OMRÅDEPLAN TRYSILFJELLET ARENA TRYSIL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE. Trysil kommune i samarbeid med arkitektbua as dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OMRÅDEPLAN TRYSILFJELLET ARENA TRYSIL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE. Trysil kommune i samarbeid med arkitektbua as dato: 29.04."

Transkript

1 OMRÅDEPLAN TRYSILFJELLET ARENA TRYSIL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Trysil kommune i samarbeid med arkitektbua as dato: side 1 av 24

2 1.0 INNLEDNING 1.1 Bakgrunn Behovet for å utvikle Trysil til å bli en mer helårs destinasjon Trysil har i løpet av de siste 20 årene utviklet seg til å bli Norges største vinterdestinasjon med alpine opplevelser i sentrum. I løpet av vintersesongen 2009/2010 registrerte Trysil mer enn 1 mill besøkende i alpinanlegget. Til sammenligning har Dyreparken i Kristiansand , Hemsedal Skisenter og Tusenfryd Store sesongsvingninger gir imidlertid Trysil store utfordringer som reiselivskommune. De fleste av arbeidsplassene er sesongbetonte med resultat i stor gjennomtrekk og liten tilflytting med tilsvarende lav skatteinngang til kommunen. Flere helårs arbeidsplasser er nødvendig for å opprettholde kontinuitet og kompetanseutvikling i næringen. Varierte helårs arbeidsplasser er også viktig for å kunne fremstå som en attraktiv kommune å flytte til og etablere seg i, samt å kunne opprettholde eller forbedre de tilbud innbyggerne i Trysil har i dag. Et annet moment er kapasitetsutnytting: Infrastruktur, servicebedrifter og overnattingsenheter har en kjempereserve i kapasitet gjennom store deler av året. Bedre kapasitetsutnyttelse gir normalt bedre økonomi til den enkelte bedrift og derved økt bærekraft til destinasjonen til å kunne tilby ytterligere tilbud og service. Aktørene SkiStar Norge AS, Trysil Prosjektinvest AS, Trysilfjellet Utvikling AS og Trysilfjell Utmarkslag SA har derfor besluttet å vurdere investering i en ny virksomhet som kan bidra til å utvikle Trysil til en mer helårs destinasjon gjennom prosjektet Idrettsturisme. Idrettslaget Trysilgutten (ILT) er også med i planleggingen for best mulig tilrettelegging av aktivitetene for de lokale idrettsutøverne og for masseidretten. Trysil kommune er positive til planarbeidet, og ønsker å delta aktivt. Trysil turistsenter Turistsenteret skal i hovedsak ha kommersielle senger og tilhørende servicefasiliteter i forhold til hva som måtte forventes av en større internasjonal ski-resort. Området forventes videreutviklet med en tettere og mer urban arealutnyttelse (kjerneområder med bymessig preg). Området Trysil Turistsenter er definert via en egen reguleringsplan, men det vil være riktig å se den videre utvikling på begge sider av Vestbyvegen, i sammenheng. For eksempel blir det viktig å få etablert trafikksikre kommunikasjonslinjer mellom turistsenteret og arenaområdet. I forbindelse med ulike arrangementer og høysesong vil det være aktuelt å kunne samarbeide om utnyttelse av infrastruktur i form av for eksempel parkering Forretningsidéen En har valgt å dele planområdet i følgende 2 områder med tilhørende utviklingsselskaper som samlet markedsføres under paraplyen -Trysilfjellet Arena: - Trysilfjellet Golf AS (golfanlegg med nærområder, klubbhus og leiligheter/ hytter). - Trysilfjellet Arena AS (område mellom Vestbyvegen og Trysilfjellet Trysil kommune i samarbeid med arkitektbua as dato: side 2 av 24

3 Golfbane, m/ skistadion mm, næringsbygg og leiligheter). Forretningsideen tar utgangspunkt i næringslivets store og voksende interesse for idrett og idrettsopplevelser som en del av bedriftskulturen. Særlig er interessen stor for aktiviteter innen ski, sykkel, golf og delvis løping. Rent konkret har dette gitt seg utslag i en formidabel økning i deltakerantallet ved mange mosjonsarrangementer og konkurranser. En slik vekst skaper også et marked. Dette markedet kan omfatte treningsopplegg, idrettsutstyr, bruken av utstyret, skadeforebygging, skadebehandling og andre former for tjenester. I tillegg til et godt betalende bedriftsmarked eksisterer det også et betydelig marked på disse områdene blant aktive idrettsutøvere og andre i regionen ikke minst blant de 5700 hytteeierne i Trysil. Det er også et betydelig antall kommersielle senger og flere hoteller i området. Av hoteller er det verdt å nevne de to nye hotellene Radisson Blu Resort på Trysil Turistsenter og Mountain Lodge Trysil i Fageråsen som til sammen vil ha nesten 2000 senger. Til sammen er det senger bare i området rundt Trysilfjellet. Initiativtakerne ønsker å utarbeide et tilbud som kan møte de behov som dette markedet har skapt. Forretningsideen går ut på å tilrettelegge området for helårs idrettsturisme gjennom å forbedre, øke og utvikle idrettstilbudet, og gjøre Trysil til en attraktiv helårs idrettsdestinasjon. Viktigste aktiviteter vil være: Trysilfjellet Golf AS Klubbhus /flerbruksbygg (golf, turgåere, sykkel, langrenn). Golfleiligheter/ hytter ca 100 stk (465 senger). Utvikling golfbaneanlegg Trysilfjellet Arena AS Treningsanlegg som for eksempel rulleskibane, sykkelløyper, stier, langrennsløyper, skiskytterarena, fotball-løkke for målgruppe idrettslag, skoler, hyttetryslinger, fastboende og andre besøkende. Attraktive servicetilbud som treningssenter, aktivitetshall, fysioterapeuter, idrettsterapeuter, leger, trenere, fagkompetanse mv.. Felles fasiliteter som wc, dusj, garderober, smørerom, verksted, møterom og sportsutsalg. Konkurranser, kulturbegivenheter som konserter, utstillinger, mv.. Servering, spesialbutikker som retter seg mot aktiviteten og servicetilbudet som gis, kontorer, mv.. Tilrettelagt arena med start og mål på samme sted. Senger (500 stk). Disse aktivitetene vil gi økt omsetning, flere overnattingsdøgn både i eksisterende og nye senger, samt gjøre området attraktivt som nærings- og investeringsobjekt. Trysilfjellet Arena AS vil samarbeide med SkiStar Norge AS i dette prosjektet, og kunne dra nytte av selskapets lange og gode erfaring i produktutvikling og ikke minst i salg og markedsføring. Overskudd fra sengeutbygging er tenkt benyttet til oppbygging av nødvendig infrastruktur og tilskudd til utvendige anlegg gjennom interne utbyggingsavtaler. Trysil kommune i samarbeid med arkitektbua as dato: side 3 av 24

4 Utviklerne ser for seg en privat sengeutvikling og/eller kommersielle senger basert på nye bruker-/kundegrupper Økonomi / organisering Den samlede økonomiske rammen for en slik utbygging er anslått å utgjøre ca NOK 150 mill for området Trysilfjellet Golf og ca NOK 300 mill for området Trysilfjellet Arena. Størrelsene er basert på både eiendomsutvikling av 1000 senger, næringsbygg og utvikling av selve aktivitetene/anleggene. Det er allerede foretatt en del investeringer i området ved at det er bygd golfbane, langrennsstadion og skiskytteranlegg. Noe av dette vil sammen med tomteområder kunne gå inn som egenkapital i prosjektet. I 2011 ble det investert ca 5 mill i utbedring av anlegg (Utbedring av rulleski-/ lysløype med ny og bredere asfaltdekke og snøproduksjonsanlegg). Trysilfjellet Golf AS er allerede etablert og i tillegg, som ledd i prosjektarbeidet, planlegges det å stifte utviklingsselskapet - Trysilfjellet Arena AS - som vil få ansvaret for å utvikle konseptet til å bli et kommersielt interessant prosjekt. En ser senere for seg et eget driftsselskap som i utgangspunktet er eiet av samme utviklingsselskap. Det foreligger i dag ideer til hva som skal være den enkelte investors rolle og bidrag i prosjektet. Planarbeidet Arbeidet med områdeplanen er organisert som et prosjekt hvor Trysil kommune innehar prosjektlederrollen og med en prosjektgruppe bestående representanter fra Trysilfjell Utmarkslag SA (kontraktspartner) og aktuelle investorer. Videre benyttes Idrettslaget Trysilgutten og Destinasjon Trysil som aktive samarbeidspartnere i planarbeidet. Arkitektbua AS er engasjert til å utarbeide nødvendige plandokumenter Målsetting Bidra til at Trysil på sikt skal kunne fremstå som en helårs bærekraftig reiselivskommune. Gjøre planområdet til et attraktivt område for mange idretter og friluftsaktiviteter. Gjøre Trysil til ett førstevalg som idrettsdestinasjon for aktive mosjonister fra bedrifter, lag, skoler innen både sommer- og vinteraktiviteter. Skape gode bærekraftige arrangement og aktiviteter for bedrifter, turister, hyttetryslinger, fastboende og andre besøkende Skape mer enn overnattingsdøgn utenom vinterhalvåret. Tilrettelegge for et lønnsomt investeringsprosjekt gjennom kontantstrøm og utsalg. Trysil kommune i samarbeid med arkitektbua as dato: side 4 av 24

5 1.2 Planområde / eiendomsforhold Planområdet er totalt på 3253 daa og avgrenses i hovedsak til arealer som tidligere er regulert via reguleringsplaner og kommuneplan (se pkt. 2.2). Det er tatt med et areal mot nord-øst som tidligere ikke er regulert (LNF 2 -område i dag). Med 2 unntak er grunneierne som blir berørt, er øvrige grunneiere medlemmer av Trysilfjell Utmarkslag. Oversiktskart 1: Planprosessen Åpent møte Søknad om igangsetting av planarbeid med områdeplan, datert Tillatelse oppstart planarbeid med en områdeplan i FS-møte Oppstartsmøte (Referat, vedlegg 1) Trysil kommune i samarbeid med arkitektbua as dato: side 5 av 24

6 Møte i Planforum på Hamar 14. oktober 2010 (notat fra møte, vedlegg 2) Registrering kulturminner (rapport datert , se vedlegg 3) Planarbeidet m/ planprogram ble annonsert i Trysilposten og på kommunenes hjemmeside dato Høringsinstanser, grunneiere og naboer er varslet i eget brev, datert Fylkesmannen varslet i eget brev, datert Det er registrert følgende innspill til planarbeidet: o Hedmark fylkeskommune, datert (vedlegg 4) o Statens vegvesen, datert (vedlegg 4) o Fylkesmannen i Hedmark, datert (vedlegg 4) Planprogram vedtatt (kopi møtebok, vedlegg 5) Det er avholdt 8 møter i arbeidsgruppen (litt varierende sammensetning) og 2 arbeidsmøter med Trysil kommune. 1.4 Plandokumenter Områdeplanen består av følgende plandokumenter: - Planbeskrivelse, datert Konsekvensvurdering datert Reguleringsbestemmelser datert ROS-analyse, datert Plankart, datert Vedlegg 1: Notat oppstartsmøte Vedlegg 2: Notat møte Planforum Vedlegg 3: Registrering kulturminner, rapport datert Vedlegg 4: Innspill planarbeid - Vedlegg 5: Vedtak planprogram, datert Vedlegg 6: Planprogram, datert Vedlegg 7: Støyvurdering, COWI AS, datert Vedlegg 8: Trafikkutredning, Rambøll AS, datert Vedlegg 9: Annonsering/ varsling oppstart planarbeid. Trysil kommune i samarbeid med arkitektbua as dato: side 6 av 24

7 2.0 BESKRIVELSE AV DAGENS FORHOLD 2.1 Landskap / kulturlandskap Arenaområdet inkl golfbane ligger i et flatere parti i dalsiden sammen med Trysil Turistsenter (ca kote +450), i overgangen mellom ei brattere li opp mot fjellet og et kupert område med delvis store løsmasseavsetninger ned mot dalbunnen og Trysilelva (ca kote +350). Foto: Trysil Turistsenter sett fra Bergevegen ca midt i lia i Bygderberget Det store landskapet preges av en markert, rolig dalform med Trysilfjellet som det mest markerte og viktigste landskapselementet (ikke minst symbolsk) i området. Sammen med elva og skogen utgjør dette de naturgitte rammene i landskapet. Som det går fram av fotodokumentasjon vil en få innsyn til nye byggeområder fra Bygderberget (på motsatt side av dalen). Fra øvrige hovedveger eller bebyggelsen i sentrum vil en ikke få innsikt til tiltenkte nye byggeområder, med unntak fra Vestbyvegen hvor en nettopp ønsker at deler av bebyggelsen skal være synlig som en markering og invitasjon til besøk. Kulturlandskapet innenfor planområdet har få spor etter tidligere tiders bruk som beiteområde. Dominerende trekk i dag er skogbruk, golfbane og skiarena inkl. ulike skiløypetraseer. Stor kraftlinje delvis gjennom og langs østgrensa av planområdet er godt synlig og legger begrensninger på arealbruk. Planområdet domineres av ei skogkledd li mot vest, golfbane mot øst og skiarena inkl. skiskytterstandplass og parkering mot nord. Boliger for sesongansatte og nytt høydebasseng er dominerende elementer langs Vestbyvegen. Trysil kommune i samarbeid med arkitektbua as dato: side 7 av 24

8 Foto: Sørlige del av Turistsenter (ser del av Velkomstbygg helt til høyre), takene på boliger for sesongarbeidere ca litt til venstre for midt i bilde. Rød ellipse angir ca plassering av ny bebyggelse i arenaområdet. Området tåler ny bebyggelse med en høyde i 3-4 etasjer i de lavere partier i selve senterområdet. Dette vil være identisk med arealutnyttelse og byggehøyder for naboområde ved innkjøringen til Turistsenteret. Bebyggelsen bør trappes ned til maks 3 etasjer for leilighetsbebyggelsen i øvre delen av senterområdet. For bebyggelsen ved golfbanen synes det riktig med en lavere utnyttelsesgrad og maks 2 etasjers bebyggelse. 2.2 Grunnforhold / kvartærgeologi Kvartærgeologien består av morenemasser med varierende tykkelse. Generelt mindre løsmasser over fjell mot vest og mer løsmasser mot øst. I område vest for dagens arenaområde er det et veldig tynt dekke morenedekke (jf. vegskjæring Vestbyvegen). Stort sett tørre grunnforhold, men enkelte mindre områder med vassjuk mark / myr. 2.3 Vann Det går 3 bekkesystemer gjennom området. Bekkene har sikker vannføring og er delvis brukt til vannarrangement på golfbane. Egen dam for vanningsanlegg til golfbane er anlagt i område vest for klubbhus. Bekkene er viktige årer for videre håndtering av overflatevann fra nye byggeområder. Den nordligste bekken som sannsynligvis vil bli mest påvirket av Trysil kommune i samarbeid med arkitektbua as dato: side 8 av 24

9 en videre utbygging går videre gjennom boligområder nedenfor. Det bør, i forbindelse med detaljplan, gjøres en utredning av mulige konsekvenser for nedenforliggende bebyggelse (Se KU). GOLFBANE Kart som viser mindre myrer og bekkesystemer gjennom området. 2.4 Vegetasjon Vegetasjonen preges av blandingsskog av gran og furu med varierende innslag av lauvtrær. Trevegetasjonen framstår med varierende alder/ hogstklasser. Håndtering av eksisterende vegetasjon bør vies oppmerksomhet i videre detaljplaner. Dette er en verdifull ressurs som vil kunne berike framtidige bygge/ aktivitetsområder. 2.5 Kulturminner Kulturminneregistrering ble foretatt i perioden oktober 2010 uten at det ble funnet automatisk fredede kulturminner eller nevneverdige etter-reformatoriske kulturminner. Trysil kommune i samarbeid med arkitektbua as dato: side 9 av 24

10 2.6 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk TRYSIL TURISTSENTER PARKERING BOLIGOMRÅDE DRIFTSAVDELING ALPINANLEGG UNDERGANG PERSONALBOLIGER ASFALTERT RULLESKILØYPE SKIARENA START-/MÅLOMRÅDE SKISKYTTER STANDPLASS KORTHULLSBANE KLUBBHUS/ PARKERING HYTTER/ FRITIDS- LEILIGHETER GOLFBANE 18 HULL KNERT- RUNDEN SKILØPE VINTER OLE G-VEGEN SKOGSBILVEG/ TUR-SKI LØYPE Ortofoto som viser dagens situasjon mht arealbruk (skiløyper og golfbane fortsetter sørover i forhold til utsnitt). Området er et viktig frilufts og idrettsområde både for fastboende og tilreisende (spesielt for turister som bor på Trysil Turissenter). Følgende aktiviteter foregår i området i dag: Vinter: - Skiidrett (skiskyting og langrenn med idrettslag og Trysil videregående skole som hovedaktører) og mosjon i TrysilKnut arena og etter Ole G- vegen. - Skigåing for de minste etter Ole G-vegen og Knertrunden. Sommer: - Langrenn og skiskyting etter asfaltert rulleskiløype - Golf - Turgåing - Sykling - Jakt - Bærplukking 2.7 Landbruksinteresser Ole G-vegen er i utgangspunktet en skogsbilveg og hensyn til skogbruket skal ivaretas. Skjøtsel av de store skogområdene som ligger innenfor planområdet bør omhandles i planforslag (se reguleringsbestemmelser). Trysil kommune i samarbeid med arkitektbua as dato: side 10 av 24

11 3.0 OVERORDNEDE FORUTSETNINGER 3.1 Kommuneplan Utsnitt kommuneplan 1: Trysil kommune i samarbeid med arkitektbua as dato: side 11 av 24

12 Planområdet er i kommuneplan angitt med følgende formål: - Aktivitetsanlegg (golfbane) - Friområde (Trysil-Knut Arena) - Service (klubbhus golf) - Bolig (B1116) - Parkering - Offentlig bygning (høydebasseng) - Bygninger med almennyttig formål (avløps-/ riste-stasjon) - Vanlig LNF-område 3.2 Reguleringsplaner mm Reguleringsplan for Trysil Turistsenter Reguleringsplanen for Trysil Turistsenter er nylig revidert (vedtatt ), men er ikke oppdatert mht ny Planlov av (Påbegynt 2-3 år tidligere). Utover skiareal og mulig kombinasjonsbruk med skiareal sommerstid, er det ikke regulert spesielle aktivitetsområder. I forhold til allerede etablerte kommersielle senger (ca 4000 senger) og godkjent ramme mht videre utvikling (ca 4100 senger), er det behov for mer areal til aktiviteter. Selv om det ikke er kommentert i planbeskrivelsen, har det vært et tema i planprosessen at området sør for Vestbyvegen bør tas i bruk / videreutvikles mht aktiviteter. Dette er bl.a. forberedt gjennom 2 planfrie passasjer under Vestbyvegen hvorav den ene er etablert og tatt i bruk Reguleringsplan for B1116 Reguleringsplan for ansatte-boliger ble vedtatt i kommunestyret Reguleringsplan for høydebasseng Reguleringsplan for høydebasseng ble vedtatt i kommunestyret Reguleringsplan golfbane og skiarena Trysil Turistsenter Vedtatt i KS Reguleringsplan skistadion v/ Trysil Turistsenter Er senere avløst av Reguleringsplan golfbane og skiarena Trysilfjell Turistsenter og kommunedelplan. 3.3 Lovverk / retningslinjer Se planprogram. Trysil kommune i samarbeid med arkitektbua as dato: side 12 av 24

13 4.0 Innkomne innspill 4.1 Hedmark fylkeskommune, datert Kulturminneregistrering ble foretatt i perioden oktober 2010 uten at det ble funnet automatisk fredede kulturminner eller nevneverdige etterreformatoriske kulturminner. Tas inn formulering om evt. funn av kulturminner i reguleringsbestemmelsene generell del: Dersom det i forbindelse med tiltak i marken oppdages automatisk fredede kulturminner som tidligere ikke er kjent, skal arbeidet stanses i den utstrekning det berører kulturminnene eller deres sikringssone på 5 meter. Det er viktig at de som utfører arbeidet i marken gjøres kjent med denne bestemmelse. Melding om funn skal straks sendes fylkeskommunens kulturvernseksjon, jfr. Lov om Kulturminner 8, annet ledd. 4.2 Statens vegvesen, datert Vegvesenet er skeptiske til nye senger sør for Vestbyvegen pga fare for kryssende fotgjengertrafikk til/ fra turistsenter. Dersom en vil etablere ny adkomst til området vis á vis innkjøring Trysil Turistsenter, bør dagens adkomst via Ole G-vegen stenges. Skisserte aktiviteter og nye senger vil medføre økt trafikk og bidra til økt belastning på strekningen mellom Innbygda/ Fv26 og fjellet som allerede har nådd et metningspunkt i store deler av høysesongen. Anbefaler at det bør vurderes rekkefølgebestemmelser knyttet til krysset Fv 26/ Vestbyvegen og andre trafikkløsninger utenfor planområdet (jf, Rambølls rapport fra 2008). Evt. etappeløsninger må avklares. For tiltak på fylkesveger vil det bli aktuelt med utbyggingsavtaler med Statens vegvesen som pr. i dag ikke har tiltak inne i handlingsprogram Kollektive transportløsninger mellom Innbygda og fjellet bør inngå i trafikkvurderingene både på kommuneplannivå og i forbindelse med kommuneplanen. 4.3 Fylkesmannen i Hedmark, datert Stiller spørsmål om det er riktig å ta opp etablering av sengeplasser i Trysilfjellet Arena i områdeplanen før dette er avklart i overordnet plan (kommuneplan). Forventer at planen forholder seg til kommunens energi-/ klimaplan (se også Langsiktig del kommuneplan). Henviser til Vedlegg III i forskrift om konsekvensutredninger. Bl.a. skal tiltaket begrunnes og det skal redegjøres for følgene av å ikke gjennomføre tiltaket (0- alternativet). Det skal også redegjøres for samvirke mellom de ulike utredningstemaene, samt den kumulative virkningen av planlagte utbyggingen i forhold til andre gjennomførte og planlagte tiltak i planens influensområde. Ber om at det vurderes utarbeidet en landskapsanalyse for området (bør Trysil kommune i samarbeid med arkitektbua as dato: side 13 av 24

14 omhandle fysiske rammer for bebyggelse). Redegjøres for området som friluftsområde før og etter utbygging. Forutsetter at det blir utarbeidet støyrapport og at evt. støydempende tiltak synliggjøres i plankart og - bestemmelser. Det forventes at det etableres et opplegg for involvering av barn og unge i planprosessen (rundskriv T-2/08). Framdrift områdeplan: Anbefaler parallelt løp med revisjon av kommuneplan. Stiller spørsmål om planprogram/ planforslag bør angi tidsplan for gjennomføring av reguleringsplanen, jf. KU-forskriften vedlegg III. Henviser til aktuelt lovverk og retningslinjer mht utforming av plandokumenter. Trysil kommune i samarbeid med arkitektbua as dato: side 14 av 24

15 5.0 PLANFORSLAG OG KONSEKVENSER 5.1 Hovedelementer i foreslått arealbruk Utsnitt sentral del av planområdet. Hovedelementene i områdeplanen er tilrettelegging for nye bygge- og aktivitetsområder: - AFT 1: Område for forretning, kontor, aktiviteter, helse-/treningssenter, fritidsbolig for eie/utleie og servering. - AFT 2: Område for servicebygg for golf, ski, sykkel inkl garderobe, kafe og lager. Kan også innholde leiligheter. - FRK 1: Fritidsbebyggelse konsentrert (rekke-/ leilighetshus). - FRF 1: Fritidsbebyggelse frittliggende - AIA og AST: Område for idrettsanlegg og skiløype. Tillates opparbeidet som langrenns- /skiskytter-/ sykkelarena med tilhørende løypenett og bygningsmessige fasiliteter, ballslette (fotball), lekeplasser og div. andre aktivitets-/ idrettsanlegg som er forenlig med formål og som Trysil kommune i samarbeid med arkitektbua as dato: side 15 av 24

16 OM RÅD EPLAN TRYSI LFJ ELLE T ARE N A, TRYSI L KOM MUN E ikke skaper uønsket støy og uheldige konsekvenser for omgivelsene. Mht trafikkavvikling og grønnstruktur foreslås følgende grep: - Ny avkjøring og avsetningstorg sentralt i arenaområdet. - Turveg / skiløype med ny parsell langs Vestbyvegen og mellom Trysil Turistsenter og Klubbhus på Golfbane parallelt med Ole G-vegen. 5.2 Arenaområdet Følgende skisse viser prinsippene mht ønsket arealbruk for dette byggeområdet 100 LEILIGHETER / 500 SENGER FRAMTIDIG UTVIKLINGS - OMRÅDE MULTIBRUKSHALL START -/ MÅL-OMRÅDE AKTIVITETER NÆRINGSBYGG M/ INFRASTRUKTUR Arenaanlegg 1 50 daa Trysilfjellet Arena AS 18 Ortofoto med prinsippskisse innhold i sentralområdet 3 km, 4 km bredde, 5 km, Skileikomr åde, skøyte traséer, glid test, fartsm åling, teknologi (video, puls, tid) Langrenns arena med tidlig sn ø Skiskytter arena; vinter og sommer Rulleski løyper 2,5 km for elite, 4 km multibruksl øype for bredde, brukes også til inlines, turgåing for funksjonshemmede mm Startpunkt for turløyper, terrengl øype for teknisk trening og testkj øring, utgangspunkt for heis - basert sykkeltras é i multibruksl øypa Sykkel Arena innhold Service - senter Treningsstudio, kompetanse senter, fysioterapi, verksted/ smørehall, butikk mm i nærings - bygg Løpetras éer i deler av langrennsnettet under sommerhalv året Løpe tras éer Boot Camp hinderl øype Løkke Multi - bruks hall For vær-uavhengig aktivitet; ballsporter, akrobatikk -trening, dans, konserter, messer mm Utnyttelse av start/m ål omr åde under sommeren til fotball mm Trysilfjellet Arena AS 10 Illustrasjon arenainnhold Trysilkommune i samarbeid med arkitektbua as dato: side 16 av 24

17 Satsingen på idrettsturisme er nærmere utredet i et eget prosjekt hvor en bl.a ser på organisering og de næringsmessige utviklingsmuligheter. Rent arkitektonisk og mht overordnet struktur, er det ønskelig at området får et fortettet og byplanmessig preg á la det en ser konturen av på Trysil Turistsenter. Skissene nedenfor illustrerer ønsket om å kunne binde sammen strukturen på begge sider av Vestbyvegen slik at området visuelt oppfattes som en del av Turistsenteret. Idéskisse planløsning/ struktur (Heggelund & Koxvold) Idéskisse adkomst / torgområde for arenaområdet (Heggelund &Koxvold) Trysil kommune i samarbeid med arkitektbua as dato: side 17 av 24

18 5.3 Golfleiligheter Det planlegges ca 80 golfhytter/-leiligheter innfor byggeområde AFT 2, FRK 1 og FRF 1. Dette utgjør en sengeramme på 465 senger. Golfhyttene/-leilighetene vil kunne gi et positivt bidrag til golfselskap, et nødvendig bidrag til bygging av nytt klubbhus samt medvirke til flere golfspillere og totalt sett et bedre golfmiljø. 5.4 Planfaglige vurderinger Grøntstruktur Det foreslås et overordnet system for grøntstruktur/ turveger i området som kan fungere både sommer og vinter (GT-områder på plankart). - Forbindelse mellom Trysil Turistsenter og arenaområde og videre til klubbhus på golfbanen. Forutsetter vinterbrøytet veg til klubbhus. Gangveg sommer prepareres som skiløype på vinter. Planfri undergang under Vestbyvegen er allerede på plass. - Turveg langs Vestbyvegen blir en viktig forbindelse mellom hytteområder i fjellet og arenaområdet. Denne bør kombineres med planfri kryssing av Vestbyvegen i område i forlengelsen av gateløp fra Turistsenteret (undergang), en kryssing vis á vis Sjumilskogen (bro) og en i område rett ovenfor avkjøring til Knettsætra (undergang). - Turvegtrase ned mot boligbebyggelsen på Vestadbakken via eksisterende undergang under Fv 585 blir en viktig del i integrering av den nærmeste boligbebyggelsen. Senterstruktur Det er i reguleringsbestemmelsen angitt hvilke type virksomheter som kan tillates i de ulike byggeområdene. En har tilstrebet å tillate virksomhet på Trysil Turistsenter/ arenaområde som ikke konkurrerer med aktivitetene i Innbygda sentrum og på Mosanden. Utbyggingsrekkefølge Vurderes i endelig planforslag (detaljplan) sammen med evt. krav om utbyggingsavtale. Kommunen signaliserer at nødvendig infrastruktur må på plass tidligere i byggeprosessen enn tidligere praktisert (ikke tilstrekkelig med bankgaranti). Senger Antall senger i området er angitt i reguleringsbestemmelsene: - Område AFT 1, maks 465 senger - Område AFT 2, FRK 1 og FRF 1, maks 465 senger Ski inn og ski ut ( sport inn og sport ut ) Foreslått grøntstruktur / turvegsystem inkl. foreslåtte planfrie kryssinger med Vestbyvegen, gir mulligheter til å komme seg fra alpinanlegg til alle byggeområder (også for golfleilighetene dersom en benytter trase for ny avløpsledning). For bebyggelsen i arenaområdet vil nærheten til alpinanlegget i Turistsenteret, samt det at en ligger på tilnærmet samme høydekote gi akseptabel ski-inn-løsning Trysil kommune i samarbeid med arkitektbua as dato: side 18 av 24

19 (inn i alpinanlegg). Golfleilighetene vil være avhengig av skibuss for å komme inn i alpinanlegg. Det foreslås at skibussen etter hvert kan ha en holdeplass ved klubbhus. Et stort pluss for den nye bebyggelsen i området, i tillegg til nærhet til alpinanlegg, er nærheten til øvrige aktiviteter både sommer og vinter og vi kan her snakke om et nytt begrep; Sport inn og Sport ut. Arrangementer Kritiske tidspunkter for arrangement som samler mange deltagere vil være på vinteren i høysesong. Det forutsettes at en dimensjonerer nødvendig infrastruktur for normal drift i detaljert reguleringsplan. Store skimesterskap (langrenn skiskyting) på nasjonalt nivå bør kunne avholdes innenfor området, men forutsetter ekstraordinære løsninger mht parkering / transport. Bebyggelse/ byplan Områdeplanen gir de fysiske rammene mht arealutnyttelsen (se reguleringsbestemmelsene). Mer detaljer knyttet til arkitektur og byplan foreslås løst i detaljert reguleringsplan. Områdeplan/ detaljplan For områder som allerede har en godkjent detaljert reguleringsplan vil det ikke være et ytterligere krav om detaljregulering (f.eks område BBT, boliger for sesongansatte). For øvrige byggeområder er det krav om en detaljert reguleringsplan før en kan gå på byggesak. Område B1116 (jf kommunedelplan) Behandlingen av planprogrammet har fastslått at dagens reguleringsformål til bolig skal opprettholdes, men det åpnes for at aktiviteten med utleie av boliger for sesongansatte kan betraktes som næringsvirksomhet. 5.5 Veg- og trafikktekniske forhold/ trafikksikkerhet/ VA Trafikk / parkering Foreslåtte utbygging av 930 senger er et resultat av en tilsvarende reduksjon i sengeramme for Trysil Turistsenter. Mao vil ikke denne planen forårske nye trafikkmengder utenfor planområdet som ikke tidligere er vurdert. Viktig dokument i denne sammenheng er Rambølls Trafikkutredning fra Store arrangement sommerstid er ikke noe problem da en på denne tiden har stor kapasitet på parkering og veger. Store arrangement vinterstid og spesielt i forbindelse med jul, vinterferie og påske vil kunne by på trafikale utfordringer. Dette må forutsettes løst med provisorisk parkering andre steder og skyttelbuss. Kollektivtransport Det forutsettes tilrettelagt for en god og framtidsrettet kollektivløsning med holdeplass i selve senterområde arena og ved klubbhus golfbane. Dette forutsettes innarbeidet i kommende detaljplaner. Trysil kommune i samarbeid med arkitektbua as dato: side 19 av 24

20 Avkjøring /adkomst nye bygge- og aktivitetsområder. Statens vegvesen anbefaler kun 1 avkjøring fra Vestbyvegen. Prosjektgrupppen ønsker imidlertid 2 avkjøringer: 1) Avkjøring sentralområde arena via rundkjøring sammen med innkjøring Trysil Turistsenter. 2) Avkjøring til boliger sesongansatte, golfbane, golfleiligheter/-hytter, langrenn/ turgåere/syklister via dagens avkjøring for Ole G-vegen. Dette er begrunnet i et ønske om å skille kommersielle aktiviteter fra mer type vanlige friluftsaktiviteter som tradisjonelt har skjedd langs Ole G-vegen. Dette grepet gjør det også lettere å løse en planfri ski/turløype fra turistsenteret mot golfbane og videre ut i friluftsområder sør for planområdet. Det kan være ønskelig å kunne samkjøre disse 2 avkjøringene med en forbindelse som kan åpnes i forbindelse med spesielle arrangementer. Trafikksikkerhet Viktige tilskudd mht bedre trafikksikkerhet blir foreslåtte nye planfrie krysninger med Vestbyvegen (se grøntstruktur pkt 5.4). Disse løsningene forutsettes innarbeidet i kommende detaljplaner. Vann og avløp Nødvendig infrastruktur for vann og avløp ligger dels i område langs Vestbyvegen og i forbindelse med ny overføringsledning for kloakk gjennom byggeområde på golfbane. Kapasitet for vann og avløp er vurdert av Norconsult AS og viser tilstrekkelig kapasitet til foreslått utbygging (se vedlegg vurdering fra Norconsult). 5.6 Barn og unges, funksjonshemmedes og eldres interesser Områder for allmennheten Foreslåtte planløsning har et klart skille mellom områder hvor allmennheten fritt kan bevege seg og områder hvor idrett og kommersielle interesser har fortrinn. Ole G-vegen som i dag er en viktig ferdselsåre ut i rekreasjonsområder sør for planområdet, er fortsatt åpen for fri ferdsel. Det vil heller ikke bli satt opp stengsler som hindrer fri ferdsel inne på aktivitetsområder prioritert for idrett og mer kommersiell aktivitet. Begrensningen her gjelder bruk av tilrettelagte aktiviteter. Tilrettelegging for funksjonshemmede Framkommelighet for funksjonshemmede ivaretas bl.a. gjennom at viktige gangveger har tilfredsstillende stigningsforhold. Videre er det krav om universell utforming i reguleringsbestemmelsene som gir føringer for videre detaljplanlegging både mht bebyggelse og uteområder. 5.7 Landbruk Ole G-vegen er i utgangspunktet en skogsbilveg og hensyn til skogbruket ivaretas dels gjennom planbestemmelser og privat avtale som regulerer når det skal kunne kjøres tømmer på vegen og når vegen skal kunne prepareres og benyttes som turløype. Skjøtsel av de store skogområdene som ligger innenfor planområdet bør kunne løses på linje med skjøtselsplan for skogsområder rundt alpintraseer i Trysilfjellet. Viktige prinsipper vil være: Trysil kommune i samarbeid med arkitektbua as dato: side 20 av 24

REGULERINGSPLAN FEMUNDSENDEN ENGERDAL KOMMUNE PLANPROGRAM. arkitektbua as dato: 24.11.2011 side 1 av 12

REGULERINGSPLAN FEMUNDSENDEN ENGERDAL KOMMUNE PLANPROGRAM. arkitektbua as dato: 24.11.2011 side 1 av 12 REGULERINGSPLAN FEMUNDSENDEN ENGERDAL KOMMUNE PLANPROGRAM arkitektbua as dato: 24.11.2011 side 1 av 12 1.0 INNLEDNING 1.1 Bakgrunn 1.1.1 Tiltakshaverne bak planarbeidet er Femundsvika Gjestestue AS, Per

Detaljer

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM Beregnet til Planforum Dokument type Presentasjon Dato 06-09-2013 STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM I KONGSVINGER KOMMUNE Revisjon 01 Dato 2013/09/04 Utført av Eva Vefald

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

Presentasjon utarbeidet mars 2016 av Kristian Nordlunde Foto: Skeikampen Resort

Presentasjon utarbeidet mars 2016 av Kristian Nordlunde Foto: Skeikampen Resort Presentasjon utarbeidet mars 2016 av Kristian Nordlunde Foto: Skeikampen Resort Bakgrunn Lysløype ved Segalstad Bru og i Follebu er forsvunnet, Skiskytteranlegg på Austlid legges ned, og klubbene har ikke

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Reguleringsplan Grinihagen, Åmot kommune PLANBESKRIVELSE

Reguleringsplan Grinihagen, Åmot kommune PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan Grinihagen, Åmot kommune PLANBESKRIVELSE Ortofoto over sentrale deler av planområdet 1: 5000 arkitektbua a/s revisjonsdato 20.03.09 side 1 av 6 1.0 INNLEDNING 1.1 BAKGRUNN Helge Rustad

Detaljer

Grunneier/utbygger: Anders Risberget Ospelia 22, 1412 Sofiemyr. Plankonsulent: MjøsPlan AS, v/tor Ivar Gullord, pb. 6, 2391 Moelv.

Grunneier/utbygger: Anders Risberget Ospelia 22, 1412 Sofiemyr. Plankonsulent: MjøsPlan AS, v/tor Ivar Gullord, pb. 6, 2391 Moelv. REGULERINGSPLAN FOR LØSSET-OSDALEN HYTTEGREND DETALJREGULERING, PBL. 12-3 PLANBESKRIVELSE 1 Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Utbygging av hytteområde. 1.2 Forslagstiller, plankonsulent Grunneier/utbygger:

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter 2013 Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter SØNDERGAARD RICKFELT AS 05.03.2013 Innhold 1.0 INNLEDNING... 3 2,0 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 3 2.1 Formålet... 3 2.2 Oppstartsmøte... 4 3.0 PLANSITUASJON...

Detaljer

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Revidert 04.07.2014 Planbeskrivelse reguleringsplan for Drevsjø barnehage Side 1 1. Bakgrunn Hensikten med planarbeidet er å

Detaljer

DETALJREGULERING FELT K1a/ K1b

DETALJREGULERING FELT K1a/ K1b Til høringsinstanser, grunneiere og naboer: Buskerud fylkeskommune, Pb. 3563, 3007 Drammen, postmottak@bfk.no Fylkesmannen i Buskerud, Grønland 32, 3007 Drammen, fmbupost@fylkesmannen.no Nes kommune, Rukkedalsvegen

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE

KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE 10.02.2016 Nes kommune Behandling Politisk utvalg Dato Sak Første gangs behandling Kommuneplanutvalget 13.05.2015 9/15 Høring Frist 01.07.2015 Andre gangs behandling Kommuneplanutvalget

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN

KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN Delutredning FRILUFTSLIV NYE UTBYGGINGSOMRÅDER Byutviklingssjefen/ Datert november 2010 KONSEKVENSUTREDNING FRILUFTSLIV VURDERING AV NYE UTBYGGINGSOMRÅDER NOV2010.

Detaljer

INDUSTRIOMRÅDE SLETTMOVEGEN

INDUSTRIOMRÅDE SLETTMOVEGEN REGULERINGSPLAN INDUSTRIOMRÅDE SLETTMOVEGEN TRYSIL KOMMUNE PLANPROGRAM arkitektbua as dato: 25.11.2011 side 1 av 12 1.0 INNLEDNING 1.1 Bakgrunn 1.1.1 Generelt Bakgrunnen for reguleringsplanen er tilrettelegging

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien på Rom, planid 201218

1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien på Rom, planid 201218 Arkiv: 162/292/L12 Saksmappe: 2012/2168-2150/2015 Saksbehandler: Anne Kristine Lysestøl Dato: 09.02.2015 1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor a/s Hålogaland Kraft AS FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE Planbeskrivelse Reguleringsplan for Art Gym Siden 0 hålogaland plankontor

Detaljer

.. PROSJEKTFORM AS. Planbeskrivelse, Nybu

.. PROSJEKTFORM AS. Planbeskrivelse, Nybu PLANBESKRIVELSE FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR NYBU. GNR 36 BNR 1 og 5 I TINN KOMMUNE. 01. BAKGRUNN Prosjektform as har på vegne av og i samarbeid med grunneier Tarjei Rue utarbeidet ett forslag

Detaljer

Oppstart av detaljregulering

Oppstart av detaljregulering Ringerike kommune v/guro Skinnes Miljø- og arealforvaltning, plan ADRESSE C O WI A S H vervenmoveien 4 5 3 5 1 1 H ønefoss TLF +4 7 0 2 6 94 WWW c owi.no DATO 2 6.0 6.15 SIDE 1 /5 REF hebe OPPDRAGSNR A

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING RINGSAKER KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING Sluttbehandles i: Kommunestyret ArkivsakID: JournalpostID: Arkiv: Saksbehandler:

Detaljer

Kommunestyret. Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret 19.10.2006 KS-06/0056

Kommunestyret. Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret 19.10.2006 KS-06/0056 SIGDAL KOMMUNE Kommunestyret MØTEBOK Arkivsaknr.: 04/00007-055 Løpenr.: 005996/06 Arkivnr.: 142 Saksbeh.: Rita Kirsebom Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 50/6 Saksmappe: :2011/554-5 Saksbehandler: :JHO Dato: 29.12.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato PS 6/12 Plan- og Bygningsrådet 27.01.12 Detaljreguleringsplan

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

TINN KOMMUNE Arkiv: 3180 Saksnr.: 2016/ Saksbeh.: Eli Samuelsen Dato:

TINN KOMMUNE Arkiv: 3180 Saksnr.: 2016/ Saksbeh.: Eli Samuelsen Dato: TINN KOMMUNE Arkiv: 3180 Saksnr.: 2016/224-10 Saksbeh.: Eli Samuelsen Dato: 05.10.2016 SAKSFRAMLEGG Reguleringsplan H25 i kommunedelplan Gausta - Rjukan - offentlig ettersyn Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Tema Beskrivelse Konsekvenser Biologisk Mangfold Åpen furuskog med lyng i bunnsjiktet. Det er ingen kjente forhold innfor området.

Tema Beskrivelse Konsekvenser Biologisk Mangfold Åpen furuskog med lyng i bunnsjiktet. Det er ingen kjente forhold innfor området. Dok: 38-1 Forslagstiller: Hilde Mari Loftsgård LNF Hytter Antall: 10-15 Ca 281 daa Tema Beskrivelse Konsekvenser Biologisk Mangfold Åpen furuskog med lyng i bunnsjiktet. Det er ingen kjente forhold innfor

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbeskrivelse Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-29 Arkivkode: 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1. Bakgrunn Grua Bygg AS arbeider med planer for utbygging av

Detaljer

1 Om Kommuneplanens arealdel

1 Om Kommuneplanens arealdel 1 Om Kommuneplanens arealdel 1. 1 Planens dokumenter Kommuneplanens arealdel 2013-2022 består av tre dokumenter. Figuren beskriver hvordan de virker og sammenhengen mellom dem. Planbeskrivelse Plankart

Detaljer

Planen fremmes av Løvbergsmoen Eiendom AS. Konsulent for planarbeidet har vært Arealtek AS.

Planen fremmes av Løvbergsmoen Eiendom AS. Konsulent for planarbeidet har vært Arealtek AS. Elverum Kommune Planbeskrivelse Detaljplan Løvbergsmoen Næringspark, planid 201006 Vedlegg: 1. Plankart 1:1000 2. Bestemmelser 3. Innkommende merknader Bakgrunn Planen fremmes av Løvbergsmoen Eiendom AS.

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune

PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune November 2012 Foretaksregisteret: 963851693 MVA Prosj.ansvarlige: Stine Ringnes, Helge Bakke INNHOLD 1 Bakgrunn... s 3 1.1 Hensikten med planen

Detaljer

Reguleringsplan - Planbeskrivelse

Reguleringsplan - Planbeskrivelse Reguleringsplan - Planbeskrivelse Detaljregulering HUMMELFJELL HYTTEGREND IV i Os kommune Planid: RD_67 21.03.2013 Solvang og Fredheim AS Rådgivende ingeniører Brutippen 13, 2550 Os i Ø, tlf: 62 49 76

Detaljer

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling Tilgangskode: Paragraf: Arkivsak nr 12/2002 Saksbehandler: Cecilie Fjeldvik Storås skiarena - Detaljregulering - Sluttbehandling Saksnr Utvalg Møtedato 88/2014 Hovedutvalg

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 DETALJREGULERING FOR FELT B7B PÅ SKORPEFJELL PLANID 2012005 - FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

Plassen industriområde

Plassen industriområde PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Plassen industriområde i Alvdal kommune November 2013 Foretaksregisteret: 963851693 MVA Prosj.ansvarlige: Stine Ringnes, Helge Bakke INNHOLD 1 Bakgrunn... s 3 1.1 Hensikten

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR «UVDAL PANORAMA», DEL AV EIENDOM 12/2/1, 12/45 og 12/28, I NORE OG UVDAL KOMMUNE. Plan ID: 2015002.

REGULERINGSPLAN FOR «UVDAL PANORAMA», DEL AV EIENDOM 12/2/1, 12/45 og 12/28, I NORE OG UVDAL KOMMUNE. Plan ID: 2015002. REGULERINGSPLAN FOR «UVDAL PANORAMA», DEL AV EIENDOM 12/2/1, 12/45 og 12/28, I NORE OG UVDAL KOMMUNE. Plan ID: 2015002 Planbestemmelser PLANBESTEMMELSER FOR: REGULERINGSPLAN «UVDAL PANORAMA», DEL AV EIENDOM

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20.

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. Ihht. pbl. 12-8 varsles det på vegne av Kongsberg kommunale eiendom KF om oppstart av reguleringsarbeid for Landstads gate 14-20, plan 430R.

Detaljer

Planprogram. Detaljregulering for Klevjerhagen sentrum (66/3) - Sande kommune. Tiltakshaver: Dunihagen Eiendom AS. Plankonsulent Stener Sørensen AS

Planprogram. Detaljregulering for Klevjerhagen sentrum (66/3) - Sande kommune. Tiltakshaver: Dunihagen Eiendom AS. Plankonsulent Stener Sørensen AS Detaljregulering for Klevjerhagen sentrum (66/3) - Sande kommune Tiltakshaver: Dunihagen Eiendom AS Plankonsulent Stener Sørensen AS Drammen, 29.08.2016 Innhold 1.0 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN REPPARFJORDGOLF, GOLFBANEN M/OMKRINGLIGGENDE OMRÅDER. Datert 15.11.04.

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN REPPARFJORDGOLF, GOLFBANEN M/OMKRINGLIGGENDE OMRÅDER. Datert 15.11.04. REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN REPPARFJORDGOLF, GOLFBANEN M/OMKRINGLIGGENDE OMRÅDER. Datert 15.11.04. 1 Formålet med planen: Formålet med reguleringsplanen og tilhørende bestemmelser er å

Detaljer

MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388

MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388 ORIENTERING OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN FOR MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388 GAUS AS 18. april 2016 REGULERINGSPLAN FOR MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 OPPSTART Side 2 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, Lillehammer: 28.2.2013 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12085 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN

Detaljer

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12.

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12. Arkivkode:,, Saksprotokoll Behandlet i: Planutvalget Møtedato: 13.04.2016 Sak: 12/16 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 15/2399 Journalpost: 5695/16 Tittel: SAKSPROTOKOLL - DETALJREGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

Reguleringsplan for VIKNEKJLØLEN I GAUSDAL KOMMUNE. Forslag til planprogram. Geir Østerheim arkitekt mnal

Reguleringsplan for VIKNEKJLØLEN I GAUSDAL KOMMUNE. Forslag til planprogram. Geir Østerheim arkitekt mnal Reguleringsplan for VIKNEKJLØLEN I GAUSDAL KOMMUNE Forslag til planprogram Geir Østerheim arkitekt mnal Planprogram for Viknekjølen INNHOLD 1 Bakgrunn for tiltaket. 2 Formålet med planarbeidet. 3 Problemstillinger.

Detaljer

Kommunedelplan Østgreina, bestemmelser og retningslinjer. Reguleringsplanen for Ekralia hyttefelt oppheves ved vedtak av kommunedelplan Østgreina.

Kommunedelplan Østgreina, bestemmelser og retningslinjer. Reguleringsplanen for Ekralia hyttefelt oppheves ved vedtak av kommunedelplan Østgreina. UTKAST Kommunedelplan Østgreina, bestemmelser og retningslinjer Planbestemmelser og retningslinjer Vedtatt av Kommunestyret 00.00.00, sak 00/00, justert i henhold til vedtak. 1 Planens rettsvirkning Arealbruken

Detaljer

Reguleringsbestemmelser og plankart vedtatt av Engerdal kommunestyre: Saknr. 14/?? den??.??.2014

Reguleringsbestemmelser og plankart vedtatt av Engerdal kommunestyre: Saknr. 14/?? den??.??.2014 ENGERDAL KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage (detaljregulering, jfr. pbl 12-3) PlanID: 2014 0200 Reguleringsbestemmelser og plankart vedtatt av Engerdal kommunestyre:

Detaljer

Planprosessen. Gjeldende arealplan vedtatt i Vedtak i planutvalget om oppstart revisjon i januar 2005

Planprosessen. Gjeldende arealplan vedtatt i Vedtak i planutvalget om oppstart revisjon i januar 2005 Planprosessen Gjeldende arealplan vedtatt i 2000 Vedtak i planutvalget om oppstart revisjon i januar 2005 Vedtak av planprogram for planarbeidet i januar 2006 Vedtak om planprinsipper i februar 2006 Første

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planen er oppdatert 03.03.2015 og ble innsendt 05.11.2014 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver

Detaljer

Bakgrunn. Hensikten med planen.

Bakgrunn. Hensikten med planen. Planbeskrivelse Vår ref. Saksnr.-løpenr. 12/519-12/1883-3 Oppgis ved alle henv. Vår dato Arkivkode L12 Avd/Saksb /KAH Deres ref. 28.02.2012 Planbeskrivelse reguleringsplan gang- sykkelvei langs E6 fra

Detaljer

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04.

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04. Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/553-7033/2015 Saksbehandler: Stein Erik Watne Dato: 24.04.2015 Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole

Detaljer

Planbeskrivelse. Oppstart av planarbeidet.

Planbeskrivelse. Oppstart av planarbeidet. Planbeskrivelse INGENIØR Detaljregulering gnr 15 bnr 14 Kilen. Songdalsvegen 750 Bakgrunn. På vegne av grunneier Jonny Tønnesland fremmes forslag til regulering av gnr15 bnr 14 til boligformål. Området

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Gunder Gabrielsen Arkiv: PLANR 46/107 Arkivsaks nr.: 14/1661

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Gunder Gabrielsen Arkiv: PLANR 46/107 Arkivsaks nr.: 14/1661 SAKSFREMLEGG Saksbehandler: Gunder Gabrielsen Arkiv: PLANR 46/107 Arkivsaks nr.: 14/1661 Privat detaljregulering Bilsentret Finnsnes - merknadsbehandling - gnr. 46 bnr. 107, 33 mfl.... Sett inn saksutredningen

Detaljer

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Revidert 16.10.2013 Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planlegger Viggo

Detaljer

Rolf Anders Braseth REGULERINGSPLAN BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. PLANBESKRIVELSE

Rolf Anders Braseth REGULERINGSPLAN BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. PLANBESKRIVELSE Rolf Anders Braseth REGULERINGSPLAN BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. PLANBESKRIVELSE Steinkjer 16.04.2013 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon / bakgrunn... 3 2 Planstatus... 3 3 Beskrivelse

Detaljer

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene.

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Os kommune Teknisk, landbruk og miljø REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn):

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS Cowi AS Hønefoss, 30042008 PLANOMTALE Prosess og medvirkning Planarbeidet ble varslet 050707 Varsel ble sendt offentlige myndigheter, berørte eiendommer

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN, GNR. 201 BNR. 62 OG

DETALJREGULERINGSPLAN, GNR. 201 BNR. 62 OG Dato: 28.01.2016 DETALJREGULERINGSPLAN, GNR. 201 BNR. 62 OG 63 PLANBESKRIVELSE Plan-ID: Arkivsak-ID: Oversiktskart som viser planområdet 1 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 2 2 Planprosess og medvirkning...

Detaljer

Arkivkode: PLAN 1620201601

Arkivkode: PLAN 1620201601 1 av 5 FRØYA KOMMUNE Samlet saksframstilling Saksbehandler: Stian Aspaas Haugen Arkivkode: PLAN 1620201601 Arkivsaksnr: 16/1314 Gradering: Behandling: 77/16 Hovedutvalg for forvaltning 16.06.2016 / Hovedutvalg

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 25468/2016 Arkivnr.: 20110003/L12 Saksnr.: 2011/1092 Utvalgssak Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling Utvalg

Detaljer

DETALJREGULERING FOR EILEVSTØLEN, OMRÅDE F5, GEILO

DETALJREGULERING FOR EILEVSTØLEN, OMRÅDE F5, GEILO Arkivsak-dok. 12/00233-31 Saksbehandler Liv L. Sundrehagen Saksgang Utvalg for plan og utvikling DETALJREGULERING FOR EILEVSTØLEN, OMRÅDE F5, GEILO Saken avgjøres av: Reguleringsplanen skal vedtas av kommunestyret

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 24. juni 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

Reguleringsplan For Myllakollen

Reguleringsplan For Myllakollen Planbeskrivelse Reguleringsplan For Myllakollen Referanse: 07/1229-30 Arkivkode: PLAN 0533-2010-0002 Sakstittel: Reguleringsplan for Myllakollen Vedtatt av kommunestyret K-sak 17/10, 29.04.2010 PLANBESKRIVELSE

Detaljer

Forslag reguleringsplan

Forslag reguleringsplan Forslag reguleringsplan Reguleringsplan for Nord-Statland skytebane Namdalseid Dato 23.05.08 Side 1 av 5 PLANBESKRIVELSE 1. BAKGRUNN På oppdrag fra Terje Duklæt, Jørn Langstrand og Agnar Forbord, en underavdeling

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/4609-11 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM - 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/4609-11 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM - 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/4609-11 Arkiv: L12 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM - 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN

Detaljer

1 FELLESBESTEMMELSER

1 FELLESBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR KALDNES FELT K OG N. PLAN NR. 65 221 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Hensikten med planen Hensikten med planen er å legge til rette og gi rammer for en utbygging

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE FORORD For reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag

Detaljer

Innsigelse til kommunedelplan for Bjorli, Lesja kommune. Vi viser til fylkesmannens ekspedisjon hit av 6. mars 2008.

Innsigelse til kommunedelplan for Bjorli, Lesja kommune. Vi viser til fylkesmannens ekspedisjon hit av 6. mars 2008. Statsråden Fylkesmannen i Oppland Serviceboks 2626 LILLEHAMMER Deres ref Vår ref Dato 200800996 Innsigelse til kommunedelplan for Bjorli, Lesja kommune Vi viser til fylkesmannens ekspedisjon hit av 6.

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK Arkivopplysninger: PlanID: 071200 Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkivsak: 11/1450 Plankart Datert: 25.9.2013 Sist revidert:

Detaljer

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet og omliggende bebyggelse INNLEDNING og Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av Kjell Aaberg utarbeidet

Detaljer

REGULERINGSPLAN SNØSCOOTERLED, PLANID 2014001, ÅSNES KOMMUNE. arkitektbua as i samarbeid med åsnes kommune

REGULERINGSPLAN SNØSCOOTERLED, PLANID 2014001, ÅSNES KOMMUNE. arkitektbua as i samarbeid med åsnes kommune PLANPROGRAM Planen skal ha bestemmelser for bruken av løypene og i det minste inneholde regler om kjørefart og tidsrom for kjøring. Utrede virkningene løypene vil ha for friluftsliv og naturmangfold. (Naturmangfoldsloven

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM: Reguleringsplan for Oddeskogen - Oddelia

FORSLAG TIL PLANPROGRAM: Reguleringsplan for Oddeskogen - Oddelia FORSLAG TIL PLANPROGRAM: Reguleringsplan for Oddeskogen - Oddelia 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET...3 LOVVERK...3 PLANPROGRAM...3 FØRINGER FOR PLANARBEIDET...3 NASJONALE OG REGIONALE RAMMER

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FOR STORØYNE/PERS RESORT, GOL KOMMUNE. Planid: 2008009. Justert i samsvar med vedtak i utval for natur og næring sak 12/13, 19.03.13. Forslag etter drøftingsmøte

Detaljer

Dato: 21.7.2011 Sist revidert: 5.3.2012 Plankart datert: 21.7.2011 Plankart sist revidert: 5.3.2012 Planen opphever del av/plan nr.

Dato: 21.7.2011 Sist revidert: 5.3.2012 Plankart datert: 21.7.2011 Plankart sist revidert: 5.3.2012 Planen opphever del av/plan nr. Stange kommune FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR 95/8 GIMLE REGULERINGSBESTEMMELSER Dato: 21.7.2011 Sist revidert: 5.3.2012 Plankart datert: 21.7.2011 Plankart sist revidert: 5.3.2012 Planen opphever del

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR R8 - NYLEN

REGULERINGSPLAN FOR R8 - NYLEN REGULERINGSPLAN FOR R8 - NYLEN Vedtatt i Nordre Land kommunestyre i sak 22/05 den 10.05.2005. REGULERINGSBESTEMMELSER FOR R8 NYLEN I NORDRE LAND KOMMUNE 1 REGULERINGSFORMÅL DATO 10.05.05 Pbl. 25, 1.ledd

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 8 Arkivsak: 11/35-29 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN TREHØRNINGEN NÆRINGSOMRÅDE - ARNKVERN NEDRE Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkiv: PLN 070900 Saksnr.: Utvalg Møtedato 202/12 FORMANNSKAPET

Detaljer

Innhold. PLANBESKRIVELSE FOR GEITGALJEN LODGE PLANID 257 Sist revidert av Vågan kommune 14.12.2015

Innhold. PLANBESKRIVELSE FOR GEITGALJEN LODGE PLANID 257 Sist revidert av Vågan kommune 14.12.2015 Innhold 1. INNLEDNING... 2 1.1. Oppdragsgiver... 2 1.2. Fagkyndige... 2 1.3. Planforslagets bakgrunn... 2 1.4. Planområdets beliggenhet, omfang og planstatus... 2 2. INNKOMNE FORHÅNDSUTTALELSER... 3 2.1.

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Datert: 31.10.2011 Sist revidert: 16.01.

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Datert: 31.10.2011 Sist revidert: 16.01. HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Arkivopplysinger: Saksbeh.: Per Johansen Arkivsaknr.: 08/997 Opplysninger om bestemmelsene:

Detaljer

Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013

Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013 Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013 1 PROGRAM 2 Plansystemet og formål Planinitiativ og prosesser Plankartet - formål og innhold Planbestemmelser Konsekvensutredning Planbehandling

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Områderegulering for del av Hankøsundet, Fredrikstad kommune

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Områderegulering for del av Hankøsundet, Fredrikstad kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Områderegulering for del av Hankøsundet, Fredrikstad kommune Dato: 01.07.2010 Sist revidert: 1.0. Innledning Hankøsundområdet har store naturgitte kvaliteter og er et svært attraktivt

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR OLAVSBERGET CAMPING MED MER

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR OLAVSBERGET CAMPING MED MER Arkivsak: 08/1801 Arkivkode: PLANID 1012 Sakstittel: Reguleringsplan for Olavsberget camping med mer REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR OLAVSBERGET CAMPING MED MER DATO FOR BYSTYRETS VEDTAK:

Detaljer

BESTEMMELSER TIL Reguleringsplan for Nordre del av Vangli. Saksbeh.: Per Johansen Arkivsaknr.: 10/1956. Sist revidert:

BESTEMMELSER TIL Reguleringsplan for Nordre del av Vangli. Saksbeh.: Per Johansen Arkivsaknr.: 10/1956. Sist revidert: HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL Reguleringsplan for Nordre del av Vangli Arkivopplysinger: Saksbeh.: Per Johansen Arkivsaknr.: 10/1956 Opplysninger om bestemmelsene: Datert: 10.05.10 Sist revidert: Opplysninger

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN SYNNFJELL ØST ÅPENT MØTE PÅ SYNNFJELLPORTEN STATUS OG GJENNOMGANG AV FORELØPIG PLANKART PR 17 JUNI 2016

KOMMUNEDELPLAN SYNNFJELL ØST ÅPENT MØTE PÅ SYNNFJELLPORTEN STATUS OG GJENNOMGANG AV FORELØPIG PLANKART PR 17 JUNI 2016 KOMMUNEDELPLAN SYNNFJELL ØST ÅPENT MØTE PÅ SYNNFJELLPORTEN 17.06.2016 STATUS OG GJENNOMGANG AV FORELØPIG PLANKART PR 17 JUNI 2016 FORVENTET FREMDRIFT Det jobbes gjennom sommeren med fullføring av alle

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Vedtak i Planutvalget i møte 11.11.15, sak 66/15 om å varsle oppstart av planarbeid og om forslag til planprogram til høring og offentlig ettersyn.

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for del av plan Vegglifjell

Reguleringsbestemmelser for del av plan Vegglifjell 1 Reguleringsbestemmelser for del av plan Vegglifjell Dato: 5 desember 2012 Tilhørende plankart datert: 5 desember 2012 http://projectscowiportalcom/ps/a014542/documents/3 Prosjektdokumenter/Planbestemmelser_vegglifjelldocx

Detaljer

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planarbeidet... - 3-1.3 Planprogram... - 3-2. DAGENS SITUASJON... - 4-2.1 Beliggenhet... -

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015 Side 1 av 6 sider Meråker kommune Arkiv: 2014001 Arkivsaksnr: 2014/1018-15 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Detaljer

R-57 STORMOEN HUMMELFJELL

R-57 STORMOEN HUMMELFJELL Planbestemmelser for R-57 STORMOEN HUMMELFJELL Planen er vist på plankart datert 25.05.2010 Plan med bestemmelser er sist revidert 25.05.2010. GENERELT Der er registrert automatisk fredede kulturminner

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 60, bnr.36, Sannarnes, Eigersund

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 60, bnr.36, Sannarnes, Eigersund Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 60, bnr.36, Sannarnes, Eigersund SAKEN GJELDER Planforslaget omfatter område HF i gjeldende kommuneplan. Formålet i planen er fremtidig byggeområde for fritidsbebyggelse

Detaljer

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA Planident: 201502 Planen er datert: 13.04.2015 Bestemmelsene er datert: 27.05.2015 1 GENERELT Disse bestemmelsene gjelder for området

Detaljer

Reguleringsplan for Trysil Høyfjellsenter - 2. gangs behandling

Reguleringsplan for Trysil Høyfjellsenter - 2. gangs behandling Trysil kommune Saksframlegg Dato: 28.05.2013 Referanse: 11425/2013 Arkiv: L13 Vår saksbehandler: Alvar Verdugo Reguleringsplan for Trysil Høyfjellsenter - 2. gangs behandling Saksnr Utvalg Møtedato 13/21

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode Dato 12/162-10 PLID 2012 003 01.06.2012 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER Egengodkjent av Trysil kommunestyre den../.. 2014, PS-./.. Ole Martin Norderhaug Ordfører Detaljregulering Hytteområde v/ Trysil golfbane Planid 20140100 REGULERINGSBESTEMMELSER 0.0 Generelt Det regulerte

Detaljer

HOLTÅLEN KOMMUNE. HOLTÅLEN - mulighetenes kommune. Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse

HOLTÅLEN KOMMUNE. HOLTÅLEN - mulighetenes kommune. Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse HOLTÅLEN KOMMUNE HOLTÅLEN - mulighetenes kommune Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse Innhold 1. NØKKELOPPLYSNINGER... 3 2. FORMÅL MED PLANEN... 3 3. GJELDENDE PLANSTATUS/OVERORDNETE RETNINGSLINJER...

Detaljer

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2007/13268 Dokumentnr.: 31 Løpenr.: 12143/2010 Klassering: Mosseveien 63-65 Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 18.02.2010

Detaljer

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås.

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås. II Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås.) Planbeskrivelse til reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9/5 Planens

Detaljer

Forslag til PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OVERVANN ØST FOR BJORLI ALPINANLEGG. Dato:

Forslag til PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OVERVANN ØST FOR BJORLI ALPINANLEGG. Dato: Forslag til PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OVERVANN ØST FOR BJORLI ALPINANLEGG. Dato: 06.03.2014. 1 Forord: Lesja kommune har utarbeidet forslag til planprogram for områdereguleringsplan for

Detaljer

DETALJREGULERING FOR Vangslia. i Oppdal kommune - PLANBESKRIVELSE -

DETALJREGULERING FOR Vangslia. i Oppdal kommune - PLANBESKRIVELSE - DETALJREGULERING FOR Vangslia i Oppdal kommune - PLANBESKRIVELSE - Dato:5.3.2014 Revisjonsdato(er): 1 0 Innholdsfortegnelse 0 Innholdsfortegnelse...2 1 Planens bakgrunn og formål...3 1.1 Hvorfor fremmes

Detaljer