Prosedyre for avvikling av eksamen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosedyre for avvikling av eksamen"

Transkript

1 Prosedyre for avvikling av eksamen 1. Formål og omfang Denne prosedyre skal sikre at eksamen blir avholdt i henhold til: - Opplæringsloven. - Forskrift til opplæringsloven. - Læreplaner. - Nordland fylkeskommunes retningslinjer for eksamen. - Lokale rutiner og presiseringer. ID UTS.SVS.AVD.Kontor. 4.4 Versjon 1.02 Gyldig fra Forfatter Anne Marie Pettersen Verifisert Anne Marie Pettersen Godkjent Knut Pettersen Side 1 av7 2. Målgruppe Prosedyren gjelder for: - Rektor (overordnet ansvar). - Eksamensansvarlig. - Personale med oppgaver knyttet til eksamensavvikling. - Avdelingsledere og planinspektør / assisterende rektor. - Rådgivere. - Faglærere. - IKT-avdelingen. - Driftsavdelingen. - Elever. - Privatister. - Eksamensvakter. Eksamensansvarlig skal: - Utarbeide eksamensplan. - Arrangere eksamen for elever, privatister og andre eksterne søkere. - Kontrollere eksamensoppmeldinger av elever og privatister. - Melde opp i TPeksamen og PAS (prøveadministrasjonssystemet). - Sende ut brev til privatister (med informasjon om tidspunkt, sted og annen info). - Skaffe sensorer ved lokalt gitt privatisteksamen. - Legge inn eksamenskarakterer i TPeksamen. - Sende ut dokumentasjon (vitnemål/kompetansebevis/karakterutskrift) til privatister, og i samarbeid med avdelingsledere sende ut dokumentasjon til elever - Utarbeide vaktplan og sørge for nødvendig tilsyn. - Forestå opplæring av eksamensvakter. - Sørge for at særskilte tilrettelegginger er ivaretatt. - Samarbeide med IKT-ansvarlig (internett, skrivere). - Samarbeide med driftsavdeling (pulter, post). - Utarbeide plan for avvikling, melde opp og informere om kartleggingsprøvene. - Arkivere resultater fra kartleggingsprøvene og kopiere til S-team. 3. Beskrivelse For å sikre at eksamen avholdes i henhold til gjeldende lov, forskrifter og retningslinjer skal følgende hjelpeverktøy benyttes: - Eksamensplan (Utdanningsdirektoratets, Nordland fylkes og skolens). - Prosedyre for utarbeidelse av eksamensoppgaver. - Prosedyre for særskilt tilrettelegging av eksamen. - Prosedyre for praktisk gjennomføring av eksamen (skriftlig og muntlig). - Prosedyre for utskriving av vitnemål og kompetansebevis. - Eksamensprotokoll. - Prosedyre for bruk av PAS (prøveadministrasjonssystemet), PGS (prøvegjennomføringssystemet) og TP (fylkets interne timeplanleggersystem)

2 Ver.02 Side: 2 av 7 4. Prosedyre for eksamen i trekkfag og informasjon som gis - Forskrift til Opplæringslova 3-28 følges. - Rundskriv Udir fra utdanningsdirektoratet, Trekkordning ved eksamen i Kunnskapsløftet følges. - Varslingsbrev fra Nordland fylkeskommunen i fag der fylkeskommunen trekker følges. - Eksamensansvarlig i samarbeid med rektor og assisterende rektor trekker i henhold til trekkordninga (januar). - Uttrukne elever / klasser / grupper meldes inn i TP-eksamen innen gitte frister - Kontroll av uttrekkslistene. Dersom det er fattet enkeltvedtak om at elev ikke får gå opp til eksamen på grunn av manglende vurderingsgrunnlag til å sette standpunktkarakter, fjernes navnene fra listene (i mai måned). (OBS! Det er klagerett på enkeltvedtak. Skolen vil komme tilbake med interne rutiner ved slike tilfeller.) - Oppmeldingene i skriftlige sentralt gitte eksamener med sentral sensur overføres til PAS. - Melding om trekkfag gis til elever og lærere etter frister fastsatt av Utdanningsdirektoratet og Nordland fylkeskommune. Trekklistene henges på eksamenstavla når trekket er bekjentgjort. - Lærere som får opp elever til muntlig eller skriftlig eksamen, får beskjed til oppsatt tidspunkt. - Eksamensansvarlig går rundt i klassene (april, mai) og orienterer om bruk av PGS, om bruk av kandidatnummer og ikke navn på besvarelsen, om bruk av innloggingsidentifikasjon, om oppmøtetidspunkt på eksamensdager (senest kl 0830 ved skriftlig eksamen), om å ta ansvar for medelever (sjekke at de har møtt opp / ikke forsovet seg), om bruk av hjelpemidler/nedlasting av hjelpemidler på PC / sjekking av egen PC, om vakthold, om fusk /forsøk på fusk og følger av dette, om plagiat, om laging av topptekst på eksamensbesvarelsen, om bruk av gjennomslagsark, om todelt eksamen, om lagring på minnepenn, om at det må medbringes mat og drikke på eksamensdagen, om SVISSTE og om eksamenstavla. - Melding om trekkfag kommer til elevene på iskole. Eksamensansvarlig går rundt i klasserom /samler grupper i auditoriet for å varsle om uttrekk, gi beskjeder og varsle om praktiske opplysninger om eksamen, bruk av rom. Her tas også navneopprop. Dersom elev ikke er tilstede, kontaktes denne av faglærer. 5. Eksamensplan - Eksamensplanen fra Utdanningsdirektoratet over skriftlig, sentralt gitte fag, henges på eksamenstavla ca. ½ år før eksamen. Den deles også ut til aktuelle avdelingsledere og seksjonsledere. Det legges en link til planen på skolens hjemmeside. - Skolens eksamensplan henges på eksamenstavla, på personalrommet og kontaktlærere kopierer planen og henger i klasserom. Den legges også på skolens hjemmeside og på intranett (tidspunkt for muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen er ikke tatt med her). - Skolens eksamensplan er en dag-for-dag-plan som viser dato, rom, klasse/gruppe, antall privatister og tidspunkt for varslinger. - På infoskjermene legges det hver dag inn eksamensfag og rom.

3 Ver.02 Side: 3 av 7 6. Eksamensoppgaver - Sentralt gitte eksamensoppgaver og forberedelsesdeler oppbevares i låsbart rom /safe og sorteres etter dato. Sjekking av at vi har mottatt alle eksamensoppgavene skjer senest 1 uke før eksamen avholdes. På eksamensdagen settes de i perm og oppbevares minimum til neste skoleår starter. Oppgavene åpnes av eksamensansvarlig og eksamensmedarbeider på morgenen på eksamensdagen. - Sentralt gitte eksamener «frislippes» til faglærere tidligst kl. 11:00 på eksamensdagen. - Lokalt gitte eksamensoppgaver og forberedelsesdeler lages av faglærer i henhold til retningslinjer fra Nordland fylkeskommune, og i henhold til interne rutiner for å kvalitetssikre oppgavene. Eksamensoppgavene lages slik at de i størst mulig grad kan måle elevens kompetanse i faget i henhold til læreplanen. Faglærer og fagseksjonen sikrer at innhold, dato, bruk av hjelpemidler og annet er korrekt. Eksamensmalen fra Nordland fylkeskommune benyttes. - Eksamensansvarlig mottar lokalt gitte eksamensoppgaver av faglærer innen frist, og sjekker lay-out og gjennomser. - Lokalt gitte eksamensoppgaver sendes ekstern sensor innen frist (10 dager før eksamen) (gjelder muntlige, muntlig-praktiske og praktiske, men ikke skriftlige prøver). Sammen med oppgavene sendes og annen relevant informasjon. - Faglærer og ekstern sensor kommuniserer med hverandre i forkant av lokalt gitt eksamen, og i forhold til oppgaven som gis. Det er ekstern sensor som kontakter lokal sensor, men om det ikke skjer, må lokal sensor kontakte ekstern sensor. Ved behov, endres oppgaven og korrekt versjon leveres eksamensansvarlig. - Lokalt gitte eksamensoppgaver oppbevares (av faglærer og eksamensansvarlig) på skolen i 1-3 år. - Notater fra selve eksamen oppbevares av faglærer i 1 år. - Faglærer møter på skolen senest 1 time før lokalt gitt eksamen avholdes, for å ta imot ekstern sensor og forberede seg sammen med denne. - Eksamensoppgaver av alle slag er underlagt konfidensiell behandling og må ikke på noen måte kunne tilflyte elevene før eksamen. - For laging av prøver / eksamener for studenter i fagskole (palliativ pleie) gjelder egne regler. For oppbevaring, grad av konfidensiell behandling av prøver / eksamener i fagskolen gjelder samme regler som ovenfor. - Utarbeidelse av eksamensoppgaver til privatister eller elever som har meldt seg opp til ny, utsatt/særskilt prøve lages og behandles etter samme kvalitetsprinsipp som ovenfor. Disse prøvene godtgjøres etter fylkeskommunal avtale. 7. Sensoroppnevning og sensorrapporter - Formål og omfang: Sensorer oppnevnes i henhold til Forskrift til Opplæringslova Kap.3. - Ved sentralt gitt eksamen: Eksamensansvarlig foreslår (i samråd med rektor og den enkelte lærer) fagpersoner/fag i PAS. Fylkesmannen oppnevner sensorer ut fra sensorbasen i PAS. - Fylkesmannen oppnevner sensorer til sentralt gitt skriftlig eksamen med sentral sensur. - Fylkeskommunen (eksamenskontoret i Bodø oppnevner) sensorer til sentralt gitt skriftlig eksamen med lokal sensur. - Ved lokalt gitt eksamen for elever er faglærer 1.sensor/eksaminator. - Ved lokalt gitt eksamen for elever oppnevner fylkeskommunen 2.sensor. - Ved uenighet av vurderinga mellom faglærer og sensor, er det ekstern sensor som fastsetter karakter. Det føres protokoll, ved uenighet. - Ved lokalt gitte eksamener for privatister skaffer / samarbeider eksamensansvarlig med fagpersoner på egen skole. Dersom slike fagpersoner ikke finnes, samarbeides det med naboskoler / eksamenskontoret i Bodø.

4 Ver.02 Side: 4 av 7 - Eksamensansvarlig deler ut ajourholdsbrev fra fylkeskommunen til aktuelle sensorer og foreslår nye (i samråd med rektor og fagpersonen). Ved signerte og eventuelt korrigerte brev, sender eksamensansvarlig brevene i retur til eksamenskontoret. - Eksamensansvarlig deler ut brev fra fylkeskommunen til lokale fagpersoner som er oppnevnt som sensor på ekstern skole, med oversikt til rektor. - Fagpersoner som har fått sensoroppnevning, varsler selv sin avdelingsleder om tidspunkt for reise / sensur. - Sensorrapporter deles ut til og fylles ut av ekstern sensor ved lokalt gitt eksamen. Sensorrapportene deles ut til faglærer som har laget oppgaven, i etterkant av eksamen. Det tas også kopi til rektor av samtlige rapporter. Faglærer har ansvar for å lese rapportene og ta til etterretning eventuelle «mangler» ved oppgaven som er gitt. 8. Eksamenstilsyn og praktiske forberedelser - Lista over tilgjengelige / aktuelle eksamensvakter gjennomgås i god tid før hver eksamensperiode. Ved behov skaffer vi nye vakter (annonsering o.a.). Nye vakter får opplæring i hvordan eksamenstilsynet skal foregå. - Når eksamensplanen er ferdig og «dagslistene» er ferdige, sendes det ut brev til foreslåtte vakter, med frist for tilbakemelding. Sammen med brevet sendes registreringsskjema for vakt-/ tilsynstimer påført korrekt timehonorarsats. - Navn på eksamensvaktene påføres «dagslistene». - Nye eksamensvakter orienteres muntlig og skriftlig om hvordan eksamenstilsynet skal foregå. Det utarbeides en skriftlig rutinebeskrivelse for eksamenstilsyn. - I klasserom hvor det er opp til 16 kandidater har vi 2 vakter, hvorav en er hovedvakt og tar imot og sorterer besvarelsene. En ekstra vakt sirkulerer mellom eksamensrommene når flere rom er i bruk. - Ved få kandidater (2-3) har vi 1-2 vakter, og en fra kontoret / eksamensansvarlig som avløser / supplerer disse. - I hvert eksamensrom setter eksamensansvarlig og dens medarbeidere i gang eksamen på morgenen (gir informasjon, sørger for innlogging i PAS o.a.). I løpet av eksamensdagen går eksamensansvarlig og dens medarbeidere innom eksamensrommet jevnlig. Når det nærmer seg avslutning på eksamensdagen, går eksamensansvarlig og dens medarbeidere til eksamensrommet og er medhjelper når besvarelsene skal innleveres, (hvis mulig). - Assisterende rektor (timeplanlegger) sørger for alternativ rom-/timeplan til de klasser / grupper som blir berørt i forhold til romreservasjoner i eksamensperioden. - Eksamensansvarlig avtaler med IKT-personell, slik at de er tilgjengelige. - IKT-avdelingen stenger elever som er oppe til eksamen ute fra internett. Eksamensansvarlig leverer oversikt over aktuelle elever til IKT-leder. - Driftsavdelingen får eksamensplanen slik at de ser når det er forsendelser av besvarelser til posthus. Eksamensbesvarelsene sendes samme dag som eksamen avholdes. Det gis beskjed om behov for pulter i eksamensrommene. - Kantina får oversikt fra eksamensansvarlig over hvem / hvor mange som skal ha servert mat og tidspunkt, ved lokalt gitt muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen (mat til sensor og eksaminator). - Ved mistanke om at eksamenskandidat fusker, skal eksamensansvarlig tilkalles umiddelbart (jfr pkt 12, strekpunkt 11) - Eksamensavviklinga / erfaringer fra vaktene evalueres etter hver eksamensperiode. - Eksamensvaktene og eksamensinvolverte medarbeidere inviteres til enkel servering og sosialt samvær på skolen etter endt eksamensperiode på våren.

5 Ver.02 Side: 5 av 7 9. Særskilt tilrettelegging av eksamen - Forskrift til Opplæringslova, 3-32 følges. - Søknadskjema om særskilt tilrettelegging utarbeidet av fylkeskommunen benyttes - Det legges ved dokumentasjon fra sakkyndig instans. - Søknadsskjemaet fylles ut av eleven i samråd med rådgiver, og rådgiver leverer søknaden til rektor. Rektor innvilger /avslår søknaden (enkeltvedtak). - Deretter leveres skjemaet til eksamensansvarlig, som tar kopi i forhold til eksamen, og leverer det tilbake til rådgiver. Rådgivere distribuerer videre til eleven og eventuelt andre. Rådgiver har arkiveringsansvar. - Rådgiver sørger for at søknader om særskilt tilrettelegging leveres eksamensansvarlig innen frist. - Faglærer har ansvar for å tilrettelegge ved prøver. - Eksamensansvarlig har ansvar for å tilrettelegge ved eksamen. - Søknader om særskilt tilrettelegging fra privatister behandles av rektor og eksamensansvarlig. 10. Varsel om at standpunkt ikke kan settes Det vises til Forskrift til Opplæringslova 3-18 og 3-7. Manglende standpunktkarakter i et fag fører til at eleven ikke får anledning til å gå opp til eksamen i faget. Dersom det gjelder et programfag på yrkesfaglig utdanningsprogram, mister eleven retten til å gå opp til tverrfaglig eksamen. Eleven får dermed ikke fullført og bestått årskurs. - Rundskriv KMA (revidert okt. 2011) fra Nordland fylkeskommune, eksamenskontoret, gjelder, herunder: «Vedtak om at standpunktkarakter ikke kan settes», «Varsel: Fare for nedsatt halvårsvurdering /standpunktkarakter orden / atferd», «Varsel: Fare for manglende grunnlag for halvårsvurdering / standpunktkarakter». - I tillegg vises det til eget skriv fra rektor våren 2013 vedrørende interne prosedyrer for varsling og vedtak om ikke vurdert i fag der det skal settes standpunktvurdering. 11. Frister - Oppmeldingsfrist våreksamen: 1.februar - Oppmeldingsfrist høsteksamen: 15.september - Egne frister for innlegging i TPeksamen og PAS - Klagefrist på eksamenskarakter og standpunkt: 10 dager 12. Gjennomføring av eksamen - Eksamensansvarlig / medarbeider tar fram «dagslistene», dagspassord til PGS og eksamensoppgavene. - Det gis beskjed til kontoret om hva som skal skrives på infoskjermene. - Det henges oppslag (plakat) på dørene til rommene der eksamen foregår. - Eksamensansvarlig / medarbeider(e) følger vaktene til eksamensrommene. - Eksamensansvarlig /medarbeider(e) setter i gang eksamen, gir nødvendig informasjon, tar opprop, sjekker at eksamenskandidatene er logget inn i PGS. - Dersom elev ikke møter til eksamen, blir hun / han oppringt av en fra skolen. - Eksamensansvarlig /medarbeider moniterer PGS, for å se om elever som har eksamen er på internett / er logget inn korrekt. - Eksamensansvarlig /medarbeider sjekker hastemeldinger fra Utdanningsdirektoratet om for eksempel feil i eksamensoppgaver. I så fall, varsles eksamenskandidatene umiddelbart. - Eksamensansvarlig /medarbeider går runder i eksamensrommene i løpet av dagen.

6 Ver.02 Side: 6 av 7 - Eksamensansvarlig /medarbeidere forbereder mottak og forsendelse av eksamensbesvarelser som skal sendes pr post. Det tas nødvendige kopier /utskrifter og det sørges for at driftspersonalet leverer forsendelsen(e) på posthus samme dag. - Ved mistanke om fusk på eksamen skal eksamensansvarlig tilkalles av vakt. Om nødvendig tilkaller eksamensansvarlig rektor / rektors stedfortreder og tar affære. - Dersom eksamenskandidat tas for fusk eller forsøk på fusk, har hun /han rett til å fullføre eksamen på eksamensdagen. Dersom eksamen annulleres, (enkeltvedtak, som kan påklages, Forskrift til Opplæringslova, 4-30), mister kandidaten sin standpunktkarakter og kan tidligst gå opp til eksamen i faget som privatist 1 år etter den annullerte eksamen. - Eksamenskandidater som forstyrrer gjennomføringen av eksamen, kan etter å ha fått advarsel, bortvises fra eksamen. Vakt tilkaller eksamensansvarlig.(forskrift til Opplæringslova, 4-29) 13. Klageadgang - Elever og privatister har klageadgang på vurdering, standpunkt / eksamen. - Klagefristen er 10 dager fra det tidspunkt eleven / privatisten er kjent med karakteren, eller burde være kjent med den.( 5-5 i Forskrift til Opplæringslova) Klagen skal leveres skolen. Klage på eksamenskarakter skal ikke begrunnes av klager. Klage på standpunktkarakter skal begrunnes av klager. - I noen fag er det hurtigbehandling av klager på sentralt gitt eksamen. I disse tilfeller er det kortere klagefrist. Ved vitnemålene og kompetansebevisene som skrives ut i juni / juli, legger skolen ved et internt skriv som omhandler klagerett, frister og prosedyrer ved klager. Skrivet legges også ut på skolens hjemmeside. 14. Særskilt, ny og utsatt eksamen - I skriv som deles ut i juni / juli om klagefrist, minnes også om retten til særskilt, ny og utsatt eksamen, med oppmeldingsfrister. - Ved skoleårets start på høsten, henges annonsetekst vedrørende særskilt, ny og utsatt eksamen fra fylkeskommunen opp på eksamenstavla og settes i skolens internavis «SVISSTE». I tillegg skrives påminnelse på de elektroniske informasjonsskjermene i skolebygningen. 15. Ansvar / funksjoner - Overordnet ansvar: rektor - Fagansvar / timeplan elever: Sylvi Halseth - Eksamensansvarlig: Anne Marie Pettersen - Eksamensmedarbeider: Marianne Jenssen - Eksamensmedhjelpere på «store» eksamensdager: administrasjonen - Faglærere har ansvar for å forberede elevene i forkant, og øve på eksamens- - situasjonen. - IKT-personell v/leder. - Driftspersonell v/leder. - Klage på karakterer, ansvar for å sende inn og gi tilbakesvar på klagene: - Eksamen: Marianne Jenssen/Guri Kirkhus - Standpunkt: May Kirsten Mikalsen/Guri Kirkhus.

7 Ver.02 Side: 7 av Evaluering - Eksamensavviklinga evalueres underveis i hele eksamensperioden, og det gjøres notater. På siste planleggingsdag i vårhalvåret (alternativt 1. eller 2.planleggingsdag i høsthalvåret) orienteres om generelle erfaringer ved eksamensavviklinga i plenum og evalueringer bekjentgjøres. Innhold fra sensorrapporter tas opp med den enkelte faglærer /og avdelingsleder der det anses nødvendig. - På eksamensledersamlinga på høsten, der alle skolenes eksamensledere kommer med evalueringer fra egne skoler, tas notater og medbringes vår skole. - På eksamenssamlinga på våren, tas notater som deles ut til rektor og avdelingsledere / alternativt faglærere. Interne referanser. UTS.SVS.F Prosedyre for varsling og vedtak om ikke vurdert standpunkt- vurdering Eksterne referanser. 1. Opplæringsloven 2.. Forskrift til opplæringsloven

Årsplan/rutinebeskr ivelser for eksamensarbeidet (inkl. obl. kartleggingsprøver)

Årsplan/rutinebeskr ivelser for eksamensarbeidet (inkl. obl. kartleggingsprøver) Årsplan/rutinebeskr ivelser for eksamensarbeidet (inkl. obl. ID UTS.Boi.Avd.Kon.4.1 Versjon 1.02 Gyldig fra 15.08.2013 Forfatter Elisabeth Aune Verifisert KS-gruppe Godkjent Roald Ovid Isaksen Side 1 av5

Detaljer

Informasjon til eksamenskandidater

Informasjon til eksamenskandidater Informasjon til eksamenskandidater Frammøte til eksamen Skriftlig eksamen Skriftlig eksamen starter kl. 0900. Det tar tid å starte eksamen med bruk av PC. Alle elever må derfor møte senest kl. 0830 i eksamenslokalet.

Detaljer

Eksamensreglement - revidert pr. 01.09.2014

Eksamensreglement - revidert pr. 01.09.2014 Vår referanse Saksbehandler Dato 14/06651-1 Anne-Lise Olstad 11.09.2014 Eksamensreglement - revidert pr. 01.09.2014 Ordet eksaminand omfatter både elev og privatist. Denne rettledningen beskriver hvordan

Detaljer

ROGALAND FYLKESKOMMUNE

ROGALAND FYLKESKOMMUNE ROGALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelingen Fylkeskommunale retningslinjer for lokalt gitt eksamen 1 Innhold Innledning 3 Ansvarsfordeling 4 fylkeskommunens ansvar skolenes ansvar Trekkordning ved eksamen

Detaljer

Eksamenstrekk. VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener

Eksamenstrekk. VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener EKSAMEN 2016 Eksamenstrekk VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener SKRIFTLIG: alle elever skal opp i norsk hovedmål

Detaljer

INFORMASJON TIL EKSAMENSKANDIDATER

INFORMASJON TIL EKSAMENSKANDIDATER INFORMASJON TIL EKSAMENSKANDIDATER Frammøte til eksamen Skriftlig eksamen starter kl. 09.00. Fordi det tar mye tid å starte eksamen med bruk av PC, må alle elever møte senest kl. 08.30 i eksamenslokalet.

Detaljer

Denne rettledningen beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon.

Denne rettledningen beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. RETTLEDNING OG REGLEMENT FOR EKSAMINANDER Ordet eksaminand omfatter både elev og privatist. Denne rettledningen beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. Det er viktig at alle som

Detaljer

Eksamensreglement. Målgruppe Utdanningssektoren. 360 referanse Eksamenskontoret. Godkjent av. Utdanningsdirektøren

Eksamensreglement. Målgruppe Utdanningssektoren. 360 referanse Eksamenskontoret. Godkjent av. Utdanningsdirektøren Fagområde Eksamen Dokumenttittel Eksamensreglement Målgruppe Utdanningssektoren Utgiver Godkjent dato Godkjent av 360 referanse Eksamenskontoret 07.03.16 Utdanningsdirektøren [Referanse] Innhold Eksamensreglement

Detaljer

Akershus fylkeskommune Side 1 av 15

Akershus fylkeskommune Side 1 av 15 Side 1 av 15 Innhold INNLEDNING 4 1 Rektors ansvar 5 1.1 Uttrekk 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt 5 2 Gjennomføring av eksamen 5 2.1 Oppmøte og identitet 5 2.2 Eksamen 5 2.3 Bruk av IKT 6 2.4 Kontroll

Detaljer

Eksamenstrekk. VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener

Eksamenstrekk. VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener EKSAMEN 2017 Eksamenstrekk VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener SKRIFTLIG: alle elever skal opp i norsk hovedmål

Detaljer

Info eksamen. Nannestad videregående skole Vår 2014

Info eksamen. Nannestad videregående skole Vår 2014 Info eksamen Nannestad videregående skole Vår 2014 Eksamenstrekk Yrkesfag: 20 % trekkes ut til eksamen fra vg1+vg2. Yrkesfag vg2 og vg3 har en tverrfaglig eksamen (alle elever). SSP vg1 (inkl.idrett):

Detaljer

Årshjul Eksamen Fauske vgs.

Årshjul Eksamen Fauske vgs. ID UTS.Fau.F.4.3.2 Versjon 1.00 Gyldig fra 19.07.2016 Forfatter Arbeidsgruppe Verifisert Mariell Hansen Stifjell Godkjent Roger Riise Kristensen Side 1 av15 Arbeidsoppgaver Tidsfrist Ansvar Merknad Registrering

Detaljer

Eksamenstrekk. VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener

Eksamenstrekk. VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener EKSAMEN 2017 Eksamenstrekk VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener SKRIFTLIG: alle elever skal opp i norsk hovedmål

Detaljer

ROGALAND FYLKESKOMMUNE

ROGALAND FYLKESKOMMUNE Revidert januar 2012 ROGALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelingen Fylkeskommunale retningslinjer for lokalt gitt eksamen 1 Innhold Innledning 1 Ansvarsfordeling 1 fylkeskommunens ansvar skolenes ansvar

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Notat: Avsluttende vurdering skoleåret 2015-2016, ELEVER

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Notat: Avsluttende vurdering skoleåret 2015-2016, ELEVER Informasjon om: Del 1: Eksamen Del 2: Frist for klage på standpunktkarakterer og eksamenskarakterer, Del 3: Mulighet for å søke om 10 dagers fratrekk av fravær i hht. til gitte kriterier. Del 4: mulighet

Detaljer

UTDANNING REGLEMENT OG VEILEDNING TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE SKRIFTLIG EKSAMEN

UTDANNING REGLEMENT OG VEILEDNING TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE SKRIFTLIG EKSAMEN UTDANNING REGLEMENT OG VEILEDNING TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE SKRIFTLIG EKSAMEN Gjelder for privatister og praksiskandidater Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen oktober 2015 Innhold 1. OPPMØTE...

Detaljer

Eksamen våren 2015 Dalane videregående skole. Informasjon - ST

Eksamen våren 2015 Dalane videregående skole. Informasjon - ST Eksamen våren 2015 Dalane videregående skole Informasjon - ST Plan for eksamen Plan for eksamen finner du på skolens hjemmeside. Plan for eksamen våren 2015 Trekkordning 1ST og 2ST Vg1 Ca. 20 % av elevene

Detaljer

Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord. Versjon: 1.00

Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord. Versjon: 1.00 Dok.id.: 2.1.4.4.3.19 VP-I-Håndbok i eksamensarbeid Skrevet av: Anne Fjellanger Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord Versjon: 1.00 Gjelder fra: 27.02.2014 Dok.type: Generelt Sidenr: 1 av 10 EKSAMEN I VIDEREGÅENDE

Detaljer

Retningslinjer for gjennomføring av lokalt gitt eksamen våren 2011:

Retningslinjer for gjennomføring av lokalt gitt eksamen våren 2011: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Anne-Lise Olstad 09/03434-15 527 NOTAT TIL OPPFØLGING Dato: 10.12.2010 Ugradert Postmottak videregående skoler i Nord-Trøndelag Eksamensledere Retningslinjer for gjennomføring

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Notat: Avsluttende vurdering skoleåret 2011-2012, ELEVER

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Notat: Avsluttende vurdering skoleåret 2011-2012, ELEVER Informasjon om: 1) gjennomføring av eksamen, 2) frist for klage på standpunktkarakterer og eksamenskarakterer, 3) mulighet for å søke om 10 dagers fratrekk av fravær i hht. til gitte kriterier. 4) mulighet

Detaljer

RETTLEDNING FOR EKSAMINANDER

RETTLEDNING FOR EKSAMINANDER Dok.id.: 2.1.1.2.3.10 VP- S-Rettledning for eksaminander Skrevet av: Anne Fjellanger Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord Versjon: 1.01 Gjelder fra: 12.06.2014 Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 5

Detaljer

Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2013

Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2013 HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE Melding om skriftlige trekkfag: Offentliggjøring av trekk onsdag 15.mai kl.09.00 Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2013 Eksamensdatoer

Detaljer

Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2014

Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2014 HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE Melding om skriftlige trekkfag: Offentliggjøring av trekk onsdag 15.mai kl.09.00 Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2014 Eksamensdatoer

Detaljer

Skriftlig eksamen Hva er det viktig å vite om og forholde seg til ved eksamen?

Skriftlig eksamen Hva er det viktig å vite om og forholde seg til ved eksamen? Skriftlig eksamen 2012 Hva er det viktig å vite om og forholde seg til ved eksamen? Trekk til eksamen Med unntak for norsk hovedmål er det tilfeldig trekk til eksamen både skriftlig og muntlig. Eksamensplanen

Detaljer

Skriftlig eksamen for elever INFORMASJON OM SKRIFTLIG EKSAMEN OSLO VO SINSEN

Skriftlig eksamen for elever INFORMASJON OM SKRIFTLIG EKSAMEN OSLO VO SINSEN Skriftlig eksamen for elever INFORMASJON OM SKRIFTLIG EKSAMEN OSLO VO SINSEN Innhold Når er skriftlig eksamen?... Feil! Bokmerke er ikke definert. Ny, utsatt og særskilt eksamen... 2 Frammøte til eksamen...

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Øraker skole EKSAMEN. Ungdomsskolen 10. trinn 2017

Oslo kommune Utdanningsetaten. Øraker skole EKSAMEN. Ungdomsskolen 10. trinn 2017 Øraker skole EKSAMEN Ungdomsskolen 10. trinn 2017 Skriftlig og muntlig Én skriftlig eksamen Kunngjøring av eksamensfag 12.05.17 Matematikk 16.05.17 Engelsk forberedelse 18.05. Engelsk eksamen 19.05. Norsk

Detaljer

ORIENTERING OM EKSAMEN VÅREN 2015

ORIENTERING OM EKSAMEN VÅREN 2015 Oslo kommune Utdanningsetaten Ulsrud videregående skole ORIENTERING OM EKSAMEN VÅREN 2015 I dette skrivet finner du informasjon om; Når får du melding om eksamen? Frammøte til eksamen Hjelpemidler Bruk

Detaljer

Eksamen, sluttvurdering og klagerett informasjon til elevene våren 2015

Eksamen, sluttvurdering og klagerett informasjon til elevene våren 2015 Eksamen, sluttvurdering og klagerett informasjon til elevene våren 2015 Melding om skriftlige trekkfag: Offentliggjøring av trekk onsdag 13.mai kl.09.00 i avd. Fritidsparken og i avd. Klosterskogen Eksamensplanen

Detaljer

Privatisteksamen Eksamensinstruks og klagerett

Privatisteksamen Eksamensinstruks og klagerett Privatisteksamen Eksamensinstruks og klagerett Eksamensinstruks for skriftlig eksamen privatister Oppmøte Alle kandidater må vise gyldig legitimasjon ved oppmøte. Du må møte fram i eksamenslokalet senest

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Notat: Avsluttende vurdering skoleåret 2013-2014, ELEVER

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Notat: Avsluttende vurdering skoleåret 2013-2014, ELEVER Informasjon om: 1) gjennomføring av eksamen, 2) frist for klage på standpunktkarakterer og eksamenskarakterer, 3) mulighet for å søke om 10 dagers fratrekk av fravær i hht. til gitte kriterier. 4) mulighet

Detaljer

Muntlig eksamen for elever INFORMASJON OM MUNTLIG EKSAMEN OSLO VO SINSEN

Muntlig eksamen for elever INFORMASJON OM MUNTLIG EKSAMEN OSLO VO SINSEN Muntlig eksamen for elever INFORMASJON OM MUNTLIG EKSAMEN OSLO VO SINSEN Innhold Når er muntlig eksamen?... 2 Ny, utsatt og særskilt eksamen... 2 Offentliggjøring av eksamenstrekk... 2 Forberedelsesdel...

Detaljer

INFORMASJON OM EKSAMEN VÅREN 2016 Vg2 HSH, HSS, MK og INT

INFORMASJON OM EKSAMEN VÅREN 2016 Vg2 HSH, HSS, MK og INT INFORMASJON OM EKSAMEN VÅREN 2016 Vg2 HSH, HSS, MK og INT AKTUELLE EKSAMENSFAG Alle elevene på Vg2 HSH, HSS, MK og INT skal avlegge en obligatorisk tverrfaglig praktisk eksamen i programfagene innen eget

Detaljer

Muntlig eksamen for elever VÅR Utdanningsetaten i Oslo kommune Muntlig eksamen ved Oslo VO Sinsen vår 2016 for ELEVER.docx

Muntlig eksamen for elever VÅR Utdanningsetaten i Oslo kommune Muntlig eksamen ved Oslo VO Sinsen vår 2016 for ELEVER.docx Muntlig eksamen for elever VÅR 2016 Utdanningsetaten i Oslo kommune Muntlig eksamen ved Oslo VO Sinsen vår 2016 for ELEVER.docx Innhold Offentliggjøring av eksamenstrekk for vårgrupper... 2 Når er muntlig

Detaljer

Eksamensinfo. Vår 2017

Eksamensinfo. Vår 2017 Eksamensinfo Vår 2017 Eksamenstrekk Yrkesfag: 20 % trekkes ut til eksamen fra vg1+vg2 (skriftlig eller muntlig) Yrkesfag vg2 og vg3: har en tverrfaglig eksamen (alle elever). SSP vg1: (inkl.idrett): 20

Detaljer

Skriftlig eksamen for elever VÅR Oslo Voksenopplæring Sinsen

Skriftlig eksamen for elever VÅR Oslo Voksenopplæring Sinsen Skriftlig eksamen for elever VÅR 2016 Oslo Voksenopplæring Sinsen Innhold Offentliggjøring av eksamenstrekk for vårgrupper... 2 Ny, utsatt og særskilt eksamen... 2 Når er skriftlig eksamen?... 2 Frammøte

Detaljer

INFORMASJON OM EKSAMEN VÅREN 2017 Vg3 MK

INFORMASJON OM EKSAMEN VÅREN 2017 Vg3 MK INFORMASJON OM EKSAMEN VÅREN 2017 Vg3 MK Alle elever skal opp til 3 eksamener: Obligatorisk eksamen i norsk hovedmål, skriftlig Obligatorisk praktisk eksamen i medier og kommunikasjon Eksamen i et trekkfag

Detaljer

UTDANNING. Retningslinjer for praktisk eksamen

UTDANNING. Retningslinjer for praktisk eksamen UTDANNING Retningslinjer for praktisk eksamen Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen Eksamensseksjonen juli 2016 Innholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. ORGANISERING AV EKSAMEN... 4 2.1 Rammer for eksamen...

Detaljer

Asker videregående skole. Skriftlig eksamen 2015

Asker videregående skole. Skriftlig eksamen 2015 Skriftlig eksamen 2015 Trekk til eksamen Med unntak for norsk hovedmål er det tilfeldig trekk til eksamen både skriftlig og muntlig. Eksamensplanen fra UDIR legger føringer ved at noen fag har eksamen

Detaljer

Klagebehandling 2013. Skolens saksbehandling av karakterklager. - Standpuntklager - Eksamensklager

Klagebehandling 2013. Skolens saksbehandling av karakterklager. - Standpuntklager - Eksamensklager Klagebehandling 2013 Skolens saksbehandling av karakterklager - Standpuntklager - Eksamensklager Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Klageinstansen... 3 1.2 Klagefrist... 3 1.3 Klagebehandling... 3 1.4 Skjema...

Detaljer

EKSAMENSREGLEMENT VED SKRIFTLIG EKSAMEN VÅREN 2017

EKSAMENSREGLEMENT VED SKRIFTLIG EKSAMEN VÅREN 2017 EKSAMENSREGLEMENT VED SKRIFTLIG EKSAMEN VÅREN 2017 Målet med denne rettledningen er å bidra til at eksamen: gjennomføres på en trygg og sikker måte, og under like forhold gjennomføres etter gjeldende lover

Detaljer

Info eksamen. Nannestad videregående skole Vår 2016

Info eksamen. Nannestad videregående skole Vår 2016 Info eksamen Nannestad videregående skole Vår 2016 Eksamenstrekk Yrkesfag: 20 % trekkes ut til eksamen fra vg1+vg2. Yrkesfag vg2 og vg3: har en tverrfaglig eksamen (alle elever). SSP vg1: (inkl.idrett):

Detaljer

VÅREN 2016. Eksamensavvikling ved Skullerud Skole

VÅREN 2016. Eksamensavvikling ved Skullerud Skole Eksamensavvikling ved Skullerud Skole VÅREN 2016 INFORMASJON TIL ELEVER OG FORESATTE OM EKSAMEN, STANDPUNKTKARAKTERER OG KLAGERETTEN PÅ KARAKTERER VÅREN 2016 Revidert: 06.04. 2016 1 Innhold Tidsplan for

Detaljer

Innledning... 4. 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5

Innledning... 4. 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5 Innhold Innhold Innledning... 4 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5 2 Gjennomføring av eksamen... 5 2.1 Oppmøte og identitet... 5 2.2 Eksamen... 5 2.3 Bruk av IKT...

Detaljer

KLAGERETT KLAGE OVER KARAKTERER OG BEDØMMELSE

KLAGERETT KLAGE OVER KARAKTERER OG BEDØMMELSE KLAGERETT KLAGE OVER KARAKTERER OG BEDØMMELSE http://www.vfk.no/notteroyvgs/praktisk-informasjon/loverregler-og-rutiner/reglement-ogavtaler/ Kan påklages: Standpunktkarakter Vedtak om IV- ikke vurdert

Detaljer

Skal du ta privatisteksamen?

Skal du ta privatisteksamen? Skal du ta privatisteksamen? Nyttige tips og råd Innledning Har du behov for studiekompetanse eller fagbrev? Kanskje du ønsker å forbedre karakterer du allerede har fra videregående skole? Du tar eksamen

Detaljer

Informasjon om klage på sluttvurdering i videregående opplæring

Informasjon om klage på sluttvurdering i videregående opplæring Fagenhet videregående opplæring Informasjon om klage på sluttvurdering i videregående opplæring Det vises her til Forskrift til Opplæringslova kapittel 3 og kapittel 5. For deltakere i opplæring for voksne:

Detaljer

Retningslinjer for avvikling av praktisk og tverrfaglig praktisk eksamen for privatister i Oslo

Retningslinjer for avvikling av praktisk og tverrfaglig praktisk eksamen for privatister i Oslo Retningslinjer for avvikling av praktisk og tverrfaglig praktisk eksamen for privatister i Oslo Sist oppdatert mars 2017 Privatistkontoret Utdanningsetaten i Oslo Innhold Innledning... 3 1. Privatistkontoret

Detaljer

EKSAMENSREGLEMENT FOR ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE

EKSAMENSREGLEMENT FOR ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE EKSAMENSREGLEMENT FOR ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE 1. Forholdet mellom skolens ordensregler og eksamensreglementet Eksamen inngår som en del av opplæringen, og skolens ordinære ordensreglement og eventuelle husregler

Detaljer

Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen.

Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. Eksamensreglement Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. 1. Definisjoner 1.1 Eksamensvakt Person som er til stede i eksamenslokalet

Detaljer

1. FORORD... 3. 2.1 Skolens forberedelse før eksamen... 5

1. FORORD... 3. 2.1 Skolens forberedelse før eksamen... 5 UTDANNING Retningslinjer for praktisk eksamen Yrkesfaglige utdanningsprogram og studiespesialiserende utdanningsprogram med formgiving Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen Eksamensseksjonen april

Detaljer

Innledning Rektors ansvar Uttrekk Eksamensdato og -tidspunkt... 5

Innledning Rektors ansvar Uttrekk Eksamensdato og -tidspunkt... 5 Innhold Innledning... 4 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5 2 Gjennomføring av eksamen... 5 2.1 Oppmøte og identitet... 5 2.2 Eksamen... 5 2.3 Bruk av IKT... 6 2.4

Detaljer

Retningslinjer for eksamensavvikling i osloskolen

Retningslinjer for eksamensavvikling i osloskolen 2015 Retningslinjer for eksamensavvikling i osloskolen Utgitt av Oslo kommune Utdanningsetaten i Oslo 01.02.2015 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Sentrale begreper... 4 1.2 Nyttig informasjon... 5 Del 1:

Detaljer

Innledning... 4 A GENERELLE RETNINGSLINJER... 5. 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5

Innledning... 4 A GENERELLE RETNINGSLINJER... 5. 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5 Innholdsfortegnelse Innhold Innledning... 4 A GENERELLE RETNINGSLINJER... 5 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5 2 Gjennomføring av eksamen... 5 2.1 Oppmøte og identitet...

Detaljer

SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN VED NESSET UNGDOMSSKOLE. Våren 2015

SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN VED NESSET UNGDOMSSKOLE. Våren 2015 SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN VED NESSET UNGDOMSSKOLE Våren 2015 Datoer våren 2015 Skriftlig eksamen: Beskjed om skriftlig trekkfag, kl.09.00, onsdag 13.mai Hvis engelsk: forberedelsedel mandag 18.mai,

Detaljer

Retningslinjer for eksamensavvikling i Osloskolen

Retningslinjer for eksamensavvikling i Osloskolen 2016 Retningslinjer for eksamensavvikling i Osloskolen Utgitt av Oslo kommune Utdanningsetaten i Oslo 2016 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Sentrale begreper... 4 1.2 Nyttig informasjon... 5 Del 1: SENSORENES

Detaljer

Eksamensrutiner og reglement 2017

Eksamensrutiner og reglement 2017 Eksamensrutiner og reglement 2017 Bamble videregående skole Kunngjøringer Skriftlig eksamen: Fredag12. Mai kl. 09.00 Kunngjøring av skriftlige eksamener for Bamble vgs I noen fag er det en forberedelsedel,

Detaljer

Eksamensinformasjon Vår 2017

Eksamensinformasjon Vår 2017 Skøyenåsen skole Eksamensinformasjon Vår 2017 Standpunktkarakterer våren 2017 God dialog med faglærer i vårsemesteret Hva er kompetansemålene i faget? Hvilke vurderingssituasjoner gjenstår? Klageadgang

Detaljer

KLAGE PÅ KARAKTERER. Videregående opplæring. Veiledning til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER.

KLAGE PÅ KARAKTERER. Videregående opplæring. Veiledning til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER. SENTRALADMINISTRASJONEN KLAGE PÅ KARAKTERER Videregående opplæring Veiledning til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER April 2013 Side 1 av 6 GENERELLE BESTEMMELSER Denne

Detaljer

Godkjent dato: 20.04.2010

Godkjent dato: 20.04.2010 KVALITETSSYSTEM Område: Reglement Kvalitet: Lokalt gitt eksamen Organisasjonsnivå: Utdanningsdirektøren Dokumentnavn: Reglement for elever og privatister som skal opp til eksamen Kapittel: 03 Dokument

Detaljer

Skolen skal informere elevene og foreldrene om retten til å klage, klagefrist og hva klagen skal inneholde.

Skolen skal informere elevene og foreldrene om retten til å klage, klagefrist og hva klagen skal inneholde. Klage på karakterer Veiledning og skjemaer for elever (foreldre/foresatte) ved klage på standpunktkarakter/manglende standpunktkarakter i fag, orden/atferd, muntlig eksamen og andre ikke-skriftlige eksamener

Detaljer

ORIENTERING OM EKSAMEN OG KLAGERETTIGHETER. Elvebakken Mai 2016

ORIENTERING OM EKSAMEN OG KLAGERETTIGHETER. Elvebakken Mai 2016 ORIENTERING OM EKSAMEN OG KLAGERETTIGHETER Elvebakken Mai 2016 Trekkregler q På Vg3 studiespesialisering skal elevene ha 4 eksamener: oobligatorisk norsk hovedmål o2 skriftlige trekkfag o1 muntlig trekkfag

Detaljer

INFORMASJON OM EKSAMEN VÅREN 2016 Vg3 PÅB

INFORMASJON OM EKSAMEN VÅREN 2016 Vg3 PÅB INFORMASJON OM EKSAMEN VÅREN 2016 Vg3 PÅB Alle elever skal opp til 3 eksamener: Skriftlig eksamen i norsk hovedmål - obligatorisk Skriftlig eksamen i et trekkfag Muntlig eller muntlig/praktisk eksamen

Detaljer

samt nedsatt karakter i orden/atferd Fylkets maler for vedtak

samt nedsatt karakter i orden/atferd Fylkets maler for vedtak Videregående skoler i Nordland Den åpne skolen Bodø 20 mars 2013 Rundskriv Varsel og vedtak om ikke vurderingsgrunnlag samt nedsatt karakter i orden/atferd Dette rundskrivet erstatter KMA 37-2011 Fra og

Detaljer

Instruks for muntlig eksamen i bergensskolen

Instruks for muntlig eksamen i bergensskolen Instruks for muntlig eksamen i bergensskolen Gjeldende fra og med våren 2007 Oppdatert 08.12.2016 1. Ansvar Ansvar for gjennomføring av muntlige eksamen er lagt på skoleeier, for grunnskolen er dette kommunen,

Detaljer

Eksamen, sluttvurdering og klagerett informasjon til elevene våren 2017

Eksamen, sluttvurdering og klagerett informasjon til elevene våren 2017 Eksamen, sluttvurdering og klagerett informasjon til elevene våren 2017 Gjennomføring av skriftlig eksamen Alle skriftlige eksamener begynner kl.0900. Frammøte i eksamenslokalet seinest kl. 0830. Det er

Detaljer

TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN

TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN Det er viktig at du og dine medelever gjør dere godt kjent med dette skrivet. Det beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. Eksamen oppleves av mange

Detaljer

Barnehage- og utdanningsavdelingen. Retningslinjer for eksamensavvikling ved norske grunnskoler i utlandet. Revidert februar 2014

Barnehage- og utdanningsavdelingen. Retningslinjer for eksamensavvikling ved norske grunnskoler i utlandet. Revidert februar 2014 Barnehage- og utdanningsavdelingen Retningslinjer for eksamensavvikling ved norske grunnskoler i utlandet Revidert februar 2014 Revidert februar 2014 Innhold Retningslinjer for eksamensavvikling for norske

Detaljer

FORELDREMØTE 10.TRINN 28.SEPTEMBER Om eksamen og søknad til vgs

FORELDREMØTE 10.TRINN 28.SEPTEMBER Om eksamen og søknad til vgs FORELDREMØTE 10.TRINN 28.SEPTEMBER 2016 Om eksamen og søknad til vgs HVA KOMMER VI INN PÅ Eksamensperioder og avslutning med Vitnemålsutdeling Om vurdering: Underveisvurdering og sluttvurdering Regler

Detaljer

Informasjon til eksamensvaktene forts.

Informasjon til eksamensvaktene forts. Informasjon til eksamensvakter Praktisk informasjon Fremmøte kl. 08.15 Vaktene møter ved resepsjonen for å hente papir og få informasjon om hvor de skal sitte. Hovedvakt får et eget hefte hvor all nødvendig

Detaljer

INFORMASJON TIL ELEVER OM EKSAMEN VÅR Lotte Valla Vassbotn/Børge Falch Olsen

INFORMASJON TIL ELEVER OM EKSAMEN VÅR Lotte Valla Vassbotn/Børge Falch Olsen INFORMASJON TIL ELEVER OM EKSAMEN VÅR 2017 26.04.2017 Lotte Valla Vassbotn/Børge Falch Olsen Hva skal vi informere om? Eksamenstrekk Offentliggjøring av trekk Praktisk gjennomføring av eksamen Evakuering

Detaljer

Instruks for muntlig eksamen i bergensskolen

Instruks for muntlig eksamen i bergensskolen Instruks for muntlig eksamen i bergensskolen Gjeldende fra og med våren 2007 Oppdatert 11.11.2013 1. Ansvar Ansvar for gjennomføring av muntlige eksamen er lagt på skoleeier, for grunnskolens vedkommende

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR AVVIKLING AV MUNTLIG OG MUNTLIG- PRAKTISK EKSAMEN FOR PRIVATISTER I OSLO

RETNINGSLINJER FOR AVVIKLING AV MUNTLIG OG MUNTLIG- PRAKTISK EKSAMEN FOR PRIVATISTER I OSLO 2013 RETNINGSLINJER FOR AVVIKLING AV MUNTLIG OG MUNTLIG- PRAKTISK EKSAMEN FOR PRIVATISTER I OSLO Privatistkontoret Utdanningsetaten i Oslo Innhold Innledning... 3 1. Privatistkontoret i Oslo... 4 1.1 Muntlig

Detaljer

Retningslinjer for eksamenskandidater ved tidligere HiNe - (Revidert høsten 2012)

Retningslinjer for eksamenskandidater ved tidligere HiNe - (Revidert høsten 2012) Retningslinjer for eksamenskandidater ved tidligere HiNe - (Revidert høsten 2012) Individuell skriftlig eksamen under tilsyn Eksamensbesvarelsen skrives på 3-lags gjennomslagsark, det må derfor benyttes

Detaljer

KLAGE PÅ KARAKTERER. Videregående opplæring. Veiledning til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER.

KLAGE PÅ KARAKTERER. Videregående opplæring. Veiledning til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER. SENTRALADMINISTRASJONEN KLAGE PÅ KARAKTERER Videregående opplæring Veiledning til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER April 2015 Side 1 av 6 GENERELLE BESTEMMELSER Denne

Detaljer

RETTLEIING OG REGLEMENT FOR EKSAMINANDER SKRIFTLIG EKSAMEN

RETTLEIING OG REGLEMENT FOR EKSAMINANDER SKRIFTLIG EKSAMEN RETTLEIING OG REGLEMENT FOR EKSAMINANDER SKRIFTLIG EKSAMEN Alle eksaminander skal før eksamen ha hvert sitt eksemplar av Reglement og rettleiing for eksaminander, og de plikter å gjøre seg kjent med innholdet

Detaljer

Erfaringer eksamen 2013. Ragnhild Sperstad Lyng, Fylkesmannnen i Nord-Trøndelag

Erfaringer eksamen 2013. Ragnhild Sperstad Lyng, Fylkesmannnen i Nord-Trøndelag Erfaringer eksamen 2013 1 Slik fordelte trekket seg i fylket: Engelsk: 624 elever Matematikk: 602 elever Norsk: 510 elever Norsk (NOR1415): 27 elever Klager: Engelsk: 6 Matematikk: 14 Norsk hovedmål: 24

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Eksamen 2016. Informasjonsmøte om eksamen, vitnemål og klage for ST Vg3 og Påbygg, Kuben VGS

Oslo kommune Utdanningsetaten. Eksamen 2016. Informasjonsmøte om eksamen, vitnemål og klage for ST Vg3 og Påbygg, Kuben VGS Eksamen 2016 Informasjonsmøte om eksamen, vitnemål og klage for ST Vg3 og Påbygg, Kuben VGS Generelt: Skriftlig eksamen offentliggjøres fredag 13.05.16 i Portalen og i klasserommet (utdeling av brev) Eksamensperiode:

Detaljer

EKSAMENSORIENTERING Bente Benjaminsen og Gry Anne Hanssen MAI 2017

EKSAMENSORIENTERING Bente Benjaminsen og Gry Anne Hanssen MAI 2017 EKSAMENSORIENTERING Bente Benjaminsen og Gry Anne Hanssen MAI 2017 FRAMMØTE Senest 30 minutter før prøven begynner, altså senest 08.30 Ha med gyldig legitimasjon Kantinebesøk før eksamen For sein til eksamen?

Detaljer

Innledning... 4 A GENERELLE RETNINGSLINJER Rektors ansvar Uttrekk Eksamensdato og -tidspunkt... 5

Innledning... 4 A GENERELLE RETNINGSLINJER Rektors ansvar Uttrekk Eksamensdato og -tidspunkt... 5 Innholdsfortegnelse Innhold Innledning... 4 A GENERELLE RETNINGSLINJER... 5 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5 2 Gjennomføring av eksamen... 5 2.1 Oppmøte og identitet...

Detaljer

INFORMASJON OM EKSAMEN VÅREN 2016 VG3 STSA, STSB, 3STR OG STF

INFORMASJON OM EKSAMEN VÅREN 2016 VG3 STSA, STSB, 3STR OG STF INFORMASJON OM EKSAMEN VÅREN 2016 VG3 STSA, STSB, 3STR OG STF Alle elevene på Vg3 innen studieforberedende utdanningsprogram skal opp til 4 eksamener Eksamen i norsk hovedmål er obligatorisk. Det tilbys

Detaljer

INFORMASJON OM EKSAMEN OG AVSLUTNING SKOLEÅRET

INFORMASJON OM EKSAMEN OG AVSLUTNING SKOLEÅRET Oslo kommune Utdanningsetaten Ulsrud videregående skole INFORMASJON OM EKSAMEN OG AVSLUTNING SKOLEÅRET 2016-17 Side 1 av 6 Innhold EKSAMENSREGLEMENT OG ORDENSREGLEMENT... 3 NÅR FÅR DU BESKJED OM SKRIFTLIG

Detaljer

Våren 2014 Avslutningsperioden for Vg3

Våren 2014 Avslutningsperioden for Vg3 Våren 2014 Avslutningsperioden for Vg3 Oversikt over viktige datoer for elever i Vg3. Informasjon om eksamen og vitnemål Skoleåret 2013/2014 Det meste står i Skolearena. Følg med på eventuelle endringer

Detaljer

Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI.

Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI. Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI. Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. 1. Definisjoner 1.1

Detaljer

Retningslinjer for eksamensgjennomføring

Retningslinjer for eksamensgjennomføring Retningslinjer for eksamensgjennomføring Utgitt av Akershus fylkeskommune, avdeling for videregående opplæring. Gjeldende fra 1. november 2017 2 Akershus fylkeskommune RETNINGSLINJER FOR EKSAMENSGJENNOMFØRING

Detaljer

Barnehage- og utdanningsavdelingen. Retningslinjer for eksamensavvikling ved norske grunnskoler i utlandet

Barnehage- og utdanningsavdelingen. Retningslinjer for eksamensavvikling ved norske grunnskoler i utlandet Barnehage- og utdanningsavdelingen Retningslinjer for eksamensavvikling ved norske grunnskoler i utlandet Revidert januar 2017 Innhold Retningslinjer for eksamensavvikling for norske grunnskoler i utlandet...

Detaljer

Endringer i forskrift til friskoleloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring

Endringer i forskrift til friskoleloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring Endringer i forskrift til friskoleloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring Gerd Gylder-Corneliussen 13.11.2015 Retten til vurdering Elever i grunn- og videregående

Detaljer

Eksamenstrekk. VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener

Eksamenstrekk. VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener EKSAMEN 2017 Eksamenstrekk VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener SKRIFTLIG: alle elever skal opp i norsk hovedmål

Detaljer

Godkjent dato: 5.2.2014, rev. mai 15

Godkjent dato: 5.2.2014, rev. mai 15 KVALITETSSYSTEM Område: Lokalt gitt eksamen Kvalitet: Gjennomføring Organisasjonsnivå: Utdanningsdirektøren Dokumentnavn: Gjennomføring av lokalt gitt eksamener Kapittel: 03 Dokument nr: 01 Godkjent dato:

Detaljer

Eksamen, sluttvurdering og klagerett informasjon til elevene våren 2017

Eksamen, sluttvurdering og klagerett informasjon til elevene våren 2017 Eksamen, sluttvurdering og klagerett informasjon til elevene våren 2017 Lokal muntlig / muntlig-praktisk eksamen eksamensdato melding om eksamen Vg1,Vg2,Vg3 onsdag 7.juni fredag 2.juni Vg1,Vg2,Vg3 torsdag

Detaljer

Skoleåret 2016/2017.

Skoleåret 2016/2017. Skoleåret 2016/2017 www.fylkesmannen.no/oppland Innhold Innledning... 3 Hva kan du klage på?... 3 Hvem kan klage på karakter?... 3 Når er klagefristen?... 3 Før du klager... 3 Hvordan klager du?... 3 Hva

Detaljer

Retningslinjer. for lokalt gitt eksamen. i grunnskolen. i Ofoten

Retningslinjer. for lokalt gitt eksamen. i grunnskolen. i Ofoten Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i grunnskolen i Ofoten Evenes, Hamarøy, Narvik, Ballangen, Tysfjord og Tjeldsund Retningslinjene gjøres gjeldende for alle skolene i region Ofoten fra og med skoleåret

Detaljer

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i grunnskolene i Bodø kommune

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i grunnskolene i Bodø kommune Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i grunnskolene i Bodø kommune Grunnlaget for retningslinjene er utarbeidet av Grunnskolekontoret i Bodø sammen med representanter fra skolelederne i Bodø kommune

Detaljer

Retningslinjer for EKSAMEN. Gjelder for videregående opplæring i Troms Fylkeskommune

Retningslinjer for EKSAMEN. Gjelder for videregående opplæring i Troms Fylkeskommune Dok.id.: 2.1.4.4.3.31 OV-S-Retningslinjer for eksamen Dok.type: Styringsdokumenter Skrevet av: Godkjent av: Versjon: Gjelder fra: Sidenr: Beate Karlsen Bjørn Inge Thomasjord 2.00 13.02.2017 1 av 30 Retningslinjer

Detaljer

EKSAMENSINFO. Innhold: s. 2 - Plikt til å holde seg orientert! s. 2 - Trekking av eksamen

EKSAMENSINFO. Innhold: s. 2 - Plikt til å holde seg orientert! s. 2 - Trekking av eksamen EKSAMENSINFO Innhold: s. 2 - Plikt til å holde seg orientert! s. 2 - Trekking av eksamen s. 2 - Oppmelding til ny eksamen s. 3 - Særskilt eksamen s. 3 Ny eksamen s. 3 Utsatt eksamen s. 3 Viktig om privatisteksamen

Detaljer

Høsten 2015 RETNINGSLINJER FOR AVVIKLING AV MUNTLIG OG MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN FOR PRIVATISTER I OSLO. Privatistkontoret Utdanningsetaten i Oslo

Høsten 2015 RETNINGSLINJER FOR AVVIKLING AV MUNTLIG OG MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN FOR PRIVATISTER I OSLO. Privatistkontoret Utdanningsetaten i Oslo Høsten 2015 RETNINGSLINJER FOR AVVIKLING AV MUNTLIG OG MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN FOR PRIVATISTER I OSLO Privatistkontoret Utdanningsetaten i Oslo Innhold Innledning... 3 Paragrafhenvisninger: Dersom ikke

Detaljer

HOVSETER SKOLE Informasjonsblad for 10. klasse våren 2017 Side 1 av 7

HOVSETER SKOLE Informasjonsblad for 10. klasse våren 2017 Side 1 av 7 Informasjonsblad for 10. klasse våren 2017 Side 1 av 7 Viktige datoer Skriftlig eksamen 12.-25. mai 29. mai 12. juni er det vanlig skole med vanlig timeplan. Muntlig eksamen 13.-20. juni Publisering av

Detaljer

EKSAMENSREGLEMENT revidert mai 2017, ref. endringer i vurderingsforskriften, Opplæringslova og Friskolelova m/forskrifter

EKSAMENSREGLEMENT revidert mai 2017, ref. endringer i vurderingsforskriften, Opplæringslova og Friskolelova m/forskrifter EKSAMENSREGLEMENT revidert mai 2017, ref. endringer i vurderingsforskriften, Opplæringslova og Friskolelova m/forskrifter Eksamensreglementet er tilgjengelig på ItsLearning, og på skolens hjemmeside. Alle

Detaljer

INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold

INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Før eksamen plikter studenten å sette seg inn i eksamensforskriften: «Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Buskerud

Detaljer

Klagebehandling 2011. Skolens saksbehandling av karakterklager

Klagebehandling 2011. Skolens saksbehandling av karakterklager Klagebehandling 2011 Skolens saksbehandling av karakterklager Innhold Innledning... 3 Klageinstansen... 3 Klagefrist... 3 Klagebehandling... 3 Skjema... 3 Generelle regler... 4 Forskrift til Opplæringslova...

Detaljer

Hva kan du klage på? Hvem kan klage på karakter? Når er klagefristen? Før du klager. Hvordan klager du?

Hva kan du klage på? Hvem kan klage på karakter? Når er klagefristen? Før du klager. Hvordan klager du? Skoleåret 2015/2016 INNHOLD Hva kan du klage på?... 1 Hvem kan klage på karakter?... 1 Når er klagefristen?... 1 Før du klager... 1 Hvordan klager du?... 1 Hva skjer med klagen din... 2 Behandlingen av

Detaljer