LÆREPLAN I VG 2 OG VG 3 FOTTERAPEUT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LÆREPLAN I VG 2 OG VG 3 FOTTERAPEUT"

Transkript

1 LÆREPLAN I VG 2 OG VG 3 FOTTERAPEUT Formål med felles programfag Føttenes betydning for mobilitet og funksjonsevne er en forutsetning for at et menneske kan bevege seg omkring ved egen hjelp, og gi frihet til opplevelser etter eget valg. Uten funksjonsevne og smertefrie føtter er mennesket stort sett begrenset til sittende hverdagsaktiviteter. Galt fottøy, sykdommer og feilstillinger kan være årsaken til helseplager i fot, ankel, kne, hofte og rygg. Gjennom å forebygge og behandle helseproblemer som er relatert til fot, gi råd/veiledning om egenpleie og riktig fottøy til riktig tid, kan fotterapeuten bidra til at belastningsskader, operasjoner, amputasjoner reduseres og kroniske smerter lindres. Dette kan medføre til at livskvaliteten og livsgleden hos den enkelte opprettholdes og bedres. Samtidig kan dette bidra til at utgifter til dyre behandlinger, gjenopptrening og hjelpemidler blir mindre. En viktig forutsetning er at man liker å omgås mennesker, har evne til empati, omsorg, respekt og toleranse for det som er annerledes i det flerkulturelle samfunn. Vrket er i stor grad preget av selvstendighet, da mange fotterapeuten jobber alene. Videre kreves det evne til å samarbeide og samhandle med bruker, pasient, pårørende og andre yrkesutøvere. Det å kunne ta imot, behandle og gi veiledning er derfor sentralt for å utvikle god og forbedret fothelseservice. Noe som for øvrig krever kunnskaper, grunnleggende verdier og utviklende ferdigheter i å se og reflektere over egen væremåte, samt holdninger til endrings- og utviklingsprosesser, i tråd med overordnet lovgivning. Fotterapeutens opplæringssituasjon skal være virkelighetsnær, og knytte teori og praksis sammen til en helhet, slik at faglig forsvarlig behandling igangsettes. Opplæringen skal gi mulighet til å diskutere valg av metoder, og resultater som oppnås. Det faglige grunnlaget, både det som bygger på tradisjon og det som bygger på fakta, må hele tiden være gjenstand for kritisk etterprøving. Forutsetningen er at de blir utprøvd innenfor rammene av et faglig fellesskap, der utøveren er klar over grensene for egen kompetanse. På den måten bidrar opplæringen til at utøveren får økt kunnskap og erfaring som motiverer til en livslang læringsprosess. Utdanningen som fotterapeut gir helsefaglig kompetanse og gir rett til autorisasjon etter søknad jfr. Gjeldene lover, forskrifter og regler for faget. Struktur i felles programfag Felles programfag er strukturert i tre programfag. Programfagene utfyller hverandre og må sees i sammenheng. Oversikt over fagene: ÅRSTRINN HOVEDOMRÅDER VG 2 HELSEFREMMENDE ARBEID KOMMUNIKAS\ON OG SAMHANDLING VG 3 HELSEFREMMENDE ARBEID KOMMUNIKAS\ON OG SAMHANDLING VRKESUT]VELSE VRKESUT]VELSE Beskrivelse av felles programfag. Helsefremmende arbeid Fotterapeutens rolle i det helsefremmende arbeid består i å forebygge, behandle og informere om helseskader relatert til fot, ankel, kne, hofte og rygg. Dette på bakgrunn av kroppens oppbygning og funksjon, med fordypning i hud, negler og bevegelsesapparatet. Det er viktig å kartlegge brukerens sykdomshistorie og utføre analyse og avtrykksteknikker før ulike behandlingsformer igangsettes. Analyseteknikk betyr å undersøke om det er: deformiteter, feilstillinger, sykdommer, fottøyet eller hverdagsaktiviteten som ligger til grunn for helseskaden. Videre handler programfaget om å få kunnskap om avtrykksteknikker for å ha mulighet til å analysere avvik i fotens 1

2 funksjon. Avtrykksteknikk er grunnleggende for avlastningsterapien. Ved hjelp av avlastningsterapi bidrar fotterapeuten til å redusere belastning og smerte i føttene. Helsetjenesten fotterapeuten tilbyr forutsetter kompetanse i mellommenneskelige relasjoner. Tjenesten benyttes av mennesker i alle aldre med ulik funksjonsnivå, kulturtilhørighet og etnisk bakgrunn. I denne sammenheng vil det innebære og kunne sette seg inn i andres situasjon for å oppnå god brukerkontakt og yte god service. Kunnskap om hvordan brukers behov og forventning kan innfris, krever forståelse for den kulturelle identitet og det verdigrunnlaget som vi bringer med oss inn i samhandlingen som privatperson, yrkesutøver og bruker. Mange fotterapeuter arbeider alene, noe som kan bli ensomt. Som en følge av dette er det viktig å opparbeide seg et kollegialt nettverk, for å ha mulighet til å utveksle erfaringer, gi og få råd, støtte og oppmuntring. Teorier og modeller innen kommunikasjon og samhandling, motivasjon og behovsanalyse, sammen med kunnskap om utvikling av bedrifter, produkter og tjenester brukes for å oppnå forståelse. Vrkesutøvelse Utøvelsen av fotterapi handler om å kartlegge årsaken til sykdom og belastningslidelser som har innvirkning på, eller kan relateres til fot, ankel, kne, hofte og rygg, Sentralt for faget er å planlegge, gjennomføre og vurdere n i tråd med gjeldende lover og bestemmelser. I den sammenheng brukes kvalitetssikringssystemer som gjør at man kan evaluere effekten av den igangsatte behandlingen underveis. I tillegg forutsetter kunnskap og ferdigheter i å arbeide ut ifra miljøhensyn. Videre er det lagt vekt på at faget har endret seg over tid, og stadig er i utvikling. De får mulighet til å utforske og oppleve faglitteratur, arbeidsmetoder, etiske problemstillinger i n. I tillegg forholder de seg til tradisjoner i faget i et sammenlignende perspektiv mellom nåtid og fortid, og i forhold til impulser utenifra. Evne og vilje til videreutvikling og omstilling er derfor en grunnleggende ferdighet. Programfaget omfatter også å yte service og omsorg, og kunne reflektere over egen egnethet som fotterapeut innen sosial- og helsesektoren. Timeantall for felles programfag Timetallet er oppgitt i enheter av 60 minutter og samlet for de tre programfagene. VG 1: VG 2: 655 timer i året, 17 timer i uken timer i året, 35 timer i uken Grunnleggende ferdigheter i felles programfag Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling og er en del av fagkompetansen. Å kunne uttrykke seg muntlig i fotterapifaget er å kunne utrykke seg tydelig, slik at bruker, pasient og pårørende forstår det som formidles. I tilegg kunne kommunisere med andre fagpersoner ved bruk av fagterminologi for helsepersonell. Å kunne urykke seg skriftlig i fotterapifaget er en viktig del av faget for å kunne fylle ut journal som et kvalitetssikringsdokument, henvisninger, epikrise, brukerveiledninger og markedsføringstiltak. Å kunne lese innebærer å nyttegjøre seg informasjon og forstå nasjonal og internasjonal faglitteratur. Lese er også viktig for å kunne tolke innholdet i journaler, lovverk som gjelder for faget, bruksanvisninger etc for å danne grunnlag for viktige beslutninger. Å kunne regne dreiers seg blant annet om å kunne kalkulere priser på tjenester og produkter. Regneferdighet kreves også for å utregne og vurdere valg av ulike materiale. 2

3 Å kunne bruke digitalt verktøy er i fotterapeutfaget viktig for å kunne søke informasjon og for å selv produsere informasjon i tekst og bilder og dokumentasjon. I denne forbindelse inngår holdninger til kildekritikk, personvern og kjennskap til regler for opphavsrett. Videre bidrar digitalt verktøy til å utvide læringsarenaen for faget, og tilfører læringsprosessen verdifulle dimensjoner gjennom muligheter for å møte andre. VG 2 Kompetansemål i felles programfag Programfag er strukturert i 3 felles programfag. Programfagene utfyller hverandre og skal ses i sammenheng. Etter VG 2: Hovedområde helsefremmende arbeid.! bruke kunnskapen om mikrobiologi og hygiene til å foreslå hygienetiltak som forebygger og hindrer smittespredning til bruker og behandler! drøfte konsekvenser smittespreding har for enkeltmennesker og samfunnet.! utarbeide retningslinjer for klinikk- og personlig hygiene på arbeidsplassen.! innhente kunnskap om hvilke sykdommer og lidelser som kan gi nerveskader i føttene.! bruke kunnskapen om unormale patologiske forhold i hud og negl til å forklare hva årsaken kan være, og hvordan de kan forebygges og behandles.! vise evne og vilje til å øve på metoder innen negleprotetikk og reguleringsteknikker for negl.! forklare indikasjoner og kontraindikasjoner ved idrettsmassasje og utføre øvelser på de forskjellige massasjegrepene på fot og legg.! ha kunnskaper om produkter og salg for å kunne gi råd og veiledning om bruken av disse.! gi eksempler på hvordan fottøy er oppbygd og hvilke funksjon de hadde før i tiden og nå, ut fra kulturtilhørighet, nasjonalt og internasjonalt! evne og vilje til å øve på analyse og avtrykksteknikker for å kunne forstå sammenhengen mellom fotens faser og belastning under gange Hovedområdet kommunikasjon og samhandling! diskutere egne og andres reaksjoner og holdninger, og gi eksempler på dette, forankret i kunnskap om kommunikasjon og samhandling i forhold til egen.! forklare motivasjonsbegrepet og beskrive hovedtrekket i sentrale behovs- og motivasjonsteorier, som kan danne grunnlag for valg av fotterapeutens helsetjeneste! finne informasjon om og drøfte mulige samarbeidspartnere i helsetjenesten, og samfunnet for øvrig, en fotterapeut kan samhandle med.! kartlegg ulike markedsføringsmetoder som finnes, og bruk disse i arbeidet med å informere forskjellige brukergrupper om hva fotterapeuten kan tilby dem av helsetjenester.! redegjøre for og bruke journalføring som et kvalitetssikringsdokument i utøvelsen av faget! utføre priskalkyle på tjenester og varer, og øve seg på metoder som fremmer inntjening, mersalg og føre enkel oversikt over inntekter og utgifter 3

4 Hovedområdet! kartlegge og beskrive arbeidsoppgavene en fotterapeut har i sitt daglige arbeid.! gjøre rede for de kravene som stilles til fotterapeuten i forhold til fagkunnskap, ferdigheter og holdninger som privatperson, bruker og fagperson.! diskutere egnethetsbegrepet og reflektere over egen egnethet i forhold til utøvelsen av faget.! demonstrere og reflektere over etiske problemstillinger og utfordringer en møter som fotterapeut.! gjøre rede for viktige elementer i lover og forskrifter som regulerer fotterapeut utøvelsen og HMS, og forklare dette i sammenheng med n.! bruke kunnskap om fysisk og psykososialt arbeidsmiljø, for å kunne foreslå tiltak.! innhente informasjon om verne- og sikkerhetsrutiner, og kunne drøfte faremomenter ved håndtering av helsefarlige stoffer for å beskytte seg selv og andre mot mulige skadevirkninger.! finne faktorer som har betydning for prisfastsettelse, og beregne pris på produkter og tjenester.! vurdere betydningen av service i helsetjenesten fotterapeuten yter VG 3 Kompetansemål i felles programfag Programfag er strukturert i 3 felles programfag. Programfagene utfyller hverandre og skal ses i sammenheng. Etter VG 3: Hovedområde helsefremmende arbeid.! bruke kunnskapen om bevegelsesapparatet til å forklare hvordan kroppen beveger seg med og uten sko.! diskutere ulike prosedyrer på hvordan nerveskader i føttene kan identifiseres, og bruke disse i praksis ved behov! bruke kunnskapen om sirkulasjonssystemet til å redegjøre for forandringer som skjer i huden som følge av sirkulasjonssvikt.! redegjøre for sår - og sårbehandling og kunne behandle ukompliserte sår på føtter.! utføre analyse - og avtrykksteknikker for å kunne kartlegge og vurdere brukerens behov for trykk og skotøyregulerende avlastninger.! bruke analyse- og avtrykksteknikker til å evaluere og dokumentere effekt av behandlingen underveis.! anvende forbruksmaterialer på en sparsommelig og adekvat måte.! utføre massasje på fot og legg og vurdere virkningen av massasje! bruke kunnskaper om neglen til å utføre ulike metoder innen negleprotetikk og reguleringsteknikker for negl, og kombinere disse ved behov.! bruke kunnskaper om skoens innvirkning på hud og bevegelsesapparatet til å informere om riktig fottøy til riktig tid og område.! Vurdere forbruksmaterialenes egenskaper og virkemåter og forklare disse i sammenheng med hvilke behov brukeren har. Hovedområdet kommunikasjon og samhandling! vurdere egen kompetanse i forhold til annet helsepersonell, og vise samarbeidsferdigheter i sitt læringsarbeid.! drøfte og reflektere over viktigheten av å gi og ta imot veiledning i sitt læringsarbeid, med tanke på å oppnå større selvinnsikt, og kunne korrigere egen adferd.! bruke data som dokumentasjon, presentasjon, informasjon og kommunikasjonsverktøy. 4

5 Hovedområdet! forstå sammenhengen mellom fagets opprinnelse og utvikling, og faget i et fremtidsrettet perspektiv, nasjonalt og internasjonalt.! drøfte hvordan tradisjoner i faget og impulser utenifra kan påvirke virksomheters utforming og innhold, og forklar yrkesutøverens- og gruppens reaksjoner ved utviklings- og endringsarbeid.! kunne diskutere ulike syn på hva fothelse er for den enkelte bruker.! vurdere egen kompetanse i forhold til andre yrkesgrupper og kunne samarbeide med annet helsepersonell.! innhente informasjon om kvalifisert fagpersoner og organisasjoner som kan bidra til at bedriftens budsjett og regnskap føres på en lovmessig og korrekt måte.! undersøke ulike administrative arbeidsoppgaver fotterapeuten har og bruke disse i praksis! bruke materialer, verktøy/utstyr og maskiner på en sikker måte, og arbeide ut fra arbeidsmiljøhensyn Vurdering Grunnlaget for vurdering er kompetansemålene i læreplanen. Det vises til Forskrift til Opplæringsloven og egne retningslinjer for vurdering. Retningslinjer for den praktiske gjennomføringen av eksamen vil bli gitt i egne skriv godkjent av departementet. VG 2 Det skal bli gitt en avsluttende vurdering med en felles karakter i programfagene. Standpunktvurdering VG 2 fotterapeut; Elevene skal ha en felles standpunktkarakter i programfagene Eksamen for eleven VG 2 fotterapeut En tverrfaglig eksamen som omfatter programfagene. 5

6 Eksamen for privatister Det skal være mulig å avlegge privatisteksamen i programfagene etter nærmere retningslinjer gitt av departementet. VG 2 fotterapeut Privatister skal avlegge en 5-timers Skriftlig eksamen. Eksamen utarbeides og sensurere lokalt VG 3: Det skal bli gitt en avsluttende vurdering med en felles karakter i programfagene. Standpunktvurdering VG 3 fotterapeut; Elevene skal ha en felles standpunktkarakter Eksamen for eleven VG 3 fotterapeut Eksamen for privatister Det skal være mulig å avlegge privatisteksamen i programfagene etter nærmere retningslinjer gitt av departementet. VG 3 fotterapeut Privatister skal avlegge en 5-timers Skriftlig eksamen. Eksamen utarbeides og sensureres lokalt 6

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 HELSE- OG SOSIALFAG

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 HELSE- OG SOSIALFAG LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 HELSE- OG SOSIALFAG HUDPLEIER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter

Detaljer

LÆREPLAN I FREMMEDSPRÅK

LÆREPLAN I FREMMEDSPRÅK LÆREPLAN I FREMMEDSPRÅK Formål med faget Språk åpner dører. Når vi lærer andre språk, får vi mulighet til å komme i kontakt med andre mennesker og kulturer, og dette kan øke vår forståelse for hvordan

Detaljer

Læreplan i psykologi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i psykologi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Læreplan i psykologi - programfag i studiespesialiserende Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 03.06. 2009 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

LÆREPLAN I PSYKOLOGI PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM

LÆREPLAN I PSYKOLOGI PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM LÆREPLAN I PSYKOLOGI PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM Læreplangruppas forslag: Formål et psykologi er et allmenndannende fag som skal stimulere til engasjement innen både samfunns og

Detaljer

Læreplan i historie - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram. Gyldig fra 01.08.2009

Læreplan i historie - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram. Gyldig fra 01.08.2009 Læreplan i historie - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram Gyldig fra 01.08.2009 Formål Historiefaget skal bidra til økt forståelse av sammenhenger mellom fortid, nåtid og framtid og gi innsikt

Detaljer

Ansvar og plikter i yrkesutøvelsen Lise Halvorsen og Joseph E. Brunton. Kapittel

Ansvar og plikter i yrkesutøvelsen Lise Halvorsen og Joseph E. Brunton. Kapittel 1 Ansvar og plikter i yrkesutøvelsen Lise Halvorsen og Joseph E. Brunton Kapittel Kapittel 1 Ansvar og plikter i yrkesutøvelsen Lise Halvorsen og Joseph E. Brunton Kompetansemål: Eleven skal kunne gjøre

Detaljer

Læreplan i utdanningsvalg med årsplan 2015-16 10. trinn

Læreplan i utdanningsvalg med årsplan 2015-16 10. trinn Læreplan i utdanningsvalg med årsplan 2015-16 10. trinn Faglærer: Katrine Sletten Haraldsen Formål Faget utdanningsvalg skal bidra til at elevene oppnår kompetanse i å treffe karrierevalg som er basert

Detaljer

Programområde for kokk- og servitørfag - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for kokk- og servitørfag - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for kokk- og servitørfag - Læreplan i felles Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 06. desember 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010

Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 LÆREPLAN I NATURFAG Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 Formål med faget Naturvitenskapen har vokst fram som en følge av menneskers nysgjerrighet

Detaljer

Programområde for salg, service og sikkerhet - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for salg, service og sikkerhet - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for salg, service og sikkerhet - Læreplan i felles programfag Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 5. desember 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

FAKULTET FOR HUMANIORA OG PEDAGOGIKK EKSAMEN

FAKULTET FOR HUMANIORA OG PEDAGOGIKK EKSAMEN UNIVERSITETET I AGDER FAKULTET FOR HUMANIORA OG PEDAGOGIKK EKSAMEN Emnekode: HI-108/ III 109 Emnenavn: Fagdidaktikk i historie i PPU Dato: 18. mai 2012 Varighet: 09.00 14.00 Antall sider inkl. forside

Detaljer

Læreplan i felles programfag i Vg1 byggog anleggsteknikk

Læreplan i felles programfag i Vg1 byggog anleggsteknikk Læreplan i felles programfag i Vg1 byggog Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 16. januar 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings- og forskingsdepartementet med hjemmel

Detaljer

Veileder for praksis i apotekteknikerutdanningen

Veileder for praksis i apotekteknikerutdanningen Veileder for praksis i apotekteknikerutdanningen 1 1. Forord 2. Om praksis i apotekteknikerutdanningen 3. Om å lære praksis 4. Hvem har ansvar for hva? Skolens ansvar (herunder forberedelse til apotekpraksis)

Detaljer

BESKRIVELSE AV PROGRAMFAGENE VG2 og VG3. Det tas forbehold om igangsetting av fag

BESKRIVELSE AV PROGRAMFAGENE VG2 og VG3. Det tas forbehold om igangsetting av fag BESKRIVELSE AV PROGRAMFAGENE VG2 og VG3 Det tas forbehold om igangsetting av fag MOG/WAN Jan 2012 FLERE BESKRIVELSER AV PROGRAMFAGENE Gå inn på http://www.udir.no/lareplaner/finn-lareplan/ Skriv inn på

Detaljer

Læreplan i norsk. Læreplankode: NOR1-05. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013

Læreplan i norsk. Læreplankode: NOR1-05. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013 Læreplan i norsk Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013 Gjelder fra 01.08.2013 http://www.udir.no/kl06/nor1-05 Formål Norsk er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon,

Detaljer

LÆREPLAN I ENGELSK. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010

LÆREPLAN I ENGELSK. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 LÆREPLAN I ENGELSK Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 Formål med faget Det engelske språket er i bruk overalt. I møte med mennesker fra andre land,

Detaljer

Forsøkslæreplan for Vg2 Landbruk og gartnernæring Felles og valgfrie programfag

Forsøkslæreplan for Vg2 Landbruk og gartnernæring Felles og valgfrie programfag Forsøkslæreplan for Vg2 Landbruk og gartnernæring Felles og valgfrie programfag Denne midlertidige forsøkslæreplanen er utviklet som en del av forsøket med å organisere utdanningen innen landbruk og gartnernæring

Detaljer

LÆREPLAN VG 2 HELSE OG SOSIALFAG PROSJEKT TIL FORDYPNING: Helsefagarbeider

LÆREPLAN VG 2 HELSE OG SOSIALFAG PROSJEKT TIL FORDYPNING: Helsefagarbeider LÆREPLAN VG 2 HELSE OG SOSIALFAG PROSJEKT TIL FORDYPNING: Helsefagarbeider Formål med prosjekt til fordypning Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å få erfaring med innhold, oppgaver og

Detaljer

Lokal læreplan. Blomsterdekoratør. Voksenopplæring

Lokal læreplan. Blomsterdekoratør. Voksenopplæring Lokal læreplan Blomsterdekoratør Voksenopplæring Forord Denne læreplanen gjelder for voksenopplæringsstudiet Blomsterdekoratør som gjennomføres på Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Detaljer

Læreplan i engelsk. Læreplankode: ENG1-03. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013

Læreplan i engelsk. Læreplankode: ENG1-03. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013 Læreplan i engelsk Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013 Gjelder fra 01.08.2013 http://www.udir.no/kl06/eng1-03 Formål Engelsk er et verdensspråk. I møte med mennesker fra andre land,

Detaljer

Mye helse i god tannhelse

Mye helse i god tannhelse Mye helse i god tannhelse Et undervisningsopplegg for videregående skole Innledning Programoversikt Mye helse i god tannhelse Undervisningsopplegget bygger på et tverrfaglig prosjekt initiert av Tannhelsetjenesten

Detaljer

Uformell analyse av læreplan i naturfag innenfor Kunnskapsløftet Mat som innfallsvinkel og kjøkkenet som læringsarena i naturfaget.

Uformell analyse av læreplan i naturfag innenfor Kunnskapsløftet Mat som innfallsvinkel og kjøkkenet som læringsarena i naturfaget. Uformell analyse av læreplan i naturfag innenfor Kunnskapsløftet Mat som innfallsvinkel og kjøkkenet som læringsarena i naturfaget. Av 129 kompetansemål kan 34 behandles med utgangspunkt i mat/kjøkken.

Detaljer

LÆREPLAN I SAMFUNNSFAG SAMISK Høringsutkast 05.12.2012

LÆREPLAN I SAMFUNNSFAG SAMISK Høringsutkast 05.12.2012 LÆREPLAN I SAMFUNNSFAG SAMISK Høringsutkast 05.12.2012 Formål med faget I et demokratisk samfunn er verdier som medvirkning og likeverd viktige prinsipper. Formålet med samfunnsfag er å medvirke til forståelse

Detaljer

Forslag til revidert læreplan i engelsk

Forslag til revidert læreplan i engelsk Forslag til revidert læreplan i engelsk Utkast fra læreplangruppe. Mai/juni 2012 Formål med faget Det engelske språket er i bruk overalt. I møte med mennesker fra andre land, hjemme eller på reiser, kommer

Detaljer

Temahefte: Utdyping av operasjonssykepleieres myndighetsområde og funksjonsansvar med funksjonsbeskrivelse

Temahefte: Utdyping av operasjonssykepleieres myndighetsområde og funksjonsansvar med funksjonsbeskrivelse Temahefte: Utdyping av operasjonssykepleieres myndighetsområde og funksjonsansvar med funksjonsbeskrivelse Forord I 2005 reviderte Norsk sykepleierforbund Landsgruppen av operasjonssykepleiere (NSFLOS)

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

RAMMEPLAN FOR FYSIOTERAPEUTUTDANNING

RAMMEPLAN FOR FYSIOTERAPEUTUTDANNING RAMMEPLAN FOR FYSIOTERAPEUTUTDANNING Fastsatt 1. desember 2005 av Utdannings- og forskningsdepartementet Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. FELLES INNHOLDSDEL... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Mål... 3 2.3 Innhold...

Detaljer

Eget arbeid i faget. Å lære seg helsesekretærfaget

Eget arbeid i faget. Å lære seg helsesekretærfaget 1 eget arbeid i fag e t 7 I gamle dager ble kunnskap overført fra far til sønn, fra mor til datter og fra mester til svenn, ved å vise og gjøre. Opplæringen skjedde gradvis til den unge mestret yrket.

Detaljer

Fagplan for Bachelor i fysioterapi

Fagplan for Bachelor i fysioterapi Fagplan for Bachelor i fysioterapi Institutt for fysioterapeututdanning Avdeling for helse- og sosialfag Høgskolen i Sør-Trøndelag 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Innledning 1 - Samfunnsutviklingen 1

Detaljer

RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING

RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING Fastsatt 25. januar 2008 av Kunnskapsdepartementet Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. FELLES INNHOLDSDEL... 3 2.1 FORMÅL... 3 2.2 MÅL... 3 2.3 INNHOLD... 4 3. UTDANNINGSSPESIFIKK

Detaljer