RETNINGSLINJER FOR NORSKE BORGERE I SØR-KOREA VED EN KRISESITUASJON

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RETNINGSLINJER FOR NORSKE BORGERE I SØR-KOREA VED EN KRISESITUASJON"

Transkript

1 RETNINGSLINJER FOR NORSKE BORGERE I SØRKOREA VED EN KRISESITUASJON Oppdatert 1 april 2009

2 Innholdsfortegnelse Oppdatert 1 april 2009Innholdsfortegnelse... 1 Innholdsfortegnelse... 2 GENERELT... 3 HVEM RETNINGSLINJENE GJELDER FOR... 3 TILTAK DEN ENKELTE KAN TREFFE... 4 REGISTRERING... 4 KONTAKT MED AMBASSADEN... 4 KRISEHÅNDTERING OG EVAKUERING... 5 KRISEHÅNDTERING I SIN ALMINNELIGHET... 5 NÆRMERE OM EVAKUERING... 6 VEDLEGG 1 PERSONLIGE OG INDIVIDUELLE FORBEREDELSER... 8 VEDLEGG 2 LOCATIONS AND FREQUENCIES OF AFN IN KOREA VEDLEGG 3 NORSKE SAMLINGSSTEDER LIST OF CONTACT POINTS VEDLEGG 4 SIRENE WARNING SIGNALS VEDLEGG 5 KOREAN EMERGENCY TELEPHONE NUMBERS IN CASE OF A CHEMICAL OR BIOLOGICAL ATTACK

3 GENERELT En krisesituasjon kan følge av en naturkatastrofe som flom eller jordskjelv, av sivil uorden, væpnet konflikt, eller ulykker av en viss størrelse, som for eksempel eksplosjon i et kjernekraftanlegg, petrokjemianlegg etc. Nedenstående retningslinjer inneholder anbefalinger om hva den enkelte bør gjøre under en krise, herunder forberedelser i forbindelse med en mulig evakuering. Retningslinjene nedenfor erstatter de som ble utsendt i fjor, datert 1. juni Retningslinjene er utarbeidet i fellesskap med ambassadene til EUlandene og den sveitsiske ambassade. Hvert land har utarbeidet sine egne retningslinjer, men alle vil i hovedsak gi de samme opplysninger. I tilfelle en evakueringssituasjon er det derfor utpekt samlingssteder der nordmenn, sveitsere og borgere fra EUland forutsettes å møtes, eventuelt for videre evakuering derfra. I tilfelle en krise oppstår, må en søke å få fatt på så mye informasjon som mulig. Lytt på amerikansk eller koreansk radio. Ambassaden vil også forsøke å fremskaffe informasjon gjennom amerikansk (AFN) og lokal (TBSeFM/KBS/MBC) radio og/eller TV. Det anbefales å ha tilgjengelig en bærbar radio (med reservebatterier) sammen med en liste over frekvenser over aktuelle stasjoner. HVEM RETNINGSLINJENE GJELDER FOR Retningslinjene er utarbeidet for norske statsborgere som enten bor eller er på besøk i Korea og for familiemedlemmer med annet statsborgerskap. Det samme gjelder for personer som ikke er norske, men som arbeider for norske bedrifter. Er slike personer registrert ved andre lands ambassader, kan de velge om de vil følge norske retningslinjer eller retningslinjer fra sin egen ambassade. Det må i en krisesituasjon forventes at sørkoreanske myndigheter vil iverksette planer for egne borgere. Familiemedlemmer med sørkoreansk statsborgerskap vil likevel kunne benytte de norske retningslinjene. Ansatte i hjemmet regnes ikke som familiemedlemmer, men retningslinjene kan anvendes også av dem. Det er viktig at nordmenn som nylig er kommet til Korea, eller andre som ikke skulle kjenne til disse retningslinjer, blir informert av andre i den norske miljøet. 3

4 TILTAK DEN ENKELTE KAN TREFFE Tiltakene er nærmere beskrevet under kapitlet Krisehåndtering og evakuering og i vedleggene. Lag de nødvendige oversikter over personlige eiendeler og gjør de nødvendige innkjøp og foreta andre forberedelser som anbefalt i vedlegg 1. Ha en oversikt over radiofrekvensene lett tilgjengelig, se vedlegg 2. Finn ut hvor ditt nærmeste samlingssted ligger, se vedlegg 3. Lær de enkelte sirenesignaler, se vedlegg 4. Hold deg generelt godt orientert om situasjonen på den koreanske halvøy. Alarmtelefoner til koreanske myndigheter ved kjemisk eller biologisk utslipp/angrep, se vedlegg 5. REGISTRERING Det henstilles til dem som ikke allerede har registrert seg eller som måtte ha endringer, å innsende de nødvendige opplysninger for ajourføring av ambassadens person og adressedatabase. Det er frivillig å registrere seg, men det vil lette ambassadens og konsulatets arbeid i en eventuell krisesituasjon. Registreringsskjema finnes på ambassadens hjemmeside: kan returneres til ambassaden pr. epost eller. telefaks. Skjemaet KONTAKT MED AMBASSADEN Ambassaden vil til enhver tid stå til rådighet for veiledning dersom man er usikker på hva som bør gjøres. Den norske ambassaden visavis Grand Hyatt Hotel i Itaewondong vil i tilfelle en krisesituasjon og evakuering fungere som samlingssted / beredsskapssenter. Norske borgere kan også møte opp på andre nasjoners kontaktpunkteret eller samlingssted, disse er listet i vedlegg 3. Telefon... (02) Telefax... (02) Oppstår en akutt situasjon må inngående samtaler bringes ned til et absolutt minimum for at ambassadens telefon ikke skal bli blokkert. Dersom telefonen ikke fungerer, kan nordmenn som er bosatt i nærheten møte opp personlig på ambassaden i Seoul. Norske borgere som oppholder seg i den sørlige delen av landet, kan ta kontakt med kontaktpersonene i Busan, Ulsan og Koje (Okpo), alle arbeider til daglig i Det Norske Veritas. Se vedlegg nr. 3 for telefonnumre og adresse. Utenriksdepartementet (Oslo)

5 Øvrige nordiske ambassader: Den svenske ambassaden... (02) /1149, Den danske ambassaden... (02) Den finske ambassaden... (02) /6223/4421 Kommunikasjonsproblemer kan føre til at ambassaden ikke kan garantere at informasjon vil nå den enkelte i tide. I så fall oppfordres til at man selv gjør sitt ytterste for å få kontakt med ambassaden eller et annet samlingssted. I en krisesituasjon kan en også prøve å etablere kontakt gjennom et av de amerikanske samlingspunktene, selv om det ikke kan garanteres at de kan gi noen assistanse. Radioen kan derfor bli den beste informasjonskilde. KRISEHÅNDTERING OG EVAKUERING KRISEHÅNDTERING I SIN ALMINNELIGHET En situasjon kan utvikle seg over tid uten at den blir kalt krise. Man vil da kunne ha tid til eventuelt å flytte til et annet sted i Korea eller forlate landet med fly på vanlig måte. En tilspisset situasjon kan også gå over, slik at det ikke blir nødvendig med evakuering. Det henstilles likevel til at anbefalingene i vedlegg 1 følges opp. En krise opptrer gjerne uventet og gir lite tid til individuell planlegging og organisering. Dette vil kunne gjelde både ved naturkatastrofer og ved større ulykker. Et spesielt aspekt er den politiske og militære situasjon på den koreanske halvøy. Det er over femti år siden Koreakrigen. I perioden har det, bortsett fra begrensede episoder, vært fredelige tilstander på halvøya. Flere tiltak er iverksatt for å normalisere forholdet mellom Nord og SørKorea. Risikoen for å måtte gjennomføre evakuering er derfor ikke stor. På den annen side kan man aldri helt utelukke at militære handlinger kan gjøre det nødvendig å starte en evakueringsprosess. Evakuering kan bestå enten i en organisert forflytning til et annet sted i Korea eller utreise til andre land. Skulle det bli valgt evakuering til et annet sted i Korea, kan utreise bli aktuelt senere. Evakuering vil måtte gjennomføres raskt. Nettopp fordi en krise kan oppstå uten varsel, anbefales det at man konkret vurderer anbefalingene i vedlegg 1 for å gjøre det enklere for seg selv dersom en krise skulle inntreffe. I tilfelle ambassaden tilrår evakuering enten til en tryggere del av Korea eller ut av landet, gjøres det oppmerksom på følgende: Deltakelse i en slik evakuering skjer fullstendig frivillig og på egen risiko Utgifter ved en evakuering må dekkes av den enkelte. Hvis det viser seg nødvendig vil ambassaden forskuttere påløpte utgifter. I så fall må det avgis en skriftlig erklæring om at utgifter i forbindelse med evakueringen vil bli refundert senere. Ambassaden vil ikke kunne bringes til ansvar for personlige skader eller tap. Barn, syke samt gravide vil bli tatt hånd om først. 5

6 NÆRMERE OM EVAKUERING Blir evakuering iverksatt, er det nyttig å være oppmerksom på de fire stadier i en evakueringsprosess: 1. Innhent først informasjon. Bli hjemme til beskjed om evakuering blir gitt. 2. Beskjed om evakuering blir gitt over radio/tv og andre medium. Man bør dra til nærmeste angitte norske samlingssted. 3. Personer i nordre og midtre deler av landet, herunder Seoul, vil kunne bli transportert videre til sørlige deler av SørKorea. Også i den sørlige del kan forflytninger finne sted. 4. Selve utreisen vil skje ved fly eller skip til et naboland. De enkelte punkter er nærmere beskrevet nedenfor. Bli hjemme, lytt på radio, vent på instrukser I tilfelle en krise der det er kort eller intet forhåndsvarsel, anbefales det ikke å evakuere på egen hånd. I Seoul og omegn kan det være hensiktsmessig å holde seg hjemme i en første fase og lytte på radio. Råd fra ambassaden kan også søkes innhentet. Dette kan også gjelde i tilfelle naturkatastrofer og større ulykker. Hvis man bor i et område der det oppstår sivil uorden, bør det vurderes på egen hånd å dra til et tryggere sted i Korea, eventuelt forlate landet. I så tilfelle bør ambassaden, om mulig, informeres om avreisen. Bekjentgjøring om evakuering Beskjed om evakuering vil bli gitt via TV, radio, telefon og/eller på annen mulig måte (eksempelvis epost hvis den fungerer). Man skal som hovedregel ikke dra til samlingsplass uten at beskjed er gitt. Beskjed om evakuering vil bli gitt av ambassaden, eventuelt kringkastet på radio over AFN, se vedlegg 2 for oversikt over frekvenser. Telefonnettet kan fort bryte sammen eller bli ødelagt, noe som vil gjøre kontakt med ambassaden vanskelig. Beskjed om evakuering kan også bli kringkastet på engelsk i form av et felles kommuniké fra EUlandenes ambassader. En slik melding om evakuering vil også gjelde for norske borgere. Har man barn på skole, kan undervisningen bli suspendert i tilfelle en tiltagende krisesituasjon. Det kan likevel ikke utelukkes at evakuering iverksettes mens barna er på skolen. Hver skole skal ha sine egne evakueringsplaner. Hver av foreldrene bør gjøre seg kjent med skolens planer. Samlingssteder Når melding har gått ut over TV, radio etc. og evakuering iverksettes, bør man så snart som mulig få samlet familiemedlemmer samt hentet frem kriseforsyninger og nødvendige dokumenter. Man skal deretter komme seg til nærmeste angitte samlingssted. Ved samlingssted kan man bli bedt om å vise frem dokumentasjon for registrering. Norske samlingsteder er som tidligere nevnt ambassaden i Seoul, konsulatet i Busan/DNVs kontor, samt aktuelle hoteller i Ulsan og Koje. EUlandenes samlingsteder/kontakt punkter kan også benyttes av nordmenn hvis det skulle vise seg vanskelig å komme seg til et norsk samlingspunkt. Et relevant utvalg av disse er oppgitt i vedlegg 3. 6

7 Nordmenn som ikke kan nå noen av disse samlingspunktene, kan også prøve å nå en av de amerikanske basene. Den militære situasjon kan likevel tilsi at man ikke får adgang. Evakuering vil i hovedsak finne sted sørover. De som bor eller oppholder seg sør for Hanelven bør derfor ikke prøve å ta seg frem til nordsiden med mindre ambassaden spesifikt anbefaler det. Det anbefales på det sterkeste at man gjør seg kjent med hvor samlingsplassene befinner seg, både den nærmeste og andre. Ikke vent til en krise oppstår. 7

8 VEDLEGG 1 PERSONLIGE OG INDIVIDUELLE FORBEREDELSER Anbefalingene nedenfor bør følges opp i god tid før en krisesituasjon måtte oppstå. Gå derfor gjennom listen og se hva som bør gjøres av egen beredskap. Ved en militær evakuering vil bare det mest nødvendige kunne bringes med. Personlige dokumenter, eiendeler og verdisaker Kontroller forsikringspolisen og lag en liste over private eiendeler og verdisaker som evt. etterlates i leiligheten. Deponer en kopi, om mulig hos bekjente eller et forsikringsselskap i hjemlandet. Kontroller at følgende personlige dokumenter er lett tilgjengelige: Pass, evt. oppholdspapirer for deg selv, din familie og eventuelle ansatte hjemme, forsikringspoliser, vaksinasjonsdokumenter og andre viktige personlige dokumenter. Penger Oppbevar noe lokal og utenlandsk (USD) valuta, og se til at kredittkort (og eventuelt sjekkhefter) er oppbevart på et lett tilgjengelig sted. Kredittkort vil særlig være praktisk ved opphold i annet land. Nødvendighetsartikler og matvarer Anskaff en batteridrevet radio. Kjøp ekstra batterier. Gå til anskaffelse av førstehjelpssaker og personlige medisiner. Ha tilgjengelig sovepose eller ulltepper, eventuelt også en luftmadrass. Gå til innkjøp av vann og en del holdbare matvarer (hermetikk, nødproviant, tørket frukt/kjøtt, etc.) nok for en uke. Frysebokser, kjøleskap og komfyrer kan stoppe pga. strømmangel. Ha også toalettsaker, hygieneartikler, spebarnsartikler, insektmidler, toalettruller o.l. Forviss deg om at du har reservelys (stearinlys, lommelykt med ekstra batterier). Ha også tilgjengelig litt kjøkkenutstyr til matlaging, eventuelt et campingsett og en primus, noen kniver og gafler. Ha tilgjengelig en liten ryggsekk til hvert voksent familiemedlem. I sekken kan legges de nødvendige dokumenter, vann og tørrproviant, radio og lommelykt, førstehjelpssaker, toalettsaker etc. tilstrekkelig for et par dager. En ryggsekk kan være praktisk da det ikke kan utelukkes at evakuering periodevis vil måtte skje til fots. Bruk av bil Som nevnt anbefales ikke at man prøver å bruke bil for å komme seg til samlingssted ved en eventuell evakuering. I tilfelle unntakstilstand vil bruk av bil kunne bli meget begrenset eller forbudt. Det anbefales likevel at bilen alltid er i brukbar stand, at bensintanken er fylt opp og at det vurderes et lite lager av bensin. 8

9 Andre tiltak Vurder å tappe vann i bøtter og badekar, anskaff ekstra forsyninger med drikkevann. Få evt. gassflasker til gasskomfyrer skiftet ut med fulle. Biologiske og kjemiske våpen Det antas at NordKorea er i besittelse av biologiske og kjemiske våpen som kan bli benyttet i en konflikt på den koreanske halvøy. I en tilspisset situasjon vil det forventes at de fleste norske borgere forlater landet med kommersielle fly og ikke vil bli berørt av en eventuell bruk av biologiske og kjemiske våpen. Det finnes mange former for slike våpen. Noen vil være effektive i nedslagsfeltet for en begrenset tid, andre kan virke over flere dager. For å beskytte deg selv mot en slik trussel vil innkjøp av gassmaske og beskyttelsesdrakt kunne redusere risikoen. Slikt utstyr krever imidlertid konstant vedlikehold, også når det ikke benyttes. Ambassaden vil ikke kunne lagre slikt utstyr for norske borgere i SørKorea. Innkjøp må i de enkelte tilfeller ordnes privat fra kommersielle leverandører. En annen måte å beskytte seg på mot virkningen av biologiske og kjemiske våpen kan være å stenge alle vinduer og dører, forsegle alle åpninger med tape, plastikk eller våte håndklær. * * * 9

10 VEDLEGG 2 LOCATIONS AND FREQUENCIES OF AFN IN KOREA 작전 지역 (Area) 위 치 (주요 송출대상) major place of broadcasting 지국소재 여 (기지명) station 부 TV(Ch) (송신출력) 할당(MHz) assignment 영상(MHz) video FM(MHz) (송신출력) AM(KHz) (송신출력) 음성(MHz) audio II SEOUL 서 울 (Youngsan Cp., Hannam Village, Cp. Market 외) (Youngsan Cp.) 34(UHF) (30k) (593) (5k) 1,530 (5k) I Uijongbu 의정부 (Cps. Red Cloud, Falling Water, Assayons, Sears, Stanley, LaGuardia 외) (Camp Falling Water) 58(UHF) (100) (737) (100) 1,161 (250) Munsan 문 산 (Cp. Pelham 외) 49(UHF) (5k) (683) (50) 1,440 (5k) 파주리 (Pajuri Area) 19(UHF) (503) , Tongduchon 동두천 (Cps. Casey, Castle, Nimble, Hovey, Mobile 외) 49(UHF) (1k) (683) (250) 1,197 (1k) Chunchon 춘 (Cp. Page) 천 2(VHF) (100) (665) 5460(57) 88.5 (50) 1,440 (250) III OSAN (Osan 49(UHF) ,359 10

11 오산 공군기지 (Osan Air Base) AB) (100) 686(683) (30) (1k) Pyongtaek 평 택 (Cp. Humphreys 외) 58(UHF) (100) (737) (50) 1,440 (1k) Wonju 원 (Cps. Eagle 외) 주 Long, 58(UHF) (100) (737) (50) 1,440 (250) IV 군산 공군기지 (Kunsan Air Base) (Kunsan AB) 49(UHF) (2.5k) (683) (250) 1,440 (1k) 광 (Kwangju) 주 88.5 (50) DAEGU 대 구 (Cps. Walker, Henry, George 외) (Camp Walker) 12(VHF) (1k) (207) (1k) 1,080 (5k) Waegwan 왜 (Cp. Carroll) 관 49(UHF) (100) (683) ,080 (250) Chinhae 진 (Chinhae 외) 해 NS 2(VHF) (100) 5460(57) (50) 1,512 (250) Pohang 포 항 (Cp. Libby 외) 1,512 (250) BUSAN 부 (Cp. 산 Hialeah 88.1 (250) 1,260 (5k) 11

12 외) CHEJU 제 (Chejudo Recreation Area) 주 1,512 (50) 12

13 VEDLEGG 3 NORSKE SAMLINGSSTEDER NB! Disse samlingsstedene skal kun benyttes ved dersom en evakuering er besluttet av norske myndigheter. SEOUL Grand Hyatt Seoul Tel: Hannam 2Dong, YongsanKu, Seoul Fax: Contact : Royal Norwegian Embassy Duty Officer call BUSAN Hotel Novotel Tel : , JungDong, Haeundaegu, Busan, Korea Fax : Contact : Honorary Consul Mr. Trond Schistad (DNV) Cell phone : ULSAN Huyndai Hotel 283 Chunha1dong, Donggu, Ulsan , Korea Tel: Fax : Contact : DNV Local Area Manager or Mr. Trond Schistad (DNV) Cell phone : OKPO Admiral Hotel 3304 Okpo 1dong, Geoje, Gyeongsangnamdo, Tel: Fax : Contact : DNV Local Area Manager or Mr. Trond Schistad (DNV) Cell phone :

14 LIST OF CONTACT POINTS A. Seoul North of the Han River I. SONGBUKGU 1. Residence Ambassador of Norway Tel: , Songbukdong 2. Residence Ambassador of Germany , Songbukdong Tel : Residence Ambassador of Portugal 3145, Songbukdong (opposite Gilsangsa) Tel : Residence Ambassador of Sweden 27, Songbukdong Tel : website: 5. Residence Ambassador of Greece 1145, Songbukdong Tel: Residence Ambassador of Finland 15217, Songbukdong Tel /1 7. Residence Ambassador of Ireland 15131, Songbukdong Tel : Residence Ambassador of Austria , Songbukdong2 Tel: II. JONGNOGU 1. Embassy of Switzerland 3210, Songwoldong Tel: ~14 2. Embassy of Finland Tel : (1602 Kyobo Building, 1 Jongo 1ga, Jongnogu) Fax : Austrian Embassy Tel: (Kyobo Bldg. 1 Jongno 1ga, Jongnogu) 4. Royal Netherlands Embassy Tel: (Kyobo Bldg. 1 Jongno 1ga, Jongnogu) website: III. SEODAEMUNGU 14

15 1. Embassy of France Tel: , Hapdong Tel: Seoul Foreign School 55, Yonheedong Tel: IV. YONGSANGU 1. Embassy of Norway Tel : , Itaewondong website: 2. German Contact Point German Cultural Institute (Goethe Institute) 3391, Huamdong Tel : ~ 3 3. German Contact Point German School 413, Hannamdong Tel : Residence Ambassador of the Netherlands 185, Dongbinggodong Tel : Residence Ambassador of Spain 72652, Hannamdong Tel : Embassy of Italy 1398, Hannamdong Tel : ~ 5 7. Italian Contact Point Franciscan Church 707 Hannamdong Tel : Residence Ambassador of Denmark 186 Dongbinggodong Tel : Residence Ambassador of Belgium 1021, Itaewon 1dong Tel : Embassy of Bulgaria 72342, Hannam 2dong Tel: /6 11 Residence Ambassador of Bulgaria 25866, Itaewondong Tel: V. CHUNGGU 1. Embassy of the United Kingdom Taepyeongno 40, 4 Jeongdong, Junggu, Tel :

16 Β. Seoul South of the Han River VI. SEOCHOGU 1. French Contact Point French School 83, Banpo 4dong Tel : VII. KANGNAMGU 1. Renaissance Hotel 676, Yeoksamdong Tel : German Contact Point BMW Plant (Garage in Kangnam) Tel: C. Outside Seoul 1. BUSAN Royal Norwegian Honorary Consulate Tel : th Floor, Kolon Bldg., Namchong 1dong, Syuonggu Fax : Busan Contact : Mr. Trond Schistad (DNV) : Honorary Consulate of Belgium Tel : YeonsanDong, YeonjeGu Busan Fax : Honorary Consulate of Germany Tel: th Floor, Korean Express Bldg., Fax: ga, Jungangdong, Junggu Busan Alliance Francaise Tel : Dongsung bid, 1st floor, Choryang 3dong, Donggu, Busan Mr. Kim HyungSoo (point de contact: M. Hubert Sévin, directeur d l'alliance Francaise) United Kingdom Honorary Vice Consul Tel : Hyopsung Shipping Corporation 12th floor Yoochang Building 252, 4ka Chumgdangdong ChungKu,

17 2. ULSAN Det Norske Veritas DNV Tel : , Contact: Local Manager Fax : C/o Hyundai Heavy Industries Co. Ltd. 1, Cheonhadong, Dongku, Ulsan Samlingssted: Hyundai Hotel, 283 Chunha1dong, Donggu, Ulsan Italian Contact Point: Tel / 6845 HYUNDAI MIPO DOCKYARD Fax Bangeodong Donggu ULSAN KYUNGNAM/KOJE Det Norske Veritas DNV Tel : ~50 Contact: Local Area Manager Fax : Samlingssted: Admiral Hotel, 3304 Okpo 1dong, Geoje, Gyeongsangnamdo, WAEGWAN Germany; Bonedictine Monastery Waegwan Tel : , Waegwandong, WaegwanEub Chilogokgun, Kyoungbuk 17

18 VEDLEGG 4 SIRENE WARNING SIGNALS 3 MINUTES CONSTANT SOUND = WARNING / SEEK SHELTER 1 MINUTE CHANGING SOUND = AIR ATTACK WILL START / STAY IN SHELTER After attack sirens, if there is a 1 minute constant sound, it will be safe in 5 minutes. 18

19 VEDLEGG 5 KOREAN EMERGENCY TELEPHONE NUMBERS IN CASE OF A CHEMICAL OR BIOLOGICAL ATTACK Police general telephone numbers : 112 Fire rescue team: 119 National Police Agency 209, Migeundong Sudaemungu Seoul, Tel : Antiterrorist division : Mr HWANG SeWoong Tel : / National Health Institute (Korea Centers for Disease Control & Prevention) 5, Nokbeondong Unpyonggu Seoul Tel: Department of infectious disease control Division of communicable disease control: Tel: ~4 Emergency room biochemical antiterrorism (24 hrs): Tel: /6 19

Klar for avgang. - viktig informasjon for et godt studieopphold i utlandet

Klar for avgang. - viktig informasjon for et godt studieopphold i utlandet Klar for avgang - viktig informasjon for et godt studieopphold i utlandet Innhold: Før du reiser. s. 4 Under oppholdet. s. 7 Viktig om sikkerhet. s. 9 Kontrakt for utvekslingsopphold. s. 11 2 Kjære utenlandsstudent!

Detaljer

Klar for avgang. - viktig informasjon for et godt studieopphold i utlandet

Klar for avgang. - viktig informasjon for et godt studieopphold i utlandet Klar for avgang - viktig informasjon for et godt studieopphold i utlandet Innhold: Før du reiser. s. 4 Under oppholdet. s. 7 Viktig om sikkerhet. s. 9 Kontrakt for utvekslingsopphold. s. 11 2 Kjære utenlandsstudent!

Detaljer

Vedlegg 5. Definisjoner

Vedlegg 5. Definisjoner Vedlegg 5 Beredskapsplan for studenter på studierelaterte utenlandsopphold Formålet med planen er å gjøre utenlandsopphold tryggere for våre studenter og redusere risikoen for at alvorlige og uheldige

Detaljer

Klar for avgang - viktig informasjon for et godt. studieopphold i utlandet

Klar for avgang - viktig informasjon for et godt. studieopphold i utlandet Klar for avgang - viktig informasjon for et godt studieopphold i utlandet Kjære utenlandsstudent! Tiden for avreise til ditt nye studieland nærmer seg med stormskritt! Etter lange forberedelser begynner

Detaljer

HJEMSENDELSE AV ALVORLIG PSYKISK SYKE

HJEMSENDELSE AV ALVORLIG PSYKISK SYKE HJEMSENDELSE AV ALVORLIG PSYKISK SYKE Gjennomføring av pasienttransporter til og fra utlandet IS-1560 1 Heftets tittel: Hjemsendelse av alvorlig psykisk syke. Gjennomføring av pasienttransporter til og

Detaljer

Utvisning. Oversikt over regler og prosedyrer

Utvisning. Oversikt over regler og prosedyrer Utvisning Oversikt over regler og prosedyrer Denne brosjyren er utarbeidet av Utlendingsrettsgruppa på Juss- Buss. Sist oppdatert og revidert januar 2006. 1 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning 2 2. Hva

Detaljer

Beredskapsplan. for. Høgskolen i Telemark

Beredskapsplan. for. Høgskolen i Telemark Beredskapsplan for Høgskolen i Telemark 1. Innledning... 3 2. Krise og beredskap... 4 3. Formål og prinsipper... 5 4. Varslingsliste... 6 5. Kriseledelse... 8 6. Krisescenario... 10 7. Informasjonshåndtering...

Detaljer

ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN

ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN Viktige telefonnumre: BRANN 110 AMBULANSE 113 POLITI 112 Strømstans Vannskader Innbrudd/hærverk Dagtid: 5523 Vakttelefon: 48 21 84 14 Drift og utbygging Meldes: Postmottak.

Detaljer

Kriseberedskapsplan for HiG/HiL-studenter i utlandet

Kriseberedskapsplan for HiG/HiL-studenter i utlandet Kriseberedskapsplan for HiG/HiL-studenter i utlandet Formålet med kriseberedskapsplanen er at HiG/HiL skal være best mulig forberedt dersom en krise skulle ramme høgskolenes studenter som oppholder seg

Detaljer

Kriseberedskapsplan for HiL-studenter i utlandet

Kriseberedskapsplan for HiL-studenter i utlandet Kriseberedskapsplan for HiL-studenter i utlandet Formålet med kriseberedskapsplanen er at HiL skal være best mulig forberedt dersom en krise skulle ramme høgskolenes studenter som oppholder seg i utlandet,

Detaljer

Trygg i utlandet. Sikkerhet ved studieopphold i utlandet i regi av NIH

Trygg i utlandet. Sikkerhet ved studieopphold i utlandet i regi av NIH Trygg i utlandet Sikkerhet ved studieopphold i utlandet i regi av NIH Trygg i utlandet Før du drar... Helseforsikring Under utenlandsstudiene har du rett til dekning av helsetjenester gjennom Arbeids-

Detaljer

Reiseklar - Råd og hjelp til nordmenn som reiser i utlandet

Reiseklar - Råd og hjelp til nordmenn som reiser i utlandet Utenriksdepartementet Reiseklar - Råd og hjelp til nordmenn som reiser i utlandet 2 Innholdsregister - Index 1. Gode råd 5 Sjekkliste før avreise 6 Forholdsregler under reisen 9 2. Reiser i europa 11 Pass

Detaljer

HØGSKOLEN I GJØVIK Kvalitetssystem for HiG. Beredskapsplan. ved krise, ulykke, død

HØGSKOLEN I GJØVIK Kvalitetssystem for HiG. Beredskapsplan. ved krise, ulykke, død HØGSKOLEN I GJØVIK Kvalitetssystem for HiG Beredskapsplan ved krise, ulykke, død Forord Målet for beredskapsplanen er at høgskolen skal være best mulig forberedt til å møte kriser, sorg og ulykker blant

Detaljer

TRYGG I UTLANDET. Sikkerhetsbrosjyre for studieopphold i utlandet i regi av uio

TRYGG I UTLANDET. Sikkerhetsbrosjyre for studieopphold i utlandet i regi av uio TRYGG I UTLANDET Sikkerhetsbrosjyre for studieopphold i utlandet i regi av uio FØR DU DRAR PÅ UTENLANDSOPPHOLD må du selv huske på følgende: Helseforsikring Under utenlandsstudiene har du rett til dekning

Detaljer

BARNEBORTFØRINGSSAKER FOR DOMSTOLEN

BARNEBORTFØRINGSSAKER FOR DOMSTOLEN BARNEBORTFØRINGSSAKER FOR DOMSTOLEN En veileder Anne Marie Selvaag Forord Hvis et barn bortføres fra en annen stat til Norge, er det tingrettene her som avgjør om barnet skal tilbakeleveres eller ikke.

Detaljer

Reiseforsikring PLUSS & TOTAL/BASIS

Reiseforsikring PLUSS & TOTAL/BASIS Reiseforsikring PLUSS & TOTAL/BASIS Ingen egenandel? Forsinket fremmøte? Hjelp på plass? Erstatningsreise? Reis med rett forsikring Europ Assistances reiseforsikring, PLUSS og TOTAL/ BASIS, gir deg omfattende

Detaljer

Samsungs almenne kjøpsvilkår for forbrukere (e-handel)

Samsungs almenne kjøpsvilkår for forbrukere (e-handel) Samsungs almenne kjøpsvilkår for forbrukere (e-handel) 2012-10-12 Disse vilkårene ( Kjøpsvilkårene ) gjelder for samtlige kjøpsavtaler som du som forbruker inngår med Samsung Electronics Nordic AB ( Samsung

Detaljer

SIKKER REISE. Sikkerhetsråd for delegasjoner og medreisende på reiser til utlandet.

SIKKER REISE. Sikkerhetsråd for delegasjoner og medreisende på reiser til utlandet. SIKKER REISE Sikkerhetsråd for delegasjoner og medreisende på reiser til utlandet. 1 Forord Ved reiser til utlandet kan man komme opp i situasjoner hvor egen sikkerhet blir truet. Det er mange måter du

Detaljer

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA IS-2313 Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA 2 // INNHOLD // 3 Innhold FORORD... 5 1. GRUNNLEGGENDE OM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE... 7 1.1 Hva er brukerstyrt personlig assistanse?...

Detaljer

Manual for faglige ledere

Manual for faglige ledere Manual for faglige ledere av Horst Trodler ABB Training Centre Rhein-Neckar GMbh Innhold Forord Fordelene ved utvekslingsprogrammer Forventninger fra faglige leder Hvordan håndtere en utplassering? Å finne

Detaljer

Samsungs almenne kjøpsvilkår for forbrukere (e-handel)

Samsungs almenne kjøpsvilkår for forbrukere (e-handel) Samsungs almenne kjøpsvilkår for forbrukere (e-handel) 2012-10-12 Disse vilkårene ( Kjøpsvilkårene ) gjelder for samtlige kjøpsavtaler som du som forbruker inngår med Samsung Electronics Nordic AB ( Samsung

Detaljer

Veileder, mars 2005. Norske familier som flytter med barn til utlandet

Veileder, mars 2005. Norske familier som flytter med barn til utlandet Veileder, mars 2005 Norske familier som flytter med barn til utlandet 2 Innhold 3 1. INNLEDNING...............................................................5 2. NÅR FAMILIEN FLYTTER HVA MÅ DE PASSE PÅ?.............................6

Detaljer

Konflikt Streik - Lockout

Konflikt Streik - Lockout Innhold Streik - Lockout... 2 Innledning... 2 Forhandlingenes gang... 2 Brudd i forhandlingene... 2 Former for streik... 2 Regionkontorene... 3 Streikekomité i regionen... 3 Streikekomité i avdelingen...

Detaljer

Tiltak mot tvangsekteskap

Tiltak mot tvangsekteskap Veileder Utgitt av: Barne- og familiedepartementet Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer av denne publikasjonen fra: Statens forvaltningstjeneste Informasjonsforvaltning Postboks 8169

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

TUNSBERG BISPEDØMMES PLAN VED ULYKKER OG KATASTROFER. Revidert plan pr. 20.02.2013

TUNSBERG BISPEDØMMES PLAN VED ULYKKER OG KATASTROFER. Revidert plan pr. 20.02.2013 TUNSBERG BISPEDØMMES PLAN VED ULYKKER OG KATASTROFER 2013 Revidert plan pr. 20.02.2013 Innholdsfortegnelse BISPEDØMMETS PLAN VED ULYKKER OG KATASTROFER 1. Innledning s. 3 2. Den sivile beredskap s. 4 2.1

Detaljer

Cloud computing: Rettslige utfordringer ved bruk av nettskyen

Cloud computing: Rettslige utfordringer ved bruk av nettskyen Cloud computing: Rettslige utfordringer ved bruk av nettskyen Temaet for denne artikkelen er det rettslige rammeverket for nettskyen, og hvilke juridiske utfordringer en virksomhet må være oppmerksom på

Detaljer

Beredskapsplan for kriser og alvorlige hendelser ved Høgskolen i Nesna. Versjon 1 2014

Beredskapsplan for kriser og alvorlige hendelser ved Høgskolen i Nesna. Versjon 1 2014 Beredskapsplan for kriser og alvorlige hendelser ved Høgskolen i Nesna Versjon 1 2014 Innhold 1 OM BEREDSKAPSPLANEN... 4 Omfang... 4 Prinsipper for høgskolens beredskapsledelse... 6 Oppdatering av planen

Detaljer

11 Inn på tunet. KSL-standard

11 Inn på tunet. KSL-standard Utfylt Sjekkliste egenrevisjon skal være tilgjengelig på gården, enten elektronisk via KSLs bondeweb (www.matmerk.no) eller på utfylt skjema. LA U K K VA L KSL-standard I ET I T S SYST EM TE NDBR Versjon

Detaljer