Høringsutgave PLANBESKRIVELSE. Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg. Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høringsutgave PLANBESKRIVELSE. Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg. Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune"

Transkript

1 PLANBESKRIVELSE Høringsutgave Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune Region øst Moss kontorsted

2

3 Innholdsfortegnelse SIDE 1 SAMMENDRAG BAKGRUNN FOR REGULERINGSSAKEN Hensikten med planen Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold Tidligere vedtak i saken Krav om konsekvensutredning? PLANPROSESSEN Forhåndsvarsling Innkomne innspill Medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging, herunder barn og unge. 6 4 PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER Fylkeskommunale planer Kommuneplanen og andre overordnede planer Gjeldende reguleringsplaner innenfor planområdet Tilgrensende planer Temaplaner/andre planer av betydning for planarbeidet Statlige planretningslinjer/rammer/føringer BESKRIVELSE OG ANALYSE AV PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD Beliggenhet Stedets karakter Eiendomsforhold Landskap og fjernvirkning Kulturminner og kulturmiljø Naturverdier Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk, uteområder Landbruk Trafikkforhold Barns interesser Sosial infrastruktur Universell tilgjengelighet Teknisk infrastruktur Grunnforhold Støyforhold Risiko- og sårbarhet (eksisterende situasjon) Næring Analyser/ utredninger/ alternativvurderinger BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET Planlagt arealbruk Trafikkløsning Utforming av gang- og sykkelveg/sykkelveg med fortau Utforming av bussholdeplasser Parkering Side 2 av 37

4 6.4 Krav til samtidig opparbeidelse Felles atkomstveger, eiendomsforhold Miljøoppfølging Universell utforming Terreng/Landskap Landbruksfaglige vurderinger Kollektivtilbud Kulturminner Sosial infrastruktur Plan for vann- og avløp samt tilknytning til offentlig nett Tilknytning til infrastruktur Avbøtende tiltak/ løsninger ROS Rekkefølgebestemmelser VIRKNINGER AV PLANFORSLAGET Overordnede planer Landskap Kulturminner og kulturmiljø, evt. verneverdi Forholdet til kravene i kap II i Naturmangfoldloven Beskrivelse Vurdering mht. Naturmangfoldloven 8-12 (LOV nr. 100) Rekreasjonsinteresser/ rekreasjonsbruk Uteområder Trafikkforhold Barns interesser Sosial infrastruktur Universell tilgjengelighet Jordressurser/landbruk Teknisk infrastruktur Økonomiske konsekvenser for kommunen Konsekvenser for næringsinteresser Interessemotsetninger Avveining av virkninger AVSLUTTENDE KOMMENTAR Side 3 av 37

5 1 Sammendrag Prosjektet tar for seg løsning for gående og syklende langs fylkesveg 118 fra Skadalsveien og frem til Vernerveien i Sarpsborg kommune. Langs fylkesveg 118, Skjebergveien, er det i dag ingen tilbud for gående og syklende på strekningen mellom eksisterende gang- og sykkelveg ved Skadalsveien sør for Skjeberg kirke og frem til krysset Rokkeveien/Skjebergveien. Videre nordover er fortauet på østsiden smalt og i dårlig forfatning. Det er behov for å få et godt og trafikksikkert tilbud for gående og syklende langs hele strekningen. Det ble valgt å legge gang- og sykkelvegen på østsiden av fylkesvegen. Grunnen til dette var bevaringsverdig linderekke langs fylkesvegen på vestsiden ved Skjeberg kirke, samt kirkegården. Videre nordover faller det seg naturlig å koble på fortauet som ligger på østsiden ovenfor Rokkeveien, og sykkelvegtraséen fra Vernerveien og videre nordover. Gang- og sykkelveg med grøft mot kjøreveg ble valgt fra eksisterende gang- og sykkelveg og opp mot Rokkeveien. Dette fordi det her er spredt bebyggelse og 70-sone. Noen meter sør for Rokkeveien er profilet endret til en sykkelveg med fortau og rabatt mot kjørevegen. Denne strekningen brukes av skolebarn, og ønsket er å skille gående og syklende. Langs strekningen er det tett bebyggelse og 50- og 40-sone. Tidlig i fasen ble det satt i gang en arkeologisk registrering. Det ble gjort flere funn av interesse. Rapport er laget og alle funnene er avmerket i plankartet. Bussholdeplassene langs strekningen oppgraderes i henhold til standard for universell utforming, som gjør at alle skal ha mulighet til å benytte seg av busstilbudet. Behovet for lehus og sykkelparkering er vurdert ved hver bussholdeplass. Side 4 av 37

6 2 Bakgrunn for reguleringssaken 2.1 Hensikten med planen Hensikten med planen er å etablere et tilbud for gående og syklende langs strekningen som strekker seg fra eksisterende gang- og sykkelveg ved krysset Skjebergveien/Skadalsveien i sør, og frem til sørlige del av Vernerveien i nord. Dette for å skape en trafikksikker og trygg ferdsel for myke trafikanter og deretter bidra til at flere velger å sykle eller gå fremfor å bruke bil. Tiltaket skal være et hensiktsmessig anlegg for de syklende. En sammenkobling med eksisterende gang- og sykkelvegnett skal være med på å danne et sammenhengende nett mellom Skjeberg og Sarpsborg. Planen tar også for seg oppgradering av bussholdeplasser langs strekningen. Bussholdeplassene skal få en universell utforming, som betyr at den blir tilgjengelig for alle. Bussholdeplassene utformes etter dagens standard/krav for bussholdeplasser. 2.2 Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold Forslagsstiller er Statens vegvesen Region øst. 2.3 Tidligere vedtak i saken Ingen 2.4 Krav om konsekvensutredning? I henhold til 1 i forskrift om konsekvensutredninger skal forslagsstiller vurdere om planarbeidet er av en slik karakter at det omfattes av forskriften. Planmyndighet skal så ta stilling til forslagsstillers vurdering og fatte en endelig beslutning. Planarbeidet er vurdert mot forskrift om konsekvensutredninger. Planarbeidet faller ikke inn under 2, bokstav a til f, om "Planer og tiltak som alltid skal behandles etter forskriften". Av paragrafen fremgår det at motorveger og andre avkjørselsfrie veger som er forbeholdt motorisert trafikk, anlegg av ny veg med minst 4 kjørefelt og/eller utvidelse av eksisterende veg som har minst to kjørefelt slik at den får minst 4 kjørefelt, dersom en slik ny veg eller utbedret og/eller utvidet deler av en veg som har en utbrutt lengde på minst 10 km, samt veger med investeringskostnader på mer enn 500 millioner kroner, omfattes av forskriften. Dette planarbeidet er imidlertid ikke av en slik karakter. Planarbeidet faller derimot inn under 3, bokstav a (reguleringsplaner som legger til rette for senere vedtak om utbygging av tiltak som nevnt i vedlegg II). Tiltak i 3 skal vurderes etter 4 i forhold til vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Punkt 24 i vedlegg II omfatter "Veger, jernbanelinjer, sporvogn og T-banelinjer, svevebaner". Det vurderes at planarbeidet ikke utløser vesentlige virkninger for miljø og samfunn som beskrevet i 4. Oppsummert vurderer forslagsstiller at planarbeidet ikke faller inn under beskrivelsene i 2 og 3, og at forskriften dermed ikke skal legges til grunn for planarbeidet. Sarpsborg kommune samtykker til vurderingen. Side 5 av 37

7 3 Planprosessen 3.1 Forhåndsvarsling Oppstart av planarbeidet ble annonsert i Sarpsborg Arbeiderblad og på Sarpsborg kommunes nettside Det ble sendt skriftlig varsel om oppstart til følgende: Høringsinstanser Grunneiere Naboer 3.2 Innkomne innspill Det kom inn flere innspill til planarbeidet. Det er laget et kort sammendrag av disse. Under hvert innspill er det beskrevet hvordan dette er lagt til grunn i planarbeidet. Dette sammendraget er utarbeidet som eget notat til planen - se vedlegg Medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging, herunder barn og unge «Barnetråkk» - Registrering av barns ferdsel til og fra skolen gjort av Sarpsborg kommune. Registreringen gir et bilde av barnas valg av rute til og fra skolen, og hvor de føler det er skummelt å gå. 4 Planstatus og rammebetingelser 4.1 Fylkeskommunale planer Fylkesplan: Østfold mot Godkjent Kommuneplanen og andre overordnede planer Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens samfunnsdel for Sarpsborg kommune ble vedtatt 16. juni 2011 og omhandler blant annet viktige, samfunnsmessige temaer som befolkningsutvikling og innsatsområder, som identitet, verdiskapning, levekår og miljø. Kommuneplanens overordnede visjon er at Sarpsborg skal være et sted der barn og unge lykkes. Kommuneplanens arealdel Kommuneplanens arealdel, se vedlegg 2, for Sarpsborg kommune ble vedtatt 17. februar 2011 og legger rammer og føringer for overordnet arealbruk i Sarpsborg. Planområdet er i kommuneplanens arealdel i hovedsak avsatt til veganlegg og tilstøtende områder er avsatt til ulike formål. Kommuneplanens arealdel gir generelle bestemmelser og retningslinjer om blant annet tilgjengelighet, miljø og estetikk, men ingen spesifikke bestemmelser for infrastruktur eller planområdet spesielt. Side 6 av 37

8 4.3 Gjeldende reguleringsplaner innenfor planområdet Sandbakken skole- og idrettsområde. Plankart se vedlegg Tilgrensende planer Reguleringsplan: Sandbakken/Bjerkholt (vedtatt ), Sandbakken (vedtatt ), Sandbakken skole og idrettsområde (vedtatt ), Bodalsjordet (under arbeid), Fv. 599 Gang- og sykkelveg, Tveterveien Sandbakken (vedtatt ), Kolerakirkegård (vedtatt ), Områder ved Skjeberg kirke (vedtatt ), Fromholttunet (oppstart). 4.5 Temaplaner/andre planer av betydning for planarbeidet Kommuneplan for klima og energi , vedtatt Det er satt et overordnet mål for klima i Sarpsborg: «For å bidra til bedre bymiljø og bedre folks helse, skal sarpsborgsamfunnet redusere de direkte utslippene av klimagasser med 50 prosent innen 2020». Hovedvegnett for sykkel i Sarpsborg, vedtatt Målet med et godt utbygd og tilrettelagt hovednett i Sarpsborg kommune er å tilby innbyggerne, og i særdeleshet arbeidsreisende, et attraktivt sykkelvegnett i en radius på minimum 5 kilometer fra sentrum slik at flere velger sykkel fremfor bil. I tillegg skal trygge skoleveger og sykkelforbindelser mellom byområdet og større, perifere bebygde områder prioriteres. Videre er målene å utnytte kommunens naturgitte forutsetninger for sykling på en bedre måte, redusere antallet sykkelulykker gjennom et logisk og godt vedlikeholdt sykkelvegnett, etablere et sammenhengende og trafikksikkert gang- og sykkelvegsystem, stimulere til økt helse og trivsel blant innbyggerne, bidra til et bedre nærmiljø ved at utslipp av miljøgasser, svevestøv og støybelastning reduseres, samt oppnå at minst 8 % av alle reiser gjennomføres med sykkel. Sykkelrute 6 går fra Borgenhaugen til Skjeberg. Reguleringsplanen tar for seg strekning 6.6 Vernerveien-Kiwi Sandbakken, 6.7 Kiwi Sandbakken-Rokkeveien og 6.8 Rokkeveien-Skadalsveien. 4.6 Statlige planretningslinjer/rammer/føringer Aktuelle rikspolitiske retningslinjer og bestemmelser for dette prosjektet er «Samordnet areal- og transportplanlegging» (T-5/93), «Styrke barn og unges interesser i planleggingen» (T-2/08) og «Barn og unge og planlegging etter plan- og bygningsloven» (T-1513). Side 7 av 37

9 5 Beskrivelse og analyse av planområdet, eksisterende forhold 5.1 Beliggenhet Planområdet starter fra eksisterende gang- og sykkelveg ved krysset Skjebergveien/Skadalsveien noe sør for Skjeberg kirke i Sarpsborg kommune. Videre følger planområdet fylkesveg 118 nordover frem til den sørlige utfarten av Vernerveien. Strekningen er på cirka 4 km. Hovedsakelig er planområdet konsentrert om østsiden av fylkesvegen, men tar med bussholdeplasser på vestsiden av fylkesvegen i tillegg. 5.2 Stedets karakter Planområdet går gjennom bolig- og jordbruksområder. Boligbebyggelsen ligger i nordlig del av planområdet, og er en samlet feltutbyggelse med både sammensatt og enhetlig eneboligbebyggelse og opparbeidete hager. Bebyggelsen er orientert mot Skjebergveien. Det er også noe småskala næringsvirksomhet langs denne strekningen. Søndre del av planområdet utgjøres av et storskala kulturlandskap, der Skjeberg kirke med gravlund og prestegård ligger på en høyde omkranset av kornåkrer. 5.3 Eiendomsforhold Oversikt over hvilke eiendommer/deler av eiendommer planområdet består av, er vedlagt planen - se vedlegg Landskap og fjernvirkning Sandbakken bærer preg av å være et område med småskala, frittliggende småhusbebyggelse, i tillegg til at det finnes noen småbruk med driftsbygninger. Bebyggelsen nærmest Skjebergveien er i hovedsak halvannen etasjes boliger fra etterkrigstiden. Bebyggelse med litt større volum utgjøres av Kiwi, Bygger n og Sandbakken skole, samlet i et område på vestsiden av Skjebergveien. Sandbakken ligger i hovedsak på raets toppflate der det er relativt flatt og åpent. Terrenget skråner svakt fra øst ned mot vest, terrengforskjeller tas opp av lave murer. Ved Sandbakken finnes furu- og blandingsskog. I hagene består vegetasjonen av lave hekker, enkelte trær, og store åpne plenarealer. Raet har en markant linjeføring og retning fra nordvest mot sørøst. Planområdet skråner svakt sørover ned fra raryggen, og når man ser Skjebergsletta fra sør (Skjeberg kirke) oppleves landskapsrommet som ganske lukket mot nordvest, der raet utgjør avgrensningen. Skjebergsletta er et flatt til svakt bølgende åkerlandskap på leirsletter omgitt av lave skogdekte åser. Kirken ligger godt synlig på en høyde i landskapet. Gårdsbruk ligger langs skogkanten. Side 8 av 37

10 Figur 1 Kulturlandskapet, sett fra Skjeberg kirke nordover mot Sandbakken. Figur 2 Skjeberg kirke ligger på en høyde i landskapet. Bildet er tatt mot sør. Figur 3 Parsellslutt i sør, sett mot nord. Kirkegården er innrammet av en lav natursteinsmur mot Skjebergveien. Mellom muren og vegen utgjør en trerekke av lind et markant landskapselement. Lengst sør i planområdet avgrenses landskapsrommet av den skogkledte kollen mot vest og kantvegetasjon langs bekken i øst. Sarpsborg kommune har utarbeidet temakart for verdifulle kulturlandskap. Her er kulturlandskapet sør for Rokkeveien innenfor kategori 1 (høyeste verdi), og det er angitt en viktig siktlinje fra Bodalsveiens utløp i Rokkeveien ut mot Skjebergkilen Side 9 av 37

11 5.5 Kulturminner og kulturmiljø Ifølge Kulturminneplan for Østfold er Skjebergsletta Nordre Borge definert som et regionalt viktig kulturmiljø. Det er ønskelig at tiltak innenfor planområdet ikke skal forringe disse verdiene. Planområdet delvis ligger i sørskråningen av raryggen og går gjennom Skjebergsletta. Jordbrukslandskapet nede på sletta er et av landets rikeste når det gjelder helleristninger, og på en høyde midt i landskapet ligger Skjeberg middelalderkirke. Det er registrert flere arkeologiske lokaliteter innenfor og nær planområdet. Langs Skjebergveien er det tidligere gjort til dels omfattende funn av kulturminner fra flere perioder av forhistorien. Flere fredete lokaliteter ligger tett på plangrensen. Lokalitetene består hovedsakelig av gravhauger, gravrøyser og rester etter bosetning. Figur 4 Registrerte kulturminner. (Kilde: Under den arkeologiske registreringen (vedlegg 5) foretatt høsten 2013 ble det funnet 6 nye automatisk fredete kulturminner, i form av bosetningsspor og dyrkingslag. Tidligere var det innenfor plangrensen registrert et dyrkingslag, og registreringen avdekket fortsettelsen av dette dyrkingslaget. Funnene er rester etter aktivitet fra eldre jernalder og høymiddelalderen. Side 10 av 37

12 Figur 5 Lokalitet med flere funn Figur 6 Ildsted Figur 7 Skjeberg kirke 5.6 Naturverdier I naturbasen til Direktoratet for naturforvaltning (www.naturbase.no) er det er ikke markert registreringer for svartelista arter innenfor planområdet. I kommunens interne kartbase er det registrert en forekomst av kjempebjørnekjeks langs grusplassen ved Vernerveien, lengst nord i planområdet. Det har pågått bekjempelsestiltak siden 2010 og forekomsten er på nedtur. Det foreligger en registrering av to sårbare arter (rødlistet). Den ene gjelder planten Nikkebrønsle, som ifølge kartløsningen til nettbaserte miljøregistreringer skal ha en lokalitet inntil prestegårdens areal, øst for kirken og Skjebergveien. Fylkesmannen oppgir at dette er en feilregistrering. Lokaliteten finnes i dammen ved prestegården, og vil derfor ikke bli berørt av tiltaket. Den andre registreringen gjelder fuglen tyrkerdue. Det er gjort en artsobservasjon på piggsvin på Sandbakken, og det er registrert to trekkveger for rådyr. Den nordligste trekkvegen ligger ved Kamperhaug, rett sør for boligbebyggelsen, mens det sørligste trekket ligger i krysset Skjebergveien Skadalsvei. I tillegg er det registrert et yngleområde for kattugle ved Skjeberg kirkegård. Ingen av disse artene er prioriterte arter. Side 11 av 37

13 Naturområdet «Skjeberg kirke, kirkegården» er angitt å ha viktig verdi. Områdets naturtype er «store, gamle trær». Området grenser til planområdet, men blir ikke berørt av tiltaket. Skogen sør for kirkegården er tett granskog med noe løvinnslag (hovedsakelig bjørk). Sarpsborg kommunes temakart Verdisatt naturkart angir at et lite skogsområde ved Rokkeveien skal ha verdi. Temakartet viser også at et område vest for fotgjengerundergangen er i kategorien «med verdi». Dette arealet sammen med to «fremtidige områder» utgjør en fremtidig grøntkorridor mellom skogsområdene ved Isesjøen og skogsområdene øst for Sandbakken skole. Ellers utgjøres planområdet hovedsakelig av bebygde eller opparbeidede arealer, og av dyrka mark, som er områder som typisk har lavt biologisk mangfold. 5.7 Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk, uteområder Planområdet berører ingen statlig sikra friluftslivsområder. I forbindelse med kommuneplanens arealdel er det gjort en kartlegging av viktige rekreasjons- og friluftsområder i Sarpsborg. Temakart for rekreasjon viser at skogområdet vest for skolen er et «svært viktig» friluftsområde. Det samme gjelder nordsiden av raet, ned mot Isesjøen. Et mindre skogsareal i krysset mot Skjebergveien er også angitt å ha svært høy verdi. Lekearealene og fotballbanen på Sandbakken er markert som områder med «høy verdi». Skogsområdet vest for skolen er definert som «eksisterende nærturterrengområde og korridor», skogsområdene rundt Isesjøen er definert som «Markaområde». Pilgrimsveien gjennom Østfold går gjennom Skjeberg kirke, et stykke langs Skjebergveien, før den tar av mot vest om gården Vik vestre. Rett sør for Rokkeveien kommer Pilgrimsveien igjen innpå Skjebergveien og følger den til forbi Sandbakken skole. 5.8 Landbruk Det er i dag dyrket mark langs Skjebergveien fra Skadalsvei/Skjeberg kirke og nordover til Rokkeveien/Lensmann Pedersens vei. I Sarpsborg kommunes temakart er all dyrka mark innenfor planområdet vist som Kjerneområde landbruk. Side 12 av 37

14 Figur 8 Bildet viser dyrket mark med Skjeberg kirke i bakgrunnen. 5.9 Trafikkforhold Fartsgrenser. Kartet under viser de ulike fartsgrensene på strekningen. Strekningen har henholdsvis 70, 50 og 40-sone. Figur 9 Kart som viser fartsgrense langs strekningen (Kilde: GIS-line) Årsdøgntrafikk, forkortet ÅDT, er summen av antall kjøretøy som passerer et punkt på en vegstrekning (for begge retninger sammenlagt) gjennom året, dividert på årets dager, altså et gjennomsnittstall for trafikkmengde. ÅDT for strekningen mellom Skadalsveien og Vernerveien er på Side 13 av 37

15 Ulykker. Følgende ulykker er registrert i perioden : Skadalsveien-Rokkeveien 17 ulykker hvorav 1 ble drept, 1 alvorlig skadet og 23 lettere skadet. Ulykken med dødsfall var i bil. Rokkeveien-Bodalsveien 2 ulykker hvorav 2 personer ble lettere skadet. Bodalsveien-Vernerveien 4 ulykker hvorav 5 personer ble lettere skadet. Kollektivtilbud I planområdet er det dag 5 holdeplasser, fra nord er dette Sandbakken skole, Sandbakken, Vik nord, Vik syd og Skjeberg kirke. Sandbakken skole er holdeplassen med desidert flest passasjerer, majoriteten av passasjerene er elever ved Sandbakken skole. Holdeplassene Sandbakken skole og Sandbakken trafikkeres i dag av følgende ruter: 210 Sarpsborg-Skjeberg-Kvastebyen-Høysand 212 Sarpsborg-Skjeberg-Løkkevika 213 Sarpsborg-Skjeberg-Syverstad 214 Sarpsborg-Tveter 400 Moss-Sarpsborg-Halden T3 Oslo-Moss-Sarpsborg-Halden-Strømstad Holdeplassene Vik nord, Vik syd, og Skjeberg kirke trafikkeres av de samme holdeplassene med unntak av rute 214. Fra 23. juni 214 vil det bli to endringer i rutetilbudet. Rute 210 erstattes av en ny rute 211 som trafikkerer strekningen Høysand-Kalnes. Timeekspressens linje 3 (T3) vil ikke lenger trafikkere Sarpsborg-Halden-Strømstad men vil ha start/endepunkt ved Sarpsborg Bussterminal Barns interesser Gang- og sykkelvegen langs Skjebergveien vil være en del av skolevegen for barn som går eller sykler på Rokkeveien til skolen i dag. Det er gjort registreringer av barnetråkk i området. Registreringen er gjennomført i regi av kommunen. Registreringene er gjennomført ved at skolebarn tegner inn på kartet diverse informasjon om hvordan de bruker områdene på Sandbakken, hvordan de kommer seg dit og hvordan de opplever vegene i forhold til sikkerhet. Registreringene er delt i 3 hovedgrupper, skoleveg, leke- og fritidsområder, og veger til leke- og fritidsområder. Registreringene viser at det er noe forskjell i hvilke veger som blir brukt til og fra skolen og hvilke som brukes i fritiden. Til og fra skolen er det i stor grad gang- og sykkelvegene fra undergangen under Skjebergveien, bussholdeplassen og parkeringsplassen ved Kiwi som blir benyttet. Dette henger naturlig sammen med at det er disse stedene man kommer til enten med buss eller blir kjørt med bil. På fritiden er det i større grad Vekterveien, mellom Kiwi og Bygger n som blir benyttet. Dette er den naturlige traseen til gymsalen, kunstgressbanen og friplassen som er de arealene som blir mest benyttet på fritiden. Strekningen som i all hovedsak fremstår som utrygg, er strekningen langs Skjebergveien. Side 14 av 37

16 Registreringene viser at de arealene som blir mest benyttet på fritiden er omtrent hele eksisterende skoleområde. I tillegg viser de at skogområdet vest for skolen blir benyttet en del på fritiden, særlig sommerstid Sosial infrastruktur Sandbakken barne- og ungdomsskole ligger på vestsiden av Skjebergveien. Inntil skoleområdet ligger en kunstgressbane og friplassen. Dette er arealer som blir mye benyttet på fritiden Universell tilgjengelighet Ingen av bussholdeplassene langs Skjebergveien tilfredsstiller krav til universell utforming Teknisk infrastruktur Eksisterende overvannsledninger er registrert i en rapport for overvannshåndtering langs Skjebergveien. Rapport overvannshåndtering, se vedlegg 6. Det er i dag veglys fra bebyggelsens start litt sør for Rokkeveien og videre nordover. Strekningen som går langs dyrket mark har ingen veglys. Eksisterende belysning er av eldre beskaffenhet, og skal vurderes om skal fornyes. Belysingen bør gjøres ensartet for hele strekningen. Her vil det også bli et samarbeide med andre kabeletater Grunnforhold I følge kvikkleirekart og i rapporten «Evaluering av risiko for kvikkleireskred i Sarpsborg kommune» er området ikke dekket av kvikkleire, men etter totalsonderingene og prøveserien i forbindelse med grunnundersøkelse viser det seg at det er kvikkleire i området. Dybden til fjell antas å være mellom 10 og 20 meter. Laboratorieanalyser av prøveserien viser at de første to meterne ned i grunnen består av tørrskorpeleire, men lengre ned er det leire/kvikkleire. Rapport fra geoteknisk undersøkelse er vedlagt planen - se vedlegg 7. Side 15 av 37

17 Figur 10 Kvikkleirekart (Kilde: NVE) 5.15 Støyforhold Gul sone betyr et støynivå mellom 55 og 65 db. En gang- og sykkelanlegg er et miljøtiltak, og vil ikke utløse krav (T-1442/2012) om støyskjerming før lydnivået ligger i rød sone, det vil si et støynivå høyere enn 65 db. Tabell 3 i støyrapporten viser at etter utbygging av gang- og sykkelanlegg, år 2034, er 6 boliger i rød sone. I år 2014 er det 2 som er i rød sone. Økning av beregnet lydnivå fra 2014 til 2034 skyldes generell trafikkvekst og ikke bygging av gang- og sykkelanlegg. Støyrapport - se vedlegg Risiko- og sårbarhet (eksisterende situasjon) Hendelse/Situasjon Kons for Kons av Sanns Kons Risiko Kommentar/Tiltak planen planen NATUR- OG MILJØFORHOLD Ras/skred/flom 1. Masseras/-skred Nei Ja 2 3 Gul 2. Snø-/isras Nei Nei Marin avleiring gir rasrisiko for kvikkleireskred i deler av området. 3. Flomras Nei Nei 4. Elveflom Nei Nei Side 16 av 37

18 5. Tidevannsflom Nei Nei 6. Radongass Nei Nei Vær, vindeksponering 7. Vindutsatte områder Nei Nei 8. Nedbørutsatte områder Natur- og kulturområder Nei Nei 9. Sårbar flora Nei Nei 10. Sårbar fauna/fisk Nei Nei 11. Verneområder Nei Ja 1 2 Grønn Store vernede trær på kirkegård. 12. Vassdragsområder Nei Nei 13. Fornminner Nei Ja 4 1 Gul Det er gjort funn av fornminner gjennom registreringsarbeidet som krevde utgraving før anleggsstart. Langs traseen finnes 7 automatisk fredete kulturminnelokaliteter. 14. Kulturminne/-miljø Nei Nei 15. Område for idrett/lek Nei Nei 16. Park; rekreasjonsområde 17. Vannområde for friluftsliv Nei Nei Nei Nei MENNESKESKAPTE FORHOLD Risikofylt industri mm 18. Kjemikalie/eksplosiv Nei Nei 19. Olje- og gassindustri Nei Nei 20. Radioaktiv industri Nei Nei 21. Avfallsbehandling Nei Nei 22. Elforsyning Nei Nei Strategiske områder 23. Veg, bru, knutepunkt Nei Nei 24. Havn, kaianlegg Nei Nei 25. Sykehus/-hjem, kirke Ja Nei 4 1 Gul Kirke med kirkegård på vestsiden av fv118, Gs-veg må legges på østsiden. 26. Brann/politi/SF Nei Nei 27. Forsyning kraft, vann Nei Nei 28. Forsvarsområde Nei Nei 29. Tilfluktsrom Nei Nei 30. Spesialindustri Nei Nei Side 17 av 37

19 Forurensningskilder 31. Industriforurensning Nei Nei 32. Boligforurensning Nei Nei 33. Landbruksforurensning Nei Nei 34. Akutt forurensning Nei Nei 35. Støv og støy; industri Nei Nei 36. Støv og støy; trafikk Ja Ja 3 2 Gul Kan risikere å måtte støyutbedre boliger pga. nybygg. 37. Støy; andre kilder Nei Nei 38. Forurensning i sjø Nei Nei 39. Forurenset grunn Nei Nei Andre farlige/spesielle områder/forhold 40. Industriområde Nei Nei 41. Høyspentlinje og trafostasjon Ja Nei 3 2 Gul Kryssende høyspent i luftstrekk. 42. Oljekatastrofeområde Nei Nei 43. Spesielle forhold ved utbygging/gjennomfør ing Nei Nei ØVRIGE FORHOLD; STEDSSPESIFIKKE HENDELSER Transport 44. Ulykke med farlig gods 45. Vær/føre begrenser tilgjengelighet til området Trafikksikkerhet 46. Ulykke i av- /påkjørsler Nei Nei Nei Nei Nei Nei 47. Ulykke med gående/syklende Nei Nei. 48. Andre ulykkespunkter Nei Nei Hendelser som er vurdert å være sannsynlige til svært sannsynlige og ha alvorlige til svært alvorlige konsekvenser, krever tiltak. Sannsynlighet: Konsekvens: 1. Ubetydelig 2. Mindre alvorlig 3. Alvorlig 4. Svært alvorlig 4. Svært sannsynlig 13, Sannsynlig 36, 41, Lite sannsynlig 1 Side 18 av 37

20 1. Usannsynlig 11 Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig Hendelser i gule felt: Tiltak vurderes ut fra kostnad i forhold til nytte Hendelser i grønne felt: Billige tiltak gjennomføres Spesifisering/tiltak Gjennomgangen av risikofaktorene viser at aktiviteten i planområdet kan være noe risikopreget mht. trafikkulykker, spesielt i anleggsperioden. Trafikksikkerhetstiltakene som ligger i planen vil bidra til å redusere det teoretiske risikonivået. Risikoforebyggende tiltak for slike hendelser forutsettes ivaretatt av Statens vegvesen. Videre forutsettes at spesielle forhold knyttet til selve utbyggingen (forurensning, anleggstrafikk mm) kan håndteres gjennom foreliggende regelverk og rutiner. Under er spesifisert og kommentert hendelser i gul og rød sone. For hendelser i grønn sone, se kommentarer i skjemaet NATUR MILJØFORHOLD Ras/skred/flom Hendelse nr.1 Masseras/-skred Marin avleiring gir rasrisiko for kvikkleireskred i deler av området. Tiltak Geoteknisk rapport utarbeides og etterleves Natur og kulturområder Hendelse nr. 11 Verneområder Store vernede trær på kirkegård. Tiltak Sørge for at området vest for fv118 i kirkegård ikke berøres overhodet. Hendelse nr. 13 Fornminner Det er gjort funn av fornminner gjennom registreringsarbeidet som krever utgraving før anleggsstart. Tiltak Utgraving av funn. Frigivelse av områder i etterkant. MENNESKESKAPTE FORHOLD Strategisk områder Hendelse nr. 25 Sykehus/-hjem, kirke Kirke med kirkegård på vestsiden av fv118, GS-veg må legges på østsiden. Side 19 av 37

21 Tiltak GS-veg legges på østre side av fv. 118 ved kirke/kirkegård Forurensningskilder Hendelse nr. 36 Støv og støy; trafikk Eventuelt støutbedre boliger på grunn av beregnet støy over terskelverdi gitt i forskrift og lovverk. Tiltak Lokale støytiltak. Andre farlige/spesielle områder/forhold Hendelse nr. 41 Høyspentlinje og trafostasjon Kryssende høyspent i luftstrekk. Tiltak GS-veg tilpasses høyspentmaster. Restriksjoner i forhold til maskiner og høyde/avstand ved anlegg Næring Det er flere næringsdrivende nord på strekningen, lokalisert sør for krysset Bodalsveien/Skjebergveien. På vestsiden ligger matbutikken Kiwi. På østsiden ligger Skjeberg regnskapskontor, Sandbakken Bil (bruktbilsalg og verksted) og Monument Holding AS (steinhuggeri) Analyser/ utredninger/ alternativvurderinger Alternativ vestsiden av fylkesvegen: På vestsiden ligger Skjeberg kirke og kirkegården. Langs fylkesvegen og kirkegården ligger det en trerekke av lind som er bevaringsverdig. Dette området kan derfor ikke berøres. Alternativ østsiden av fylkesvegen: Eksisterende gang- og sykkelveg går i dag på østsiden av fylkesveg 118 fra Skjeberg frem til Skadalsveien. Ved å følge østsiden langs hele strekningen kan man unngå unødige kryssinger av fylkesvegen, og koblingen mot gang- og sykkelveg fra Rokkeveien blir enklere. Det er i dag et fortau på østsiden av fylkesvegen fra Rokkeveien og opp til Vernerveien. Videre sykkeltrasé går via Vernerveien som ligger på østsiden av fylkesvegen. Det ble bestemt av prosjektgruppen om å jobbe videre med det østlige alternativet. Alternativ vestsiden av fylkesvegen, via Skadalsveien og opp i skogen: Side 20 av 37

Høringsutgave REGULERINGSBESTEMMELSER. Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg. Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune

Høringsutgave REGULERINGSBESTEMMELSER. Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg. Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Høringsutgave Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune Region øst Moss kontorsted 17.06.2014 Innholdsfortegnelse SIDE 1 FORMÅLSPARAGRAF... 3

Detaljer

Beskrivelse RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR Eiendommene Gnr 6 Bnr 42, 59 og 60 Stasjonsveien 21 MED TILLIGGENDE VEIAREALER

Beskrivelse RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR Eiendommene Gnr 6 Bnr 42, 59 og 60 Stasjonsveien 21 MED TILLIGGENDE VEIAREALER RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR Eiendommene Gnr 6 Bnr 42, 59 og 60 Stasjonsveien 21 MED TILLIGGENDE VEIAREALER Beskrivelse Sist revidert: 29-04-14 METODE Analysen er gjennomført i hht.

Detaljer

Metode Mulige uønskede hendelser er sortert i hendelser som kan påvirke planområdets funksjon som boligområde, og hendelser som direkte kan påvirke

Metode Mulige uønskede hendelser er sortert i hendelser som kan påvirke planområdets funksjon som boligområde, og hendelser som direkte kan påvirke Metode Mulige uønskede hendelser er sortert i hendelser som kan påvirke planområdets funksjon som boligområde, og hendelser som direkte kan påvirke omgivelsene (hhv konsekvenser for og konsekvenser av

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER. Fv. 128 Gang- og sykkelveg. Slitu-Sekkelsten Askim kommune og Eidsberg kommune

REGULERINGSBESTEMMELSER. Fv. 128 Gang- og sykkelveg. Slitu-Sekkelsten Askim kommune og Eidsberg kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Fv. 128 Gang- og sykkelveg Slitu-Sekkelsten Askim kommune og Eidsberg kommune Region øst Moss kontorsted Juni 2016 1. FORMÅLSPARAGRAF Formålet med reguleringsplanen er å gi et

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER. Riksveg 22 Gang- og sykkelveg. Trømborg kirke Eidsberg kommune

REGULERINGSBESTEMMELSER. Riksveg 22 Gang- og sykkelveg. Trømborg kirke Eidsberg kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Riksveg 22 Gang- og sykkelveg Trømborg kirke Eidsberg kommune Region øst Moss kontorsted 17.03.2015 Riksveg 22 Gang- og sykkelveg, Trømborg kirke Nasjonal planid: 20140001 1. FORMÅLSPARAGRAF

Detaljer

Beskrivelse RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR Eiendommene Gnr 6 Bnr 42, 59 og 60 Stasjonsveien 21 MED TILLIGGENDE VEIAREALER

Beskrivelse RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR Eiendommene Gnr 6 Bnr 42, 59 og 60 Stasjonsveien 21 MED TILLIGGENDE VEIAREALER RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR Eiendommene Gnr 6 Bnr 42, 59 og 60 Stasjonsveien 21 MED TILLIGGENDE VEIAREALER Beskrivelse Sist revidert: 08-10-13 METODE Analysen er gjennomført i hht rundskriv

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN Planbestemmelser Prosjekt: Fv. 22/ 103 gang- og sykkelveg Lensmann J. Knudsens veg - Øberg skole Plan nr: G-664 Kommune: Halden Region øst Moss kontorsted Bestemmelser er datert:

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Riksveg 22 Gang- og sykkelveg

Detaljreguleringsplan for Riksveg 22 Gang- og sykkelveg REGULERINGSBESTEMMELSER Høringsutgave Detaljreguleringsplan for Riksveg 22 Gang- og sykkelveg Trømborg kirke Eidsberg kommune Region øst Moss kontorsted 14.08.2014 1. FORMÅLSPARAGRAF Formålet med reguleringsplanen

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR GANGVEG I ODNES Sist revidert:06.09.16 Vedtatt av kommunestyret: 12.12.2016 Planid: 0536059 Arkivsak: 16/621 METODE OG FORUTSETNINGER 3 OVERORDNET RISIKOVURDERING

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR NYGÅRD TOPP 09.11.2016 Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljreguleringsplan for Borgen Vest. Ullensaker kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planen er å legge tilrette for bygging av frittliggende og konsentrert

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for Mokleiva 4.gnr./br.nr.:2/906 i Nesodden kommune

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for Mokleiva 4.gnr./br.nr.:2/906 i Nesodden kommune Reguleringsplan for Mokleiva 4.gnr./br.nr.:2/906 i Nesodden kommune Forslagsstiller: Derlick Arkitekter AS Tiltakshaver: Caspersen Invest AS Dato: 22.4.2010 Revisjon: Konklusjon Analysen er basert på en

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR SKOGLUND ØST Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende planforslag.

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR VANGBERG BOLIGOMRÅDE, PLAN 1783. Vedlegg 2 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJREGULERINGSPLAN FOR VANGBERG BOLIGOMRÅDE, PLAN 1783. Vedlegg 2 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERINGSPLAN FOR VANGBERG BOLIGOMRÅDE, PLAN 1783 Vedlegg 2 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planforslaget omfatter nytt boligfelt på Vangberg, plan nr. 1783. Risiko og

Detaljer

DETALJREGULERING BODØSJØEN B4. Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan.

DETALJREGULERING BODØSJØEN B4. Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan. DETALJREGULERING BODØSJØEN B4 Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan. Sjekklisten har med de samme punkter som innholdsfortegnelsen i MAL planbeskrivelse. Planlegger tar med de forhold som er relevant

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE SUNDMOEN Os Kommune Os

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE SUNDMOEN Os Kommune Os Metode og forutsetninger RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE SUNDMOEN Os Kommune Os 25.04.2016 Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende planforslag.

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER. Rv. 111 Holdeplasser. Torpebergveien - Vesten Fredrikstad kommune

REGULERINGSBESTEMMELSER. Rv. 111 Holdeplasser. Torpebergveien - Vesten Fredrikstad kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Rv. 111 Holdeplasser Torpebergveien - Vesten Fredrikstad kommune Region øst Moss kontorsted Vedtatt 20.10.2016 Riksveg 111 Holdeplasser, Fredrikstad kommune Nasjonal planid: 01061140

Detaljer

Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS)

Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) Reguleringsplan for Vinterhugu Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende planforslag.

Detaljer

Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene

Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene Tema som er spesielle krav for den enkelte kommune er angitt med kursiv. Tema som skal tas med/ikke tas med avklares i oppstartsmøte. 1 Sammendrag 2 Bakgrunn

Detaljer

ROS-ANALYSE. DETALJREGULERING AV FOSSLIA, FELT B4, STJØRDAL KOMMUNE.

ROS-ANALYSE. DETALJREGULERING AV FOSSLIA, FELT B4, STJØRDAL KOMMUNE. ROS-ANALYSE. DETALJREGULERING AV FOSSLIA, FELT B4, STJØRDAL KOMMUNE. Trondheim, 15.04.2011 1 OMRÅDET OG TILTAKET Husbyåsen Utbyggingsselskap AS ønsker å bygge ut boligfelten B4a og B4b i området regulert

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse Risiko- og sårbarhetsanalyse Reguleringsplan for Gravarsveien 11, gnr. 39 bnr. 1526 Sandnes kommune Konklusjon Det er ikke funnet unormale risikosituasjoner som følge av planlagt tiltak / regulering. Det

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR FAGERLUND NÆRINGSOMRÅDE Sist revidert: 29.08.16 Vedtatt av kommunestyret: Planid: 0536060 Arkivsak: 1514/16 METODE OG FORUTSETNINGER 2 OVERORDNET RISIKOVURDERING

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN BRUFLATEN I NORD-FRON KOMMUNE PLANID

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN BRUFLATEN I NORD-FRON KOMMUNE PLANID RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN BRUFLATEN I NORD-FRON KOMMUNE PLANID 51620150002 Metode og forutsetninger Otta, 21.05.2015 Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for Skinnstudumpa 15 Dal Butikkeiendom AS RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Spor Arkitekter AS Oslo, april 2014 2 SAMMENDRAG Risiko- og sårbarhetsanalyse er utarbeidet med utgangspunkt i forslag

Detaljer

Reguleringsplan for Borgeskogen Sør Porsgrunn kommune RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

Reguleringsplan for Borgeskogen Sør Porsgrunn kommune RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for Borgeskogen Sør Porsgrunn kommune RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Deler av planområdet sett fra vest. Sist revidert: 12-05-16 METODE Analysen er gjennomført i hht rundskriv Gs-1/01 fra

Detaljer

ROS - ANALYSE. 1. Bakgrunn. 2. Metode

ROS - ANALYSE. 1. Bakgrunn. 2. Metode ROS - ANALYSE Det er utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse for prosjektet fv. 84 Furnesvegen sykkelveg med fortau. ROS-analysen fokuserer på mulige uforutsette hendelser som har samfunnsmessige, miljømessige

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE HOLE KOMMUNE DETALJPLAN REGULERINGSENDRING ELSTANGEN BARNEHAGE. PLAN NR. 201403 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 14.8.2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE... 3 3.

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE Plannavn Reguleringsendring for deler av Stensmoen Boligfelt Plantype Områderegulering Nasjonal PlanID 163620140002 Planstatus Planforslag

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 04.01.2013

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 04.01.2013 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 04.01.2013 "Detaljregulering av Leiren utvidelse av barnehage BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planområdet er på ca 9,3 daa og ligger i Østfold i Halden kommune, vest for

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE PLAN 8058 DETALJREGULERING FOR OMSORGSBOLIGER PER PERSAVEIEN/JONAS BUDDES VEI, YTTEREN. Rana kommune Dato 03.03.2014 SAMMENDRAG Risiko- og sårbarhetsanalyse er utarbeidet med

Detaljer

1 Risiko og sårbarhet

1 Risiko og sårbarhet 1 Risiko og sårbarhet 1.1 ROS-analyse I forbindelse med utarbeidelse av planen er det føres analyse av samfunnssikkerhet og risiko og sårbarhet, jf. plan- og bygningsloven 4-3. Analysen er ført av prosjektet

Detaljer

BILDE. "xxxxxxxxxxxx" PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse:

BILDE. xxxxxxxxxxxx PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse: Eigersund kommune PLANBESKRIVELSE for "xxxxxxxxxxxx" områderegulering/detaljregulering BILDE Beskrivelse er datert: Dato for siste revisjon av beskrivelse: Dato for kommunestyres vedtak: xx.xx.xxxx xx.xx.xxxx

Detaljer

Reguleringsplan for Bergerås RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

Reguleringsplan for Bergerås RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for Bergerås RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Spor Arkitekter AS Oslo, september 2011 2 SAMMENDRAG Risiko- og sårbarhetsanalyse er utarbeidet med utgangspunkt i forslag til reguleringsplan

Detaljer

Detaljregulering for Rv oppgradering av holdeplasser Torp

Detaljregulering for Rv oppgradering av holdeplasser Torp DETALJREGULERINGSPLAN Reguleringsestemmelser Foto er fra Hafslund holdeplass som ligger på rv.111 i Sarpsborg kommune. Kilde: Statens vegvesen. Detaljregulering for Rv. 111- oppgradering av holdeplasser

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR HILMARFELTET SØR, TROLLVIK, LENVIK KOMMUNE, PLAN ID RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJREGULERINGSPLAN FOR HILMARFELTET SØR, TROLLVIK, LENVIK KOMMUNE, PLAN ID RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERINGSPLAN FOR HILMARFELTET SØR, TROLLVIK, LENVIK KOMMUNE, PLAN ID 19310345 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 04.04.2016 2 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planforslaget omfatter et nytt boligfelt

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljregulering for Jessheim Panorama, BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planområdet er ca 6,5 dekar og består av gnr/bnr av gnr/bnr 135/205, 206 og 214, samt deler av 135/41,

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse Hanset Grustak Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering Endring 04.08.2016 Forord Risiko- og sårbarhetsanalysen baserer seg på foreliggende kunnskap om planområdet. Det er ikke foretatt spesielle

Detaljer

Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB.

Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERING GREPANVEIEN ØST, GBNR 43/15 Dato: 30.01.2017 Risiko og sårbarhet Plan- og bygningsloven 4-3 stiller følgende krav til risikovurderinger: «Ved utarbeidelse av

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR SKOKLEFALD OMSORGSBOLIGER OG DAG-/ AKTIVITETSSENTER GNR./BNR. 2/1487, MFL.

REGULERINGSPLAN FOR SKOKLEFALD OMSORGSBOLIGER OG DAG-/ AKTIVITETSSENTER GNR./BNR. 2/1487, MFL. REGULERINGSPLAN FOR SKOKLEFALD OMSORGSBOLIGER OG DAG-/ AKTIVITETSSENTER GNR./BNR. 2/1487, MFL. RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Utarbeidet av: Hjellnes Consult as Postboks 91 Manglerud, 0612 Oslo Dato: 4.mai

Detaljer

Reguleringsplan for Lystad massemottak.

Reguleringsplan for Lystad massemottak. Risiko- og sårbarhetsanalyse Reguleringsplan for Lystad massemottak. Konklusjon Massetransporten inn i mottaket vil medføre støy- og støvulemper for de nærmeste naboene. Det må settes inn spesifikke tiltak

Detaljer

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING RUD VEST RØYKEN KOMMUNE

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING RUD VEST RØYKEN KOMMUNE ROS-ANALYSE DETALJREGULERING RUD VEST RØYKEN KOMMUNE Trondheim, 24.01.2013 1 OMRÅDET OG TILTAKET Kort beskrivelse av området og tiltaket Solem Arkitektur AS er engasjert av Trygve Rud til å fremme reguleringsplan

Detaljer

HOLE KOMMUNE. Detaljplan for Vik sør. Gnr 193, bnr 43 Hole kommune PLAN 0612_ RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

HOLE KOMMUNE. Detaljplan for Vik sør. Gnr 193, bnr 43 Hole kommune PLAN 0612_ RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE HOLE KOMMUNE Detaljplan for Vik sør. Gnr 193, bnr 43 Hole kommune PLAN 0612_201404. RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 16.9.2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE...

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR LOHOLT ALLE 2 Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er med utgangspunkt i foreliggende

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR Metode og forutsetninger Plandato:16.05.2017 Sist revidert: Godkjent: Planid: 05020394 Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE TRØGSTAD KOMMUNE PLAN: Detaljreguleringsplan for barnehage og barneskole på Båstad 28.05.15 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planområdet ligger litt syd for tettstedet Båstad

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE VESTBY KOMMUNE VANGTUNET - DETALJREGULERING RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE HINDHAMAR AS LANDSKAPSARKITEKTER MNLA 1 METODE Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB 1. Analysen

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. DETALJREGULERING 443R Trollveien boliger. Beskrivelse. Sist revidert: 25-09-14

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. DETALJREGULERING 443R Trollveien boliger. Beskrivelse. Sist revidert: 25-09-14 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERING 443R Trollveien boliger Beskrivelse Sist revidert: 25-09-14 METODE Analysen er gjennomført i hht rundskriv Gs-1/01 fra DSB og med egen sjekkliste. Analysen

Detaljer

Risiko og sårbarhetsanalyse Reguleringsendring for Hagevegen 11

Risiko og sårbarhetsanalyse Reguleringsendring for Hagevegen 11 Risiko og sårbarhetsanalyse Reguleringsendring for Hagevegen 11 Dato: 25.03.2015 Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 12.06.2013 Detaljregulering av Trolltunet og B12 på Kløfta Plan-ID: 0235357 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planområdet som er på totalt ca. 48 dekar, ligger like sør for

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse. Alberto Cruz. Detaljregulering av. Vestre Være, del av gnr/bnr 26/2 m.fl., innfartsparkering Trondheim kommune

Risiko- og sårbarhetsanalyse. Alberto Cruz. Detaljregulering av. Vestre Være, del av gnr/bnr 26/2 m.fl., innfartsparkering Trondheim kommune Risiko- og sårbarhetsanalyse Alberto Cruz Detaljregulering av Vestre Være, del av gnr/bnr 26/2 m.fl., innfartsparkering Trondheim kommune Region midt Trondheim kontorsted 16.12.2016 1 Risiko og sårbarhetsanalyse

Detaljer

Planbestemmelser Forslag til detaljreguleringsplan for del av Råkollveien

Planbestemmelser Forslag til detaljreguleringsplan for del av Råkollveien Nasjonal planid: 01061155 Planbestemmelser Forslag til detaljreguleringsplan for del av Råkollveien (Kilde: Kartinnsyn, Fredrikstad kommune) Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Fredrikstad bystyre +

Detaljer

Reguleringsplan for Parkveien 4

Reguleringsplan for Parkveien 4 Risiko- og sårbarhetsanalyse Reguleringsplan for Parkveien 4 Konklusjon Etablering av ny boligbebyggelse innenfor planområdet vil medføre økt trafikk i Parkveien 4. Etablering av ny avkjørsel kan skape

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Daimyo Energi AS VEDLEGG 7 1 Energigjenvinningsanlegg Tromsø Miljøpark RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Oslo, Januar 2014 2 BAKGRUNN Daimyo Energi AS planlegger å bygge et energigjenvinningsanlegg basert på

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for Norwegian Outlet, gbnr 27/29, 42 m fl, Vestby kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for en utvidelse av forretningsarealet

Detaljer

E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg

E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) R A P P O R T Ressursavdelingen Høringsutgave Region midt Trondheim kontorsted Plan- og prosjekteringsseksjonen Dato: 2011-09-16

Detaljer

ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for Fv 51GS nordover fra Rogne skole

ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for Fv 51GS nordover fra Rogne skole ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for Fv 51GS nordover fra Rogne skole I tilknytning til reguleringsplanarbeidet er det utført en analyse av risiko og sårbarhetsforhold. ROSanalysen bygger på det planmaterialet

Detaljer

DETALJREGULERING FOR Vangslia. i Oppdal kommune - PLANBESKRIVELSE -

DETALJREGULERING FOR Vangslia. i Oppdal kommune - PLANBESKRIVELSE - DETALJREGULERING FOR Vangslia i Oppdal kommune - PLANBESKRIVELSE - Dato:5.3.2014 Revisjonsdato(er): 1 0 Innholdsfortegnelse 0 Innholdsfortegnelse...2 1 Planens bakgrunn og formål...3 1.1 Hvorfor fremmes

Detaljer

NOTAT 1. RISIKO OG SÅRBARHET

NOTAT 1. RISIKO OG SÅRBARHET NOTAT Oppdrag Detaljregulering for Klinkenberghagan Kunde Lier Eiendomsselskap KF Notat nr. 00 Dato 2016/12/19 Til Lier kommune Fra Rambøll Kopi 1. RISIKO OG SÅRBARHET 1.1 Hensikt og metode Hensikten med

Detaljer

MD s detaljert sjekkliste for utarbeiding av planbeskrivelse Vedlegg 4.2

MD s detaljert sjekkliste for utarbeiding av planbeskrivelse Vedlegg 4.2 Nr. Tema Kontroll Sammendrag Bakgrunn. Hensikten med planen. Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold. Tidligere vedtak i saken. Utbyggingsavtaler.5 Krav om konsekvensutredning? Planprosessen. Medvirkningsprosess,

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE EIDSVOLL KOMMUNE PLAN: Vilberg Helsetun, gbnr. 17/178 m.fl. PLANID: r

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE EIDSVOLL KOMMUNE PLAN: Vilberg Helsetun, gbnr. 17/178 m.fl. PLANID: r RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE EIDSVOLL KOMMUNE PLAN: Vilberg Helsetun, gbnr. 17/178 m.fl. PLANID: r023730000 25.09.2017, Pir II Oslo AS BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planen er å legge til

Detaljer

Detaljregulering for Nord- Nesje hyttefelt

Detaljregulering for Nord- Nesje hyttefelt Detaljregulering for Nord- Nesje hyttefelt Plannummer: 201502 Utarbeidet 19.03.2016 VEDLEGG 1: Risiko- og sårbarhetsanalyse 2 Innholdsfortegnelse 1. Risiko- og sårbarhetsanalyse... 4 2. Vurdering av området

Detaljer

DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE LUNNER KOMMUNE DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 17.3.2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE... 4 3. ANALYSE...

Detaljer

Reguleringsplan for Kvestad gård

Reguleringsplan for Kvestad gård 3 Risiko- og sårbarhetsanalyse Reguleringsplan for Kvestad gård Konklusjon Massetransporten langs eksisterende veier og i avkjørsler kan skape trafikkfarlige situasjoner, særlig for myke trafikanter. Trafikksikkerhetstiltak

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR SOLHAUGJORDET Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende planforslag.

Detaljer

ROS-VURDERING VED MELDING OM PLANARBEID DETALJREGULERING FAGERLIÅSEN BOLIGOMRÅDE AGDENES KOMMUNE

ROS-VURDERING VED MELDING OM PLANARBEID DETALJREGULERING FAGERLIÅSEN BOLIGOMRÅDE AGDENES KOMMUNE ROS-VURDERING VED MELDING OM PLANARBEID DETALJREGULERING FAGERLIÅSEN BOLIGOMRÅDE AGDENES KOMMUNE Trondheim, 17.12.2012 1 OMRÅDET OG TILTAKET Kort beskrivelse av området og tiltaket Solem Arkitektur AS

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR LITSLOKHEIA BOLIGOMRÅDE, GNR 93, BNR 1 MFL Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende planforslag.

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR RAMBEKKVEGEN 9 Metode og forutsetninger Plandato: 05.09.2016 Sist revidert: Godkjent: Planid: 05020383 Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. Detaljreguleringsplan for Løkenåsen omsorgsboliger og dagaktivitetssenter gnr./bnr. 40/82, m.fl.

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. Detaljreguleringsplan for Løkenåsen omsorgsboliger og dagaktivitetssenter gnr./bnr. 40/82, m.fl. RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljreguleringsplan for Løkenåsen omsorgsboliger og dagaktivitetssenter gnr./bnr. 40/82, m.fl. Ortofoto kilde: Norkart/Gisline webatlas på nett Utarbeidet av: Vindveggen

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse Risiko- og sårbarhetsanalyse Plannavn BOTNHÅGEN MASSEUTTAK Plan ID Utført av: M. Schultz Dato / sist rev.: 2014-08-07 Underskrift: 1 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER. METODE Analysen er gjennomført med bakgrunn

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR HONNE 11.05.2016 Vedtatt i kommunestyret 27.10.2016 sak 124/16 Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSENDRING KATTAMYRE PLANNR 19880006_01, Eigersund kommune Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning:

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Alstahaug kommune FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22 Nasjonal planid: 20120040 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Revisjon: sign sign REGULERINGSBESTEMMELSER: Planområdet er

Detaljer

Fv. 167 Gang- og sykkelveg

Fv. 167 Gang- og sykkelveg Statens vegvesen REGULERINGSPLAN - PLANBESKRIVELSE RØYKEN KOMMUNE Marie Lilleseths vei - Røyken grense Fv. 167 Gang- og sykkelveg REGULERINGSPLAN Statens vegvesen Region øst INNHOLD 1. Forord... 1 2. Bakgrunn...

Detaljer

VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R56 HANESTAD VEGKRYSS RV 3. Saksnr. Utvalg Møtedato 30/13 Formannskapet /13 Kommunestyret

VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R56 HANESTAD VEGKRYSS RV 3. Saksnr. Utvalg Møtedato 30/13 Formannskapet /13 Kommunestyret Side 1 av 5 Rendalen kommune SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 12/1133-11 Saksbehandler: Erin Sandberg VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R56 HANESTAD VEGKRYSS RV 3 Saksnr. Utvalg Møtedato 30/13 Formannskapet 10.04.2013 15/13

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN RENSEDAM FOLLOTUNNELEN, VESTBY KOMMUNE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN RENSEDAM FOLLOTUNNELEN, VESTBY KOMMUNE Oppdragsgiver Statens Vegvesen Rapporttype Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) reguleringsplan rensedam Follotunnelen 2016-07-01 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN RENSEDAM FOLLOTUNNELEN,

Detaljer

Detaljreguleringsplan

Detaljreguleringsplan Planbestemmelser Sweco Detaljreguleringsplan Fv. 117 Storveien - Kryssutbedring Ålekilene PlanID: 01061094 Fredrikstad kommune Statens vegvesen Region øst Moss kontorsted Høringsutgave mars 2017 1 Formålsparagraf

Detaljer

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling Planbeskrivelse Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse. Astrid Hanssen. Detaljregulering for fv. 707 Berg - Stormyra. Trondheim kommune

Risiko- og sårbarhetsanalyse. Astrid Hanssen. Detaljregulering for fv. 707 Berg - Stormyra. Trondheim kommune Risiko- og sårbarhetsanalyse Astrid Hanssen Detaljregulering for fv. 707 Berg - Stormyra Trondheim kommune Region midt Trondheim kontorsted 11.07.2015 1 Risiko og sårbarhetsanalyse Reguleringsplan fv.

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse Risiko- og sårbarhetsanalyse Plannavn SARABAKKEN BOLIGOMRÅDE Plan ID Utført av: Unicotec AS Dato / sist rev.: 12.06.2015 Underskrift: Monica Schultz Illustrasjon: Plankart i google-earth (Unicotec AS)

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune

PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune November 2012 Foretaksregisteret: 963851693 MVA Prosj.ansvarlige: Stine Ringnes, Helge Bakke INNHOLD 1 Bakgrunn... s 3 1.1 Hensikten med planen

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. Detaljregulering av fortau i Holmengata og Idrettsveien. Tynset kommune

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. Detaljregulering av fortau i Holmengata og Idrettsveien. Tynset kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljregulering av fortau i Holmengata og Idrettsveien Tynset kommune Tynset, 11.11.16 1. Innledning I følge plan- og bygningslovens 4-3 skal myndighetene, ved utarbeidelse

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE 1965003-04 REGULERINGSPLAN FOR Boliger Prestegård syd for Kjærlighetsstien gnr/bnr 12/398 Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommuneplanens arealdel 2011-2023

Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommuneplanens arealdel 2011-2023 Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommuneplanens arealdel 2011-2023 Samlet ROS-analyse for nye utbyggingstiltak i kommuneplanens arealdel Holtålen kommune 23.03.2011 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE BAKGRUNN I

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for Granhaugåsen, gbnr 128/76, 77 m.fl. Eidsvoll kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planarbeidet er å regulere ovennevnte tomter til boligformål,

Detaljer

Områdereguleringsplan for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del

Områdereguleringsplan for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Områdereguleringsplan for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Plannummer: 201506 08.01.2016 VEDLEGG 1: Risiko- og sårbarhetsanalyse 2 Innholdsfortegnelse 1. Risiko- og sårbarhetsanalyse... 4

Detaljer

ROS- ANALYSE TIL DETALJREGULERING FOR MELNES VESTRE, GNR. 83 BNR. 1-3 OG GNR. 90 BNR. 14, FET KOMMUNE

ROS- ANALYSE TIL DETALJREGULERING FOR MELNES VESTRE, GNR. 83 BNR. 1-3 OG GNR. 90 BNR. 14, FET KOMMUNE ROS- ANALYSE TIL DETALJREGULERING FOR MELNES VESTRE, GNR. 83 BNR. 1-3 OG GNR. 90 BNR. 14, FET KOMMUNE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Bakgrunn: I forbindelse med regulering av areal for å sikre fremtidig

Detaljer

FORELØPIG ROS-VURDERING. DETALJREGULERING AMFI VEREDAL

FORELØPIG ROS-VURDERING. DETALJREGULERING AMFI VEREDAL FORELØPIG ROS-VURDERING. DETALJREGULERING AMFI VEREDAL Trondheim, 26.11.2013 1 OMRÅDET OG TILTAKET Planområdet ligger i Verdal sentrum, sør for rådhuset. Området grenser i øst mot rv 757 og vest mot Jernbanegata.

Detaljer

1 Området og planlagte tiltak

1 Området og planlagte tiltak DETALJREGULERING AV GJELLAN - TRØÅSEN Trondheim, 09.05.2016 1 Området og planlagte tiltak Området omfatter opparbeidelse og utbygging av ca 250 boliger inkl. opparbeidelse av teknisk infrastruktur for

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse BOTNHÅGEN MASSEUTTAK. Plannavn. Plan ID. M. Schultz. Utført av: Dato / sist rev.: 2014-08-07 2015-04-29.

Risiko- og sårbarhetsanalyse BOTNHÅGEN MASSEUTTAK. Plannavn. Plan ID. M. Schultz. Utført av: Dato / sist rev.: 2014-08-07 2015-04-29. Risiko- og sårbarhetsanalyse Plannavn BOTNHÅGEN MASSEUTTAK Plan ID Utført av: M. Schultz Dato / sist rev.: 2014-08-07 2015-04-29 Underskrift: 1 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER. METODE Analysen er gjennomført

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE - Reguleringsplan for Torstad Boligområde, planid: 509-903-14 Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB samt reguleringsplanveilederen fra Miljøverndepartementet.

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN SORPEROGARDEN I NORD-FRON KOMMUNE PLANID

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN SORPEROGARDEN I NORD-FRON KOMMUNE PLANID RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN SORPEROGARDEN I NORD-FRON KOMMUNE PLANID 51620150001 Metode og forutsetninger Otta, 26.03.2015 Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv

Detaljer

DETALJPLAN FOR KONGEHAUGEN. PLAN NR. 65 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJPLAN FOR KONGEHAUGEN. PLAN NR. 65 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE JEVNAKER KOMMUNE DETALJPLAN FOR KONGEHAUGEN. PLAN NR. 65 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 28.6.2017 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE... 3 3. ANALYSE... 4 3.1. Endelig

Detaljer

Detaljregulering for gang- og sykkelveg fra kryss til Dragvågen til Bolsøys skole

Detaljregulering for gang- og sykkelveg fra kryss til Dragvågen til Bolsøys skole Detaljregulering for gang- og sykkelveg fra kryss til Dragvågen til Bolsøys skole Plannummer: 201420 31.03.2017 VEDLEGG 1: Risiko- og sårbarhetsanalyse 2 Innholdsfortegnelse 1. Risiko- og sårbarhetsanalyse...

Detaljer

!"#"$%%' #(!)*!+,-#*.*/0#, 1,2/,'' 3!,'4/,!".' *1 5)%/"'%6!(2, #-,.#,-(#,. #7.2!,58 ').! 39:;3<98=>?@>.*..,#-*2 $%664.

!#$%%' #(!)*!+,-#*.*/0#, 1,2/,'' 3!,'4/,!.' *1 5)%/'%6!(2, #-,.#,-(#,. #7.2!,58 ').! 39:;3<98=>?@>.*..,#-*2 $%664. !"#"$%%' #(!)!+,-#./0#, 1,2/,'' 3!,'4/,!".' 1 5)%/"'%6!(2, #-,.#,-(#,. #7.2!,58 ').! 39:;3?@>...,#-2 $%664.,> AB>:9>A:3C!"#$%&'() $+, -.,!& Emne: Regulering av Boligområde Stensetåsen Søndre, GBNR

Detaljer

DETALJPLAN FOR NYE ØLSJØLIEN HYTTEOMRÅDE ETNEDAL KOMMUNE. PLAN-ID RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJPLAN FOR NYE ØLSJØLIEN HYTTEOMRÅDE ETNEDAL KOMMUNE. PLAN-ID RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Ølsjølien hytteforening. DETALJPLAN FOR NYE ØLSJØLIEN HYTTEOMRÅDE ETNEDAL KOMMUNE. PLAN-ID 20140118 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 03.3.2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN...

Detaljer

RAPPORT. Risiko- og sårbarhetsanalyse. ANKERSKOGEN SVØMMEHALL Omregulering av uteområdet. Oppdragsgiver: Hamar kommune 30.06.2011

RAPPORT. Risiko- og sårbarhetsanalyse. ANKERSKOGEN SVØMMEHALL Omregulering av uteområdet. Oppdragsgiver: Hamar kommune 30.06.2011 RAPPORT Risiko- og sårbarhetsanalyse ANKERSKOGEN SVØMMEHALL Omregulering av uteområdet Oppdragsgiver: Hamar kommune 30.06.2011 Byggeråd AS, Torggata 52, Postboks 32, 3201 HAMAR Org.nr.: 991 324 801 Tlf:

Detaljer

Detaljregulering for Stordalen hyttefelt/skaret

Detaljregulering for Stordalen hyttefelt/skaret Detaljregulering for Stordalen hyttefelt/skaret Plannummer: 201503 [Dato] VEDLEGG 1: Risiko- og sårbarhetsanalyse 2 Innholdsfortegnelse 1. Risiko- og sårbarhetsanalyse... 4 2. Vurdering av området Stordalen

Detaljer

1 Området og planlagte tiltak

1 Området og planlagte tiltak ROS-VURDERING VED IGANGSETTING AV PLANARBEID Detaljregulering av området «Kveldro» 13/24 - Edøy 1 Området og planlagte tiltak Planområdet utgjør 101 daa, og planlegges utnyttet til blandet utnyttelse som

Detaljer

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Plannummer: 201506 Planbeskrivelse Vedtatt i Molde kommunestyre sak 49/16, 19.5.2016 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeid... 3 1.1 Hensikt

Detaljer