ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGI 2003

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGI 2003"

Transkript

1 Utforming og trykk: Nor-Trykk Narvik AS Foto: Grethe Irene Einarsen ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGI 2003 Teknologiveien 2, Postboks 55, 8501 Narvik. Telefon: , Telefaks:

2 Innhold Årsberetning Hovedtall Resultatregnskap Narvik Energi Balanse Narvik Energi Kontantstrømoppstilling Narvik Energi Regnskapsprinsipper Noter til regnskapet Revisjonsberetning Virksomhetsbeskrivelse

3 Årsberetning 2003 Narvik Energi AS Virksomhetens art Historikk og eierskap Narvik Energi AS, opprinnelig Narvik Kommunale Elektrisitetsverk ble etablert 21. desember Virksomheten i den første tiden var å dekke Narviks befolknings behov for elektrisk kraft ved egen utbygging av produksjon og distribusjonsnett. Fra 1913 til og med 1994 var virksomheten organisert som kommunal forretningsvirksomhet, underveis med bl.a. egen elektrobutikk og egen installasjonsvirksomhet. Fra 1995 har Narvik Energi AS vært drevet som et selvstendig aksjeselskap løsrevet fra den kommunale forvaltning. Narvik Energi er i dag et kraftkonsern med hovedfokus på kraftproduksjon, og selskapet har i de siste årene lagt betydelige ressurser i å rendyrke sin strategiske kjernevirksomhet. Selskapet har i tillegg eierandeler i lokal nettvirksomhet og kraftomsetningsvirksomhet. Selskapet er en betydelig aktør i kraftmarkedet i Nord-Norge. Narvik Energi AS har forretningsadresse og hovedkontor i Narvik, og var 100 % eid av Narvik kommune frem til februar 2001 da Vesterålskraft AS ble deleier. Fra oktober 2001 ble Hålogaland Kraft AS også deleier, og i desember 2001 ervervet Narvik Energi AS egne aksjer. Fra august 2002 ble også det danske energiselskapet Energi E2 A/S eier i Narvik Energi AS gjennom kjøp av selskapets egne aksjer samt aksjer fra Hålogaland Kraft AS og Vesterålskraft AS. I tillegg gjennomførte selskapet en rettet emisjon mot Energi E2 A/S. Pr er Narvik Energi AS eid av Narvik kommune med 50,01%, Energi E2 A/S med 33,33% og Hålogaland Kraft AS med 16,66 %. Aksjonærstrukturen er uendret pr Iht etablert aksjonæravtale skal Narvik Energis hovedformål være å drive med industriell satsing på kraftproduksjon med størst mulig inntjening for selskapet. Året 2003 Resultatmessig ble 2003 det beste året noensinne for konsernet. Dette har sin årsak i økt kraftproduksjon som følge av disponeringen av Kobbelv-rettigheten, og i tillegg svært høye kraftpriser i starten av året som følge av den tørre og kalde høsten 2002 i Skandinavia. Inngåtte avtaler mellom aksjonærene og selskapet regulerer transaksjoner i selskapet med det formål å øke selskapets industrielle og finansielle styrke. Egenkapitalen vil styrkes med ca 300 mnok i løpet av 2004 iht avtaleverket mellom aksjonærene og selskapet. I 2003 har selskapet arbeidet med de avtalte emisjoner mot Hålogaland Kraft AS (HLK) og ENERGI E2 A/S (E2) ifm overdragelse av kraftverk (tingsinnskudd) fra HLK med påfølgende kontantemisjon fra E2 for å opprettholde et eierskap på 33,33 %. Det er løpende ført forhandlinger med HLK vedr overtagelse av kraftproduksjonen til HLK, kombinert med fusjon mellom nettdelen av HLK og Narvik Energinett AS. Forhandlinger foregikk gjennom første halvår, og ble deretter tatt opp i september. Pr desember var partene langt på vei enige da Narvik kommune anmodet de to andre aksjonærene i Narvik Energi AS om midlertidig utsettelse av de pågående prosessene pga Narvik kommunes behov for politisk avklaring av sin eierstrategi i Narvik Energi AS. De øvrige aksjonærene samtykket i en slik utsettelse. Den videre fremdrift i prosessen avgjøres i dialog mellom eierne i fellesskap. I juni 2003 ble det gjennomført en fondsemisjon i selskapet, hvor Narvik kommune og Hålogaland Kraft AS fikk utstedt nye aksjer. Emisjonen kom som følge av sluttoppgjør for Nordkraft AS engasjement i EuroKraft Norge AS, og bestemmelser i rammeavtalen mellom aksjonærene for hvordan oppgjøret skulle håndteres. For at Energi E2 A/S skulle opprettholde 33,33 % eierandel, ble det gjennomført en rettet emisjon i juni 2003, hvilket tilførte selskapet frisk kapital. Narvik Energi AS 100 % eide datterselskap Nordkraft AS ervervet i 1987, gjennom avtale med Nordlandskraft AS, rett til 50 % av den fylkeskommunale medeiendomskraft i Kobbelv kraftverk, til sammen 17,5 % av Kobbelv Kraftverk. Med virkning fra ble rettighetene utleid for en periode på 55 år. Høsten 2002 fikk en av leietakerne - TXU Europe Group plc - økonomiske problemer som endte med at selskapet ble satt under konkursadministrasjon i UK. Som en følge av dette foretok Nordkraft AS hevingskjøp av avtalen med Eastern Norge Kobbelv AS med virkning fra 21. november Det endelige økonomiske oppgjøret fant sted i januar Narvik Energi AS eier ved årsskiftet 2003/04 2,55 % av Salten Kraftsamband AS (SKS). Fra 1. januar 2004 har selskapet kjøpt ytterligere aksjer i SKS fra Troms Kraft AS, slik at eierposten i SKS etter dette er 8,71 %. I forbindelse med at Lofotkraft Produksjon AS i november 2002 avtalte kjøp av Tindra AS aksjer i Kraftinor AS (tilsvarende 49 %), erklærte Narvik Energi AS forkjøpsrett og ervervet aksjer i Kraftinor AS for sin pro rata andel av aksjeervervet. Etter dette var Narvik Energi AS eierandel i Kraftinor AS 41,5%. Det endelige økonomiske oppgjøret fant sted i januar Som et ledd i styrking av egenkapitalen i Kraftinor AS ble aksjonærlånene til selskapet konvertert til egenkapital i november 2003 gjennom en rettet emisjon. Med denne økte Narvik Energi AS eierandel i Kraftinor AS til 42,11 %. I forbindelse med at Lofotkraft Produksjon AS i mars 2004 avtalte kjøp av Vesterålskraft AS aksjer i Kraftinor AS (tilsvarende 15,78 %), erklærte Narvik Energi AS forkjøpsrett og vil deretter erverve aksjer i Kraftinor AS for sin pro rata andel av aksjeervervet. Etter dette vil Narvik Energi AS eierandel i Kraftinor AS utgjøre 50,0 %. Det endelige økonomiske oppgjøret vil finne sted i april/mai Kraftinor AS eies nå av Lofotkraft Produksjon AS med 50 % og Narvik Energi AS med 50 %. Narvik Energi AS har arbeidet sammen med øvrige aksjonærer i Kraftinor AS med fusjon mellom Kraftinor AS og HLK s kraftomsetning for å etablere et av landsdelens største kraftomsetningsselskaper i Hålogalands-regionen. 2

4 Narvik Energi AS har i tillegg løpende gjennom året arbeidet med samarbeidsprosjekter med Lofotkraft-konsernet innen kraftomsetning, kraftproduksjon og vindkraft. Prosjektene forventes å føre til et formelt samarbeid i løpet av første halvår Sammen med Vesterålskraft AS planlegges etablering av et felles vindkraftselskap i Vesterålen i løpet av første halvår Selskapet Nordkraft Vind AS ble stiftet 7. januar 2003 og er eid av Narvik Energi AS med 50 % og ENERGI E2 A/S med 50 %. Selskapets formål er å kartlegge mulighetene for rentabel vindkraftproduksjon i Norge, herunder å bistå i forbindelse med utvikling og drift av vindkraftprosjekter samt å arbeide for å utvikle et miljø for kompetanse for vindkraftproduksjon i Norge i samarbeid med Høgskolen i Narvik og eventuelle andre. Narvik Energi AS initierte vindmølleprosjektet på Skitdalshøgda (Nygårdsfjellet) i 2002, og prosjektet er ved årsskiftet 2003/04 overført til Nordkraft Vind AS til kostpris. Det er planlagt tre vindmøller på til sammen 6,9 MW med beregnet årsproduksjon på 24 GWh. En av møllene er tiltenkt brukt i forskningsøyemed. I november 2003 ble det foretatt en rettet emisjon fra Nordkraft AS til Narvik Energi AS med 86,5 mill. kr for å styrke selskapets egenkapital. For øvrig har selskapet arbeidet med flere prosjekter innen kraftproduksjon både gjennom samarbeidskonstellasjoner og muligheter for nye utbygginger. Industriell virksomhet pr Kraftproduksjon Konsernet Narvik Energi har helt eierskap i 6 kraftverk og delvis eierskap i 1 kraftverk. Basert på gjennomsnittet av siste 10 års produksjon utgjør morselskapet Narvik Energi AS egenproduksjon 174 GWh/år (4 kraftverk). Utover dette disponerer Narvik Energi AS konsesjonskraft-rettigheter på 94 GWh/år frem til år Gjennom Nordkraft AS disponerer konsernet til sammen 679 GWh/år (fra 3 kraftverk) basert på siste 10 års produksjon og tilleggsreguleringer samt oppgraderinger i løpet av perioden. Dette utgjør til sammen i et normalt år ca. 947 GWh. Avtalt overdragelse av kraftproduksjon fra Hålogaland Kraft AS utgjør 116 GWh/år slik at disponibel produksjon i løpet av 2004 vil utgjøre GWh/år basert på gjennomsnittet av siste 10 års produksjon mv. Nettvirksomhet Narvik Energinett AS (51 % eierskap) har i sitt konsesjonsområde Narvik kommune kunder (målepunkter mot sluttbrukerkunder), og nettet består av både regional- og distribusjonsnett. Totalt eide og driftet selskapet km kraftlinjer, jordkabler og sjøkabler med installert trafoytelse på kva fordelt på 428 nettransformatorer pr Nordkraft AS eier og driver regionalnett med 38 km 132 kvlinjer samt Sildvik koblingsanlegg (5 stk 132 kv felt) som en del av sentralnettet. Narvik Energi AS eier og driver noe begrenset produksjonsrelaterte nettanlegg. Kraftomsetningsvirksomhet Ultimo 1998 ble Narvik Energi AS virksomhet knyttet til omsetning av kraft overdratt til Kraftinor AS, som eies av Vesterålskraft AS, Narvik Energi AS og Lofotkraft Produksjon AS. Narvik Energi eier 42,11 % i Kraftinor AS pr I forbindelse med at Vesterålskraft AS har solgt sine aksjer i Kraftinor AS i mars 2004 har Narvik Energi AS erklært forkjøpsrett. Dette medfører at fra april 2004 eies Kraftinor AS med 50 % av Narvik Energi AS og 50 % av Lofotkraft Produksjon AS. Kraftinor AS har ca kunder og har en høy markedsandel i sitt primærmarked (definert som nettområdene til Lofotkraft AS, Vesterålskraft Nett AS og Narvik Energinett AS). Fortsatt drift Styret mener at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. Årsregnskapet er avlagt iht dette. Resultat, investeringer, finansiering og likviditet Konsernet Narvik Energi består pr av Narvik Energi AS, Nordkraft AS, Narvik Energinett AS og Narvik Energi Eiendom AS. Andelene i datterselskapene er behandlet i selskapsregnskapet iht kostmetoden, og full konsolidering i konsernregnskapet. Konsernets andeler i Kraftinor AS (42,11%), Nordkraft Vind AS (50%) og Nordlandskraft AS (50%) er vurdert som tilknyttede selskaper og er i konsernregnskapet behandlet iht kostmetoden. En viser for øvrig til prinsippnoten. Konsernet Narvik Energi Konsernets driftsinntekter var på 348,3 mnok i 2003 og årsresultatet ble 64,4 mnok. Ved utgangen av året var totalkapitalen på 2.026,3 mnok. Egenkapitalen var 630,9 mnok og egenkapitalandelen pr var 31,1% mot 29,9% pr Konsernets arbeidskapital pr var positiv med 28,1 mnok. Årets investeringer var 38,4 mnok. Av vesentlige avganger nevnes overdragelse av prosjektet Nygårdsfjell Vindmøllepark til Nordkraft Vind AS til kostpris 6,9 mnok. Narvik Energi AS Selskapets driftsinntekter var på 266,1 mnok, og årsresultatet ble 69,1 mnok. Ekstraordinært utbytte i desember 2003 er ført direkte mot annen egenkapital. Årets investeringer i varige driftsmidler var 10,3 mnok, herav investeringer i Nygårdsfjell vindmøllepark på 6,6 mnok. Prosjektet er overdratt til Nordkraft Vind AS til kostpris 6,9 mnok. For øvrig viser en til virksomhetsbeskrivelsene og noter. Årets låneopptak på 56 mnok er knyttet til kjøp av aksjer i Salten Kraftsamband AS. Det er ikke betalt avdrag på selskapets trekkfasiliteter. En viser til note 8 om endringer i rentebærende gjeld. ª3 3

5 Adm. direktør Olaf Larsen Økonomidirektør Jean-Otto Karlsen Adm. sjef Knut Eirik Sletbakk Seksjonsleder Produksjon Åge Strøm Nettdirektør Eirin Kjølstad ADM DIREKTØR STAB PRODUKSJON NETT ADM SJEF SEKSJONSLEDER ADM DIREKTØR ØKONOMIDIREKTØR PRODUKSJON, NETTDIREKTØR 4 Hovedorganisasjon Ledelse Seksjonene ledes av seksjonsleder for respektive seksjon, og stabsavdelingene ledes av stabsledere.

6 Ved utgangen av året var totalkapitalen på 1.088,4 mnok. Egenkapitalen var 613,4 mnok og egenkapitalandelen pr var 56,4% mot 61,4% pr En viser til note 13 om endringer i egenkapitalen. Arbeidskapitalen pr var negativ med 1,6 mnok. Nordkraft AS Selskapets driftsinntekter var på 128,6 mnok, og årsresultatet ble 0,2 mnok. Selskapets arbeidskapital pr var på 25,5 mnok. Ved utgangen av året var totalkapitalen på 1.036,3 mnok. Egenkapitalen var pr på 222,2 mnok som tilsvarer en egenkapitalandel på 21,4% mot 10,3% pr Det er investert for 13,4 mnok i Balansen har en regnskapsmessig avsetning på 0,2 mnok pr tilknyttet tidligere inngåtte sluttvederlagsordninger. Narvik Energi Eiendom AS Selskapets driftsinntekter var på 7,3 mnok i 2003 og årsresultatet ble negativt med 0,76 mnok. Selskapets arbeidskapital pr var på 1,7 mnok. Ved utgangen av året var totalkapitalen på 71,5 mnok. Egenkapitalen var pr på 12,8 mnok og egenkapitalandelen pr var 17,8 % mot 16,1% pr Det er investert for 1,3 mnok i Narvik Energinett AS Selskapets driftsinntekter var på 80,9 mnok i 2003 og årsresultatet ble positivt med 3,7 mnok. Selskapets arbeidskapital pr var på 2,4 mnok. Ved utgangen av året var totalkapitalen på 264,7 mnok. Egenkapitalen var 108,1 mnok og egenkapitalandelen pr var 40,9%, mot 38,9% pr Årets investeringer i varige driftsmidler utgjør 13,4 mnok. Utover dette er det aktivert immaterielle rettigheter med 8,2 mnok. Arbeidsmiljø og personale Selskapet har ved årsskiftet 41 ansatte fordelt på 39,9 årsverk. Ved begynnelsen av året var det 41 ansatte, fordelt på 39,4 årsverk. Av disse var det 1 lærling. Ved årsskiftet har konsernet 84 ansatte fordelt på 82,4 årsverk, herav 2 lærlinger. Pr var det 83 ansatte fordelt på 80,9 årsverk, herav 2 lærlinger. Sum sykefravær var i 2003 på 6,95%, mot 6,0% i En høy andel av sykefraværet var langtidsfravær. Konsernets selskaper ble IA-bedrifter med virkning fra Dette innebærer at mange av de langtidssykemeldte er inne i bedriften med aktiv sykemelding. For konsernet var totalt sykefravær 8,65%, herav 6,69% langtidssykemeldte. Det har ikke forekommet eller blitt rapportert alvorlige arbeidsuhell eller ulykker i løpet av året, som har ført til personskader. Det er etablert et internkontrollsystem som ivaretar registrering og oppfølgning av ulykker og nestenulykker. Våre ansatte er fordelt på arbeidsplasser med varierende grad av kontorarbeid, utearbeid etc. Med bistand fra bedriftshelsetjenesten har det vært arbeidet med å redusere risiko for belastningslidelser som følge av feil arbeidstilling etc. Selskapet gjennomfører og medvirker til tiltak for å holde medarbeiderne informert om planer, aktiviteter og resultater, samt videreutvikle relasjonene mellom medarbeiderne. Arbeidsmiljøutvalget har i 2003 hatt 3 møter og behandlet 14 saker. Selskapet har bedriftshelsetjeneste for samtlige fast ansatte, og HMS-utvalg som arbeider med opplæring og dokumentasjon innenfor området. Arbeidsmiljøet i selskapet betraktes som godt. Likestilling Virksomheten har lav turnover og økende gjennomsnittsalder blant de ansatte, sammensetningen mellom kjønnene er derfor preget av tidligere tiders utdanningsmønster. Det er en høyere andel av mannlige enn kvinnelige ansatte. Ser man på lønnsutviklingen vil denne avspeile en relativ likelønn ved bedriften. Kvinner og menn på samme stillingsnivå vil i stor grad ha tilnærmelsesvis lik lønn, hensyntatt deltakelse i vaktordninger og ansiennitet. Av selskapets 41 ansatte er 9 kvinner. Gjennomsnittlig årslønn for kvinner er kr , mens den for menn er kr Tilsvarende tall for konsernet er 17 kvinner av totalt 84 ansatte. Gjennomsnittslønn for kvinner er kr og kr for menn. Adm. direktør er holdt utenfor ved beregning av gjennomsnittslønn. Narvik Energi AS har som policy å ansette flere kvinner. Våre stillingsutlysninger oppfordrer kvinner til å søke, men søkermassen innenfor spesielt tekniske stillinger består i hovedsak av menn. Vi har en svært liten andel deltidsansatte. I kortere perioder har bedriften stillet seg positiv til reduksjon av stilling, gjerne knyttet til omsorg for barn m.v. Andre stillinger er redusert av individuelle helsemessige årsaker. Det er kun en mindre andel kvinner i ledelsen. Narvik Energi AS har en klart definert og nedskrevet likestillingspolicy som inngår i våre personalpolitiske retningslinjer. Innenfor vår forretningsdrift er det like forhold for kvinner og menn ved arbeidsplassen. Våre lokaler og installasjoner er bygget med tanke på at begge kjønn skal kunne arbeide og trives her. Ytre miljø Selskapets virksomhet medfører i seg selv ikke utslipp av stoffer som kan medføre miljøskader. Vannkraft er i utgangspunktet miljøvennlig energi. Selskapet gir årlig støtte til utsetting av fisk mm for å minimalisere eventuelle skadevirkninger i naturen. I vår virksomhet legges det vekt på å ferdes 5

7 skånsomt i naturen, samt å benytte miljøvennlige stoffer og håndtere spesialavfall korrekt. Årsresultat og disponeringer Selskapets frie egenkapital (utbyttegrunnlag) pr utgjør kr Styret foreslår følgende resultatdisponering i Narvik Energi AS: Avsatt konsernbidrag Overført eierandeler datterselskaper Avsatt til utbytte Avsatt til annen egenkapital Sum årsresultat Fremtidig utvikling Den økonomiske utvikling i 2003 har vært svært gunstig for Narvik Energi AS og selskapets eiere. Konsernet viser i denne forbindelse til årets rekordresultat både for driftsresultat og årsresultat. I tillegg er både egenkapital og likviditet forbedret. Selskapets eiere vedtok et ekstraordinært utbytte i desember 2003 på 6 mnok, og et ordinært utbytte på 30 mill. kr i forbindelse med regnskapsavleggelsen. I perioden august 2002 til mai 2004 er eierne blitt begunstiget med utbytter på til sammen 106 mill. kr, noe som representerer 113 % av konsernmajoritetens netto inntjening for regnskapsårene 2002 og Budsjett og prognose for 2004 viser at inneværende år kan gi ytterligere resultatforbedringer under forutsetning av normale tilsigsforhold ut året. Dette skyldes i hovedsak gode kraftpriser, aktiv finansiell sikringshandel og tilnærmelsesvis normale snømagasin i høyfjellet tilknyttet våre anlegg i mars Kraftprisene for årene viser også i øyeblikket et akseptabelt nivå i forhold til tidligere år. Men en forventer at resultater for disse årene vil være lavere enn for 2003 og Narvik Energi AS følger strategier om konsentrasjon og vekst innenfor kraftproduksjon kombinert med regionalt samarbeid innen nettvirksomhet og kraftomsetning. I tillegg skal de virksomheter konsernet eier/deleier drives kostnadseffektivt. Arbeidet med overdragelse av kraftproduksjon fra Hålogaland Kraft AS med etterfølgende kontantemisjon fra ENERGI E2 A/S står sentralt. Disse transaksjonene vil gi en forventet økning i egenkapitalen på ca. 300 mill. kr. og en økning av produksjonskapasiteten med 116 GWh/år til GWh/år. Den videre industrielle utvikling og tilførsel av ny egenkapital vil gi selskapet styrke til videre vekst. Selskapet arbeider med å styrke selskapets kompetanse og ressurser innenfor elhandel for å kunne øke fokus på sikringshandel. I løpet av 2004 vil det bli ansatt 2 nye årsverk i nyopprettet seksjon for Driftssentral/Elhandel, i alt 4 årsverk. Fra våren 2003 ble det ansatt en siviling. innen vindkraft som har hatt fulltidsarbeid med Nordkraft Vind AS ulike prosjekter. Nordkraft Vind AS, som er eid av Narvik Energi AS med 50 % og ENERGI E2 A/S med 50 % vil i løpet av våren 2004 fastlegge sin strategiske satsning på utbygging av vindmølleparker. Dette kan medføre vekst i kompetansearbeidsplasser i Narvik. Narvik Energi AS vil i 2004 avklare endelig sin fremtidige satsning på småkraft lokalt og i den nærmeste regionen. For tiden arbeider selskapet med en rekke småkraftprosjekter. Selskapet er i dialog med andre lokale aktører mht til vurdering av kommersielle muligheter for bruk av naturgass/lng i regionen. Styret har i løpet av året drøftet og vedtatt at selskapet skal ha en aktiv rolle som næringspolitisk aktør lokalt/regionalt. Narvik Energi-konsernet er et vertikalt integrert energikonsern hvor morselskapet Narvik Energi AS eier og driver kraftproduksjon samtidig med at en har eierskap i aksjeselskaper som driver både produksjon, overføring og omsetning av elektrisk energi. Narvik Energi AS økte i 2002 sin eierandel i Nordkraft AS til 100%, noe som utløste krav om nye konsesjoner etter energiloven for Nordkraft AS. NVE stilte i den forbindelse krav om at konsernet måtte organiseres etter en konsernmodell før slike konsesjoner kunne meddeles. Hovedkriteriet i en slik modell er at morselskapet (konsernspissen) ikke skal drive både konkurranseutsatt virksomhet og samtidig eie aksjer i selskaper som driver monopolvirksomhet (nett). Som følge av at Narvik Energi AS og aksjonærene forhandlet om en mulig ny organisasjonsstruktur (fusjon mellom HLK og Narvik Energinett AS) som innebar en utskillelse av nett fra konsernet, innvilget NVE i brev av 27. november 2003 likevel midlertidige anleggs- og omsetningskonsesjoner til Narvik Energi AS og Nordkraft AS med varighet til 1. juli NVE stilte i den forbindelse krav om at nye konsesjonssøknader og en redegjørelse for ny konsernstruktur måtte innsendes senest 1. mai De pågående forhandlingene (som er stoppet midlertidig av aksjonærene i Narvik Energi AS) har imidlertid ennå ikke ført frem og for å etterkomme NVEs krav innen tidsfristen vil Narvik Energi AS derfor iverksette en intern omstrukturering av konsernet innen 1. juli Selskapets ledelse og styre arbeider aktivt med å få fornyet konsesjonene til Narvik Energi AS og Nordkraft AS innen de ovennevnte tidsfrister. Narvik, 2. april 2004 Tor J. Strand Petter Møller Svein Heide Jon Petter Hansen Per Bjerke Styreleder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Åge Jensen Palle Geleff Jim Jakobsen Eilif Amundsen Lars Arild Aas Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Olaf A. Larsen Adm. direktør 6

8 Hovedtall Økonomiske nøkkeltall siste fem år for konsernet Narvik Energi Tall i mnok Resultater Driftsinntekter 116,8 125,3 209,1 267,0 348,3 Driftsresultat 12,4 10,7 63,0 104,5 165,0 Finansposter -11,3-3,5-41,9-61,5-73,1 Resultat f.skatt 1,1 7,2 21,1 42,9 92,0 Resultat e.skatt 0,9 5,4 11,4 32,8 64,4 Majoritetens andel 0,9 5,4 11,4 30,6 62,5 Minoritetens andel 2,1 1,8 Balanse pr Anleggsmidler 373,6 611, , , ,3 Omløpsmidler 44,7 55,4 97,7 196,3 139,1 Egenkapital 141,9 212,7 370,4 598,5 630,9 Langsiktig gjeld 220,4 398, , , ,4 Kortsiktig gjeld 56,0 55,7 94,4 131,7 111,0 Totalkapital 418,3 666, , , ,3 Økonomiske nøkkeltall EBITDA 1) 28,9 27,6 103,8 145,9 207,8 Soliditet (egenkapitalandel %) 33,9 % 31,9 % 19,6 % 29,9 % 31,1 % Likviditetsgrad 1 0,8 1,0 1,0 1,5 1,3 Totalavkastning 4,0 % 5,3 % 7,3 % 5,7 % 8,7 % Arbeidskapital -11,2-0,3 3,3 64,6 28,1 Sentrale rammebetingelser Nto. inntektsramme Narvik Energinett 51,5 49,0 52,4 62,2 63,6 Nto. inntektsramme Nordkraft 4,5 4,5 4,7 5,1 4,8 Kraftpriser øre/kwh, ref. Nord-Pool 11,95 10,07 18,85 20,02 31,06 Årsproduksjon GWh 280,3 453,5 715,2 906,1 969,7 Andre forhold Ordinært utbytte 4, ,0 30,0 Ekstraordinært utbytte 40,0 6,0 Avdrag ansvarlig gjeld 4, ) EBITDA: Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization EBITDA defineres som resultat før skatt, finansposter, avskrivninger og nedskrivninger, og er en tilnærming til kontantinntjening fra driften før finansposter og skatt. 7

9 Kraftproduksjonen i egne kraftverk har følgende utvikling Tall i MWh ÅR NYGÅRD HÅKVIK TARALDSVIK SIRKELVANN* SUM Snitt siste 10 år Høyeste siste 30 år Laveste siste 30 år * Beregnet middelproduksjon Utvikling i vannbeholdninger samt samlet produksjon i egne og felleseide kraftverk og rettigheter ÅR BEHOLDNING BEHOLDNING KRAFTPRODUKSJON KONSESJONS- SUM PRODUKSJON pr i GWh pr i % i GWh KRAFTUTTAK I GWh i GWh ,0 35 % 248,9 248, ,5 52 % 277,3 277, ,6 30 % 313,9 313, ,6 45 % 286,1 286, ,5 47 % 238,0 238, ,3 55 % 280,3 280, ,1 50 % 453,5 453, ,6 49 % 620,8 94,4 715, ,4 33 % 811,7 94,4 906, ,3 34 % 875,3 94,4 969,7 Fra er andeler i Kobbelv kraftverk tatt ut av oversikten mens magasinandeler i Nordkraft AS er økt fra 217/1349-deler til 291/1349-deler ved erverv av aksjer fra Lofotkraft AS. Fra er magasinandeler i Nordkraft AS økt fra 291/1349-deler til 564/1349-deler ved erverv av aksjer fra Evenes Kraftforsyning AS, Hadsel Energiverk AS og Andøy Energi AS. Fra er magasinandeler i Nordkraft AS økt fra 564/1349-deler til 604/1349-deler ved erverv av aksjer fra Ballangen Energi AS. Fra er magasinandeler i Nordkraft AS økt fra 604/1349-deler til 799/1349-deler ved erverv av aksjer fra Vesterålskraft AS. Fra er magasinandeler i Nordkraft AS økt fra 799/1349-deler til 1349/1349-deler ved erverv av aksjer fra Hålogaland Kraft AS. Fra er 87 % av Nordkrafts kobbelv-andel (17,5%) medtatt, herav økning av magasinandel med 324 GWh. 8

10 Resultatregnskap Narvik Energi AS Konsern Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekter Salg overføringstjenester Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Aktiverte egne investeringsarbeider Kraftkjøp Kostnader overliggende nett Lønns- og andre personalkostnader 2, Avskr. dr.midler og immatr. eiendeler 4, Annen driftskostnad 16, 19, Sum driftskostnader Driftsresultat FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Renteinntekt foretak samme konsern 18, Finansinntekter Verdiendr. markedsbaserte oml.midler Rentekostnad foretak samme konsern 18, Rentekostnader rentebærende gjeld 8, 9, Finanskostnader Resultat av finanskostnader Resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat Årsoverskudd Minoritetens andel Majoritetens andel DISPONERINGER Avsatt til utbytte Avsatt konsernbidrag Avsatt til/overført fra annen egenkapital Overført eiendeler - datterselskap Sum disponert 9

11 Balanse Eiendeler Narvik Energi AS Konsern Note ANLEGGSMIDLER Immaterielle eiendeler Immaterielle rettigheter 4, Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter, bygninger o.a. 4, 5, Nettanlegg 5, 6, Produksjonsanlegg 4, 5, Gate-/veibelysning 5, Driftslager Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr 4, 5, Sum varige driftsmidler Finansielle driftsmidler Investeringer i datterselskap Investeringer i tilknyttet selskap 14, Investeringer i aksjer og andeler 14, Fordringer selskap samme konsern Obligasjoner og andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Fordringer Kundefordringer Forskuddsbetalt skatt Fordringer selskap samme konsern Andre fordringer 1, Sum fordringer Investeringer Markedsbaserte aksjer 14, Aksjer 14, Sum investeringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum om løpsmidler Sum eiendeler

ÅRSRAPPORT NORDKRAFT 2006

ÅRSRAPPORT NORDKRAFT 2006 ÅRSRAPPORT NORDKRAFT 2006 Innhold Årsberetning............................................ 2 Nøkkeltall produksjon................................... 7 Resultatregnskap.......................................

Detaljer

ÅRSRAPPORT NORDKRAFT AS

ÅRSRAPPORT NORDKRAFT AS ÅRSRAPPORT NORDKRAFT AS helt naturlig 07 07 INNHOLD Årsberetning... 2 Nøkkeltall produksjon... 8 Resultatregnskap... 9 Balanse... 10 Kontantstrømoppstilling... 12 Regnskapsprinsipper... 13 Noter til regnskapet...

Detaljer

INNHOLD. ÅrsbereTning 03. HoveDTall 09. nøkkeltall produksjon 10. resultatregnskap 11. balanse 12. kontantstrømoppstilling 14. noter Til regnskapet 15

INNHOLD. ÅrsbereTning 03. HoveDTall 09. nøkkeltall produksjon 10. resultatregnskap 11. balanse 12. kontantstrømoppstilling 14. noter Til regnskapet 15 GIR ENERGI 2010 INNHOLD ÅrsbereTning 03 HoveDTall 09 nøkkeltall produksjon 10 resultatregnskap 11 balanse 12 kontantstrømoppstilling 14 noter Til regnskapet 15 revisjonsberetning 30 Årsrapporten er trykket

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG BERETNING 2011

ÅRSREGNSKAP OG BERETNING 2011 ÅRSREGNSKAP OG BERETNING 2011 1 INNHOLD ÅRSBERETNING 3 HOVEDTALL 9 RESULTATREGNSKAP 8 BALANSE 9 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 14 NOTER TIL REGNSKAPET 15 REVISJONSBERETNING 28 2 ÅRSBERETNING 2011 NARVIK ENERGINETT

Detaljer

ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGINETT 2004

ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGINETT 2004 ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGINETT 2004 Innhold Årsberetning 2004............................. 2 Hovedtall.................................... 5 Resultatregnskap.............................. 8 Balanse......................................

Detaljer

ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGINETT 2005

ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGINETT 2005 ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGINETT 2005 Innhold Årsberetning 2005............................. 2 Hovedtall.................................... 5 Resultatregnskap.............................. 8 Balanse......................................

Detaljer

Helt nødvendig. sekundærstasjon, Frydenlund. totalrenovert.

Helt nødvendig. sekundærstasjon, Frydenlund. totalrenovert. Frydenlund sekundærstasjon, totalrenovert. Helt nødvendig 2010 Innhold ÅRSBERETNING 03 HOVEDTALL 07 RESULTATREGNSKAP 09 BALANSE 10 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 12 NOTER TIL REGNSKAPET 13 REVISJONSBERETNING

Detaljer

ÅRSBERETNING HOVEDTALL NØKKELTALL PRODUKSJON RESULTATREGNSKAP KONTANTSTRØMOPPSTILLING NOTER TIL REGNSKAPET REVISJONSBERETNING

ÅRSBERETNING HOVEDTALL NØKKELTALL PRODUKSJON RESULTATREGNSKAP KONTANTSTRØMOPPSTILLING NOTER TIL REGNSKAPET REVISJONSBERETNING GIR ENERGI 3 10 11 13 14 16 17 38 ÅRSBERETNING HOVEDTALL NØKKELTALL PRODUKSJON RESULTATREGNSKAP BALANSE KONTANTSTRØMOPPSTILLING REVISJONSBERETNING ÅRSBERETNING 2013 NORDKRAFT AS Nordkraft er et kraftkonsern

Detaljer

ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGINETT AS

ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGINETT AS ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGINETT AS helt nødvendig 07 INNHOLD Årsberetning 2007... 1 Hovedtall... 5 Resultatregnskap... 7 Balanse... 8 Kontantstrømoppstilling... 10 Regnskapsprinsipper... 11 Noter til regnskapet...

Detaljer

Daglig leder har ordet 3. Resultatregnskap 7. Balanse 8. Kontantstrømoppstilling 10. Regnskapsprinsipper 11. Noter til regnskapet 12

Daglig leder har ordet 3. Resultatregnskap 7. Balanse 8. Kontantstrømoppstilling 10. Regnskapsprinsipper 11. Noter til regnskapet 12 årsrapport 2008 Innhold Daglig leder har ordet 3 Styrets beretning 2008 4 Nøkkeltall siste 5 år 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømoppstilling 10 Regnskapsprinsipper 11 Noter til regnskapet 12

Detaljer

Selskapsstruktur Midtnett / Midtkraft Buskerud

Selskapsstruktur Midtnett / Midtkraft Buskerud Årsrapport 2011 Selskapsstruktur Midtnett / Midtkraft Buskerud Selskapsstruktur Modum Kommune 66,6% Sigdal Kommune 33,4% Ramfoss Kraftlag Fylket 36,00% Modum 36,35% Krødsherad 18,17% Sigdal 9,48% Sigdal

Detaljer

Selskapsstruktur. Ramfoss Kraftlag. Sigdal Kommune. Modum Kommune. Sigdal Energi. Horga Kraftverk. Modum Kraftproduksjon KF. Hellefoss Kraft AS

Selskapsstruktur. Ramfoss Kraftlag. Sigdal Kommune. Modum Kommune. Sigdal Energi. Horga Kraftverk. Modum Kraftproduksjon KF. Hellefoss Kraft AS Årsrapport 2013 Selskapsstruktur Modum Kommune 66,6% Sigdal Kommune 33,4% Ramfoss Kraftlag Fylket 36,00% Modum 36,35% Krødsherad 18,17% Sigdal 9,48% Sigdal Energi Sigdal 100% Horga Kraftverk I tillegg

Detaljer

Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud

Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud Årsrapport 2009 Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud Modum K ommune Sigdal K ommune Ramfos s Kraftlag F ylket 36,00 % Modum 36,35 % Krødsherad 18, 17 % Sigdal 9,48 % 66,6 % 33,4 % Midt Nett

Detaljer

Årsberetning 2008 C L

Årsberetning 2008 C L Årsberetning 2008 Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud Modum K ommune Sigdal K ommune Ramfos s Kraftlag F ylket 36,00 % Modum 36,35 % Krødsherad 18, 17 % Sigdal 9,48 % 66,6 % 33,4 % Midt Nett

Detaljer

Årsberetning 2007 C L

Årsberetning 2007 C L Årsberetning 2007 Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud Modum K ommune Sigdal K ommune Ramfos s Kraftlag F ylket 36,00 % Modum 36,35 % Krødsherad 18, 17 % Sigdal 9,48 % 66,6 % 33,4 % Midt Nett

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2010 ÅRSRAPPORT 2010 1

ÅRSRAPPORT 2010 ÅRSRAPPORT 2010 1 ÅRSRAPPORT 2010 ÅRSRAPPORT 2010 1 I N N H O L D Forord... 2 Hovedtall 2010... 3 Nettdrift... 5 S T Y R E T S B E R E T N I N G Organisasjon og ledelse... 6 Helse, miljø og sikkerhet... 6 Ytre miljø...

Detaljer

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter Årsrapport 211 2 INNHOLD FORORD 3 HOVEDTALL / NETTDRIFT 4 STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse 5 - Miljø 6 - Økonomi 7 - Fremtidsutsikter 8 RESULTATREGNSKAP 9 BALANSE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 12 KONTANT

Detaljer

Betraktninger om året 2005

Betraktninger om året 2005 Årsrapport 2005 Betraktninger om året 2005 Nytilsatt konsernsjef Kristin Melsnes gleder seg over resultatet i 2005 Stange Energi kan se tilbake på et år med gode økonomiske resultater. Viktige årsaker

Detaljer

INNHOLD. Styret 4. Nøkkeltall 5. Noter 15. Revisors beretning 25. Adm. direktørs kommentarer 26. Dette er Istad 28. Istad Nett 31

INNHOLD. Styret 4. Nøkkeltall 5. Noter 15. Revisors beretning 25. Adm. direktørs kommentarer 26. Dette er Istad 28. Istad Nett 31 Årsrapport 2009 INNHOLD Styret 4 Nøkkeltall 5 Årsberetning 6 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrømanalyse 13 regnskapsprinsipper 14 Noter 15 3 Revisors beretning 25 Adm. direktørs kommentarer 26

Detaljer

Innhold. Konsernet Sjøfossen Energi AS. Årsberetning... s. 1. Årsregnskap... s. 5. Kontantstrømanalyse... s. 8. Noter til regnskapet...s.

Innhold. Konsernet Sjøfossen Energi AS. Årsberetning... s. 1. Årsregnskap... s. 5. Kontantstrømanalyse... s. 8. Noter til regnskapet...s. Årsrapport 2006 Innhold Årsberetning... s. 1 Årsregnskap... s. 5 Kontantstrømanalyse... s. 8 Noter til regnskapet...s. 9 Revisjonsberetning... s. 20 Forsidebilde: Selskapets administrasjons- og lagerbygg

Detaljer

Selskapet og organisering Innhold

Selskapet og organisering Innhold Årsrapport 2010 Selskapet og organisering Innhold Forord fra konst. konsernsjef s. 4 Forretningsutvikling s. 6 Stange Energi MARKED AS s. 7 Stange Energi NETT AS s. 8 BEKKELAGET ILSENG Stange Energi AUS

Detaljer

INNHOLD ÅRSBERETNING 03 HOVEDTALL 09 RESULTATREGNSKAP 10 BALANSE 11 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 12 REGNSKAPSPRINSIPPER 13 NOTER TIL REGNSKAPET 14

INNHOLD ÅRSBERETNING 03 HOVEDTALL 09 RESULTATREGNSKAP 10 BALANSE 11 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 12 REGNSKAPSPRINSIPPER 13 NOTER TIL REGNSKAPET 14 HELT NATURLIG 2010 INNHOLD ÅRSBERETNING 03 HOVEDTALL 09 RESULTATREGNSKAP 10 BALANSE 11 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 12 REGNSKAPSPRINSIPPER 13 NOTER TIL REGNSKAPET 14 REVISJONSBERETNING 18 Årsrapporten er trykket

Detaljer

DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS. Årsrapport 2014

DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS. Årsrapport 2014 DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS Årsrapport 2014 2 - Årsrapport 2014 Innhold Årsberetning 2014 3 Resultatregnskap 6 Balanse: Eiendeler/Egenkapital og gjeld 7 Noter til regnskapet 10 Kontantstrømoppstilling 20

Detaljer

INNHOLD Kort om SKS - konsernet 4 Nøkkeltall konsern 5 Konsernstruktur 6 Konsernsjef 8 Styrets beretning 10 Konsern 11 Morselskapet 14

INNHOLD Kort om SKS - konsernet 4 Nøkkeltall konsern 5 Konsernstruktur 6 Konsernsjef 8 Styrets beretning 10 Konsern 11 Morselskapet 14 05 INNHOLD Kort om SKS - konsernet 4 Nøkkeltall konsern 5 Konsernstruktur 6 Konsernsjef 8 Styrets beretning 10 Konsern 11 Morselskapet 14 Resultatregnskap 19 Balanse 20 Kontantstrømoppstilling 23 Regnskapsprinsipper

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING 2010 OG REGNSKAP INNHOLD Styrets beretning... 5 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Noter til regnskapet... 16 Revisjonsberetning... 28 STYRETS BERETNING 2010 Generelt Året 2010 var et begivenhetsrikt

Detaljer

Årsrapport Årsrapport 2002 2001

Årsrapport Årsrapport 2002 2001 Årsrapport Årsrapport 2002 2001 rapport V esterålskraft 2001 Nett AS INNHOLD Side Organisasjonen 3 Styrets beretning 4-5 Resultatregnskap 2002 6 Balanse pr. 31.12.2002 7-8 Kontantstrømoppstilling 9 Noter

Detaljer

ÅRSRAPPORT & REGNSKAP

ÅRSRAPPORT & REGNSKAP ÅRSRAPPORT & REGNSKAP 1 2 INNHOLD LEDER 5 NØKKELTALL 7 DETTE ER HAUGALAND KRAFT 9 ÅRSBERETNING 2011 10 RESULTATREGNSKAP 16 BALANSE 18 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 20 NOTER 22 NOTE 1 Regnskapsprinsipper 22 NOTE

Detaljer

Innhold. årsrapport 2011. konsernet øvre eiker energi. øvre eiker energi. øvre eiker Nett. øvre eiker fibernett. øvre eiker strøm

Innhold. årsrapport 2011. konsernet øvre eiker energi. øvre eiker energi. øvre eiker Nett. øvre eiker fibernett. øvre eiker strøm Øvre Eiker energi AS 2 Innhold Årsmelding 2011 av Adm. direktør Lars Ø. Andresen... 3 Støm & marked 2011 av Markedssjef Kjell Tore Holmestrand... 6 Fibernett 2011 av Avdelingsleder Morten Braarud... 7

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Kort om SKS - konsernet 4. Finansielle hovedtall 4. Konsernstruktur 5. Engasjerte eierne 6. Styrets beretning 10

Innholdsfortegnelse. Kort om SKS - konsernet 4. Finansielle hovedtall 4. Konsernstruktur 5. Engasjerte eierne 6. Styrets beretning 10 Årsmelding 2007 Vi skaper muligheter! Innholdsfortegnelse Kort om SKS - konsernet 4 Finansielle hovedtall 4 Konsernstruktur 5 Engasjerte eierne 6 Styrets beretning 10 Resultatregnskap 2007 13 Balanse

Detaljer

Innhold. Hovedtall 3. Noter 20. Revisjonsberetning 37. Skagerak Energi året 2001 4. Et nytt konsern utfordringer og muligheter 38.

Innhold. Hovedtall 3. Noter 20. Revisjonsberetning 37. Skagerak Energi året 2001 4. Et nytt konsern utfordringer og muligheter 38. Å R S R A P P O R T 2 0 0 1 Innhold Hovedtall 3 Skagerak Energi året 2001 4 Årsberetning 5 Resultatregnskap 11 Balanse 12 13 Kontantstrøm 14 Regnskapsprinsipper 15 Noter 20 Revisjonsberetning 37 Et nytt

Detaljer