: ENERGY BAR 2 L GB/D/F/I/NL/PL/H

Størrelse: px
Begynne med side:

Download ": ENERGY BAR 2 L GB/D/F/I/NL/PL/H"

Transkript

1 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varemerke : Identifikasjonsnummer : Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes Bruk av stoffet/stoffblandingen : vaskemidler for oppvaskmaskiner Bare for yrkesbrukere. 1.3 Detaljer angående leverandøren på sikkerhetsdatabladet Foretaket : tana Professional Export Rheinallee Mainz Telefon : Telefaks : E-post adresse : Ansvarlig/utsteder Kontaktperson : Produktutvikling / Produktsikkerhet 1.4 Nødnummer EU: 112 SEKSJON 2: Fareidentifikasjon 2.1 Klassifisering av stoffet eller blandingen Klassifisering (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008) Etsende på metaller, Kategori 1 H290: Kan være etsende for metaller. Akutt giftighet, Kategori 4 H302: Farlig ved svelging. Hudtæring, Kategori 1A H314: Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. Klassifisering (67/548/EØF, 1999/45/EF) Etsende R35: Sterkt etsende. Helseskadelig R22: Farlig ved svelging. 2.2 Merkelementer Merking (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008) Fare piktogrammer : Signalord : Fare Fareutsagn : H290 Kan være etsende for metaller. H302 Farlig ved svelging. 1 / 15

2 H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. Forsiktighetsutsagn : P102 Oppbevares utilgjengelig for barn. Forebygging: P280 Benytt vernehansker/ verneklær/ vernebriller/ ansiktsskjerm. Reaksjon: P301 + P330 + P331 VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning. P303 + P361 + P353 VED HUDKONTAKT (eller hår): Ta øyeblikkelig av alle tilsølte klær. Skyll/dusj huden med vann. P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. P310 Avhenting: P501 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. Pakningen skal kun tilføres gjenvinning når den er helt tom. Risikobestemmende komponent(er) ved etikettering: kaliumhydroksid 2.3 Andre farer kaliumhydroksid : Dette stoffet anses ikke som meget persistent eller meget bioakkumulerende (vpvb). Dette stoffet anses ikke som persistent, bioakkumulerende, eller giftig (PTB). Ingen informasjon tilgjengelig. SEKSJON 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler 3.2 Blandinger Kjemiske beskaffenhet : Vannholdig oppløsning inneholder Farlige komponenter Kjemisk navn CAS-nr. EC-nr. Registrasjonsnu mmer Tetrasodium EDTA (INCI) Klassifisering (67/548/EØF) Xn; R22 Xi; R41 Xn; R20 Klassifisering (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008) Konsentrasjon (%) >= 15 - < 20 Potassium hydroxide (INCI) C; R35 Xn; R22 Skin Corr.1A; H314 Met. Corr.1; H290 >= 10 - < 15 2 / 15

3 Etidronic acid (INCI) Xi; Xi; R41 Xn; Xn; R22 Met. Corr.1; H290 Eye Dam.1; H318 >= 1 - < 2 Tetrasodium EDTA (INCI) Xn; R22 Xi; R41 Xn; R20 Eye Dam.1; H318 Acute Tox.4; H332 >= 15 - < 20 Potassium hydroxide (INCI) C; R35 Xn; R22 Skin Corr.1A; H314 Met. Corr.1; H290 >= 10 - < 15 Etidronic acid (INCI) Xi; Xi; R41 Xn; Xn; R22 Met. Corr.1; H290 Eye Dam.1; H318 >= 1 - < 2 tetrasodium ethylenediaminetetraaceta te Xn; R22 Xi; R41 Xn; R20 Eye Dam.1; H318 Acute Tox.4; H332 >= 15 - < 20 potassium hydroxide C; R35 Xn; R22 Skin Corr.1A; H314 Met. Corr.1; H290 >= 10 - < 15 etidronic acid Xi; Xi; R41 Xn; Xn; R22 Met. Corr.1; H290 Eye Dam.1; H318 >= 1 - < 2 For forklaring på forkortelser, se seksjon 16. SEKSJON 4: Førstehjelpstiltak 4.1 Beskrivelse av førsthjelpstiltak Generell anbefaling Ved innånding Ved hudkontakt : Flytt bort fra faresone. Kontakt lege. Vis dette sikkerhetsdatabladet til tilstedeværende lege. : Flytt ut i frisk luft. Tilkall lege hvis symptomene vedvarer. : Ta øyeblikkelig av forurenset tøy og sko. I tilfelle hudkontakt, skyll huden umiddelbart med såpe og rikelige mengder med vann. Tilkall lege hvis symptomene vedvarer. 3 / 15

4 Ved øyekontakt Ved svelging : Beskytt uskaded øye. Hvis det er lett å gjøre, fjern kontaktlinser hvis disse brukes. Skyll omgående med mye vann, også under øyelokkene, i minst 15 minutter. Hvis øyeirritasjonen vedvarer skal en gå til spesialist. : Skyll munnen med vann og drikke deretter mye vann. Fremkall IKKE brekninger. Gi ikke melk eller alkoholholdige drikker. Gi aldri noe gjennom munnen til en bevisstløs person. Pasienten bringes omgående til sykehus. 4.2 Viktigste symptomer og virkninger, akutte og utsatte Symptomer Risikoer : etsende påvirkninger : Ingen informasjon tilgjengelig. 4.3 Indikasjon av øyeblikkelig legeoppmerksomhet og spesiell nødvendig behandling Behandling : For spesialist råd, bør leger ta kontakt med gift informasjonstjenesten. SEKSJON 5: Brannslokkingstiltak 5.1 Slukkemidler Egnede slokkingsmidler 5.2 Spesielle farer som kommer fra stoffet eller blandingen : Bruk brannslokningsmiddel som er hensiktsmessig for de lokale forholdene og miljø omgivelsene. Spesielle farer ved brannslukking : Ikke la spillvann fra brannslukking komme inn i avløpene eller vannløpene. Farlige brennbare produkter : 5.3 Råd for brannmenn Særlig verneutstyr for brannslokkingsmannskaper. Utfyllende opplysninger : I tilfelle av brann: bruk trykkluftmaske. : Kontaminert brannslukningsvann samles opp adskilt, må ikke slippes. Brannrester og kontaminert brannslukningsvann må fjernes i overensstemmelse med de lokale myndigheters forskrifter. SEKSJON 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp 6.1 Personlige forholdsregler, personlig verneutstyr, og nødsprosedyrer Personlige forholdsregler : Bruk eget verneutstyr. Sørg for skikkelig ventilasjon. 4 / 15

5 Evakuer personalet til sikkert område. 6.2 Miljømessige forholdsregler Miljømessige forholdsregler : Spyl ikke til overflatevann eller sanitær avløpssystem. 6.3 Metoder og materialer for forurensning og opprensing Metoder til opprydding og rengjøring 6.4 Referanse til andre seksjoner : Nøytraliser med syre. Ta opp med inert absorberende stoff (f.eks- sand, silikagel, syrebinder, universielt bindemiddel, sagflis). Oppbevares i egnede, lukkede beholdere for disponering. For personlig beskyttelse, se seksjon 8., Behandle gjenvunnet materiale ifølge beskrivelsen i seksjonen "Kastingshensyn"., Referer til seksjon 15 for spesifikke nasjonale bestemmelser. SEKSJON 7: Håndtering og lagring 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering Råd om trygg behandling : For personlig beskyttelse, se seksjon 8. Røyking samt inntak av mat og drikke bør forbys i anvendelsesområdet. For å unngå søl under behandling settes flasken på et metallbrett. Avhend rensevann i overensstemmelse med lokale og nasjonale forskrifter. Råd angående beskyttelse mot brann og eksplosjon Hygienetiltak : Normale forholdsregler for forebyggende brannbeskyttelse. : Må behandles i henhold til alle forskrifter vedrørende industriell hygiene og sikkerhetstiltak. Vask hendene før arbeidspauser og etter arbeidstidens slutt. 7.2 Vilkår for forsvarlig lagring, inkludert enhver ukompatibilitet Krav til lagringsområder og containere : Hold beholderen tett lukket på et tørt og godt ventilert sted. Åpne beholdere må lukkes med forsiktighet og lagres i oppreist stilling for å hindre lekkasje. Lagres ved romtemperatur i originalbeholder. Andre opplysninger : Ingen nedbryting ved korrekt lagring og bruk. 7.3 Spesielle sluttanvendelser Særlig(e) bruksområde(r) : vaskemidler for oppvaskmaskiner SEKSJON 8: Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse 8.1 Kontrollparametere Komponenter CAS-nr. Verditype (Form Kontrollparametere Oppdater Grunnlag 5 / 15

6 POTASSIUM HYDROXIDE Utfyllende opplysninger for utsettelse) T 2 mg/m NO OEL : T: Takverdier; For en del stoffer med fare for akutt forgiftning eller med irriterende ubehagelig virkning er det angitt en maksimalkonsentrasjon som ikke må overskrides. For disse stoffene kan en følgelig ikke bruke overskridelsesfaktorene DNEL Tetrasodium EDTA (INCI) : Anvendelse: Arbeidstakere Potensielle helsevirkninger: Langtrids - lokale virkninger Verdi: 1,5 mg/m3 Anvendelse: Arbeidstakere Potensielle helsevirkninger: Akutt - lokale virkninger Verdi: 3,0 mg/m3 Anvendelse: Forbrukere Potensielle helsevirkninger: Langtrids - lokale virkninger Verdi: 0,6 mg/m3 Anvendelse: Forbrukere Potensielle helsevirkninger: Akutt - lokale virkninger Verdi: 1,2 mg/m3 Anvendelse: Forbrukere Utsettelsesruter: Svelging Potensielle helsevirkninger: Langtids - systemiske virkninger Verdi: 25 mg/m3 Anvendelse: Arbeidstakere Potensielle helsevirkninger: Akutt - lokale virkninger Verdi: 2,8 mg/m3 Anvendelse: Arbeidstakere Potensielle helsevirkninger: Akutt - systemiske virkninger Verdi: 2,8 mg/m3 Anvendelse: Forbrukere Potensielle helsevirkninger: Akutt - lokale virkninger Verdi: 1,7 mg/m3 Anvendelse: Forbrukere Potensielle helsevirkninger: Akutt - systemiske virkninger Verdi: 1,7 mg/m3 6 / 15

7 Anvendelse: Forbrukere Utsettelsesruter: Svelging Potensielle helsevirkninger: Langtids - systemiske virkninger kaliumhydroksid : Anvendelse: Arbeidstakere Potensielle helsevirkninger: Langtrids - lokale virkninger Verdi: 1 mg/m3 Anvendelse: Forbrukere Potensielle helsevirkninger: Langtrids - lokale virkninger Verdi: 1 mg/m3 PNEC Tetrasodium EDTA (INCI) : Ferskvann Verdi: 2,2 mg/l Sjøvann Verdi: 0,22 mg/l Jord Verdi: 0,72 mg/kg STP Verdi: 43 mg/l intermittent release Verdi: 1,2 mg/l Ferskvann Verdi: 2,8 mg/l Sjøvann Verdi: 0,28 mg/l intermittent release Verdi: 1,6 mg/l STP Verdi: 57 mg/l Jord Verdi: 0,95 mg/kg 8.2 Eksponeringskontroll Personlig verneutstyr Øyevern : Dersom det er fare for sprut, bruk: Tettsittende vernebriller 7 / 15

8 Håndvern Materiale hansketykkelse Bemerkning Hud- og kroppsvern : Kjemisk motstandsdyktige hansker laget av butylgummi eller nitrilgummi kategori III i henhold til EN 374. : 0,4 mm : Vær oppmerksom på informasjonen gitt av produsenten når det gjelder permeabilitet og gjennombruddstider, og for spesielle arbeidsplass tilstander (mekanisk påkjenning, kontaktvarighet). : Velg kroppsbeskyttelse I henhold til mengden og konsentrasjonen av farlige stoffer på arbeidsstedet. Fjern og vask forurenset tøy før gjenbruk. Åndedrettsvern : Forlanges ikke, unntatt i tilfelle av aerosoldanning. Anbefalt filtertype: ABEK-P3-filter Sørg for egnet ventilasjon, spesielt i lukkede rom. Begrensning og overvåkning av miljøeksponeringen Generell anbefaling : Spyl ikke til overflatevann eller sanitær avløpssystem. SEKSJON 9: Fysiske og kjemiske egenskaper 9.1 Informasjon angående grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper Utseende : væske Farge : klar, lysegul Lukt : karakteristisk Duftterskel ph : 13,8 Smeltepunkt/smelteområde Kokepunkt/kokeområde : Ingen informasjon tilgjengelig. Flammepunkt : ikke anvendbar Fordamping Antennelighet (fast stoff, gass) Brenningshastighet Nedre eksplosjonsgrense Øvre eksplosjonsgrense Damptrykk Relativ damptetthet Relativ tetthet 8 / 15

9 Tetthet Vannløselighet Løselighet i andre løsningsmidler Fordelingskoeffisient: n- oktanol/vann Antennelsestemperatur Termisk nedbrytning Viskositet, dynamisk Viskositet, kinematisk Eksplosjonsegenskaper Oksidasjonsegenskaper : ca. 1,28 g/cm3 : oppløselig 9.2 Andre opplysninger ingen SEKSJON 10: Stabilitet og reaktivitet 10.1 Reaktivitet Stabil under anbefalte lagringsforhold., Ingen farlige reaksjoner kjent under tilstander for normalt bruk Kjemisk stabilitet Ingen nedbryting ved korrekt lagring og bruk Mulighet for farlige reaksjoner Farlige reaksjoner : Stabil under anbefalte lagringsforhold., Ingen spaltning hvis brukt som angitt Forhold som skal unngås Forhold som skal unngås 10.5 Ukompatible materialer Stoffer som skal unngås 10.6 Farlige nedbrytingsprodukter Farlige nedbrytingsprodukter Andre opplysninger : Ingen farlige nedbrytningsprodukter er kjente. : Ingen farlige nedbrytningsprodukter er kjente. SEKSJON 11: Toksikologiske opplysninger 11.1 Informasjon angående toksikologiske virkninger 9 / 15

10 Produkt Hudetsing / Hudirritasjon Alvorlig øyenskade/øyeirritasjon Åndedrett- eller hudsensibilisering Utfyllende opplysninger : Sterkt etsende og ødeleggende på vev. : Kan forårsake ubotelig øyeskade. Komponenter: TETRASODIUM EDTA : Akutt oral giftighet : LD50 munn rotte: > mg/kg LD50 : mg/kg Akutt toksisitet ved innånding : LC50 rotte: 1-5 mg/l Eksponeringstid: 6 h Metode: OECD Test-retningslinje 403 POTASSIUM HYDROXIDE : Akutt oral giftighet : LD50 rotte: 273 mg/kg LD50 munn rotte, hann: 333 mg/kg Metode: OECD Test-retningslinje 425 Hudetsing / Hudirritasjon Alvorlig øyenskade/øyeirritasjon Åndedrett- eller hudsensibilisering : Resultat: Etsende : Arter: kanin Resultat: Etsende Metode: OECD Test-retningslinje 405 : Arter: marsvin Resultat: Forårsaker ikke overfølsomhet hos forsøksdyr. Arvestoffskadelig virkning på kjønnsceller Genotoksisitet in vitro : Type: Amesprøve Prøvesorter: Salmonella typhimurium Resultat: negativ ETIDRONIC ACID : Akutt oral giftighet : LD50 rotte: mg/kg 10 / 15

11 Akutt giftighet på hud : LD50 hud kanin: > mg/kg SEKSJON 12: Økologiske opplysninger 12.1 Giftighet Komponenter: TETRASODIUM EDTA: Giftighet for fisk : LC50 (Lepomis macrochirus (Blågjellet solabbor)): > 100 mg/l Prøvetype: statisk prøve LC50 (Leuciscus idus (Golden orfe)): > 500 mg/l LC50 (Lepomis macrochirus (Blågjellet solabbor)): > mg/l Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann : EC50 (Daphnia magna (magna-vannloppe)): > 100 mg/l Eksponeringstid: 48 h Prøvetype: statisk prøve Metode: DIN EC50 (Daphnia magna Straus (magna-straus-vannloppe)): 140 mg/l Eksponeringstid: 48 h Metode: DIN Giftighet for alger Giftighet for bakterie Giftighet for fisk (Kronisk giftighet) Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann (Kronisk giftighet) Toksisitet til organismer som lever i jord : EC50 (Scenedesmus obliquus): > 100 mg/l Eksponeringstid: 72 h Prøvetype: statisk prøve Metode: se bruker definert fri tekst : EC20 (aktivslam): > 500 mg/l Eksponeringstid: 30 min Metode: OECD TG 209 : NOEC: 36,9 mg/l Eksponeringstid: 35 d Arter: Brachydanio rerio Metode: OECD TG 210 : NOEC: 25 mg/l Eksponeringstid: 21 d Arter: Daphnia magna (magna-vannloppe) Metode: OECD TG 211 : LC50: 156 mg/kg Eksponeringstid: 14 d Arter: Eisenia fetida (meitemarker) Metode: se bruker definert fri tekst POTASSIUM HYDROXIDE: 11 / 15

12 Giftighet for fisk : (Pimephales promelas (Storhodet ørekyte)): 880 mg/l Prøvetype: statisk prøve LC50 (Gambusia affinis (moskitofisk)): 80 mg/l LC50 (Poecilia reticulata (Millionfisk)): 165 mg/l Eksponeringstid: 24 h Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann Giftighet for alger Giftighet for bakterie Toksisitet til organismer som lever i jord ETIDRONIC ACID: Giftighet for fisk : EC50 (Daphnia magna (magna-vannloppe)): 660 mg/l Eksponeringstid: 48 h Prøvetype: statisk prøve : EC50 : mg/l Eksponeringstid: 120 h : EC50 (Photobacterium phosphoreum (fosfor-fotobakterie)): 22 mg/l Eksponeringstid: 15 min : LC50: 850 mg/kg Eksponeringstid: 90 d : LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regnbueørret)): 195 mg/l LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regnbueørret)): 368 mg/l LC50 (Cyprinodon variegatus (Sauehue ørekyte)): mg/l LC50 (Lepomis macrochirus (Blågjellet solabbor)): 868 mg/l Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann Giftighet for alger Giftighet for fisk (Kronisk giftighet) Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann (Kronisk giftighet) : EC50 (Daphnia magna (magna-vannloppe)): 527 mg/l Eksponeringstid: 48 h : EC50 (Scenedesmus subspicatus): 7,2 mg/l : NOEC: 180 mg/l Eksponeringstid: 14 d Arter: Oncorhynchus mykiss (Regnbueørret) : NOEC: 6,75 mg/l Eksponeringstid: 28 d Arter: Daphnia magna (magna-vannloppe) 12.2 Persistens og nedbrytbarhet Produkt: Biologisk nedbrytbarhet : Bemerkning: Dette/de tensidet(ene) som inngår i denne blandingen 12 / 15

13 oppfyller kriteriene for biologisk nedbrytning i EU regulativ nr. 648/2004 som omhandler vaske- og rengjøringsmidler. Komponenter: TETRASODIUM EDTA: ThOD : 262 mg/g ETIDRONIC ACID: Biologisk nedbrytbarhet : Biologisk nedbrytning: 33 % Eksponeringstid: 28 d 12.3 Bioakkumuleringspotensial Komponenter: POTASSIUM HYDROXIDE: Bioakkumulering : Bemerkning: Bioakkumulering er lite sannsynlig Mobilitet i jord Ingen data tilgjengelig 12.5 Resultater av PBT- og vpvb-vurdering Komponenter: POTASSIUM HYDROXIDE: Vurdering : Dette stoffet anses ikke som meget persistent eller meget bioakkumulerende (vpvb).. Dette stoffet anses ikke som persistent, bioakkumulerende, eller giftig (PTB) Andre skadevirkninger Produkt: Økologisk tilleggsinformasjon : Det finnes ingen data tilgjengelig for dette produktet. SEKSJON 13: Instrukser ved disponering 13.1 Metoder for behandling av avfall Produkt Forurenset emballasje : Ikke kast spillprodukter i avløpssystemet. Forurens ikke vann, kanaler eller grøfter med kjemikaliet eller brukt beholder. Tilby overskudds- og ikke gjennvinnbare oppløsninger til et etablert destruksjonsfirma. : Tøm ut resterende innhold. Avhend på samme måte som ubrukt produkt. Tomme beholdere må ikke brukes igjen. 13 / 15

14 Avfallsnr. Europeisk : avfallskatalog I henhold til europeisk avfallskatalog, er avfallskoder ikke produktspesifikke men anvendelsesspesifikke. Avfallskoder bør fastsettes av brukeren, fortrinnsvis etter drøfting med avfallsfjerningsmyndighetene. SEKSJON 14: Transportopplysninger 14.1 FN-nummer ADR : 1760 IMDG : 1760 IATA : Forsendelsesnavn ADR IMDG IATA : ETSENDE VÆSKE, N.O.S. (kaliumhydroksid, Tetrasodium EDTA) : CORROSIVE LIQUID, N.O.S. (potassium hydroxide, Tetrasodium EDTA) : Corrosive liquid, n.o.s. Ikke tillatt for frakt 14.3 Fraktfareklasse ADR : 8 IMDG : 8 IATA : Emballasjegruppe ADR Klassifiseringkode : C9 Emballasjegruppe : II Farenummer : 80 Etiketter : 8 IMDG Emballasjegruppe : II Etiketter : 8 EMS Nummer : F-A, S-B IATA (Last) : Corrosive liquid, n.o.s. Ikke tillatt for frakt Emballasjegruppe : II Etiketter : Miljøfarer ADR Miljøskadelig IMDG Havforurensende stoff IATA Miljøskadelig : nei : nei : nei 14.6 Spesielle forsiktighetsregler for bruker 14 / 15

15 For personlig beskyttelse, se seksjon Transport i store kvanta i henhold til Tillegg II av MARPOL73/78 og IBC koden Ugyldig for produktet i den leverte utgave. SEKSJON 15: Regelverksmessige opplysninger 15.1 Sikkerhets-, helse og miljøbestemmelser/lovegivning som gjelder spesielt for stoffet eller blandingen Alvorlig ulykke fare lovgivning 96/82/EC : Oppdater: 2003 Direktiv 96/82/EF gjelder ikke 15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerheten Det finnes ingen data tilgjengelig for dette produktet. SEKSJON 16: Andre opplysninger R20 Farlig ved innånding. R22 Farlig ved svelging. R35 Sterkt etsende. R41 Fare for alvorlig øyeskade. Full tekst av H-uttalelser H290 H302 H314 H318 H332 Kan være etsende for metaller. Farlig ved svelging. Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. Gir alvorlig øyeskade. Farlig ved innånding. Opplysningene i dette Sikkerhetsdatablad er i henhold til vår informasjon, og så vidt vi vet, korrekte på den angitte dato for siste revidering. De gitte opplysninger er ment å være retningsgivende for sikker håndtering, anvending, bearbeiding, lagring, transport, fjerning og utslipp, og må ikke ansees å være en garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Opplysningene gjelder kun for det angitte produkt alene, og ikke i kombinasjon med andre produkter eller i noen form for bearbeiding, med mindre dette er spesifisert i teksten / 15

IR ALL SEASONS DATA ONLY

IR ALL SEASONS DATA ONLY 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varemerke : IR ALL SEASONS 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser

Detaljer

Utgave 1 - Denne versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Revisjonsdato 12.04.2011 Utskriftsdato 12.04.2011

Utgave 1 - Denne versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Revisjonsdato 12.04.2011 Utskriftsdato 12.04.2011 SEKSJON 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A12690P 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen

Detaljer

Bayer CropScience SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Bayer CropScience SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 TOP GROWTH 1/6 SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Varemerke TOP GROWTH Produktkode (UVP) 84069361 1.2 Relevante identifiserte anvendelser

Detaljer

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler Sikkerhetsdatablad TD Dusj & Bad Versjon 2.0 Udarbejdet: 28032014 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn: TD Dusj & Bad 1.2 Relevante

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20

SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20 SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn DENKA CSA 20 Reg.nr. REACH Sementklinker er unntatt fra

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD TIMKEN PREMIUM ALL PURPOSE LC-2 GREASE

SIKKERHETSDATABLAD TIMKEN PREMIUM ALL PURPOSE LC-2 GREASE utarbeidelse og distribusjon av helse, miljø og sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier. Produktnavn SIKKERHETSDATABLAD TIMKEN PREMIUM ALL PURPOSE LC2 GREASE AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200)

SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) Side 1 av 10 SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 16.09.2011 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof.

SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof. BORACOL 20/2Bd Prof. Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof. Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 03.09.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HMSDATABLAD Side 1 / 6 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator 1.1.1 Handelsnavn 1.2 Anbefalt bruk av kjemikaliet og bruksbegrensninger 1.2.1 Anbefalt

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HMSDATABLAD Side 1 / 6 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator 1.1.1 Handelsnavn 1.2 Anbefalt bruk av kjemikaliet og bruksbegrensninger 1.2.1 Anbefalt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078)

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Basert på forordning (EF) nr. 1907/2006, som endret ved forordning (EF) nr. 453/2010.

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Basert på forordning (EF) nr. 1907/2006, som endret ved forordning (EF) nr. 453/2010. HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Basert på forordning (EF) nr. 1907/2006, som endret ved forordning (EF) nr. 453/2010 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator:

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Armor All VINYL WIPES (650, 670)

SIKKERHETSDATABLAD Armor All VINYL WIPES (650, 670) Armor All VINYL WIPES (650, 670) Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Armor All VINYL WIPES (650, 670) AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Utgitt dato 01.12.2006 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Linoljemaling 2,5-25 vikt-%

SIKKERHETSDATABLAD Linoljemaling 2,5-25 vikt-% Linoljemaling 2,5-25 vikt-% Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Linoljemaling 2,5-25 vikt-% Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 30.12.2012 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ID-11 Fremkaller (Part A)

SIKKERHETSDATABLAD ID-11 Fremkaller (Part A) Endret 22/10/2014 Revisjon 10 Erstatter dato 08/05/2014 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 1960457,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) og Forordning (EF) nr. 453/2010

SIKKERHETSDATABLAD ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) og Forordning (EF) nr. 453/2010 Side: 1 av 9 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2 Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225)

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Pieri LM 6-13

SIKKERHETSDATABLAD Pieri LM 6-13 Pieri LM 6-13 Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Pieri LM 6-13 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 14.06.2012 1.1. Produktidentifikasjon Kjemikaliets navn

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CondorLube 20-10 G

SIKKERHETSDATABLAD CondorLube 20-10 G SIKKERHETSDATABLAD CondorLube 20-10 G AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn CondorLube 20-10 G 1.2 Identifiserte relevante

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CondorLube Coating 10-15 G

SIKKERHETSDATABLAD CondorLube Coating 10-15 G SIKKERHETSDATABLAD CondorLube Coating 10-15 G AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn CondorLube Coating 10-15 G 1.2 Identifiserte

Detaljer

Sikkerhetsdatablad Etter (EF)nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad Etter (EF)nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad Etter (EF)nr. 1907/2006 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/BLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator:: Cembrit True Edge Sealer 1.2. Identifiserte relevante bruksområder

Detaljer

FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A. FILA CR10. Sikkerhetsdatablad. Vaskemiddel for fjerning av rester etter epoxyfug. sds@filasolutions.

FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A. FILA CR10. Sikkerhetsdatablad. Vaskemiddel for fjerning av rester etter epoxyfug. sds@filasolutions. Side nr. 1 / 7 Sikkerhetsdatablad 1. Identifikatorelementer for stoffet eller blandingen og for firmaet/selskapet 1.1. Produktidentifikator Navn 1.2. Relevant bruk identifisert av stoffet eller blandingen,

Detaljer

Kit Components. 120015 prestolith plastic Füll-und Ziehspachtel + Hä. Components: prestolith plastic Füll-und Ziehspachtel 499191 presto Härter

Kit Components. 120015 prestolith plastic Füll-und Ziehspachtel + Hä. Components: prestolith plastic Füll-und Ziehspachtel 499191 presto Härter 05.07.2013 Kit Components Product code Description 120015 prestolith plastic Füll-und Ziehspachtel + Hä Components: 120015a prestolith plastic Füll-und Ziehspachtel 499191 presto Härter Side: 1/7 Trykkdato:

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Fare! I henhold til EU/EØS 1272/2008 (CLP) og 1907/2006 (REACH) og norske regler.

SIKKERHETSDATABLAD. Fare! I henhold til EU/EØS 1272/2008 (CLP) og 1907/2006 (REACH) og norske regler. SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Produktnavn: Aceton(propanon) PRnr.: NA Bruksområde: NA Utgitt (dato): 25052011 SDS Versjon: 1.0 Kontaktperson: Gurpreet Kaur Rehal

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Supersvamp til bad

SIKKERHETSDATABLAD Supersvamp til bad SIKKERHETSDATABLAD Supersvamp til bad AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn Intern nr. Supersvamp til bad REN489 1.2 Identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD SR-37 LFM 48/S

SIKKERHETSDATABLAD SR-37 LFM 48/S 30026 - SR-37 LFM 48/S Utstedelsesdato: 2009-01-09 SIKKERHETSDATABLAD SR-37 LFM 48/S 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Handelsnavn SR-37 LFM 48/S Bruksområder Blyfri loddetinn.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING

SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 15.02.2007 Revisjonsdato

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) n. 1907/2006, artikel 31

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) n. 1907/2006, artikel 31 Side: 1/7 Avsnitt 1: Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser som frarådes Ikke

Detaljer

Sikkerhetsdataark. * * *Kapittel 1 - IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET* * *

Sikkerhetsdataark. * * *Kapittel 1 - IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET* * * * * *Kapittel 1 - IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET* * * 1.1 Produktidentifikator: Materialets navn: OBJET HA FULLCURE630, CLEAR Kjemisk familie akrylholdige blandinger

Detaljer