Arbeidshefte for ungdomstrinnet og videregående skole

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeidshefte for ungdomstrinnet og videregående skole www.miljostatus.no"

Transkript

1 miljøjournalisten Arbeidshefte for ungdomstrinnet og videregående skole

2 Klima Kommunikasjon Dyr og Planter Layout Kjemikalier Journalistiske sjangrer Avfall Friluftsliv Avisartikkelens Skrivemodeller oppbygging Kulturminner Pressens oppgaver Luftforureining Journalistikk Naturområde Bilete Polarområde Skriveprosessen Radioaktiv forurensning Nyhetskriterier Støy Presseetikk Vannforurensning Kildekritikk Utgiver: Miljøstatus i Norge og Avis i Skolen i Mediebedriftenes Landsforening Forfattere: Inger-Helen Wien og Lill Flesvig Redaktører: Anita Ulfsbøl og Jan Vincens Steen Design: Odyssé Trykk: LO&S ISBN:

3 forord De fleste av oss er bekymret for framtida, både i forhold til krig, terror, sult, sykdommer og miljø. For mange er miljøtrusselen mot jordkloden den største utfordringen. Miljøet vårt påvirkes av menneskelig aktivitet. Viktige miljøutfordringer er knyttet til hva vi gjør og forbruker i det daglige. Industri og næringsvirksomhet bidrar også. Miljøproblemene henger sammen og påvirker hverandre. Hovedutfordringene våre er klima, biologisk mangfold og miljøgifter. Miljøjournalisten er et arbeidshefte om miljø der du bruker journalistikk som metode. Heftet kan brukes som et verktøy til å få mer kunnskap og til å bli mer aktiv og miljøbevisst. Ved hjelp av media og journalistikk kan du påvirke andre. Heftet er en inngang til viktige miljøtemaer med en innføring i grunnleggende journalistiske arbeidsmetoder. Mye av informasjonsinnhentingen må skje i andre tilgjengelige kilder. Det er egnet til bruk i undervisning i ungdomsog videregående skole, uten å være knyttet opp til spesifikke fag. Det er opp til hver enkelt hvor mye tid som settes av til arbeidet. Du kan velge å jobbe med enkelttemaer eller med heftet som en helhet. Inger-Helen Wien (Jevnaker) og Lill Flesvig (Oslo) 20. august

4 Om journalistikk På finner du nyttige tips til arbeid med avis og massemedier. Se også for arbeid med nettaviser. Hver dag blir vi bombardert med inntrykk fra aviser, tv, radio, reklame og internett. Massemediene påvirker hverdagen vår. Mediene setter saker på dagsorden, de får oss til å bli opptatt av det som formidles enten det er bilder eller tekst. Som journalist kan du selv være med å påvirke. Ved å formidle journalistisk det du har på hjertet kan du være med på å forandre verden. Eller i alle fall kanskje få noen mennesker til å tenke over saker som foregår rundt dem. Ved å være kritisk og stille spørsmål kan du få folk til å åpne øynene og ta stilling selv. Det er dette aviser og andre medier har som en av sine oppgaver. I dette heftet får du råd og tips om hvordan du kan arbeide med skoleoppgaver som journalist spesielt i forhold til miljøsaker. Den gode historien Gjennom alle tider har menneskene fortalt historier til hverandre. Det var spennende å høre nyheter om smått og stort da de møttes ved leirbålet, på krambua eller på kirkebakken. I dag er massemediene blitt et møtested hvor det fortelles historier. Den gode historien fanger leserens oppmerksomhet. Den behøver ikke handle om store og viktige ting, men kan være hendelser fra folks hverdag. Formidling Nyhetsformidling er journalistikkens kjerne. I tillegg til rene faktaopplysninger er det viktig at nyhetene settes inn i en sammenheng slik at publikum forstår hva som skjer, og selv kan gjøre seg opp en mening om saken. Språk og bilder Det skrives ikke bare for eksperter og spesielt interesserte, men til vanlige folk. Språket og presentasjonen av stoffet er derfor viktig. Den første setningen er viktig for å vekke interessen hos unge lesere. Grafiske framstillinger kan gjøre komplisert stoff lettere å forstå. Bilder gir ofte en følelsesmessig opplevelse det skrevne ord ikke klarer å formidle. 4

5 Sjangrer Leder: Lederartikkelen forteller hva avisen mener i en aktuell sak, og blir som regel skrevet av redaktøren. Anmeldelse: I anmeldelsene er det en person som presenterer og vurderer f.eks. ei bok, en utstilling, en film, en konsert eller et dataspill. Kommentar: Kommentaren er en meningsytring. Den som skriver bør ha solid kunnskap om temaet, og gjerne formidle en sterk mening for at kommentaren skal være interessant. Kronikk: En kronikk er en større, seriøs artikkel i en avis eller et tidsskrift om et aktuelt emne. Kronikken er ofte skrevet av en person som ikke er ansatt i avisen. Leserbrev: Leserbrev er skriftlige meningsytringer fra publikum. De kan handle om alt mulig, fra store verdensproblemer til de minste irritasjoner. Petit: Petit er en personlig, lett, kåserende betraktning, ofte humoristisk. Notis: Notisen er en kort nyhetsmelding. Poenget skal være så kortfattet som mulig og presenteres i første setning. Vi skal finne svar på spørsmålene: Hvem, hva, hvor, når, hvordan og hvorfor. Nyhetsartikkel: En nyhetsartikkel forteller om en aktuell hendelse. Utvelgelsen av hendelsen styres av nyhetskriteriene (Se side 27). Nyhetsartikkelen består av tittel (overskrift), ingress og brødtekst. Reportasje: En reportasje er en utdypende nyhetsartikkel fra et miljø eller en begivenhet. Reportasjen inneholder ofte flere sjangrer, f.eks. referat, intervju og nyhetsartikkel. En reportasje forutsetter i utgangspunktet at journalisten er til stede og rapporterer fra noe hun har observert. Feature: Journalisten skildrer både hva hun ser, hører, lukter og opplever. Leseren skal gjennom feature oppleve hvordan det er å være der. Journalisten viser hva som skjer, hun forteller ikke om det. Don t tell it, show it! Feature skrives ofte i presens. Alt som skrives skal være sant. Intervju: Intervju er både en egen sjanger og en arbeidsmetode. Arbeidsmetoden bruker vi for å skaffe opplysninger i ulike sammenhenger. I sjangeren intervju, skiller vi mellom saksintervju og portrettintervju. Referat: Referatet forteller om noe som har funnet sted. Journalisten refererer de forskjellige kildene, eller forteller om en sak, så objektivt som mulig. Historiens vinkling og innhold bestemmes i stor grad av kildene. Enquête: Enquête er en rundspørring med samme, helst aktuelle, spørsmål til flere. De som blir spurt, blir gjerne presentert med bilde. Eks: Fem på gata. Les mer om sjangrer på Avis i skolen: 5

6 6 miljøjournalisten

7 Om Miljøstatus i Norge er informasjonsbanken for alle som har spørsmål om norsk natur og miljø. Målet er at alle slags miljøfakta skal være lette å finne - og lette å bruke. Du finner: fakta om miljøtilstand, hva som påvirker den og politiske målsettinger kart og figurer som viser tilstanden i ditt nærmiljø og for hele landet artikler som gir deg bakgrunnen for tall og trender Tema På miljostatus.no finner du temaartikler om alle viktige miljøemner; dyr og planter, friluftsliv, kulturminner, vannforurensning, miljøgifter og mye mer. Du får gjennomgang av tilstanden, konsekvenser, drivkrefter, påvirkning og tiltak. Kart På kartsidene kan du sjekke natur- og miljøtilstanden for Norge som helhet, fylket ditt eller lokalmiljøet. Du kan for eksempel finne kart som viser utbredelse av dyr og planter, kulturminner, vernede naturområder, områder som er sikret for friluftsliv, steder som er belastet med kjemikalier eller forurens-ning. Du kan også sammenligne informasjon av ulike typer. Grafer På miljostatus.no finner du grafiske framstillinger av det meste fra de store hovedtendensene og helt ned på detaljnivå. Du kan laste ned data og lage dine egne grafer og tabeller, der du selv velger hvilke faktorer du ønsker å sammenligne. Se hvordan det går Det er satt en del politiske miljømål på en lang rekke områder. Vi skal redusere luftforurensninger, sikre kulturminner, bli kvitt de verste miljøgiftene og stanse tapet av biologisk mangfold. Men hvordan går det? På miljostatus.no er alle målene samlet på ett sted og det er enkelt å sjekke hvordan vi ligger an i forhold til de målene som er satt. Miljøstatus i Norge oppdateres og kvalitetssikres av: Direktoratet for naturforvaltning, Norsk Polarinstitutt, Riksantikvaren, Statens forurensningstilsyn, Statens strålevern, Fylkesmannen i alle landets fylker. 7

8 Journalistikk Kommunikasjon klima

9 Våtere, varmere og villere? Middeltemperaturen globalt og i Norge stiger. Resultatet kan bli at vi får ekstremvær som flom, hetebølger og ekstrem tørke oftere og med høyere intensitet. Utsatte landområder vil forsvinne under vann når havnivået stiger. I andre områder vil ørkenen spre seg. Naturområder og jordbruket endres. Arter kan utryddes. Sykdommer kan spre seg raskere. I Norge vil vi få mildere vær og mer nedbør, men somrene på Østlandet kan bli tørrere. Les mer på 1 Journalistikk: Kommunikasjon Har du opplevd å bli misforstått når du forsøker å si noe? Kommunikasjon kan være vanskelig. Mennesker av ulik alder, kjønn, yrkesbakgrunn, utdanning og kultur vil kunne oppfatte kommunikasjonen ulikt fordi tegn, fakter, ord og uttrykk kan ha ulike meninger. Kommunikasjonens formål er inkludering og deltakelse i et fellesskap. Den er avhengig av både egne og andres kunnskaper og erfaringer. Kjernen i kommunikasjonen er at det blir overført budskap fra sender til mottager. Vi skiller mellom personlig kommunikasjon og massekommunikasjon. I vårt samfunn får vi informasjon gjennom aviser, bøker, radio, TV, internett, ukeblader m.m. Det kalles massekommunikasjon. Det vi leser i aviser, ser på TV og hører på radio snakker vi med hverandre om. Oppgaver 1. Alle snakker om været, men ingen gjør noe med det. Forskere mener at vi har gjort noe med været. Vi ser tydelige tegn på menneskeskapte klimaendringer: Jorden har fått hetetokter, orkanen Katrina i USA i 2005, isen i polområdene smelter, og vi opplever snøfattige vintre. Skriv en fortelling fra fremtiden; Den siste isbjørnen på Svalbard. (Isbjørner utryddes dersom havisen blir borte). 2. I følge meteorologer og forskere kommer været til å bli våtere, varmere og villere. Hva mener de med det? Hvordan vil du merke det? Hva kan du gjøre for å begrense klimagassutslipp? Se etter tips og klimatester i media og på nettsteder (for eksempel dagspressen, klimaloftet.no, mittklima.no) 3. I mange land har mennesker måttet flykte fra hjemmene sine fordi det ikke var mer vann i elven eller det var blitt så forurenset der de bodde. Skriv en artikkel om hvem som rammes hardest av klimaendringene. Spørsmål du kan stille deg som journalist: - Hvilke kilder til menneskeskapte CO2-utslipp finnes? - Hva skjer ved drivhuseffekten? - Hvilke naturlige variasjoner er det versus menneskeskapte klimaendringer? - Hvorfor øker utslippene av klimagasser? 9

10 Journalistikk Layout dyr og planter 10

11 Ut med fjellrev, inn med villsvin? De siste årene har menneskene påvirket den norske naturen sterkt. Lokale særtrekk i natur og dyreliv har blitt utvisket, og arter har blitt utryddet. Nesten 4000 arter er på den norske rødlista over truede arter. Noen fremmede arter etablerer seg og gjør stor skade. Selv om bildet kan se dystert ut, har noen arter vist framgang de siste 10 til 20 årene. Norge har som nasjonalt mål å stanse tapet av biologisk mangfold innen år Les mer på Journalistikk: Layout Layout skal fange oppmerksomhet og uttrykke mediets profil. Følgende elementer fanger vår oppmerksomhet: 1. Bilder, grafikk, ikoner 2. Titler 3. Undertitler, tekst 4. Annonser, bildetekster 5. Mellomtitler 6. Logo, dato, osv. 2 Bedre lesbarhet, mer ryddighet og sterkere prioritering av stoffet er stikkord for moderne presentasjonsjournalistikk. Oppgaver 1. Noen dyrearter forsvinner, de finner vi på rødlista (se Andre flytter seg og sprer seg til nye områder hvor vi ikke vil ha dem fordi de truer vårt økosystem. Hva er de største truslene mot truede arter? Tenk deg at du er journalist og har fått i oppgave av lokalavisen å lage en reportasje om truede arter der du bor. 2. Hent inn fakta og bilder av arter, dvs. planter, dyr, innsekter på land og i vann. Lag en avisside med illustrasjoner, tekst og grafiske fremstillinger som viser hvilke arter det dreier seg om og hvor de finnes. Finn disse eksemplene der du bor. 3. Finn informasjon om hvilke nye arter som er på vei inn i Norge. Skriv en artikkel om hva myndighetene har gjort og hva de har planer om å gjøre for å bekjempe nye arter som er farlige for vårt miljø. 11

12 Journalistikk Journalistiske sjangrer... kjemikalier 12

13 Forgifter du naturen? Vi bruker flere kjemikalier enn tidligere og i flere produkter. Vi har bare god nok kunnskap om et lite antall av dem. Nivåene av velkjente miljøgifter i naturen er på vei ned, men stadig gjenfinnes nye miljøgifter i norsk natur. Tidligere tiders utslipp fra industri og gruvevirksomhet skaper fortsatt forurensningsproblemer enkelte steder. Kjemikalier kan fremkalle kreft, påvirke hormoner, evnen til reproduksjon eller gi akutt forgiftning. Stoffer som er lite nedbrytbare hoper seg opp i miljøet og i næringskjedene. Konsekvensene kan bli alvorlige for både mennesker og dyr. Les mer på 3 Journalistikk: Journalistiske sjangrer og vinklinger Tekstene i en avis kan være skrevet i mange ulike sjangrer. De mest brukte er: leder, anmeldelse, kommentar, kronikk, leserbrev, petit, notis, nyhetsartikkel, reportasje, feature, intervju, referat, enquête. Se side 5. Hva vil du forkusere på når du skriver? Du har følgende muligheter: - sak/fakta - personer som er involvert - årsak - sammenhenger - konsekvenser Oppgaver 1. Nordmenn liker å pusse opp. Skriv en artikkel om miljøvennlige alternativer til de forurensende malings- og lakktypene. Lag også en faktaboks til artikkelen din med oversikt over noen helse- og miljøskadelige kjemikalier. 2. Tenk deg at det på skolen din foregår en diskusjon blant lærere og elever om miljøfarlige produkter. Noen mener de tradisjonelle produktene er det eneste som nytter når man f. eks. skal male eller farge håret. Andre mener de inneholder for farlige kjemikalier og vil heller bruke nye erstatninger. Skoleavisen er opptatt av denne debatten. Skriv enten en artikkel, en petit eller et leserbrev. Det kan tenkes at det ikke bare er på din skole debatten går, men også i lokalavisen. Kanskje det helles ut farlige kjemikalier som igjen forurenser miljøet. Lag en reportasje om bruken av kjemikalier på skolen. Ta bilder, lag intervjuer og hent opplysninger om f. eks. maling eller kjemikalier og virkningen av forurensningen. Kan det også være problemer knyttet til de nye typene produkter? 3. Du har fått i oppgave av avisen din å skrive en sak om kjemikalier og helseskader. Finn ut om det er noen som er spesielt utsatt (f.eks. folkegrupper, geografisk bosted, yrkesgrupper etc.). Bruk en person som eksempel og skriv saken ut fra denne personens opplevelser og erfaringer (personifisering). Finn ut hva skadene er eller var. Har noe blitt gjort for å hindre helseskader på dette området? Husk du skal skrive journalistisk, ikke reklamere for noen av produktene. 13

14 14 Journalistikk Skrivemodellar l l a f v a

15 Søppel for nokon, ressurs for andre Avfallsmengdene aukar. Samtidig gjenvinn vi meir. I dag gjenvinn vi rundt 70 prosent i Noreg. Avfall og avfallshandtering fører til utslepp av klimagassar, tungmetall og andre miljøgifter. For å unngå at miljøgifter endar opp i naturen er det viktig å ta forsvarleg hand om farleg avfall. Ca. 90 prosent av alt farleg avfall blir samla inn. Les meir på Journalistikk: Skrivemodellar 4 Den omvendte pyramiden Det viktigaste kjem i starten. Deretter skriv du stoffet med fallande nyheitsverdi. Champagneglaset/Fisken I prinsippet startar denne modellen som den omvendte pyramiden, med det viktigaste først og så med fallande nyheitsverdi. Men, artikkelen skal ha eit sluttpoeng. Sirkelen Først beskriv du ein eller fleire personar som har noko med saka å gjere (personifisering). Så presenterer du problemet, bakgrunnen for saka og handlinga. Til slutt skriv du som journalist din eigen analyse. Oppgåver 1. a) Lag ei lita historie om ein gjenstand frå han blir laga til han blir kasta, for eksempel kan du følgje livet til mobiltelefonen din. Kanskje delar av han blir brukt i nye produkt? Kanskje nokre av delane er farlege for miljøet? b) Les historia du skreiv for andre. Blei dei interesserte i det du fortalde? Ein liten hugseregel du kan bruke for å lage gode saker, kan vere å få med nokre av desse punkta i historia du skriv: - Konflikt (Auka forbruk kontra meir søppel) - Vesentleg (Avfallsmengda aukar kva har det å seie for miljøet vårt?) - Identifikasjon (Har du vore på ein avfallsplass? Kjent lukta?) - Sensasjon (Visste du at ein kan lage olabukser av resirkulert økologisk bomull?) - Aktuelt (Du har akkurat fått ny mobiltelefon. Kva gjorde du med den gamle?) Tips: Sjå også kriterium for nyheiter i kap. 10, s Gjenbruk og avfall som ressurs. Finn eksempel på ny bruk av brukte ting. Leit etter kunstverk, klede, møbel m.m. som er laga av gamle ting. Kva for ting er brukte? Kva har dei blitt brukte til før? Kva slags materiale er det? Korleis er tinga produserte? På kva måte har gjenbruk verdi for bevaring av miljøet? Korleis blir avfall gjenbrukt i fattige delar av verda? Bruk opplysningane du finn og skriv ein artikkel om temaet. 3. Tenk deg at du skal skrive eit lesarbrev om avfallssortering eller gjenvinning. Kanskje du kan følgje desse fasane i arbeidet: a. Idé (Kvifor er det viktig med avfallssortering?) b. Samle inn stoff (Er det avfallssortering i din kommune?) c. Organisere stoffet (Kva er viktigast å formidle?) d. Skrive teksten 15

16 Journalistikk Oppbygging av en avisartikkel friluftsliv friluftsliv 16

17 Oppgaver 5 Journalistikk: Oppbygging av en avisartikkel Tittelen: Er det første du ser. Ingressen: Kommer etter tittelen. Her får du hovedpoenget i teksten, gjerne i litt større og fetere skrift enn i brødteksten. By-line: Forteller hvem som har tatt bildet og har rettighetene til det, samt hvem som har skrevet teksten. Mellomtittel: Forklarer hovedpoenget i avsnittet og skaper oversikt i teksten. Avsnitt: Deler opp brødteksten. Avsnitt starter noen ganger med en mellomtittel. Brødteksten: Er hoveddelen av teksten. Brødteksten kan deles opp i avsnitt. Billedtekst: Forteller som regel hvem som er på bildet og hvor det er tatt. Bilder: Bilder krever oftest en billedtekst. Skitt fiske, bading eller skitur? Om lag 90 prosent av Norges befolkning deltar i friluftsliv. Tidligere drev vi mye med jakt og fiske. I dag er turgåing, soling og bading mest populært. Veksten i deltakelsen blant de eldre aldersgruppene har stoppet opp. Selv om mange av de aller yngste deltar aktivt, er det en tendens til at ungdom svikter de tradisjonelle friluftsaktivitetene. Friluftsliv og kontakt med naturen gjør det lettere å forstå viktigheten av natur- og miljøvern. Les mer på Når teksten er ferdig fra journalisten, skal journalister og typografer sette dette opp for presentasjon i avisen. 1. Gå ut på tur en søndag med notatblokken din. Sett deg ved en sti eller et annet sted hvor folk ferdes. Noter alt du ser, hører og lukter. a) Ut fra notatene dine skriver du en petit eller en feature med friluftsliv som tema. b) Bruk de samme notatene som ramme rundt en artikkel om allemannsretten. Undersøk om allemannsretten er truet i din kommune eller finn et annet eksempel fra pressen eller internett som dreier seg om allemannsretten. - Hva gjør myndighetene for å sikre allemannsretten? - Hva med kyst- og strandsoner? - Hvordan er kommunens arealplanlegging? 2. Skriv en artikkel ut fra champagneglassmodellen med tema: a) En flott dag ute. b) Områder sikret for allmenne friluftslivsformål c) Allemannsretten. d) Samfunnsendring og aktiviteter truer naturen. 3. Skriv en artikkel eller et leser-innlegg til et tidsskrift for friluftsliv eller jakt- og fiske hvor du skriver om at du ikke får fisk lenger der du pleide å få mye napp før. Drøft om sur nedbør kan være årsaken. Er noe gjort fra myndighetene eller frivillige for å bedre situasjonen? 17

18 kulturminner 18 Journalistikk Pressens oppgaver

19 Kulturminner og kulturmiljøer er spor vi mennesker har satt etter oss. Bygninger, gravhauger, gjenstander, miljøer og trekk i landskapet kan fortelle oss om menneskers liv og virke gjennom tidene. En rekke verdifulle kulturminner er fredet. Likevel forsvinner rundt en prosent av kulturminnene årlig. Disse er uerstattelige. Vi mister viktig kunnskap ved hvert tap. Tidligere ble først og fremst enkeltstående monumenter og praktbygninger vernet. I dag legges det større vekt på å bevare hele kulturmiljøer og kulturminner knyttet til vanlige menneskers liv og virke. Les mer på 6 Journalistikk: Pressens oppgaver Pressen skal informere og være aktør i demokratiet, kritisere og kontrollere (4. statsmakt). Den skal også skape debatt og underholde. Spennende spor fra gamle dager? Pressen setter saker på dagsorden. Den opptrer av og til som selvstendig politisk aktør. Det kan komme til syne gjennom såkalt kampanjejournalistikk. Et eksempel på dette kan være en artikkelserie som tar for seg utrydningstruede dyrearter. Oppgaver 1. Gå gjennom byen/bygda så sakte som om du hadde med ei skilpadde i ei snor ta deg tid! lær å se! Se etter gamle bygninger, husfasader etc. Noter deg inntrykkene du får. Finn historien. Finn ut hva som er mest interessant i notatene dine. Kanskje du har oppdaget en husfasade du har gått forbi i full fart tidligere. Hvor gammel er den? Er bygningen et kulturminne? Er den fredet? Vær detektiv og let etter det du mangler. Hvor kan du evt. finne flere svar på spørsmålene dine? Skriv saken for avisa. 2. Hva er Verdensarvlista? Finn norske steder som er på lista. Lag en artikkel eller artikkelserie hvor du tar for deg et eller flere av disse stedene. Beskriv det: hva slags sted er det, hvor er det, hva er gjort for å bevare det? Ta kontakt med myndighetene for å finne ut om videre planer for stedene. 3. Gå inn på eller no og finn et kulturminne du syns er fint. Det kan være et gammelt hus, en bro, en gravhaug, ruin, et monument eller et helt miljø. Du kan også lete i turistbrosjyrer eller i bøker. Når du har valgt et kulturminne lager du en reportasje eller en feature med tekst og bilder om ditt kulturminne. (Les om sjangrer på side 5) Hent inn så mange opplysninger som mulig før du sorterer og velger ut hva du skal ha med. Husk kildekritikk(se side 31) - Er det gjort tiltak for bevaring? - Hvem har vedtatt bevaring? - Har din kommune noen bevaringsplan? - Hvordan ivaretas kulturminnene nasjonalt? Finn bilder du vil bruke. Hvis du ikke fotograferer selv må du finne ut hvem fotografen er eller hvem som har opphavsrett til bildet og spørre om lov til å bruke det. 19

20 Journalistikk Kva er journalistikk? luftforureining luftforureining luftforureining luftforureining luftforureining 20

21 Lufta er for alle? Luftkvaliteten i Noreg er generelt betre enn på 90-talet. Likevel plagar lokal luftforureining mange i dei større byane. Luftforureining kan gi oss luftvegsplagar, hjarte- og karsjukdommar og kreft. Grenseverdiar for lokal luftforureining blir overskride kvar vinter. Ozon nær bakken er også eit miljøproblem. Høge nivå kan føre til skadar på helse, vegetasjon og materiale. I periodar, særleg om sommaren, kan nivåa kome over anbefalte grenseverdiar. Forureiningar blir førte med luftstrømmar frå Europa og fell ned som sur nedbør og miljøgifter. Meir på 7 Journalistikk: Kva er journalistikk? Journalistikk er nyheits- og faktaformidling. Nyheitene blir sette inn i ein samanheng slik at folk forstår kva som skjer, og sjølve kan gjere seg opp ei meining om saka. Journalistikken må vere lettfatteleg og enkel å forstå med eit klart og enkelt språk. Grafiske framstillingar og bilete kan gjere komplisert stoff enklare å forstå. Pressa skal overvake myndigheiter, næringsliv og andre maktpersonar og må vere uavhengig av dei ho skal passe på. Litteratur er kunsten å skrive noko som blir lese to gongar. Journalistikk er å skrive noko som straks blir forstått. G.K.Chesterton Oppgåver 1. Ta ein titt ut av vindauget, eller gå ut, lytt og kjenn på luktene. Er lufta klar og rein? Kva luktar det? Er det frisk luft å puste i? Er luftforureining eit problem? Er folk plaga? Kva meiner myndigheitene? Kva er gjort for å forbetre forureiningsplaga? Kva kan bli gjort? Om det ikkje er noko plagsam luftforureining der, kan du finne ut om det har vore det før og om noko har blitt gjort. Skriv ned observasjonane dine i stikkordsform på ei blokk. Lag ein artikkel om luftkvalitet i nærmiljøet ditt. Skriv om helseeffektar av luftforureining. (Piggdekk og svevestøv) 2. Utvid arbeidet i oppgåve 1 til å bli anten ein artikkelserie eller ein reportasje om luftforureining generelt. Da må du gå vidare med undersøkingsarbeidet ditt og finne ut om globale problem. Dei same spørsmåla er framleis aktuelle. 3. Du har fått i oppdrag av avisa di å skrive ein artikkel om alternative drivstoff for bilar og bussar. Det kan blant anna vere utvunne frå søppel eller bli laga av planteolje. Undersøk kva som er i bruk, kva det blir forska på, og kva for planar som finst for bruk av miljøvenleg drivstoff i: A) Ditt lokalmiljø B) Nærmaste store by C) Noreg D) Andre land Finn ut kva pressa har skrive om saka. Diskuter dette i klassa. 21

22 naturområde 22 Journalistikk Bilete

23 Kvar blei det av villmarka? For hundre år sidan var rundt halvparten av arealet i Noreg villmarksprega. Nå er det knapt 12 prosent igjen. Samanlikna med andre land i Europa, er likevel store delar av naturen i Noreg nokså intakt. Dette gjeld først og fremst nordlege delar av landet og fjellområda. I låglandet i sørlege delar av Noreg er naturen sterkt påverka av menneskeleg aktivitet. Her er mange vegetasjonstypar truga, og mange arter står i fare for å bli utrydda. Held denne utviklinga fram, vil mykje av vårt biologiske mangfald bli borte. Meir på Journalistikk: Bilete Meir på wwww.avisiskolen.no 8 Foto og illustrasjonar fungerer som blikkfang og interessevekkarar, og kan fortelje ei historie eller vere ein kommentar. 1. Reportasjebiletet/situasjonsbiletet er tatt når hendinga skjer og har ofte ein dramatisk effekt. 2. Illustrasjonsbiletet er tatt etter at hendinga har funne stad og syner verknadene av ei hending. 3. Gjenkjenningsbiletet/arkivbiletet blir brukt for å skape interesse ved å syne personar, miljø eller noko som lesaren kjenner att. Husk at manipulerte bilete ikkje skal brukast i samanheng med dokumentarstoff eller i nyheitsreportasjar fordi journalisten er avhenging av tillit. Eventuelle manipulerte bilete skal merkast tydeleg. Oppgåver 1. Du har hørt utsegna Om 25 år er det ikkje meir regnskog att! og vil skrive ein artikkel om det. Er det sant? Kven har sagt det? Kan du stole på det? Start med å samle inn faktastoff, og vel kva du vil ha med. Skriv artikkelen. Finn eit bilete som illustrerer artikkelen din. Skriv ein tekst til biletet som bl.a. seier kvar biletet er frå og kven som er fotografen. Husk opphavsretten. 2. Kulturlandskapet er i endring. Kva blir gjort for å halde kulturlandskapet i hevd? Finn gamle bilete, for eksempel i bøker eller på museet, eller frå eit naturområde i nærleiken av der du bur. Ta bilete av same staden i dag. Har området endra seg? Lag ei sak om dette temaet. Bruk både tekst og bilete. 3. Korleis skal ein ta vare på naturen, og samtidig sikre mat til alle menneska? Drøft dette etiske dilemmaet i ein kronikk. Drøft uttrykket berekraft. 23

24 Journalistikk Skriveprosessen 24 polarområdene olarområdene

25 Hvor ble det av all isen? Arktis er ikke lenger en upåvirket villmark. Flere enn turister besøker Svalbard årlig. Klimaendringene oppleves spesielt sterkt i disse områdene. Gjennomsnittlig årstemperatur har økt om lag dobbelt så mye som i resten av verden de siste tiårene. Breer på Svalbard smelter og temperaturen i permafrosten øker. Nivåene av miljøgifter er urovekkende høye i isbjørn, ismåke, polarmåke og andre arter. Miljøgiftene transporteres med luft- og havstrømmer fra sør. Antarktis er i langt mindre grad påvirket av klimaendringer og miljøgifter. 9 Journalistikk: Skriveprosessen Å skrive er en prosess Det er så mye å skrive om. Et godt tips er å velge ut et emne. Det vi skriver skal så utløse bilder hos leseren (Don`t tell it. Show it!). Still deg selv spørsmålene: Hva er det jeg vil fortelle? Hvorfor vil jeg fortelle det? Hva skal leseren min kunne, føle etc. etter å ha lest artikkelen min? Les mer på Den journalistiske skriveprosessen kan deles inn i fem faser: 1. Idéfase. Gode journalister jobber mer eller mindre bevisst med skriveideer hele tiden. 2. Innsamlingsfase. Innsamling av fakta fra ulike kilder som venner og familie, oppslagsverk, internett, offentlige etater og registre, tidsskrifter og andre medier. 3. Struktureringsfase. Stoffet struktureres, vinkles og fokuseres slik at du får fram det du ønsker å si. 4. Skrivefase. Kutt ut alt som ikke direkte berører saken og som kan være av liten interesse for leseren. 5. Korrigeringsfasen. Skrivefeil, vanskelig språk og annet som gjør artikkelen vanskelig tilgjengelig rettes opp. Les gjerne høyt for andre. Oppgaver 1. Case om miljøgifter i Arktis: Miljøgifter påvirker polarmåkene slik at de endrer atferd. De bringer mindre mat tilbake til reiret og ungene dør. Arten utryddes. Skriv en artikkel om problemet. Finn ut hvilke miljøgifter som bli transportert til Arktis og hvordan de påvirker miljøet. Hvordan blir giftstoffene brukt? Hvem slipper dem ut, og hvordan kommer de til Arktis? 2. Hva tenker du på når du hører at halvparten av dagens havnivåstigning skyldes at innlandsisen i Antarktis og på Grønland samt mindre breer i fjellområdene smelter. Den andre halvdelen skyldes termisk utvidelse (varmt vann tar større plass enn kaldt vann). Noter ned dine tanker og skriv et innlegg. 3. Tren på den journalistiske skriveprosessen med utgangspunkt i at havet stiger med en meter. Hvilke konsekvenser får det? 25

ALT HENGER SAMMEN MED ALT. Et arbeidshefte for skolen med informasjon, forslag til tiltak og oppgaver til undervisningen

ALT HENGER SAMMEN MED ALT. Et arbeidshefte for skolen med informasjon, forslag til tiltak og oppgaver til undervisningen ALT HENGER SAMMEN MED ALT Et arbeidshefte for skolen med informasjon, forslag til tiltak og oppgaver til undervisningen 2 Klimahefte: Alt henger sammen med alt Innholdsfortegnelse 02 Forord 04 Klimakvote

Detaljer

ALT HENGER SAMMEN MED ALT. Et arbeidshefte for skolen med informasjon, forslag til tiltak og oppgaver til undervisningen

ALT HENGER SAMMEN MED ALT. Et arbeidshefte for skolen med informasjon, forslag til tiltak og oppgaver til undervisningen ALT HENGER SAMMEN MED ALT Et arbeidshefte for skolen med informasjon, forslag til tiltak og oppgaver til undervisningen 2 Klimahefte: Alt henger sammen med alt 1: Innholdsfortegnelse 3 Innholdsfortegnelse

Detaljer

SKRIV! Et arbeidshefte om journalistikk, språk og skriveglede. bokmål. www.avisiskolen.no

SKRIV! Et arbeidshefte om journalistikk, språk og skriveglede. bokmål. www.avisiskolen.no ! www.avisiskolen.no Et arbeidshefte om journalistikk, språk og skriveglede bokmål Oppmerksomhet og respons. For han og henne. avis i skolen 3 Innhold hjelp til skriveglede den gode skrivetreneren intervjuteknikk

Detaljer

Avisheftet mitt UBOKMÅL. Avis - et massemedium. Pressens rolle mediekunnskap journalistikk oppgaver aktuelle temaer

Avisheftet mitt UBOKMÅL. Avis - et massemedium. Pressens rolle mediekunnskap journalistikk oppgaver aktuelle temaer Avisheftet mitt Avis - et massemedium Pressens rolle mediekunnskap journalistikk oppgaver aktuelle temaer UBOKMÅL 2 Avisheftet mitt Takk for at du tar i bruk dette heftet! Vi håper at innholdet skal bidra

Detaljer

AVISHEFTET MITT AVIS ET MASSEMEDIUM BOKMÅL. Pressens rolle Mediekunnskap Journalistikk Aktuelle tema Oppgaver

AVISHEFTET MITT AVIS ET MASSEMEDIUM BOKMÅL. Pressens rolle Mediekunnskap Journalistikk Aktuelle tema Oppgaver AVISHEFTET AVIS ET MASSEMEDIUM MITT Pressens rolle Mediekunnskap Journalistikk Aktuelle tema Oppgaver BOKMÅL U INNHOLD Bli kjent i avisen...3 Journalistikk handler om virkeligheten...4 Journalistisk arbeidsprosess...5

Detaljer

Avisheftet mitt INFORMERE KRITISERE DEBATTERE UNDERHOLDE ANNONSERE. Avis - et massemedium BOKMÅL

Avisheftet mitt INFORMERE KRITISERE DEBATTERE UNDERHOLDE ANNONSERE. Avis - et massemedium BOKMÅL Avisheftet mitt Avis - et massemedium INFORMERE KRITISERE DEBATTERE UNDERHOLDE ANNONSERE M BOKMÅL 2 Avisheftet mitt Til læreren Avisenes sammensatte tekster med variert stoff, gir elevene god mulighet

Detaljer

Lærerveiledning til Avisheftet mitt M

Lærerveiledning til Avisheftet mitt M Lærerveiledning til Avisheftet mitt M Innhold Forord... s 2 Aviser i Norge... s 3 Bilder og illustrasjoner... s 10 Bli kjent i avisen... s 4 Lag din egen forside... s 11 Nyhetsartikkel... s 5 Avissjangrer...

Detaljer

Vinklet Vinklet virkelighet

Vinklet Vinklet virkelighet Vinklet Vinklet virkelighet virkelighet om avisjournalistikk Journalistikk er å beskrive virkeligheten. Men hvilken virkelighet? Virkeligheten er statsministerens hår. Virkeligheten er stortingsvalget.

Detaljer

VITE VILLE KUNNE. MILJØKOMMUNIKASJON som FORANDRINGSKRAFT INSPIRASJONSHEFTE

VITE VILLE KUNNE. MILJØKOMMUNIKASJON som FORANDRINGSKRAFT INSPIRASJONSHEFTE VITE VILLE KUNNE MILJØKOMMUNIKASJON som FORANDRINGSKRAFT INSPIRASJONSHEFTE 2 Innhold Bakgrunn 3 Kommuniser mer, kommuner 4 Ti hindringer ti utfordringer 5 Vite, ville, kunne 9 Medvirkning 10 Gode eksempler

Detaljer

MED UNDRING SOM DRIVKRAFT. Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever

MED UNDRING SOM DRIVKRAFT. Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever MED UNDRING SOM DRIVKRAFT Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever O M D E T T E H E F T E T Hensikten med dette heftet er å gi elever i ungdoms- og videregående skole

Detaljer

II KAPITTELVEILEDNING

II KAPITTELVEILEDNING Innhold I GENERELL DEL 6 Innledning 6 Ressursperm for læreren 6 Elevboka 6 Lettlestutgaven 9 Nettsider 9 Samfunnsfaget i Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2006 9 Læringsstrategier 9 Å være et pedagogisk

Detaljer

Innhold DEL I DEL II DEL III. Innledning... side 4

Innhold DEL I DEL II DEL III. Innledning... side 4 Innhold Innledning... side 4 DEL I Hvem ønsker vi å nå?... side 5 Hvilke kanaler kan vi bruke?... side 6 Mediekanaler... side 7 Nyhetskriterier... side 10 DEL II Hvordan ta kontakt med mediene?... side

Detaljer

VEIVISER I PÅVIRKNINGSARBEID Slik når lokallaget ut med LHLs saker

VEIVISER I PÅVIRKNINGSARBEID Slik når lokallaget ut med LHLs saker VEIVISER I PÅVIRKNINGSARBEID Slik når lokallaget ut med LHLs saker Innhold Hva har vi på hjertet? Del 1: Hvordan skal vi nå fram? Forberedelser 4 Innsikt i viktige dokumenter 4 Lobbyvirksomhet 4 Personlig

Detaljer

OPPGAVER TIL MORGENDAGENS JOURNALISTER

OPPGAVER TIL MORGENDAGENS JOURNALISTER OPPGAVER TIL MORGENDAGENS JOURNALISTER - Bli kjent med Vær varsom-plakaten! Side 2 Kompetansemål: Studentene bevisstgjøres på hvordan en journalist opptrer og tenker i ulike situasjoner. De tar stilling

Detaljer

Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen. Skrive godt

Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen. Skrive godt Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen Skrive godt Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen Skrive godt Skrive godt Utgitt av Nasjonalt folkehelseinstitutt Mars 2010 Forfattere: Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen

Detaljer

Lærerveiledning. Nysgjerrigpermetoden. Vitenskapelig metode til skolebruk. noen ganger sa

Lærerveiledning. Nysgjerrigpermetoden. Vitenskapelig metode til skolebruk. noen ganger sa Lærerveiledning Nysgjerrigpermetoden Vitenskapelig metode til skolebruk iden t r å g or og Hvorgfanger fortkte? noen ganger sa noen Nysgjerrigpermetoden 1 Dette lurer jeg på Tenk ut spørsmål om noe dere

Detaljer

UTREDNING AV UNDERVISNINGSOPPLEGG KLIMA OG ENERGI

UTREDNING AV UNDERVISNINGSOPPLEGG KLIMA OG ENERGI RÆLINGEN KOMMUNE UTREDNING AV UNDERVISNINGSOPPLEGG KLIMA OG ENERGI Desember 2014 2 FORORD Dette dokumentet inneholder en gjennomgang av ulike nettbaserte undervisningsopplegg for skole og barnehage innenfor

Detaljer

Retten til å være meg

Retten til å være meg Retten til å være meg Innledning Introduksjonspakken til Våre rettigheter, vårt ansvar kommer med disse tankene rundt temaet retten til å være meg: Hver enkelt menneske er en unik person. Mange ting, slik

Detaljer

Scientia. vitenskapelig metode i ungdomsskolen Veiledning for lærere og elever. Scientia

Scientia. vitenskapelig metode i ungdomsskolen Veiledning for lærere og elever. Scientia vitenskapelig metode i ungdomsskolen Veiledning for lærere og elever Norges forskningsråd, 2005 Innholdet kan kopieres til undervisningsformål Tittel: Vitenskapelig metode i ungdomsskolen. Veiledning for

Detaljer

Undervisningsopplegg for grunnskolen

Undervisningsopplegg for grunnskolen Bokmål Kulturarven Undervisningsopplegg for grunnskolen Med kulturminner menes alle spor etter menneskelig virksomhet - Vern gjennom bruk - KULTURARVEN Undervisningsopplegg for grunnskolen Utarbeidet av

Detaljer

Mediehuset Valdres og www.hedalen.no - konkurrenter, supplementer eller samarbeidspartnere?

Mediehuset Valdres og www.hedalen.no - konkurrenter, supplementer eller samarbeidspartnere? 1 Mediehuset Valdres og www.hedalen.no - konkurrenter, supplementer eller samarbeidspartnere? 1.1 Innledning Her møtes en tradisjonsrik lokalavis og et dugnadsdrevet bygdenettsted. 106 års avishistorie

Detaljer

tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet

tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet FORORD Tenk før du deler er et aktivitetshefte for å legge til rette for samtaler med barn på mellomtrinnet om deres sosiale liv

Detaljer

Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner

Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner Informasjonsheftet er utarbeidet av LNU sin arbeidsgruppe for Nord/Sørspørsmål 2011/2012. Informasjonshefte

Detaljer

Medietekster. øvelser i kommunikasjon. Peer Gynt (4. akt) Man skal ej læse for at sluge, men for at se, hvad man kan bruge

Medietekster. øvelser i kommunikasjon. Peer Gynt (4. akt) Man skal ej læse for at sluge, men for at se, hvad man kan bruge Medietekster øvelser i kommunikasjon Man skal ej læse for at sluge, men for at se, hvad man kan bruge Peer Gynt (4. akt) Veiledningsside Hvordan bruke heftet? Heftet er organisert slik at første halvdel

Detaljer

Medietekster. øvelser i kommunikasjon. Peer Gynt (4. akt) Man skal ej læse for at sluge, men for at se, hvad man kan bruge

Medietekster. øvelser i kommunikasjon. Peer Gynt (4. akt) Man skal ej læse for at sluge, men for at se, hvad man kan bruge Medietekster øvelser i kommunikasjon Man skal ej læse for at sluge, men for at se, hvad man kan bruge Peer Gynt (4. akt) Veiledningsside Hvordan bruke heftet? Heftet er organisert slik at første halvdel

Detaljer

Innledning. Lykke til med arbeidet!

Innledning. Lykke til med arbeidet! Innledning Hvordan vinner vi kampen om oppmerksomheten? Dette er et stort spørsmål i en støyende mediehverdag, hvor stadig flere kjemper om din og min oppmerksomhet. Samtidig finnes det godt verktøy, som

Detaljer

Organisasjonshåndboka

Organisasjonshåndboka Organisasjonshåndboka Organisasjonsarbeid for unge funksjonshemmede og kronisk syke organisasjonsanalyse rekruttering aktivisering styret arbeidsfordeling arrangementer økonomi utfordringer politisk arbeid

Detaljer

Journalistikk møter innholdsmarkedsføring

Journalistikk møter innholdsmarkedsføring Journalistikk møter innholdsmarkedsføring Nye penger nye utfordringer Jens Barland Rapport fra studie utført for Norsk Journalistlag Innhold Emneord... 1 Forord... 2 1: Innledning... 3 Definisjon av innholdsmarkedsføring...

Detaljer

snakke Det kjennest som å flyge ut i verdsrommet /12 Kjønn er mer enn rosa og blått /34 BLI MER NYSGJERRIG /36 /05 MATEMATIKK /24 hvis veggene kunne

snakke Det kjennest som å flyge ut i verdsrommet /12 Kjønn er mer enn rosa og blått /34 BLI MER NYSGJERRIG /36 /05 MATEMATIKK /24 hvis veggene kunne FORSKNING OG NY KUNNSKAP OM BARNEHAGE Det kjennest som å flyge ut i verdsrommet /12 Kjønn er mer enn rosa og blått /34 BLI MER NYSGJERRIG /36 MATEMATIKK /24 hvis veggene kunne /05 snakke hvis veggene kunne

Detaljer