RETNINGSLINJER FOR NORSKE BORGERE I SØR-KOREA VED EN KRISESITUASJON

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RETNINGSLINJER FOR NORSKE BORGERE I SØR-KOREA VED EN KRISESITUASJON"

Transkript

1 RETNINGSLINJER FOR NORSKE BORGERE I SØRKOREA VED EN KRISESITUASJON Oppdatert 1 april 2009

2 Innholdsfortegnelse Oppdatert 1 april 2009Innholdsfortegnelse... 1 Innholdsfortegnelse... 2 GENERELT... 3 HVEM RETNINGSLINJENE GJELDER FOR... 3 TILTAK DEN ENKELTE KAN TREFFE... 4 REGISTRERING... 4 KONTAKT MED AMBASSADEN... 4 KRISEHÅNDTERING OG EVAKUERING... 5 KRISEHÅNDTERING I SIN ALMINNELIGHET... 5 NÆRMERE OM EVAKUERING... 6 VEDLEGG 1 PERSONLIGE OG INDIVIDUELLE FORBEREDELSER... 8 VEDLEGG 2 LOCATIONS AND FREQUENCIES OF AFN IN KOREA VEDLEGG 3 NORSKE SAMLINGSSTEDER LIST OF CONTACT POINTS VEDLEGG 4 SIRENE WARNING SIGNALS VEDLEGG 5 KOREAN EMERGENCY TELEPHONE NUMBERS IN CASE OF A CHEMICAL OR BIOLOGICAL ATTACK

3 GENERELT En krisesituasjon kan følge av en naturkatastrofe som flom eller jordskjelv, av sivil uorden, væpnet konflikt, eller ulykker av en viss størrelse, som for eksempel eksplosjon i et kjernekraftanlegg, petrokjemianlegg etc. Nedenstående retningslinjer inneholder anbefalinger om hva den enkelte bør gjøre under en krise, herunder forberedelser i forbindelse med en mulig evakuering. Retningslinjene nedenfor erstatter de som ble utsendt i fjor, datert 1. juni Retningslinjene er utarbeidet i fellesskap med ambassadene til EUlandene og den sveitsiske ambassade. Hvert land har utarbeidet sine egne retningslinjer, men alle vil i hovedsak gi de samme opplysninger. I tilfelle en evakueringssituasjon er det derfor utpekt samlingssteder der nordmenn, sveitsere og borgere fra EUland forutsettes å møtes, eventuelt for videre evakuering derfra. I tilfelle en krise oppstår, må en søke å få fatt på så mye informasjon som mulig. Lytt på amerikansk eller koreansk radio. Ambassaden vil også forsøke å fremskaffe informasjon gjennom amerikansk (AFN) og lokal (TBSeFM/KBS/MBC) radio og/eller TV. Det anbefales å ha tilgjengelig en bærbar radio (med reservebatterier) sammen med en liste over frekvenser over aktuelle stasjoner. HVEM RETNINGSLINJENE GJELDER FOR Retningslinjene er utarbeidet for norske statsborgere som enten bor eller er på besøk i Korea og for familiemedlemmer med annet statsborgerskap. Det samme gjelder for personer som ikke er norske, men som arbeider for norske bedrifter. Er slike personer registrert ved andre lands ambassader, kan de velge om de vil følge norske retningslinjer eller retningslinjer fra sin egen ambassade. Det må i en krisesituasjon forventes at sørkoreanske myndigheter vil iverksette planer for egne borgere. Familiemedlemmer med sørkoreansk statsborgerskap vil likevel kunne benytte de norske retningslinjene. Ansatte i hjemmet regnes ikke som familiemedlemmer, men retningslinjene kan anvendes også av dem. Det er viktig at nordmenn som nylig er kommet til Korea, eller andre som ikke skulle kjenne til disse retningslinjer, blir informert av andre i den norske miljøet. 3

4 TILTAK DEN ENKELTE KAN TREFFE Tiltakene er nærmere beskrevet under kapitlet Krisehåndtering og evakuering og i vedleggene. Lag de nødvendige oversikter over personlige eiendeler og gjør de nødvendige innkjøp og foreta andre forberedelser som anbefalt i vedlegg 1. Ha en oversikt over radiofrekvensene lett tilgjengelig, se vedlegg 2. Finn ut hvor ditt nærmeste samlingssted ligger, se vedlegg 3. Lær de enkelte sirenesignaler, se vedlegg 4. Hold deg generelt godt orientert om situasjonen på den koreanske halvøy. Alarmtelefoner til koreanske myndigheter ved kjemisk eller biologisk utslipp/angrep, se vedlegg 5. REGISTRERING Det henstilles til dem som ikke allerede har registrert seg eller som måtte ha endringer, å innsende de nødvendige opplysninger for ajourføring av ambassadens person og adressedatabase. Det er frivillig å registrere seg, men det vil lette ambassadens og konsulatets arbeid i en eventuell krisesituasjon. Registreringsskjema finnes på ambassadens hjemmeside: kan returneres til ambassaden pr. epost eller. telefaks. Skjemaet KONTAKT MED AMBASSADEN Ambassaden vil til enhver tid stå til rådighet for veiledning dersom man er usikker på hva som bør gjøres. Den norske ambassaden visavis Grand Hyatt Hotel i Itaewondong vil i tilfelle en krisesituasjon og evakuering fungere som samlingssted / beredsskapssenter. Norske borgere kan også møte opp på andre nasjoners kontaktpunkteret eller samlingssted, disse er listet i vedlegg 3. Telefon... (02) Telefax... (02) Oppstår en akutt situasjon må inngående samtaler bringes ned til et absolutt minimum for at ambassadens telefon ikke skal bli blokkert. Dersom telefonen ikke fungerer, kan nordmenn som er bosatt i nærheten møte opp personlig på ambassaden i Seoul. Norske borgere som oppholder seg i den sørlige delen av landet, kan ta kontakt med kontaktpersonene i Busan, Ulsan og Koje (Okpo), alle arbeider til daglig i Det Norske Veritas. Se vedlegg nr. 3 for telefonnumre og adresse. Utenriksdepartementet (Oslo)

5 Øvrige nordiske ambassader: Den svenske ambassaden... (02) /1149, Den danske ambassaden... (02) Den finske ambassaden... (02) /6223/4421 Kommunikasjonsproblemer kan føre til at ambassaden ikke kan garantere at informasjon vil nå den enkelte i tide. I så fall oppfordres til at man selv gjør sitt ytterste for å få kontakt med ambassaden eller et annet samlingssted. I en krisesituasjon kan en også prøve å etablere kontakt gjennom et av de amerikanske samlingspunktene, selv om det ikke kan garanteres at de kan gi noen assistanse. Radioen kan derfor bli den beste informasjonskilde. KRISEHÅNDTERING OG EVAKUERING KRISEHÅNDTERING I SIN ALMINNELIGHET En situasjon kan utvikle seg over tid uten at den blir kalt krise. Man vil da kunne ha tid til eventuelt å flytte til et annet sted i Korea eller forlate landet med fly på vanlig måte. En tilspisset situasjon kan også gå over, slik at det ikke blir nødvendig med evakuering. Det henstilles likevel til at anbefalingene i vedlegg 1 følges opp. En krise opptrer gjerne uventet og gir lite tid til individuell planlegging og organisering. Dette vil kunne gjelde både ved naturkatastrofer og ved større ulykker. Et spesielt aspekt er den politiske og militære situasjon på den koreanske halvøy. Det er over femti år siden Koreakrigen. I perioden har det, bortsett fra begrensede episoder, vært fredelige tilstander på halvøya. Flere tiltak er iverksatt for å normalisere forholdet mellom Nord og SørKorea. Risikoen for å måtte gjennomføre evakuering er derfor ikke stor. På den annen side kan man aldri helt utelukke at militære handlinger kan gjøre det nødvendig å starte en evakueringsprosess. Evakuering kan bestå enten i en organisert forflytning til et annet sted i Korea eller utreise til andre land. Skulle det bli valgt evakuering til et annet sted i Korea, kan utreise bli aktuelt senere. Evakuering vil måtte gjennomføres raskt. Nettopp fordi en krise kan oppstå uten varsel, anbefales det at man konkret vurderer anbefalingene i vedlegg 1 for å gjøre det enklere for seg selv dersom en krise skulle inntreffe. I tilfelle ambassaden tilrår evakuering enten til en tryggere del av Korea eller ut av landet, gjøres det oppmerksom på følgende: Deltakelse i en slik evakuering skjer fullstendig frivillig og på egen risiko Utgifter ved en evakuering må dekkes av den enkelte. Hvis det viser seg nødvendig vil ambassaden forskuttere påløpte utgifter. I så fall må det avgis en skriftlig erklæring om at utgifter i forbindelse med evakueringen vil bli refundert senere. Ambassaden vil ikke kunne bringes til ansvar for personlige skader eller tap. Barn, syke samt gravide vil bli tatt hånd om først. 5

6 NÆRMERE OM EVAKUERING Blir evakuering iverksatt, er det nyttig å være oppmerksom på de fire stadier i en evakueringsprosess: 1. Innhent først informasjon. Bli hjemme til beskjed om evakuering blir gitt. 2. Beskjed om evakuering blir gitt over radio/tv og andre medium. Man bør dra til nærmeste angitte norske samlingssted. 3. Personer i nordre og midtre deler av landet, herunder Seoul, vil kunne bli transportert videre til sørlige deler av SørKorea. Også i den sørlige del kan forflytninger finne sted. 4. Selve utreisen vil skje ved fly eller skip til et naboland. De enkelte punkter er nærmere beskrevet nedenfor. Bli hjemme, lytt på radio, vent på instrukser I tilfelle en krise der det er kort eller intet forhåndsvarsel, anbefales det ikke å evakuere på egen hånd. I Seoul og omegn kan det være hensiktsmessig å holde seg hjemme i en første fase og lytte på radio. Råd fra ambassaden kan også søkes innhentet. Dette kan også gjelde i tilfelle naturkatastrofer og større ulykker. Hvis man bor i et område der det oppstår sivil uorden, bør det vurderes på egen hånd å dra til et tryggere sted i Korea, eventuelt forlate landet. I så tilfelle bør ambassaden, om mulig, informeres om avreisen. Bekjentgjøring om evakuering Beskjed om evakuering vil bli gitt via TV, radio, telefon og/eller på annen mulig måte (eksempelvis epost hvis den fungerer). Man skal som hovedregel ikke dra til samlingsplass uten at beskjed er gitt. Beskjed om evakuering vil bli gitt av ambassaden, eventuelt kringkastet på radio over AFN, se vedlegg 2 for oversikt over frekvenser. Telefonnettet kan fort bryte sammen eller bli ødelagt, noe som vil gjøre kontakt med ambassaden vanskelig. Beskjed om evakuering kan også bli kringkastet på engelsk i form av et felles kommuniké fra EUlandenes ambassader. En slik melding om evakuering vil også gjelde for norske borgere. Har man barn på skole, kan undervisningen bli suspendert i tilfelle en tiltagende krisesituasjon. Det kan likevel ikke utelukkes at evakuering iverksettes mens barna er på skolen. Hver skole skal ha sine egne evakueringsplaner. Hver av foreldrene bør gjøre seg kjent med skolens planer. Samlingssteder Når melding har gått ut over TV, radio etc. og evakuering iverksettes, bør man så snart som mulig få samlet familiemedlemmer samt hentet frem kriseforsyninger og nødvendige dokumenter. Man skal deretter komme seg til nærmeste angitte samlingssted. Ved samlingssted kan man bli bedt om å vise frem dokumentasjon for registrering. Norske samlingsteder er som tidligere nevnt ambassaden i Seoul, konsulatet i Busan/DNVs kontor, samt aktuelle hoteller i Ulsan og Koje. EUlandenes samlingsteder/kontakt punkter kan også benyttes av nordmenn hvis det skulle vise seg vanskelig å komme seg til et norsk samlingspunkt. Et relevant utvalg av disse er oppgitt i vedlegg 3. 6

7 Nordmenn som ikke kan nå noen av disse samlingspunktene, kan også prøve å nå en av de amerikanske basene. Den militære situasjon kan likevel tilsi at man ikke får adgang. Evakuering vil i hovedsak finne sted sørover. De som bor eller oppholder seg sør for Hanelven bør derfor ikke prøve å ta seg frem til nordsiden med mindre ambassaden spesifikt anbefaler det. Det anbefales på det sterkeste at man gjør seg kjent med hvor samlingsplassene befinner seg, både den nærmeste og andre. Ikke vent til en krise oppstår. 7

8 VEDLEGG 1 PERSONLIGE OG INDIVIDUELLE FORBEREDELSER Anbefalingene nedenfor bør følges opp i god tid før en krisesituasjon måtte oppstå. Gå derfor gjennom listen og se hva som bør gjøres av egen beredskap. Ved en militær evakuering vil bare det mest nødvendige kunne bringes med. Personlige dokumenter, eiendeler og verdisaker Kontroller forsikringspolisen og lag en liste over private eiendeler og verdisaker som evt. etterlates i leiligheten. Deponer en kopi, om mulig hos bekjente eller et forsikringsselskap i hjemlandet. Kontroller at følgende personlige dokumenter er lett tilgjengelige: Pass, evt. oppholdspapirer for deg selv, din familie og eventuelle ansatte hjemme, forsikringspoliser, vaksinasjonsdokumenter og andre viktige personlige dokumenter. Penger Oppbevar noe lokal og utenlandsk (USD) valuta, og se til at kredittkort (og eventuelt sjekkhefter) er oppbevart på et lett tilgjengelig sted. Kredittkort vil særlig være praktisk ved opphold i annet land. Nødvendighetsartikler og matvarer Anskaff en batteridrevet radio. Kjøp ekstra batterier. Gå til anskaffelse av førstehjelpssaker og personlige medisiner. Ha tilgjengelig sovepose eller ulltepper, eventuelt også en luftmadrass. Gå til innkjøp av vann og en del holdbare matvarer (hermetikk, nødproviant, tørket frukt/kjøtt, etc.) nok for en uke. Frysebokser, kjøleskap og komfyrer kan stoppe pga. strømmangel. Ha også toalettsaker, hygieneartikler, spebarnsartikler, insektmidler, toalettruller o.l. Forviss deg om at du har reservelys (stearinlys, lommelykt med ekstra batterier). Ha også tilgjengelig litt kjøkkenutstyr til matlaging, eventuelt et campingsett og en primus, noen kniver og gafler. Ha tilgjengelig en liten ryggsekk til hvert voksent familiemedlem. I sekken kan legges de nødvendige dokumenter, vann og tørrproviant, radio og lommelykt, førstehjelpssaker, toalettsaker etc. tilstrekkelig for et par dager. En ryggsekk kan være praktisk da det ikke kan utelukkes at evakuering periodevis vil måtte skje til fots. Bruk av bil Som nevnt anbefales ikke at man prøver å bruke bil for å komme seg til samlingssted ved en eventuell evakuering. I tilfelle unntakstilstand vil bruk av bil kunne bli meget begrenset eller forbudt. Det anbefales likevel at bilen alltid er i brukbar stand, at bensintanken er fylt opp og at det vurderes et lite lager av bensin. 8

9 Andre tiltak Vurder å tappe vann i bøtter og badekar, anskaff ekstra forsyninger med drikkevann. Få evt. gassflasker til gasskomfyrer skiftet ut med fulle. Biologiske og kjemiske våpen Det antas at NordKorea er i besittelse av biologiske og kjemiske våpen som kan bli benyttet i en konflikt på den koreanske halvøy. I en tilspisset situasjon vil det forventes at de fleste norske borgere forlater landet med kommersielle fly og ikke vil bli berørt av en eventuell bruk av biologiske og kjemiske våpen. Det finnes mange former for slike våpen. Noen vil være effektive i nedslagsfeltet for en begrenset tid, andre kan virke over flere dager. For å beskytte deg selv mot en slik trussel vil innkjøp av gassmaske og beskyttelsesdrakt kunne redusere risikoen. Slikt utstyr krever imidlertid konstant vedlikehold, også når det ikke benyttes. Ambassaden vil ikke kunne lagre slikt utstyr for norske borgere i SørKorea. Innkjøp må i de enkelte tilfeller ordnes privat fra kommersielle leverandører. En annen måte å beskytte seg på mot virkningen av biologiske og kjemiske våpen kan være å stenge alle vinduer og dører, forsegle alle åpninger med tape, plastikk eller våte håndklær. * * * 9

10 VEDLEGG 2 LOCATIONS AND FREQUENCIES OF AFN IN KOREA 작전 지역 (Area) 위 치 (주요 송출대상) major place of broadcasting 지국소재 여 (기지명) station 부 TV(Ch) (송신출력) 할당(MHz) assignment 영상(MHz) video FM(MHz) (송신출력) AM(KHz) (송신출력) 음성(MHz) audio II SEOUL 서 울 (Youngsan Cp., Hannam Village, Cp. Market 외) (Youngsan Cp.) 34(UHF) (30k) (593) (5k) 1,530 (5k) I Uijongbu 의정부 (Cps. Red Cloud, Falling Water, Assayons, Sears, Stanley, LaGuardia 외) (Camp Falling Water) 58(UHF) (100) (737) (100) 1,161 (250) Munsan 문 산 (Cp. Pelham 외) 49(UHF) (5k) (683) (50) 1,440 (5k) 파주리 (Pajuri Area) 19(UHF) (503) , Tongduchon 동두천 (Cps. Casey, Castle, Nimble, Hovey, Mobile 외) 49(UHF) (1k) (683) (250) 1,197 (1k) Chunchon 춘 (Cp. Page) 천 2(VHF) (100) (665) 5460(57) 88.5 (50) 1,440 (250) III OSAN (Osan 49(UHF) ,359 10

11 오산 공군기지 (Osan Air Base) AB) (100) 686(683) (30) (1k) Pyongtaek 평 택 (Cp. Humphreys 외) 58(UHF) (100) (737) (50) 1,440 (1k) Wonju 원 (Cps. Eagle 외) 주 Long, 58(UHF) (100) (737) (50) 1,440 (250) IV 군산 공군기지 (Kunsan Air Base) (Kunsan AB) 49(UHF) (2.5k) (683) (250) 1,440 (1k) 광 (Kwangju) 주 88.5 (50) DAEGU 대 구 (Cps. Walker, Henry, George 외) (Camp Walker) 12(VHF) (1k) (207) (1k) 1,080 (5k) Waegwan 왜 (Cp. Carroll) 관 49(UHF) (100) (683) ,080 (250) Chinhae 진 (Chinhae 외) 해 NS 2(VHF) (100) 5460(57) (50) 1,512 (250) Pohang 포 항 (Cp. Libby 외) 1,512 (250) BUSAN 부 (Cp. 산 Hialeah 88.1 (250) 1,260 (5k) 11

12 외) CHEJU 제 (Chejudo Recreation Area) 주 1,512 (50) 12

13 VEDLEGG 3 NORSKE SAMLINGSSTEDER NB! Disse samlingsstedene skal kun benyttes ved dersom en evakuering er besluttet av norske myndigheter. SEOUL Grand Hyatt Seoul Tel: Hannam 2Dong, YongsanKu, Seoul Fax: Contact : Royal Norwegian Embassy Duty Officer call BUSAN Hotel Novotel Tel : , JungDong, Haeundaegu, Busan, Korea Fax : Contact : Honorary Consul Mr. Trond Schistad (DNV) Cell phone : ULSAN Huyndai Hotel 283 Chunha1dong, Donggu, Ulsan , Korea Tel: Fax : Contact : DNV Local Area Manager or Mr. Trond Schistad (DNV) Cell phone : OKPO Admiral Hotel 3304 Okpo 1dong, Geoje, Gyeongsangnamdo, Tel: Fax : Contact : DNV Local Area Manager or Mr. Trond Schistad (DNV) Cell phone :

14 LIST OF CONTACT POINTS A. Seoul North of the Han River I. SONGBUKGU 1. Residence Ambassador of Norway Tel: , Songbukdong 2. Residence Ambassador of Germany , Songbukdong Tel : Residence Ambassador of Portugal 3145, Songbukdong (opposite Gilsangsa) Tel : Residence Ambassador of Sweden 27, Songbukdong Tel : website: 5. Residence Ambassador of Greece 1145, Songbukdong Tel: Residence Ambassador of Finland 15217, Songbukdong Tel /1 7. Residence Ambassador of Ireland 15131, Songbukdong Tel : Residence Ambassador of Austria , Songbukdong2 Tel: II. JONGNOGU 1. Embassy of Switzerland 3210, Songwoldong Tel: ~14 2. Embassy of Finland Tel : (1602 Kyobo Building, 1 Jongo 1ga, Jongnogu) Fax : Austrian Embassy Tel: (Kyobo Bldg. 1 Jongno 1ga, Jongnogu) 4. Royal Netherlands Embassy Tel: (Kyobo Bldg. 1 Jongno 1ga, Jongnogu) website: III. SEODAEMUNGU 14

15 1. Embassy of France Tel: , Hapdong Tel: Seoul Foreign School 55, Yonheedong Tel: IV. YONGSANGU 1. Embassy of Norway Tel : , Itaewondong website: 2. German Contact Point German Cultural Institute (Goethe Institute) 3391, Huamdong Tel : ~ 3 3. German Contact Point German School 413, Hannamdong Tel : Residence Ambassador of the Netherlands 185, Dongbinggodong Tel : Residence Ambassador of Spain 72652, Hannamdong Tel : Embassy of Italy 1398, Hannamdong Tel : ~ 5 7. Italian Contact Point Franciscan Church 707 Hannamdong Tel : Residence Ambassador of Denmark 186 Dongbinggodong Tel : Residence Ambassador of Belgium 1021, Itaewon 1dong Tel : Embassy of Bulgaria 72342, Hannam 2dong Tel: /6 11 Residence Ambassador of Bulgaria 25866, Itaewondong Tel: V. CHUNGGU 1. Embassy of the United Kingdom Taepyeongno 40, 4 Jeongdong, Junggu, Tel :

16 Β. Seoul South of the Han River VI. SEOCHOGU 1. French Contact Point French School 83, Banpo 4dong Tel : VII. KANGNAMGU 1. Renaissance Hotel 676, Yeoksamdong Tel : German Contact Point BMW Plant (Garage in Kangnam) Tel: C. Outside Seoul 1. BUSAN Royal Norwegian Honorary Consulate Tel : th Floor, Kolon Bldg., Namchong 1dong, Syuonggu Fax : Busan Contact : Mr. Trond Schistad (DNV) : Honorary Consulate of Belgium Tel : YeonsanDong, YeonjeGu Busan Fax : Honorary Consulate of Germany Tel: th Floor, Korean Express Bldg., Fax: ga, Jungangdong, Junggu Busan Alliance Francaise Tel : Dongsung bid, 1st floor, Choryang 3dong, Donggu, Busan Mr. Kim HyungSoo (point de contact: M. Hubert Sévin, directeur d l'alliance Francaise) United Kingdom Honorary Vice Consul Tel : Hyopsung Shipping Corporation 12th floor Yoochang Building 252, 4ka Chumgdangdong ChungKu,

17 2. ULSAN Det Norske Veritas DNV Tel : , Contact: Local Manager Fax : C/o Hyundai Heavy Industries Co. Ltd. 1, Cheonhadong, Dongku, Ulsan Samlingssted: Hyundai Hotel, 283 Chunha1dong, Donggu, Ulsan Italian Contact Point: Tel / 6845 HYUNDAI MIPO DOCKYARD Fax Bangeodong Donggu ULSAN KYUNGNAM/KOJE Det Norske Veritas DNV Tel : ~50 Contact: Local Area Manager Fax : Samlingssted: Admiral Hotel, 3304 Okpo 1dong, Geoje, Gyeongsangnamdo, WAEGWAN Germany; Bonedictine Monastery Waegwan Tel : , Waegwandong, WaegwanEub Chilogokgun, Kyoungbuk 17

18 VEDLEGG 4 SIRENE WARNING SIGNALS 3 MINUTES CONSTANT SOUND = WARNING / SEEK SHELTER 1 MINUTE CHANGING SOUND = AIR ATTACK WILL START / STAY IN SHELTER After attack sirens, if there is a 1 minute constant sound, it will be safe in 5 minutes. 18

19 VEDLEGG 5 KOREAN EMERGENCY TELEPHONE NUMBERS IN CASE OF A CHEMICAL OR BIOLOGICAL ATTACK Police general telephone numbers : 112 Fire rescue team: 119 National Police Agency 209, Migeundong Sudaemungu Seoul, Tel : Antiterrorist division : Mr HWANG SeWoong Tel : / National Health Institute (Korea Centers for Disease Control & Prevention) 5, Nokbeondong Unpyonggu Seoul Tel: Department of infectious disease control Division of communicable disease control: Tel: ~4 Emergency room biochemical antiterrorism (24 hrs): Tel: /6 19

RETNINGSLINJER FOR NORSKE BORGERE I SØR-KOREA VED EN KRISESITUASJON

RETNINGSLINJER FOR NORSKE BORGERE I SØR-KOREA VED EN KRISESITUASJON RETNINGSLINJER FOR NORSKE BORGERE I SØR-KOREA VED EN KRISESITUASJON Februar 2017 Innholdsfortegnelse GENERELT... 3 HVEM RETNINGSLINJENE GJELDER FOR... 3 TILTAK DEN ENKELTE KAN TREFFE... 3 REGISTRERING...

Detaljer

Xerox Remote Services

Xerox Remote Services Xerox Remote Services Automatisk forsyning av forbruksartikler Kundefordeler Gratulerer med registrering av Automatisk forsyning av forbruksartikler (ASR) Møter kundens behov for større effektivitet Viktig

Detaljer

Sikkerhet på utveksling

Sikkerhet på utveksling Sikkerhet på utveksling HSN ønsker at du skal få et godt og lærerikt utvekslingsopphold. Det er derfor viktig at din sikkerhet og helse er ivaretatt, i tillegg til den faglige kvaliteten på utvekslingen.

Detaljer

TRYGG I UTLANDET. Sikkerhetsbrosjyre for studieopphold i utlandet i regi av uio

TRYGG I UTLANDET. Sikkerhetsbrosjyre for studieopphold i utlandet i regi av uio TRYGG I UTLANDET Sikkerhetsbrosjyre for studieopphold i utlandet i regi av uio FØR DU DRAR PÅ UTENLANDSOPPHOLD må du selv huske på følgende: Helseforsikring Under utenlandsstudiene har du rett til dekning

Detaljer

Kriseberedskapsplan for HiG/HiL-studenter i utlandet

Kriseberedskapsplan for HiG/HiL-studenter i utlandet Kriseberedskapsplan for HiG/HiL-studenter i utlandet Formålet med kriseberedskapsplanen er at HiG/HiL skal være best mulig forberedt dersom en krise skulle ramme høgskolenes studenter som oppholder seg

Detaljer

TRYGG I UTLANDET. Sikkerhetsbrosjyre for studieopphold i utlandet i regi av uio

TRYGG I UTLANDET. Sikkerhetsbrosjyre for studieopphold i utlandet i regi av uio TRYGG I UTLANDET Sikkerhetsbrosjyre for studieopphold i utlandet i regi av uio FØR DU DRAR PÅ UTENLANDSOPPHOLD må du selv huske på følgende: Helseforsikring Under utenlandsstudiene har du rett til dekning

Detaljer

Trygg i utlandet. Sikkerhet ved studieopphold i utlandet i regi av NIH

Trygg i utlandet. Sikkerhet ved studieopphold i utlandet i regi av NIH Trygg i utlandet Sikkerhet ved studieopphold i utlandet i regi av NIH Trygg i utlandet Før du drar... Helseforsikring Under utenlandsstudiene har du rett til dekning av helsetjenester gjennom Arbeids-

Detaljer

Vedlegg 5. Definisjoner

Vedlegg 5. Definisjoner Vedlegg 5 Beredskapsplan for studenter på studierelaterte utenlandsopphold Formålet med planen er å gjøre utenlandsopphold tryggere for våre studenter og redusere risikoen for at alvorlige og uheldige

Detaljer

8. Beredskapsplan for studenter i utlandet

8. Beredskapsplan for studenter i utlandet 8. Beredskapsplan for studenter i utlandet Opprette 22.10.13 marhu/sist oppdatert 09.01.2015 HEBJ Beredskapsplanen gjelder for UiB-studenter som oppholder seg i utlandet, og skal gjøre utenlandsopphold

Detaljer

We bring information to life

We bring information to life 1 2L o k a l t t i l s t e d e, n o r d i s k s t y r k e We bring information to life #EVRYsmartkontor Velkommen til frokostseminar! 08:30 Registrering og lett frokost 09:00 Velkommen. 09:05 -Hva har

Detaljer

Kriseberedskapsplan for NTNU i Gjøviks studenter i utlandet

Kriseberedskapsplan for NTNU i Gjøviks studenter i utlandet Kriseberedskapsplan for NTNU i Gjøviks studenter i utlandet Formålet med kriseberedskapsplanen er at NTNU i Gjøvik skal være best mulig forberedt dersom en krise skulle ramme NTNUs studenter som oppholder

Detaljer

Hvordan få flere internasjonale næringsmiljøer i Norge?

Hvordan få flere internasjonale næringsmiljøer i Norge? Hvordan få flere internasjonale næringsmiljøer i Norge? Innovasjon Norge og SIVAs rolle Ragnar Tveterås Centre for Innovation Research Vår nasjonale utfordring Vi ligger på topp globalt i verdiskaping

Detaljer

Arbeidsplasser som gir helse

Arbeidsplasser som gir helse Arbeidsplasser som gir helse Skal vi også se på hva som fremmer et godt arbeidsmiljø - og en positiv utvikling for alle ansatte? Folkehelsekonferansen 2014 Hefa åpning HELSE sosial velvære psykisk velvære

Detaljer

8. Beredskapsplan for studenter i utlandet

8. Beredskapsplan for studenter i utlandet 8. Beredskapsplan for studenter i utlandet Sist oppdatert 22.10.13 marhu Beredskapsplanen gjelder for UiB-studenter som oppholder seg i utlandet, og skal gjøre utenlandsopphold tryggere for dem. Den skal

Detaljer

Det flerkulturelle Norge

Det flerkulturelle Norge 1 Det flerkulturelle Norge - utvikling og utfordringer Silje Vatne Pettersen svp@ssb.no Seniorrådgiver v/koordinatorgruppen for innvandrerrelatert statistikk Statistisk sentralbyrå www.ssb.no/innvandring-og-innvandrere

Detaljer

Innvandring og integrering: Hvordan går det nå, egentlig?

Innvandring og integrering: Hvordan går det nå, egentlig? Innvandring og integrering: Hvordan går det nå, egentlig? Silje Vatne Pettersen Koordinator for innvandrerrelatert statistikk og analyser Innvandrere fra 221 land i Norge Innvandrere fra 223 land i Norge

Detaljer

Trådløs musikkadapter. Hurtigveiledning. Installer. Kople til. Hygg deg

Trådløs musikkadapter. Hurtigveiledning. Installer. Kople til. Hygg deg NO Trådløs musikkadapter SLA5520 Hurtigveiledning 1 2 3 Installer Kople til Hygg deg Hva ligger i esken a. Trådløs musikkadapter SLA5520 b1. Fjernkontroll, b2. 2x AAA batterier c. Hurtigveiledning Installation

Detaljer

Kristin Skogen Lund SOLAMØTET 2014

Kristin Skogen Lund SOLAMØTET 2014 Kristin Skogen Lund SOLAMØTET 2014 Resultat PISA 2012: En internasjonal måling av 15-åringers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag 550 530 510 490 470 450 Kilde: OECD 2 Resultat PISA 2012: En internasjonal

Detaljer

Kristin Skogen Lund SURNADAL SPAREBANKS NÆRINGSLIVSDAG

Kristin Skogen Lund SURNADAL SPAREBANKS NÆRINGSLIVSDAG Kristin Skogen Lund SURNADAL SPAREBANKS NÆRINGSLIVSDAG Resultat PISA 2012: En internasjonal måling av 15-åringers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag 550 530 510 490 470 450 Kilde: OECD 2 Resultat

Detaljer

Internasjonalt forskningssamarbeid hvordan vil Forskningsrådet legge til rette for økt innsats?

Internasjonalt forskningssamarbeid hvordan vil Forskningsrådet legge til rette for økt innsats? Internasjonalt forskningssamarbeid hvordan vil Forskningsrådet legge til rette for økt innsats? SFI møte 20.09.11, avd dir Kristin Danielsen 3-4/11/2010 1 Globale utfordringer og globale innovasjonsnettverk

Detaljer

Nordisk barnefattigdom Et problem å bry seg om? Barnefattigdom Stockholm 19/3 2014 Tone Fløtten

Nordisk barnefattigdom Et problem å bry seg om? Barnefattigdom Stockholm 19/3 2014 Tone Fløtten Nordisk barnefattigdom Et problem å bry seg om? Barnefattigdom Stockholm 19/3 2014 Tone Fløtten Bildekilde: dagbladet.no «Den nordiske fattigdommen er utryddet» Oddvar Nordli, Nordisk ministerråd 1979

Detaljer

Handlingsplan for Brann og ulykker i barnehagen. Brann 110 Ambulanse 113 Lege Politi 112(02800) Giftinformasjon

Handlingsplan for Brann og ulykker i barnehagen. Brann 110 Ambulanse 113 Lege Politi 112(02800) Giftinformasjon Handlingsplan for Brann og ulykker i barnehagen Brann 110 Ambulanse 113 Lege 72417660 Politi 112(02800) Giftinformasjon 22591300 Innledning Barnehagen skal gjennom internkontrollen ha en beredskapsplan

Detaljer

Thai-norske barn, bosatt i Thailand

Thai-norske barn, bosatt i Thailand Thai-norske barn Thai-norske barn, bosatt i Thailand Stadig flere barn med norsk far eller norsk mor bor i Thailand. Norske borgere i utlandet har ikke alltid de samme rettigheter som personer bosatt i

Detaljer

INFORMASJON PÅ OM SLEKTSFORKNING

INFORMASJON PÅ OM SLEKTSFORKNING Sons of Norway 1455 W. Lake St. Minneapolis MN 55408 Tel: 612-827-3611/800-945-8854 Fax: 612-827-0658 Internet: http://www.sofn.com Sons of Norway HERITAGE PROGRAMS InformationBank29 INFORMASJON PÅ OM

Detaljer

Fornybar Energi og Ny Energiteknologi En kort presentasjon av Innovasjon Norges sektorsatsning www.innovasjonnorge.no/renew

Fornybar Energi og Ny Energiteknologi En kort presentasjon av Innovasjon Norges sektorsatsning www.innovasjonnorge.no/renew Fornybar Energi og Ny Energiteknologi En kort presentasjon av Innovasjon Norges sektorsatsning www.innovasjonnorge.no/renew Håvar Risnes Seniorkonsulent / Sektorkoordinator ReNEW Innovation Norway, Bennigsenplatz

Detaljer

Radio Medico Norway. Helsetjenesten for skip. Av Agnar Tveten, Leder Radio Medico Norway For Norsk forening for maritim medisin 19 Okt.

Radio Medico Norway. Helsetjenesten for skip. Av Agnar Tveten, Leder Radio Medico Norway For Norsk forening for maritim medisin 19 Okt. Radio Medico Norway Helsetjenesten for skip Av Agnar Tveten, Leder Radio Medico Norway For Norsk forening for maritim medisin 19 Okt. 2012 Kort om Radio Medico Norway Telemedisinløsningen Organisering

Detaljer

Brukerveiledning. Brenselcellesensor Varsel om lite batteri Viser totalt ant. tester. 10 testminner firesifret skjerm Slår seg av automatisk

Brukerveiledning. Brenselcellesensor Varsel om lite batteri Viser totalt ant. tester. 10 testminner firesifret skjerm Slår seg av automatisk Brukerveiledning 10 testminner firesifret skjerm Slår seg av automatisk Brenselcellesensor Varsel om lite batteri Viser totalt ant. tester EN-16280:2012 Godkjent Les brukerveiledningen nøye før bruk. Viktig

Detaljer

Vold, mobbing og trakassering - slik norske yrkesaktive opplever det. STAMI 04.05.2010 Cecilie Aagestad

Vold, mobbing og trakassering - slik norske yrkesaktive opplever det. STAMI 04.05.2010 Cecilie Aagestad Vold, mobbing og trakassering - slik norske yrkesaktive opplever det STAMI 04.05.2010 Cecilie Aagestad Disposisjon Mobbing Vold og trusler om vold - Forekomst og utbredelse i Norge - Forekomst og utbredelse

Detaljer

Fornybardirektivet. Sverre Devold, styreleder

Fornybardirektivet. Sverre Devold, styreleder Fornybardirektivet Sverre Devold, styreleder Klimautfordringens klare mål 2 tonn CO2/år pr innbygger? Max 2 grader temperaturstigning? Utslipp av klimagasser i tonn CO 2 -ekvivalenter i 2002 Norge i dag

Detaljer

FoU, innovasjon, og konkurranseevne i næringslivet. Status, ambisjoner og rammebetingelser

FoU, innovasjon, og konkurranseevne i næringslivet. Status, ambisjoner og rammebetingelser FoU, innovasjon, og konkurranseevne i næringslivet Status, ambisjoner og rammebetingelser Lanseringsseminar for Indikatorrapporten Norges Forskningsråd, 15. Oktober 2014 Bør det norske næringslivet forske

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN. ved ulykker

BEREDSKAPSPLAN. ved ulykker BEREDSKAPSPLAN ved ulykker Beredskapsplanen skal være et hjelpemiddel for daglig leder, eller annet personell i bedriften, til bruk ved ulykker og dødsfall. Daglig leder har ansvaret for organiseringen

Detaljer

Målsetting - vårt ansvar

Målsetting - vårt ansvar Ordensreglement Hessa skole Målsetting - vårt ansvar Ordensreglementet skal være til hjelp for å organisere skolesamfunnet, slik at Hessa skole blir - en god og trygg arbeidsplass for elever og ansatte.

Detaljer

Retningslinjer for opphold i utlandet: ansvar og rettigheter

Retningslinjer for opphold i utlandet: ansvar og rettigheter Retningslinjer for opphold i utlandet: ansvar og rettigheter Med Vea-student menes en registrert student med gyldig studierett ved Vea. Vea-studenter i utlandet deles inn i 5 kategorier med ulikt ansvar

Detaljer

We bring information to life

We bring information to life 1 2L o k a l t t i l s t e d e, n o r d i s k s t y r k e We bring information to life Velkommen til «Hot i Ålesund»! 12:00 Registrering 12:30 Velkommen 12:40 Kontoret ditt blir et #SMARTkontor 13:00 Mulighetene

Detaljer

Hvor skal vi fremme den ansattes helse?

Hvor skal vi fremme den ansattes helse? Hvor skal vi fremme den ansattes helse? Skal vi ha helsefremmende aktiviteter på arbeidsplassen eller skal vi ha arbeidsplasser som fremmer den ansattes helse? arbejdsmiljøkonferencen 20.-21. oktober 2008

Detaljer

Hatties «Visible learning» i perspektiv: Kritiske kommentarer

Hatties «Visible learning» i perspektiv: Kritiske kommentarer Hatties «Visible learning» i perspektiv: Kritiske kommentarer Utdanningsforbundets skolelederkonferanse, Oslo, 23. okt 2012 Svein Sjøberg Universitetet i Oslo http://folk.uio.no/sveinsj/ Bakgrunnslesing

Detaljer

Faktaark: Ressurser og resultater i norsk skole

Faktaark: Ressurser og resultater i norsk skole Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon A-RUNDSKRIV FAKTAARK 04.02.08 Faktaark: Ressurser og resultater i norsk skole KS er opptatt av at diskusjonen om norsk skole skal være faktabasert.

Detaljer

Dressurveiledning. Fjernstyrt dressurhalsbånd med vibrasjon

Dressurveiledning. Fjernstyrt dressurhalsbånd med vibrasjon Dressurveiledning Fjernstyrt dressurhalsbånd med vibrasjon Takk for at du har valgt PetSafe. Du og kjæledyret ditt fortjener et samvær som består av minneverdige øyeblikk og delt forståelse. Produktene

Detaljer

Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for. Livsforsikring

Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for. Livsforsikring Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for Livsforsikring 1 Definisjoner... 2 2 Hvem forsikringen gjelder for... 2 3 Når forsikringen gjelder... 2 4 Hvor forsikringen gjelder... 3 5 Hva forsikringen omfatter...

Detaljer

Veileder for bruk av sjekklister ved alvorlige uønskede hendelser

Veileder for bruk av sjekklister ved alvorlige uønskede hendelser Veileder for bruk av sjekklister ved alvorlige uønskede hendelser J2017 Universitetet i Stavanger «DET ER SANNSYNLIG AT NOE USANNSYNLIG VIL SKJE» Aristoteles INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 1 Du har

Detaljer

Internasjonale perspektiver på offshore vind. 3. november, 2009 Berit Tennbakk, Econ Pöyry

Internasjonale perspektiver på offshore vind. 3. november, 2009 Berit Tennbakk, Econ Pöyry Internasjonale perspektiver på offshore vind 3. november, 2009 Berit Tennbakk, Econ Pöyry Trenger vi havsbasert vindkraft? Pros Verden trenger CO2-fri energi Verden trenger fornybar energi EU har satt

Detaljer

PlussBankCup Kristiansand 21.-25. juni 2013

PlussBankCup Kristiansand 21.-25. juni 2013 PlussBankCup Kristiansand 21-25 juni 2013 PÅMELDT SPILLER Lag : Navn: Mob nr (HVIS har, medbringes og brukes) Sykdom, allergi eller medisiner som FGI s leder(e) bør/må informeres om JA Hvis ja, beskriv:

Detaljer

Kongsberg Your Extreme. Fra Disney princesses

Kongsberg Your Extreme. Fra Disney princesses Kongsberg Your Extreme Fra Disney princesses Ved å automatisere innhenting og masseutsendelse av informasjon i en nødsituasjon kan en befolkning effektivt informeres med personlig tilpasset varsling og

Detaljer

Barnefattigdom Hva er det? Hvem rammes? Hvilke konsekvenser har det?

Barnefattigdom Hva er det? Hvem rammes? Hvilke konsekvenser har det? Barnefattigdom Hva er det? Hvem rammes? Hvilke konsekvenser har det? Strategikonferanse KS Vestfold, 10/2 2017 Inger Lise Skog Hansen, Fafo Hva er barnefattigdom i verdens rikeste land? Ingen absolutt

Detaljer

Strømbrudd i kommunen som varer i flere dager

Strømbrudd i kommunen som varer i flere dager Strømbrudd i kommunen som varer i flere dager Sannsynlighet Konsekvenser Bortfall av kommunikasjon Trygghetsalarmer Nødnett, mobiltelefoner hvor lenge fungerer de? Radio / TV Transport Mangel på nødstrøm

Detaljer

FGI Fotball DanaCup 2016 Side 1 av 9. Dana Cup. Hjørring, Danmark Søndag 24. Lørdag 30. juli 2016 (uke 30)

FGI Fotball DanaCup 2016 Side 1 av 9. Dana Cup. Hjørring, Danmark Søndag 24. Lørdag 30. juli 2016 (uke 30) Forus FGI Fotball DanaCup 2016 Side 1 av 9 Dana Cup Hjørring, Danmark Søndag 24 Lørdag 30 juli 2016 (uke 30) PROGRAM OG RETNINGSLINJER Innhold: 1 Innledning 2 Program 3 Retningslinjer for trenere/ledere

Detaljer

STREIKEBROSJYRE. Rettigheter og plikter i en streikesituasjon. Statlig tariffområde

STREIKEBROSJYRE. Rettigheter og plikter i en streikesituasjon. Statlig tariffområde STREIKEBROSJYRE Rettigheter og plikter i en streikesituasjon Statlig tariffområde Rettigheter og plikter i en streikesituasjon Statlig tariffområde Hva er en streik: Streik er arbeidsnedleggelse, og innebærer

Detaljer

Målsetting - vårt ansvar

Målsetting - vårt ansvar Ordensreglement Hessa skole Målsetting - vårt ansvar Ordensreglementet skal være til hjelp for å organisere skolesamfunnet, slik at Hessa skole blir - en god og trygg arbeidsplass for elever og ansatte.

Detaljer

Hvordan registrere seg som bruker av BASS?

Hvordan registrere seg som bruker av BASS? Registrering av ny brukerbedrift / Innlogging som bruker Hvordan registrere seg som bruker av BASS? For å registrere seg som ny bruker av BASS, må man ha tilgang til internett. Gå inn på www.cobuilder.comog

Detaljer

Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv?

Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv? Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv? Om du kan ha kjæreste? Om du skal gifte deg? Når du skal gifte deg? Hvem du skal gifte deg med? Sara, 18 år Sara har en kjæreste som foreldrene

Detaljer

Barnefattigdom i Norge Hva er det vi måler? Lansering av «Barn i Norge 2013» Litteraturhuset, 27/11 2013 Tone Fløtten

Barnefattigdom i Norge Hva er det vi måler? Lansering av «Barn i Norge 2013» Litteraturhuset, 27/11 2013 Tone Fløtten Barnefattigdom i Norge Hva er det vi måler? Lansering av «Barn i Norge 2013» Litteraturhuset, 27/11 2013 Tone Fløtten 1870 1901 3 1930 Bildekilde: lokalhistoriewiki.no 4 2012 1. Norge 2. Australia 3. New

Detaljer

Snur trenden i europeiske velferdsstater?

Snur trenden i europeiske velferdsstater? Snur trenden i europeiske velferdsstater? Erling Barth Institutt for samfunnsforskning og ESOP, Universitetet i Oslo - samarbeid med Kalle Moene, ESOP Økende skiller i Europa? Mer ulikhet, mindre velferdsstater,

Detaljer

Mot et grønnere europeisk energimarked: Hovedeffekter i energimarkedene av Paris-avtalen CICEP CREE modellseminar 28 april 2016 Rolf Golombek

Mot et grønnere europeisk energimarked: Hovedeffekter i energimarkedene av Paris-avtalen CICEP CREE modellseminar 28 april 2016 Rolf Golombek Oslo Centre of Research on Environmentally friendly Energy Mot et grønnere europeisk energimarked: Hovedeffekter i energimarkedene av Paris-avtalen CICEP CREE modellseminar 28 april 2016 Rolf Golombek

Detaljer

Beredskapsplan ved krise, ulykke, død

Beredskapsplan ved krise, ulykke, død Beredskapsplan ved krise, ulykke, død Forord Målet for beredskapsplanen er at høgskolen skal være best mulig forberedt til å møte kriser, sorg og ulykker blant studenter og ansatte. Ved hjelp av vedtatte

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS. SAS EuroBonus American Express Card. www.americanexpress.no. SAS EuroBonus Premium American Express Card

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS. SAS EuroBonus American Express Card. www.americanexpress.no. SAS EuroBonus Premium American Express Card www.americanexpress.no SAS EuroBonus American Express Card FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS SAS EuroBonus Premium American Express Card Cardholders signature Policy no 901 Medical expenses: Unlimited

Detaljer

ERTMS. Påkrevd fornyelse av jernbanen. Teknologidagene. Trondheim 10. oktober 2014 Sverre Kjenne

ERTMS. Påkrevd fornyelse av jernbanen. Teknologidagene. Trondheim 10. oktober 2014 Sverre Kjenne ERTMS Påkrevd fornyelse av jernbanen Teknologidagene Trondheim 10. oktober 2014 Sverre Kjenne Jeg kommer til å si at Signalanleggene må fornyes nå Eksisterende løsninger er gått ut på dato Nye signalanlegg

Detaljer

ERIFLEX. FLEXIBAR Folde og Bøye Verktøy

ERIFLEX. FLEXIBAR Folde og Bøye Verktøy ERIFLEX FLEXIBAR Folde og Bøye Verktøy ERIFLEX FLEXIBAR Folde Verktøy Verktøy MFF Verktøy U-form - MFFU Verktøy for montering på benk - MFFV Se side 4 Se side 5 Se side 5 Verktøy Skinne verktøy Klemme

Detaljer

Beredskapsplan for HVO-studenter i utlandet (oppdatert 23.09.2015)

Beredskapsplan for HVO-studenter i utlandet (oppdatert 23.09.2015) Beredskapsplan for HVO-studenter i (oppdatert 23.09.2015) Formålet med planen er å gjøre utenlandsopphold tryggere for studentene våre og redusere risikoen for at alvorlige og uheldige episoder skal inntreffe,

Detaljer

Innovasjon, forskning om innovasjon og betydningen av forskning for innovasjon

Innovasjon, forskning om innovasjon og betydningen av forskning for innovasjon Innovasjon, forskning om innovasjon og betydningen av forskning for innovasjon Jan Fagerberg, TIK-senteret, Universitetet i Oslo Norges Forskningsråd 14 Januar 2010 Tre spørsmål Hva vet vi om innovasjon?

Detaljer

Hvordan unngå brann i hjemmet:

Hvordan unngå brann i hjemmet: Hvordan unngå brann i hjemmet: 1. Gå aldri fra levende lys eller peis Gjenglemte lys og åpen peis er hvert år årsaken til et stort antall branner. En gnist fra peisen eller et nedbrent lys kan overtenne

Detaljer

Gjennomføring av EU/EØSavtalen. Ulf Sverdrup ARENA, Universitetet i Oslo Partnerforum 26 september 2007

Gjennomføring av EU/EØSavtalen. Ulf Sverdrup ARENA, Universitetet i Oslo Partnerforum 26 september 2007 Gjennomføring av EU/EØSavtalen Ulf Sverdrup ARENA, Universitetet i Oslo Partnerforum 26 september 2007 Min presentasjon Utsagn: Norge: flinkeste pike i klassen ESA: Mer katolsk enn paven Sydeuropeere gir

Detaljer

1. mai. 2008-31. mai. 2008 Sammenlignet med: Nettsted. 5 310 Besøk 13 958 Sidevisninger 2,63 Sider/besøk

1. mai. 2008-31. mai. 2008 Sammenlignet med: Nettsted. 5 310 Besøk 13 958 Sidevisninger 2,63 Sider/besøk Oversikt 1. mai. 2008-31. mai. 2008 Nettstedbruk 5 310 13 958 Sidevisninger 2,63 Sider/besøk 57,19 % Transittstoppfrekvens 00:02:21 Gj.sn. tid på nettsted 46,35 % % nye besøk Oversikt over besøkende Kartoverlegg

Detaljer

EUs grønne pakke. Nytt fornybardirektiv varedeklarasjon, støtteregime for fornybar produksjon måloppnåelse 2020

EUs grønne pakke. Nytt fornybardirektiv varedeklarasjon, støtteregime for fornybar produksjon måloppnåelse 2020 EUs grønne pakke Nytt fornybardirektiv varedeklarasjon, støtteregime for fornybar produksjon måloppnåelse 2020 EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Navn Dag Christensen Rådgiver, EBL EBL-K

Detaljer

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012 Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012 Utvalg og metode Bakgrunn og formål På oppdrag fra Forbrukerrådet og Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer

Finansiering av næringseiendom hva tror vi om 2016?

Finansiering av næringseiendom hva tror vi om 2016? Finansiering av næringseiendom hva tror vi om 2016? Wiersholm lunsjseminar 3.2.2016 Olav T. Løvstad / Magnus Meland Røed DNB Bank ASA Agenda 1 Tre refleksjoner om finansieringsmarkedet i 2016 2 DNBs tilpasninger

Detaljer

25 år Det norske benmargsgiverregisteret. Torstein Egeland Seksjon for transplantasjonsimmunologi Oslo universitetssykehus Rikshospitalet

25 år Det norske benmargsgiverregisteret. Torstein Egeland Seksjon for transplantasjonsimmunologi Oslo universitetssykehus Rikshospitalet 25 år Det norske benmargsgiverregisteret Torstein Egeland Seksjon for transplantasjonsimmunologi Oslo universitetssykehus Rikshospitalet Samtidig markerer vi 25 millioner benmargsgivere i Bone Marrow Donors

Detaljer

Brukerhåndbok TNS Gallup TV-panel

Brukerhåndbok TNS Gallup TV-panel Brukerhåndbok TNS Gallup TV-panel Velkommen til TNS Gallup TV-panel Takk for at du vil delta i den offisielle TV-undersøkelsen i Norge. TVpanelet består av 1000 husstander rundt om i hele landet, og din

Detaljer

Hvor lenge har Østerrike hatt diplomatisk kontakt med Norge, og hvor lenge har det vært ambassade i Norge?

Hvor lenge har Østerrike hatt diplomatisk kontakt med Norge, og hvor lenge har det vært ambassade i Norge? Fra: @bmeia.gv.at Til: Emne: WG: Artikkel til Wikipedia om ambassaden - trenger mer info og gjerne noen bilder Dato: 21. februar 2014 15:42:40 Dear Mr., After some research I now can come back to your

Detaljer

Det norske ekommarkedet Direktør Torstein Olsen 15. mai 2013

Det norske ekommarkedet Direktør Torstein Olsen 15. mai 2013 Det norske ekommarkedet 2012 Direktør Torstein Olsen 15. mai 2013 Utvikling i antall tilbydere 2008 2009 2010 2011 2012 Fasttelefoni 87 82 75 74 70 Herav bredbåndstelefoni 76 76 68 68 66 Mobiltelefoni

Detaljer

Haugesund Sparebank Cup 2013 Haugesund, 25. oktober 27. oktober 2013

Haugesund Sparebank Cup 2013 Haugesund, 25. oktober 27. oktober 2013 Forus FGI Fotball SIDE 1 AV 8 Haugesund Sparebank Cup 2013 Haugesund, 25 oktober 27 oktober 2013 Program og retningslinjer 1 Innledning 2 Program 3 Retningslinjer for trenere/ledere 4 Retningslinjer for

Detaljer

Deltagerinformasjon for SurfCamp og SurfCamp Revyskole

Deltagerinformasjon for SurfCamp og SurfCamp Revyskole Deltagerinformasjon for SurfCamp og SurfCamp Revyskole Hei kjære SurfCamp deltager! Håper du nå er klar for SurfCamp på Hvalstrand i sommer! Instruktører og øvrige ansvarlige er godt forberedt, og vil

Detaljer

Forskning & Utvikling Kundeservice Installasjonsveiledning

Forskning & Utvikling Kundeservice Installasjonsveiledning Tyco kan tilby et komplett program for installasjon av boligsprinkler som både gir en estetisk og funksjonell løsning. Våre Boligsprinklere er blant de mest vannbesparende i sprinklerbransjen. De leveres

Detaljer

Byr EUs nye klima- og energipolitikk på problemer eller muligheter for Norge?

Byr EUs nye klima- og energipolitikk på problemer eller muligheter for Norge? Byr EUs nye klima- og energipolitikk på problemer eller muligheter for Norge? Per Ove Eikeland EBL seminar: Energibransen - Norges svar på klimautfordringen Gardermoen, 04.09.08 Innhold Hvordan påvirkes

Detaljer

Kjekt å vite om aksjon

Kjekt å vite om aksjon Kjekt å vite om aksjon Hvem kan delta på aksjoner? - For å delta på aksjoner må du være fylt 18 år og fått godkjent mannskapsprøve. Du må også være medlem i Norges speiderforbund/kfum-kfuk, betalt kontingent

Detaljer

Gjelder fra juni 2002 AVBESTILLINGS- FORSIKRING. Kun for medlemmer av norsk folketrygd Only for members of the Norwegian Social Insurance Scheme

Gjelder fra juni 2002 AVBESTILLINGS- FORSIKRING. Kun for medlemmer av norsk folketrygd Only for members of the Norwegian Social Insurance Scheme Gjelder fra juni 2002 AVBESTILLINGS- FORSIKRING Kun for medlemmer av norsk folketrygd Only for members of the Norwegian Social Insurance Scheme VIKTIG INFORMASJON OM AVBESTILLINGSFORSIKRING Forsikringen

Detaljer

En av kjernekompetansene. Gjenkjenne god pedagogisk praksis og veilede lærerne til å bli bedre

En av kjernekompetansene. Gjenkjenne god pedagogisk praksis og veilede lærerne til å bli bedre En av kjernekompetansene Gjenkjenne god pedagogisk praksis og veilede lærerne til å bli bedre Line Tyrdal 2014 Stikkord Bevis på læring underveis i økta Gode spørsmål som fremmer tenkning og refleksjon

Detaljer

KRISEPLAN FOR KJØLLEFJORD SKOLE

KRISEPLAN FOR KJØLLEFJORD SKOLE KRISEPLAN FOR KJØLLEFJORD SKOLE HUSK. * Varslingsliste for foresatte - kontoret - klassekontaktene (for egen klasse) * Varslingsliste for klassekontaktene - kontoret * Ringerunde - Administrasjon ringer

Detaljer

Informasjonsbrosjyre til pårørende

Informasjonsbrosjyre til pårørende Informasjonsbrosjyre til pårørende Enhet for intensiv Molde sjukehus Telefon 71 12 14 95 Sentralbordet 71 12 00 00 Til deg som pårørende Denne brosjyren er skrevet for å gi deg som pårørende en generell

Detaljer

Har vi det rette overblikk & fokuserer vi bredt nok?

Har vi det rette overblikk & fokuserer vi bredt nok? Har vi det rette overblikk & fokuserer vi bredt nok? Nordisk fagseminar Antibiotikaresistens i husdyrbruket, Gardermoen 27.- 28. mai 2015 Anne Margrete Urdahl Overblikk Overvåking 1 Stor transport av folk,

Detaljer

IKT-reglement for Norges musikkhøgskole

IKT-reglement for Norges musikkhøgskole IKT-reglement for Norges musikkhøgskole Norges musikkhøgskole (NMH) er forpliktet til å kontrollere risiko og håndtere informasjon og tekniske ressurser på en sikker måte. Når du får tilgang til disse

Detaljer

Fattigdom blant barnefamilier i Norge

Fattigdom blant barnefamilier i Norge Fattigdom blant barnefamilier i Norge «Når man tenker på fattigdom tenker man på fattige barn i Afrika. Man glemmer at det skjer her hjemme også. Vi har jo klær, mat og hus. Det er jo bra, men det er jo

Detaljer

3. DEFINISJONER... 2

3. DEFINISJONER... 2 RETNINGSLINJE FOR ETABLERING, ORGANISERING, BRUK OG VEDLIKEHOLD AV STOFFKARTOTEK, VERNEOMRÅDE REMMEN INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL... 2 2. ANVENDBARHET... 2 3. DEFINISJONER... 2 4. REFERANSER... 3 4.1

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

3. Security-kort: Scurity-kortet brukes til å starte Skulesens komputere og til å få adgang til neste etasje.

3. Security-kort: Scurity-kortet brukes til å starte Skulesens komputere og til å få adgang til neste etasje. Brukerveiledning 1. Poengteller: Sjekk for å se hvor mange poeng du har. 2. Nivåmåler: Forteller hvilken etasje i Skumlesens bygning du er i. 3. Security-kort: Scurity-kortet brukes til å starte Skulesens

Detaljer

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00 Til aksjeeiere i Norgani Hotels ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Norgani Hotels ASA holdes på: Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo 14. oktober 2005 kl 12:00

Detaljer

Muligheter og utfordringer for energibransjen - en del av klimaløsningen. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

Muligheter og utfordringer for energibransjen - en del av klimaløsningen. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Muligheter og utfordringer for energibransjen - en del av klimaløsningen EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Steinar Bysveen Adm.dir., EBL Markedskonferansen 2008 Innhold Fornybar - en

Detaljer

Krise- og ulykkesplan 2014-2015

Krise- og ulykkesplan 2014-2015 Krise- og ulykkesplan 2014-2015 Lions MD 104 beredskapstelefon: +47 95 11 31 24 Om varsling, organisering, omsorg og informasjon i krise og ulykkessituasjoner Forord Hva gjør vi i Lions når det skjer en

Detaljer

HUSHOLDNINGENS EGENBEREDSKAP

HUSHOLDNINGENS EGENBEREDSKAP 4. Ja n 2018 HUSHOLDNINGENS EGENBEREDSKAP DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) GRAFISK RAPPORT JANUAR 2018 PROSJEKTINFORMASJON Oppdragsgiver Formål Direktoratet for Samfunnssikkerhet og

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Endelig skattlagt tid for vekst Finansnæringens dag.

Endelig skattlagt tid for vekst Finansnæringens dag. Endelig skattlagt tid for vekst Finansnæringens dag www.arctic.com 1 Finansskatten Konkurransevridende Finansskatten Konkurransevridende Diskriminerende Finansskatten Konkurransevridende Diskriminerende

Detaljer

NÅR KRISEN INNTREFFER MARS 2014

NÅR KRISEN INNTREFFER MARS 2014 INFORMASJON w INFORMASJONSBROSJYRE FRA MELØY KOMMUNES KRISELEDELSE NÅR KRISEN INNTREFFER MARS 2014 Foto: Connie Slettan Olsen Meløy kommunes kriseledelse På bakgrunn av uheldige hendelser med flom og flere

Detaljer

ERTMS. Påkrevd fornyelse av jernbanen. SJT Sikkerhetsseminar 2014. Oslo 23. oktober 2014 Sverre Kjenne

ERTMS. Påkrevd fornyelse av jernbanen. SJT Sikkerhetsseminar 2014. Oslo 23. oktober 2014 Sverre Kjenne ERTMS Påkrevd fornyelse av jernbanen SJT Sikkerhetsseminar 2014 Oslo 23. oktober 2014 Sverre Kjenne Jeg kommer til å si at Signalanleggene må fornyes nå Eksisterende løsninger er gått ut på dato Nye signalanlegg

Detaljer

Fra ord til handling Industrien som forskningsaktør

Fra ord til handling Industrien som forskningsaktør Fra ord til handling Industrien som forskningsaktør 20. januar 2015 Monica Larsen Seniorrådgiver R&D and Innovation Kilde: SLV Kliniske studier i Norge vs Europa Kilde: SLV 2. Results: Overview of results

Detaljer

Eiendom og skatt. Norsk Eiendom. Oslo 22. april 2015. Harald Magnus Andreassen +47 23 23 82 60 hma@swedbank.no

Eiendom og skatt. Norsk Eiendom. Oslo 22. april 2015. Harald Magnus Andreassen +47 23 23 82 60 hma@swedbank.no Eiendom og skatt Norsk Eiendom Oslo 22. april 2015 Harald Magnus Andreassen +47 23 23 82 60 hma@swedbank.no 2 3 Hva er de fleste enige i, i utgangspunktet Skatt bør ikke påvirke adferd på en uheldig måte

Detaljer

EFPIA Disclosure Code - Kort introduksjon og spørsmål til implementering

EFPIA Disclosure Code - Kort introduksjon og spørsmål til implementering EFPIA Disclosure Code - Kort introduksjon og spørsmål til implementering Kari Heimholt EFPIA Implementation Lead, Sverige, Finland & Norge Pfizer AS 3 mai 2016 Building trust and earning greater respect

Detaljer

CLIQ Remote. Beredskap

CLIQ Remote. Beredskap CLIQ Remote Beredskap Når tiden er en avgjørende faktor Når man har ansvar for innsatsen ved ulykker, branner og naturkatastrofer, er det helt avgjørende at man kommer raskt inn på eiendommen det gjelder.

Detaljer

Mobility Analytics. Klyngesamlinga Arena Lønnsomme Vinteropplevelser Natanja Weist Forretningsutvikling Telenor Norway

Mobility Analytics. Klyngesamlinga Arena Lønnsomme Vinteropplevelser Natanja Weist Forretningsutvikling Telenor Norway Mobility Analytics Klyngesamlinga Arena Lønnsomme Vinteropplevelser Natanja Weist Forretningsutvikling Telenor Norway Mobilitet og internett er de største drivers for endring - Mobiltelefoner er her for

Detaljer

HØGSKOLEN I GJØVIK Kvalitetssystem for HiG. Beredskapsplan. ved krise, ulykke, død

HØGSKOLEN I GJØVIK Kvalitetssystem for HiG. Beredskapsplan. ved krise, ulykke, død HØGSKOLEN I GJØVIK Kvalitetssystem for HiG Beredskapsplan ved krise, ulykke, død Forord Målet for beredskapsplanen er at høgskolen skal være best mulig forberedt til å møte kriser, sorg og ulykker blant

Detaljer

Forvalterteam i Holberg Norden

Forvalterteam i Holberg Norden 1 Holberg Norden Forvalterteam i Holberg Norden Robert Lie Olsen (43) Ansvarlig porteføljeforvalter Bakgrunn som porteføljeforvalter, analytiker og megler i Nordea og ABG Sundal Collier. Hogne Tyssøy (50)

Detaljer

Presentasjon hos Forskningsparken 24. Januar 2011

Presentasjon hos Forskningsparken 24. Januar 2011 Presentasjon hos Forskningsparken 24. Januar 2011 Hvordan bli en bedre Business Coach? v/mette Slinning Sterkt internasjonalt, kundefokusert konsulentselskap 23 land 900 konsulenter 84 kontorer AUSTRALIA

Detaljer