STYREMØTE. Helse Vest IKT AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STYREMØTE. Helse Vest IKT AS 12.11.2014"

Transkript

1 STYREMØTE Helse Vest IKT AS

2 INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE VEST IKT AS Stad: Videokonferanse intern video ring; eksterne video bruk adressen; telefon ring; , tast # Møtetidspunkt: , kl Går til: Styremedlemmer Herlof Nilssen Eivind Gjemdal Anne Hilde Bjøntegård Bård Lilleeng Stener Kvinnsland Mette Kamsvåg Anne Kristin Kleiven Lars-Erik Baugstø-Hartvigsen Bodil Lekve Svend B. Jacobsen Agnete Sjøtun Styremøtet er ope for publikum og presse Sakliste: Underlag: OPNE SAKER Sak 63/14 B Godkjenning av innkalling og dagsorden Vedlagt Sak 64/14 B Protokoll frå styremøte i Helse Vest IKT AS Vedlagt Sak 65/14 O Administrerande direktør si orientering Vedlagt Sak 66/14 B Rapportering frå verksemda per september 2014 Vedlagt Sak 67/14 B Overgang frå overvakingssenter til driftssenter Vedlagt Sak 68/14 O Prosjektportefølje for Helse Vest RHF for 2015 Vedlagt Sak 69/14 O Konsolidering av RIS/PACS Vedlagt Sak 70/14 B Forslag til budsjett for Helse Vest IKT for 2015 Vedlagt Sak 71/14 O IKT utfordringsbildet i helse- og omsorgssektoren Vedlagt Sak 72/14 O Komparativ analyse av dei regionale helseføretaka innan IKT-området Vedlagt Sak 73/14 O Gartner survey of EHR suppliers and systems in the Norwegian market Vedlagt Sak 74/14 B Møteplan for styret for 2015 Vedlagt LUKKA SAKER Sak 75/14 D Ny avtale med Microsoft Vedlagt Bergen Helse Vest IKT AS Eventuelt Skriv og meldingar Herlof Nilssen Styreleiar

3 Protokoll frå styremøte i Helse Vest IKT AS Tid: kl. 08:30 11:30 Møtestad: Videokonferanse Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Herlof Nilssen Eivind Gjemdal Anne Hilde Bjøntegård Stener Kvinnsland Mette Kamsvåg Anne Kristin Kleiven Lars-Erik Baugstø-Hartvigsen Bodil Lekve Svend B. Jacobsen Agnete Sjøtun Leiar Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Forfall frå styret Bård Lilleeng Styremedlem Deltakarar frå administrasjonen: Erik M Hansen, administrerande direktør Leif Nordland, økonomisjef Maria Gabriela Fehr Johansen, styresekretær

4 Sakliste: Underlag: OPNE SAKER Sak 49/14 B Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 50/14 B Protokoll frå styremøte i Helse Vest IKT AS Sak 51/14 O Administrerande direktør si orientering Sak 52/14 B Rapportering frå verksemda per august 2014 Sak 53/14 B Prosess for budsjett for Helse Vest IKT for 2015 Sak 54/14 B Status internkontroll Sak 55/14 O Status overdraging av verksemd innan tele, signal, video og audio Sak 56/14 D Alternativ for overgang frå overvakingssenter til driftssenter Sak 57/14 B Rapport «Strategisk utgreiing» Sak 58/14 O Strategi og veikart for kort og sikkerheitsløysingar Sak 59/14 O Status for overtaking av IKT-drift for Haraldsplass Diakonale Sykehus Sak 60/14 B Val av valkomité for val av styremedlemmer valt av og mellom tilsette Sak 61/14 O Sak 62/14 O LUKKA SAKER Val av leverandørar for KULE Komparativ analyse av dei regionale helseføretaka innan IKT-området Eventuelt Skriv og meldingar OPNE SAKER: 49/14 B Godkjenning av innkalling og dagsorden Oppsummering: Det var ingen merknadar til innkalling og dagsorden. Vedtak (samrøystes): 1. Styret godkjente innkalling og dagsorden. 50/14 B Protokoll frå styremøte i Helse Vest IKT AS Oppsummering: Det var ingen merknadar til protokollen. Vedtak (samrøystes): 1. Styret godkjente protokoll frå styremøtet /14 O Administrerande direktør si orientering Oppsummering: Adm. direktør orienterte om fylgjande saker: 1. Status for miljøsertifisering for Helse Vest IKT AS Administrerande direktør orienterte om at Helse Vest IKT vil klare å bli sertifisert innan utgangen av Helse Vest IKT 10 år Adm. direktør orienterte om Helse Vest IKT sine aktivitetar i samband med 10 års jubileet, og viste fram den nye jubileumslogoen.

5 3. Samarbeid med Helse Sør-øst om plattform for ekstern meldingsformidling Adm. dir. orienterte om at Helse Vest IKT ønskjer å gjenbruke løysingar Helse Sør-Øst har utvikla. Helse Vest IKT gjer dette ved å få tilgang til kildekoden og etablere plattform for drift internt i Helse Vest IKT. Det kan seinare vere aktuelt med felles drift av plattform, men då fortrinnsvis i regi av Norsk Helsenett SF. 4. Brudd på fiberforbindelse mellom Stavanger og Bergen Adm. dir. orienterte om brudd i fiberforbindelse mellom Stavanger og Bergen. Styret ba om å få ei breiare forklaring på konsekvensane av slike situasjonar og kva episoden inneber for helseføretaka. Dei etterlyste også ein ROS-analyse på infrastrukturen. I tillegg vart det etterlyst tettare dialog med Telenor. 5. Orientering om omfattande episodar med beredskap Adm. direktør informerte om at forslag til tiltak etter brudd i fiberforbindelsen vil bli lagt fram på eit seinare tidspunkt. 6. Orientering om relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav Ingen relevante saker 7. Oversikt over tilsyns-, kontroll- og klagesaker Ingen relevante saker 8. Oversikt over høyringar Ingen relevante saker Vedtak: 1. Styret tok meldingane til orientering 52/14 B Rapportering frå verksemda per august 2014 Oppsummering: Adm. dir. informerte om at Helse Vest IKT er på veg inn i ein krevjande haust, ein periode som kan sjå ut til å bli tilsvarande som våren Servicegraden hadde ein tydeleg nedgang og talet opne episodar og leveransar steig utover «handterlege» nivå. Ressursbruk i prosjektporteføljen gjer at leveransane til helseføretaka kan verte skadelidande. Når selskapet passerer 1000 opne episodar mistar ein lett oversikt. Selskapet har derfor ei målsetting om å ligge på under 1000 opne episodar, gjerne mellom 800 og Styret ba administrasjonen fylgje opp med tiltak for å redusere presset. Talet på system veks meir og meir. Er det mogleg å sanere noko? Styret ba om ei oppdatert sak med omsyn til auken i system og tiltak for sanering. Styret nemnte at det også var behov for ei avstemming av gjennomføringsevne og innføringskapasitet i helseføretaka. Det er krevjande for helseføretaka å ta imot og gjennomføre endringar som fylje av nye IKT-løysingar. Styret valde å ta kommentarane vidare til budsjettdiskusjonen. Etablering av eit driftssenter vart og nemnt som eit tiltak som kan redusere presset og påverke biletet positivt. Styret ytra ønske om å sjå korleis personalkostnaden aukar frå år til år. Administrasjonen rådde til at dette vert fulgt opp med utgangspunkt i notar til årsrekneskapen. Styret kom fram til at det ikkje er behov for å gå ned i desse detaljane i rapport om verksemda.

6 Vedtak: 1. Styret tek rapport om verksemda per august 2014 til etterretning. 53/14 B Prosess for budsjett for Helse Vest IKT for 2015 Oppsummering: Helse Vest IKT har hatt dialog om driftsbudsjett 2015 med HF a, og alle bruker framlagt langtidsbudsjett i prosessen fram til første utkast til driftsbudsjett foreligg frå Helse Vest IKT, forventa ferdig i slutten av september. Helse Vest IKT har starta dialogen med HF a om investeringar i trådløst nett, og med Porteføljekontoret om porteføljeprosjekt Prognose for 2015 i pågåande prosjekt er utarbeidet. Forslag til investeringsnivå for 2015 vil bli handsama i SIKT den 19. september. SLA vart handsama i møte med HF a den 15. september, og alle forslag til endring tas inn i budsjettforslag Overtaking av tele- og signalområdet er tatt inn i budsjettet som eigen produkt/teneste. I sak 056/14 skal styret behandle «Alternativ for overgang frå overvakingssenter til driftssenter», og eventuelle endringar i 2015 vil bli tatt inn i budsjettet. Budsjett for Microsoft lisensar har som forutsetning at oppgradering av Officepakken kjem i Administrasjonen informerte om at både Helse Vest IKT og helseføretak må arbeid med planar for uttak av gevinst. For Helse Vest IKT sin del er det for nokre av prosjekta nye system som vert innført, system som ikkje er til erstatning for tidlegare system (DMA og KULE). I desse prosjekta vil gevinstane kome primært i helseføretaka. I «fabrikkdelen» av selskapet ser vi auka belastning som følgje av stor prosjektaktivitet, og at vi leverer fleire timar inn i porteføljeprosjekt enn planlagt. Dette gir ei utfordring i drift, og vi ser at det er krevjande å levere godt nok på leveransar og episodar. Det er venta minst like stor prosjektaktivitet i 2015 og 2016, og det vil krevje auka bemanning både i «fabrikken» og i «utvikling». Administrasjonen varsla styret om at ein vil kunne få ei større auke i bemanning enn det som vart lagt fram i langtidsbudsjettet. Vedtak: 1. Styret tok saka til orientering. 2. Styret bad administrasjonen om å innarbeide kommentarar frå styret, samt vidareføre dialog og avklaringar med helseføretaka, og leggje fram forslag til budsjett til styremøte /14 B Status internkontroll Oppsummering: Det er i saka peika på rutinane for å sikre god internkontroll og status innanfor dei ulike hovudområda for internkontroll. Administrasjonen er av det syn at rutinane for internkontroll og status i Helse Vest IKT er tilfredsstillande for å sikra drift og omdømme av Helse Vest IKT. Administrasjonen la fram ei liste over tiltak som vil verte gjennomført. Styret understreka at det er viktig at det vert arbeid godt med postjournal og arkiv, og understrekte at arkivverdig e-post må arkiverast i ephorte. Styret ba administrasjonen arbeid meir med «internrevisjon» for å sikre at rutinar vert etterlevde. Administrasjonen bør utarbeide ein årleg plan for slik «revisjon». Styret ba administrasjonen halde fram med ein årleg gjennomgang av status for internkontroll. Styret ba og administrasjonen om å vurdere om det er nødvendig å gje ein oppdatert status for tiltak tidleg i 2015.

7 Vedtak: 1. Styret tok saka til etterretning. 55/14 O Status overdraging av verksemd innan tele, signal, video og audio Oppsummering: Viser til sak 027/14 der styret for Helse Vest IKT vedtok overdraging av verksemd innan tele, signal, audio og video til Helse Vest IKT. Alle styra i helseføretaka har deretter gitt sin tilslutning til overdraginga, og gjort vedtak i tråd med innstilling i felles styresak. Helse Vest IKT overtok dette ansvaret frå Administrasjonen orienterte om status for arbeidet. Styret påpeikte at Helse Vest IKT må ha fokus på tele- og signalområdet i høve til beredskapsarbeidet i helseføretaka. Vedtak: 1. Styret tok saka til orientering. 56/14 D Alternativ for overgang frå overvakingssenter til driftssenter Oppsummering: Administrasjonen gjennomfører eit internt prosjekt som har som oppgåve å utgreie og gje ei tilråding om vidareutvikling av overvåkingssenteret, i dette og å vurdere ei omlegging frå overvakingssenter til eit driftssenter. Styret bad administrasjonen om å gjennomføre dialog med tillitsvalde og vernetenesta. I tillegg er det eit behov for at heile Helse Vest IKT blir informert om kva overgangen eigentlig inneber, for eksempel konsekvensar av å innføre ei turnusordning, endringar i vaktordningar, osv. Administrasjonen la fram fylgjande alternativ; 1. Dagens situasjon 2. Utvid dagens ordning med søndagsopent Kundesenter 3. Driftssenter 25/5 og søndagsopent Kundesenter 4. Driftssenter 24/7 Styret etterlyste eit grundigare arbeid med behovet sett frå helseføretaka. Administrasjonen må gjere eit grundig arbeid med utarbeiding av turnus. Ved kalkulering av kostnader bør administrasjonen diskutere med personell som har god kompetanse på arbeidsplan, gjerne frå helseføretaka. Det vart stilt spørsmål til forskjellen mellom eit kundesenter, overvakingssenter og driftssenter. Administrasjonen er av det syn at det og bør vere mogeleg å få de same tenestene som frå dagens Kundesenter gjennom heile døgnet fordi helseføretaka har 24/7 aktivitet. Eit overvakingssenter vil identifisere problem gjennom overvaking. Eit driftssenter skal både identifisere og utbetre feil, ved å ha kompetanse på feilretting, ved bruk av kunnskapsdatabase eller ved å kontakte bakvakt. Administrasjonen har utført ein ROS-analyse av dei ulike alternativa. Denne viser, ikkje overraskande, minst risiko ved alternativ 24/7. ROS-analysen vert lagt fram saman med endeleg tilråding i saka i eit seinare styremøte.

8 I tillegg ble det stilt spørsmål til kva for nokre tal vi har på konkrete konsekvensar ved at Helse Vest IKT ikkje er bemanna 24/7. Administrasjonen bekrefta at styret skal få presentert tal på dette og at ROSanalysen skal innbakast neste gong saka skal opp i styret. Helse Vest IKT tek saka vidare til SIKT før den vert lagt fram for styret på nytt. Vedtak: 1. Styret tok saka til orientering og bad om at innspel takast med i det vidare arbeid. 2. Styret bad administrasjonen leggje saka fram for SIKT for deira innspel til behov for endringar i tenestekvaliteten for Helse Vest IKT sine leveransar for overvaking/drift. 3. Styret bad administrasjonen innarbeide i budsjett for 2015 økonomiske rammer for ein mogleg omlegging frå dagens overvakingssenter til eit driftssenter. 4. Styret bad administrasjonen komme tilbake med ei konkret anbefaling for overgang frå eit overvakingssenter til eit driftssenter. 5. Styret bad om at administrasjonen gjennomfører dialog og drøftingsmøter med tillitsvalde/verneombod. 57/14 B Rapport «Strategisk utgreiing» Oppsummering: I tråd med revidert Forretningsplan for Helse Vest IKT, har administrasjonen gjennomført ei strategisk utgreiing av korleis Helse Vest IKT skal utvikle seg i forhold til «små og mellomstore» kundar, jfr. styresak 019/14 og 040/19, samt styreseminaret Administrasjonen tilrår vidare arbeid med kommunale ØH-sengepostar. Det er alt sett i gang formelt prosjektarbeid saman med Helse Førde HF og ØH-sengepost ved Lærdal Sjukehus. Det er tilsvarande planar for ØH-sengepostar i Sunnfjord og Nordfjord. Administrasjonen gav i tillegg råd om at prosjektet tek kontakt med alle HF, for å få ein samla kartlegging av kommunale ØH-sengepostar i Helse Vest. Basert på denne kartlegginga, vert aktuelle kommunar kontakta for å avklare interesse for slikt samarbeid. Styret rådde her til å ta med erfaringane frå prosjekta på Jæren og i Lærdal inn i det vidare arbeidet. Administrasjonen er av det syn at tilbod knytt til drift av legekontor bør vurderast vidare, men dette bør berre vere eit alternativ dersom det over tid kan bidra til etablering av felles system. Drift åleine er ikkje tilstrekkeleg strategisk til at Helse Vest IKT bør gå inn i den «marknaden». Helse Vest IKT deltek på eit møte med fastlegar i Stavanger Tilbakemeldingar frå dette møtet vil inngå i dei vidare vurderingane. Administrasjonen er alt i dialog med Helsedirektoratet om utvida bruk av Kjernejournalen. Tilrådingane frå denne rapporten understrekar at dette arbeidet må vidareførast og forsterkast. Helse Vest IKT vil og ta dette tema opp via Nasjonal IKT HF. Styret kommenterte at det må komme føringar frå myndigheitene dersom det skal vere mogleg for Helse Vest IKT å levere drift til legekontora. Det vart stilt spørsmål til korleis slike leveransar kan organiserast. For Helse Vest IKT er det er avgrensing med omsyn til leveransar utover føretaksgruppa Helse Vest RHF på 20% av omsetnaden. I dag har Helse Vest IKT i underkant av 10% omsetnad utover Helse Vest RHF. Administrasjonen sa og at ved ei større satsing saman med andre aktørar vil det vere aktuelt å drøfte etablering av nye selskap, endring av eigarskap til dagens selskap, etc.

9 Styret var opptatt av å understreke at det er viktig at det er fokus på leveransar til og utvikling av løysingar for helseføretaka. Dette fokuset må ikkje reduserast dersom Helse Vest IKT tek på seg oppgåver utanfor spesialisthelsetenesta. Det kom innspel frå styret om at selskapet kan sjå på erfaringar frå Lærdal før ein går breitt ut og kontaktar andre kommunar for dialog på heile Vestlandet. Vedtak: 1. Styret gav sin tilslutning til det vidare arbeidet med «små og mellomstore kundar», slik dette går fram av tilrådinga i saka. 58/14 O Strategi og veikart for kort og sikkerheitsløysingar Oppsummering: Administrasjonen orienterte kort om pågåande arbeid med strategi for kort og sikkerheitsløysingar, og utkast til veikart som er utarbeid. Nokre tiltak er igangsett, andre vil bli fulgt opp av Helse Vest IKT i dialog med porteføljekontoret og helseføretaka. Vedtak: 1. Styret tok saka til orientering. 59/14 O Status for overtaking av IKT-drift for Haraldsplass Diakonale Sykehus Oppsummering: Administrasjonen orienterte kort om at overtaking av IKT-drift for Haraldsplass Diakonale Sykehus er i hovudsak fullført. Prosjektet er gjennomført innanfor estimerte timerammer. Tilbakemeldingane er positive. Vedtak: 1. Styret tok saka til orientering. 60/14 B Val av valkomité for val av styremedlemmer valt av og mellom tilsette Oppsummering: Helse Vest RHF har gjennomført felles prosessar for val av styremedlemar av og blant dei tilsette. Førre val vart gjennomført i februar Helse Vest RHF arbeider no med planar for val i Det er ei målsetting at valet skal vere gjennomført i starten av februar Administrasjonen la fram forslag til valkomité. Forslaget er presentert for dei tillitsvalde. Vedtak: 1. Styret valde fylgjande valkomité for val av styremedlemmer valt av og mellom tilsette; Økonomi- og HR-sjef Leif Nordland leiar Morten Haugum nestleiar Personalsjef Rolf Ruland

10 LUKKA SAKER 61/14 O Val av leverandørar for KULE Oppsummering: KULE-prosjektet har fullført anskaffingsfasen og har gjort innstilling til val av leverandør for Kurve og legemiddelhandtering. KULE prosjektet har organisert anskaffinga i to deler; (1) Løysing for kurve og legemiddelhandtering og (2) Elektronisk legemiddelkabinett (ELK). Helse Vest IKT er godt nøgd med val av leverandørar til KULE. Helse Vest IKT er samstundes audmjuke overfor dei utfordringane som KULE prosjektet vil medføre. Dette er eit nytt område der papirrutinar skal erstattast med digitale løysingar, dette er nye system som krev tett integrasjon med ei rekkje eksisterande system, og ikkje minst, dette er system som set endå høgare krav til oppetid og responstider. Vedtak: 1. Styret tok saka til orientering. 62/14 O Komparativ analyse av dei regionale helseføretaka innan IKT-området Oppsummering: Helsedirektoratet har på oppdrag frå Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) utarbeid ein komparativ analyse av IKT-situasjonen i dei regionale helseføretaka (RHF). Til dette styremøtet er berre delar av talgrunnlaget gjort tilgjengeleg. Administrasjonen vil legge fram heile rapporten i neste styremøte. Det er venta at den offisielle rapporten vil bli lagt fram i månadsskiftet september/oktober. Styret kommenterte at rapporten bør gjerast kjent i helseføretaka. Helse Vest RHF vil tilrå at endeleg rapport vert lagt fram for styra i helseføretaksgruppa. Vedtak: 1. Styret tok saka til orientering. Eventuelt - Styret melde at dei sakna dokumentasjon i styrepapira som dokumenterer når medlemmar valt av og mellom tilsette vert skifta ut. Administrasjonen vil kalle inn rett vara-medlem fast når slike styremedlemmar sluttar i stilling, og vil sørgje for at vara medlem vert kalla inn ved meldt forfall til møte. Administrasjonen held oversikt over dette. I etterkant av val vert alle namn (medlemmer og vara medlemmer) sendt til Brønnøysund. - Tilbakemeldingar rundt møteplan for Det var bestemt at styret går for 23/4, 16/9 og 3/12. Dei andre datoane må diskuterast nærmare. Administrasjonen vil fylgje dette opp. Skriv og meldingar Ingen saker.

11 Ref. Maria Gabriela Fehr Johansen / Erik M. Hansen Herlof Nilssen Styreleiar Anne Kristin Kleiven Eivind Gjemdal Anne Hilde Bjøntegård Bård Lilleeng (sett) Stener Kvinnsland Mette Kamsvåg Lars-Erik Baugstø-Hartvigsen Bodil Lekve Svend B. Jacobsen Agnete Sjøtun

12 Open del Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest IKT AS Dato: Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Erik M. Hansen Erik M. Hansen Administrerande direktør si orientering Styresak 065/14 O Styremøte Fellessamling Helse Vest IKT 10 år * notat er lagt ved 2. Utvikling for flyreiser i Helse Vest IKT * notat vedlagt 3. Ny nasjonal avtale for mobiltelefoner * notat vedlagt 4. Orientering om omfattande episodar med beredskap * notat er lagt ved 5. Orientering om relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav * ingen relevante saker 6. Oversikt over tilsyns-, kontroll- og klagesaker * ingen relevante saker 7. Oversikt over høyringar Mottatt Avsendar Tema Frist Helse- og Forskrift til tilgang til omsorgsdepartementet helseopplysninger mellom virksomheter Forslag til vedtak: 1. Styret tek meldingane til orientering

13 Notat Går til: Føretak: Helse Vest IKT AS Dato: Frå: Administrerande direktør Sakshandsamar: Erik M. Hansen Saka gjeld: Fellessamling Helse Vest IKT 10 år Styresak 065/14 O Administrerande direktør si orientering pkt. 1 Styremøte Fellessamling 30. og 31. oktober Helse Vest IKT 10 år Helse Vest IKT gjennomfører ei årleg samling for alle tilsette. Ut frå kostnadsmessige omsyn, særleg med tanke på reisekostnader, er det innarbeid ein praksis der arrangementet annakvart år vert lagt til Bergen og Haugesund. Samlinga for 2014 vart gjennomført 30. og 31. oktober på Scandic Bergen Hotell i Bergen sentrum vart Helse Vest IKT 10 år. Dette sette eit preg på samlinga. Programmet for samlinga er, til orientering for styret, vist nedanfor. Fellessamling for Helse Vest IKT årsjubileum Scandic Bergen hotell, Bergen oktober 2014

14 Torsdag 30. oktober Tidspunkt Tema Kaffe og registrering Velkommen til fellessamling for Helse Vest IKT AS Helse Vest IKT 10 år! Adm. dir. Herlof Nilssen, Helse Vest RHF Helse Vest IKT utvikling gjennom 10 år og fremover! Adm. dir. Erik M. Hansen Lunsj Husk å sjekke inn! Parallelle sesjoner med tema fra alle avdelinger (Se eget program på neste side) Sosial del - Alle møter sin lagleder utenfor hotellet klokken 16:00 hvor det blir utdeling av rekvisitter og mat Aperitiff Jubileumsmiddag (Pent antrekk) Parallelle sesjoner torsdag kl Tid/ sted Ansvarlig: Ørjan Andersen Rom:.. Ansvarlig: Gjertrud Fagerli Rom:.. Ansvarlig: Fredrik Eldøy Rom: Ansvarlig: Harald Flaten Rom: EPJ-PAS meldingsutveksling mellom fagsystem teori og praksis med visuell forenkling. Roy Svalheim m.fl. Kurve og legemiddelhåndtering (KULE). John-Henrik Wollan Hvordan skape innovasjon i Helse Vest IKT og i Helse Vest? Yngvar Skar IKT-sikkerhet «Alle sitt ansvar». Lars Erik Baugstø- Hartvigsen Innovasjon hvilke teknologitrender kan komme til anvendelse i vår sektor på kort og lang sikt? Håkon Garfors og Sjur Hopland SharePoint- mer enn dokumentbibliotek! Matz Kenneth Jensen Virksomhetsarkitektur hvordan bidrar dette arbeidet til å nå Helse Vests strategiske målsetninger? Terje Bremnes Segmentering og sikring av nett. Tor Stefan Lura og Andreas Espelid Overgang til DIPS Arena. Gunnar Jårvik Integrasjonssenteret en viktig brikke for helheten. Kristin Farestvedt og Steinar Hamre Bildediagnostikk og bildebehandling (DMA). Eirik Aaserød Nettbrett driftet av Helse Vest IKT. Frode Langeland «Alle møter» og Vestlandspasienten. Bente Saltnes m.fl. Test og innføringstjenester hva ønsker vi å oppnå? Pål Gaute Sætre Logistikk, innkjøp, budsjett, regnskap og anskaffelse (LIBRA). Randi Gundersen Hvordan få en ny applikasjon distribuert? Karl Andre Skare Om Lync og telefoni. Bjarte Vollstad Endringsprosessen. Stian Hoell EPJ konsolidering. Harald Kaada Styringsinformasjon (BI) i Helse Vest. Kjartan Ellefsen Fredag 31. oktober Tidspunkt Tema Hva kan vi lære fra IKT i DNB? Adm. dir. Gisle Fauskanger, Nasjonal IKT HF Mottaksklinikken og hvordan KULE vil påvirke denne Klinikkdirektør Anne Taule, Helse Bergen HF Pause Lean i Helse Vest IKT. Potensialer i et helhetlig perspektiv. Daglig leder Gunnar Førsund, LEAN Consulting AS Helsenorge.no vår felles kanal til innbygger Avd. dir. Roar Olsen, Helsedirektoratet Internett og selvbetjening hva skjer? Direktør Torgeir Waterhouse, IKT-Norge Lunsj Å bli mitt beste jeg! Psykolog Trond Haukedal. 2

15 Notat Går til: Føretak: Helse Vest IKT AS Dato: Frå: Administrerande direktør Sakshandsamar: Erik M. Hansen Saka gjeld: Utvikling for reiser i Helse Vest IKT Styresak 065/14 O Administrerande direktør si orientering pkt. 2 Styremøte Utvikling for flyreiser i Helse Vest IKT for perioden januar-september 2014 Helse Vest IKT har som ein del av arbeidet med miljøsertifisering, jfr. tidlegare orienteringar, sett fokus på utvikling for flyreiser internt i Helse Vest IKT. Tabellen nedanfor viser endringar i tal tilsette, kostnader for flyreiser og talet flyreiser i dei tre fyrste kvartala 2013 og Utvikling flyreiser Helse Vest IKT jan-sep 2014 jan-sep 2013 Endring Tal på ansatte i perioden ,2 % Reisekostnad fly ,7 % Tal på flyreiser ,2% Reiser til/frå Bergen-Stavanger utgjer 44%, Bergen-Oslo 24% og Førde/Florø-Bergen utgjer 8%. 97% av reisene er bestilt online, 3% er bestilt på telefon.

16 Notat Går til: Føretak: Helse Vest IKT AS Dato: Frå: Administrerande direktør Sakshandsamar: Erik M. Hansen Saka gjeld: Utvikling for reiser i Helse Vest IKT Styresak 065/14 O Administrerande direktør si orientering pkt. 3 Styremøte Ny nasjonal avtale for mobiltelefoner For første gang har HINAS, på vegne av de 4 RHFene, gjennomført en nasjonal konkurranse på området mobiltelefoner. Avtalen løper fra 1. november 2014 og i ett år, med mulighet for prolongering i ytterligere ett år om gangen i tre år. Alle helseregionene er med på avtalen fra virkningsdato. Avtalen omfatter 7 kategorier telefoner og nettbrett: GSM bordtelefoner, robuste telefoner og vakttelefoner, to typer smarttelefoner og to typer nettbrett. Det ble i konkurransegrunnlaget anslått en samlet omsetning for anskaffelsen på 50 millioner pr år. På dette området vil det i avtaleperioden komme nye modeller og prisene på disse skal være underlagt samme priskalkyle som i tilbudet. Grunnlaget for å anslå potensiell besparelse er noe ulikt for regionene. For Helse Sør-Øst RHF har en funnet 18 av totalt 36 etterspurte varelinjer på tidligere avtale, mens for de øvrige regionene har en kun 5 varelinjer med "før-priser". En har i beregningen likevel lagt til grunn at et gjennomsnitt av besparelsen for de varelinjene en har funnet "før-priser", også gjelder for øvrige varelinjer. En har også sammenlignet ny avtalepris mot nettstedet wwww.prisguide.no som angir laveste pris på aktuelt produkt i nettbutikker i Norge. Denne sammenligningen gir stort sett samme "bilde" av potensiell besparelse med ny avtale som de regionsvise prissammenligningene. Mobiltelefoner Estimert omsetning: Potensiell besparelser pr år: Potensiell besparelse over 4 år: RHF Gamle avtaler Ny nasjonal avtale I kroner I prosent I kroner Helse Nord RHF kr kr kr % kr Helse Midt-Norge RHF kr kr kr % kr Helse Sør-Øst RHF kr kr kr % kr Helse Vest RHF kr kr kr % kr Totalt kr kr kr % kr

17 Notat Går til: Styret Føretak: Helse Vest IKT AS Dato: Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Erik M. Hansen Orientering om omfattande episodar med beredskap Styresak 065/14 O Administrerande direktør si orientering pkt. 4 Styremøte Orientering om omfattande episodar med beredskap Som en fast del av administrerande direktør sin orientering vil styret få orienteringar om omfattande episodar der det er utløyst beredskap i Helse Vest IKT. Helse Vest IKT har sidan sist gong styrepapir vart sendt ut, hatt fylgjande omfattande episodar der beredskap er utløyst, eller der administrasjonen vurderte situasjonen som så krevjande at det er rett å informere styret om dette. Dato, tid Beskrivelse 26.09, Bortfall av straum grunna stort lynnedslag nær Førde ca. kl. 14:05. Situasjonen 14:05 - førte bortfall av straum både i Helse Førde og i Førdegården (kontorbygg i 14:46 Førde sentrum der både administrasjonen i Helse Førde og Helse Vest IKT har kontor). Helse Vest IKT etablerte beredskapsleiing og eige løysingstema kl. 14:12. Det vart raskt meldt om problem med diverse nettverksutstyr og redundante linjer frå Førde. Det viste seg at ein UPS var for gamal og med dårleg batterikapasitet. Dersom denne hadde gått tom for straum, kunne straumstansen fått større konsekvensar. Helse Vest IKT fygljer dette opp med Helse Førde. Rask handtering av situasjonen gav eit godt resultat. Beredskap kunne avsluttast kl. 14:46.

18 1 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest IKT AS Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Fredrik Eldøy, Erik M Hansen, Leif Nordland, Rolf Ruland Rapportering frå verksemda per september 2014 Arkivsak Styresak 066/14 B Styremøte Oppsummering Viser til Rapport om verksemda per september 2014 som er lagt ved i vedlegg 1. Administrasjonen har oppsummert rapport om verksemda i ein figur som viser overordna status for produksjon, bidrag til bruk av IKT (status program og prosjekt) og ressurssituasjonen. Det er lagt til ei ny innleiing i rapporten, der adm. dir. sine overordna vurderingar er tekne inn. Figuren nedanfor viser målekortet for september Parametrane innanfor dei tre områda er vist i kvar kolonne. Tema øvst, deretter mål og nedanfor resultat plassert i grøn, gul eller raud sone. Når det gjeld oppetid og program-/prosjektstatus er det vist talet applikasjonsgrupper eller program/prosjekt i kvar sone basert på dei detaljerte tala. Under figuren er dei gjeldande grenseverdiar for måltala: Forslag til vedtak: 1. Styret tek rapport om verksemda per september 2014 til etterretning.

19 VEDLEGG 1 til SAK 066/14 Verksemdsrapport for Helse Vest IKT AS per september 2014 Versjon: 1.0 Dato: Side 1 av 30

20 Verksemdsrapport for Helse Vest IKT AS Adm. dir. sin vurdering Utviklinga for september viser at Helse Vest IKT er pressa, men ikkje i same grad som i vårsemesteret. Det er ikkje endringar for måleparametrane for produksjonen; servicegraden framleis over 80%, 66% av telefonane var tatt på timen, vi er framleis gule når det gjeld opne episodar, medan opne leveransar er grønn. Oppetid har ein auke av 1 i rød sone, dette er applikasjonsgruppa Røntgen. I tillegg skulle det vore rapportert rødt for applikasjonsgruppe Integrasjoner, der Helse Vest IKT pga. omfang og komplesitet, erfarer at det diverre stort sett er gult eller rødt. Prosjektdelen er basert på same rapportering som i forrige styremøte, det er såleis ingen endringar her. Det er levert 6 integrasjonar i september, mot måltal om å levere 4. Måltal for samla tal leverte integrasjonar for 2014 er auka frå 40 til 50. Det er bra. Økonomi er under god kontroll, administrasjonen har gjennom denne rapporteringa endra prognosen for året frå eit overskot på 1 mill. kr. til eit overskot på 5 mill. kr. Personalområdet er under god kontroll. Side 2 av 30

21 Verksemdsrapport for Helse Vest IKT AS 1 Produksjon Rapporten viser tenestekvalitet knytt til produksjonen i løpet av siste månad. 1.1 Førespurnader til Helse Vest IKT Definisjonar: Epost support: Teller all e-post til Kundesenteret med unntak av spam-mail. Epost bestilling: Teller all e-post med unntak av spam-mail som kommer inn til ikt-bestillingsadressene til Sal. Kundeweb: Mengd oppdateringar på eksisterande saker eller nye saker Telefon: Mengd telefoner svara på av Kundesenteret NB! Dette er mengd meldingar pr. e-post til bestillingsboksane og må ikkje forvekslast med mengd bestillingar. Det ligger også ein feilmargin her, ettersom noko e-post blir sletta undervegs og noko blir lagt i våre personlige boksar. Med andre ord, tall som bare gir ein peikepinn. Kommentar til utviklinga: Oppdatering til Internett Explorer 10 skapte mye trafikk i september. Side 3 av 30

22 Verksemdsrapport for Helse Vest IKT AS Detaljert telefonstatistikk Definisjonar: Antal telefonar: Alle telefoner via uavhengig av om svara på eller ikkje; dvs all innkomande trafikk. Teller også telefonane utanom avtalt opningstid. Besvarte telefonar: Viser tal på telefonar som er svara på. Tapte telefonar: Viser tal på telefonar som er lagt på utan å få svar. (innanfor avtalt opningstid) Telefonar Svara på etter 1 min: Viser mengd som ventar over 1 minutt og får svar. Kommentar til utviklinga: Tiltak satt i verk før oppdateringar i september viser seg å fungere, dermed vart det færre tapte telefoner Servicegrad % mengd svart innan SLA-krav Servicegrad Definisjonar: Side 4 av 30

23 Verksemdsrapport for Helse Vest IKT AS Telefon: Krav i SLA % av samtalene skal svarast på innan 1 minutt. E-post: Ikkje mogeleg å måle. Kundesenteret nyttar vanleg outlook og for å telje tall e-post som er svare på innan 8 timer må vi gå gjennom kvar og ein av alle og telje manuelt. Det er for tidkrevjande å gjere. Dei telefonane som blir lagt på før 1 minutt er ikkje med i berekninga av servicegraden, berre de som blir lagt på etter 1 minutt. Kommentar til utviklinga: Endringane i september gav ekstra mange henvendelsar, noko som gjev seg utslag i ein servicegrad på 81% Gjennomsnittleg svartid på telefon 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0,5 0,4 0,5 0,5 0,7 Definisjonar: Grafen viser gjennomsnittleg svartid, i minutt, på telefonar inn til kundesenteret. 0,8 1,4 0,9 0,5 0,8 0,5 0,5 0 SeptemberOktoberNovemberDesember Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September 0,6 1.2 Behandling av sakene. Grunna prosessendring i Helse Vest IKT vil ein førespurnad frå kunde no registrerast enten som ein episode eller som ein leveranse Episodar Definisjon av episode: Stans eller forseinking i arbeidsprosessar hjå kunde, der stansen eller forseinkinga er relatert til tenester levert av Helse Vest IKT, uavhengig av om den underliggjande årsak er avvik på tenestene Mengd episodar logga: Antall episoder logget siste 13 mnd Definisjonar: Viser mengd episodar logga, fordelt etter loggedato siste 13 månader Side 5 av 30

24 Verksemdsrapport for Helse Vest IKT AS Kommentar til utviklinga: Oppgangen i talet opne episoder skal være midlertidig på grunn av oppgradering av Microsoft Explorer til versjon Mengd opne episodar, utvikling over tid Antall åpne episoder ved Kundesenterets åpningstid mandag, siste 53 uker Definisjonar: Viser mengd episodar som er open måndag morgon siste 53 veker. Kommentar til utviklinga: Auken midt i perioden viser effekten oppgradering til Microsoft Explorer versjon Løyst på timen: Definisjonar: Viser mengd episodar logga, fordelt etter loggedato siste 13 månader, som er løyst innan en time. Helse Vest IKT har et internt mål om at 70 % av alle førespurnader blir løyst på timen. Side 6 av 30

25 Verksemdsrapport for Helse Vest IKT AS Kommentar til utviklinga: Stor pågang på telefon viser seg igjen i lavere tal for «løyst på timen» for september Total mengd lukka episodar, fordelt etter prioritet: Avsluttede episoder fordelt på prioritet siste måned 6000 September Kritisk 2timer løsningstid Høy 4timer løsningstid Middels 8timer løsningstid 4. Normal 16 timer løsningstid Planlagt Avtalt løsningstid Definisjonar: Grafen viser totalt mengd lukka saker siste månad splitta pr. prioritet 1-9, og innanfor og utanfor SLA (dvs. raud = brot, grøn = ok). Kommentar til utviklinga: Ein stor del av pri 1 og pri 2 sakene er som vanleg passord. NB: Ein stor andel av passord og tilgangssakar er ikkje med i denne rapporten grunna manglande integrasjon mellom Samlepunktet og assyst. Grafane for Samlepunktet ligg i den interne rapporten Leveransar Definisjon av Leveranse (Service Request): Ein førespurnad frå bruker om informasjon, rådgjeving, levering av ein standard leveranse eller tilgang til system. Ein leveranse er normalt ikkje relatert til en prosesstopp for kunde. Det er ein betydelig mengd leveransar som blir handsama i samlepunktet, disse kjem ikkje med i rapporten da det er assyst som dannar grunnlaget for rapporten. Definisjon av Standard leveranse: Leveranse definert i SLA Side 7 av 30

26 Verksemdsrapport for Helse Vest IKT AS Mengd leveransar logga Antall leveranser logget siste 13 mnd Definisjonar: Viser mengd leveransar logga fordelt etter loggedato siste 13 månader Kommentar til utviklinga: Fortsetter oppgangen etter at sommeren er over Mengd opne leveransar, utvikling over tid 3200 Antall åpne leveranser ved Kundesenterets åpningstid mandag, siste 53 uker Definisjonar: Viser mengd opne leveransar måndag morgon siste 53 veker Kommentar til utviklinga: Ein oppgang i opne leveransar etter at ferien er over. Side 8 av

27 Verksemdsrapport for Helse Vest IKT AS Total mengd lukka leveranse saker, fordelt etter prioritet: Avsluttede leveranser fordelt på prioritet siste måned September Høy 4timer løsningstid Normal 16 timer løsningstid 5. Planlagt 32timer løsningtid Planlagt 1 Uke løsningstid Planlagt 2 Uker løsningstid 8. Planlagt 3 Uker løsningstid Planlagt Avtalt løsningstid Definisjonar: Grafen viser totalt mengd lukka saker siste månad splitta pr. prioritet 1-9, og innanfor og utanfor SLA (dvs raud = brot, grøn = ok). Kommentar til utviklinga: Pri 2 er hasteleveransar, Pri 3 og 7 nyttast normalt ikkje for leveransar. 1.3 Sikkerheitsavvik Rapportering av sikkerheitsavvika Synergi starta frå og med september Sikkerheitsavvik registrert totalt av Helse Vest IKT splitta på avvikskategorier Registrert av Helse Vest IKT sep. 13 okt. 13 nov. 13 des. 13 jan. 14 feb. 14 mar. 14 apr. 14 mai. 14 jun. 14 jul. 14 aug. 14 sep. 14 Drift av systemer - Konfigurasjonsfeil 2 Drift av systemer - Programvarefeil 1 Lagring/forsendelse av data - Usikker forsendelse av data 1 Lagring/forsendelse av data - Usikker/uautorisert lagring av data Usikker avhending av IKT-utstyr Skjerming - Manglende skjerming av pasient/personopplysninger 1 1 Skjerming - Manglende skjerming av sensitive personopplysninger 1 Tilgang til data - Feil/manglende tilgangsstyring 1 3 Tilgang til data - Forbigå/unngå systembarrierer Tilgang til data - Uautorisert bruk av eksterne nettverk TOTAL Definisjonar: Tabellen viser sikkerheitsavvik registrert av HVIKT fordelt på avvikskategori. Tala er henta frå Synergi Sikkerheitsavvik innmeldt totalt av helseføretaka splitta på avvikskategorier Side 9 av 30

28 Verksemdsrapport for Helse Vest IKT AS Registrert av foretakene sep. 13 okt. 13 nov. 13 des. 13 jan. 14 feb. 14 mar. 14 apr. 14 mai. 14 jun. 14 jul. 14 aug. 14 sep. 14 Drift- Feil/mangelfull backup Drift- Konfigurasjonsfeil Drift- Maskinvarefeil Drift- Programmvarefeil Drift- Uønsket sletting/flytting av systemfiler 1 Pasientadministrasjon - Annet 2 Pasientadministrasjon - Epikrise 1 Pasientadministrasjon - Jorunaldokumentasjon 1 1 Pasientadministrasjon - Pasientjournal 1 1 Pasientadministrasjon - Utskrivning 1 1 Hendelse ved laboratorietjenester - A - Preanalytisk Lagring/forsendelse av data - Usikker forsendelse av data Lagring/forsendelse av data - Usikker/uautorisert lagring av data 1 1 Usikker avhending av IKT-utstyr 1 Skjerming - Manglende skjerming av pasient/personopplysninger Skjerming - Manglende skjerming av sensitive personopplysninger Tilgang til data - Etablert personregister uten godkjenning 1 Tilgang til data - Feil/manglende tilgangsstyring Tilgang til data - Forbigå/unngå systembarrierer Tilgang til data - Innhentet personopplysninger uten samtykke 1 Tilgang til data - Uautorisert bruk av eksterne nettverk 1 1 TOTAL Vi gjør oppmerksom på at et sikkerhetsavvik først blir registrert med hendelsestype når den avsluttes. Avvik som er åpne vil derfor ikke dukke opp i tabellen før de er avsluttet og kategorisert. Definisjonar: Tabellen viser totalt mengd registrert sikkerheitsavvik som er logga av Helseføretaka og behandla av Helse Vest IKT. Fordelt på sikkerheitskategori. Tala er henta frå Synergi. 1.4 Applikasjonsgrupper - status mengd applikasjonar Tal applikasjonsinstallasjonar totalt i regionen: Installasjonstatus - Hovedgrupper Sept Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sept Systemforvaltning, produksjon HF Desktop, produksjon HF (lokalinnstallert programvare) Test/Kurs/Utviklin, HF Interne verktøy Helse Vest IKT Gruppa Systemforvaltning, produksjon HF fordelt per avtalte applikasjonstenestegrupper i regionen: Applikajonsteneste-gruppe Pr. månad 2014 Systemforvaltning, produksjon Ja Fe Ma Ap Ma Ju Au Sep Jul HF: n b r r i n g t Administrativ Diverse Administrativ Dokumentasjon - ephorte Administrativ Dokumentasjon - Ytterleg Akuttmottak - RadioMedico Ok t No v De s Side 10 av 30

29 Verksemdsrapport for Helse Vest IKT AS Akuttmottak - Ytterleg Avdeling Diverse BUP Datavarehus - Profitbase Datavarehus - Ytterleg Eiendom Finans - Oracle Financials Finans - Ytterleg Hjerte HMS - Synergi Hørsel Innkjøp og Logistikk - Merida Innkjøp og Logistikk - Visma Innkjøp og Logistikk - Ytterleg Integrasjon Kvalitetsregister Laboratorie - Mikrobiologi Laboratorie - Prosang Laboratorie - Ytterleg Legemiddel Lønn og Personal - Agresso Lønn og Personal - GAT Lønn og Personal - Ytterleg Mor og Barn - Natus Mor og Barn - Ytterleg Operasjon Pas og EPJ - DIPS Pas og EPJ - Ytterleg Portør Register og Kodeverk Røntgen - Teleradiologi Røntgen - Ytterleg Skåring - Checkware SMSYS - Mellomstore SMSYS - Små Web og portaltjenester - Sharepoint Web og portaltjenester - Ytterleg Øye Oppetid per applikasjonstenestegruppe/driftstenester Gjeld total leveranse i regionen. Oversikt under viser alle applikasjonsspesifikke avvik som har ført til nedetid siste månad. Fargekodane i tabellen nedanfor er som fylgjer; - Rødt markerer grupper av applikasjonar der det har vore brot på avtalt oppetid. - Gult markerer grupper av applikasjonar som har oppetid innanfor avtalt tenestenivå, men der eit eller fleire applikasjonar har hatt nedetid (nedetida kan Side 11 av 30

30 Verksemdsrapport for Helse Vest IKT AS variere frå 1 minutt for ein applikasjon i gruppa til 3,5 time for mange av applikasjonane i gruppa). - Grønt markerer grupper av applikasjonar der det har vore 100% oppetid. Tal på produksjonsinstallasjonar i applikasjonstenestegruppe kan varierer frå 2-95, men i dei fleste gruppene varierer talet system mellom Sjå tabell ovanfor. Applikasjonstenestegrupper som har få applikasjonsinstallasjonar er meir utsett for brot på avtalt oppetid enn applikasjonstenestegrupper som har mange applikasjonsinstallasjonar. Applikajonsteneste-gruppe Pr. månad 2014 (42 grupper) Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des Administrativ Diverse Administrativ Dokumentasjon - ephorte Administrativ Dokumentasjon - Ytterleg Akuttmottak - RadioMedico Akuttmottak - Ytterleg Avdeling Diverse BUP Datavarehus - Profitbase Datavarehus - Ytterleg Eiendom Finans - Oracle Financials Finans - Ytterleg Hjerte HMS - Synergi Hørsel Innkjøp og Logistikk - Merida Innkjøp og Logistikk - Visma Innkjøp og Logistikk - Ytterleg Integrasjon Kvalitetsregister Laboratorie - Mikrobiologi Laboratorie - Prosang Laboratorie - Ytterleg Legemiddel Lønn og Personal - Agresso Lønn og Personal - GAT Lønn og Personal - Ytterleg Mor og Barn - Natus Side 12 av 30

31 Verksemdsrapport for Helse Vest IKT AS Mor og Barn - Ytterleg Operasjon Pas og EPJ - DIPS Pas og EPJ - Ytterleg Portør Register og Kodeverk Røntgen - Teleradiologi Røntgen - Ytterleg Skåring - Checkware Web og portaltjenester - Sharepoint Web og portaltjenester - Ytterleg Øye SMSYS - Mellomstore SMSYS - Små N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Kommentar til brot (røde markeringar) på avtalt oppetid for applikasjonsgruppe: Rønten Teleradiologi, Infobroker har hatt fleire episoder. 1.6 Overvaking Denne grafen visar prosentdel episodar oppretta av overvakinga (dvs. tenesta sjølv), i forhold til det totale talet episodar som vert registrert. Grafen visar dei siste 12 månadene Prosent episoder registrert av Overvåking 11,69 8 9,12 8,86 Prosent 6 4 5,82 6,63 6,34 7,55 6,08 5,47 5,31 7,44 6,84 6, Måned Kommentar til grafen: ITIL anbefaler at, for å gje eit godt bilete av kvalitet og kvantitet i overvakinga, skal ein måle kor mange prosent av totalt oppretta episodar som kjem frå overvakinga. o Døme: Når Kundesenteret opprettar episodar og Overvakingssenteret opprettar 500 episodar så vil grafen vise 5%. Side 13 av 30

32 Verksemdsrapport for Helse Vest IKT AS Helse Vest IKT har som mål å nå 5% innan året er omme, har vidare ei målsetting om at 10% av alle episodar som vert oppretta, skal verte oppretta frå overvaking. Toppen på 11.69% skuldast nyoppretta overvaking av ei rekke servere som ga mange varsel om 100% CPU last. Disse ble raskt rydda opp i og i januar sank nivået tilbake til 6%. 1.7 Status Omfattende Episoder (OE) og Problem Denne delen av virksomhetsrapporten er ny og viser status for arbeidet med episoder som er samordnet til problem. Figurene viser først hvilke tjenester som har flest Omfattende episoder. Deretter antallet episoder for de 10 problemene med flest tilknyttede episoder. Deretter vises de 30 problemene med flest tilknyttede episoder over de siste 30 dager. Tilslutt er det vist en oppdatert oversikt over status for kjent løsning for de viktigste problemene. Denne rapporteringen gir et godt uttrykk for situasjonen rundt ofte identifiserte problem og Helse Vest IKTs evne til å ta tak i disse problemene. Side 14 av 30

STYREMØTE. Helse Vest IKT AS 10.12.2014

STYREMØTE. Helse Vest IKT AS 10.12.2014 STYREMØTE Helse Vest IKT AS 10.12.2014 INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE VEST IKT AS Stad: Radisson BLU Bryggen hotell, Bergen Møtetidspunkt: Onsdag 10.12.2014, kl. 08.30 14.00 Går til: Styremedlemmer Herlof

Detaljer

STYREMØTE. Helse Vest IKT AS 18.11.2015

STYREMØTE. Helse Vest IKT AS 18.11.2015 STYREMØTE Helse Vest IKT AS 18.11.2015 INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE VEST IKT AS Stad: Videokonferanse intern video ring; 997097 eksterne video bruk adressa; 997097@nhn.no telefon ring; 77602100, tast

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I SJUKEHUSAPOTEKA VEST HF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I SJUKEHUSAPOTEKA VEST HF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I SJUKEHUSAPOTEKA VEST HF STAD: Clarion Bergen Airport Hotel Flesland MØTETIDSPUNKT: 14.12.2016 Kl. 13:00 16:00 Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Olav

Detaljer

STYREMØTE. Helse Vest IKT AS 19.06.2015

STYREMØTE. Helse Vest IKT AS 19.06.2015 STYREMØTE Helse Vest IKT AS 19.06.2015 INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE VEST IKT AS Stad: Clarion Airport hotell, Flesland, Bergen Møtetidspunkt: Fredag 19.06.2015, kl. 08.30 13.00 Går til: Styremedlemmer

Detaljer

STYREMØTE. Helse Vest IKT AS 16.12.2015

STYREMØTE. Helse Vest IKT AS 16.12.2015 STYREMØTE Helse Vest IKT AS 16.12.2015 INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE VEST IKT AS Stad: Møterom K2, Bikuben, Haukeland Universitetssykehus Møtetidspunkt: Onsdag 16.12.2015, kl. 08.30 14.00 Går til: Styremedlemmer

Detaljer

OFFENTLEG STYREMØTE I HELSE VEST IKT AS

OFFENTLEG STYREMØTE I HELSE VEST IKT AS OFFENTLEG STYREMØTE I HELSE VEST IKT AS INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE VEST IKT AS STAD: Scandic Airport Stavanger, Sola lufthavn MØTETIDSPUNKT: Torsdag 02.06.2016, kl. 14.30 18.00 GÅR TIL: Styremedlemmer

Detaljer

STYREMØTE. Helse Vest IKT AS 16.09.2015

STYREMØTE. Helse Vest IKT AS 16.09.2015 STYREMØTE Helse Vest IKT AS 16.09.2015 INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE VEST IKT AS Stad: Videokonferanse intern video ring; 997097 eksterne video bruk adressa; 997097@nhn.no telefon ring; 77602100, tast

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

OFFENTLEG STYREMØTE I HELSE VEST IKT AS

OFFENTLEG STYREMØTE I HELSE VEST IKT AS OFFENTLEG STYREMØTE I HELSE VEST IKT AS INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE VEST IKT AS STAD: Videokonferanse Intern video ring; 997097 Eksterne video bruk adressa; 997097@nhn.no Telefon ring; 77602100, tast

Detaljer

Styringsmodellar for auka gjennomføringsevne

Styringsmodellar for auka gjennomføringsevne Styringsmodellar for auka gjennomføringsevne EHiN, Oslo, 9. november 2015 Herlof Nilssen Adm. dir. Helse Vest RHF Styreleiar Helse Vest IKT AS Styreleiar Nasjonal IKT HF Styremedlem Norsk Helsenett SF

Detaljer

Konstituering av styre i Helse Vest Innkjøp HF

Konstituering av styre i Helse Vest Innkjøp HF STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 07.04.2015 SAKSHANDSAMAR: SAKA GJELD: Styremedlemmer Helse Vest Innkjøp HF Konstituering av styre i Helse Vest Innkjøp HF ARKIVSAK: 2015/1486 STYRESAK: 02/15 STYREMØTE:

Detaljer

Bruk av IKT for å sikre god verksemdsstyring. Health World 2011 Oslo 17.11.2011 Adm. dir. Herlof Nilssen, Helse Vest RHF

Bruk av IKT for å sikre god verksemdsstyring. Health World 2011 Oslo 17.11.2011 Adm. dir. Herlof Nilssen, Helse Vest RHF Bruk av IKT for å sikre god verksemdsstyring Health World 2011 Oslo 17.11.2011 Adm. dir. Herlof Nilssen, Helse Vest RHF Dette er Helse Vest Har det overordna ansvaret for spesialisthelsetenesta i Rogaland,

Detaljer

Samarbeid om IKT-løysingar lokalt

Samarbeid om IKT-løysingar lokalt Delavtale mellom XX kommune og Helse Førde HF Samarbeid om IKT-løysingar lokalt Avtale om samarbeid om IKT-løysingar lokalt 1. Partar Avtalen er inngått mellom XX kommune og Helse Førde HF. 2. Bakgrunn

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF

Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF SJUKEHUSAPOTEKA VEST HF Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF Tid: Møtestad: Clarion Hotel Admiral, C. Sundtsgt. 9, Bergen Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Ragnhild

Detaljer

DATO: 24.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Tiltak for å avvikle korridorplassar i helseføretaka

DATO: 24.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Tiltak for å avvikle korridorplassar i helseføretaka STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 24.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Tiltak for å avvikle korridorplassar i helseføretaka ARKIVSAK: 2011/152 STYRESAK: 095/15

Detaljer

Protokoll frå styremøtet i Helse Bergen HF

Protokoll frå styremøtet i Helse Bergen HF Protokoll frå styremøtet i Helse HF Tid: 26. mars 2014 kl. 09.00 13.00 Møtestad: Gullkornet, nord i Sentralblokka t var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Ranveig Frøiland, styreleiar Ivar

Detaljer

DATO: SAKSHANDSAMAR: Reidun R. Mjør SAKA GJELD: Oppfølging av internrevisjon uønskte hendingar

DATO: SAKSHANDSAMAR: Reidun R. Mjør SAKA GJELD: Oppfølging av internrevisjon uønskte hendingar STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Fonna HF DATO: 27.03.17 SAKSHANDSAMAR: Reidun R. Mjør SAKA GJELD: Oppfølging av internrevisjon uønskte hendingar ARKIVSAK: STYRESAK: 26/17 STYREMØTE: 03.04.17

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I SJUKEHUSAPOTEKA VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I SJUKEHUSAPOTEKA VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I SJUKEHUSAPOTEKA VEST RHF STAD: Video/, MØTETIDSPUNKT: 27.08.2015 Kl. 14:00 16:00 Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Maria Borch Helsengreen Olav Godtfred

Detaljer

Styresak. Administrerande direktør Hege Fjell Urdahl Berit Berntsen/Anne. M. Reksten Status avvik Helse Miljø og tryggleik (HMT) og sjukefråvær

Styresak. Administrerande direktør Hege Fjell Urdahl Berit Berntsen/Anne. M. Reksten Status avvik Helse Miljø og tryggleik (HMT) og sjukefråvær Styresak Går til: Styremedlemmar Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 16.09.2010 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Hege Fjell Urdahl Berit Berntsen/Anne. M. Reksten Status avvik

Detaljer

Styresak. 14.05.14 Anne Hilde Bjøntegård Verksemdoverdraging Eidfjord ambulansestasjon

Styresak. 14.05.14 Anne Hilde Bjøntegård Verksemdoverdraging Eidfjord ambulansestasjon Styresak Går til: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styremedlemmer Helse Fonna HF 14.05.14 Anne Hilde Bjøntegård Verksemdoverdraging Eidfjord ambulansestasjon Arkivsak 63/13 96/13 O 28/14 A Styresak

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Måndag 28. februar 2005, kl 1100 kl 1400 Stad: Scandic Bergen Airport Hotell, Bergen Styremøtet var ope for publikum og presse Saker: Sak 16/05 B Godkjenning

Detaljer

STIFTINGSPROTOKOLL FOR. Helse Vest Innkjøp HF

STIFTINGSPROTOKOLL FOR. Helse Vest Innkjøp HF 3. mars 2015 STIFTINGSPROTOKOLL FOR Helse Vest Innkjøp HF Styret i Helse Vest RHF vedtok i sak 26/2015 å stifte Helse Vest Innkjøp HF som eit helseføretak i medhald av lov om helseføretak av 15. juni 2001

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 10.11.2010 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Forslag til vedtak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 10.11.2010 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmar Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 10.11.2010 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Hege Fjell Urdahl Berit Berntsen, Anne Reksten Rapportering frå

Detaljer

STYREMØTE. Helse Vest IKT AS 16.03.2015

STYREMØTE. Helse Vest IKT AS 16.03.2015 STYREMØTE Helse Vest IKT AS 16.03.2015 INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE VEST IKT AS Stad: Helse Vest RHF, Nådlandskroken 11, Stavanger Møtetidspunkt: Mandag 16.03.2015, kl. 13.00 16.00 Går til: Styremedlemmer

Detaljer

Tid: Styret for Helse Vest RHF 27.02. 2007, 16:00 17:00 Møtestad: Helse Vest RHF, Nådlandskroken 11, Stavanger

Tid: Styret for Helse Vest RHF 27.02. 2007, 16:00 17:00 Møtestad: Helse Vest RHF, Nådlandskroken 11, Stavanger Protokoll frå telefonstyremøte i Helse Vest RHF Tid: Styret for Helse Vest RHF 27.02. 2007, 16:00 17:00 Møtestad: Helse Vest RHF, Nådlandskroken 11, Stavanger Styremøtet var ope for publikum og presse

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I SJUKEHUSAPOTEKA VEST HF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I SJUKEHUSAPOTEKA VEST HF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I SJUKEHUSAPOTEKA VEST HF STAD:, Bergen MØTETIDSPUNKT: 13.04.2016 Kl. 02:00 16:00 Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Maria Borch Helsengreen Olav Godtfred

Detaljer

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging.

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging. Handlingsplan for Pasientreiser, Helse Fonna Ved Margareth Sørensen, funksjonsleiar Pasientreiser, Svanaug Løkling, seksjonsleiar akuttmottak Haugesund og Anne Hilde Bjøntegård, klinikkdirektør. Oversikt

Detaljer

1+*+(%, =, 12*+(% 3 ; /0,

1+*+(%, =, 12*+(% 3 ; /0, !!"#!" $ ""%#&'##(!!"#!") *+, '"-#!-&#'.($-#/-0#''-0# 1$!"#$ 23*++,4$,3+ $ 5$ %&' ()*+(, -.*+( &,/0.-!.1!2.+(, -+*+(%, -2*+( '333 2.+(, -4*+( &$,/02.+-, -(*+(, --*+(% 5 5, -1*+(6, -7*+( '338 9, -:*+(%

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest

Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest Tid: 16.03.2012 Møtestad: Scandic Bergen Airport, Bergen Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Ragnhild Osmundsen Clara Øberg Wenche

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I SJUKEHUSAPOTEKA VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I SJUKEHUSAPOTEKA VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I SJUKEHUSAPOTEKA VEST RHF STAD: Lync/, MØTETIDSPUNKT: 29.09.2015 Kl. 13:30 16:00 Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Maria Borch Helsengreen Olav Godtfred

Detaljer

Styresak. Styresak 011/06 B Styremøte 08.02. 2006

Styresak. Styresak 011/06 B Styremøte 08.02. 2006 Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato: 31.01.2006 Sakshandsamar: Saka gjeld: Per Karlsen VAL AV KONTROLLKOMITÉ Styresak 011/06 B Styremøte 08.02. 2006 Styret handsama sak 54/05

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE BERGEN HF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE BERGEN HF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE BERGEN HF STAD: Auditoriet, Sandviken sjukehus MØTETIDSPUNKT: 27.04.2017, kl. 12.15 14.00 Styremøtet var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Svein Gjedrem Signy

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTET I HELSE BERGEN HF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTET I HELSE BERGEN HF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTET I HELSE BERGEN HF STAD: Nye Victoria Hotel, Turngaten 3, 1606 Fredrikstad MØTETIDSPUNKT: 27. mai 2015, kl. 09.00 12.00 Styremøtet var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ

Detaljer

STYREMØTE. Helse Vest IKT AS 23.04.2015

STYREMØTE. Helse Vest IKT AS 23.04.2015 STYREMØTE Helse Vest IKT AS 23.04.2015 INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE VEST IKT AS Stad: Videokonferanse intern video ring; 997097 eksterne video bruk adressa; 997097@nhn.no telefon ring; 77602100, tast

Detaljer

OFFENTLEG STYREMØTE I HELSE VEST IKT AS

OFFENTLEG STYREMØTE I HELSE VEST IKT AS OFFENTLEG STYREMØTE I HELSE VEST IKT AS INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE VEST IKT AS STAD: Videokonferanse MØTETIDSPUNKT: Torsdag 08.06.2017, kl. 12.00 15.00 Intern video ring; 997097 Eksterne video bruk

Detaljer

Styresak. Bakgrunn: Føretak: Helse Vest RHF Dato: 16.02.2009. Saka gjeld: Investeringsbudsjett 2009 og lån 2009. Styremøte 04.03.

Styresak. Bakgrunn: Føretak: Helse Vest RHF Dato: 16.02.2009. Saka gjeld: Investeringsbudsjett 2009 og lån 2009. Styremøte 04.03. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 16.02.2009 Sakhandsamar: Terje Arne Krokvik Saka gjeld: Investeringsbudsjett 2009 og lån 2009 Styresak 027/09 B Styremøte 04.03. 2009 Bakgrunn:

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg.

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg. Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011 Møtedato: 8. desember 2011 Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg Sak nr: 70/2011 Namn på sak: Verdibasert Hverdag Adm. direktørs

Detaljer

STYRESAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Kristin Pundsnes SAKA GJELD: Budsjett 2017 STYREMØTE: FORSLAG TIL VEDTAK

STYRESAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Kristin Pundsnes SAKA GJELD: Budsjett 2017 STYREMØTE: FORSLAG TIL VEDTAK STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Bergen HF DATO: 12.06.2016 SAKSHANDSAMAR: Kristin Pundsnes SAKA GJELD: Budsjett 2017 STYRESAK: 56/16 O STYREMØTE: 23.06.2016 FORSLAG TIL VEDTAK 1. Styret

Detaljer

Fokusområda 2005. Styremøte i Helse Vest RHF 6. september 2005 AD si orientering pkt. 1

Fokusområda 2005. Styremøte i Helse Vest RHF 6. september 2005 AD si orientering pkt. 1 Fokusområda 20 Styremøte i Helse Vest RHF 6. september 20 AD si orientering pkt. 1 Fokusområde 20 Styret valde både i 20 og 20 å fastsette fokusområde for å rette merksemda mot særskilte område innanfor

Detaljer

Styresak. Dato: 16.11.13 Administrerande direktør Sakshandsamar: Saka gjeld: Leif Terje Alvestad Investeringsbudsjett Helse Fonna HF 2014

Styresak. Dato: 16.11.13 Administrerande direktør Sakshandsamar: Saka gjeld: Leif Terje Alvestad Investeringsbudsjett Helse Fonna HF 2014 1 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 16.11.13 Frå: Administrerande direktør Sakshandsamar: Saka gjeld: Leif Terje Alvestad Investeringsbudsjett Helse Fonna HF 2014 Styresak

Detaljer

DATO: 31.08. 2015 SAKSHANDSAMAR: Gjertrud Jacobsen SAKA GJELD: Status for innføring av pakkeforløp for kreft i Helse Vest

DATO: 31.08. 2015 SAKSHANDSAMAR: Gjertrud Jacobsen SAKA GJELD: Status for innføring av pakkeforløp for kreft i Helse Vest STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 31.08. 2015 SAKSHANDSAMAR: Gjertrud Jacobsen SAKA GJELD: Status for innføring av pakkeforløp for kreft i Helse Vest ARKIVSAK: 2014/246 STYRESAK:

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF

Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Tid: 19.06.2015, kl. 10:00 13:00 Møtestad: Sunnfjord Medisinske Senter, Florø Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Jorunn Ringstad Agnes

Detaljer

Styresak. Sjur Olav Sandal Investeringsplan 2015 Helse Førde HF. Arkivsak 2014/4637/ Styresak 071/2014 A Styremøte 11.12.2014

Styresak. Sjur Olav Sandal Investeringsplan 2015 Helse Førde HF. Arkivsak 2014/4637/ Styresak 071/2014 A Styremøte 11.12.2014 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 05.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Sjur Olav Sandal Investeringsplan 2015 Helse Førde HF Arkivsak 2014/4637/ Styresak 071/2014 A Styremøte

Detaljer

Digitalisering av helsesektoren hvilke utfordringer og muligheter står vi ovenfor?

Digitalisering av helsesektoren hvilke utfordringer og muligheter står vi ovenfor? Digitalisering av helsesektoren hvilke utfordringer og muligheter står vi ovenfor? FØRST 2014 Scandic Hotel Fornebu, Oslo 31. mars 2014 Adm. dir. Erik M. Hansen, Helse Vest IKT AS Noen nøkkeltall: Aksjeselskap

Detaljer

SLA oppfølging og nytte

SLA oppfølging og nytte SLA oppfølging og nytte Tjenesteavtale mellom Helseforetakene og Helse Vest IKT Stig Atle Gjøen Seksjon for IKT Helse Bergen Agenda Hva er SLA, tjenesteavtale, SNA, ServiceLevelAgreement. Hva er avtalt?

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE BERGEN HF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE BERGEN HF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE BERGEN HF STAD: Haukelandsbakken 45, Solstua MØTETIDSPUNKT: 27. mars, kl. 10.00 14.00 Seminar for styremedlemer kl. 08.30 10.00 Tema: Leiinga i Helse Bergen - leiing og

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandlar rammene for administrerande direktør sitt arbeid og definerer ansvar, oppgåver, plikter og rettigheiter.

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF

Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF SJUKEHUSAPOTEKA VEST HF Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF Tid: 15.12.2011 Møtestad: Scandic Neptun Hotell, Bergen Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Ragnhild

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF

Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Tid: 22.01.2015, kl. 10:00 14:30 Møtestad: Førde sentralsjukehus, Svanehaugvegen 2, Førde Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Jorunn

Detaljer

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere:

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Baard-Christian Schem SAKA GJELD: Differensierte ventetider ARKIVSAK: 2015/1407/ STYRESAK: 012/15 STYREMØTE: 04.02.

Detaljer

Vedlegg 1: Statusrapportering på overordna handlingsplan for internrevisjonen Innkjøp i Helse Vest (Sak 112/16)

Vedlegg 1: Statusrapportering på overordna handlingsplan for internrevisjonen Innkjøp i Helse Vest (Sak 112/16) Vedlegg 1: Statusrapportering på overordna handlingsplan for internrevisjonen Innkjøp i Helse Vest (Sak 112/16) 1 Tilråding frå revisjonen Tiltak Tidsfrist Status september 2016 Status Sikre tilstrekkeleg

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF

Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF Tid: 11.12.2015 kl. 09:30 14:00 Møtested: Radisson Blu, Gardermoen Deltakere fra styret Herlof Nilssen Hilde Rolandsen Torbjørg Vanvik Bjørn Nilsen Erik M. Hansen

Detaljer

Medlem Medlem Medlem Medlem Varamedlem

Medlem Medlem Medlem Medlem Varamedlem PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF STAD: HELSE VEST RHF MØTETIDSPUNKT: 22. DESEMBER 2015 kl. 1230-1430 DELTAKARAR FRÅ STYRET Terje Vareberg Lise Reinertsen Tone Berentsen Steinsvåg Olin Johanne Henden

Detaljer

STYRESAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Trond Søreide SAKA GJELD: Hovudaktivitetar/leveransar frå prosjekta og programma i 2016 STYREMØTE: 24.2.

STYRESAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Trond Søreide SAKA GJELD: Hovudaktivitetar/leveransar frå prosjekta og programma i 2016 STYREMØTE: 24.2. STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Bergen HF DATO: 10.2.2016 SAKSHANDSAMAR: Trond Søreide SAKA GJELD: Hovudaktivitetar/leveransar frå prosjekta og programma i 2016 STYRESAK: 19/16 O STYREMØTE:

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: 15.01.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Etablering av Helse Vest Innkjøp HF

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: 15.01.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Etablering av Helse Vest Innkjøp HF Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 15.01.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Etablering av Helse Vest Innkjøp HF Arkivsak 2015/185/ Styresak 008/2015 A Styremøte

Detaljer

FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK

FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK 1. Formål med instruksen Denne instruksen beskriv rammene for administrerande direktør sitt arbeid og omhandlar ansvar, oppgåver, plikter

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

Rapportering frå verksemda per august Vedlegg 2

Rapportering frå verksemda per august Vedlegg 2 Rapportering frå verksemda per august 2017 Vedlegg 2 Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. HMS 5. Bemanning 6. Økonomi/finans Grenseverdiar Kort status pr januar 2017

Detaljer

Notat. Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skriven: 25.08.2005 Frå: Administrerande direktør Herlof Nilssen

Notat. Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skriven: 25.08.2005 Frå: Administrerande direktør Herlof Nilssen Notat Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skriven: 25.08.2005 Frå: Administrerande direktør Herlof Nilssen Sakshandsamar: Ivar Eriksen Saka gjeld: Oversikt over tilsyns-, kontroll- og

Detaljer

Den nye seksjon for applikasjonar

Den nye seksjon for applikasjonar Nye IT-avdelinga Den nye seksjon for applikasjonar Ei kort innleiing om prosessar basert på ITIL som eg brukar litt i presentasjonen Seksjonen sine ansvarsområde 3 av mange områder som seksjonen skal handtera

Detaljer

Rapportering frå verksemda per april Vedlegg

Rapportering frå verksemda per april Vedlegg Rapportering frå verksemda per april 2017 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. HMS 5. Bemanning 6. Økonomi/finans Grenseverdiar Kort status pr januar 2017 Regionalt

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 14.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Kjell-Einar Bjørklund, Hans K Stenby, Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Igangsetting av forprosjekt «Bygg Aust» Helse

Detaljer

Styresak. Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum Økonomisjef Ingvild Våg/ Adm. dir. Jannicke Daae Tønjum Prognose per april 2011

Styresak. Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum Økonomisjef Ingvild Våg/ Adm. dir. Jannicke Daae Tønjum Prognose per april 2011 Styresak Går til: Styremedlemmar Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 15.06.2011 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum Økonomisjef Ingvild Våg/ Adm. dir. Jannicke

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I SJUKEHUSAPOTEKA VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I SJUKEHUSAPOTEKA VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I SJUKEHUSAPOTEKA VEST RHF STAD:, MØTETIDSPUNKT: 17.06.2015 Kl. 13:30 15:30 Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Maria Borch Helsengreen Olav Godtfred

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Styresak. Bakgrunn. Kommentarar. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 31.05.2007

Styresak. Bakgrunn. Kommentarar. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 31.05.2007 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 31.05.2007 Sakhandsamar: Kristine Enger Saka gjeld: Behandlingstilbodet til pasientar i legemiddelassistert rehabilitering i Rogaland Arkivsak

Detaljer

Styresak. Sjur Olav Sandal Investeringsbudsjett 2017 Helse Førde HF. Arkivsak: 2016/4657 Styresak: 076/2016 Styremøte:

Styresak. Sjur Olav Sandal Investeringsbudsjett 2017 Helse Førde HF. Arkivsak: 2016/4657 Styresak: 076/2016 Styremøte: Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 06.12.2016 Sakshandsamar: Saka gjeld: Sjur Olav Sandal Investeringsbudsjett 2017 Helse Førde HF Arkivsak: 2016/4657 Styresak: 076/2016 Styremøte:

Detaljer

Brukarrettleiing. epolitiker

Brukarrettleiing. epolitiker Brukarrettleiing epolitiker 1 Kom i gang Du må laste ned appen i AppStore Opne Appstore på ipaden og skriv «epolitiker» i søkjefeltet øvst til høgre. Trykk på dette ikonet og deretter på «hent» og til

Detaljer

Føretaka har etter dette innlemma tiltaka i sitt arbeid med bierverv. Sjå tabell med oversikt over tiltak og oppfølging i Helse Fonna HF, vedlegg 1.

Føretaka har etter dette innlemma tiltaka i sitt arbeid med bierverv. Sjå tabell med oversikt over tiltak og oppfølging i Helse Fonna HF, vedlegg 1. NOTAT GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Fonna HF DATO: 10.06.2016 FRÅ: Administrerande direktør SAKSHANDSAMAR: Helga Stautland Onarheim SAKA GJELD: Oppfølging av styresak 59-15 internrevisjon Helse

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF STAD: Haugesund sjukehus, møterom føretaksleiing MØTETIDSPUNKT: 25.11.16 kl. 09.00-11.45 Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Kjell Arvid

Detaljer

Styresak. Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 20.06.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 20.06.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 2.6.28 Sakshandsamar: Saka gjeld: Gunnhild Ormbostad Haslerud og Terje Arne Krokvik ØKONOMIRAPPORTERING FRÅ VERKSEMDA PER 31. mai 28 Styresak

Detaljer

Journalløsninger i Helse Vest

Journalløsninger i Helse Vest Journalløsninger i Helse Vest NSHs konferanse for medisinsk kontorfaglig helsepersonell Scandic Ørnen, Bergen, fredag 18.november 2016 Avdelingsleiar Ørjan Andersen, Helse Vest IKT Utvikling av journalsystem

Detaljer

Rapportering frå verksemda per juli Vedlegg

Rapportering frå verksemda per juli Vedlegg Rapportering frå verksemda per juli 2017 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. HMS 5. Bemanning 6. Økonomi/finans Grenseverdiar Kort status pr januar 2017 Regionalt

Detaljer

En standardisert IKT-plattform med felles løsninger. Adm. dir. Erik M. Hansen, Helse Vest IKT CIO Forum IT helse Oslo, 24.05.2012

En standardisert IKT-plattform med felles løsninger. Adm. dir. Erik M. Hansen, Helse Vest IKT CIO Forum IT helse Oslo, 24.05.2012 En standardisert IKT-plattform med felles løsninger Adm. dir. Erik M. Hansen, Helse Vest IKT CIO Forum IT helse Oslo, 24.05.2012 Noen nøkkeltall: Etablert 1. november 2004 275 ansatte. Omsetning i 2011

Detaljer

Rapportering frå verksemda per mars Vedlegg

Rapportering frå verksemda per mars Vedlegg Rapportering frå verksemda per mars 2017 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. HMS 5. Bemanning 6. Økonomi/finans Grenseverdiar Kort status pr januar 2017 Regionalt

Detaljer

Styresak. Styremedlemmer Sjukehusapoteka Vest HF GÅR TIL: FØRETAK: Kst. Administrerande direktør Ola Rye DATO: FRÅ

Styresak. Styremedlemmer Sjukehusapoteka Vest HF GÅR TIL: FØRETAK: Kst. Administrerande direktør Ola Rye DATO: FRÅ Styresak GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Sjukehusapoteka Vest HF DATO: 07.12.2016 FRÅ Kst. Administrerande direktør Ola Rye SAKSHANDSAMAR: Kst. Økonomisjef Tor Erik Tveit og IKT leiar Jimmy Tvedt Thomsen

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ FØRETAKSMØTE I HELSE STAVANGER HF

PROTOKOLL FRÅ FØRETAKSMØTE I HELSE STAVANGER HF PROTOKOLL FRÅ FØRETAKSMØTE I HELSE STAVANGER HF Onsdag 15. mai 2013 kl. 15.10 blei det halde føretaksmøte per telefon i Helse Stavanger HF. Saksliste: 1. Føretaksmøtet blir konstituert 2. Godkjenning av

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I SJUKEHUSAPOTEKA VEST HF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I SJUKEHUSAPOTEKA VEST HF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I SJUKEHUSAPOTEKA VEST HF STAD: Solstrand fjordhotel MØTETIDSPUNKT: 04.10.2016 Kl. 15:30 18:30 Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Maria Borch Helsengreen

Detaljer

Hva skjer? Status for elektronisk samhandling i Helse Vest

Hva skjer? Status for elektronisk samhandling i Helse Vest Hva skjer? Status for elektronisk samhandling i Helse Vest Regionale ehelse-seminarer 2008 Haugesund, 21. oktober 2008 Adm. dir. Erik M. Hansen, Helse Vest IKT AS Nøkkeltall: Etablert 01.11.2004 Aksjeselskap

Detaljer

Rapportering frå verksemda per februar Vedlegg

Rapportering frå verksemda per februar Vedlegg Rapportering frå verksemda per februar 2017 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. HMS 5. Bemanning 6. Økonomi/finans Grenseverdiar Kort status pr januar 2017

Detaljer

Notat. Dato skriven: 06.10.2008 Frå: Administrerande direktør Herlof Nilssen

Notat. Dato skriven: 06.10.2008 Frå: Administrerande direktør Herlof Nilssen Notat Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skriven: 06.10.2008 Frå: Administrerande direktør Herlof Nilssen Sakshandsamar: Ivar Eriksen Saka gjeld: Oversikt over tilsyns-, kontroll- og

Detaljer

Helse Bergen HF. Utvikling frå 2002 til 2010 Styret si rolle

Helse Bergen HF. Utvikling frå 2002 til 2010 Styret si rolle Helse Bergen HF Utvikling frå 2002 til 2010 Styret si rolle Styret sine oppgåver Styret sine hovudoppgåver går fram av kapittel 7 i helseføretakslova og 5 i vedtektene. Hovudoppgåvene omfattar følgjande

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I SJUKEHUSAPOTEKA VEST HF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I SJUKEHUSAPOTEKA VEST HF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I SJUKEHUSAPOTEKA VEST HF STAD: Clarion Airport Hotell, Bergen MØTETIDSPUNKT: 26.02.2016 Kl. 09:00 11:30 Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Maria Borch

Detaljer

FORSLAG TIL VEDTAK 1. Styret for Helse Vest RHF vedtar å stifte Helse Vest Innkjøp HF i samsvar med framlagde stiftelsesprotokoll.

FORSLAG TIL VEDTAK 1. Styret for Helse Vest RHF vedtar å stifte Helse Vest Innkjøp HF i samsvar med framlagde stiftelsesprotokoll. STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: mer Helse Vest RHF DATO: 20.03.2015 SAKSHANDSAMAR: Lars-Johan Frøyland SAKA GJELD: Stifting av Helse Vest Innkjøp HF ARKIVSAK: 2015/1486/ STYRESAK: 038/15 STYREMØTE: 07.04. 2015

Detaljer

Bruk av reiserekning i Agresso

Bruk av reiserekning i Agresso Bruk av reiserekning i Agresso Generell saksgang: 1. Reiserekning på web skal fyllast ut av den tilsette. 2. Når reiseregning er ferdig utfylt, skal den tilsette skrive ut reisebilag og stifte kvitteringar

Detaljer

DATO: SAKSHANDSAMAR: Kjell Inge Solhaug SAKA GJELD: Internrevisjon - Planlegging for gevinstrealisering i byggeprosjekt

DATO: SAKSHANDSAMAR: Kjell Inge Solhaug SAKA GJELD: Internrevisjon - Planlegging for gevinstrealisering i byggeprosjekt STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Førde HF DATO: 30.08.2016 SAKSHANDSAMAR: Kjell Inge Solhaug SAKA GJELD: Internrevisjon - Planlegging for gevinstrealisering i byggeprosjekt ARKIVSAK: 2016/1349

Detaljer

Protokoll frå styremøtet i Helse Bergen

Protokoll frå styremøtet i Helse Bergen Protokoll frå styremøtet i Helse Tid: 3. mars 2015 kl. 12.00 16.00 Møtestad: Clarion Hotel Energy, Ishockeyveien 2, 4021 Stavanger t var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Ranveig Frøiland,

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/15

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/15 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/15 SAK NR 51-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøtene 28.08.15 og 25.09.15 Forslag til vedtak:

Detaljer

Notat. Styresak 028/11 O Administrerande direktør si orientering pkt 6 Styremøte 15. mars 2011

Notat. Styresak 028/11 O Administrerande direktør si orientering pkt 6 Styremøte 15. mars 2011 Notat Går til: Føretak: Helse Vest RHF Dato: 11. mar 2011 Frå: Administrerande direktør Sakshandsamar: Hilde Christiansen Saka gjeld: Vikarbruk i Helseføretaka Styresak 028/11 O Administrerande direktør

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/04/13. SAK NR 21-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 04.03.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/04/13. SAK NR 21-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 04.03. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/04/13 SAK NR 21-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 04.03.13 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Langtidsbudsjett 2010-2015, vidare prosess

Langtidsbudsjett 2010-2015, vidare prosess Helse Fonna HF Postboks 2170 5504 Haugesund Vår ref.: Deres ref.: Saksbehandler: 2009/414-1243/2010 Terje Arne Krokvik, 51 96 38 27 D?4?03.2010 Langtidsbudsjett 2010-2015, vidare prosess Styret i Helse

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest

Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest Tid: 04.05.2012 Møtestad: Sjukehusapoteka Vest, Møllendalsbakken 9, Bergen Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Ragnhild Osmundsen

Detaljer

Ny lovgivning nye muligheter. Normkonferansen 2014 Rica Holmenkollen Park Hotell, Oslo, 14. oktober 2014 Erik M. Hansen, adm. dir.

Ny lovgivning nye muligheter. Normkonferansen 2014 Rica Holmenkollen Park Hotell, Oslo, 14. oktober 2014 Erik M. Hansen, adm. dir. Ny lovgivning nye muligheter Normkonferansen 2014 Rica Holmenkollen Park Hotell, Oslo, 14. oktober 2014 Erik M. Hansen, adm. dir. Helse Vest IKT AS Pasientjournalloven 9 Samarbeid mellom virksomheter

Detaljer

Vestlandsløftet : Film om meldingsutveksling Historia om dei elektroniske meldingane

Vestlandsløftet : Film om meldingsutveksling Historia om dei elektroniske meldingane 8:30 9:30 Bruk av plo-meldingane i fylket. v/ Kari Støfringsdal (prosjektmedarbeidar Meldingsløftet ) og Gunn Vigdis Myklatun (prosjektleiar for innføring av plo-meldingane i Helse Førde) 9:45 12:15 Kompis

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF STAD: MØTETIDSPUNKT: Haugesund sjukehus Møterom Føretaksleiing 6.etg. 29.04.16, Kl.09.00 Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Kjell Arvid

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.7 29.05.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Utfordringar, organisering heilskap og samanhengar

Utfordringar, organisering heilskap og samanhengar Utfordringar, organisering heilskap og samanhengar NTVA Teknologiforum 12.09.2013 Herlof Nilssen, administrerande direktør i Helse Vest RHF Helse Vest Overordna ansvar for sjukehusa på vestlandet. Eigar

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer