Nileseren skoleåret Erfaringer fra seks ungdomsskoler i Hordaland.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nileseren skoleåret 2007-2008. Erfaringer fra seks ungdomsskoler i Hordaland."

Transkript

1 Rapport Nileseren skoleåret Nileseren er et tverrfaglig leseprosjekt der aviser på papir og på nett er sentrale læremidler, og dagsaktuell undervisning er et mål. 20 skoler med ca 1200 niendeklassinger meldte seg på Nileseren dette skoleåret. Her er tilbakemelding fra seks skoler. Det er gått ut over aviser til skolene i løpet av leseperiodene. Prosjektledelse: Avis i Skolen Hordaland I Bergen: Samarbeid med Bergen kommune, byrådsavdeling for oppvekst. I Hordaland utenom Bergen: Samarbeid med enkeltskoler. Erfaringer fra seks ungdomsskoler i Hordaland. Innhold Prosjektbeskrivelse Side 2 Rapporter: Gimle skole Side 3 Blokkhaugen skole Side 7 Hop ungdomsskole Side 10 Ortun skole Side 13 Kinsarvik skule Side 15 Nysæter skule Side 16 Avis i Skolen, Hordaland og Nord-Rogaland Johannes Bøyum Pb 7240, 5020 Bergen 1

2 Nileseren Prosjektbeskrivelse Nileseren skal inspirere elever og lærere til å lese autentiske, samtidsorienterte avistekster på papir og nett, for slik å fremme variert og dagsaktuell opplæring. Prosjektet er en del av satsingen Gi rom for lesing og støtter opp om Læringsplakaten, generelle ferdigheter og fagplanene i Kunnskapsløftet. 9. trinn leser avis i 9 uker: Ved å bruke aviser som læremiddel, skal elevene få et differensiert utvalg av lesestoff for å øke motivasjonen for lesing og arbeidet i skolefagene: Skolen får gratis sett aviser til elevene Pedagogisk utviklingsarbeid: Det er to perspektiver i prosjektet; lesing og avis som læremiddel. Prosjektet har som mål elevens læring, og å trene pedagogen i didaktikk som tar utgangpunkt i det dagsaktuelle. Vi har laget to hypoteser som kan være utgangspunkt for planlegging av arbeidet og for endelig evaluering. Hypotese 1. Lesing: Avisen med sine dagsaktuelle sammensatte tekster egner seg særlig godt til lesetrening. Tekstene er sammensatt av elementer (tittel, ingress, tekst, bilder..) og innholdet berører leserens erfaringsverden. Dette øker leserens forforståelse og motivasjon for lesing. Avisens uttrykksform gir grunnlag for god trening i ulike lesestrategier. Stort utvalg av typer stoff og sjangrer gir valgfrihet og gjør at alle finner noe av interesse. Hypotese 2. Avis som læremiddel De fleste skolefag og -emner bør aktualiseres ved å relatere stoffet og arbeidet til den virkelige verden. Avisenes samfunnsoppdrag er å skrive journal fra virkeligheten; - menneskelig aktivitet, aktuelle problemstillinger og hendelser som angår mange. Avisene egner seg derfor godt som supplerende læremiddel for å gjøre skolearbeidet aktuelt og meningsfylt. Det er altså et mål at temaer som skal gjennomgås på trinnet blir integrert i opplegget. For eksempel at stoff fra dagens avis brukes / relateres til dagens emne i matematikk eller et annet fag/emne. Dette krever annerledes metodisk tenking og planlegging av lærer enn å kun bruke lærebok, men kan til gjengjeld motivere elever til innsats og økt forståelse for faget/emnet fordi det blir relatert til den virkelige verden. Prosjektet har som mål at læreren skal trene slik metodisk ferdighet. Gjennom lesing av aviser, på papir og nett: Stimulere elevene til leselyst og samfunnsengasjement. Bevisstgjøring mht lesestrategier ut fra hensikten med lesingen. Lesing hver dag stimulerer til leserutiner. Arbeide med autentiske sammensatte tekster som bakgrunn for egenproduksjon Stimulere til samtaler, diskusjoner, prosjekter, skriveverksted og leseverksted. Gi elevene anledning til å uttrykke sine meninger i leserbrev til avisene og på andre arenaer i det offentlige rom. Dagsaktuell undervisning: Relatere autentiske sammensatte tekster til fag og emner. Språkutvikling. Begrepslæring i forhold til fag og emner. Bli mer bevisste på kulturelle, politiske og andre aktiviteter i lokalmiljøet. Bidra til internettbevissthet, kildekritikk, kritisk vurdering av sammensatte tekster og digital kompetanse. Prosjektet er aktualisert ved: 2

3 Kunnskapsløftet, som ønsker å være fremtidsrettet. Å studere det autentiske og nåtidsaktuelle, med det historiske som bakgrunnsteppe, er det beste utgangspunkt for å engasjere seg i fremtiden. Det dagsaktuelle er understreket flere steder i planen, blant annet i læringsplakaten og i formål for fagene. En lærebok beskriver fortid uansett hvor ny den er. Den etterlater seg et tomrom mellom nåtid og fortid. Dagspressen kan være et nødvendig læremiddel for å fylle dette tomrommet. Tiltaksplanen Gi rom for lesing! som bl.a. skal inneholde tiltak som gir økt bevissthet for annen læring, kulturell kompetanse, livskvalitet, deltakelse i arbeidslivet og et demokratisk samfunn. OECD-PISA-undersøkelser som viser sviktende leseferdigheter hos norske ungdommer. PISAs lesetest bestod av ulike tekster som skulle måle kunnskaper og ferdigheter som er nødvendige for å forstå, bruke og reflektere over skrevne tekster for å kunne nå egne mål, utvikle kunnskaper og eget potensial, og delta i samfunnet. Slik skal det foregå: Tidsramme og valg av uker Til sammen ni uker i perioden fra oktober 2007 til ut april 2008 skal benyttes til prosjektet. Fordelt på høst og vinter/vår. De ni ukene kan deles i flere perioder slik at prosjektet kan tilpasses emner i skolenes årsplan. I prosjektperioden vil klassen få klassesett av avis(er). Det er også en fordel om elevene har tilgang til nettaviser. Hvor mye tid som benyttes til prosjektet i disse ni ukene, bestemmes av den enkelte skole. Materiell Avis i Skolen tilbyr materiell med ideer undervisningen. Kurs / oppfølging: August/september: Orienteringsmøte for lærere i påmeldte klasser.. Status/erfaringsdelingsmøte i januar. Blogging / Loggføring Lærer fører logg ut fra egne mål og observasjoner. Denne blir igjen grunnlag for en rapport ved prosjektets slutt. Evaluering Evalueringen har to mål: 1) Videreutvikle prosjektet. 2) Erfaringsdeling mellom lærere / skoler. Evaluering skal skje på to måter: 1. Blogg / loggføring av konkrete opplegg og erfaringer. 2. Sluttrapport på enkelt spørsmålsskjema. Prosjektledelse i Bergen Kjellaug Ellingsen. Byrådsavdeling for oppvekst, Bergen kommune. Tlf Johannes Bøyum, Avis i Skolen Hordaland og Nord-Rogaland. Tlf / Prosjektledelse i Hordaland utenom Bergen Johannes Bøyum, Avis i Skolen Hordaland og Nord-Rogaland. Tlf /

4 Gimle skole, Bergen Teamets samlete vurdering. Skole Gimle Kontaktlærer Ragnhild Sellevold Skolens målsetting med avis som læremiddel: De ulike årstrinnene har ulike målsettinger. For oss har målsettingene i år lagt i kompetansemålene som vi nevnte under Medier, i tillegg har vi lagt vekt på sjangerkunnskap, lesestrategier, noe kritisk lesning og økt ordforråd, både aktivt og passivt. Liste over de beste erfaringene: Aviser brukt for å skape - nysgjerrighet. Mange fine oppgaveideer i Nileseren som en kan bygge videre på) - diskusjon - eller fremme kreativitet (se tilbakemeldingen vår om temaet Medier). - øke ordforrådet (kommer mange fag til nytte) Elevene veldig engasjerte når de får følge en sak over tid. Vi har fulgt Burma-saken. Elevene kanskje mest skremt av at saken forsvant så fort etter de store oppslagene. Kan avislesing bidra til tilpasset undervisning og tilpasning til ulike læringsstiler? Ev. hvordan? Ja, så absolutt. På flere måter og på ulike nivåer. I tilbakemeldingen ang vårt medie-opplegg, skrev jeg bl.a. om oppgavene som ble gitt: Noe var likt for alle, men mye var valgfritt - og dermed kunne store deler av oppdragene tilpasses de ulike elevene. Elevene viste kreativitet, fantasi og en stor porsjon humor. Kan avislesing være med på å støtte opp under lesing som grunnleggende ferdighet inn i alle fag? E. hvordan? Her får elevene bruk for ulike lesestrategier alt etter hvilke oppgaver de får Hva bør endres av praktiske tiltak for neste runde i Nileseren? Kanskje burde en kommet sammen en gang til, både for å bli minnet om alle mulighetene og få høre hva andre har gjort. Trolig bedre enn bare å lese om det. Vil årets team på 9-trinn anbefale årets 8.trinn å delta i Nileseren ? For vil jeg absolutt anbefale opplegget. Andre kommentarer eller forslag: 4

5 Evaluering fra pedagog Skole: Gimle Pedagog: Ragnhild Sellevold Klasse: 9A + 9B som faglærer i samfunnsfag Tidsrom: ukene 2, 3 og 4 i 2008 Fag: Norsk og samfunnsfag Emne: Medier Tidsrom: Kompetansemål: Norsk: gjennomføre enkle foredrag, presentasjoner, tolkende opplesing, rollespill og dramatisering, tilpasset ulike mottakere gjenkjenne de språklige virkemidlene humor, ironi, kontraster og sammenligninger, symboler og språklige bilder og bruke dem i egne tekster bruke ulike medier, kilder og estetiske uttrykk i egne norskfaglige og tverrfaglige tekster vurdere estetiske virkemidler i sammensatte tekster hentet fra informasjons- og underholdningsmedier, reklame og kunst og reflektere over hvordan vi påvirkes av lyd, språk og bilder Samfunnsfag: planleggje, gjennomføre og presentere problemorienterte samfunnsfaglege undersøkingar og vurdere arbeidsprosessen og resultata finne fram til og presentere aktuelle samfunnsspørsmål, skilje mellom meiningar og fakta, formulere argument og drøfte spørsmåla Naturfag: Planlegge og gjennomføre undersøkelser for å teste holdbarheten til egne hypoteser og velge publiseringsmetode(s.88). Skrive logg ved forsøk og feltarbeid og presentere rapporter ved bruk av digitale hjelpemidler(s.88). Gjøre rede for elektroniske kommunikasjonssystemer på systemnivå og drøfte samfunnsmessige utfordringer knyttet til bruk av slike(s.90). Beskriv undervisningsopplegget, og hvordan det ble gjennomført: Har brukt aviser i tre ulike opplegg dette skoleåret, i temaene saktekster, medier og samliv. Vil her konsentrere meg om temaet Medier. Dette var et tverrfaglig tema med fagene norsk, samfunnsfag, engelsk og naturfag involvert. To klasser deltok. Opplegget bestod av både muntlige og skriftlige oppgaver. Perioden bestod av forelesninger, selvstendig arbeid med oppgaver, noen individuelle, noen skulle løses i grupper - og fremføringer. Jeg vil vurdere elevenes utbytte slik: Elevene fikk her først repetert litt om de ulike avissjangrene som de hadde lært litt om i 8. klasse og mer om under saktekster som vi hadde om i oktober. Elevene leste kap. Medier i norskboken NB! 9 og kap. Medier og påvirkning i samfunnskunnskapsboken Samfunnskunnskap 8-10, Underveis - og svarte på faktaoppgaver herfra. Samtidig leste elevene om temaet Råd til forskerspiren i naturfagboken Eureka. Deretter skulle elevene 5

6 bruke det de hadde lest om i norsk- og naturfag-bøkene til å presentere et hjemmeforsøk som de hadde utført. Dette skulle de fortelle om på en tydelig og lettfattelig måte - de fleste brukte Power Point - tilpasset publikum, som var de andre elevene i de to klassene. Eksempler på oppgaver elevene hadde valgt, var: Blindtest av hva folk likte best: Brus med eller uten sukker, brennbarhet hos ulike salter, væskeinnhold i ulike frukter. Av oppdrag som gikk direkte på avisbruk, kan disse nevnes: Avisoppgaver: For å løse disse oppgavene skal du bruke avisene du får på skolen eller andre aviser du har tilgjengelig: Oppgave A1: Klipp ut lederen i avisen fra to ulike dager. Legg ved utklippet og skriv med egne ord hva som er avisen sin mening om den saken som er tatt opp. Oppgave A2: Finn debattsidene i avisen. Finn en sak der ulike mennesker sier sin mening om samme sak. Det er flott om du kan følge en sak over flere dager. Vær obs følg med! Klipp ut og lim inn! Hva mener du selv om denne saken? Sett ellers av minst 15 minutter hver dag til å lese i avisen du får på skolen. Hver dag hadde elevene også en økt på skolen der de leste aviser. Dette ble fordelt på ulike lærere og ulike fag. Vi brukte mange av oppgavene som vi fikk gjennom Nileseren her.. Elevene kunne ellers velge mellom å lage reklameplakater, reklamefilmer, parodier på kjente reklamer, kampanjer, radioreklame med mer. Alt ble presentert for de andre elevene. Jeg vil vurdere utbytte av avis som læremiddel i dette opplegget slik: Utbyttet var meget godt for elevene. Noe var likt for alle, men mye var valgfritt - og dermed kunne store deler av oppdragene tilpasses de ulike elevene. Elevene viste kreativitet, fantasi og en stor porsjon humor. Andre kommentarer eller forslag: Legger ved tidplanen som elevene fikk. Det forteller mye om selve opplegget. 6

7 Gimle skole, Bergen MEDIER. Timeoversikt Uke 2 Onsdag Torsdag Fredag Rom t 9A 9B 9A 9B 9A 9B t t t t t t Felles oppstart og selvstendig arbeid. Selvstendig arbeid. Har du ønske om hvem du vil arbeide sammen med om paroppgavene, må ønsker leveres. Vi setter sammen parene som skal arbeide sammen med noen av oppgavene. Ellers selvstendig arbeid med oppgavene Uke 3 Mandag t lille data, 5.t Tirsdag t rom 10 Onsdag t. 10 Torsdag t. bibl. Fredag t rom 10 rom 10 9A 9B 9A 9B 9A 9B 9A 9B 9A 9B t 5. t t t t 2. 4.t t t t t I løpet av dagen må Selvstendig arbeid. alle ha kommet til pkt 8 (s.97) i naturfag. Terje må ha godkjent Husk paroppgavene (3. t) undersøkelsen/forsøket. Nå bør du være ferdig med alle de individuelle oppgavene om reklame og reklamespråk. Du trenger nemlig kunnskapen herfra i det videre arbeidet Uke 4 Fra 3. time er klassene samlet og vi hører parene presentere rapportene sine i naturfag + innlevering av disse rapportene på Itslearning Alle de individuelle oppgavene i naturfag leveres inn i mappe. Dette er en god anledning til å arbeide med paroppgavene. Mandag t lille data, 1.+ Tirsdag t rom 10 Onsdag t rom 10 Torsdag t rom 10 Fredag t 2.t rom 10 9A 9B 9A 9B 9A 9B 9A 9B Klassene samlet t t t t t t t t Husk å øve godt på fremføringene (fri fra manus, klart språk, forklar vanskelige ord, få kontakt med publikum ) Nå begynner innspurten. Husk å ordne oppgavene på en oversiktlig måte (skilleark, nr på oppg. osv) Her legges siste hånd på verket! Presentasjon av oppgaven dere har valgt om elektronisk kommunikasjon i naturfag Klassene begynner fremføringene kl og er samlet under fremføringene. Fremføringer av egenproduserte reklamer. Innlevering av resten av oppgavene (norsk, engelsk og samfunnsfag) Oppsummering 7

8 Blokkhaugen skole, Bergen Teamets samlete vurdering. Skole Blokkhaugen Skolens målsetting med avis som læremiddel: -Gi elevene kunnskap om avis som medium - Stimulere elevenes samfunnsinteresse. - Få elevene til å bruke avis som kunnskapskilde - Øke elevenes sjangerforståelse - Bedre elevenes leseferdigheter. Kontaktlærer Bengt Seterås Liste over de beste erfaringene: - Den kollektive forventningen i klasserommet når dagens avis skulle deles ut - Den "frie" jakten på artige nyheter - Iveren etter å fortelle medelever om "gode funn" blant nyhetene - Elevenes aha -opplevelse når de oppdaget at avisen var redigert etter et mønster - Elevenes forståelse av nye sjangerbegreper (som leder, kronikk og kommentar). - At elevene ofte fattet interesse for saker som de aldri hadde ofret en tanke. - At vi samlet i klassen kunne lese og diskutere oppslag som var relevant for faglige emner i fagplanene. - Gode erfaringer med idekortene fra Nileser-heftet. Kan avislesing være med på å støtte opp under lesing som grunnleggende ferdighet inn i alle fag? Ja. hvordan? - Trening i ulike lesestrategier brukt som øvingsoppgaver til Nileseren Hva bør endres av praktiske tiltak for neste runde i Nileseren? Det hadde vært greit å få arbeidet med et lørdagseksemplar. Det som het programfag, heter neste år utdanningsvalg. For at elevene skal få møte reelle stillingsannonser, se på omfanget og mangfoldet, krav til utdanning og kompetanse, hadde et lørdagseksemplar eller to vært et glimrende supplement til undervisningen i dette faget. Vil årets team på 9-trinn anbefale årets 8.trinn å delta i Nileseren ? - ja Andre kommentarer eller forslag: Teamet vårt har erfart et det er nødvendig med god planlegging. Nileseren bør ha sin plass på årsplanen. Det bør utarbeides en helhetlig plan for hele nileser-perioden slik at man følger en form for progresjon og samtidig ivaretar variasjonsfaktoren. Til øktene med frilesing bør det gis visse restriksjoner: Ikke tegne og pynte på bilder i avisen (yndet gjøremål for enkelte), ikke lese annonser. Tiden skal brukes til tekstlesing! Læreren må hver dag ha klart definerte oppgaver til klassen, og de bør foreligge skriftlig. Elevene samler alt de gjør i en egen mappe for Nileseren. Dersom lærerne slurver og ikke tar det så nøye, vil dette prege hele prosjektet og redusere læringsutbyttet. Vi har under evalueringen sett at avisen kan brukes i et enda bredere spekter enn vi har gjort. Forslag: Musikk. Hvordan skrive om musikk? Elevene kan lytte til ferske utgivelser, skrive sine anmeldelser og så sammenligne med avisanmeldelsene. Kunst og håndverk: Utnytte artikler om kunst og kultur. Gymnastikk: Trekke sportssidene inn i dette faget. Mat og helse: Her må det opplagt være et stort potensiale. 8

9 Evaluering fra pedagog Skole: Blokkhaugen Skole Pedagog: Marianne Løvlie Klasse:9 B Tidsrom:Vår 2008 Fag: Samfunnsfag Emne Tidsrom: Kompetansemål: Finne fram til og presentere aktuelle samfunnsspørsmål, formulere argument og drøfte spørsmål. Trekke samfunnshverdangen inn i skolehverdagen. Beskriv undervisningsopplegget, og hvordan det ble gjennomført: Vi brukte både samfunnsfag og KRL. Vi leste ulike nyheter og drøftet årsaker til for eksempel terrorhandlinger. Jeg vil vurdere elevenes utbytte slik: Elevene ble svært bevisste på å lese avisen i perioden, samtidig som de ble flinkere til å registrere nyheter i hverdagen. Jeg vil vurdere utbytte av avis som læremiddel i dette opplegget slik: Elevene fikk se at skolebøker og teori henger sammen med dagens virkelighet. Andre kommentarer eller forslag: Man bør fortsette med nileseren selv om ikke alle elver hadde like stort utbytte av avisene. Det var noen som løste oppgaver i soduko, men det er jo også en positiv ting. Alt i alt er det mer positive ting enn negative med nileseren. 9

10 Hop ungdomsskole, Bergen Teamets samlete vurdering. Skole: Hop ungdomsskole Gjelder alle klasser på 9. trinn, lærere i norsk og samfunnsfag Skolens målsetting med avis som læremiddel: Bli kjent med avisen, motivere til mer avislesing. Bevisstgjøring når det gjelder viktige nyheter: følge nyhetssaker over en periode, presentere nyheter i klassen., bruke aviser som utgangspunkt for diskusjoner Gi elevene kjennskap til de viktigste avissjangrene, bevisstgjøre når det gjelder virkemidler i avisen. Bli kjent med reklamens virkemidler Liste over de beste erfaringene: Økt engasjement og interesse for avis generelt og nyheter spesielt Elevene ble mer bevisst på hvorfor avislesing er viktig i mange sammenhenger Vi utnyttet muligheten til å bruke avis i flere fag/emner, kunne aktualisere stoffet Mulighet til å differensiere; alle elever fant noe av interesse i avisen Kan avislesing bidra til tilpasset undervisning og tilpasning til ulike læringsstiler? Ev. hvordan? Ja, absolutt. Avisen har noe for alle kategorier elever. Kan avislesing være med på å støtte opp under lesing som grunnleggende ferdighet inn i alle fag? Ev. hvordan? 10

11 Ja, avislesing gir mulighet for å leselyst og nysgjerrighet. Man kan gi tilpassete oppgaver til alle elever med utgangspunkt i ulikt avisstoff. Hva bør endres av praktiske tiltak for neste runde i Nileseren? Vår erfaring tilsier at vi begrenser antall klassesett med aviser. I den første perioden vår på 4 uker fikk vi levert 4 klassesett hver dag. Dette var i meste laget, og vi begrenset oss til 3 i de siste 5 ukene. Periodene ble noe lange; kanskje 3x3 uker kunne være bedre? Vi følte behov for pause etter en treukersperiode Vil årets team på 9-trinn anbefale årets 8.trinn å delta i Nileseren ? Ja, det vil vi absolutt. Andre kommentarer eller forslag: Vi ønsker ved en senere anledning å konsentrere avislesingen mer, f.eks. begrense den noen dager i uken. Enkelte dager er det vanskelig å få det til av ulike årsaker, så det bør være mulig å avbestille aviser med et par dagers frist (?) Evaluering fra pedagog Skule:Hop ungdomsskole Pedagog: Jorunn Tjoflaat Klasse:9B56 Tidsrom:høst 2008/vår 2009 Fag: Norsk, samfunnsfag Emne: reklame/avissjanger Tidsrom: Kompetansemål: Jeg leser i avis hver dag Jeg kan fortelle om og diskutere aktuelle nyheter (for alle ukene vi hadde avis) Høst: Uke Jeg leser i avisen hver dag og kan snakke om viktige hendelser både ute og hjemme Jeg kan gå på skattejakt i avisen og finne relevant informasjon Jeg kan gi opplysninger om en person jeg leser om i avisen og forklare hvorfor vedkommende er i avisen denne dagen Jeg kan forklare hva et massemedium er Jeg kan finne eksempler på minst tre ulike avissjangre Jeg vet hvilke oppgaver avisene har Jeg kan forklare hva som menes med trykke- og ytringsfrihet Jeg vet hva Vær varsom-plakaten er og hvorfor pressen er pålagt å følge den Jeg vet hvilken betydning layout har for en avis Jeg kan finne eksempler på følgende avissjangrer: leder, nyhetsartikkel, reportasje, 11

12 kronikk, diskusjonsinnlegg og har lest minst én av hver i løpet av perioden Jeg har skrevet flere forskjellige avistekster (intervju, notat osv) Vår: Jeg vet hvor det finnes reklame Jeg vet hva som er hensikten med reklame Jeg vet hvilke virkemidler som blir brukt i reklame Jeg vet hva som menes med skjult reklame Jeg vet hva som ligger i begrepet propaganda Gul/rød: Jeg vet hvordan reklame blir brukt i TV og i filmer Jeg kjenner til minst to reklamekanaler som er viktig i hverdagen til folk flest Jeg vet hva et budskap er -Jeg vet hvordan reklame blir brukt i aviser -Jeg vet hvorfor kjendiser blir brukt i reklame -Jeg vet hvordan reklame blir brukt på internett -Jeg vet hva opphavsrett betyr Gul: -Jeg vet hvorfor reklame inneholder kropp, sex og vakre mennesker -Jeg vet hva typografi er -Jeg kjenner til tre reklamer som har til hensikt å endre folks holdninger -Jeg kjenner til noen reklamer som er utetiske Rød: -Jeg kjenner til hovedinnholdet i markedsføringsloven -Jeg vet hva forbrukerrådet arbeider for -Jeg kjenner til nye markedsføringsmetoder for reklame Beskriv undervisningsopplegget, og korleis det vart gjennomført: Vi la inn avislesing hver dag som en del av timeplanen. Elevene brukte ca. 20 min. på å lese og deretter diskuterte vi stoffet. Vi brukte også avisene aktivt i forhold til temaet reklame. I tillegg til avisene hadde vi da et arbeidshefte om reklame. I høst arbeidet vi også med sjangeren avis og hadde konkrete læringsmål som gikk på oppbyggingen av en avis.(se over) Eg vil vurdere elevane sitt utbytte slik: Nesten alle elever liker å lese avis. Jentene er flinke til å sette seg ned å lese nøye. Guttene hopper rett til sportssidene eller til siden hvor de finner tegneserier. Når vi skal diskutere er det likevel guttene som er mest aktive. Eg vil vurdere utbytte av avis som læremiddel i dette opplegget slik: Jeg føler at elevene har hatt godt utbytte av å lese aviser jevnlig. 12

13 Andre kommentarar eller forslag: Fjern reklamen i avisene. Det blir enorme mengder papir. Ortun skole, Bergen Evaluering fra pedagog Skole: Ortun Klasse: 9E Fag: Norsk Tidsrom: Kompetansemål: Lære om de ulike sjangrene i avis. Pedagog:Herborg Vambheim Tidsrom: 7.april - 6.juni Emne Beskriv undervisningsopplegget, og hvordan det ble gjennomført: Har gjennomgått sjangere i avis. Brukt avis hver dag i 15 minutter til avislesning. Har arbeidet med de ulike sjangrene i aviser. Skrevet referater. Jeg vil vurdere elevenes utbytte slik: Elevene har vært ivrige avislesere. Jeg vil vurdere utbytte av avis som læremiddel i dette opplegget slik: Godt Evaluering fra pedagog 13

14 Skole: Ortun Pedagog: Kristian Andersen Klasse: 9a Tidsrom: uke Fag: Norsk, Samfunnsfag Emne: Avis som sjanger Tidsrom: Kompetansemål: Beskriv undervisningsopplegget, og hvordan det ble gjennomført: Hver dag i perioden har elevene i sin faste lesetid les avis. De har da lest i ca 30 minutter hver dag. Noen dager når de har hatt norsk har de også lest i disse timene. I tilknytning til lesingen har de jobbet med oppgaver utarbeidet til nileseren. Dvs. finne artikler og ulikt stoff i dagens avis. I forbindelse med å lære sjangeren avis i norskfaget har ferske aviser vært viktig. Ved å kunne bruke aviser som eksempler på hvordan ulike sjangere er bygget opp og se konkrete eksempler på dette, så gjør det undervisningen mye mer levende. Etter å ha lest ulike aviser i lang tid og jobbet med avisen som tema har de nå et godt utgangspunkt når vi skal jobbe videre med sjangeren. Siste post på opplegget er at elevene skal nå ha egen redaksjoner som skal lege egne artikler og dermed avis. Jeg vil vurdere elevenes utbytte slik: Veldig godt. Mange elever får et forhold til daglig avislesning som de ikke har fra før. I tillegg gjør dette undervisningen mer "levende" Evaluering fra pedagog Skole: Ortun skole Pedagog: Tone Ihlen-Hansen Klasse: 9D Tidsrom: Fag: Norsk Emne: AVIS - som sjanger Kompetansemål: Beskriv undervisningsopplegget, og hvordan det ble gjennomført: Vi hadde først gjennomgang med avis som sjanger. Her har vi gjennomgått avis generelt; hvor nyhetene kommer fra, hvilke tekster en avis inneholder, hva som kjennetegner de ulike teksttypene etc. Etter dette har vi lest avis hver dag i lesetiden og noen ganger i uken jobbet med oppgaver tilknyttet avis. Disse oppgavene har gått ut på å finne ulike sjangre i avisen, ulike typer overskrifter, skrive referat, "skattejakt" etc. Meningen var at vi også skulle lage et intervju med en person, men det ser ikke ut som tiden strekker til. Jeg vil vurdere elevenes utbytte slik: Jeg tror de fleste har hatt et godt utbytte. Flere i klassen min har ikke lest avis noe særlig fra før og syntes dette var kjekt og lærerikt. Jeg vil vurdere utbytte av avis som læremiddel i dette opplegget slik: 14

15 Avis som læremiddel var bra. Det å kunne lese flere sjangre som artikkel, anmeldelse, intervju, reportasje etc. og se hva som er typisk for sjangeren er lærerikt. I tillegg blir de jo daglig oppdatert på nyhetsbildet. Andre kommentarer eller forslag: Kanskje ni uker er litt i lengste laget. Kinsarvik skule, Ullensvang Skule: Kinsarvik skule Pedagog: Ottar Rykkje og Arnt Ove Meling Klasse: 9 trinn Tidsrom: Veke 47, 48 og 49 hausten 07 Fag: Norsk Emne Tidsrom: Kompetansemål: Norsk: bruke tekstar henta frå bibliotek, internett og massemedium på ein kritisk måte, drøfte tekstane og referere til nytta kjelder. Samfunnsfag; - finne fram til og presentere aktuelle samfunnsspørsmål, skilje mellom meiningar og fakta, formulere argument og drøfte spørsmåla. Beskriv undervisningsopplegget, og korleis det vart gjennomført: Me har i denne perioden berre nytta lokalavisa Hardanger Folkeblad. Me la vekt på å undervisa om avis som eit medium. Oppbygging, avisa sine karakteristika, politisk forankring før og no samt dei ulike sjangrane som ei avis opererer med. Me ser for oss ein periode med regionsavisa BT i løpet av hausten 08. Då vil me satsa meir på å integrera avisa i den vanlege undervisninga, spesielt i norsk og samfunnsfag. 15

16 Eg vil vurdere elevane sitt utbytte slik: Dei har fått fokusert og vonleg lært om ei avis som eit medium. Korleis ei avis er bygd opp og kva som kjenneteiknar dei ulike sjangrane i ei avis. Me har også fokusert på kva ei avis betyr for å kunne ta del i samfunnsdebatten. Eg vil vurdere utbytte av avis som læremiddel i dette opplegget slik: Avis er uansett viktig å nytta i den daglege undervisninga. Avisa er eit medium som kan vera med å aktualisera dei fleste fag. Me syntes lokalavisa eigna seg best til å undervisa om avis som eit medium samt oppbygging og sjangrar. Når me tek for oss regionsavisa BT tek me sikte på å integrera avisa meir i den vanlege undervisninga, noko som jo også er målet skal blir gjort i enno større grad enn tilfellet er i dag. Andre kommentarar eller forslag: Prosjektet er interessant og nyttig på den måten at det gjev inspirasjon for oss pedagogar til å variera og aktualisera undervisninga. Det er nyttig i seg sjølv! Nysæter ungdomsskule, Stord Teamet sin vurdering Skule Nysæter ungdomsskule Kontaktlærar Merete Fjellheim Skulen si målsetting med avis som læremiddel: Sjangerlære, studieteknikk, leseglede, halda seg orientert om kva som skjer. Liste over dei beste røynslene: Konkuranse om å finna rett side. Reklame klipp og lim Arbeidet med artiklar og intervju. Kan avislesing bidra til tilpassa undervisning og tilpasning til ulike læringsstilar? Ja. Vekke interesse for avis ein smak for alle elevane på ulike måtar. Kan avislesing vere med på å støtte opp under lesing som grunnleggjande ferdigheit inn i alle fag? - Ja Kva bør endrast av praktiske tiltak for neste runde i Nileseren? Kanskje ein kan redusera antal veker ein driv med dette, ev. ha enkeltdagar innimellom. Vert rett og slett litt mykje. 16

17 Vil årets team på 9-trinn anbefale årets 8.trinn å delta i Nilesaren ? Ja, viss god planlegging. Andre kommentarar eller forslag: Vart litt mykje tut og kjør. Ser dessverre at me ikkje fekk nytta alle dei gode oppgåveforslaga me fekk utdelt. Sunnhordland fungerte best. Evaluering fra pedagog Skule: Nysæter ungdomsskule Pedagog: Helge Dahl/ Inger Flatebø Klasse: 9B Tidsrom: 2007/08 Fag: Samfunnsfag/norsk Emne: Lokalavis Tidsrom: Veke Kompetansemål: Læra å kjenna si eiga lokalavis. Beskriv undervisningsopplegget, og korleis det vart gjennomført: Me arbeider med Sunnhordland. I norsk tok ein opp oppbygginga, strukturen, sjangrar og språklege verkemiddel. I Samfunnsfag tok ein opp faktastoffet, gjerne sett i lys av tema me jobbar med, som t.d. rettsvesenet og lokalt stoff. Eg vil vurdere elevane sitt utbytte slik: Elevane vart godt kjende og lærte å setja pris på lokalavisa. Utbytet må seiast å vera godt Eg vil vurdere utbytte av avis som læremiddel i dette opplegget slik: Godt Andre kommentarar eller forslag: : Dette var ei passe stor avis å jobba m.ed, regionalavisene vart noko store og uoversiktlege for elevane Evaluering fra pedagog Skule: Nysæter ungdomsskule Pedagog: Merete Fjellheim Klasse: 9A Tidsrom: veke Fag: Samfunnsfag Emne Gjer deg kjent med avisa Tidsrom: 1 skuletime Kompetansemål: Elevane skal lesa avisa på ein bevisst måte, der dei nyttar studieteknikkar som skumlesing og oversiktslesing. Dei skal leggja merke til ulike sjangrar som lesarinnlegg, artiklar, teikneseriar m.m. 17

18 Beskriv undervisningsopplegget, og korleis det vart gjennomført: Først fekk elevane ca 20 minutt til å lesa gjennom avisa. Deretter hadde eg ein konkurranse som gjekk på å finna sitat/overskrifter/namn/tal eller anna frå dei ulike tekstane. Den eleven som først svarte rett fekk poeng. Eg vil vurdere elevane sitt utbytte slik: Eg er usikker på det, men dei var i allefall særs engasjerte. Eg vil vurdere utbytte av avis som læremiddel i dette opplegget slik: Noko har dei fått med seg, heilt klart. Eg trur at dei er blitt meir klar over sjangre. Dei har og lært noko om korleis ein kan skumma eit slikt materiale og fordjupa seg i det ein er interessert i. Andre kommentarar eller forslag: Me registrerte vel at Bladet Sunnhordland var det som vekte størst interesse. BT og Haugesunds avis vart litt for stor for dei. 18

Nileseren - et lesestimuleringsprosjekt for 9. trinn. Bergen kommune skoleåret 2006 2007.

Nileseren - et lesestimuleringsprosjekt for 9. trinn. Bergen kommune skoleåret 2006 2007. Rapport Nileseren - et lesestimuleringsprosjekt for 9. trinn. Bergen kommune skoleåret 2006 2007. Samarbeidsprosjekt mellom Bergen kommune, byrådsavdeling for oppvekst og Avis i Skolen Hordaland. Innhold

Detaljer

Årsplan i norsk for 8B 2014-2015

Årsplan i norsk for 8B 2014-2015 Årsplan i norsk for 8B 2014-2015 34-37 -orientere seg i store mengder på skjerm og papir for å finne, kombinere og vurderer relevant informasjon i arbeid med faget Studieteknikk A-boka: Kap. 1: Korleis

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NORSK 8.TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Side 1 av 6

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NORSK 8.TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Side 1 av 6 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NORSK 8.TRINN SKOLEÅR 2015-2016 Side 1 av 6 Periode 1: UKE 34-UKE 39 Orientere seg i store tekstmengder på skjerm og papir for å finne, kombinere

Detaljer

Årsplan i norsk for 8. klasse 2015-2016 EMNE:

Årsplan i norsk for 8. klasse 2015-2016 EMNE: -beherske grammatiske begreper som beskriver hvordan språk er bygd opp tekster(..)og vurdere dem underveis i prosessen ved hjelp av kunnskap om språk -mestre formverk, ortografi og tekstbinding -lese og

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I NORSK 9. TRINN SKOLEÅR 2014 2015

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I NORSK 9. TRINN SKOLEÅR 2014 2015 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I NORSK 9. TRINN SKOLEÅR 2014 2015 Periode 1: - UKE 34 UKE 39 - Uttrykke seg med et variert ordforråd og mestre formverk, ortografi og tekstbinding. -

Detaljer

Fagplan i norsk for 9. trinn 2014/2015

Fagplan i norsk for 9. trinn 2014/2015 Fagplan i norsk for 9. trinn 2014/2015 Faglærer: Sofie Flak Fagerland Standarder (gjennom hele semesteret): Grunnleggende ferdigheter: - Å kunne utrykke seg muntlig i norsk er å ha evnen til å lytte og

Detaljer

ÅRSPLAN i Norsk Skuleåret: 2011/2012 Klasse: 9 Faglærar: Alexander Fosse Andersen Læreverk/forlag: Neon 9 studiebok og tekstsamling/ Samlaget

ÅRSPLAN i Norsk Skuleåret: 2011/2012 Klasse: 9 Faglærar: Alexander Fosse Andersen Læreverk/forlag: Neon 9 studiebok og tekstsamling/ Samlaget ÅRSPLAN i Norsk Skuleåret: 2011/2012 Klasse: 9 Faglærar: Alexander Fosse Andersen Læreverk/forlag: Neon 9 studiebok og tekstsamling/ Samlaget Kompetansemål LK06 Læringsmål for perioden Periode Innhald

Detaljer

FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole

FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole Norsk 10.trinn Kompetansemål Muntlige tekster uttrykke egne meninger i diskusjoner og vurdere hva som er saklig argumentasjon delta i utforskende samtaler om litteratur,

Detaljer

Årsplan i norsk, skuleåret 2015-2016

Årsplan i norsk, skuleåret 2015-2016 Årsplan i norsk, skuleåret 2015-2016 Klasse: 8a b Lindås ungdomsskule 5955 LINDÅS Tlf. 56375054 Faglærarar: Solveig Skeidsvoll Frode Waardal Hovudkjelder: Frå Saga til CD, læreverk frå Forlaget Fag Kultur

Detaljer

Årsplan i norsk 8.klasse 2013-2014

Årsplan i norsk 8.klasse 2013-2014 Årsplan i norsk 8.klasse 2013-2014 34-36 - integrere, referere og sitere relevante kilder på en etterprøvbar Studieteknikk Kap. 1: Korleis lærer du best? Pararbeid og gruppearbeid Individuell oppgåve:

Detaljer

Treårsplan i norsk 2013-2016. Eivind B. Hansen Helene F. Siira Eirik Leiros

Treårsplan i norsk 2013-2016. Eivind B. Hansen Helene F. Siira Eirik Leiros Treårsplan i norsk 2013-2016 Eivind B. Hansen Helene F. Siira Eirik Leiros 1 MÅL Delta i diskusjoner med begrunnede meninger og saklig argumentasjon Gjenkjenne retoriske appellformer og måter å argumentere

Detaljer

02.02.2010 Litt fokus på læreplanen/ kompetansemålene i norsk etter 10. trinn

02.02.2010 Litt fokus på læreplanen/ kompetansemålene i norsk etter 10. trinn 02.02.2010 Litt fokus på læreplanen/ kompetansemålene i norsk etter 10. trinn Mål for opplæringen er at eleven skal kunne uttrykke egne meninger i diskusjoner og vurdere hva som er saklig argumentasjon

Detaljer

Sandefjordskolen. bruke lesestrategier variert og fleksibelt i lesing av skjønnlitteratur og sakprosa

Sandefjordskolen. bruke lesestrategier variert og fleksibelt i lesing av skjønnlitteratur og sakprosa Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I NORSK 8. TRINN SKOLEÅR 2014-2015 Periode 1: UKE 34- UKE 37 Tema: Lesestrategier/studieteknikk bruke lesestrategier variert og fleksibelt i lesing av

Detaljer

Neon Studiebok, kapittel 1. - skriva dikt, individuelt tekster i ulike. og saman med andre. sjangere, både. - presentera dikt skjønnlitterære og

Neon Studiebok, kapittel 1. - skriva dikt, individuelt tekster i ulike. og saman med andre. sjangere, både. - presentera dikt skjønnlitterære og ÅRSPLAN i Norsk Skuleåret: 2011/2012 Klasse: 8 Faglærar: Camilla Støen Bakke Læreverk/forlag: Neon 8 Studiebok og Tekstsamling/ Samlaget Kompetansemål LK06 Læringsmål for perioden Periode Innhald Læreverk/læremiddel

Detaljer

ANDEBU KOMMUNE ANDEBU UNGDOMSSKOLE

ANDEBU KOMMUNE ANDEBU UNGDOMSSKOLE ANDEBU KOMMUNE ANDEBU UNGDOMSSKOLE FAGPLAN I NORSK FOR 9.KLASSE 2011/2012 Periode Tema Kompetansemål Aktiviteter/innhold Kilder Vurdering 35 Film vs. tekst Delta i utforskende samtale om litteratur og

Detaljer

Emne Fokus Eleven skal kunne: Lesemåter og lesefaser. - kjenne til ulike lesestrategier og bruke Lesestrategier

Emne Fokus Eleven skal kunne: Lesemåter og lesefaser. - kjenne til ulike lesestrategier og bruke Lesestrategier Lokal læreplan Norsk Huseby skole 8. trinn Emne Fokus Eleven skal kunne: Lesemåter og lesefaser - kjenne til ulike lesestrategier og bruke Lesestrategier disse hensiktsmessig Lese i ulike sjangere - lese

Detaljer

Sektor for skole og oppvekst, Breilia skole ÅRSPLAN 2015-2016. Fag: Norsk Trinn: 9/10 E Skoleår: 2015-2016 Faglærere: Kjersti Nilsen

Sektor for skole og oppvekst, Breilia skole ÅRSPLAN 2015-2016. Fag: Norsk Trinn: 9/10 E Skoleår: 2015-2016 Faglærere: Kjersti Nilsen Sektor for skole og oppvekst, Breilia skole ÅRSPLAN 2015-2016 Fag: Norsk Trinn: 9/10 E Skoleår: 2015-2016 Faglærere: Kjersti Nilsen 1 Kompetansemål Samtale om form, innhold og formål i litteratur ( ) Skrive

Detaljer

Årsplan i norsk 7. trinn

Årsplan i norsk 7. trinn Årsplan i norsk 7. trinn Tidspunkt Kompetansemål: Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: 35-38 Lese og læringsstrategier : - bruke ulike lesestrategier tilpasset formålet med lesingen. - referere og

Detaljer

Kan ein del. Kan mykje 2 3-4. Du skriv ei god forteljing som du les opp med innleving.

Kan ein del. Kan mykje 2 3-4. Du skriv ei god forteljing som du les opp med innleving. Engelsk Kompetansemål: Når du er ferdig med denne perioden, skal du kunna: forstå hovedinnhold og detaljer i ulike typer muntlige tekster om forskjellige emner uttrykke seg med flyt og sammenheng tilpasset

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK 9. TRINN 2011/2012 FAGERTUN SKOLE

ÅRSPLAN I NORSK 9. TRINN 2011/2012 FAGERTUN SKOLE LÆREMIDLER: Kontekst 8 10, Gyldendal Norsk forlag. MÅL FOR FAGET: I henhold til Læreplanverket for kunnskapsløftet s. 41-55 METODER/ARBEIDSMÅTER: Utforske språk og tekst, individuelt, parvis og i grupper

Detaljer

Fagplan for norsk 8. trinn 2015-2016

Fagplan for norsk 8. trinn 2015-2016 Fagplan for norsk 8. trinn 2015-2016 34-37 Norrøn tid Presentere tema og uttrykksmåter i et utvalg sentrale samtidstekster og noen klassiske tekster i norsk litteratur Å kunne lese om norrøn tid, litteratur

Detaljer

NORSK kjennetegn på måloppnåelse ved utgangen av 10.trinn Kompetansemål Lav grad av måloppnåelse Middels grad av måloppnåelse Høy grad av måloppnåelse

NORSK kjennetegn på måloppnåelse ved utgangen av 10.trinn Kompetansemål Lav grad av måloppnåelse Middels grad av måloppnåelse Høy grad av måloppnåelse Sandnes kommune NORSK kjennetegn på måloppnåelse ved utgangen av 10.trinn Kompetansemål Lav grad av måloppnåelse Middels grad av måloppnåelse Høy grad av måloppnåelse MUNTLIGE TEKSTER Mål for opplæringen

Detaljer

Grip teksten Lærerressurs

Grip teksten Lærerressurs Årsplan for Grip teksten Vg1 Læreplanmål for Vg1 Læreplanmålene er markert med farge for de fire ulike hovedmålene; rødt for muntlige tekster, blått for skriftlige tekster, lilla for sammensatte tekster

Detaljer

Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Vurdering Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Vurdering

Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Vurdering Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Vurdering Hvordan og hvorfor vi skriver. Tekstbinding. Nynorske ord og skrivemåter Uke 10] Skrive ulike typer tekster etter Jeg reflekterer over hvorfor jeg KURS 3.1 HVORFOR VI SKRIVER - HENSIKT mønster av eksempeltekster

Detaljer

ÅrsplanNorsk 2015 2016 Årstrinn: 9.årstrinn

ÅrsplanNorsk 2015 2016 Årstrinn: 9.årstrinn ÅrsplanNorsk 2015 2016 Årstrinn: 9.årstrinn Lærere: Vidar Apalset, Anne Bisgaard, Hanne Marie Haagensen, Ulla Heli Norsk på 9. trinn er i år prosjektorganisert. Vi har delt året inn i syv delprosjekter

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NORSK 10.TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Side 1 av 5

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NORSK 10.TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Side 1 av 5 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NORSK 10.TRINN SKOLEÅR 2015-2016 Side 1 av 5 Periode 1: UKE 34-UKE 39 Skrive ulike typer tekster etter mønster av eksempeltekster og andre

Detaljer

Læring med digitale medier

Læring med digitale medier Læring med digitale medier Arbeidskrav 3- Undervisningsopplegg Dato: 15.12-13 Av: Elisabeth Edvardsen Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... i Innledning... 1 Kunnskapsløftet... 2 Beskrivelse undervisningsopplegg...

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 4.KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2012 2013 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆREVERK: VI KAN LESE MER 4.KLASSE AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG

ÅRSPLAN I NORSK FOR 4.KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2012 2013 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆREVERK: VI KAN LESE MER 4.KLASSE AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG ÅRSPLAN I NORSK FOR 4.KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2012 2013 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆREVERK: VI KAN LESE MER 4.KLASSE AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG Læreverket består av: Lesebok, Arbeidsbok 1-2- 3,lettlestbøker,

Detaljer

Veke Emne Mål Metode Tidsbruk Læremiddel Tverrfagleg samarbeid 34 Oppstart. Bli kjent med kvarandre. Ulike lesestrategiar

Veke Emne Mål Metode Tidsbruk Læremiddel Tverrfagleg samarbeid 34 Oppstart. Bli kjent med kvarandre. Ulike lesestrategiar Årsplan i norsk for 8.årssteg. Veke Emne Mål Metode Tidsbruk Læremiddel Tverrfagleg samarbeid 34 Oppstart. Bli kjent med kvarandre. Ulike lesestrategiar 35 Ulike lesestrategiar Gjere eleven bevisst på

Detaljer

Vurdering for læring. Sund ungdomsskule Tone Haglund og Anne Hufthammer

Vurdering for læring. Sund ungdomsskule Tone Haglund og Anne Hufthammer Vurdering for læring Sund ungdomsskule Tone Haglund og Anne Hufthammer Dei fire prinsippa: 1: Elevane skal forstå kva dei skal læra og kva som blir forventa av dei 2: Elevane skal ha tilbakemeldingar

Detaljer

NORSK Årsplan for 10. klasse 2015-2016

NORSK Årsplan for 10. klasse 2015-2016 NORSK Årsplan for 10. klasse 2015-2016 Veke Kompetansemål: Eleven skal kunne: Emne: Læremiddel: Frå Saga til CD Arbeidsmåte: Vurdering 35-36 - beskrive samspillet mellom estetiske virkemidler i sammensatte

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2010 2011 LÆRER: MARTA GAMST LÆREVERK: VI KAN LESE 3.KLASSE AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG Læreverket består av: Lesebok, Arbeidsbok 1-2, lettlestbøker,

Detaljer

Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering

Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Årsplan: Norsk 2015 2016 Årstrinn: Lærer: 8. årstrinn Lena, Lasse, Anne Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Mål for opplæringen

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I ENGELSK FORDYPNING 9. TRINN SKOLEÅR 2014 2015

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I ENGELSK FORDYPNING 9. TRINN SKOLEÅR 2014 2015 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I ENGELSK FORDYPNING 9. TRINN SKOLEÅR 2014 2015 Periode 1: UKE 33- UKE 35 eksperimentere med enkle oversettelser mellom norsk og engelsk, skriftlig eller

Detaljer

Sandefjordskolen. LOKAL LÆREPLAN I ENGELSK FORDYPNING BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE 8. - 10. trinn. Utforsking av språk og tekst

Sandefjordskolen. LOKAL LÆREPLAN I ENGELSK FORDYPNING BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE 8. - 10. trinn. Utforsking av språk og tekst Sandefjordskolen LOKAL LÆREPLAN I ENGELSK FORDYPNING BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE. -. trinn KOMPETANSEMÅL FRA LÆREPLANEN Eleven skal kunne Utforsking av språk og tekst LOKALE KJENNETEGN FOR MÅLOPPNÅELSE Eleven

Detaljer

Skulebasert kompetanseutvikling med fokus på lesing

Skulebasert kompetanseutvikling med fokus på lesing Skulebasert kompetanseutvikling med fokus på lesing Kvifor satse på lesing? si rolle i ungdomstrinnsatsinga Praktiske eksempel / erfaringar frå piloteringa Nettresurssar Kva er tilgjengeleg for kven Eksempel

Detaljer

Jobbskygging og Kunnskapsløftet. Læringsplakaten. Formål for faget Utdanningsvalg

Jobbskygging og Kunnskapsløftet. Læringsplakaten. Formål for faget Utdanningsvalg Jobbskygging og Kunnskapsløftet Læringsplakaten Læringsplakaten består av elleve punkter som er førende for hvordan man skal organisere læring for elevene slik at de når kompetansemålene i hvert enkelt

Detaljer

ÅRSPLAN NORSK 2011-2012 Lycée français René Cassin d Oslo

ÅRSPLAN NORSK 2011-2012 Lycée français René Cassin d Oslo ÅRSPLAN NORSK 20112012 Lycée français René Cassin d Oslo Trinn8 (5 ) Jenny Juve Formål med faget med faget Norskfaget er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, dannelse og identitetsutvikling.

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NORSK 9.TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Side 1 av 8

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NORSK 9.TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Side 1 av 8 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NORSK 9.TRINN SKOLEÅR 2015-2016 Side 1 av 8 Periode 1: UKE 34-UKE 39 Skrive ulike typer tekster etter mønster av eksempeltekster og andre

Detaljer

"Digitale fortellinger: Samarbeidsarena og brobygger mellom elevenes digitale verden og skolefagene?"

Digitale fortellinger: Samarbeidsarena og brobygger mellom elevenes digitale verden og skolefagene? "Digitale fortellinger: Samarbeidsarena og brobygger mellom elevenes digitale verden og skolefagene?" Prosjektet IKT og fag Høgskolen i Østfold Erik Lund (erik.lund@hiof.no) Nettbasert studium i digitale

Detaljer

PERIODE 5: UKE 48-51 PERIODE 6: UKE 2-4. Velkommen til nytt skoleår og som stor 7. klassing. Velkommen til ny jente i klassen: Rusul

PERIODE 5: UKE 48-51 PERIODE 6: UKE 2-4. Velkommen til nytt skoleår og som stor 7. klassing. Velkommen til ny jente i klassen: Rusul PERIODEPLAN 7. TRINN ORMESTAD SKOLE UKE 34-36 Dette skal vi gjøre! NAVN: OVERORDNET TEMA: NYHETER PERIODE 1: UKE 34-36 PERIODE 2: UKE 37-39 PERIODE 3: UKE 41-44 PERIODE 4: UKE 45-47 PERIODE 5: UKE 48-51

Detaljer

Kapittel 1: Studieteknikk Tankene bak kapitlet

Kapittel 1: Studieteknikk Tankene bak kapitlet Kapittel 1: Studieteknikk Tankene bak kapitlet Vi tror det er svært viktig å bruke noe tid på kapitlet om studieteknikk. Det legger grunnlaget for god læring både i norsk og andre fag resten av året. I

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK 2. trinn 2014/2015. Vi leser 2. trinn, Odd Haugstad (evt. Vi kan lese 3. trinn) Lese-gøy lettlestbøker Arbeidsbøker 1 og 2 CD-rom

ÅRSPLAN I NORSK 2. trinn 2014/2015. Vi leser 2. trinn, Odd Haugstad (evt. Vi kan lese 3. trinn) Lese-gøy lettlestbøker Arbeidsbøker 1 og 2 CD-rom ÅRSPLAN I NORSK 2. trinn 2014/2015 Faglærer: Læreverk: Hege Skogly Vi leser 2. trinn, Odd Haugstad (evt. Vi kan lese 3. trinn) Lese-gøy lettlestbøker Arbeidsbøker 1 og 2 CD-rom Grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Fredag Ferdig med kladd til oppg.6a s.131 i heftet. fortelling Gjenkjenne strukturen i en fortelling.

Fredag Ferdig med kladd til oppg.6a s.131 i heftet. fortelling Gjenkjenne strukturen i en fortelling. Info: - 7.oktober: kl.10.00: Tur til Parkteatret foredrag om design: Einar Hareide fra Hareide Design Mill. Vanlig skole før og etter foredraget. - 17.oktober er det planleggingsdag for lærerne, elevene

Detaljer

LÆREPLAN FOR FORSØK MED FREMMEDSPRÅK PÅ BARNETRINNET

LÆREPLAN FOR FORSØK MED FREMMEDSPRÅK PÅ BARNETRINNET LÆREPLAN FOR FORSØK MED FREMMEDSPRÅK PÅ BARNETRINNET Kunnskapsdepartementet ønsker å høste erfaringer med fremmedspråk som et felles fag på 6. 7. årstrinn som grunnlag for vurderinger ved en evt. framtidig

Detaljer

ÅRSPLAN. Skoleåret: 2015/16 Trinn: 6 Fag: Norsk Utarbeidet av: Camilla, Harald og Carsten 35-39. Karl Johans Minne skole

ÅRSPLAN. Skoleåret: 2015/16 Trinn: 6 Fag: Norsk Utarbeidet av: Camilla, Harald og Carsten 35-39. Karl Johans Minne skole ÅRSPLAN Skoleåret: 2015/16 Trinn: 6 Fag: Norsk Utarbeidet av: Camilla, Harald og Carsten Mnd. Kompetansemål 35-39 Skrive sammenhengende med personlig og funksjonell håndskrift Bruke erfaringer fra egen

Detaljer

NORSK-Årsplan i 9.klasse 2014-15

NORSK-Årsplan i 9.klasse 2014-15 NORSK-Årsplan i 9.klasse 2014-15 Frå kunnskapaløftet Emne: Læremiddel: Frå saga til CD 34-38 -planlegge, utforme og bearbeide egne tekster prosessen ved hjelp av kunnskap om språk og tekst. -gjenkjenne

Detaljer

Årsplan Engelsk 2015-2016 Årstrinn: 8. årstrinn Annette R. Kjøllesdal

Årsplan Engelsk 2015-2016 Årstrinn: 8. årstrinn Annette R. Kjøllesdal Årsplan Engelsk 2015-2016 Årstrinn: 8. årstrinn Lærer: Annette R. Kjøllesdal Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Mål for opplæringen

Detaljer

Plan for grunnopplæring i IKT, Trones skole. 2010-2011.

Plan for grunnopplæring i IKT, Trones skole. 2010-2011. Plan for grunnopplæring i IKT, Trones skole. 2010-2011. I tabellen under vises skolens hovedfokus for hvert trinn. Trinn Hovedinnhold Gjennomgående innhold. 1. Lek med datamaskinen. Nettvett, Filbehandling

Detaljer

Årsplan i norsk 10.trinn 2013-2014

Årsplan i norsk 10.trinn 2013-2014 Årsplan i norsk 10.trinn 2013-2014 Muntlig kommunikasjon: lytte til, oppsummere hovedinnhold og trekke ut relevant informasjon i muntlige tekster lytte til, forstå og gjengi informasjon fra svensk og dansk

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013 2014. LÆRER: June Brattfjord

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013 2014. LÆRER: June Brattfjord ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013 2014 LÆRER: June Brattfjord LÆREVERK: Vi kan lese 3. trinn, Vi kan lese mer 4. trinn og Gøy med norsk 5. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG I år

Detaljer

Sandefjordskolen. Kjennetegn for måloppnåelse: sammenligne like tekster på engelsk og norsk og kunne identifisere forskjeller i betydning

Sandefjordskolen. Kjennetegn for måloppnåelse: sammenligne like tekster på engelsk og norsk og kunne identifisere forskjeller i betydning Sandefjordskolen Periode 1: UKE 33 - UKE 35 BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I ENGELSK FORDYPNING 9. TRINN SKOLEÅR 2015 2016 eksperimentere med enkle oversettelser mellom norsk og engelsk, skriftlig eller

Detaljer

Årsplan Samfunnsfag 2015 2016 Årstrinn: 8. årstrinn Lærer: Ole André Ljosland & Kristian B. Stensgård

Årsplan Samfunnsfag 2015 2016 Årstrinn: 8. årstrinn Lærer: Ole André Ljosland & Kristian B. Stensgård Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Årsplan Samfunnsfag 2015 2016 Årstrinn: 8. årstrinn Lærer: Ole André Ljosland & Kristian B. Stensgård Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK. 8. klasse 2015/ 16

ÅRSPLAN I NORSK. 8. klasse 2015/ 16 ÅRSPLAN I NORSK 8. klasse 2015/ 16 LÆREVERK: Kontekst (Gyldendal norsk Forlag) - Basisbok - Grammatikk og rettskriving - Nynorskboka Nettsiden: www.gyldendal.no/kontekst Kontekst tekster1 + div. kopier

Detaljer

Hva er Avis i Skolen for avisene? Hva og hvem er Avis i Skolen? Hva tilbyr Avis i Skolen skolene? Hvilken nytte har avisene av Avis i Skolen?

Hva er Avis i Skolen for avisene? Hva og hvem er Avis i Skolen? Hva tilbyr Avis i Skolen skolene? Hvilken nytte har avisene av Avis i Skolen? Hva er Avis i Skolen for avisene? Hva og hvem er Avis i Skolen? Hva tilbyr Avis i Skolen skolene? Hvilken nytte har avisene av Avis i Skolen? Johannes Bøyum, Avis i Skolen Hordaland 2011 Fokus på barn

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015. LÆRER: June Brattfjord. LÆREVERK: Vi kan lese 3. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015. LÆRER: June Brattfjord. LÆREVERK: Vi kan lese 3. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015 LÆRER: June Brattfjord LÆREVERK: Vi kan lese 3. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG I år bruker vi lesebok for 3. trinn, Arbeidsbok 1 og 2

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I NORSK 10. TRINN SKOLEÅR 2014-2015. Periode 1: UKE 34-UKE 39. Kompetansemål: Læringsmål:

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I NORSK 10. TRINN SKOLEÅR 2014-2015. Periode 1: UKE 34-UKE 39. Kompetansemål: Læringsmål: Sandefjordskolen Periode 1: UKE 34-UKE 39 BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I NORSK 10. TRINN SKOLEÅR 2014-2015 samtale om form, innhold og formål i litteratur, teater og film og framføre tolkende opplesning

Detaljer

Årsplan Norsk 2014 2015

Årsplan Norsk 2014 2015 Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: Lærere: 9.årstrinn Anniken Løvdal, Lena Veimoen, Siri Wergeland Maria S. Grün, Hanne Marie Haagensen Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering

Detaljer

Arbeidsplan for 10A Veke: 47

Arbeidsplan for 10A Veke: 47 Arbeidsplan for 10A Veke: 47 Opplysningar: Utplassering denne veka, også. Sjekk lista! Heimeside: (http://www.minskole.no/lindasu) Skulen vår tek no spranget frå gamal til ny heimeside. Frå veke 47 finn

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn som

Detaljer

Samtale, refleksjon og oppgåveløysing. Bruk av atlas. Vi jobbar med ulike oppdagingsreiserar. Samtale, refleksjon, skodespel og oppgåveløysing.

Samtale, refleksjon og oppgåveløysing. Bruk av atlas. Vi jobbar med ulike oppdagingsreiserar. Samtale, refleksjon, skodespel og oppgåveløysing. +Årsplan i samfunnsfag for 8.årssteg Veke Emne Mål Metode Tidsbruk Læremiddel Tverrfagleg samarbeid 34 Kart og globus Lese, tolke og bruke papirbaserte og digitale kart og kunne bruke målestokk og kartteikn

Detaljer

Årsplan norsk 9. trinn 2015/2016 Bryne ungdomsskule

Årsplan norsk 9. trinn 2015/2016 Bryne ungdomsskule Veke Periode/emne Kompetansemål Læremiddel/lærestoff/ læringsstrategi: Vurdering Innhald/metode/ VFL 34-37 1. I gode og onde dagar Gjenkjenne virkemidlene humor, ironi, kontraster og sammenligninger, symboler

Detaljer

ÅRSPLAN I SAMFUNNSFAG FOR 4. TRINN 2013/2014 Læreverk: Cumulus Faglærer: Liv Ytre-Arne

ÅRSPLAN I SAMFUNNSFAG FOR 4. TRINN 2013/2014 Læreverk: Cumulus Faglærer: Liv Ytre-Arne ÅRPLN I MFUNNFG FOR 4. TRINN 20132014 Læreverk: Cumulus Faglærer: Liv Ytre-rne U G U T E P T. MÅL (K06) TEM RBEIDFORM VURDERING Personvern Underveisvurderin Følgje enkle reglar for personvern når ein Lære

Detaljer

Årsplan Samfunnsfag 2014 2015 Årstrinn: 8. årstrinn Lærer: Vidar Apalset/Ulla Heli

Årsplan Samfunnsfag 2014 2015 Årstrinn: 8. årstrinn Lærer: Vidar Apalset/Ulla Heli Årsplan Samfunnsfag 2014 2015 Årstrinn: 8. årstrinn Lærer: Vidar Apalset/Ulla Heli Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Historie

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK 10. TRINN 2015 / 2016

ÅRSPLAN I NORSK 10. TRINN 2015 / 2016 Læreverk: Neon 10 Vi gjør oppmerksom på at det kan bli forandringer i årsplanen, men emnene vil bli de samme. Frosta skole, 18.08.2015 Faglærer: Anne Marie Rise, Heidi Brekken Kvamvold, Anne Jørstad Stenhaug

Detaljer

Arbeidsplan 5. klasse

Arbeidsplan 5. klasse Arbeidsplan 5. klasse Melding fra lærer UKE 38 Skolens hjemmeside: http://alesund.kommune.no/sub/ellingsoyus Nasjonal prøve i lesing ( på papir) torsdag Kartleggingsprøve i matematikk denne uken. Kartleggingsprøver

Detaljer

Lokal treårsplan i norsk ved Blussuvoll skole. Oppdatert 20.09.15

Lokal treårsplan i norsk ved Blussuvoll skole. Oppdatert 20.09.15 FAGET NORSK PÅ BLUSSUVOLL SKOLE Undervisning og emner Undervisningen består primært av tradisjonell klasseromundervisning, der én lærer underviser en hel klasse. Én time i uka har alle klassene en ekstra

Detaljer

Muntlig eksamen 48 timers modell. Tonje Lien Smedbråten Vikhammer ungdomsskole Malvik kommune

Muntlig eksamen 48 timers modell. Tonje Lien Smedbråten Vikhammer ungdomsskole Malvik kommune Muntlig eksamen 48 timers modell Tonje Lien Smedbråten Vikhammer ungdomsskole Malvik kommune 48-timers modell på VUS Eleven kan velge å gå opp individuelt eller i par (bestemmes i forkant) Eleven får vite

Detaljer

Kultur for læring i biblioteket. Kunnskapsløftet

Kultur for læring i biblioteket. Kunnskapsløftet Kultur for læring i biblioteket Kunnskapsløftet Bakgrunn for reformen Evalueringa av L-97 PISA 2000 og 2003 TIMSS 1995 og 2003 Anna nasjonal og internasjonal skuleforsking Svake resultat i matematikk,

Detaljer

Kapittel 4: Å gå i dialog med andre Tankene bak kapitlet

Kapittel 4: Å gå i dialog med andre Tankene bak kapitlet Kapittel 4: Å gå i dialog med andre Tankene bak kapitlet Hovedformålet med dette kapitlet er å gi elevene et grunnlag for å utvikle «evne til demokratisk deltakelse», som er et av punktene i læringsplakaten.

Detaljer

Her finner du utdrag fra læreplanen i engelsk.

Her finner du utdrag fra læreplanen i engelsk. Her finner du utdrag fra læreplanen i engelsk. Hele læreplanen kan du lese på Utdanningsdirektoratets nettsider: http://www.udir.no/lareplaner/grep/modul/?gmid=0&gmi=155925 Formål med faget Det engelske

Detaljer

Trinn/gruppe: 10 trinn (KST) Teori om film som sjanger. Jobbe med oppgavene til kapitlet. Se film og skrive et handlingsreferat.

Trinn/gruppe: 10 trinn (KST) Teori om film som sjanger. Jobbe med oppgavene til kapitlet. Se film og skrive et handlingsreferat. Lindesnes ungdomsskole Lokal læreplan Fag: Norsk fordypning Trinn/gruppe: 10 trinn (KST) Tid Tema Mål ( Se nummer i vedlegg) Organisering/ Arbeidsmåter Læremidler/stoff Vurderingsform Høsten Film. Teori,

Detaljer

Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune

Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune Planen er administrativt vedteken og gjeldande frå 01.01.2013 Innleiing Bakgrunn for overgangsplanen Kunnskapsdepartementet tilrår at o Barnehagen vert avslutta

Detaljer

Arbeidsplan 6. klasse

Arbeidsplan 6. klasse Arbeidsplan 6. klasse Melding fra lærer UKE 38 Skolens hjemmeside: http://alesund.kommune.no/sub/ellingsoyus Kartleggingsprøver blir holdt i denne uken. Siste del av kartleggingsprøven i norsk blir i uke

Detaljer

Årsplan Samfunnsfag 2014 2015 Årstrinn: 9. årstrinn

Årsplan Samfunnsfag 2014 2015 Årstrinn: 9. årstrinn Årsplan Samfunnsfag 2014 2015 Årstrinn: 9. årstrinn Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Lærer: Anniken Løvdal & Kristian B. Stensgård Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering

Detaljer

VURDERINGSKRITERIER Kjennetegn på måloppnåelse

VURDERINGSKRITERIER Kjennetegn på måloppnåelse NORSK 4.trinn KOMPETANSEMÅL Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: VURDERINGSKRITERIER Kjennetegn på måloppnåelse IDEBANKEN 1. Samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjoner.

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

VEILEDET LESING. Kristin Myhrvold Hopsdal

VEILEDET LESING. Kristin Myhrvold Hopsdal VEILEDET LESING HVILKE FORVENTNINGER HAR DERE TIL DENNE ØKTEN? PLAN: Hva er lesing? Hvorfor leser vi? Hva sier K-06? Hva er veiledet lesing? PAUSE Hvordan bruke veiledet lesing? Praksisfortellinger Foreldresamarbeid

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i norsk for 8. trinn 2015-2016. Lesing på 8. trinn:

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i norsk for 8. trinn 2015-2016. Lesing på 8. trinn: RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i norsk for 8. trinn 2015-2016 Lesing på 8. trinn: Det vil bli satt av en fast time i uka til lesing av tekster og arbeid med ulike lesestrategier gjennom hele skoleåret.

Detaljer

Årsplan engelsk fordypning 2014/2015

Årsplan engelsk fordypning 2014/2015 Årsplan engelsk fordypning 014/015 Fag Kode Klasse Skoleår Faglærer Engelsk 9 014/015 Lisa R. Nilsen fordypning Læreverk: On the Move + kopier, hefter, bøker, aviser, IKT, bibliotek og filmer Tema/Emner:

Detaljer

Lesing i engelsk på ungdomstrinnet

Lesing i engelsk på ungdomstrinnet Lesing i engelsk på ungdomstrinnet 1. Les gjennom følgende påstander og velg ett svaralternativ: Enig Delvis enig Delvis uenig Uenig Elevene mine er generelt godt motivert for å lese på engelsk. 30,0%

Detaljer

Grindvold skole. Arbeidsplan for 9.trinn

Grindvold skole. Arbeidsplan for 9.trinn Uke:38 og 39 Info: - uke 39 er det arbeidsuke. Elevene vil få besøk av sin kontaktlærer i løpet av arbeidsuken - uke 40 er det høstferie - 16/9 Aktivitetsdag på Øreåsen. Elevene møter klokken 09.00 på

Detaljer

LÆREPLAN I FREMMEDSPRÅK

LÆREPLAN I FREMMEDSPRÅK LÆREPLAN I FREMMEDSPRÅK Formål med faget Språk åpner dører. Når vi lærer andre språk, får vi mulighet til å komme i kontakt med andre mennesker og kulturer, og dette kan øke vår forståelse for hvordan

Detaljer

Årsplan engelsk fordypning 2015/2016

Årsplan engelsk fordypning 2015/2016 Årsplan engelsk fordypning 015/016 Fag Kode Klasse Skoleår Faglærer Engelsk 10 015/016 Lisa R. Nilsen fordypning Læreverk: On the Move 3 + kopier, hefter, bøker, aviser, IKT, bibliotek og filmer Tema/Emner:

Detaljer

Norsk årsplan for 6. klasse 2014/15 Kompetansemål og forventninger Hovedemner

Norsk årsplan for 6. klasse 2014/15 Kompetansemål og forventninger Hovedemner Norsk årsplan for 6. klasse 2014/15 Mange av kompetansemålene i norsk blir også jobbet med i de andre skolefagene. Årsplanen er derfor delt i to hoveddeler: Kompetansemål og forventninger Hovedemner Mål

Detaljer

Årsplan «Engelsk fordypning» 2015-2016 Årstrinn: 9. årstrinn

Årsplan «Engelsk fordypning» 2015-2016 Årstrinn: 9. årstrinn Årsplan «Engelsk fordypning» 2015-2016 Årstrinn: 9. årstrinn Lærer: Lærebok: Måns Bodemar On the Move2, Cappelen Damm, Bromseth og Mydland Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt

Detaljer

Del 1: Informasjon om nasjonale prøver i lesing 8. trinn

Del 1: Informasjon om nasjonale prøver i lesing 8. trinn Versjon 19. september 2007 Bokmål Del 1: Informasjon om nasjonale prøver i lesing 8. trinn Her følger informasjon om den nasjonale prøven i lesing og hva prøven måler. 1. Lesing Nasjonale prøver i lesing

Detaljer

Jeg takker på forhånd for god samarbeidsvilje og ønsker lykke til med utfyllingen av spørreundersøkelsen.

Jeg takker på forhånd for god samarbeidsvilje og ønsker lykke til med utfyllingen av spørreundersøkelsen. 1. Introduksjon Det har fremgått av media at utviklingen av norske elevers leseferdigheter etter PISA 2009 er på rett spor. Ved å svare på denne undersøkelsen bidrar du til å belyse hvordan engelsklærere

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 2016. Fag: Norsk Lærer: Berit Andreassen, Haldis Hove og Audun Nøkland

ÅRSPLAN 2015 2016. Fag: Norsk Lærer: Berit Andreassen, Haldis Hove og Audun Nøkland ÅRSPLAN 2015 2016 Fag: Norsk Trinn: 9.trinn Lærer: Berit Andreassen, Haldis Hove og Audun Nøkland Tidsro m Tema Lærestoff, læremidler (lærebok, kap./s., bøker, filmer, annet stoff ) Kontekst læreverk:

Detaljer

RUNE SOLBERG HANNESTAD BARNESKOLE, SARPSBORG

RUNE SOLBERG HANNESTAD BARNESKOLE, SARPSBORG RUNE SOLBERG HANNESTAD BARNESKOLE, SARPSBORG Tindlund barneskole Tindlund ungdomsskole Hannestad barneskole Utvalgte samarbeidsskoler i Sarpsborg kommune Egenvurdering Matematikk 7. klasse Multiplikasjon

Detaljer

Opplæringen har som mål at elevene skal kunne: Temaer / hovedområder:

Opplæringen har som mål at elevene skal kunne: Temaer / hovedområder: Kunst & håndverk 10. kl 2015/2016 3 timer pr. uke Lærebok: Dahl, Johansen og Larsen: Akantus kunst og håndverk for 8. - 10. klasse Faglærer: Katrine E.S. Haraldsen Opplæringen har som mål at elevene skal

Detaljer

Lokal læreplan Norsk 10. TRINN - HOLTE SKOLE

Lokal læreplan Norsk 10. TRINN - HOLTE SKOLE Lokal læreplan Norsk 10. TRINN - HOLTE SKOLE Oversikt over kompetansemålene finnes fra side 5 til 7 i dokumentet. NB! Planen er tentativ, endringer kan forekomme Faglærere: Torunn Torblå Stendal og Tommy

Detaljer

LESEPLAN SLÅTTHAUG SKOLE

LESEPLAN SLÅTTHAUG SKOLE LESEPLAN SLÅTTHAUG SKOLE 1. INNLEDNING: En av skolens viktigste oppgaver er å hjelpe elevene til å bli gode lesere. Å kunne lese er en verdi i seg selv, for opplevelse, engasjement og identifikasjon, og

Detaljer

Arbeidsplan for 8.klasse

Arbeidsplan for 8.klasse Arbeidsplan for 8.klasse veke 51 Måndag 14. Tysdag 15. Onsdag 16. Torsdag 17. Fredag18. 8.20-9.45 10.00 Matte/ lesing Norsk/ lesing Matte/ lesing Valgfag Tentamen i matematikk -11.00 Samfunn Matte Norsk

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I ENGELSK 9. TRINN SKOLEÅR 2014 2015

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I ENGELSK 9. TRINN SKOLEÅR 2014 2015 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I ENGELSK 9. TRINN SKOLEÅR 2014 2015 Periode 1: UKE 34- UKE 39 forstå og bruke et generelt ordforråd knyttet til forskjellige emner skrive en karikerende

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

Valgfaget Reiseliv Friluftsliv i nærområdet

Valgfaget Reiseliv Friluftsliv i nærområdet Valgfaget Reiseliv Trinn/nivå: 8.-10. trinn, gjerne aldersblanding Hovedområde/kompetansemål: Fra hovedområdet planlegging: bruke ulike kjelder for å hente informasjon om sentrale reisemål innanfor eitt

Detaljer

Tverrfaglig oppdrag om Menneskerettigheter Miljø og vann 1. 4. trinn

Tverrfaglig oppdrag om Menneskerettigheter Miljø og vann 1. 4. trinn Tverrfaglig oppdrag om Menneskerettigheter Miljø og vann 1. 4. trinn Du skal lære om Menneskerettigheter o for barn (artikkel 1) o og et godt miljø (artikkel 27) VANN er det viktigste for at barn skal

Detaljer

Undervisningsopplegget og den faglige forankringen

Undervisningsopplegget og den faglige forankringen Undervisningsopplegget og den faglige forankringen Undervisningsopplegget er delt inn i tre deler; bakgrunnsinformasjon, egenforskning og oppdragsforskning. 1. Bakgrunnsinformasjon Elevene skal skaffe

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Fagnettverk for psykisk helse Sogndal 21. mars 2014 Solrun Samnøy, prosjekt leiar Psykologisk førstehjelp Sjølvhjelpsmateriell laga av Solfrid Raknes Barneversjon og ungdomsversjon

Detaljer