ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGI 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGI 2003"

Transkript

1 Utforming og trykk: Nor-Trykk Narvik AS Foto: Grethe Irene Einarsen ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGI 2003 Teknologiveien 2, Postboks 55, 8501 Narvik. Telefon: , Telefaks:

2 Innhold Årsberetning Hovedtall Resultatregnskap Narvik Energi Balanse Narvik Energi Kontantstrømoppstilling Narvik Energi Regnskapsprinsipper Noter til regnskapet Revisjonsberetning Virksomhetsbeskrivelse

3 Årsberetning 2003 Narvik Energi AS Virksomhetens art Historikk og eierskap Narvik Energi AS, opprinnelig Narvik Kommunale Elektrisitetsverk ble etablert 21. desember Virksomheten i den første tiden var å dekke Narviks befolknings behov for elektrisk kraft ved egen utbygging av produksjon og distribusjonsnett. Fra 1913 til og med 1994 var virksomheten organisert som kommunal forretningsvirksomhet, underveis med bl.a. egen elektrobutikk og egen installasjonsvirksomhet. Fra 1995 har Narvik Energi AS vært drevet som et selvstendig aksjeselskap løsrevet fra den kommunale forvaltning. Narvik Energi er i dag et kraftkonsern med hovedfokus på kraftproduksjon, og selskapet har i de siste årene lagt betydelige ressurser i å rendyrke sin strategiske kjernevirksomhet. Selskapet har i tillegg eierandeler i lokal nettvirksomhet og kraftomsetningsvirksomhet. Selskapet er en betydelig aktør i kraftmarkedet i Nord-Norge. Narvik Energi AS har forretningsadresse og hovedkontor i Narvik, og var 100 % eid av Narvik kommune frem til februar 2001 da Vesterålskraft AS ble deleier. Fra oktober 2001 ble Hålogaland Kraft AS også deleier, og i desember 2001 ervervet Narvik Energi AS egne aksjer. Fra august 2002 ble også det danske energiselskapet Energi E2 A/S eier i Narvik Energi AS gjennom kjøp av selskapets egne aksjer samt aksjer fra Hålogaland Kraft AS og Vesterålskraft AS. I tillegg gjennomførte selskapet en rettet emisjon mot Energi E2 A/S. Pr er Narvik Energi AS eid av Narvik kommune med 50,01%, Energi E2 A/S med 33,33% og Hålogaland Kraft AS med 16,66 %. Aksjonærstrukturen er uendret pr Iht etablert aksjonæravtale skal Narvik Energis hovedformål være å drive med industriell satsing på kraftproduksjon med størst mulig inntjening for selskapet. Året 2003 Resultatmessig ble 2003 det beste året noensinne for konsernet. Dette har sin årsak i økt kraftproduksjon som følge av disponeringen av Kobbelv-rettigheten, og i tillegg svært høye kraftpriser i starten av året som følge av den tørre og kalde høsten 2002 i Skandinavia. Inngåtte avtaler mellom aksjonærene og selskapet regulerer transaksjoner i selskapet med det formål å øke selskapets industrielle og finansielle styrke. Egenkapitalen vil styrkes med ca 300 mnok i løpet av 2004 iht avtaleverket mellom aksjonærene og selskapet. I 2003 har selskapet arbeidet med de avtalte emisjoner mot Hålogaland Kraft AS (HLK) og ENERGI E2 A/S (E2) ifm overdragelse av kraftverk (tingsinnskudd) fra HLK med påfølgende kontantemisjon fra E2 for å opprettholde et eierskap på 33,33 %. Det er løpende ført forhandlinger med HLK vedr overtagelse av kraftproduksjonen til HLK, kombinert med fusjon mellom nettdelen av HLK og Narvik Energinett AS. Forhandlinger foregikk gjennom første halvår, og ble deretter tatt opp i september. Pr desember var partene langt på vei enige da Narvik kommune anmodet de to andre aksjonærene i Narvik Energi AS om midlertidig utsettelse av de pågående prosessene pga Narvik kommunes behov for politisk avklaring av sin eierstrategi i Narvik Energi AS. De øvrige aksjonærene samtykket i en slik utsettelse. Den videre fremdrift i prosessen avgjøres i dialog mellom eierne i fellesskap. I juni 2003 ble det gjennomført en fondsemisjon i selskapet, hvor Narvik kommune og Hålogaland Kraft AS fikk utstedt nye aksjer. Emisjonen kom som følge av sluttoppgjør for Nordkraft AS engasjement i EuroKraft Norge AS, og bestemmelser i rammeavtalen mellom aksjonærene for hvordan oppgjøret skulle håndteres. For at Energi E2 A/S skulle opprettholde 33,33 % eierandel, ble det gjennomført en rettet emisjon i juni 2003, hvilket tilførte selskapet frisk kapital. Narvik Energi AS 100 % eide datterselskap Nordkraft AS ervervet i 1987, gjennom avtale med Nordlandskraft AS, rett til 50 % av den fylkeskommunale medeiendomskraft i Kobbelv kraftverk, til sammen 17,5 % av Kobbelv Kraftverk. Med virkning fra ble rettighetene utleid for en periode på 55 år. Høsten 2002 fikk en av leietakerne - TXU Europe Group plc - økonomiske problemer som endte med at selskapet ble satt under konkursadministrasjon i UK. Som en følge av dette foretok Nordkraft AS hevingskjøp av avtalen med Eastern Norge Kobbelv AS med virkning fra 21. november Det endelige økonomiske oppgjøret fant sted i januar Narvik Energi AS eier ved årsskiftet 2003/04 2,55 % av Salten Kraftsamband AS (SKS). Fra 1. januar 2004 har selskapet kjøpt ytterligere aksjer i SKS fra Troms Kraft AS, slik at eierposten i SKS etter dette er 8,71 %. I forbindelse med at Lofotkraft Produksjon AS i november 2002 avtalte kjøp av Tindra AS aksjer i Kraftinor AS (tilsvarende 49 %), erklærte Narvik Energi AS forkjøpsrett og ervervet aksjer i Kraftinor AS for sin pro rata andel av aksjeervervet. Etter dette var Narvik Energi AS eierandel i Kraftinor AS 41,5%. Det endelige økonomiske oppgjøret fant sted i januar Som et ledd i styrking av egenkapitalen i Kraftinor AS ble aksjonærlånene til selskapet konvertert til egenkapital i november 2003 gjennom en rettet emisjon. Med denne økte Narvik Energi AS eierandel i Kraftinor AS til 42,11 %. I forbindelse med at Lofotkraft Produksjon AS i mars 2004 avtalte kjøp av Vesterålskraft AS aksjer i Kraftinor AS (tilsvarende 15,78 %), erklærte Narvik Energi AS forkjøpsrett og vil deretter erverve aksjer i Kraftinor AS for sin pro rata andel av aksjeervervet. Etter dette vil Narvik Energi AS eierandel i Kraftinor AS utgjøre 50,0 %. Det endelige økonomiske oppgjøret vil finne sted i april/mai Kraftinor AS eies nå av Lofotkraft Produksjon AS med 50 % og Narvik Energi AS med 50 %. Narvik Energi AS har arbeidet sammen med øvrige aksjonærer i Kraftinor AS med fusjon mellom Kraftinor AS og HLK s kraftomsetning for å etablere et av landsdelens største kraftomsetningsselskaper i Hålogalands-regionen. 2

4 Narvik Energi AS har i tillegg løpende gjennom året arbeidet med samarbeidsprosjekter med Lofotkraft-konsernet innen kraftomsetning, kraftproduksjon og vindkraft. Prosjektene forventes å føre til et formelt samarbeid i løpet av første halvår Sammen med Vesterålskraft AS planlegges etablering av et felles vindkraftselskap i Vesterålen i løpet av første halvår Selskapet Nordkraft Vind AS ble stiftet 7. januar 2003 og er eid av Narvik Energi AS med 50 % og ENERGI E2 A/S med 50 %. Selskapets formål er å kartlegge mulighetene for rentabel vindkraftproduksjon i Norge, herunder å bistå i forbindelse med utvikling og drift av vindkraftprosjekter samt å arbeide for å utvikle et miljø for kompetanse for vindkraftproduksjon i Norge i samarbeid med Høgskolen i Narvik og eventuelle andre. Narvik Energi AS initierte vindmølleprosjektet på Skitdalshøgda (Nygårdsfjellet) i 2002, og prosjektet er ved årsskiftet 2003/04 overført til Nordkraft Vind AS til kostpris. Det er planlagt tre vindmøller på til sammen 6,9 MW med beregnet årsproduksjon på 24 GWh. En av møllene er tiltenkt brukt i forskningsøyemed. I november 2003 ble det foretatt en rettet emisjon fra Nordkraft AS til Narvik Energi AS med 86,5 mill. kr for å styrke selskapets egenkapital. For øvrig har selskapet arbeidet med flere prosjekter innen kraftproduksjon både gjennom samarbeidskonstellasjoner og muligheter for nye utbygginger. Industriell virksomhet pr Kraftproduksjon Konsernet Narvik Energi har helt eierskap i 6 kraftverk og delvis eierskap i 1 kraftverk. Basert på gjennomsnittet av siste 10 års produksjon utgjør morselskapet Narvik Energi AS egenproduksjon 174 GWh/år (4 kraftverk). Utover dette disponerer Narvik Energi AS konsesjonskraft-rettigheter på 94 GWh/år frem til år Gjennom Nordkraft AS disponerer konsernet til sammen 679 GWh/år (fra 3 kraftverk) basert på siste 10 års produksjon og tilleggsreguleringer samt oppgraderinger i løpet av perioden. Dette utgjør til sammen i et normalt år ca. 947 GWh. Avtalt overdragelse av kraftproduksjon fra Hålogaland Kraft AS utgjør 116 GWh/år slik at disponibel produksjon i løpet av 2004 vil utgjøre GWh/år basert på gjennomsnittet av siste 10 års produksjon mv. Nettvirksomhet Narvik Energinett AS (51 % eierskap) har i sitt konsesjonsområde Narvik kommune kunder (målepunkter mot sluttbrukerkunder), og nettet består av både regional- og distribusjonsnett. Totalt eide og driftet selskapet km kraftlinjer, jordkabler og sjøkabler med installert trafoytelse på kva fordelt på 428 nettransformatorer pr Nordkraft AS eier og driver regionalnett med 38 km 132 kvlinjer samt Sildvik koblingsanlegg (5 stk 132 kv felt) som en del av sentralnettet. Narvik Energi AS eier og driver noe begrenset produksjonsrelaterte nettanlegg. Kraftomsetningsvirksomhet Ultimo 1998 ble Narvik Energi AS virksomhet knyttet til omsetning av kraft overdratt til Kraftinor AS, som eies av Vesterålskraft AS, Narvik Energi AS og Lofotkraft Produksjon AS. Narvik Energi eier 42,11 % i Kraftinor AS pr I forbindelse med at Vesterålskraft AS har solgt sine aksjer i Kraftinor AS i mars 2004 har Narvik Energi AS erklært forkjøpsrett. Dette medfører at fra april 2004 eies Kraftinor AS med 50 % av Narvik Energi AS og 50 % av Lofotkraft Produksjon AS. Kraftinor AS har ca kunder og har en høy markedsandel i sitt primærmarked (definert som nettområdene til Lofotkraft AS, Vesterålskraft Nett AS og Narvik Energinett AS). Fortsatt drift Styret mener at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. Årsregnskapet er avlagt iht dette. Resultat, investeringer, finansiering og likviditet Konsernet Narvik Energi består pr av Narvik Energi AS, Nordkraft AS, Narvik Energinett AS og Narvik Energi Eiendom AS. Andelene i datterselskapene er behandlet i selskapsregnskapet iht kostmetoden, og full konsolidering i konsernregnskapet. Konsernets andeler i Kraftinor AS (42,11%), Nordkraft Vind AS (50%) og Nordlandskraft AS (50%) er vurdert som tilknyttede selskaper og er i konsernregnskapet behandlet iht kostmetoden. En viser for øvrig til prinsippnoten. Konsernet Narvik Energi Konsernets driftsinntekter var på 348,3 mnok i 2003 og årsresultatet ble 64,4 mnok. Ved utgangen av året var totalkapitalen på 2.026,3 mnok. Egenkapitalen var 630,9 mnok og egenkapitalandelen pr var 31,1% mot 29,9% pr Konsernets arbeidskapital pr var positiv med 28,1 mnok. Årets investeringer var 38,4 mnok. Av vesentlige avganger nevnes overdragelse av prosjektet Nygårdsfjell Vindmøllepark til Nordkraft Vind AS til kostpris 6,9 mnok. Narvik Energi AS Selskapets driftsinntekter var på 266,1 mnok, og årsresultatet ble 69,1 mnok. Ekstraordinært utbytte i desember 2003 er ført direkte mot annen egenkapital. Årets investeringer i varige driftsmidler var 10,3 mnok, herav investeringer i Nygårdsfjell vindmøllepark på 6,6 mnok. Prosjektet er overdratt til Nordkraft Vind AS til kostpris 6,9 mnok. For øvrig viser en til virksomhetsbeskrivelsene og noter. Årets låneopptak på 56 mnok er knyttet til kjøp av aksjer i Salten Kraftsamband AS. Det er ikke betalt avdrag på selskapets trekkfasiliteter. En viser til note 8 om endringer i rentebærende gjeld. ª3 3

5 Adm. direktør Olaf Larsen Økonomidirektør Jean-Otto Karlsen Adm. sjef Knut Eirik Sletbakk Seksjonsleder Produksjon Åge Strøm Nettdirektør Eirin Kjølstad ADM DIREKTØR STAB PRODUKSJON NETT ADM SJEF SEKSJONSLEDER ADM DIREKTØR ØKONOMIDIREKTØR PRODUKSJON, NETTDIREKTØR 4 Hovedorganisasjon Ledelse Seksjonene ledes av seksjonsleder for respektive seksjon, og stabsavdelingene ledes av stabsledere.

6 Ved utgangen av året var totalkapitalen på 1.088,4 mnok. Egenkapitalen var 613,4 mnok og egenkapitalandelen pr var 56,4% mot 61,4% pr En viser til note 13 om endringer i egenkapitalen. Arbeidskapitalen pr var negativ med 1,6 mnok. Nordkraft AS Selskapets driftsinntekter var på 128,6 mnok, og årsresultatet ble 0,2 mnok. Selskapets arbeidskapital pr var på 25,5 mnok. Ved utgangen av året var totalkapitalen på 1.036,3 mnok. Egenkapitalen var pr på 222,2 mnok som tilsvarer en egenkapitalandel på 21,4% mot 10,3% pr Det er investert for 13,4 mnok i Balansen har en regnskapsmessig avsetning på 0,2 mnok pr tilknyttet tidligere inngåtte sluttvederlagsordninger. Narvik Energi Eiendom AS Selskapets driftsinntekter var på 7,3 mnok i 2003 og årsresultatet ble negativt med 0,76 mnok. Selskapets arbeidskapital pr var på 1,7 mnok. Ved utgangen av året var totalkapitalen på 71,5 mnok. Egenkapitalen var pr på 12,8 mnok og egenkapitalandelen pr var 17,8 % mot 16,1% pr Det er investert for 1,3 mnok i Narvik Energinett AS Selskapets driftsinntekter var på 80,9 mnok i 2003 og årsresultatet ble positivt med 3,7 mnok. Selskapets arbeidskapital pr var på 2,4 mnok. Ved utgangen av året var totalkapitalen på 264,7 mnok. Egenkapitalen var 108,1 mnok og egenkapitalandelen pr var 40,9%, mot 38,9% pr Årets investeringer i varige driftsmidler utgjør 13,4 mnok. Utover dette er det aktivert immaterielle rettigheter med 8,2 mnok. Arbeidsmiljø og personale Selskapet har ved årsskiftet 41 ansatte fordelt på 39,9 årsverk. Ved begynnelsen av året var det 41 ansatte, fordelt på 39,4 årsverk. Av disse var det 1 lærling. Ved årsskiftet har konsernet 84 ansatte fordelt på 82,4 årsverk, herav 2 lærlinger. Pr var det 83 ansatte fordelt på 80,9 årsverk, herav 2 lærlinger. Sum sykefravær var i 2003 på 6,95%, mot 6,0% i En høy andel av sykefraværet var langtidsfravær. Konsernets selskaper ble IA-bedrifter med virkning fra Dette innebærer at mange av de langtidssykemeldte er inne i bedriften med aktiv sykemelding. For konsernet var totalt sykefravær 8,65%, herav 6,69% langtidssykemeldte. Det har ikke forekommet eller blitt rapportert alvorlige arbeidsuhell eller ulykker i løpet av året, som har ført til personskader. Det er etablert et internkontrollsystem som ivaretar registrering og oppfølgning av ulykker og nestenulykker. Våre ansatte er fordelt på arbeidsplasser med varierende grad av kontorarbeid, utearbeid etc. Med bistand fra bedriftshelsetjenesten har det vært arbeidet med å redusere risiko for belastningslidelser som følge av feil arbeidstilling etc. Selskapet gjennomfører og medvirker til tiltak for å holde medarbeiderne informert om planer, aktiviteter og resultater, samt videreutvikle relasjonene mellom medarbeiderne. Arbeidsmiljøutvalget har i 2003 hatt 3 møter og behandlet 14 saker. Selskapet har bedriftshelsetjeneste for samtlige fast ansatte, og HMS-utvalg som arbeider med opplæring og dokumentasjon innenfor området. Arbeidsmiljøet i selskapet betraktes som godt. Likestilling Virksomheten har lav turnover og økende gjennomsnittsalder blant de ansatte, sammensetningen mellom kjønnene er derfor preget av tidligere tiders utdanningsmønster. Det er en høyere andel av mannlige enn kvinnelige ansatte. Ser man på lønnsutviklingen vil denne avspeile en relativ likelønn ved bedriften. Kvinner og menn på samme stillingsnivå vil i stor grad ha tilnærmelsesvis lik lønn, hensyntatt deltakelse i vaktordninger og ansiennitet. Av selskapets 41 ansatte er 9 kvinner. Gjennomsnittlig årslønn for kvinner er kr , mens den for menn er kr Tilsvarende tall for konsernet er 17 kvinner av totalt 84 ansatte. Gjennomsnittslønn for kvinner er kr og kr for menn. Adm. direktør er holdt utenfor ved beregning av gjennomsnittslønn. Narvik Energi AS har som policy å ansette flere kvinner. Våre stillingsutlysninger oppfordrer kvinner til å søke, men søkermassen innenfor spesielt tekniske stillinger består i hovedsak av menn. Vi har en svært liten andel deltidsansatte. I kortere perioder har bedriften stillet seg positiv til reduksjon av stilling, gjerne knyttet til omsorg for barn m.v. Andre stillinger er redusert av individuelle helsemessige årsaker. Det er kun en mindre andel kvinner i ledelsen. Narvik Energi AS har en klart definert og nedskrevet likestillingspolicy som inngår i våre personalpolitiske retningslinjer. Innenfor vår forretningsdrift er det like forhold for kvinner og menn ved arbeidsplassen. Våre lokaler og installasjoner er bygget med tanke på at begge kjønn skal kunne arbeide og trives her. Ytre miljø Selskapets virksomhet medfører i seg selv ikke utslipp av stoffer som kan medføre miljøskader. Vannkraft er i utgangspunktet miljøvennlig energi. Selskapet gir årlig støtte til utsetting av fisk mm for å minimalisere eventuelle skadevirkninger i naturen. I vår virksomhet legges det vekt på å ferdes 5

7 skånsomt i naturen, samt å benytte miljøvennlige stoffer og håndtere spesialavfall korrekt. Årsresultat og disponeringer Selskapets frie egenkapital (utbyttegrunnlag) pr utgjør kr Styret foreslår følgende resultatdisponering i Narvik Energi AS: Avsatt konsernbidrag Overført eierandeler datterselskaper Avsatt til utbytte Avsatt til annen egenkapital Sum årsresultat Fremtidig utvikling Den økonomiske utvikling i 2003 har vært svært gunstig for Narvik Energi AS og selskapets eiere. Konsernet viser i denne forbindelse til årets rekordresultat både for driftsresultat og årsresultat. I tillegg er både egenkapital og likviditet forbedret. Selskapets eiere vedtok et ekstraordinært utbytte i desember 2003 på 6 mnok, og et ordinært utbytte på 30 mill. kr i forbindelse med regnskapsavleggelsen. I perioden august 2002 til mai 2004 er eierne blitt begunstiget med utbytter på til sammen 106 mill. kr, noe som representerer 113 % av konsernmajoritetens netto inntjening for regnskapsårene 2002 og Budsjett og prognose for 2004 viser at inneværende år kan gi ytterligere resultatforbedringer under forutsetning av normale tilsigsforhold ut året. Dette skyldes i hovedsak gode kraftpriser, aktiv finansiell sikringshandel og tilnærmelsesvis normale snømagasin i høyfjellet tilknyttet våre anlegg i mars Kraftprisene for årene viser også i øyeblikket et akseptabelt nivå i forhold til tidligere år. Men en forventer at resultater for disse årene vil være lavere enn for 2003 og Narvik Energi AS følger strategier om konsentrasjon og vekst innenfor kraftproduksjon kombinert med regionalt samarbeid innen nettvirksomhet og kraftomsetning. I tillegg skal de virksomheter konsernet eier/deleier drives kostnadseffektivt. Arbeidet med overdragelse av kraftproduksjon fra Hålogaland Kraft AS med etterfølgende kontantemisjon fra ENERGI E2 A/S står sentralt. Disse transaksjonene vil gi en forventet økning i egenkapitalen på ca. 300 mill. kr. og en økning av produksjonskapasiteten med 116 GWh/år til GWh/år. Den videre industrielle utvikling og tilførsel av ny egenkapital vil gi selskapet styrke til videre vekst. Selskapet arbeider med å styrke selskapets kompetanse og ressurser innenfor elhandel for å kunne øke fokus på sikringshandel. I løpet av 2004 vil det bli ansatt 2 nye årsverk i nyopprettet seksjon for Driftssentral/Elhandel, i alt 4 årsverk. Fra våren 2003 ble det ansatt en siviling. innen vindkraft som har hatt fulltidsarbeid med Nordkraft Vind AS ulike prosjekter. Nordkraft Vind AS, som er eid av Narvik Energi AS med 50 % og ENERGI E2 A/S med 50 % vil i løpet av våren 2004 fastlegge sin strategiske satsning på utbygging av vindmølleparker. Dette kan medføre vekst i kompetansearbeidsplasser i Narvik. Narvik Energi AS vil i 2004 avklare endelig sin fremtidige satsning på småkraft lokalt og i den nærmeste regionen. For tiden arbeider selskapet med en rekke småkraftprosjekter. Selskapet er i dialog med andre lokale aktører mht til vurdering av kommersielle muligheter for bruk av naturgass/lng i regionen. Styret har i løpet av året drøftet og vedtatt at selskapet skal ha en aktiv rolle som næringspolitisk aktør lokalt/regionalt. Narvik Energi-konsernet er et vertikalt integrert energikonsern hvor morselskapet Narvik Energi AS eier og driver kraftproduksjon samtidig med at en har eierskap i aksjeselskaper som driver både produksjon, overføring og omsetning av elektrisk energi. Narvik Energi AS økte i 2002 sin eierandel i Nordkraft AS til 100%, noe som utløste krav om nye konsesjoner etter energiloven for Nordkraft AS. NVE stilte i den forbindelse krav om at konsernet måtte organiseres etter en konsernmodell før slike konsesjoner kunne meddeles. Hovedkriteriet i en slik modell er at morselskapet (konsernspissen) ikke skal drive både konkurranseutsatt virksomhet og samtidig eie aksjer i selskaper som driver monopolvirksomhet (nett). Som følge av at Narvik Energi AS og aksjonærene forhandlet om en mulig ny organisasjonsstruktur (fusjon mellom HLK og Narvik Energinett AS) som innebar en utskillelse av nett fra konsernet, innvilget NVE i brev av 27. november 2003 likevel midlertidige anleggs- og omsetningskonsesjoner til Narvik Energi AS og Nordkraft AS med varighet til 1. juli NVE stilte i den forbindelse krav om at nye konsesjonssøknader og en redegjørelse for ny konsernstruktur måtte innsendes senest 1. mai De pågående forhandlingene (som er stoppet midlertidig av aksjonærene i Narvik Energi AS) har imidlertid ennå ikke ført frem og for å etterkomme NVEs krav innen tidsfristen vil Narvik Energi AS derfor iverksette en intern omstrukturering av konsernet innen 1. juli Selskapets ledelse og styre arbeider aktivt med å få fornyet konsesjonene til Narvik Energi AS og Nordkraft AS innen de ovennevnte tidsfrister. Narvik, 2. april 2004 Tor J. Strand Petter Møller Svein Heide Jon Petter Hansen Per Bjerke Styreleder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Åge Jensen Palle Geleff Jim Jakobsen Eilif Amundsen Lars Arild Aas Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Olaf A. Larsen Adm. direktør 6

8 Hovedtall Økonomiske nøkkeltall siste fem år for konsernet Narvik Energi Tall i mnok Resultater Driftsinntekter 116,8 125,3 209,1 267,0 348,3 Driftsresultat 12,4 10,7 63,0 104,5 165,0 Finansposter -11,3-3,5-41,9-61,5-73,1 Resultat f.skatt 1,1 7,2 21,1 42,9 92,0 Resultat e.skatt 0,9 5,4 11,4 32,8 64,4 Majoritetens andel 0,9 5,4 11,4 30,6 62,5 Minoritetens andel 2,1 1,8 Balanse pr Anleggsmidler 373,6 611, , , ,3 Omløpsmidler 44,7 55,4 97,7 196,3 139,1 Egenkapital 141,9 212,7 370,4 598,5 630,9 Langsiktig gjeld 220,4 398, , , ,4 Kortsiktig gjeld 56,0 55,7 94,4 131,7 111,0 Totalkapital 418,3 666, , , ,3 Økonomiske nøkkeltall EBITDA 1) 28,9 27,6 103,8 145,9 207,8 Soliditet (egenkapitalandel %) 33,9 % 31,9 % 19,6 % 29,9 % 31,1 % Likviditetsgrad 1 0,8 1,0 1,0 1,5 1,3 Totalavkastning 4,0 % 5,3 % 7,3 % 5,7 % 8,7 % Arbeidskapital -11,2-0,3 3,3 64,6 28,1 Sentrale rammebetingelser Nto. inntektsramme Narvik Energinett 51,5 49,0 52,4 62,2 63,6 Nto. inntektsramme Nordkraft 4,5 4,5 4,7 5,1 4,8 Kraftpriser øre/kwh, ref. Nord-Pool 11,95 10,07 18,85 20,02 31,06 Årsproduksjon GWh 280,3 453,5 715,2 906,1 969,7 Andre forhold Ordinært utbytte 4, ,0 30,0 Ekstraordinært utbytte 40,0 6,0 Avdrag ansvarlig gjeld 4, ) EBITDA: Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization EBITDA defineres som resultat før skatt, finansposter, avskrivninger og nedskrivninger, og er en tilnærming til kontantinntjening fra driften før finansposter og skatt. 7

9 Kraftproduksjonen i egne kraftverk har følgende utvikling Tall i MWh ÅR NYGÅRD HÅKVIK TARALDSVIK SIRKELVANN* SUM Snitt siste 10 år Høyeste siste 30 år Laveste siste 30 år * Beregnet middelproduksjon Utvikling i vannbeholdninger samt samlet produksjon i egne og felleseide kraftverk og rettigheter ÅR BEHOLDNING BEHOLDNING KRAFTPRODUKSJON KONSESJONS- SUM PRODUKSJON pr i GWh pr i % i GWh KRAFTUTTAK I GWh i GWh ,0 35 % 248,9 248, ,5 52 % 277,3 277, ,6 30 % 313,9 313, ,6 45 % 286,1 286, ,5 47 % 238,0 238, ,3 55 % 280,3 280, ,1 50 % 453,5 453, ,6 49 % 620,8 94,4 715, ,4 33 % 811,7 94,4 906, ,3 34 % 875,3 94,4 969,7 Fra er andeler i Kobbelv kraftverk tatt ut av oversikten mens magasinandeler i Nordkraft AS er økt fra 217/1349-deler til 291/1349-deler ved erverv av aksjer fra Lofotkraft AS. Fra er magasinandeler i Nordkraft AS økt fra 291/1349-deler til 564/1349-deler ved erverv av aksjer fra Evenes Kraftforsyning AS, Hadsel Energiverk AS og Andøy Energi AS. Fra er magasinandeler i Nordkraft AS økt fra 564/1349-deler til 604/1349-deler ved erverv av aksjer fra Ballangen Energi AS. Fra er magasinandeler i Nordkraft AS økt fra 604/1349-deler til 799/1349-deler ved erverv av aksjer fra Vesterålskraft AS. Fra er magasinandeler i Nordkraft AS økt fra 799/1349-deler til 1349/1349-deler ved erverv av aksjer fra Hålogaland Kraft AS. Fra er 87 % av Nordkrafts kobbelv-andel (17,5%) medtatt, herav økning av magasinandel med 324 GWh. 8

10 Resultatregnskap Narvik Energi AS Konsern Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekter Salg overføringstjenester Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Aktiverte egne investeringsarbeider Kraftkjøp Kostnader overliggende nett Lønns- og andre personalkostnader 2, Avskr. dr.midler og immatr. eiendeler 4, Annen driftskostnad 16, 19, Sum driftskostnader Driftsresultat FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Renteinntekt foretak samme konsern 18, Finansinntekter Verdiendr. markedsbaserte oml.midler Rentekostnad foretak samme konsern 18, Rentekostnader rentebærende gjeld 8, 9, Finanskostnader Resultat av finanskostnader Resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat Årsoverskudd Minoritetens andel Majoritetens andel DISPONERINGER Avsatt til utbytte Avsatt konsernbidrag Avsatt til/overført fra annen egenkapital Overført eiendeler - datterselskap Sum disponert 9

11 Balanse Eiendeler Narvik Energi AS Konsern Note ANLEGGSMIDLER Immaterielle eiendeler Immaterielle rettigheter 4, Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter, bygninger o.a. 4, 5, Nettanlegg 5, 6, Produksjonsanlegg 4, 5, Gate-/veibelysning 5, Driftslager Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr 4, 5, Sum varige driftsmidler Finansielle driftsmidler Investeringer i datterselskap Investeringer i tilknyttet selskap 14, Investeringer i aksjer og andeler 14, Fordringer selskap samme konsern Obligasjoner og andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Fordringer Kundefordringer Forskuddsbetalt skatt Fordringer selskap samme konsern Andre fordringer 1, Sum fordringer Investeringer Markedsbaserte aksjer 14, Aksjer 14, Sum investeringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum om løpsmidler Sum eiendeler

12 Egenkapital og gjeld Narvik Energi AS Konsern Note EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Aksjekapital à , Overkursfond Annen innskutt egenkapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Minoritetsinteresser Sum egenkapital GJELD Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Andre avsetninger for forpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner 8, 9, Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld 0 0 Gjeld til kredittinstitusjoner (limit 50 mnok) Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Gjeld til selskap i samme konsern Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Narvik, 2. april 2004 Tor J. Strand Petter Møller Svein Heide Jon Petter Hansen Per Bjerke Styreleder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Åge Jensen Palle Geleff Jim Jakobsen Eilif Amundsen Lars Arild Aas Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Olaf A. Larsen Adm. direktør 11

13

14 Kontantstrømoppstilling 2003 Narvik Energi AS Konsern LIKVIDER TILFØRT / BRUKT PÅ VIRKSOMHETEN Tilført fra årets virksomhet 1) Endring i lager, debitorer og kreditorer Endring i andre tidsavgrensninger = Netto likviditetsendring fra virksomheten LIKVIDER TILFØRT / BRUKT PÅ INVESTERINGER Investering i varige driftsmidler Salg av varige driftsmidler (salgspris) Endring i andre investeringer = Netto likviditetsendring fra investeringer LIKVIDER TILFØRT / BRUKT PÅ FINANSIERING Opptak av ny gjeld Nedbetaling av gammel gjeld Innbetaling av egenkapital Utbetalt utbytte Avgitt konsernbidrag Endring i kassakreditt = Netto likviditetsendring fra finansiering Netto endring i likvider i året Kontanter og bankinnskudd per = Kontanter og bankinnskudd per ) Dette tallet fremkommer slik: Resultat før skattekostnad Gevinst ved salg av anleggsmidler Tap ved salg av anleggsmidler Ordinære avskrivninger Betalte skatter = Tilført fra årets virksomhet

15 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven 1998 og god regnskapsskikk. Konsolideringsprinsipper Konsernregnskapet omfatter morselskapet Narvik Energi AS og datterselskapene Narvik Energi Eiendom AS, Narvik Energinett AS og Nordkraft AS. Konsernregnskapet utarbeides etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapet følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Interne transaksjoner, fordringer og gjeld elimineres. Omklassifiseringer Konserninterne transaksjoner var ufullstendig konsolidert i regnskap Sammenlignbare tall for 2002 er i årets regnskap omarbeidet, slik at driftsinntekter og driftskostnader er redusert med 11,0 mnok. Tilknyttet selskap (TS) Eierandelene i tilknyttede selskaper er av uvesentlig betydning for konsernregnskapets informasjon, ettersom en evt. innarbeidelse medfører en samlet endring av eiendelene på mindre enn 1% av konsernets egenkapital. I konsernregnskapet legger en til grunn at eiendelene i TS kan vurderes etter generelle vurderingsregler (kostmetoden), jfr. unntaket i Foreløpig Norsk RegnskapsStandard om "Investering i tilknyttet selskap og deltakelse i felles kontrollert virksomhet" kap Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av overføringstjenester og kraftsalg skjer på leveringstidspunktet. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. Kortsiktige plasseringer Kortsiktige plasseringer (aksjer vurdert som omløpsmidler) vurderes til laveste verdi av gjennomsnittlig anskaffelseskost og virkelig verdi på balansedagen. Mottatt utbytte fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom de har levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Det er benyttet avskrivningssatser ifølge anbefalinger fra EBL. Aktiverte egne arbeider er vurdert til full tilvirkningskost. Balanseførte lånerenter beregnes på bakgrunn av gjennomsnittlig rentesats for eksterne lån. Vannbeholdning Magasinbeholdninger og endringer av denne er ikke inntatt i regnskapet, hverken i balansen eller i form av periodisering av inntekter/kostnader i resultatregnskapet. Vannbeholdning pr 1.1. og er presentert under kapitlet hovedtall. Leasing Selskapet har inngått operasjonell leasingavtale omfattende en varebil og to personbiler. Det foreligger ingen avtale om rett til å overta driftsmidlene ved utgangen av leieperioden. Forskuddsleie knyttet til avtalene aktiveres og kostnadsføres over leieperioden. Selskapet leaser i tillegg data- og kontorutstyr. 14

16 Pensjoner Narvik Energi AS og Narvik Energinett AS har fra og med regnskapsåret 2002 inngått avtale om pensjonsordninger med Gjensidige NOR. Man har på balansedagen to typer pensjonsordninger, usikret og sikret. Selskapets pensjonsforpliktelser er aktuarmessig beregnet av Gjensidige NOR, og den sikrede ordningen er sikret i kollektivforsikring i Gjensidige NOR. Aktuarmessige beregninger av pensjonsordningen blir foretatt hvert år basert på informasjon fra selskapet og forsikringsselskapet. Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser regnskapsføres i henhold til Norsk Regnskapsstandard om Pensjonsforpliktelser (NRSP). Selskapets pensjonsordninger er å betrakte som ytelsesplaner. Nordkraft AS har fortsatt sine pensjonsutbetalinger i KLP. NRSP er ikke innarbeidet i Nordkraft AS. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. I tillegg til overskuddsskatt på alminnelig inntekt, er det beregnet naturressursskatt og skatt på grunnrenteinntekt. Særskattene for kraftbransjen ble innført ved overgang fra prosentligning til regnskapsligning fom. inntektsåret Naturressursskatt beregnes for hvert enkelt kraftverk ut fra gjennomsnittlig kraftproduksjon de siste 7 år. Naturressursskatten utgjør 1,3 øre/kwh. Naturressursskatten kan utlignes mot beregnet fellesskatt til staten på alminnelig inntekt, slik at netto virkning er 0. I den grad fellesskatten ikke er tilstrekkelig til å dekke utlignet naturressursskatt, blir resterende fremført med rente for utligning senere år. Grunnrenteinntekt er den kapitalavkastning utover avkastning i andre næringer som oppstår fordi det er gitt tilgang på utbyggbare vassdrag. Skatt på grunnrenteinntekt beregnes for hvert enkelt kraftverk. Grunnrenteinntekten beregnes på grunnlag av en taksert inntekt som tar utgangspunkt i timesmålt spotmarkedspris og faktisk produsert kraft i angjeldende tidsrom. For konsesjonskraft legges den faktiske pris til grunn. Fra den takserte inntekten fratrekkes direkte og indirekte kostnader knyttet til det enkelte kraftverk, konsesjonsavgift, eiendomsskatt og skattemessige avskrivninger. Før skattegrunnlaget fremkommer blir det fratrukket en såkalt friinntekt som beregnes som gjennomsnittet av kraftverkets driftsmidler multiplisert med en normrente. Grunnrenteskatten utgjør 27% av beregnet grunnrenteinntekt. Det er ikke anledning til å motregne negativ grunnrenteinntekt i ett kraftverk mot positiv grunnrenteinntekt i et annet. Negativ grunnrenteinntekt kan fremføres mot fremtidig positiv grunnrenteinntekt for det enkelte kraftverk. Det er foretatt beregning av utsatt skatt knyttet til grunnrenteinntekt på grunnlag av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. Skattesats på utsatt skatt/skattefordel knyttet til grunnrenteinntekt er beregnet ved å estimere fremtidige grunnrenteinntekter for det enkelte kraftverk. Beregningen viser at positiv grunnrenteinntekt ikke vil oppstå de nærmeste 15 årene. På bakgrunn av dette har en valgt å ikke balanseføre utsatt skatt knyttet til grunnrenteinntekt. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet iht. den indirekte metoden. Eventuell trekk på kassekreditt klassifiseres som kortsiktig gjeld. Det vises for øvrig til note

17 NOTER til regnskapet NOTE 1 - Monopolvirksomhet Tall i 1000 NOK Narvik Nordkraft Konsern Konsern Energinett AS AS RESULTAT Bokført overføringsinntekter inkl tbf. mindreinnt Driftskostn., netto etter fradrag for andre driftsinnt Avskrivninger på nettkapital, ikke regnskapsført Driftsresultat nettvirksomhet MER-/MINDREINNTEKT Faktisk inntekt fra produksjon og eksterne kunder Inntektsført KILE-resultat Tilbakeført mer-/mindreinntekt inkl renter Kostnader overliggende nett Eiendomsskatt Avsetning til Enova = Justert faktisk inntekt Justert tillatt inntekt Beregnet ordinær mer(-) / mindreinntekt(+) Inngående saldo : Mer-/mindreinntekt inkl renter pr Korrigert IB mindreinntekt, levert energi Årets tilbakeføring mer-/mindreinntekt inkl renter Årets renter på mer-/mindreinntekt Årets mer-/mindreinntekt inkl aktivert KILE Akkumulert mer-/mindreinntekt pr inkl renter BALANSE - AVKASTNINGSGRUNNLAG Sum driftsmidler etter fordeling Sum driftsmidler etter fordeling pr Gjennomsnittlige driftsmidler % påslag for nettkapital Avkastningsgrunnlag Avkastning 6,1 % 12,7 % 6,5 % 8,4 % NVE-rente inkl 2% risikopåslag 7,69 % 8,48 % Resultatført korreksjon tidligere år, ikke med i oppstillingen: -98 KILE-overskudd 2003 på 3,2 mnok er inntektsført og aktivert som mindreinntekt i Narvik Energinett AS. Overskudd på KILE-rammen inntektsføres i Narvik Energi AS iht. avtale mellom Narvik Energi AS og Narvik Energinett AS om virksomhetsoverdragelse (korrigering av kjøpesum). Narvik Energinett AS bokfører tilsvarende korrigering av kjøpskostnad. 16

18 NOTE 2 - Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm. Tall i NOK Narvik Energi AS Narvik Energi konsern Lønnskostnader Lønninger Feriepenger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser / styrehonorarer mv Sum Ansatte og årsverk Antall ansatte Antall årsverk 39,9 39,4 82,4 80,9 Herav lærlinger Ytelser til ledende personer Adm. dir. Styret Adm. dir. Styret Lønn Pensjonsutgifter Annen godtgjørelse Sum Narvik Energi AS Narvik Energi konsern Godtgjørelser til revisor Revisjonshonorar Konsulenthonorar / bistand Sum Andre honorarer til revisor gjelder i hovedsak bistand i forbindelse med ligningspapirer, NVE-rapportering og andre revisorbekreftelser. Annen godtgjørelse til adm. direktør består av verdi av fri bil og fri telefon. Dersom administrerende direktør slutter etter styrets ønske, har han krav på å få utbetalt lønn, uten tilleggsytelser i to år. Vederlagets verdi pr er 2,29 mnok. Administrerende direktør har egen pensjonsavtale utover kollektiv pensjonsavtale. Netto pensjonsforpliktelse knyttet til avtalen er bokført med 3,0 mnok inkl arbeidsgiveravgift pr Det er ikke inngått avtaler om opsjoner til ansatte, styret eller andre nærstående parter. Selskapet har rentefri personallånsordning innenfor skattedirektorates forskrift. Maksimalt lån er 3/5 av grunnbeløpet, med tilbakebetaling innen 1 år. I tillegg er det etablert låneordning med inntil 6 ganger månedslønn, tilbakebetaling over maksimalt 5 år, og renteberegning i hht. normalrente for lån i arbeidsforhold. Saldo personallån til adm. direktør utgjør ved årsskiftet 0,17 mnok. Fordringer på ansatte utgjør til sammen 2,06 mnok ved årsskiftet, mot 1,55 mnok pr Tilsvarende tall for konsernet er 3,61 mnok pr og 2,73 mnok pr Det er ingen enkeltlån/sikkerhetsstillelser som utgjør mer enn 5 % av selskapets egenkapital. Selskapet har utbetalt jubileumsgave / bonus i 2003 på til sammen 1,3 mnok. Beløpet er fordelt likt på alle ansatte. 17

19

20 NOTE 3 - Pensjonskostnad Narvik Energi AS har fra og med regnskapsåret 2002 inngått avtale om pensjonsordninger med Gjensidige NOR. Man har på balansedagen to typer pensjonsordninger, usikret og sikret. Selskapets pensjonsforpliktelser er aktuarmessig beregnet av Gjensidige NOR, og den sikrede ordningen er sikret i kollektivforsikring i Gjensidige NOR. Aktuarmessige beregninger av pensjons-ordningen blir foretatt hvert år basert på informasjon fra selskapet og forsikringsselskapet. Sikret pensjonsordning Økonomiske og aktuarmessige forutsetninger Diskonteringsrente 6,0 % 7,0 % Forventet avkastning 7,0 % 8,0 % Årlig forventet lønnsvekst 3,0 % 3,3 % Regulering av Folketrygdens grunnbeløp 3,0 % 3,3 % Regulering av løpende pensjon 2,5 % 2,5 % Arbeidsgiveravgift - sats 9,9 % 5,1%/14,1% Forventet årlig avgang før pensjonsalder: Før 40 år 2,0 % 2,0 % Etter 40 år 0,0 % 0,0 % Antall aktive Antall pensjonister Demografiske faktorer: Standard Norsk Tabellverk K63 K63 De aktuarmessige beregningene er estimert pr Tall i NOK Netto pensjonskostnader Nåverdien av periodens pensjonsopptjening Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Forventet avkastning på pensjonsmidlene Amortisering av utsatt forpliktelse ved estimatendringer Netto pensjonskostnad Periodisert arbeidsgiveravgift Total pensjonskostnad, inklusive arb.g.avgift Netto pensjonsmidler Brutto pensjonsforpliktelse, sikret ordning Ikke amortisert forpliktelse ved estimatendring Pensjonsmidler til markedsverdi Netto pensjonsmidler, sikret ordning Arbeidsgiveravgift Bokført pensjonsmidler, inkl. arb.g.avgift Avsatt ikke innbetalt pensjonsmidler - - Under/(over)finansiert pensjonsmidler Pensjonsmidlene er verdsatt til virkelig verdi, og kan kun benyttes til dekning av forsikrede pensjonsrettigheter. Endring av pensjonsmidlene Under/(over)finansiert pensjonsmidler IB Egenkapitaljustering ved implementering Arbeidsgiveravgift ved implementering Total pensjonskostnad Totalt tilskudd fra foretaket, inkl.arb.g.avgift Utbetalinger over driften, inkl.arb.g.avgift - - Under/(over)finansiert pensjonsmidler UB

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Sørfold Kraftlag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salg energi/overføring 20 347 271 22 076 891 Salg installasjon 8 682 761 9 720 904 Annen driftsinntekt 381 658 981

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av overføringstjenester skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Modum Kraftproduksjon KF

Modum Kraftproduksjon KF Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 Årsberetning Årsregnskap 2014 Vedtatt i styremøte 14.04.2015 Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 RESULTATREGNSKAP Resultatregnskap 01.01-31.12. Regnskap

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Foretaksnr. 994331795 Utarbeidet av: DM-Consult AS Autorisert regnskapsførerselskap Kåfjorddalsveien 10 9147 BIRTAVARRE Org.nr. 981 110 943 MVA Innholdsfortegnelse

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

CRUDECORP AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Alle tall er i oppgitt i hele kroner (NOK) med

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. Energi 1 Røyken Follo AS

Årsoppgjør 2007 for. Energi 1 Røyken Follo AS Årsoppgjør 2007 for Energi 1 Røyken Follo AS Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salg overføringstjenester 1 160 483 203 171 862 578 Annen driftsinntekt 7 775 586 4

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS

ÅRSREGNSKAP 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS ÅRSREGNSKAP 2010 Næringsforeningen i Tromsøregionen Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2010 Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Normisjon Region Østfold

Resultatregnskap. Normisjon Region Østfold Resultatregnskap Normisjon Region Østfold Note 29 28 Salgsinntekter 4.235.563 3.963.665 Gaver 4.982.23 4.151.491 Messer, bassarer og lotteri 557.367 166.997 Tilskudd 149.13 124.122 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for Intellisearch AS Foretaksnr. 985 459 142 Regnskapsprinsipper NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2007 INTELLISEARCH AS Generelt Regnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer