Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet"

Transkript

1 REGULERINGSPLAN Planbeskrivelse Statens vegvesen Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet Kommune: Sirdal Region sør Kristiansand kontorsted

2

3 Forord Detaljreguleringsplan «Fv. 45 kryss Sinnes samt gang og sykkelveg mot Tjørhomfjellet» fremmes av Statens vegvesen Region sør. Vest-Agder fylkeskommune har ansvaret for fylkesvegene. Den avgjør hvilke prosjekter som skal gjennomføres hvert år og gir politiske føringer for utvikling av fylkesvegene. Prosjekt «Fv. 45 kryss Sinnes samt gang og sykkelveg mot Tjørhomfjellet» er i Stortingsproporsjon 127S ( ) omtalt som delprosjekt i bompengefinansiering av ulike tiltak langs fv. 45. Normalt planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder Statens vegvesen fylkesvegene på vegne av fylkeskommunen. På grunnlag av dette har Statens vegvesen og Sirdal kommune i fellesskap varslet oppstart av detaljreguleringsplan for fv. 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet og utvidelse av næringsområdet. Statens vegvesen har utarbeidet detaljreguleringsplan for samferdselsdelen og Sirdal kommune utarbeider en egen detaljreguleringsplan for næringsområdet i tilknytning til «GP-området» ved Sinnes. I januar 2015 ble det avholdt avklaringsmøte mellom Rogaland og Vest-Agder fylkeskommuner, Gjesdal og Sirdal kommuner, bompengeselskap og Statens vegvesen. Delprosjektet «Fv. 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet» vil bli gitt høy prioritet sett opp mot en del av de andre bompengeprosjektene i porteføljen. Målet med planarbeidet er å skaffe det formelle plangrunnlag for å kunne etablere nytt kryss der fv. 45, fv. 468 og fv. 975 møtes ved Svartevatn i Sinnes, samt gang- og sykkelveg langs fv. 45 på strekningen Svartevatn Beinesvatnet. Statens vegvesen ønsker med dette å oppnå bedre trafikksikkerhet og bedre framkommelighet for alle trafikanter. Framlagt planmateriale består av følgende dokumenter: Reguleringsplankart, datert Reguleringsbestemmelser, datert Planbeskrivelse, datert Risiko- og sårbarhetsanalyse, datert

4 Annet grunnlag som er utarbeidet i forbindelse med planarbeidet fremgår av kapittel 10, referanser. Statens vegvesen har engasjert ViaNova Kristiansand AS som hovedkonsulent for utarbeidelse av detaljreguleringsplanen. I tillegg har Grindaker AS (Landskapsarkitektur) og Rejlers AS (Elektro) inngått i konsulentgruppa. Øvrige medvirkende har vært; Sirdal kommune, Vest-Agder fylkeskommune, Fylkesmannen i Vest-Agder, grunneiere og hytteeiere. Det har vært kontakt med representanter for tilstøtende planområder. Sirdal kommune og Statens vegvesen arrangerte «åpen kontordag» med god oppslutning. Til oppstartmeldingen kom det inn 18 merknader. Kristiansand, Informasjon om prosjektet finnes på disse internettsider: og 3

5 Sammendrag Tiltakets viktigste formål er å bedre trafikksikkerheten og fremkommeligheten i krysset for fv. 45/ fv. 468/ fv. 975 ved Svartevatn. Et annet viktig mål er å gi myke trafikanter et godt og trafikksikkert tilbud på strekningen Svartevatn Beinesvatnet. Som kryssløsning for fv. 45/ fv. 468/ fv. 975 er det foreslått rundkjøring som etableres på en utvidelse av dagens vegfylling i Svartevatn. Fv. 45 i retning Ålgård vil få slakere stigning ut av kryssområdet enn i dag. Det er foreslått ny gang- og sykkelveg langs fv. 45 fra Svartevatn til kryss for Tjørhomfjellet ved Beinesvatnet (ca. 900 m lengde). Gangvegsystemet kobles sammen med eksisterende gangvegsystem langs fv Langs fv. 975 er det regulert tosidig bussholdeplass i nærheten av foreslått rundkjøring. Viktige intensjoner med prosjektet er å sikre best mulig forhold for nærmiljøet og beboere samtidig som det medfører minst mulig ulemper for naturmiljø, kulturmiljø, landskap og naturressurser. Landskapstilpassinger er ivaretatt i samarbeid med landskapsarkitekt. Nødvendige landskapstilpassinger er innarbeidet i planen og bestemmelsene. Bakgrunnen for samferdselstiltaket er Stortingsvedtak om bompengefinansiering av utbygging av fv. 45 i Gjesdal og Sirdal kommuner, jf. Stortingsproposisjon 127 S ( ), punkt 3.7. Her inngår delprosjektet «ombygging av kryss med fv. 468 og fv. 975 ved Sinnes samt bygging av gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet». Vest-Agder fylkeskommune har gjort vedtak om delfinansiering av tiltaket i økonomiplanen for

6 Innhold Forord 2 Sammendrag Bakgrunn for planarbeidet Planprosessen og medvirkning Oppstart av planarbeid Innkomne merknader Fylkesmannen i Vest-Agder, IRS Miljø IKS, Direktoratet for mineralforvaltning, Kommunal arbeidsgruppe, Vest-Agder fylkeskommune, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), John Carsten Sinnes, gnr./bnr. 9/6, Bertha Tjørhom, Solveig Tjørhom Frick og Jan Frick, gnr./bnr. 10/29, Ola Helgeland gnr./bnr. 10/12/1, Arvid Tjørhom, Vigdis Maria Tjørhom og Målfrid Tjørhom, Øyvind Paulsen gnr./bnr. 10/67, Arne Myhrvold m. fl., gnr./bnr. 10/14/1, Asle Ravnås pva. Mulehei hytteeierforening, Kjersti Ødegaard, Målfrid Tjørhom, Frode Vatne, Øyvind Paulsen, Eli H. og Per Andreas Hjetland, Knut Tallaksen, og Mette Gravdal Ravnås, Sirdal Næringsforening, Mulehei hytteeierforening v/ Einar Lura, Tjørhom Grunneigarlag v/ Tor Inge Tjørhom, Bernt Hjalmar Ringodd m/ flere, gnr./bnr. 10/67, Møter Planstatus og rammebetingelser Statlige planretningslinjer, rammer og føringer Overordnede planer Nasjonale planer Fylkeskommunale planer Kommunedelplan Gjeldende reguleringsplaner Reguleringsplaner under utarbeidelse Andre aktuelle planer Beskrivelse av planområdet Planområdet Generelt GP-krysset GP-området Fv Trafikkmengde og fartsgrense Ulykkessituasjon Trafikksikkerhet for myke trafikanter Drift og vedlikehold Kollektivtilbud Tilrettelegging for universell utforming

7 4.8 Grunnforhold Geologi Nærmiljø og friluftsliv Barn og unge Landskap Kulturmiljø Naturmangfold Forurensning Naturressurser Risiko og sårbarhet (eksisterende situasjon) Rasfare Flomfare Støy Fjellskjæringer og rystelser Forurensning i grunn Eksisterende vann- og avløpsanlegg (VA) Eksisterende vegdrenering Eksisterende linjer og kabelanlegg Beskrivelse av planforslaget Planlagt utforming av tiltaket Generelt GP-krysset GP-området Fv Vann- og avløpsanlegg (VA) Vegdrenering Kabel- og linjeomlegging Grunnforhold Planlagt arealbruk Eierforhold Virkninger av planforslaget Risiko- og sårbarhet (ROS) Trafikk Drift og vedlikehold Nærmiljø- og friluftsliv Tilrettelegging for universell utforming Barn og unge Landskap Kulturmiljø Naturmangfold Vegtrafikkstøy Rystelser Konsekvenser for samfunn Folkehelse Utbygging og gjennomføring Andre vurderte løsninger Videre planarbeid Grunnerverv Generelt Plan for ytre miljø

8 8.3 Byggeplan Figurliste Referanser

9 1 Bakgrunn for planarbeidet Hensikten med planarbeidet er å framskaffe det formelle plangrunnlag til å kunne etablere tiltak for å bedre trafikksikkerheten og fremkommeligheten i krysset for fv. 45/ fv. 468/ fv. 975 ved Svartevatn. Et annet viktig mål er å gi myke trafikanter et godt og trafikksikkert tilbud på strekningen Svartevatn Beinesvatnet. I oppstartsmøte ( ) med Sirdal kommune som planmyndighet, ble det avklart at planarbeidet ikke utløser krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven 12-3 tredje ledd jfr. 4-2, og forskrift om konsekvensutredninger. I forslag til detaljreguleringsplan, er det gjennomført en del rapporter og notater som underlag for utformingen av planen. Alle tema som vanligvis behandles i en konsekvensutredning er omtalt. Bakgrunnen for samferdselstiltaket er Stortingsvedtak om bompengefinansiering av utbygging av fylkesveg 45 i Gjesdal og Sirdal kommuner, jf. Stortingsproposisjon 127 S ( ), punkt 3.7. Her inngår delprosjektet «ombygging av kryss med fv. 468 og fv. 975 ved Sinnes samt bygging av gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet». Vest-Agder Fylkeskommune har gjort vedtak om delfinansiering av tiltaket i økonomiplanen for Mulig byggestart er

10 2 Planprosessen og medvirkning 2.1 Oppstart av planarbeid Oppstart av planarbeidet ble varslet ved brev til naboer og offentlige instanser Det ble samtidig annonsert i avisen Agder og på nettsidene og Frist for innspill og merknader var Det ble holdt «åpen kontordag» på Tjørhom grendehus Figur 2-1, varslet plangrense. Det er senere varslet utvidelse av planområdet til berørte parter og offentlige etater Innkomne merknader Statens vegvesen og Sirdal kommune varslet i fellesskap oppstart av detaljreguleringsplan for fv. 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet og utvidelse av næringsområdet. Statens vegvesen har utarbeidet detaljreguleringsplan for 9

11 samferdselsdelen og Sirdal kommune utarbeider en egen detaljreguleringsplan for næringsområdet i tilknytning til «GP-området» ved Sinnes. Ved varsel av oppstart kom det inn 18 merknader. Alle mottatte merknader er oppsummert nedenfor. Statens vegvesen Region sør har kun kommentert innspill og merknader som omfatter og berører denne detaljreguleringsplan (fv. 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet). Resterende vil bli behandlet og kommentert i kommunens plan. Merknader vedrørende varsel om utvidelse av planområdet, er på nåværende tidspunkt ikke mottatt Fylkesmannen i Vest-Agder, Planarbeidet bør skje i samsvar med arealutnyttelse vist i overordnet plan. Naturmangfoldloven 8 til 12 omtaler prinsippene og må ivaretas i arealplanleggingen. Barn og unge, universell utforming skal ivaretas i h.h.t. rundskriv T-2/08 og T-5/99B. Fremmede arter skal gjøres rede for. Det må tas høyde for å begrense risiko for spredning av disse. Det må innarbeides i reguleringsbestemmelsene at tilførte masser skal være fri for frø og plantedeler fra fremmede plantearter. I forhold til vassdrag, anbefales det å trekke alle nye inngrep så langt unna vassdragene som mulig. Det vises til vannressursloven 11 og kantvegetasjon. Forbud mot fysiske tiltak i vassdrag, ref. forskrift FOR nr Tillatelse etter denne kan gis av fylkesmannen (vassdrag med anadrom laksefisk eller kreps) og fylkeskommunen (øvrige vassdrag). Forurensing og inngrep i grunnen må vurderes mot forurensningsforskriften kapittel 2. Ved utfylling i vassdrag må det foretas undersøkelser av sedimenter, naturforhold og biologisk mangfold. Dersom det viser seg behov for tiltak for å begrense forurensning og evt. spredning forutsettes det at dette innarbeides i reguleringsbestemmelsene. Tiltak som mudring eller utfylling i sjø eller vassdrag er i utgangspunktet forbudt, jf. forurensningsforskriften kapittel 22. Evt. søknad om unntak sendes Fylkesmannen. Grenseverdier for støy må overholdes, det vises til Retningslinje T-1442, juli Risiko og sårbarhet: Det er krav om ROS-analyse for planområdet (jf. pbl. 4-3). Eventuelle arealer merkes i planen som hensynssoner med bestemmelser (jf. Pbl. 12-6, 12-7). Vegvesenets kommentar: Planarbeidet er i samsvar med arealutnyttelse vist i overordnet plan. Barn og unge samt universell utforming er ivaretatt så langt det lar seg gjøre. 10

12 Fremmede arter er registrert. Tiltak med tanke på å forhindre spredning av de registrerte artene vil bli redegjort for. Det er tatt inn i regulerings-bestemmelsene at tilførte masser skal være fri for frø og plantedeler fra fremmede plantearter. Overordnet plan har lagt føringer for mulighet for tiltak i vassdrag. Planarbeidet vil medføre tiltak i vassdrag og det må bestrebes å få til en detaljert reguleringsplan slik at det ikke blir behov for detaljplan av vassdragsinngrepene. Det vil bli søkt Fylkesmannen om tillatelse til utfylling i Svartevatn og Beinesvatn. Undersøkelse av sedimenter i Svartevatn og Beinesvatn er gjennomført i januar Støytiltak blir ivaretatt. Se egen støyrapport IRS Miljø IKS, Det vises til prøveprosjekt på nedgravde hyttecontainere i Suleskar som har vist seg å være vellykket med tanke på praktisk bruk og estetikk. Denne type tømmestasjoner ønskes innført flere steder, blant annet på areal nord for GPkrysset. Avkjøring til området som i dag benyttes, er ikke optimal med kryssing i sving og relativ dårlig sikt. Det er ønskelig å komme i dialog for å knytte dette opp mot planarbeidet i forbindelse med samferdselstiltaket eller næringsområdet. Vegvesenets kommentar: Innspillet behandles i kommunens reguleringsplan Direktoratet for mineralforvaltning, DMF kan ikke se at tiltaket kommer i konflikt med registrerte mineralressurser og har derfor ingen merknader til oppstartsvarselet. Vegvesenets kommentar: Innspillet tas til orientering Kommunal arbeidsgruppe, Arbeidsgruppa har fokus på 2 hovedutfordringer, nr. 1 - krysset og nr. 2 - trafikksikkerheten foran butikk og bensinstasjon. Beste kryssløsning er 4-armet rundkjøring plassert så langt ut i bukta at stigning fordeles på lengre strekk. Angående trafikksikkerhet viser gruppen til skisse fra 2008 hvor gjennomgangstrafikk legges utenom dagens butikkområde. Gruppa mente dette forslaget ikke var tilstrekkelig fremtidsrettet og at det er en bedre løsning å legge vegen utenom sentrum - på fylling i vann. Dette er fortsatt gruppens syn. 11

13 Ved utvikling av næringsområdet har det stor betydning at man finner gode løsninger for inn- og utkjørsel. Viktig at fremtidige planer for gang- og sykkelveg mellom GP-området og Tjørhom tas hensyn til. Ønsker vurdert tunnelalternativ fra Beinesvatnet. Masse fra tunnelen kan benyttes til utfylling i vannet. Viser til målsetting i de kommunale planer angående utvikling. Vinterstid er det betydelig ferdsel av skiløpere og snøscootere over Svartevatn. Det foreslås en mindre bro/ kulvert i vegen som ligger på fylling i vannet. Den kan benyttes til båttrafikk på sommeren. Tilstrekkelig areal for snørydding Fremtidsrettet løsning for renovasjon/ søppelhåndtering. Vegvesenets kommentar: Innspillet tas til orientering med følgende kommentar: Avsatte midler fra Stortingets bompengevedtak setter begrensninger for samferdselstiltakets omfang. I stortingsprop. går det fram av utbyggingsplanen at det til delprosjekt «Fv. 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet» er avsatt/tildelt 20 millioner kr. Fylkeskommunen har i økonomiplan avsatt 5 millioner kr i tillegg. (Beløp i 2010-kroner.) Arealer til næring og utvikling av området behandles i kommunens reguleringsplan Vest-Agder fylkeskommune, Vest-Agder Fylkeskommune har ingen merknader til det igangsatte planarbeidet og opplyser at interesser i planarbeidet vil i hovedsak være knyttet til regionale samferdselsinteresser, trafikksikkerhet, forskrift om fysiske tiltak i vassdrag og forholdet til kulturminner og kulturmiljø. Regionplan Agder 2020 har som målsetting om et tilpasset og velfungerende transportnett med høy satsing på trafikksikkerhet for alle trafikanter. Viktig å legge til rette for gang- og sykkelveg. Hovedfokuset vil være å få på plass rundkjøringen. Utfylling og tiltak i vann og vassdrag kan utløse søknadsplikt etter «Forskrift om fysiske tiltak i vassdrag». Dette må avklares med saksbehandler. Det er i dag ikke registrert automatisk fredete kulturminner på land og potensialet for funn vurderes som relativt lite. Det er ikke nødvendig å foreta særskilte registreringer. Dersom det ved tiltak i marka oppdages kulturminner skal arbeidene stanses og straks meldes Vest-Agder Fylkeskommune v/ fylkeskonservatoren. Planområdet omfatter arealer i vann og saken er videresendt Norsk Maritimt museum. Norsk Maritimt Museum varslet i epost om behov for registrering. Planen kan først behandles når en uttalelse til kulturminner i vann foreligger. 12

14 Vegvesenets kommentar: I planen reguleres gang- og sykkelveg og rundkjøring. Utfylling og tiltak i vann utløser søknadsplikt iht. tilbakemelding fra Fylkesmannen. Det er opprettet kontakt mellom Fylkesmannen og Statens vegvesen. Det skal søkes til Vest-Agder fylkeskommune iht. forskrift om fysiske tiltak i vassdrag. Norsk Maritimt Museum gjennomførte befaring den 28. oktober 2014 og konkluderte i egen rapport 24. november 2014 følgende: Det ble ikke gjort funn av vernede eller automatisk fredete kulturminner etter Kulturminneloven under de marinarkeologiske registreringene i Svartevatn og Beinesvatn. Store deler av strandsonen i de to vannene er allerede utfylt, og det er begrenset fare for konflikt med kulturminner i disse områdene. Museet har derfor ingen innvendinger til planen Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Berørte vassdrag må identifiseres og merkes av på plankartet og anbefales regulert til formålet «bruk og vern av sjø og vassdrag». Det bør i planen gjøres en konkret vurdering og begrunnelse for byggeavstand mot vassdrag. Planlegges det tiltak som berører vassdrag må konsekvensene av dette beskrives som grunnlag for evt. vurdering etter vannressursloven og vannforvaltningsforskriften. Østre del av planområdet kan være utsatt for jord og flomskred, aktsomhetskart på Skredutsatte områder skal vises som hensynssone i plankartet og tilknyttes best. som ivaretar sikkerheten, TEK 10. Det vises ellers til retningslinjer 2/2011 via lenken Sjekkliste for vurdering av tema vedlagt. Hvis planarbeidet berører noen av temaene, skal NVE ha planen på høring. NVE ønsker at det går tydelig fram hvilke vurderinger og konklusjoner som er gjort. Vegvesenets kommentar: Vassdrag er regulert til formål «bruk og vern av sjø og vassdrag». Byggeavstand (bygninger) til vassdrag er ikke relevant i denne planen, men aktuelt i kommunens reguleringsplan. Verken Svartevatn eller Beinesvatn er regulert. Området sørvest for GP-krysset og området ved vika i Beinesvatn kan være utsatt for «jord og flomskred», og er sjekket ut av geolog. Det anses ikke som nødvendig å gjøre tiltak i forhold til skred på veg fra områdene. Sjekklisten utløser flere «ja» og planen sendes til NVE på høring John Carsten Sinnes, gnr./bnr. 9/6, Sinnes har festetomter i næringsområdet. Det må avsettes plass til 20 private p- plasser som ikke krever mer snøbrøyting enn i dag. 13

15 Ber om at plangrense i nordøstre hjørne trekkes sørover til K`en i Suleskar da vedkommende har en ubebygd tomt like utenfor plangrensen og ønsker ikke næringsområde like inntil. Nevner at IRS planlegger nedgravde søppelkonteinere i samme område som parkeringsplass. Ikke kommet noe konkret etter befaring høsten Vegvesenets kommentar: Varslet planavgrensning i nordøstre hjørne, følger formålsgrensen for næringsareal i overordnet plan. I forslag til reguleringsplan, trekkes denne grensen mot sør. Parkeringsareal og søppelhåndtering behandles i kommunens reguleringsplan Bertha Tjørhom, Solveig Tjørhom Frick og Jan Frick, gnr./bnr. 10/29, Foreslår rundkjøring ved avkjørsel til Tjørhomfjellet slik at farten reduseres. Ekspropriert p-plass skal dekke parkering for til sammen 24 hytter, ber om at denne ikke reduseres da hyttene ikke har noen andre steder å parkere. Gnr./bnr. 10/29 har smal stripe fra p-plass til Beinesvatnet, sammenhengende eiendom ønskes beholdt. Ingen har vegrett over gnr./bnr. 10/29. Ber om at det ikke legges inn avkjørsler fra fv. 45 mellom p-plass og avkjørsel til Mulehei. Hytte på gnr./bnr. 10/29 brukes mye og det er svært interessant å beholde hytta, selv om vegen eventuelt kommer nærmere. I plan for Svartvassåsen er det lagt inn gangveg/skiløype over gnr./bnr. 10/29. Dette ble det protestert på og utbygger ble nektet enhver form for arbeid på dette. Vegvesenets kommentar: Vegskjønn fra herredsretten i 1975 angir parkeringsplass for 16 biler. Det er ikke spesifisert hvilke hytter eller bruks-/festenummer som kan benytte plassene. Parkeringskapasitet for 16 biler ivaretas i reguleringsplanen. Det er ikke regulert inn avkjørsel mellom p-plass og avkjørsel til Muleheia. Hytta beholdes. I forslag til reguleringsplan legges det til rette slik at det kan etableres sti langs fv. 45 fram til tryggere krysningspunkt som bnr./bnr. 10/29 bør benytte Ola Helgeland gnr./bnr. 10/12/1, Har plass på stor p-plass, men bruker egen liten p-plass som er etablert etappevis over flere år, rommer i dag 3 biler. Hvis etablering av gang- og sykkelveg blir på nordsiden av fv. 45 vil det forsvinne p-plasser, både egen privat og felles p-plass, disse må erstattes. 14

16 Nytt hyttefelt på øvresiden bør ha mulighet for å romme p-plasser for de gamle hyttene på øvresiden. Dette vil avlaste stor p-plass. Primært ønske/krav er å beholde p-plass i bakken og fortsatt åpning i autovernet. Forutsetter trase for sti ned bakken som før. I så fall kanskje fornuftig sikkerhetsmessig å ha åpning i autovernet. Vegvesenets kommentar: Felles p-plass blir opprettholdt, men plassering endres noe. Den private p-plassen som er ulovlig etablert, blir stengt. Tilstøtende planforslag for Svartvassåsen har foreløpig ikke avsatt parkering til noen av de eksisterende hyttene på sørsiden av fv. 45. Det legges til rette for ny gangadkomst Arvid Tjørhom, Mottatt epost med 6 vedlegg. Oppfordrer til å tenke på tvers av etatene og fremme en samlet plan for GP-krysset, Industriområdet ved Svartevatn og gang- og sykkelveg Svartevatn-Tjørhom. Viser til hvordan dette er gjort på Voss. Vedlegg 1- Forslag til tunnel i pilotprosjektet om GP-krysset, trase over Svartevatn, tunnel gjennom Svartvassåsen og ut på fv. 45 vest for avkjørsel til Tjørhomfjellet. Foreslår at «deler av den gamle vegen fra GP og opp til Beinesvatnet nyttes til gangog sykkelveg, bussparkering og resten til trafikken ned fra Tjørhomfjellet og til GP». Vedlegg 2 er tilnærmet likt som vedlegg 1 og merket med «notat som var med i kommunevedtaket». Vedlegg 3: Kart som viser forslag beskrevet i vedlegg 1, 2 og 5. Vedlegg 4: Ortofoto som viser forslag til arealer for næringsområder, fyllingskant og tunneltrase. Vedlegg 5 er tilnærmet likt som vedlegg 1 og 2. Vedlegg 6 fv. 45 GP-krysset: Vegvesenet må tenke nytt. Forslaget løser utfordringer rundt masser og masseforflytning. Viktig å tenke langsiktig med tanke på at Sørlandsrådet har kommet på banen med å få Brokke-Suleskard som helårsveg. Forsand kommune arbeider også med forslag til tunnel fra Frafjord til Forsand. Ved bruk av bompenger må brukerne få lov til å bestemme hva pengene skal brukes til. Vegvesenets forslag er ikke framtidsretta, men to skritt tilbake. Vegvesenet ser ut til å planlegge slik at de får mest mulig penger for minst mulig arbeid og tanker rundt praktiske løsninger er fraværende. 15

17 Vegvesenets kommentar: Innspillet tas til orientering med følgende kommentarer: Avsatte midler fra Stortingets bompengevedtak setter begrensninger for samferdselstiltakets omfang. I stortingsproposisjonen går det fram av utbyggingsplanen at det til delprosjekt «Fv. 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet» er avsatt/tildelt 20 millioner kr. Fylkeskommunen har i økonomiplan avsatt 5 millioner kr i tillegg. (Beløp i 2010-kroner.) NB: Nevnte Sørlandsrådet er Sørlandsutvalget (statlig oppnevnt) som har sett på næringsutvikling i landsdelen og foreslått stamveg Oslo-Stavanger via rv. 9. Rapport «Sørlandet i verden verden på Sørlandet» (2013) Det er utarbeidet grovt kostnadsoverslag for tunnelalternativene, beløpende til mellom 250 og 300 millioner 2014-kroner. Det ble orientert om overslaget i TLMmøte Vigdis Maria Tjørhom og Målfrid Tjørhom, Det er blitt sagt mye om at GP-krysset er trafikkfarlig og at det har forekommet mange nestenulykker. Lurer på hvordan nestenulykker defineres og hvem som registrerer de og vil gjerne ha tall på dette. Rive hytter er et stort inngrep, kan ikke se at det vil bedre trafikksikkerhet. Fint å vite hva en tenker gevinsten ville bli. Å legge vegen ut i Svartevatn høres merkelig ut og må være noe av det styggeste løsning som finnes og blir til stor sjenanse for hyttene som ligger i nærheten. Lurer også på om dette medfører mindre trafikk? Vanlig å sette ned farten, skilte farlig kryss, stoppskilt, gangfelt, tidlig brøyting og sandstrøing. Tiltak bør være proporsjonale i forhold til gevinsten. Hvor ofte står en i kø og hvor lenge? Flytting av vegen må vel både bli dyrt og tungvint. Sirdal kommune ønsker flere næringsbygg i krysset selv om det andre steder allerede står tomme bygg av denne typen. Ikke registrert behov, men Sirdal kommune ber om forslag til aktiviteter for å fylle byggene. Krysset blir enda mer trafikkert og det er vanskelig å se logikken i dette. Finnes det ikke fastlandsareal slik at en ikke behøver å ødelegge vann og landskap? Utvidelse av eksisterende områder for eksempel ved Hyttebutikken, Sirdal bygg og/ eller Fjellstova. Vegvesenets kommentar: Det er ingen kartlegging av nestenulykker, men innenfor planområdet er det kartlagt 4 personskadeulykker, 3 av dem nær dagens butikk og kryss. Ulykker registreres av Statens vegvesen i STRAKS-registeret. Planlagt tiltak vil gi en bedre løsning av krysset slik at trafikken flyter bedre. Etablering av gang- og sykkelveg vil gi trygge forhold for de myke trafikantene. Dette vil gjøre området foran butikk og bensinstasjon samt langs fv. 45 mer trafikksikkert, men det gir ikke mindre trafikk. Det er heller ikke målsettingen. Næringsområder vil bli behandlet i kommunens reguleringsplan. 16

18 Øyvind Paulsen gnr./bnr. 10/67, Foretrekker utvidelse kun på nordsiden av fv. 45 og gang- og sykkelveg etablert på sørsiden av fv. 45. En utvidelse på nord- og sørsiden av eks. trase vil medføre at det blir vesentlig brattere mellom hytte og veg og medfølgende fare for at barn og/eller akebrett kan falle/skli/renne ned i kjørebanen. Det vil bli nødvendig med støttemur og ny stiadkomst. En utvidelse på sørsiden vil i så stor grad berøre eiendommen at den ikke kan brukes og må innløses, forutsetter markedsverdi. Mer fremtidsrettet og betydelig sikrere løsning å bygge tunnel mellom Beinesvannet og Svartevannsstranden. Denne løsningen er den beste og det mest foretrukne alternativet. Kostbar, men kanskje mulig å forlenge dagens bompengeordning? Vegvesenet kommentar: Det blir et mindre inngrep på eiendom i forbindelse med planlagt avkjørsel til Svartevassåsen. Gang- og sykkelvegen er foreslått på nordsiden av fv Arne Myhrvold m. fl., gnr./bnr. 10/14/1, Ønsker primært gangvegen på sørsiden av fv. 45, og ønsker ikke bilveg nærmere sin hytte. Hvis gangveg etableres på nordsiden, bes det om at det sørges for god tilkomst til hytte. Ber også om at det tas tilstrekkelig hensyn slik at utkjøring fra p-plass blir trygg. Vegvesenet kommentar: Innspillet tas til orientering med følgende kommentar: Gang- og sykkelvegen legges på nordsiden av fv. 45. Fv.45 i dette området flyttes litt nærmere eiendommen. Tilkomst forbedres og utkjøring fra p-plass ivaretas Asle Ravnås pva. Mulehei hytteeierforening, Kjersti Ødegaard, Målfrid Tjørhom, Frode Vatne, Øyvind Paulsen, Eli H. og Per Andreas Hjetland, Knut Tallaksen, og Mette Gravdal Ravnås,

19 Innspillet inneholder 3 forslag i prioritert rekkefølge: Alternativ 1: fv. 45 må legges i tunnel, eks. veg mellom GP og Tjørhomfjellet blir da gang- og sykkelveg med tilkomst til hyttene. Fremtidsrettet forslag, tunnel føres inn i svingen før bommen og kommer ut ved Sinnesvatnet nedenfor GP, illustrert med bilde. Beste løsning for alle, men den dyreste. Alternativ 2: kulvertløsninger langs eksisterende trase hvor kulverter plasseres på strategiske plasser langs vegen som gjør at farlige bratte områder over vegen sikres. Sykkel-/gang-/ turskiveg legges til dels over vegen på taket til kulverten med for eksempel lys. Promoterer tur, undertrykker trafikk - illustrert med bilde. Alternativ 3: tur og sykkelveg langs fv. 45. Dette medfører betydelig utvidelse av vegen som vil påvirke de nærmeste tomtene på begge sider av vegen flere hytteeiere vil være i konflikt. Hytter på sørsiden av vegen har vernet aktivitetene slik at ikke barn renner ut på vegen samt passer på at ikke snøblokker (ved rydding av tak) raser ned på vegen. Påkreves skikkelig rassikring. Forslaget synes som rimeligste, men også mest ødeleggende for området. Eks. avkjørsler må ivaretas. Tre av hytteeierne har kommentert ytterligere, en i form av egen e-post (67/10) mens de to andre har kommentert følgende: Fra hytte 10/101 Alt. 1 = beste løsning. Alt. 2 kan være uheldig for deres hytte og ønsker evt. utredet i forkant av en avgjørelse. Alt. 3 medfører mest støy og uro, har erfart knuste vinduer fra snøfreser. Hvis dette blir alternativet så må det lages god skjerming og sikker adkomst. Hytte 10/91 ligger så nært at sikkerhet må ivaretas ved en evt. utbedring, bratte siden må sikres for ras og for myke brukere. Antar at dette ikke har vært på dagsorden tidligere tilleggskostnad? Vegvesenets kommentar: Innspillet tas til orientering med følgende kommentar: Gang- og sykkelveg er foreslått på nordsiden av fv. 45. Angående innspill fra hytte 10/101 vises det til pkt og 6.3. Angående innspill fra hytte 10/91: Foreslåtte tiltak i planen berører ikke eiendommen Sirdal Næringsforening, Viser til grunnlag og mål for planarbeidet hvor det i «Kultur og utviklingsplan » er vist til GP-krysset som et viktig utviklingsområde benevnt som «et regionalt reiselivssentrum med variert servicetilbud» hvor det skal legges til rette for handels-, service- og informasjonssenter. Kommunedelplanen legger til rette for videre utvikling i området ved å innvinne areal ved fylling i Svartevatn. Mål for den trafikale delen er å sikre at kryssområdet ved Svartevatn og gang- og sykkelveg får god fremkommelighet og god trafikksikkerhet for alle trafikanter. Viktig å påpeke at med dette forstås også en trafikksikker løsning forbi butikkområdet, noe som går fram av SVV sin skisse høsten

20 Innspill trafikal del: må finne gode løsninger hoved-utfordringene som er nr. 1- selve krysset, krappe svingen og bratte stigningen. Nr. 2 er sikkerhet og ulykkesrisiko forbi dagens butikk. Løses med etablering av rundkjøring på fylling tilstrekkelig langt ut i bukta og at ny veg for gjennomfartstrafikken går på fylling i vannet. Illustrert på oversiktstegning. Viktig at det legges opp til mulighet for avog påkjøring også øst for fremtidig sentrumsområde. Forslaget viser gang- og sykkelveg i undergang under fv. 45 for å ivareta fremtidig gang- og sykkelveg til Tjørhom. Forslaget må videreutvikles og optimaliseres, SNF har ikke hatt ressurser til dette. Vedlagt forslag er beregnet til å ha en kostnad på ca. 38 millioner kr., det må tidligst mulig avklares mulighet for supplering av finansieringen. Innspill nærings-/ sentrumsdel: det må reguleres inn så mye areal til næringsformål som mulig for å legge grunnlag for langsiktig og ønsket utvikling for området som kan gjennomføres etappevis. Viktig å regulere inn boliger leiligheter i 2. og 3. etasje. Må reguleres inn tilstrekkelige parkeringsarealer. Vannspeil og strandområde vil være et positivt innslag i et fremtidig sentrumsmiljø. Det må legges til rette for gode løsninger mht. snø samt skiløpere og snøscootere som kommer til butikken for å handle. Må gis mulighet for sikker kryssing i kulvert/ under bro som kan kombineres med bruk for båter om sommeren. Tilrettelagt turistinformasjon må etableres i området. Det videre arbeidet må avklare muligheter for tilgang til fjellmasse/ stein så nært området som mulig. Vegvesenets kommentar: Avsatte midler fra Stortingets bompengevedtak setter begrensninger for samferdselstiltakets omfang. I stortingsprop. går det fram av utbyggingsplanen at det til delprosjekt «Fv. 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet» er avsatt/tildelt 20 millioner kr. Fylkeskommunen har i økonomiplan avsatt 5 millioner kr i tillegg. Vedrørende utfyllinger for veg i vann, fremgår omtrentlig kostnadsnivå av «Overordnet kostnadsoverslag for tunnelløsning ved Sinnes \11\. Arealer til næring og utvikling av området behandles i kommunens reguleringsplan Mulehei hytteeierforening v/ Einar Lura, Ref. pågående planprosess har det til styret i Mulehei hytteeierforening kommet innspill angående nedsettelse av farten i området. Dette forutsettes å ville inngå i den videre planprosessen. 19

Prosjekt: Fv. 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet

Prosjekt: Fv. 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet REGULERINGSPLAN Høringsutgave Statens vegvesen Prosjekt: Fv. 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet Planbeskrivelse Kommune: Sirdal Region sør Kristiansand kontorsted 22.11.2016 Forord

Detaljer

Planbeskrivelse DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR.149 BNR.7 - MØGEDAL I LINDESNES KOMMUNE.

Planbeskrivelse DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR.149 BNR.7 - MØGEDAL I LINDESNES KOMMUNE. Planbeskrivelse DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR.149 BNR.7 - MØGEDAL I LINDESNES KOMMUNE. 22.09.2017 Bakgrunn. Reguleringsarbeidet utføres av Pål Dalhaug AS og Ing. Geir Gjertsen AS, for grunneier Kjell Olav

Detaljer

Planbeskrivelse. Fv. 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet. Dato:

Planbeskrivelse. Fv. 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet. Dato: Fv. 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet Dato: 14.03.2017 Forord Detaljreguleringsplan «Fv. 45 kryss Sinnes samt gang og sykkelveg mot Tjørhomfjellet» fremmes av Statens vegvesen

Detaljer

Region nord, avdeling Finnmark

Region nord, avdeling Finnmark Region nord, avdeling Finnmark 1. Forord Statens vegvesen legger med dette fram forslag til planprogram på reguleringsplan for gangog sykkelveg langs rv. 93 Lakshusbakken Skillemo i Alta kommune. Planprogrammet

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING RINGSAKER KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING Sluttbehandles i: Kommunestyret ArkivsakID: JournalpostID: Arkiv: Saksbehandler:

Detaljer

Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a

Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a Alvdal kommune Vedtatt av Kommunestyret i Alvdal 31.08.17, sak 57/17. PLAN INNHOLD 1 Bakgrunn... s 3 1.1 Hensikten med

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/ Side 1 av 5 sider Meråker kommune Arkiv: 2016001 Arkivsaksnr: 2016/98-7 Saksbehandler: Bjørn Gunnarsson Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/16 02.06.2016 Planid 2016001 Reguleringsplan

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Felt B1 - Farevassknuten I Åseral kommune PlanID:

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Felt B1 - Farevassknuten I Åseral kommune PlanID: Innledning/bakgrunn; Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Felt B1 - Farevassknuten I Åseral kommune PlanID: 076 14.06.2016 Ing. Geir Gjertsen AS, har på vegne av Ole Tommy Egenes, utarbeidet forslag

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 24. juni 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 50/6 Saksmappe: :2011/554-5 Saksbehandler: :JHO Dato: 29.12.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato PS 6/12 Plan- og Bygningsrådet 27.01.12 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Statens vegvesen. E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy mellom Kirkekrysset og fv. 551. Grunnlag for valg av løsning som skal reguleres

Statens vegvesen. E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy mellom Kirkekrysset og fv. 551. Grunnlag for valg av løsning som skal reguleres Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Kvitsøy kommune Saksbehandler/innvalgsnr: Bjørn Åmdal - 51911460 Vår dato: 19.10.2011 Vår referanse: 2011/032186-031 E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

Planomtale for planid Detaljregulering for Næringsområde 14, Voll Klepp kommune. Datert: Revidert:

Planomtale for planid Detaljregulering for Næringsområde 14, Voll Klepp kommune. Datert: Revidert: Planomtale for planid 7060 Detaljregulering for Næringsområde 14, Voll Klepp kommune Datert: 08.05.2017 Revidert: 30.05.2017 Plankart Eiendoms- og eierforhold Planområdet omhandler følgende eiendommer:

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2015p081e08 17/ Dato:

Saksframlegg. Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2015p081e08 17/ Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2015p081e08 17/2121-12 Dato: 21.09.2017 DETALJREGULERING - LANGBAKKEN 54-60 MED ADKOMST NY HØRING/OFFENTLIG ETTERSYN Vedlegg: 1. Plankart

Detaljer

ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR DEL AV NESBYEN SENTRUM - 1. GANGS BEHANDLING

ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR DEL AV NESBYEN SENTRUM - 1. GANGS BEHANDLING Arkivsak-dok. 16/00221-1 Saksbehandler Jan Erik Tilghman Saksgang Teknisk utvalg 01200904 - ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR DEL AV NESBYEN SENTRUM - 1. GANGS BEHANDLING Saken avgjøres av: Teknisk utvalg

Detaljer

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 1 INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 5. KONSEKVENSER SOM SKAL BELYSES 6. RISIKO OG SÅRBARHET Vedlegg: Oversiktskart

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen Modum kommune Postboks 38 3371 VIKERSUND Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region sør Arne Gunnar Sem - 32214457 2014/023341-004 2014/1501

Detaljer

ENDRING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR FELT K13 RÅDHUSVEGEN 7 OG 9, RINGVEGEN 12, 14 OG 16.

ENDRING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR FELT K13 RÅDHUSVEGEN 7 OG 9, RINGVEGEN 12, 14 OG 16. PLANBESKRIVELSE ENDRING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR FELT K13 RÅDHUSVEGEN 7 OG 9, RINGVEGEN 12, 14 OG 16. Utarbeidet av: KB Arkitekter AS v/mette Paulsen Datert: 18.10.2017 Side 1 av 7 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Reguleringsendring. Planbeskrivelse. Fortau langs fv 885 Sandnes. Hadsel kommune. Region nord Harstad kontorsted Dato: rev

Reguleringsendring. Planbeskrivelse. Fortau langs fv 885 Sandnes. Hadsel kommune. Region nord Harstad kontorsted Dato: rev Reguleringsendring Planbeskrivelse Fortau langs fv 885 Sandnes Hadsel kommune Region nord Harstad kontorsted Dato:02.06.16 - rev. 21.06.16 Forord Gjeldene reguleringsplan for «Del av Sandnes» - «Trafikksikkerhetstiltak

Detaljer

Fv 8 - Vesterøya - fortau - Kilura detaljregulering offentlig ettersyn

Fv 8 - Vesterøya - fortau - Kilura detaljregulering offentlig ettersyn PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Arkivsak-dok. 201504859-18 Saksbehandler Nina Malo Saksgang Møtedato By- og miljøutvalget 25.08.2016 Fv 8 - Vesterøya - fortau - Kilura detaljregulering

Detaljer

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås.

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås. II Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås.) Planbeskrivelse til reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9/5 Planens

Detaljer

Masseuttak og -deponi på Drivenes

Masseuttak og -deponi på Drivenes TT ANLEGG AS Regulering av Masseuttak og -deponi på Drivenes i Vennesla kommune PLANPROGRAM TIL KONSEKVENSUTREDNING Ortofoto fra GIS-line Dokumentnr -01 Versjon 00 Utgivelsesdato 11112010 Utarbeidet Kontrollert

Detaljer

Plannr _01 Utleggelse av forslag til reguleringsplan til offentlig ettersyn i perioden 7.mai 20.juni 2014, Frist for merknader 20.juni.

Plannr _01 Utleggelse av forslag til reguleringsplan til offentlig ettersyn i perioden 7.mai 20.juni 2014, Frist for merknader 20.juni. Datert Innkomne merknader Forslagsstillers kommentar Kommune ns kommenta rer 26052014 Rogaland fylkeskommune, seksjon for kulturarv Da det tidligere er registrert flere automatisk freda kulturminner/kulturminnefelt

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier Planprogram for Gang-/sykkelvei Ormlia-Lohnelier Utarbeidet av Søgne kommune Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 2 Situasjonsbeskrivelse... 3 3 Planprosessen... 4 4 Status i arbeidet så langt... 4 5 Forutsetninger

Detaljer

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling Planbeskrivelse Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og

Detaljer

Statens vegvesen. Reguleringsplanforslag Rema kryssområde. Offentlig ettersyn.

Statens vegvesen. Reguleringsplanforslag Rema kryssområde. Offentlig ettersyn. Statens vegvesen Adresseliste Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region nord Wibeke Knudsen / 48224371 15/200273-13 18.12.2015 Reguleringsplanforslag Rema

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Parsell 1 strekker seg fra Felleskjøpet og fram til kryss Bossekopveien/Strandveien, en strekning på ca. 550 meter.

SAKSFREMLEGG. Parsell 1 strekker seg fra Felleskjøpet og fram til kryss Bossekopveien/Strandveien, en strekning på ca. 550 meter. SAKSFREMLEGG Saksnummer: 14/2288-16 Arkiv: PLNID 20140003 Saksbehandler: Håvard Alexander Hagen Sakstittel: VEDTAK DETALJREGULERING AV GANG OG SYKKELVEG LANGS STRANDVEIEN, BOSSEKOPVEIEN OG KIRKEBAKKEN

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE Plannavn Reguleringsendring for deler av Stensmoen Boligfelt Plantype Områderegulering Nasjonal PlanID 163620140002 Planstatus Planforslag

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor a/s Hålogaland Kraft AS FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE Planbeskrivelse Reguleringsplan for Art Gym Siden 0 hålogaland plankontor

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende).

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). <Bilde> PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). INNHOLDSFORTEGNELSE REGULERINGSPLAN FOR. - PLANBESKRIVELSE Side - 2 - av 9 1. INNLEDNING

Detaljer

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5-5 Arkiv: L12 OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN Forslag til vedtak: 1. Kommunen vedtar

Detaljer

PLANBESKRIVELSE TIL OMRÅDEREGULERING FOR VALLEMOEN I LINDESNES KOMMUNE

PLANBESKRIVELSE TIL OMRÅDEREGULERING FOR VALLEMOEN I LINDESNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE TIL OMRÅDEREGULERING FOR VALLEMOEN I LINDESNES KOMMUNE. 30.05.2015 Bakgrunn. Reguleringsarbeidet utføres av Pål Dalhaug AS og Ing. Geir Gjertsen AS, for Lindesnes kommune. Formålet med

Detaljer

Representant Benedikte Nilsen (H) stilte spørsmål om hun var inhabil i saken pga. tidligere sak vedr. Ole Otterslad.

Representant Benedikte Nilsen (H) stilte spørsmål om hun var inhabil i saken pga. tidligere sak vedr. Ole Otterslad. Saksprotokoll - Kommuneplanutvalget 13.04.2016 Behandling: Befaring foretatt. Representant Benedikte Nilsen (H) stilte spørsmål om hun var inhabil i saken pga. tidligere sak vedr. Ole Otterslad. Kommuneplanutvalget

Detaljer

Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune

Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune Innledning/bakgrunn; Ing. Geir Gjertsen AS og Pål Dalhaug AS har for Audnedal kommune, utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan for Lunden boligfelt.

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

Reguleringsplan G-/S-veg Ydse-Fleskhus, Verdal kommune 1

Reguleringsplan G-/S-veg Ydse-Fleskhus, Verdal kommune 1 Reguleringsplan G-/S-veg Ydse-Fleskhus, Verdal kommune 1 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Planstatus... 3 4 Beskrivelse av planområdet... 4 5 Eiendomsforhold... 4 6 Kommunalteknikk...

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Lund Østre, gnr/bnr 177/717 m.fl., detaljregulering, gang- og sykkelveg, saksfremlegg sluttbehandling

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Lund Østre, gnr/bnr 177/717 m.fl., detaljregulering, gang- og sykkelveg, saksfremlegg sluttbehandling Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 28.01.2016 Sak: 11/16 Tittel: Saksprotokoll: Lund Østre, gnr/bnr 177/717 m.fl., detaljregulering, gang- og sykkelveg, saksfremlegg sluttbehandling Resultat: Behandlet

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Plankartets dato: 4.6.2014 Bestemmelsenes dato: 29.4.2015

PLANBESKRIVELSE Plankartets dato: 4.6.2014 Bestemmelsenes dato: 29.4.2015 Detaljreguleringsplan GS -veg Lunde Farsund Radio Fv 651 Farsund kommune PLANBESKRIVELSE Plankartets dato: 4.6.2014 Bestemmelsenes dato: 29.4.2015 1. Innledning har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan

Detaljer

Planbeskrivelse reguleringsplan for fv. 834 Parkering Korsvika

Planbeskrivelse reguleringsplan for fv. 834 Parkering Korsvika Planbeskrivelse Fv. 834 Korsvika parkering Bodø kommune Dato: 18.03.13 Dato for høring: 01.02 15.03.13 Dato for kommunestyrets vedtak: Innhold Planbeskrivelse... 1 1 Innledning... 2 2 Bakgrunn for planforslaget...

Detaljer

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE 28.JUNI 2013 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Reguleringsplan for Skaret. Eie Trafikkanalyse Oppdragsnummer:

Detaljer

Kommunedelplan med konsekvensutredning Fv. 283 Rosenkrantzgata Åpent møte på Øren skole

Kommunedelplan med konsekvensutredning Fv. 283 Rosenkrantzgata Åpent møte på Øren skole Kommunedelplan med konsekvensutredning Fv. 283 Rosenkrantzgata 29.6.2016 Åpent møte på Øren skole 1 Åpent møte om planlegging av Rosenkrantzgata Dagens hovedtema er forslaget til Planprogram Hele prosessen

Detaljer

DETALJ- REGULERINGSPLAN FOR GNR 9 BNR 1 FNR 269 OG 313, SAMISK HELSEPARK PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART

DETALJ- REGULERINGSPLAN FOR GNR 9 BNR 1 FNR 269 OG 313, SAMISK HELSEPARK PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART 2015 DETALJ- REGULERINGSPLAN FOR GNR 9 BNR 1 FNR 269 OG 313, SAMISK HELSEPARK PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 05.06.2015 Navn på plan: Detaljregulering for Gnr 9 bnr 1 fnr 269

Detaljer

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04.

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04. Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/553-7033/2015 Saksbehandler: Stein Erik Watne Dato: 24.04.2015 Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole

Detaljer

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010 BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE Aug. 2010 Reguleringsplan Bjørnang Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD 2 BAKGRUNN / PLANSTATUS 3 PLANPROSESS 4 PLANBESKRIVELSER 4.1

Detaljer

VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R56 HANESTAD VEGKRYSS RV 3. Saksnr. Utvalg Møtedato 30/13 Formannskapet /13 Kommunestyret

VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R56 HANESTAD VEGKRYSS RV 3. Saksnr. Utvalg Møtedato 30/13 Formannskapet /13 Kommunestyret Side 1 av 5 Rendalen kommune SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 12/1133-11 Saksbehandler: Erin Sandberg VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R56 HANESTAD VEGKRYSS RV 3 Saksnr. Utvalg Møtedato 30/13 Formannskapet 10.04.2013 15/13

Detaljer

Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser. Juni 2012

Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser. Juni 2012 Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser Juni 2012 Dato: Juni 2012 Rev: August 2012 Sammendragsrapport Tittel: Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Løyningsknodden hyttefelt I Åseral kommune 26.06.2014 Rev.18.11.14, 21.01.15 og 14.04.

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Løyningsknodden hyttefelt I Åseral kommune 26.06.2014 Rev.18.11.14, 21.01.15 og 14.04. Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Løyningsknodden hyttefelt I Åseral kommune 26.06.2014 Rev.18.11.14, 21.01.15 og 14.04.15 Innledning/bakgrunn; Ing. Geir Gjertsen AS og Pål Dalhaug AS har for

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet DETALJREGULERING FOR RV 70 SAGHØGDA MEISINGSET

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet DETALJREGULERING FOR RV 70 SAGHØGDA MEISINGSET Tingvoll kommune Økokommunen bedre løsninger for mennesker og miljø Arkiv: 20120005 Arkivsaksnr: 2012/1247-33 Saksbehandler: Roar Moen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 12.05.2014 DETALJREGULERING

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbeskrivelse Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-29 Arkivkode: 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1. Bakgrunn Grua Bygg AS arbeider med planer for utbygging av

Detaljer

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Gidske Houge, tlf 37013760 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2013/5461 / 29 Ordningsverdi: 09062013-17 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret

Detaljer

DETALJREGULERING FOR Vangslia. i Oppdal kommune - PLANBESKRIVELSE -

DETALJREGULERING FOR Vangslia. i Oppdal kommune - PLANBESKRIVELSE - DETALJREGULERING FOR Vangslia i Oppdal kommune - PLANBESKRIVELSE - Dato:5.3.2014 Revisjonsdato(er): 1 0 Innholdsfortegnelse 0 Innholdsfortegnelse...2 1 Planens bakgrunn og formål...3 1.1 Hvorfor fremmes

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING SJØTOMTA

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING SJØTOMTA Sjøtomta AS PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING SJØTOMTA Namsos kommune 11.11.13 2 INNHOLD 1. SAMMENDRAG... 3 2. BAKGRUNN... 4 3. PLANPROSESSEN... 4 4. PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER... 4 5. BESKRIVELSE AV

Detaljer

Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet

Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet REGULERINGSPLAN Statens vegvesen Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet ROS - analyse Kommune: Sirdal Region sør Kristiansand kontorsted 25.02.2015 DETALJPLANPLAN FOR

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget REGULERINGSPLAN FOR GATA - BUTIKK OG BOLIGER Rådmannens innstilling: I medhold

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 172/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 31.08.2015 DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS

Detaljer

Grunneier/utbygger: Tor Arne Larsen, Nes terasse 7, 1394 Nesbru og John Ludvik Larsen, Reistadlia 24, 1394 Nesbru.

Grunneier/utbygger: Tor Arne Larsen, Nes terasse 7, 1394 Nesbru og John Ludvik Larsen, Reistadlia 24, 1394 Nesbru. REGULERINGSPLAN FOR ARNKVÆRN NEDRE OMRÅDEREGULERING PLANBESKRIVELSE 1 Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Tilrettelegge for næringsbebyggelse. 1.2 Forslagstiller, plankonsulent Grunneier/utbygger: Tor Arne

Detaljer

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM Beregnet til Planforum Dokument type Presentasjon Dato 06-09-2013 STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM I KONGSVINGER KOMMUNE Revisjon 01 Dato 2013/09/04 Utført av Eva Vefald

Detaljer

Reguleringsplan for Lerberg i Hokksund PLANBESKRIVELSE

Reguleringsplan for Lerberg i Hokksund PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for Lerberg i Hokksund PLANBESKRIVELSE 1. INNLEDNING 1.1 Reguleringssaken Øvre Eiker kommune har utarbeidet forslag til regulering av Lerbergområdet i Hokksund. Figur 1 : Planområdet på

Detaljer

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 17/

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 17/ R-315 Detaljreguleringsplan for Nordby barnehage Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 17/00842-10 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø Rådmannens innstilling: I medhold

Detaljer

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter 2013 Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter SØNDERGAARD RICKFELT AS 05.03.2013 Innhold 1.0 INNLEDNING... 3 2,0 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 3 2.1 Formålet... 3 2.2 Oppstartsmøte... 4 3.0 PLANSITUASJON...

Detaljer

Mulighetsstudie for kryssing av Glomma.

Mulighetsstudie for kryssing av Glomma. Mulighetsstudie for kryssing av Glomma. Presentasjon av ulike alternativer og status for rv. 22. Statens vegvesen region øst. Oslo 12.12.2012. Edgar Sande Disposisjon: Status for rv. 22; Isakveien-Garderveien.

Detaljer

Reguleringsplan for Ørnvika på Frei, Kristiansund kommune PLANOMTALE

Reguleringsplan for Ørnvika på Frei, Kristiansund kommune PLANOMTALE Reguleringsplan for Ørnvika på Frei, Kristiansund kommune PLANOMTALE Juni 2009 FORORD Frei kommune ønsket å regulere et område i Ørnvika for å legge til rette for næringsareal til Kleven transport og atkomstløsning

Detaljer

Reguleringsplan Grinihagen, Åmot kommune PLANBESKRIVELSE

Reguleringsplan Grinihagen, Åmot kommune PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan Grinihagen, Åmot kommune PLANBESKRIVELSE Ortofoto over sentrale deler av planområdet 1: 5000 arkitektbua a/s revisjonsdato 20.03.09 side 1 av 6 1.0 INNLEDNING 1.1 BAKGRUNN Helge Rustad

Detaljer

ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR Fjellstølknatten Beskrivelse og reguleringsbestemmelser

ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR Fjellstølknatten Beskrivelse og reguleringsbestemmelser ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR Fjellstølknatten Beskrivelse og reguleringsbestemmelser Deler av planområdet sett fra området nord for toppen av alpinbakken i Aurdalsåsen. Storstølvegen med avkjørselen

Detaljer

Planbeskrivelse med merknadsbehandling. Reguleringsendring. Fortau langs fv 885 Sandnes. Hadsel kommune

Planbeskrivelse med merknadsbehandling. Reguleringsendring. Fortau langs fv 885 Sandnes. Hadsel kommune Planbeskrivelse med merknadsbehandling Reguleringsendring Fortau langs fv 885 Sandnes Hadsel kommune Region nord Harstad kontorsted Dato: 02.09.2016 Forord Gjeldene reguleringsplan for «Del av Sandnes»

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015 Side 1 av 6 sider Meråker kommune Arkiv: 2014001 Arkivsaksnr: 2014/1018-15 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Detaljer

Informasjon til høringsparter. DETALJREGULERING AMFI VERDAL

Informasjon til høringsparter. DETALJREGULERING AMFI VERDAL Informasjon til høringsparter. DETALJREGULERING AMFI VERDAL Bakgrunn. Solem Arkitektur AS er engasjert av Amfi Bygg Verdal AS til å fremme reguleringsplan (detaljregulering) for utvidelse av AMFI Verdal.

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR KAURSTAD GRUSTAK PLANBESKRIVELSE. 1 Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen. Uttak av grus. 1.2 Forslagstiller, plankonsulent

REGULERINGSPLAN FOR KAURSTAD GRUSTAK PLANBESKRIVELSE. 1 Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen. Uttak av grus. 1.2 Forslagstiller, plankonsulent REGULERINGSPLAN FOR KAURSTAD GRUSTAK PLANBESKRIVELSE 1 Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Uttak av grus. 1.2 Forslagstiller, plankonsulent Grunneier/utbygger: Per Otto Kaurstad, 2630 Ringebu. Plankonsulent:

Detaljer

Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble

Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble Planbeskrivelse Øyvind Amundsgård 02.03.2016 1 1 Bakgrunn Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført av tiltakshaver. Hensikten

Detaljer

Forord. Gang og sykkelveg

Forord. Gang og sykkelveg Forord Statens vegvesen region øst har utarbeidet reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs Rv172 fra Svingen til Fråstad i Fet kommune. Strekningen er 1420 meter og kobles sammen med eksisterende gang

Detaljer

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /16. Arkivsak ID 16/440 Saksbehandler Eva-Mari Rahkola

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /16. Arkivsak ID 16/440 Saksbehandler Eva-Mari Rahkola Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget 05.12.2016 051/16 Arkivsak ID 16/440 Saksbehandler Eva-Mari Rahkola Offentlig ettersyn - detaljreguleringsplan - PID 201404- Sykehusbakken - Vestvågøy kommune

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune

Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune Side 1 av 5 Planbeskrivelse for detaljplan for Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen Kommune Dato: 26.04.2012

Detaljer

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Revidert 04.07.2014 Planbeskrivelse reguleringsplan for Drevsjø barnehage Side 1 1. Bakgrunn Hensikten med planarbeidet er å

Detaljer

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12.

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12. Arkivkode:,, Saksprotokoll Behandlet i: Planutvalget Møtedato: 13.04.2016 Sak: 12/16 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 15/2399 Journalpost: 5695/16 Tittel: SAKSPROTOKOLL - DETALJREGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

Reguleringsplan for gang- og sykkel vei Leland- Engheim for Plan ID

Reguleringsplan for gang- og sykkel vei Leland- Engheim for Plan ID Beskrivelse av prosjektet 2016 Reguleringsplan for gang- og sykkel vei Leland- Engheim for Plan ID 201604 Arkivsak: Vedtak om igangsetting: 1. Bakgrunn og formål for regulering Planområdet hovedprosjektet

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Ramsdalen/Gyråsen hyttefelt I Lindesnes kommune

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Ramsdalen/Gyråsen hyttefelt I Lindesnes kommune Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Ramsdalen/Gyråsen hyttefelt I Lindesnes kommune 27.11.2013 Innledning/bakgrunn; Ing. Geir Gjertsen AS og Pål Dalhaug AS har for grunneier Jonni Gabrielsen AS

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2011007 10/411-35 Dato: 20.04.2012

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2011007 10/411-35 Dato: 20.04.2012 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2011007 10/411-35 Dato: 20.04.2012 DETALJREGULERING FOR HYTTEPARKERING VED ØVRE HEDLEVIKVEIEN PLID 2011007, INNSTILLING TIL 2. GANGS

Detaljer

Forslag til detaljregulering for Oredalsveien fortau - Sentrum Høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Fredrikstad kommune

Forslag til detaljregulering for Oredalsveien fortau - Sentrum Høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Fredrikstad kommune Saksnr.: 2012/6279 Dokumentnr.: 12 Løpenr.: 32275/2013 Klassering: OREDALSVEIEN Saksbehandler: Torill Nilsen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 02.05.2013 36/13 Forslag til detaljregulering

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planen er oppdatert 03.03.2015 og ble innsendt 05.11.2014 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver

Detaljer

Planbeskrivelse R eguleringsplan for Åskammen

Planbeskrivelse R eguleringsplan for Åskammen Planbeskrivelse R eguleringsplan for Åskammen Plan - ID 24 7 Vedtatt i kommunestyret 16. 03.1 6, sak 34/16 Innhold Innledning... 3 1. Beliggenhet... 3 2. Hensikt... 3 3. Planstatus... 4 Kommuneplan 2015-2027...

Detaljer

Reguleringsplan for Kleiva Masseuttak 8146 Reipå

Reguleringsplan for Kleiva Masseuttak 8146 Reipå Reguleringsplan for Kleiva Masseuttak 8146 Reipå MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 18.05.2014 Planbeskrivelse Kleiva Masseuttak, 8146 Reipå Side 1 av 8 Reguleringsplan for felt: Kleiva

Detaljer

Referanse: 2010/15896 / 23 Ordningsverdi: 2534pua1 Vår saksbehandler Edle Iren Johnsen, tlf

Referanse: 2010/15896 / 23 Ordningsverdi: 2534pua1 Vår saksbehandler Edle Iren Johnsen, tlf ARENDAL KOMMUNE Saksfremlegg Referanse: 2010/15896 / 23 Ordningsverdi: 2534pua1 Vår saksbehandler Edle Iren Johnsen, tlf Saksgang: Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Gang-

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

Representanten Robert Cornels Nordli fratrådte under behandlingen av denne saken.

Representanten Robert Cornels Nordli fratrådte under behandlingen av denne saken. Saksprotokoll - Bystyret 23.02.2012 Behandling: Representanten Robert Cornels Nordli, Ap, stilte spørsmål om han er inhabil siden han har bolig under oppføring som grenser opp mot planen. Bystyret vedtok

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn vedlegg 4 Saknr. Arkivkode 12/162-20 PLID 2012 003 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy kommune Datert:

Detaljer

Detaljregulering for Masseuttak i Storhauggruva Planbeskrivelse

Detaljregulering for Masseuttak i Storhauggruva Planbeskrivelse Detaljregulering for Masseuttak i Storhauggruva Planbeskrivelse Målselv kommune, Plan ID 19242011005 Kjersti Jenssen Arkitektkontor Fjellfroskvatn 9334 Øverbygd Mobil 95 45 45 77 E-post: kjersti@kjerark.no

Detaljer

Kommunedelplan med Konsekvensutredning. Fv. 319 Svelvikveien. Åpent møte Åskollen skole

Kommunedelplan med Konsekvensutredning. Fv. 319 Svelvikveien. Åpent møte Åskollen skole Kommunedelplan med Konsekvensutredning Fv. 319 Svelvikveien Åpent møte Åskollen skole Åpent møte: Åskollen skole Presentasjon av oss som jobber med prosjektet Gjennomgang av planprogrammet Hva er et planprogram

Detaljer

1. GANGS BEHANDLING - GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 455 GJERDRUMSVEGEN

1. GANGS BEHANDLING - GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 455 GJERDRUMSVEGEN ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 85/17 Formannskapet 25.04.2017 1. GANGS BEHANDLING - GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 455 GJERDRUMSVEGEN Vedtak Med hjemmel i plan- og bygningslovens

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 60, bnr.36, Sannarnes, Eigersund

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 60, bnr.36, Sannarnes, Eigersund Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 60, bnr.36, Sannarnes, Eigersund SAKEN GJELDER Planforslaget omfatter område HF i gjeldende kommuneplan. Formålet i planen er fremtidig byggeområde for fritidsbebyggelse

Detaljer

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Notat nr.: 1 Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr.

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Notat nr.: 1 Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr. Til: Voss kommune Fra: Norconsult AS Dato: 14.11.2014 Ny barnehage Lundhaugen - Rogne Trafikkvurdering Innledning I forbindelse med reguleringsplan for Lundhaugen Rogne er det planlagt en ny barnehage.

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015 Detaljregulering for Hallset B 1.1, Trøbakken Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Detaljer

Fv. 167 Gang- og sykkelveg

Fv. 167 Gang- og sykkelveg Statens vegvesen REGULERINGSPLAN - PLANBESKRIVELSE RØYKEN KOMMUNE Marie Lilleseths vei - Røyken grense Fv. 167 Gang- og sykkelveg REGULERINGSPLAN Statens vegvesen Region øst INNHOLD 1. Forord... 1 2. Bakgrunn...

Detaljer

Reguleringsplan For Myllakollen

Reguleringsplan For Myllakollen Planbeskrivelse Reguleringsplan For Myllakollen Referanse: 07/1229-30 Arkivkode: PLAN 0533-2010-0002 Sakstittel: Reguleringsplan for Myllakollen Vedtatt av kommunestyret K-sak 17/10, 29.04.2010 PLANBESKRIVELSE

Detaljer

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Engerdal kommune Saksmappe: 2014/472-3738/2015 Saksbehandler: Markus Pettersen Særutskrift Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode Dato 12/162-10 PLID 2012 003 01.06.2012 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Utvidelse av industriområde Pipelife Norge AS Surnadal

PLANBESKRIVELSE Utvidelse av industriområde Pipelife Norge AS Surnadal PLANBESKRIVELSE Utvidelse av industriområde Pipelife Norge AS Surnadal 11.12.2012 Innhold 1. Nøkkelopplysninger... 3 2. Bakgrunn for planarbeidet... 4 3. Beskrivelse av planområdet... 6 4. Beskrivelse

Detaljer