OMRÅDEPLAN TRYSILFJELLET ARENA TRYSIL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE. Trysil kommune i samarbeid med arkitektbua as dato:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OMRÅDEPLAN TRYSILFJELLET ARENA TRYSIL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE. Trysil kommune i samarbeid med arkitektbua as dato: 29.04."

Transkript

1 OMRÅDEPLAN TRYSILFJELLET ARENA TRYSIL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Trysil kommune i samarbeid med arkitektbua as dato: side 1 av 24

2 1.0 INNLEDNING 1.1 Bakgrunn Behovet for å utvikle Trysil til å bli en mer helårs destinasjon Trysil har i løpet av de siste 20 årene utviklet seg til å bli Norges største vinterdestinasjon med alpine opplevelser i sentrum. I løpet av vintersesongen 2009/2010 registrerte Trysil mer enn 1 mill besøkende i alpinanlegget. Til sammenligning har Dyreparken i Kristiansand , Hemsedal Skisenter og Tusenfryd Store sesongsvingninger gir imidlertid Trysil store utfordringer som reiselivskommune. De fleste av arbeidsplassene er sesongbetonte med resultat i stor gjennomtrekk og liten tilflytting med tilsvarende lav skatteinngang til kommunen. Flere helårs arbeidsplasser er nødvendig for å opprettholde kontinuitet og kompetanseutvikling i næringen. Varierte helårs arbeidsplasser er også viktig for å kunne fremstå som en attraktiv kommune å flytte til og etablere seg i, samt å kunne opprettholde eller forbedre de tilbud innbyggerne i Trysil har i dag. Et annet moment er kapasitetsutnytting: Infrastruktur, servicebedrifter og overnattingsenheter har en kjempereserve i kapasitet gjennom store deler av året. Bedre kapasitetsutnyttelse gir normalt bedre økonomi til den enkelte bedrift og derved økt bærekraft til destinasjonen til å kunne tilby ytterligere tilbud og service. Aktørene SkiStar Norge AS, Trysil Prosjektinvest AS, Trysilfjellet Utvikling AS og Trysilfjell Utmarkslag SA har derfor besluttet å vurdere investering i en ny virksomhet som kan bidra til å utvikle Trysil til en mer helårs destinasjon gjennom prosjektet Idrettsturisme. Idrettslaget Trysilgutten (ILT) er også med i planleggingen for best mulig tilrettelegging av aktivitetene for de lokale idrettsutøverne og for masseidretten. Trysil kommune er positive til planarbeidet, og ønsker å delta aktivt. Trysil turistsenter Turistsenteret skal i hovedsak ha kommersielle senger og tilhørende servicefasiliteter i forhold til hva som måtte forventes av en større internasjonal ski-resort. Området forventes videreutviklet med en tettere og mer urban arealutnyttelse (kjerneområder med bymessig preg). Området Trysil Turistsenter er definert via en egen reguleringsplan, men det vil være riktig å se den videre utvikling på begge sider av Vestbyvegen, i sammenheng. For eksempel blir det viktig å få etablert trafikksikre kommunikasjonslinjer mellom turistsenteret og arenaområdet. I forbindelse med ulike arrangementer og høysesong vil det være aktuelt å kunne samarbeide om utnyttelse av infrastruktur i form av for eksempel parkering Forretningsidéen En har valgt å dele planområdet i følgende 2 områder med tilhørende utviklingsselskaper som samlet markedsføres under paraplyen -Trysilfjellet Arena: - Trysilfjellet Golf AS (golfanlegg med nærområder, klubbhus og leiligheter/ hytter). - Trysilfjellet Arena AS (område mellom Vestbyvegen og Trysilfjellet Trysil kommune i samarbeid med arkitektbua as dato: side 2 av 24

3 Golfbane, m/ skistadion mm, næringsbygg og leiligheter). Forretningsideen tar utgangspunkt i næringslivets store og voksende interesse for idrett og idrettsopplevelser som en del av bedriftskulturen. Særlig er interessen stor for aktiviteter innen ski, sykkel, golf og delvis løping. Rent konkret har dette gitt seg utslag i en formidabel økning i deltakerantallet ved mange mosjonsarrangementer og konkurranser. En slik vekst skaper også et marked. Dette markedet kan omfatte treningsopplegg, idrettsutstyr, bruken av utstyret, skadeforebygging, skadebehandling og andre former for tjenester. I tillegg til et godt betalende bedriftsmarked eksisterer det også et betydelig marked på disse områdene blant aktive idrettsutøvere og andre i regionen ikke minst blant de 5700 hytteeierne i Trysil. Det er også et betydelig antall kommersielle senger og flere hoteller i området. Av hoteller er det verdt å nevne de to nye hotellene Radisson Blu Resort på Trysil Turistsenter og Mountain Lodge Trysil i Fageråsen som til sammen vil ha nesten 2000 senger. Til sammen er det senger bare i området rundt Trysilfjellet. Initiativtakerne ønsker å utarbeide et tilbud som kan møte de behov som dette markedet har skapt. Forretningsideen går ut på å tilrettelegge området for helårs idrettsturisme gjennom å forbedre, øke og utvikle idrettstilbudet, og gjøre Trysil til en attraktiv helårs idrettsdestinasjon. Viktigste aktiviteter vil være: Trysilfjellet Golf AS Klubbhus /flerbruksbygg (golf, turgåere, sykkel, langrenn). Golfleiligheter/ hytter ca 100 stk (465 senger). Utvikling golfbaneanlegg Trysilfjellet Arena AS Treningsanlegg som for eksempel rulleskibane, sykkelløyper, stier, langrennsløyper, skiskytterarena, fotball-løkke for målgruppe idrettslag, skoler, hyttetryslinger, fastboende og andre besøkende. Attraktive servicetilbud som treningssenter, aktivitetshall, fysioterapeuter, idrettsterapeuter, leger, trenere, fagkompetanse mv.. Felles fasiliteter som wc, dusj, garderober, smørerom, verksted, møterom og sportsutsalg. Konkurranser, kulturbegivenheter som konserter, utstillinger, mv.. Servering, spesialbutikker som retter seg mot aktiviteten og servicetilbudet som gis, kontorer, mv.. Tilrettelagt arena med start og mål på samme sted. Senger (500 stk). Disse aktivitetene vil gi økt omsetning, flere overnattingsdøgn både i eksisterende og nye senger, samt gjøre området attraktivt som nærings- og investeringsobjekt. Trysilfjellet Arena AS vil samarbeide med SkiStar Norge AS i dette prosjektet, og kunne dra nytte av selskapets lange og gode erfaring i produktutvikling og ikke minst i salg og markedsføring. Overskudd fra sengeutbygging er tenkt benyttet til oppbygging av nødvendig infrastruktur og tilskudd til utvendige anlegg gjennom interne utbyggingsavtaler. Trysil kommune i samarbeid med arkitektbua as dato: side 3 av 24

4 Utviklerne ser for seg en privat sengeutvikling og/eller kommersielle senger basert på nye bruker-/kundegrupper Økonomi / organisering Den samlede økonomiske rammen for en slik utbygging er anslått å utgjøre ca NOK 150 mill for området Trysilfjellet Golf og ca NOK 300 mill for området Trysilfjellet Arena. Størrelsene er basert på både eiendomsutvikling av 1000 senger, næringsbygg og utvikling av selve aktivitetene/anleggene. Det er allerede foretatt en del investeringer i området ved at det er bygd golfbane, langrennsstadion og skiskytteranlegg. Noe av dette vil sammen med tomteområder kunne gå inn som egenkapital i prosjektet. I 2011 ble det investert ca 5 mill i utbedring av anlegg (Utbedring av rulleski-/ lysløype med ny og bredere asfaltdekke og snøproduksjonsanlegg). Trysilfjellet Golf AS er allerede etablert og i tillegg, som ledd i prosjektarbeidet, planlegges det å stifte utviklingsselskapet - Trysilfjellet Arena AS - som vil få ansvaret for å utvikle konseptet til å bli et kommersielt interessant prosjekt. En ser senere for seg et eget driftsselskap som i utgangspunktet er eiet av samme utviklingsselskap. Det foreligger i dag ideer til hva som skal være den enkelte investors rolle og bidrag i prosjektet. Planarbeidet Arbeidet med områdeplanen er organisert som et prosjekt hvor Trysil kommune innehar prosjektlederrollen og med en prosjektgruppe bestående representanter fra Trysilfjell Utmarkslag SA (kontraktspartner) og aktuelle investorer. Videre benyttes Idrettslaget Trysilgutten og Destinasjon Trysil som aktive samarbeidspartnere i planarbeidet. Arkitektbua AS er engasjert til å utarbeide nødvendige plandokumenter Målsetting Bidra til at Trysil på sikt skal kunne fremstå som en helårs bærekraftig reiselivskommune. Gjøre planområdet til et attraktivt område for mange idretter og friluftsaktiviteter. Gjøre Trysil til ett førstevalg som idrettsdestinasjon for aktive mosjonister fra bedrifter, lag, skoler innen både sommer- og vinteraktiviteter. Skape gode bærekraftige arrangement og aktiviteter for bedrifter, turister, hyttetryslinger, fastboende og andre besøkende Skape mer enn overnattingsdøgn utenom vinterhalvåret. Tilrettelegge for et lønnsomt investeringsprosjekt gjennom kontantstrøm og utsalg. Trysil kommune i samarbeid med arkitektbua as dato: side 4 av 24

5 1.2 Planområde / eiendomsforhold Planområdet er totalt på 3253 daa og avgrenses i hovedsak til arealer som tidligere er regulert via reguleringsplaner og kommuneplan (se pkt. 2.2). Det er tatt med et areal mot nord-øst som tidligere ikke er regulert (LNF 2 -område i dag). Med 2 unntak er grunneierne som blir berørt, er øvrige grunneiere medlemmer av Trysilfjell Utmarkslag. Oversiktskart 1: Planprosessen Åpent møte Søknad om igangsetting av planarbeid med områdeplan, datert Tillatelse oppstart planarbeid med en områdeplan i FS-møte Oppstartsmøte (Referat, vedlegg 1) Trysil kommune i samarbeid med arkitektbua as dato: side 5 av 24

6 Møte i Planforum på Hamar 14. oktober 2010 (notat fra møte, vedlegg 2) Registrering kulturminner (rapport datert , se vedlegg 3) Planarbeidet m/ planprogram ble annonsert i Trysilposten og på kommunenes hjemmeside dato Høringsinstanser, grunneiere og naboer er varslet i eget brev, datert Fylkesmannen varslet i eget brev, datert Det er registrert følgende innspill til planarbeidet: o Hedmark fylkeskommune, datert (vedlegg 4) o Statens vegvesen, datert (vedlegg 4) o Fylkesmannen i Hedmark, datert (vedlegg 4) Planprogram vedtatt (kopi møtebok, vedlegg 5) Det er avholdt 8 møter i arbeidsgruppen (litt varierende sammensetning) og 2 arbeidsmøter med Trysil kommune. 1.4 Plandokumenter Områdeplanen består av følgende plandokumenter: - Planbeskrivelse, datert Konsekvensvurdering datert Reguleringsbestemmelser datert ROS-analyse, datert Plankart, datert Vedlegg 1: Notat oppstartsmøte Vedlegg 2: Notat møte Planforum Vedlegg 3: Registrering kulturminner, rapport datert Vedlegg 4: Innspill planarbeid - Vedlegg 5: Vedtak planprogram, datert Vedlegg 6: Planprogram, datert Vedlegg 7: Støyvurdering, COWI AS, datert Vedlegg 8: Trafikkutredning, Rambøll AS, datert Vedlegg 9: Annonsering/ varsling oppstart planarbeid. Trysil kommune i samarbeid med arkitektbua as dato: side 6 av 24

7 2.0 BESKRIVELSE AV DAGENS FORHOLD 2.1 Landskap / kulturlandskap Arenaområdet inkl golfbane ligger i et flatere parti i dalsiden sammen med Trysil Turistsenter (ca kote +450), i overgangen mellom ei brattere li opp mot fjellet og et kupert område med delvis store løsmasseavsetninger ned mot dalbunnen og Trysilelva (ca kote +350). Foto: Trysil Turistsenter sett fra Bergevegen ca midt i lia i Bygderberget Det store landskapet preges av en markert, rolig dalform med Trysilfjellet som det mest markerte og viktigste landskapselementet (ikke minst symbolsk) i området. Sammen med elva og skogen utgjør dette de naturgitte rammene i landskapet. Som det går fram av fotodokumentasjon vil en få innsyn til nye byggeområder fra Bygderberget (på motsatt side av dalen). Fra øvrige hovedveger eller bebyggelsen i sentrum vil en ikke få innsikt til tiltenkte nye byggeområder, med unntak fra Vestbyvegen hvor en nettopp ønsker at deler av bebyggelsen skal være synlig som en markering og invitasjon til besøk. Kulturlandskapet innenfor planområdet har få spor etter tidligere tiders bruk som beiteområde. Dominerende trekk i dag er skogbruk, golfbane og skiarena inkl. ulike skiløypetraseer. Stor kraftlinje delvis gjennom og langs østgrensa av planområdet er godt synlig og legger begrensninger på arealbruk. Planområdet domineres av ei skogkledd li mot vest, golfbane mot øst og skiarena inkl. skiskytterstandplass og parkering mot nord. Boliger for sesongansatte og nytt høydebasseng er dominerende elementer langs Vestbyvegen. Trysil kommune i samarbeid med arkitektbua as dato: side 7 av 24

8 Foto: Sørlige del av Turistsenter (ser del av Velkomstbygg helt til høyre), takene på boliger for sesongarbeidere ca litt til venstre for midt i bilde. Rød ellipse angir ca plassering av ny bebyggelse i arenaområdet. Området tåler ny bebyggelse med en høyde i 3-4 etasjer i de lavere partier i selve senterområdet. Dette vil være identisk med arealutnyttelse og byggehøyder for naboområde ved innkjøringen til Turistsenteret. Bebyggelsen bør trappes ned til maks 3 etasjer for leilighetsbebyggelsen i øvre delen av senterområdet. For bebyggelsen ved golfbanen synes det riktig med en lavere utnyttelsesgrad og maks 2 etasjers bebyggelse. 2.2 Grunnforhold / kvartærgeologi Kvartærgeologien består av morenemasser med varierende tykkelse. Generelt mindre løsmasser over fjell mot vest og mer løsmasser mot øst. I område vest for dagens arenaområde er det et veldig tynt dekke morenedekke (jf. vegskjæring Vestbyvegen). Stort sett tørre grunnforhold, men enkelte mindre områder med vassjuk mark / myr. 2.3 Vann Det går 3 bekkesystemer gjennom området. Bekkene har sikker vannføring og er delvis brukt til vannarrangement på golfbane. Egen dam for vanningsanlegg til golfbane er anlagt i område vest for klubbhus. Bekkene er viktige årer for videre håndtering av overflatevann fra nye byggeområder. Den nordligste bekken som sannsynligvis vil bli mest påvirket av Trysil kommune i samarbeid med arkitektbua as dato: side 8 av 24

9 en videre utbygging går videre gjennom boligområder nedenfor. Det bør, i forbindelse med detaljplan, gjøres en utredning av mulige konsekvenser for nedenforliggende bebyggelse (Se KU). GOLFBANE Kart som viser mindre myrer og bekkesystemer gjennom området. 2.4 Vegetasjon Vegetasjonen preges av blandingsskog av gran og furu med varierende innslag av lauvtrær. Trevegetasjonen framstår med varierende alder/ hogstklasser. Håndtering av eksisterende vegetasjon bør vies oppmerksomhet i videre detaljplaner. Dette er en verdifull ressurs som vil kunne berike framtidige bygge/ aktivitetsområder. 2.5 Kulturminner Kulturminneregistrering ble foretatt i perioden oktober 2010 uten at det ble funnet automatisk fredede kulturminner eller nevneverdige etter-reformatoriske kulturminner. Trysil kommune i samarbeid med arkitektbua as dato: side 9 av 24

10 2.6 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk TRYSIL TURISTSENTER PARKERING BOLIGOMRÅDE DRIFTSAVDELING ALPINANLEGG UNDERGANG PERSONALBOLIGER ASFALTERT RULLESKILØYPE SKIARENA START-/MÅLOMRÅDE SKISKYTTER STANDPLASS KORTHULLSBANE KLUBBHUS/ PARKERING HYTTER/ FRITIDS- LEILIGHETER GOLFBANE 18 HULL KNERT- RUNDEN SKILØPE VINTER OLE G-VEGEN SKOGSBILVEG/ TUR-SKI LØYPE Ortofoto som viser dagens situasjon mht arealbruk (skiløyper og golfbane fortsetter sørover i forhold til utsnitt). Området er et viktig frilufts og idrettsområde både for fastboende og tilreisende (spesielt for turister som bor på Trysil Turissenter). Følgende aktiviteter foregår i området i dag: Vinter: - Skiidrett (skiskyting og langrenn med idrettslag og Trysil videregående skole som hovedaktører) og mosjon i TrysilKnut arena og etter Ole G- vegen. - Skigåing for de minste etter Ole G-vegen og Knertrunden. Sommer: - Langrenn og skiskyting etter asfaltert rulleskiløype - Golf - Turgåing - Sykling - Jakt - Bærplukking 2.7 Landbruksinteresser Ole G-vegen er i utgangspunktet en skogsbilveg og hensyn til skogbruket skal ivaretas. Skjøtsel av de store skogområdene som ligger innenfor planområdet bør omhandles i planforslag (se reguleringsbestemmelser). Trysil kommune i samarbeid med arkitektbua as dato: side 10 av 24

11 3.0 OVERORDNEDE FORUTSETNINGER 3.1 Kommuneplan Utsnitt kommuneplan 1: Trysil kommune i samarbeid med arkitektbua as dato: side 11 av 24

12 Planområdet er i kommuneplan angitt med følgende formål: - Aktivitetsanlegg (golfbane) - Friområde (Trysil-Knut Arena) - Service (klubbhus golf) - Bolig (B1116) - Parkering - Offentlig bygning (høydebasseng) - Bygninger med almennyttig formål (avløps-/ riste-stasjon) - Vanlig LNF-område 3.2 Reguleringsplaner mm Reguleringsplan for Trysil Turistsenter Reguleringsplanen for Trysil Turistsenter er nylig revidert (vedtatt ), men er ikke oppdatert mht ny Planlov av (Påbegynt 2-3 år tidligere). Utover skiareal og mulig kombinasjonsbruk med skiareal sommerstid, er det ikke regulert spesielle aktivitetsområder. I forhold til allerede etablerte kommersielle senger (ca 4000 senger) og godkjent ramme mht videre utvikling (ca 4100 senger), er det behov for mer areal til aktiviteter. Selv om det ikke er kommentert i planbeskrivelsen, har det vært et tema i planprosessen at området sør for Vestbyvegen bør tas i bruk / videreutvikles mht aktiviteter. Dette er bl.a. forberedt gjennom 2 planfrie passasjer under Vestbyvegen hvorav den ene er etablert og tatt i bruk Reguleringsplan for B1116 Reguleringsplan for ansatte-boliger ble vedtatt i kommunestyret Reguleringsplan for høydebasseng Reguleringsplan for høydebasseng ble vedtatt i kommunestyret Reguleringsplan golfbane og skiarena Trysil Turistsenter Vedtatt i KS Reguleringsplan skistadion v/ Trysil Turistsenter Er senere avløst av Reguleringsplan golfbane og skiarena Trysilfjell Turistsenter og kommunedelplan. 3.3 Lovverk / retningslinjer Se planprogram. Trysil kommune i samarbeid med arkitektbua as dato: side 12 av 24

13 4.0 Innkomne innspill 4.1 Hedmark fylkeskommune, datert Kulturminneregistrering ble foretatt i perioden oktober 2010 uten at det ble funnet automatisk fredede kulturminner eller nevneverdige etterreformatoriske kulturminner. Tas inn formulering om evt. funn av kulturminner i reguleringsbestemmelsene generell del: Dersom det i forbindelse med tiltak i marken oppdages automatisk fredede kulturminner som tidligere ikke er kjent, skal arbeidet stanses i den utstrekning det berører kulturminnene eller deres sikringssone på 5 meter. Det er viktig at de som utfører arbeidet i marken gjøres kjent med denne bestemmelse. Melding om funn skal straks sendes fylkeskommunens kulturvernseksjon, jfr. Lov om Kulturminner 8, annet ledd. 4.2 Statens vegvesen, datert Vegvesenet er skeptiske til nye senger sør for Vestbyvegen pga fare for kryssende fotgjengertrafikk til/ fra turistsenter. Dersom en vil etablere ny adkomst til området vis á vis innkjøring Trysil Turistsenter, bør dagens adkomst via Ole G-vegen stenges. Skisserte aktiviteter og nye senger vil medføre økt trafikk og bidra til økt belastning på strekningen mellom Innbygda/ Fv26 og fjellet som allerede har nådd et metningspunkt i store deler av høysesongen. Anbefaler at det bør vurderes rekkefølgebestemmelser knyttet til krysset Fv 26/ Vestbyvegen og andre trafikkløsninger utenfor planområdet (jf, Rambølls rapport fra 2008). Evt. etappeløsninger må avklares. For tiltak på fylkesveger vil det bli aktuelt med utbyggingsavtaler med Statens vegvesen som pr. i dag ikke har tiltak inne i handlingsprogram Kollektive transportløsninger mellom Innbygda og fjellet bør inngå i trafikkvurderingene både på kommuneplannivå og i forbindelse med kommuneplanen. 4.3 Fylkesmannen i Hedmark, datert Stiller spørsmål om det er riktig å ta opp etablering av sengeplasser i Trysilfjellet Arena i områdeplanen før dette er avklart i overordnet plan (kommuneplan). Forventer at planen forholder seg til kommunens energi-/ klimaplan (se også Langsiktig del kommuneplan). Henviser til Vedlegg III i forskrift om konsekvensutredninger. Bl.a. skal tiltaket begrunnes og det skal redegjøres for følgene av å ikke gjennomføre tiltaket (0- alternativet). Det skal også redegjøres for samvirke mellom de ulike utredningstemaene, samt den kumulative virkningen av planlagte utbyggingen i forhold til andre gjennomførte og planlagte tiltak i planens influensområde. Ber om at det vurderes utarbeidet en landskapsanalyse for området (bør Trysil kommune i samarbeid med arkitektbua as dato: side 13 av 24

14 omhandle fysiske rammer for bebyggelse). Redegjøres for området som friluftsområde før og etter utbygging. Forutsetter at det blir utarbeidet støyrapport og at evt. støydempende tiltak synliggjøres i plankart og - bestemmelser. Det forventes at det etableres et opplegg for involvering av barn og unge i planprosessen (rundskriv T-2/08). Framdrift områdeplan: Anbefaler parallelt løp med revisjon av kommuneplan. Stiller spørsmål om planprogram/ planforslag bør angi tidsplan for gjennomføring av reguleringsplanen, jf. KU-forskriften vedlegg III. Henviser til aktuelt lovverk og retningslinjer mht utforming av plandokumenter. Trysil kommune i samarbeid med arkitektbua as dato: side 14 av 24

15 5.0 PLANFORSLAG OG KONSEKVENSER 5.1 Hovedelementer i foreslått arealbruk Utsnitt sentral del av planområdet. Hovedelementene i områdeplanen er tilrettelegging for nye bygge- og aktivitetsområder: - AFT 1: Område for forretning, kontor, aktiviteter, helse-/treningssenter, fritidsbolig for eie/utleie og servering. - AFT 2: Område for servicebygg for golf, ski, sykkel inkl garderobe, kafe og lager. Kan også innholde leiligheter. - FRK 1: Fritidsbebyggelse konsentrert (rekke-/ leilighetshus). - FRF 1: Fritidsbebyggelse frittliggende - AIA og AST: Område for idrettsanlegg og skiløype. Tillates opparbeidet som langrenns- /skiskytter-/ sykkelarena med tilhørende løypenett og bygningsmessige fasiliteter, ballslette (fotball), lekeplasser og div. andre aktivitets-/ idrettsanlegg som er forenlig med formål og som Trysil kommune i samarbeid med arkitektbua as dato: side 15 av 24

16 OM RÅD EPLAN TRYSI LFJ ELLE T ARE N A, TRYSI L KOM MUN E ikke skaper uønsket støy og uheldige konsekvenser for omgivelsene. Mht trafikkavvikling og grønnstruktur foreslås følgende grep: - Ny avkjøring og avsetningstorg sentralt i arenaområdet. - Turveg / skiløype med ny parsell langs Vestbyvegen og mellom Trysil Turistsenter og Klubbhus på Golfbane parallelt med Ole G-vegen. 5.2 Arenaområdet Følgende skisse viser prinsippene mht ønsket arealbruk for dette byggeområdet 100 LEILIGHETER / 500 SENGER FRAMTIDIG UTVIKLINGS - OMRÅDE MULTIBRUKSHALL START -/ MÅL-OMRÅDE AKTIVITETER NÆRINGSBYGG M/ INFRASTRUKTUR Arenaanlegg 1 50 daa Trysilfjellet Arena AS 18 Ortofoto med prinsippskisse innhold i sentralområdet 3 km, 4 km bredde, 5 km, Skileikomr åde, skøyte traséer, glid test, fartsm åling, teknologi (video, puls, tid) Langrenns arena med tidlig sn ø Skiskytter arena; vinter og sommer Rulleski løyper 2,5 km for elite, 4 km multibruksl øype for bredde, brukes også til inlines, turgåing for funksjonshemmede mm Startpunkt for turløyper, terrengl øype for teknisk trening og testkj øring, utgangspunkt for heis - basert sykkeltras é i multibruksl øypa Sykkel Arena innhold Service - senter Treningsstudio, kompetanse senter, fysioterapi, verksted/ smørehall, butikk mm i nærings - bygg Løpetras éer i deler av langrennsnettet under sommerhalv året Løpe tras éer Boot Camp hinderl øype Løkke Multi - bruks hall For vær-uavhengig aktivitet; ballsporter, akrobatikk -trening, dans, konserter, messer mm Utnyttelse av start/m ål omr åde under sommeren til fotball mm Trysilfjellet Arena AS 10 Illustrasjon arenainnhold Trysilkommune i samarbeid med arkitektbua as dato: side 16 av 24

17 Satsingen på idrettsturisme er nærmere utredet i et eget prosjekt hvor en bl.a ser på organisering og de næringsmessige utviklingsmuligheter. Rent arkitektonisk og mht overordnet struktur, er det ønskelig at området får et fortettet og byplanmessig preg á la det en ser konturen av på Trysil Turistsenter. Skissene nedenfor illustrerer ønsket om å kunne binde sammen strukturen på begge sider av Vestbyvegen slik at området visuelt oppfattes som en del av Turistsenteret. Idéskisse planløsning/ struktur (Heggelund & Koxvold) Idéskisse adkomst / torgområde for arenaområdet (Heggelund &Koxvold) Trysil kommune i samarbeid med arkitektbua as dato: side 17 av 24

18 5.3 Golfleiligheter Det planlegges ca 80 golfhytter/-leiligheter innfor byggeområde AFT 2, FRK 1 og FRF 1. Dette utgjør en sengeramme på 465 senger. Golfhyttene/-leilighetene vil kunne gi et positivt bidrag til golfselskap, et nødvendig bidrag til bygging av nytt klubbhus samt medvirke til flere golfspillere og totalt sett et bedre golfmiljø. 5.4 Planfaglige vurderinger Grøntstruktur Det foreslås et overordnet system for grøntstruktur/ turveger i området som kan fungere både sommer og vinter (GT-områder på plankart). - Forbindelse mellom Trysil Turistsenter og arenaområde og videre til klubbhus på golfbanen. Forutsetter vinterbrøytet veg til klubbhus. Gangveg sommer prepareres som skiløype på vinter. Planfri undergang under Vestbyvegen er allerede på plass. - Turveg langs Vestbyvegen blir en viktig forbindelse mellom hytteområder i fjellet og arenaområdet. Denne bør kombineres med planfri kryssing av Vestbyvegen i område i forlengelsen av gateløp fra Turistsenteret (undergang), en kryssing vis á vis Sjumilskogen (bro) og en i område rett ovenfor avkjøring til Knettsætra (undergang). - Turvegtrase ned mot boligbebyggelsen på Vestadbakken via eksisterende undergang under Fv 585 blir en viktig del i integrering av den nærmeste boligbebyggelsen. Senterstruktur Det er i reguleringsbestemmelsen angitt hvilke type virksomheter som kan tillates i de ulike byggeområdene. En har tilstrebet å tillate virksomhet på Trysil Turistsenter/ arenaområde som ikke konkurrerer med aktivitetene i Innbygda sentrum og på Mosanden. Utbyggingsrekkefølge Vurderes i endelig planforslag (detaljplan) sammen med evt. krav om utbyggingsavtale. Kommunen signaliserer at nødvendig infrastruktur må på plass tidligere i byggeprosessen enn tidligere praktisert (ikke tilstrekkelig med bankgaranti). Senger Antall senger i området er angitt i reguleringsbestemmelsene: - Område AFT 1, maks 465 senger - Område AFT 2, FRK 1 og FRF 1, maks 465 senger Ski inn og ski ut ( sport inn og sport ut ) Foreslått grøntstruktur / turvegsystem inkl. foreslåtte planfrie kryssinger med Vestbyvegen, gir mulligheter til å komme seg fra alpinanlegg til alle byggeområder (også for golfleilighetene dersom en benytter trase for ny avløpsledning). For bebyggelsen i arenaområdet vil nærheten til alpinanlegget i Turistsenteret, samt det at en ligger på tilnærmet samme høydekote gi akseptabel ski-inn-løsning Trysil kommune i samarbeid med arkitektbua as dato: side 18 av 24

19 (inn i alpinanlegg). Golfleilighetene vil være avhengig av skibuss for å komme inn i alpinanlegg. Det foreslås at skibussen etter hvert kan ha en holdeplass ved klubbhus. Et stort pluss for den nye bebyggelsen i området, i tillegg til nærhet til alpinanlegg, er nærheten til øvrige aktiviteter både sommer og vinter og vi kan her snakke om et nytt begrep; Sport inn og Sport ut. Arrangementer Kritiske tidspunkter for arrangement som samler mange deltagere vil være på vinteren i høysesong. Det forutsettes at en dimensjonerer nødvendig infrastruktur for normal drift i detaljert reguleringsplan. Store skimesterskap (langrenn skiskyting) på nasjonalt nivå bør kunne avholdes innenfor området, men forutsetter ekstraordinære løsninger mht parkering / transport. Bebyggelse/ byplan Områdeplanen gir de fysiske rammene mht arealutnyttelsen (se reguleringsbestemmelsene). Mer detaljer knyttet til arkitektur og byplan foreslås løst i detaljert reguleringsplan. Områdeplan/ detaljplan For områder som allerede har en godkjent detaljert reguleringsplan vil det ikke være et ytterligere krav om detaljregulering (f.eks område BBT, boliger for sesongansatte). For øvrige byggeområder er det krav om en detaljert reguleringsplan før en kan gå på byggesak. Område B1116 (jf kommunedelplan) Behandlingen av planprogrammet har fastslått at dagens reguleringsformål til bolig skal opprettholdes, men det åpnes for at aktiviteten med utleie av boliger for sesongansatte kan betraktes som næringsvirksomhet. 5.5 Veg- og trafikktekniske forhold/ trafikksikkerhet/ VA Trafikk / parkering Foreslåtte utbygging av 930 senger er et resultat av en tilsvarende reduksjon i sengeramme for Trysil Turistsenter. Mao vil ikke denne planen forårske nye trafikkmengder utenfor planområdet som ikke tidligere er vurdert. Viktig dokument i denne sammenheng er Rambølls Trafikkutredning fra Store arrangement sommerstid er ikke noe problem da en på denne tiden har stor kapasitet på parkering og veger. Store arrangement vinterstid og spesielt i forbindelse med jul, vinterferie og påske vil kunne by på trafikale utfordringer. Dette må forutsettes løst med provisorisk parkering andre steder og skyttelbuss. Kollektivtransport Det forutsettes tilrettelagt for en god og framtidsrettet kollektivløsning med holdeplass i selve senterområde arena og ved klubbhus golfbane. Dette forutsettes innarbeidet i kommende detaljplaner. Trysil kommune i samarbeid med arkitektbua as dato: side 19 av 24

20 Avkjøring /adkomst nye bygge- og aktivitetsområder. Statens vegvesen anbefaler kun 1 avkjøring fra Vestbyvegen. Prosjektgrupppen ønsker imidlertid 2 avkjøringer: 1) Avkjøring sentralområde arena via rundkjøring sammen med innkjøring Trysil Turistsenter. 2) Avkjøring til boliger sesongansatte, golfbane, golfleiligheter/-hytter, langrenn/ turgåere/syklister via dagens avkjøring for Ole G-vegen. Dette er begrunnet i et ønske om å skille kommersielle aktiviteter fra mer type vanlige friluftsaktiviteter som tradisjonelt har skjedd langs Ole G-vegen. Dette grepet gjør det også lettere å løse en planfri ski/turløype fra turistsenteret mot golfbane og videre ut i friluftsområder sør for planområdet. Det kan være ønskelig å kunne samkjøre disse 2 avkjøringene med en forbindelse som kan åpnes i forbindelse med spesielle arrangementer. Trafikksikkerhet Viktige tilskudd mht bedre trafikksikkerhet blir foreslåtte nye planfrie krysninger med Vestbyvegen (se grøntstruktur pkt 5.4). Disse løsningene forutsettes innarbeidet i kommende detaljplaner. Vann og avløp Nødvendig infrastruktur for vann og avløp ligger dels i område langs Vestbyvegen og i forbindelse med ny overføringsledning for kloakk gjennom byggeområde på golfbane. Kapasitet for vann og avløp er vurdert av Norconsult AS og viser tilstrekkelig kapasitet til foreslått utbygging (se vedlegg vurdering fra Norconsult). 5.6 Barn og unges, funksjonshemmedes og eldres interesser Områder for allmennheten Foreslåtte planløsning har et klart skille mellom områder hvor allmennheten fritt kan bevege seg og områder hvor idrett og kommersielle interesser har fortrinn. Ole G-vegen som i dag er en viktig ferdselsåre ut i rekreasjonsområder sør for planområdet, er fortsatt åpen for fri ferdsel. Det vil heller ikke bli satt opp stengsler som hindrer fri ferdsel inne på aktivitetsområder prioritert for idrett og mer kommersiell aktivitet. Begrensningen her gjelder bruk av tilrettelagte aktiviteter. Tilrettelegging for funksjonshemmede Framkommelighet for funksjonshemmede ivaretas bl.a. gjennom at viktige gangveger har tilfredsstillende stigningsforhold. Videre er det krav om universell utforming i reguleringsbestemmelsene som gir føringer for videre detaljplanlegging både mht bebyggelse og uteområder. 5.7 Landbruk Ole G-vegen er i utgangspunktet en skogsbilveg og hensyn til skogbruket ivaretas dels gjennom planbestemmelser og privat avtale som regulerer når det skal kunne kjøres tømmer på vegen og når vegen skal kunne prepareres og benyttes som turløype. Skjøtsel av de store skogområdene som ligger innenfor planområdet bør kunne løses på linje med skjøtselsplan for skogsområder rundt alpintraseer i Trysilfjellet. Viktige prinsipper vil være: Trysil kommune i samarbeid med arkitektbua as dato: side 20 av 24

REGULERINGSPLAN FEMUNDSENDEN ENGERDAL KOMMUNE PLANPROGRAM. arkitektbua as dato: 24.11.2011 side 1 av 12

REGULERINGSPLAN FEMUNDSENDEN ENGERDAL KOMMUNE PLANPROGRAM. arkitektbua as dato: 24.11.2011 side 1 av 12 REGULERINGSPLAN FEMUNDSENDEN ENGERDAL KOMMUNE PLANPROGRAM arkitektbua as dato: 24.11.2011 side 1 av 12 1.0 INNLEDNING 1.1 Bakgrunn 1.1.1 Tiltakshaverne bak planarbeidet er Femundsvika Gjestestue AS, Per

Detaljer

Rekkefølgebestemmelser i kommuneplanens arealdel. Tiltak som skal avhjelpe trafikkutfordringer i og til Innbygda i «høysesong»

Rekkefølgebestemmelser i kommuneplanens arealdel. Tiltak som skal avhjelpe trafikkutfordringer i og til Innbygda i «høysesong» Rekkefølgebestemmelser i kommuneplanens arealdel Tiltak som skal avhjelpe trafikkutfordringer i og til Innbygda i «høysesong» Kommuneplanens arealdel Revidert februar 2014 I forrige arealplan lå det inne

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/ Side 1 av 5 sider Meråker kommune Arkiv: 2016001 Arkivsaksnr: 2016/98-7 Saksbehandler: Bjørn Gunnarsson Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/16 02.06.2016 Planid 2016001 Reguleringsplan

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM Beregnet til Planforum Dokument type Presentasjon Dato 06-09-2013 STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM I KONGSVINGER KOMMUNE Revisjon 01 Dato 2013/09/04 Utført av Eva Vefald

Detaljer

Masseuttak og -deponi på Drivenes

Masseuttak og -deponi på Drivenes TT ANLEGG AS Regulering av Masseuttak og -deponi på Drivenes i Vennesla kommune PLANPROGRAM TIL KONSEKVENSUTREDNING Ortofoto fra GIS-line Dokumentnr -01 Versjon 00 Utgivelsesdato 11112010 Utarbeidet Kontrollert

Detaljer

Presentasjon utarbeidet mars 2016 av Kristian Nordlunde Foto: Skeikampen Resort

Presentasjon utarbeidet mars 2016 av Kristian Nordlunde Foto: Skeikampen Resort Presentasjon utarbeidet mars 2016 av Kristian Nordlunde Foto: Skeikampen Resort Bakgrunn Lysløype ved Segalstad Bru og i Follebu er forsvunnet, Skiskytteranlegg på Austlid legges ned, og klubbene har ikke

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 18/1 Saksmappe: :2009/278-20 Saksbehandler: :STL Dato: 04.04.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 26/11 Plan- og Bygningsrådet 12.05.2011

Detaljer

Informasjonsmøte Reguleringsplan med konsekvensutredning OTG Skeikampen

Informasjonsmøte Reguleringsplan med konsekvensutredning OTG Skeikampen Informasjonsmøte Reguleringsplan med konsekvensutredning OTG Skeikampen Gunnar Bratheim 11.10.2017 Alle illustrasjoner er foreløpige, og viser mulig utnyttelse i tråd med forslag til reguleringsplan. Endelig

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

Reguleringsplan Grinihagen, Åmot kommune PLANBESKRIVELSE

Reguleringsplan Grinihagen, Åmot kommune PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan Grinihagen, Åmot kommune PLANBESKRIVELSE Ortofoto over sentrale deler av planområdet 1: 5000 arkitektbua a/s revisjonsdato 20.03.09 side 1 av 6 1.0 INNLEDNING 1.1 BAKGRUNN Helge Rustad

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter 2013 Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter SØNDERGAARD RICKFELT AS 05.03.2013 Innhold 1.0 INNLEDNING... 3 2,0 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 3 2.1 Formålet... 3 2.2 Oppstartsmøte... 4 3.0 PLANSITUASJON...

Detaljer

Planområde. arkitektbua as side 2

Planområde. arkitektbua as side 2 Planområde Oversiktskart med angivelse av planområdets beliggenhet. Gjeldende kommuneplan i Åmot er relativt gammel, men man er kommet langt i prosessen med en ny kommuneplan: Åmot mot 2030. Samfunnsdelen

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Felt B1 - Farevassknuten I Åseral kommune PlanID:

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Felt B1 - Farevassknuten I Åseral kommune PlanID: Innledning/bakgrunn; Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Felt B1 - Farevassknuten I Åseral kommune PlanID: 076 14.06.2016 Ing. Geir Gjertsen AS, har på vegne av Ole Tommy Egenes, utarbeidet forslag

Detaljer

Gaustatoppen Invest AS. Detaljreguleringsplan for område H25. Planprogram

Gaustatoppen Invest AS. Detaljreguleringsplan for område H25. Planprogram Gaustatoppen Invest AS Detaljreguleringsplan for område H25 Planprogram Dato: 24.06.2016 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Detaljreguleringsplan for område H25... 2 1.1 Innledning... 2 1.2 Formål med planarbeidet...

Detaljer

Grunneier/utbygger: Anders Risberget Ospelia 22, 1412 Sofiemyr. Plankonsulent: MjøsPlan AS, v/tor Ivar Gullord, pb. 6, 2391 Moelv.

Grunneier/utbygger: Anders Risberget Ospelia 22, 1412 Sofiemyr. Plankonsulent: MjøsPlan AS, v/tor Ivar Gullord, pb. 6, 2391 Moelv. REGULERINGSPLAN FOR LØSSET-OSDALEN HYTTEGREND DETALJREGULERING, PBL. 12-3 PLANBESKRIVELSE 1 Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Utbygging av hytteområde. 1.2 Forslagstiller, plankonsulent Grunneier/utbygger:

Detaljer

Reguleringsplan med Konsekvensutredning for utvidelse næringseiendom Utvidelse Nittedal Torvindustri AS

Reguleringsplan med Konsekvensutredning for utvidelse næringseiendom Utvidelse Nittedal Torvindustri AS Reguleringsplan med Konsekvensutredning for utvidelse næringseiendom Utvidelse Nittedal Torvindustri AS Plan ID 2016 002 Planbeskrivelse Planen utarbeidet for Nittedal Torvindustri AS av Bygg-Team AS v/

Detaljer

SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN I FORBINDELSE MED BYGGING AV HOVLI OMSORGSSENTER

SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN I FORBINDELSE MED BYGGING AV HOVLI OMSORGSSENTER SAKSFRAMLEGG Ark: L12 Arkivsaksnr.: 16/29 l.nr. 16/5987 Kommune Styre, råd, utvalg m.v. Møtested Møte Dato Søndre Land Kommunestyret Rådhuset 20.06.2016 Saksbehandler: Renate Vestbakken Sak: REGULERINGSPLAN

Detaljer

Reguleringsplan G-/S-veg Ydse-Fleskhus, Verdal kommune 1

Reguleringsplan G-/S-veg Ydse-Fleskhus, Verdal kommune 1 Reguleringsplan G-/S-veg Ydse-Fleskhus, Verdal kommune 1 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Planstatus... 3 4 Beskrivelse av planområdet... 4 5 Eiendomsforhold... 4 6 Kommunalteknikk...

Detaljer

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Revidert 04.07.2014 Planbeskrivelse reguleringsplan for Drevsjø barnehage Side 1 1. Bakgrunn Hensikten med planarbeidet er å

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

«VARSEL OM REGULERING OG UTBYGGINGSAVTALE.

«VARSEL OM REGULERING OG UTBYGGINGSAVTALE. «VARSEL OM REGULERING OG UTBYGGINGSAVTALE. I hht Plan- og bygningslovens 12-8 varsles det herved at det skal startes omregulering av et område innen gjeldende plan Nore Park på Norefjell i Krødsherad kommune.

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN

KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN Delutredning FRILUFTSLIV NYE UTBYGGINGSOMRÅDER Byutviklingssjefen/ Datert november 2010 KONSEKVENSUTREDNING FRILUFTSLIV VURDERING AV NYE UTBYGGINGSOMRÅDER NOV2010.

Detaljer

NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN FORSLAG TIL PLANPROGRAM

NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN FORSLAG TIL PLANPROGRAM NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljreguleringsplan for NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN 27. november 2014 1 FORORD Bygghuset AS er på vegne av grunneier av eiendommen

Detaljer

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 17/

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 17/ R-315 Detaljreguleringsplan for Nordby barnehage Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 17/00842-10 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø Rådmannens innstilling: I medhold

Detaljer

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 1 INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 5. KONSEKVENSER SOM SKAL BELYSES 6. RISIKO OG SÅRBARHET Vedlegg: Oversiktskart

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 2594/17 Arkivsaksnr.: 15/ DETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 2594/17 Arkivsaksnr.: 15/ DETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Saksframlegg Ark.: L12 201502 Lnr.: 2594/17 Arkivsaksnr.: 15/2048-18 Saksbehandler: Jon Sylte DETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Vedlegg: 1. Planprogram for OTG Skeikampen 26.06.2017

Detaljer

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Plannummer: 201506 Planbeskrivelse Vedtatt i Molde kommunestyre sak 49/16, 19.5.2016 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeid... 3 1.1 Hensikt

Detaljer

Reguleringsplan for Heimstulen. Planbeskrivelse

Reguleringsplan for Heimstulen. Planbeskrivelse Reguleringsplan for Heimstulen Planbeskrivelse 24. januar 2012 1 Innhold 1 Bakgrunn for planarbeidet 1.1. Gjeldende plan for området 1.2. Mål for planarbeidet 1.3. Planområdet 2 Planprosessen 2.1. Varsling

Detaljer

Detaljreguleringsplan for HC1515 Skansen hytteområde - 2.gangs behandling

Detaljreguleringsplan for HC1515 Skansen hytteområde - 2.gangs behandling Trysil kommune Saksframlegg Dato: 16.09.2016 Referanse: 20753/2016 Arkiv: L12 Vår saksbehandler: Ariane Bekk Norstad Detaljreguleringsplan for HC1515 Skansen hytteområde - 2.gangs behandling Saksnr Utvalg

Detaljer

DETALJREGULERING FELT K1a/ K1b

DETALJREGULERING FELT K1a/ K1b Til høringsinstanser, grunneiere og naboer: Buskerud fylkeskommune, Pb. 3563, 3007 Drammen, postmottak@bfk.no Fylkesmannen i Buskerud, Grønland 32, 3007 Drammen, fmbupost@fylkesmannen.no Nes kommune, Rukkedalsvegen

Detaljer

PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRANEISTØLEN OG BAKKOTJEDNET I ETNEDAL KOMMUNE

PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRANEISTØLEN OG BAKKOTJEDNET I ETNEDAL KOMMUNE PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRANEISTØLEN OG BAKKOTJEDNET I ETNEDAL KOMMUNE 12.11.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planarbeidet... - 3-1.3 Alternativvurderinger...

Detaljer

Grunneier/utbygger: Tor Arne Larsen, Nes terasse 7, 1394 Nesbru og John Ludvik Larsen, Reistadlia 24, 1394 Nesbru.

Grunneier/utbygger: Tor Arne Larsen, Nes terasse 7, 1394 Nesbru og John Ludvik Larsen, Reistadlia 24, 1394 Nesbru. REGULERINGSPLAN FOR ARNKVÆRN NEDRE OMRÅDEREGULERING PLANBESKRIVELSE 1 Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Tilrettelegge for næringsbebyggelse. 1.2 Forslagstiller, plankonsulent Grunneier/utbygger: Tor Arne

Detaljer

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 28.03.2017 DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING RÅDMANNENS INNSTILLING Med hjemmel i plan og bygningslovens

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor a/s Hålogaland Kraft AS FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE Planbeskrivelse Reguleringsplan for Art Gym Siden 0 hålogaland plankontor

Detaljer

Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a

Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a Alvdal kommune Vedtatt av Kommunestyret i Alvdal 31.08.17, sak 57/17. PLAN INNHOLD 1 Bakgrunn... s 3 1.1 Hensikten med

Detaljer

Kommunestyret. Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret 19.10.2006 KS-06/0056

Kommunestyret. Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret 19.10.2006 KS-06/0056 SIGDAL KOMMUNE Kommunestyret MØTEBOK Arkivsaknr.: 04/00007-055 Løpenr.: 005996/06 Arkivnr.: 142 Saksbeh.: Rita Kirsebom Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret

Detaljer

Områderegulering for turløyper Målselv fjellandsby - Rognmoskaret. Planident Planbestemmelser

Områderegulering for turløyper Målselv fjellandsby - Rognmoskaret. Planident Planbestemmelser Områderegulering for turløyper Målselv fjellandsby - Rognmoskaret Planident 19242014001 Planbestemmelser Vedtatt i Målselv kommunestyre 3.12.2015 sak 129/2015 I I medhold av plan- og bygningslovens 12-7

Detaljer

1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien på Rom, planid 201218

1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien på Rom, planid 201218 Arkiv: 162/292/L12 Saksmappe: 2012/2168-2150/2015 Saksbehandler: Anne Kristine Lysestøl Dato: 09.02.2015 1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling Planbeskrivelse Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE

KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE 10.02.2016 Nes kommune Behandling Politisk utvalg Dato Sak Første gangs behandling Kommuneplanutvalget 13.05.2015 9/15 Høring Frist 01.07.2015 Andre gangs behandling Kommuneplanutvalget

Detaljer

Øversvea Næringspark Hamar kommune. Presentasjon av prosjektet Planforum

Øversvea Næringspark Hamar kommune. Presentasjon av prosjektet Planforum Øversvea Næringspark Hamar kommune Presentasjon av prosjektet Planforum 21.08.2013 BAKGRUNN Planområdet ligger i et område som er preget av eksisterende næringsarealer, og hvor Hamar kommune gjennom kommuneplanen

Detaljer

.. PROSJEKTFORM AS. Planbeskrivelse, Nybu

.. PROSJEKTFORM AS. Planbeskrivelse, Nybu PLANBESKRIVELSE FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR NYBU. GNR 36 BNR 1 og 5 I TINN KOMMUNE. 01. BAKGRUNN Prosjektform as har på vegne av og i samarbeid med grunneier Tarjei Rue utarbeidet ett forslag

Detaljer

Forslag til planprogram vedrørende utarbeidelse av detaljreguleringsplan for Turløype Storvatnet rundt. Forslagsstiller: Herøy Kommune

Forslag til planprogram vedrørende utarbeidelse av detaljreguleringsplan for Turløype Storvatnet rundt. Forslagsstiller: Herøy Kommune Forslag til planprogram vedrørende utarbeidelse av detaljreguleringsplan for Turløype Storvatnet rundt. Forslagsstiller: Herøy Kommune 1. Formål 1.1 Formål med planarbeidet Formålet med denne reguleringsplanen

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING RINGSAKER KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING Sluttbehandles i: Kommunestyret ArkivsakID: JournalpostID: Arkiv: Saksbehandler:

Detaljer

INDUSTRIOMRÅDE SLETTMOVEGEN

INDUSTRIOMRÅDE SLETTMOVEGEN REGULERINGSPLAN INDUSTRIOMRÅDE SLETTMOVEGEN TRYSIL KOMMUNE PLANPROGRAM arkitektbua as dato: 25.11.2011 side 1 av 12 1.0 INNLEDNING 1.1 Bakgrunn 1.1.1 Generelt Bakgrunnen for reguleringsplanen er tilrettelegging

Detaljer

IBESTAD KOMMUNE. Informasjonsmøte om kommuneplanens arealdel Av: Ole Skardal, prosjektleder juni 2009

IBESTAD KOMMUNE. Informasjonsmøte om kommuneplanens arealdel Av: Ole Skardal, prosjektleder juni 2009 IBESTAD KOMMUNE Informasjonsmøte om kommuneplanens arealdel Av: Ole Skardal, prosjektleder juni 2009 Hvorfor Arealplan? Gjennom arealplanarbeidet får en synliggjort konsekvensene av ulike måter å bruke

Detaljer

Reguleringsplan for Friisvegen turistsenter Måsåplassen - andre gangs behandling

Reguleringsplan for Friisvegen turistsenter Måsåplassen - andre gangs behandling RINGEBU KOMMUNE Vår referanse 11/1410-15/12085 FA - L12 Vår saksbehandler: Gunhild Haugum tlf. 61283063 Reguleringsplan for Friisvegen turistsenter Måsåplassen - andre gangs behandling Utvalg Utv.saksnr.

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 50/6 Saksmappe: :2011/554-5 Saksbehandler: :JHO Dato: 29.12.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato PS 6/12 Plan- og Bygningsrådet 27.01.12 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Planprogram. Reguleringsplan for VIKNEKJLØLEN I GAUSDAL KOMMUNE. Revidert etter offentlig ettersyn og høring Gausdal kommune,

Planprogram. Reguleringsplan for VIKNEKJLØLEN I GAUSDAL KOMMUNE. Revidert etter offentlig ettersyn og høring Gausdal kommune, Reguleringsplan for VIKNEKJLØLEN I GAUSDAL KOMMUNE Planprogram Revidert etter offentlig ettersyn og høring Gausdal kommune, 16.08.2011. Geir Østerheim arkitekt mnal Planprogram for Viknekjølen INNHOLD

Detaljer

Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE

Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE 2017 Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Hensikten med planprogrammet... 2 2. Formålet med planarbeidet... 3 3. Planprosessen... 3 3.1 Framdriftsplan...

Detaljer

TINN KOMMUNE Arkiv: 3180 Saksnr.: 2016/ Saksbeh.: Eli Samuelsen Dato:

TINN KOMMUNE Arkiv: 3180 Saksnr.: 2016/ Saksbeh.: Eli Samuelsen Dato: TINN KOMMUNE Arkiv: 3180 Saksnr.: 2016/224-10 Saksbeh.: Eli Samuelsen Dato: 05.10.2016 SAKSFRAMLEGG Reguleringsplan H25 i kommunedelplan Gausta - Rjukan - offentlig ettersyn Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Reguleringsplan - Planbeskrivelse

Reguleringsplan - Planbeskrivelse Reguleringsplan - Planbeskrivelse Detaljregulering HUMMELFJELL HYTTEGREND IV i Os kommune Planid: RD_67 21.03.2013 Solvang og Fredheim AS Rådgivende ingeniører Brutippen 13, 2550 Os i Ø, tlf: 62 49 76

Detaljer

PLANBESTEMMELSER for REGULERINGSENDRING AV VETLEGRENDA og BJORLI FRILUFTSPARK. I LESJA KOMMUNE PlanID:

PLANBESTEMMELSER for REGULERINGSENDRING AV VETLEGRENDA og BJORLI FRILUFTSPARK. I LESJA KOMMUNE PlanID: PLANBESTEMMELSER for REGULERINGSENDRING AV VETLEGRENDA og BJORLI FRILUFTSPARK I LESJA KOMMUNE PlanID: 05120065 Planen er vist plankart datert 18.02.2013 Plan og bestemmelser er sist revidert 13.03.2013

Detaljer

Tema Beskrivelse Konsekvenser Biologisk Mangfold Åpen furuskog med lyng i bunnsjiktet. Det er ingen kjente forhold innfor området.

Tema Beskrivelse Konsekvenser Biologisk Mangfold Åpen furuskog med lyng i bunnsjiktet. Det er ingen kjente forhold innfor området. Dok: 38-1 Forslagstiller: Hilde Mari Loftsgård LNF Hytter Antall: 10-15 Ca 281 daa Tema Beskrivelse Konsekvenser Biologisk Mangfold Åpen furuskog med lyng i bunnsjiktet. Det er ingen kjente forhold innfor

Detaljer

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling Tilgangskode: Paragraf: Arkivsak nr 12/2002 Saksbehandler: Cecilie Fjeldvik Storås skiarena - Detaljregulering - Sluttbehandling Saksnr Utvalg Møtedato 88/2014 Hovedutvalg

Detaljer

Planbeskrivelse tilknyttet. Detaljreguleringsplan for konsentrert bebyggelse nordvest for Løberg, Lyefjell Plan nr

Planbeskrivelse tilknyttet. Detaljreguleringsplan for konsentrert bebyggelse nordvest for Løberg, Lyefjell Plan nr Planbeskrivelse tilknyttet Detaljreguleringsplan for konsentrert bebyggelse nordvest for Løberg, Lyefjell Plan nr. 1121.0448.00 Datert: 4.12.13 Revidert: 4.5.14, 4.7.14 Planens formål: Formålet med planen

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

Planprogram. Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø

Planprogram. Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø Planprogram Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø Innledning: (Forord) Ark. Sara Ezeta, har utarbeidet forslag til planprogram for regulering

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN 2013p114e05 13/ Dato:

Saksframlegg. Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN 2013p114e05 13/ Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN 2013p114e05 13/5837-24 Dato: 10.06.2015 REGULERINGSPLAN FOR KANTVEGEN 15 - SKÅRSETSAGA 16 - BEHANDLING AV KLAGE Vedlegg: 1. Klage fra

Detaljer

Næringsområde på Berg. Blomdals Maskin AS. Planprogram reguleringsplan for Berg

Næringsområde på Berg. Blomdals Maskin AS. Planprogram reguleringsplan for Berg Næringsområde på Berg Blomdals Maskin AS Planprogram reguleringsplan for Berg 19.12.2017 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Formålet med planarbeidet... 3 1.2 Hva skal et planprogram inneholde?... 3 1.3 Rettslig

Detaljer

Planområdets avgrensing er angitt på plankartet. a. Byggeområde 125 Område for bolig- og fritidsbebyggelse 181 Hotell med tilhørende anlegg

Planområdets avgrensing er angitt på plankartet. a. Byggeområde 125 Område for bolig- og fritidsbebyggelse 181 Hotell med tilhørende anlegg PLANBESTEMMELSER 1 Avgrensing Planområdets avgrensing er angitt på plankartet. 2 Formål Området er regulert til følgende formål : a. Byggeområde 125 Område for bolig- og fritidsbebyggelse 181 Hotell med

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20.

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. Ihht. pbl. 12-8 varsles det på vegne av Kongsberg kommunale eiendom KF om oppstart av reguleringsarbeid for Landstads gate 14-20, plan 430R.

Detaljer

NOTAT - ENDRINGER I PLANFORSLAG ETTER OFFENTLIG ETTERSYN

NOTAT - ENDRINGER I PLANFORSLAG ETTER OFFENTLIG ETTERSYN Oppdragsgiver: TT Eiendomsutvikling AS Oppdrag: 513761 Endring og utvidelse av reg.plan Hatlestad-Valle 3.188.00.00 Del: Dato: 2012-02-21 Skrevet av: Karianne Eriksen/Torhild Wiklund Kvalitetskontroll:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

Områdeplan Kolstad, Klommestein skog og Odalen. Nordre tverrvei. presentasjon av foreløpige utredninger og forslag til trasé og kryssløsninger

Områdeplan Kolstad, Klommestein skog og Odalen. Nordre tverrvei. presentasjon av foreløpige utredninger og forslag til trasé og kryssløsninger Områdeplan Kolstad, Klommestein skog og Odalen Nordre tverrvei presentasjon av foreløpige utredninger og forslag til trasé og kryssløsninger HMPB, 8. Mai 2017 Frogn rådhus Nordre tverrvei - alternative

Detaljer

Oppstart av detaljregulering

Oppstart av detaljregulering Ringerike kommune v/guro Skinnes Miljø- og arealforvaltning, plan ADRESSE C O WI A S H vervenmoveien 4 5 3 5 1 1 H ønefoss TLF +4 7 0 2 6 94 WWW c owi.no DATO 2 6.0 6.15 SIDE 1 /5 REF hebe OPPDRAGSNR A

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode Dato 7037/2017-L12 20.06.2017 Saksbehandler: Anne Lise Koller SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG Detaljregulering for Brådalsgutua 14 - sluttbehandling Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Kommunedelplan for Teinevassåsen / Søbekkseter. Informasjonsmøte 19. mars 2012

Kommunedelplan for Teinevassåsen / Søbekkseter. Informasjonsmøte 19. mars 2012 Kommunedelplan for Teinevassåsen / Søbekkseter Informasjonsmøte 19. mars 2012 Dagsorden Hva er en kommunedelplan? Informere om planarbeidet: Ulike hensyn, begrensninger og muligheter Prosessen videre Hva

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR «UVDAL PANORAMA», DEL AV EIENDOM 12/2/1, 12/45 og 12/28, I NORE OG UVDAL KOMMUNE. Plan ID: 2015002.

REGULERINGSPLAN FOR «UVDAL PANORAMA», DEL AV EIENDOM 12/2/1, 12/45 og 12/28, I NORE OG UVDAL KOMMUNE. Plan ID: 2015002. REGULERINGSPLAN FOR «UVDAL PANORAMA», DEL AV EIENDOM 12/2/1, 12/45 og 12/28, I NORE OG UVDAL KOMMUNE. Plan ID: 2015002 Planbestemmelser PLANBESTEMMELSER FOR: REGULERINGSPLAN «UVDAL PANORAMA», DEL AV EIENDOM

Detaljer

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Revidert 16.10.2013 Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planlegger Viggo

Detaljer

Planprosessen. Gjeldende arealplan vedtatt i Vedtak i planutvalget om oppstart revisjon i januar 2005

Planprosessen. Gjeldende arealplan vedtatt i Vedtak i planutvalget om oppstart revisjon i januar 2005 Planprosessen Gjeldende arealplan vedtatt i 2000 Vedtak i planutvalget om oppstart revisjon i januar 2005 Vedtak av planprogram for planarbeidet i januar 2006 Vedtak om planprinsipper i februar 2006 Første

Detaljer

Planen fremmes av Løvbergsmoen Eiendom AS. Konsulent for planarbeidet har vært Arealtek AS.

Planen fremmes av Løvbergsmoen Eiendom AS. Konsulent for planarbeidet har vært Arealtek AS. Elverum Kommune Planbeskrivelse Detaljplan Løvbergsmoen Næringspark, planid 201006 Vedlegg: 1. Plankart 1:1000 2. Bestemmelser 3. Innkommende merknader Bakgrunn Planen fremmes av Løvbergsmoen Eiendom AS.

Detaljer

MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388

MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388 ORIENTERING OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN FOR MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388 GAUS AS 18. april 2016 REGULERINGSPLAN FOR MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 OPPSTART Side 2 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Reguleringsplan for H7 Mykkelseter Fåvang Østfjell

Reguleringsplan for H7 Mykkelseter Fåvang Østfjell Reguleringsplan for H7 Mykkelseter Fåvang Østfjell Utvidelsen av felt H7- Langs skogkanten og innover marka. Planbeskrivelsen er utarbeidet av Stenumgård bygg AS 10.08.2015 v/ Sindre Myhrsveen Med endringer

Detaljer

Planbeskrivelse Detaljregulering for H9- Bjørnlia Nord

Planbeskrivelse Detaljregulering for H9- Bjørnlia Nord Planbeskrivelse Detaljregulering for H9- Bjørnlia Nord Planens navn Detaljplan for adkomstveg i Bjørnlia Nord Kvalsund kommune Arkivsak 09/808 Planid Vedtatt Arbeidsutkast, datert Forslag ved x Offentlig

Detaljer

1 FORMÅL Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av 2 stk. 4-mannsboliger med tilhørende garasjer, veier og uteområder.

1 FORMÅL Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av 2 stk. 4-mannsboliger med tilhørende garasjer, veier og uteområder. Planident: Datert: 20.10.2013 Sist revidert: Vedtatt i kommunestyret: FRÆNA KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR MALMEFJORDEN BK4 BOLIGOMRÅDE I medhold til 12-5, 12-6 og 12-7 i Plan- og

Detaljer

DETALJ- REGULERINGSPLAN FOR GNR 9 BNR 1 FNR 269 OG 313, SAMISK HELSEPARK PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART

DETALJ- REGULERINGSPLAN FOR GNR 9 BNR 1 FNR 269 OG 313, SAMISK HELSEPARK PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART 2015 DETALJ- REGULERINGSPLAN FOR GNR 9 BNR 1 FNR 269 OG 313, SAMISK HELSEPARK PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 05.06.2015 Navn på plan: Detaljregulering for Gnr 9 bnr 1 fnr 269

Detaljer

Saksframlegg REGULERINGSENDRING AUSTLID FERIESENTER - 1. GANGS BEHANDLING

Saksframlegg REGULERINGSENDRING AUSTLID FERIESENTER - 1. GANGS BEHANDLING Saksframlegg Ark.: L12 201302 Lnr.: 7708/14 Arkivsaksnr.: 13/1454-21 Saksbehandler: Lars Kristian Hatterud REGULERINGSENDRING AUSTLID FERIESENTER - 1. GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1. Plankart datert, 20.08.2014.

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR R8 - NYLEN

REGULERINGSPLAN FOR R8 - NYLEN REGULERINGSPLAN FOR R8 - NYLEN Vedtatt i Nordre Land kommunestyre i sak 22/05 den 10.05.2005. REGULERINGSBESTEMMELSER FOR R8 NYLEN I NORDRE LAND KOMMUNE 1 REGULERINGSFORMÅL DATO 10.05.05 Pbl. 25, 1.ledd

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR BJERKVIK, NÆRINGSOMRÅDET ENRUM - BRATTDALEN

KOMMUNEDELPLAN FOR BJERKVIK, NÆRINGSOMRÅDET ENRUM - BRATTDALEN KOMMUNEDELPLAN FOR BJERKVIK, NÆRINGSOMRÅDET ENRUM - BRATTDALEN FORENKLET PLANBESKRIVELSE Dato: 07.april 2015 Enkel planbeskrivelse er utarbeidet i forbindelse 2. gangs offentlig ettersyn av kommunedelplan

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK Arkivopplysninger: PlanID: 071200 Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkivsak: 11/1450 Plankart Datert: 25.9.2013 Sist revidert:

Detaljer

Avgrensing av området er vist på plankartet med reguleringsgrense.

Avgrensing av området er vist på plankartet med reguleringsgrense. REGULERINGSPLAN FOR KANTVEIEN 19 I LILLEHAMMER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelsene sist revidert: 04.05.2017 Tilhørende plankart er sist revidert: 04.05.2017 Godkjent av kommunestyret:

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Gunder Gabrielsen Arkiv: PLANR 46/107 Arkivsaks nr.: 14/1661

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Gunder Gabrielsen Arkiv: PLANR 46/107 Arkivsaks nr.: 14/1661 SAKSFREMLEGG Saksbehandler: Gunder Gabrielsen Arkiv: PLANR 46/107 Arkivsaks nr.: 14/1661 Privat detaljregulering Bilsentret Finnsnes - merknadsbehandling - gnr. 46 bnr. 107, 33 mfl.... Sett inn saksutredningen

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Lund Østre, gnr/bnr 177/717 m.fl., detaljregulering, gang- og sykkelveg, saksfremlegg sluttbehandling

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Lund Østre, gnr/bnr 177/717 m.fl., detaljregulering, gang- og sykkelveg, saksfremlegg sluttbehandling Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 28.01.2016 Sak: 11/16 Tittel: Saksprotokoll: Lund Østre, gnr/bnr 177/717 m.fl., detaljregulering, gang- og sykkelveg, saksfremlegg sluttbehandling Resultat: Behandlet

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN REPPARFJORDGOLF, GOLFBANEN M/OMKRINGLIGGENDE OMRÅDER. Datert 15.11.04.

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN REPPARFJORDGOLF, GOLFBANEN M/OMKRINGLIGGENDE OMRÅDER. Datert 15.11.04. REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN REPPARFJORDGOLF, GOLFBANEN M/OMKRINGLIGGENDE OMRÅDER. Datert 15.11.04. 1 Formålet med planen: Formålet med reguleringsplanen og tilhørende bestemmelser er å

Detaljer

Boligfelt Sørrollnes

Boligfelt Sørrollnes Boligfelt Sørrollnes Forslag til detaljreguleringsplan Planbeskrivelse for forslag til detaljreguleringsplan for Boligfelt på Sørrollnes, Ibestad kommune. Første gang behandlet i utvalg for plansaker den

Detaljer

Rolf Anders Braseth REGULERINGSPLAN BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. PLANBESKRIVELSE

Rolf Anders Braseth REGULERINGSPLAN BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. PLANBESKRIVELSE Rolf Anders Braseth REGULERINGSPLAN BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. PLANBESKRIVELSE Steinkjer 16.04.2013 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon / bakgrunn... 3 2 Planstatus... 3 3 Beskrivelse

Detaljer

Forslag til planprogram for skytebane i Almedalen

Forslag til planprogram for skytebane i Almedalen Forslag til planprogram for skytebane i Almedalen Siljan kommune, avdeling for teknikk og miljø, august 2008 Innledning Siljan kommune vedtok 19. juni 2007 ny kommuneplan. Prosessen med arealdelen av kommuneplan

Detaljer

1 Om Kommuneplanens arealdel

1 Om Kommuneplanens arealdel 1 Om Kommuneplanens arealdel 1. 1 Planens dokumenter Kommuneplanens arealdel 2013-2022 består av tre dokumenter. Figuren beskriver hvordan de virker og sammenhengen mellom dem. Planbeskrivelse Plankart

Detaljer

Reguleringsplan for Hytteområde 71/8 Øra 8146 Reipå MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 7. oktober 2010

Reguleringsplan for Hytteområde 71/8 Øra 8146 Reipå MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 7. oktober 2010 Reguleringsplan for Hytteområde 71/8 Øra 816 Reipå MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 7. oktober 2010 Planbeskrivelse 71/8 Øra, 816 Reipå Side 1 av 7 7. oktober 2010 Reguleringsplan for

Detaljer

Kommunedelplan Østgreina, bestemmelser og retningslinjer. Reguleringsplanen for Ekralia hyttefelt oppheves ved vedtak av kommunedelplan Østgreina.

Kommunedelplan Østgreina, bestemmelser og retningslinjer. Reguleringsplanen for Ekralia hyttefelt oppheves ved vedtak av kommunedelplan Østgreina. UTKAST Kommunedelplan Østgreina, bestemmelser og retningslinjer Planbestemmelser og retningslinjer Vedtatt av Kommunestyret 00.00.00, sak 00/00, justert i henhold til vedtak. 1 Planens rettsvirkning Arealbruken

Detaljer

Områdereguleringsplan for Østby, Trysil kommune. Planprogram

Områdereguleringsplan for Østby, Trysil kommune. Planprogram Områdereguleringsplan for Østby, Trysil kommune. Planprogram Bakgrunnen for og formålet med planarbeidet Østby er et grendesenter i østre Trysil og ligger langs riksveg 25 ca 20 km øst for Trysil sentrum

Detaljer

Reguleringsbestemmelser og plankart vedtatt av Engerdal kommunestyre: Saknr. 14/?? den??.??.2014

Reguleringsbestemmelser og plankart vedtatt av Engerdal kommunestyre: Saknr. 14/?? den??.??.2014 ENGERDAL KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage (detaljregulering, jfr. pbl 12-3) PlanID: 2014 0200 Reguleringsbestemmelser og plankart vedtatt av Engerdal kommunestyre:

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planen er oppdatert 03.03.2015 og ble innsendt 05.11.2014 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer