Normativt dokument - strålevernsertifisering av personell innen industriell radiografi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Normativt dokument - strålevernsertifisering av personell innen industriell radiografi"

Transkript

1 Normativt dokument - strålevernsertifisering av personell innen industriell radiografi Strålevern Hefte 28

2 Referanse: Normativt dokument Strålevernssertifisering av personell innen industriell radiografi. StrålevernHefte 2004:28. Østerås: Statens strålevern, Emneord: Strålevernssertifisering. Industriell radiografi. Kompetansekrav. Eksamineringsprosess. Resymé: Heftet angir normen for strålevernssertifisering av personell innen industriell radiografi i Norge. Dokumentet beskriver de nødvendige kvalifikasjonskrav innen strålevern, og formalitetene i sertifiseringsprosessen. Dokumentet er utarbeidet av Statens strålevern i samarbeid med Norsk Forening for Ikke-destruktiv Prøving, og gjøres gjeldende fra 1.mars Reference: Normative document - Radiation protection certification of industrial radiographers. StrålevernHefte 2004:28. Østerås: Norwegian Radiation Protection Authority, Language: Norwegian. Key words: Radiation protection certification. Industrial radiography. Competence requirements. Examination procedure. Abstract: The leaflet specifies the necessary requirements for radiation protection certification of industrial radiographers. This includes training and competence requirements, as well as examination procedures. The document is prepared by the Norwegian radiation protection authority in cooperation with the Norwegian Society for non-destructive testing. The document comes into force on March 1 st Utgitt sider. Publikasjonen foreligger kun i elektronisk format. Bestilles fra: Statens strålevern, Postboks 55, 1332 Østerås. Telefon , telefax e-post: ISSN

3 Innhold 1 Innledning... Side 4 2 Definisjoner og referanser... Side 4 3 Krav til strålevernskompetanse hos sertifiserte operatører... Side 5 4 Standard innhold for strålevernskurs for operatører... Side 6 5 Krav til kursarrangør... Side 7 6 Eksamineringsprosessen... Side 7 7 Sertifikat... Side 9 8 Rapportering og kommunikasjon.....side 10 3

4 1 Innledning Dette dokument representerer en norm for strålevernssertifisering av personell innen industriell radiografi i Norge. Dokumentet beskriver de nødvendige kvalifikasjonskrav innen strålevern, og formalitetene i sertifiseringsprosessen. Dokumentet er utarbeidet av Statens strålevern i samarbeid med Norsk Forening for Ikke-destruktiv Prøving, og gjøres gjeldende fra 1.mars Utøvelse av industriell radiografi i Norge krever godkjenning fra Statens strålevern, jfr. 5 i forskrift om strålevern og bruk av stråling av 21. november Som vilkår for en slik godkjenning vil Statens strålevern sette krav om at firma som utøver industriell radiografi må benytte operatører med strålevernssertifikat utstedt av akkreditert sertifiseringsorgan eller av Statens strålevern. 2 Definisjoner og referanser Definisjoner Eksaminering: Fagstyre Industriell radiografi Sertifisering Sertifiseringsorgan Strålevernsansvarlig Gjennomføring av en skriftlig eksaminasjon Sertifiseringsorganets øverste faglige styre/råd Bruk av ioniserende stråling til ikke-destruktiv materialprøving (NDT). Begrepet omfatter ikke bruk av strålekilder for teknisk analyse, avdekking av fremmedlegemer eller kartlegging av materialsammensetning. Utstedelse av et sertifikat på grunnlag av en eksaminasjon og søknadsdokumentasjon Organet som forestår sertifiseringsprosessen. Sertifiseringsorganet skal være akkreditert i henhold til NS-EN-ISO/IEC I en overgangsperiode kan EN benyttes som basis. Person utpekt av virksomheten for å ivareta arbeidsgivers strålevernsansvar, i henhold til 8 i forskrift om Strålevern og bruk av stråling. Normative referanser: NS-EN ISO/IEC Conformity assessment - General requirements for bodies operating certification of persons. 4

5 IAEA safety report serie 20 Training in radiation protection and the safe use of radiation sources. Annex III: Classroom based training in radiation protection for industrial radiographers. Lov om strålevern og bruk av stråling av 12.mai 2000 Forskrift om strålevern og bruk av stråling av 21.november Veiledning nr.1: Veiledning om industriell radiografi. Veiledning til forskrift om strålevern og bruk av stråling, utgitt i februar Krav til strålevernkompetanse hos sertifiserte operatører For å bli strålevernssertifisert innen industriell radiografi må følgende krav til kvalifikasjoner oppfylles. 1. Kjenne til regelverk som gjelder for bruk av strålekilder innen industriell radiografi. 2. Kjenne de viktigste egenskaper for røntgen- og gammastråling. 3. Kjenne til stråleutbytte for de ulike typer strålegivende utstyr, og kunne foreta doseberegninger for disse. 4. Kjenne risikomomenter og helseeffekter for røntgen- og gammastråling. 5. Ha kjennskap til og kunne bruke strålevernterminologien på en korrekt måte. 6. Kjenne regelverk for transport av radioaktive kilder på nivå tilsvarende spesialiseringskurs i klasse Kunne gjøre praktisk bruk av de grunnleggende prinsipper for strålevern og kunne foreta beregninger med faktorene tid, avstand og skjerming. 8. Kunne bruke måleinstrumenter for stråling. 9. Kunne ta i bruk praktiske metoder for å redusere stråledoser Være i stand til korrekt arbeidsutførelse med hensyn på måling av strålenivåer, oppsetting av avsperring, daglig kontroll og bruk av strålegivende utstyr m.m. 11. Kjennskap til utstyr og vedlikehold/service/kalibrering av dette. 12. Være i stand til å oppdage en unormal situasjon eller hendelse, og foreta de umiddelbare og korrektive tiltak som er nødvendig for å normalisere situasjonen. 13. Kunne foreta rekonstruksjoner og doseberegninger fra en uhellsituasjon. 14. Kunne utarbeide korrekte rapporter og loggføringer 5

6 4 Standard innhold for strålevernskurs for operatører Standard strålevernskurs for operatører skal ha minst 35 timers varighet, og ha et faglig innhold som nedenfor angitt. For å gjennomføre dette undervisningsopplegget må kursarrangør disponere følgende utstyr: måleutstyr som håndmonitorer, pipeteller, persondosimeter. komplett røntgenanlegg og gammaradiografiutstyr. beredskapsutstyr som langskaftet tang, blyposer, sperreutstyr, nødbeholder 1. Basis 1.1 Atomets oppbygging, radioaktivitet, ioniserende stråling, kildebetegnelser, kapslede kilder og røntgenrør. 1.2 Størrelser og enheter, aktivitet, absorbert dose, ekvivalent dose, effektiv dose og tilsvarende doserater. 1.3 Måleutstyr for ioniserende stråling, som f.eks. G-M tellere, persondosimetre, pipetellere/elektroniske dosimetre, ionisasjonskammer, scintillasjonsbasert detektor etc 1.4 Strålingens vekselvirkning med materie, spredning og absorpsjon, skjerming 1.5 Biologiske effekter av stråling, akutte skader, senskader, genetiske skader m.m. 2. Strålevernsprinsipper 2.1 Berettigelse, optimalisering (ALARA), dosegrenser. Arbeidsgiver og arbeidstakers plikter. Sikkerhetskultur 2.2 Praktiske prinsipper for strålevern: Tid, avstand, skjerming. 2.3 Dosegrenser, risiko 2.4 Områdeklassifisering, dvs kontrollert og overvåket område 2.5 Persondosimetri 3. Kilder og utstyr. 3.1 Strålingsutbytte fra radioaktive kilder ( 192 Ir, 60 Co, 75 Se + evt. andre), røntgen og akseleratorer. Halveringstider og beregninger omkring disse. Typiske dosenivåer innen radiografi. 3.2 Skjerming. Halvverdilag og tiverdilag. Aktuelle HVT og TVT for bly, stål, betong. 3.3 Ulike typer strålegivende utstyr. Demonstrasjon av utstyr, konstruksjonsmetoder, strålevernskrav til utstyr, standard for radiografibeholdere. Inspeksjon og løpende vedlikehold av utstyr. Tilleggsutstyr som kollimatorer m.m. 4. Operasjonelle og administrative forhold 4.1 Regelverk, forskrift og veiledning, transportregelverk. 4.2 Arbeidsteknikk med hensyn på strålesikkerhet, måleutstyr, bruk av kollimator og spalteblende, bruk av skjerming 4.3 Regler for åpen og lukket installasjon 4.4 Arbeide i åpen installasjon, avsperring av kontrollert område 4.5 Uhellsbehandling, eksempler på uhell, typiske uhellsårsaker. 4.6 Øvelser på kilderedning, rekonstruksjon, evalueringer og rapportering 4.7 Ansvar og kvalifikasjoner til strålevernsansvarlig og til operatør, utarbeidelse av 6

7 instrukser. 4.8 Utarbeidelse av lokale prosedyrer for eksponeringsutførelse, oppsetting av sperregrenser, daglig kontroll og vedlikehold av utstyr, uhellshåndtering m.m. 5 Krav til kursarrangør I den grad sertifiseringsorganet bedømmer eller godkjenner kursarrangør, skal dette skje i henhold til de krav som stilles i NS-EN ISO/IEC I tillegg kreves at foreleserne har tilstrekkelig teoretisk og praktisk kompetanse i det stoffet de foreleser. For de ulike deler av stoffet kan dette fordre faglig kompetanse som f.eks. ingeniørhøyskole (strålefysikk, teori), kurs i ADR-klasse 7 (transportregler) og god erfaring fra radiografiarbeid (arbeidsteknikk, vernetiltak m.m.). 6 Eksamineringsprosessen Bestått eksamen etter gjennomgått kurs med innhold som nevnt under punkt IV skal normalt representere tilstrekkelig dokumentasjon på at kvalifikasjonskravene er tilfredstilt. I spesielle tilfeller kan sertifikat utstedes på basis av utenlandske kurs, så lenge det kan dokumenteres at innhold og omfang tilfredstiller pkt.iv Standard innhold for strålevernskurs for operatører. Der det ikke foreligger 3.parts eksamensbevis må eksamen etter norske forhold avlegges. 1. Eksamensoppgaver Sertifiseringsorganet skal ha et tilstrekkelig utvalg av eksamensoppgaver, som i rimelig grad sikrer at kandidatene ikke har kjennskap til disse på forhånd. 2. Eksamensform Eksamen skal normalt være skriftlig, og eksamenstiden skal være 3 timer. Eksamen skal ha omfanget som er beskrevet i oppsettet. Deleksamen Omfang Varighet/vekt Bestått Teori A 40 spørsmål, med avkryssing av minst 3 ulike 1 time Min 60 % svaralternativer (multichoice). 1/3 Teori B Spesifikk Totalt 20 enkeltspørsmål, eventuelt organisert som hovedoppgaver og underspørsmål. Noen av spørsmålene skal være praktisk rettet, eks. prosedyreskriving i stikkordsform 2 timer 2/3 Min 60 % Totalt 3 timer Snitt min 70 % 7

8 3. Omprøve Det tillates 3 omprøver etter en ikke-bestått eksaminasjon. Dersom kandidaten ikke oppnår bestått etter 3 omprøver, skal det kreves et nytt kurs før ny eksaminasjon kan gjennomføres. Eksaminasjonsomfanget for omprøve er den samme som for ordinær eksaminasjon. 4. Reeksaminasjon etter 10 år. Forut for denne eksaminasjonen skal kandidaten dokumentere deltagelse på et 14 timers oppfriskningskurs. Eksamensomfanget ved reeksaminasjon skal være som deleksamen Teori A, dvs multichoice. Krav til bestått er minimum 70 % korrekte svar. Dersom kandidaten ikke oppnår bestått etter 3 omprøver skal kandidaten ta et fullt nytt standard strålevernskurs på 35 timer. 5. Eksamensforhold Kandidaten skal opplyses om gjeldende reglement for den aktuelle eksaminasjonen vedr. bl.a. ro og orden, eksamenstid, bruk av hjelpemidler, innlevering, klagerett mm. Behov for ekstratid skal dokumenteres. Kandidatbesvarelsene skal anonymiseres og koplingen til personen skal ikke tilkjennegis før eksaminator/sensor har sluttført sin bedømming. 6. Eksaminator/sensor Første retting gjøres av eksaminator eller faglærer. Sensoren eller en uavhengig eksaminator innstiller til bestått/ikke bestått eksaminasjon. Sensor/uavhengige eksaminator skal være upartisk. Sertifiseringsorganet utsteder sertifikat på grunnlag av søknadsdokumentasjonen og eksaminasjonsresultatet. 8

9 7 Sertifikat Utstedt sertifikat skal ha et unikt nummer og inneholde sertifisert persons navn, fødselsdato, og eksaminasjonsdato/gyldighetsdato samt referanse til det normative dokumentet som sertifikatet bygger på. Sertifikatet skal utstedes av et akkreditert sertifiseringsorgan og skal signeres av sertifiseringsorganet og merkes med logoen til akkrediteringsorganet og sertifiseringsorganet. Utstedt sertifikat kan være i format av typen kredittkort, A4 format eller som elektronisk (virtuelt)sertifikat Et sertifikat kan inneholde et bilde av sertifisert person. Sertifikatet er gyldig i 10 år fra utstedelsesdato. Fornyelse skal gjøres ved en reeksaminering. Tidligere tidsbegrensede sertifikater/autorisasjonsbevis utstedt av Statens strålevern kan fornyes etter akkreditert ordning i henhold til pkt. VI. 4 om reeksaminasjon. Sertifikater uten tidsbegrensning tidligere utstedt av Statens strålevern omfattes ikke av dette dokumentet. For at strålevernssertifikatet skal være gyldig må sertifisert personell arbeide jevnlig med industriell radiografi. Sertifiseringsorganet plikter å følge opp de strålevernssertifikater det selv har utstedt. System for oppfølging kan f.eks. beskrives i et avtaledokument mellom sertifiseringsorganet og bedriftens strålevernansvarlige, der den strålevernsansvarlige ved påtegning på sertifikatet dokumenterer at operatøren arbeider regelmessig med industriell radiografi og således vedlikeholder sin strålevernskompetanse. Slik påtegning bør skje hvert 2.de år eller hyppigere. Ved fravær fra faget i over 4 år må den strålevernsansvarlige aktivt forsikre seg om at operatøren har den nødvendige kompetansen, og om nødvendig kreve deltagelse på et oppfriskningskurs. 9

10 8 Rapportering og kommunikasjon Sertifiseringsorganet skal sende årsrapport til Statens strålevern innen 31. januar påfølgende år, eventuelt med kopi til akkrediteringssorganet dersom dette forlanges. Rapporten skal innholde: lister over strålevernssertifisert personell fra inneværende år statistikk over eksaminasjonsresultater statistikk over antall ikke bestått oversikt over avholdte kurser eventuelle skriftlige klager på kurs, eksaminasjoner eller sertifikatutstedelser Sertifiseringsorganene bør tilstrebe en enhetlig praksis når det gjelder vurdering av kandidatenes kvalifikasjoner, og kommunisere seg imellom i den grad det er nødvendig for å oppnå dette. 10

11 ISSN Postboks 55, 1332 Østerås Telefon: Telefaks: Internett:

Veileder til forskrift om strålevern og bruk av stråling.

Veileder til forskrift om strålevern og bruk av stråling. Veileder10 Veileder 10 Veileder om nukleærmedisin. Veileder til forskrift om strålevern og bruk av stråling. Forskrift 21. november 2003 nr. 1362 om strålevern og bruk av stråling (strålevernforkriften)

Detaljer

BETINGELSER OG VILKÅR FOR KJELPASSER SERTIFISERING

BETINGELSER OG VILKÅR FOR KJELPASSER SERTIFISERING BETINGELSER OG VILKÅR FOR KJELPASSER SERTIFISERING Introduksjon Enhver som håndterer farlig stoff (Forskrift av 8. juni 2009, om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr

Detaljer

Kompetanse for inspeksjonsorgan og personell HØRINGSDOKUMENT

Kompetanse for inspeksjonsorgan og personell HØRINGSDOKUMENT 1 NEK 405-2-1:2014 NEK 405-2-1:2014 2.utgave Norsk elektroteknisk norm Kompetanse for inspeksjonsorgan og personell Del 2-1: Brannforebyggende elkontroll bolig Krav til personell o eksamensbevis o sertifiseringsordning

Detaljer

BETINGELSER OG VILKÅR FOR KJELPASSER SERTIFISERING

BETINGELSER OG VILKÅR FOR KJELPASSER SERTIFISERING BETINGELSER OG VILKÅR FOR KJELPASSER SERTIFISERING GENERELT Enhver som håndterer farlig stoff (Forskrift av 8. juni 2009, om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og

Detaljer

Veileder 8. Veileder for bruk av optisk stråling til medisinsk og kosmetisk behandling. Veiledning til forskrift om stålevern og bruk av stråling

Veileder 8. Veileder for bruk av optisk stråling til medisinsk og kosmetisk behandling. Veiledning til forskrift om stålevern og bruk av stråling Veileder 8 Veileder for bruk av optisk stråling til medisinsk og kosmetisk behandling Veiledning til forskrift om stålevern og bruk av stråling Revidert 22. juni 2012 Forskrift om strålevern og bruk av

Detaljer

Veileder 5. Veileder om medisinsk bruk av røntgen- og MR-apparatur. Veileder til forskrift om strålevern og bruk av stråling

Veileder 5. Veileder om medisinsk bruk av røntgen- og MR-apparatur. Veileder til forskrift om strålevern og bruk av stråling Veileder 5 Veileder om medisinsk bruk av røntgen- og MR-apparatur Veileder til forskrift om strålevern og bruk av stråling Revidert september 2014 Veileder 5 Veileder om medisinsk bruk av røntgen- og MR-apparatur

Detaljer

Tjenestebeskrivelse for sertifisering av lekeplassutstyrsinspektører iht. NS-EN 1176 Del 1-7 og Del 10-11

Tjenestebeskrivelse for sertifisering av lekeplassutstyrsinspektører iht. NS-EN 1176 Del 1-7 og Del 10-11 Tjenestebeskrivelse for sertifisering 1. Sertifiseringsordningen 1. 1 Innledning Formålet med inspeksjon av lekeplassutstyr og dets underlag er å verne om barns liv og helse under lek med slikt utstyr.

Detaljer

Tjenestebeskrivelse for sertifisering av Personell som utfører kontroll av elektriske anlegg og elektrisk utstyr Næring

Tjenestebeskrivelse for sertifisering av Personell som utfører kontroll av elektriske anlegg og elektrisk utstyr Næring Tjenestebeskrivelse for sertifisering av Personell som utfører kontroll av elektriske anlegg og elektrisk utstyr Næring DNV GL GL Headquarters, Veritasveien 1, P.O.Box 300, 1322 Høvik, Norway. Tel: +47

Detaljer

Norsk akkreditering. NA Dok. 25/31 Akkrediteringsvilkår

Norsk akkreditering. NA Dok. 25/31 Akkrediteringsvilkår Norsk akkreditering NA Dok. 25/31: Akkrediteringsvilkår Utarbeidet av: Saeed Behdad Godkjent av: GSA Versjon: 3.00 Standard Gjelder fra: 18.04.2013 Sidenr: 1 av 20 NA Dok. 25/31 Akkrediteringsvilkår Dokument

Detaljer

FG-REGLER FOR AUTOMATISKE SLOKKESYSTEMER

FG-REGLER FOR AUTOMATISKE SLOKKESYSTEMER FG-REGLER FOR AUTOMATISKE SLOKKESYSTEMER Sertifisering av personell FG-900:2 Utgave 1, gyldig fra 1.7.2011 Utgave 2, gyldig fra 29.3.2012 Innhold 1 Innledning og definisjoner... 4 1.1 Innledning... 4 1.2

Detaljer

StrålevernRapport 2010:11. Røntgenbruk blant veterinærer. Resultater fra kartleggingsprosjekt Veileder for veterinærers bruk av røntgen

StrålevernRapport 2010:11. Røntgenbruk blant veterinærer. Resultater fra kartleggingsprosjekt Veileder for veterinærers bruk av røntgen StrålevernRapport 2010:11 Røntgenbruk blant veterinærer Resultater fra kartleggingsprosjekt Veileder for veterinærers bruk av røntgen Referanse: Solberg M. Røntgenbruk blant veterinærer. Resultater fra

Detaljer

Nord-Troms videregående skole Davvi-Romssa joatkkaskuvla

Nord-Troms videregående skole Davvi-Romssa joatkkaskuvla Nord-Troms videregående skole Davvi-Romssa joatkkaskuvla O-P-41Prosedyre for gjennomføring av eksamen GOC - ROC kurs. Utgave: 2.00 Skrevet av: Geir Vareberg Gjelder fra: 25.05.2014 Godkjent av: Olaug Bergset

Detaljer

Norsk Sertifisering AS

Norsk Sertifisering AS Skrevet av: gfg Gjelder fra: 12.11.2007 Godkjent av: tli 1 av 6 Innhold 1. 2. Juridisk status 3. Oversikt over godkjenningsomfang 4. Uavhengighet, upartiskhet og integritet 5. Definisjoner på aktuelle

Detaljer

Bruk av røntgendiagnostikk i norske kiropraktorvirksomheter Prosjektrettet tilsyn etter ny forskrift om strålevern og bruk av stråling

Bruk av røntgendiagnostikk i norske kiropraktorvirksomheter Prosjektrettet tilsyn etter ny forskrift om strålevern og bruk av stråling Strålevern Rapport 2005:21 Bruk av røntgendiagnostikk i norske kiropraktorvirksomheter Prosjektrettet tilsyn etter ny forskrift om strålevern og bruk av stråling Norwegian Radiation Protection Authority

Detaljer

Norsk Sertifisering AS

Norsk Sertifisering AS Skrevet av: gfg Gjelder fra: 12.11.2007 Godkjent av: tli 1 av 6 Innhold 1. om kvalitetssystemet 2. Juridisk status og kort beskrivelse av virksomheten 3. Oversikt over kontrollomfang 4. Uavhengighet, upartiskhet

Detaljer

Yrkeseksponering i Norge Ioniserende stråling Ikke-ioniserende stråling

Yrkeseksponering i Norge Ioniserende stråling Ikke-ioniserende stråling Strålevern Rapport 2005:15 Yrkeseksponering i Norge Ioniserende stråling Ikke-ioniserende stråling Norwegian Radiation Protection Authority Postboks 55 N-1332 Østerås Norway Referanse: Sekse Tonje, Paulsen

Detaljer

StrålevernRapport 2008:4. Bruk av laser og sterke optiske kilder til medisinske og kosmetiske formål

StrålevernRapport 2008:4. Bruk av laser og sterke optiske kilder til medisinske og kosmetiske formål StrålevernRapport 2008:4 Bruk av laser og sterke optiske kilder til medisinske og kosmetiske formål Referanse: Christensen, T., Nilsen L. T. N. Bruk av laser og sterke optiske kilder til medisinske og

Detaljer

NA Dok. 53 Retningslinjer for sertifisering av miljøstyringssystemer i skogforvaltning

NA Dok. 53 Retningslinjer for sertifisering av miljøstyringssystemer i skogforvaltning Norsk akkreditering NA Dok. 53: Retningslinjer for sertifisering av Utarbeidet av: SBE Godkjent av: ICL Versjon: 3.01 Mandatory/Krav Gjelder fra: 22.05.2013 Sidenr: 1 av 16 NA Dok. 53 Retningslinjer for

Detaljer

NA Dok. 9 Veiledning til akkrediteringsvilkår for laboratorier og prøvetakingsorganisasjoner

NA Dok. 9 Veiledning til akkrediteringsvilkår for laboratorier og prøvetakingsorganisasjoner Norsk akkreditering NA Dok. 9: Veiledning til akkrediteringsvilkår Utarbeidet av: Saeed Behdad Godkjent av: RKN Versjon: 6.01 Guideline/Veiledning Gjelder fra: 01.04.2011 Sidenr: 1 av 12 NA Dok. 9 Veiledning

Detaljer

Strålevern i utdanningene for helsepersonell

Strålevern i utdanningene for helsepersonell StrålevernRapport 2014:5 Strålevern i utdanningene for helsepersonell Kartlegging av strålevernundervisningen for utvalgte helseprofesjoner som er involvert i arbeid med medisinsk strålebruk Referanse:

Detaljer

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 Generell informasjon om virksomheten: Navn på virksomhet: Foretaksnr.: Besøksadresse: _, Postnr.:, Sted: Postadresse:, Postnr.:, Sted: Telefon:, Fax:, e-post: Internettadresse:

Detaljer

SGS Samarbeidsgruppen av sertifiseringsorgan

SGS Samarbeidsgruppen av sertifiseringsorgan SGS Samarbeidsgruppen av sertifiseringsorgan SGS NORM FOR OPPLÆRINGSVIRKSOMHET Virksomhet som skal drive sertifisert sikkerhetsopplæring i henhold til forskrift AT best.nr. 703 10-3, skal være sertifisert

Detaljer

Byggkontrollør Tetthetskontroll og Termografering av bygg

Byggkontrollør Tetthetskontroll og Termografering av bygg P-151:2011 2.utgave november 2014 Byggkontrollør Tetthetskontroll og Termografering av bygg - Krav til kontrollør og foretak Nemko AS Gaustadalléen 30, P.O. Box 73 Blindern, 0314 Oslo, Norway TEL +47 22

Detaljer

Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 706

Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 706 Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 706 Forskrift om Administrative ordninger Forskrift om administrative ordninger på arbeidsmiljølovens område. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1360. Sist endret ved forskrift

Detaljer

Samordningsrådet Kran, Truck og Masseforflytningsmaskiner

Samordningsrådet Kran, Truck og Masseforflytningsmaskiner Kran, Truck og Masseforflytningsmaskiner Essendropsgt.3 Postboks 5485 Majorstua 0305 OSLO Telefon: 23 08 75 31 / 23 08 75 33 Telefaks: 23 08 75 30 E-post: samordningsradet@ebanett.no TILLEGGSKRITERIER

Detaljer

FG-regler for automatiske innbrudds- og overfallsalarmsystemer

FG-regler for automatiske innbrudds- og overfallsalarmsystemer FG-regler for automatiske innbrudds- og overfallsalarmsystemer Sertifisering og FG-godkjenning av foretak FG-201:1 Utgave 1, gyldig fra 1.1.2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Forord... 4 1.2

Detaljer

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 Generell informasjon om virksomheten: Navn på virksomhet: Foretaksnr.: Besøksadresse:, Postnr.:, Sted: Postadresse:, Postnr.:, Sted: Telefon:, Fax:, e-post: Internettadresse:

Detaljer

Virksomhetsplan for 2005

Virksomhetsplan for 2005 Strålevern Rapport 2005:1 Virksomhetsplan for 2005 Norwegian Radiation Protection Authority Postboks 55 N-1332 Østerås Norway Referanse: Statens strålevern. Virksomhetsplan for 2005. StrålevernRapport

Detaljer

2 Bro- og traverskraner, dersom bruken medfører fare for skade på liv og helse. 3 Sakkyndig kontroll av kran på lastetraktor og hogstmaskin

2 Bro- og traverskraner, dersom bruken medfører fare for skade på liv og helse. 3 Sakkyndig kontroll av kran på lastetraktor og hogstmaskin Innhold 1 Dokumentasjon for sakkyndig kontroll 2 Bro- og traverskraner, dersom bruken medfører fare for skade på liv og helse. 3 Sakkyndig kontroll av kran på lastetraktor og hogstmaskin 4 Forskrifter

Detaljer

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS)

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) Side 1 av 6 BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) PKS 0: Orientering Kontrollrådet tilbyr i dag sertifisering av produksjonskontrollsystem (PK-system) innen områder hvor sertifiseringen er frivillig.

Detaljer