Referat fra møte i Plan- og temadatautvalget (PTU) i Finnmark

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra møte i Plan- og temadatautvalget (PTU) i Finnmark"

Transkript

1 Referat fra møte i Plan- og temadatautvalget (PTU) i Finnmark Tid og sted Onsdag 8.oktober, kl i Kartverkets lokaler, Vadsø Til stede: Erik Sundland (Finnmarkseiendommen, FeFo), Gunhild Lutnæs (Fylkesmannen i Finnmark, FMFI), Bjarne Mjelde (Statens vegvesen, SVV), Lars Smeland (Tana kommune) og June Breistein (Kartverket) Fra kl 11: Jan Olsen (Kystverket), og Annbjørg Løvik (Finnmark fylkeskommune, FFK) Forfall: Roy Amundsen (Sametinget), Sigurd Richardsen (Fiskeridirektoratet), Renate Mienna Olsen (Alta kommune). Godkjenning av referat fra oppstartsmøtet 11.juni (v/ June Breistein) Referatet ble enstemmig vedtatt Temadata i Finnmark gjennomgang av oversikten (v/ Lars Smeland) Oversikten (excel-arket) ble gjennomgått i plenum og delvis korrigert. Enkelte etater hadde store endringer. Alle går gjennom oversikten en gang til, og føyer på/ sletter kryss for egen etat. Følgende forhold ble drøftet under gjennomgangen Kommune- og reguleringsplaner: Mange kommuner har ikke oppdaterte løsninger der planene er tilgjengelige. Det er et stort savn for de statlige etatene. Statens Vegvesen (SVV) har planer om å gjøre sine planer tilgjengelige for andre parter som SOSI-filer. Da kan en se på planene i kartverktøy som for eksempel GISLine som mange kommuner bruker. Det kom ønske om at alle planer gjøres tilgjengelige gjennom SePlan. Det er i utgangspunktet kommunenes ansvar å formidle vedtatte arealplaner til Kartverket for publisering i SePlan. Det må vurderes om statlige etater som selv lager reguleringsplaner, eks. SVV, skal kunne formidle planene direkte til Kartverket. Temadata i SOSI-format: For kommunene ville det være bra om data knyttet til naturmangfold var samlet på et sted der de kan lastes ned til en base som kan brukes direkte i de kommunale kartverktøyene i plansaker. Reindriftskartene er flyttet over fra «gamle» reindriftsforvaltningen til Kilden hos Skog og landskap. Herfra kan dataene lastes ned både som SOSI og shape. Friluftsliv og sti Mange kommuner har egne data innenfor friluftsliv. Hvordan kan de gjøres tilgjengelige for flere? Skuterløyper og barmarksløyper - viktige tema i Finnmark. Kvikkleire Grunnundersøkelsene som er foretatt i regi av SVV, kan gjøres tilgjengelige for andre aktører. Det enkleste vil være om de kan publiseres tilsvarende løsningen til Alta kommune, med et punkt i kartet der boringene er foretatt, med kopling til rapporten fra undersøkelsene. Bjarne sjekker dette nærmere. 1

2 Lakseplassene I planlegging av marin aktivitet er det viktig å unngå disse plassene. Støysonekartlegging SVV gjør en del målinger av støy relatert til trafikkerte veier, og støysonekartlegging i reguleringssaker der nye veilinjer planlegges; flatedata, rød-, gul sone, osv. Det er utført målinger i Alta, Sør-Varanger, Hammerfest og Vadsø (dataene for Vadsø er gamle). Disse kan tilgjengeliggjøres for andre offentlige etater. Utfordringen er å finne måten dette kan gjøres på. Kan Norge digitalt benyttes? Bjarne undersøker dette nærmere. Mudrelokaliteter/ utdypingsområder Områder som er utdypet og plasser der mudderet er dumpet. Prioritering av arbeidet i PTU framover Spørsmålene som var sendt ut på forhånd ble gjennomgått i plenum, der hver enkelt fikk komme med innspill fra sin organisasjon. 1. Hva trenger din enhet/ organisasjon av temadata som dere ikke har tilgang til i dag? FeFo (Erik Sundland): Skikkelig eiendomskart. Det er 2000 eiendommer på FeFo-grunn som ingen vet hvor er. Dette gjelder de fleste kommunene i Finnmark. Mulig med et prosjekt i fylket i Geovekstregi? Det meste av temadata som FeFo trenger, er tilgjengelig som WMS-tjenester i GisLine. FFK (Annbjørg Løvik): Vet ikke om noe spesielt utenom det som allerede er meldt inn Kystverket (Jan Olsen): Finner stort sett det de trenger, bortsett fra kommunale planer. Ønsker å kunne gå inn på en webside der alle vedtatte kommune- og reguleringsplanene i fylket ligger tilgjengelig. Kanskje NordAtlas kan brukes til dette? Leveranse til Norge digitalt. Andre løsninger kan hente dataene derfra. Kystverket har selv en løsning på nettet basert på wms-tjenester. Der er det mulig å føye til temalag etter behov. FMFI (Gunhild Lutnæs): Førsteprioritet er digitalisering av alle kommunale planer og tilgjengeliggjøring av dem på nett. Drikkevannskilder og nedbørsfelt (forurensing og beredskap) Havnivåstigning, estimat for havnivå framstilt i kart. Brannøvingsfelt og øvingsfelt på flyplasser. Dumpe- og mudrelokaliteter i sjø (Utdypingsområder og sjødeponi) Folkehelsefremmende tiltak: Barnetråkk, stier og løyper. 2

3 SVV (Bjarne Mjelde): Har tilgang til det meste av det de trenger, men det kan ta lang tid å få tilgang til noen data. Kommunale reguleringsplaner er særlig viktige. I forhold til kommunene med størst aktivitet er det et godt samarbeid. I forhold til vedlikeholdsarbeid er de kommunale planene viktige, fordi SVV må vurdere hva som er innenfor vegformålet og hva som ligger utenfor. Ønsker raskere/ enklere tilgang til data, og at det er samlet i én portal. Tana kommune (Lars Smeland): Alle arealplaner samlet på ett sted med et basiskart i bakgrunnen som det er mulig å gjøre søk i/ orientere seg etter. Temaene kulturminner, naturbase, reindrift, friluftsliv/ stier, flom, stedsnavn, skred og havnivåstigning på et format som kommunene kan laste inn/ importere i egne baser i kart- og planverktøyene, eller en base der objektene kan kopieres fra og direkte inn i egne planbaser. 2. Hvilke temadata er de viktigste å få tilgang til? Hvilket format trengs? Plandata De samme som i punkt 1, og i tillegg fiskeridata, friluftsliv og vanndata. 3. Andre data som er «kjekke å ha»? Besvart under de to spørsmålene ovenfor. 4. Andre temadata som du vet/ tror andre enheter/ organisasjoner trenger? Alle arealplaner samlet på ett sted med et basiskart i bakgrunnen som det er mulig å gjøre søk i/ orientere seg etter. 5. Kurs du/ din enhet/ organisasjon kan ha nytte av når det gjelder geodata? Generell innføring i geodata/ geodataforvaltning Kurs i Kart- og planforskriften Krav til kommunene, samarbeid, standard på leveranser (Eks. overgangen til FKB 4.5), SOSI-kontroll. Det offentlige kartgrunnlaget (DOK) Trafikksikkerhet i plan (hvordan planlegge for å unngå ulykker) Folkehelse i plan. Hvordan planlegge for å fremme folkehelse? Kommentarer: GeoForum Finnmark har arrangert SOSI-kurs, der det var lav deltakelse. Kurs i DOK mulig å få et foredrag for oss i PTU fra Kartverket på Hønefoss via Lync. 6. Andre ting du mener PTU skal jobbe med? GPS-nedlastbare data for stier og turveier (gpx-filer). Dette er tilgjengelig på websiden «Ut.no»: Gjøre dette tilgjengelig også i NordAtlas. Digitalt samarbeid - videokonferanse: Neste møte kan holdes som videokonferanse. 3

4 Forslag til prioritering av arbeidet Etter gjennomgangen av spørsmålene ble det utarbeidet en prioritert liste over de sakene deltakerne mener utvalget skal jobbe med de neste 4 årene. A) Kommunale planer 1) Digitalisering av alle gyldige plandata i Finnmarkskommunene: Prosjekt i løpet av 2015 (innkjøp av konsulenttjenester, egenandel for kommunene). 2) Leveranse til Norge digitalt 3) Tilgjengliggjøring på internett en samlet fylkesbase? 4) Vedlikehold av plandata og planregister, herunder årsversjoner av planregister. 5) Kompetanseheving for kvalitetsheving på planene. SOSI-kontroll kurs. B) Temadata 1) Tilgjengeliggjøring av fylkesvise temadata (bakgrunn for kommuneplanleggingen): Prosjekt i løpet av a. WMS-tjenester for alle datasett (innsyn). b. Alle fylkesdata på SOSI-format i Norge digitalt (Skrednett, NGU, naturbase). 2) Nye data: a. Drikkevann b. Kvikkleire/ grunnundersøkelser (data fra SVV) c. Stier og løyper/ folkehelsefremmende tiltak d. Havnivåstigning e. Brannøvingsfelt f. Dumpe- og mudrelokaliteter i sjø (sjødeponi) g. ROS-analyser/ bearbeiding av ROS-data/ klimatilpasning/ egen ROS-veileder for Finnmark? C) Kurs og kompetanseheving Tema som ble drøftet: Innføring i kart- og planforskriften DOK i kommunene Trafikksikkerhet og folkehelsefremmende tiltak i plan (tema for plankonferansen?) Punktet drøftes videre på neste møte. D) Videre arbeid Forbedring av eksisterende temadata DOK-fokus: På plass i alle kommuner Plandialog på nett i alle kommuner i Finnmark? Stedsnavn behov for korrigeringer i kart? Prosjekt kommunene/ Kartverket? 4

5 Oppfølging fram til neste møte Ansvarlig Bjarne Mjelde Bjarne Mjelde Gunhild Lutnæs Lars Smeland Lars Smeland Alle Oppgave Kvikkleire/ data fra grunnboringer: Grunnundersøkelsene som er foretatt i regi av SVV, kan gjøres tilgjengelige for andre aktører. Hvordan skal dette gjennomføres? Støysonekartlegging langs veier som SVV har utført kan gjøres tilgjengelig for andre offentlige etater. Kan Norge digitalt benyttes? Undersøkes nærmere. Har DSB utarbeidet dokumentasjon på den framtidige havnivåstigningen som dekker behovet til FMFI/ kommunene? Undersøke hvilke temadata som er tilgjengelige for nedlasting via Norge Digitalt. Undersøke status for digitaliseringsprosjektet i Vestfylket. Når prosjektet i vest er ferdig, må en fortsette med Østfylket. Ny gjennomgang av temadataoversikten. Legg til/ fjern kryss. Møtedato for våren 2015 ikke fastsatt. 5

Waage Statens vegvesen Jens Kjell Aabø Region øst Kommunene Sonja Aasen Skedsmo (NR) Pipaluk Møller Lund Eidsvoll (ØR)

Waage Statens vegvesen Jens Kjell Aabø Region øst Kommunene Sonja Aasen Skedsmo (NR) Pipaluk Møller Lund Eidsvoll (ØR) REFERAT Tema for møte PTU-OA Dato 9. november 2012 Sted Til stede FM-OA Fylkesmannen Jon Anders Landbruksavd. Anmarkrud Leif Nilsen Miljøvernavd. Kartverket Siri Oestreich FKK Oslo Waage Statens vegvesen

Detaljer

Det offentlige kartgrunnlaget - forberedelser 2014, oppfølging fra 2015

Det offentlige kartgrunnlaget - forberedelser 2014, oppfølging fra 2015 Det offentlige kartgrunnlaget - forberedelser 2014, oppfølging fra 2015 Fagdirektør Arvid Lillethun, Kartverket, Lokale geomatikkdager, Sandefjord, 14.10. 2014 Plan- og bygningsloven definerer det offentlige

Detaljer

Det offentlige kartgrunnlaget

Det offentlige kartgrunnlaget Det offentlige kartgrunnlaget Innhold, rutiner og ansvar Rapport til Miljøverndepartementet Kartverket 20. mai 2012 Side 1 av 44 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 6 2.1 INNLEDNING... 6 2.2 LOV OG

Detaljer

GEODATAPLAN FOR OPPLAND OG HEDMARK 2015-2018 Omforent

GEODATAPLAN FOR OPPLAND OG HEDMARK 2015-2018 Omforent GEODATAPLAN FOR OPPLAND OG HEDMARK 2015-2018 Omforent INNHOLD I GEODATAPLANEN FOR FYLKENE 1 STRATEGISKE VALG KOMMENDE ÅR OG I 4-ÅRS PERIODEN... 4 2 NORGE DIGITALT-SAMARBEIDET I HEDMARK OG OPPLAND... 4

Detaljer

Nr. 1/2011 Utgitt av Miljøverndepartementet. tema: GEOGRAFISK INFORMASJON

Nr. 1/2011 Utgitt av Miljøverndepartementet. tema: GEOGRAFISK INFORMASJON Nr. 1/2011 Utgitt av Miljøverndepartementet tema: GEOGRAFISK INFORMASJON DET OFFENTLIGE KARTGRUNNLAGET side 4 AREALSTATISTIKK side 8 2 Plannytt nr. 1/2011 15 22 36 14 39 04 Det offentlige kartgrunnlaget

Detaljer

MØTEREFERAT Fylkesgeodatautvalget (FGU) i Sør-Trøndelag

MØTEREFERAT Fylkesgeodatautvalget (FGU) i Sør-Trøndelag Side 1 av 5 Prosjekt: MØTEREFERAT Fylkesgeodatautvalget (FGU) i Sør-Trøndelag Møtedag: 24. april 2014 kl 17-25. april 2014 kl 0800-1200 Møtested: Røros kommune Tilstede fra Statens vegvesen V: Åsmund Hansen

Detaljer

FDV avtale for Andeby kommune. Denne avtale erstatter tidligere avtale (bekreftet eksemplar datert xx.xx.xxxx).

FDV avtale for Andeby kommune. Denne avtale erstatter tidligere avtale (bekreftet eksemplar datert xx.xx.xxxx). A V T A L E OM FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD (FDV) AV GEODATA I Andeby KOMMUNE Nr : 1 av 6 Til underskrift Eksemplar for : Statens vegvesen region Xx (LVEGXY12) (heretter kalt FDV-avtalen) Denne avtale

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 05.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 78 92 53 00. Vararepresentanter

Detaljer

VEILEDER. ETABLERING AV DIGITALT PLANREGISTER Hvordan få et fullstendig digitalt planregister

VEILEDER. ETABLERING AV DIGITALT PLANREGISTER Hvordan få et fullstendig digitalt planregister VEILEDER ETABLERING AV DIGITALT PLANREGISTER Hvordan få et fullstendig digitalt planregister Første versjon oktober 2012 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 6 2 INNLEDENDE FORBEREDELSER TIL ETABLERING

Detaljer

Revisjon av handlingsplan for

Revisjon av handlingsplan for Revisjon av handlingsplan for tematiske data i Norge digitalt 10. juni 2015 Bakgrunn Det ble utarbeidet en 3-årig handlingsplan for temadata i Norge digitaltsamarbeidet for perioden 2013-2015. Denne handlingsplanen

Detaljer

Arbeid med folkehelseoversikter i fylket. Rapport fra spørreundersøkelse rettet til kommunene i fylket

Arbeid med folkehelseoversikter i fylket. Rapport fra spørreundersøkelse rettet til kommunene i fylket Arbeid med folkehelseoversikter i fylket Rapport fra spørreundersøkelse rettet til kommunene i fylket Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen mai 2013 Innhold 1. OM UNDERSØKELSEN... 4 2. SAMMENDRAG...

Detaljer

Referat fra møte i Geovekst-forum

Referat fra møte i Geovekst-forum Referat fra møte i Geovekst-forum Dato: 12. 13. mars 2014 Sted: Bodø Til stede: Forfall: Hanna Sofie Nystad, Elisabeth Bergstrøm, Asbjørn Borge, Reidar Sætveit, Åsmund Hansen, Harald Wethal, Lena Birgitte

Detaljer

Kartsamarbeidsprosjektet

Kartsamarbeidsprosjektet Kartsamarbeidsprosjektet Felles bruk av miljødirektoratenes og landbruksforvaltningens kartdata Et samarbeidsprosjekt mellom Statens landbruksforvaltning, Direktoratet for naturforvaltning, Riksantikvaren

Detaljer

SSØ skal gi tilbakemelding før ferien til sektoren på utrullingstidspunkt og hva som må gjøres i sektoren

SSØ skal gi tilbakemelding før ferien til sektoren på utrullingstidspunkt og hva som må gjøres i sektoren Møtetype: SAP HR statusmøte mellom og UNINETT FAS Til stede: Geir Knudsen,, Tone Thorstensen,, Øyvind Akselsen,, Tore Bjørn Hatleskog, UiS, Anne Grete Lindeland, UiA, Eirin Fjeld Melund, UNINETT FAS, Arild

Detaljer

GEODATAPLAN Alta kommune 2012-2015

GEODATAPLAN Alta kommune 2012-2015 GEODATAPLAN Alta kommune 2012-2015 www.alta.kommune.no GEODATAPLAN 2012-2015 Forord Gjennom GEOVEKST, samarbeidsarena for etablering, vedlikehold og distribusjon av kartbaser, er kommunen forpliktet til

Detaljer

Referat FGU-AK. Anne-Kirsten Stensby An Mai Lee Jon Haugland Leif Nilsen Arild Sunde Rinnan og Morten Hoff Alle medlemmer i utvalget

Referat FGU-AK. Anne-Kirsten Stensby An Mai Lee Jon Haugland Leif Nilsen Arild Sunde Rinnan og Morten Hoff Alle medlemmer i utvalget Referat FGU-AK Emne Fylkesgeodatautvalgsmøte Akershus Dato Tirsdag 14.oktober 2014 Sted Lørenskog rådhus Til Stede Jens Aabø Grethe Marie Hagbø Torleiv Lohne Even Anders Tosterud Kjell Berge Geir Bjørnsen

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodaga (FeFo) onsdag 18.mars 2015 på Lakselv hotell.

Protokoll fra styremøte i Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodaga (FeFo) onsdag 18.mars 2015 på Lakselv hotell. Protokoll fra styremøte i Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodaga (FeFo) onsdag 18.mars 2015 på Lakselv hotell. Møtested: Møtetid: Lakselv hotell. 18.mars 2015 kl. 09.00 kl.14.50 Møteleder: Styreleder Raymond

Detaljer

Ny nasjonal geoportal

Ny nasjonal geoportal Designdokument Ny nasjonal geoportal En dør til all relevant informasjon om Norge digitalt infrastrukturen Prosjekt for analyse, design og implementering av ny nasjonal geoportal med tilhørende teknologier

Detaljer

Norges geologiske undersøkelse (NGU) Bruk av geologisk kompetanse i kommunene

Norges geologiske undersøkelse (NGU) Bruk av geologisk kompetanse i kommunene Norges geologiske undersøkelse () Bruk av geologisk kompetanse i kommunene Utgave: 2.0 Dato: 7. juli 2009 Bruk av geologisk kompetanse i kommunene II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Norges geologiske

Detaljer

Saksnr: 12/00390 Arkiv: 144 KOMMUNEDELPLAN FOR GEODATA 2013 2016

Saksnr: 12/00390 Arkiv: 144 KOMMUNEDELPLAN FOR GEODATA 2013 2016 KOMMUNEDELPLAN FOR GEODATA 2013 2016 1 Gran kommune Adresse Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 Telefaks 61 33 85 74 E-post postmottak@gran.kommune.no Internett www.gran.kommune.no 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

10. Retningslinjer for forvaltning av FKB-data

10. Retningslinjer for forvaltning av FKB-data 10. Retningslinjer for forvaltning av FKB-data Opplegg for forvaltning av FKB-data gjennom Geovekst har vært oppe til revisjon og dette dokumentet er anbefalt av Geovekst-forum i møte 10.03.2011. Geovekst-forum

Detaljer

Østfold Pilotfylke for universell utforming. Rapport 2011. Hele samfunnet for alle!

Østfold Pilotfylke for universell utforming. Rapport 2011. Hele samfunnet for alle! Østfold Østfold Pilotfylke for universell utforming Rapport 2011 Hele samfunnet for alle! 1. Innledning Østfold fylkeskommune og Fylkesmannen i Østfold søkte i 2009 om at Østfold skulle bli pilotfylke

Detaljer

REFERAT. Geodatautvalget i Akershus

REFERAT. Geodatautvalget i Akershus REFERAT Geodatautvalget i Akershus Møtedato: 2012-5-8 kl. 09.00 Sted: Sørum kommune Tilstede: Ikke til stede: Referent: Jens Kjell Aabø Ellen Sofie Melander Oddmund Arntsberg Anders Hveem Malum Even Anders

Detaljer

Notat - Øvre Eiker Kulturminneråd Vedr.: Rapport fra seminaret Digitale temadata i en kommunal planhverdag Dato: Til møte 10/12-2008 Av: Bent Ek

Notat - Øvre Eiker Kulturminneråd Vedr.: Rapport fra seminaret Digitale temadata i en kommunal planhverdag Dato: Til møte 10/12-2008 Av: Bent Ek Notat - Øvre Eiker Kulturminneråd Vedr.: Rapport fra seminaret Digitale temadata i en kommunal planhverdag Dato: Til møte 10/12-2008 Av: Bent Ek Tid: Torsdag 27/11 fredag 28/11-2008 Sted: Noresund, Sole

Detaljer

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet september 2014

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet september 2014 Referat fra møtet i Standardiseringsrådet september 2014 Tid: 11. september 2014, kl. 10.00-14.15 Sted: Difi, Grev Wedels plass 9, Oslo Møteleder: Olaf Østensen, Statens kartverk Referent: Kristian Bergem

Detaljer

Referat fra møte i Geovekst-forum

Referat fra møte i Geovekst-forum Referat fra møte i Geovekst-forum Dato: 20. 21. mars 2013 Sted: Kringler gård, Nannestad Til stede: Forfall: Hanna Sofie Nystad, Elisabeth Bergstrøm, Asbjørn Borge, Reidar Sætveit, Harald Wethal, Lena

Detaljer

Kommunedelplan for Hammerfest og Rypefjord 2014-2025 - Revisjon. Forslag til planprogram. Utkast pr 10.10.12

Kommunedelplan for Hammerfest og Rypefjord 2014-2025 - Revisjon. Forslag til planprogram. Utkast pr 10.10.12 Kommunedelplan for Hammerfest og Rypefjord 2014-2025 - Revisjon Forslag til planprogram. Utkast pr 10.10.12 1 (11) Innholdsfortegnelse 1. BAKGRUNN OG FORMÅL... 2 1.1 Om kommuneplanlegging... 2 1.2 Formålet

Detaljer

Sett inn noen kommentarer om hva vi skal jobbe videre med. Foreløpig versjon!

Sett inn noen kommentarer om hva vi skal jobbe videre med. Foreløpig versjon! Sett inn noen kommentarer om hva vi skal jobbe videre med. Foreløpig versjon! 1 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Geovekst-samarbeidet... 5 4. Organisering... 6 5. Finansiering og rettigheter...

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Sortland - ressurskommune for universell utforming 2009-20013. Rapport 2009/2010 SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Skolekvartalet: Ungsomsskolen under bygging- febr 2011

Detaljer

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD Veilederen om reguleringsplaner inngår i Miljøverndepartements samlede veiledning til plan- og bygningsloven 2008. Den utdyper lovkommentaren, og vil sammen med veilederen

Detaljer