Konjunkturbarometeret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konjunkturbarometeret"

Transkript

1 Konjunkturbarometeret for Agder - Februar Nøktern optimisme Bedriftene på Agder er mer måteholden i sin optimisme til, enn hva de var til. Har realismen overtatt for den rene optimismen? Hver tredje krone kommer fra olje og gass Konjunkturbarometeret har for første gang beregnet hvor stor andel av landsdelens økonomi som kommer fra olje- og gassnæringene. Foto: Anders Martinsen fotografer konjunkturbarometeret for agder er utarbeidet av Oxford Research AS. det er utgitt av SpareBank 1 SR-bank, Vest-Agder og Aust-Agder fylkeskommuner, LO, NHO, Innovasjon Norge Agder og NAV Aust- og Vest-Agder.

2 Leder 2 3 Leder Beskjeden og nøktern. I mytepregede karakteristikker av Sørlendingen, er dette sentrale stikkord. På mange måter er det en god beskrivelse av hvordan bedriftslederne i årets Konjunkturbarometer forventer at skal bli; Optimismen slik den har fremstått i de senere års målinger er fremdeles tydelig. Imidlertid er den langt mer forsiktig enn hva vi så i fjorårets barometer. Langt på vei kan det synes som om bedriftslederne i større grad enn tidligere har tatt inn over seg den økonomiske uroen som utbrer seg utenfor våre grenser. Det er imidlertid stor forskjell mellom de bedriftene som er en del av den petroleumsorienterte delen av økonomien og de som levere av salg til andre markeder. Optimismen i olje- og gassnæringen er betydelig større enn i næringslivet for øvrig. Det er mulig å si at vi har tre deler i økonomien. Den ene er offentlig sektor. Den andre er næringslivet som selger i tradisjonelle markeder og den tredje er næringslivet som er involvert i olje og gassaktivitet nasjonalt og internasjonalt. Konjunkturbarometeret gir et bilde av at offentlig sektor holder seg stabilt på et høyt nivå, det går rimelig bra i det tradisjonelle næringslivet og optimismen råder innen petroleumsorienterte næringer. Det store spørsmålet er om den etterspørselsvekst vi ser innen olje og gass, med påfølgende rekrutteringsbehov og lønnspress, medfører at det tradisjonelle næringslivet ikke klarer å følge med i den internasjonale konkurransen. Konjunkturbarometeret tyder ikke på at det ikke-petroleumsorienterte næringslivet er i ferd med å gi opp, men optimismen er som nevnt langt lavere her. Konjunkturbarometeret kan i denne utgaven for første gang presentere et bilde av Agders næringsliv basert på regnskapet til alle aksjeselskapene hjemmehørende i regionen. Regnskapene viste at næringslivet på Agder omsatte for 165 milliarder kroner i. Hele 64 prosent av dette stammer fra aksjeselskapene i Kristiansandsregionen. Godt over halvparten av aksjeselskapene hadde et driftsresultat på mer enn fem prosent av sine driftsinntekter. Lønnsomheten er lavest inn reiseliv og høyest innen bank, finans, eiendom og forretningsmessig tjenesteyting. Veksten og optimismen i Agders næringsliv kan i stor grad tilskrives den oljerelaterte virksomheten i landsdelen. For første gang kan vi i årets barometer vise tall på den todelte økonomien i Agder. I underkant av hver tredje krone i Agders bedriftsregnskaper kommer fra petroleumsbasert omsetning. Igjen er det Kristiansandsregionen som dominerer, og petroleumsorientert omsetning står for hele 34 prosent av inntektene til selskapene i denne regionen. Det er grunn til å tro at petroleumsnæringene blir enda viktigere for optimismen i regionen fremover. Omsetningsutvikling og syn på rekrutteringsbehov er betydelig større innen denne delen av næringslivet, enn i de mer tradisjonelle sektorene. Ikke dermed sagt at resten av næringslivet henger med hodet, for også bedriftene utenfor oljeøkonomien ser rimelig lyst på tiden som kommer. Fjorårets Konjunkturbarometer hadde tittelen «Det går bra hvis ikke alt går galt». Heldigvis fikk ikke de mest pessimistiske spåmennene rett. Euroen består, EU henger sammen, USAs vekst begynner å ta seg opp og veksten i Kina har ikke stoppet opp. I år kan vi forvente oss at usikkerheten og turbulensen i den internasjonale økonomien vil fortsette, men det er grunn til å tro at Norge igjen vil skjære klar av problemene. Norge vil også i år, som i fjor, klare seg økonomisk bra. Som Rune Øidne Reinertsen i Fædrelandsvennen så fint skrev på nyåret; «Vår øy vil fortsatt være verdens lykkeligste. Vi er uforståelig heldige som bor her». Kristiansand, januar Styringsgruppen for Konjunkturbarometeret for Agder Et samarbeidsprosjekt Aust-Agder fylkeskommune Vest-Agder fylkeskommune Leder 2 Samlet vurdering 4 Nasjonal og internasjonal økonomi 8 Næringslivet på Agder 12 Arbeidsmarkedet 14 Fokusartikkel 16 Industri og energi 2 Bygg- og anleggsnæringen 24 Forretningsmessig tjenesteyting 28 Jordbruk, skogbruk og fiske 3 Transport og kommunikasjon 32 Varehandel og tjenesteyting 34 Reiseliv 36 Offentlig sektor 38 Fakta om Agder 4 Kilder 42 Innhold Utgivere: SpareBank 1 SR-bank, Vest-Agder og Aust-Agder fylkeskommuner, LO, NHO, Innovasjon Norge Agder og NAV Aust- og Vest-Agder Utarbeidet av: Oxford Research AS Styringsgruppe: Inger Høiland, Thorbjørn Thorkildsen, Nils Langerød, Per Lund, Egil Lindekleiv, Johan Pensgård, Erling L. Hellum, Elisabeth Haaversen, Agnes Nordgaard, Trond Madsen, Paal Pedersen og Julie Ørum Forfattere: Harald Furre, Stine Meltevik, Bjørn Brastad og Arngrim Hunnes

3 Samlet vurdering 4 5 Utvikling i forventet omsetning Nøktern optimisme Norsk økonomi fortsetter å trosse meget svake internasjonale konjunkturer. Lav rente og høy etterspørsel fra petroleumsnæringen er hoveddriverne bak den norske oppgangen som startet ved årsskiftet 21/. Likevel viser resultatene fra årets bedriftsundersøkelse at bedriftene på Agder er noe mer måteholden i sin optimisme til fremtiden. Realismen har kanskje overtatt for den rene optimismen? Kilde: Bedriftsundersøkelsen 28- (n-:415) FAKTA Konjunkturbarometer for Agder baserer seg på en rekke datakilder. Bedriftsundersøkelsen er imidlertid den viktigste for å vurdere hvordan næringslivet i landsdelen ser på utviklingen fremover. Bedriftsundersøkelsen for Konjunkturbarometeret ble gjennomført i november/desember. Undersøkelsen har fokus på spørsmål knyttet til omsetning, sysselsetting og utfordringer for videre vekst. Analyser viser at bedriftene som har besvart undersøkelsen er representative i forhold til bransjer og regioner. I tillegg omfatter undersøkelsen de dominerende bedriftene i forholdt til salgsinntekter og størrelse. 449 bedrifter har besvart undersøkelsen. I analysene av svarene har vi utelatt bedrifter som har svart vet ikke og ikke relevant. Det gjør at antallet svar som fremkommer i figurene varierer. Beskjeden optimisme til tross for internasjonal uro I fjorårets barometer så vi en klar optimistisk tro blant bedriftene på Agder, til tross for økonomisk uro internasjonalt. Det samme bildet tegner seg også i år, men den klare optimismen er klart mer beskjeden. Dette kan tyde på at bedriftene i større grad har latt de internasjonale konjunkturene prege forventninger til egen utvikling inneværende år, samtidig som man er trygg på at egen bedrift fortsatt vil ha en positiv utvikling. Konsernsjef i Dyreparken, Reidar Fuglestad, sier det på denne måten; «var et veldig bra år for oss nesten for bra i forhold til hva man kunne forvente. Derfor har vi ikke forventninger til at veksten i år vil ligge på samme nivå. Når det er sagt, er det ingen grunn til å tro på noen nedgang. blir et godt år det er ingen grunn til at vi ikke kan vokse videre». SSBs analyser (Konjunkturtendensene for Norge og utlandet) viser at norsk økonomi trosser de internasjonale konjunkturene, og fortsetter å vokse. SSB spår også videre vekst i. Det samme gjør økonomene i Dagens Næringslivs makropanel; «Økonomene i DN.nos makropanel venter at veksten i norsk økonomi holder seg høy også i. Det vil blant annet føre til at norske husholdninger får en ytterligere bedring i kjøpekraften». Stabilitet på de økonomiske indikatorene Resultatene av bedriftsundersøkelsen, viser at forventningene til omsetningen i holder seg mer eller mindre på samme nivå som fjoråret. De siste fire årene har vi gjennom konjunkturbarometeret avdekket en optimistisk trend når det kommer til bedriftenes forventning til omsetningsutviklingen; denne har hatt en klar positiv utvikling. Dog ikke nærmet seg nivået forut for finanskrisen. Årets resultater viser imidlertid en svak dreining mot at andelen bedrifter som forventer nedgang i omsetningen øker på bekostning av andelen bedrifter som forventer fortsatt økning i omsetningen. Denne positive trenden har med andre ord fått seg en liten knekk med årets resultater. Det er imidlertid ingen stor nedgang vi ser. Geografi spiller også i årets barometer inn på forventningene til omsetningsutviklingen inneværende år. Mens det for de fleste regionene er snakk om små endringer fra år til år, viser årets resultater en sterk optimisme i Lindesnesregionen. Nærmere 8 prosent av bedriftene som har besvart bedriftsundersøkelsen forventer en økning i omsetningen i, mot 56 prosent året før. Forventningene til omsetningsutviklingen, varierer naturlig nok etter bransje. Det er høyest andel bedrifter som forventer økt omsetning innen varehandel og personlig tjenesteyting. Det er kun innen bygg og anlegg samt primærnæringene, at under halvparten av bedriftene forventer økt omsetning inneværende år. Når det gjelder de økonomiske forholdene som måles, finner vi imidlertid ingen signifikante forskjeller mellom bedrifter som er eksportrettet og bedrifter som ikke er det. Økt investeringsvilje? Flere bedrifter forventer en økning i investeringene i, enn hva som var tilfellet i. Når det gjelder tilgangen på kapital, viser imidlertid analyser at bedriftene har lavere forventninger til dette. Siden har vi sett at forventningene har sunket, og for er det i underkant av hver femte bedrift som forventer økt kapitaltilgang. Halvparten av bedriftene forventer økte salgspriser, og nærmere halvparten forventer økt driftsresultat i. Også forventningene til økning i driftsresultatet har sunket noe, sammenliknet med forventningene til. Solid arbeidsmarked Ifølge SSB har sysselsettingen økt kraftig gjennom konjunkturoppgangen, med nær 1 personer i løpet av de siste to årene. Og til tross for situasjonen i Europa, har arbeidsledigheten holdt seg stabil i Norge gjennom, og NAV venter at ledigheten vil holde seg relativt stabil også i. Vanskeligere å få tak i de riktige arbeidstakerne? Når det gjelder sysselsettingsindikatorene som måles gjennom Konjunkturbarometeret, viser analyser en nedgang i andel bedrifter som forventer økning i nyansettelser i, sammenliknet med. Samtidig går andelen bedrifter som forventer en økning i permitteringer og oppsigelser opp. Det synes altså som om bedriftene på Agder går et utfordrende år i møte på sysselsettingssiden. I meldte 2 prosent av bedriftene rekrutteringsproblemer. I fjorårets barometer Forventet økt omsetning -, etter region Listerregionen Kristiansandsregionen Lindesnesregionen Østre Agder omsetning omsetning omsetning Kilde: Bedriftsundersøkelsen - (n-:415) Setesdal

4 6 7 Utvikling i forventet investering Kilde: Bedriftsundersøkelsen 28- (n-:415) Utvikling i forventet omsetning, etter bransje var denne andelen økt til 3 prosent. Man så altså en tendens til at det ble vanskeligere å få fatt i de rette nyansatte. Årets analyser viser at andelen som har rekrutteringsproblemer fortsetter å stige. Imidlertid er spørsmålet stilt på en annen måte enn tidligere år, slik at resultatene må sammenliknes med forsiktighet. Rett i underkant av 4 prosent av bedriftene har rekrutteringsproblemer per i dag. Og det er i hovedsak fagarbeidere og naturvitenskapelige, håndverksfaglige og tekniske yrker, som er vanskelig å rekruttere. Når det gjelder rekruttering i forhold til utdanningsnivå, er det først og fremst høyt utdannet arbeidstakere som er utfordrende å rekruttere. Videre oppgir kun seks prosent av bedriftene at de per i dag har kompetansebehov internt som ikke dekkes opp av eksisterende studietilbud. I årets barometer har vi også spurt bedriftene om det er spesielle ferdigheter som er vanskelig å rekruttere. Altså egenskaper som ikke genereres av formell utdanning. 15 prosent av bedriftene oppgir at det er problematisk å finne arbeidstakere med de rette ferdighetene, og spesielt ferdigheter knyttet til salg blir fremhevet av flere; «Salgsferdigheter og salgsvilje er alltid en utfordring. Lett å få tilgang til kompetansepersoner, men ofte vanskelig å få mennesker med stor salgsvillighet». Utfordringer som bedriftene vanskelig kan styre Bedriftene som har besvart bedriftsunder- søkelsen er spurt om konkrete utfordringer for videre vekst. I år, som i fjor, er sterk konkurranse fra andre bedrifter den faktoren som begrenser veksten til bedriftene i sterkest grad. En av fire bedrifter mener dette påvirker bedriftens evne til videre vekst. Adm. dir. Arne Marthinsen i Einar Øgrey Farsund AS, sier det på følgende måte; Videre er det andre, såkalte eksterne faktorer, som blir fremhevet av bedriftene; regelverksutfordringer, infrastruktur og lønnskostnader. I all hovedsak er det altså først og fremst utenforliggende faktorer bedriftene trekker fram som de største utfordringene altså ikke interne forhold som bedriftene selv kan håndtere. «Utfordrende tider, til tross for høy aktivitet offshore i petroleumsmarkedet. Det er vanskelig å komme i posisjon til å levere tilbud til personer med reell beslutnings- og bestillingsmyndighet. Verden blir mindre og mindre avstandene oppleves som kortere og det gjør leveranser fra hele verden mulig, noe som fører til økt konkurranse og press på prisene». De områdene som begrenser veksten i størst grad Sterk konkurranse fra andre bedrifter? Komplekst og uvoersiktelig regelverk? Dårlig vei-infrastruktur i regionen? I liten grad I noen grad I stor grad Høye lønnskostnader? Kilde: Bedriftsundersøkelsen (n: 386/416) Dårlig fllytilbud i regionen? Mangel på offentlige støtte- og tilskuddsordninger for bedrifter? Rekruttering av arbeidskraft? Manglende tilgang på kapital? 8 Økonomiske forhold - Sysselsettingsutvikling Jordbruk, skogbruk og fiske Bygg og anlegg Industri og energi Transport og kommunikasjon Kilde: Bedriftsundersøkelsen - (n-: 415) Resieliv Bank, finans, eiendom og forretningsmessig tjenesteyting Varehandel og personlig tjenesteyting 2 Tilgang på kapital Salgspriser Driftsresultat Kilde: Bedriftsundersøkelsen 28- (n-:383) 2 Inntak av lærlinger Reduksjon Nyansettelser Oppsigelser Kilde: Bedriftsundersøkelsen - (n-: 415) Permitteringer

5 Nasjonal og internasjonal økonomi 8 9 Makrobildet : Vil Norge fremdeles være unntaket? I år kan vi forvente oss at usikkerheten og turbulensen i den internasjonale økonomien vil fortsette. Det er fremdeles problemer knyttet til offentlig gjeldsnivå både i USA og EU. USA klarte på slutten av fjoråret å unngå «the fiscal cliff». Men situasjonen er fremdeles uavklart da det må forhandles på nytt igjen i løpet av februar. Dette kan være starten på en rekke kriser som ligger foran oss. Norges handelspartnere vil fremdeles slite med lav eller ingen vekst. Dette vil ramme tradisjonell norsk vareeksport. Norge vil også i år, som i fjor, klare seg økonomisk bra. Den innenlandske etterspørselen vil holde seg oppe da husholdningene får en gunstig økonomisk utvikling blant annet som følge av lave renter og så lenge oljenæringen har et høyt aktivitetsnivå. Av Arngrim Hunnes, dr.oecon, Oxford Research AS Internasjonal økonomi fremdeles stor usikkerhet Usikkerheten som preget internasjonal økonomi i vil vedvare inneværende år. Det er usikkerhet knyttet til statsgjeld på begge sider av Atlanteren. Situasjonen i EU er fremdeles vanskelig med uavklarte økonomiske og politiske spørsmål for EU som helhet og enkelte medlemsland. USA klarte på tampen av å unngå «the fiscal cliff». Dersom republikanerne og demokratene ikke ble enige om budsjettet skulle det fra årsskifte av automatisk iverksettes store utgiftskutt og skatteøkninger for å få den amerikanske statsgjelden under kontroll. Denne stramme finanspolitikken ville mest sannsynlig på kort sikt ført USA ut i en ny resesjon som også ville påvirket resten av verden. Men faren for dette er ikke over da den politiske avtalen som ble inngått i realiteten bare utsetter spørsmålet i to måneder. USA hadde i en positiv, men moderat vekst i BNP på om lag 2 prosent og den forventes å videreføres i. Kina, som har verdens andre største økonomi, vil fortsette sin sterke økonomiske utvikling i, og vil sammen med USA, være lokomotivene i den globale økonomien. Imidlertid vil Kina ha en langt høyere vekst enn USA, EU og OECD-området. Veksten vil være på litt over åtte prosent dersom prognosene fra OECD treffer. Andre fremvoksende økonomier som Indonesia og India, vil også bidra mye til verdensøkonomien, og de vil ha en langt høyere vekst enn EU, USA og Japan. De samme gjelder for Russland og Sør-Afrika. Brasil vil også ta seg kraftig opp etter lav vekst i. Selv om vi forventer vekst både i USA og Kina må vi ikke glemme at EU er Norges største handelspartner. Og EU vil også i år slite med omtrent nullvekst. Høy statsgjeld gjør at offentlige investeringer og etterspørsel ikke vil bidra til vekst. Samtidig er det uavklarte spørsmål knyttet til håndteringen av statsgjelden og om eventuelle land vil bryte ut av den monetære unionen. Et av de store og grunnleggende problemene med EU er at det ikke er noen sterk integrering av finanspolitikken bare av pengepolitikken. Og dermed mister EU et viktig økonomisk styringsverktøy. Dersom EU bestemmer seg for en tettere integrering reiser dette spørsmålet om hvilken tilknytning Storbritannia skal velge siden de vil ha vanskelig for å gå inn i en enda tettere integrasjon. Den lave etterspørselen i EU kommer fra flere kilder. Offentlig sektor fører en meget stram finanspolitikk med lavere etterspørsel og kutt i velferdstilbudet, samt lavere investeringer. Privat sektor påvirkes av resesjonen gjennom høy arbeidsledighet på rundt 11 prosent i EU-området, kutt eller stagnasjon i

6 1 11 Andrey Bayda / Shutterstock.com Utviklingen i oljeprisen målt i kroner, lønninger, høyere skattetrykk og følgelig lavere disponibel inntekt. I tillegg bidrar bankers strengere kredittpraksis til lavere økonomisk aktivitet. Banker og andre finansinstitusjoner vil normalt i en økonomisk nedgangstid være mer tilbakeholden med å tildele kreditt. Samtidig står nå bankene overfor strengere og høyere egenkapitalkrav med det formål å styrke bankenes soliditet. Dette vil gi seg utslag i en høyere rentemargin og ytterligere forsiktighet med kredittgivning. Utlånsrenten til den Europeiske sentralbanken er nå på,75 prosent og dersom den svake utviklingen fortsetter er det ingen grunn til å tro at den vil øke. Det er grunn til å bemerke de økonomiske og ikke minst de sosiale farene ved den gjennomgående høye arbeidsledigheten i EU spesielt for de under 25 år. For EU som helhet ligger denne på rundt 25 prosent, mens den i Spania og Hellas ligger godt over 4 prosent. Ledighet, håpløshet og fattigdom gir grunnlag for sosial uro. Store forskjeller i arbeidsledigheten innad i EU og resten av Europa danner et grunnlag for potensielt store migrasjonsbølger. Dette vil igjen ramme de hardest rammede landene da det er unge, godt utdannede og talentfull individene som emigrerer først. Norge fremdeles unntaket? Økonomien i Norge vokste litt over tre prosent i fjor, mens den i år forventes å vokse med i overkant av to prosent. Det vil si at vi forventer en lavere vekst i år enn i fjor. Til tross for dette vil veksten være høyere enn det vi finner i EU, OECD og USA. Årslønnsveksten er av SSB anslått til å være 4,3 prosent i fjor, mens det forventes en noe lavere vekst i år. Inflasjonen er lav som følge av en sterk kronekurs og lave importpriser. I anslås det at konsumprisindeksen økte med,8 prosent, og dette er langt under inflasjonsmålet på 2,5 prosent. Også i år forventes en lav prisstigning på ca 1,4 prosent. Norges Bank sin styringsrente ble i mars satt ned til 1,5 prosent og det er fremdeles nivået. Pengemarkedsrenten, eller renten som bankene låner penger seg i mellom, ligger på rundt to prosent, mens gjennomsnittlig utlånsrente til forbrukerne ligger i overkant av fire prosent. Det lave rentenivået antas å vedvare i år så lenge de internasjonale konjunkturene ikke forbedrer seg kraftig. Arbeidsledighetsnivået forventes å holde seg rundt tre prosent, slik nivået har vært de siste par årene og slik det forventes å ligge de nærmeste årene. Generelt står husholdningene overfor gode økonomiske rammebetingelser med høy reallønnsvekst, lav inflasjon, lave renter og lav arbeidsledighet. Disse faktorene bidrar til at norske husholdninger har potensiale for en solid forbruksvekst i år som i fjor. Samtidig er spareraten anslått til om lag ni prosent av disponibel inntekt. Husholdningenes solide økonomi vil bidra til fortsatt vekst i boligprisene. Flere av prognosene forventer en boligprisvekst på mellom seks og åtte prosent. En høyere aktivitet på tilbudssiden i boligmarkedet bidrar til å dempe noe av prisveksten. Dette er nok mye av forklaringen til at Agder, og spesielt Kristiansand har, og forventer å få, en langt lavere prisvekst enn landsgjennomsnittet. I Kristiansand steg boligprisene i med rundt to prosent, mens den for Agder som helhet var på rundt fire prosent. Husholdningenes gunstige økonomiske posisjon sammen med offentlig sektors sterke finanser bidrar til å holde den innenlandske etterspørselen oppe. Dette er også nødvendig for å opprettholde en innenlandsk vekst i økonomien mens de internasjonale konjunkturene er dårlige. Norges handelspartnere har, som vi beskrev tidligere, lav økonomisk utvikling og dette vil prege norsk tradisjonell vareeksport. I tillegg taper norske bedrifter konkurranseevne grunnet høyere kostnader enn de utenlandske konkurrentene, noe som medfører en ytterligere reduksjon i vareeksporten. En sterk kronekurs bidrar også til å redusere etterspørselen etter norske varer og tjenester. Dersom Norges Bank velger å heve renten, mens det internasjonale rentenivået forblir lavt, vil det legge ytterligere press på kronekursen. Dette vil igjen ramme den tradisjonelle eksportsektoren. Oljen vår redning Foruten det lave rentenivået, er det aktiviteten i norsk petroleumsnæring som er hovedforklaringen til at det går bra med norsk økonomi. Næringer utenom de som er relatert til petroleumsnæringen sliter med ledig kapasitet. Dette gjelder spesielt industrien hvor også lønnsomheten er beskjeden. Dette har gjort at investeringsaktiviteten har vært lav de siste årene og dette er også anslaget for i år. Bruttoinvesteringene i fastlands-norge forventes å øke med om lag seks prosent fra i fjor til i år. Det er grunn til å minne om at investeringene i fastlandsnæringene ble hardt rammet av finanskrisen. I løpet av 29 og 21 falt investeringene med rundt 3 prosent. Petroleumsnæringene på den annen side har et høyt investeringstempo. Tall fra SSB tyder på at investeringene i var rundt 18 prosent høyere enn i. Anslaget for i år er at investeringene vil øke med 12 prosent fra i fjor, altså et noe lavere tempo i år enn de to foregående årene. Dette gjelder investeringer i olje- og gassvirksomhet inkludert rørtransport. En viktig parameter for denne positive utviklingen er selvfølgelig oljeprisen. Oljeprisen forventes å falle noe i år etter en topp på 651 kroner (anslag) fatet i. Den siste runden av Norges Bank sitt Regionale Nettverk, viser at næringslivet i Agderfylkene er på linje med resten av norsk næringsliv. Industrien som konkurrerer på hjemmemarkedet forventer et moderat fall i aktiviteten. Eksportbedrifter forventer en moderat vekst, mens bedrifter knyttet til oljenæringen forventer en sterk vekst. Varehandelen forventer også en vekst i kommende halvår, og dette gjenspeiler husholdningenes økte kjøpekraft. Oppsummert vil Norge få en moderat vekst, men som allikevel er langt bedre enn våre handelspartnere. De fleste makroøkonomiske variablene er positive for Norge. Tradisjonell vareeksport vil kunne få problemer dersom de internasjonale konjunkturene ikke forbedrer seg. Norsk økonomi sin gunstige utvikling kan igjen tilskrives et høyt aktivtetsnivå i olje- og gassnæringen Spotpris Brent Blend (kroner) Kilde: SSB Årlig endring i BNP. 12 % 1 8 % 6 % 4 % 2 % -2 % -4 % Kina OECD USA EU Norge Kilde: OECD

7 Næringslivet på Agder Næringskategori Omsetning i Kroner Andel Jordbruk, skogbruk og fiske mill. kr Industri og energi mill. kr 39 % Bygg og anlegg mill. kr 12 % Varehandel og personlig mill. kr 28 % tjenesteyting Transport og kommunikasjon mill. kr 8 % Reiseliv 247 mill. kr 1 % Bank, finans, eiendom og forretningsmessig tjenesteyting mill. kr 12 % Uoppgitt 365 mill. kr Sum mill. kr 1 1 Vi har kun tall for de som er regnskapspliktige til Brønnøysund. Dette innebærer at vi ikke har oversikt over den samlede aktiviteten for denne næringen. Region Omsetning i Kroner Listerregionen mill. kr 7 % Lindesnesregionen mill. kr 4 % Kristiansandsregionen Andel mill. kr 64 % Østre Agder mill. kr 23 % Setesdal mill. kr 1 % Sum mill. kr 1 Næringslivet på Agder 165 milliarder De godt og vel 14. aksjeselskapene i Agderfylkene omsatte i for 165 milliarder kroner. Industrien står for 4 prosent av omsetningen, mens varehandel er nest største bransje. Av bedriftene går 53 prosent av bedriftene med et overskudd, mens 29 prosent har et resultat i balanse. Kristiansandsregionen er dominerende på Sørlandet og bedriftene her står for 64 prosent av omsetningen i regionens aksjeselskaper. Av Harald Furre, Adm. Dir. Oxford Research og Bjørn Braastad, senioranalytiker Oxford Research Oxford Research sin regnskapsdatabase inneholder tall for alle landets aksjeselskaper selskaper hjemmehørende i Agder har levert tall for regnskapsåret. Regnskapsinformasjonen gir en meget god oversikt over bedriftenes omsetning, verdiskaping og overskuddsgrad. Svakheten med tallene er at en del virksomheter ikke er organisert som aksjeselskaper og deres bidrag til økonomien blir dermed ikke fanget opp. Dette er ikke en stor andel, men for noen bransjer gir tallgrunnlaget et skjevt bilde. Primærnæringene er det fremste eksemplet her. Innen jordbruk, skogbruk og fiske er mye av aktiviteten organisert gjennom andre juridiske modeller. 165 milliarder i samlet omsetning Regnskapet for landsdelens aksjeselskaper summerer seg opp til en omsetning på 165 milliarder kroner. Det er bransjene industri og varehandel og personlig tjenesteyting som er de dominerende sektorene. Disse utgjør henholdsvis 39 og 28 prosent av omsetningen. Kristiansandsregionen dominerende For å få et innblikk i hvordan resultatene fordeler seg geografisk, har vi delt landsdelen i inn i fem regioner: Listerregionen: Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, Kvinesdal, Lyngdal, og Sirdal. Folketall per 1/1. Lindesnesregionen: Audnedal, Lindesnes, Mandal, Marnardal og Åseral. Folketall per 1/1. Kristiansandsregionen: Birkenes, Iveland Kristiansand, Lillesand, Songdalen, Søgne og Vennesla. Folketall per 1/1. Østre Agder: Arendal, Froland, Gjerstad, Grimstad Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli. Folketall per 1/1. Setesdal: Bygland, Bykle, Evje og Hornnes og Valle. Folketall per 1/1. Tallene viser at Kristiansandsregionen er svært dominerende på Sørlandet når det gjelder økonomisk aktivitet. Hele 64 prosent av omsetningen i landsdelens aksjeselskaper skjer i denne regionen. Østre agder, med Arendal og Grimstad som tyngdepunkter, er nest størst og står for vel halvparten av Kristiansandsregionens omsetning, mens Listerregionen kommer på tredjeplass med 7 prosent av den samlede AS-omsetningen i landsdelen. Setesdalsregionen er landsdelens desiderte lillebror i økonomisk forstand. Næringslivets verdiskaping For å få et innblikk i bedriftenes samfunnsmessige betydning, har vi sett nærmere på deres verdiskaping i. I analysen har vi målt verdiskaping som summen av driftsresultat og lønnskostnader. Samlet sett var verdiskapingen på nær 47 milliarder kroner i. Fordelingen er veldig lik med omsetningen, men noen viktige forskjeller kommer frem. Vi ser at varehandel og personlig tjenesteyting utgjør en mindre del av verdiskapingen enn av deres omsetningsandel. Det samme gjelder bygg og anlegg. Begge disse bransjene har store varekostnader. På den motsatte siden utgjør transport og kommunikasjon, reiseliv og ikke minst bank, finans, eiendom og forretningsmessig tjenesteyting en større andel av verdiskapingen enn omsetning. Disse bransjene har typisk en høy andel lønnskostnader, noe som slår positivt ut i forhold til verdiskaping. Fordeler vi tallene for landsdelens regioner, blir tallene igjen veldig like fordeling basert på omsetning i aksjeselskapene Vel halvparten har et solid overskudd For å få et innblikk i bedriftenes lønnsomhet, har vi sett nærmere på hvor stor andel som går med underskudd, i balanse og med overskudd. For å forenkle fremstillingen har vi definert balanse som fra minus til pluss 5 prosent driftsmargin, dvs. driftsresultat som andel av omsetning. I var det 53 prosent av aksjeselskapene i Agder som hadde en driftsmargin på mer enn 5 prosent 29 prosent lå og vaket rundt null, mens 19 prosent gikk med et solid underskudd. Overskuddsandelen er suverent høyest innen bank, finans, eiendom og forretningsmessig tjenesteyting og lavest innen reiseliv. Evnen til å tjene penger ser ut til å være noenlunde likt fordelt i Agder. Bedriftene i Kristiansandsregionen ligger et prosentpoeng høyere enn snittet, mens alle øvrige regioner ligger under med Setesdal på bunn. Det store innsalget av reiselivsbedrifter i dalen gjør nok utslaget i tallene. Næringskategori Verdiskaping i omsetning i Kroner PROSENT prosent Jordbruk, skogbruk og fiske 228 mill. kr Industri og energi mill. kr 39 % 39 % Bygg og anlegg mill. kr 11 % 12 % Varehandel og personlig tjenesteyting mill. kr 24 % 28 % Transport og kommunikasjon mill. kr 9 % 8 % Reiseliv 796 mill. kr 2 % 1 % Bank, finans, eiendom og forretningsmessig tjenesteyting mill. kr 15 % 12 % Uoppgitt 172 mill. kr Sum mill. kr 1 1 Lønnsomhet etter bransje Reiseliv Setesdal Varehandel og personlig tjenesteyting Jordbruk, skogbruk og fiske Kristiansandsregionen Lindesnesregionen I balanse Industri og energi Underskudd I balanse Overskudd Overskudd Listerregionen Underskudd Transport og kommunikasjon Lønnsomhet etter region. Bygg og anlegg Østre Agder Uoppgitt Bank, finans, eiendom og forretningsmessig tjenesteyting Sum Sum

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret Konjunkturbarometeret for Agder - Februar 214 Illustrasjon: Shutterstock Stemningsskifte blant de største bedriftene For norsk økonomi innebærer overgangen fra 213 til 214 et lite temposkifte, men ingen

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret Konjunkturbarometeret for Agder - Februar 2012 Det går bra hvis ikke alt går galt Stor usikkerhet preger situasjonen ved inngangen til 2012, men bedriftslederne i Agderfylkene er optimistiske. Hva er viktig

Detaljer

Tilbake på rett kjøl Konjunkturbarometer for Agder

Tilbake på rett kjøl Konjunkturbarometer for Agder Tilbake på rett kjøl Konjunkturbarometer for Agder Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK Oxford Research A/S Falkoner

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret Konjunkturbarometeret for Agder - Februar 211 Tilbake på rett kjøl Sørlandsk næringsliv setter kurs mot lysere tider. Bedriftene venter sterkere resultater og investeringsviljen øker. Nok fornyelse? Mer

Detaljer

NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2011. Arbeidssøkeres tilpasning på arbeidsmarkedet. Pensjonsreformen: Effekter på sysselsettingen

NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2011. Arbeidssøkeres tilpasning på arbeidsmarkedet. Pensjonsreformen: Effekter på sysselsettingen 4 // 2011 Arbeid og velferd Utviklingen på arbeidsmarkedet NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2011 Arbeidssøkeres tilpasning på arbeidsmarkedet Pensjonsreformen: Effekter på sysselsettingen Pensjonsreformen:

Detaljer

for Rogaland Mai 2008 Konjunkturbarometeret

for Rogaland Mai 2008 Konjunkturbarometeret konjunkturbarometeret for rogaland er utarbeidet av asplan ANALYSE og utgitt av sparebank 1 SR-Bank, NAV Rogaland, nho rogaland, rogaland fylkeskommune, stavanger-regionen næringsutvikling, innovasjon

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret KONJUNKTURBAROMETERET FOR ROGALAND ER UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK OG UTGITT AV SPAREBANK 1 SR-BANK, AETAT, NHO ROGALAND, ROGALAND FYLKESKOMMUNE, STAVANGER-REGIONEN NÆRINGSUTVIKLING, INNOVASJON NORGE OG LO

Detaljer

Status og fremtidsutsikter for næringslivet i Trøndelag

Status og fremtidsutsikter for næringslivet i Trøndelag Arena Trøndelag Status og fremtidsutsikter for næringslivet i Trøndelag Våren 2009 Status og fremtidsutsikter for næringslivet i Trøndelag 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Arena Trøndelag Rapportnavn:

Detaljer

Økonomisk overblikk 1/2014

Økonomisk overblikk 1/2014 Økonomisk overblikk 1/2014 Utsikter for 2014-2015 Økonomisk overblikk 1/2014 Utsikter for 2014 og 2015 Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2014 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen

Detaljer

Økonomisk overblikk 3/2013

Økonomisk overblikk 3/2013 Økonomisk overblikk 3/2013 Utsikter for 2013-2014 Økonomisk overblikk 3/2013 Utsikter for 2013-2014 Næringslivets Hovedorganisasjon September 2013 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250

Detaljer

Konjunkturbarometeret for Rogaland

Konjunkturbarometeret for Rogaland konjunkturbarometeret for rogaland er utarbeidet av asplan viak og utgitt av sparebank 1 SR-Bank, aetat, nho rogaland, rogaland fylkeskommune, stavanger-regionen næringsutvikling, innovasjon norge og lo

Detaljer

01:2005 Utarbeidet av Asplan Viak

01:2005 Utarbeidet av Asplan Viak Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank, Aetat, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, Innovasjon Norge Rogaland og LO Rogaland Rogaland, januar 2005 01:2005

Detaljer

Situasjonen innen petroleumsnæringen side 12. Bygg og anlegg side 14. Industri side 16. Oljeutvinning, bergverksdrift, kraft- og vannforsyning side 18

Situasjonen innen petroleumsnæringen side 12. Bygg og anlegg side 14. Industri side 16. Oljeutvinning, bergverksdrift, kraft- og vannforsyning side 18 Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av Aetat, SpareBank 1 SR-Bank, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, SND Rogaland og LO Rogaland Rogaland, juni 2003 Innhold Felles innsats

Detaljer

Økonomisk overblikk 2/2014

Økonomisk overblikk 2/2014 Økonomisk overblikk 2/2014 Utsikter for 2014-2015 Økonomisk overblikk 2/2014 Utsikter for 2014 og 2015 Næringslivets Hovedorganisasjon Juni 2014 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250

Detaljer

Økonomisk overblikk 2/2015

Økonomisk overblikk 2/2015 Økonomisk overblikk 2/2015 Utsikter for 2015-2016 Økonomisk overblikk 2/2015 Utsikter for 2015-2017 Næringslivets Hovedorganisasjon Juni 2015 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret Konjunkturbarometeret for Rogaland - Mai 2011 Videre oppgang i 2011 Konjunkturene fortsetter å peke oppover i Rogaland. Nok engang er det olje- og gassektoren som er drivkraften. Mangel på kvalifisert

Detaljer

Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017

Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017 Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017 Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2015 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen 0303 Oslo Telefon: 23 08 80 00 www.nho.no Kontaktpersoner

Detaljer

Økonomisk overblikk 4/2014

Økonomisk overblikk 4/2014 Økonomisk overblikk 4/2014 Utsikter for 2015-2016 Økonomisk overblikk 4/2014 Utsikter for 2015-2016 Næringslivets Hovedorganisasjon Desember 2014 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250

Detaljer

Økonomisk overblikk 1/2015

Økonomisk overblikk 1/2015 Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2016 Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017 Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2015 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen

Detaljer

Konjunkturbarometeret i stikkord:

Konjunkturbarometeret i stikkord: Konjunkturbarometeret i stikkord: UTFLATING/NEDGANG I ETTERSPØRSEL FRA NORSK SOKKEL GJØR AT ØKONOMIEN I ROGALAND FLATER UT PÅ ET HØYT AKTIVITETSNIVÅ; 96 % AV VIRKSOMHETENE MELDER OM UENDRET ELLER BEDRET

Detaljer

Rogaland, oktober 2003

Rogaland, oktober 2003 Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank,, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, SND Rogaland og LO Rogaland Rogaland, oktober 23 Utarbeidet av Asplan Viak Innhold

Detaljer

KONJUNKTUR- BAROMETER for Trøndelag og Nordvestlandet

KONJUNKTUR- BAROMETER for Trøndelag og Nordvestlandet 2014 SpareBank 1 SMN KONJUNKTUR- BAROMETER for Trøndelag og Nordvestlandet Økonomiske prognoser for Trøndelag og Nordvestlandet for første gang i historien! 2015 byr på lavere vekst, men aktiviteten tar

Detaljer

Konjunkturbarometer for Nord-Norge Våren 2010

Konjunkturbarometer for Nord-Norge Våren 2010 Konjunkturbarometer for Nord-Norge Våren 2010 ARENA: Sosiale medier Foto: Anders Bergan, Rød Tråd Gullfarget nybygg til nordnorsk hotell - et signal om gryende optimisme? Innhold Forord 5 Lysere tider

Detaljer

Arbeidskraft: Etterspørsel tilbud arbeidsledighet Prognoser for november 2014 desember 2015

Arbeidskraft: Etterspørsel tilbud arbeidsledighet Prognoser for november 2014 desember 2015 Arbeidskraft: Etterspørsel tilbud arbeidsledighet Prognoser for november 2014 desember 2015 Utarbeidet av NAV Østfold November 2014 Innhold 1. Oppsummering og perspektiver... 2 2. Vurdering av fjorårets

Detaljer

Utarbeidet av Asplan Viak

Utarbeidet av Asplan Viak Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank, Aetat, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, Innovasjon Norge Rogaland og LO Rogaland Rogaland, juni 24 Utarbeidet

Detaljer

Meld. St. 2. (2011 2012) Melding til Stortinget. Revidert nasjonalbudsjett 2012

Meld. St. 2. (2011 2012) Melding til Stortinget. Revidert nasjonalbudsjett 2012 Meld. St. (11 1) Melding til Stortinget Revidert nasjonalbudsjett 1 Meld. St. (11 1) Melding til Stortinget Revidert nasjonalbudsjett 1 Meld. St. (11 1) Melding til Stortinget Revidert nasjonalbudsjett

Detaljer

02:2005 Utarbeidet av Asplan Viak

02:2005 Utarbeidet av Asplan Viak Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank, Aetat, NHO Rogaland Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, Innovasjon Norge Rogaland og LO Rogaland Rogaland, mai 2005 02:2005 Utarbeidet

Detaljer

Rogaland, årsskiftet 2003/2004. Utarbeidet av Asplan Viak

Rogaland, årsskiftet 2003/2004. Utarbeidet av Asplan Viak Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank,, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, SND Rogaland og LO Rogaland Rogaland, årsskiftet 23/24 Utarbeidet av Asplan

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret for Rogaland januar 2012 Paradokset Rogaland Sterk oljedrevet vekst i en ellers usikker verden. Veksten gir utfordringer, et stramt boligmarked og flaskehalser i trafikken gir kapasitetsbegrensninger.

Detaljer

N o t a t 001 / 2012. Rapport om arbeidsmarkedet Januar 2012

N o t a t 001 / 2012. Rapport om arbeidsmarkedet Januar 2012 N o t a t 001 / 2012 Rapport om arbeidsmarkedet Januar 2012 1 Innledning Administrasjonen i Tekna gir hvert halvår en orientering om utviklingen i arbeidsmarkedet. Utgangspunktet er våre egne data som

Detaljer