Innkalling til møte i Setesdal Regionråd - Styre kl. 09:00 på Revsnes Hotell

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til møte i Setesdal Regionråd - Styre 10.04.2013 kl. 09:00 på Revsnes Hotell"

Transkript

1 Side 1 av 1 Medlemene vert med dette kalla inn til møte. Varamedlemer og tilsette som får innkallinga, møter berre etter særskild innkalling. Vert du av lovlege grunnar hindra i å møte, må du melde frå til Setesdal Regionråd på tlf Valle, Innkalling til møte i Setesdal Regionråd - Styre kl. 09:00 på Revsnes Hotell Køyreplan: 09:00 Møtestart sjå saksliste 10:30 Orientering RUP og handlingsprogram 2014 v/ Wenche Fresvik / Torleiv Momrak 11:00 Interreg.prosjekt reiseliv v/ Gunnar Knudsen / Lasse Eidskrem / AAFK 11:30 Lunsj 12:00 Politiråd 14:30 Møteslutt Leiv Rygg Utvalsleiar Siri Alice Øvergård Utvalssekretær Tlf.: Side 1

2 Saksnummer PS 72/13 PS 73/13 Innhald Godkjenning av innkalling og sakliste Godkjenning av møteprotokoll PS 75/13 Delegerte saker PS 76/13 PS 77/13 PS 78/13 PS 79/13 Styreleiar orienterar Dagleg leiar orienterar Leiar rådmannsutvalet orienterar Fylkeskommunen orienterar PS 80/13 Status representantskap ymse utval PS 81/13 Drøfting/orienteringssaker DR 12/13 Orientering RUP og handlingsprogram 2014 DR 13/13 Interreg.prosjekt - reiseliv PS 82/13 Stilling prosjektmedarbeider - dok deles ut i møtet PS 83/13 Handlingsprogram SR dok deles ut i møtet PS 84/13 Søknad om støtte i samband med Tour des Fjords 2013 Side 2

3 Side 3

4 PS 72/13 Godkjenning av innkalling og sakliste PS 73/13 Godkjenning av mçteprotokoll Side 4

5 PS 74/13 Referatsaker RS 46/13 Stopp i utviklingen av desentralisert ingeniçrutdanning RS 47/13 Referat og timeplan - sjukepleie RS 48/13 Infomçte vedr. GLU - Hçgskulen i Telemark RS 49/13 Nye stçtteprogram fra Enova - seminar i Kristiansand april RS 50/13 LUK-opplæring - kurs i EØS-avtalens regler om offentleg stçtte for kommunalt/fylkeskommunalt ansatte - virkemiddelsapparatet RS 51/13 Mçte for Setesdal, Lindesnes og Lister om GLU 1-7 og 5-10 RS 52/13 Referat 12 feb - styringsgruppa - distriktsvennleg sjukepleiestudium RS 53/13 RV 9 - referat mçte 2.april 2013 RS 54/13 Avansert sjukepleie referansegruppe EVU RS 55/13 Rv 9 - Dok 8 framlegg til Stortinget frå I.Godskesen og FRP RS 56/13 Sçknad - fylkesmannen - avansert sjukepleie-studium RS 57/13 Nyheiter frå Regionalt forskningsfond Agder RS 58/13 Generalforsamling SNH 5 april 2013 RS 59/13 Nyheter fra Regionalt forskningsfond Agder mars 2013 RS 60/13 Sçknad om kompetansemidler på enkeltpersoner - info til kommunene om EVU - avansert sjukepleie RS 61/13 Om desentralisert ingeniçrutdanning Side 5

6 PS 75/13 Delegerte saker PS 76/13 Styreleiar orienterar PS 77/13 Dagleg leiar orienterar PS 78/13 Leiar rådmannsutvalet orienterar PS 79/13 Fylkeskommunen orienterar Side 6

7 Representantar for ymse utval oirenterar Høve til kort info / status / aktuelt frå organa Setesdal er representert i: Vassdragsstyre for Nedre Otra Vassdragsstyre for Øvre Otra Krypsivprosjektet Krypsivfondet Forvaltningsplan for otra / Vassdirektivet arbeidsutvalet Vassregionutvalet Regionplan Agder RV9 NAV Setesdal OSS Konsesjonskraftfondet Innkjøpssentralen offentleg fellesinnkjøp arbeidsutvalet Grønt batteri Visit Setesdal / Destinasjon Hovden Side 7

8 PS 81/13 Drçfting/orienteringssaker DR 12/13 Orientering RUP og handlingsprogram 2014 DR 13/13 Interreg.prosjekt - reiseliv PS 82/13 Stilling prosjektmedarbeider - dok deles ut i mçtet PS 83/13 Handlingsprogram SR dok deles ut i mçtet Side 8

9 Saksmappenr: 2013/3-7 Arkiv: Sakshandsamar: Signe Sollien Haugå Saksframlegg Setesdal Regionråd Saksnummer Utval Møtedato 84/13 Setesdal Regionråd - Styre Søknad om støtte i samband med Tour des Fjords 2013 Tilråding: Styret løyver inntil kr ,- av ei samla budsjettramme på ,- for lokal/regional medfinansiering av Tour des Fjords Ein føreset at det blir avtalefest sendetid / områdeprofilering på prioriterte innslag med Visit Setesdal som avsendar. Destinasjonssjef i DH / Visit Setesdal får fullmakt til å utvikle samarbeidsavtale med vilkår for å utløyse løyvinga i lag med arrangøren og til å inngå samarbeidsavtalen i samråd med Valle kommune. Saksutgreiing: 1. Bakgrunn for saka Initiativtakar orienterte i styremøte 15. mars Saksopplysningar Søknad om støtte til medfinansiering lokalt / regionalt følgjer som vedlegg. Det ligg pt ikkje føre ytterlegare opplysingar vedrørande prosessen for lokal medfinansiering mv. i Valle men ein påreknar munnleg oppdatering i møtet. Saka har relevans til tidlegare styresak i feb. 2013, om tv-profiliering for aktivitetsverksemder i samarbeid med Dyreparken. Tiltaket vart ikkje realisert- og løyvinga er såleis å oppfatte som frigjort/ trekt inn. 3. Vurdering Dagleg leiar vurderer at tiltaket kan ha bli verdfult i høve profilering av natur- og opplevingskvalitet/særmerke og merkevarebygging av Setesdal som ein stad for aktivitetsturisme og andre opplevingar. Det kan gi nasjonal merksemd i sær for rundreiseturisme / sykkelturisme med fjellovergangen Brokke-Suleskard men og for rundreise-turisme Stavanger Setesdal- Ryfylke. Det er ei utfordring for arrangøren og vertskommunen å kunne reise både ønskja medfinansiering og å kunne serve eit så stort arrangement. Samstundes er det interessant å kunne syne fram Setesdal på eit slikt medium og potensialet som ligg her. Ei deltaking vil krevje god førebuing i ein regional kontekst for å få profilert dei mest aktuelle verksemdene / attraksjonane og samstundes vekte det mest særmerkte/eigenarta relatert til merkevara Setesdal og heieovergangen. Tiltaket må sjåast i ein kontekst med Setesdal som arrangementsstad for Sesilåmi, Hovden Tour, Colorline Setesdal Tour osb. Side 9

10 Dagleg leiar er oppteken av at ei ev støtte må vere utløysande i høve tiltaket og at det er eit regionalt grep som involverer heile Setesdal i det som går på tv-produksjonen men og dei lokale arrangementa/ leverandørar av tenester og innhald, og gjerne og involvering av lokale idrettslag mv. på line med samarbeidet ein har etablert kring Colorline Setesdal Tour. Under føresetnad at det er lokalt engasjement blant næringsaktørane og mogleg å reise ei samla lokal / regional medfinansiering vil ein tilrå at det blir løyvd støtte til tiltaket. Dagleg leiar syner til tidlegare tilsegn til tiltak med TV-produksjon i Dyreparken som ikkje vart realisert. Løyvinga er såleis å oppfatte som trekt inn og desse midlane kan ev. nyttast til dette tiltaket. Ein understrekar samstundes at det er viktig å signalisere at ein vil vurdere nytte og effekt basert på arrangementet i 2013 og at dette i utgangspunktet er ei eingongs oppstartløyving. Valle, den Signe Sollien Haugå dagleg leiar Vedlegg 1 Søknad om delfinansiering av Tour des Fjords Søknad Valle, Tour des FJords 3 tour des fjords Side 10

11 Side 11 file://\\ddsephpdf1\pdftemp$\ephorte-srr-p\57017.html Side 1 av Hei Viser til tidlegare førebels informasjon om Tour des Fjords Vidare vil Dagleg leiar Roy Hegreberg gjeve ei orientering i møtet i Regionrådet Ein arbeider vidare med saka saman med arrangørane, Valle IL og Sentrumsforeininga i Valle. Endeleg kostnadsramme og fullstendig finansieringsplan føreligg ikkje ennå, men meir informasjon vil gjevast i møtet. Valle kommune søkjer med dette Setesdal regionråd om kr til delfinansiering av dette prosjektet. Med helsing Tarald Myrum Ordførar Valle kommune Postadresse Postboks 4, 4747 Valle Tlf sentralbord: Tlf direkte: Tlf mobil: Tenk på miljøet før du skriv ut denne e-posten

12 Side 12

13 Side 13

14 Tour des Fjords 2013 Sykkelrittet Rogaland GP vart arrangert for første gong i Det har vore stor vekst i talet på deltakarar og status. For 2013 er løpet kategorisert som UCI 2.1 noko som gjer at rittet vert utvida til 3-dagarsritt. på den internasjonale kalenderen. Målsettinga til arrangøren er å arrangere eit ritt med dei beste deltakarane i verden i spektakulær natur. fjell, stigningar og fjordar står då sentralt. Meininga er å starte løpet i Valle 16. august og sykle til Stavanger. Andre etappe går i Ryfylke og siste etappe går frå Egersund over høgjæren til Stavanger. Sykkel er ein sport som har god mediadekning. Noreg har profilar som hevder seg i verdseliten og arrangørane arbeider målretta for å ha dei fleste norske profilane på startstreken. Tv2 skal sende reportasjer frå rittet. kvar dag. Dei vil sende frå minutt avhengig av budsjett. Det vert i tillegg produsert magasininnslag som kan synast i for å profilere regionen. Desse klippa vert redigert inn i dei ferdige sendingane frå rittet. Arrangæren har som mål at 20 lag stiller til start. 10 lag frå kontinentalnivå ( 15 har meldt sin interesse), 5 lag frå worldtour og 5 lag frå Continental pro som er høgste nivå. Opplegget i Setesdal. Torsdag 15. august kl 18. Vert det folkefest i Valle sentrum. Lagpresentasjon alle lag og syklistar. Showritt for ungar i setnrum (Valle IL) Konsert/aktivitetar, sponsorar m.m. (sentrumsforeninga) Innkvartering av laga i heile øvre Setesdal. Det er eit sterkt hierarki i sykkelsporten og kravet til standard på overnatting er deretter. Høg standard til dei beste og enkel innkvartering til dei minst meritterte. Fredag 16. august kl 12 går starten frå Valle sentrum. Det vert ei sløyfe nordover til vegstasjonen via Homme. Derifrå sørover på rv 9 til Nomeland - Suleskarvegen til Stavanger. Side 14

15 Effektar: Sykkelsporten har mediatekke og området er plukka ut for å kunne lage gode fjernsynsbilete. Arrangøren har fått tilbakemelding frå Tv2 på at dei er særs nøgd med ruta. Veret er sjølvsagt eit tema for å lage godt fjrensyn. Midten av august er vanligvis eit godt tidspunkt. I tillegg til dekninga av syklistane får ein høve til magasinklipp som kan syne fram andre sider av regionen. Desse skal produserast på førehand, noko som reduserer effekten av dårleg ver løpsdagen. Strekninga frå Setesdal til Stavanger vil auke fokuset på vegstrekninga og opplevingane langs denne. Stavangermarknaden er viktige kundar for Setesdal - heile året. Sjølve arrangementet der mange i lokalsamfunna vert involvert har erfaringsmessig stor effekt for samhold og tru på eigne krefter. Denne internmarknadsføringa er viktig og arrangement som Sesilåmi, Colorline-Setesdal tour og Hovdentour er gode døme på gode arrangement og arrangørstabar. Økonomi Det er første året ein arrangerer tredagarsritt. Ein har fått tildelt eit egna tidspunkt frå det internasjonale forbundet ICU, men grunna knapp tid til arrangementet har ein slitt noko med å få dei største sponsorane med på laget.for Det har likevel vore positiv interesse for å delta neste år. Det vert difor stor offentleg støtte for å få arrangementet på beina. Alt frå neste år tek ein sikte på mindre midlar frå det offentlege og meir på tunge sponsorar. Finansieringsplan Setesdal Regionråd kr Valle og Bykle kommunar kr Aust-Agder Fylkeskommune kr SVR kr Lokal organisering. Valle kommune vil bidra med lokal prosjektleiar for arrangementet. Det blir nær kontakt med arrangør. Lokale sponsorar. Arrangøren har laga sponsorpakkar med prisar frå kr / Sponsorane får då diverse materiell og sykkeltrøye. Arrangøren vil og bidra med profileringsmateriell for å synleggjere løpet i regionen. Setesdal mangler dei store verksemdene. I Ryfylke har Marine Harvest teikna seg som hovudsponsor på etappen gjennom Ryfylke. Vegen vidare. Arrangøren siktar på å etablere Tour des Fjords som eit fast ritt og auke til 5- dagars ritt frå Regionar som er inne i år vil få opsjon for dei komande åra. Det er verdt å merke seg at arrangørane er eigd av idretten. Framtidige overskott vil gå tilbake til idrottsarbeid. For fleire detaljar kring løpet sjå Side 15

16 1. etappe i årets Tour des Fjords vil ta rytterne fra Valle i Aust-Agder, gjennom Suleskar før det er klart for avsluttende runder i Stavanger Øst. Rytterne har da en flott naturopplevelse bak seg, med fjorder, fjell og daler. 2. etappe tar oss med inn i hjertet av Ryfylke. Etappen starter på Hjelmeland og før rytterne går i mål i Forsand har de kjørt forbi Fister, Solbakk, Jørpeland og Idse. Målgang vil være like etter brua over Forsand, med hele Lysefjorden i bakgrunnen. Se opp for spektakulære bilder! 3. ETAPPE: STAVANGER 3. etappe fortsetter etter den korte morgenetappen med en lagtempo. Startsted er ikke bestemt enda, men rytterne får testet temposykkelen på vei inn til Stavanger sentrum, hvor det igjen er lagt opp til folkefest. Om sammendraget ikke har blitt satt før tempoen, så vil det være satt når alle rytterne har krysset målstreken i Vågen. 4. etappe vil starte i Egersund. Fra Nordsjørittets startby vil etappen gå til Brusand for så å gå over Høgjæren til Undheim, Ålgård, Oltedal og Seldal. Deretter skal rytterne ut til Hellstøstranden før de drar inn til Hafrsfjord og passerer de tre sverd hvor slaget om Norge stod rundt år 872. Feltet passerer Jernaldergården og runder Ullandhaugtoppen hvor de har overblikk over hele Stavanger og Ryfylkebassenget. Rundløypen i Stavanger blir som i Rogaland GP i fjor. Så selv om spurterne får slite i brosteinsbakkene i sentrum er det gode sjanser for at alt samler seg til slutt og at rytterne vil barke sammen i en siste sluttspurt i Vågen. Side 16

17 Side 17

Møteprotokoll. Setesdal Regionråd - Styre

Møteprotokoll. Setesdal Regionråd - Styre Møteprotokoll Setesdal Regionråd - Styre Møtestad: Revsnes hotell Dato: 23.04.2014 Tid: 09:00 11:30 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Bjørn Alfred Ropstad Medlem Evje og Hornnes kommune

Detaljer

Innkalling til møte i Setesdal Regionråd - Styre 20.11.2013 kl. 09:00 på Revsnes Hotell

Innkalling til møte i Setesdal Regionråd - Styre 20.11.2013 kl. 09:00 på Revsnes Hotell Medlemene vert med dette kalla inn til møte. Varamedlemer og tilsette som får innkallinga, møter berre etter særskild innkalling. Vert du av lovlege grunnar hindra i å møte, må du melde frå til Setesdal

Detaljer

ÅRSMELDING SETESDAL REGIONRÅD 2013 ÅRSMELDING SETESDAL REGIONRÅD 2013 1

ÅRSMELDING SETESDAL REGIONRÅD 2013 ÅRSMELDING SETESDAL REGIONRÅD 2013 1 ÅRSMELDING SETESDAL REGIONRÅD 2013 ÅRSMELDING SETESDAL REGIONRÅD 2013 1 2 ÅRSMELDING SETESDAL REGIONRÅD 2013 STYRELEIAR HELSAR! FRÅ KRAFTFOND TIL NAVET I SETESDAL Frå starten i 1991 med skiping av Setesdal

Detaljer

Møteprotokoll. Setesdal Regionråd - Styre

Møteprotokoll. Setesdal Regionråd - Styre Møteprotokoll Setesdal Regionråd - Styre Møtestad: Revsnes hotell Dato: 19.03.2014 Tid: 09:00 10:30 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Bjørn Alfred Ropstad Medlem Evje og Hornnes kommune

Detaljer

Innkalling til ekstra rådsmøte

Innkalling til ekstra rådsmøte Til ordførarane og rådmennene i kommunane: Fyresdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord, Tokke og Vinje. 16. april 2015 Innkalling til ekstra rådsmøte Stad: Morgedal Hotell Dato: Fredag 24. april 2015 Kl. slett:

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedato: 06.02.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00 Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Morgan

Detaljer

Møtebok for Formannskapet i Radøy. Forfall Parti Møtande varamedlem Silje Namtvedt

Møtebok for Formannskapet i Radøy. Forfall Parti Møtande varamedlem Silje Namtvedt Radøy kommune Møtedato: 26.03.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Møtebok for Formannskapet i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Frode

Detaljer

Setesdal Regionråd. Årsmelding 2007. Til deg som har interesse av å vite kva vi gjer, og er oppteken av å vere med å utvikle dalen

Setesdal Regionråd. Årsmelding 2007. Til deg som har interesse av å vite kva vi gjer, og er oppteken av å vere med å utvikle dalen Setesdal Regionråd Årsmelding 2007 Til deg som har interesse av å vite kva vi gjer, og er oppteken av å vere med å utvikle dalen Gjestfri for nye tankar! 2 SETESDAL REGIONRÅD Innhald 1 Styreleiar har ordet...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Samarbeidsavtale om felles barnevernteneste

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret. Medlemmen var innkall i skriv d. 07.10.14 og møtet var kunngjort i pressa 01.10.14.

Møtebok for Kommunestyret. Medlemmen var innkall i skriv d. 07.10.14 og møtet var kunngjort i pressa 01.10.14. Meland kommune Møtebok for Kommunestyret Møtedato: 15.10.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00-20:30 Medlemmen var innkall i skriv d. 07.10.14 og møtet var kunngjort i pressa 01.10.14. I starten

Detaljer

Innkalling av Kommunestyret

Innkalling av Kommunestyret Masfjorden kommune Innkalling av Kommunestyret Møtedato: 22.01.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: 14:00 Eventuelle forfall må meldast til Maud Sleire Holmaas per tlf. 56166216, sms til 91572395 eller

Detaljer

RÅDSMEDLEMMENE OG LEIAR I RÅDMANNSFORUM INNKALLING TIL RÅDSMØTE

RÅDSMEDLEMMENE OG LEIAR I RÅDMANNSFORUM INNKALLING TIL RÅDSMØTE Hardangerrådet iks RÅDSMEDLEMMENE OG LEIAR I RÅDMANNSFORUM INNKALLING TIL RÅDSMØTE Dato: Torsdag 19.03.2015 Klokka 09.00 15.00 Stad: Kunsthuset Messen i Ålvik, Kvam herad Møteplanen i Hardangerrådet iks

Detaljer

Møtebok for Formannskapet i Radøy

Møtebok for Formannskapet i Radøy Radøy kommune Møtedato: 16.04.2015 Møtested: Alver hotell Møtetid: 09:00 Møtebok for Formannskapet i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Frode Hervik

Detaljer

RÅDSMEDLEMMENE OG LEIAR I RÅDMANNSFORUM INNKALLING TIL RÅDSMØTE

RÅDSMEDLEMMENE OG LEIAR I RÅDMANNSFORUM INNKALLING TIL RÅDSMØTE Hardangerrådet RÅDSMEDLEMMENE OG LEIAR I RÅDMANNSFORUM INNKALLING TIL RÅDSMØTE Dato: Torsdag 14.06.2012 Tid: 09.30 Stad: Heradshuset i Kinsarvik Møteplanen i Hardangerrådet IKS godkjent 10.11.2011, gjeld

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Komite for næring, kultur og idrett Møtestad: Formannskapssalen Herøy rådhus Dato: 09.02.2015 Tid: 16:00 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer

Detaljer

Spirenytt. visjonar - vekst - tankar - idéar - samarbeid - mot - kunnskap - skaparglede

Spirenytt. visjonar - vekst - tankar - idéar - samarbeid - mot - kunnskap - skaparglede visjonar - vekst - tankar - idéar - samarbeid - mot - kunnskap - skaparglede Visjon: Finnøy Næringshage skal vere regionens mest skapande næringshage. Finnøy Næringshage skal vere Norges leiande blågrøne

Detaljer

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalet i Stord kommune Møtestad: Publikumsalen, Stord rådhus Dato: 03.02.2015 Tidspunkt: 12:00 Dersom nokon av medlemmene ikkje kan møte

Detaljer

Innkalling til møte i Setesdal Regionråd - Styre onsdag 21.01.2015 kl. 09:00 i Revsnes hotell

Innkalling til møte i Setesdal Regionråd - Styre onsdag 21.01.2015 kl. 09:00 i Revsnes hotell Side 1 av 1 Medlemene vert med dette kalla inn til møte. Varamedlemer og tilsette som får innkallinga, møter berre etter særskild innkalling. Vert du av lovlege grunnar hindra i å møte, må du melde frå

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtestad: Møterom A, Volda rådhus Dato: 22.01.2013 Tid: 14:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli

Detaljer

Møteprotokoll. Setesdal Regionråd - Styre

Møteprotokoll. Setesdal Regionråd - Styre Møteprotokoll Setesdal Regionråd - Styre Møtestad: Revsnes hotell Dato: 21.01.2015 Tid: 09:00 13:00 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Bjørn Alfred Ropstad Medlem Evje og Hornnes kommune

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkivsaksnr.: 08/64. Notat om næringsarbeidet i Luster kommune. Rådmannen si tilråding:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkivsaksnr.: 08/64. Notat om næringsarbeidet i Luster kommune. Rådmannen si tilråding: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Olav Grov Arkivsaksnr.: 08/64 Arkiv: Notat om næringsarbeidet i Luster kommune Rådmannen si tilråding: Næringsutvalet seier seg samd i innhaldet i notatet Sakshandsaming og

Detaljer

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009 Evaluering av kompensasjonsordninga for auka arbeidsgjevaravgift i Hordaland April 2009 INNHALD SAMANDRAG... 3 KAPITTEL 1 INNLEIING... 10 KAPITTEL 2 METODE... 12 2.1 Intervju... 12 2.2 Spørjeundersøkingar...

Detaljer

Radøy kommune. Møtebok for Kommunestyret i Radøy. Møtedato: 30.10.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00

Radøy kommune. Møtebok for Kommunestyret i Radøy. Møtedato: 30.10.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00 Radøy kommune Møtedato: 30.10.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Morgan Taule AP Medlem Kirsti Gjetle

Detaljer

Styremøte 23-24. mai i Bergen

Styremøte 23-24. mai i Bergen Styremøte 23-24. mai i Bergen Sak 23/07 Godkjenning av referat frå sist styremøte. Ingen merknader Sak 24/07 Presentasjon - arbeidsmåtar i styret. Arbeidsmåter i styret vart gjennomgått. Normalt så er

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009 MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: rådhuset Møtedato: 18.06.2009 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN

Detaljer

HOVUDUTSKRIFT. År 2014, den 19. mars, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen.

HOVUDUTSKRIFT. År 2014, den 19. mars, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen. FUSA SOKNERÅD HOVUDUTSKRIFT År 2014, den 19. mars, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen. Møtet tok til kl.18.30 og var slutt kl.20.30. Innkallinga var sendt representantane

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 17.04.2013 Tid: 15:00 Formannskapet tek til etter valstyret. Forfall vert å melda til kundetorget på

Detaljer

Innkalling av Kraftfondsstyret

Innkalling av Kraftfondsstyret Masfjorden kommune Innkalling av Kraftfondsstyret Møtedato: 21.04.2015 Møtestad: Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Maud Sleire Holmaas per tlf. 56166216, sms til 91572395 eller per epost

Detaljer

Kjære representant til Ungdommens fylkesting 2013!

Kjære representant til Ungdommens fylkesting 2013! Møteinnkalling Utval: Ungdommens fylkesting Møtestad: Thon Hotel Vårsøg, Surnadal Dato: 08. -10.11.2013 Tid: 14:30 Forfall skal meldast til konsulent Ann Torill Vaksvik, til tlf 71 25 88 56 eller ungdomspanelet@mrfylke.no,

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 19.6.2014 Tid:15:00

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 19.6.2014 Tid:15:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 19.6.2014 Tid:15:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer