger med belegningsstein av betong

21 Belegningsprodukter på veier og plasser,, veiledning 19 Dimensjoneringstabell for vegoverbygninger - Atkomstveger Forsterkningslag på: S te infyllin g, fjell (1 ) Grus, sand, velgrad T1 (2) Grus, sand, ensgrad, T1 (3) Spr. stein, st.fyll, T2 (3) Grus, sand, m orene T2 (4) Grus, sand, m orene T3 (5) Silt, leire T4 Su > 50 (6) 37,5 < Su < < Su < 37,5 Su < 25 Evt. avr For ÅDT >300 skal vegens dimensjoneres som for samleveger F igur 2.4 Dimensj oner ingstabel l for atk omstveger med bel egni ngsstein av betong

22 20 Belegningsprodukter på veier og plasser,, veiledning 2.2 Dimensjonering av parkerings- plasser og terminalanlegg Statens vegvesens vegnormaler, Håndbok 018 Vegbygging, kap. 515 angir dimensjonering for parkeringsplasser og terminalanlegg med asfaltdekke. Dimensjoneringen av parkeringsplasser og terminalanlegg i denne veiledningen er basert på dette kapitlet i Håndbok 018. Dimensjoneringstabellen, figuren 2-5, viser alternative oppbygninger av overbygningen avhengig av: * belastningen på arealene, ut fra arealenesfunksjon * materialene i dekke, bærelag og forsterkningslag * materialet i grunnen Dimensjoneringsforutsetningene Dimensjoneringen i dette kapittel er i likhet med dimensjoneringen av veier og gater i kapittel 2.1, basert på dimensjoneringen i Statens vegvesens Håndbok 018. Man har tatt utgangspunkt i håndbokens kapittel 515 Dimensjonering av parkeringsplasser og terminalanlegg og omregnet lagtykkelsene til en overbygning med dekke av belegningsstein ved hjelp av indeksmetoden. Det er viktig å presisere at dimensjoneringen i figur 2-5 kun må betraktes som en grov veiledning når det dimensjonering av arealer med store belastninger. Man må for slike arealer gjennomføre mer nøyaktige analyser hvor en legger til grunn de belastninger en antar er dimensjonerende Bruk av dimensjoneringstabellen Bruk av dimensjoneringstabellene kan beskrives i følgende trinn. 1. Dimensjonering av overbygningen er gitt i figur 2-5. Tallene i figuren angir tykkelser på de forskjellige lagene, angitt i cm.

23 Belegningsprodukter på veier og plasser,, veiledning Ut fra arealenes funksjon velges den aktuelle kolonne i figuren. Tykkelse på belegningsstein og settelag er angitt som vegdekke. Det er angitt fem alternative bærelagsutførelser. Noen av alternativene er ikke aktuelle/ikke tillatt. Dette er vist med skravur. For de forskjellige materialer i grunnen er det vist forskjellige tykkelser på forsterkningslaget i den nederste delen av figuren. Tallene i parentes angir materialenes bæreevnegruppe. For silt og leire i grunnen, bæreevnegruppe 6, er det vist fire alternativer med hensyn på materialets udrenerte skjærfasthet. Økningen i forsterkningslagets tykkelse ved lav udrenert skjærfasthet er bestemt ut fra anleggstekniske forhold. 3. På finkornige jordarter i grunnen må forsterkningslaget inkludere et filterlag, evt. brukes fiberduk slik det er beskrevet i Håndbok 018 Vegbygging. 4. Dersom avstanden til skulderkant er mindre enn 0,5 m for de deler av arealene som kan bli utsatt for dimensjonerende belastninger, bør tykkelsen på forsterkningslaget økes med 10 cm. 5. På fylling høyere enn 1,0 m kan fosterkningslaget reduseres med 10 cm. 6. For krav til materialene i forsterkningslag og bærelag henvises til kap. 52 i Håndbok 018 Vegbygging. For arealer som kan bli utsatt for store belastninger, må dimensjoneringen kontrolleres nærmere. En må da legge til grunn de aktuelle belastninger arealene kan bli utsatt for, samt en nøyere vurdering av grunnens bæreevne og material-egenskapene til de materialer en har valgt i bærelag og forsterkningslag.

24 22 Belegningsprodukter på veier og plasser,, veiledning P Dimensjoneringstabell for parkeringsplasser og terminalanlegg Parkeringsplasser Terminalanlegg 2) Lett trafikk Tung trafikk 10 t belastn. 15 t belastn. 20 t belastn. 8,0 8,0 8,0 8,0 3,0 3,0 3,0 3, Forsterkningslag på: 1) S te infyllin g, fjell (1) Eventuell avretting Grus, sand, velgrad T1 (2) Grus, sand, ensgrad, T1 (3) Spr. stein, st.fyll, T2 (3) Eventuell avretting Grus, sand, morene T2 (4) Grus, sand, morene T3 (5) S ilt, le ire T 4 S u > 5 0 (6) ,5 < Su < < Su < 37, Su < 25 3) ) Tykkelsene er basert påbruk av knust grus med a = 1,0. 2) Tallverdiene i tabellen gir kun en grov veiledning, en mer nøyaktig dimensjonering ut fra de aktuelle laster er nødvendig i hvert enkelt tilfelle. 3) Ved Su < 25 kpa må forsterkningslaget og sikkerhet mot grunnbrudd vurderes spesielt. F igur 2.5 Dimensj oner ingstabell for par ker ingsplasser og ter minalanleggmed belegningsstein

25 Belegningsprodukter på veier og plasser,, veiledning Dimensjonering av flyplassdekker Med flyplassdekker tenker en i denne forbindelse ikke på de arealer hvor belastningene i hovedsak kommer fra lette og tunge biler. Disse områdene dimensjoneres som for ordinære veger og plasser. På flysiden er det en del områder hvor dekker av belegningsstein er spesielt aktuelt. Dette gjelder de steder hvor stillestående tunge fly kan føre til viskoplastiske deformasjoner i et asfaltdekke. Dette er spesielt oppstillingsplassene for fly, holdingområdene (hvor flyene kan bli stående og vente før de kan kjøre ut på rullebanen) og endefeltene av rullebanen. I Norge dimensjoneres flyplasser ut fra et prinsipp om at selve flyplassdekket har et beskjedent bidrag til overbygningskonstruksjonens bæreevne. Flyplassene dimensjoneres telefrie, det vil normalt innebære at selve bærekonstruksjonens tykkelse er stor. Knust fjell benyttes hvor dette er mulig. Dette innebærer at selve flyplassdekket ikke må ha spesielt gode lastfordelende evner for å kunne fungere tilfredsstillende. Dekket fungerer primært som et beskyttelseslag for de underliggende lag med hensyn til klimatiske og andre påkjenninger. Det er samtidig svært viktig at dekket tåler de belastninger som opptrer. Et fly av typen Boeing B747 har en totalvekt på 373 tonn, hvert av de 16 hovedhjulene har en belastning på 23 tonn, og ringtrykket er ca 1,4 MPa. Dette er langt større belastninger enn hva man har på en veg. For selve dimensjoneringen benytter Luftfartsverket i Norge en metode utviklet av Transport Canada. Dimensjoneringen er basert på klasseinndeling av flyplassene som er gjengitt i tabell 2-2 nedenfor. Klasse TOW (Take off weight) A B C D Flyplasser til ikke allmenn bruk Regionale flyplasser Stamruteplasser Hovedflyplasser og større stamruteplasser Fremtidige flytyper <5,7tonn 20 tonn 150 tonn 440 tonn 700 tonn Tabell 2-2 Klasseinndeling av flyplasser

26 24 Belegningsprodukter på veier og plasser,, veiledning

27 Belegningsprodukter på veier og plasser,, veiledning 25 3 Settelag Dimensjoneringsmessig kan settelaget betraktes som en del av vegdekket. Settelaget har en sortering som skal hindre fugesanden å sige ned i øvre bærelag. Dette krever at settelaget er homogent og godt komprimert. Settelaget fungerer også som en avretting av øvre bærelag. Sortering 0-8 mm eller 0-11 mm er masser som anbefales til settelag. Større sorteringer som f.eks mm er ikke å anbefale pga. negative erfaringer med utlegging av denne. Man kan benytte vasket natur på lettere anlegg, og man bør benytte knust stein / fjell på områder som skal utsettes for tyngre belastninger. Belegningsproduktet legges direkte på det komprimerte settelaget slik at jevnheten på settelaget avspeiler jevnheten på det ferdige dekket. 3.1 Tykkelse av settelaget Settelaget skal generelt være tynnest mulig og ikke ha for store lokale variasjoner i tykkelse, se tabell 3-1. For et stabilt og godt settelag (og bærelag) kan man ha følgende som rettesnor: tykkelsen på settelaget bør ikke overstige 2,5-3 ganger sorteringens D max. For å oppnå optimal stabilitet i settelaget, bør man tilstrebe at gjennomsnittstykkelsen heller går mot 25 mm enn at tykkelsen overstiger ca. 30 mm. Både ved store gjennomsnittstykkelser og ved store variasjoner i settelagets tykkelse er det stor fare for et stygt og dårlig resultat over tid. Dekket blir ujevnt og stein kan knekke på grunn av store lokale påkjenninger. Tabell 3-1 Anbefalt tykkelse og toleranse for settelaget

Planlegging og utførelse av komprimeringsarbeid

Planlegging og utførelse av komprimeringsarbeid Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Vegteknologi Februar 2014 Planlegging og utførelse av komprimeringsarbeid Varige veger 2011-2014 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 284 Foto:

Detaljer

HOVEDEMNE 2013-14 KONTRAKTSFORMER SOM OPPFORDRER TIL INNOVASJON OG UTVIKLING RAPPORT NR. 1/2014 UTARBEIDET AV DET NORSKE BELEGNINGSUTVALGET

HOVEDEMNE 2013-14 KONTRAKTSFORMER SOM OPPFORDRER TIL INNOVASJON OG UTVIKLING RAPPORT NR. 1/2014 UTARBEIDET AV DET NORSKE BELEGNINGSUTVALGET HOVEDEMNE 2013-14 KONTRAKTSFORMER SOM OPPFORDRER TIL INNOVASJON OG UTVIKLING RAPPORT NR. 1/2014 UTARBEIDET AV DET NORSKE BELEGNINGSUTVALGET 1 Rapporten er utarbeidet av: Roar Telle (leder), Veiteknisk

Detaljer

BETONGGULV GULV PÅ GRUNN OG PÅSTØP

BETONGGULV GULV PÅ GRUNN OG PÅSTØP Publikasjon nr. 15 BETONGGULV GULV PÅ GRUNN OG PÅSTØP Høringsutkast 26.03.15 FORORD Denne utgaven av Norsk Betongforenings Publikasjon nr. 15 Betonggulv gulv på grunn og påstøp» avløser revisjon nr. 1

Detaljer

Rapport. Vurdering av krav til overdekning for kabler og rør langs riksveg. Undertittel. Forfattere Kjell Arne Skoglund Erik Tørum Inge Hoff

Rapport. Vurdering av krav til overdekning for kabler og rør langs riksveg. Undertittel. Forfattere Kjell Arne Skoglund Erik Tørum Inge Hoff - Åpen Rapport Vurdering av krav til overdekning for kabler og rør langs riksveg Undertittel Forfattere Kjell Arne Skoglund Erik Tørum Inge Hoff SINTEF Byggforsk Infrastruktur 2012-10-22 Historikk DATO

Detaljer

STYROFOAM Løsninger Isolering av mark- og anleggsarbeider

STYROFOAM Løsninger Isolering av mark- og anleggsarbeider CI/SfB (9-) Rn7 (M2) December 2000 STYROFOAM Løsninger Isolering av mark- og anleggsarbeider * * * Innhold Introduksjon Introduksjon........... 02 Isolering av mark- och anleggsarbeider......... 03 Isolering

Detaljer

Veileder. Kunstgressboka. Bygging, drift og vedlikehold av kunstgressbaner

Veileder. Kunstgressboka. Bygging, drift og vedlikehold av kunstgressbaner Veileder Kunstgressboka Bygging, drift og vedlikehold av kunstgressbaner Forord Norges Fotballforbund og Kultur- og kirkedepartementet har tidligere utgitt publikasjoner om bygging og drift av kunstgressbaner.

Detaljer

Teknisk planlegging av veg- og gatebelysning VEILEDNING

Teknisk planlegging av veg- og gatebelysning VEILEDNING Teknisk planlegging av veg- og gatebelysning VEILEDNING Håndbok 264 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok nivå 2 i Statens vegvesens håndbokserie. Det er Vegdirektoratet som har hovedansvaret

Detaljer

TEKNIKK. Veg og utemiljø KOMMUNAL 4/2006. - Tiltak mot fugleinfluensa i drikkevann. Ny rapport: Skippertakrehabilitering av kommunale bygg blir dyrt

TEKNIKK. Veg og utemiljø KOMMUNAL 4/2006. - Tiltak mot fugleinfluensa i drikkevann. Ny rapport: Skippertakrehabilitering av kommunale bygg blir dyrt KOMMUNAL 4/2006 TEKNIKK Veg og utemiljø - Tiltak mot fugleinfluensa i drikkevann Ny rapport: Skippertakrehabilitering av kommunale bygg blir dyrt www.kommunalteknikk.no HOVEDORGAN FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK

Detaljer

Møtereferat og en del annen verdifull dokumentasjon fra diskusjonene i arbeidsgruppa er tatt med som vedlegg i delrapport 2.

Møtereferat og en del annen verdifull dokumentasjon fra diskusjonene i arbeidsgruppa er tatt med som vedlegg i delrapport 2. Forord Den vanligste kontraktsformen i forbindelse med vedlikeholdsasfaltering de siste tiårene har vært såkalte reseptorienterte asfaltkontrakter hvor byggherren velger massetyper og beskriver sammensetningen

Detaljer

Håndbok 025 Prosesskode 1 Standard beskrivelsestekster for vegkontrakter Hovedprosess 1-7

Håndbok 025 Prosesskode 1 Standard beskrivelsestekster for vegkontrakter Hovedprosess 1-7 025 Desember 2012 Håndbok 025 Prosesskode 1 Standard beskrivelsestekster for vegkontrakter Hovedprosess 1-7 Desember 2012 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i Statens vegvesens håndbokserie,

Detaljer

Et vakkert utemiljø gir et godt førsteinntrykk

Et vakkert utemiljø gir et godt førsteinntrykk www.aaltvedt.no Privatmarked Et vakkert utemiljø gir et godt førsteinntrykk Når våren nærmer seg begynner det å krible i fing rene til mange huseiere. Jobben med å gjøre det fint rundt huset går mange

Detaljer

Håndbok 245 MC - sikkerhet Juli 2007. MC - sikkerhet VEILEDNING. Håndbok 245

Håndbok 245 MC - sikkerhet Juli 2007. MC - sikkerhet VEILEDNING. Håndbok 245 Håndbok 245 MC - sikkerhet Juli 2007 MC - sikkerhet VEILEDNING Håndbok 245 MC- sikkerhet Utforming og drift av veg- og trafikksystemer Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i vegvesenets håndbokserie,

Detaljer

Teknisk brosjyre: Glasopor skumglass 10 60. Veiledning i bruk av Glasopor skumglass. Glasopor 10 60 teknisk brosjyre

Teknisk brosjyre: Glasopor skumglass 10 60. Veiledning i bruk av Glasopor skumglass. Glasopor 10 60 teknisk brosjyre Teknisk brosjyre: Glasopor skumglass 10 60 Veiledning i bruk av Glasopor skumglass Glasopor 10 60 teknisk brosjyre Innhold 1. Hva er Glasopor skumglass 10 60?...3 1.1 Produktets egenskaper... 4 1.2 Tekniske

Detaljer

NATURSTEIN UTE MILJØ

NATURSTEIN UTE MILJØ S T E I N H Å N D B O K A NATURSTEIN UTE MILJØ NORSK BERGINDUSTRI Postboks 7072 Majorstuen, 0306 Oslo. Besøksadresse: Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, Majorstua, Oslo Telefon: 23 08 88 40/-41/-42

Detaljer

Små dammer. Veileder for planlegging, bygging og vedlikehold. Grethe Holm Midttømme (red.)

Små dammer. Veileder for planlegging, bygging og vedlikehold. Grethe Holm Midttømme (red.) Små dammer Veileder for planlegging, bygging og vedlikehold Grethe Holm Midttømme (red.) 2 2006 V E I L E D E R Små dammer. Veileder for planlegging, bygging og vedlikehold. Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

Fartsdempende tiltak V E I L E D N I N G

Fartsdempende tiltak V E I L E D N I N G Fartsdempende tiltak V E I L E D N I N G Håndbok 072 Statens vegvesen Fartsdempende tiltak Oktober 2006 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i vegvesenets håndbokserie, en samling fortløpende

Detaljer

Plassering og sikring av kryssingssteder for gående

Plassering og sikring av kryssingssteder for gående STF22 A04329 Åpen RAPPORT Plassering og sikring av kryssingssteder for gående Beskrivelse av tiltak og forslag til kriterier for anvendelse av disse Kristian Sakshaug og Ørjan Tveit www.sintef.no SINTEF

Detaljer

Puss og maling. Materialer,egenskaperoganvendelse BeskrivelsesteksteretterNS3420 N5, 3. utgave, juli 1999. 1 Innledning... 3. 2 Historikk...

Puss og maling. Materialer,egenskaperoganvendelse BeskrivelsesteksteretterNS3420 N5, 3. utgave, juli 1999. 1 Innledning... 3. 2 Historikk... MURKATALOGEN 2002 Anvisning M5 Puss og maling Materialer,egenskaperoganvendelse BeskrivelsesteksteretterNS3420 N5, 3. utgave, juli 1999 1 Innledning..................... 3 2 Historikk......................

Detaljer

nr. 104 Publikasjon Berginjeksjon i praksis Statens vegvesen Teknologiavdelingen

nr. 104 Publikasjon Berginjeksjon i praksis Statens vegvesen Teknologiavdelingen nr. 104 Publikasjon Statens vegvesen Publikasjon nr. 104 Bjørn Helge Klüver Vegdirektoratet Alf Kveen Vegdirektoratet Vegdirektoratet Oslo, januar 2004 2 Omslagsdesign: Svein Aarset, Oslo Forsidebilder:

Detaljer

GRAVEARBEIDER KOMMUNALE VEGNETTET PÅ I DET STJØRDAL KOMMUNALE

GRAVEARBEIDER KOMMUNALE VEGNETTET PÅ I DET STJØRDAL KOMMUNALE RET RETNINGSLINJER RERERETRETNINGSLINJER FOR GRAVEARBEID FOR PÅ DET GRAVEARBEIDER KOMMUNALE VEGNETTET PÅ I DET STJØRDAL KOMMUNALE KOMMUNE VEGNETTET I STJØRDAL KOMMUNE Flyfoto : Stjørdal sentrum INNLEDNING

Detaljer

Rørhåndboka Mai 2007

Rørhåndboka Mai 2007 Rørhåndboka Mai 007 Innholdsfortegnelse Om håndboka... 4 Oppdatert informasjon på internett... 4 Generelt... 5 Symbolbruk og terminologi... 5 FDV-dokumentasjon, produktdatablad, miljødeklarasjon o.s.v...

Detaljer

Oppussing og vedlikehold av eldre pussete murfasader

Oppussing og vedlikehold av eldre pussete murfasader Oslo kommune Byantikvaren Oppussing og vedlikehold av eldre pussete murfasader Med dette informasjonsarket ønsker Byantikvaren å gi en enkel innføring i prinsippene for reparasjon og vedlikehold av gamle

Detaljer

Revisjon av håndbok 017 Veg- og gateutforming

Revisjon av håndbok 017 Veg- og gateutforming STF22 A04305 Åpen RAPPORT Revisjon av håndbok 017 Veg- og gateutforming Dimensjoneringsutfordringer Dag Bertelsen, Torunn Moltumyr, Arve Augdal SINTEF Bygg og miljø Veg og samferdsel Februar 2004 3 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Optiroc as er resultatet av fusjon mellom Optiroc AS og Norsk Leca as Leca idébok

Optiroc as er resultatet av fusjon mellom Optiroc AS og Norsk Leca as Leca idébok Leca idébok R Leca idébok Dette er en bok for deg som er nysgjerrig på hva du kan gjøre med Leca i hus og hage. Den er laget under mottoet: «Den som tror seg ferdig utlært er ikke utlært men ferdig.»

Detaljer

Byggebok. En enklere hverdag for alle som bygger

Byggebok. En enklere hverdag for alle som bygger Byggebok En enklere hverdag for alle som bygger Innhold 3 Leca er en del av norsk byggetradisjon 4 Leca Byggesystem 6 Planlegging 10 Slik fi nner du riktig plassering og murhøyde 11 Leca vegger og isolasjon

Detaljer

KNUT NORENG, MARIUS KVALVIK, JAN OVE BUSKLEIN, INGRID MERETE ØDEGÅRD, CORINNA SUSANNE CLEWING OG HELEN KRISTINE FRENCH

KNUT NORENG, MARIUS KVALVIK, JAN OVE BUSKLEIN, INGRID MERETE ØDEGÅRD, CORINNA SUSANNE CLEWING OG HELEN KRISTINE FRENCH SINTEF Byggforsk KNUT NORENG, MARIUS KVALVIK, JAN OVE BUSKLEIN, INGRID MERETE ØDEGÅRD, CORINNA SUSANNE CLEWING OG HELEN KRISTINE FRENCH Grønne tak Resultater fra et kunnskapsinnhentingsprosjekt Prosjektrapport

Detaljer

Sammenstilling og vurdering av alternative utforminger av vegens sideterreng

Sammenstilling og vurdering av alternative utforminger av vegens sideterreng Sammenstilling og vurdering av alternative utforminger av vegens sideterreng Håvar Birkeland Stormoen Bygg- og miljøteknikk Innlevert: juni 2014 Hovedveileder: Helge Mork, BAT Medveileder: Nils Sigurd

Detaljer

Graving og avstiving av grøfter

Graving og avstiving av grøfter Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 151 Forskrift om Graving og avstiving av grøfter Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet 19. november 1985, nr. 2105 Utgitt januar

Detaljer

Tegl og teglmurverk. Materialegenskaper. Definisjoner... 2

Tegl og teglmurverk. Materialegenskaper. Definisjoner... 2 MURKATALOGEN 2001 Anvisning M1 Definisjoner............................. 2 1 Teglfremstilling, teglprodukter............ 3 1.1 Råstoffer og teglfremstilling......... 3 1.2 Produkter og bruksområder.........

Detaljer

Naturfareprosjektet: Delprosjekt 6 Kvikkleire. State-of-the-art: Blokkprøver

Naturfareprosjektet: Delprosjekt 6 Kvikkleire. State-of-the-art: Blokkprøver Naturfareprosjektet: Delprosjekt 6 Kvikkleire State-of-the-art: Blokkprøver 41 2013 R A P P O R T Naturfareprosjektet: Delprosjekt 6 Kvikkleire State-of-the-art: Blokkprøver Norges vassdrags og energidirektorat

Detaljer