Besøk Agder Høringsutkast besøksstrategi for Agder Mars 2015 Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Besøk Agder 2030. Høringsutkast besøksstrategi for Agder 2015-2030. Mars 2015 Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner"

Transkript

1 Besøk Agder 2030 Høringsutkast besøksstrategi for Agder Mars 2015 Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner

2 Besøk Agder 2030 Innhold 1.0 Innledning Bakgrunn Prosess og medvirkning Begrepsbruk og definisjoner En regional besøksstrategi; hva så? Hvorfor satse på reiseliv? Trender og fremtidsbilder Situasjonsbeskrivelse Aktørene Lansdelsselskapet Visit Sørlandet AS og bedriftsklyngen USUS Reisemålselskap og vertskapskontor i Agder Kommersielle aktører Fellesgoder Opplevelser basert på natur, kultur og mat Infrastruktur Virkemidler for besøksnæringene Hvem besøker Agder og hvor bor de? Agders utfordringer og konkurransefortrinn Visjon, mål og strategier Visjon Mål Strategier Hvordan nå målet? Best for barn Best på gjenkjøp Kompetanse Innovasjon Struktur følger strategi Restrukturering av reisemålsselskap i Agder Realisering av strategi Handlingsprogram for VINN planen og tiltak under besøksstrategien

3 4.1.1 Tiltak knyttet til strategien best for barn Tiltak knyttet til strategien best på gjenkjøp Tiltak knyttet til strategien kompetanse Tiltak knyttet til strategien innovasjon Rapportering. Hvordan måle suksess? Oppfølging og samarbeid mot Vedlegg Vedlegg 1 Utdrag fra reiselivsstrategi for Agder fra Vedlegg 2 Organisering og gjennomføring av arbeidet med strategien Vedlegg 3 SWOT: Styrker, svakheter, trusler og muligheter for Agder

4 1.0 Innledning 1.1 Bakgrunn Den første felles reiselivsstrategi for Agderfylkene ble vedtatt i de to fylkestingene i desember Et sammendrag av denne finnes i vedlegg 1. Arbeidet med strategien involverte næringslivet og det øvrige virkemiddelapparatet bredt. Det ble siden besluttet å utarbeide en oversikt over totalt ressursbruk og finansiering av fellestiltak og vertskapsoppgaver i landsdelen, og i 2008 ble rapporten "Hele Sørlandet ett nettverk. Om verdiskaping og markedsføring" ferdigstilt. Den anbefalte bl.a. å etablere Visit Sørlandet AS. Selskapet ble etablert i 2010, samtidig som reiselivsnæringen i Agder fikk et Arenaprosjekt (USUS), med Visit Sørlandet som kontraktspartner for bedriftsklyngen. USUS er i 2015 inne i sitt 5. og siste år i Arena programmet og søker nå NCE status (Norwegian Centre of Expertise). Eksisterende reiselivsstrategi skal nå revideres, men denne gangen som del av en regional plan etter plan og bygningsloven: Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping (VINN). VINN planen skal ha et langsiktig perspektiv ( ), og i tillegg til reiseliv inkluderer planen tema som forskning og utvikling, landbruk og marine næringer, innovasjon i offentlig sektor og entreprenørskap/næringsutvikling/nyskaping. Formålet med VINN planen er å legge til rette for samarbeid og kompetansedeling som et bidrag til økt konkurranseevne og bærekraftig verdiskaping ved hjelp av innovasjon i privat og offentlig sektor i hele Agder. Tiltakene i planen skal bidra til å gjøre Agder til et bedre og mer attraktivt sted å bo, arbeide og besøke. Planprogrammet til VINN beskriver målgrupper, ambisjoner m.m. for hele planen. Revidert reiselivsstrategi skal vedtas sammen med resten av VINN planen sommeren Prosess og medvirkning Regionplan Agder 2020 utgjør grunnmuren for en strategisk satsing på besøksnæringene, mens oppdraget og mandatet er forankret i planprogrammet til VINN og i eksisterende reiselivsstrategi. I september 2014 utarbeidet fylkeskommunene en faktabeskrivelse for Agder i et besøksperspektiv. En innspillsgruppe har bidratt aktivt i strategiarbeidet, og temagruppe reiseliv har deretter utformet høringsutkastet. Høringsutkastet tar dessuten hensyn til regionale strategiske næringsplaner og inkluderer resultater fra annet relevant strategiarbeid. Vedlegg 2 gir en oversikt over hva som påvirker innholdet i denne strategien samt hvordan arbeidet så langt har vært organisert. 1.3 Begrepsbruk og definisjoner Et reiselivsprodukt består av mange ulike elementer, både kommersielle (overnatting, transport, servering, butikker, aktiviteter) og opplevelser basert på kunst og kultur, natur og mat. Mens reiselivsbegrepet er kontekstavhengig er begrep knyttet til besøk (besøkende, besøksmål, besøksnæringer eller besøksattraktivitet) både mer intuitive og overordnede. Hvor attraktivt Agder er i et besøksperspektiv spiller for øvrig også en viktig rolle når det gjelder å innfri målet om et sterkt, samlet og attraktivt Agder, ref. Regionplan Agder Besøksattraktivitet handler om å utvikle attraktive tilbud og steder med formål å tiltrekke seg besøk. Her skilles ikke mellom besøkets formål, hvem kunden er, eller geografisk tilhørighet. 3

5 Yrkestrafikk er dermed også inkludert. Besøksnæringer inkluderer handel, aktiviteter, servering, overnatting og transport, hvorav handel er den største målt i antall arbeidsplasser. Næringen kjennetegnes bl.a. ved at kunden må være personlig tilstede. I denne strategien suppleres reiselivsbegrepet med besøksbegrepet der dette er hensiktsmessig. Det foreslås samtidig å kalle strategien Besøk Agder En regional besøksstrategi; hva så? Fylkeskommunene tilstreber som regional planmyndighet at både kommersielle aktører så vel som andre offentlige aktører og fellesgodeprodusenter skal ha et eierskap til strategien. Strategien har ambisjoner på vegne av den enkelte aktør, men også for hele regionen samlet. Den må nødvendigvis være overordnet og generell, uten at dette må gå på bekostning av et ambisiøst innhold; strategien gir klare føringer når det gjelder retning og mål for Agder i et besøksperspektiv. Strategien foreslår hvordan vi kan skille oss ut og hva vi skal bli berømte for. Vi skal tørre å være unike. Da må vi samtidig begrense fokus og prioritere. På den måten kan et samlet virkemiddelapparat og næringsliv i fellesskap bidra til å gi Agder et løft mot Strategiens målgruppe er alle aktører som har delansvar for og drar nytte av at Agder fremstår som en attraktiv region å besøke. Aust- og Vest-Agder fylkeskommune som regional planmyndighet koordinerer arbeidet og fører strategien i pennen. Men det er næringen som spiller hovedrollen, skal stå til rors, bestemme farten og kjøre løpet mot Hvorfor satse på reiseliv? Besøksnæringene er en av verdens raskest voksende næringer og representerer et stort og uforløst verdiskapingspotensial for næringslivet internasjonalt, nasjonalt og regionalt i Agder. Verdiskaping i besøksnæringene skjer lokalt siden en opplevelse nødvendigvis må forbrukes samme sted som den produseres. Tilbud for besøkende bidrar også positivt til å øke bostedsattraktiviteten, og næringen er dermed også viktig i et distriktsperspektiv. Dersom man fordeler de besøkendes forbruk mellom by og land (distrikt), skjer ca. 10,7 milliarder kroner i norske storbyer, mens ca. 13,6 milliarder kr. av forbruker skjer utenfor storbyene. Potensialet for sektoren er høy. Fra 2003 til 2013 økte nordmenns totale feriebudsjett med 132 %. Imidlertid har store deler av økningen gått til utlandet. Trenden er likevel positiv ved at nordmenn ferierer stadig mer hjemme, særlig i sommermånedene (Kilde: Reiseundersøkelsen 2013, SSB). En ringvirkningsanalyse bestilt av Vekst i Lyngdal/Sørlandsbadet (TØI rapport 2015, ikke ferdigstilt) har beregnet at besøkende i Vest-Agder (basert på ca. 4 millioner overnattinger) forbruker mill. kr. totalt i Dette taller fordeler seg på transport, varehandel, overnatting og servering og opplevelser/aktiviteter, hvorav mill. kr. er i ferie- og fritidssammenheng, og 654 mill. er forretningstrafikk. 4

6 1.6 Trender og fremtidsbilder Sammen med Agderforskning, Forskningsrådet, og Senter for Reiseliv har Menon nylig utarbeidet en scenarioanalyse for norsk reiseliv; Norsk reiselivsnæring 2020 en scenarioanalyse. Rapporten sier blant annet at reiselivsnæringen er og blir den kraftigst voksende næringen globalt. Veksten vil komme fra fjerne markeder, noe som betyr at besøksmål med god infrastruktur vil ha de beste forutsetninger for å lykkes. Rapporten sier også at det vil bli en økende grad av konsolidering med færre og større aktører. Videre spår rapporten om en inntektspolarisering i den globale økonomiske utviklingen. Digitalisering er en annen trend og utfordring. Mens digitalisering før var synonymt med rimelig markedsføring er det i dag kostnadskrevende å være synlig digitalt; det finnes for eksempel ca. 70 millioner reiselivsblogger i Det vil dermed stadig bli mer krevende å skille seg ut, og besøksmål må investere i produkter som skiller det fra andre for å bli lagt merke til. Scenariet sier også at det stadig vil komme flere utlendinger til Norge; Europa er fortsatt størst men markedsmessig blir Kina stadig viktigere. I 2014 igangsatte USUS klyngen (se punkt 2.1.1) en foresight prosess. Oppdraget ble gjennomført av selskapet InFuture som sluttførte arbeidet og leverte rapport i februar Arbeidet har vært delt inn i tre faser; analysefase, trendprioritering og fremtidsbilder. Analysefasen ble gjennomført i forkant av første samling med Usus klyngen. På første samling identifiserte og rangerte næringen det den antok vil bli de viktigste trendene. 13 ulike megatrender ble gjennomgått, hvorav følgende 3 trender scoret høyest: 1) Mobilen som administrasjonssentral, 2) reisende blir hverandres rådgivere og 3) personalisering blir viktigere. På neste samling ble følgende tre fremtidsbilder drøftet; 1) Nisjeopplevelser som drivkraft, 2) Utforskende og miljøbevisst og 3) Turist på hjemmebane. I det første fremtidsbilde (nisjeopplevelser som drivkraft) er "kultur som reisemotivasjon" viktig. Det samme er "mobilen som administrasjonssentral" og "personalisering og lojalitetsbonus". I det andre fremtidsbilde (utforskende og miljøbevisst) står "konsepter for bedriftsmarkedet" sentrale. I tillegg "forsterker den digitale opplevelsen" og såkalte "myke fotavtrykk" er viktig. I det tredje og siste fremtidsbilde (turist på hjemmebane) står "reisende som hverandres rådgivere" sentralt. Her vil "reiseruter på tvers" samt "turistmatchingtjenester" være aktuelle. Følgende 10 tema vekket størst entusiasme hos klyngen: Trådløst nett til turister (Trådløse Sørlandet) Mobil betaling Mat som sentral del av opplevelsen Digital reiseplanlegging Digitale reiseassistenter basert på dataanalyse Handel som integrert del av reiseopplevelsen Turister som deltar selv Usus-appen som administrasjonssentral Filmer som reisemotivasjon Nye overnattingskonsepter Rapporten finnes i sin helhet på men kan også sendes pr. e-post på forespørsel. Forespørsel sendes til og merkes med saksnummer 14/

7 2.0 Situasjonsbeskrivelse Generelt er sol, sommer, kystkultur og Kristiansand Dyrepark med Sabeltann viktige drivere for Agder som besøksregion. Setesdal og andre dalføre i indre strøk tiltrekker seg også i betydelig grad gjester på gjennomfart eller som nyter naturbaserte opplevelser. Kristiansand er trafikknutepunkt når det gjelder vei, jernbane og fly, i tillegg til fergeforbindelser til og fra kontinentet. 2.1 Aktørene Lansdelsselskapet Visit Sørlandet AS og bedriftsklyngen USUS Visit Sørlandet er regionens landsdelsselskap. Visit Sørlandet ble etablert våren 2010, og er i dag et selskap med høy kunnskap og kompetanse innen digital kommunikasjon og markedsføring via sosiale medier. Selskapets eies av næringen (22 %), kommunene i regionen (24,6 %) og Aust- og Vest-Agder fylkeskommune (53,4 % - lik eierandel mellom Aust- og Vest-Agder). Selskapet har i 2015 tilsammen 6 årsverk samt tilknyttede ressurser innenfor ulike kompetanseområder som er viktige for måloppnåelsen. Lansdelselskapet Visit Sørlandet AS ble etablert samtidig som næringen i Agder fikk et Arenaprosjekt (USUS), og selskapet er kontraktspartner for bedriftsklyngen. USUS er i 2015 inne i sitt 5. og siste år i Arena programmet (nasjonal satsing på utvikling av regionale næringsmiljøer) og søker nå NCE status. USUS er et nettverk for bedrifter i reiselivs-, opplevelses- og kulturnæringene i Agder og Telemark. Over 90 bedrifter deltar i klyngesamarbeidet, og store og små aktører jobber side om side. USUS har et dedikert fokus på gjenkjøp. Arbeidet i USUS er organisert som et prosjekt i Visit Sørlandet Reisemålselskap og vertskapskontor i Agder Inkludert Visit Sørlandet har Agder i 2015 ni virksomheter som har vertskap, utvikling, markedsføring, salg og/eller kompetanseutvikling for besøksnæringene som hovedformål. Virksomhetene har totalt 28 fast ansatte, i tillegg til sesongansatte. Disse er: Sirdalsferie AS, Farsund 365, Vekst i Lyngdal, Turistkontoret for Lindesnesregionen, Visit Sørlandet, Grimstad Turistkontor, Arendal turistkontor/arendal kommune, Risør Turistkontor og Visit Setesdal. Med unntak av Visit Sørlandet og Visit Setesdal dreier det seg om små selskap med få ansatte og med en omsetning på under kr. 2,5 millioner. Virksomhetene har en totalomsetning på ca. 37 millioner kr. Næringslivet bidrar årlig med ca. 20 % i form av tilskudd eller kjøp av tjenester. Kommunene i Agder har også eierinteresser i og/eller gir tilskudd til ett eller flere av virksomhetene, og kommunene bidrar årlig med kr. 13,5 millioner samlet. I tillegg har Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner eierinteresser i Visit Sørlandet AS og bidrar økonomisk. Seks av de ni virksomhetene driver helårsåpne vertskapskontorer i egen regi. I tillegg driftes seks helårsåpne vertskapskontor av andre (kommuner, bedrifter o.a.). 6

8 Visit Setesdal/Destinasjon Hovden Visit Setesdal som ivaretas av Destinasjon Hovden er det største destinasjonsselskapet i Agder, med 4 årsverk fordelt på 5 ansatte. Selskapets oppdrag omfatter utvikling, gjennomføring og koordinering av markedsføring av Setesdal som reisemål, med størst vekt på sommer for hele regionen og på vinter for Hovden. I tillegg driver selskapet med felles kompetansetiltak, vertskapsopplæring, utvikling av infrastruktur, representasjon, posisjonering og koordinering for å fremme Setesdal i et besøksperspektiv. Aktuelle prosjekter er "Bærekraftige reisemål" og "Skilting av turløyper" Kommersielle aktører Handel: Regionens mange by- og tettsteder med sine spesialiteter er attraktive for besøkende. Agder har også store aktører som Sørlandssenteret og flere andre regionale handelssentra. I tillegg etablerte IKEA Norge seg i Lillesand i Overnatting og servering: Statistikkgrunnlaget (SSB) viser at det finnes ca tilgjengelige kommersielle senger i Agder i De fleste store hotellkjedene er representert i Kristiansand og Arendal (Choice, Thon, Rica og Scandic). I tillegg finnes det flere andre hoteller og resorts som ikke er knyttet opp mot nasjonale kjeder. En stor andel av overnattinger skjer ved utleie av feriehus, hytter og leiligheter samt besøk hos slekt og venner. Disse overnattingene inngår ikke i det offisielle statistikkgrunnlaget fra SSB. Kristiansand Dyrepark AS er en viktig drivkraft for utvikling av besøksnæringene i Agder. Parken åpnet i 1966, og er i dag en av landets største familieattraksjoner med et komplett opplevelsestilbud for hele familien, inkludert overnatting. Det var i underkant av besøkende i De siste 15 årene har bedriften investert over 650 mill. kr. i parken. I tillegg er besøkstallet doblet, omsetningen økt med 300 %, og resultatet firedoblet i denne perioden. Aktiviteter og opplevelser: Agder har en rekke andre aktører som tilbyr opplevelser: Sørlandsbadet i Lyngdal, Aquarama og Kilden i Kristiansand, Den Lille Dyrehage på Brokelandsheia, Vitensenteret Sørlandet i Arendal, Mineralparken/klatreparken på Evje m.fl. Agder er også vertskap for en rekke musikkfestivaler, bl.a. Canal Street Festival (Arendal), Hove (Arendal), Palmesus (Kristiansand), Eikerapen Roots Festival (Åseral) og Fjellparkfestivalen (Flekkefjord). Transportører: Color Line AS er Norges største cruise- og transportrederi. Selskapets flåte på seks skip transporterer mer enn fire millioner passasjerer hvert år. Super Speed trafikkerer mellom Kristiansand og Hirtshals. I tillegg trafikkerer Fjord Line Ekspress samme strekning i sommerhalvåret. NSB og Sørlandsbanen frakter 6 millioner passasjerer årlig mellom Stavanger og Oslo via Kristiansand. Avinor er et statseid aksjeselskap under samferdselsdepartementet og har ansvar for infrastrukturen på Kjevik lufthavn. Avinor samarbeider med ulike flyselskap, bilutleiebyråer m.m. 7

9 2.2 Fellesgoder Et fellesgode kjennetegnes ved at det er tilgjengelig for alle samtidig som fordelen av godet ikke kan gjøres eksklusiv for den som betaler. Fellesgoder utgjør en viktig del av tilbudet for besøkende til Agder og slike goder øker både bostedets og besøksmålets attraksjons- og konkurransekraft. Det kan ikke forventes at kommersielle aktører tar ansvar for fellesgoder som er innenfor andres ansvarsområde. Det er med andre ord viktig med samarbeid mellom privat og offentlig sektor. Fellesgoder som er nyttige for næringsaktørene (felles markedsføring, opplæringstiltak, ringvirkningsanalyser etc.) og fellesgoder som er nyttige for gjestene (løypepreparering, merking og skilting, informasjon, forskjønning av fellesområder, WC etc.) overlapper hverandre. Fellesgoder tar utgangspunkt i både kultur- og naturressurser, men inkluderer også infrastruktur som veg, lufthavn- og havnefasiliteter Opplevelser basert på natur, kultur og mat Natur: Setesdal Vesthei Ryfylkeheiene og Setesdal Austhei har status som Nasjonale villreinområder. Det er et nasjonalt mål og ansvar og sikre villreinen i norsk fauna, men det er behov for mer kunnskap om villrein i et besøksperspektiv. Lista i Farsund har unike vindforhold og er attraktiv for bølgesurfing, kiting og windsurfing. I tillegg byr Lista et unikt fugleliv med internasjonal attraksjonskraft. Skjærgården langs Agders kyst representerer en viktig ressurs for besøksnæringene. Opplevelser knyttet til skjærgården omfatter båt- og kajakkturer, strandliv, fyrferie, eller besøk i de mange uthavner og gjestehavner. Etableringen av Raet nasjonalpark mellom Lyngør og Grimstad vil kunne forsterke dette ytterligere. Høgfjellet, særlig i Bykle, Sirdal og Åseral representerer en ressurs for naturopplevelser og aktiviteter året rundt. Hovden og Sirdal er i tillegg viktige vintersportssted med regional, nasjonal og internasjonal attraksjonskraft. Barnevandrerstien gjennom indre Agder er en 139 km lang merket sti tuftet på historiske hendelser. Stien har potensiell attraksjonskraft og videreutvikles av ulike offentlige aktører i fellesskap. I forhold til å utvikle naturen som opplevelsesarena spiller aktører som DNT Sør en viktig rolle. Det samme gjør de regionale friluftsrådene. Kultur: Agder har flere museer (kulturhistoriske, kunst- og naturmuseum) med ca. 50 ulike formidlingsarenaer, et årlig besøkstall på i overkant av De største er Aust-Agder kulturhistorisk senter (Kuben), Grimstad bys museum, Setesdalsmuseet, Vest-Agder museet og Lindesnes fyrmuseum. Sistnevnte er også Norges sydligste punkt og landets eldste fyrtårn med ca besøkende pr. år. De historiske byene langs Agders kyst er en ressurs i et besøksperspektiv. De er unike i norsk og europeisk sammenheng. Internasjonalt bidrar også byene til å skille Agder positivt ut fra øvrige besøksopplevelser i Norge. Perleraden er en sykkelrute/opplevelse som går mellom disse byene i Aust-Agder. Den nedlagte gruvebyen Knaben øverst i Kvinesdal har kulturhistoriske verdier med potensiell attraksjonskraft. Mat: Mat og matkultur inngår som en viktig ingrediens i utvikling av et besøksmål. Dagens generasjon av kokker er opptatt av å bruke lokale råvarer, formidle historien til produktet og produsenten slik at gjestene får en god matopplevelse, også i Agder. Opplevelser knyttet til mat i Agder er representert gjennom gårds- og delikatessebutikker, spise- og serveringssteder med fokus på det ekte og autentiske, basert på lokale råvarer og personlig vertskap. Agders 8

10 mattradisjoner blir godt ivaretatt. Kyststripen i Agder byr på reker og annen sjømat av høy kvalitet. I tillegg produseres det vilt og sau i regionen. Bøndene satser også på frukt og bær. Agder er også kjent for produksjon av lokalt øl så vel som akevitt og eplebrennevin Infrastruktur Infrastrukturen (vegstandard, lufthavn, havnefasiliteter etc.) i Agder påvirker besøksattraktiviteten, så vel som bo- og bedriftsattraktiviteten. Kvaliteten på dagens infrastruktur har klare forbedringsområder, både i et bosteds- og besøksperspektiv. Prosessarbeidet har pekt på at infrastruktur, særlig vegstandard, som viktig for Agder. Samtidig vil ikke dette området bli viet oppmerksomhet i denne strategien, da andre fora og planer arbeider kontinuerlig med disse problemstillingene. Dette dokumentet vil kun understreke viktigheten av at utvikling av infrastruktur blir en prioritert samfunnsoppgave Virkemidler for besøksnæringene Innovasjon Norge (IN), Norges Forskningsråd og SIVA (Selskapet for industrivekst), Fylkesmannsembetene, fylkeskommunene, og kommunene med deres nærings- og kompetansefond, representerer alle ulike virkemidler for besøksnæringene i Agder. IN, forskningsrådet og SIVA har flere typer program rettet mot klynge- og nettverksbasert utvikling, for eksempel NCE-programmet, Arenaprogrammet, bedriftsnettverk og VRIprogrammet (Virkemidler for regional FoU og innovasjon). De nasjonale programmene holder høy kvalitet og er gjenstand for kontinuerlig utvikling. Midlene fra fylkeskommunene inkluderer overføringer fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (regionale utviklingsmidler), konsesjonskraftmidler og egne inntekter. Deler av midlene fordeler fylkeskommunene videre til IN. IN forvalter den bedriftsrettede delen mens fylkeskommunen forvalter den tilretteleggende bruken av midlene. Bygdeutviklingsmidler er overføringer fra Landbruks- og matdepartementet og fordeles mellom IN og Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder. Når det gjelder virkemiddelbruken fra fylkesmannen generelt vil det være flere områder, spesielt på areal, forvaltning, vern, miljø og matproduksjon, som indirekte bidrar til å legge til rette for utvikling av produkter og opplevelser. IN sin nasjonale ramme er midler overført fra Nærings- og fiskeridepartementet og Landbruks- og matdepartementet. I motsetning til fylkeskommunene, kan IN bidra med finansiering til kommersielle enkeltaktører og nettverk. De bistår med profilering, kompetanse, nettverk, rådgivning og finansering. 2.3 Hvem besøker Agder og hvor bor de? Langt over halvparten av Agders gjester bor i private hytter og hus. Tyngden av kommersiell overnattingsvirksomhet er på campingplasser og leilighetsanlegg. Nye fullserviceanlegg bidrar til verdiskapning, også utover egen virksomhet. Det er store sesongsvingninger og variasjon i lønnsomhet hos disse bedriftene. Norske gjester dominerer og representerer samtidig en kilde til gjenkjøp for næringen. Av de 1,8 millioner registrerte gjestedøgn i 2013 var hele 1,5 millioner nordmenn (87 %). Over 1 million registreres i juni, juli og august. Agder er en sentral innfallsport for utlendinger som kommer til Norge med egen bil. Den 9

11 internasjonale trafikken, selv om den er relativt beskjeden, representerer viktig trafikk fordi den gjerne forlenger sesongen. Vintertrafikken fra det danske markedet til innlandskommunene er viktig. Regionen har hatt en lavere vekst i antall kommersielle gjestedøgn i forhold til landet samlet sett. I år 2000 ble det registrert ca. 1,6 millioner kommersielle overnattinger i Agder. I 2013 var tallet steget til ca. 1,8 millioner, en økning på ca. 14 %, men for landet som helhet var det i samme periode en økning på 23 %. Tallene omfatter kun kommersielle overnattingskategorier. Den største andelen av besøkende overnatter i ikke-kommersielle overnattingskategorier; 66 % i Aust-Agder og 61 % i Vest- Agder (TØI rapport 867/2006). Det er også store forskjeller i antall registrerte overnattinger på de ulike overnattingskategoriene mellom Norge og Agder. 11 prosentpoeng mer enn landsgjennomsnittet overnatter f.eks. i kategorien hytte, mens 24 prosentpoeng færre enn landsgjennomsnittet overnatter i kategorien hotell. 2.4 Agders utfordringer og konkurransefortrinn På bakgrunn av diskusjoner og gruppearbeid i løpet av prosessen har det dannet seg et bilde av hvilke utfordringer Agder har i et besøksperspektiv, samt hvilke konkurransefortrinn som er fremtredende. Det ble innledningsvis utarbeidet en SWOT analyse hvor følgende styrker, svakheter, trusler og muligheter ble definert (se vedlegg 3). Styrker: Regionen har et godt og positivt omdømme som besøksregion nasjonalt. Regionen har et bra klima sammen med sterke merkevarer, særlig Dyreparken og Sabeltann. Internasjonalt har Setesdal en posisjon med hensyn til kultur og natur i tillegg til å være gjennomfartsvei. Agder har også attraktive og tilgjengelige naturressurser. Særlig fremstår skjærgården som attraktiv, men høgfjellet, heiene og dalførene har også potensiell konkurransekraft. Svakheter: Til tross for et godt og positivt omdømme nasjonalt fremstår Agder utydelig og uten en samlende visjon for utvikling. I tillegg har besøksnæringene i Agder få lønnsomme bedrifter. En annen svakhet er at opplevelsestilbudet utenom sommersesongen fremstår som dårlig og med variabel kvalitet. Trusler: Agder opplever økt konkurranse, både fra andre norske, men også fra internasjonale besøksmål. I tillegg velger svært mange nordmenn utenlandske besøksmål til fordel for de norske. En mulig årsak til dette er lavpristransport og bedre pakkede tilbud andre steder. Muligheter: Det eksisterer en investeringsvillighet hos enkelte aktører i regionen. Dette vil i så fall gi en positiv utvikling for Agders samlede opplevelsestilbud, og regionen styrker sin attraksjonskraft. I tillegg vil trender som omhandler ren natur, miljø, helse, aktivitet etc. (bærekraftige reisemål) slå ut positivt for Agder. 10

12 Konkurransefortrinn: Agder har et godt og positivt omdømme nasjonalt som besøksregion. Agder har sterke merkevarer på det nasjonale markedet i Dyreparken og Sabeltann. I den sammenheng spiller klima også positivt inn. Setesdal har en posisjon med hensyn til kultur, natur og som gjennomfartsvei internasjonalt. Agder har attraktive og tilgjengelige naturressurser. Skjærgården er særlig attraktiv for besøkende, men høgfjellet, heiene og dalførene har også potensiell konkurransekraft. Agders geografisk beliggenhet med nærhet til Europa og korteste vei fra Europa til fjordene. Forslag til visjon, mål og strategier fremmes i lys av definert utfordringsbilde sammen med eksisterende konkurransefortrinn. 11

13 3.0 Visjon, mål og strategier VINN planen skal sette et samlet overordnet mål for næringsutvikling og verdiskaping i Agder. I tillegg sier planprogrammet at det skal utarbeides mål for planens ulike tema, inkludert for reiseliv. Utforming av visjon, mål og strategier for reiseliv er gjort med utgangspunkt i Agders konkurransefortrinn, og strategien skal bidra til at disse videreutvikles, forsterkes og synliggjøres. Denne tankegangen følger prinsippene for smart spesialisering. Det vil også være en fordel om strategien prioriterer områder der investeringsviljen hos næringen er størst, samt hvor kundens betalingsvillighet er høyest og hvor aktørene i næringen kan få flest lønnsomme kunder. 3.1 Visjon Agder skal bli "best for barn". I 2030 er Agder Nordens mest attraktive region å besøke for barnefamilier. Visjonen er næringsnøytral og uavhengig av årstid så vel som geografi. Den fremstår som en fellesnevner for besøksnæringenes ulike deler av verdikjeden. Samtidig inkluderer visjonen en tydelig retning for ønsket utvikling og viser hvilken posisjon regionen ønsker å ta på sikt. Det vil stadig bli mer krevende å hevde seg i konkurranse med andre besøksmål både nasjonalt og internasjonalt. Det vil derfor være av stor betydning for Agders fremtidige konkurransekraft i et besøksperspektiv at regionen klarer å tiltrekke seg oppmerksomhet. Det er kun mulig om budskapet spisses kraftig. Å bli lagt merke til som Nordens mest attraktive region å besøke for barnefamilier er sannsynligvis den mest opplagte mulighet sett i lys av eksisterende konkurransefortrinn: Agder har få eller ingen konkurrenter nasjonalt med like gode eller bedre forutsetninger for å innfri denne visjonen. Visjonen vil være hensiktsmessig med hensyn til mange ulike målgrupper. Den vil gi grunnlag for å lage en god kommunikasjon og gi retning for virksomhetsutvikling. Visjonen forankres hos aktørene i et langsiktig perspektiv. Blant annet vil tiltak under de ulike fokusområder bidra til det. 3.2 Mål Besøksnæringene i Agder skal ha lønnsomme og konkurransedyktige bedrifter. I et langsiktig perspektiv vil lønnsomhet alene ikke være en drivkraft. Det er derfor viktig å inkludere de øvrige bærekraftprinspippene i målsettingen. Miljømessig bærekraft: Vi skal ha et særlig fokus på bevaring av kultur og natur, reduksjon av lokal forurensning, ressurseffektivitet og lave klimagassutslipp (det grønne skifte). Sosial bærekraft: Vi skal styrke sosiale verdier ved å ha fokus på jobbkvalitet for ansatte og vi skal satse på gjestfrihet, trygghet og opplevelseskvalitet. 12

14 3.3 Strategier Hvordan nå målet? Aktørene når målet ved å satse systematisk på følgende strategier: Strategier Best for barn Best på gjenkjøp Kompetanse Innovasjon Fokusområder beskrevet under hver strategi samt tiltakene i neste kapittel vil komme til å endre seg over tid Best for barn Aktørene i besøksnæringene når målet om økonomisk, sosial og miljøvennlig bærekraft ved å ha en dedikert og langsiktig satsing på å bli "best for barn". Strategien er en direkte oppfølging av visjonen, men mens visjonen handler om spissing, merkevarebygging og posisjonering for at regionen får den nødvendig oppmerksomhet, handler strategien om å utvikle, videreutvikle og tilpasse etterspurte produkter, tilbud og opplevelser i et familieperspektiv. Strategien handler også om hvordan opplevelser og tilbud kommuniseres og spisses mot utvalgte målgrupper. Kundene må møtes på de riktige digitale (og analoge) flater og aktørene må være tilstede i de riktige kanaler. Agder skal oppfattes som en attraktiv region å besøke for barnefamilier nasjonalt; men strategien har også en internasjonal ambisjon. Konkurransefortrinn; hva skal vi forsterke, utvikle og synliggjøre? Agder er allerede feriemål nr. 1 for barnefamilier i Norge med Dyreparken, Sabeltann, Kardemomme by m.m. på tilbudslisten. Regionen har i tillegg Aquarama, Kilden, Hovden, Vitensenter Sørlandet etc. og det foreligger planer om utvikling av nye attraksjoner; bl.a. Knertenland og Eliasland. Vi har et godt klima / sommer og sol med flest soldager i Norge. Vi har et positivt omdømme på det nasjonale markedet, særlig familiemarkedet. Vi har familievennlige attraksjoner, aktiviteter og opplevelser. Fokusområder 1. Utvikle aktiviteter og opplevelser (kunst og kultur, mat, natur) som etterspørres av barnefamilier. 2. Utvikle nye markeder basert på eksisterende tilbud og opplevelser. 3. Utvikle nye sesonger og forlenge eksisterende sesonger: "Agder i et 365 perspektiv." 13

VINN Agder. Reiseliv: "En konkurransedyktig og lønnsom besøksnæring" [Verdiskaping +Innovasjon]

VINN Agder. Reiseliv: En konkurransedyktig og lønnsom besøksnæring [Verdiskaping +Innovasjon] visitnorway.com, Reiseliv: "En konkurransedyktig og lønnsom besøksnæring" Høringskonferanse 8. april 2015, Sam Eyde videregående skole, Arendal VINN Agder [Verdiskaping +Innovasjon] BESØK AGDER 2030 -

Detaljer

Besøk Agder 2030. Besøksstrategi for Agder 2015-2030. Vedtatt av fylkestingene i Aust- Agder og Vest-Agder 16./17. juni 2015

Besøk Agder 2030. Besøksstrategi for Agder 2015-2030. Vedtatt av fylkestingene i Aust- Agder og Vest-Agder 16./17. juni 2015 Besøksstrategi for Agder 2015-2030 Vedtatt av fylkestingene i Aust- Agder og Vest-Agder 16./17. juni 2015 Innhold 1.0 Innledning... 2 1.1 Bakgrunn, prosess og begrepsbruk... 2 1.2 En regional besøksstrategi;

Detaljer

Besøk Agder 2030. Redigert forslag besøksstrategi for Agder 2015-2030 til politisk behandling i Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner

Besøk Agder 2030. Redigert forslag besøksstrategi for Agder 2015-2030 til politisk behandling i Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner Redigert forslag besøksstrategi for Agder 2015-2030 til politisk behandling i Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner Mai / juni 2015 Innhold 1.0 Innledning... 2 1.1 Bakgrunn, prosess og begrepsbruk...

Detaljer

Fotograf: Peder Austrud, Visit Sørlandet BESØK AGDER 2030

Fotograf: Peder Austrud, Visit Sørlandet BESØK AGDER 2030 Fotograf: Peder Austrud, Visit Sørlandet BESØK AGDER 2030 BESØK AGDER 2030 Besøk Agder 2030 er en del av Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder, vedtatt av fylkestingene 16./17.

Detaljer

Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder 2015-2030

Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder 2015-2030 Flumill Innovasjon Norge UiA Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder 2015-2030 VINN Agder oppstartskonferanse 25. september2014, Rica Dyreparken Hotel V VERDISKAPING VINN Agder INNOVASJON

Detaljer

Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder (VINN Agder) - Høringsuttalelse

Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder (VINN Agder) - Høringsuttalelse ÅMLI KOMMUNE SAKSUTGREIING Utv.saksnr: Møtedato: Utval: 15/77 18.06.2015 Kommunestyret Arkivref: 2015/229-2 Saksbeh.: Tarjei Retterholt, Næringsrådgjevar Avdeling: Plan- og næringsavdelinga Dir.tlf.: 37185261

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS Reiselivsnæringen i Hallingdal Hallingdal Reiseliv AS Reiselivets betydning for Hallingdal Sysselsettinga som følge av direkte og indirekte reiselivsrelatert etterspørsel er for Hallingdal beregnet til

Detaljer

Fremtidig organisering av reiselivet i Region Bergen «En større region bedre muligheter for alle» Ole Warberg

Fremtidig organisering av reiselivet i Region Bergen «En større region bedre muligheter for alle» Ole Warberg Fremtidig organisering av reiselivet i Region Bergen «En større region bedre muligheter for alle» Ole Warberg Oss; 40 ansatte / 24 årsverk / 101,5 mill. omsetning / FF + MICE / Utenriksdepartementets

Detaljer

BUSKERUD ET REISELIVSFYLKE REGIONAL PLAN FOR REISELIV OG BFKS ROLLE. Lampeland 11.nov 2015

BUSKERUD ET REISELIVSFYLKE REGIONAL PLAN FOR REISELIV OG BFKS ROLLE. Lampeland 11.nov 2015 BUSKERUD ET REISELIVSFYLKE REGIONAL PLAN FOR REISELIV OG BFKS ROLLE Lampeland 11.nov 2015 Hva er reiseliv? definisjon! Reiseliv: Personers reise og opphold utenfor det geografiske området hvor de vanligvis

Detaljer

Reiseliv Først mot fremtiden. Reiseliv og landbruk

Reiseliv Først mot fremtiden. Reiseliv og landbruk Reiseliv Først mot fremtiden Reiseliv og landbruk Om meg: Bente Bjerknes Teamleder for næringsutvikling Reiselivsfaglig bakgrunn Lang fartstid i fylkeskommunen Reiseliv - definisjoner Reiseliv: Personers

Detaljer

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser.

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Handlingsprogram for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Mål for nyskaping og næringsutvikling Regional plan for nyskaping og næringsutvikling

Detaljer

Norsk Elgfestival 2014 Søknad om støtte

Norsk Elgfestival 2014 Søknad om støtte Saknr. 14/5014-3 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Norsk Elgfestival 2014 Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner prosjektet Norsk Elgfestival 2014 forenlig med Regional plan for

Detaljer

Virkemiddelapparatet og Trøndersk reiselivsstrategi. Susanne Bratli fylkesråd for regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune

Virkemiddelapparatet og Trøndersk reiselivsstrategi. Susanne Bratli fylkesråd for regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune Virkemiddelapparatet og Trøndersk reiselivsstrategi Susanne Bratli fylkesråd for regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune Reiseliv - ei viktig næring Nord-Trøndelag : Økning på 22,6% fra 2001 til

Detaljer

REGION VALDRES. Sak nr.50:17. Høring, planprogram Regional plan for verdiskaping, Regional Plan for kompetanse og Regional plan for samferdsel

REGION VALDRES. Sak nr.50:17. Høring, planprogram Regional plan for verdiskaping, Regional Plan for kompetanse og Regional plan for samferdsel REGION VALDRES Sak nr.50:17 Høring, planprogram Regional plan for verdiskaping, Regional Plan for kompetanse og Regional plan for samferdsel Jørand Ødegård Lunde 0 MØTEBOK Side 1 av 6 Sak nr: 50-/-17 Høring,

Detaljer

Program 8.november. 13:00-13:45 «Analog kommunikasjon i digitale kanaler - hva virker i sosiale medier?» Cecilie Thunem-Saanum, Cecilie TS

Program 8.november. 13:00-13:45 «Analog kommunikasjon i digitale kanaler - hva virker i sosiale medier?» Cecilie Thunem-Saanum, Cecilie TS Program 8.november 10:00-10:30 «Destinasjon Norge» - nasjonal reiselivsstrategi, Sørlandet og veien videre? Heidi Sørvig, daglig leder Visit Sørlandet 10:30-11:00 Hva gjør vi for å få flere gjester fra

Detaljer

Effektiv organisering i Fjord Norge skal bidra til mer lønnsomhet for næringen, hvordan? Kristian B. Jørgensen Adm. dir Fjord Norge AS

Effektiv organisering i Fjord Norge skal bidra til mer lønnsomhet for næringen, hvordan? Kristian B. Jørgensen Adm. dir Fjord Norge AS Effektiv organisering i Fjord Norge skal bidra til mer lønnsomhet for næringen, hvordan? Kristian B. Jørgensen Adm. dir Fjord Norge AS 2 HVORFOR EFFEKTIVISERE? 3 39 % av tiden brukes operativt 4 43 % av

Detaljer

Reiselivsstrategi visitnorefjell Krødsherad, Sigdal, Modum 2013 2020

Reiselivsstrategi visitnorefjell Krødsherad, Sigdal, Modum 2013 2020 Reiselivsstrategi visitnorefjell Krødsherad, Sigdal, Modum 2013 2020 Formål: Strategien skal sikre at regionen videreutvikles, arbeidet siste tre år videreføres og at det tas ytterligere steg for å nå

Detaljer

Bærekraftig reiseliv i pakt med natur og lokalsamfunn. Kongsberg 7.desember 2009 Ingunn Sørnes, prosjektleder Bærekraftig reiseliv 2015

Bærekraftig reiseliv i pakt med natur og lokalsamfunn. Kongsberg 7.desember 2009 Ingunn Sørnes, prosjektleder Bærekraftig reiseliv 2015 Bærekraftig reiseliv i pakt med natur og lokalsamfunn Kongsberg 7.desember 2009 Ingunn Sørnes, prosjektleder Bærekraftig reiseliv 2015 Tema 1. Reiseliv i endring 2. Norge et bærekraftig reisemål 3. Bærekraftig

Detaljer

Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling

Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling Saknr. 12/11896-26 Saksbehandler: Ingrid Lauvdal Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med følgende forslag

Detaljer

Forslag til Handlingsprogram 2015 (16) - Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark

Forslag til Handlingsprogram 2015 (16) - Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark Saknr. 14/8511-20 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Forslag til Handlingsprogram 2015 (16) - Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark 2012-2017 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar det framlagte

Detaljer

Rådet for nasjonalparkkommuner Strategidokument og handlingsplan vedtatt februar 2013

Rådet for nasjonalparkkommuner Strategidokument og handlingsplan vedtatt februar 2013 Rådet for nasjonalparkkommuner Strategidokument og handlingsplan vedtatt februar 2013 UTGANGSPUNKT:! Nasjonalparkkommunene forholder seg til dagens lovverk som er gitt av MD og DN.! Strategi og handlingsplan

Detaljer

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015.

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015. Innovasjon Norge Hovedkontoret Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/51-23 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 - Oppdragsbrev til Innovasjon Norge 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Kort og godt - opplevelsesproduksjon

Kort og godt - opplevelsesproduksjon Kort og godt - opplevelsesproduksjon Stimulere de beste prosjektene innen konseptuering av salgbare pakker av opplevelser rettet mot kortferiemarkeder Forpliktende samarbeid mellom ulike aktører for å

Detaljer

Cruisestrategi for Bergen - Tiltak vedrørende cruisetrafikken i Bergen

Cruisestrategi for Bergen - Tiltak vedrørende cruisetrafikken i Bergen Byrådssak 422/16 Cruisestrategi 2016-2020 for Bergen - Tiltak vedrørende cruisetrafikken i Bergen 2017-2020 ESDR ESARK-1134-201601452-104 Hva saken gjelder: har nylig lagt frem «Cruisestrategi for Bergen

Detaljer

Strategi. Fiskeri- og kystdepartementets strategi for kystbasert reiseliv

Strategi. Fiskeri- og kystdepartementets strategi for kystbasert reiseliv Strategi Fiskeri- og kystdepartementets strategi for kystbasert reiseliv 2008-2011 Bakgrunn... 4 Hovedmål: Bedre samarbeid mellom fiskeri- og havbruksnæringen og reiselivsnæringen... 4 Handlinger... 4

Detaljer

Bestillingsbrev til fondsstyret for Regionalt forskningsfond Agder fra januar 2016

Bestillingsbrev til fondsstyret for Regionalt forskningsfond Agder fra januar 2016 Bestillingsbrev til fondsstyret for Regionalt forskningsfond Agder fra januar 2016 1. Bakgrunn for regionale forskningsfond Regionale forskningsfond skal styrke forskning for regional innovasjon og utvikling

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: U Lnr.: 1143/17 Arkivsaksnr.: 17/ Handlingsplan for bærekraftig reisemålsutvikling 2. Søknad om prosjektstøtte

Saksframlegg. Ark.: U Lnr.: 1143/17 Arkivsaksnr.: 17/ Handlingsplan for bærekraftig reisemålsutvikling 2. Søknad om prosjektstøtte Saksframlegg Ark.: U64 233 Lnr.: 1143/17 Arkivsaksnr.: 17/233-2 Saksbehandler: Jon Sylte GODKJENNING AV HANDLINGSPLAN FOR BÆREKRAFTIG REISEMÅLSUTVIKLING - SØKNAD OM TILSKUDD Vedlegg: 1. Handlingsplan for

Detaljer

RFFs Årskonferanse 4. juni Fagdirektør Geir Bekkevold UD

RFFs Årskonferanse 4. juni Fagdirektør Geir Bekkevold UD RFFs Årskonferanse 4. juni 2014 Fagdirektør Geir Bekkevold UD (gb@mfa.no) Ny organisering EØS- og EU-minister SMK/Samordningsminister Vi er alle europaministre Pådriveransvar 2 Ny organisering Team Norway

Detaljer

Opplev Marnardal. Trainee prosjekt 2014 SAMMENDRAG

Opplev Marnardal. Trainee prosjekt 2014 SAMMENDRAG Opplev Marnardal Trainee prosjekt 2014 Turistkontoret for Lindesnesregionen SAMMENDRAG Prosjektet skal gjennom samarbeid og samhandling mellom næringsdrivende i området - sammen med lag, foreninger, private

Detaljer

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 107/09 Fylkesrådet

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 107/09 Fylkesrådet Journalpost.: 09/16202 Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 107/09 Fylkesrådet 29.06.2009 Reiselivsstrategi for Nordland - opplevelser langs verdens vakreste kyst Sammendrag Fylkesrådet

Detaljer

Innovasjonsfremmende satsinger for regional utvikling. Direktør Astrid Langeland Ullevål 19.01.2010

Innovasjonsfremmende satsinger for regional utvikling. Direktør Astrid Langeland Ullevål 19.01.2010 Innovasjonsfremmende satsinger for regional utvikling Direktør Astrid Langeland Ullevål 19.01.2010 Innhold Litt om innovasjon Slik jobber Innovasjon Norge Litt om Innovasjon Norges samarbeids programmer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hans Ole Wærsted Arkiv: 123 Arkivsaksnr.: 10/109

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hans Ole Wærsted Arkiv: 123 Arkivsaksnr.: 10/109 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hans Ole Wærsted Arkiv: 123 Arkivsaksnr.: 10/109 REGIONAL DELPLAN FOR REISELIV I BUSKERUD HØRINGSSVAR FRA SIGDAL KOMMUNE Rådmannens forslag til vedtak: Sigdal kommune oversender

Detaljer

Handlingsprogram næring 2015

Handlingsprogram næring 2015 Handlingsprogram næring 2015 Vedtatt i fylkestinget 21. oktober 2014 Innhold: Innledning... side 2 Del 1: Løpende aktiviteter side 3 Del 2: Pågående prosjekter.. side 4 Del 3: Nye prosjekter side 4 3.1

Detaljer

Opplevelser langs verdens vakreste kyst strategi for reiseliv- og opplevelsesnæringer i Nordland

Opplevelser langs verdens vakreste kyst strategi for reiseliv- og opplevelsesnæringer i Nordland Opplevelser langs verdens vakreste kyst strategi for reiseliv- og opplevelsesnæringer i Nordland 2017-2021 Liv Rask Sørensen Bodø 30. november 2016 Foto: Ernst Furuhatt Fra reise til opplevelse en næring

Detaljer

Norwegian Travel Workshop for Hedmark

Norwegian Travel Workshop for Hedmark Saknr. 14/8950-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Norwegian Travel Workshop for Hedmark Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet «Norwegian Travel Workshop for Hedmark» er viktig strategisk

Detaljer

Nettverkssamling Elverum 28. november Erik Ilseng FM i Hedmark, landbruksavdelingen

Nettverkssamling Elverum 28. november Erik Ilseng FM i Hedmark, landbruksavdelingen Nettverkssamling Elverum 28. november 2013 Erik Ilseng FM i Hedmark, landbruksavdelingen Hvorfor et Regionalt Bygdeutviklingsprogram (RBU)? Skal bidra til å styrke og samordne den regionale virkemiddelbruken

Detaljer

Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy)

Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy) SAK 22/15 Til: Fra: Follorådet Rådmannskollegiet/sekretariatet SAKSFREMLEGG Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy) Forslag til innstilling: 1. Follorådet er

Detaljer

03.11.2011 Hovedorganisasjonen Virke - Nasjonal reiselivsstrategi

03.11.2011 Hovedorganisasjonen Virke - Nasjonal reiselivsstrategi Sørge for at strategien og de politiske virkemidlene i større grad spisses mot den politisk påvirkbare delen av reiselivsnæringen. En spissing inn mot den konkurranseutsatte turismen fordrer økt politisk

Detaljer

Byregionprogrammet. Utkast til revidert prosjektplan 2017 Prosjektleder Bård Vestøl Birkedal

Byregionprogrammet. Utkast til revidert prosjektplan 2017 Prosjektleder Bård Vestøl Birkedal Byregionprogrammet Utkast til revidert prosjektplan 2017 Prosjektleder Bård Vestøl Birkedal Arendal Froland Åmli Grimstad Risør Tvedestrand Vegårshei Gjerstad Bakgrunn Kommunal og moderniseringsdepartmentet

Detaljer

Et godt varp 2014-2017

Et godt varp 2014-2017 Et godt varp 2014-2017 - Strategi for kulturminner og kulturmiljøer i Aust-Agder Vedtatt av fylkestinget 25.02.2014 Bilder på fremsiden er fra Lyngørsundet, foto: Bjarne T. Sørensen/VAF og fra Arkeologiske

Detaljer

Fondsarbeidet i RFF Agder

Fondsarbeidet i RFF Agder Nasjonal konferanse for Regionale forskningsfond Bergen 22.-23. mars 2011 Strategiarbeid prosesser regionalt Fondsarbeidet i RFF Agder Knut Brautaset Styreleder Regionale forskningsfond Agder 2010 Agder

Detaljer

Det norske innovasjonssystemet to hovedutfordringer. 10. november 2010 Rolf Røtnes, Econ Pöyry

Det norske innovasjonssystemet to hovedutfordringer. 10. november 2010 Rolf Røtnes, Econ Pöyry Det norske innovasjonssystemet to hovedutfordringer 10. november 2010 Rolf Røtnes, Econ Pöyry Det norske innovasjonssystemet tre hovedpilarer Forskningsrådet Ca 400 ansatte. Hovedoppgaver: forskningspolitisk

Detaljer

Økoturismen gir nye muligheter for samspill mellom primærnæringene og reiselivet. Arne Trengereid 27.11.06

Økoturismen gir nye muligheter for samspill mellom primærnæringene og reiselivet. Arne Trengereid 27.11.06 Økoturismen gir nye muligheter for samspill mellom primærnæringene og reiselivet Arne Trengereid 27.11.06 Agenda Hva ligger i begrepet økoturisme Hvordan utnytte de nye reiselivsstrategiene i samspill

Detaljer

Reiseliv er ikkje for alle kva faktorar gjev eit område føresetnader for reiselivsproduksjon? Georg Kamfjord Handelshøyskolen BI

Reiseliv er ikkje for alle kva faktorar gjev eit område føresetnader for reiselivsproduksjon? Georg Kamfjord Handelshøyskolen BI Reiseliv er ikkje for alle kva faktorar gjev eit område føresetnader for reiselivsproduksjon? Georg Kamfjord Handelshøyskolen BI Reiseliv er kanskje ikkje for alle det kommer an på kva du mener Georg Kamfjord

Detaljer

Mat i reiselivet et viktig salgsargument for Østfold og resten av regionen

Mat i reiselivet et viktig salgsargument for Østfold og resten av regionen Mat i reiselivet et viktig salgsargument for Østfold og resten av regionen Nyskapingskonferansen 2015 Maya Nielsen, Visit fredrikstad og Hvaler Regionalt bygdeutviklingsprogram for Østfold Bakteppe Det

Detaljer

REISELIVSSTRATEGI Felles reiselivsstrategi for Aust- og Vest-Agder fylkeskommune fra 2006

REISELIVSSTRATEGI Felles reiselivsstrategi for Aust- og Vest-Agder fylkeskommune fra 2006 REISELIVSSTRATEGI Felles reiselivsstrategi for Aust- og Vest-Agder fylkeskommune fra 2006 Forord ved fylkesordførerne Reiselivsnæringen har for lengst inntatt en plass blant de aller viktigste næringene

Detaljer

Fritidsbåtturismen på Sørlandet Prosjektrapport nr. 12/ 2011 Line Grønstad og Elisabet S. Hauge

Fritidsbåtturismen på Sørlandet Prosjektrapport nr. 12/ 2011 Line Grønstad og Elisabet S. Hauge Fritidsbåtturismen på Sørlandet Prosjektrapport nr. 12/ 2011 Line Grønstad og Elisabet S. Hauge Framtidskyster Interreg IVA prosjektet Framtidskuster Hålbar utveckling i kustsamhälen, et samarbeid med

Detaljer

Fra høringspart og naboskap til eierskap og fellesskap Felles strategisk næringsplan for Kristiansandsregionen

Fra høringspart og naboskap til eierskap og fellesskap Felles strategisk næringsplan for Kristiansandsregionen Fra høringspart og naboskap til eierskap og fellesskap Felles strategisk næringsplan for Kristiansandsregionen prosjektleder Lukas Wedemeyer prosessleder Grete Sjøholt felles overordnet plan for Kristiansandsregionen

Detaljer

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen forslag foreligger!

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen forslag foreligger! Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen forslag foreligger! Struktur på planprosessen Arbeidet med planen har vært delt inn i følgende fem faser/delprosjekter: 1. Statusbeskrivelse som grunnlag for

Detaljer

Grønt reiseliv og mat. En reise i smakfulle landskap

Grønt reiseliv og mat. En reise i smakfulle landskap Grønt reiseliv og mat En reise i smakfulle landskap En reise i smakfulle landskap Prosjekt Grønt reiseliv og mat i Østfold Formålet er å videreutvikle ressurser som gården rår utover innen overnatting,

Detaljer

Saksframlegg. Lillehammer-regionen Regionrådet VIDEREFØRING AV SNOWBALL-SATSINGEN

Saksframlegg. Lillehammer-regionen Regionrådet VIDEREFØRING AV SNOWBALL-SATSINGEN Lillehammer-regionen Regionrådet Saksframlegg Saksb: Anne Kirsti Ryntveit Arkiv: 026 09/6265-12 Dato: 05.06.2012 VIDEREFØRING AV SNOWBALL-SATSINGEN 1. Innledning Eksisterende Snowball-avtale og -strategi

Detaljer

VRI - OPPLEVELSESBASERT REISELIV Handlingsplan 2010 Presentasjon Mo i Rana februar. Britt Hansen

VRI - OPPLEVELSESBASERT REISELIV Handlingsplan 2010 Presentasjon Mo i Rana februar. Britt Hansen VRI - OPPLEVELSESBASERT REISELIV Handlingsplan 2010 Presentasjon Mo i Rana 18 19 februar Britt Hansen 24.02.2010 1 24.02.2010 2 VRI - Et program for innovasjon og utvikling. Periode 1: 2008-2010 Satsningsområde:

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg

FoU-Strategi for Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg Agenda Utgangspunkt for FoU-strategien Arbeidsprosess Strategiens innretning Oppfølging av strategien Hovedmål

Detaljer

Regionplan Agder 2020 Hva handler det egentlig om? Regionplankoordinator Inger N. Holen

Regionplan Agder 2020 Hva handler det egentlig om? Regionplankoordinator Inger N. Holen Regionplan Agder 2020 Hva handler det egentlig om? Regionplankoordinator Inger N. Holen Regionplanens hovedmål Utvikle en sterk og samlet landsdel som er attraktiv for bosetting og næringsutvikling både

Detaljer

Politisk samarbeid i Innlandet

Politisk samarbeid i Innlandet Saknr. 12/717-23 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen Politisk samarbeid i Innlandet Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesordfører (Oppland) og fylkesrådsleder

Detaljer

Næringspolitikk for reiseliv. Gardermoen Anne Marie Glosli Avd.dir Landbruks- og matdepartementet

Næringspolitikk for reiseliv. Gardermoen Anne Marie Glosli Avd.dir Landbruks- og matdepartementet Næringspolitikk for reiseliv Gardermoen 27.1.2010 Anne Marie Glosli Avd.dir Landbruks- og matdepartementet Nasjonal strategi : Verdifulle opplevelser Aktivt landbruk, lokal mat og skjøtsel av kulturlandskap

Detaljer

Handlingsprogram for Næringsutvikling

Handlingsprogram for Næringsutvikling Handlingsprogram for Næringsutvikling - 2017 Mål for nyskaping og næringsutvikling Regional plan for nyskaping og næringsutvikling skal stimulere til økt verdiskaping og høyere antall arbeidsplasser i

Detaljer

Lokale og regionale parker i Norge

Lokale og regionale parker i Norge Lokale og regionale parker i Norge Verdigrunnlag mål - kriteriesystem godkjenning Nettverket for lokale og regionale natur og kulturparker Utkast pr. 28.05.2010 Kristian Bjørnstad Nettverkssekretær Aurland

Detaljer

Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen. = finansiering

Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen. = finansiering Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen = finansiering Mål for næringsutvikling i Østfold fylkeskommune: Øke verdiskapingen og konkurransekraften i næringslivet for å styrke økonomien, velferdsgrunnlaget

Detaljer

Rullering av Regional plan for opplevelsesnæringene (17)

Rullering av Regional plan for opplevelsesnæringene (17) Saknr. 13/4327-7 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Rullering av Regional plan for opplevelsesnæringene 2012-2014 (17) Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkestinget vedtar

Detaljer

Næringsutvikling innen jordbruk og skogbruk på Agder

Næringsutvikling innen jordbruk og skogbruk på Agder Næringsutvikling innen jordbruk og skogbruk på Agder v/anne Britt Bjørdal, IN Agder www.innovasjonnorge.no Om oss Én dør inn for næringslivet Viktigste målgruppe: Små og mellomstore bedrifter Nærings-

Detaljer

Strategidokument for Foreningen Kystriksveien 2015 2018

Strategidokument for Foreningen Kystriksveien 2015 2018 Strategidokument for Foreningen Kystriksveien 2015 2018 Behandlet og vedtatt på årsmøte i Foreningen Kystriksveien den 28. april 2015 1 Innholdsfortegnelse Kystriksveisamarbeidet Side 3 Langsiktige samarbeidspartnere

Detaljer

Siv Tørudbakken Fylkesrådsleder

Siv Tørudbakken Fylkesrådsleder Saknr. 4703/08 Ark.nr. 223 N00. Saksbehandler: Ingrid Lundvall TILSKUDD TIL MARKEDSSAMARBEID FOR ØSTLANDSREGIONEN Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Handlingsprogram for Drammensregionen Handlingsprogram for næringsutvikling i Drammensregionen

Handlingsprogram for Drammensregionen Handlingsprogram for næringsutvikling i Drammensregionen Handlingsprogram for næringsutvikling i 2006 2007 Side: 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN OG HENSIKT...3 2. STRATEGISK GRUNNLAG...3 3. RAMMER...4 4. SAMARBEIDSFORMER...4 5. ROLLER OG ANSVAR...4 6.

Detaljer

Balestrand Summit 31.mai 2010 Bærekraftig reiseliv 2015 Resultater bransjegrupper. Prosjektleder Ingunn Sørnes

Balestrand Summit 31.mai 2010 Bærekraftig reiseliv 2015 Resultater bransjegrupper. Prosjektleder Ingunn Sørnes Balestrand Summit 31.mai 2010 Bærekraftig reiseliv 2015 Resultater bransjegrupper Prosjektleder Ingunn Sørnes Bærekraftig Reiseliv 2015 1. Involvering av reiselivet Bransjegrupper jobbet frem status, mål,

Detaljer

Rapport. I mandatet NHO Agder har fått heter det blant annet:

Rapport. I mandatet NHO Agder har fått heter det blant annet: Rapport Til: Styret i Visit Sørlandet Fra: Referansegruppen for ny reiselivsstruktur på Agder Kopi: Siri Mathiesen Dato: 13. februar 2015 Sak: Ny reiselivsstruktur i Agder-fylkene Bakgrunn Sommeren 2014

Detaljer

ØKONOMISK UTVIKLING I REISELIVSNÆRINGA I SOGN OG FJORDANE SPV. v/ove Hoddevik. Førde, 20.11.2015

ØKONOMISK UTVIKLING I REISELIVSNÆRINGA I SOGN OG FJORDANE SPV. v/ove Hoddevik. Førde, 20.11.2015 SPV ØKONOMISK UTVIKLING I REISELIVSNÆRINGA I SOGN OG FJORDANE v/ove Hoddevik Førde, 20.11.2015 AGENDA Litt om Sparebanken Vest Fakta reiselivsnæringen Verdiskaping i reiselivsnæringen Oljepris og kronekurs

Detaljer

Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017

Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017 Journalpost:15/5202 Saksnummer Utvalg/komite Dato 135/2015 Fylkesrådet 12.05.2015 079/2015 Fylkestinget 08.06.2015 Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017 Sammendrag Fylkestinget vedtar Handlingsplan

Detaljer

Lister Reiseliv sa. Et destinasjonsselskap for Flekkefjord Farsund Hægebostad Kvinesdal Lyngdal Sirdal. Stiftet november 2009

Lister Reiseliv sa. Et destinasjonsselskap for Flekkefjord Farsund Hægebostad Kvinesdal Lyngdal Sirdal. Stiftet november 2009 Lister Reiseliv sa Et destinasjonsselskap for Flekkefjord Farsund Hægebostad Kvinesdal Lyngdal Sirdal Stiftet november 2009 SA Flekkefjord Farsund - Hægebostad Kvinesdal Lyngdal - Sirdal Strategisk næringsplan

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 20.04.2009 2006/2332-7641/2009 / U64 Saksframlegg Saksbehandler: Gunnar E. Knudsen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget RAMMEBEVILGNING TIL REISELIVSTILTAK 2009

Detaljer

Opplevelser langs verdens vakreste kyst - ny strategi for reiseliv og opplevelsesnæringene Liv Rask Sørensen, Bodø 26.

Opplevelser langs verdens vakreste kyst - ny strategi for reiseliv og opplevelsesnæringene Liv Rask Sørensen, Bodø 26. Opplevelser langs verdens vakreste kyst - ny strategi for reiseliv og opplevelsesnæringene 2016-2020 Liv Rask Sørensen, Bodø 26. november 2015 Foto: Ernst Furuhatt HVORFOR OPPLEVELSESNÆRINGER? Erfaringene

Detaljer

Q1 Bedriftens navn (frivillig):

Q1 Bedriftens navn (frivillig): Q1 Bedriftens navn (frivillig): Besvart: 24 Hoppet over: 12 1 / 32 Q2 Hvilke type bedrift representerer du (flere valg mulig)? Besvart: 36 Hoppet over: 0 1. Overnatting Aktivitet / attraksjon /... Bar

Detaljer

Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger

Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger. - Kulturbyen Bergen, 24. april 2012 Ole Warberg, reiselivsdirektør Bergen Reiselivslag Bergen Reiselivslag er Bergen

Detaljer

STØTTE TIL VRI VIRKEMIDLER TIL REGIONAL FOU OG INNOVASJON

STØTTE TIL VRI VIRKEMIDLER TIL REGIONAL FOU OG INNOVASJON Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 27.02.2009 2006/2315-3993/2009 / X70 Saksframlegg Saksbehandler: Kirsten Borge Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget STØTTE TIL VRI 2009 - VIRKEMIDLER TIL REGIONAL

Detaljer

Trøndelagsplanen Vi knytter fylket sammen

Trøndelagsplanen Vi knytter fylket sammen Trøndelagsplanen 2018 2030 - Vi knytter fylket sammen Møte med Trondheimsregionen 15.12. 2017 Direktør for Plan og næring Trude Marian Nøst Samfunnsutviklerrollen Tre dimensjoner ved samfunnsutvikling

Detaljer

Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009

Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009 Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009 Innhold Litt om innovasjon Litt om Innovasjon Norge Litt om samarbeid Noen eksempler

Detaljer

Pådriver for økt verdiskaping. Håvar Risnes,14. februar 2013

Pådriver for økt verdiskaping. Håvar Risnes,14. februar 2013 Pådriver for økt verdiskaping Håvar Risnes,14. februar 2013 Hva kjennetegner SMBer I en verden i forandring - It s all about People to People business Varig vekst, overlevelse og profitt - gjennom aktive

Detaljer

Strategisk plan for Fjellregionen

Strategisk plan for Fjellregionen Strategisk plan for Fjellregionen 2017 2021 Vedtatt av Regionrådet for Fjellregionen - 0 - Innledning Rolle- og ansvarsfordeling regionråd og kommuner Regionrådet for Fjellregionen er et samarbeidsorgan

Detaljer

Telemark kommunikasjonsstrategi

Telemark kommunikasjonsstrategi Telemark kommunikasjonsstrategi 1 2 Kontraster som strategi Den overordnede ideen for den den visuelle identiteten til Telemark er kontraster som utfyller hverandre. I fargelæren heter det komplementære

Detaljer

Handlingsprogram 2013

Handlingsprogram 2013 Bærekraftige Telemark Handlingsprogram 2013 Tydelige roller Kompetente medarbeidere for Regional plan for Reiseliv og opplevelser i Telemark Markedskommunikasjon Merkenavnet er Telemark Attraksjoner 2

Detaljer

Regional plan for verdiskaping og innovasjon - forslag til planprogram - høring. Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 23.09.

Regional plan for verdiskaping og innovasjon - forslag til planprogram - høring. Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 23.09. Horten kommune Vår ref. 13/37970 13/4230-2 / FA-U00 Saksbehandler: Karl Jørgen Tofte Regional plan for verdiskaping og innovasjon - forslag til planprogram - høring Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret

Detaljer

Arena-programmets hovedmål

Arena-programmets hovedmål Arena-programmets hovedmål Styrket evne til innovasjon og verdiskaping i regionale næringsmiljøer gjennom økt samspill mellom næringsaktører, kunnskapsaktører og det offentlige Foto: Scandwind group Vi

Detaljer

Saknr. 9039/08. Ark.nr.. Saksbehandler: Espen Køhn PLAN FOR INNOVASJONSSTRUKTUR I HEDMARK. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 9039/08. Ark.nr.. Saksbehandler: Espen Køhn PLAN FOR INNOVASJONSSTRUKTUR I HEDMARK. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 9039/08 Ark.nr.. Saksbehandler: Espen Køhn Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Fylkestinget vedtar plan for innovasjonsstruktur

Detaljer

Rådgivning for næringsutvikling. Bjørnar Sæther. 1. amanuensis økonomisk geografi, UiO Forsker Østlandsforskning Kornprodusent i Sørum

Rådgivning for næringsutvikling. Bjørnar Sæther. 1. amanuensis økonomisk geografi, UiO Forsker Østlandsforskning Kornprodusent i Sørum Rådgivning for næringsutvikling Bjørnar Sæther 1. amanuensis økonomisk geografi, UiO Forsker Østlandsforskning Kornprodusent i Sørum Premisser - temaer Premiss for foredraget: Er forankret i et innovasjonsperspektiv

Detaljer

Strategisk plan

Strategisk plan Strategisk plan 2017-2019 VISJON VIRKSOMHETS - FORMÅL Valdres - Norges mest attraktive besøks- og Opplevelsesregion gjennom 4 årstider. Selskapet framstår som en serviceorganisasjon for all næringsvirksomhet

Detaljer

Strategisk plan

Strategisk plan Strategisk plan 2017-2019 VISJON Valdres - Norges mest attraktive besøksregion. VIRKSOMHETS - FORMÅL 1. Visit Valdres har som formål å styrke regionens verdiskapning i form av å tiltrekke flere besøkende

Detaljer

Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge. Helgelandskonferansen 2010

Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge. Helgelandskonferansen 2010 Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge Helgelandskonferansen 2010 Geir Solheim, regiondirektør NHO Reiseliv Nord-Norge styremedlem NordNorsk Reiseliv AS Mo i Rana 18. februar 2010 .. Den

Detaljer

Trøndelag Reiseliv as. Reiselivssjef May Britt Hansen

Trøndelag Reiseliv as. Reiselivssjef May Britt Hansen Trøndelag Reiseliv as Reiselivssjef May Britt Hansen Oppdrag fra reiselivsstrategien I 2020 skape større % vis vekst hos reiselivsnæringa enn resten av landet. Målt i gjestedøgn og omsetning Forretningsidé:

Detaljer

Davvi Siida AS Naturen er vår kultur Din guide til samiske opplevelser i Sápmi

Davvi Siida AS Naturen er vår kultur Din guide til samiske opplevelser i Sápmi Dato: 26.01.17 Deanu gielda 9845 TANA SØKNAD OM MARKEDSFØRINGSTILSKUDD Davvi Siida AS Naturen er vår kultur Din guide til samiske opplevelser i Sápmi Vi vil med dette søke om kr 25 000,- tilskudd til markedsføring

Detaljer

Økt kompetanse innen internasjonalisering Søknad om støtte

Økt kompetanse innen internasjonalisering Søknad om støtte Saknr. 16/11701-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Økt kompetanse innen internasjonalisering Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Profesjonalisering er viktig for å øke verdiskapingen i opplevelsesnæringen.

Detaljer

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN GRATANGEN KOMMUNE KOMMUNEPLANEN 2017-2029 SAMFUNNSDELEN Gratangen, 06.juni 2017 Forord Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel startet med vedtak om planprogram i Planutvalget møte den 07.10.2013. Planprogrammet

Detaljer

Innsyn & Utsyn. Innsyn og utsyn Ole Warberg President NHO Reiseliv Tromsø september 2013

Innsyn & Utsyn. Innsyn og utsyn Ole Warberg President NHO Reiseliv Tromsø september 2013 Innsyn & Utsyn Innsyn og utsyn Ole Warberg President NHO Reiseliv Tromsø september 2013 Hvem er NHO Reiseliv? NHO Reiseliv er den største arbeidsgiverog næringslivsorganisasjonen for reiselivsnæringen

Detaljer

Partnerskapssamling 31. oktober 1. november 2017 Quality Hotell Fredrikstad

Partnerskapssamling 31. oktober 1. november 2017 Quality Hotell Fredrikstad Partnerskapssamling 31. oktober 1. november 2017 Quality Hotell Fredrikstad Næringsriket vs Mulighetsriket Kommunikasjonsutfordring.. Har vi tatt innover oss hva vi har skapt? Næringsriket Østfold er et

Detaljer

Opplevelsesturisme. Skagastølsryggen, Hurrungane i Jotunheimen

Opplevelsesturisme. Skagastølsryggen, Hurrungane i Jotunheimen Skagastølsryggen, Hurrungane i Jotunheimen Honne, 5. november 2008 Truls Korsæth Hva er opplevelsesturisme? Ligge på ei strand? Nye en caffe latte på en fortausresturant? Kjøretur i et flott landskap?

Detaljer

Matprosjekt Nord-Norge

Matprosjekt Nord-Norge Matprosjekt Nord-Norge Karsten Nestvold Innovasjon Norge AGENDA - Bakgrunn for prosjektet - Trender og marked - Eksempel fra Sverige - Matprosjekt Nord Norge - Noen utfordringer men flest muligheter -

Detaljer

Hvordan blir vi verdensleder? NCE Tourism Fjord Norway

Hvordan blir vi verdensleder? NCE Tourism Fjord Norway Hvordan blir vi verdensleder? NCE Tourism Fjord Norway 11. juni, 2009: Tre nye Norwegian Centres of Expertise er utnevnt NCE Tourism Fjord Norway NCE Energy and Emissions Trading NCE NODE Vi er i eliteserien!

Detaljer

Honne Hotell og Konferansesenter. Skogbrukets Kursinstitutt

Honne Hotell og Konferansesenter. Skogbrukets Kursinstitutt Honne Hotell og Konferansesenter Skogbrukets Kursinstitutt Reiselivs- og opplevelsesnæringene verdens største og raskest voksende næring Konkurranseutsatt Norge et lite land Norske og utenlandske turister

Detaljer

Sak 03/16: Tilbakeblikk

Sak 03/16: Tilbakeblikk 1 Sak 03/16: Tilbakeblikk Felles mål for Sørlandet (2003) Regionalt samarbeid gjennom Agderrådet Kilden Universitet E 18 Kristiansand- Grimstad 10 års satsing på likestilling Forankring og samarbeid Vedtatt

Detaljer

Et innovasjonsprogram for landbruket

Et innovasjonsprogram for landbruket Et innovasjonsprogram for landbruket Røros, 15. oktober 2014 Trøndelagsregionen må stå sammen når det gjelder strategisk næringsutvikling. Vi må komme over i et mer samlet og langsiktig perspektiv i stedet

Detaljer

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016 Vedtatt av styret 11. januar 2016 STRATEGI 2016-2019 Visjon: «Drammensregionen skal være et område med suksessrike bedrifter hvor innbyggerne trives i arbeid og fritid.» Misjon: «Utvikle Drammensregionen

Detaljer