Prosjekt Grønne reisemål på Sørlandet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjekt Grønne reisemål på Sørlandet"

Transkript

1 Prosjekt Grønne reisemål på Sørlandet Innhold Sammendrag 1. Bakgrunn 2. Visjon 3. Målsetting 4. Strategi 5. Organisering 6. Økonomi 7. Potensielle samarbeidspartnere 8. Handlingsprogram Vedlegg: 1. Fremdriftsplan 2. Budsjett Sammendrag Visjonen er å gjøre Sørlandet kjent som Den grønne landsdelen. Grønne reisemål er steder som tilbyr naturbaserte og/eller miljøvennlige aktiviteter. Organisasjonen Blomstrende Sørland er initiativtaker og prosjekteier. Det handler i første fase om å identifisere og synliggjøre de grønne reisemålene som markedsføres pr idag, videre hvordan vi skal skape, utvikle og fremme nye grønne reisemål og etablere et grønt kompetansesenter. Grønt kompetansesenter skal utvikles i samarbeid med UiA, Agderforskning, Agder naturmuseum og botaniske hage. Arbeidet skal skje parallelt med utviklingen av Grønne reisemål. Blomstrende Sørland, Gimlemoen 19, N-4630 Kristiansand. Tel.: Bankgiro: Org.nr.: Internett:

2 1. Bakgrunn Folk flest er opptatt av miljø og grønne verdier, i stadig større grad. Grønne reisemål er naturbaserte og/eller miljøvennlige, enten det handler om naturopplevelser i skjærgården eller på heia, kulturlandskap, besøksgårder grønne parker i byer og tettsteder, andre virksomheter som ikke forurenser miljøet eller bedrifter som er miljøsertifisert. Landsdelens geografiske plassering med flest soldager og milde vintrer gjør at naturen på Sørlandet er unik i norsk sammenheng. Varmekjære planter og trær som ikke kan blomstre i kaldere strøk av landet, gror ofte vilt i våre områder. Ballastplantene som har kommet hit med skipsfarten har også blitt en del av landsdelens mangfoldige flora i kystnære områder. I 2000 ble Grønne reisemål på Sørlandet utgitt av Blomstrende, som også vises på nettsiden Det er der valgt ut ca 30 grønne reisemål i landsdelen, fra kyst til hei. Det presenteres historiske parker og grøntanlegg, steder med særpreget kulturlandskap og steder hvor kulturminner vernes i grønne omgivelser. Det fokuseres også på naturområder i skjærgården og heia som egner seg for friluftsaktiviteter. Blomstrende Sørland er en forening har som formål å bevare og fremme blomstrende og grønne miljøer på Sørlandet skape interesse for Sørlandet og dets særegne natur skape trivsel og velvære på offentlige steder, på arbeidsplasser og i nærmiljø Blomstrer miljøet, blomstrer menneskene, blomstrer ideene, blomstrer næringslivet 28 av 30 kommuner på Sørlandet er medlemmene i Blomstrende Sørland, videre begge fylkeskommunene og flere grønne organisasjoner og bedrifter. Brosjyren Grønne reisemål på Sørlandet og nettsiden er moden for oppdatering og utvikling. Norsk Bygdeturisme og Gardsmat, Turistforeninger, friluftsråd, kystlag mf.l utvikler og promoterer sine egne opplevelsesprodukter. Innovasjon Norge Reiseliv har naturbaserte aktiviteter som satsningsområde. Det er mange grønne reisemål knyttet til forskjellige interesseorganisasjoner, men det er et behov for å synliggjøre alle interessante grønne reisemål samlet og profilere landsdelen i et system der de tradisjonelle reiselivspublikasjonene er en naturlig inngang for de reisende når de skal bestemme reisemål. Så vil landsdelen og regionene fremstå med en tydelig grønn profil og profittere på det. Derfor har Blomstrende Sørland undersøkt interessen i reiselivsregionene og fellesorganisasjonen Reiseliv Sørlandet for en felles innsats, og et samlet reiseliv er enige om mål og virkemidler. Prosjektplanen konkretiserer målene og beskriver hvordan vi skal nå målene.

3 2. Visjon Visjonen er at Sørlandet nasjonalt og internasjonalt blir kjent som den grønne landsdelen og at miljøbevisste personer og organisasjoner derfor velger Sørlandet som reisemål. Det vil føre med seg økt verdiskaping i den grønne verdikjeden og bidra til mer bærekraftig utvikling av opplevelsesindustrien. Hensikten er også å gjøre Blomstrende Sørland til et grønt kompetansesenter som gjennom sitt nettverk skal samle, bidra til å utvikle og fremme grønn kompetanse, som skal tilbys markedet. Kompetansesenteret vil i første omgang tjene egen landsdel, men når tilfredsstillende basis er etablert vil det ikke være noen geografisk begrensning på markedet. 3. Målsetting Hovedmålsettingen er at Sørlandet om 10 år i Nord-Europa skal være godt synlig og anerkjent som en grønn landsdel. Første delmål er å identifisere og synliggjøre de grønne reisemål som skal markedsføres i De grønne reisemålene synliggjøres med et grønt symbol, som Blomstrende Sørland logoen uten tekst. Det gjelder i de tradisjonelle reiselivspublikasjonene som regionenes Guider, Sørlandet Reiseliv sin brosjyre og Blomstrende Sørlands tema brosjyre Grønne reisemål på Sørlandet og alle nettsidene fortløpende. En ingress på første tekstside vil fortelle om grønne reisemål på Sørlandet og symbolbruken. På hvilken måte og i hvilken grad grønne reisemål på Sørlandet skal distribueres gjennom Innovasjon Norges kanaler er ikke avklart og må utredes nærmere før det kan planlegges og budsjetteres. Andre delmål er i løpet en treårsperiode å ha etablert et grønt kompetansesenter i samarbeid med UiA, Agderforskning, Agder Naturmuseum og botaniske hage og andre faginsititusjoner. Et grønt kompetansesenter vil måtte defineres som et eget prosjekt i prosjektet Grønne reisemål på Sørlandet. De ressursene som er lagt i prosjektutviklingen herfra er kun bidraget som kreves for å initiere, sette mål og koordinere prosjektet Grønt kompetansesenter. 4. Strategi De fire bærende elementer i virksomheten vil være: 1. Effektiv tilgang på høy kompetanse innen økologi, innovasjon, visuell og verbal kommunikasjon gjennom etablerte og godt fungerende samarbeidsordninger med UiA, Agderforskning, Sørlandet Naturmuseum og botaniske hage og andre offentlig og private faginstitusjoner. 2. Et distribusjonssystem som treffer kunden regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Det omfatter nettsidene og trykte publikasjoner i det tradisjonelle reiselivet, Blomstrende Sørland og andre grønne samarbeidsorganisasjoner 3. Et enkelt og effektivt bestillingssystem som både tjener brukerne, distributørene og produsentene. 4. God intern kommunikasjon mellom alle aktører i hele verdikjeden; produsenter, distributører og leverandører.

4 Det er mange aktuelle interessenter som etter hvert vil inviteres med som samarbeidspartnere, se liste pkt 7. Virksomheten Grønne reisemål på Sørlandet og Grønt kompetansesenter skal administreres av Blomstrende Sørland med kontor i Kunnskapsparken i Kristiansand. 5. Organisering Fordi sekretariatet i Blomstrende Sørland har tatt et initiativ og driver frem prosessen er det naturlig å ha en sentral rolle i prosjektledelsen også videre fremover. Prosjektleder rapporterer til Bomstrende Sørlands styre. Strategiske samarbeidspartnere inviteres til å oppnevne representanter til et råd. Arbeidsgrupper oppnevnes etter behov. Driftsorganisasjonen legges til Blomstrende Sørlands sekretariat i Sørlandets Kunnskapspark. 6. Økonomi Prosjektet finansieres med eksterne prosjekteringsmidler over en utviklingsfase som varer 3-5 år. Når prosjektet har gått over i ordinær drift og markedsføringen kan vise til resultater, at det har verdi for aktørene, vil inntektene til en ordinær drift i større grad komme fra næringen selv i form av medlemsavgifter, annonsering og sponsing. Grønt kompetansesenter vil dessuten være et eget virksomhetsområde som selger og formidler konsulenttjenester fra sine samarbeidspartnere. 7. Potensielle samarbeidspartnere Grønne bedrifter/organisasjoner Agder naturmuseum og botaniske hage AOT Blindleia Kystlag Bondelaget Bondens marked Bragdøya Kystlag Bygdeturisme og gardsmat Friluftsorganisasjoner Grønn mat Hageselskapet Hoteller, miljøsertifiserte KOT Kristiansand Dyrepark Kristiansand MatCirkus AS Miljøvernorganisasjonene Måltid i Agder

5 Odden Park, Evje Reiselivsorganisasjonene Skogeierforbundet Sopp og nyttevekstforeningen Søgne Kystlag Vegvesenet Hagessentre, planteskoler, gartnerier etc Potensielle sponsorer Agder Energi Bank og finans Bussturoperatører Color Line Elkem Solar Kristiansand Dyrepark Odden Park, Evje Vegvesenet Andre grønne bedrifter Finansieringsinstitusjoner Aust-Agder utviklings og kompetansefond Bank og finans (se sponsorer) Cultiva Fylkeskommunene Fylkesmennene Innovasjon Norge Kommunene Sørlandets kompetansefond Kunnskap og forskningsinstitusjoner Agderforskning Agder naturmuseum og botaniske hage (se opplevelsesindustri) Sørlandet Kunnskapspark UiA UNEP/GRID-Arendal (-environment Programme) 8. Handlingsprogram: 1. Reise rundt til regionene å avklare interesse og muligheter, utarbeide prosjektplan og budsjett 2. Finansiere prosjektet. Gjøre innsalg, forhandle, skrive søknader og inngå avtaler. 3. Organisere prosjektet 4. Inngå avtaler med turistkontorene, Sørlandet Reiseliv/Visit Sørlandet AS og de grønne organisasjonene. 5. Inngå avtale med konsulent i markedskommunikasjon

6 6. Beskrive Sørlandet som grønn landsdel med sine særtrekk som distribueres til samarbeidspartnerne og potensielle interessenter. 7. Identifisere grønne reisemål i planlagte Guider og merke dem med grønt symbol. Gjøre det samme på nettsidene. Regionkontorene plukke ut inntil 5 prioriterte grønne reisemål i sin region, som skal være spydspisser i publikasjonene til Blomstrende Sørland og Sørlandet Reiseliv 8. Bestemme kommunikasjonsveiene mellom aktørene 9. Sørlandet Reiseliv legger inn ingress om grønne reisemål og symbolet på de grønne reisemålene (som er identifisert av regionkontorene). Gjøre det samme på nettsidene. 10. Førstesiden på designes med de 3-5 viktigste grønne opplevelsesproduktene på Sørlandet. Kriteriene for å komme på førstesiden bestemmes av styret i Blomstrende Sørland (som har representanter fra hele landsdelen). 11. Tidsskriftet Blomstrende Sørland gir Grønne reisemål på Sørlandet hovedoppslag når startsignal for prosjektet er gitt, og øker opplaget fra 3000 stk til stk som distribueres i et utvidet nettverk i kundemarkedet i tillegg til medlemmene. 12. Definere produkt/markedssegmenter og strukturere i forhold til en verdisetting. 13. Definere alternative distribusjonsveier og prioritere 14. Bestemme strategi for markedskommunikasjon og prioritere distribusjonsveier 15. Inngå avtaler med nye distributører 16. Brosjyren Grønne reisemål på Sørlandet designes, oppdateres og redigeres. Innholdet distribueres via regionkontorene for korrektur. Opplevelseskartet i brosjyren designes med ref.nr til reisemålene som er beskrevet i brosjyren. 17. Brosjyren produseres også i tysk og engelsk utgave. 18. Ny interaktiv nettside som også skal fungere som en portal for alle grønne virksomheter og personer med interesse for Sørlandet. 19. Produksjon og distribusjon av brosjyren. Opplag ca stk, ca 100 sider, format 10x21cm 20. Nyskaping og videre utvikling av grønne reisemål 21. Planlegging og utvikling av grønt kompetansesenter (eget prosjekt) i samarbeid med Agderforskning, UiA og Agder naturmuseum og botaniske hage. Vedlegg: Fremdriftsplan Budsjett Krs /A. Aarflot Oppdatert mars 09

Destinasjonsløsning for Innherred.

Destinasjonsløsning for Innherred. Destinasjonsløsning for Innherred. Notat fra styringsgruppen i Reisemål Innherred av 12. juni 2006 Innhold 1 Ramme for prosjektet Side 1 2 Felles vertskapsfunksjon for Innherred Side 1 3 Felles markedsføring

Detaljer

Tilbud 16/11: Utvikling av reiselivsnæringen. Utvikling av reiselivsnæringen i kommunene Levanger, Verdal, Inderøy og Steinkjer

Tilbud 16/11: Utvikling av reiselivsnæringen. Utvikling av reiselivsnæringen i kommunene Levanger, Verdal, Inderøy og Steinkjer Tilbud 16/11: Utvikling av reiselivsnæringen Utvikling av reiselivsnæringen i kommunene Levanger, Verdal, Inderøy og Steinkjer Innherred Reiseliv AS Steinkjer 18.5.2011 1 1 Innhold... 3 1.1 Kommentarer

Detaljer

Magma Geopark Ståstedsanalyse og videre utvikling Oppdragsgiver: Magma geopark Stavanger, april 2013

Magma Geopark Ståstedsanalyse og videre utvikling Oppdragsgiver: Magma geopark Stavanger, april 2013 Magma Geopark Ståstedsanalyse og videre utvikling Oppdragsgiver: Magma geopark Stavanger, april 2013 ipax as Pb. 8034 4068 Stavanger, Norge Tel: +47 51 87 40 00 E-post: post@ipax.no www.ipax.no Org.nr.

Detaljer

Besøk Agder 2030. Redigert forslag besøksstrategi for Agder 2015-2030 til politisk behandling i Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner

Besøk Agder 2030. Redigert forslag besøksstrategi for Agder 2015-2030 til politisk behandling i Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner Redigert forslag besøksstrategi for Agder 2015-2030 til politisk behandling i Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner Mai / juni 2015 Innhold 1.0 Innledning... 2 1.1 Bakgrunn, prosess og begrepsbruk...

Detaljer

Forprosjekt VisitOSLO bookingløsning for Oslo-regionen pr. 26. mai 2008

Forprosjekt VisitOSLO bookingløsning for Oslo-regionen pr. 26. mai 2008 RAPPORTBESKRIVELSE Forprosjekt VisitOSLO bookingløsning for Oslo-regionen pr. 26. mai 2008 Utarbeidet av Fornebu Consulting på oppdrag av BIT Reiseliv og VisitOSLO Sammendrag VisitOSLO er pilotbedrift

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

visitbergen.com Bergen har mye å vise fram.

visitbergen.com Bergen har mye å vise fram. Strategi- og MARKEDSPLAN for bergen reiselivslag 2013-15 visitbergen.com Bergen har mye å vise fram. Vi skal skape reiselyst til Bergensregionen. Innhold 1 Innledning fra Reiselivsplan til operativ aktivitetsplan

Detaljer

Forprosjektet «Lokalmat på nett»

Forprosjektet «Lokalmat på nett» Bioforsk Rapport Bioforsk Rapport Vol. 8 Nr. 72 213 Forprosjektet «Lokalmat på nett» -Kartlegging av muligheter for å knytte lokalmatprodusenter i Nord- Norge til en felles nettbasert salgs-/bestillingsløsning

Detaljer

FRILUFTSLIVETS ÅR 2015 TILTAKSPLAN

FRILUFTSLIVETS ÅR 2015 TILTAKSPLAN FRILUFTSLIVETS ÅR 2015 TILTAKSPLAN Versjon 3 av 3 Oktober 2014 Levert av: Norsk Friluftsliv og Miljødirektoratet Innhold 1. Innledning... 4 2. Overordnet ramme og budskap for året... 5 3. Sentral kommunikasjon...

Detaljer

PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT

PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT Innledning PLP et virkemiddel for utvikling Organisasjoner opererer i dag under kontinuerlig påtrykk for endring, både fra omgivelsene og innenfra organisasjonen

Detaljer

PROGRAM FOR GRENLANDS- SAMARBEIDET 2007 2010

PROGRAM FOR GRENLANDS- SAMARBEIDET 2007 2010 Grenland skal ha en bærekraftig utvikling, hvor omdømmet er et samfunn i vekst. Som ett av de store bo- og arbeidsområder i Norge, skal Grenland fremstå som en attraktiv region Innholdsfortegnelse 1) Innledning........................................................3

Detaljer

Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen

Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen Mulighetsstudie Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen Stavanger, 20.12.2011, side 1 av 41 Mulighetsstudie: Investeringsfond for kulturnæringer i Stavanger regionen Sammendrag Denne mulighetsstudien

Detaljer

Forstudie bærekraft programmet

Forstudie bærekraft programmet Innhold Forord... 3 Sammendrag... 4 1. Rammer for arbeidet... 6 1.1 Bakgrunn... 6 1.2 Formål... 6 1.3 Definisjon av begrepet bærekraftig reiseliv... 7 1.4 Definisjon av kommersielle virksomheter... 7 1.5

Detaljer

Verdifulle opplevelser

Verdifulle opplevelser Regjeringens reiselivsstrategi Verdifulle opplevelser Nasjonal strategi for reiselivsnæringen 6 Foto: Anders Gjengedal/Nordic Life/Innovation Norway Forord Ved inngangen til 1900-tallet fikk Norge besøk

Detaljer

Mat langs Nasjonale Turistveier

Mat langs Nasjonale Turistveier ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt av Hans Olav Bråtå, Merethe Lerfald og Xiang Ying Mei ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt

Detaljer

Barn i Byen Kristiansand 2015

Barn i Byen Kristiansand 2015 Dato: 8. desember 2014 Saksnummer: 20/14 Til: Styret Møtedato: 12. desember 2013 Saksbehandler: Ingebjørg Borgemyr Barn i Byen Kristiansand 2015 Sammendrag: Cultiva og Barn i Byen Kulturformidling AS startet

Detaljer

Eksamen SOS6505 Besvarelsens kandidater: 725833 709819

Eksamen SOS6505 Besvarelsens kandidater: 725833 709819 Eksamen SOS6505 Besvarelsens kandidater: 725833 709819 SOS6505 Side 1 Hvordan kan det offentlige ta i bruk åpen innovasjon for å øke verdiskapningen 1.0 Innledning Offentlig virksomhet forvalter store

Detaljer

Markedsplan Telemarkreiser/Visit Telemark 2014

Markedsplan Telemarkreiser/Visit Telemark 2014 Markedsplan Telemarkreiser/Visit Telemark 2014 Versjon 07.11.2012 1 Mye tyder på at 2013 har vært et godt år, i hvert fall i en rekke av områdene i Telemark. Det gode været har hatt mye å si for dette.

Detaljer

1. Bakgrunn.3. 2. Kompetanse... 5 2.1 Kompetanse i næringen... 5 2.2 Kunnskap og informasjon om grønt reiseliv som næringsvei... 6 2.3 Tiltak...

1. Bakgrunn.3. 2. Kompetanse... 5 2.1 Kompetanse i næringen... 5 2.2 Kunnskap og informasjon om grønt reiseliv som næringsvei... 6 2.3 Tiltak... 1 Innhold 1. Bakgrunn.3 2. Kompetanse... 5 2.1 Kompetanse i næringen... 5 2.2 Kunnskap og informasjon om grønt reiseliv som næringsvei... 6 2.3 Tiltak... 6 3. Innovasjon... 7 3.1 Økt krav til helhetlig

Detaljer

Universell utforming som regional utfordring

Universell utforming som regional utfordring Universell utforming som regional utfordring Prosjektplan for pilotfylke Rogaland 1 Bakgrunn Fylkesdelplan for universell utforming 2007-2011 for Rogaland ble enstemmig vedtatt i fylkestinget mars 2007.

Detaljer

KonseptDesign Bergen 2008 PROSJEKTBESKRIVELSE

KonseptDesign Bergen 2008 PROSJEKTBESKRIVELSE KonseptDesign Bergen 2008 PROSJEKTBESKRIVELSE 2 Kunde: SOM Visualisering: MIR Visuals Bergen 3 DRØMMEN KonseptDesign Bergen skal gi nye løsninger på våre store, felles utfordringer. Når du om 10 år besøker

Detaljer

Sluttrapport for VER-DI delprosjekt «Nye overnattingsmuligheter» og «Trillemarka Rundt»

Sluttrapport for VER-DI delprosjekt «Nye overnattingsmuligheter» og «Trillemarka Rundt» Sluttrapport for VER-DI delprosjekt «Nye overnattingsmuligheter» og «Trillemarka Rundt» Juli 2012 Vern og verdiskaping - naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling Det Kongelige Selskap

Detaljer

Ekte Landsbyliv. Strategisk Nærings- og Utviklingsplan for Nordre Land kommune. Vedtatt i kommunestyresak 23/08

Ekte Landsbyliv. Strategisk Nærings- og Utviklingsplan for Nordre Land kommune. Vedtatt i kommunestyresak 23/08 Ekte Landsbyliv Strategisk Nærings- og Utviklingsplan for Nordre Land kommune 2008 2012 Vedtatt i kommunestyresak 23/08 Innholdsfortegnelse 0.0 Innledning.......................................... 2 0.0.1

Detaljer

PARTNERSKAP OFOTEN. SAKSLISTE STYREMØTE 07.12.09, kl. 18:00 Formannskapssalen, Narvik Rådhus

PARTNERSKAP OFOTEN. SAKSLISTE STYREMØTE 07.12.09, kl. 18:00 Formannskapssalen, Narvik Rådhus PARTNERSKAP OFOTEN SAKSLISTE STYREMØTE 07.12.09, kl. 18:00 Formannskapssalen, Narvik Rådhus SAK 09/09 Revisjon av strategisk næringsplan for Ofoten, videreføring av prosjekt. SAK 10/09 Søknad om dekning

Detaljer

REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER

REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER FORVALTNINGSREVISJON REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SEPTEMBER 2013 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i Sør-Trøndelag

Detaljer

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS SÁPMI NÆRINGSHAGE AS Forprosjekt «Nye IFU 2015» Sápmi Næringshage Innhold 1. Innledning... 2 2. Hva er en næringshage?... 2 3. Næringshager i Finnmark... 3 4. Hvorfor Sápmi Næringshage?... 4 5. Visjon

Detaljer

PROSJEKT SAMHANDLING

PROSJEKT SAMHANDLING PROSJEKT SAMHANDLING Beskrivelse av muligheter for finansiering via ordinære tiltaksmidler for reiselivsprosjekter i Flakstad Innhold Innledning... 2 Statlige virkemidler... 3 Innovasjon Norge... 3 Investinor...

Detaljer

1. Innledning. - Utvikling av næringsklynger: Matklyngen, energiklyngen og nye klynger

1. Innledning. - Utvikling av næringsklynger: Matklyngen, energiklyngen og nye klynger Innledning.. 2 Kompetanseutvikling.. 3 Infrastruktur.. 5 Nyskaping.. 7 Attraktivitet.. 9 Internasjonalisering.. 11 Offentlige tjenester.. 13 Energiklyngen.. 16 Matklyngen.. 17 Samfunnskontakt.. 19 Prosjektoversikt..

Detaljer

Strategi for forskning, utvikling og innovasjon i Agder, 2015-2030

Strategi for forskning, utvikling og innovasjon i Agder, 2015-2030 Strategi for forskning, utvikling og innovasjon i Agder, 2015-2030 Vedtatt av fylkestingene i Aust- Agder og Vest-Agder 16./17. juni 2015 0 Innhold 1. Innledning... 2 2. Definisjoner og begrepsavklaringer...

Detaljer

Sammen skaper vi det gode næringslivet

Sammen skaper vi det gode næringslivet Sammen skaper vi det gode næringslivet Strategisk næringsplan 2011-2023 for Nesodden kommune Ajourført etter vedtak i kommunestyret 28.10.2010 Innholdsfortegnelse 0. Sammendrag. Strategier og tiltak 1.

Detaljer