105/15 13/ /27 Mindre reguleringsendring av reguleringsplan Gravråksmoen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "105/15 13/7888 87/27 Mindre reguleringsendring av reguleringsplan Gravråksmoen"

Transkript

1 Møteinnkalling Formannskapet Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg Forfall meldes til telefon eller Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste 105/15 13/7888 Åpent 87/27 Mindre reguleringsendring av reguleringsplan Gravråksmoen 106/15 15/3137 Åpent Pilotparkering pendlerparkering i Melhus sentrum 107/15 15/3231 Åpent Nye betalingsbestemmelser for kommunale barnehager i Melhus kommune fra /15 15/3041 Åpent Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår - endring 109/15 15/3208 Åpent Aksjeemisjon i Trønderenergi AS 110/15 15/3210 Åpent Stiftelsen Thora - Søknad om dekning av underskudd Melhus kommune, Jorid O. Jagtøyen møteleder Mari Grongstad møtesekretær

2 Sak 105/15 87/27 Mindre reguleringsendring av reguleringsplan Gravråksmoen Arkivsaksnummer 13/7888 Saksansvarlig: Camilla Stenstad Formannskapet PS 105/15 Rådmannens forslag til vedtak Melhus kommune vedtar en mindre endring av reguleringsplan for Gravråksmoen, planid Endringen innebærer endring av bestemmelsen 5.3 i tråd med Riksantikvarens ønske for å frigi areal med hensynssone for kulturminner, og planen vedtas som en detaljplan etter gjeldene lovverk. Det er ikke gjort endringer i plankartet. Vedlegg: 1. Plankart, datert Reguleringsbestemmelser, datert Brev fra Sør-Trøndelag Fylkeskommune a. Riksantikvarens brev av b. Vitenskapsmuseets faglig vurdering i saken 4. Uttalelse Fylkesmannen i Sør- Trøndelag Andre dokumenter i saken er ikke er vedlagt

3 Saksutredning: Melhus næringsareal AS søker om endring av reguleringsplan Gravråksmoen for tiltak på eiendommen 87/27 for å frigi område som er avsatt til næring, men har hensynsone for bevaring av kulturminner. Eiendommen ligger på Søberg, på området som er kjent som gamle Hofstad leir. Oversiktskart over Melhus kommune, området det søkes dispensasjon er vist med rød pil. Melhus næringsareal AS er et heleid selskap av Melhus kommune. Selskapet har som formål å utvikle næringsarealer innen kommunens grenser og har hatt ansvaret for utviklingen på Hofstad (gnr 87 bnr 27). Melhus Næringsareal AS er i ferd med å realisere bebyggelsesplan for Gravråksmoen på Hofstad næringspark i Melhus kommune. I den forbindelse ønsker de å frigjøre areal som i bebyggelsesplanen er avsatt til formålet kulturminne/bevaring. I forbindelse med oppstart av reguleringsplan ble det foretatt en arkeologisk befaring der det ble påvist flere automatisk fredete kulturminner på området. Konsekvensutredning har konkludert med at kulturminnene og kulturmiljøene har stor verdi. Området med kulturminner er sikret ved bevaring som spesialområde og kan ikke bebygges før det frigis av antikvarisk myndighet. Det søkes nå om en mindre endring av reguleringsplan for å frigjøre arealer avsatt til bevaring av kulturminner.

4 Planavklaring Omsøkte tiltak ligger innen for bebyggelsesplan for Gravråksmoen, planident , vedtatt 19.januar 2010, med planformål industri/lager som spesialområde (hensynsone) for bevaring av kulturminner. Område som er omsøkt har planformål industri/lager, men det ligger restriksjoner for bruken av området i forhold til registrerte kulturminner. Bestemmelsen knyttet til hensynsonen lyder: 5.3 Bevaring av kulturminner Kulturminne (stolpehull, kokegroper, rester av forhistorisk hus, groper, ildsteder og kullgroper m.m) innenfor spesialområdet bevaring kulturminne/vegetasjon er automatisk freda etter 3 i kulturminneloven. Innenfor bevaringsområdet tillates ingen form for inngrep, tildekking eller tiltak. Dersom det er behov for mindre tiltak innen området, skal det redegjøres spesielt for dette. Tiltaket skal være godkjent av kulturmyndighetene. Yttergrensene av bevaringsområdene skal gjerdes inn for å hindre inngrep og skjemming av fornminnene.

5 Høring Saken er sendt på høring til berørte faginstanser, og det er gjennom Sør-Trøndelag Fylkeskommune søkt om frigiving av område til Riksantikvaren. Tidligere ønsket Fylkeskommunen at slike kulturminner ble bevart i grunnen, men da utgravningsteknikkene er forbedret og at de ser en viss bekymring for at kulturminneområde på sikt vil stå i fare for å bli skadet eller ødelagt, ser de helst at område utgraves. Melhus kommune mottok brev fra Sør-Trøndelag Fylkeskommune hvor saken er forelagt Riksantikvaren, som tillater inngrep i fredede kulturminner på betingelse at det tas inn en ny bestemmelse i planen om at før det kan nyttes til industri/lagrings formål må det foretas en arkeologisk utgravning av de berørte automatiske fredede kulturminnene med id og id Det påpekes at hvis vilkår ikke imøtekommes innebærer det innsigelse til endringen av planen. Riksantikvarens brev av og tilrådning (med budsjettforslag) fra NTNU Vitenskapsmuseet, er vedlagt i sin helhet. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har ingen merknader den mindre endringen av planen. Vurdering Riksantikvaren har frigitt arealet under forutsetning om utgravning, og Vitenskapsmuseet har utarbeidet en prosjektplan for utgravningen. Da slik utgraving kun kan foregå i vår/sommer /høst ønsker man å få endringen av planen igjennom nå, så man kan bestille selve utgravningen å få frigitt område for salg. Område er allerede regulert til næringsareal og Melhus kommune har ingen motforestillinger mot at dette arealet frigis. Med endringen som nå gjøres av bebyggelsesplanen endres bestemmelsen 5.3 i tråd med Riksantikvarens ønske, og planen vedtas som en detaljplan etter gjeldene lovverk. Det er ikke gjort endringer i plankartet. Ny bestemmelse for hensynsone bevaring kulturminner lyder: 5.3 Hensynssone bevaring av kulturminner Før iverksetting av tiltak skal det foretas arkeologisk utgravning av de berørte automatiske fredede kulturminnene id og id Tiltak i andre deler av planområde iht. gjeldende plan som ikke er til hinder for den arkeologiske utgravningen kan tillates. Det skal tas kontakt med Sør-Trøndelag Fylkeskommune i god tid før tiltaket skal gjennomføres slik at omfanget av den arkeologiske granskingen kan fastsettes. Tidligere behandlinger og vedtak

6 Sak 106/15 Pilotparkering pendlerparkering i Melhus sentrum Arkivsaksnummer 15/3137 Saksansvarlig: Guri Vik Formannskapet PS 106/15 Rådmannens forslag til vedtak 1. Forutsatt at det foreligger en avtale mellom STFK, Melhus kommune, jernbaneverket og miljøpakken om etablering av en pendlerparkering med adgangskontroll på eiendommen 91/44 i Melhus sentrum, og at de andre avtalepartene bidrar med en tilstrekkelig andel i h.h.t prosjektplan, bevilger Melhus kommune inntil 1 mill. kroner for å fullfinansiere dette pilotprosjektet. Bevilgningen finansieres ved opptak av lån som avdras over 10 år. 2. Vedtaket er fattet med hjemmel i kommunelovens 13. Vedlegg: 1. Prosjektplan pendlerparkering Melhus Andre dokumenter i saken som ikke er vedlagt: Saksutredning: Miljøpakken har foreløpig bevilget 1 mill kr til et pilotprosjekt i Melhus. Der en prøver ut adgangskontroll knyttet til T- kort eller AtB app og en kan forhåndsbestille parkeringsplasser avsatt spesielt til pendlere som benytter kollektivtransport (buss og jernbane). I tillegg er det bevilget 0,2 mill øremerket sykkelparkering tilknyttet det samme systemet. Det skal altså legges til rette for en lukket pendlerparkering i Melhus sentrum hvor det skal være mulig å forhåndsbestille plass via T-kort eller AtB-app. Dette for å se på muligheter for økt attraktivitet for kollektivtrafikken og mer effektiv arealbruk. STFK har i søknaden til miljøpakken anslått totalkostnad for prosjektet til ca 1,0 million inkl. mva. I dette anslaget ligger det ikke inne utbedring av selve parkeringsplassen, kun enkel tilrettelegging og etablering av de tekniske løsningene. Vurdering: Miljøpakken har som nevnt bevilget 1,2 million inkl. mva. til dette prosjektet. I samråd med STFK engasjerte Melhus kommune Asplan Viak AS for å gjøre et forprosjekt og et kostnadsanslag, der også utvidelse av parkeringsplassen er medregnet. Dette for å kartlegge best mulig utnyttelse av arealet og hva det vil koste å etablere en optimal løsning. Asplan Viak AS tegnet ut fem mulige løsninger. Hvorav løsningen med HC plasser ble ansett som den mest optimale og gjennomførbare løsningen. Etter en samlet vurdering av kostnadsoverslag fra Asplan Viak med utvidelse og skikkelig opparbeiding av

7 parkeringsplassen med sykkelløsning og tekniske løsninger med nødvendig software og hardware har en kommet fram til et finansieringsbehov på 4 mill ( jfr vedlegg). Uten denne utvidelsen av parkeringsplassen vil kapasiteten på parkering være 40 plasser og tilretteleggingen vil bli en minimumsløsning som ikke vil framstå som særlig profesjonell sett i forhold til at det er ny moderne teknologi som skal utprøves. Både Melhus kommune og STFK mener piloten vil vekke oppmerksomhet, og at det da er ønskelig at området framstår som ryddig og vakkert og at en får utnyttet kapasiteten i området best mulig STFK jobber nå med Miljøpakken for å se om det er mulighet å framskaffe nye/flere midler. Det gis positive signaler på at dette vil skje, men størrelsen på summen er enda uklart. Det jobbes også med Jernbaneverket for å se om de er villige til å være med å finansiere en slik pilot som vil gi flere togreisende til og fra Melhus. Den 11.6 ble det avholdt et møte mellom Fylkeskommunen, Melhus kommune og jernbaneverket. Jernbaneverket ga signaler om at prosjektet er svært interessant for dem, og at de ønsker å være med å finansiere prosjektet. Det ble bestemt at de aktuelle kostnadsoverslagene skal oversendes jernbaneverket og at de snarest mulig skal gi en tilbakemelding om og i hvilken grad de vil grad de vil gå inn i prosjektet. Det jobbes derfor nå med å utarbeide en avtale mellom Fylkeskommunen, Jernbaneverket, miljøpakken og Melhus kommune om rettighetene til bruk av de tekniske løsningene som utvikles gjennom pilotprosjektet, da dette er viktig for jernbaneverket hvis de skal gå inn i prosjektet. Dette pilotprosjektet vil nok ikke løse alle parkeringsproblemer i Melhus sentrum. Men det vil gi en god pekepinn på om dette kan være en mulig løsning for framtidige pendlerparkeringer. For de kollektivreisende til og fra Melhus sentrum vil denne pendlerparkeringen trolig være svært attraktiv i og med at det vil være mulig å bestille parkeringsplass på forhånd. Sikkerheten ved denne pendlerparkeringen vil også oppleves bedre siden området vil være inngjerdet. For Melhus kommune vil en slik pilot være med på å vise at Melhus kommune satser på kollektivtrafikk. Fordi dette er et pilotprosjekt som vil gi et attraktivt parkeringstilbud og en effektiv plassutnytting i Melhus sentrum bør Melhus kommune være med å finansiere tiltaket. I tillegg må miljøpakken, fylkeskommunen og jernbaneverket være med å bidra. I dette forslaget legges det opp til at miljøpakken bidrar med 2 mill., Jernbaneverket med 1 mill. og Melhus kommune med inntil 1 mill. for å fullfinansiere prosjektet. Det er i dag Melhus Skysstasjon som disponerer arealet som er tiltenkt dettet pilotprosjektet, de leier arealet av Melhus kommune. Skysstasjonen er innforstått med prosjektet og ønsker det velkommen, da det er helt i tråd med intensjonene i driften til Melhus skysstasjon. Det jobbes derfor med å etablere en avtale mellom STFK, Melhus kommune og Melhus skysstasjon om arealbruken. Hvordan prosjektet praktisk skal gjennomføres er enda noe uklart, men det vil bli avholdt et møte mellom kommunen og Fylkeskommunen før sommeren hvordan det praktiske skal løses, hvem som skal legge tiltaket ut på anbud osv, hvem som tar risikoen ved budsjettsprekk osv. Rådmannen er innstilt på at Sør-Trøndelag Fylkeskommune skal stå for og gjennomføre prosjektet da kommunen ikke har kapasitet til å ta på seg dette.

8 Melhus kommune har ikke midler på eget disposisjonsfond som det er forsvarlig å bruke i en slik størrelses orden som det legges opp til i denne saken. Melhus kommune eier grunnen det skal investeres på og betrakter de tiltakene som gjøres på arealet som en standardheving. Det er derfor grunnlag for å kunne lånefinansiere bidraget inn til Sør-Trøndelag fylkeskommune som prosjekteier. Tidligere behandlinger og vedtak

9 Sak 107/15 Nye betalingsbestemmelser for kommunale barnehager i Melhus kommune fra Arkivsaksnummer 15/3231 Saksansvarlig: Lars Mo Formannskapet PS 107/15 Rådmannens forslag til vedtak 1. Melhus kommunestyre vedtar at foreldrebetalingen i kommunale barnehager skal justeres i tråd med ny nasjonal forskrift som gjelder fra Makspris for foreldrebetaling settes til 6 % av husholdningens samlede inntekt og oppad begrenset til kr pr. måned pr Husholdninger som kommer bedre ut med tidligere bestemmelser om økonomisk moderasjon beholder den gamle ordningen ut barnehageåret, dvs. fram til 01. august. Vedtak i saken fattes i medhold av Kommunelovens 13. Vedlegg: 1. Skriv fra Utdanningsdirektoratet datert Rundskriv fra Melhus kommune datert Forslag til betalingsbestemmelser for kommunale barnehager i Melhus fra Dagens betalingsbestemmelser for kommunale barnehager i Melhus. Saksutredning: Melhus kommunestyre vedtok eksisterende ordning for beregning av barnehagekontingent i sak 104/03. De nye betalingssatsene var et resultat av Stortingets barnehageforlik i Barnehagereformen trådte i kraft fra med tilhørende forskrifter om foreldrebetaling og økonomisk likeverdig behandling. Melhus kommunestyre vedtok samtidig et moderasjonsreglement som bl.a medførte at husholdninger med en skattbar inntekt under Folketrygdens grunnbeløp x 3 fikk 50 % moderasjon. Denne delen av moderasjonsreglementet foreslås erstattet i tråd med den nasjonale forskriftsendringen om makspris på 6 % av husholdningens samlede inntekt. Moderasjonsreglementets punkt B og C, om søskenmoderasjon og betaling for barn som mottar spesialpedagogisk hjelp i barnehagen, foreslås opprettholdt som tidligere. Punktet om spesialpedagogisk hjelp i barnehagen er hjemlet i Opplæringsloven som sier at foreldre ikke skal betale for denne tjenesten. Fra Utdanningsdirektoratet sin side blir det presisert at den nasjonale prisreguleringen av foreldrebetalingen er en minimumsordning og at det står kommunen fritt å tilby en lavere sats enn 6 % av inntekten og/eller sette maksprisen lavere. Ifølge Utdanningsdirektoratet er: «Målet med forskriftsendringene å innføre en bedre sosial profil på foreldrebetalingen i barnehage, og legge til rette for at flere får mulighet til å benytte tilbud om

10 barnehageplass gjennom å senke prisen for familier med lav inntekt.» Ordningen med en makspris på 6 % av inntekten innebærer at alle husholdninger som har en lavere skattbar inntekt enn kr har rett til redusert foreldrebetaling. Melhus kommune har orientert om den nasjonale forskriftsendringen i et rundskriv som er utdelt til foresatte/foreldre i barnehagene i Melhus. Det er utarbeidet et digitalt søknadsskjema som er lagt ut på Melhus kommune sin hjemmeside. Fra innføres det en ordning med gratis kjernetid i barnehager til familier med lav inntekt. Ordningen betyr at familier med en inntekt på mindre enn kr har rett til 20 timer gratis barnehage i uken for 4- og 5 åringer. Vurdering: Rådmannen tilrår at Melhus kommune benytter en sats på 6 % av husholdningens samlede inntekt for beregning av makspris. Den nye ordningen vil bety at de aller fleste kommer bedre ut økonomisk enn ved den gamle ordningen. I og med at den nasjonale forskriftsendringen beskrevet over allerede er trådt i kraft, og at kommunestyret har sitt neste møte først over sommerferien, tilrår Rådmannen at hasteparagrafen kommer til anvendelse i denne saken. Det gjøres oppmerksom på at foreslåtte betalingsbestemmelser for kommunale barnehager i Melhus fra er publisert med forbehold om kommunestyrets godkjenning. Tidligere behandlinger og vedtak

11 Sak 108/15 Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår - endring Arkivsaksnummer 15/3041 Saksansvarlig: Jon Tore Dokken Formannskapet PS 108/15 Formannskapet PS / Kommunestyret PS / Rådmannens forslag til vedtak Kommunestyret vedtar nytt reglement i tråd med vedlagte forslag. Vedlegg: 1. Gjeldende reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår 2. Forslag på nytt reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår Andre dokumenter i saken som ikke er vedlagt: KS-veileder: Økonomiske vilkår for folkevalgte Saksutredning: Med bakgrunn i at vi står overfor en ny valgperiode er gjeldende reglement gjennomgått med sikte på revidering. Gjennomgang og drøfting er foretatt sammen med ordfører, varaordfører og opposisjonsleder og rådmannen fremmer på bakgrunn av dette forslag til nytt reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår. KS anbefaler at godtgjøringsreglementet vedtas av avtroppende kommunestyre og bekreftes av det påtroppende, samt gjøres gjeldende for hele valgperioden av hensyn til forutsigbarheten. Vurdering: På bakgrunn av gjennomgangen og drøftingene med politisk nivå foreslår rådmannen at godtgjøringen for folkevalgte knyttes opp mot stortingsrepresentantenes lønn og dermed også følger deres reguleringer. Dette er den vanligste ordningen i kommunene. Konkret medfører dette at godtgjøringen til ordfører settes lik stortingsrepresentantenes lønn, mens varaordførers godtgjøring utgjør 92 % av stortingsrepresentantenes lønn. Det betyr at nivåforskjellen mellom ordfører og varaordfører fortsatt er den samme. I gjeldende reglement er øvrige godtgjøringer knyttet til nivå for varaordførers godtgjøring, noe som videreføres i forslag til nytt reglement, men nå definert ut fra 92 % av stortingsrepresentantenes lønn. Stillingsstørrelsene for de respektive funksjonene er gjennomgått og de eneste endringene som foreslås er at fellesgruppeleder for posisjon/opposisjon tilstås totalt 10 % (nå 4 %) av 92 % av stortingsrepresentantenes lønn i godtgjøring og at nestledere i komiteene tilstås en fast årlig godtgjørelse på 2 % (nå 5 %) av 92 % av stortingsrepresentantenes lønn.

12 Telefongodtgjøring for alle unntatt ordfører og varaordfører, utgår i forslaget. Vurderingen er at dagens telefonutgifter utgjør relativt lav kostnad for den enkelte, samtidig som en ordning med å refundere disse utgiftene til dels er en omfattende administrativ ordning. For øvrig er det foretatt nødvendige oppdateringer og presiseringer. Tidligere behandlinger og vedtak

13 Sak 109/15 Aksjeemisjon i Trønderenergi AS Arkivsaksnummer 15/3208 Saksansvarlig: Gunn Inger Løvseth Formannskapet PS 109/15 Rådmannens forslag til vedtak 1. Med hjemmel i kommunelovens $ 13 fatter formannskapet slikt vedtak: Melhus kommune vedtar at det ikke tegnes aksjer i emisjon av ny egenkapital i TrønderEnergi AS. Vedlegg: 1. Oversendelsesbrev aksjonær tegningsinvitasjon 2. Komplett tegningsdokument aksjeemisjon Andre dokumenter i saken som ikke er vedlagt: Saksutredning: 1. INNLEDNING TrønderEnergi AS er et kraftkonsern med kjernevirksomhet innenfor produksjon, distribusjon og salg av fornybar energi. Virksomheten er i Norge og delt inn i forretningsområdene Energi, Nett og Kunde. Dette omfatter produksjon av vann- og vindkraft, distribusjonsnett, strømsalg og kundeservice. De siste årene har selskapet gjort store strukturelle grep. En rekke mindre virksomheter er solgt eller avviklet, og selskapet fremstår i dag mer fokusert enn før. I 2014 hadde selskapet salgsinntekter på 1,6 milliarder kroner og et årsresultat på 271 millioner kroner. Bokført egenkapital og sum eiendeler er henholdsvis 3,2 og 7,1 milliarder kroner. Selskapet er eid av 24 kommuner i Sør-Trøndelag og Nordmøre Energiverk AS. Hovedkontoret ligger i Trondheim. Melhus kommune eier 14,7 prosent av aksjene i TrønderEnergi AS og er nå invitert til å delta i en emisjon av ny egenkapital i selskapet. Emisjonen er rettet mot eksisterende eiere og Kommunal Landspensjonskasse (KLP). Det er i denne omgang planlagt å hente mellom 200 og 600 millioner kroner. Dette fordelt på mellom og antall aksjer til en kurs på 520 kroner. KLP har garantert for emisjonen. Det betyr at KLP vil tegne seg for hele emisjonsbeløpet med fradrag for det som eventuelt tegnes av eksisterende eiere. KLP eier ingen aksjer i selskapet fra før, men er medeier i datterselskapet TrønderEnergi Nett AS. Formålet med emisjonen er å styrke selskapets evne til å realisere strategiske investeringer innenfor kjernevirksomheten. 2. BAKGRUNN Generalforsamlingen i TrønderEnergi AS har gitt selskapets styre fullmakt til å hente inn inntil 1

14 milliard kroner i ny egenkapital. Emisjonsfullmakten kan benyttes i én eller flere transjer og emisjonen skal være rettet mot eksisterende eiere, det vil si dagens eiere av A-aksjer. Hvis dagens eiere ikke tegner seg for målsatt beløp, vil resten bli rettet mot KLP. Ved emisjonen opprettes B-aksjer, en ny aksjeklasse som maksimalt kan utgjøre 20 prosent av samlet aksjekapital. I motsetning til A-aksjer, har B-aksjer ingen forkjøpsrett til A- eller B-aksjer som skal skifte eier eller som har skiftet eier. Videre er B-aksjer unntatt aksjonæravtalens bestemmelser om varslingsprosedyrer ved salg av aksjer og medsalgsretten. I prinsippet betyr dette at B-aksjer er fritt omsettelig. Dette i motsetning til A-aksjer, som har vist seg å være svært vanskelig å selge i hvert fall hvis det dreier seg om store poster. Ved emisjon kan eksisterende eiere velge om de vil tegne A- eller B-aksjer. KLP kan kun tegne B-aksjer. Fullmakten ble gitt for at selskapet skal ha mulighet til å realisere lønnsomme strategiske investeringer og oppkjøp innenfor konsernets definerte kjerneområder, det vil si nett-, produksjons- og kraftomsetningsvirksomheten. I prosessen frem mot denne emisjonen har det likevel vært rådmannens inntrykk at det umiddelbare kapitalbehovet først og fremst hadde sin bakgrunn i selskapets engasjement i Fosen Vind AS med planer om betydelige investeringer i vindkraft på Fosen. TrønderEnergi AS har gjort rede for disse planene ved flere anledninger, blant annet i eiermøter. I etterkant av tegningsinnbydelsens utsendelse, ble det kjent at vindkraftprosjektene til Fosen Vind AS skrinlegges. Statkraft, klart største eier i Fosen Vind AS med 50,1 % av aksjene, vurderer at prosjektene ikke er lønnsomme, og at det dermed heller ikke vil bli gjort investeringer. Årsaken er et voksende kraftoverskudd, samt lav pris både på kraft og elsertifikater som skulle subsidiere investeringene. Den forpliktelsen som ligger i det faktum at invitasjonen allerede er sendt ut, kombinert med at TrønderEnergi AS har behov for kapital også uten realisering av planene til Fosen Vind AS gjør at emisjonen likevel gjennomføres som planlagt. At det umiddelbare kapitalbehovet nå er mindre kan det uansett ikke være tvil om, noe som trekker i retning av at emisjonens størrelse ikke havner i øvre del av det angitte utfallsrommet. Vurdering: Rådmannen vil understreke at aksjer i TrønderEnergi AS gir en eierandel i selskapets samlede virksomhet. Både eksisterende som vannkraft og nett, og eventuelle nye der mer vindkraft sannsynligvis fortsatt står på agendaen selv om prosjektene på Fosen nå er skrinlagt. Det forventes fortsatt konsolidering i kraftbransjen, og selskapet ønsker å være en regional pådriver på det området noe som også krever kapital. Det kan legges til grunn at en eventuell tegning i emisjonen må finansieres ved hjelp av den kapitalen Melhus kommune har ute til langsiktig forvaltning. Kommunens Finansreglement ble sist revidert i november I reglementets pkt 4.5 er det nedfelt at: For aksjeinvesteringene skal det fortrinnsvis benyttes aksjefond. Diskresjonære porteføljer underlagt samme spredningsregler som aksjefond kan benyttes. Enkeltaksjer og andre aksjeprodukter ut over dette er ikke tillatt. Med dette som utgangspunkt kan ikke Melhus kommune bruke av den langsiktige kapitalen til å delta i emisjonen. Med et felles disposisjonsfond på om lag 5 mill. kroner er det ikke midler til å delta i denne emisjonen. Dersom kommunen hadde vært i besittelse av kapital til å delta i denne emisjonen er rådmannens anbefaling at kommunen får langt bedre avkastning på alternativ plassering, jf. de resultater en har å vise til på den langsiktige forvaltningen historisk. En deltakelse i emisjonen ville derfor bidratt til å svekke økonomien i kommunen på kort sikt, mens en på lengre sikt ikke kjenner konsekvensene.

15 Saken legges frem etter hasteparagrafen i kommuneloven med den begrunnelse at neste kommunestyret er 8. september og eierne må melde tilbake om de vil delta i emisjonen innen 30. april. Tidligere behandlinger og vedtak

16 Sak 110/15 Stiftelsen Thora - Søknad om dekning av underskudd Arkivsaksnummer 15/3210 Saksansvarlig: Morten Bostad Formannskapet PS 110/15 Rådmannens forslag til vedtak 1. Med hjemmel i kommunelovens $ 13 fatter Melhus formannskap følgende vedtak: Melhus kommune om bevilger kr ,- fra Sagauka til dekning av underskudd i stiftelsen Thora. Melhus kommune bevilger kr ,- fra kommunens felles disposisjonsfond til dekning av underskudd i stiftelsen Thora. Vedlegg: 1. Stiftelsen Thora, org. Nr , søknad om dekning av underskudd 2. Felles disposisjonsoversikt. Andre dokumenter i saken som ikke er vedlagt: Saksutredning: Melhus kommune mottok , fra stiftelsen Thora, søknad om ekstra midler til dekning av underskudd i forbindelse med oppføringen av operaen Thora 28. og 30. mai I søknaden som ligger vedlagt er det fra stiftelsens side gjort rede for bakgrunnen for det oppståtte underskuddet og hvordan dette søkes inndekket for å kunne innfri de betalingsforpliktelser som ligger til stiftelsen. Underskuddet på i underkant av 1 mill. kroner forutsettes dekt på følgende måte: Bevilgning fra Melhus kommune på kr ,- Tilskudd fra Sør-Trøndelag fylkeskommune på kr ,- til investering i scene inkl. lagring. Resterende del av underskudd, inntil kr ,- dekkes gjennom bruk av stiftelseskapitalen på til sammen kr ,-. Vurdering: Rådmannen ser det som viktig å støtte opp under at stiftelsen Thora ikke blir slått konkurs og at en gjennom et bidrag på kr ,- sikrer at stiftelsen kan drives videre mhp å skape ett konsept som bidrar til at produksjonen kan bli selvfinansierende over tid. I dette ligger det at inntektssiden knyttet til produksjonen må være langt bedre sikret i forkant enn det en har opplevd så langt. Melhus kommune har tidligere bevilget kr ,- til gjennomføring av Sagauka. Av denne bevilgningen vil om lag kr ,- stå ubrukt. Rådmannen foreslår at de «ledige» midlene til Sagauka

17 brukes til dekke deler av underskuddet i stiftelsen Thora. Resterende søknadsbeløp på kr ,- dekkes ved bruk av kommunens disposisjonsfond. Da denne saken haster å få en avgjørelse på av hensyn til stiftelsens kreditorer og det forhold at neste kommunestyremøte er 8. september blir rådmannen nødt til å innstille med bruk av hasteparagrafen i kommuneloven. Tidligere behandlinger og vedtak

18 Melhus kommune 87/27 Mindre reguleringsendring av reguleringsplan Gravråksmoen Saksansvarlig Camilla Stenstad Arkivsak 13/7888 Rådmannens forslag til vedtak: Melhus kommune vedtar en mindre endring av reguleringsplan for Gravråksmoen, planid Endringen innebærer endring av bestemmelsen 5.3 i tråd med Riksantikvarens ønske for å frigi areal med hensynssone for kulturminner, og planen vedtas som en detaljplan etter gjeldene lovverk. Det er ikke gjort endringer i plankartet. Vedlegg: 1. Plankart, datert Reguleringsbestemmelser, datert Brev fra Sør-Trøndelag Fylkeskommune a. Riksantikvarens brev av b. Vitenskapsmuseets faglig vurdering i saken 4. Uttalelse Fylkesmannen i Sør- Trøndelag Andre dokumenter i saken er ikke er vedlagt

19 Saksnummer 13/ Side 2/4 Saksutredning: Melhus næringsareal AS søker om endring av reguleringsplan Gravråksmoen for tiltak på eiendommen 87/27 for å frigi område som er avsatt til næring, men har hensynsone for bevaring av kulturminner. Eiendommen ligger på Søberg, på området som er kjent som gamle Hofstad leir. Oversiktskart over Melhus kommune, området det søkes dispensasjon er vist med rød pil. Melhus næringsareal AS er et heleid selskap av Melhus kommune. Selskapet har som formål å utvikle næringsarealer innen kommunens grenser og har hatt ansvaret for utviklingen på Hofstad (gnr 87 bnr 27). Melhus Næringsareal AS er i ferd med å realisere bebyggelsesplan for Gravråksmoen på Hofstad næringspark i Melhus kommune. I den forbindelse ønsker de å frigjøre areal som i bebyggelsesplanen er avsatt til formålet kulturminne/bevaring. I forbindelse med oppstart av reguleringsplan ble det foretatt en arkeologisk befaring der det ble påvist flere automatisk fredete kulturminner på området. Konsekvensutredning har konkludert med at kulturminnene og kulturmiljøene har stor verdi. Området med kulturminner er sikret ved bevaring som spesialområde og kan ikke bebygges før det frigis av antikvarisk myndighet. Det søkes nå om en mindre endring av reguleringsplan for å frigjøre arealer avsatt til bevaring av kulturminner.

20 Saksnummer 13/ Side 3/4 Planavklaring Omsøkte tiltak ligger innen for bebyggelsesplan for Gravråksmoen, planident , vedtatt 19.januar 2010, med planformål industri/lager som spesialområde (hensynsone) for bevaring av kulturminner. Område som er omsøkt har planformål industri/lager, men det ligger restriksjoner for bruken av området i forhold til registrerte kulturminner. Bestemmelsen knyttet til hensynsonen lyder: 5.3 Bevaring av kulturminner Kulturminne (stolpehull, kokegroper, rester av forhistorisk hus, groper, ildsteder og kullgroper m.m) innenfor spesialområdet bevaring kulturminne/vegetasjon er automatisk freda etter 3 i kulturminneloven. Innenfor bevaringsområdet tillates ingen form for inngrep, tildekking eller tiltak. Dersom det er behov for mindre tiltak innen området, skal det redegjøres spesielt for dette. Tiltaket skal være godkjent av kulturmyndighetene. Yttergrensene av bevaringsområdene skal gjerdes inn for å hindre inngrep og skjemming av fornminnene.

21 Saksnummer 13/ Side 4/4 Høring Saken er sendt på høring til berørte faginstanser, og det er gjennom Sør-Trøndelag Fylkeskommune søkt om frigiving av område til Riksantikvaren. Tidligere ønsket Fylkeskommunen at slike kulturminner ble bevart i grunnen, men da utgravningsteknikkene er forbedret og at de ser en viss bekymring for at kulturminneområde på sikt vil stå i fare for å bli skadet eller ødelagt, ser de helst at område utgraves. Melhus kommune mottok brev fra Sør-Trøndelag Fylkeskommune hvor saken er forelagt Riksantikvaren, som tillater inngrep i fredede kulturminner på betingelse at det tas inn en ny bestemmelse i planen om at før det kan nyttes til industri/lagrings formål må det foretas en arkeologisk utgravning av de berørte automatiske fredede kulturminnene med id og id Det påpekes at hvis vilkår ikke imøtekommes innebærer det innsigelse til endringen av planen. Riksantikvarens brev av og tilrådning (med budsjettforslag) fra NTNU Vitenskapsmuseet, er vedlagt i sin helhet. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har ingen merknader den mindre endringen av planen. Vurdering Riksantikvaren har frigitt arealet under forutsetning om utgravning, og Vitenskapsmuseet har utarbeidet en prosjektplan for utgravningen. Da slik utgraving kun kan foregå i vår/sommer /høst ønsker man å få endringen av planen igjennom nå, så man kan bestille selve utgravningen å få frigitt område for salg. Område er allerede regulert til næringsareal og Melhus kommune har ingen motforestillinger mot at dette arealet frigis. Med endringen som nå gjøres av bebyggelsesplanen endres bestemmelsen 5.3 i tråd med Riksantikvarens ønske, og planen vedtas som en detaljplan etter gjeldene lovverk. Det er ikke gjort endringer i plankartet. Ny bestemmelse for hensynsone bevaring kulturminner lyder: 5.3 Hensynssone bevaring av kulturminner Før iverksetting av tiltak skal det foretas arkeologisk utgravning av de berørte automatiske fredede kulturminnene id og id Tiltak i andre deler av planområde iht. gjeldende plan som ikke er til hinder for den arkeologiske utgravningen kan tillates. Det skal tas kontakt med Sør-Trøndelag Fylkeskommune i god tid før tiltaket skal gjennomføres slik at omfanget av den arkeologiske granskingen kan fastsettes.

22

23 Arealforvaltning Saksbehandler Camilla Stenstad Telefon Dato Saksnr. 13/ Arkivkode PLAN 87/27 Reguleringsbestemmelser til detaljplan Gravråksmoen Planid VEDTATT AV MELHUS FORMANNSKAP I SAK 3/10 DEN MED PLANKART DATERT MINDRE ENDRING I FORMANNSKAPET INNENFOR REGULERINGSGRENSENE ER OMRÅDET REGULERT TIL FØLGENDE FORMÅL ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN (endret til nye formål etter ny plan og bygningslov 2010 den , kun i bestemmelsene ikke i plankartet): 12.5 nr. 1 Bebyggelse og anlegg Industri/næringsvirksomhet 12.5 nr. 5 LNFR Jord- og skogbruk 12.5 nr.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Kjøreveg Annet vegareal Gang- og sykkelveg Bussholdeplass Felles avkjørsel Felles gangareal Annet fellesareal Felles grøntareal 11.8 a. Faresone Høyspentanlegg 11.8 b, c Infrastruktursone og soner med angitte særlige hensyn Restriksjonsområde/Frisiktsoner Parkbelte i industristrøk Bevaringsområde for landskap/vegetasjon/kulturminner Tlf Melhus kommune Rådhusvegen Melhus

24 Saksnummer 13/ FØLGENDE BESTEMMELSER GJELDER FOR REGULERINGSFORMÅLENE: 1 BYGGEOMRÅDE 1.1 Industri/næringsvirksomhet Innenfor de enkelte delområdene kan det etableres industri/næringsvirksomhet med tilhørende anlegg. All næringsvirksomhet skal følge gjeldende restriksjoner knyttet til støv, støy og forurensning. 1.2 Grad av utnytting Maksimal tomteutnyttelse er satt til 70 % BYA. 1.3 Bebyggelsens plassering og høyde Bebyggelsen skal plasseres innenfor byggelinje mot adkomstveg. Ved bebyggelse over 15 m skal tiltaket rapporteres som luftfartshinder til Luftfartstilsynet. 1.4 Parkering 1.5 Miljø Minimumskrav til parkering på hver tomt er som følger: Kontor/industri 1.2 plasser pr. 100 m2 Bruksareal (BRA). Lager 0,5 plasser pr. 100 m2 Bruksareal (BRA). Minimum 5 % av biloppstillingsplassene skal være tilrettelagt for bevegelseshemmede. Byggesøknaden skal redegjøre for hvilken virksomhet som skal etableres. Det skal ikke gis tillatelse til virksomhet som som etter sin art kan medføre forurensninger, før det er søkt om og gitt tillatelse etter Forurensningsloven 11, og hvor avbøtende tiltak er skissert og godkjent av forurensningsmyndighet. All virksomhet som kan medføre forurensning eller fare skal etablere et internkontrollsystem med driftsplan, ev. beredskapsplan. Nødvendige tiltak skal etableres før virksomheten igangsettes. Det tillates utslipp av forurenset prosessvann til vann eller grunnen fra noen av de aktivitetene, som er gitt tillatelse til. Melhus kommune er myndighet når det gjelder utslipp av sanitæravløpsvann (kloakk). Slikt avløp skal kobles til kommunalt nett. Alt prosessvann skal passere oljeutskiller eller annet hensiktsmessig renseanlegg. Transport til og fra virksomhetene skal skje uten at dette medfører spredning av forurensning. Virksomheter med tillatelse fritas ikke for plikter i henhold til annen lovgivning. Særlig aktuell er bestemmelse gitt av Direktoratet for arbeidstilsyn, Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern og Vegdirektoratet. Det vises særlig til forskrift om langtransport av farlig gods og europeisk avtale om internasjonal veitransport av farlig gods (ADR). Støy skal være i tråd med MDs retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging T Det må framlegges støyrapport med forslag til avbøtende tiltak, for virksomhet som ikke er i tråd med disse retningslinjene.

25 Saksnummer 13/ Utelagring Utelagring av materiale, varer, produkter container og lignende tillates bare dersom funksjonene skjermes med gjerde eller overdekket bygning. Vegetasjon kan også benyttes som skjermingstiltak. Skjermingstiltak skal godkjennes av kommunen. 1.7 Areal mot parkbelte Utenfor byggegrense mot parkbelte skal eksisterende vegetasjon i størst mulig grad bevares. Beltet skal skjøttes slik at vegetasjonsbeltets tetthet opprettholdes. 1.8 Universell utforming Ved utbygging og gjennomføring av tiltak skal det sikres god tilgjenglighet for alle i bygninger, anlegg og utearealer. Bygninger, anlegg og utearealer skal utformes slik at de kan brukes på like vilkår av så mange som mulig. 2 LANDBRUKSOMRÅDE 2.1 Jord- og skogbruk Området skal nyttes til jord- og skogbruk. 3 OFFENTLIGE TRAFIKKOMRÅDE 3.1 Kjøreveg Offentlig trafikkareal skal opparbeides med den inndeling i kjøre- og gangareal og med det stigningsforholdet som er vist på plankartet. 3.2 Annet vegareal Arealet skal nyttes til skjæringer, fyllinger og grøfter. Arealene skal tilsås og beplantes. 3.3 Gang- og sykkelveg Gang- og sykkelveger skal opparbeides med fast dekke og med det stigningsforhold som er angitt på plankartet. 4 FAREOMRÅDER 4.1 Nettstasjon/høgspenning Området omfatter nettstasjoner for høgspenningsanlegg og høgspentlinjer (nettstrekk). Nettstasjonene skal oppføres som vist på plankartet. 5 SPESIALOMRÅDER 5.1 Restriksjonsområde/frisikt I frisiktsone som er vist på plankartet skal det være fri sikt langs veg/kryss/avkjørsler 0,5 m over terreng. Busker, trær og gjerder som kan hindre sikten er ikke tillatt.

26 Saksnummer 13/ Parkbelte industristrøk Parkbeltet skal utgjøre buffersone mellom omkringliggende kulturlandskap, elvekorridor og næringsareal. Eksisterende vegetasjon skal i størst mulig grad opprettholdes. Der vegetasjon fjernes, skal områdene tilsås og beplantes med stedegne busker/trær slik at området til enhver tid holdes skogkledd. Kantskog/blandingsskog skal etableres i parkbelte mot nord, elvekorridoren, slik at det bestandig blir vegetasjon minst 2 meter inn fra skråningskanten, og slik at det totalt blir en bredde mellom formålsgrensen og skråningskant på minimum 7 m. Skjøtsel og hogst skal skje etappevis slik at det alltid er skog igjen i deler av skogbeltet. Gjennom hele parkbeltet skal det opparbeides en tur/joggeløype i enkel standard som kobles til øvrig gang- og sykkelvegnett. Innenfor områdene er det ikke tillatt med varige inngrep som endrer området sin naturlige utforming. 5.3 Hensynssone bevaring av kulturminner Før iverksetting av tiltak skal det foretas arkeologisk utgravning av de berørte automatiske fredede kulturminnene id og id Tiltak i andre deler av planområde iht. gjeldende plan som ikke er til hinder for den arkeologiske utgravningen kan tillates. Det skal tas kontakt med Sør-Trøndelag Fylkeskommune i god tid før tiltaket skal gjennomføres slik at omfanget av den arkeologiske granskingen kan fastsettes. 6 FELLESOMRÅDER 6.1 Felles avkjørsel Felles avkjørsel, FA1, FA2 og FA3 og FA4 skal være felles for eiendommer som har sine adkomster fra respektive veger. 6.2 Felles grøntareal, FGA1-FGA8 Felles grøntområder skal gis en parkmessig opparbeiding. Samtlige grøntområder er felles for alle eiendommer/tomter innenfor planområdet. Felles grøntarealer skal være ferdigstilt før brukstillatelse gis. 7 UTBYGGINGSREKKEFØLGE 7.1 Geoteknikk Rapport med detaljert geoteknisk prosjektering skal være ferdig før igangsettingstillatelse kan gis. Denne rapporten må også omfatte vurderinger vedrørende eventuell forurenset grunn. Av rapporten skal det også framgå om det er behov for geoteknisk oppfølging av spesielle arbeider i byggeperioden. I forhold til stabilitet i skråning mot nord, er det i geoteknisk rapport utarbeidet av Multiconsult AS, datert 15 juli 2009, anbefalt en avstand på min. 15 m. mellom skråningskant og ny bebyggelse. Før igangsettingstillatelse gis skal det dokumenteres at ovennevnte er ivaretatt.

27 Saksnummer 13/ Flomtiltak Før det gis igangsettingstillatelse skal det etableres forebyggende flomtiltak i nordvestre del av planområdet i samsvar med tilrådninger i konsekvensutredning, datert Gang- og sykkelveg Før det gis igangsettingstillatelse skal det etableres gang- og sykkelveg som kobles til eksisterende gang- og sykkelveger ved Skjerdingstad og Søberg. 7.4 Opparbeiding av veier Før området til industri/lagring tas i bruk skal det foreligge brukstillatelse på adkomstveger og gang- og sykkelveg. 7.5 Miljøteknisk undersøkelse Før det gis igangsettingstillatelse for byggetiltak skal forurensninger i grunnen være fjernet/behandlet i henhold til krav fra forurensningsmyndighetene, og etter at pålagt opprydding har funnet sted. 7.6 Energiplan Før det gis igangsettingstillatelse skal det utarbeides en energiplan det minst to uavhengige energibærere er skissert. Planen skal godkjennes av Melhus kommune. 7.7 Utenomhusplan Sammen med byggesøknad etter plan- og bygningsloven 93, skal det innsendes detaljert utomhusplan i målestokk 1:200/1:500 som viser prinsipp for bebyggelsesstruktur, terrengendringer, lokalisering og utforming av avkjørsler, adkomster, parkeringsplasser, avfallsanlegg, utforming av felles grøntarealer samt beplantning, herunder redegjøre for vegetasjon som skal bevares/fjernes, møblering, forstøtningsmurer og andre arealavgrensende tiltak. Planen skal være høydesatt og angi stigningsforhold på alle veger og høyder på uteoppholdsareal. Planen skal utformes etter prinsippene for tilgjengelighet for alle. Planen skal oppdateres etter hvert som de ulike tomtene/parsellene bebygges, der det er vesentlige endringer siden sist datert utomhusplan. Utomhusarealene skal opparbeides i samsvar med vedtatt utomhusplan før det gis ferdigattest på første byggetrinn. 7.8 Plan for anleggstrafikk Før det gis igangsettingstillatelse skal det forligge en beskrivelse eller plan for anleggstrafikken tilknyttet de ulike byggetrinnfasene. Planen skal godkjennes av Melhus kommune. 7.9 Utbyggingsavtale Før det gis igangsettingstillatelse skal det forligge en utbyggingsavtale med Melhus kommune. Melhus den Ordfører

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 ( 3 04 DES Saksbehandler Innvalgstelefon Elisabeth Varsi Stubbrud Kommunal- og samordningsstaben Vår dato Deres dato Vår ref. (bes oppgitt ved svar) 2014/ Deres ref Melhus kommune Rådhusveien MELHUS Uttalelse - reguleringsendring av reguleringsplan Gravråksmoen - Melhus 87/27 m fl Fylkesmannen har mottatt ovennevnte reguleringsplan til høring, og har ut i fra hensynet til landbruk og bygdeutvikling, miljøvern og samfunnssikkerhet ingen merknader til planen. Universell utforming Fylkesmannen og Sør-Trøndelag fylkeskommune har begge et ansvar for å ivareta universell utforming i planleggingen. Vi har nå inngått avtale med fylkeskommunen om at de ivaretar universell utforming i uttalelser til plansaker. Med hilsen Alf-Petter Tenfjord (e.f.) direktør Elisabeth Varsi Stubbrud rådgiver Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. Kontaktpersoner: Samfunnssikkerhet: Jan-Åge S. Gundersen, tlf Landbruk: Siri Vannebo, tlf Miljøvern: Harald Høydal, tlf Universell utforming: Sør-Trøndelag fylkeskommune v. Vegard Hagerup, tlf Kopi: Sør-Trøndelag fylkeskommune PB 2350 Sluppen 7004 TRONDHEIM Embetsledelse og Kommunal og Justis- og Landbruk og Miljøvern- Oppvekst- og Sosial- og administrasjonsstab samordningsstab beredskapsavdeling bygdeutvikling avdeling utdanningsavdeling helseavdeling Telefaks E-post: Internett: Organisasjonsnummer:

63 Melhus kommune Pilotparkering pendlerparkering i Melhus sentrum Saksansvarlig Guri Vik Arkivsak 15/3137 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Forutsatt at det foreligger en avtale mellom STFK, Melhus kommune, jernbaneverket og miljøpakken om etablering av en pendlerparkering med adgangskontroll på eiendommen 91/44 i Melhus sentrum, og at de andre avtalepartene bidrar med en tilstrekkelig andel i h.h.t prosjektplan, bevilger Melhus kommune inntil 1 mill. kroner for å fullfinansiere dette pilotprosjektet. Bevilgningen finansieres ved opptak av lån som avdras over 10 år. 2. Vedtaket er fattet med hjemmel i kommunelovens 13. Vedlegg: 1. Prosjektplan pendlerparkering Melhus Andre dokumenter i saken som ikke er vedlagt: Saksutredning: Miljøpakken har foreløpig bevilget 1 mill kr til et pilotprosjekt i Melhus. Der en prøver ut adgangskontroll knyttet til T- kort eller AtB app og en kan forhåndsbestille parkeringsplasser avsatt spesielt til pendlere som benytter kollektivtransport (buss og jernbane). I tillegg er det bevilget 0,2 mill øremerket sykkelparkering tilknyttet det samme systemet. Det skal altså legges til rette for en lukket pendlerparkering i Melhus sentrum hvor det skal være mulig å forhåndsbestille plass via T-kort eller AtB-app. Dette for å se på muligheter for økt attraktivitet for kollektivtrafikken og mer effektiv arealbruk. STFK har i søknaden til miljøpakken anslått totalkostnad for prosjektet til ca 1,0 million inkl. mva. I dette anslaget ligger det ikke inne utbedring av selve parkeringsplassen, kun enkel tilrettelegging og etablering av de tekniske løsningene. Vurdering: Miljøpakken har som nevnt bevilget 1,2 million inkl. mva. til dette prosjektet. I samråd med STFK engasjerte Melhus kommune Asplan Viak AS for å gjøre et forprosjekt og et kostnadsanslag, der også utvidelse av parkeringsplassen er medregnet. Dette for å kartlegge best mulig utnyttelse av arealet og hva det vil koste å etablere en optimal løsning. Asplan Viak AS tegnet ut fem mulige løsninger. Hvorav løsningen med HC plasser ble ansett som den mest optimale og gjennomførbare løsningen. Etter en samlet vurdering av kostnadsoverslag fra Asplan Viak med utvidelse og skikkelig opparbeiding av parkeringsplassen med sykkelløsning og tekniske løsninger med nødvendig software og hardware har en kommet fram til et finansieringsbehov på 4 mill ( jfr vedlegg). Uten denne utvidelsen av parkeringsplassen vil kapasiteten på parkering være 40 plasser og tilretteleggingen vil bli en minimumsløsning som ikke vil framstå som særlig profesjonell sett i forhold til at det er ny moderne teknologi som skal utprøves. Både Melhus kommune og STFK mener piloten vil vekke

64 Saksnummer 15/ Side 2/2 oppmerksomhet, og at det da er ønskelig at området framstår som ryddig og vakkert og at en får utnyttet kapasiteten i området best mulig STFK jobber nå med Miljøpakken for å se om det er mulighet å framskaffe nye/flere midler. Det gis positive signaler på at dette vil skje, men størrelsen på summen er enda uklart. Det jobbes også med Jernbaneverket for å se om de er villige til å være med å finansiere en slik pilot som vil gi flere togreisende til og fra Melhus. Den 11.6 ble det avholdt et møte mellom Fylkeskommunen, Melhus kommune og jernbaneverket. Jernbaneverket ga signaler om at prosjektet er svært interessant for dem, og at de ønsker å være med å finansiere prosjektet. Det ble bestemt at de aktuelle kostnadsoverslagene skal oversendes jernbaneverket og at de snarest mulig skal gi en tilbakemelding om og i hvilken grad de vil grad de vil gå inn i prosjektet. Det jobbes derfor nå med å utarbeide en avtale mellom Fylkeskommunen, Jernbaneverket, miljøpakken og Melhus kommune om rettighetene til bruk av de tekniske løsningene som utvikles gjennom pilotprosjektet, da dette er viktig for jernbaneverket hvis de skal gå inn i prosjektet. Dette pilotprosjektet vil nok ikke løse alle parkeringsproblemer i Melhus sentrum. Men det vil gi en god pekepinn på om dette kan være en mulig løsning for framtidige pendlerparkeringer. For de kollektivreisende til og fra Melhus sentrum vil denne pendlerparkeringen trolig være svært attraktiv i og med at det vil være mulig å bestille parkeringsplass på forhånd. Sikkerheten ved denne pendlerparkeringen vil også oppleves bedre siden området vil være inngjerdet. For Melhus kommune vil en slik pilot være med på å vise at Melhus kommune satser på kollektivtrafikk. Fordi dette er et pilotprosjekt som vil gi et attraktivt parkeringstilbud og en effektiv plassutnytting i Melhus sentrum bør Melhus kommune være med å finansiere tiltaket. I tillegg må miljøpakken, fylkeskommunen og jernbaneverket være med å bidra. I dette forslaget legges det opp til at miljøpakken bidrar med 2 mill., Jernbaneverket med 1 mill. og Melhus kommune med inntil 1 mill. for å fullfinansiere prosjektet. Det er i dag Melhus Skysstasjon som disponerer arealet som er tiltenkt dettet pilotprosjektet, de leier arealet av Melhus kommune. Skysstasjonen er innforstått med prosjektet og ønsker det velkommen, da det er helt i tråd med intensjonene i driften til Melhus skysstasjon. Det jobbes derfor med å etablere en avtale mellom STFK, Melhus kommune og Melhus skysstasjon om arealbruken. Hvordan prosjektet praktisk skal gjennomføres er enda noe uklart, men det vil bli avholdt et møte mellom kommunen og Fylkeskommunen før sommeren hvordan det praktiske skal løses, hvem som skal legge tiltaket ut på anbud osv, hvem som tar risikoen ved budsjettsprekk osv. Rådmannen er innstilt på at Sør-Trøndelag Fylkeskommune skal stå for og gjennomføre prosjektet da kommunen ikke har kapasitet til å ta på seg dette. Melhus kommune har ikke midler på eget disposisjonsfond som det er forsvarlig å bruke i en slik størrelses orden som det legges opp til i denne saken. Melhus kommune eier grunnen det skal investeres på og betrakter de tiltakene som gjøres på arealet som en standardheving. Det er derfor grunnlag for å kunne lånefinansiere bidraget inn til Sør-Trøndelag fylkeskommune som prosjekteier.

65 Bestilling Miljøpakken Pilot park&ride Melhus Programområde Kollektivtrafikk AU: Bakgrunn Det er store parkeringsutfordringer i Melhus sentrum. Etter at Miljøpakken ble lansert i 2008 er rutetilbudet utvidet, kjøretiden for buss redusert, det kjøres bare nye busser og mens et månedskort fra Melhus til Trondheim kostet kr. i 2010 koster det samme kortet nå 670 kr. Dette har medført at kollektivtrafikken har økt med bortimot 60% i Trondheim og 120% utenfor Trondheim. Tiltakene ble gjennomført for å oppnå vekst i kollektivtrafikken. Men for Melhus har veksten gitt utfordringer ved at en stor andel av de som reiser kollektivt fra Melhus, kjører bil ned til Melhus sentrum for overgang til buss eller tog. Det er mangel på parkeringsplasser, så kommunen opplever både «villparkering» og klager på manglende parkeringstilbud. Melhus kommune vurderer både å innføre avgiftsparkering og å etablere parkeringshus. Men dette vil ta noe tid. De søker derfor etter kortsiktige tiltak for å unngå at manglende parkeringskapasitet skal medføre at nyrekrutterte kollektivreisende går tilbake til bilen igjen. Oppgave og krav til innhold Melhus kommune ønsker å gjennomføre en pilot på fylkeskommunens ide om å utnytte areal som fristilles på bussdepotene når bussene er i drift på dagtid, til park&ride. Park&ride-anlegget er tenkt tilbudt til t:kort kunder med gyldig periodebillett, for å gi dette en merverdi. Innehaverne vil kunne bestille park&ride-plass hjemmefra via mobiltelefonen, og dermed være sikret plass. Løsningen er tenkt koblet til AtBs app, slik at t:kort kunder som registrerer bil nr. og t:kort-nummer i app en, vil kunne bestille park&ride-billett og få bekreftet plass hjemmefra. Når de ankommer parkeringsområdet vil de måtte stoppe ved en bom. Der vil enten bil nr. eller t:kortet bli avlest, og bommen vil gå opp for kunder med gyldig t:kort med periode. Ved at plassen bestilles via mobiltelefonen kan systemet sende automatisk varsel til eiere av biler som ikke er hentet en viss tid før anlegget stenger. Kostnadene i prosjektet er knyttet til leie og inngjerding av grunn, adgangskontroll, systemkostnader samt drift av systemet. Nettbuss har et bussdepot rett ved Skysstasjonen på Melhus: Dette er Melhus kommunes førsteprioritet som mulig areal for forsøket. Arealet vil i så fall bli gjerdet inn for å kunne benyttes som park&ride på dagtid og bussdepot på kveldstid. Adgangskontrollen vil gjennomføres enten med en leser av t:kort eller ved bruk av kamera for nummergjenkjenning av bilenes registreringsnummer. Politiske saker Økonomi 1 mill. kr. til gjennomføring av pilotprosjekt Milepæler Endelig prosjektbeskrivelse utformet Forventet avklaring areal Avtaleinngåelser Systemtilpasning Avklaring drift Etablering av adgangskontroll Prosjekt test Oppstart pilot Medvirkende Melhus kommune: STFK: Lars Fabricius Finansiering og gjennomføring Da dette er et forsøksprosjekt er prosjektkostnaden svært usikker. Leiekostnad for arealet er avhengig av størrelse på arealet. Samtidig vil arealet kunne frigis på kveld og natt. Antatt arealleie for ett år er kr ,-. Inngjerding og adgangskontroll er ventet å koste ca kr. Systemkostnadene er antatt å koste ca kr. basert på at løsningen er utelukkende gjenbruk av AtB og Trondheim Parkerings app er. Ett års prøvedrift er antatt å koste ca kr. med ,- avsatt til uforutsett vil totalkostnad for prosjektet utgjøre kr. inkl. mva.

66 PROSJEKTPLAN Prosjektdetaljer (Fylles ut ved første gangs registrering, godkjennes av AU) Prosjektnavn Prosjektbeskrivelse Prosjektbegrunnelse/effekt Programområde (veg, sykkel, TS, kollektiv, miljø) Vegtype og evt. vegnummer Kostnadsoverslag (grovt) Pilot, park&ride Melhus Forsøk med kombinert bruk av areal samt mulighet for t:kort kunder til å forhåndsbestille park&ride plass. Økt attraktivitet for kollektivtrafikken samt mer effektiv arealbruk. Kollektiv Næringsareal i Melhus sentrum 1 mill. kr. inkl. mva. til utvikling av systemløsning og gjennomføring av pilot Prosjektfaser/ansvar Utredning/ forprosjekt Regulering Prosjektering Erverv Utbygging Behov? (Ja/Nei/Kanskje) Prosjektansvarlig NEI NEI JA NEI NEI Lars Fabricius Bilde/kartmarkering av prosjektet Godkjenning av punkt 1 Prosjektleder: Lars Fabricius Godkjenning Arbeidsutvalget: <Henvisning til møtereferat> Side 2 av 4

67 PROSJEKTPLAN 1. Utfyllende informasjon Utførende enhet Sør-Trøndelag fylkeskommune Framdriftsplan Fra (dato) Til (dato) Prosjektering Gjennomføring Forhold til andre prosjekter/interessenter/involverte Prosjekt/interessent: Superbuss ifm. bymiljøavtale med staten Beskrivelse av forhold: (Avhengigheter, ressurskonflikter, overlapp, gjensidig nytte, interessekonflikter, informasjonsflyt og lignende) Det vurderes å etablere samme løsning for park&ride på bussdepot og terminal for første superbuss-trasé i Trondheim. 2. Mål for prosjektet Effektmål: (Prosjektets ønskede effekter og gevinster, sett kryss.) Reduksjon i CO2-utslipp Helhetlig g/s-nett Attraktivitet kollektiv Lokale bymiljø Reduksjon i trafikkstøy Fortetting Reduksjon i trafikkulykker Annet X X Resultatmål: (Kvantifiserbare resultater av prosjektet) Fortau Bru Kjøreveg Kollektivfelt Sykkelveg G/Sveg Undergang Grøntanlegg Snø- opplag Spesielle element (f.eks kunst) <m> - m <m> m <Ja/nei> Parkering Side 3 av 4

68 PROSJEKTPLAN 3. Økonomi Finansiering fra Miljøpakken: Eventuell ekstern finansiering: Totalbudsjett for prosjektet: 1 mill. kr. inkl. mva. 1 mill. kr. inkl. mva. Finansiering per år: SUM (Fordel totalbudsjett på år) <År> <År> <År> SUM (Skal være lik totalbudsjett) 1 Kommentar Finansiering per fase: SUM (Fordel totalbudsjett på faser) Utredning/forprosjekt 0,1 Gjennomføring 0,8 Risiko 0,1 SUM 1 Kommentar 4. Annet Eventuelle andre opplysninger: Prosjektet er overførbart til alle park&ride-anlegg som kan avgrenses fysisk, dersom pilotprosjektet dokumenterer at det fungerer. Side 4 av 4

69 Melhus kommune Nye betalingsbestemmelser for kommunale barnehager i Melhus kommune fra Saksansvarlig Lars Mo Arkivsak 15/3231 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Melhus kommunestyre vedtar at foreldrebetalingen i kommunale barnehager skal justeres i tråd med ny nasjonal forskrift som gjelder fra Makspris for foreldrebetaling settes til 6 % av husholdningens samlede inntekt og oppad begrenset til kr pr. måned pr Husholdninger som kommer bedre ut med tidligere bestemmelser om økonomisk moderasjon beholder den gamle ordningen ut barnehageåret, dvs. fram til 01. august. 4. Vedtak i saken fattes i medhold av Kommunelovens 13. Vedlegg: 1. Skriv fra Utdanningsdirektoratet datert Rundskriv fra Melhus kommune datert Forslag til betalingsbestemmelser for kommunale barnehager i Melhus fra Dagens betalingsbestemmelser for kommunale barnehager i Melhus. Saksutredning: Melhus kommunestyre vedtok eksisterende ordning for beregning av barnehagekontingent i sak 104/03. De nye betalingssatsene var et resultat av Stortingets barnehageforlik i Barnehagereformen trådte i kraft fra med tilhørende forskrifter om foreldrebetaling og økonomisk likeverdig behandling. Melhus kommunestyre vedtok samtidig et moderasjonsreglement som bl.a medførte at husholdninger med en skattbar inntekt under Folketrygdens grunnbeløp x 3 fikk 50 % moderasjon. Denne delen av moderasjonsreglementet foreslås erstattet i tråd med den nasjonale forskriftsendringen om makspris på 6 % av husholdningens samlede inntekt. Moderasjonsreglementets punkt B og C, om søskenmoderasjon og betaling for barn som mottar spesialpedagogisk hjelp i barnehagen, foreslås opprettholdt som tidligere. Punktet om spesialpedagogisk hjelp i barnehagen er hjemlet i Opplæringsloven som sier at foreldre ikke skal betale for denne tjenesten. Fra Utdanningsdirektoratet sin side blir det presisert at den nasjonale prisreguleringen av foreldrebetalingen er en minimumsordning og at det står kommunen fritt å tilby en lavere sats enn 6 % av inntekten og/eller sette maksprisen lavere. Ifølge Utdanningsdirektoratet er: «Målet med forskriftsendringene å innføre en bedre sosial profil på foreldrebetalingen i barnehage, og legge til rette for at flere får mulighet til å benytte tilbud om barnehageplass gjennom å senke prisen for familier med lav inntekt.» Ordningen med en makspris på 6 % av inntekten innebærer at alle husholdninger som har en lavere skattbar inntekt enn kr har rett til redusert foreldrebetaling. Melhus kommune har orientert om den nasjonale forskriftsendringen i et rundskriv som er utdelt til foresatte/foreldre i barnehagene i Melhus. Det er utarbeidet et digitalt søknadsskjema som er lagt ut på Melhus kommune sin hjemmeside.

70 Saksnummer 15/ Side 2/2 Fra innføres det en ordning med gratis kjernetid i barnehager til familier med lav inntekt. Ordningen betyr at familier med en inntekt på mindre enn kr har rett til 20 timer gratis barnehage i uken for 4- og 5 åringer. Vurdering: Rådmannen tilrår at Melhus kommune benytter en sats på 6 % av husholdningens samlede inntekt for beregning av makspris. Den nye ordningen vil bety at de aller fleste kommer bedre ut økonomisk enn ved den gamle ordningen. I og med at den nasjonale forskriftsendringen beskrevet over allerede er trådt i kraft, og at kommunestyret har sitt neste møte først over sommerferien, tilrår Rådmannen at hasteparagrafen kommer til anvendelse i denne saken. Det gjøres oppmerksom på at foreslåtte betalingsbestemmelser for kommunale barnehager i Melhus fra er publisert med forbehold om kommunestyrets godkjenning.

71

72

73

74

75 Seks jon økonomi Saks behandler M onic a Bjørnbeth T elefon Dato Saks nr. 15/ Foreldre/foresatte i barnehagene i Melhus Ny ordning for reduksjon av foreldrebetaling i barnehagen Fra 1. mai 2015 skal ingen husholdninger betale mer enn 6 prosent av inntekten sin for en barnehageplass. Foreldrebetalingen er også begrenset av maksimalprisen, som i Melhus kommune er kr kroner per måned fra 1. mai. Dette betyr at de husholdningene som til sammen har en skattbar inntekt på under kr har rett til redusert foreldrebetaling. I beregningsgrunnlaget er det kun barnehagekontigenten som blir lagt til grunn, ikke kostpenger og bleieavtale. For å få redusert foreldrebetaling må hver familie søke på digitalt skjema for de barna dette gjelder. Skjema blir lagt ut på hjemmesiden til Melhus kommune under barnehage og skal være klart til onsdag 6. mai. Den nye ordningen ble vedtatt i Statsråd 17. april så tidsfristene har her vært litt knappe. Søknaden skal være mottatt innen den 15. i måneden før redusert foreldrebetaling trår i kraft fra samme måned, søknader som kommer etter den 15. i måneden trår i kraft fra 1. i neste måned. Fordi ordningen ikke offentliggjøres før nå vil alle som søker før 20. mai få redusert foreldrebetaling fra mai. Beløpet for første måned vil i så fall bli refundert på neste betaling. Søknader som kommer nå vil også gjelde for barnehageåret 2015/16 da det er samme dokumentasjon som skal legges ved, deretter må det søkes for hvert barnehageår. Foreldrebetalingen skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt. Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn. Bor et barn fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten i husholdningen der barnet er folkeregistrert. Selvangivelsen(e) skal legges ved søknaden som dokumentasjon. Selvangivelsen vil normalt inneholde de fleste skattepliktige kapital- og personinntekter. Dersom noe ikke er registrert på selvangivelsen av skattepliktig personeller kapitalinntekt, er søker pliktig å opplyse om det ved søknad. Det er siste års selvangivelse som skal legges ved. Dersom noen ikke kan legge frem selvangivelse, for eksempel som følge av kort botid i landet, kan søker legge frem annen dokumentasjon for inntekt. For eksempel lønnsslipp. Søker kan legge frem annen dokumentasjon for inntekt, eller søke underveis i året dersom det er vesentlig og varig endring i inntekten til husholdningen. Med vesentlig og varig endring i inntekt menes stort inntektstap som følge av langtidsarbeidsledighet, endring i husholdningens sammensetning eller lignende. T lf pos M elhus kommune Rådhus vegen M elhus

Reguleringsbestemmelser for Gjellan/Trøåsen

Reguleringsbestemmelser for Gjellan/Trøåsen Reguleringsbestemmelser for Gjellan/Trøåsen Planen er datert: 27.09.2006 Dato for siste revisjon av plankartet: 25.06.2009 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 25.06.2009 Vedtatt av kommunestyret:

Detaljer

Statens vegvesen. Saksbehandler/innvalgsnr: Tor-Erik Jule Lian -

Statens vegvesen. Saksbehandler/innvalgsnr: Tor-Erik Jule Lian - <tomt> 13/5660 _2.3 H.OZ S'Ini9 z Statens vegvesen Melhus kommune ved Guro Ianssen 7224 MELHUS Behandlende enhet: Region midt Saksbehandler/innvalgsnr: Tor-Erik Jule Lian - Vår referanse: 20 12/0442 15-005

Detaljer

DETALJPLAN FOR LANGMO GNR. 38 OG BNR. 5 m.fl REGULERINGSBESTEMMELSER

DETALJPLAN FOR LANGMO GNR. 38 OG BNR. 5 m.fl REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJPLAN FOR LANGMO GNR. 38 OG BNR. 5 m.fl REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for 1. gangs behandling i formannskapet : 21.08.2014 Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 26.09.2014 Dato for godkjenning

Detaljer

Signatur: Ordfører. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket AMB arkitekter AS, datert 29.2.

Signatur: Ordfører. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket AMB arkitekter AS, datert 29.2. Planident: 2013/016 Arkivsak: MINDRE VESENTLIG ENDRING AV DETALJREGULERING FOR AMFI VERDAL Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 29.2.2016 Saksbehandling i kommunen: - Kunngjøring av oppstart 7.12.2013

Detaljer

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR MESTER GRØNN, GJELLEBEKK (detaljregulering)

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR MESTER GRØNN, GJELLEBEKK (detaljregulering) LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR MESTER GRØNN, GJELLEBEKK (detaljregulering) Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 05.12.2016. 1. FORMÅLET MED PLANEN 1-1. Planens formål Hensikten med planen

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr 336 COOP PRIX HERADSBYGDA

RINGERIKE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr 336 COOP PRIX HERADSBYGDA RINGERIKE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr 336 COOP PRIX HERADSBYGDA Utarbeidet av Plan og oppmåling ved Trond Berntsen 12.05.2008. Bearbeida av Ringerike kommune, miljø- og arealforvaltning

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning:

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Alstahaug kommune FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22 Nasjonal planid: 20120040 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Revisjon: sign sign REGULERINGSBESTEMMELSER: Planområdet er

Detaljer

Planbestemmelser Plan 5034 REG.PL. FOR NORHEIM NÆR.PARK NOREVEGEN 7

Planbestemmelser Plan 5034 REG.PL. FOR NORHEIM NÆR.PARK NOREVEGEN 7 Planbestemmelser Plan 5034 REG.PL. FOR NORHEIM NÆR.PARK NOREVEGEN 7 Arkivsak: 10/2234 Arkivkode: PLAN 5034 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR NORHEIM NÆRINGSPARK, NOREVEGEN 7 Godkjent i Karmøy kommunestyre

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR BAKKANE SYD, SILJAN KOMMUNE

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR BAKKANE SYD, SILJAN KOMMUNE Reguleringsbestemmelser tilhørende FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR BAKKANE SYD, SILJAN KOMMUNE Dato: 09.01.04 Rev dato: 16.06.04 Rev nr: 1 1 Generelt 1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist med

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN Revidert 03.01.2011 i henhold til vedtak sak 299/10, Teknisk komité den 06.12.2010. Reg.best. revidert: 11.08.2010, 18,11.2010,

Detaljer

DETALJREGULERING FOR BERGERMOEN NÆRINGSPARK REGULERINGSBESTEMMELSER - 1. gangs høring

DETALJREGULERING FOR BERGERMOEN NÆRINGSPARK REGULERINGSBESTEMMELSER - 1. gangs høring JEVNAKER KOMMUNE PLAN OG SAMFUNN DETALJREGULERING FOR BERGERMOEN NÆRINGSPARK REGULERINGSBESTEMMELSER - 1. gangs høring Dato dd.mm.åååå Sist revidert 21.02.17 Plan nr. 0532 72 Vedtatt av kommunestyret dd.mm.åååå

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FV 62, GANG- OG SYKKELVEG JEVIKA - HARGOTA Nesset kommune REGULERINGSBESTEMMELSER 1 AVGRENSNING 2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN

REGULERINGSPLAN FOR FV 62, GANG- OG SYKKELVEG JEVIKA - HARGOTA Nesset kommune REGULERINGSBESTEMMELSER 1 AVGRENSNING 2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN REGULERINGSPLAN FOR FV 62, GANG- OG SYKKELVEG JEVIKA - HARGOTA Nesset kommune REGULERINGSBESTEMMELSER PlanID: 201501 Planen er datert: 11.06.2015 Dato for siste revisjon av plankartet: 02.03.2016 Dato

Detaljer

3.1 Arealbruk Området skal benyttes til kirke med menighetslokaler og presteboliger.

3.1 Arealbruk Området skal benyttes til kirke med menighetslokaler og presteboliger. Byplankontoret Planident: r20110063 Arkivsak:11/38934 Schirmers gate 1, detaljregulering Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 2.6.2014 Dato for godkjenning av bystyret: 28.8.2014

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER 2015 Høgtuns Plankontor AS Sommersetlia 39, 9143 Skibotn e-mail: shogtun@hotmail.com Tlf.: +4790834114 Steinar Høgtun REGULERINGSPLAN FOR SKIBOTN SYKEHJEM, STORFJORD KOMMUNE Tromsø Olderdalen Lyngseidet

Detaljer

3.2. Plassering av bebyggelse Bebyggelse skal plasseres innenfor angitte byggegrenser. Trapper og støttemurer tillates plassert utenfor byggegrense.

3.2. Plassering av bebyggelse Bebyggelse skal plasseres innenfor angitte byggegrenser. Trapper og støttemurer tillates plassert utenfor byggegrense. Byplankontoret Planident: r20130036 Arkivsak:13/15355 DETALJREGULERING AV Innherredsveien 103 alternativ 2 REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 10.7.2015 Dato for godkjenning

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER Kommunens arkivsaksnummer: Planforslag er datert: 27.06.2014 Dato for siste revisjon av plankartet: 27.06.2014 Dato for siste revisjon

Detaljer

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom Plan ID 201401 Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom PLANBESTEMMELSER Plan dato 16.10.2014 Dato sist rev.: 20.03.2015 Dato vedtak: 21.05.2015 I henhold til 12-5 og 12-6 i Plan- og

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR NYE SANDERUD SYKEHUS Gnr/Bnr. 1/11 m.fl. Stange kommune

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR NYE SANDERUD SYKEHUS Gnr/Bnr. 1/11 m.fl. Stange kommune FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR NYE SANDERUD SYKEHUS Gnr/Bnr. 1/11 m.fl. Stange kommune Datert: 09.07.2010 (rev. 17.11.2010) GENERELT Avgrensning Reguleringsbestemmelsene gjelder for området som

Detaljer

Reguleringsplan 2007132

Reguleringsplan 2007132 Reguleringsplan 2007132 Godkjent 23.10.2012 Plan Godkjent av Sandnes bystyre i.h.t plan- og bygn. lovens 1 Den: Ordføreren i Sandnes Reguleringsbestemmelser i tilknytning til reguleringsplan for industriområde,

Detaljer

BESTEMMELSER (pbl 12-7)

BESTEMMELSER (pbl 12-7) Reguleringsplan, detaljregulering for: jf. plan- og bygningslovens (pbl) kap.12 Bergen kommune, Ytrebygda, gnr. 107 bnr. 141 m.fl. Espehaugen næringspark Nasjonal arealplan-id 1201_63190000 Saksnummer

Detaljer

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket PLAN arkitekter AS og datert 28.06.2013.

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket PLAN arkitekter AS og datert 28.06.2013. Byplankontoret Planident: r20130040 Arkivsak:12/45873 Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136 Offentlig ettersyn Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene

Detaljer

MINDRE ENDRING - PLANID OMRÅDEREGULERING FOR HOMMELVIK SENTRUM, ENDRET PLASSERING AV PUMPESTASJON

MINDRE ENDRING - PLANID OMRÅDEREGULERING FOR HOMMELVIK SENTRUM, ENDRET PLASSERING AV PUMPESTASJON Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll: 530045-11-02 RA - Hommelvik 26.08.2016 Lene K Nagelhus Ingrid B Sæther, Brit S Johnsen MINDRE ENDRING - PLANID 201205 OMRÅDEREGULERING FOR HOMMELVIK

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR FRØYSLAND SKOLE

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR FRØYSLAND SKOLE Mandal kommune Teknisk forvaltning REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR FRØYSLAND SKOLE Plan ID: 201507 Vedtatt i bystyret: xx.xx.xx 1. GENERELLE BESTEMMELSER Planen inneholder følgende formål

Detaljer

- Hensynssoner - bevaring kulturmiljø (570) - båndlegging i forhold til avkjøringsklasser etter vegloven (750)

- Hensynssoner - bevaring kulturmiljø (570) - båndlegging i forhold til avkjøringsklasser etter vegloven (750) Byplankontoret Planident: r20100056 Arkivsak:11/44511 Detaljregulering av Ranheim idrettsanlegg, gnr 23/202 m. fl. Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 03.09.13 Dato for godkjenning

Detaljer

Planbestemmelser ÅKRA BARNESKOLE, KULTUR- OG IDRETTSPARK

Planbestemmelser ÅKRA BARNESKOLE, KULTUR- OG IDRETTSPARK Planbestemmelser 2085 - ÅKRA BARNESKOLE, KULTUR- OG IDRETTSPARK Arkivsak: 15/1558 Arkivkode: PLANR 2085 Sakstittel: DETALJREGULERING FOR ÅKRA BARNESKOLE, KULTUR- OG IDRETTSPARK gnr. 15/2078 mfl. Godkjent

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

Tesliåsen med tilliggende områder, detaljregulering - reguleringsbestemmelser til sluttbehandling

Tesliåsen med tilliggende områder, detaljregulering - reguleringsbestemmelser til sluttbehandling Byplankontoret Planident: r20100070 Arkivsak:10/26976 Tesliåsen med tilliggende områder, detaljregulering - reguleringsbestemmelser til sluttbehandling Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 13.09.2011

Detaljer

DETALJPLAN FOR LANGMO GNR. 38 OG BNR. 5 m.fl. REGULERINGSBESTEMMELSER

DETALJPLAN FOR LANGMO GNR. 38 OG BNR. 5 m.fl. REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJPLAN FOR LANGMO GNR. 38 OG BNR. 5 m.fl. REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for 1. gangs behandling i formannskapet : 21.08.2014 Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 02.02.2017 Dato for 2. gangs behandling

Detaljer

Reguleringsplan for Storåsen ID

Reguleringsplan for Storåsen ID REGULERINGSBESTEMMELSER 2016 Reguleringsplan for Storåsen ID 201601 Oppstart av planarbeid 29.06.15 Planforslag levert: 08.03.16 1.gangs politisk behandling: 18.03.16 Offentlig høring: 29.03.16 09.05.16

Detaljer

1.1 Plankart Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart sist revidert 22.6.2012.

1.1 Plankart Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart sist revidert 22.6.2012. Bestemmelser Områderegulering Kyrkjebygd Åseral kommune Revidert i tråd med vedtak i kommunestyret 31.5.2012, sak nr. 12/37 1 Fellesbestemmelser 1.1 Plankart Det regulerte området er vist med reguleringsgrense

Detaljer

Ås kommune Plan nr. R-199 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SØNDRE MOER

Ås kommune Plan nr. R-199 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SØNDRE MOER Ås kommune Plan nr. R-199 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SØNDRE MOER Dato: 08.05.02 Kart dato: 08.05.02 Revidert: 30.05.03 Kart revidert: 15.05.03 12.06.03 12.06.03 19.11.03

Detaljer

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål:

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål: Reguleringsbestemmelser Områderegulering for del av Sandnes Nasjonal planid: 182020130046 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 15.08.14 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: 18.09.14 1 AVGRENSING

Detaljer

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA Planident: 201502 Planen er datert: 13.04.2015 Bestemmelsene er datert: 27.05.2015 1 GENERELT Disse bestemmelsene gjelder for området

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Datert: 31.10.2011 Sist revidert: 16.01.

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Datert: 31.10.2011 Sist revidert: 16.01. HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Arkivopplysinger: Saksbeh.: Per Johansen Arkivsaknr.: 08/997 Opplysninger om bestemmelsene:

Detaljer

83f Vedtatt av Asker kommunestyre i møte 20.01.99 i medhold av plan- og bygningslovens 27-2 nr. 1.

83f Vedtatt av Asker kommunestyre i møte 20.01.99 i medhold av plan- og bygningslovens 27-2 nr. 1. 83f Vedtatt av Asker kommunestyre i møte 20.01.99 i medhold av plan- og bygningslovens 27-2 nr. 1. Asker kommune, teknisk sjef, 1. februar 1999. Bjørn Orhagen REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN

Detaljer

PLAN XXXXXXX DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 333 Espelandveien BESTEMMELSER. Utarbeidet av Statens vegvesen

PLAN XXXXXXX DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 333 Espelandveien BESTEMMELSER. Utarbeidet av Statens vegvesen PLAN XXXXXXX DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 333 Espelandveien BESTEMMELSER Utarbeidet av Statens vegvesen Høringsforslag datert: 29.1.2016 Dato for godkjenningsvedtak: Dato for siste

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK Arkivopplysninger: PlanID: 071200 Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkivsak: 11/1450 Plankart Datert: 25.9.2013 Sist revidert:

Detaljer

Bo landlig på idylliske Jendem

Bo landlig på idylliske Jendem Bo landlig på idylliske Jendem Attraktive boligtomter i Fræna kommune. Jendemshagen ligger kun 15 minutter fra Molde sentrum. Byggefeltet ligger i et flott naturområde med kort vei til sjø, fjell, lekeplasser,

Detaljer

BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia

BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia RINGERIKE KOMMUNE MILJØ- OG AREALFORVALTNING, AREAL- OG BYPLANKONTORET BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia Utarbeidet av Sivilingeniør Bjørn Leifsen As Bearbeidet av Ringerike kommune,

Detaljer

BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN

BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN Planbestemmelser Arkivsak: 00/00905 Arkivkode: PLNID 20000002 Sakstittel: BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN Revidert: Oppdatert med mindre endring vedtatt 16.09.15. sak 15/1593 Formålet med reguleringsplanen

Detaljer

Detaljregulering for Rønningstrand

Detaljregulering for Rønningstrand Detaljregulering for Rønningstrand Gnr./bnr. 75/29 m.fl., Leksvik kommune Kommunens planid 2014-001 Planforslag er datert 11.04.2014 Dato for siste revisjon av plankartet 11.04.2014 Dato for siste revisjon

Detaljer

Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl., detaljregulering Reguleringsbestemmelser

Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl., detaljregulering Reguleringsbestemmelser Byplankontoret Planident: r20130053 Arkivsak: 13/25513 Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl., detaljregulering Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 08.08.2016 Dato

Detaljer

Planbestemmelser 4016 GUNNARSHAUG

Planbestemmelser 4016 GUNNARSHAUG Planbestemmelser 4016 GUNNARSHAUG Arkivsak: 08/3242 Arkivkode: PLANR 4016 Sakstittel: PLAN NR. 4016 - REGULERINGSPLAN FOR GUNNARSHAUG Godkjent Karmøy kommunestyre 15.06.10 sak 47/10. Disse reguleringsbestemmelsene

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet Kommunestyret Selbu kommune Arkivkode: 255 Arkivsaksnr: 2008/1093-160 Saksbehandler: Kolbjørn Ballo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 13.01.2015 Kommunestyret 19.01.2015 Emisjon TrønderEnergi AS

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN 1 Generelt 1.1.1 Disse bestemmelser gjelder for det regulerte området som er vist med reguleringsgrensen på plankartet. 2 Reguleringsformål

Detaljer

1 FORMÅL Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av 2 stk. 4-mannsboliger med tilhørende garasjer, veier og uteområder.

1 FORMÅL Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av 2 stk. 4-mannsboliger med tilhørende garasjer, veier og uteområder. Planident: Datert: 20.10.2013 Sist revidert: Vedtatt i kommunestyret: FRÆNA KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR MALMEFJORDEN BK4 BOLIGOMRÅDE I medhold til 12-5, 12-6 og 12-7 i Plan- og

Detaljer

REGULERINGSPLAN «SOLVANG, ØSTRE BYOMRÅDE» Namsos kommune

REGULERINGSPLAN «SOLVANG, ØSTRE BYOMRÅDE» Namsos kommune REGULERINGSPLAN «SOLVANG, ØSTRE BYOMRÅDE» Namsos kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 23.01.2015 Reguleringsbestemmelser datert: 23.01.2015 Siste revisjon plankart og bestemmelser:

Detaljer

DETALJREGULERING SKOLEOMRÅDET, VÅLER KOMMUNE/ ID: Egengodkjent av Våler kommunestyre, i - Kjell Konterud Ordfører

DETALJREGULERING SKOLEOMRÅDET, VÅLER KOMMUNE/ ID: Egengodkjent av Våler kommunestyre, i - Kjell Konterud Ordfører Egengodkjent av Våler kommunestyre, i -. Kjell Konterud Ordfører GENERELT Det regulerte området er på plankartet vist med reguleringsgrense, og planen er framstilt som en detaljert reguleringsplan. Planområdet

Detaljer

: Sauherad kommune. Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på kartet er vist innenfor planens begrensing.

: Sauherad kommune. Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på kartet er vist innenfor planens begrensing. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- REGULERINGSBESTEMMELSER FOR LINDHEIM NÆRINGSOMRÅDE PLANID 09322013 KOMMUNE : Sauherad kommune

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STORSKOG GRENSEOVERGANGSSTED SØR-VARANGER KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STORSKOG GRENSEOVERGANGSSTED SØR-VARANGER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STORSKOG GRENSEOVERGANGSSTED SØR-VARANGER KOMMUNE PlanID: 2012007 Arkivsaksnr: 11/2211 Dato: 13.08.12 Revidert: Varsel om oppstart: 31.01.12, 28.03.12

Detaljer

Detaljregulering Mule boligfelt Planid L

Detaljregulering Mule boligfelt Planid L Levanger kommune Planid L2015008 Reguleringsbestemmelser 2015-11-19 Oppdragsnr. 5152061 Planforslag datert: 05.10.2015 Dato for siste revisjon av plankartet: 19.10.2015 Dato for siste revisjon av bestemmelsene:

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KJERLINGLAND, PLAN NR. 2007156 LILLESAND KOMMUNE 1. GENERELT

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KJERLINGLAND, PLAN NR. 2007156 LILLESAND KOMMUNE 1. GENERELT FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KJERLINGLAND, PLAN NR. 2007156 LILLESAND KOMMUNE 1. GENERELT 1.1. Reguleringsformål Planområdet er vist med reguleringsgrense. Innenfor planen er det regulert til

Detaljer

PROSJEKTPLAN PRINSENKRYSSET KOLLEKTIVKNUTEPUNKT

PROSJEKTPLAN PRINSENKRYSSET KOLLEKTIVKNUTEPUNKT 1. Prosjektdetaljer Prosjektnavn Prosjektbeskrivelse Prinsenkrysset kollektivknutepunkt Ombygging av kryssområdet Prinsens gt./ Kongens gt. til kollektivknutepunkt iht. vedtak i Trondheim Bystyre og Sør-

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbestemmelser Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-28 Arkivkode: PLAN 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1 Generelt Regulert område er vist på plankart med foreløpig

Detaljer

Myklerudveien 118. PlanID xxx. Saksnummer xx/xxx. Forslag til reguleringsbestemmelser. 1 GENERELT

Myklerudveien 118. PlanID xxx. Saksnummer xx/xxx. Forslag til reguleringsbestemmelser. 1 GENERELT Myklerudveien 118. PlanID xxx. Saksnummer xx/xxx Forslag til reguleringsbestemmelser. 1 GENERELT Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for nytt legesenter på Fagerstrand med tilliggende arealer

Detaljer

Ullensaker kommune SAKSUTSKRIFT DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOLEN - NY FØRSTEGANGSBEHANDLING. Regulering

Ullensaker kommune SAKSUTSKRIFT DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOLEN - NY FØRSTEGANGSBEHANDLING. Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 209/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.09.2012 224/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 24.09.2012 232/12 Hovedutvalg

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GNR.140/BNR.44 OG 45, GNR.141/BNR.179 OG 185, SAMT DELER AV GNR.141/BNR.1 JEVNAKER KIRKEGÅRD

DETALJREGULERING FOR GNR.140/BNR.44 OG 45, GNR.141/BNR.179 OG 185, SAMT DELER AV GNR.141/BNR.1 JEVNAKER KIRKEGÅRD JEVNAKER KOMMUNE DETALJREGULERING FOR GNR.140/BNR.44 OG 45, GNR.141/BNR.179 OG 185, SAMT DELER AV GNR.141/BNR.1 JEVNAKER KIRKEGÅRD REGULERINGSBESTEMMELSER Dato 02.04.2012 Sist revidert dd.mm.åååå Plan

Detaljer

Planbestemmelser 398 STANGELANDSGT. - GNR. 58/222

Planbestemmelser 398 STANGELANDSGT. - GNR. 58/222 Planbestemmelser 398 STANGELANDSGT. - GNR. 58/222 Arkivsak: 09/2943 Arkivkode: PLANR 398 Sakstittel: DETALJREGULERING FOR SEVERIN LARSENS VEG 2-58/222 Godkjent i Karmøy kommunestyre 17.09.2013. Disse reguleringsbestemmelsene

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Detaljreguleringsplan for Mekjarvika Nord, plan nr Datert Av: Asplan Viak AS

Reguleringsbestemmelser for Detaljreguleringsplan for Mekjarvika Nord, plan nr Datert Av: Asplan Viak AS Reguleringsbestemmelser for Detaljreguleringsplan for Mekjarvika Nord, plan nr. 2011007 Datert 24.09.12 Av: Asplan Viak AS Revidert iht. vedtak i KPU- sak 28/12, 25.10.12 1. Formål Reguleringsplanen skal

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR LEILIGHETER I KRØDEREN

DETALJREGULERINGSPLAN FOR LEILIGHETER I KRØDEREN REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR LEILIGHETER I KRØDEREN Dato for bestemmelsene: Forslag 28.9.2015 1. GENERELT 1.1 Området reguleres for følgende formål Bebyggelse og anlegg (PBL 12-5

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR IDRETTSPARKEN, datert

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR IDRETTSPARKEN, datert REGULERINGSBESTEMMELSER FOR IDRETTSPARKEN, datert 28.09.2015. 1. AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart datert 22.09.2015 2. FORMÅLET MED REGULERINGSPLAN Formålet med

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Planbestemmelser for Broneset boligområde

ARENDAL KOMMUNE. Planbestemmelser for Broneset boligområde ARENDAL KOMMUNE Planbestemmelser for Broneset boligområde Arkivsak: 07/38 Arkivkode: REG 2415r1 Reguleringsplan med bestemmelser vedtatt i Arendal bystyre: 19.11.09, sak 130/09 Plankartets dato: 18.11.05,

Detaljer

Bestemmelser til REGULERINGSPLAN FOR MELDAL SENTRUM. Meldal kommune

Bestemmelser til REGULERINGSPLAN FOR MELDAL SENTRUM. Meldal kommune Bestemmelser til REGULERINGSPLAN FOR MELDAL SENTRUM Meldal kommune Forord Forslag til reguleringsplan for Meldal sentrum er utarbeidet av Plankontoret etter oppdrag fra Meldal kommune. Meldal kommune har

Detaljer

Det regulerte området er vist med reguleringsgrenser på plankartet i målestokk 1:3000, og inneholder følgende formål (pbl 12-5):

Det regulerte området er vist med reguleringsgrenser på plankartet i målestokk 1:3000, og inneholder følgende formål (pbl 12-5): Reguleringsbestemmelser for Gismerøya 16.05.14 1 Generelle bestemmelser Det regulerte området er vist med reguleringsgrenser på plankartet i målestokk 1:3000, og inneholder følgende formål (pbl 12-5):

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den Ordfører Områdeplan er datert 28.09.2011 Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

PlanID DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG - FV UTHAUGSVEIEN

PlanID DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG - FV UTHAUGSVEIEN 7986/2015 Ørland kommune PlanID 1621 2013 04 DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG - FV 245 - UTHAUGSVEIEN REGULERINGSBESTEMMELSER Planforslag er datert: Dato for siste revisjon av plankartet: Dato for

Detaljer

Reguleringsplan for Liåker

Reguleringsplan for Liåker Planbestemmelser Reguleringsplan for Liåker Vedtatt av kommunestyret 29.4.2010, sak 16/10 Referanse: 06/2621-157 Arkivkode: PLAN 0533-2010-0001 Sakstittel: Reguleringsplan for Liåker 1 Generelt 1.1 Disse

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/62 15.05.2014 Kommunestyret 14/48 17.06.2014

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/62 15.05.2014 Kommunestyret 14/48 17.06.2014 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/33 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Øystein Bekkevold Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/62 15.05.2014 Kommunestyret 14/48 17.06.2014 2.gangsbehandling Reguleringsplan

Detaljer

Endring av reguleringsplan for Ranemsletta Område A og E

Endring av reguleringsplan for Ranemsletta Område A og E REGULERINGSBESTEMMELSER Endring av reguleringsplan for Ranemsletta Område A og E Dokumenter: Datert: Sist revidert: Plankart 21.2.2011 I hht k.styrevedtak 20.6.11 Bestemmelser 21.2.2011 I hht k.styrevedtak

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER nr. 0605_314-01, detaljregulering for BRUTORGET

REGULERINGSBESTEMMELSER nr. 0605_314-01, detaljregulering for BRUTORGET RINGERIKE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER nr. 0605_314-01, detaljregulering for BRUTORGET Sist revidert 28.09.2012 Kunngjøring av oppstart 05.03.05 1.gangs behandling i planutvalget 26.06.2006, sak 123/06

Detaljer

- Spesialområde Restriksjonssone for frisikt mot vei (skravert).

- Spesialområde Restriksjonssone for frisikt mot vei (skravert). REGULERINGSBESTEMMELSER TIL Reguleringsplan for Kjørbekkdalen 8 Dato for siste revisjon av plankartet : 15.01.2009 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 20.01.2009 1 Reguleringsformål Det regulerte

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Moen boligfelt, datert

Reguleringsbestemmelser for Moen boligfelt, datert Reguleringsbestemmelser for Moen boligfelt, datert 18.06.2007 Revidert ifbm behandling i formannsskapet 05.06.08 Noen justeringer gjort av Klæbu kommune 27.06.2008 Endret ihht kommunestyrevedtak 18.12.2008

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR KÅFJORD HELSESENTER REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR KÅFJORD HELSESENTER REGULERINGSBESTEMMELSER 2016 Høgtuns Plankontor AS Sommersetlia 39, 9143 Skibotn e-mail: shogtun@hotmail.com Tlf.: +4790834114 Steinar Høgtun REGULERINGSPLAN FOR KÅFJORD HELSESENTER REGULERINGSBESTEMMELSER Tromsø Olderdalen Lyngseidet

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2012102 SYKKELSTAMVEGEN DELSTREKNING KOMMUNEGRENSE MED STAVANGER TIL SMEAHEIA

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2012102 SYKKELSTAMVEGEN DELSTREKNING KOMMUNEGRENSE MED STAVANGER TIL SMEAHEIA REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2012102 SYKKELSTAMVEGEN DELSTREKNING KOMMUNEGRENSE MED STAVANGER TIL SMEAHEIA Datert 6.12.2013... 1 Formål med reguleringsplanen 1.1 Formål Formålet

Detaljer

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen Øst felt BB10 Gnr/Bnr. 103/220 m.fl.

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen Øst felt BB10 Gnr/Bnr. 103/220 m.fl. Dato: 13.01.2017 Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen Øst felt BB10 Gnr/Bnr. 103/220 m.fl. 1. PLANENS FORMÅL Reguleringsplanen skal legge til rette for utbygging av byggeområdet

Detaljer

REGULERINGSPLAN. ID: "Reguleringsplan for Straum/Gaupås Planbestemmelser

REGULERINGSPLAN. ID: Reguleringsplan for Straum/Gaupås Planbestemmelser REGULERINGSPLAN. ID: 1146201021. "Reguleringsplan for Straum/Gaupås Planbestemmelser Revisjon 0 Dato for godkjent plan: 27.03.2012 Sak: 21/12 1. Disse planbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet

Detaljer

OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser

OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM Andebu kommune Reguleringsbestemmelser Planid: 20150003 Revidert dato: 19.05.2015 REGULERINGSFORMÅL Avgrensning av området er vist på plankartet med reguleringsgrense.

Detaljer

R 118au. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket Asplan Viak senest datert

R 118au. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket Asplan Viak senest datert Byplankontoret R 118au Arkivsak:07/20548 SØNDRE GATE 4-10 OG KONGENS GATE 4 REGULERINGSBESTEMMELSER Planforslag er datert :29.08.2007 Dato for siste revisjon av plankartet :04.04.2008 Dato for siste revisjon

Detaljer

BESTEMMELSER TIL MINDRE VESENTLIG ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR STORHAMARSENTERET/NORSK TIPPING M.M.

BESTEMMELSER TIL MINDRE VESENTLIG ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR STORHAMARSENTERET/NORSK TIPPING M.M. HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL MINDRE VESENTLIG ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR STORHAMARSENTERET/NORSK TIPPING M.M. Arkivopplysinger: Saksbeh.:PJO Arkivsaknr.: 05/00869 Opplysninger om bestemmelsene: Bestemmelser

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for S-d Straumsfjellet Panorama Gnr. 35, bnr. 388, 389, 391, 417. PlanID 20070065

Reguleringsbestemmelser for S-d Straumsfjellet Panorama Gnr. 35, bnr. 388, 389, 391, 417. PlanID 20070065 Fjell kommune Reguleringsbestemmelser for S-d Straumsfjellet Panorama Gnr. 35, bnr. 388, 389, 391, 417. PlanID 20070065 Saksnr.: 07/3846 Vedtatt: xx.xx.xx Siste revisjon: 06.12.10 1 FELLES BESTEMMELSER

Detaljer

KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313

KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313 Forslag til Bestemmelser til reguleringsplan for: KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313 Plankode: xxxx Sonekode: xxxxx Sist revidert 20.11.2014 Reguleringsplan vedtatt:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR FLESJÅ - GNR 114 BNR 1 OG GNR 113 BNR 2, MIDSUND KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR FLESJÅ - GNR 114 BNR 1 OG GNR 113 BNR 2, MIDSUND KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR FLESJÅ - GNR 114 BNR 1 OG GNR 113 BNR 2, MIDSUND KOMMUNE 1 FORMÅL Formålet med planen er å legge området til rette for fritidsbebyggelse. 2

Detaljer

Planbestemmelser 5018 - Norheim næringspark del 4

Planbestemmelser 5018 - Norheim næringspark del 4 Planbestemmelser 5018 - Norheim næringspark del 4 Arkivsak: 09/2016 Arkivkode: PLANR 5018 Sakstittel: DETALJREGULERING FOR NORHEIM NÆRINGSPARK DEL IV - DEL AV 148/947 MFL Godkjent i Karmøy kommunestyre

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 Området reguleres for følgende formål:. AREALBRUK. 1. GENERELT 1.1 Reguleringsformål

Detaljer

Planbestemmelser Detaljregulering for Montessorriskole del av Hedmarktoppen

Planbestemmelser Detaljregulering for Montessorriskole del av Hedmarktoppen Planbestemmelser Detaljregulering for Montessorriskole del av Hedmarktoppen PlanID: 073000 Arkivsak: 13/558 Arkivkode: L12 Bestemmelsene er datert 19.12.2013 revidert 13.5.2014 Plankart er datert: 19.12.2013

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR KLEPLANDSVEIEN 1-9, SØGNE KOMMUNE

DETALJREGULERINGSPLAN FOR KLEPLANDSVEIEN 1-9, SØGNE KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR KLEPLANDSVEIEN 1-9, SØGNE KOMMUNE Planbestemmelser Plan ID Dato: 09.08.17 Revidert: 04.10.17 (etter 1.gangsbehandling 20.09.17) Vedtatt av kommunestyret 1 BEBYGGELSE OG ANLEGG

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER.

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Dato: 12.08.2010 Saksnr/Løpenr: 2010/572-20291/2010 Klassering: L12 REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Planen er datert 17.12.09. Saksbehandling: 1.gang i Formannskapet

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE Dato for siste revisjon av plankart: 14.05.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning 1 AVGRENSNING Det regulerte

Detaljer

Tromsø kommune REGULERINGSBESTEMMELSER PLAN NR DETALJREGULERING ISRENNA STUDENTBOLIGER

Tromsø kommune REGULERINGSBESTEMMELSER PLAN NR DETALJREGULERING ISRENNA STUDENTBOLIGER Tromsø kommune REGULERINGSBESTEMMELSER PLAN NR. 1765 DETALJREGULERING ISRENNA STUDENTBOLIGER Dato:... 31.01.2014 Dato for siste revisjon:... 18.02.2016 Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:...

Detaljer

Planområdet er regulert til følgende formål: 1. Bebyggelse og anlegg Kombinert bebyggelse og anleggsformål, forretning/industri (kode 1812)

Planområdet er regulert til følgende formål: 1. Bebyggelse og anlegg Kombinert bebyggelse og anleggsformål, forretning/industri (kode 1812) DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22 Nasjonal planid: 1820.20120040 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: 18.09.2014 JMA Revisjon: Rev. ihht. planutvalgets vedtak i sak 13/14 JMA Rev. ihht.

Detaljer

Det bekreftes at bestemmelsene er i samsvar med bystyrets vedtak seksjonsleder PLANBESTEMMELSER. (pbl 12-7) PLANENS INTENSJON

Det bekreftes at bestemmelsene er i samsvar med bystyrets vedtak seksjonsleder PLANBESTEMMELSER. (pbl 12-7) PLANENS INTENSJON Reguleringsplan, detaljregulering for: jf. plan- og bygningslovens (pbl) kap.12 Bergen kommune. Ytrebygda bydel, gnr. 120 bnr. 10 mfl. Folldalen Nasjonal arealplan-id 1201_63600000 Saksnummer 201323752/11

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR RUGTVEDT INDUSTRIOMRÅDE (BM1), BAMBLE KOMMUNE. Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18.02.2009, 16.03.

REGULERINGSPLAN FOR RUGTVEDT INDUSTRIOMRÅDE (BM1), BAMBLE KOMMUNE. Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18.02.2009, 16.03. Side: 1 av 5 REGULERINGSPLAN FOR RUGTVEDT INDUSTRIOMRÅDE (BM1), BAMBLE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18.02.2009, 16.03.2011 Saksbehandling: 1. gang i Det faste

Detaljer

LINGELEMVEIEN 17 (gbnr. 46/9). PlanID Rettet i henhold til vedtak i Plan- og utbyggingsutvalget (sak 24/14).

LINGELEMVEIEN 17 (gbnr. 46/9). PlanID Rettet i henhold til vedtak i Plan- og utbyggingsutvalget (sak 24/14). LINGELEMVEIEN 17 (gbnr. 46/9). PlanID 20100010. Rettet i henhold til vedtak i Plan- og utbyggingsutvalget 19.03.14 (sak 24/14). Reguleringsbestemmelser Bestemmelsene gjelder for regulert område vist med

Detaljer

NOTAT - ENDRINGER I PLANFORSLAG ETTER OFFENTLIG ETTERSYN

NOTAT - ENDRINGER I PLANFORSLAG ETTER OFFENTLIG ETTERSYN Oppdragsgiver: TT Eiendomsutvikling AS Oppdrag: 513761 Endring og utvidelse av reg.plan Hatlestad-Valle 3.188.00.00 Del: Dato: 2012-02-21 Skrevet av: Karianne Eriksen/Torhild Wiklund Kvalitetskontroll:

Detaljer

Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering

Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering Eigersund kommune REGULERINGSBESTEMMELSER for Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering Bestemmelsene er datert: 31.7.2014 Dato for

Detaljer

DETALJREGUELRING FOR SMÅVOLLAN PARK PLANID Planbestemmelser

DETALJREGUELRING FOR SMÅVOLLAN PARK PLANID Planbestemmelser DETALJREGUELRING FOR SMÅVOLLAN PARK PLANID 16482016004 Planbestemmelser Kunngjøring av planoppstart: 14.03.2016 Behandling 1. gang i NPM utvalg: 27.03.2017 Offentlig ettersyn og høring: 23.08.2017 06.10.2017

Detaljer

REVIDERT REGULERINGSPLAN FOR TONLIA

REVIDERT REGULERINGSPLAN FOR TONLIA REVIDERT REGULERINGSPLAN FOR TONLIA REGULERINGSBESTEMMELSER I medhold av plan- og bygningslovens 27-2 har Nordre Land kommunestyre i sak 9/08 vedtatt denne reguleringsplanen med tilhørende bestemmelser.

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR E39 ROGFAST

REGULERINGSPLAN FOR E39 ROGFAST Kvitsøy kommune REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR E39 ROGFAST DETALJREGULERING FOR VEG I DAGEN, PLAN 11442012002 (R601, R602 OG R603) KVITSØY KOMMUNE Vedtatt i Kvitsøy kommunestyre

Detaljer

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket Pir II AS datert 20.6.2013, senest endret 13.01.2014.

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket Pir II AS datert 20.6.2013, senest endret 13.01.2014. Byplankontoret Planident: r20120047 Arkivsak:12/18390 Detaljregulering av Ingeborg Aas vei 1, Risvollan Senterområde, Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 14.01.2014 Dato

Detaljer