SØRLANDSPARKEN ØST FORSLAG TIL OMRÅDEREGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNINGER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SØRLANDSPARKEN ØST FORSLAG TIL OMRÅDEREGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNINGER"

Transkript

1 Oppdragsgiver Sørlandsparken Øst AS Rapporttype Konsekvensutredning med planbeskrivelse Revidert SØRLANDSPARKEN ØST FORSLAG TIL OMRÅDEREGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNINGER

2

3 FORSLAG TIL OMRÅDEREGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNINGER 3 (54) SØRLANDSPARKEN ØST FORSLAG TIL OMRÅDEREGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNINGER Oppdragsnr.: Oppdragsnavn: Sørlandsparken Øst AS Dokument nr.: Filnavn: Planbeskrivelse med KU Sørlandsparken Øst Revisjon [Tekst] Dato Utarbeidet av Kontrollert av Godkjent av Beskrivelse Arild R. Syvertsen og Halvor Nes mfl Guro Skår Arild R. Syvertsen Revisjonsoversikt Revisjon Dato Revisjonen gjelder 1.rev Etter gjennomganger med Lillesand kommune og protokoll datert fra avtale mellom fylkesmannen i Aust-Agder og fylkesordfører i Aust-Agder 2. rev I forbindelse med uttalelser til offentlig ettersyn Rambøll Henrik Wergelandsgt. 29 Postboks 116 NO-4662 KRISTIANSAND T F

4 4 (54) FORSLAG TIL OMRÅDEREGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNINGER INNHOLD 1. BAKGRUNN OG MÅL Innledning Overordnede rammer Uttalelser til oppstart og planprogram Arbeidsopplegg KARTLEGGING OG ANALYSER Samfunn Eksisterende anlegg Aktuelle næringsetableringer Kulturminner og kulturmiljøer Naturmiljø Sulfidholdige bergarter Innledning Potensial for sur avrenning Håndtering av sure bergarter Generelt om ulike tiltak Plassering av sprengstein som inneholder sulfid Rekreasjon og friluftsliv Landskapskvaliteter Hovedtrekk Heiene Daldragene Vann Myrene Grønnstruktur Snelldalen/Hissingdalen Trolldalen Terrassering av skjæringer og fyllinger Bruk av vegetasjonsskjerm Overvannshåndtering Barn og unge Tilgjengelighet for alle PLANBESKRIVELSE Beskrivelse av planområdet Overordnede planer Innhold i planforslaget Arealoversikt Bruk av masser Eksponering silhuett Sikring av fjellskjæringer Rambøll

5 FORSLAG TIL OMRÅDEREGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNINGER 5 (54) 4. VIRKNINGER OG AVBØTENDE TILTAK Samfunnsmessige virkninger Nye etableringer i Sørlandsparken Øst Trafikk og transportsystem Sulfidholdige bergarter Støy og luftforurensning Kommunaltekniske anlegg Kulturminner og kulturmiljø Naturmiljø Landskap og grønnstruktur Friluftsliv, barn og unge Tilgjengelighet for alle Anleggsfasen Risiko og sårbarhet (ROS) SAMMENSTILLING AV KONSEKVENSER ANBEFALING INFORMASJON OG MEDVIRKNING VEDLEGG Ramboll

6 6 (54) FORSLAG TIL OMRÅDEREGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNINGER 1. BAKGRUNN OG MÅL 1.1 Innledning Kristiansand Næringsselskap AS (KNAS) etablerte i 2006 Sørlandsparken Øst AS i fellesskap med Lillesand kommune og kjøpte i alt 600 mål grunn nord og øst for Sørlandets Travpark. Utviklingen av Sørlandsparken Øst sees om en naturlig videreføring av Sørlandsparkens naturlige vekstretning over fylkesgrensa og inn i Aust-Agder. En slik vekstretning ble skissert i Strategiplanen for Kristiansand Næringspark helt tilbake til Eksisterende Sørlandspark i Kristiansand er nærmest fylt opp og derfor svært begrenset med større tomteområder. Forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning for Sørlandsparken Øst ble lagt ut til offentlig ettersyn Opprinnelig planforslag omfattet et område på 863 daa. I uttalelser til planen stilte Fylkesmannen i Aust-Agder (brev datert ) krav om ytterligere utredninger og dokumentasjon av forholdet til Ånavassdraget, sulfidholdige bergarter, biologisk mangfold med mer, spesielt i sydlig del av området. Det var også behov for ytterligere avklaringer av arealbruken i i forhold til Travparken og Epona ridesenter. Av hensyn til videre saksgang valgte man derfor å ta ut den sydlige delen av planen. Lillesand kommune vedtok reguleringsplan for om lag 550 daa i nordlig del av området. Den planen åpnet opp for at IKEA kunne etablere seg. Etableringen ble behandlet etter gjeldende fylkesdelplan for kjøpsenteretablering fra Resterende del av vedtatt plan ble midlertidig regulert til andre næringsformål enn forretning i påvente av en avklaring gjennom regional plan for senterstruktur og handel. Denne planen ble vedtatt av fylkestinget i mai 2011, men påklaget av Fylkesmannen i Aust-Agder og sendt Miljøverndepartementet (MD) for sluttbehandling høsten MD sendte planen tilbake til fylkeskommunen for ny behandling i april dette år. Det er med bakgrunn i MD sitt brev startet forhandlinger mellom Fylkesmannen og Fylkeskommunen for å oppnå enighet om planens innhold der en ivaretar statlig politikk og regionale behov på en tilfredsstillende måte. Det foreligger protokoll fra forhandlingene datert der det er oppnådd enighet for de aktuelle kommunene med tettsteds- og næringsområder herunder Sørlandsparken Øst i Lillesand kommune Innholdet ble behandlet i fylkesutvalget og fylkestinget oktober Vedtaket i fylkestinget gjort lyder som følger: «Det tillates etablert handelsvirksomheter i Sørlandsparken øst som regionalt handelsområde innenfor handelssone som er vist på kart datert Minste enhetsstørrelse settes til 3000 m 2. Samlet nytt brukssareal er m 2. I sonen det kan tillates handel skal det legges til rette for kollektivtilbud og gode forhold for gang- /sykkeltrafikk. Det må etableres et tilsvarende kollektivtilbud til Sørlandsparken øst som det i dag er til Sørlandsparken vest. Dette må være gjennomført før det tillates nye handelsetableringer i området. Sentrumssonen for Lillesand fremgår av kartvedlegg datert » I den vedtatte reguleringsplanen for nordlig del ble det stilt rekkefølgekrav om regulering av sydlig del med trase for Bussmetro, før det kunne gis brukstillatelse for nye etableringer innenfor vedtatt plan. Rambøll

7 FORSLAG TIL OMRÅDEREGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNINGER 7 (54) Det ble meldt ny oppstart av videre planarbeid i juni 2009 for å ferdigstille reguleringen av den sydlige delen samt et par mindre utvidelse etter avklaring med Lillesand kommune. Vedtatt del skulle inngå i revidert plan. På grunn av manglende avklaringer av rammebetingelser i Regional plan for senterstruktur og handel, ble ferdigstillelse av planen som varslet i 2009, satt på vent. Planarbeidet startet opp igjen i juni 2011 og skal nå ferdigstilles i tråd med de rammer som gis i endelig vedtatt Regional plan for senterstruktur og handel i Aust-Agder. Etter avklaringer mellom Sørlandsparken Øst AS og Lillesand kommune er det bestemt at planen skal utarbeides som en områdereguleringsplan. Dette er i tråd med uttalelser fra regionale myndigheter til oppstartsmeldingen fra Reguleringsplanen utløser krav om konsekvensutredning etter PBL 4-2 og forskrift om konsekvensutredninger (FOR nr. 855). I vedlegg I til forskriften er oppfangingskriteriet følgende: Industrianlegg, næringsbygg, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål med en investeringskostnad på mer enn 500 mill kr eller et bruksareal på mer enn m 2. Det er i utgangspunktet kommunene som skal utarbeide områdereguleringsplaner etter ny plan og bygningslov Men kommunen kan inngå avtale med private eller andre offentlige myndigheter, i dette tilfellet et interkommunalt næringsselskap, om å utarbeide områdereguleringsplaner på vegne av kommunen. Samarbeidsavtalen mellom Lillesand kommune og Sørlandsparken Øst AS er lagt til grunn for planarbeidet. Avtalen omhandler forutsetninger for planarbeidet og at kommunen står ansvarlig for prosessen helt fra oppstart av planen. 1.2 Overordnede rammer Disse er beskrevet i vedtatt planprogram. Det gjelder både rammer for utviklingen av området som må hensyntas i konsekvensutredningene og bestemmelser gjennom planlov med forskrifter for prosess og krav til innhold i planmaterialet. Kommunale planer Kommuneplanen for Lillesand. Området er for perioden 2011 til 2022 avsatt til utbyggingsområde for næringsvirksomhet. Kommuneplanen ble vedtatt i september Reguleringsplan for E18 firefeltsvei mellom fylkesgrensa og Timenes med endringer sist vedtatt i Pågående planarbeid for Sørlandsparken Øst i Kristiansand, kalt Langåsen næringsområde, som ligger inntil eksisterende planskilt Langåsenkryss på E18 Pågående planarbeid for Travparkenområdet i Kristiansand. Koordineringsbehov for blant annet infrastruktur og løsninger for håndtering av sulfidholdige bergarter. Regionalt nivå Regional delplan for Kristiansandsregionen som del av Areal- og transportplanprosjektet for der Lillesand kommune inngår i Knutepunkt Sørlandet samarbeidet. Planen ble vedtatt av fylkestinget i Vest-Agder i juni I denne foreslås Sørlandsparken Øst videreutviklet for plasskrevende handelsvirksomheter. Ramboll

8 8 (54) FORSLAG TIL OMRÅDEREGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNINGER Plankartet viser arealer for utvidelse mot nord og øst, som avklares i de to kommuneplanene. Planen sier videre at rammene for handel skal avklares i regional plan for senterstruktur og handel i Aust-Agder så lenge planene overlapper hverandre på Lillesandssiden av fylkesgrensa. Fylkesnivå Regional plan for senterstruktur og handel i Aust-Agder gi rammer for omfang og enhetsstørrelse for handelsetableringer bl.a. i Sørlandsparken Øst. Denne ble vedtatt av fylkestinget oktober Dokumentet gir eksakte rammer for utvikling av handel innenfor Sørlandsparken Øst, se sitat nederst side 7. Riksnivå Ny planlov ikrafttredelse Forskrifter om konsekvensutredninger RPR for samordnet areal og transportplanlegging - Legger vekt på bl.a. samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, med miljømessige gode løsninger og bærekraftigperspektiv i planleggingen. Verneplan for vassdrag IV og RPR vernede vassdrag. Ånavassdraget inngår i Verneplan IV og er varig vernet mot kraftutbygging. Retningslinjer om universell utforming. Naturmangfoldloven. Rambøll

9 FORSLAG TIL OMRÅDEREGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNINGER 9 (54) Kartfigur 1 viser forholdet til tilgrensende planer og de utvidelser som er lagt inn i vedtatte regionale planer og kommuneplaner. Figur 1 - Tilstøtende planer. (ikke siste utgave dette forslaget til områdereguleringobs: Områdereguleringen vises ikke med endelig versjon.) Ramboll

10 10 (54) FORSLAG TIL OMRÅDEREGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNINGER 1.3 Uttalelser til oppstart og planprogram Her refereres uttalelsene kort og kommenteres i forhold til oppfølging i planforslaget. Det gjøres oppmerksom på at kommentarene er skrevet før vedtaket av Regional plan for senterstruktur og handel for Aust-Agder og ikke endret i hht. vedtaket. Kristiansand kommune datert Det foreligger en uttalelse fra administrasjonen i Kristiansand kommune datert Uttalelsen har fått en politisk behandling i byutviklingsstyret Vedtaket følger under. Overordnede føringer. Det vises til regionale planer. Så lenge planen for Aust-Agder ikke er vedtatt så foreligger det ikke hjemmel for mer handel utover den dispensasjonen som gitt for etableringen av IKEA. Det pekes på at regional plan for Kristiansandsregionen har et handlingsprogram som sier at Kristiansand og Lillesand kommune i felleskap skal utarbeide en kommunedelplan for Sørlandsparken, Dyreparken og Sørlandsparken Øst, samt felles parkeringsvedtekter for Sørlandsparken og Sørlandsparken Øst. Kommentar: Hjemmel for handel vil bli gitt ved endelig behandling i Miljøverndepartementet.(MD). Men vi har fått opplyst av plansjef Ola Olsbu at MD vil sende planen i retur til Aust-Agder fylkeskommune og be om at en finner en omforent regional løsning med fylkesmannen. Det gjelder også uenigheten knyttet rammebetingelser for Stoaområdet mm. Dette brevet er ikke sendt som følge av statsrådskifte. Det vil følge med noen føringer i dette brevet som grunnlag for forhandlinger. (det er nå gjort, jf. ovenstående) Vi er uenig i formuleringen om at det er gitt dispensasjon for IKEA etableringen. Det foreligger en godkjent reguleringsplan som hjemler IKEA etableringen. Denne reguleringsplanen er basert på omfattende analyser av alternative lokaliseringer av IKEA på Sørlandet der en konkluderer med at tomta i Sørlandsparken Øst tilfredsstiller best de krav som bør stilles i forhold til avstander til befolkningstyngdepunkt dvs. kunder, kollektivdekning og samlokalisering i et eksisterende handelstyngdepunkt. Kravet om felles kommunedelplan er ikke Lillesand kommune informert om. Dette punktet er ikke samordnet med den regionale planen for Aust-Agder der det stilles krav om områdereguleringsplan. Det er svært uheldig at overlappende planer ikke er samordnet. Det er imidlertid gitt klare signaler ved behandlingen av planen for Kristiansandsregionen at rammebetingelsene for Sørlandsparken Øst i Lillesand skal følge Aust-Agder planen. Handel Det pekes på at forutsetningene er endret siden handelsanalysen ble laget i 2007 og det anbefales en ny eller oppdatert handelsanalyse Kommentar: Dette er behandlet av byutviklingsstyret, se under, og vi viser til kommentarene her. I kap. 2.1 og 5.1 under samfunnsmessige konsekvenser er handelsanalysen forsøkt oppdatert, men det er ikke foretatt nye analyser. Rambøll

11 FORSLAG TIL OMRÅDEREGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNINGER 11 (54) Kontorformål Det anbefales ikke kontorformål i Sørlandsparken i Kristiansand. En mener kontor bør prioriteres på bussmetroaksens grunnlinje fra Rona til Vågsbygd. Administrasjonen ber om at dette også vurderes for Sørlandsparken øst når fordelingen mellom formålene kontor, lager og industri skal avklares. Det vises også her til byutviklingsstyrets vedtak. Kommentar: Lillesand kommune ønsker å åpne for kontoretableringer i dette område både på grunn av beliggenhet og fordi det etter hvert vil få en god bussmetrodekning. Det bør også påpekes at Kristiansand kommune har godkjent reguleringsplan i Lauvåsen, dvs. i Timenesbakken opp til Sørlandsenteret, til kontorformål med en meget høy utnyttelsesgrad, dvs. % BRA på 200. Kollektivtransport: Det må sikres en hinderfri fremføring av bussmetro gjennom området i egne felt dette må innpasses i planen. Kommentar: Det vises også her til byutviklingsstyret vedtak. Dette spørsmålet er tatt opp i et eget møte med kommunen den med de som ivaretar hensynet til kollektivtransport. Agder kollektivtrafikk deltok også. Det viktigste innholdet i konklusjonen er nedfelt i et referat fra møte den , jf. vedlegg 8.16 til 8.17 om politiske vedtak og møtereferater. - Det skal sikres tilstrekkelige arealer for en fremtidig kollektivtrase fra rundkjøring ved Sørlandshallen til søndre del av Sørlandsparken Øst gjennom de to reguleringsplanene, dvs. for Travparken og Sørlandsparken Øst. (Traseen er regulert inn i foreliggende planforslag) - Det stilles ikke rekkefølgekrav i reguleringsplan for Travparken til endringer i rundkjøringen og etablering av traseen. (Travparkplanen er levert inn til førstegangsbehandling) - Nye virksomheter innenfor reguleringsplan for Travparken benytter eksisterende vegsystem fra rundkjøringen. - Rekkefølgekrav knyttet til Bussmetrolinjen skal innarbeides i områderegulering for Sørlandsparken Øst, (jf. reguleringsbestemmelsene 8.2.8) - Kristiansand kommune innser at et slikt rekkefølgekrav først bør komme til anvendelse når Sørlandsparken Øst i Lillesand nærmer seg ferdig utbygget med etableringer i syd som gir grunnlag for en ny bussmetrolinje fram til en endestasjon nord i området. Det innebærer at eksisterende bussmetrolinje vil betjene området inntil det kommer en ny bussmetrolinje fra syd som primært skal gi den sydlige delen et tilbud samt Epona ridesenter. Eksisterende bussmetrolinje med endestopp på IKEA vil betjene den nordlige delen som er regulert til handel i kombinasjon med andre næringsformål. Den samme Ramboll

12 12 (54) FORSLAG TIL OMRÅDEREGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNINGER bussmetrolinja fanger opp kundene i Dyreparken og Abrahavn. For Agder kollektivtrafikk er det ikke aktuelt å opprette en ny busslinje rundt Travparken og Epona gjennom et område som ikke vil bli utbygd i første omgang og som forventes å inneholde en høy andel lager, logistikk og lettindustri. Den er først aktuell når det foreligger et kundegrunnlag i denne delen av den nye næringsparken. For busskundene som skal til Dyreparken, Abrahavn eller IKEA med omkringliggende handel vil det bli oppfattet som er stor omveg å ta bussen rundt hele Travparken fra syd og gjennom Kvåseskogen. Denne konklusjonen er klar fra AKT som ansvarlig for driften av Bussmetroen. På ovenstående avklaringsmøte den ble det ikke stilt krav om at bussen skal gå hinderfritt i egne felt. Vi anser ikke dette som er relevant krav i et næringsområde som dette. Det er ikke noe problem med trafikkavviklingen på hovedvegen gjennom området som er etablert som firefeltsveg inn til handelsområdet. Dersom busser med en frekvens på 4 i timen skal ha reservert eget felt, kan det få konsekvenser for avviklingen av øvrig biltrafikk inn og ut av området med fare for tilbakeblokkering ut på E18 i Langåsenkrysset. Firefeltsveg er anlagt primært for å håndtere forventet trafikkvekst når all handel er etablert i den nordlige delen av planområdet. En må innse at det vil ha en vesentlig bilandel fordi det vil en høy andel vil være såkalt big box handel. Men det må være et mål at en høy andel ansatte benytter buss til og fra arbeid, av den grunn er tilrettelegging for et godt og strømlinjeformet kollektivtilbud viktig. Trafikk Trafikkmodell og utredninger kan avdekke behov for tiltak utenfor plangrensa. Slike tiltak må da vurderes i den enkelte plan de er en del av, men må sikres i områdeplanen for Sørlandsparken øst som rekkefølgekrav i bestemmelsene. Kommentar: Det vises også her til byutviklingsstyrets vedtak. Trafikkanalysene viser at det kan oppstå problemer med trafikkavviklingen i Travparkvegen og rundkjøring ved Barselvann og ved Sørlandshallen. Dette er trafikk som eksisterende Sørlandspark genererer blant annet som følge av de siste store utbyggingene av handel her.. Det er etter Lillesand kommunes vurdering ikke rimelig å knytte rekkefølgekrav til reguleringsplanen for Sørlandsparken Øst når det gjelder utbedring av dette vegsystemet. Rundkjøringen ved Sørlandshallen har i utgangspunktet en dårlig utforming og Statens vegvesen har i reguleringsplanen for E18 firefeltsveg i for liten grad tatt høyde for utviklingen av hele Sørlandsparken som et landsdelsenter for handel og tjenester samt reiseliv, overnatting og fritidstilbud. Sørlandsparkens rolle i denne sammenheng ble definert før E18 planene ble utformet. Trafikkanalysen peker også på mulige fremtidige avviklingsproblemer i Langåsenkrysset. Dette er vurdert i kap Energi Energiløsning må omtales og løsninger for fornybar energi må utredes,(for eks fjernvarme, biobrensel eller grunnvarme). Kommentar: Konsesjonæren for fjernvarme utfordres til å finne løsninger for fornybar energi innenfor planområdet Rambøll

13 FORSLAG TIL OMRÅDEREGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNINGER 13 (54) Byutviklingsstyret fattet følgende vedtak basert på administrasjonens uttalelse: 1. Byutviklingsstyret gir sin tilslutning til vedlagt uttalelse til oppstart av planarbeid og planprogram for Sørlandsparken Øst datert med følgende endringer: (Enst) 2. Følgende punkter innarbeides: a) Uttalelsen bør innledningsvis befeste betydningen av en god næringsutvikling på grensen mellom Lillesand og Kristiansand. Formuleringene skal invitere til dialog og samarbeid om disse tingene. (Enst) b) Det bør være et mål for dette planarbeidet, som allerede har pågått i over tre år, å følge en fremdrift som gir de aktuelle etableringene avklaringer innen rimelig tid. Kristiansand kommune er derfor enig i at reguleringsarbeidet påbegynnes parallelt med avklaringene som skal skje i miljøverndepartementet. (8/1) c) I tråd med vedtatt regionplan for tettstedsutvikling og handelsetablering i Aust- Agder kreves en områdeplan. Kristiansand kommune støtter dette synet. (Enst) d) Anbefalingen om ny- eller oppdatert handelskonsekvensanalyse fjernes. (7/2) e) Uttalelsen skal ikke si noe om eventuelle kontoretableringer utover å vise til regionalplanen vedrørende dette. (6/3) f) Det absolutte kravet til hinderfri bussmetro i egne felt fjernes. I den grad en uttaler seg om dette skal det vises til de trafikkvurderinger som er utført. Det forutsettes at trafikkløsningene støtter konklusjonene i disse. (7/2) g) Konsesjonæren for fjernvarme utfordres i forhold til å vurdere fornybare energiløsninger i Sørlandsparken Øst. (7/2) Fylkesmannen i Vest-Agder datert Fylkesmannen mener reguleringsplanarbeidet må avvente føringene som vil bli gitt i endelig godkjent regional plan. Kommentar: Reguleringsbestemmelsene tar høyde for dette under 2.2 om handelsetableringer: Det tillates etablert handel i tråd med de til enhver til gjeldende bestemmelser i vedtatt Regional delplan for senterstruktur og handel i Aust-Agder. Det gjelder blant annet bestemmelser om det totale omfanget av handel innenfor planområdet, størrelse på den enkelte handelsenhet og avstander til inngangspartier fra Bussmetrolinjen. Vest-Agder fylkeskommune datert Uttalelsene her er i stor grad sammenfallende med den administrative uttalelsen fra Kristiansand kommune som er referert og kommentert over. Fylkeskommunen i Aust-Agder datert Det gjøres oppmerksom på at plan og naturseksjonen i Aust-Agder fylkeskommune vil kunne fremme innsigelse til planforslaget dersom dette fremmes før departementet har fattes vedtak i saken om regional plan for senterstruktur og handel. Ramboll

14 14 (54) FORSLAG TIL OMRÅDEREGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNINGER Kommentar: Det viser til våre kommentarer over blant annet til uttalelsen fra fylkesmannen i Vest- Agder. Fylkesmannen i Aust-Agder datert Fylkesmannen vil fremme innsigelse når planen kommer på høring dersom det på dette tidspunktet ikke foreligger et vedtak i departementet. Det vil også si at et endelig vedtak må vente. Men det påpekes at andre deler av planen kan avklares. Uttalelsen viser til møte i regionalt planforum der avgrensningen av arealer avsatt til handelsområdet ble tatt opp. Fylkesmannen vil kunne akseptere mindre justeringer, men det stilles krav til begrunnelse hvis avgrensningen i regional plan fravikes. I uttalelsen er en opptatt av Ånavassdraget og biologisk mangfold. Det pekes på Røyrmyr naturreservat og en eventuell utvidelse av dette samt behov for å regulere inn en randsone. Når det gjelder avrenning, vannmiljø og sulfidholdige bergarter vises til tidligere uttalelser. Kommentar: Forholdet til regional plan er kommentert tidligere samt at MD har sendt planen tilbake til fylket med anmodning om ny behandling med tanke på å oppnå enighet regionalt. Når det gjelder utstrekningen av handelsområdet vises det til reguleringsbestemmelsenes 2.2. Naturmiljø, forholdet til Ånavassdraget, til naturreservat og viktige naturtyper utenfor planområdet er beskrevet og vurdert i kap Kap 5.3 tar opp overflateavrenning, vannmiljø og sulfidholdige bergarter, jf. også reguleringsbestemmelsene 2.5 og 2.6 Statens vegvesen Statens vegvesen viser til tidligere merknader ved forrige oppstartsmelding i brev av og har ingen ytterligere merknader på nåværende tidspunkt. 1.4 Arbeidsopplegg De ulike temautredningene er angitt i planprogrammet. Det er gjennomført en ny gjennomgang av analysene. Disse er gjengitt i kapittel 2. På denne måten er avbøtende tiltak i noen grad innarbeidet på reguleringskart og i planbestemmelser der det anses mulig og/eller realistisk å følge opp. De fleste tema er justert og oppdatert fra planforslaget som ble innlevert i IKEA tomta er bygd ut og flere tilgrensende tomter er planert i henhold til godkjent plan fra Det innebærer at vurderingene av konsekvenser som følge av planforslaget er konsentrert til den sydlige delen som er uregulert, dvs. K/I 2,3 og 4. Dette er synliggjort i analyser og på temakart. I kapittel 4 er konsekvensene av planforslaget belyst for de ulike utredningstemaene. Utbyggingsområdet er satt av til plasskrevende næringsbygg på store tomter. Det utløser naturinngrep som har fått en prinsippavklaring i regionale planer og kommuneplan. Det er i disse planene gjennomført konsekvensutredninger på et overordnet nivå både i forhold til miljø, naturressurser og samfunn. I den regionale planen for Aust-Agder er Sørlandsparken Øst definert som en regional handelspark i senterhierakiet. Denne definisjonen er basert på handels- og senterstrukturanalyser gjennomført i regi av Aust- Agder fylkeskommune. Konsekvensene vil bli vurdert etter den skala som er angitt i planprogrammet: Rambøll

15 FORSLAG TIL OMRÅDEREGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNINGER 15 (54) positive konsekvenser ingen konsekvenser små negative konsekvenser middels negative konsekvenser store negative konsekvenser 2. KARTLEGGING OG ANALYSER 2.1 Samfunn De samfunnsmessige virkninger er som nevnt belyst i de regionale planene både for Aust-Agder og Kristiansandsregionen og i vedtatt kommuneplan for Lillesand. Alle planene gir Sørlandsparken Øst status om Regional Handelspark med rammer avklart gjennom endelig vedtatt Regional plan for Aust-Agder. Gjennom byutviklingsstyret i Kristiansand sin behandling av planprogram og oppstartsmelding, jf. kap. 1.3 og Lillesand kommunes behandling av planprogrammet anses det unødvendig med ytterligere analyser av samfunnsmessige virkninger utover det som foreligger i eksisterende materiale Eksisterende anlegg Det drives i dag organisert virksomhet innen travsport og ridning, i regi av Sørlandets Travpark (ST) og Epona Ryttersenter, innenfor og inntil planområdet. Disse aktivitetene skal videreføres etter at næringsområdet blir bygd ut. De to aktørene er del av et aktivt hestemiljø i landsdelen som dekker både bredden (mosjon/hobby) og mer elitepreget aktivitet. Aktivitetene er i stor grad kommersielt basert, og i mindre grad friluftsaktiviteter i tradisjonell forstand. Epona og ST genererer også økonomiske ringvirkninger i form av arbeidsplasser (instruktører/trenere), aktivitet hos utstyrsleverandører, dyreklinikk (i området), fôrprodusenter, hesteoppdrettere med mer. Virksomheten har, og kan i framtida få økt betydning også for reiseliv og turisme. Dette markedssegmentet ønskes videreutviklet av begge aktører. Ryttersenteret driver rideaktiviteter for barn og voksne og arrangerer trening, turridning og konkurranser/ stevner i ulike disipliner. Gode treningsmuligheter og arealmessige utviklingsmuligheter er viktig for å sikre eksistensen til aktivitetstilbudet og næringene som er knyttet opp til Epona Ryttersenter i dag. Epona har atkomst til ridestier i Kvåseskogen/Isefjær i dag. Atkomsten til ridestiene utenfor planområdet bør sikres i planforslaget. Kryssing i undergang under ny vei/bussforbindelse fra syd er ikke anbefalt for hest. For Sørlandets travpark sin del foregår det meste av aktiviteten langs etablerte kjøreveier/ treningsløyper (grus) i området Grasvann, Sydinga, Nedretjønn, nord og øst for travbanen. De benytter også i noen grad samme ridestier som Epona i terrenget som et supplement. Det forutsettes at bruk av veier og stier er hjemlet i privatrettslige avtaler med aktuelle grunneiere. Begge aktører må regnes som organisert bruk av stier mv. Denne typen bruk faller ikke inn under bestemmelser i friluftsloven om allmenn ferdsel. Innenfor planområdet skal det også reguleres inn hovedatkomstveger, samleveger, andre tekniske anlegg, grøntområder og trase for en egen fremtidig bussmetrolinje fra syd forbi Ramboll

16 16 (54) FORSLAG TIL OMRÅDEREGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNINGER Sørlandshallen, Travparken og Epona Ridesenter. Hensynet til aktivitetene på Sørlandets Travpark og Epona Ryttersenter er også søkt ivaretatt i planforslaget Aktuelle næringsetableringer Det som foreligger en Mulighetsstudie (fase1) og en Handelsanalyse (fase 2) gjennomført i 2007 og supplert i 2008, jf. kap.8.1 til 8.3 om samfunns og handelsanalyser. I dette dokumentet er enkelte opplysninger og fakta er oppdatert siden handelsanalysen ble laget. Disse analysene konkluderer med følgende: Det investert store summer i infrastruktur i området. Budsjett fremlagt i 2008 var på 70 mill kr inkl. mva. (som i snitt er beregnet til 12 %). Det gjenstår fortsatt noe arbeid. I dette inngår blant annet firefeltsveg med rundkjøringer, g/s veg, VA nett, håndtering av sulfidholdige masser i eget godkjent deponi, håndtering av overvann i egne bassenger, flytting av kraftlinje med mer. IKEA har etablert et fjernvarmeanlegg basert på biobrensel i området. Planskilt E18 kryss i Langåsen er utformet og endret med tanke på trafikk inn til Sørlandsparken Øst. Ny firefelts E18 mellom Kristiansand og Grimstad har utvidet bo- og arbeidsmarkedet og stimulert til næringsutvikling i regionen. Det er laget en konseptvalgutredning (KVU) for Kristiansandsregionen og for strekningen Søgne-Ålgård der ny E39 forutsettes prioritert med firefeltsveg på deler av strekningen. Jernbaneverkets planer legger opp til en tredobling av godsmengden på jernbane i løpet av 30 år. Kristiansand Lufthavn har kapasitet til å ta vesentlig mer flyfrakt og det jobbes med planer om utvidelser av Kjevik Lufthavn. Kapasitetsutvidelsen i transportsystemet har økt og vil øke regionens konkurransekraft på litt sikt, dvs. i et års perspektiv. Offentlige og private organer gjør mye for å trekke bedrifter til regionen. En rekke samarbeidsfora er etablert. Arbeidet er preget av regional tankegang og samarbeid over kommune- og fylkesgrense, jf. Regionplan Agder Areal- og transportplanprosjektet for Kristiansandsregionen har gjennomført en kartlegging av ledige næringsarealer, jf. rapport datert I denne rapporten er næringslivets behov kartlagt både på kort og lang sikt. Den viser med all tydelighet at det er behov for tilgang på nye, større næringsarealer spesielt i Kristiansand kommune med tilgrensende kommuner øst og vest. Behovet for nye næringsarealer viser seg ikke uventet å være størst nær opp mot ny E18 motorveg og mot E39. Det ligger svært begrensede fortetnings- og transformasjonsmuligheter i eksisterende Sørlandspark i Kristiansand kommune. Gjenværende potensiale vil imidlertid ikke kunne tilfredsstille tomtebehovet og kravet til infrastruktur for større varehus og lager/logistikkbedrifter. Næringsområdet i Sørlandsparken Øst anses derfor som viktig for videre regional utvikling. Det er det eneste større ledige næringsområdet for regionale handelsbedrifter i Kristiansandsregionen. Når det ble gitt tillatelse til IKEA gjennom vedtatt plan høsten 2008 (varehuset ble åpnet i oktober 2010), var det en forutsetning at tilgrensende tomter til dette varehuset skulle utvikles for plasskrevende varehandel. Dette for å skape et miljø og gi områdets status som en regional handelspark. Det er også det største næringsområdet, delvis innenfor for kommunens grenser øst for byen, som har tilgjengelig arealer for større lager og logistikkbedrifter som bør ligge tett på E18 som Rambøll

17 FORSLAG TIL OMRÅDEREGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNINGER 17 (54) hovedtransportåre gjennom landsdelen. Andre større områder som ligger tett på E18 og E39 er Kjerlingland og Gaupemyr i Lillesand, Omreheia i Grimstad, Mjåvann i Songdalen og Lohnelier i Søgne. Det er ikke åpnet opp for handel i disse områdene. Etablering av plasskrevende handelsvirksomheter er også i tråd med ATP-utvalgets anbefalinger. Sørlandsparken Øst er i rapporten fremstilt som et sentralt næringsområde i regionen som skal bidra til å dekke behovet på kortere sikt og primært innenfor bransjene storhandel, logistikk/ lager og noe kontor. Tidsperspektivet for full utbygging av Sørlandsparken Øst er vanskelig å anslå. Utreder ser det likevel som sannsynlig at store deler av området kan være utbygd omkring Den nordligste halvdelen av planområdet som allerede inngår i godkjent reguleringsplan, vil ble bygd ut først og innen Det forutsetter rammebetingelser som åpner de muligheter som ligger i markedet. Å skaffe tilstrekkelig og kompetent arbeidskraft er blant regionens hovedutfordringer. Universitetet i Agder (UiA) ses på som viktig i den sammenheng. Arbeidsledigheten i Agder er lav. Fremtidsrettede næringer som av offentlige og private organer anses som aktuelle er for eks: Næringer knyttet til energisektoren, både offshore og alternative energikilder. Innovasjon og videreutvikling av produksjonen av utstyr til maritim sektor. Nye næringer som en frukt av samarbeidet mellom næringslivet og utdanningsinstitusjonene. IKT-næringen, softwareutvikling Opplevelsesindustrien vil bli videreutviklet Sørlandsparken Øst er ikke nødvendigvis det beste etableringsalternativet for alle disse næringene. Det samme gjelder også kompetansenæringer som naturlig vil knytte seg til clustre i for eksempel kunnskaps- og kompetanseområder nærmere byen. På motsatt side av nytt E18-motorvegkryss er det store planer for utvikling av Dyreparken. Abrahavn åpner i år med et nytt opplevelseskonsept med rundt 180 leiligheter med rundt 1000 senger. Målet er å videreutvikle og styrke Kristiansand Dyrepark som landsdelens spydspiss innenfor reiseliv og opplevelser. Det utvikles stadig nye attraksjoner sammen med tematiserte overnattingstilbud. Aktørene i denne delen av Sørlandsparken ser store muligheter for synergier mellom dagens overnattingsbedrifter, reiseliv og opplevelser i Dyreparken, Sørlandets Travparken, Epona Ridesenter, Sørlandshallen og handelsmagneter som IKEA. 2.2 Kulturminner og kulturmiljøer Aust-Agder fylkeskommune gjennomførte i juni 2007 undersøkelser av kulturminner i området. Det ble ikke registrert automatisk fredede kulturminner innenfor planområdet. Det ble funnet nyere tids kulturminner innenfor planområdet, blant annet to husruiner som kan knyttes til de nedlagte brukene Snelldalen og Nedre Sydinga, samt en rekke rydningsrøyser, tørrmurte steinterrasser og steingjerder. Det er vanskelig å datere disse steinsettingene, men de er ikke eldre enn 1537 (grense for automatisk fredning). Ramboll

18 18 (54) FORSLAG TIL OMRÅDEREGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNINGER Oversikt over de registrerte kulturminnene er vist i figur 2, med beskrivelser i påfølgende avsnitt. Den fullstendige rapporten fra Fylkeskommunen finnes i vedlegg i kap Figur 2 - Temakart kulturminner. Rambøll

19 FORSLAG TIL OMRÅDEREGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNINGER 19 (54) Snelldalen (området 1) Området ligger innenfor vedtatt reguleringsplan fra 2008 og er fylt opp og planert ut med masser. Hustufter/grunnmurer, steinterrasser og rydningsrøyser (område 2) Området ligger innenfor vedtatt reguleringsplan fra 2008 og er fylt opp og planert ut. Hustufter og rydningsrøys (område 3) Lengst nord i planområdet ble det funnet to husruiner/ tufter og en rydningsrøys. Den ene tufta består av en grunnmur med kjeller (ingen tydelig kjellerinngang) og har en grue i nordvestlige hjørne. Den andre består av en høy L-formet steinmur med et vindu/ glugge på langsiden. Det ser ut til at denne bygningen har både grunnmur (bilde 12) samt en åpen kjeller, dette på bakgrunn av holdestein ca 6-7 meter lenger bort på langveggen. Området ligger innenfor FRIL 2 og vil bli bevart. Delvis steinlagt veitrasé (område 4 a og b) Det ble også funnet veitraséer innenfor planområdet. En veitrasé kan synes å gå fra Langsvann og opp til bruket Snelldalen, og derifra videre på vestsiden av området med steinterrasser og rydningsrøyser. Områdene vil bli fylt opp og planert i henhold til godkjent reguleringsplan bortsett fra den delen som ligger innenfor FRIL 2 Nedre Sønninga (område 5) hustuft og rydningsrøyser Sør for dagens Sydinga ble det funnet grunnmur/ ruin etter innhus. Denne bestod av et kjellerrom med egen inngang, trapp til 1.eatsje, samt gruve i sørøstlig hjørne. I SEFRAK registreringen står det at huset ble flyttet til Tveit rundt Det er i SEFRAK registrert flere bygninger på Sønninga Nedre. Det ble også funnet flere rydningsrøyser 100 meter sør for grunnmur til innhus på Nedre Sønninga. Disse rydningsrøysene kan på bakgrunn av størrelse og plassering sees i sammenheng med bruksperioden ved dette bruket. Område 5 vurderes i dette planforslaget. Det ligger innenfor byggeområde i vedtatt kommuneplan og i reguleringsplanforslaget fra Naturmiljø Det foreligger rapport fra Agder Naturmuseum sist datert januar 2012, jf. vedlegg 8.5 om biologisk mangfold. Rapporten har følgende konklusjon: Det er ikke registrert viktige naturtyper i Naturbasen (Direktoratet for naturforvaltning) innenfor planområdet. Reguleringsplanområdet er registrert som vinterbeite for elg, med lav verdisetting. Det er registrert viktige og svært viktige naturtyper i områdene like sør for planområdet (Ånavassdraget som er varig vernet mot kraftutbygging), og viktige naturtyper i skog og myr. Myra sentralt i utbyggingsområdet, jf. felt K/I 4, er grøfta og gjengrodd (se bilde 11 i rapporten). Bekken ut fra dette myrområdet er strengt tatt en del av nedbørfeltet i Ånavassdraget, jf. temakart i kartfigur 3 men er en ubetydelig del helt i utkanten av nedbørsfeltet til vassdraget. Ramboll

20 20 (54) FORSLAG TIL OMRÅDEREGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNINGER Figur 3 - Temakart naturmiljø. Ut fra befaring i området 2. april 2007 kan den søndre delen av reguleringsplanområdet karakteriseres som rik edellauvskog (lågurt-eikeskog) med verdisetting: viktig. Her ble det registrert en hekkelokalitet for dvergspett. Dette området blir i det nye reguleringsplanforslaget ikke bebygd, dvs. i hovedsak regulert til friluftsformål og en mulig fremtidig vegtrase for blant annet bussmetroforbindelse fra syd. I områdene K/I 2-K/I 4 er det ikke registrert naturtyper med verdi viktig eller svært viktig. Men utbyggingsområdene ligger Rambøll

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 19.03.2015 Bystyret 25.03.2015 Strømsheia detaljregulering

Detaljer

DETALJREGULERING VANG GRUSTAK ØST PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING

DETALJREGULERING VANG GRUSTAK ØST PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING Oppdragsgiver Hamar Pukk og Grus AS Rapporttype Planbeskrivelse med konsekvensutredning Dato 2013-06-12 DETALJREGULERING VANG GRUSTAK ØST PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING "[Sett inn bilde (størrelse

Detaljer

Endring av reguleringsplaner i Sørlandsparken

Endring av reguleringsplaner i Sørlandsparken TEKNISK Endring av reguleringsplaner i Sørlandsparken Forslag til planprogram FOTO: ANDERS MARTINSEN FOTOGRAFER Forord Dette dokumentet er et forslag til planprogram for endring av reguleringsplaner i

Detaljer

Planbeskrivelse inkl. konsekvensutredning

Planbeskrivelse inkl. konsekvensutredning Planbeskrivelse inkl. utredning Støodden utvikling AS OPPDRAG Detaljreguleringsplan for Støodden, Kristiansand kommune EMNE DATERT SIST REVIDERT Planbeskrivelse inkl. utredning 6.8.2013 8.10.2013 DOKUMENTKODE

Detaljer

MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø

MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø NB! Befaring kl. 17, sak 122/13. Oppmøte i Nordbyveien 72 kl. 17.00 eller utenfor rådhuset i Ås kl. 16.45. Møtetid: 12.12.2013 kl. 18:00 Møtested: Lille

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Salto Eiendom AS Mai 2013 FORORD Forslag til planprogram er første fase i arbeidet med en detaljregulering for Rortunet. Tiltaket

Detaljer

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE GNR/BNR: 64/18 LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING REV: ETTER OFFENTLIG ETTERSYN 18.11.2014 LANDSKAPSARKITEKTENE BERG & DYRING AS Postboks 1032, 1510 Moss.

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan, områderegulering. HOLMENGA Eidsvoll kommune

PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan, områderegulering. HOLMENGA Eidsvoll kommune Planbeskrivelse Holmenga, 25.4.2014 PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan, områderegulering HOLMENGA Eidsvoll kommune Bilde av terrengmodell, sett fra Staviåsen Forside: Bilde hentet ut av en terrengmodell,

Detaljer

Reguleringsplan for Flesland næringsområde

Reguleringsplan for Flesland næringsområde FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 8. sept. 2013 Reguleringsplan for Flesland næringsområde Figur 1: A-labs illustrasjon av forslag til masterplan for området i parallelt oppdrag levert mai 2013.

Detaljer

John Myrvang AS / NorStone AS PLANPROGRAM for grusuttak på Hensmoen -forslag til vedtatt planprogram. Utgave: 3 Dato: 2013-09-18

John Myrvang AS / NorStone AS PLANPROGRAM for grusuttak på Hensmoen -forslag til vedtatt planprogram. Utgave: 3 Dato: 2013-09-18 PLANPROGRAM for grusuttak på Hensmoen -forslag til vedtatt planprogram Utgave: 3 Dato: 2013-09-18 PLANPROGRAM for grusuttak på Hensmoen-forslag til vedtatt planprogram 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16).

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16). Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 33 Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan Utarbeidet av: Hjellnes Consult

Detaljer

Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud

Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud REGULERINGSPLAN Prosjekt: Parsell: Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud Ringerike kommune Region sør Drammen kontorsted Dato: 17.08.2011 FORORD/GENERELT OM REGULERINGSPLANER Hva er en

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLANEN SPIKKESTADKVARTALENE, I RØYKEN KOMMUNE Plan ID: 0627 250 Datert: 09.05.12.

Detaljer

Nore og Uvdal kommune

Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Bilde 1: Dagalifjellet, mot Bergsjø og Smådøl Forslag til Kommunedelplan for Dagalifjellet med Rødberg 2014 2025 Konsekvensutredning av innspill Metode Oversikt over innspill Område

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Bredbånd til alle - Bredbåndsprosjekt 2009

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Bredbånd til alle - Bredbåndsprosjekt 2009 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Kommunestyret Lunner rådhus, kommunestyresalen 18.12.2008 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 88/08 Sak 47/08 Sak 90/08 Sak 91/08 Sak 92/08 Sak 93/08

Detaljer

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel Kommuneplanens arealdel 2014-2025 Vedtatt av bystyret 26.03.2015 Planbeskrivelse Sammen om Porsgrunn 2 Porsgrunn Foto: Helena Eide Innhold 3 1. Planforutsetninger 1.1 Bakgrunn 1.2 Hensikten med planen

Detaljer

Ullensaker kommune. Nannestad kommune Oslo Lufthavn as

Ullensaker kommune. Nannestad kommune Oslo Lufthavn as Ullensaker kommune Nannestad kommune Oslo Lufthavn as Områderegulering for Oslo lufthavn, Gardermoen Planbeskrivelse Utgave: rev Dato: 2011-08-03 Områderegulering for Oslo lufthavn, Gardermoen 2 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

Områdeplan for Danebu: planforslag til offentlig høring, 17 april 2015 1

Områdeplan for Danebu: planforslag til offentlig høring, 17 april 2015 1 Områdeplan for Danebu: planforslag til offentlig høring, 17 april 2015 1 INNHOLD 1. Innledning 1.1. Oppdragsgiver 1.2. Eiendoms - og eierforhold 1.3. Planlegger 1.4. Hensikten/formål med planen 1.5. Gjennomføringen

Detaljer

Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128

Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128 Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128 Utgave: 01 Dato: 2014-03-13 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Dale Eiendomsutvikling

Detaljer

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002 1 1 SAMMENDRAG 4 2 BAKGRUNN 4 2.1 HENSIKT MED PLANFORSLAGET 4 3 PLANPROSESS 4 3.1 REFERAT OPPSTARTSMØTE 4 3.1.1 Avgrensing

Detaljer

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015.

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Planbeskrivelse Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Forslagsstiller: Konsulent: Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Innhold 1. Bakgrunn 5 Hensikt med

Detaljer

Sluttbehandling - detaljregulering for City Nord, Stormyra

Sluttbehandling - detaljregulering for City Nord, Stormyra Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2014 9160/2014 2013/4097 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/12 Komite for plan, næring og miljø 06.03.2014 14/41 Bystyret 27.03.2014 Sluttbehandling

Detaljer

Planprogram KU. Reguleringsplan Vassmarka Åsen Næringspark. Juni 2008. Levanger kommune, Plan- og Utviklingskomiteen, i møte 18. 06.

Planprogram KU. Reguleringsplan Vassmarka Åsen Næringspark. Juni 2008. Levanger kommune, Plan- og Utviklingskomiteen, i møte 18. 06. Reguleringsplan Vassmarka Åsen Næringspark Planprogram KU Juni 2008 Levanger kommune, Plan- og Utviklingskomiteen, i møte 18. 06. 2008 RG-PROSJEKT AS www.rg-prosjekt.no E-post: firmapost@rg-prosjekt.no

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

Ringerike kommune og Hole kommune. Kommunedelplan for Steinsfjorden og Kroksund. Planprogram

Ringerike kommune og Hole kommune. Kommunedelplan for Steinsfjorden og Kroksund. Planprogram 2 Dato: 2014-21-05 Dokumentinformasjon Oppdragsgiver: Oppdragsnavn: Hole kommune Oppdragsnr: 532335 Rapportnavn: Versjon: 01 Arkiv (filnavn): Oppdragsleder: Petter Christensen Agnete Syrtveit Oppdragsmedarbeidere:

Detaljer

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplann for Kvartal 121 B. Anne Diesens Torg Plan id. 072200 Dato: 12.10.122 Revidert 26.09.13 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 3 3 PLANSTATUS... 4 4 BESKRIVELSE

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002 1 1 SAMMENDRAG 4 2 BAKGRUNN 4 2.1 HENSIKT MED PLANFORSLAGET 4 3 PLANPROSESS 4 3.1 REFERAT OPPSTARTSMØTE 4 3.1.1 Avgrensing

Detaljer

RULLERING AV KOMMUNEPLAN FOR NANNESTAD 2013-2029

RULLERING AV KOMMUNEPLAN FOR NANNESTAD 2013-2029 RULLERING AV KOMMUNEPLAN FOR NANNESTAD 2013-2029 OPPSUMMERING AV INNSPILL TIL AREALDELEN Innhold Oppsummering av innspill til arealdelen... 1 Del 1: Innspill fra overordnede myndigheter... 3 Fylkesmannen

Detaljer

Kommunedelplan for Gran sentrum

Kommunedelplan for Gran sentrum Kommunedelplan for Gran sentrum Revisjon Planbeskrivelse med konsekvensutredning copyright Blom 12.november 2013 Oppdragets referanse: 1077.13A Oppdragets navn: Endring av kommunedelplan for Gran sentrum

Detaljer