Inger Johanne Jørlo Analyse av destinasjonsselskapet "destinasjon Sørlandet" Diplomoppgave Høgskolen i Lillehammer, 1995

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Inger Johanne Jørlo Analyse av destinasjonsselskapet "destinasjon Sørlandet" Diplomoppgave Høgskolen i Lillehammer, 1995"

Transkript

1 Inger Johanne Jørlo Analyse av destinasjonsselskapet "destinasjon Sørlandet" Diplomoppgave Høgskolen i Lillehammer, 1995 FORORD INNLEDNING PRESENTASJON AV MEDLEMSKOMMUNENE DEFINISJONER PÅ ET DESTINASJONSSELSKAP NY NASJONAL REISELIVSSTRUKTUR ANALYSE AV DESTINASJON SØRLANDET OG SAMARBEIDSOMRÅDET METODE ANALYSE AV DATAMATERIALET FORSLAG TIL STRATEGISKE TILTAK DESTINASJONSSELSKAP - UTFORDRINGER OG ERFARINGER AVSLUTTENDE KOMMENTAR...54 LITTERATUR...55 VEDLEGGSOVERSIKT...58 FORORD Publisert på nett av Biblioteket, HiL Med denne diplomoppgaven som omhandler et destinasjonsselskap, avslutter jeg det treårige reiselivsstudiet ved Høgskolen i Lillehammer. Jeg vil takke alle som har hjulpet meg gjennom en lang skriveprosess med kommentarer og ideer. Takk til veileder Hans Holmengen og Åse Irene Fjermedal ved Destinasjon Sørlandet for hjelpsomheten jeg ble møtt med når jeg hadde problemer. En spesiell takk til Karin for saklig redigering, og Trude - SÆNK JU! Lillehammer, Inger Johanne Jørlo 1 INNLEDNING 1.0 Innledning Jeg har valgt å ta for meg et nystartet destinasjonsselskap, Destinasjon Sørlandet, og vise at det er viktig for en slik organisasjon å ha full støtte blant medlemmer. Grunnen til at jeg valgte dette temaet er at destinasjonsselskapet selv, i sin gjennomgang av egne svake og sterke sider, viser til "tildels svak image 1

2 vs medlemsbedriftene" som en svak side. Destinasjon Sørlandet var meget interessert i å se om dette stemte med virkeligheten, og har støttet meg gjennom hele undersøkelsen. Det ble det foretatt både en kvantitativ undersøkelse blant medlemsbedriftene, samt kvalitative intervjuer med medlemskommuner og destinasjonsselskapet. Resultatene som fremkom av undersøkelsene er en del av grunnlaget jeg bygger oppgaven på, sammen med destinasjons-selskapets egen gjennomgang av sterke og svake sider. 1.1 Formål med oppgaven Formålet med oppgaven er å finne ut hvordan samarbeidet fungerer mellom Destinasjon Sørlandet og medlemsbedrifter og -kommuner. Jeg er spesielt interessert i å finne ut hva medlemmene er fornøyde med og motsatt. Målet er å komme med strategiske tiltak som kan hjelpe på problemer jeg ser ut fra undersøkelsen. 1.2 Gjennomgang av oppgaven Oppgaven innledes med en presentasjon av de seks kommunene som er medlemmer i Destinasjon Sørlandet. Her oppgis også antall medlemsbedrifter som finnes i hver kommune, og jeg ber leseren være oppmerksom på at det i to av kommunene kun finnes én bedrift som er medlem. Jeg fortsetter med en gjennomgang av forskjellige definisjoner på et destinasjonsselskap for å vise at begrepet ikke er helt innarbeidet i markedet ennå. Fra statens side er det satt i gang en storstilt satsing og omlegging av norsk reiselivsnæring gjennom stortingsmeldingen "Sats på reiseliv". Dette vises i kapittel 4.0, samtidig som Destinasjon Sørlandet plasseres i og presenteres gjennom den nye organisasjonsformen. Kapittel 5.0 er teorikapittelet hvor destinasjonsselskapet blir plassert i en strategisk planprosess, og hvor avgrensningen av oppgaven tar til. I materalet som blir gjennomgått i dette kapittelet finnes den ene setningen som jeg mener er et interessant utgangspunkt for en oppgave. Denne er grunnlaget for gjennomføringen av den kvantitative spørreundersøkelsen blant medlemsbedriftene som blir presentert i metodekapittelet. Her kommer det frem resultater som blir presentert nærmere i analysen, kapittel 7. Det blir også foretatt en kvalitativ undersøkelse blant de som er ansvarlige for destinasjonssamarbeidet i kommunene, som næringssjefer, kommuneplanleggere o.l., som blir presentert som vedlegg bakerst i oppgaven. De kvalitative intervjuene blir brukt som grunnlag for de strategiske tiltakene som kommer i kapittel 8.0, sammen med resultatene av spørreundersøkelsen. Her blir det blant annet hevdet at destinasjonsselskapet mangler teamtankegang, og jeg viser forslag til hvordan dette bør gjennomføres. Som langsiktig strategi introduseres mulige tiltak for å få nye medlemmer med i samarbeidet, men det presiseres at samarbeidet først må fungere tilfredsstillende for alle de impliserte før man utvider. Som en avslutning tar jeg for meg generelle utfordringer og erfaringer, både for omorganiseringen innen det norske reiselivet og Destinasjon Sørlandet spesielt, før hele oppgaven blir avrundet med en avsluttende kommentar. Her kommer jeg så vidt inn på at det finnes en viss navneforvirring innen reiselivet - man vet ikke helt hva som er et landsdelsselskap og hva som er et destinasjonsselskap. For å hindre usikkerhet blant turistene og reiselivsaktørene, bør dette gjøres noe med. 2

3 1.3 Begrensninger Organisasjonen er nettopp omorganisert fra et reiselivslag, og derfor skjer det stadig forandringer. Det er godt mulig at jeg ikke har fått med alle disse i oppgaven. Det å ha skrevet oppgaven på Lillehammer har også ført til følelsen av å befinne meg for langt unna diplomtemaet. 1.4 Begrepsavklaringer Jeg omtaler Destinasjon Sørlandet enten med fullt navn, eller bare forkortet som DS. Reiseliv: Reiselivet omfatter personers reise og opphold utenfor det geografiske området hvor de vanligvis ferdes og hvor hovedformålet med reisen ikke er å få arbeid lønnet på det stedet de besøker. (Statistisk Sentralbyrå, 1991) Erfa/resepsjonsgrupper: Erfaringsgrupper sammensatt av folk fra reiselivsnæringen for å løse problemer / sette i gang prosjekter o.l. MIC-marked: Marked bestående av møte-/incentiv-/kongressreisende. Incentivreiser er belønningsreiser. Markedsfond: Midler satt av til prosjekter som kommer i tillegg til de allerede planlagte i en markedsplan. Kortferie: Ferie som ikke varer lenger enn 1-2 dager, eksempelvis week-end opphold. 2 PRESENTASJON AV MEDLEMSKOMMUNENE 2.1 Fakta om Kristiansand kommune Folketall: Kvadratkilometer: 276 km2 Overnattingsbedrifter: 9 hoteller, 2 pensjonater, 2 vandrerhjem, og to utleiere av ferieleiligheter. Servering: 33 serveringssteder (restaurant/kafé/bar/diskotek). Attraksjoner: Kristiansand Dyrepark, Kristiansand Kanonmuseum, Vest-Agder Fylkesmuseum, Christiansholm Festning. Handel: Blant annet Norges største handlesenter, Sørlandssenteret. Veinett: E-18, Rv 39 til E-76. Industri: Kristiansand Havn, Falconbridge Nikkelverk, Elkem, Hennig Olsen Is, Christiansands Bryggeri. Medlemsbedrifter i DS: 69 Annet: Kristiansand ble grunnlagt i 1641, og er en av Europas best bevarte renessanseby. Byen er handels- og kommunikasjonssentrum for det sydligste Norge, og har blant annet Norges nest største havn. Kristiansand huser blant annet Vest-Agder fylkeskommunes administrasjon, og den er stiftsby for Agder bispedømme. I 1994 ble Sørlandshallen åpnet, og har dermed gitt muligheter for arrangement av større innendørs turneringer og kongresser m.m. 3

4 2.2 Fakta om Lillesand kommune Folketall: 8300 Kvadratkilometer: 188 km2 Overnattingsbedrifter: 4 hoteller/moteller/pensjonater, 5 campingplasser. Servering: 15 serveringssteder (restaurant/kafé/bar/diskotek). Attraksjoner: Tollboden, Rådhuset, Blindleia, Høvåg Museum, Bronseplassen. Handel: I tillegg til Lillesand sentrum finnes Idé E-18 Møbler AS. Veinett: E-18 øst-vest Industri: North Cape Minerals A/S,Norton-Lillesand,Stansefabrikken A/S. Medlemsbedrifter i DS: 6 Annet: Lillesand var en gang en stolt sjøfartsby, grunnlagt på 1600-tallet. Av reiselivsaktiviteter tilbys det i Lillesand blant annet elgsafari, beversafari, fjellklatring, fiskemuligheter og et høyt antall båtturer, da særlig til kjente områder i Blindleia som Gamle Hellesund, Brekkestø og Skottevig. 2.3 Fakta om Vennesla kommune Folketall: Kvadratkilometer: 395 km2 Overnattingsbedrifter: 1 motell, og 2 campingplasser. Servering: En restaurant. Attraksjoner: Bommen, Setesdalsbanen, Vigeland Hovedgård. Handel: Vennesla sentrum. Veinett: Rv 39 nordover mot Setesdal. Industri: Hunsfos Papirfabrikk, Norsk Wallboard. Medlemsbedrifter i DS: 4 Annet: Vennesla er "inngangen" til Setesdalsheiene. Det finnes flere bygdemuseer, og fra elvebredden kan man fiske laks med stang i Otra. 2.4 Fakta om Songdalen kommune Folketall: 5200 Kvadratkilometer: 217 km2 Overnattingsbedrifter: Ingen. Servering: Ingen. Attraksjoner: "Juvet i Underåsen", Finsland Kirke, Elgsafari. 4

5 Handel: Nodeland handelssentrum. Veinett: E-18 øst-vest. Industri: Jord- og skogbruk. Medlemsbedrifter i DS: 1 Annet: Songdalen er en drabantby for Kristiansand og Søgne. Songdalen er blant de områder i Norge som har størst tetthet av elg, og tilbyr derfor elgsafari. 2.5 Fakta om Birkenes kommune Folketall: 4050 Kvadratkilometer: 676 km2 Overnattingsbedrifter: 1 motell, 1 gjesteheim. Servering: En restaurant. Attraksjoner: Torvstrøfabrikken, Mollestadeika, Vevsmia, Oggevatn. Handel: Birkeland sentrum. Veinett: Rv 41. Industri: Foss Fabrikker A/S, Norsk Glassfiber A/S, Uldals Trevarefabrikk A/S. Medlemsbedrifter i DS: 1 Annet: De tradisjonelle primærnæringer har fortsatt stor betydning, jordbruk og særlig skogbruk setter sitt sterke preg på bygda. 2.6 Fakta om Søgne kommune Folketall: 8000 Kvadratkilometer: 148 km2, 17 km lang kystlinje. Overnattingsbedrifter: 3 campingplasser/hytteutleier. Servering: 11 serveringssteder (restaurant/kafé/bar/diskotek). Attraksjoner: Kystfortet Ny-Hellesund, Trekkferjefestival, Zoologiutstilling, Solberg Heiegård. Handel: Tangvall sentrum. Veinett: E-18 øst-vest. Industri: Einar Øgrey A/S, Hellvik Hus, Gyli Plast Trading A/S. Medlemsbedrifter i DS: 6 Annet: Her finnes noen av de mest populære utfartsstedene for lokalbefolkningen i alle samarbeidskommunene. Kommunen består av en blanding av innlandsnatur og en skjærgård med over 5

6 1200 holmer og skjær. I Søgne finnes blant annet en av de fineste campingplassene på Sørlandet. Her finnes også et ridesenter som er populært både blant turister og lokalbefolkningen. 2.7 Presentasjon av kommunene i en destinasjonssonemodell For lettere å kunne beskrive kommunestrukturene, vil jeg vise dem i en modell som kalles en urbanremote skala. Denne modellen blir presentert av Clare Gunn i boken Vacationscape, (1988). Modellen er inndelt i fire soner, urban, suburban, rural og remote, og viser at markedsetterspørselen og ressurser frembringer forskjellige former for design og planlegging i de forskjellige sonene. "Urban"/bysone er området som har flest hoteller, barer og andre servicetilbud for turistene. Her må man planlegge nøye innfartsårer og annen infrastruktur slik at området har lett adkomst for turistene. De fleste historiske bygninger og steder ligger ofte innen denne sonen, som også ofte kjennetegnes av nærhet til sjø og tilhørende aktiviteter. Byer er utgangspunktet for opplevelsesruter i omegnen, og her burde også lokale parker, dyreparker, svømmebassenger og idrettsanlegg ligge. Planleggingen av disse områdene er meget viktige, og særlig hvis området kjennetegnes av sesongsvingninger i turiststrømmen. Områder som ellers er laget for en relativt liten, lokal brukergruppe, må kunne tåle å ha mange brukere enkelte tider av året. "Suburban"/forstadssonen kjennetegnes av bowlingbaner, fasiliteter for innendørsaktiviteter, underholdningsanlegg og nattklubber. Dette er også området hvor det finnes en del industri, som kan brukes i reiselivet som omvisningsmål. Campingplasser er ofte plassert i denne sonen, og det er også et viktig område for besøk av venner, kjente og familie. Figur nr: 1 Urban/remote skala / Destinasjonssoner (Gunn, 1988) 6

7 "Rural"/utkantsonen domineres av naturbaserte aktiviteter, og her finnes få overnattings-fasiliteter for turistene utenom feriehus/hytter og campingplasser. Området har mange naturressurser, som for eksempel fjell, vann eller sjø i den umiddelbare nærhet, og tiltrekker både tilreisende som bor i selve destinasjonsområdet og de som bor utenfor. "Remote"sonen, den som ligger lengst vekk fra bysentrum, har flere fortrinn når det gjelder attraksjoner og annet som kan brukes i reiselivssammenheng. Som oftest finnes det ingen hotell eller restauranter. Dette området brukes mest av et mindre antall mennesker som er kjent med området, og har interesser innenfor de aktivitetene som tilbys. Området har sårbar natur, som fort kan bli ødelagt ved overbruk. Aktiviteter som blir tilbudt her, kan være fjellvandring, fisking, jakt, og naturstudier. 3 DEFINISJONER PÅ ET DESTINASJONSSELSKAP I en prosjektskisse om Destinasjon Sørlandet skriver daværende reiselivssjef Bjørn B. Armann at et destinasjonsselskap som regel er et aksjeselskap eller en stiftelse hvor flere kommunale/lokale reiselivslag går sammen innen et naturlig område (en destinasjon) som ikke er avgrenset av kommuneeller fylkesgrenser, men av aktivitets- og opplevelsestilbud. Georg Kamfjord skriver i sin redegjørelse for Troll Park-modellen at lokale medlemsbaserte reiselivslag med kommunale bidrag ikke er destinasjonsorgan i den regionale besøksindustrien. (Kamfjord, 1992) Torstein Nesheim fra Stiftelsen for samfunns- og næringsforskning, uttalte på Norsk Reiselivskonferanse i Bergen 1994 at han forstår destinasjonsselskap som et aksjeselskap som utfører ulike oppgaver knyttet til et geografisk avgrenset område, reisemål eller produktområde. (Nesheim, 1994) Ifølge NORTRA skal et destinasjonsselskap drive innenfor produktutvikling og -organisering, profilering og markedsføring mot nærmarkeder, og det skal ha vertskapsfunksjoner. Et destinasjonsselskap skal fungere etter rendyrkede kommersielle prinsipper, finansieringen skal skje i form av kjøp og salg av tjenester. (NoE, 1993) Jeg vil i det videre arbeid forholde meg til den førstnevnte definisjonen, siden Destinasjon Sørlandet er dannet utfra denne tanken. 4 NY NASJONAL REISELIVSSTRUKTUR 4.0 NY NASJONAL REISELIVSSTRUKTUR Det har i de siste årene vært en utviklingstrend når det gjelder organiseringen av norsk reiseliv, som omfatter de fylkesvise reiselivsråd og de kommunale reiselivslagene. Utviklingen går fra mindre til større enheter, noe som gjelder både på det lokale og det fylkesmessige plan. På det lokale nivå betyr dette en utvikling fra lokale reiselivslag, ofte med en kommunal plattform og finansiering, mot såkalte destinasjonsselskaper. Det er mange steder etablert landsdelsorganisasjoner som en paraplyorganisasjon over destinasjonsselskapene. Dette er også gjennomført i dette området; nemlig Syd Norge AS, som ble stiftet 18. juni Disse selskapene er etablert etter ønske fra NORTRA, som mener dette vil hjelpe dem i det arbeidet NORTRA gjør på de internasjonale markedene. Det er viktig at NORTRA på det internasjonale marked kan selge få landsdelsselskaper med individuelle særtrekk, blant annet fordi dette gjør markedsføringen enklere. De utenlandske turistene reiser til Norge og bruker attraksjoner uavhengig av kommune- og fylkesgrenser. 7

8 På toppen av pyramiden sitter NORTRA, som den nasjonale organisasjon for reiselivsmarkedsføring. NORTRA (Nortravel Marketing) er en selveiende, næringsdrivende stiftelse som er etablert av staten og reiselivsnæringen i Norge. Stiftelsen skal være et nasjonalt faglig markedsføringsorgan for norsk reiseliv, og har med dette utgangspunkt et allmennyttig og samfunnsgavnlig formål. NORTRA skal gjennom sin virksomhet særlig bidra til å øke turisttrafikken til Norge, samt stimulere og styrke den samlede reiselivsnærings lønnsomhet og konkurranseevne gjennom informasjon, presentasjon og markedsføring av det norske reiselivsprodukt i inn- og utland. (Markedsplan for NORTRA 1995) Figur nr: 2 Omorganisering i norsk reiseliv NORTRAs arbeidsoppgaver er definert som profilering og produktmarkedsføring internasjonalt. Landsdelsselskapene skal drive med produktorganisering, profilering og produktmarkedsføring nasjonalt og internasjonalt. Destinasjonsselskapenes arbeidsområder er produktutvikling og -organisering, vertskapsfunksjoner, profilering og markedsføring mot nærmarkeder. Medlemsbedriftene finnes innenfor overnatting, servering, transport, opplevelser, aktiviteter og formidling. Som en ramme rundt den nye reiselivsorganiseringen ligger reiselivsnæringens felles markedsførings- og produktutviklingsapparat. Det gamle reiselivslaget for Kristiansand Distrikt besto av kommunene Vennesla og Søgne foruten Kristiansand. Det nye destinasjonsselskapet springer ut av et allerede bestående næringsutviklingssamarbeid mellom seks kommuner i regionen, nemlig Knutepunkt Sør. De seks medlemskommunene Kristiansand, Søgne, Songdalen, Vennesla, Birkenes og Lillesand har som mål å markedsføre regionen utad i fellesskap, både i innland og utland. Ordførerne og rådmennene i samarbeidskommunene utgjør et næringsråd, og det er etablert et samarbeid mellom rådet og næringsorganisasjonene i regionen, samt fylkeskommunale og statlige etater som arbeider med næringsutvikling og arbeidsmarkedsspørsmål. 4.1 Destinasjon Sørlandets samarbeid med landsdelsselskapet Syd Norge Destinasjon Sørlandet er en av aksjonærene i landsdelsselskapet, og samarbeidet er omfattende innen flere områder, som eksempelvis: - vertskap for internasjonal presse og fagbesøkende - kampanjer og trykksaker i de internasjonale markedene - produktutvikling og -pakking - profilering i egne tiltak og samordning av nasjonale tiltak via NORTRA - informasjonsarbeid (trykksaker og messer m.m.) 8

9 Arbeidsdelingen er etablert slik at Syd Norge A/S skal jobbe med den internasjonale markedsføringen, mens vertskapsfunksjon og markedsføring innenlands utføres av Destinasjon Sørlandet. Syd Norge A/S sine forpliktelser overfor Destinasjon Sørlandet knytter seg til en rekke enkeltprosjekter innen de feltene som er nevnt ovenfor. Destinasjonen er en av de største i Syd Norge A/S, og er derfor også en stor og aktiv partner. Syd Norge A/S forventer bistand fra DS med hensyn til vertskapsrollen lokalt, oppfølging av internasjonale tiltak overfor destinasjonens bedrifter, og innsamling av informasjon til internasjonale tiltak, for å nevne noen viktige områder. (Ole Nysetvold, Markedssjef i Syd Norge A/S) 4.2 Destinasjon Sørlandets Styrestruktur Destinasjon Sørlandet er basert på et samarbeid mellom seks kommuner, reiselivsbedrifter i disse kommunene, og andre reiselivsrelaterte bedrifter. I styret for organisasjonen sitter det pr. i dag 11 styremedlemmer med 5 som er oppnevnte av kommunene Kristiansand, Søgne og Vennesla, 5 som er valgt av medlemsbedriftene, og 1 representant oppnevnt av Midt-Agder Friluftsråd. Et nytt styreoppsett som ikke er vedtatt ennå, med 9 styremedlemmer, er som følgende: 5 styremedlemmer blir valgt på årsmøtet, 3 oppnevnt fra representantskapet i Knutepunkt Sør, og 1 ekstra representant fra Kristiansand kommune. Denne siste representanten fra Kristiansand er i styret fordi denne kommunen støtter organisasjonen med 15,- ekstra per innbygger i tillegg til 5,50,- per innbygger, som alle kommunene støtter med. Avtalen mellom kommunene og Destinasjon Sørlandet gjelder i første omgang for to år, med en revurdering av avtalen etter denne perioden. Markedsbidraget (5,50 kroner per innbygger) skal dekke produktutvikling og markedsføring i henhold til markedsplanen som skal vedtas av styret. Avtalen med medlemsbedriftene er bygget opp omkring et minstebidrag fra bedriftene på 1500,- pr. år, avhengig av størrelse og sesong. Destinasjon Sørlandet dekker, gjennom en koordinering av innsatsen rettet mot reiselivs-næringen i landsdelen, de krav som omorganiseringen på landsbasis stiller. Destinasjon Sørlandet skal være den naturlige samarbeidspartner for landsdelsselskapet Syd Norge A/S og NORTRA, og skal samtidig bidra til en mer effektiv utnyttelse av de samlede ressurser som legges ned i landsdelen for å drive turistinformasjon, markedsføring og produktutvikling, og ha en vertsrolle. Formålet med Destinasjon Sørlandet er å samordne innsatsen for å utvikle og markedsføre reiselivsnæringen i landsdelen slik at de samlede ressurser kan utnyttes mest mulig rasjonelt og målrettet. Destinasjon Sørlandet skal være et serviceorgan for reiselivet i regionen, og oppgavene er å: - være et kompetansesenter for reiseliv i landsdelen, - medvirke til å utvikle nye reiselivsprodukter, - markedsføre landsdelen innenlands og på de nære utenlandsmarkeder, og - bidra med reiselivskompetanse for bedriftene i landsdelen. Destinasjon Sørlandet skal være et kompetansesenter for reiselivsnæringen på Sørlandet samt medvirke til å utvikle og markedsføre nye reiselivsprodukter på tvers av etablerte kommunegrenser. Virksomheten 9

10 kan deles i en kommunal del - turistinformasjon og vertsrolle, og en privat del - markedsføring og produktutvikling. Destinasjon Sørlandet baserer sin virksomhet på markedsbidrag fra deltakende kommuner, markedsbidrag fra medlemsbedrifter, salg av tjenester og kompetanse samt eventuelle tilskudd til markedsføring/prosjekter fra SND. Det er et langsiktig mål for Destinasjon Sørlandet at flere kommuner i Aust- og Vest Agder etterhvert vil slutte seg til. Destinasjon Sørlandet deltar også i arrangementselskapet "Skjærgårdsgruppen", som har som formål å utvikle idretts-, messe-, møte- og kongressvirksomhet som næring i landsdelen. Den nye organisasjonsmodellen for reiselivsnæringen på Sørlandet er basert på følgende: - Tilpasning av strukturen til Syd Norge A/S og NORTRA - Effektivisering og forbedring av turistkontorvirksomheten i den enkelte kommune - Effektivisering og forbedring av vertsrollen i den enkelte kommune - Styrking av markedføringsfunksjonen - Forbedring av produktutviklingsarbeidet (Prosjektskisse Destinasjon Sørlandet, 1994) 5 ANALYSE AV DESTINASJON SØRLANDET OG SAMARBEIDSOMRÅDET 5.0 ANALYSE AV DESTINASJON SØRLANDET OG SAMARBEIDSOMRÅDET Hensikten med en klar, gjennomtenkt strategi antas å være å få kontroll over omgivelsene og/eller bli i stand til å forutsi hendelser i omgivelseneslik at bedriften får tilstrekkelig tid til å tilpasse seg muligheter og trusler som måtte oppstå. Dette innebærer for det første den antakelse at hva som vil være hensiktsmessige strategiske valg, ikke uten videre vil være klart for foretaket. (...) For det annet innebærer det antakelig at det ofte trenges tid for å kunne relokere foretakets ressurser. (Reve & Grønhaug,1989 s.115) 5.1 Valg av teori for oppgaven I undervisningen har foreleserne benyttet seg mye av Lund & Lorentzens bok "Foretaksstrategi, teori og praksis". I tillegg til denne boken ble Heath & Walls bok "Marketing Tourism Strategy" introdusert i høst. Bøkene er skrevet utfra to forskjellige ståsted, den ene fra en bedrifts synsvinkel, den andre tar for seg strategisk planprosess innen en destinasjon. Jeg har valgt Heath & Walls bok, siden min oppgave omhandler nettopp en reiselivsorganisasjon. Likevel kommenterer jeg de punkter hvor bøkene er forskjellige, Dette gjøres for å vise at det trengs ulike innfallsvinkler på en strategisk plan for et destinasjonsselskap og produksjonsbedrifter. Den strategisk planmodellen er viktig fordi den gjør det lettere å systematisere tankegangen i en strategisk planleggingsprosess innen et destinasjonsselskap. I tillegg gjør den det lettere å påpeke mulige mangler i Destinasjon Sørlandets strategiske notat og i markedsplanen. Dette er samtidig ikke løsningen på alle problemer, og det finnes mulig andre modeller som kan brukes. Denne modellen er imidlertid skrevet spesielt for og om reiselivsdestinasjoner/-regioner, og vil, etter min mening være et godt utgangspunkt i det videre arbeid. 10

11 Rammeverket som blir presentert, kan brukes av regionale reiselivsorganisasjoner både i offentlig og privat sektor. Figur nr: 3 Strategisk planmodell (Heath & Wall, 1992) På de neste sidene går jeg nærmere inn på de fleste av elementene i denne modellen, men noen utelates. Jeg foretar/viser via utdrag fra selskapets strateginotat og markedsplan en eksternanalyse av destinasjonsselskapet, en internanalyse, markedsanalyse, konkurrent-analyse, ressursanalyse. I tillegg viser jeg Destinasjon Sørlandets mål- og strategiformulering, og prøver også å forklare hvordan Heath & Wall mener markedsføringen av en region/en destinasjon bør bygges opp. De siste elementene i modellen; regional posisjoneringsstrategi, strategi for regional markedsføringsmix, regional 11

12 organisasjonsdesign og støttesystem for ledelsen kommer jeg ikke til å gå nærmere inn på, siden jeg ikke har nok bakgrunnsstoff til å gjøre dette. Det første og viktigste steget i en strategisk plan er å foreta en regional situasjonsanalyse. Dette innebærer å vurdere to forskjellige elementer, nemlig en eksternalyse av makroomgivelsene som tar for seg trusler og muligheter for regionen som helhet og medlemsbedriftene, samt en internanalyse som ser på regionens evne til å identifisere sterke og svake sider ved organisasjonen, regionen, og medlemsbedriftene. Hos Victor T.C. Middleton kalles dette "diagnosering av nåsituasjonen og utarbeidelse av prognoser for fremtiden ved hjelp av analyser av de nåværende og mulige markeder, konsumentenes adferd, produkttrender, og andre utvalgte aspekter av de interne og eksterne omgivelsene." (Middleton,1988 s.129) 5.2 Eksternanalyse (makroomgivelsene) For å få et helhetlig bilde av nåsituasjonen, må man kunne relatere de eksterne truslene og mulighetene, med de interne sterke og svake sidene. Man kan dele de eksterne forhold inn i tre komponenter; makroomgivelsene, som er faktorer som organisasjonen ikke kan kontrollere, eksempelvis sosiale, politiske, teknologiske og demografiske faktorer, konkurranseomgivelsene, som er alle de andre som konkurrerer på det samme segmentet/markedet som organisasjonen/bedriftene, og markedsomgivelsene, som er grupper og organisasjoner som den regionale reiselivsorganisasjonen samarbeider med for å realisere sine mål. Hovedgruppene i reiselivssammenheng er eksisterende og mulige turistgrupper Analyse av faktorer i makroomgivelsene Elementene i makroomgivelsene til en regional reiselivsorganisasjon er i konstant forandring, og det er derfor viktig å følge med i hva som skjer for å holde organisasjonen i samme utviklingstakt som det samfunnet den opererer i. Innenfor de økonomiske omgivelsene finnes det flere elementer som kan påvirke et områdes reiselivsindustri, både på tilbuds- og etterspørselssiden, deriblant forandringer i kjøpekraften hos konsumentene, forandring i de generelle reiseutgiftene (eks: Bensinprisøkning, leieutgifter og rentenivå.) For DS finnes det både muligheter og trusler innen den generelle utviklingen, og det viktigste økonomiske aspektet er at det er oppgangstider i Norge. Statistisk Sentralbyrå uttaler at det har vært, og kommer til å fortsette å være en positiv utvikling på arbeidsmarkedet i Norge. Rentenivået er relativt lavt, både for konsumenter og bedrifter, og dette er mye på grunn av den positive økonomiske trenden i landet. Infrastrukturen i Norge er også oppgradert i mange områder. Negative faktorer kan imidlertid være 12

13 økningen i de generelle reisekostnadene, med høye bensinpriser, høyere vei- og bilavgifter og høyere overnattingspriser. Disse faktorene kan være med på å øke konkurransen fra andre reisemål med lavere kostnader. Forandringer i de sosiokulturelle omgivelsene kan også bety muligheter og/eller trusler for det regionale reiseliv, og noen faktorer som kan innebære forandringer, er endringer i familiestrukturen, alderssvingninger på de reisende, søking etter ny lærdom om livet, fremmede kulturer og nye, uberørte steder, ønske om selvrealisering, og ønske om å forsvinne i turistmengden. Trenden i det internasjonale reiselivet dreier mer over på de siste ovennevnte punktene, nemlig et ønske om ikke å være en typisk masseturist, men heller oppdage miljøet som den egentlig er på et reisemål. I tillegg er det dokumentert gjennom undersøkelser i Lofoten at de mange av de reisende til dette området, er yngre turister som har høy utdannelse, og er på jakt etter den ekte, uberørte natur. For disse og mange andre som er på leting etter dette, blir Kristiansandsområdet kun et nødvendig gjennomfartssted fra Kontinentet mot Fjordene eller Lofoten. Kristiansandsregionen tilbyr først og fremst familievennlige aktiviteter som er veletablerte, velbrukte og for noen turistgrupper, lite spennende i forhold til noen av naturperlene som finnes i Norge. Til sist nevnes gruppen av turister som er etterkommere etter utvandrerne til USA, og som kommer i stadig økende antall for å finne sine røtter. Jeg regner med at denne gruppen utgjør en relativt stor del av andelen amerikanske turister som kommer til Norge. Det var stor utvandring fra Vest-Agder til USA helt opp til 1970-tallet. De politiske omgivelsene i Norge er stabile, med få faktorer som gir raske endringer i turiststrømmen. De siste årene har det likevel blitt tatt politiske avgjørelser som kan ha påvirket utenlandske turisters valg av Norge som et mulig reisemål. Eksempelvis er hvalfangst og selfangst aktiviteter som Norge har måttet tåle mye kritikk for fra utlandet. Internasjonal turisme er meget konkurranseutsatt, hvor etterspørselen blir påvirket på mange områder. De Olympiske Vinterlekene på Lillehammer i 1994 er et positivt eksempel. Dette arrangementet vil få innvirkning på turiststrømmen til landet, i og med at Norge hadde flere millioner TV-seeres og potensielle turisters øyne rettet mot seg i seksten dager. Fra å være et land hvor de mer velstående turistene reiste, ble Norge nå allemannseie, ihvertfall for de som er sportsinteressert. I tillegg ble Norge et "selvstendig" land istedenfor å være, for mange turister, en del av Skandinavia. Et lovforslag som skal gi økt vern for pakketurister, passerte statsråd i april -95. Lovforslaget er forpliktende for alle som arrangerer pakkereiser, mens den reisendes trygghet tidligere var basert på en overenskomst mellom Forbrukerombudet og medlemmene av Den Norske Reisebransjeforening. Lovforslaget styrker forbrukervernet ved å regulere forholdet mellom kunde og arrangør eller formidler av pakkereiser, og det tilfredsstiller EUs direktiv om pakkereiser, men inneholder også endel norske særregler. (GLT, 22/4-95) Teknologisk utvikling kan ha en ganske dramatisk effekt på reiselivet, særlig når det gjelder områder som eksempelvis utvikling av nye salgssystemer. Flere salgssystemer er under utvikling, og de vil gjør det lettere og raskere å bestille reiser jorden rundt. I tillegg er det stadig flere som har tilgang til visuell kommunikasjon, som TV, og dermed kan bli gitt et levende inntrykk av forskjellige reisemål (eks. OL). Det er under utvikling et system som gjør at man kan bestille en reise fra sin egen datamaskin, bare man har utstyret til det. Dette er en liten revolusjon, og vil på sikt antakeligvis gjøre mange av nåværende salgsledd overflødige. 13

14 Fastboende på typiske reisemål er blitt mer observante på hva som skjer med naturen som blir "forbrukt" av turistene, og forsøker i større grad å beskytte den. Men samtidig som de vil verne naturområder, er de ofte avhengig av inntektene turismen gir, og dette bringer dem i en konfliktsituasjon med sine egne ønsker og behov. På et regionalt nivå understrekes de økologiske synspunktene om at omgivelsenes organismer eller systemer er avhengig av hverandre. Reiselivsorganisasjoner på høyt nivå må til slutt ta en avgjørelse som går på verdi og etikk, blant annet fordi økt turiststrøm vil bety økt press både på omgivelsene, infrastrukturen og ikke minst de fastboende. 5.3 Internanalyse I Destinasjon Sørlandets strateginotat er følgende satt opp som sterke sider: - nærhet til Europa - meget gode kommunikasjoner til/fra utlandet med båt og flyforbindelser, samt E-18 gjennom regionen - høyt utviklet opplevelsestilbud innen sommerturisme (eks: dyrepark) - spennende utviklingsmuligheter innen destinasjonen - nordmenns feriedestinasjon nr. 1 Dette er destinasjonens svake sider ifølge styret: - lite kjent i utlandet - oppfattes som fergeleie - lav image i skuldersesong og vinter - knappe ressurser - mangelfullt produktutviklingsapparat - for avhengig av Dyreparken - manglende MIC-kapasitet 5.4 Markedsanalyse (markedsomgivelsene) Hvem er turistene som kommer til Kristiansandsregionen? Hvor kommer de fra og hvor skal de? Hva er turistenes demografiske kjennetegn? Dette er noen av de viktigste spørsmålene som bør besvares gjennom en markedsanalyse. Kotler & Fox (1985 s.158) mener at en analyse av markedsomgivelsene må inneholde tre deler, nemlig en klargjøring av det nåværende og fremtidige markedet, markedssegmentering og konsumentanalyse. Ifølge destinasjonselskapets strateginotat for er barnefamilier den største og viktigste målgruppen for Kristiansandsregionen, med satsing på sommermånedene. Denne gruppen søker opplevelsesorientert ferie med vekt på skapte attraksjonen som Dyreparken, samt natur og miljø. Disse familiene er i all hovedsak norske eller skandinaviske, og de reiser med egen bil. For nordmenn er dette feriedestinasjon nr. 1, mens for de utenlandske turistene som kommer fra Kontinentet, er Kristiansandsområdet kun fergeleie ifølge det samme strateginotatet. I Rune Erling Guttormsens diplomoppgave fra 1994 om Arendalsregionen, kan man se at de skandinaviske turistene blir lenger i 14

15 dette området enn andre turistgrupper. Jeg velger å bruke disse dataene som relativt signifikante også for Kristiansandsområdet, siden det er mange likhetspunkter mellom områdene, og kun minutters kjøretur mellom dem. I denne undersøkelsen er det blitt dokumentert at turister fra Norge og resten av Skandinavia er best representert, med Tyskland, Nederland, England og USA på de neste plassene. Selv om barnefamilier (to foreldre med ett eller flere barn) blir nevnt som den største og viktigste målgruppen for DS, er det ikke den eneste. I strateginotatet blir de listet opp med følgende prioritering: - aleneforeldre fra Skandinavia, som er en voksen og ett eller flere barn. Disse etterspør samme aktiviteter som barnefamiliene, men man bør ta hensyn til at det kun er en voksen (overnattingsrabatter o.l.). Dette er en meget raskt økende gruppe, som så langt ikke er tatt særlig hensyn til. Satsingen gjelder sommermånedene. - pensjonister fra Skandinavia. Eldre og førtidspensjonerte er en stadig voksende målgruppe både i Norge og på de andre prioriterte markedene. Denne gruppen kjennetegnes av en relativt god økonomi, reisende i grupper, stadig mer søkende etter myke aktiviteter, uavhengig av tradisjonell ferietid. Satsingsområde er sesongutvidelse, og særlig tematiserte spesialprodukter. - voksne par fra Nord-Tyskland, Danmark, Sverige, Holland og andre. Kjennetegnes også av god økonomi og stort ønske om naturnære opplevelser. Mange av disse kommer med bobil, og er dermed uavhengige av overnattingsmulighetene i området. - MIC-markedet for det norske og eventuelt det skandinaviske markedet. Denne målgruppen har et meget stort potensiale for Kristiansandsregionen, særlig sett i forhold til de gode transportmulighetene som finnes til Kristiansand. Videre har vi en god struktur på overnattingstilbudet, og endelig et stort potensial omkring aktiviteter i forbindelse med MIC-arrangementer. Naturrelaterte aktiviteter, med særlig vekt på kystkultur og det maritime vil her kunne være en avgjørende konkurransefaktor. - idrettsturneringsmarkedet i Norge og eventuelt resten av Skandinavia. Dette er et stort marked på toppnivå, men kanskje særlig på idrettslags- og mosjonsplan. Barne- og ungdomscup'er ligger også innen denne målgruppen. 5.5 Konkurrentanalyse (konkurranseomgivelsene) Hovedmålet for en konkurrentanalyse bør være å kartlegge regionens reiselivstilbud i forhold til konkurrentenes, slik de reisende ser dem opp mot hverandre. Holder regionens attraksjoner mål i forhold til konkurrenters tilbud? I denne analysen bør man ha med en kartlegging av nåværende og mulige nye konkurrenter, og inkludere en analyse av deres mål og strategier, sterke og svake sider, og mulige fremtidige organisatoriske endringer. På grunn av mangel på tids- og ressurskapasitet er disse punktene ikke berørt. Jeg nøyer meg med en generell kartlegging av de områdene jeg mener er hovedkonkurrenter til DS. Når det gjelder naturopplevelser generelt, regnes hele kyststripen fra Mandal til Oslofjorden som konkurrent og mulig substitutt til Kristiansandsregionen. Klimaet og topografien er også lik i dette området. I tillegg ser jeg Danmark og vestkysten av Sverige som konkurrenter til DS. Jeg mener destinasjonen har konkurransemessige fortrinn innen historiske ressurser, blant annet med Kvadraturen og Kanonmuseet. Kvadraturen, som er Kristiansand sentrum, har en av de best bevarte 15

16 renessansebebyggelser i Europa. På Kanonmuseet er en av Europas største kanoner plassert, som en av de få bevarte etter andre verdenskrig. I tillegg finnes det en smalsporet museumsjernbane fra 1894, Setesdalsbanen, som fremdeles er i drift. Konkurrenter innen historiske og kulturelle ressurser er Oslo, med sine museer og arrangementer, og andre steder i Norge som tilbyr tilnærmet like attraksjoner. Kristiansandsregionen har et annet fortrinn innen infrastruktur, med ferjesambandet mellom Danmark, med seilinger 3-4 ganger i døgnet. De nærmeste konkurrentene blir Egersund (vestover) og Larvik. Begge byene ligger flere timers kjøring unna, og har lenger overfartstid til Danmark enn om man drar fra Kristiansand. Veinettet i regionen er også velutbygget, både øst- og vestover med E-18, og nordover med Rv 39 mot E-76. En konkurrent i tillegg til Larvik og Egersund er Oslo, med sine avganger både til Danmark og Tyskland. Det finnes derimot ingen konkurrenteri sommermånedene, som jeg ser det, på ferjesambandet mellom Kristiansand og Amsterdam, Holland. Regionen har også konkurransemessige fortrinn innen attraksjoner eller "fyrtårn", med Kristiansand Dyrepark med Fritidsparken og Kardemomme By. Forskere ved Agderforskning mener likevel at regionen trenger en ny turistmagnet på størrelse med dyreparken for å få tilreisende til å bli lenger. De trekker særlig frem Kanonmuseet, Setesdalsbanen og Setesdal Mineral Park som attraksjoner med potensiale (Fædrelandsvennen, 4/3-95). Konkurrenter innen menneskeskapte attraksjoner er Tusenfryd, Telemark Sommarland og Hunderfossen Familiepark. På idrettssegmentet har regionen fått en fordel med byggingen av Sørlandshallen, som har kapasitet til å ta i mot store arrangementer. Hovedkonkurrenter til Destinasjon Sørlandet på dette markedet, vil være Oslo med sine idrettsanlegg, og Mjøsregionen med alle sine OL-haller. I tillegg til en konkurrentanalyse for de enkelte markedssegmenter, er det også vesentlig å ta hensyn til at konkurrenter opererer på flere markedssegmenter samtidig (Reve & Grønhaug, 1989). Konkurrentanalyse er et viktig verktøy i posisjoneringsprosessen, sammen med ressurs- og markedsanalyser. 5.6 Ressursanalyse Ekstern ressursanalyse Meningen med en regional/ekstern ressursanalyse i markedsføringsøyemed er å identifisere de sterke og svake sidene til en region. Man prøver å finne områder hvor denne regionen er sterkere enn sine konkurrenter, slik at man kan trekke disse frem i markedsføringsfremstøt. For å kartlegge ressursene i destinasjonen, vil jeg bruke Vandermeys åtte kategorier slik de er presentert i Heath & Wall (1992 s. 55). Overnatting: Det finnes 18 hoteller/moteller/pensjonater/ungdomsherberger som er medlemmer i DS. I tillegg finnes det 18 campingplasser/ ferieleiligheter/ hyttegrender, og en bobilparkering. Transport: Kristiansand er et trafikknutepunkt. E-18 øst-vest går gjennom regionen, og Rv 39 går nordover over Haukelifjellet til E-76. Det finnes taxisentraler i alle seks kommunene. Av bussruter finnes det både et godt utbygget lokalnett, og flere ekspressruter til andre deler av landet. Regionens flyplass, Kjevik, ligger i Kristiansand. Det er togforbindelse med Stavanger og Oslo flere ganger daglig, og det finnes fergeforbindelse med Hirtshals (Danmark) 3-4 ganger daglig, og Amsterdam (Holland) i sommersesongen. 16

17 Arrangementer og attraksjoner: Av store arrangementer på Sørlandet i 1995, nevnes Vannfestivalen, Kammermusikkfestivalen, De Internasjonale Kirkefestspillene, Quartfestivalen og Gimlemessen. Den største attraksjonen på Sørlandet er Kristiansand Dyrepark, som er den mest besøkte attraksjon i Norge ifølge NORTRA, med besøkende i (Åse I. Fjermedal, DS) Frilufts- og parkområder: Hver av de seks kommunene har flere friluftsområder som er åpne for alle, de fleste med badeplasser. Utdannings- og kurs-/konferansefasiliteter: Regionen har et eget kongresskontor, Skjærgårdsgruppen, som kan tilrettelegge alt for kundene innen kurs/ konferansesektoren. Av utdanningssteder kan jeg nevne Høgskolen i Agder, Kristiansand Sykepleierhøgskole, Kristiansand Lærerhøgskole, Agder Musikkonservatorium og Luftforsvarets tekniske skolesenter på Kjevik. Reiseservice: Det finnes flere bilutleiefirmaer, reisebyråer og bensinstasjoner i regionen. Det finnes også turistkontorer i alle kommunene, noen har kun sommeråpent. I tillegg finnes det informasjonsplakater ved hver større innfartsvei til regionen. Handel: Det finnes godt vareutvalg innen handelsstanden i alle de seks kommunene, og i Kristiansand sentrum holder man kveldsåpent i sommermånedene. Kristiansand Kommune har i tillegg et det største handelssenteret i Norge, Sørlandssenteret. Servering: Det finnes 35 serveringssteder (restauranter, barer o.l.) som er medlemmer i Destinasjon Sørlandet. Mange av disse er tilknyttet hotellene i området Intern ressursanalyse Man bør se på hvor de sterke og svake sidene finnes innen organisasjonen, for å kartlegge destinasjonselskapets evne til å gripe tak i muligheter som finnes i regionen. Dette kan omfatte en analyse av selskapets tidligere strategier, yteevne, samt sterke og svake sider, og hva som er gjort av forbedringer av de svake sidene. DS har selv hatt en gjennomgang av dette i forbindelse med omorganiseringen, og skriver følgende i sitt strateginotat: "Reiselivslaget har i altfor stor grad vært et "turistkontor" og hatt liten eller ingen egentlig utadrettet og oppsøkende markedsføring i samarbeid med sentrale aktører som Vest Agder Reiselivsråd eller NORTRA. Stab og funksjoner er derfor i stor grad også tilpasset denne driftsform. Dette resulterer i at organisasjonen er noe rigid og har lite, om noen kapasitet i forhold til ny hverdag og nye oppgaver." Under dette punktet kommer de undersøkelsene jeg har foretatt til nytte. DS har allerede foretatt en analyse av yteevnen ved turistinformasjonen som skal virke for hele destinasjonen, og de har kommet fram til følgende punkter: Sterke sider: - høy image på det norske marked - innarbeidet som turistinformasjon - brukbart infomateriell - flere språk beherskes - godt miljø blant ansatte (kjemi) - ferievikarer jobber flere somre - rotasjon av ansatte mellom turistinformasjonsstedene 17

18 - vaktliste sendes ut tidlig slik at alle har oversikt i god tid - åpningstidene - beliggenhet Svake sider: - for dårlig kapasitet - for få "satelittkontorer" - manglende database/edb-løsninger - for lite personale i høysesongen - tildels svak image vs. medlemsbedriftene - dårlig tid til opplæring - personalet kommer til byen like før jobbstart - " må være kjappere i telefonen og i skranken, eller - " må bruke mer tid på salg av DS, og mindre på info om andre steder i Norge - mangelfull distribusjonsrutine Jeg har i min undersøkelse ønsket å se nærmere på punktet om til dels svak image vs. medlemsbedriftene. Destinasjon Sørlandet har gått fra å være et reiselivslag for tre kommuner til å være en stor organisasjon som skal tilfredsstille ønsker og behov for seks relativt ulike kommuner med hensyn til størrelse i reiselivssammenheng. Dette kan by på både muligheter og trusler. Regionen bør stå samlet utad med en lik profil, både i markedet og i den nye organiseringen av reiselivet i Norge. Samtidig er det ikke riktig at regionen i flere sammenhenger må trekke fram noen få, store attraksjoner istedenfor andre mindre attraksjoner. De store er gjerne allerede godt innarbeidet i markedet, og markedsføringsbehovet er ofte større hos de mindre. Dette kan være grunnlag for uenigheter innad i organisasjonen. 5.7 Regional målformulering Strategier vokser ut av og reflekterer analysen av omgivelsene (den eksterne analysen), ressursanalysen og elementene mot en målformulering. Regionale mål er nødvendige for å legge grunnlaget for en strategiformulering. Når omgivelsene forandrer seg, bør en reiselivsorganisasjon revurdere sine grunnleggende formål, kvalitative og kvantitative mål. Realistiske mål kan hjelpe organisasjonen med å bestemme hva den bør gjøre, hvordan den skal utvikle effektive strategier og planer, valg av kvantitative mål for de enkelte medlemsbedriftene, og hvordan evaluere resultater. Det å ha klare målsettinger er også viktig som en evalueringsstandard for organisasjonen og bedriftene. 18

19 Destinasjon Sørlandet har, siden selskapet er nydannet, formulert nye mål og andre virkemidler. Organisasjonens hovedmål er: - å markedsføre Kristiansand og regionen som et unikt reisemål - å øke inntjeningen og lønnsomheten for reiselivsbedriftene - å belyse næringens økonomiske betydning for landsdelen - å bli et reiselivsfaglig ressursenter i regionen - å øke totaltrafikken til regionen med 25% innen fem år - å øke MIC-trafikken i regionen med 100% innen fem år - å øke utenlandsk ferie-/fritidstrafikk med 50% innen fem år - at norsk/nordisk sommertrafikk skal ligge på 85% av kapasitet i perioden Mot det utenlandske ferie-/fritidsmarkedet skal DS profilere Norge og Sørlandet som et feriemål med vekt på naturbaserte opplevelser, kultur og miljøvern. For å lykkes her, skal DS blant annet gjennomføre produktutvikling av lett "bookingbare" produkter. Når det gjelder den innenlandske og nordiske sommertrafikken skal DS opprettholde, samt forsterke regionens stilling som "Ferieby nr. 1", forsterke regionens maritime profil og øke andelen gjester som blir ett døgn ekstra. Virkemidler skal blant annet være målrettet markedsføring, messedeltagelse, internmarkedsføring av strategiske aktiviteter og av sommer-produktet ved MIC-besøk. Det er også en viktig målsetning for destinasjonsselskapet å skaffe frem reelle statistikker som viser hvilken betydning reiselivsnæringen til enhver tid har for Sørlandsregionen. 5.8 Målrettet markedsføring Turistmarkedet er veldig forskjellige fra turistgruppe til turistgruppe, og derfor er det nesten umulig å rette seg mot det totale markedet med en felles markedsføring. Man må finne hvilke markedssegmenter man har størst sjanse til å nå med markedsføringen, og hvilke man har attraksjoner for i regionen. Kotler (1982 s.217) mener markedssegmentering er inndelingen av et marked i klare undergrupper av kunder (turister), hvor enhver undergruppe kan bli valgt som målgruppe. Disse gruppene kan nås med en spesiell, individuell markedsføringsmix. Når organisasjonen har identifisert de forskjellige markedssegmentene som finnes innen reiselivet, er det nødvendig å velge ut de segmentene regionen vil satse på. Det har Destinasjon Sørlandet allerede har gjort, i og med at organisasjonen har valgt segmenter utfra hva som tilbys i regionen og satser på målgruppene som er vist i neste avsnitt. Kundegruppene kan inndeles etter alder, sosiale klasse, pengeforbruk, reisemåte, eller som Destinasjon Sørlandet har gjort, i familiestruktur kombinert med alder og interesser. Disse variablene kommer inn under den sosioøkonomiske og demografiske paraplyen. Organisasjonen opererer med seks målgrupper; barnefamilier, aleneforeldre, pensjonister, utenlandske voksne par, MIC-markedet, samt idrettsturneringsmarkedet. 19

20 Jeg vil komme nærmere inn på denne delen av den strategiske planen i kapittel 9.1, hvor jeg tar for meg utfordringer for destinasjonsselskapet. 6 METODE 6.0 METODE For å forklare mitt valg av metode har jeg laget en planleggingsmodell, som viser hvordan jeg har tenkt at fremdriften i oppgaven skal være. Figur nr: 4 Planleggingsmodell/kausalchart Jeg har valgt å konsentrere meg om de fire øverste, som omhandler prosessen fram til markedsføringsframstøt mot nye mulige samarbeidspartnere. 20

Foto: Terje Rakke, Nordic life, Innovation Norway. Reisemålsselskapene i Norge

Foto: Terje Rakke, Nordic life, Innovation Norway. Reisemålsselskapene i Norge Foto: Terje Rakke, Nordic life, Innovation Norway Reisemålsselskapene i Norge En rapport fra NHO Reiselivs strukturutvalg, mai 2011 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Sammendrag... 5 Del I: Formål, bakgrunn

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

AVDELING FOR ØKONOMI OG ORGANISASJONSFAG BACHELOR I REISELIV

AVDELING FOR ØKONOMI OG ORGANISASJONSFAG BACHELOR I REISELIV AVDELING FOR ØKONOMI OG ORGANISASJONSFAG BACHELOR I REISELIV ~BACHELOROPPGAVE~ Tittel: I dagens interaktive verden, ser reiselivsnæringene i Drammensregionen et reelt behov for digital turistinfokiosk?

Detaljer

BCR3100 Bacheloroppgave

BCR3100 Bacheloroppgave 982243 982286 BCR3100 Bacheloroppgave E-handel i Bogstadveien 23.05.2014 Denne bacheloroppgaven er gjennomført som en del av utdannelsen ved Markedshøyskolen. Markedshøyskolen er ikke ansvarlig for oppgavens

Detaljer

Bacheloroppgave. i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011. Internetthandel. Studentnr: 18128, 56510

Bacheloroppgave. i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011. Internetthandel. Studentnr: 18128, 56510 Bacheloroppgave i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011 Studentnr: 18128, 56510 Internetthandel Hvilke faktorer avgjør om man handler på internett og i hvilken grad klarer aktørene å

Detaljer

Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014

Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014 Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1 REISELIVET I AKERSHUS I DAG OG UTVIKLINGSTREKK... 3 1.2 AVGRENSNINGER OG DEFINISJONER... 7 2. GENERELLE

Detaljer

STRATEGISK REISELIVSPLAN FOR BERGEN 2003-2007

STRATEGISK REISELIVSPLAN FOR BERGEN 2003-2007 STRATEGISK REISELIVSPLAN FOR BERGEN 2003-2007 1. Forord... 3 2. Sammendrag... 3 3. Innledning... 4 3.1. Definisjon av reiselivet... 4 3.2. Bergen Reiselivslag... 4 3.3. Fellesorganisasjoner... 5 3.4. Status

Detaljer

Kvinnelig entreprenørskap

Kvinnelig entreprenørskap Kvinnelig entreprenørskap En kvalitativ studie av faktorer med betydning for andel kvinnelige gründere i Norge Helene Winther Dahl & Cecilie Flørenæs Handelshøgskolen ved UiS UNIVERSITETET I STAVANGER

Detaljer

HÅNDBOK FOR TURISTKONTORER

HÅNDBOK FOR TURISTKONTORER HÅNDBOK FOR TURISTKONTORER Nancy Bundt/Innovation Norway INNHOLD HISTORIKK 3 BRUKERE AV TURISTKONTORENE HVEM ER DE? 8 TRENDER FOR REISELIVET: 10 REISELIVSNÆRINGENE 12 TURISTKONTORER 14 MEDARBEIDEREN 21

Detaljer

Borgøy Fjord Konferanse AS

Borgøy Fjord Konferanse AS Borgøy Fjord Konferanse AS Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Økonomisk-administrativ utdanning Av: Camilla Steinsvik kandidatnummer: 32 Tone Mong kandidatnummer: 1 Kjersti H. Markhus

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Utredning av en mulig sammenslåing av Trøndelag Reiseliv og Visit Trondheim

Utredning av en mulig sammenslåing av Trøndelag Reiseliv og Visit Trondheim RAPPORT Utredning av en mulig sammenslåing av Trøndelag Reiseliv og Visit Trondheim Foto: Terje Rakke/Nordic life - Visitnorway.com MENON-PUBLIKASJON NR. 19/2015 Mai 2015 av Erik W. Jakobsen, Endre Kildal

Detaljer

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12 Destinasjon Norge - sett fra fjellbygda Rauland Stein Birger Johnsen Rauland 04.12.12 1. Oppsummering Regjeringen la frem sin reiselivsstrategi "Destinasjon Norge" 10. april 2012. Strategien legger i kapittel

Detaljer

Magma Geopark Ståstedsanalyse og videre utvikling Oppdragsgiver: Magma geopark Stavanger, april 2013

Magma Geopark Ståstedsanalyse og videre utvikling Oppdragsgiver: Magma geopark Stavanger, april 2013 Magma Geopark Ståstedsanalyse og videre utvikling Oppdragsgiver: Magma geopark Stavanger, april 2013 ipax as Pb. 8034 4068 Stavanger, Norge Tel: +47 51 87 40 00 E-post: post@ipax.no www.ipax.no Org.nr.

Detaljer

Kundeservice på internett

Kundeservice på internett Siri Sollund Hegsbro Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI Kundeservice på internett Hvordan kan Amentio AS øke sitt kundefokus for å skape fornøyde og lojale kunder og samtidig tiltrekke seg nye kunder?

Detaljer

Markedet Steen & Strøm

Markedet Steen & Strøm Markedet Steen & Strøm Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Økonomisk- administrativ utdanning Av: Vibeke Borgenvik - Kandidatnummer: 10 Hanne Haukanes. - Kandidatnummer: 14 Dette arbeidet

Detaljer

Forslag til modell for finansiering av fellesgoder i reiselivsnæringen

Forslag til modell for finansiering av fellesgoder i reiselivsnæringen Forslag til modell for finansiering av fellesgoder i reiselivsnæringen Dr. oecon Erik W. Jakobsen, Menon Trosterudveien 33b, 0778 Oslo www.menon.no erik@menon.no Tlf: 97 17 04 66 Menon-rapport nr 6-2005

Detaljer

Evaluering av Trøndelag Reiseliv AS

Evaluering av Trøndelag Reiseliv AS RAPPORT Evaluering av Trøndelag Reiseliv AS Foto: Terje Rakke/Nordic life - Visitnorway.com MENON-PUBLIKASJON NR. 16/2015 Mai 2015 Av Erik W. Jakobsen, Endre Kildal Iversen og Tori Haukland Løge Forord

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Markedsplan for Telemarkreiser 2013

Markedsplan for Telemarkreiser 2013 Markedsplan for Telemarkreiser 2013 Versjon 07.11.2012 1 Dokumenteier: Godkjent av: Godkjent dato: Telemarkreiser AL Styret i Telemarkreiser Utskrift per 15.11.12 Bjørn Quentin Kvamme Telemark ny merkevare

Detaljer

Mellom kultur og næring En analyse av næringslivet i Indre Finnmark med eksempler fra Guovdageaidnu/Kautokeino og Unjárga/Nesseby

Mellom kultur og næring En analyse av næringslivet i Indre Finnmark med eksempler fra Guovdageaidnu/Kautokeino og Unjárga/Nesseby FoU-rapport nr. 2/2001 Mellom kultur og næring En analyse av næringslivet i Indre Finnmark med eksempler fra Guovdageaidnu/Kautokeino og Unjárga/Nesseby James Karlsen og Anne Kirsti Ryntveit Tittel Forfattere

Detaljer

Regjeringens reiselivsstrategi. Destinasjon Norge. Nasjonal strategi for reiselivsnæringen

Regjeringens reiselivsstrategi. Destinasjon Norge. Nasjonal strategi for reiselivsnæringen Regjeringens reiselivsstrategi Destinasjon Norge Nasjonal strategi for reiselivsnæringen 2 Regjeringens reiselivsstrategi Destinasjon Norge Nasjonal strategi for reiselivsnæringen 3 Forord Reiselivsnæringen

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND LUNNER RÅDHUS 21.09. 2012 SAKENE 38/12 til 40/12 En sentral føring for RHP 2013 og for samarbeidet med kommuner og regioner er at det skal støtte opp under

Detaljer

visitbergen.com Bergen har mye å vise fram.

visitbergen.com Bergen har mye å vise fram. Strategi- og MARKEDSPLAN for bergen reiselivslag 2013-15 visitbergen.com Bergen har mye å vise fram. Vi skal skape reiselyst til Bergensregionen. Innhold 1 Innledning fra Reiselivsplan til operativ aktivitetsplan

Detaljer

Anne Elisabeth Sjåheim. Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune?

Anne Elisabeth Sjåheim. Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune? Anne Elisabeth Sjåheim Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune? Master i skoleledelse NTNU 2012 FORORD Fire år med deltidsstudier

Detaljer

Reiselivet i Lyngenregionen skal være mest foretrukket i Nord-Norge innen naturbaserte aktiviteter

Reiselivet i Lyngenregionen skal være mest foretrukket i Nord-Norge innen naturbaserte aktiviteter Reiselivet i Lyngenregionen skal være mest foretrukket i Nord-Norge innen naturbaserte aktiviteter Sammen mot fremtiden Reiselivsplan for Lyngenregionen 2011-2015 2 1. BAKGRUNN, FORMÅL OG PLANPROSESSEN...

Detaljer

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1007/07 ISSN-nr.:0804-1873 Antall sider: 28 Prosjekt nr: 1079 Prosjekt tittel:

Detaljer

Bacheloroppgave i markedsføring

Bacheloroppgave i markedsføring Bacheloroppgave i markedsføring 980142 980092 980175 Bacheloroppgave i markedsføring BCR 3100 05.06.2013 Markedshøyskolen Denne bacheloroppgaven er gjennomført som en del av utdannelsen ved Markedshøyskolen.

Detaljer

75 millioner 195 millioner 560 millioner. 260 millioner 635 millioner. 400 millioner 945 millioner

75 millioner 195 millioner 560 millioner. 260 millioner 635 millioner. 400 millioner 945 millioner Sammendrag Rapporten er utarbeidet av en arbeidsgruppe som ble nedsatt på møte i Kontaktutvalget for landbruk og reiseliv den 5. november 2003. Deltakere i gruppen har vært Reiselivsbedriftenes Landsforening

Detaljer

Hvordan implementere rådgivning som en mer naturlig og større del av regnskapstjenesten KL Regnskap Rosten tilbyr?

Hvordan implementere rådgivning som en mer naturlig og større del av regnskapstjenesten KL Regnskap Rosten tilbyr? Trine Aalmo Steffen Elnan Simen Bækken BACHELOROPPGAVE ved Handelshøyskolen BI Hvordan implementere rådgivning som en mer naturlig og større del av regnskapstjenesten KL Regnskap Rosten tilbyr? Eksamenskode

Detaljer