SØRLANDSPARKEN ØST FORSLAG TIL OMRÅDEREGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNINGER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SØRLANDSPARKEN ØST FORSLAG TIL OMRÅDEREGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNINGER"

Transkript

1 Oppdragsgiver Sørlandsparken Øst AS Rapporttype Konsekvensutredning med planbeskrivelse Revidert SØRLANDSPARKEN ØST FORSLAG TIL OMRÅDEREGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNINGER

2

3 FORSLAG TIL OMRÅDEREGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNINGER 3 (54) SØRLANDSPARKEN ØST FORSLAG TIL OMRÅDEREGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNINGER Oppdragsnr.: Oppdragsnavn: Sørlandsparken Øst AS Dokument nr.: Filnavn: Planbeskrivelse med KU Sørlandsparken Øst Revisjon [Tekst] Dato Utarbeidet av Kontrollert av Godkjent av Beskrivelse Arild R. Syvertsen og Halvor Nes mfl Guro Skår Arild R. Syvertsen Revisjonsoversikt Revisjon Dato Revisjonen gjelder 1.rev Etter gjennomganger med Lillesand kommune og protokoll datert fra avtale mellom fylkesmannen i Aust-Agder og fylkesordfører i Aust-Agder 2. rev I forbindelse med uttalelser til offentlig ettersyn Rambøll Henrik Wergelandsgt. 29 Postboks 116 NO-4662 KRISTIANSAND T F

4 4 (54) FORSLAG TIL OMRÅDEREGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNINGER INNHOLD 1. BAKGRUNN OG MÅL Innledning Overordnede rammer Uttalelser til oppstart og planprogram Arbeidsopplegg KARTLEGGING OG ANALYSER Samfunn Eksisterende anlegg Aktuelle næringsetableringer Kulturminner og kulturmiljøer Naturmiljø Sulfidholdige bergarter Innledning Potensial for sur avrenning Håndtering av sure bergarter Generelt om ulike tiltak Plassering av sprengstein som inneholder sulfid Rekreasjon og friluftsliv Landskapskvaliteter Hovedtrekk Heiene Daldragene Vann Myrene Grønnstruktur Snelldalen/Hissingdalen Trolldalen Terrassering av skjæringer og fyllinger Bruk av vegetasjonsskjerm Overvannshåndtering Barn og unge Tilgjengelighet for alle PLANBESKRIVELSE Beskrivelse av planområdet Overordnede planer Innhold i planforslaget Arealoversikt Bruk av masser Eksponering silhuett Sikring av fjellskjæringer Rambøll

5 FORSLAG TIL OMRÅDEREGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNINGER 5 (54) 4. VIRKNINGER OG AVBØTENDE TILTAK Samfunnsmessige virkninger Nye etableringer i Sørlandsparken Øst Trafikk og transportsystem Sulfidholdige bergarter Støy og luftforurensning Kommunaltekniske anlegg Kulturminner og kulturmiljø Naturmiljø Landskap og grønnstruktur Friluftsliv, barn og unge Tilgjengelighet for alle Anleggsfasen Risiko og sårbarhet (ROS) SAMMENSTILLING AV KONSEKVENSER ANBEFALING INFORMASJON OG MEDVIRKNING VEDLEGG Ramboll

6 6 (54) FORSLAG TIL OMRÅDEREGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNINGER 1. BAKGRUNN OG MÅL 1.1 Innledning Kristiansand Næringsselskap AS (KNAS) etablerte i 2006 Sørlandsparken Øst AS i fellesskap med Lillesand kommune og kjøpte i alt 600 mål grunn nord og øst for Sørlandets Travpark. Utviklingen av Sørlandsparken Øst sees om en naturlig videreføring av Sørlandsparkens naturlige vekstretning over fylkesgrensa og inn i Aust-Agder. En slik vekstretning ble skissert i Strategiplanen for Kristiansand Næringspark helt tilbake til Eksisterende Sørlandspark i Kristiansand er nærmest fylt opp og derfor svært begrenset med større tomteområder. Forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning for Sørlandsparken Øst ble lagt ut til offentlig ettersyn Opprinnelig planforslag omfattet et område på 863 daa. I uttalelser til planen stilte Fylkesmannen i Aust-Agder (brev datert ) krav om ytterligere utredninger og dokumentasjon av forholdet til Ånavassdraget, sulfidholdige bergarter, biologisk mangfold med mer, spesielt i sydlig del av området. Det var også behov for ytterligere avklaringer av arealbruken i i forhold til Travparken og Epona ridesenter. Av hensyn til videre saksgang valgte man derfor å ta ut den sydlige delen av planen. Lillesand kommune vedtok reguleringsplan for om lag 550 daa i nordlig del av området. Den planen åpnet opp for at IKEA kunne etablere seg. Etableringen ble behandlet etter gjeldende fylkesdelplan for kjøpsenteretablering fra Resterende del av vedtatt plan ble midlertidig regulert til andre næringsformål enn forretning i påvente av en avklaring gjennom regional plan for senterstruktur og handel. Denne planen ble vedtatt av fylkestinget i mai 2011, men påklaget av Fylkesmannen i Aust-Agder og sendt Miljøverndepartementet (MD) for sluttbehandling høsten MD sendte planen tilbake til fylkeskommunen for ny behandling i april dette år. Det er med bakgrunn i MD sitt brev startet forhandlinger mellom Fylkesmannen og Fylkeskommunen for å oppnå enighet om planens innhold der en ivaretar statlig politikk og regionale behov på en tilfredsstillende måte. Det foreligger protokoll fra forhandlingene datert der det er oppnådd enighet for de aktuelle kommunene med tettsteds- og næringsområder herunder Sørlandsparken Øst i Lillesand kommune Innholdet ble behandlet i fylkesutvalget og fylkestinget oktober Vedtaket i fylkestinget gjort lyder som følger: «Det tillates etablert handelsvirksomheter i Sørlandsparken øst som regionalt handelsområde innenfor handelssone som er vist på kart datert Minste enhetsstørrelse settes til 3000 m 2. Samlet nytt brukssareal er m 2. I sonen det kan tillates handel skal det legges til rette for kollektivtilbud og gode forhold for gang- /sykkeltrafikk. Det må etableres et tilsvarende kollektivtilbud til Sørlandsparken øst som det i dag er til Sørlandsparken vest. Dette må være gjennomført før det tillates nye handelsetableringer i området. Sentrumssonen for Lillesand fremgår av kartvedlegg datert » I den vedtatte reguleringsplanen for nordlig del ble det stilt rekkefølgekrav om regulering av sydlig del med trase for Bussmetro, før det kunne gis brukstillatelse for nye etableringer innenfor vedtatt plan. Rambøll

7 FORSLAG TIL OMRÅDEREGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNINGER 7 (54) Det ble meldt ny oppstart av videre planarbeid i juni 2009 for å ferdigstille reguleringen av den sydlige delen samt et par mindre utvidelse etter avklaring med Lillesand kommune. Vedtatt del skulle inngå i revidert plan. På grunn av manglende avklaringer av rammebetingelser i Regional plan for senterstruktur og handel, ble ferdigstillelse av planen som varslet i 2009, satt på vent. Planarbeidet startet opp igjen i juni 2011 og skal nå ferdigstilles i tråd med de rammer som gis i endelig vedtatt Regional plan for senterstruktur og handel i Aust-Agder. Etter avklaringer mellom Sørlandsparken Øst AS og Lillesand kommune er det bestemt at planen skal utarbeides som en områdereguleringsplan. Dette er i tråd med uttalelser fra regionale myndigheter til oppstartsmeldingen fra Reguleringsplanen utløser krav om konsekvensutredning etter PBL 4-2 og forskrift om konsekvensutredninger (FOR nr. 855). I vedlegg I til forskriften er oppfangingskriteriet følgende: Industrianlegg, næringsbygg, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål med en investeringskostnad på mer enn 500 mill kr eller et bruksareal på mer enn m 2. Det er i utgangspunktet kommunene som skal utarbeide områdereguleringsplaner etter ny plan og bygningslov Men kommunen kan inngå avtale med private eller andre offentlige myndigheter, i dette tilfellet et interkommunalt næringsselskap, om å utarbeide områdereguleringsplaner på vegne av kommunen. Samarbeidsavtalen mellom Lillesand kommune og Sørlandsparken Øst AS er lagt til grunn for planarbeidet. Avtalen omhandler forutsetninger for planarbeidet og at kommunen står ansvarlig for prosessen helt fra oppstart av planen. 1.2 Overordnede rammer Disse er beskrevet i vedtatt planprogram. Det gjelder både rammer for utviklingen av området som må hensyntas i konsekvensutredningene og bestemmelser gjennom planlov med forskrifter for prosess og krav til innhold i planmaterialet. Kommunale planer Kommuneplanen for Lillesand. Området er for perioden 2011 til 2022 avsatt til utbyggingsområde for næringsvirksomhet. Kommuneplanen ble vedtatt i september Reguleringsplan for E18 firefeltsvei mellom fylkesgrensa og Timenes med endringer sist vedtatt i Pågående planarbeid for Sørlandsparken Øst i Kristiansand, kalt Langåsen næringsområde, som ligger inntil eksisterende planskilt Langåsenkryss på E18 Pågående planarbeid for Travparkenområdet i Kristiansand. Koordineringsbehov for blant annet infrastruktur og løsninger for håndtering av sulfidholdige bergarter. Regionalt nivå Regional delplan for Kristiansandsregionen som del av Areal- og transportplanprosjektet for der Lillesand kommune inngår i Knutepunkt Sørlandet samarbeidet. Planen ble vedtatt av fylkestinget i Vest-Agder i juni I denne foreslås Sørlandsparken Øst videreutviklet for plasskrevende handelsvirksomheter. Ramboll

8 8 (54) FORSLAG TIL OMRÅDEREGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNINGER Plankartet viser arealer for utvidelse mot nord og øst, som avklares i de to kommuneplanene. Planen sier videre at rammene for handel skal avklares i regional plan for senterstruktur og handel i Aust-Agder så lenge planene overlapper hverandre på Lillesandssiden av fylkesgrensa. Fylkesnivå Regional plan for senterstruktur og handel i Aust-Agder gi rammer for omfang og enhetsstørrelse for handelsetableringer bl.a. i Sørlandsparken Øst. Denne ble vedtatt av fylkestinget oktober Dokumentet gir eksakte rammer for utvikling av handel innenfor Sørlandsparken Øst, se sitat nederst side 7. Riksnivå Ny planlov ikrafttredelse Forskrifter om konsekvensutredninger RPR for samordnet areal og transportplanlegging - Legger vekt på bl.a. samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, med miljømessige gode løsninger og bærekraftigperspektiv i planleggingen. Verneplan for vassdrag IV og RPR vernede vassdrag. Ånavassdraget inngår i Verneplan IV og er varig vernet mot kraftutbygging. Retningslinjer om universell utforming. Naturmangfoldloven. Rambøll

9 FORSLAG TIL OMRÅDEREGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNINGER 9 (54) Kartfigur 1 viser forholdet til tilgrensende planer og de utvidelser som er lagt inn i vedtatte regionale planer og kommuneplaner. Figur 1 - Tilstøtende planer. (ikke siste utgave dette forslaget til områdereguleringobs: Områdereguleringen vises ikke med endelig versjon.) Ramboll

10 10 (54) FORSLAG TIL OMRÅDEREGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNINGER 1.3 Uttalelser til oppstart og planprogram Her refereres uttalelsene kort og kommenteres i forhold til oppfølging i planforslaget. Det gjøres oppmerksom på at kommentarene er skrevet før vedtaket av Regional plan for senterstruktur og handel for Aust-Agder og ikke endret i hht. vedtaket. Kristiansand kommune datert Det foreligger en uttalelse fra administrasjonen i Kristiansand kommune datert Uttalelsen har fått en politisk behandling i byutviklingsstyret Vedtaket følger under. Overordnede føringer. Det vises til regionale planer. Så lenge planen for Aust-Agder ikke er vedtatt så foreligger det ikke hjemmel for mer handel utover den dispensasjonen som gitt for etableringen av IKEA. Det pekes på at regional plan for Kristiansandsregionen har et handlingsprogram som sier at Kristiansand og Lillesand kommune i felleskap skal utarbeide en kommunedelplan for Sørlandsparken, Dyreparken og Sørlandsparken Øst, samt felles parkeringsvedtekter for Sørlandsparken og Sørlandsparken Øst. Kommentar: Hjemmel for handel vil bli gitt ved endelig behandling i Miljøverndepartementet.(MD). Men vi har fått opplyst av plansjef Ola Olsbu at MD vil sende planen i retur til Aust-Agder fylkeskommune og be om at en finner en omforent regional løsning med fylkesmannen. Det gjelder også uenigheten knyttet rammebetingelser for Stoaområdet mm. Dette brevet er ikke sendt som følge av statsrådskifte. Det vil følge med noen føringer i dette brevet som grunnlag for forhandlinger. (det er nå gjort, jf. ovenstående) Vi er uenig i formuleringen om at det er gitt dispensasjon for IKEA etableringen. Det foreligger en godkjent reguleringsplan som hjemler IKEA etableringen. Denne reguleringsplanen er basert på omfattende analyser av alternative lokaliseringer av IKEA på Sørlandet der en konkluderer med at tomta i Sørlandsparken Øst tilfredsstiller best de krav som bør stilles i forhold til avstander til befolkningstyngdepunkt dvs. kunder, kollektivdekning og samlokalisering i et eksisterende handelstyngdepunkt. Kravet om felles kommunedelplan er ikke Lillesand kommune informert om. Dette punktet er ikke samordnet med den regionale planen for Aust-Agder der det stilles krav om områdereguleringsplan. Det er svært uheldig at overlappende planer ikke er samordnet. Det er imidlertid gitt klare signaler ved behandlingen av planen for Kristiansandsregionen at rammebetingelsene for Sørlandsparken Øst i Lillesand skal følge Aust-Agder planen. Handel Det pekes på at forutsetningene er endret siden handelsanalysen ble laget i 2007 og det anbefales en ny eller oppdatert handelsanalyse Kommentar: Dette er behandlet av byutviklingsstyret, se under, og vi viser til kommentarene her. I kap. 2.1 og 5.1 under samfunnsmessige konsekvenser er handelsanalysen forsøkt oppdatert, men det er ikke foretatt nye analyser. Rambøll

11 FORSLAG TIL OMRÅDEREGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNINGER 11 (54) Kontorformål Det anbefales ikke kontorformål i Sørlandsparken i Kristiansand. En mener kontor bør prioriteres på bussmetroaksens grunnlinje fra Rona til Vågsbygd. Administrasjonen ber om at dette også vurderes for Sørlandsparken øst når fordelingen mellom formålene kontor, lager og industri skal avklares. Det vises også her til byutviklingsstyrets vedtak. Kommentar: Lillesand kommune ønsker å åpne for kontoretableringer i dette område både på grunn av beliggenhet og fordi det etter hvert vil få en god bussmetrodekning. Det bør også påpekes at Kristiansand kommune har godkjent reguleringsplan i Lauvåsen, dvs. i Timenesbakken opp til Sørlandsenteret, til kontorformål med en meget høy utnyttelsesgrad, dvs. % BRA på 200. Kollektivtransport: Det må sikres en hinderfri fremføring av bussmetro gjennom området i egne felt dette må innpasses i planen. Kommentar: Det vises også her til byutviklingsstyret vedtak. Dette spørsmålet er tatt opp i et eget møte med kommunen den med de som ivaretar hensynet til kollektivtransport. Agder kollektivtrafikk deltok også. Det viktigste innholdet i konklusjonen er nedfelt i et referat fra møte den , jf. vedlegg 8.16 til 8.17 om politiske vedtak og møtereferater. - Det skal sikres tilstrekkelige arealer for en fremtidig kollektivtrase fra rundkjøring ved Sørlandshallen til søndre del av Sørlandsparken Øst gjennom de to reguleringsplanene, dvs. for Travparken og Sørlandsparken Øst. (Traseen er regulert inn i foreliggende planforslag) - Det stilles ikke rekkefølgekrav i reguleringsplan for Travparken til endringer i rundkjøringen og etablering av traseen. (Travparkplanen er levert inn til førstegangsbehandling) - Nye virksomheter innenfor reguleringsplan for Travparken benytter eksisterende vegsystem fra rundkjøringen. - Rekkefølgekrav knyttet til Bussmetrolinjen skal innarbeides i områderegulering for Sørlandsparken Øst, (jf. reguleringsbestemmelsene 8.2.8) - Kristiansand kommune innser at et slikt rekkefølgekrav først bør komme til anvendelse når Sørlandsparken Øst i Lillesand nærmer seg ferdig utbygget med etableringer i syd som gir grunnlag for en ny bussmetrolinje fram til en endestasjon nord i området. Det innebærer at eksisterende bussmetrolinje vil betjene området inntil det kommer en ny bussmetrolinje fra syd som primært skal gi den sydlige delen et tilbud samt Epona ridesenter. Eksisterende bussmetrolinje med endestopp på IKEA vil betjene den nordlige delen som er regulert til handel i kombinasjon med andre næringsformål. Den samme Ramboll

12 12 (54) FORSLAG TIL OMRÅDEREGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNINGER bussmetrolinja fanger opp kundene i Dyreparken og Abrahavn. For Agder kollektivtrafikk er det ikke aktuelt å opprette en ny busslinje rundt Travparken og Epona gjennom et område som ikke vil bli utbygd i første omgang og som forventes å inneholde en høy andel lager, logistikk og lettindustri. Den er først aktuell når det foreligger et kundegrunnlag i denne delen av den nye næringsparken. For busskundene som skal til Dyreparken, Abrahavn eller IKEA med omkringliggende handel vil det bli oppfattet som er stor omveg å ta bussen rundt hele Travparken fra syd og gjennom Kvåseskogen. Denne konklusjonen er klar fra AKT som ansvarlig for driften av Bussmetroen. På ovenstående avklaringsmøte den ble det ikke stilt krav om at bussen skal gå hinderfritt i egne felt. Vi anser ikke dette som er relevant krav i et næringsområde som dette. Det er ikke noe problem med trafikkavviklingen på hovedvegen gjennom området som er etablert som firefeltsveg inn til handelsområdet. Dersom busser med en frekvens på 4 i timen skal ha reservert eget felt, kan det få konsekvenser for avviklingen av øvrig biltrafikk inn og ut av området med fare for tilbakeblokkering ut på E18 i Langåsenkrysset. Firefeltsveg er anlagt primært for å håndtere forventet trafikkvekst når all handel er etablert i den nordlige delen av planområdet. En må innse at det vil ha en vesentlig bilandel fordi det vil en høy andel vil være såkalt big box handel. Men det må være et mål at en høy andel ansatte benytter buss til og fra arbeid, av den grunn er tilrettelegging for et godt og strømlinjeformet kollektivtilbud viktig. Trafikk Trafikkmodell og utredninger kan avdekke behov for tiltak utenfor plangrensa. Slike tiltak må da vurderes i den enkelte plan de er en del av, men må sikres i områdeplanen for Sørlandsparken øst som rekkefølgekrav i bestemmelsene. Kommentar: Det vises også her til byutviklingsstyrets vedtak. Trafikkanalysene viser at det kan oppstå problemer med trafikkavviklingen i Travparkvegen og rundkjøring ved Barselvann og ved Sørlandshallen. Dette er trafikk som eksisterende Sørlandspark genererer blant annet som følge av de siste store utbyggingene av handel her.. Det er etter Lillesand kommunes vurdering ikke rimelig å knytte rekkefølgekrav til reguleringsplanen for Sørlandsparken Øst når det gjelder utbedring av dette vegsystemet. Rundkjøringen ved Sørlandshallen har i utgangspunktet en dårlig utforming og Statens vegvesen har i reguleringsplanen for E18 firefeltsveg i for liten grad tatt høyde for utviklingen av hele Sørlandsparken som et landsdelsenter for handel og tjenester samt reiseliv, overnatting og fritidstilbud. Sørlandsparkens rolle i denne sammenheng ble definert før E18 planene ble utformet. Trafikkanalysen peker også på mulige fremtidige avviklingsproblemer i Langåsenkrysset. Dette er vurdert i kap Energi Energiløsning må omtales og løsninger for fornybar energi må utredes,(for eks fjernvarme, biobrensel eller grunnvarme). Kommentar: Konsesjonæren for fjernvarme utfordres til å finne løsninger for fornybar energi innenfor planområdet Rambøll

13 FORSLAG TIL OMRÅDEREGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNINGER 13 (54) Byutviklingsstyret fattet følgende vedtak basert på administrasjonens uttalelse: 1. Byutviklingsstyret gir sin tilslutning til vedlagt uttalelse til oppstart av planarbeid og planprogram for Sørlandsparken Øst datert med følgende endringer: (Enst) 2. Følgende punkter innarbeides: a) Uttalelsen bør innledningsvis befeste betydningen av en god næringsutvikling på grensen mellom Lillesand og Kristiansand. Formuleringene skal invitere til dialog og samarbeid om disse tingene. (Enst) b) Det bør være et mål for dette planarbeidet, som allerede har pågått i over tre år, å følge en fremdrift som gir de aktuelle etableringene avklaringer innen rimelig tid. Kristiansand kommune er derfor enig i at reguleringsarbeidet påbegynnes parallelt med avklaringene som skal skje i miljøverndepartementet. (8/1) c) I tråd med vedtatt regionplan for tettstedsutvikling og handelsetablering i Aust- Agder kreves en områdeplan. Kristiansand kommune støtter dette synet. (Enst) d) Anbefalingen om ny- eller oppdatert handelskonsekvensanalyse fjernes. (7/2) e) Uttalelsen skal ikke si noe om eventuelle kontoretableringer utover å vise til regionalplanen vedrørende dette. (6/3) f) Det absolutte kravet til hinderfri bussmetro i egne felt fjernes. I den grad en uttaler seg om dette skal det vises til de trafikkvurderinger som er utført. Det forutsettes at trafikkløsningene støtter konklusjonene i disse. (7/2) g) Konsesjonæren for fjernvarme utfordres i forhold til å vurdere fornybare energiløsninger i Sørlandsparken Øst. (7/2) Fylkesmannen i Vest-Agder datert Fylkesmannen mener reguleringsplanarbeidet må avvente føringene som vil bli gitt i endelig godkjent regional plan. Kommentar: Reguleringsbestemmelsene tar høyde for dette under 2.2 om handelsetableringer: Det tillates etablert handel i tråd med de til enhver til gjeldende bestemmelser i vedtatt Regional delplan for senterstruktur og handel i Aust-Agder. Det gjelder blant annet bestemmelser om det totale omfanget av handel innenfor planområdet, størrelse på den enkelte handelsenhet og avstander til inngangspartier fra Bussmetrolinjen. Vest-Agder fylkeskommune datert Uttalelsene her er i stor grad sammenfallende med den administrative uttalelsen fra Kristiansand kommune som er referert og kommentert over. Fylkeskommunen i Aust-Agder datert Det gjøres oppmerksom på at plan og naturseksjonen i Aust-Agder fylkeskommune vil kunne fremme innsigelse til planforslaget dersom dette fremmes før departementet har fattes vedtak i saken om regional plan for senterstruktur og handel. Ramboll

14 14 (54) FORSLAG TIL OMRÅDEREGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNINGER Kommentar: Det viser til våre kommentarer over blant annet til uttalelsen fra fylkesmannen i Vest- Agder. Fylkesmannen i Aust-Agder datert Fylkesmannen vil fremme innsigelse når planen kommer på høring dersom det på dette tidspunktet ikke foreligger et vedtak i departementet. Det vil også si at et endelig vedtak må vente. Men det påpekes at andre deler av planen kan avklares. Uttalelsen viser til møte i regionalt planforum der avgrensningen av arealer avsatt til handelsområdet ble tatt opp. Fylkesmannen vil kunne akseptere mindre justeringer, men det stilles krav til begrunnelse hvis avgrensningen i regional plan fravikes. I uttalelsen er en opptatt av Ånavassdraget og biologisk mangfold. Det pekes på Røyrmyr naturreservat og en eventuell utvidelse av dette samt behov for å regulere inn en randsone. Når det gjelder avrenning, vannmiljø og sulfidholdige bergarter vises til tidligere uttalelser. Kommentar: Forholdet til regional plan er kommentert tidligere samt at MD har sendt planen tilbake til fylket med anmodning om ny behandling med tanke på å oppnå enighet regionalt. Når det gjelder utstrekningen av handelsområdet vises det til reguleringsbestemmelsenes 2.2. Naturmiljø, forholdet til Ånavassdraget, til naturreservat og viktige naturtyper utenfor planområdet er beskrevet og vurdert i kap Kap 5.3 tar opp overflateavrenning, vannmiljø og sulfidholdige bergarter, jf. også reguleringsbestemmelsene 2.5 og 2.6 Statens vegvesen Statens vegvesen viser til tidligere merknader ved forrige oppstartsmelding i brev av og har ingen ytterligere merknader på nåværende tidspunkt. 1.4 Arbeidsopplegg De ulike temautredningene er angitt i planprogrammet. Det er gjennomført en ny gjennomgang av analysene. Disse er gjengitt i kapittel 2. På denne måten er avbøtende tiltak i noen grad innarbeidet på reguleringskart og i planbestemmelser der det anses mulig og/eller realistisk å følge opp. De fleste tema er justert og oppdatert fra planforslaget som ble innlevert i IKEA tomta er bygd ut og flere tilgrensende tomter er planert i henhold til godkjent plan fra Det innebærer at vurderingene av konsekvenser som følge av planforslaget er konsentrert til den sydlige delen som er uregulert, dvs. K/I 2,3 og 4. Dette er synliggjort i analyser og på temakart. I kapittel 4 er konsekvensene av planforslaget belyst for de ulike utredningstemaene. Utbyggingsområdet er satt av til plasskrevende næringsbygg på store tomter. Det utløser naturinngrep som har fått en prinsippavklaring i regionale planer og kommuneplan. Det er i disse planene gjennomført konsekvensutredninger på et overordnet nivå både i forhold til miljø, naturressurser og samfunn. I den regionale planen for Aust-Agder er Sørlandsparken Øst definert som en regional handelspark i senterhierakiet. Denne definisjonen er basert på handels- og senterstrukturanalyser gjennomført i regi av Aust- Agder fylkeskommune. Konsekvensene vil bli vurdert etter den skala som er angitt i planprogrammet: Rambøll

15 FORSLAG TIL OMRÅDEREGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNINGER 15 (54) positive konsekvenser ingen konsekvenser små negative konsekvenser middels negative konsekvenser store negative konsekvenser 2. KARTLEGGING OG ANALYSER 2.1 Samfunn De samfunnsmessige virkninger er som nevnt belyst i de regionale planene både for Aust-Agder og Kristiansandsregionen og i vedtatt kommuneplan for Lillesand. Alle planene gir Sørlandsparken Øst status om Regional Handelspark med rammer avklart gjennom endelig vedtatt Regional plan for Aust-Agder. Gjennom byutviklingsstyret i Kristiansand sin behandling av planprogram og oppstartsmelding, jf. kap. 1.3 og Lillesand kommunes behandling av planprogrammet anses det unødvendig med ytterligere analyser av samfunnsmessige virkninger utover det som foreligger i eksisterende materiale Eksisterende anlegg Det drives i dag organisert virksomhet innen travsport og ridning, i regi av Sørlandets Travpark (ST) og Epona Ryttersenter, innenfor og inntil planområdet. Disse aktivitetene skal videreføres etter at næringsområdet blir bygd ut. De to aktørene er del av et aktivt hestemiljø i landsdelen som dekker både bredden (mosjon/hobby) og mer elitepreget aktivitet. Aktivitetene er i stor grad kommersielt basert, og i mindre grad friluftsaktiviteter i tradisjonell forstand. Epona og ST genererer også økonomiske ringvirkninger i form av arbeidsplasser (instruktører/trenere), aktivitet hos utstyrsleverandører, dyreklinikk (i området), fôrprodusenter, hesteoppdrettere med mer. Virksomheten har, og kan i framtida få økt betydning også for reiseliv og turisme. Dette markedssegmentet ønskes videreutviklet av begge aktører. Ryttersenteret driver rideaktiviteter for barn og voksne og arrangerer trening, turridning og konkurranser/ stevner i ulike disipliner. Gode treningsmuligheter og arealmessige utviklingsmuligheter er viktig for å sikre eksistensen til aktivitetstilbudet og næringene som er knyttet opp til Epona Ryttersenter i dag. Epona har atkomst til ridestier i Kvåseskogen/Isefjær i dag. Atkomsten til ridestiene utenfor planområdet bør sikres i planforslaget. Kryssing i undergang under ny vei/bussforbindelse fra syd er ikke anbefalt for hest. For Sørlandets travpark sin del foregår det meste av aktiviteten langs etablerte kjøreveier/ treningsløyper (grus) i området Grasvann, Sydinga, Nedretjønn, nord og øst for travbanen. De benytter også i noen grad samme ridestier som Epona i terrenget som et supplement. Det forutsettes at bruk av veier og stier er hjemlet i privatrettslige avtaler med aktuelle grunneiere. Begge aktører må regnes som organisert bruk av stier mv. Denne typen bruk faller ikke inn under bestemmelser i friluftsloven om allmenn ferdsel. Innenfor planområdet skal det også reguleres inn hovedatkomstveger, samleveger, andre tekniske anlegg, grøntområder og trase for en egen fremtidig bussmetrolinje fra syd forbi Ramboll

16 16 (54) FORSLAG TIL OMRÅDEREGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNINGER Sørlandshallen, Travparken og Epona Ridesenter. Hensynet til aktivitetene på Sørlandets Travpark og Epona Ryttersenter er også søkt ivaretatt i planforslaget Aktuelle næringsetableringer Det som foreligger en Mulighetsstudie (fase1) og en Handelsanalyse (fase 2) gjennomført i 2007 og supplert i 2008, jf. kap.8.1 til 8.3 om samfunns og handelsanalyser. I dette dokumentet er enkelte opplysninger og fakta er oppdatert siden handelsanalysen ble laget. Disse analysene konkluderer med følgende: Det investert store summer i infrastruktur i området. Budsjett fremlagt i 2008 var på 70 mill kr inkl. mva. (som i snitt er beregnet til 12 %). Det gjenstår fortsatt noe arbeid. I dette inngår blant annet firefeltsveg med rundkjøringer, g/s veg, VA nett, håndtering av sulfidholdige masser i eget godkjent deponi, håndtering av overvann i egne bassenger, flytting av kraftlinje med mer. IKEA har etablert et fjernvarmeanlegg basert på biobrensel i området. Planskilt E18 kryss i Langåsen er utformet og endret med tanke på trafikk inn til Sørlandsparken Øst. Ny firefelts E18 mellom Kristiansand og Grimstad har utvidet bo- og arbeidsmarkedet og stimulert til næringsutvikling i regionen. Det er laget en konseptvalgutredning (KVU) for Kristiansandsregionen og for strekningen Søgne-Ålgård der ny E39 forutsettes prioritert med firefeltsveg på deler av strekningen. Jernbaneverkets planer legger opp til en tredobling av godsmengden på jernbane i løpet av 30 år. Kristiansand Lufthavn har kapasitet til å ta vesentlig mer flyfrakt og det jobbes med planer om utvidelser av Kjevik Lufthavn. Kapasitetsutvidelsen i transportsystemet har økt og vil øke regionens konkurransekraft på litt sikt, dvs. i et års perspektiv. Offentlige og private organer gjør mye for å trekke bedrifter til regionen. En rekke samarbeidsfora er etablert. Arbeidet er preget av regional tankegang og samarbeid over kommune- og fylkesgrense, jf. Regionplan Agder Areal- og transportplanprosjektet for Kristiansandsregionen har gjennomført en kartlegging av ledige næringsarealer, jf. rapport datert I denne rapporten er næringslivets behov kartlagt både på kort og lang sikt. Den viser med all tydelighet at det er behov for tilgang på nye, større næringsarealer spesielt i Kristiansand kommune med tilgrensende kommuner øst og vest. Behovet for nye næringsarealer viser seg ikke uventet å være størst nær opp mot ny E18 motorveg og mot E39. Det ligger svært begrensede fortetnings- og transformasjonsmuligheter i eksisterende Sørlandspark i Kristiansand kommune. Gjenværende potensiale vil imidlertid ikke kunne tilfredsstille tomtebehovet og kravet til infrastruktur for større varehus og lager/logistikkbedrifter. Næringsområdet i Sørlandsparken Øst anses derfor som viktig for videre regional utvikling. Det er det eneste større ledige næringsområdet for regionale handelsbedrifter i Kristiansandsregionen. Når det ble gitt tillatelse til IKEA gjennom vedtatt plan høsten 2008 (varehuset ble åpnet i oktober 2010), var det en forutsetning at tilgrensende tomter til dette varehuset skulle utvikles for plasskrevende varehandel. Dette for å skape et miljø og gi områdets status som en regional handelspark. Det er også det største næringsområdet, delvis innenfor for kommunens grenser øst for byen, som har tilgjengelig arealer for større lager og logistikkbedrifter som bør ligge tett på E18 som Rambøll

17 FORSLAG TIL OMRÅDEREGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNINGER 17 (54) hovedtransportåre gjennom landsdelen. Andre større områder som ligger tett på E18 og E39 er Kjerlingland og Gaupemyr i Lillesand, Omreheia i Grimstad, Mjåvann i Songdalen og Lohnelier i Søgne. Det er ikke åpnet opp for handel i disse områdene. Etablering av plasskrevende handelsvirksomheter er også i tråd med ATP-utvalgets anbefalinger. Sørlandsparken Øst er i rapporten fremstilt som et sentralt næringsområde i regionen som skal bidra til å dekke behovet på kortere sikt og primært innenfor bransjene storhandel, logistikk/ lager og noe kontor. Tidsperspektivet for full utbygging av Sørlandsparken Øst er vanskelig å anslå. Utreder ser det likevel som sannsynlig at store deler av området kan være utbygd omkring Den nordligste halvdelen av planområdet som allerede inngår i godkjent reguleringsplan, vil ble bygd ut først og innen Det forutsetter rammebetingelser som åpner de muligheter som ligger i markedet. Å skaffe tilstrekkelig og kompetent arbeidskraft er blant regionens hovedutfordringer. Universitetet i Agder (UiA) ses på som viktig i den sammenheng. Arbeidsledigheten i Agder er lav. Fremtidsrettede næringer som av offentlige og private organer anses som aktuelle er for eks: Næringer knyttet til energisektoren, både offshore og alternative energikilder. Innovasjon og videreutvikling av produksjonen av utstyr til maritim sektor. Nye næringer som en frukt av samarbeidet mellom næringslivet og utdanningsinstitusjonene. IKT-næringen, softwareutvikling Opplevelsesindustrien vil bli videreutviklet Sørlandsparken Øst er ikke nødvendigvis det beste etableringsalternativet for alle disse næringene. Det samme gjelder også kompetansenæringer som naturlig vil knytte seg til clustre i for eksempel kunnskaps- og kompetanseområder nærmere byen. På motsatt side av nytt E18-motorvegkryss er det store planer for utvikling av Dyreparken. Abrahavn åpner i år med et nytt opplevelseskonsept med rundt 180 leiligheter med rundt 1000 senger. Målet er å videreutvikle og styrke Kristiansand Dyrepark som landsdelens spydspiss innenfor reiseliv og opplevelser. Det utvikles stadig nye attraksjoner sammen med tematiserte overnattingstilbud. Aktørene i denne delen av Sørlandsparken ser store muligheter for synergier mellom dagens overnattingsbedrifter, reiseliv og opplevelser i Dyreparken, Sørlandets Travparken, Epona Ridesenter, Sørlandshallen og handelsmagneter som IKEA. 2.2 Kulturminner og kulturmiljøer Aust-Agder fylkeskommune gjennomførte i juni 2007 undersøkelser av kulturminner i området. Det ble ikke registrert automatisk fredede kulturminner innenfor planområdet. Det ble funnet nyere tids kulturminner innenfor planområdet, blant annet to husruiner som kan knyttes til de nedlagte brukene Snelldalen og Nedre Sydinga, samt en rekke rydningsrøyser, tørrmurte steinterrasser og steingjerder. Det er vanskelig å datere disse steinsettingene, men de er ikke eldre enn 1537 (grense for automatisk fredning). Ramboll

18 18 (54) FORSLAG TIL OMRÅDEREGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNINGER Oversikt over de registrerte kulturminnene er vist i figur 2, med beskrivelser i påfølgende avsnitt. Den fullstendige rapporten fra Fylkeskommunen finnes i vedlegg i kap Figur 2 - Temakart kulturminner. Rambøll

19 FORSLAG TIL OMRÅDEREGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNINGER 19 (54) Snelldalen (området 1) Området ligger innenfor vedtatt reguleringsplan fra 2008 og er fylt opp og planert ut med masser. Hustufter/grunnmurer, steinterrasser og rydningsrøyser (område 2) Området ligger innenfor vedtatt reguleringsplan fra 2008 og er fylt opp og planert ut. Hustufter og rydningsrøys (område 3) Lengst nord i planområdet ble det funnet to husruiner/ tufter og en rydningsrøys. Den ene tufta består av en grunnmur med kjeller (ingen tydelig kjellerinngang) og har en grue i nordvestlige hjørne. Den andre består av en høy L-formet steinmur med et vindu/ glugge på langsiden. Det ser ut til at denne bygningen har både grunnmur (bilde 12) samt en åpen kjeller, dette på bakgrunn av holdestein ca 6-7 meter lenger bort på langveggen. Området ligger innenfor FRIL 2 og vil bli bevart. Delvis steinlagt veitrasé (område 4 a og b) Det ble også funnet veitraséer innenfor planområdet. En veitrasé kan synes å gå fra Langsvann og opp til bruket Snelldalen, og derifra videre på vestsiden av området med steinterrasser og rydningsrøyser. Områdene vil bli fylt opp og planert i henhold til godkjent reguleringsplan bortsett fra den delen som ligger innenfor FRIL 2 Nedre Sønninga (område 5) hustuft og rydningsrøyser Sør for dagens Sydinga ble det funnet grunnmur/ ruin etter innhus. Denne bestod av et kjellerrom med egen inngang, trapp til 1.eatsje, samt gruve i sørøstlig hjørne. I SEFRAK registreringen står det at huset ble flyttet til Tveit rundt Det er i SEFRAK registrert flere bygninger på Sønninga Nedre. Det ble også funnet flere rydningsrøyser 100 meter sør for grunnmur til innhus på Nedre Sønninga. Disse rydningsrøysene kan på bakgrunn av størrelse og plassering sees i sammenheng med bruksperioden ved dette bruket. Område 5 vurderes i dette planforslaget. Det ligger innenfor byggeområde i vedtatt kommuneplan og i reguleringsplanforslaget fra Naturmiljø Det foreligger rapport fra Agder Naturmuseum sist datert januar 2012, jf. vedlegg 8.5 om biologisk mangfold. Rapporten har følgende konklusjon: Det er ikke registrert viktige naturtyper i Naturbasen (Direktoratet for naturforvaltning) innenfor planområdet. Reguleringsplanområdet er registrert som vinterbeite for elg, med lav verdisetting. Det er registrert viktige og svært viktige naturtyper i områdene like sør for planområdet (Ånavassdraget som er varig vernet mot kraftutbygging), og viktige naturtyper i skog og myr. Myra sentralt i utbyggingsområdet, jf. felt K/I 4, er grøfta og gjengrodd (se bilde 11 i rapporten). Bekken ut fra dette myrområdet er strengt tatt en del av nedbørfeltet i Ånavassdraget, jf. temakart i kartfigur 3 men er en ubetydelig del helt i utkanten av nedbørsfeltet til vassdraget. Ramboll

20 20 (54) FORSLAG TIL OMRÅDEREGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNINGER Figur 3 - Temakart naturmiljø. Ut fra befaring i området 2. april 2007 kan den søndre delen av reguleringsplanområdet karakteriseres som rik edellauvskog (lågurt-eikeskog) med verdisetting: viktig. Her ble det registrert en hekkelokalitet for dvergspett. Dette området blir i det nye reguleringsplanforslaget ikke bebygd, dvs. i hovedsak regulert til friluftsformål og en mulig fremtidig vegtrase for blant annet bussmetroforbindelse fra syd. I områdene K/I 2-K/I 4 er det ikke registrert naturtyper med verdi viktig eller svært viktig. Men utbyggingsområdene ligger Rambøll

Masseuttak og -deponi på Drivenes

Masseuttak og -deponi på Drivenes TT ANLEGG AS Regulering av Masseuttak og -deponi på Drivenes i Vennesla kommune PLANPROGRAM TIL KONSEKVENSUTREDNING Ortofoto fra GIS-line Dokumentnr -01 Versjon 00 Utgivelsesdato 11112010 Utarbeidet Kontrollert

Detaljer

Forslag til reguleringsplan med konsekvensutredninger

Forslag til reguleringsplan med konsekvensutredninger Rambøll Norge AS Forslag til reguleringsplan med konsekvensutredninger For Sørlandsparken Øst i Lillesand kommune Dato: 06.07.2007 Rev: 06.11.2007 06.06.2008 27.08.2008 Oppdragsnr.: 8065117 Oppdragsgiver:

Detaljer

PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1

PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1 Dato 27-11-14 PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1 Planprogram detaljregulering for Langåsen Side 1 av 11 FORORD Arbeidet med regulering av Langåsen næringsområde har pågått

Detaljer

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM Beregnet til Planforum Dokument type Presentasjon Dato 06-09-2013 STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM I KONGSVINGER KOMMUNE Revisjon 01 Dato 2013/09/04 Utført av Eva Vefald

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KJERLINGLAND, PLAN NR. 2007156 LILLESAND KOMMUNE 1. GENERELT

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KJERLINGLAND, PLAN NR. 2007156 LILLESAND KOMMUNE 1. GENERELT FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KJERLINGLAND, PLAN NR. 2007156 LILLESAND KOMMUNE 1. GENERELT 1.1. Reguleringsformål Planområdet er vist med reguleringsgrense. Innenfor planen er det regulert til

Detaljer

Planprogram for områderegulering av Jåbekk Fengsel

Planprogram for områderegulering av Jåbekk Fengsel Mandal kommune Teknisk forvaltning MANDAL KOMMUNE Planprogram for områderegulering av Jåbekk Fengsel Forord Mandal kommune har igangsatt planarbeid med utarbeiding av områderegulering for Jåbekk fengsel.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer Fagnotat

BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer Fagnotat BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byggesak og bydeler Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 17.03.2009 Saksnr.: 200608220/25

Detaljer

Oppdragsgiver. Bo-Best Eiendom AS. Rapporttype. Planprogram. Dato: 19.8.2014 Revisjon: BORGETUN PLANPROGRAM

Oppdragsgiver. Bo-Best Eiendom AS. Rapporttype. Planprogram. Dato: 19.8.2014 Revisjon: BORGETUN PLANPROGRAM Oppdragsgiver Bo-Best Eiendom AS Rapporttype Planprogram Dato: 19.8.2014 Revisjon: BORGETUN PLANPROGRAM 2 (13) BORGETUN Oppdragsnr.: 1350002059 Oppdragsnavn: Reguleringsplan Borgetun Dokument nr.: - Filnavn:

Detaljer

Vedtak om offentlig ettersyn og høring av OR Mørkvedbukta skoleområde.

Vedtak om offentlig ettersyn og høring av OR Mørkvedbukta skoleområde. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.11.2014 65772/2014 2013/370 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for plan, næring og miljø 27.11.2014 Vedtak om offentlig ettersyn og høring

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING DETALJREGULERING HEGGVIN AVFALL OG GJENVINNING - 2. GANGS BEHANDLING/SLUTTBEHANDLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING DETALJREGULERING HEGGVIN AVFALL OG GJENVINNING - 2. GANGS BEHANDLING/SLUTTBEHANDLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/65-36 DETALJREGULERING HEGGVIN AVFALL OG GJENVINNING - 2. GANGS BEHANDLING/SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Tone B Wabakken Arkiv: PLN 068500 Saksnr.: Utvalg

Detaljer

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 14/00693-45 Saksbehandler Hege Skotheim Behandles av Møtedato Utvalg for byutvikling 2015-2019 02.12.2015 Bystyret 2015-2019 15.12.2015 2. gangsbehandling Plan

Detaljer

Detaljregulering for deponi Fosselandsheia (PlanId ) - 1. gangs behandling. Saksnr: Utvalg: Dato: 40/13 Forvaltningsutvalget

Detaljregulering for deponi Fosselandsheia (PlanId ) - 1. gangs behandling. Saksnr: Utvalg: Dato: 40/13 Forvaltningsutvalget Kvinesdal kommune Detaljregulering for deponi Fosselandsheia (PlanId 10372012002) - 1. gangs behandling Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 10372012002 2012/1289 5387/2013 Nina Nissestad

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 05.03.2013 71/13 Kommunestyret 18.03.2013 33/13

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 05.03.2013 71/13 Kommunestyret 18.03.2013 33/13 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 05.03.2013 71/13 Kommunestyret 18.03.2013 33/13 Avgjøres av: Sektor: Plan, miljø- og landbruksenheten Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/ _375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN - FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/ _375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN - FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Formannskapet Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 11/4609-30 Arkiv: L12 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN - FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag

Detaljer

Heftingsdalen Næringsområde, forslag til områdereguleringsplan - endelig behandling

Heftingsdalen Næringsområde, forslag til områdereguleringsplan - endelig behandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Roy Vindvik, tlf 37013774 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2013/6657 / 27 Ordningsverdi: xxxx Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Heftingsdalen

Detaljer

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn PLAN- OG BYGNINGSETATEN KRISTIANSAND KOMMUNE Dato: 09.08.2011 Saksnr.: 200608140-10 Arkivkode O: PLAN: 1005 Saksbehandler: Margrete Havstad Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 25.08.2011 Hausebergveien

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 8 Arkivsak: 11/35-29 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN TREHØRNINGEN NÆRINGSOMRÅDE - ARNKVERN NEDRE Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkiv: PLN 070900 Saksnr.: Utvalg Møtedato 202/12 FORMANNSKAPET

Detaljer

MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388

MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388 ORIENTERING OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN FOR MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388 GAUS AS 18. april 2016 REGULERINGSPLAN FOR MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 OPPSTART Side 2 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

OPPLEGG FOR UTREDNING AV NYE NÆRINGSAREALER I OMRÅDET OLRUD, NYDAL OG TREHØRNINGEN

OPPLEGG FOR UTREDNING AV NYE NÆRINGSAREALER I OMRÅDET OLRUD, NYDAL OG TREHØRNINGEN OPPLEGG FOR UTREDNING AV NYE NÆRINGSAREALER I OMRÅDET OLRUD, NYDAL OG TREHØRNINGEN Felles utredning om lokalisering, utstrekning og funksjonsfordeling for nye næringsområder i området Nydal, Olrud, Trehørningen.

Detaljer

Grunneier/utbygger: Tor Arne Larsen, Nes terasse 7, 1394 Nesbru og John Ludvik Larsen, Reistadlia 24, 1394 Nesbru.

Grunneier/utbygger: Tor Arne Larsen, Nes terasse 7, 1394 Nesbru og John Ludvik Larsen, Reistadlia 24, 1394 Nesbru. REGULERINGSPLAN FOR ARNKVÆRN NEDRE OMRÅDEREGULERING PLANBESKRIVELSE 1 Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Tilrettelegge for næringsbebyggelse. 1.2 Forslagstiller, plankonsulent Grunneier/utbygger: Tor Arne

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 56/2015 Planutvalget 25.08.2015 59/2015 Kommunestyret 08.09.2015

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 56/2015 Planutvalget 25.08.2015 59/2015 Kommunestyret 08.09.2015 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2014/1869 Arkiv: L12 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 56/2015 Planutvalget 25.08.2015 59/2015 Kommunestyret

Detaljer

SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN I FORBINDELSE MED BYGGING AV HOVLI OMSORGSSENTER

SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN I FORBINDELSE MED BYGGING AV HOVLI OMSORGSSENTER SAKSFRAMLEGG Ark: L12 Arkivsaksnr.: 16/29 l.nr. 16/5987 Kommune Styre, råd, utvalg m.v. Møtested Møte Dato Søndre Land Kommunestyret Rådhuset 20.06.2016 Saksbehandler: Renate Vestbakken Sak: REGULERINGSPLAN

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 24. juni 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland

Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland Informasjonsmøte Ski rådhus 29. juni 2015: 1. Bakgrunn for tiltaket 2. Hensikt med planprogrammet 3. Forholdet til Gjersrud-Stensrud 4. Beskrivelse av tiltaket 5.

Detaljer

Planprogram. Gressli industriområde 2. Planident TYDAL KOMMUNE. 5. februar 2016 Skrevet av: Kirkvold Hilde Ragnfrid

Planprogram. Gressli industriområde 2. Planident TYDAL KOMMUNE. 5. februar 2016 Skrevet av: Kirkvold Hilde Ragnfrid Planprogram Gressli industriområde 2 Planident 1665-2015-003 TYDAL KOMMUNE 5. februar 2016 Skrevet av: Kirkvold Hilde Ragnfrid Planprogram Gressli industriområde 2 Forord Tydal kommune legger med dette

Detaljer

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29 Byrådssak 1296 /14 Arna gnr. 299 bnr. 25, gnr. 300 bnr. 23 og gnr. 301 bnr. 200. Arnadalsflaten Næring. Arealplan- ID 63340000. Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram. ASRO

Detaljer

BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076

BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076 BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076 1 Generelle Bestemmelser: 1.1 Kommunedelplanen omfatter gnr 49 og 50 og samtlige bruk under disse. 1.2 Bestemmelsene kommer i tillegg til det

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum TF7: Næringsareal ved Juve pukkverk AS

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum TF7: Næringsareal ved Juve pukkverk AS Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF7: Næringsareal ved Juve pukkverk AS Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde til kommuneplanens

Detaljer

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling Planbeskrivelse Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget Kommunestyret

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget Kommunestyret Saksdokument Saksmappenr: 2014/552 Saksbehandler: Mette Kinderås Arkivkode: L12 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 26.05.2016 Kommunestyret 09.06.2016 REGULERINGSPLAN FOR BLOMJOTEN

Detaljer

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier Planprogram for Gang-/sykkelvei Ormlia-Lohnelier Utarbeidet av Søgne kommune Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 2 Situasjonsbeskrivelse... 3 3 Planprosessen... 4 4 Status i arbeidet så langt... 4 5 Forutsetninger

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

ODAL GRUS-NYE E16 PROSJEKTPRESENTASJON

ODAL GRUS-NYE E16 PROSJEKTPRESENTASJON Beregnet til Planforum Dokument type Prosjektpresentasjon Dato 21-03-2014 ODAL GRUS-NYE E16 PROSJEKTPRESENTASJON Revisjon 00 Dato 21-03-2014 Utført av Eva Vefald Bergsodden Kontrollert av Godkjent av Beskrivelse

Detaljer

Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013

Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013 Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013 1 PROGRAM 2 Plansystemet og formål Planinitiativ og prosesser Plankartet - formål og innhold Planbestemmelser Konsekvensutredning Planbehandling

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL

Aust-Agder fylkeskommune Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Aust-Agder fylkeskommune Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Deres ref Vår ref Dato 2015/323-20 15/5805-3 02.06.2016 Klage på vedtak om samtykke til etablering av outlet-senter i Sørlandsparken Øst i Lillesand

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Formannskapet /13

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Formannskapet /13 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Formannskapet 17.10.2013 61/13 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Formannskapet Saksbeh.: Ragnar Holvik 2013/2505 - L01

Detaljer

AGDERBYGG PLANPROGRAM

AGDERBYGG PLANPROGRAM AGDERBYGG PLANPROGRAM OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KROSSNESVEIEN 20/62 M.FL. ÅROS, SØGNE KOMMUNE Utarbeidet august 2010 av 3018 EFL 1 FORORD Agderbygg har igangsatt planarbeid med utarbeidelse av områdereguleringsplan

Detaljer

Saksbehandler: Magnus Ohren Saksnr.: 13/

Saksbehandler: Magnus Ohren Saksnr.: 13/ Ås kommune Områdereguleringsplan for Dyster-Eldor II Saksbehandler: Magnus Ohren Saksnr.: 13/04371-24 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10.2015 Rådmannens innstilling:

Detaljer

Planbeskrivelse DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR.149 BNR.7 - MØGEDAL I LINDESNES KOMMUNE.

Planbeskrivelse DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR.149 BNR.7 - MØGEDAL I LINDESNES KOMMUNE. Planbeskrivelse DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR.149 BNR.7 - MØGEDAL I LINDESNES KOMMUNE. 22.09.2017 Bakgrunn. Reguleringsarbeidet utføres av Pål Dalhaug AS og Ing. Geir Gjertsen AS, for grunneier Kjell Olav

Detaljer

REGULERINGSPLAN ID 2013006 BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA

REGULERINGSPLAN ID 2013006 BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA REGULERINGSPLAN ID 2013006 BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA NORE OG UVDAL KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM Høringsfrist 15.11.2013 Innhold 1. REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA... 2 1.1. Bakgrunn og formål...

Detaljer

Representanten Robert Cornels Nordli fratrådte under behandlingen av denne saken.

Representanten Robert Cornels Nordli fratrådte under behandlingen av denne saken. Saksprotokoll - Bystyret 23.02.2012 Behandling: Representanten Robert Cornels Nordli, Ap, stilte spørsmål om han er inhabil siden han har bolig under oppføring som grenser opp mot planen. Bystyret vedtok

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 15/129 DETALJREGULERING AV NÆRING - LERSBRYGGEN - PLANID 20120008 Saksbehandler: Henrik Langum Arkiv: L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato 2/16 Formannskapet 27.01.2016

Detaljer

Reguleringsplan for Friisvegen turistsenter Måsåplassen - andre gangs behandling

Reguleringsplan for Friisvegen turistsenter Måsåplassen - andre gangs behandling RINGEBU KOMMUNE Vår referanse 11/1410-15/12085 FA - L12 Vår saksbehandler: Gunhild Haugum tlf. 61283063 Reguleringsplan for Friisvegen turistsenter Måsåplassen - andre gangs behandling Utvalg Utv.saksnr.

Detaljer

VARSLING OM OPPSTART AV ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR KVITFJELLTOPPEN H14 NIRVANA 3, RINGEBU KOMMUNE

VARSLING OM OPPSTART AV ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR KVITFJELLTOPPEN H14 NIRVANA 3, RINGEBU KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte lag og organisasjoner, se egen adresseliste Dato: 18.10.2016 Arealplanlegging - Prosjektering VVA - Landskapsarkitektur - Kart og oppmåling Vår saksbehandler:

Detaljer

Høvåg sentrumsområde - offentlig ettersyn

Høvåg sentrumsområde - offentlig ettersyn Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 27.06.2016 046/16 Arkivnr: K2 - L12 Saksbehandler: Ola Skei Bekken Dok.dato: 13.06.2016 Arkivsaksnr.: 14/2905-20 Tittel: Arealplanlegger Høvåg sentrumsområde

Detaljer

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 1 INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 5. KONSEKVENSER SOM SKAL BELYSES 6. RISIKO OG SÅRBARHET Vedlegg: Oversiktskart

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 18/1 Saksmappe: :2009/278-20 Saksbehandler: :STL Dato: 04.04.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 26/11 Plan- og Bygningsrådet 12.05.2011

Detaljer

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Engerdal kommune Saksmappe: 2014/472-3738/2015 Saksbehandler: Markus Pettersen Særutskrift Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Tove Kummeneje

Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Tove Kummeneje Reguleringsplan for oppfyllingsområde, Lettingvollen - gnr 36/4 Kommunestyret Møtedato: 25.04.2013 Saksbehandler: Tove Kummeneje Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 28/13 Kommunestyret 25.04.2013 31/13 Formannskapet

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR MYRAN II, DEL AV EIENDOMMEN, 10/20 I NORE OG UVDAL KOMMUNE.

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR MYRAN II, DEL AV EIENDOMMEN, 10/20 I NORE OG UVDAL KOMMUNE. PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR MYRAN II, DEL AV EIENDOMMEN, 10/20 I NORE OG UVDAL KOMMUNE. INNHOLD: 1. Bakgrunn. 2. Planprosessen. 3. Planstatus og rammebetingelser. 4. Beskrivelse av Planområdet,

Detaljer

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL KOMMUNEDELPLAN FOR SLITU - MOMARKEN

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL KOMMUNEDELPLAN FOR SLITU - MOMARKEN BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL KOMMUNEDELPLAN FOR SLITU - MOMARKEN DEL. I : PLANKRAV 1 Plankrav I områder avsatt til bebyggelse og anlegg kan det ikke utføres arbeid og tiltak som nevnt i plan- og bygningslovens

Detaljer

Referanse: 2010/15896 / 23 Ordningsverdi: 2534pua1 Vår saksbehandler Edle Iren Johnsen, tlf

Referanse: 2010/15896 / 23 Ordningsverdi: 2534pua1 Vår saksbehandler Edle Iren Johnsen, tlf ARENDAL KOMMUNE Saksfremlegg Referanse: 2010/15896 / 23 Ordningsverdi: 2534pua1 Vår saksbehandler Edle Iren Johnsen, tlf Saksgang: Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Gang-

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /30

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /30 BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 30.12.2015 Saksnr.: 201316458/30 Emnekode: ESARK

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE - 3. GANGS BEHANDLING

KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE - 3. GANGS BEHANDLING Arkivsak-dok. 14/01081-108 Saksbehandler Torunn Bekkeseth Saksgang Kommuneplanutvalget Kommunestyret KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE - 3. GANGS BEHANDLING Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Plankart

Detaljer

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Barbro Olsen, tlf Referanse: 2010/8719 / 16 Ordningsverdi: 1818pua4 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Planutvalget Bystyret Nedre Myra forslag til

Detaljer

Reguleringsplan med Konsekvensutredning for utvidelse næringseiendom Utvidelse Nittedal Torvindustri AS

Reguleringsplan med Konsekvensutredning for utvidelse næringseiendom Utvidelse Nittedal Torvindustri AS Reguleringsplan med Konsekvensutredning for utvidelse næringseiendom Utvidelse Nittedal Torvindustri AS Plan ID 2016 002 Planbeskrivelse Planen utarbeidet for Nittedal Torvindustri AS av Bygg-Team AS v/

Detaljer

DROTTNINGBORG DETALJREGULERING FORSLAG TIL PLANPROGRAM

DROTTNINGBORG DETALJREGULERING FORSLAG TIL PLANPROGRAM 1 (11) DROTTNINGBORG DETALJREGULERING Oppdragsgiver Drottningborg Videregående skole v/ Norsk Luthersk Misjonssamband Rapporttype Forslag til planprogram 2016.01.27 DROTTNINGBORG DETALJREGULERING FORSLAG

Detaljer

Representant Benedikte Nilsen (H) stilte spørsmål om hun var inhabil i saken pga. tidligere sak vedr. Ole Otterslad.

Representant Benedikte Nilsen (H) stilte spørsmål om hun var inhabil i saken pga. tidligere sak vedr. Ole Otterslad. Saksprotokoll - Kommuneplanutvalget 13.04.2016 Behandling: Befaring foretatt. Representant Benedikte Nilsen (H) stilte spørsmål om hun var inhabil i saken pga. tidligere sak vedr. Ole Otterslad. Kommuneplanutvalget

Detaljer

Fagerlund næringsområde

Fagerlund næringsområde Fagerlund næringsområde Planprogram Forslagsstiller: Søndre Land kommune, Arealforvaltning 1 Bakgrunn 3 2 Prosess og medvirkning 3 2.1 Plan og utredningskrav 3 4 2.2 Medvirkning 4 3 Beskrivelse av dagens

Detaljer

SAKSFREMLEGG VESTBY PUKKVERK NYTT VEDTAK OM PLANPROGRAM

SAKSFREMLEGG VESTBY PUKKVERK NYTT VEDTAK OM PLANPROGRAM Behandles i: Plan- og miljøutvalget VESTBY PUKKVERK NYTT VEDTAK OM PLANPROGRAM Dokumenter Dato Trykt vedlegg til 1 Kommentarer til forslag til planprogram fra Direktoratet 05.12.2013 PLM for mineralforvaltning

Detaljer

Planprogram. for justering av. Regional plan for senterstruktur og handel. Endring. Forslag til vedtak Dato: 24.9.14

Planprogram. for justering av. Regional plan for senterstruktur og handel. Endring. Forslag til vedtak Dato: 24.9.14 Planprogram for justering av Regional plan for senterstruktur og handel. Endring Forslag til vedtak Dato: 24.9.14 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Formål... 3 3. Endringer som skal vurderes:... 4 3.1 Bestemmelse/retningslinje

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/4609-11 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM - 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/4609-11 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM - 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/4609-11 Arkiv: L12 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM - 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN

Detaljer

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Skiftodden - Plan ID

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Skiftodden - Plan ID Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2015/2657-15302/2017 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 29.03.2017 Saksframlegg Førstegangsbehandling - detaljregulering for Skiftodden - Plan ID 201515 Utv.saksnr

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Tor Sæther

Detaljer

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04.

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04. Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/553-7033/2015 Saksbehandler: Stein Erik Watne Dato: 24.04.2015 Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole

Detaljer

Forslag til planprogram for kommunedelplan for Ramfjord

Forslag til planprogram for kommunedelplan for Ramfjord Forslag til planprogram for kommunedelplan for Ramfjord Innledning Kommuneplanens arealdel for distriktet 2008-2018 blei vedtatt i kommunestyret i juni 2008. Planen oppfattes fortsatt som aktuell, med

Detaljer

Reguleringsplan for Ørnvika på Frei, Kristiansund kommune PLANOMTALE

Reguleringsplan for Ørnvika på Frei, Kristiansund kommune PLANOMTALE Reguleringsplan for Ørnvika på Frei, Kristiansund kommune PLANOMTALE Juni 2009 FORORD Frei kommune ønsket å regulere et område i Ørnvika for å legge til rette for næringsareal til Kleven transport og atkomstløsning

Detaljer

VURDERING ETTER FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTREDNINGER

VURDERING ETTER FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTREDNINGER Oppdragsgiver: Oppdrag: 606936-01 Reguleringsplan Åsane sykehjem Dato: 07.04.2017 Skrevet av: Kjersti Møllerup Subba Kvalitetskontroll: Katrine Bjørset Falch VURDERING ETTER FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTREDNINGER

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Ark: L13 Arkivsaksnr.: 15/1416 l.nr. 15/13476 Kommune Styre, råd, utvalg m.v. Møtested Møte Dato

SAKSFRAMLEGG. Ark: L13 Arkivsaksnr.: 15/1416 l.nr. 15/13476 Kommune Styre, råd, utvalg m.v. Møtested Møte Dato SAKSFRAMLEGG Ark: L13 Arkivsaksnr.: 15/1416 l.nr. 15/13476 Kommune Styre, råd, utvalg m.v. Møtested Møte Dato Søndre Land Rådhuset Saksbehandler: Renate Vestbakken Sak: PLANPROGRAM FOR FAGERLUND NÆRINGSOMRÅDE

Detaljer

Planprogram. Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø

Planprogram. Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø Planprogram Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø Innledning: (Forord) Ark. Sara Ezeta, har utarbeidet forslag til planprogram for regulering

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/ Side 1 av 5 sider Meråker kommune Arkiv: 2016001 Arkivsaksnr: 2016/98-7 Saksbehandler: Bjørn Gunnarsson Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/16 02.06.2016 Planid 2016001 Reguleringsplan

Detaljer

UTREDNING AV BIOLOGISK MANGFOLD OG NATURTYPER/NATURMILJØ GRASMOGRENDA NÆRINGSPARK, FELT N4

UTREDNING AV BIOLOGISK MANGFOLD OG NATURTYPER/NATURMILJØ GRASMOGRENDA NÆRINGSPARK, FELT N4 Oppdragsgiver Wilhelmsen Invest AS Rapporttype Fagrapport 2013-04-12 UTREDNING AV BIOLOGISK MANGFOLD OG NATURTYPER/NATURMILJØ GRASMOGRENDA NÆRINGSPARK, FELT N4 GRASMOGRENDA NÆRINGSPARK, FELT N4 3 (15)

Detaljer

Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon)

<navn på området> Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon) Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026 (Eventuell illustrasjon) Utarbeidet av Tiltakshaver: Forslagsstiller/Konsulent: Dato: Forslagstillers logo

Detaljer

OMREGULERING NEXANS I. Detaljregulering PLANBESKRIVELSE

OMREGULERING NEXANS I. Detaljregulering PLANBESKRIVELSE OMREGULERING NEXANS I Detaljregulering PLANBESKRIVELSE Halden Arkitektkontor, 15. desember 2011 INNHOLD 1.0 BAKGRUNN.. s. 3 2.0 OVERORDNET PLANSTATUS.. s. 3 3.0 REGULERINGSSTATUS.. s. 4 4.0 PLANFORSLAGET

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

DE/KART/ANNET. Mai Planprogram. Nytt kryss E6 og E8 i Skibotn Vegutbedring E8 Halsebakkan

DE/KART/ANNET. Mai Planprogram. Nytt kryss E6 og E8 i Skibotn Vegutbedring E8 Halsebakkan DE/KART/ANNET Mai - 2010 Planprogram Nytt kryss E6 og E8 i Skibotn Vegutbedring E8 Halsebakkan Planprogram 1 Side Planprogram Dette planprogram danner grunnlag for planarbeidet med reguleringsplan for

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING SKAVIKA HYTTEFELT LINDESNES KOMMUNE 03.11.2016 Forord På vegne av grunneiere i planområdet legges det med dette fram forslag til planprogram

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 50/6 Saksmappe: :2011/554-5 Saksbehandler: :JHO Dato: 29.12.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato PS 6/12 Plan- og Bygningsrådet 27.01.12 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Innsigelse til reguleringsplan for Risøy hyttefelt i Lindås kommune

Innsigelse til reguleringsplan for Risøy hyttefelt i Lindås kommune Statsråden Fylkesmannen i Hordaland Postboks 7310 5020 Bergen Deres ref Vår ref Dato Innsigelse til reguleringsplan for Risøy hyttefelt i Lindås kommune Miljøverndepartementet viser til brev fra fylkesmannen

Detaljer

HRK9 Frilandsmuseum v/trondstad gård

HRK9 Frilandsmuseum v/trondstad gård Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK9 Frilandsmuseum v/trondstad gård Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

PLANPROGRAM DETALJREGULERING SOLBAKKMOEN

PLANPROGRAM DETALJREGULERING SOLBAKKMOEN PLANPROGRAM DETALJREGULERING SOLBAKKMOEN 04.04.17 2 (14) 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn og formål med planarbeidet... 3 1.2 Om planprogrammet og konsekvensutredning... 4 1.3 Utredningsplikt... 4 1.4 Konsekvensutredning...

Detaljer

Reguleringsplan - Planbeskrivelse

Reguleringsplan - Planbeskrivelse Reguleringsplan - Planbeskrivelse OMREGULERING BJORLIA HYTTEFELT NORD-ØST i Lesja kommune Planid:5120111 26.05.2011 Solvang og Fredheim AS Rådgivende ingeniører Brutippen 13, 2550 Os i Ø, tlf: 62 49 76

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Løyningsknodden hyttefelt I Åseral kommune 26.06.2014 Rev.18.11.14, 21.01.15 og 14.04.

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Løyningsknodden hyttefelt I Åseral kommune 26.06.2014 Rev.18.11.14, 21.01.15 og 14.04. Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Løyningsknodden hyttefelt I Åseral kommune 26.06.2014 Rev.18.11.14, 21.01.15 og 14.04.15 Innledning/bakgrunn; Ing. Geir Gjertsen AS og Pål Dalhaug AS har for

Detaljer

Næringsområde på Berg. Blomdals Maskin AS. Planprogram reguleringsplan for Berg

Næringsområde på Berg. Blomdals Maskin AS. Planprogram reguleringsplan for Berg Næringsområde på Berg Blomdals Maskin AS Planprogram reguleringsplan for Berg 19.12.2017 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Formålet med planarbeidet... 3 1.2 Hva skal et planprogram inneholde?... 3 1.3 Rettslig

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg /16 Kommunestyret /16

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg /16 Kommunestyret /16 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 10.05.2016 110/16 Kommunestyret 23.05.2016 63/16 Avgjøres av: Sektor: Plan, miljø- og landbruksenheten Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Christine

Detaljer

1 Innhold NOTAT. Nord. OPPDRAG Detaljregulering Coop Sandnes DOKUMENTKODE PLAN NOT 001

1 Innhold NOTAT. Nord. OPPDRAG Detaljregulering Coop Sandnes DOKUMENTKODE PLAN NOT 001 NOTAT OPPDRAG Detaljregulering Coop Sandnes DOKUMENTKODE 713952 PLAN NOT 001 EMNE Avklaring av forholdet til KU bestemmelser i PBL TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Coop Finnmark AS OPPDRAGSLEDER Tom

Detaljer

Offentlig ettersyn - Forslag til ny plan for Storhaugen gnr 92 bnr 1 mfl. Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Teknisk komite

Offentlig ettersyn - Forslag til ny plan for Storhaugen gnr 92 bnr 1 mfl. Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Teknisk komite HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2574-14 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 16.06.2016 Offentlig ettersyn - Forslag til ny plan for Storhaugen gnr 92 bnr 1 mfl. Utvalg Møtedato

Detaljer

Områdeplan Kolstad, Klommestein skog og Odalen. Nordre tverrvei. presentasjon av foreløpige utredninger og forslag til trasé og kryssløsninger

Områdeplan Kolstad, Klommestein skog og Odalen. Nordre tverrvei. presentasjon av foreløpige utredninger og forslag til trasé og kryssløsninger Områdeplan Kolstad, Klommestein skog og Odalen Nordre tverrvei presentasjon av foreløpige utredninger og forslag til trasé og kryssløsninger HMPB, 8. Mai 2017 Frogn rådhus Nordre tverrvei - alternative

Detaljer

Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011

Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011 1 Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011 Lars Syrstad, Rambøll Norge AS PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges 1 PLANBESKRIVELSE 3 Alle planer skal

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910 SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910 Dok.nr: 3 Arkiv: FA-L12 Saksbehandler: Jan-Harry Johansen Dato: 14.03.2014 GRAFITT I JENNESTAD UTTAKSOMRÅDE - UTLEGGING AV PLANPROGRAM Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

INNKOMNE SKRIFTLIGE BEMERKNINGER TIL PLANPROGRAM FOR UTARBEIDELSE AV REGULERINGSPLAN FOR SUNDLANDOMRÅDET

INNKOMNE SKRIFTLIGE BEMERKNINGER TIL PLANPROGRAM FOR UTARBEIDELSE AV REGULERINGSPLAN FOR SUNDLANDOMRÅDET VEDLEGG 1 INNKOMNE SKRIFTLIGE BEMERKNINGER TIL PLANPROGRAM FOR UTARBEIDELSE AV REGULERINGSPLAN FOR SUNDLANDOMRÅDET 1. Liste over innkomne bemerkninger 1) Statens vegvesen, 05.12.07 2) Jernbaneverket, 18.12.07

Detaljer

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2007/13268 Dokumentnr.: 31 Løpenr.: 12143/2010 Klassering: Mosseveien 63-65 Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 18.02.2010

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak 16/1804 MASSEUTTAK PÅ MURTNES GÅRD - EGENGODKJENNING AV DETALJREGULERINGSPLAN Saksbehandler: Alf Thode Skog/Espen Glosli Arkiv GBR 126/1 Saksnr. Utvalg Møtedato 55/17 Formannskapet

Detaljer

1 Om Kommuneplanens arealdel

1 Om Kommuneplanens arealdel 1 Om Kommuneplanens arealdel 1. 1 Planens dokumenter Kommuneplanens arealdel 2013-2022 består av tre dokumenter. Figuren beskriver hvordan de virker og sammenhengen mellom dem. Planbeskrivelse Plankart

Detaljer

DETALJREGULERING KVANNESLANDET - FRITIDSBOLIGER OG SMÅBÅTHAVN

DETALJREGULERING KVANNESLANDET - FRITIDSBOLIGER OG SMÅBÅTHAVN PLANPROGRAM - FRITIDSBOLIGER OG SMÅBÅTHAVN PÅ KVANNESLANDET DETALJREGULERING KVANNESLANDET - FRITIDSBOLIGER OG SMÅBÅTHAVN (FORSLAG TIL) PLANPROGRAM 23.10.15 LILLESAND KOMMUNE 1 av 12 PROSJEKTBESKRIVELSE

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Parsell 1 strekker seg fra Felleskjøpet og fram til kryss Bossekopveien/Strandveien, en strekning på ca. 550 meter.

SAKSFREMLEGG. Parsell 1 strekker seg fra Felleskjøpet og fram til kryss Bossekopveien/Strandveien, en strekning på ca. 550 meter. SAKSFREMLEGG Saksnummer: 14/2288-16 Arkiv: PLNID 20140003 Saksbehandler: Håvard Alexander Hagen Sakstittel: VEDTAK DETALJREGULERING AV GANG OG SYKKELVEG LANGS STRANDVEIEN, BOSSEKOPVEIEN OG KIRKEBAKKEN

Detaljer

(FORSLAG TIL) PLANPROGRAM

<PLANNAVN> (FORSLAG TIL) PLANPROGRAM (FORSLAG TIL) PLANPROGRAM EIGERSUND KOMMUNE Plannavn Arkivsak ID Plan ID Formål/Hensikt Planavgrensning PROSJEKTBESKRIVELSE

Detaljer

3/29/2012 PLANINITIATIV PLANBESKRIVELSE. Formål og utnyttelse. Skisse av hva som planlegges. Alle planer skal ha en planbeskrivelse

3/29/2012 PLANINITIATIV PLANBESKRIVELSE. Formål og utnyttelse. Skisse av hva som planlegges. Alle planer skal ha en planbeskrivelse PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges PLANBESKRIVELSE 2 Alle planer skal ha en planbeskrivelse Forklarer og beskriver planarbeidet og planforslaget Ikke juridisk

Detaljer