Prosedyre for avvikling av eksamen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosedyre for avvikling av eksamen"

Transkript

1 Prosedyre for avvikling av eksamen 1. Formål og omfang Denne prosedyre skal sikre at eksamen blir avholdt i henhold til: - Opplæringsloven. - Forskrift til opplæringsloven. - Læreplaner. - Nordland fylkeskommunes retningslinjer for eksamen. - Lokale rutiner og presiseringer. ID UTS.SVS.AVD.Kontor. 4.4 Versjon 1.02 Gyldig fra Forfatter Anne Marie Pettersen Verifisert Anne Marie Pettersen Godkjent Knut Pettersen Side 1 av7 2. Målgruppe Prosedyren gjelder for: - Rektor (overordnet ansvar). - Eksamensansvarlig. - Personale med oppgaver knyttet til eksamensavvikling. - Avdelingsledere og planinspektør / assisterende rektor. - Rådgivere. - Faglærere. - IKT-avdelingen. - Driftsavdelingen. - Elever. - Privatister. - Eksamensvakter. Eksamensansvarlig skal: - Utarbeide eksamensplan. - Arrangere eksamen for elever, privatister og andre eksterne søkere. - Kontrollere eksamensoppmeldinger av elever og privatister. - Melde opp i TPeksamen og PAS (prøveadministrasjonssystemet). - Sende ut brev til privatister (med informasjon om tidspunkt, sted og annen info). - Skaffe sensorer ved lokalt gitt privatisteksamen. - Legge inn eksamenskarakterer i TPeksamen. - Sende ut dokumentasjon (vitnemål/kompetansebevis/karakterutskrift) til privatister, og i samarbeid med avdelingsledere sende ut dokumentasjon til elever - Utarbeide vaktplan og sørge for nødvendig tilsyn. - Forestå opplæring av eksamensvakter. - Sørge for at særskilte tilrettelegginger er ivaretatt. - Samarbeide med IKT-ansvarlig (internett, skrivere). - Samarbeide med driftsavdeling (pulter, post). - Utarbeide plan for avvikling, melde opp og informere om kartleggingsprøvene. - Arkivere resultater fra kartleggingsprøvene og kopiere til S-team. 3. Beskrivelse For å sikre at eksamen avholdes i henhold til gjeldende lov, forskrifter og retningslinjer skal følgende hjelpeverktøy benyttes: - Eksamensplan (Utdanningsdirektoratets, Nordland fylkes og skolens). - Prosedyre for utarbeidelse av eksamensoppgaver. - Prosedyre for særskilt tilrettelegging av eksamen. - Prosedyre for praktisk gjennomføring av eksamen (skriftlig og muntlig). - Prosedyre for utskriving av vitnemål og kompetansebevis. - Eksamensprotokoll. - Prosedyre for bruk av PAS (prøveadministrasjonssystemet), PGS (prøvegjennomføringssystemet) og TP (fylkets interne timeplanleggersystem)

2 Ver.02 Side: 2 av 7 4. Prosedyre for eksamen i trekkfag og informasjon som gis - Forskrift til Opplæringslova 3-28 følges. - Rundskriv Udir fra utdanningsdirektoratet, Trekkordning ved eksamen i Kunnskapsløftet følges. - Varslingsbrev fra Nordland fylkeskommunen i fag der fylkeskommunen trekker følges. - Eksamensansvarlig i samarbeid med rektor og assisterende rektor trekker i henhold til trekkordninga (januar). - Uttrukne elever / klasser / grupper meldes inn i TP-eksamen innen gitte frister - Kontroll av uttrekkslistene. Dersom det er fattet enkeltvedtak om at elev ikke får gå opp til eksamen på grunn av manglende vurderingsgrunnlag til å sette standpunktkarakter, fjernes navnene fra listene (i mai måned). (OBS! Det er klagerett på enkeltvedtak. Skolen vil komme tilbake med interne rutiner ved slike tilfeller.) - Oppmeldingene i skriftlige sentralt gitte eksamener med sentral sensur overføres til PAS. - Melding om trekkfag gis til elever og lærere etter frister fastsatt av Utdanningsdirektoratet og Nordland fylkeskommune. Trekklistene henges på eksamenstavla når trekket er bekjentgjort. - Lærere som får opp elever til muntlig eller skriftlig eksamen, får beskjed til oppsatt tidspunkt. - Eksamensansvarlig går rundt i klassene (april, mai) og orienterer om bruk av PGS, om bruk av kandidatnummer og ikke navn på besvarelsen, om bruk av innloggingsidentifikasjon, om oppmøtetidspunkt på eksamensdager (senest kl 0830 ved skriftlig eksamen), om å ta ansvar for medelever (sjekke at de har møtt opp / ikke forsovet seg), om bruk av hjelpemidler/nedlasting av hjelpemidler på PC / sjekking av egen PC, om vakthold, om fusk /forsøk på fusk og følger av dette, om plagiat, om laging av topptekst på eksamensbesvarelsen, om bruk av gjennomslagsark, om todelt eksamen, om lagring på minnepenn, om at det må medbringes mat og drikke på eksamensdagen, om SVISSTE og om eksamenstavla. - Melding om trekkfag kommer til elevene på iskole. Eksamensansvarlig går rundt i klasserom /samler grupper i auditoriet for å varsle om uttrekk, gi beskjeder og varsle om praktiske opplysninger om eksamen, bruk av rom. Her tas også navneopprop. Dersom elev ikke er tilstede, kontaktes denne av faglærer. 5. Eksamensplan - Eksamensplanen fra Utdanningsdirektoratet over skriftlig, sentralt gitte fag, henges på eksamenstavla ca. ½ år før eksamen. Den deles også ut til aktuelle avdelingsledere og seksjonsledere. Det legges en link til planen på skolens hjemmeside. - Skolens eksamensplan henges på eksamenstavla, på personalrommet og kontaktlærere kopierer planen og henger i klasserom. Den legges også på skolens hjemmeside og på intranett (tidspunkt for muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen er ikke tatt med her). - Skolens eksamensplan er en dag-for-dag-plan som viser dato, rom, klasse/gruppe, antall privatister og tidspunkt for varslinger. - På infoskjermene legges det hver dag inn eksamensfag og rom.

3 Ver.02 Side: 3 av 7 6. Eksamensoppgaver - Sentralt gitte eksamensoppgaver og forberedelsesdeler oppbevares i låsbart rom /safe og sorteres etter dato. Sjekking av at vi har mottatt alle eksamensoppgavene skjer senest 1 uke før eksamen avholdes. På eksamensdagen settes de i perm og oppbevares minimum til neste skoleår starter. Oppgavene åpnes av eksamensansvarlig og eksamensmedarbeider på morgenen på eksamensdagen. - Sentralt gitte eksamener «frislippes» til faglærere tidligst kl. 11:00 på eksamensdagen. - Lokalt gitte eksamensoppgaver og forberedelsesdeler lages av faglærer i henhold til retningslinjer fra Nordland fylkeskommune, og i henhold til interne rutiner for å kvalitetssikre oppgavene. Eksamensoppgavene lages slik at de i størst mulig grad kan måle elevens kompetanse i faget i henhold til læreplanen. Faglærer og fagseksjonen sikrer at innhold, dato, bruk av hjelpemidler og annet er korrekt. Eksamensmalen fra Nordland fylkeskommune benyttes. - Eksamensansvarlig mottar lokalt gitte eksamensoppgaver av faglærer innen frist, og sjekker lay-out og gjennomser. - Lokalt gitte eksamensoppgaver sendes ekstern sensor innen frist (10 dager før eksamen) (gjelder muntlige, muntlig-praktiske og praktiske, men ikke skriftlige prøver). Sammen med oppgavene sendes og annen relevant informasjon. - Faglærer og ekstern sensor kommuniserer med hverandre i forkant av lokalt gitt eksamen, og i forhold til oppgaven som gis. Det er ekstern sensor som kontakter lokal sensor, men om det ikke skjer, må lokal sensor kontakte ekstern sensor. Ved behov, endres oppgaven og korrekt versjon leveres eksamensansvarlig. - Lokalt gitte eksamensoppgaver oppbevares (av faglærer og eksamensansvarlig) på skolen i 1-3 år. - Notater fra selve eksamen oppbevares av faglærer i 1 år. - Faglærer møter på skolen senest 1 time før lokalt gitt eksamen avholdes, for å ta imot ekstern sensor og forberede seg sammen med denne. - Eksamensoppgaver av alle slag er underlagt konfidensiell behandling og må ikke på noen måte kunne tilflyte elevene før eksamen. - For laging av prøver / eksamener for studenter i fagskole (palliativ pleie) gjelder egne regler. For oppbevaring, grad av konfidensiell behandling av prøver / eksamener i fagskolen gjelder samme regler som ovenfor. - Utarbeidelse av eksamensoppgaver til privatister eller elever som har meldt seg opp til ny, utsatt/særskilt prøve lages og behandles etter samme kvalitetsprinsipp som ovenfor. Disse prøvene godtgjøres etter fylkeskommunal avtale. 7. Sensoroppnevning og sensorrapporter - Formål og omfang: Sensorer oppnevnes i henhold til Forskrift til Opplæringslova Kap.3. - Ved sentralt gitt eksamen: Eksamensansvarlig foreslår (i samråd med rektor og den enkelte lærer) fagpersoner/fag i PAS. Fylkesmannen oppnevner sensorer ut fra sensorbasen i PAS. - Fylkesmannen oppnevner sensorer til sentralt gitt skriftlig eksamen med sentral sensur. - Fylkeskommunen (eksamenskontoret i Bodø oppnevner) sensorer til sentralt gitt skriftlig eksamen med lokal sensur. - Ved lokalt gitt eksamen for elever er faglærer 1.sensor/eksaminator. - Ved lokalt gitt eksamen for elever oppnevner fylkeskommunen 2.sensor. - Ved uenighet av vurderinga mellom faglærer og sensor, er det ekstern sensor som fastsetter karakter. Det føres protokoll, ved uenighet. - Ved lokalt gitte eksamener for privatister skaffer / samarbeider eksamensansvarlig med fagpersoner på egen skole. Dersom slike fagpersoner ikke finnes, samarbeides det med naboskoler / eksamenskontoret i Bodø.

4 Ver.02 Side: 4 av 7 - Eksamensansvarlig deler ut ajourholdsbrev fra fylkeskommunen til aktuelle sensorer og foreslår nye (i samråd med rektor og fagpersonen). Ved signerte og eventuelt korrigerte brev, sender eksamensansvarlig brevene i retur til eksamenskontoret. - Eksamensansvarlig deler ut brev fra fylkeskommunen til lokale fagpersoner som er oppnevnt som sensor på ekstern skole, med oversikt til rektor. - Fagpersoner som har fått sensoroppnevning, varsler selv sin avdelingsleder om tidspunkt for reise / sensur. - Sensorrapporter deles ut til og fylles ut av ekstern sensor ved lokalt gitt eksamen. Sensorrapportene deles ut til faglærer som har laget oppgaven, i etterkant av eksamen. Det tas også kopi til rektor av samtlige rapporter. Faglærer har ansvar for å lese rapportene og ta til etterretning eventuelle «mangler» ved oppgaven som er gitt. 8. Eksamenstilsyn og praktiske forberedelser - Lista over tilgjengelige / aktuelle eksamensvakter gjennomgås i god tid før hver eksamensperiode. Ved behov skaffer vi nye vakter (annonsering o.a.). Nye vakter får opplæring i hvordan eksamenstilsynet skal foregå. - Når eksamensplanen er ferdig og «dagslistene» er ferdige, sendes det ut brev til foreslåtte vakter, med frist for tilbakemelding. Sammen med brevet sendes registreringsskjema for vakt-/ tilsynstimer påført korrekt timehonorarsats. - Navn på eksamensvaktene påføres «dagslistene». - Nye eksamensvakter orienteres muntlig og skriftlig om hvordan eksamenstilsynet skal foregå. Det utarbeides en skriftlig rutinebeskrivelse for eksamenstilsyn. - I klasserom hvor det er opp til 16 kandidater har vi 2 vakter, hvorav en er hovedvakt og tar imot og sorterer besvarelsene. En ekstra vakt sirkulerer mellom eksamensrommene når flere rom er i bruk. - Ved få kandidater (2-3) har vi 1-2 vakter, og en fra kontoret / eksamensansvarlig som avløser / supplerer disse. - I hvert eksamensrom setter eksamensansvarlig og dens medarbeidere i gang eksamen på morgenen (gir informasjon, sørger for innlogging i PAS o.a.). I løpet av eksamensdagen går eksamensansvarlig og dens medarbeidere innom eksamensrommet jevnlig. Når det nærmer seg avslutning på eksamensdagen, går eksamensansvarlig og dens medarbeidere til eksamensrommet og er medhjelper når besvarelsene skal innleveres, (hvis mulig). - Assisterende rektor (timeplanlegger) sørger for alternativ rom-/timeplan til de klasser / grupper som blir berørt i forhold til romreservasjoner i eksamensperioden. - Eksamensansvarlig avtaler med IKT-personell, slik at de er tilgjengelige. - IKT-avdelingen stenger elever som er oppe til eksamen ute fra internett. Eksamensansvarlig leverer oversikt over aktuelle elever til IKT-leder. - Driftsavdelingen får eksamensplanen slik at de ser når det er forsendelser av besvarelser til posthus. Eksamensbesvarelsene sendes samme dag som eksamen avholdes. Det gis beskjed om behov for pulter i eksamensrommene. - Kantina får oversikt fra eksamensansvarlig over hvem / hvor mange som skal ha servert mat og tidspunkt, ved lokalt gitt muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen (mat til sensor og eksaminator). - Ved mistanke om at eksamenskandidat fusker, skal eksamensansvarlig tilkalles umiddelbart (jfr pkt 12, strekpunkt 11) - Eksamensavviklinga / erfaringer fra vaktene evalueres etter hver eksamensperiode. - Eksamensvaktene og eksamensinvolverte medarbeidere inviteres til enkel servering og sosialt samvær på skolen etter endt eksamensperiode på våren.

5 Ver.02 Side: 5 av 7 9. Særskilt tilrettelegging av eksamen - Forskrift til Opplæringslova, 3-32 følges. - Søknadskjema om særskilt tilrettelegging utarbeidet av fylkeskommunen benyttes - Det legges ved dokumentasjon fra sakkyndig instans. - Søknadsskjemaet fylles ut av eleven i samråd med rådgiver, og rådgiver leverer søknaden til rektor. Rektor innvilger /avslår søknaden (enkeltvedtak). - Deretter leveres skjemaet til eksamensansvarlig, som tar kopi i forhold til eksamen, og leverer det tilbake til rådgiver. Rådgivere distribuerer videre til eleven og eventuelt andre. Rådgiver har arkiveringsansvar. - Rådgiver sørger for at søknader om særskilt tilrettelegging leveres eksamensansvarlig innen frist. - Faglærer har ansvar for å tilrettelegge ved prøver. - Eksamensansvarlig har ansvar for å tilrettelegge ved eksamen. - Søknader om særskilt tilrettelegging fra privatister behandles av rektor og eksamensansvarlig. 10. Varsel om at standpunkt ikke kan settes Det vises til Forskrift til Opplæringslova 3-18 og 3-7. Manglende standpunktkarakter i et fag fører til at eleven ikke får anledning til å gå opp til eksamen i faget. Dersom det gjelder et programfag på yrkesfaglig utdanningsprogram, mister eleven retten til å gå opp til tverrfaglig eksamen. Eleven får dermed ikke fullført og bestått årskurs. - Rundskriv KMA (revidert okt. 2011) fra Nordland fylkeskommune, eksamenskontoret, gjelder, herunder: «Vedtak om at standpunktkarakter ikke kan settes», «Varsel: Fare for nedsatt halvårsvurdering /standpunktkarakter orden / atferd», «Varsel: Fare for manglende grunnlag for halvårsvurdering / standpunktkarakter». - I tillegg vises det til eget skriv fra rektor våren 2013 vedrørende interne prosedyrer for varsling og vedtak om ikke vurdert i fag der det skal settes standpunktvurdering. 11. Frister - Oppmeldingsfrist våreksamen: 1.februar - Oppmeldingsfrist høsteksamen: 15.september - Egne frister for innlegging i TPeksamen og PAS - Klagefrist på eksamenskarakter og standpunkt: 10 dager 12. Gjennomføring av eksamen - Eksamensansvarlig / medarbeider tar fram «dagslistene», dagspassord til PGS og eksamensoppgavene. - Det gis beskjed til kontoret om hva som skal skrives på infoskjermene. - Det henges oppslag (plakat) på dørene til rommene der eksamen foregår. - Eksamensansvarlig / medarbeider(e) følger vaktene til eksamensrommene. - Eksamensansvarlig /medarbeider(e) setter i gang eksamen, gir nødvendig informasjon, tar opprop, sjekker at eksamenskandidatene er logget inn i PGS. - Dersom elev ikke møter til eksamen, blir hun / han oppringt av en fra skolen. - Eksamensansvarlig /medarbeider moniterer PGS, for å se om elever som har eksamen er på internett / er logget inn korrekt. - Eksamensansvarlig /medarbeider sjekker hastemeldinger fra Utdanningsdirektoratet om for eksempel feil i eksamensoppgaver. I så fall, varsles eksamenskandidatene umiddelbart. - Eksamensansvarlig /medarbeider går runder i eksamensrommene i løpet av dagen.

6 Ver.02 Side: 6 av 7 - Eksamensansvarlig /medarbeidere forbereder mottak og forsendelse av eksamensbesvarelser som skal sendes pr post. Det tas nødvendige kopier /utskrifter og det sørges for at driftspersonalet leverer forsendelsen(e) på posthus samme dag. - Ved mistanke om fusk på eksamen skal eksamensansvarlig tilkalles av vakt. Om nødvendig tilkaller eksamensansvarlig rektor / rektors stedfortreder og tar affære. - Dersom eksamenskandidat tas for fusk eller forsøk på fusk, har hun /han rett til å fullføre eksamen på eksamensdagen. Dersom eksamen annulleres, (enkeltvedtak, som kan påklages, Forskrift til Opplæringslova, 4-30), mister kandidaten sin standpunktkarakter og kan tidligst gå opp til eksamen i faget som privatist 1 år etter den annullerte eksamen. - Eksamenskandidater som forstyrrer gjennomføringen av eksamen, kan etter å ha fått advarsel, bortvises fra eksamen. Vakt tilkaller eksamensansvarlig.(forskrift til Opplæringslova, 4-29) 13. Klageadgang - Elever og privatister har klageadgang på vurdering, standpunkt / eksamen. - Klagefristen er 10 dager fra det tidspunkt eleven / privatisten er kjent med karakteren, eller burde være kjent med den.( 5-5 i Forskrift til Opplæringslova) Klagen skal leveres skolen. Klage på eksamenskarakter skal ikke begrunnes av klager. Klage på standpunktkarakter skal begrunnes av klager. - I noen fag er det hurtigbehandling av klager på sentralt gitt eksamen. I disse tilfeller er det kortere klagefrist. Ved vitnemålene og kompetansebevisene som skrives ut i juni / juli, legger skolen ved et internt skriv som omhandler klagerett, frister og prosedyrer ved klager. Skrivet legges også ut på skolens hjemmeside. 14. Særskilt, ny og utsatt eksamen - I skriv som deles ut i juni / juli om klagefrist, minnes også om retten til særskilt, ny og utsatt eksamen, med oppmeldingsfrister. - Ved skoleårets start på høsten, henges annonsetekst vedrørende særskilt, ny og utsatt eksamen fra fylkeskommunen opp på eksamenstavla og settes i skolens internavis «SVISSTE». I tillegg skrives påminnelse på de elektroniske informasjonsskjermene i skolebygningen. 15. Ansvar / funksjoner - Overordnet ansvar: rektor - Fagansvar / timeplan elever: Sylvi Halseth - Eksamensansvarlig: Anne Marie Pettersen - Eksamensmedarbeider: Marianne Jenssen - Eksamensmedhjelpere på «store» eksamensdager: administrasjonen - Faglærere har ansvar for å forberede elevene i forkant, og øve på eksamens- - situasjonen. - IKT-personell v/leder. - Driftspersonell v/leder. - Klage på karakterer, ansvar for å sende inn og gi tilbakesvar på klagene: - Eksamen: Marianne Jenssen/Guri Kirkhus - Standpunkt: May Kirsten Mikalsen/Guri Kirkhus.

7 Ver.02 Side: 7 av Evaluering - Eksamensavviklinga evalueres underveis i hele eksamensperioden, og det gjøres notater. På siste planleggingsdag i vårhalvåret (alternativt 1. eller 2.planleggingsdag i høsthalvåret) orienteres om generelle erfaringer ved eksamensavviklinga i plenum og evalueringer bekjentgjøres. Innhold fra sensorrapporter tas opp med den enkelte faglærer /og avdelingsleder der det anses nødvendig. - På eksamensledersamlinga på høsten, der alle skolenes eksamensledere kommer med evalueringer fra egne skoler, tas notater og medbringes vår skole. - På eksamenssamlinga på våren, tas notater som deles ut til rektor og avdelingsledere / alternativt faglærere. Interne referanser. UTS.SVS.F Prosedyre for varsling og vedtak om ikke vurdert standpunkt- vurdering Eksterne referanser. 1. Opplæringsloven 2.. Forskrift til opplæringsloven

Årsplan/rutinebeskr ivelser for eksamensarbeidet (inkl. obl. kartleggingsprøver)

Årsplan/rutinebeskr ivelser for eksamensarbeidet (inkl. obl. kartleggingsprøver) Årsplan/rutinebeskr ivelser for eksamensarbeidet (inkl. obl. ID UTS.Boi.Avd.Kon.4.1 Versjon 1.02 Gyldig fra 15.08.2013 Forfatter Elisabeth Aune Verifisert KS-gruppe Godkjent Roald Ovid Isaksen Side 1 av5

Detaljer

Informasjon til eksamenskandidater

Informasjon til eksamenskandidater Informasjon til eksamenskandidater Frammøte til eksamen Skriftlig eksamen Skriftlig eksamen starter kl. 0900. Det tar tid å starte eksamen med bruk av PC. Alle elever må derfor møte senest kl. 0830 i eksamenslokalet.

Detaljer

Eksamensreglement - revidert pr. 01.09.2014

Eksamensreglement - revidert pr. 01.09.2014 Vår referanse Saksbehandler Dato 14/06651-1 Anne-Lise Olstad 11.09.2014 Eksamensreglement - revidert pr. 01.09.2014 Ordet eksaminand omfatter både elev og privatist. Denne rettledningen beskriver hvordan

Detaljer

Eksamensreglement. Målgruppe Utdanningssektoren. 360 referanse Eksamenskontoret. Godkjent av. Utdanningsdirektøren

Eksamensreglement. Målgruppe Utdanningssektoren. 360 referanse Eksamenskontoret. Godkjent av. Utdanningsdirektøren Fagområde Eksamen Dokumenttittel Eksamensreglement Målgruppe Utdanningssektoren Utgiver Godkjent dato Godkjent av 360 referanse Eksamenskontoret 07.03.16 Utdanningsdirektøren [Referanse] Innhold Eksamensreglement

Detaljer

Denne rettledningen beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon.

Denne rettledningen beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. RETTLEDNING OG REGLEMENT FOR EKSAMINANDER Ordet eksaminand omfatter både elev og privatist. Denne rettledningen beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. Det er viktig at alle som

Detaljer

ROGALAND FYLKESKOMMUNE

ROGALAND FYLKESKOMMUNE ROGALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelingen Fylkeskommunale retningslinjer for lokalt gitt eksamen 1 Innhold Innledning 3 Ansvarsfordeling 4 fylkeskommunens ansvar skolenes ansvar Trekkordning ved eksamen

Detaljer

Akershus fylkeskommune Side 1 av 15

Akershus fylkeskommune Side 1 av 15 Side 1 av 15 Innhold INNLEDNING 4 1 Rektors ansvar 5 1.1 Uttrekk 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt 5 2 Gjennomføring av eksamen 5 2.1 Oppmøte og identitet 5 2.2 Eksamen 5 2.3 Bruk av IKT 6 2.4 Kontroll

Detaljer

INFORMASJON TIL EKSAMENSKANDIDATER

INFORMASJON TIL EKSAMENSKANDIDATER INFORMASJON TIL EKSAMENSKANDIDATER Frammøte til eksamen Skriftlig eksamen starter kl. 09.00. Fordi det tar mye tid å starte eksamen med bruk av PC, må alle elever møte senest kl. 08.30 i eksamenslokalet.

Detaljer

UTDANNING REGLEMENT OG VEILEDNING TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE SKRIFTLIG EKSAMEN

UTDANNING REGLEMENT OG VEILEDNING TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE SKRIFTLIG EKSAMEN UTDANNING REGLEMENT OG VEILEDNING TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE SKRIFTLIG EKSAMEN Gjelder for privatister og praksiskandidater Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen oktober 2015 Innhold 1. OPPMØTE...

Detaljer

Eksamen våren 2015 Dalane videregående skole. Informasjon - ST

Eksamen våren 2015 Dalane videregående skole. Informasjon - ST Eksamen våren 2015 Dalane videregående skole Informasjon - ST Plan for eksamen Plan for eksamen finner du på skolens hjemmeside. Plan for eksamen våren 2015 Trekkordning 1ST og 2ST Vg1 Ca. 20 % av elevene

Detaljer

ROGALAND FYLKESKOMMUNE

ROGALAND FYLKESKOMMUNE Revidert januar 2012 ROGALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelingen Fylkeskommunale retningslinjer for lokalt gitt eksamen 1 Innhold Innledning 1 Ansvarsfordeling 1 fylkeskommunens ansvar skolenes ansvar

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Notat: Avsluttende vurdering skoleåret 2015-2016, ELEVER

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Notat: Avsluttende vurdering skoleåret 2015-2016, ELEVER Informasjon om: Del 1: Eksamen Del 2: Frist for klage på standpunktkarakterer og eksamenskarakterer, Del 3: Mulighet for å søke om 10 dagers fratrekk av fravær i hht. til gitte kriterier. Del 4: mulighet

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Notat: Avsluttende vurdering skoleåret 2011-2012, ELEVER

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Notat: Avsluttende vurdering skoleåret 2011-2012, ELEVER Informasjon om: 1) gjennomføring av eksamen, 2) frist for klage på standpunktkarakterer og eksamenskarakterer, 3) mulighet for å søke om 10 dagers fratrekk av fravær i hht. til gitte kriterier. 4) mulighet

Detaljer

RETTLEDNING FOR EKSAMINANDER

RETTLEDNING FOR EKSAMINANDER Dok.id.: 2.1.1.2.3.10 VP- S-Rettledning for eksaminander Skrevet av: Anne Fjellanger Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord Versjon: 1.01 Gjelder fra: 12.06.2014 Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 5

Detaljer

Info eksamen. Nannestad videregående skole Vår 2014

Info eksamen. Nannestad videregående skole Vår 2014 Info eksamen Nannestad videregående skole Vår 2014 Eksamenstrekk Yrkesfag: 20 % trekkes ut til eksamen fra vg1+vg2. Yrkesfag vg2 og vg3 har en tverrfaglig eksamen (alle elever). SSP vg1 (inkl.idrett):

Detaljer

Retningslinjer for gjennomføring av lokalt gitt eksamen våren 2011:

Retningslinjer for gjennomføring av lokalt gitt eksamen våren 2011: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Anne-Lise Olstad 09/03434-15 527 NOTAT TIL OPPFØLGING Dato: 10.12.2010 Ugradert Postmottak videregående skoler i Nord-Trøndelag Eksamensledere Retningslinjer for gjennomføring

Detaljer

Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2013

Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2013 HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE Melding om skriftlige trekkfag: Offentliggjøring av trekk onsdag 15.mai kl.09.00 Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2013 Eksamensdatoer

Detaljer

Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2014

Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2014 HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE Melding om skriftlige trekkfag: Offentliggjøring av trekk onsdag 15.mai kl.09.00 Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2014 Eksamensdatoer

Detaljer

ORIENTERING OM EKSAMEN VÅREN 2015

ORIENTERING OM EKSAMEN VÅREN 2015 Oslo kommune Utdanningsetaten Ulsrud videregående skole ORIENTERING OM EKSAMEN VÅREN 2015 I dette skrivet finner du informasjon om; Når får du melding om eksamen? Frammøte til eksamen Hjelpemidler Bruk

Detaljer

Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord. Versjon: 1.00

Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord. Versjon: 1.00 Dok.id.: 2.1.4.4.3.19 VP-I-Håndbok i eksamensarbeid Skrevet av: Anne Fjellanger Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord Versjon: 1.00 Gjelder fra: 27.02.2014 Dok.type: Generelt Sidenr: 1 av 10 EKSAMEN I VIDEREGÅENDE

Detaljer

Eksamen, sluttvurdering og klagerett informasjon til elevene våren 2015

Eksamen, sluttvurdering og klagerett informasjon til elevene våren 2015 Eksamen, sluttvurdering og klagerett informasjon til elevene våren 2015 Melding om skriftlige trekkfag: Offentliggjøring av trekk onsdag 13.mai kl.09.00 i avd. Fritidsparken og i avd. Klosterskogen Eksamensplanen

Detaljer

Privatisteksamen Eksamensinstruks og klagerett

Privatisteksamen Eksamensinstruks og klagerett Privatisteksamen Eksamensinstruks og klagerett Eksamensinstruks for skriftlig eksamen privatister Oppmøte Alle kandidater må vise gyldig legitimasjon ved oppmøte. Du må møte fram i eksamenslokalet senest

Detaljer

Asker videregående skole. Skriftlig eksamen 2015

Asker videregående skole. Skriftlig eksamen 2015 Skriftlig eksamen 2015 Trekk til eksamen Med unntak for norsk hovedmål er det tilfeldig trekk til eksamen både skriftlig og muntlig. Eksamensplanen fra UDIR legger føringer ved at noen fag har eksamen

Detaljer

Informasjon om klage på sluttvurdering i videregående opplæring

Informasjon om klage på sluttvurdering i videregående opplæring Fagenhet videregående opplæring Informasjon om klage på sluttvurdering i videregående opplæring Det vises her til Forskrift til Opplæringslova kapittel 3 og kapittel 5. For deltakere i opplæring for voksne:

Detaljer

Klagebehandling 2013. Skolens saksbehandling av karakterklager. - Standpuntklager - Eksamensklager

Klagebehandling 2013. Skolens saksbehandling av karakterklager. - Standpuntklager - Eksamensklager Klagebehandling 2013 Skolens saksbehandling av karakterklager - Standpuntklager - Eksamensklager Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Klageinstansen... 3 1.2 Klagefrist... 3 1.3 Klagebehandling... 3 1.4 Skjema...

Detaljer

Skal du ta privatisteksamen?

Skal du ta privatisteksamen? Skal du ta privatisteksamen? Nyttige tips og råd Innledning Har du behov for studiekompetanse eller fagbrev? Kanskje du ønsker å forbedre karakterer du allerede har fra videregående skole? Du tar eksamen

Detaljer

Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen.

Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. Eksamensreglement Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. 1. Definisjoner 1.1 Eksamensvakt Person som er til stede i eksamenslokalet

Detaljer

VÅREN 2016. Eksamensavvikling ved Skullerud Skole

VÅREN 2016. Eksamensavvikling ved Skullerud Skole Eksamensavvikling ved Skullerud Skole VÅREN 2016 INFORMASJON TIL ELEVER OG FORESATTE OM EKSAMEN, STANDPUNKTKARAKTERER OG KLAGERETTEN PÅ KARAKTERER VÅREN 2016 Revidert: 06.04. 2016 1 Innhold Tidsplan for

Detaljer

EKSAMENSREGLEMENT FOR ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE

EKSAMENSREGLEMENT FOR ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE EKSAMENSREGLEMENT FOR ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE 1. Forholdet mellom skolens ordensregler og eksamensreglementet Eksamen inngår som en del av opplæringen, og skolens ordinære ordensreglement og eventuelle husregler

Detaljer

Innledning... 4. 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5

Innledning... 4. 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5 Innhold Innhold Innledning... 4 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5 2 Gjennomføring av eksamen... 5 2.1 Oppmøte og identitet... 5 2.2 Eksamen... 5 2.3 Bruk av IKT...

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Notat: Avsluttende vurdering skoleåret 2013-2014, ELEVER

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Notat: Avsluttende vurdering skoleåret 2013-2014, ELEVER Informasjon om: 1) gjennomføring av eksamen, 2) frist for klage på standpunktkarakterer og eksamenskarakterer, 3) mulighet for å søke om 10 dagers fratrekk av fravær i hht. til gitte kriterier. 4) mulighet

Detaljer

Godkjent dato: 20.04.2010

Godkjent dato: 20.04.2010 KVALITETSSYSTEM Område: Reglement Kvalitet: Lokalt gitt eksamen Organisasjonsnivå: Utdanningsdirektøren Dokumentnavn: Reglement for elever og privatister som skal opp til eksamen Kapittel: 03 Dokument

Detaljer

SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN VED NESSET UNGDOMSSKOLE. Våren 2015

SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN VED NESSET UNGDOMSSKOLE. Våren 2015 SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN VED NESSET UNGDOMSSKOLE Våren 2015 Datoer våren 2015 Skriftlig eksamen: Beskjed om skriftlig trekkfag, kl.09.00, onsdag 13.mai Hvis engelsk: forberedelsedel mandag 18.mai,

Detaljer

1. FORORD... 3. 2.1 Skolens forberedelse før eksamen... 5

1. FORORD... 3. 2.1 Skolens forberedelse før eksamen... 5 UTDANNING Retningslinjer for praktisk eksamen Yrkesfaglige utdanningsprogram og studiespesialiserende utdanningsprogram med formgiving Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen Eksamensseksjonen april

Detaljer

Retningslinjer for eksamensavvikling i Osloskolen

Retningslinjer for eksamensavvikling i Osloskolen 2016 Retningslinjer for eksamensavvikling i Osloskolen Utgitt av Oslo kommune Utdanningsetaten i Oslo 2016 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Sentrale begreper... 4 1.2 Nyttig informasjon... 5 Del 1: SENSORENES

Detaljer

Innledning... 4 A GENERELLE RETNINGSLINJER... 5. 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5

Innledning... 4 A GENERELLE RETNINGSLINJER... 5. 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5 Innholdsfortegnelse Innhold Innledning... 4 A GENERELLE RETNINGSLINJER... 5 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5 2 Gjennomføring av eksamen... 5 2.1 Oppmøte og identitet...

Detaljer

KLAGE PÅ KARAKTERER. Videregående opplæring. Veiledning til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER.

KLAGE PÅ KARAKTERER. Videregående opplæring. Veiledning til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER. SENTRALADMINISTRASJONEN KLAGE PÅ KARAKTERER Videregående opplæring Veiledning til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER April 2013 Side 1 av 6 GENERELLE BESTEMMELSER Denne

Detaljer

TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN

TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN Det er viktig at du og dine medelever gjør dere godt kjent med dette skrivet. Det beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. Eksamen oppleves av mange

Detaljer

Retningslinjer for eksamensavvikling i osloskolen

Retningslinjer for eksamensavvikling i osloskolen 2015 Retningslinjer for eksamensavvikling i osloskolen Utgitt av Oslo kommune Utdanningsetaten i Oslo 01.02.2015 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Sentrale begreper... 4 1.2 Nyttig informasjon... 5 Del 1:

Detaljer

Barnehage- og utdanningsavdelingen. Retningslinjer for eksamensavvikling ved norske grunnskoler i utlandet. Revidert februar 2014

Barnehage- og utdanningsavdelingen. Retningslinjer for eksamensavvikling ved norske grunnskoler i utlandet. Revidert februar 2014 Barnehage- og utdanningsavdelingen Retningslinjer for eksamensavvikling ved norske grunnskoler i utlandet Revidert februar 2014 Revidert februar 2014 Innhold Retningslinjer for eksamensavvikling for norske

Detaljer

ORIENTERING OM EKSAMEN OG KLAGERETTIGHETER. Elvebakken Mai 2016

ORIENTERING OM EKSAMEN OG KLAGERETTIGHETER. Elvebakken Mai 2016 ORIENTERING OM EKSAMEN OG KLAGERETTIGHETER Elvebakken Mai 2016 Trekkregler q På Vg3 studiespesialisering skal elevene ha 4 eksamener: oobligatorisk norsk hovedmål o2 skriftlige trekkfag o1 muntlig trekkfag

Detaljer

INFORMASJON OM EKSAMEN VÅREN 2016 Vg3 PÅB

INFORMASJON OM EKSAMEN VÅREN 2016 Vg3 PÅB INFORMASJON OM EKSAMEN VÅREN 2016 Vg3 PÅB Alle elever skal opp til 3 eksamener: Skriftlig eksamen i norsk hovedmål - obligatorisk Skriftlig eksamen i et trekkfag Muntlig eller muntlig/praktisk eksamen

Detaljer

KLAGE PÅ KARAKTERER. Videregående opplæring. Veiledning til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER.

KLAGE PÅ KARAKTERER. Videregående opplæring. Veiledning til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER. SENTRALADMINISTRASJONEN KLAGE PÅ KARAKTERER Videregående opplæring Veiledning til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER April 2015 Side 1 av 6 GENERELLE BESTEMMELSER Denne

Detaljer

Informasjon til eksamensvaktene forts.

Informasjon til eksamensvaktene forts. Informasjon til eksamensvakter Praktisk informasjon Fremmøte kl. 08.15 Vaktene møter ved resepsjonen for å hente papir og få informasjon om hvor de skal sitte. Hovedvakt får et eget hefte hvor all nødvendig

Detaljer

INFORMASJON OM EKSAMEN VÅREN 2016 VG3 STSA, STSB, 3STR OG STF

INFORMASJON OM EKSAMEN VÅREN 2016 VG3 STSA, STSB, 3STR OG STF INFORMASJON OM EKSAMEN VÅREN 2016 VG3 STSA, STSB, 3STR OG STF Alle elevene på Vg3 innen studieforberedende utdanningsprogram skal opp til 4 eksamener Eksamen i norsk hovedmål er obligatorisk. Det tilbys

Detaljer

Klagebehandling 2011. Skolens saksbehandling av karakterklager

Klagebehandling 2011. Skolens saksbehandling av karakterklager Klagebehandling 2011 Skolens saksbehandling av karakterklager Innhold Innledning... 3 Klageinstansen... 3 Klagefrist... 3 Klagebehandling... 3 Skjema... 3 Generelle regler... 4 Forskrift til Opplæringslova...

Detaljer

EKSAMENSINFO. Innhold: s. 2 - Plikt til å holde seg orientert! s. 2 - Trekking av eksamen

EKSAMENSINFO. Innhold: s. 2 - Plikt til å holde seg orientert! s. 2 - Trekking av eksamen EKSAMENSINFO Innhold: s. 2 - Plikt til å holde seg orientert! s. 2 - Trekking av eksamen s. 2 - Oppmelding til ny eksamen s. 3 - Særskilt eksamen s. 3 Ny eksamen s. 3 Utsatt eksamen s. 3 Viktig om privatisteksamen

Detaljer

Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI.

Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI. Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI. Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. 1. Definisjoner 1.1

Detaljer

Godkjent dato: 5.2.2014, rev. mai 15

Godkjent dato: 5.2.2014, rev. mai 15 KVALITETSSYSTEM Område: Lokalt gitt eksamen Kvalitet: Gjennomføring Organisasjonsnivå: Utdanningsdirektøren Dokumentnavn: Gjennomføring av lokalt gitt eksamener Kapittel: 03 Dokument nr: 01 Godkjent dato:

Detaljer

Rettledning og reglement for eksaminander skriftlig eksamen

Rettledning og reglement for eksaminander skriftlig eksamen Rettledning og reglement for eksaminander skriftlig eksamen Skriftlig eksamen Alle eksaminander plikter å gjøre seg kjent med dokumentet Rettledning og reglement for eksaminander skriftlig eksamen i god

Detaljer

Erfaringer eksamen 2013. Ragnhild Sperstad Lyng, Fylkesmannnen i Nord-Trøndelag

Erfaringer eksamen 2013. Ragnhild Sperstad Lyng, Fylkesmannnen i Nord-Trøndelag Erfaringer eksamen 2013 1 Slik fordelte trekket seg i fylket: Engelsk: 624 elever Matematikk: 602 elever Norsk: 510 elever Norsk (NOR1415): 27 elever Klager: Engelsk: 6 Matematikk: 14 Norsk hovedmål: 24

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR AVVIKLING AV MUNTLIG OG MUNTLIG- PRAKTISK EKSAMEN FOR PRIVATISTER I OSLO

RETNINGSLINJER FOR AVVIKLING AV MUNTLIG OG MUNTLIG- PRAKTISK EKSAMEN FOR PRIVATISTER I OSLO 2013 RETNINGSLINJER FOR AVVIKLING AV MUNTLIG OG MUNTLIG- PRAKTISK EKSAMEN FOR PRIVATISTER I OSLO Privatistkontoret Utdanningsetaten i Oslo Innhold Innledning... 3 1. Privatistkontoret i Oslo... 4 1.1 Muntlig

Detaljer

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i grunnskolene i Bodø kommune

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i grunnskolene i Bodø kommune Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i grunnskolene i Bodø kommune Grunnlaget for retningslinjene er utarbeidet av Grunnskolekontoret i Bodø sammen med representanter fra skolelederne i Bodø kommune

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Eksamen 2016. Informasjonsmøte om eksamen, vitnemål og klage for ST Vg3 og Påbygg, Kuben VGS

Oslo kommune Utdanningsetaten. Eksamen 2016. Informasjonsmøte om eksamen, vitnemål og klage for ST Vg3 og Påbygg, Kuben VGS Eksamen 2016 Informasjonsmøte om eksamen, vitnemål og klage for ST Vg3 og Påbygg, Kuben VGS Generelt: Skriftlig eksamen offentliggjøres fredag 13.05.16 i Portalen og i klasserommet (utdeling av brev) Eksamensperiode:

Detaljer

INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold

INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Før eksamen plikter studenten å sette seg inn i eksamensforskriften: «Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Buskerud

Detaljer

Våren 2014 Avslutningsperioden for Vg3

Våren 2014 Avslutningsperioden for Vg3 Våren 2014 Avslutningsperioden for Vg3 Oversikt over viktige datoer for elever i Vg3. Informasjon om eksamen og vitnemål Skoleåret 2013/2014 Det meste står i Skolearena. Følg med på eventuelle endringer

Detaljer

Til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL KLAGE PÅ KARAKTERER. i videregående skole

Til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL KLAGE PÅ KARAKTERER. i videregående skole Til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER i videregående skole GENERELLE BESTEMMELSER Dette er en orientering om de bestemmelsene som gjelder for å klage på karakterer i videregående

Detaljer

Høsten 2015 RETNINGSLINJER FOR AVVIKLING AV MUNTLIG OG MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN FOR PRIVATISTER I OSLO. Privatistkontoret Utdanningsetaten i Oslo

Høsten 2015 RETNINGSLINJER FOR AVVIKLING AV MUNTLIG OG MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN FOR PRIVATISTER I OSLO. Privatistkontoret Utdanningsetaten i Oslo Høsten 2015 RETNINGSLINJER FOR AVVIKLING AV MUNTLIG OG MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN FOR PRIVATISTER I OSLO Privatistkontoret Utdanningsetaten i Oslo Innhold Innledning... 3 Paragrafhenvisninger: Dersom ikke

Detaljer

Retningslinjer. for lokalt gitt eksamen. i grunnskolen. i Ofoten

Retningslinjer. for lokalt gitt eksamen. i grunnskolen. i Ofoten Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i grunnskolen i Ofoten Evenes, Hamarøy, Narvik, Ballangen, Tysfjord og Tjeldsund Retningslinjene gjøres gjeldende for alle skolene i region Ofoten fra og med skoleåret

Detaljer

X - NOTAT. Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Janne B. Sørensen. Til: Alle videregående skoler og veiledningssentrene i Akershus fylkeskommune

X - NOTAT. Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Janne B. Sørensen. Til: Alle videregående skoler og veiledningssentrene i Akershus fylkeskommune X - NOTAT Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Janne B. Sørensen 23.01.2013 2012/15952-32 EMNE B65 Telefon 22055468 Deres dato Deres referanse Til: Alle videregående skoler og veiledningssentrene i

Detaljer

Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012)

Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012) Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012) Tekst/pkt i skrivet Pkt. 1 Dokumentasjon i videregående opplæring Pkt. 1.2 Førstegangsvitnemål Pkt. 1.4 Fag- eller svennebrev

Detaljer

EKSAMEN VED ASKIM UNGDOMSSKOLE - RETNINGSLINJER FOR ELEVER

EKSAMEN VED ASKIM UNGDOMSSKOLE - RETNINGSLINJER FOR ELEVER EKSAMEN VED ASKIM UNGDOMSSKOLE - RETNINGSLINJER FOR ELEVER Side 1 av 8 Innhold Skriftlig eksamen... 3 Hjelpemidler som er tillatt ved skriftlig eksamen... 3 Regler for gjennomføringen selve eksamensdagen...

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014 1 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN Retningslinjene

Detaljer

INFORMASJON OM EKSAMEN VÅREN 2016 Vg2 STSA/B STR - STF/STFE

INFORMASJON OM EKSAMEN VÅREN 2016 Vg2 STSA/B STR - STF/STFE INFORMASJON OM EKSAMEN VÅREN 2016 Vg2 STSA/B STR - STF/STFE Alle elevene på Vg2 i studieforberedende utdanningsprogram skal trekkes ut til én eksamen. Eksamensformen kan være skriftlig, muntlig, muntlig-praktisk

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR VURDERING I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

RETNINGSLINJER FOR VURDERING I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Dok.id.: 2.1.1.2.3.8 VP-S-Retningslinjer for vurdering Skrevet av: Anne Fjellanger Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord Versjon: 1.00 Gjelder fra: 12.08.2014 Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 10

Detaljer

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015 Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015 I siste del av vårsemesteret 2015 vil 10.trinns elever få fastsatt karakterene som skal stå på Vitnemål for grunnskolen". Her vil både karakterene

Detaljer

INFORMASJON OM EKSAMEN VÅREN 2016 Vg1 ST og STF

INFORMASJON OM EKSAMEN VÅREN 2016 Vg1 ST og STF INFORMASJON OM EKSAMEN VÅREN 2016 Vg1 ST og STF AKTUELLE EKSAMENSFAG Elever i Vg1 studiespesialiserende utdanningsprogram kan trekkes ut til eksamen i følgende fag: Engelsk - sentralt gitt skriftlig eksamen

Detaljer

EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK

EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK 12.01.2015 EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK Drøftingssak 1-2015 TELEMARK FYLKESKOMMUNE Innhold 1 Innledning og forskrift... 2 1.1 Formål:... 2 1.2 Om retningslinjene...

Detaljer

Retningslinjer for klagebehandling av standpunktog eksamenskarakterer. i Akershus fylkeskommune

Retningslinjer for klagebehandling av standpunktog eksamenskarakterer. i Akershus fylkeskommune Retningslinjer for klagebehandling av standpunktog eksamenskarakterer i Akershus fylkeskommune 4 3 Utgitt av Akershus fylkeskommune, avdeling for videregående opplæring. Gjeldende fra 1. april 2016 2 Akershus

Detaljer

Eksamen våren 2014. Vårens vakreste eventyr?

Eksamen våren 2014. Vårens vakreste eventyr? Eksamen våren 2014 Vårens vakreste eventyr? Hvor mange eksamener SSP? VG3 SSP = 4 eksamener Hovedregel 3 skriftlige og en muntlig eller muntlig-praktisk, men spesiell fagkombinasjon kan gi 2 skriftlige

Detaljer

Eksamenskontoret i Aust-Agder ved Arendal videregående skole. Eksamen for privatister og klagerett

Eksamenskontoret i Aust-Agder ved Arendal videregående skole. Eksamen for privatister og klagerett Eksamenskontoret i Aust-Agder ved Arendal videregående skole Eksamen for privatister og klagerett Retningslinjer gjeldende fra våren 2015 1 Eksamensinstruks for skriftlig eksamen privatister Fremmøte,

Detaljer

Retningslinjer. for lokalt gitt eksamen. for grunnskolene. i RSK Vest Finnmark. (Alta, Hammerfest, Hasvik, Kvalsund, Loppa, Måsøy, Nordkapp)

Retningslinjer. for lokalt gitt eksamen. for grunnskolene. i RSK Vest Finnmark. (Alta, Hammerfest, Hasvik, Kvalsund, Loppa, Måsøy, Nordkapp) Retningslinjer for lokalt gitt eksamen for grunnskolene i RSK Vest Finnmark (Alta, Hammerfest, Hasvik, Kvalsund, Loppa, Måsøy, Nordkapp) Disse retningslinjene vedtas av den enkelte kommune 1 Ansvar 2 Begrepsavklaringer

Detaljer

sandnessjoen.vgs.no INFO FOR SANDNESSJØEN VIDEREGÅENDE SKOLE NR. 36 UKE 21/2012-2013

sandnessjoen.vgs.no INFO FOR SANDNESSJØEN VIDEREGÅENDE SKOLE NR. 36 UKE 21/2012-2013 sandnessjoen.vgs.no INFO FOR SANDNESSJØEN VIDEREGÅENDE SKOLE NR. 36 UKE 21/2012-2013 Innlegg i SVISSTE DU DET Hvis det er noen som vil ha noe inn i Svisste Du Det, kan de ta kontakt med administrasjon

Detaljer

2015- Elevhefte Tvedestrand og Åmli VGS. En oversikt over dine plikter og rettigheter som elev hos oss. Aust Agder Fylkeskommune

2015- Elevhefte Tvedestrand og Åmli VGS. En oversikt over dine plikter og rettigheter som elev hos oss. Aust Agder Fylkeskommune 2015- Aust Agder Fylkeskommune 2016 Elevhefte Tvedestrand og Åmli VGS En oversikt over dine plikter og rettigheter som elev hos oss. 1 SKOLEREGLER Alle elever bidrar til et trygt og godt klasse- og læringsmiljø.

Detaljer

REGLEMENT FOR EKSAMENSVAKTER VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

REGLEMENT FOR EKSAMENSVAKTER VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG REGLEMENT FOR EKSAMENSVAKTER VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fastsatt av rektor 17.08.09, med hjemmel i Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag av 26.06.08. Ved eksamen i Trondheim

Detaljer

EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK

EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK SAMMENDRAG Disse retningslinjene for lokal eksamen er utarbeidet for å legge til rette for en forsvarlig og lik gjennomføring av lokalt gitt eksamen i Telemark. Telemark fylkeskommune 05.03.2015 EKSAMENSREGLEMENT

Detaljer

Skriftlig eksamen Lardal u-skole 2013

Skriftlig eksamen Lardal u-skole 2013 Skriftlig eksamen Lardal u-skole 2013 Som skrivet bakerst viser for skriftlig eksamen, går startskuddet ved opplysning om trekkfag onsdag 15.mai kl 9.00 Eleven vil senere få utdelt et forberedelseshefte

Detaljer

EKSAMENSORIENTERING MAI 2016. Bente Benjaminsen, avd. leder Studiespesialisering Gry Anne Hanssen, IT-leder. Kilde: Absurdgalleriet

EKSAMENSORIENTERING MAI 2016. Bente Benjaminsen, avd. leder Studiespesialisering Gry Anne Hanssen, IT-leder. Kilde: Absurdgalleriet EKSAMENSORIENTERING Bente Benjaminsen, avd. leder Studiespesialisering Gry Anne Hanssen, IT-leder MAI 2016 Kilde: Absurdgalleriet FRAMMØTE Senest 30 minutter før prøven begynner, altså senest 08.30 Ha

Detaljer

Eksamensreglar og rettleiing for eksamenskandidatar ved Herøy vidaregåande skule

Eksamensreglar og rettleiing for eksamenskandidatar ved Herøy vidaregåande skule Eksamensreglar og rettleiing for eksamenskandidatar ved Herøy vidaregåande skule Vi forventar at du som elev eller privatist har gjort deg kjend med reglar og rettleiing for eksamenskandidatar i god tid

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR VURDERING

RETNINGSLINJER FOR VURDERING RETNINGSLINJER FOR VURDERING I ROGALAND FYLKESKOMMUNE FORORD Dette heftet «Retningslinjer for vurdering i Rogaland fylkeskommune» bygger på at kapittel 3 i forskrift til opplæringsloven gjelder hele det

Detaljer

Dette rundskrivet har to deler, del en omhandler grunnskolen, del to omhandler videregående opplæring.

Dette rundskrivet har to deler, del en omhandler grunnskolen, del to omhandler videregående opplæring. Fylkesmennene Fylkeskommuner Kommuner Skoler Private skoler Udir-02-2014 Lokalt gitt muntlig eksamen Innledning Utdanningsdirektoratet informerer her om endringer for lokalt gitt muntlig eksamen i grunnskolen

Detaljer

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2013

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2013 SANDEFJORD KOMMUNE Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2013 I løpet av vårsemesteret 2013 vil grunnskolens 10.trinns elever få fastsatt karakterene som skal stå på VITNEMÅL FOR GRUNNSKOLEN".

Detaljer

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2014

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2014 SANDEFJORD KOMMUNE Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2014 I løpet av vårsemesteret 2014 vil 10.trinns elever få fastsatt karakterene som skal stå på Vitnemål for grunnskolen". Her vil både

Detaljer

ID UTS.AVS.F.1.8..1 Versjon 0.00 Gyldig fra 14.08.2015 Forfatter EI / GMK Verifisert Godkjent Side 1 av7

ID UTS.AVS.F.1.8..1 Versjon 0.00 Gyldig fra 14.08.2015 Forfatter EI / GMK Verifisert Godkjent <ikke styrt> Side 1 av7 Håndbok kontaktlærer ID UTS.AVS.F.1.8..1 Versjon 0.00 Gyldig fra 14.08.2015 Forfatter EI / GMK Verifisert Godkjent Side 1 av7 Årshjul i klasseledelse - Andøy videregående skole Revidert pr.

Detaljer

RAMMEVERK FOR TVERRFAGLIG PRAKTISK EKSAMEN for elever og privatister i Nord-Trøndelag fylkeskommune FAG: AMB2004 Ambulansefag

RAMMEVERK FOR TVERRFAGLIG PRAKTISK EKSAMEN for elever og privatister i Nord-Trøndelag fylkeskommune FAG: AMB2004 Ambulansefag RAMMEVERK FOR TVERRFAGLIG PRAKTISK EKSAMEN for elever og privatister i Nord-Trøndelag fylkeskommune FAG: AMB2004 Ambulansefag Utdanningsprogram: Helse- og oppvekstfag Programområde: Ambulansefag Fagkode:

Detaljer

Digital eksamensavvikling

Digital eksamensavvikling Digital eksamensavvikling Ansgar Teologiske Høgskole Instruks for eksamensinspektør og eksamensvakter Revisjon november 2015 Før eksamen settes i gang Eksamenskandidatene må møte i eksamensrommet senest

Detaljer

Om vurdering og eksamen 2015

Om vurdering og eksamen 2015 Om vurdering og eksamen 2015 Vurdering på ungdomstrinnet Underveisvurdering uten karakter Underveisvurdering med karakter: Terminkarakterer, desember og juni alle trinn Sluttvurdering: Standpunktkarakterer,

Detaljer

Sentralt gitt eksamen 2014 Nyhet

Sentralt gitt eksamen 2014 Nyhet Sentralt gitt eksamen - grunnskolen Fredfoss 7. februar 2014 Vibeke Norheim Holm, Fylkesmannen i Buskerud 06.02.2014 1 Sentralt gitt eksamen 2014 Nyhet Elever og voksne i grunnskolen/grunnskole for voksne

Detaljer

Oversikt over endringer i retningslinjer for føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet (24.01.

Oversikt over endringer i retningslinjer for føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet (24.01. Oversikt over endringer i retningslinjer for føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet (24.01.2014) Det er gjort noen få små språklige endringer som ikke er tatt

Detaljer

Foreldremøte 10. trinn

Foreldremøte 10. trinn Foreldremøte 10. trinn 15. april 2014 Skriftlig eksamen Opplysning om fag: onsdag 13. mai kl. 9. Norsk, engelsk eller matematikk Elever i samme klasse kan komme opp i forskjellige fag. Resten av 13. mai:

Detaljer

Møte om muntlig eksamen 28. januar 2014

Møte om muntlig eksamen 28. januar 2014 Møte om muntlig eksamen 28. januar 2014 Utgangspunktet for forskriftsendringen om muntlig eksamen Medieoppslag forsommeren 2012 om store ulikheter ved gjennomføringen av muntlig eksamen i grunnskolen.

Detaljer

Eksamensmøte Molde 10.02.2015. v/ Mette Thoresen, Vurdering 1

Eksamensmøte Molde 10.02.2015. v/ Mette Thoresen, Vurdering 1 Eksamensmøte Molde 10.02.2015 v/ Mette Thoresen, Vurdering 1 2 Om sluttvurdering i forskriften III. Sluttvurdering V: Eksamen 3-3/4-11 Grunnlaget for vurdering i fag Grunnlaget for vurdering i fag er dei

Detaljer

TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015

TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015 TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015 I løpet av våren 2015 vil du få fastsatt karakterene som skal stå på VITNEMÅL FOR GRUNNSKOLEN. I enkelte fag kan du ha fått avgangskarakter tidligere,

Detaljer

Regler for klagebehandling på standpunktkarakterer. Styringsdokument 1/2011. Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet

Regler for klagebehandling på standpunktkarakterer. Styringsdokument 1/2011. Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet Regler for klagebehandling på standpunktkarakterer Styringsdokument 1/2011 Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet Forord Å sette karakterer og ellers foreta vurdering er underlagt strenge regler

Detaljer

Eksamen våren 2016. Vårens vakreste eventyr?

Eksamen våren 2016. Vårens vakreste eventyr? Eksamen våren 2016 Vårens vakreste eventyr? Hvor mange eksamener SSP? VG3 SSP = 4 eksamener Hovedregel 3 skriftlige og en muntlig eller muntlig-praktisk, men spesiell fagkombinasjon/kræsj eksamensdager

Detaljer

HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS

HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS RETNINGSLINJER FOR INDIVIDUELL VURDERING Skoleåret 2011-12 2 FORORD Formålet med retningslinjene: De skal tjene som veiledning for lærerne i vurderingsarbeidet, og de skal bidra

Detaljer