Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet"

Transkript

1 REGULERINGSPLAN Planbeskrivelse Statens vegvesen Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet Kommune: Sirdal Region sør Kristiansand kontorsted

2

3 Forord Detaljreguleringsplan «Fv. 45 kryss Sinnes samt gang og sykkelveg mot Tjørhomfjellet» fremmes av Statens vegvesen Region sør. Vest-Agder fylkeskommune har ansvaret for fylkesvegene. Den avgjør hvilke prosjekter som skal gjennomføres hvert år og gir politiske føringer for utvikling av fylkesvegene. Prosjekt «Fv. 45 kryss Sinnes samt gang og sykkelveg mot Tjørhomfjellet» er i Stortingsproporsjon 127S ( ) omtalt som delprosjekt i bompengefinansiering av ulike tiltak langs fv. 45. Normalt planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder Statens vegvesen fylkesvegene på vegne av fylkeskommunen. På grunnlag av dette har Statens vegvesen og Sirdal kommune i fellesskap varslet oppstart av detaljreguleringsplan for fv. 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet og utvidelse av næringsområdet. Statens vegvesen har utarbeidet detaljreguleringsplan for samferdselsdelen og Sirdal kommune utarbeider en egen detaljreguleringsplan for næringsområdet i tilknytning til «GP-området» ved Sinnes. I januar 2015 ble det avholdt avklaringsmøte mellom Rogaland og Vest-Agder fylkeskommuner, Gjesdal og Sirdal kommuner, bompengeselskap og Statens vegvesen. Delprosjektet «Fv. 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet» vil bli gitt høy prioritet sett opp mot en del av de andre bompengeprosjektene i porteføljen. Målet med planarbeidet er å skaffe det formelle plangrunnlag for å kunne etablere nytt kryss der fv. 45, fv. 468 og fv. 975 møtes ved Svartevatn i Sinnes, samt gang- og sykkelveg langs fv. 45 på strekningen Svartevatn Beinesvatnet. Statens vegvesen ønsker med dette å oppnå bedre trafikksikkerhet og bedre framkommelighet for alle trafikanter. Framlagt planmateriale består av følgende dokumenter: Reguleringsplankart, datert Reguleringsbestemmelser, datert Planbeskrivelse, datert Risiko- og sårbarhetsanalyse, datert

4 Annet grunnlag som er utarbeidet i forbindelse med planarbeidet fremgår av kapittel 10, referanser. Statens vegvesen har engasjert ViaNova Kristiansand AS som hovedkonsulent for utarbeidelse av detaljreguleringsplanen. I tillegg har Grindaker AS (Landskapsarkitektur) og Rejlers AS (Elektro) inngått i konsulentgruppa. Øvrige medvirkende har vært; Sirdal kommune, Vest-Agder fylkeskommune, Fylkesmannen i Vest-Agder, grunneiere og hytteeiere. Det har vært kontakt med representanter for tilstøtende planområder. Sirdal kommune og Statens vegvesen arrangerte «åpen kontordag» med god oppslutning. Til oppstartmeldingen kom det inn 18 merknader. Kristiansand, Informasjon om prosjektet finnes på disse internettsider: og 3

5 Sammendrag Tiltakets viktigste formål er å bedre trafikksikkerheten og fremkommeligheten i krysset for fv. 45/ fv. 468/ fv. 975 ved Svartevatn. Et annet viktig mål er å gi myke trafikanter et godt og trafikksikkert tilbud på strekningen Svartevatn Beinesvatnet. Som kryssløsning for fv. 45/ fv. 468/ fv. 975 er det foreslått rundkjøring som etableres på en utvidelse av dagens vegfylling i Svartevatn. Fv. 45 i retning Ålgård vil få slakere stigning ut av kryssområdet enn i dag. Det er foreslått ny gang- og sykkelveg langs fv. 45 fra Svartevatn til kryss for Tjørhomfjellet ved Beinesvatnet (ca. 900 m lengde). Gangvegsystemet kobles sammen med eksisterende gangvegsystem langs fv Langs fv. 975 er det regulert tosidig bussholdeplass i nærheten av foreslått rundkjøring. Viktige intensjoner med prosjektet er å sikre best mulig forhold for nærmiljøet og beboere samtidig som det medfører minst mulig ulemper for naturmiljø, kulturmiljø, landskap og naturressurser. Landskapstilpassinger er ivaretatt i samarbeid med landskapsarkitekt. Nødvendige landskapstilpassinger er innarbeidet i planen og bestemmelsene. Bakgrunnen for samferdselstiltaket er Stortingsvedtak om bompengefinansiering av utbygging av fv. 45 i Gjesdal og Sirdal kommuner, jf. Stortingsproposisjon 127 S ( ), punkt 3.7. Her inngår delprosjektet «ombygging av kryss med fv. 468 og fv. 975 ved Sinnes samt bygging av gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet». Vest-Agder fylkeskommune har gjort vedtak om delfinansiering av tiltaket i økonomiplanen for

6 Innhold Forord 2 Sammendrag Bakgrunn for planarbeidet Planprosessen og medvirkning Oppstart av planarbeid Innkomne merknader Fylkesmannen i Vest-Agder, IRS Miljø IKS, Direktoratet for mineralforvaltning, Kommunal arbeidsgruppe, Vest-Agder fylkeskommune, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), John Carsten Sinnes, gnr./bnr. 9/6, Bertha Tjørhom, Solveig Tjørhom Frick og Jan Frick, gnr./bnr. 10/29, Ola Helgeland gnr./bnr. 10/12/1, Arvid Tjørhom, Vigdis Maria Tjørhom og Målfrid Tjørhom, Øyvind Paulsen gnr./bnr. 10/67, Arne Myhrvold m. fl., gnr./bnr. 10/14/1, Asle Ravnås pva. Mulehei hytteeierforening, Kjersti Ødegaard, Målfrid Tjørhom, Frode Vatne, Øyvind Paulsen, Eli H. og Per Andreas Hjetland, Knut Tallaksen, og Mette Gravdal Ravnås, Sirdal Næringsforening, Mulehei hytteeierforening v/ Einar Lura, Tjørhom Grunneigarlag v/ Tor Inge Tjørhom, Bernt Hjalmar Ringodd m/ flere, gnr./bnr. 10/67, Møter Planstatus og rammebetingelser Statlige planretningslinjer, rammer og føringer Overordnede planer Nasjonale planer Fylkeskommunale planer Kommunedelplan Gjeldende reguleringsplaner Reguleringsplaner under utarbeidelse Andre aktuelle planer Beskrivelse av planområdet Planområdet Generelt GP-krysset GP-området Fv Trafikkmengde og fartsgrense Ulykkessituasjon Trafikksikkerhet for myke trafikanter Drift og vedlikehold Kollektivtilbud Tilrettelegging for universell utforming

7 4.8 Grunnforhold Geologi Nærmiljø og friluftsliv Barn og unge Landskap Kulturmiljø Naturmangfold Forurensning Naturressurser Risiko og sårbarhet (eksisterende situasjon) Rasfare Flomfare Støy Fjellskjæringer og rystelser Forurensning i grunn Eksisterende vann- og avløpsanlegg (VA) Eksisterende vegdrenering Eksisterende linjer og kabelanlegg Beskrivelse av planforslaget Planlagt utforming av tiltaket Generelt GP-krysset GP-området Fv Vann- og avløpsanlegg (VA) Vegdrenering Kabel- og linjeomlegging Grunnforhold Planlagt arealbruk Eierforhold Virkninger av planforslaget Risiko- og sårbarhet (ROS) Trafikk Drift og vedlikehold Nærmiljø- og friluftsliv Tilrettelegging for universell utforming Barn og unge Landskap Kulturmiljø Naturmangfold Vegtrafikkstøy Rystelser Konsekvenser for samfunn Folkehelse Utbygging og gjennomføring Andre vurderte løsninger Videre planarbeid Grunnerverv Generelt Plan for ytre miljø

8 8.3 Byggeplan Figurliste Referanser

9 1 Bakgrunn for planarbeidet Hensikten med planarbeidet er å framskaffe det formelle plangrunnlag til å kunne etablere tiltak for å bedre trafikksikkerheten og fremkommeligheten i krysset for fv. 45/ fv. 468/ fv. 975 ved Svartevatn. Et annet viktig mål er å gi myke trafikanter et godt og trafikksikkert tilbud på strekningen Svartevatn Beinesvatnet. I oppstartsmøte ( ) med Sirdal kommune som planmyndighet, ble det avklart at planarbeidet ikke utløser krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven 12-3 tredje ledd jfr. 4-2, og forskrift om konsekvensutredninger. I forslag til detaljreguleringsplan, er det gjennomført en del rapporter og notater som underlag for utformingen av planen. Alle tema som vanligvis behandles i en konsekvensutredning er omtalt. Bakgrunnen for samferdselstiltaket er Stortingsvedtak om bompengefinansiering av utbygging av fylkesveg 45 i Gjesdal og Sirdal kommuner, jf. Stortingsproposisjon 127 S ( ), punkt 3.7. Her inngår delprosjektet «ombygging av kryss med fv. 468 og fv. 975 ved Sinnes samt bygging av gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet». Vest-Agder Fylkeskommune har gjort vedtak om delfinansiering av tiltaket i økonomiplanen for Mulig byggestart er

10 2 Planprosessen og medvirkning 2.1 Oppstart av planarbeid Oppstart av planarbeidet ble varslet ved brev til naboer og offentlige instanser Det ble samtidig annonsert i avisen Agder og på nettsidene og Frist for innspill og merknader var Det ble holdt «åpen kontordag» på Tjørhom grendehus Figur 2-1, varslet plangrense. Det er senere varslet utvidelse av planområdet til berørte parter og offentlige etater Innkomne merknader Statens vegvesen og Sirdal kommune varslet i fellesskap oppstart av detaljreguleringsplan for fv. 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet og utvidelse av næringsområdet. Statens vegvesen har utarbeidet detaljreguleringsplan for 9

11 samferdselsdelen og Sirdal kommune utarbeider en egen detaljreguleringsplan for næringsområdet i tilknytning til «GP-området» ved Sinnes. Ved varsel av oppstart kom det inn 18 merknader. Alle mottatte merknader er oppsummert nedenfor. Statens vegvesen Region sør har kun kommentert innspill og merknader som omfatter og berører denne detaljreguleringsplan (fv. 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet). Resterende vil bli behandlet og kommentert i kommunens plan. Merknader vedrørende varsel om utvidelse av planområdet, er på nåværende tidspunkt ikke mottatt Fylkesmannen i Vest-Agder, Planarbeidet bør skje i samsvar med arealutnyttelse vist i overordnet plan. Naturmangfoldloven 8 til 12 omtaler prinsippene og må ivaretas i arealplanleggingen. Barn og unge, universell utforming skal ivaretas i h.h.t. rundskriv T-2/08 og T-5/99B. Fremmede arter skal gjøres rede for. Det må tas høyde for å begrense risiko for spredning av disse. Det må innarbeides i reguleringsbestemmelsene at tilførte masser skal være fri for frø og plantedeler fra fremmede plantearter. I forhold til vassdrag, anbefales det å trekke alle nye inngrep så langt unna vassdragene som mulig. Det vises til vannressursloven 11 og kantvegetasjon. Forbud mot fysiske tiltak i vassdrag, ref. forskrift FOR nr Tillatelse etter denne kan gis av fylkesmannen (vassdrag med anadrom laksefisk eller kreps) og fylkeskommunen (øvrige vassdrag). Forurensing og inngrep i grunnen må vurderes mot forurensningsforskriften kapittel 2. Ved utfylling i vassdrag må det foretas undersøkelser av sedimenter, naturforhold og biologisk mangfold. Dersom det viser seg behov for tiltak for å begrense forurensning og evt. spredning forutsettes det at dette innarbeides i reguleringsbestemmelsene. Tiltak som mudring eller utfylling i sjø eller vassdrag er i utgangspunktet forbudt, jf. forurensningsforskriften kapittel 22. Evt. søknad om unntak sendes Fylkesmannen. Grenseverdier for støy må overholdes, det vises til Retningslinje T-1442, juli Risiko og sårbarhet: Det er krav om ROS-analyse for planområdet (jf. pbl. 4-3). Eventuelle arealer merkes i planen som hensynssoner med bestemmelser (jf. Pbl. 12-6, 12-7). Vegvesenets kommentar: Planarbeidet er i samsvar med arealutnyttelse vist i overordnet plan. Barn og unge samt universell utforming er ivaretatt så langt det lar seg gjøre. 10

12 Fremmede arter er registrert. Tiltak med tanke på å forhindre spredning av de registrerte artene vil bli redegjort for. Det er tatt inn i regulerings-bestemmelsene at tilførte masser skal være fri for frø og plantedeler fra fremmede plantearter. Overordnet plan har lagt føringer for mulighet for tiltak i vassdrag. Planarbeidet vil medføre tiltak i vassdrag og det må bestrebes å få til en detaljert reguleringsplan slik at det ikke blir behov for detaljplan av vassdragsinngrepene. Det vil bli søkt Fylkesmannen om tillatelse til utfylling i Svartevatn og Beinesvatn. Undersøkelse av sedimenter i Svartevatn og Beinesvatn er gjennomført i januar Støytiltak blir ivaretatt. Se egen støyrapport IRS Miljø IKS, Det vises til prøveprosjekt på nedgravde hyttecontainere i Suleskar som har vist seg å være vellykket med tanke på praktisk bruk og estetikk. Denne type tømmestasjoner ønskes innført flere steder, blant annet på areal nord for GPkrysset. Avkjøring til området som i dag benyttes, er ikke optimal med kryssing i sving og relativ dårlig sikt. Det er ønskelig å komme i dialog for å knytte dette opp mot planarbeidet i forbindelse med samferdselstiltaket eller næringsområdet. Vegvesenets kommentar: Innspillet behandles i kommunens reguleringsplan Direktoratet for mineralforvaltning, DMF kan ikke se at tiltaket kommer i konflikt med registrerte mineralressurser og har derfor ingen merknader til oppstartsvarselet. Vegvesenets kommentar: Innspillet tas til orientering Kommunal arbeidsgruppe, Arbeidsgruppa har fokus på 2 hovedutfordringer, nr. 1 - krysset og nr. 2 - trafikksikkerheten foran butikk og bensinstasjon. Beste kryssløsning er 4-armet rundkjøring plassert så langt ut i bukta at stigning fordeles på lengre strekk. Angående trafikksikkerhet viser gruppen til skisse fra 2008 hvor gjennomgangstrafikk legges utenom dagens butikkområde. Gruppa mente dette forslaget ikke var tilstrekkelig fremtidsrettet og at det er en bedre løsning å legge vegen utenom sentrum - på fylling i vann. Dette er fortsatt gruppens syn. 11

13 Ved utvikling av næringsområdet har det stor betydning at man finner gode løsninger for inn- og utkjørsel. Viktig at fremtidige planer for gang- og sykkelveg mellom GP-området og Tjørhom tas hensyn til. Ønsker vurdert tunnelalternativ fra Beinesvatnet. Masse fra tunnelen kan benyttes til utfylling i vannet. Viser til målsetting i de kommunale planer angående utvikling. Vinterstid er det betydelig ferdsel av skiløpere og snøscootere over Svartevatn. Det foreslås en mindre bro/ kulvert i vegen som ligger på fylling i vannet. Den kan benyttes til båttrafikk på sommeren. Tilstrekkelig areal for snørydding Fremtidsrettet løsning for renovasjon/ søppelhåndtering. Vegvesenets kommentar: Innspillet tas til orientering med følgende kommentar: Avsatte midler fra Stortingets bompengevedtak setter begrensninger for samferdselstiltakets omfang. I stortingsprop. går det fram av utbyggingsplanen at det til delprosjekt «Fv. 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet» er avsatt/tildelt 20 millioner kr. Fylkeskommunen har i økonomiplan avsatt 5 millioner kr i tillegg. (Beløp i 2010-kroner.) Arealer til næring og utvikling av området behandles i kommunens reguleringsplan Vest-Agder fylkeskommune, Vest-Agder Fylkeskommune har ingen merknader til det igangsatte planarbeidet og opplyser at interesser i planarbeidet vil i hovedsak være knyttet til regionale samferdselsinteresser, trafikksikkerhet, forskrift om fysiske tiltak i vassdrag og forholdet til kulturminner og kulturmiljø. Regionplan Agder 2020 har som målsetting om et tilpasset og velfungerende transportnett med høy satsing på trafikksikkerhet for alle trafikanter. Viktig å legge til rette for gang- og sykkelveg. Hovedfokuset vil være å få på plass rundkjøringen. Utfylling og tiltak i vann og vassdrag kan utløse søknadsplikt etter «Forskrift om fysiske tiltak i vassdrag». Dette må avklares med saksbehandler. Det er i dag ikke registrert automatisk fredete kulturminner på land og potensialet for funn vurderes som relativt lite. Det er ikke nødvendig å foreta særskilte registreringer. Dersom det ved tiltak i marka oppdages kulturminner skal arbeidene stanses og straks meldes Vest-Agder Fylkeskommune v/ fylkeskonservatoren. Planområdet omfatter arealer i vann og saken er videresendt Norsk Maritimt museum. Norsk Maritimt Museum varslet i epost om behov for registrering. Planen kan først behandles når en uttalelse til kulturminner i vann foreligger. 12

14 Vegvesenets kommentar: I planen reguleres gang- og sykkelveg og rundkjøring. Utfylling og tiltak i vann utløser søknadsplikt iht. tilbakemelding fra Fylkesmannen. Det er opprettet kontakt mellom Fylkesmannen og Statens vegvesen. Det skal søkes til Vest-Agder fylkeskommune iht. forskrift om fysiske tiltak i vassdrag. Norsk Maritimt Museum gjennomførte befaring den 28. oktober 2014 og konkluderte i egen rapport 24. november 2014 følgende: Det ble ikke gjort funn av vernede eller automatisk fredete kulturminner etter Kulturminneloven under de marinarkeologiske registreringene i Svartevatn og Beinesvatn. Store deler av strandsonen i de to vannene er allerede utfylt, og det er begrenset fare for konflikt med kulturminner i disse områdene. Museet har derfor ingen innvendinger til planen Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Berørte vassdrag må identifiseres og merkes av på plankartet og anbefales regulert til formålet «bruk og vern av sjø og vassdrag». Det bør i planen gjøres en konkret vurdering og begrunnelse for byggeavstand mot vassdrag. Planlegges det tiltak som berører vassdrag må konsekvensene av dette beskrives som grunnlag for evt. vurdering etter vannressursloven og vannforvaltningsforskriften. Østre del av planområdet kan være utsatt for jord og flomskred, aktsomhetskart på Skredutsatte områder skal vises som hensynssone i plankartet og tilknyttes best. som ivaretar sikkerheten, TEK 10. Det vises ellers til retningslinjer 2/2011 via lenken Sjekkliste for vurdering av tema vedlagt. Hvis planarbeidet berører noen av temaene, skal NVE ha planen på høring. NVE ønsker at det går tydelig fram hvilke vurderinger og konklusjoner som er gjort. Vegvesenets kommentar: Vassdrag er regulert til formål «bruk og vern av sjø og vassdrag». Byggeavstand (bygninger) til vassdrag er ikke relevant i denne planen, men aktuelt i kommunens reguleringsplan. Verken Svartevatn eller Beinesvatn er regulert. Området sørvest for GP-krysset og området ved vika i Beinesvatn kan være utsatt for «jord og flomskred», og er sjekket ut av geolog. Det anses ikke som nødvendig å gjøre tiltak i forhold til skred på veg fra områdene. Sjekklisten utløser flere «ja» og planen sendes til NVE på høring John Carsten Sinnes, gnr./bnr. 9/6, Sinnes har festetomter i næringsområdet. Det må avsettes plass til 20 private p- plasser som ikke krever mer snøbrøyting enn i dag. 13

15 Ber om at plangrense i nordøstre hjørne trekkes sørover til K`en i Suleskar da vedkommende har en ubebygd tomt like utenfor plangrensen og ønsker ikke næringsområde like inntil. Nevner at IRS planlegger nedgravde søppelkonteinere i samme område som parkeringsplass. Ikke kommet noe konkret etter befaring høsten Vegvesenets kommentar: Varslet planavgrensning i nordøstre hjørne, følger formålsgrensen for næringsareal i overordnet plan. I forslag til reguleringsplan, trekkes denne grensen mot sør. Parkeringsareal og søppelhåndtering behandles i kommunens reguleringsplan Bertha Tjørhom, Solveig Tjørhom Frick og Jan Frick, gnr./bnr. 10/29, Foreslår rundkjøring ved avkjørsel til Tjørhomfjellet slik at farten reduseres. Ekspropriert p-plass skal dekke parkering for til sammen 24 hytter, ber om at denne ikke reduseres da hyttene ikke har noen andre steder å parkere. Gnr./bnr. 10/29 har smal stripe fra p-plass til Beinesvatnet, sammenhengende eiendom ønskes beholdt. Ingen har vegrett over gnr./bnr. 10/29. Ber om at det ikke legges inn avkjørsler fra fv. 45 mellom p-plass og avkjørsel til Mulehei. Hytte på gnr./bnr. 10/29 brukes mye og det er svært interessant å beholde hytta, selv om vegen eventuelt kommer nærmere. I plan for Svartvassåsen er det lagt inn gangveg/skiløype over gnr./bnr. 10/29. Dette ble det protestert på og utbygger ble nektet enhver form for arbeid på dette. Vegvesenets kommentar: Vegskjønn fra herredsretten i 1975 angir parkeringsplass for 16 biler. Det er ikke spesifisert hvilke hytter eller bruks-/festenummer som kan benytte plassene. Parkeringskapasitet for 16 biler ivaretas i reguleringsplanen. Det er ikke regulert inn avkjørsel mellom p-plass og avkjørsel til Muleheia. Hytta beholdes. I forslag til reguleringsplan legges det til rette slik at det kan etableres sti langs fv. 45 fram til tryggere krysningspunkt som bnr./bnr. 10/29 bør benytte Ola Helgeland gnr./bnr. 10/12/1, Har plass på stor p-plass, men bruker egen liten p-plass som er etablert etappevis over flere år, rommer i dag 3 biler. Hvis etablering av gang- og sykkelveg blir på nordsiden av fv. 45 vil det forsvinne p-plasser, både egen privat og felles p-plass, disse må erstattes. 14

16 Nytt hyttefelt på øvresiden bør ha mulighet for å romme p-plasser for de gamle hyttene på øvresiden. Dette vil avlaste stor p-plass. Primært ønske/krav er å beholde p-plass i bakken og fortsatt åpning i autovernet. Forutsetter trase for sti ned bakken som før. I så fall kanskje fornuftig sikkerhetsmessig å ha åpning i autovernet. Vegvesenets kommentar: Felles p-plass blir opprettholdt, men plassering endres noe. Den private p-plassen som er ulovlig etablert, blir stengt. Tilstøtende planforslag for Svartvassåsen har foreløpig ikke avsatt parkering til noen av de eksisterende hyttene på sørsiden av fv. 45. Det legges til rette for ny gangadkomst Arvid Tjørhom, Mottatt epost med 6 vedlegg. Oppfordrer til å tenke på tvers av etatene og fremme en samlet plan for GP-krysset, Industriområdet ved Svartevatn og gang- og sykkelveg Svartevatn-Tjørhom. Viser til hvordan dette er gjort på Voss. Vedlegg 1- Forslag til tunnel i pilotprosjektet om GP-krysset, trase over Svartevatn, tunnel gjennom Svartvassåsen og ut på fv. 45 vest for avkjørsel til Tjørhomfjellet. Foreslår at «deler av den gamle vegen fra GP og opp til Beinesvatnet nyttes til gangog sykkelveg, bussparkering og resten til trafikken ned fra Tjørhomfjellet og til GP». Vedlegg 2 er tilnærmet likt som vedlegg 1 og merket med «notat som var med i kommunevedtaket». Vedlegg 3: Kart som viser forslag beskrevet i vedlegg 1, 2 og 5. Vedlegg 4: Ortofoto som viser forslag til arealer for næringsområder, fyllingskant og tunneltrase. Vedlegg 5 er tilnærmet likt som vedlegg 1 og 2. Vedlegg 6 fv. 45 GP-krysset: Vegvesenet må tenke nytt. Forslaget løser utfordringer rundt masser og masseforflytning. Viktig å tenke langsiktig med tanke på at Sørlandsrådet har kommet på banen med å få Brokke-Suleskard som helårsveg. Forsand kommune arbeider også med forslag til tunnel fra Frafjord til Forsand. Ved bruk av bompenger må brukerne få lov til å bestemme hva pengene skal brukes til. Vegvesenets forslag er ikke framtidsretta, men to skritt tilbake. Vegvesenet ser ut til å planlegge slik at de får mest mulig penger for minst mulig arbeid og tanker rundt praktiske løsninger er fraværende. 15

17 Vegvesenets kommentar: Innspillet tas til orientering med følgende kommentarer: Avsatte midler fra Stortingets bompengevedtak setter begrensninger for samferdselstiltakets omfang. I stortingsproposisjonen går det fram av utbyggingsplanen at det til delprosjekt «Fv. 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet» er avsatt/tildelt 20 millioner kr. Fylkeskommunen har i økonomiplan avsatt 5 millioner kr i tillegg. (Beløp i 2010-kroner.) NB: Nevnte Sørlandsrådet er Sørlandsutvalget (statlig oppnevnt) som har sett på næringsutvikling i landsdelen og foreslått stamveg Oslo-Stavanger via rv. 9. Rapport «Sørlandet i verden verden på Sørlandet» (2013) Det er utarbeidet grovt kostnadsoverslag for tunnelalternativene, beløpende til mellom 250 og 300 millioner 2014-kroner. Det ble orientert om overslaget i TLMmøte Vigdis Maria Tjørhom og Målfrid Tjørhom, Det er blitt sagt mye om at GP-krysset er trafikkfarlig og at det har forekommet mange nestenulykker. Lurer på hvordan nestenulykker defineres og hvem som registrerer de og vil gjerne ha tall på dette. Rive hytter er et stort inngrep, kan ikke se at det vil bedre trafikksikkerhet. Fint å vite hva en tenker gevinsten ville bli. Å legge vegen ut i Svartevatn høres merkelig ut og må være noe av det styggeste løsning som finnes og blir til stor sjenanse for hyttene som ligger i nærheten. Lurer også på om dette medfører mindre trafikk? Vanlig å sette ned farten, skilte farlig kryss, stoppskilt, gangfelt, tidlig brøyting og sandstrøing. Tiltak bør være proporsjonale i forhold til gevinsten. Hvor ofte står en i kø og hvor lenge? Flytting av vegen må vel både bli dyrt og tungvint. Sirdal kommune ønsker flere næringsbygg i krysset selv om det andre steder allerede står tomme bygg av denne typen. Ikke registrert behov, men Sirdal kommune ber om forslag til aktiviteter for å fylle byggene. Krysset blir enda mer trafikkert og det er vanskelig å se logikken i dette. Finnes det ikke fastlandsareal slik at en ikke behøver å ødelegge vann og landskap? Utvidelse av eksisterende områder for eksempel ved Hyttebutikken, Sirdal bygg og/ eller Fjellstova. Vegvesenets kommentar: Det er ingen kartlegging av nestenulykker, men innenfor planområdet er det kartlagt 4 personskadeulykker, 3 av dem nær dagens butikk og kryss. Ulykker registreres av Statens vegvesen i STRAKS-registeret. Planlagt tiltak vil gi en bedre løsning av krysset slik at trafikken flyter bedre. Etablering av gang- og sykkelveg vil gi trygge forhold for de myke trafikantene. Dette vil gjøre området foran butikk og bensinstasjon samt langs fv. 45 mer trafikksikkert, men det gir ikke mindre trafikk. Det er heller ikke målsettingen. Næringsområder vil bli behandlet i kommunens reguleringsplan. 16

18 Øyvind Paulsen gnr./bnr. 10/67, Foretrekker utvidelse kun på nordsiden av fv. 45 og gang- og sykkelveg etablert på sørsiden av fv. 45. En utvidelse på nord- og sørsiden av eks. trase vil medføre at det blir vesentlig brattere mellom hytte og veg og medfølgende fare for at barn og/eller akebrett kan falle/skli/renne ned i kjørebanen. Det vil bli nødvendig med støttemur og ny stiadkomst. En utvidelse på sørsiden vil i så stor grad berøre eiendommen at den ikke kan brukes og må innløses, forutsetter markedsverdi. Mer fremtidsrettet og betydelig sikrere løsning å bygge tunnel mellom Beinesvannet og Svartevannsstranden. Denne løsningen er den beste og det mest foretrukne alternativet. Kostbar, men kanskje mulig å forlenge dagens bompengeordning? Vegvesenet kommentar: Det blir et mindre inngrep på eiendom i forbindelse med planlagt avkjørsel til Svartevassåsen. Gang- og sykkelvegen er foreslått på nordsiden av fv Arne Myhrvold m. fl., gnr./bnr. 10/14/1, Ønsker primært gangvegen på sørsiden av fv. 45, og ønsker ikke bilveg nærmere sin hytte. Hvis gangveg etableres på nordsiden, bes det om at det sørges for god tilkomst til hytte. Ber også om at det tas tilstrekkelig hensyn slik at utkjøring fra p-plass blir trygg. Vegvesenet kommentar: Innspillet tas til orientering med følgende kommentar: Gang- og sykkelvegen legges på nordsiden av fv. 45. Fv.45 i dette området flyttes litt nærmere eiendommen. Tilkomst forbedres og utkjøring fra p-plass ivaretas Asle Ravnås pva. Mulehei hytteeierforening, Kjersti Ødegaard, Målfrid Tjørhom, Frode Vatne, Øyvind Paulsen, Eli H. og Per Andreas Hjetland, Knut Tallaksen, og Mette Gravdal Ravnås,

19 Innspillet inneholder 3 forslag i prioritert rekkefølge: Alternativ 1: fv. 45 må legges i tunnel, eks. veg mellom GP og Tjørhomfjellet blir da gang- og sykkelveg med tilkomst til hyttene. Fremtidsrettet forslag, tunnel føres inn i svingen før bommen og kommer ut ved Sinnesvatnet nedenfor GP, illustrert med bilde. Beste løsning for alle, men den dyreste. Alternativ 2: kulvertløsninger langs eksisterende trase hvor kulverter plasseres på strategiske plasser langs vegen som gjør at farlige bratte områder over vegen sikres. Sykkel-/gang-/ turskiveg legges til dels over vegen på taket til kulverten med for eksempel lys. Promoterer tur, undertrykker trafikk - illustrert med bilde. Alternativ 3: tur og sykkelveg langs fv. 45. Dette medfører betydelig utvidelse av vegen som vil påvirke de nærmeste tomtene på begge sider av vegen flere hytteeiere vil være i konflikt. Hytter på sørsiden av vegen har vernet aktivitetene slik at ikke barn renner ut på vegen samt passer på at ikke snøblokker (ved rydding av tak) raser ned på vegen. Påkreves skikkelig rassikring. Forslaget synes som rimeligste, men også mest ødeleggende for området. Eks. avkjørsler må ivaretas. Tre av hytteeierne har kommentert ytterligere, en i form av egen e-post (67/10) mens de to andre har kommentert følgende: Fra hytte 10/101 Alt. 1 = beste løsning. Alt. 2 kan være uheldig for deres hytte og ønsker evt. utredet i forkant av en avgjørelse. Alt. 3 medfører mest støy og uro, har erfart knuste vinduer fra snøfreser. Hvis dette blir alternativet så må det lages god skjerming og sikker adkomst. Hytte 10/91 ligger så nært at sikkerhet må ivaretas ved en evt. utbedring, bratte siden må sikres for ras og for myke brukere. Antar at dette ikke har vært på dagsorden tidligere tilleggskostnad? Vegvesenets kommentar: Innspillet tas til orientering med følgende kommentar: Gang- og sykkelveg er foreslått på nordsiden av fv. 45. Angående innspill fra hytte 10/101 vises det til pkt og 6.3. Angående innspill fra hytte 10/91: Foreslåtte tiltak i planen berører ikke eiendommen Sirdal Næringsforening, Viser til grunnlag og mål for planarbeidet hvor det i «Kultur og utviklingsplan » er vist til GP-krysset som et viktig utviklingsområde benevnt som «et regionalt reiselivssentrum med variert servicetilbud» hvor det skal legges til rette for handels-, service- og informasjonssenter. Kommunedelplanen legger til rette for videre utvikling i området ved å innvinne areal ved fylling i Svartevatn. Mål for den trafikale delen er å sikre at kryssområdet ved Svartevatn og gang- og sykkelveg får god fremkommelighet og god trafikksikkerhet for alle trafikanter. Viktig å påpeke at med dette forstås også en trafikksikker løsning forbi butikkområdet, noe som går fram av SVV sin skisse høsten

20 Innspill trafikal del: må finne gode løsninger hoved-utfordringene som er nr. 1- selve krysset, krappe svingen og bratte stigningen. Nr. 2 er sikkerhet og ulykkesrisiko forbi dagens butikk. Løses med etablering av rundkjøring på fylling tilstrekkelig langt ut i bukta og at ny veg for gjennomfartstrafikken går på fylling i vannet. Illustrert på oversiktstegning. Viktig at det legges opp til mulighet for avog påkjøring også øst for fremtidig sentrumsområde. Forslaget viser gang- og sykkelveg i undergang under fv. 45 for å ivareta fremtidig gang- og sykkelveg til Tjørhom. Forslaget må videreutvikles og optimaliseres, SNF har ikke hatt ressurser til dette. Vedlagt forslag er beregnet til å ha en kostnad på ca. 38 millioner kr., det må tidligst mulig avklares mulighet for supplering av finansieringen. Innspill nærings-/ sentrumsdel: det må reguleres inn så mye areal til næringsformål som mulig for å legge grunnlag for langsiktig og ønsket utvikling for området som kan gjennomføres etappevis. Viktig å regulere inn boliger leiligheter i 2. og 3. etasje. Må reguleres inn tilstrekkelige parkeringsarealer. Vannspeil og strandområde vil være et positivt innslag i et fremtidig sentrumsmiljø. Det må legges til rette for gode løsninger mht. snø samt skiløpere og snøscootere som kommer til butikken for å handle. Må gis mulighet for sikker kryssing i kulvert/ under bro som kan kombineres med bruk for båter om sommeren. Tilrettelagt turistinformasjon må etableres i området. Det videre arbeidet må avklare muligheter for tilgang til fjellmasse/ stein så nært området som mulig. Vegvesenets kommentar: Avsatte midler fra Stortingets bompengevedtak setter begrensninger for samferdselstiltakets omfang. I stortingsprop. går det fram av utbyggingsplanen at det til delprosjekt «Fv. 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet» er avsatt/tildelt 20 millioner kr. Fylkeskommunen har i økonomiplan avsatt 5 millioner kr i tillegg. Vedrørende utfyllinger for veg i vann, fremgår omtrentlig kostnadsnivå av «Overordnet kostnadsoverslag for tunnelløsning ved Sinnes \11\. Arealer til næring og utvikling av området behandles i kommunens reguleringsplan Mulehei hytteeierforening v/ Einar Lura, Ref. pågående planprosess har det til styret i Mulehei hytteeierforening kommet innspill angående nedsettelse av farten i området. Dette forutsettes å ville inngå i den videre planprosessen. 19

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR PORSGRUNN KOMMUNE 15.SEPTEMBER 2014 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen

Detaljer

REGULERINGSPLAN. E6 Alta vest Storsandnes - Alta Parsell 5: Prosjekt: Sandelv - Møllnes TEKNISKE DATA. Alta kommune. Fra profil - til profil:

REGULERINGSPLAN. E6 Alta vest Storsandnes - Alta Parsell 5: Prosjekt: Sandelv - Møllnes TEKNISKE DATA. Alta kommune. Fra profil - til profil: REGULERINGSPLAN Prosjekt: E6 Alta vest Storsandnes - Alta Parsell 5: Sandelv - Møllnes PLANHEFTE 1: PLANBESKRIVELSE Alta kommune TEKNISKE DATA Fra profil - til profil: 25200-31575 Dimensjoneringsklasse:

Detaljer

Under arbeidet med planen har følgende myndigheter vært involvert:

Under arbeidet med planen har følgende myndigheter vært involvert: side 1 Forord Statens vegvesen, Region midt har i samarbeid med Steinkjer kommune utarbeidet reguleringsplan for trafikksikkerhetstiltak og forskjønning av fv. 17 gjennom Vellamelen sentrum i Steinkjer

Detaljer

HØRINGSUTGAVE REGULERINGSPLAN. E18Dalen krysset. Arendalkommune

HØRINGSUTGAVE REGULERINGSPLAN. E18Dalen krysset. Arendalkommune REGULERINGSPLAN HØRINGSUTGAVE E18Dalen krysset Arendalkommune Regionsør ProsjektE18Tvedestrand-Arendal 18.02.2015 Forord Reguleringsplanforslaget er utarbeidet av Statens vegvesen, Region Sør i samarbeid

Detaljer

LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE. Levanger kommune PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING FEBRUAR 2014

LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE. Levanger kommune PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING FEBRUAR 2014 / / PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE Levanger kommune FEBRUAR 2014 LINK arkitektur AS / Org.nr. NO 975 999 726 / Bankkonto nr. 1602 46 58043

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon Utgave: 04 Dato: 2014-04-08 Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon 2 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Plannr.:61320000 Saksnr.:200918295 Sist oppdatert: 26.02.13 Side 1 INNHOLD 1 Sammendrag...

Detaljer

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING.

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING. AR plan og landskap Storgata 8 3611 KONGSBERG Vår saksreferanse: Vår arkivreferanse: Deres referanse: Vår dato: Arkivsak: 08/1429 PLAN - 23.12.2014 Løpenr. 11197/14 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING

Detaljer

Høring/off.ettersyn. Planprogram. Prosjekt:E69 Ny Skarvbergtunnel. Parsell: E69 Kommune: Porsanger kommune

Høring/off.ettersyn. Planprogram. Prosjekt:E69 Ny Skarvbergtunnel. Parsell: E69 Kommune: Porsanger kommune Planprogram Høring/off.ettersyn Prosjekt:E69 Ny Skarvbergtunnel Parsell: E69 Kommune: Porsanger kommune Region nord Bodø, R.vegktr Januar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 1 2. PLANPROGRAM... 4 2.1 Hva er

Detaljer

Planbeskrivelse (10.06.11)

Planbeskrivelse (10.06.11) Dato 2011-10. juni Rambøll Kongleveien 45 NO-9510 Alta T +47 78 44 92 22 F +47 78 44 92 20 www.ramboll.no vår ref. 7110329 Planbeskrivelse (10.06.11) Planens navn Detaljplan - Endring av reguleringsplan

Detaljer

Planprogram for kommunedelplan: Ny Glommakryssing i Fredrikstad

Planprogram for kommunedelplan: Ny Glommakryssing i Fredrikstad Planprogram for kommunedelplan: Ny Glommakryssing i Fredrikstad 12. mars 2015 2 Innhold 1. Bakgrunn... 4 2. Formål... 4 2.1. Formål med planprogrammet... 4 2.2. Formål med planarbeidet... 5 3. Beskrivelse

Detaljer

BYGLAND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRIMSDALEN HYTTEFELT, GRIMSDALSVATNET PLANID: 2011005

BYGLAND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRIMSDALEN HYTTEFELT, GRIMSDALSVATNET PLANID: 2011005 BYGLAND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRIMSDALEN HYTTEFELT, GRIMSDALSVATNET PLANID: 2011005 PLANBESKRIVELSE OG BESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLANEN 20.08.2013 REV. 31.10.13 REV. 22.05.14 Ing. Tor

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune 1. GRUNNLAG OG FORUTSETNINGER... 4 1.1 Bakgrunn og formål... 4 1.2 Planprosess og medvirkning... 4 1.3 Planstatus og rammebetingelser... 6 1.4 Beskrivelse

Detaljer

Hareid Fastlandssamband AS. Planprogram - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula. Utgave: 1 Dato: 2012-12-20

Hareid Fastlandssamband AS. Planprogram - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula. Utgave: 1 Dato: 2012-12-20 Planprogram - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula Utgave: 1 Dato: 2012-12-20 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Planprogram - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula Utgave/dato:

Detaljer

PlanID.: 01061085. P l a n b eskri vel se DETALJREGULERINGSPLAN FOR TRONDALEN SØRØST

PlanID.: 01061085. P l a n b eskri vel se DETALJREGULERINGSPLAN FOR TRONDALEN SØRØST PlanID.: 01061085 P l a n b eskri vel se DETALJREGULERINGSPLAN FOR TRONDALEN SØRØST DATO: 24.09.2014, sist revidert 09.03.2015 1 I nnholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse...... 1 2 Innhold...... 3 3 Bakgrunn...

Detaljer

Forslag til offentlig ettersyn

Forslag til offentlig ettersyn Oslo kommune Bymiljøetaten TØYENPARKEN Felles planprogram for nytt bad, nytt vitensenter, ny friluftscene og Finnmarkgata Forslag til offentlig ettersyn Høringsperiode: 25. mars til 01. juni 2015 Revidert:

Detaljer

Konsekvensutredning. Sjukehuset Nordmøre og Romsdal Del 1. Tomtealternativer i Molde kommune 16.6.2014

Konsekvensutredning. Sjukehuset Nordmøre og Romsdal Del 1. Tomtealternativer i Molde kommune 16.6.2014 Konsekvensutredning Sjukehuset Nordmøre og Romsdal Del 1. Tomtealternativer i Molde kommune 16.6.2014 Oppdraget Oppdragsgiver Helsebygg Midt Norge Oppdragsgivers kontakt Gudmund Moen Oppdragets navn KU

Detaljer

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Arkivsak dok. 11/03897 21 Saksbehandler Sigrid Lerud Saksgang Planutvalget Møtedato Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Rådmannens innstilling: Planutvalget i Gran

Detaljer

Temarapport Lokal og regional utvikling

Temarapport Lokal og regional utvikling Region sør Prosjektavdelingen 18.12.2014 E39 Volleberg-Døle bru Temarapport Lokal og regional utvikling Foto: Sweco Konsekvensutredning (KU) Forord Statens vegvesen planlegger ny veg på strekningen E

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING NY BRU OVER GLOMMA I SARPSBORG

KONSEKVENSUTREDNING NY BRU OVER GLOMMA I SARPSBORG KONSEKVENSUTREDNING KU og KDP for ny bru over Glomma i Sarpsborg fase 3 HØRINGSUTGAVE RAPPORT NR. 10057000/7 10.09.2014 Endringsliste VER. DATO STATUS KONTR. AV UTARB. AV 01 09.09.2014 1. utkast Mette

Detaljer

Strategisk plattform med Masterplan

Strategisk plattform med Masterplan Strategisk plattform med Masterplan for planlegging og realisering av Fjordbyen OKTOBER 2014 Forord Strategisk plattform med Masterplan ble godkjent i Drammen bystyre (dato) og Lier kommunestyre (dato)

Detaljer

Vedlegg til Planbeskrivelse. KONSEKVENSVURDERING nye og endrede tiltak KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOSNES KOMMUNE

Vedlegg til Planbeskrivelse. KONSEKVENSVURDERING nye og endrede tiltak KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOSNES KOMMUNE Vedlegg til Planbeskrivelse KONSEKVENSVURDERING nye og endrede tiltak KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOSNES KOMMUNE Konsekvenser av forslag om endret arealbruk tar utgangspunkt i relevante nasjonale, regionale

Detaljer

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø KU for Kommunedelplan for kystsonen i Røyken 2015-2030 Side 1 1 INNLEDNING 3 1.1 KONSEKVENSUTREDNING 3 1.2 KONKLUSJON 3 1.3 TEMA I KU 3 1.4 BYGGEFORBUD I STRANDSONEN

Detaljer

Forslag til planprogram til offentlig ettersyn. Ortofoto av Lystlunden med planavgrensning inntegnet (Ortofoto Vestfoldkart)

Forslag til planprogram til offentlig ettersyn. Ortofoto av Lystlunden med planavgrensning inntegnet (Ortofoto Vestfoldkart) Ny videregående skole og ny idrettshall i Lystlunden nord gnr/bnr 125/335 og del av gnr/bnr 125/307 med flere i Horten kommune Detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram til offentlig

Detaljer

Nystelie-Venehovda SA. Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse. Utgave: 2 Dato: 2012-07-06

Nystelie-Venehovda SA. Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse. Utgave: 2 Dato: 2012-07-06 Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse Utgave: 2 Dato: 2012-07-06 Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse

Detaljer

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Et veiledningshefte om planprosess, organisering, medvirkning og erstatning Forord Hvert år skjer det en rekke inngrep i grunneieres

Detaljer

Regionalplan for Jæren 2013-2040. Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013. Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren

Regionalplan for Jæren 2013-2040. Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013. Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren Regionalplan for Jæren 2013-2040 Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013 Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren 1 Forside: Smeaheia, Sandnes kommune foto: Jon G. Ingemundsen, Stavanger Aftenblad 2

Detaljer

VED EGNE KREFTER. For fremtids Harstad KOMMUNEPLAN FOR HARSTAD 2009-2025

VED EGNE KREFTER. For fremtids Harstad KOMMUNEPLAN FOR HARSTAD 2009-2025 VED EGNE KREFTER For fremtids Harstad KOMMUNEPLAN FOR HARSTAD 2009-2025 FORORD Kjært barn har mange navn, Harstad er i ulike perioder blant annet kalt for verftsbyen, forsvarsbyen, kulturbyen i nord, arktisk

Detaljer