Vurdering av tilbud om forvaltning av Levanger kommunes tjenestepensjonsordning Offentlig versjon *)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vurdering av tilbud om forvaltning av Levanger kommunes tjenestepensjonsordning Offentlig versjon *)"

Transkript

1 Vurdering av tilbud om forvaltning av Levanger kommunes tjenestepensjonsordning Offentlig versjon *) (Konkurransesensitiv informasjon om tilbydernes produkter som er utelatt) Utført av Griff Pensjon AS 3. november 2004

2 Innhold 1. Oppsummering Premie og reservekrav Selskapenes overskuddsevne Service og oppfølgingsrutiner Konklusjon og anbefaling Økonomiske forhold Premieberegning Beregnede avsetninger Vurdering av premieberegningen Vurdering av felleskap Likviditetsanalyse Revidert likviditetsanalyse (justert tilbud fra Storebrand) Vurdering av service og oppfølging Kundeteam Rett pensjon til rett tid Innsyn og kontroll kontoføring Maskinelle rutiner Lån til ansatte HMS tiltak m.v Verdivurdering av KLP Benchmark av selskapene Innledning og kriterier Historiske resultater Aktivallokering pr Bufferkapital pr Vurdering av organisatoriske forhold og risikostyring Konklusjon Nye regler for forsikringsvirksomhet side 2 av 23

3 1. Oppsummering Tre selskaper tilbyr offentlig tjenestepensjon, KLP, Storebrand og Vital. Alle tre gav tilbud til kommunen innen frist. Det har vært nødvendig med omfattende oppfølging mht beregningsmessig innhold, særlig når det gjelder reserveavsetninger. Vi har vurdert tilbyderne i forhold til følgende kriterier: Premie og reservekrav Selskapenes overskuddsevne Service og oppfølgingsrutiner I en egen likviditetsanalyse i kapittel 3 har vi søkt å sette opp den totale økonomiske effekt for kommunen over en femårsperiode. Kapittel 5 gjennomgår problemstillinger knyttet til økonomiske effekter av en eventuell omdanning av KLP til aksjeselskap Premie og reservekrav Alle premier og reservekrav er så langt det er mulig kontrollert i forhold til underliggerliggende data. Både Storebrand og Vital har justert grunnpremien etter opprinnelig tilbud gjennom å redusere sikkerhetsmargin. Grunnpremie for Storebrand og Vitals fellesskap er å betrakte som like. KLPs grunnpremie er 0,6%-poeng høyere enn øvrige tilbydere. I kapittel redegjør vi for at 0,3%-poeng av forskjellen kan forklares. For de resterende 0,3%-poeng legges til grunn at dette skyldes høyere fellesskapskostnader i KLP. Når det gjelder reserveberegningene er det til dels store forskjeller. Griff Pensjon har mottatt komplette medlemslister med rettigheter og tilknyttede reserver fra Storebrand og Vital. KLP har ikke gitt denne typen opplysninger. Storebrand og Vitals avsetninger er kontrollert med følgende merknader: KLP har oppgitt vesentlig lavere avsetninger enn det som er beregnet av Storebrand og Vital. Det er ikke mulig for Griff Pensjon å kvalitetskontrollere avsetningene da KLP ikke leverer beregningslister pr. person. KLP har meldt at opprinnelig datauttrekk som ligger til grunn for tilbudsberegningene var feil og har sendt nytt grunnlag 28. oktober uten at det er oppgitt hva som er korrigert. Det har ikke vært mulig å kjøre nye reserveberegninger innen tidsfrist. Griff Pensjon har satt opp proforma kontoføring for Levanger for 2002 og 2003 hvor det er relativt store reserveavvik. KLP har ikke dokumentert forskjellene. Storebrand: Aktiv/uføreavsetningskrav synes noe høyt. Dette er forklart ved at kommunen er plassert i høy uførerisikoklasse i Storebrand, økt avsetningskrav som følge av dette er om lag NOK 6 mill. Storebrand har i e-post 1. november endret risikoklasse til middels og redusert reservekravet. Storebrand har imidlertid i brev til Kredittilsynet av 7. oktober 2004 varslet en generell styrking av uførereservene fra Det er usikkert hvor stor effekt dette vil ha for Levanger. Vital. Gjennomgang av medlemslister har avdekket at Vital har satt totalt reservekrav for samtlige medlemmer som mottar midlertidig uførestønad til 0. Det er heller ikke satt av administrasjonsreserve for uføre. Vital bekrefter at dette er en beregningsfeil og vil komme med korrigerte beregninger. Griff Pensjon anslår effekten av dette til om lag NOK 5 mill. Korrigert tilbud er ikke motatt p.t. og Vitals tilbud kan i sin nåværende form ikke antas side 3 av 23

4 1.2. Selskapenes overskuddsevne Kapittel 7 benchmarker leverandørene mht overskuddsevne. Vår konklusjon er at det p.t. ikke er grunnlag for å hevde at noen av de tre tilbydere har dokumenterbar høyere sannynlighet for meravkastning eller større overskuddstildeling. Griff Pensjon legger til grunn tilnærmet lik overskuddsevne Service og oppfølgingsrutiner Alle selskaper vurderes som tilfredsstillende i forhold til kompetanse om offentlig pensjon og evne til å gi korrekt pensjon til rett tid. Når det gjelder systemer og mulighet for innsyn og kontroll er det markante forskjeller. KLP har vist liten vilje til å dokumentere selskapets premiekrav og reserveavsetninger. KLP leverer ikke kontoføring som gir mulighet for å følge betalingsstrømmen i pensjonsordningen. KLP leverer heller ikke medlemslister med rettigheter/reserver. Det er derfor ikke mulig å kvalitetssikre selskapet beregninger. En av årsakene til dette er at KLP beregner gjennomsnittlig avsetning og ikke avsetning basert på registrert aldersgrense. Dette skal i følge selskapet endres fra KLPs kvalitetskontroll med hensyn til grunnlagsdata synes svakere enn for de øvrige selskaper. Storebrand leverer detaljerte medlemslister som muliggjør meget god kontroll av selskapets avsetningsberegninger. Storebrand leverer også fullstendig kontoføring med detaljeringsgrad langt ut over myndighetenes minstekrav. I tillegg leverer selskapet kvartalsvise rapporter som viser hendelser og pengestrøm i pensjonsordningen. Storebrand har i tilbudet lagt ved eksempler på kontoføring, kvartalsrapport og en spesifisert serviceavtale. Vital leverer detaljerte medlemslister som muliggjør kontroll. Selskapet leverer også kontoføring i hht forskriften, men har de siste to årene ikke klart å oppfylle tidsfristene. Vital er i forbindelse med fusjonen med Gjensidige i ferd med å konvertere medlemsbestanden til nytt felles datasystem. Dette er forventet ferdigstilt 15. november Vi legger til grunn at Vitals kapasitetsproblemer med kontoføring mv vil være løst fra Storebrand og Vital tilbyr begge økonomisk støtte til HMS arbeid i størrelsesorden NOK over en treårsperiode side 4 av 23

5 2. Konklusjon og anbefaling KLP og Storebrand kvalifiserer til en videre vurdering av leverandør av kommunens pensjonsordning. Vitals tilbud slik det foreligger, kan ikke anbefales på grunn av manglende avsetninger for midlertidig uføre. Vital ønsker å komme med korrigert tilbud hvor dette er rettet opp, Det er store forskjeller i reserveavsetningene mellom KLP og Storebrand også etter at Storebrands reservekrav er endret i hht justert tilbud. Avvik på pensjonistreserven (NOK 7,5 mill) skal ikke forekomme. Vi forutsetter at de endelige avsetningene for løpende pensjonsutbetalinger i de to selskapene er om lag like. Slik reserveavsetningene foreligger fra KLP og Storebrand i tilbudene er det ikke tilstrekkelige midler avsatt i KLP i forhold til Storebrands reservekrav. Både tilleggsavsetninger, andel kursreserver og deler av egenkapitalinnskuddet må anvendes for å fylle opp Storebrands reservekrav. Erfaring fra tidligere flytteprosesser viser at i det faktiske flytteoppgjøret har det vist seg at det er tilstrekkelige midler. Da Griff Pensjon ikke gis anledning til å kvalitetskontrollere KLPs reserveavsetninger, kan vi ikke dokumentere at dette vil være tilfelle for Levanger kommune. Denne usikkerheten mht faktiske og nødvendige reserveavsetninger er etter vår vurdering forårsaket av KLP. De to selskapenes premietilbud er oppgitt til hhv 10,9% av pensjonsgrunnlag i KLP og 9,6% i Storebrand. Størrelsen er eksklusive medlemsinnskudd og kostnader ved lønn og G-regulering. Griff vurderer det reelle premienivået i KLP til å være om lag 1%-poeng høyere enn i Storebrand målt i forhold til pensjonsgrunnlag, eller om lag 1,7. mill kr. Dette kompenserer for eventuelt tap av opptjent egenkapital som eventuelt omdannes til aksjer i et privatisert KLP. Vi vurderer Storebrand og KLPs kapitalforvaltning og risikostyring som likeverdig og fremtidig risikoresultater antas om lag like. Det er ikke grunnlag til å hevde at kompetansenivået i selskapene er forskjellig. Begges selskapene tilfredsstiller den nye tariffavtalens bestemmelser om utjevning av premie. Storebrand har et betydelig bedre økonomisk oppfølging av kommunens pensjonsutgifter, både gjennom månedlige rapporter og årlige kontoutskrifter. KLP leverer ikke kontoføring etter lov om forsikringsvirksomhet, men har oppgitt at dette vil bli levert fra og med 2006 (for året 2005). KLPs kvalitetskontroll med hensyn til grunnlagsdata synes svakere enn Storebrands. Levanger kommune bør etter vår vurdering fatte en av to beslutninger: Dersom kommunen vurderer usikkerhet mht faktiske reserveavsetninger og mulig merverdi på kommunens eierandeler i KLP som avgjørende: 1. Utsette endelig beslutning til 1. halvår Videreføre prosessen ved at det stilles klare krav til KLP mht dokumentasjon (kontoføring/medlemslister) med frist 1. juni 2005 for tilfredsstillende leveranser Avvente avklaring selskapsform KLP 1. halvår Alternativt 2. Vedta flytting til Storebrand Levanger bør be om en garanti fra Storebrand om at det i den faktiske flyttingen ikke skal være manglende avsetninger (premiereserve+tilleggsavsetninger+kursreserver) som må innbetales av kommunen. Eventuelle manglende avsetninger må forutsettes dekkes av Storebrands egenkapital side 5 av 23

6 3. Økonomiske forhold 3.1. Premieberegning Selskapene anvender ulike utjevningspremier basert på karakteristika i angjeldende utjevningsfelleskap Satsene nedenfor er før medlemsinnskudd: Nøkkeltall KLP Storebrand Vital Ind.premie Kommentar Grunnpremie 8,20 % 7,45 % 7,40 % 7,4% Premie administrasjonsreserve 0,30 % 0,30 % 0,30 % Omkostninger 0,40 % 0,56 % 0,60 % Sum årspremie 8,90 % 8,31 % 8,30 % Bruttogaranti 1,10 % 0,75 % 0,70 % N/A AFP65 og 85 årsregel 0,90 % 0,58 % 0,45 % 0,8% Estimat engangspremier 2,00 % 1,33 % 1,11 % Grunnpremien garanteres for ett år av gangen. Administrasjonskostnadene justeres årlig ift selskapets faktiske forbruk Premien utjevnes i forhold til pensjonsgrunnlag, der selskapets utjevningsfellesskap består av kommuner og foretak som omfattes av HTA Utjevnes i fellesskapet i forhold til pensjonsgrunnlaget, men er kun estimat for kostnader i De faktiske kostnadene beregnes etterskuddsvis og overskytende tilbakeføres kommunene eller tilleggsinnbetaling ved underskudd AFP62 0,40 % 0,68 % 0,76 % 1,0% Individuell beregning Av elementene over skal AFP62 dekkes av kommunen individuelt, mens de øvrige elementene utjevnes i forhold til pensjonsgrunnlaget. Tillegg vil den årlige premien bestå av reguleringspremier for aktive, fratrådte og pensjonister. Dette utjevnes i forhold til avsatt premiereserver. I tillegg betales engangspremie for årlige lønn og G-reguleringer. Disse kostnadene utjevnes mellom kommunene på grunnlag av andel premiereserver. Basert på et pensjonsgrunnlag pr på 170 mill. er premieberegningen som følger: Tall i mill kr. KLP Storebrand Vital Kommentar Ordinær årspremie 15,1 14,2 14,1 Engangspremier 3,4 2,3 1,9 Lønn og G- regulering 11,2 11,2 11,2 Avsatt til AFP62/64 0,9 0,9 0,9 Snitt over 5 år Medlemsinnskudd -3,4-3,4-3,4 Sum kostnader 27,2 25,2 24,7 Beregning basert på 3,5% lønn og 3,0 G-vekst I avsetningene for AFP 62/64 og lønn/g har vi anvendt våre egne analyser som grunnlag for Vital og Storebrand. Siden Levanger har valgt 100% utjevning av AFP kostnader i KLP, anvendes KLPs tall. Ved valg av leverandør anbefales å følge leverandørens egne budsjettforslag. Vi understreker at tallene er basert at pensjonsgrunnlag i Vi har ikke mottatt tilstrekkelig data fra KLP eller Storebrand/Vital som forklarer differansen i engangspremier for AFP 65/66 og bruttogaranti. Det bør derfor tas høyde for en viss økning i nivået på engangspremier i Storebrand og Vital side 6 av 23

7 3.2. Beregnede avsetninger Selskapene oppgir følgende avsetningsgrunnlag. Avsetningsnivå er for Storebrands og Vitals vedkommende kontrollert mot medlemslister, årsaker til avvik avdekket og tatt hensyn til i likviditetsanalysen. KLP gir ikke underlagsinformasjon som muliggjør kontroll av reserveavsetningene. Reserveberegning KLP Storebrand Vital Sum reserveavsetninger Egenkapitalinnskudd Tilleggsavsetninger Kursreserve Sum midler KLP Vurdering av premieberegningen Beregning av totalt pensjonsgrunnlag Sum pensjonsgrunnlag i kommunen danner grunnlag for beregning av de utjevnede premiesatsene. Følgende grupper skal inngå i beregningen av pensjonsgrunnlaget: Yrkesaktive medlemmer Aktiv del av pensjonsgrunnlaget for delvis uføre Aktiv del av pensjonsgrunnlaget for delvis AFP 100% uføre og AFP pensjonister skal ikke inngå i beregningen av grunnlaget. Basert på datagrunnlaget mottatt fra KLP i september 2004, utarbeidet pr , er vår beregning av pensjonsgrunnlaget som følger (tall i 000 NOK) Yrkesaktive Delvis uføre (andel av aktiv lønn) Delvis AFP 905 Totalt De ulike selskapene har beregnet pensjonsgrunnlaget noe ulikt. KLP har etter henvendelse fra Griff Pensjon hevdet at det har vært en feil i beregningen av pensjonsgrunnlaget som er oppgitt i brev fra selskapet i juli i år. Storebrand synes å ha beregnet pensjonsgrunnlaget i tilbudet for høyt ved at også den uføre delen av delvis uføre er tatt med. Vi har ikke fått dette bekreftet: Vital Storebrand (korrigert beregning, opprinnelig beregning 176 mill) KLP kilde årsoppgave: Kilde brev pr Ny og korrigert beregning av pensjonsgrunnlag ikke oppgitt Vi tar til etterretning at selskapene ikke beregner pensjonsgrunnlaget eksakt likt. KLPs opprinnelige tall fra årsoppgaven synes å være i overensstemmelse med disse tallene, men selskapet har oppgitt flere ulike tall og at det har vært feil i produksjonen av årsoppgavene. Selskapet har ikke oppgitt årsaken til feilen og konsekvensene for premieberegningene side 7 av 23

8 Grunnpremie Grunnpremien beregnes i utgangspunktet individuelt og avhenger av en rekke faktorer/parametere Omkostninger Selskapenes oppgitte omkostningssatser er relative like. Etter vår vurdering bør disse ta hensyn til selskapenes overforbruk som trekkes fra det årlige overskuddet i kontoføringen Bruttogaranti KLP oppgir en beregnet bruttogarantipremie på 1,1%, mens Vital og Storebrand ligger lavere med hhv. 0,7% og 0,75%. Satsene beregnes i forhold til pensjonsgrunnlaget. Nivået på bruttogarantien bestemmes av de hendelser som utløser krav om innbetaling. Dette kan være rene forsikringshendelser som for eksempel uførhet og dødsfall, endringer av beregnet samordningsfradrag og refusjoner i forbindelse med overføringsavtalen Avsetninger til AFP65-66 / 85-års regel AFP fra 62 til 64 år dekkes i henhold til den nye tariffavtalen av den enkelte kommune individuelt, mens kostnadene for AFP fra 65 til 66 år dekkes ved innbetaling av engangspremie ved uttak. Engangspremiene utjevnes i forhold til pensjonsgrunnlaget. Kostnadsprosentene er kun anslag, ved årets slutt vil de eksakte Oppsummering Ved vurderinger av kostnadselementene tar vi høyde for: Grunnpremie, inkl. omkostninger Bruttogaranti AFP65-66 Kostnader ved Lønn og G Korrigeres opp med 0,1% i Storebrand og Vital pga overforbruk av kostnader Korrigeres opp med 0,1% i Storebrand av forsiktighetshensyn. Vital kostnader antas på samme nivå som Storebrands. Av forsiktighetshensyn reduseres differansen mellom KLP og Storebrand/Vital med 0,1% til 0,25% Fordeles i forhold til kommunens andel av premiereserve. Pga av at KLP har en antatt høyere andel fratrådte (uten tilknytning til kommuner) enn Storebrand og Vital, vurderes kostnadene for reguleringen svakt høyere i KLP. KLP har ikke gitt opplysninger om fratrådt bestand, slik at dette ikke er kvantifisert Vurdering av felleskap Innledning Etter endring av HTA 27..mai 2004 skal det etableres premieutjevningsfelleskap lik KLPs modell i alle selskap. Fra vil det være ett premiefellesskap for alle kommuner og virksomheter og ett premiefellesskap for fylkeskommuner omfattet at HTA hos hver leverandør. Offentlige pensjonsordninger etablert i Vital og Storebrand før er ikke inkludert i premieutjevningsfellesskapet. Som følge av dette foretas nå utjevning av de underliggende pensjonskostnader på to nivåer: Utjevning av forsikringsrisiko Den individuelle premien beregnes under antagelser om fremtidig levealder, uførhet, giftesannsynlighet og barnehyppighet. Faktiske hendelser utjevnes mellom deltakerne i fellesskapet, for eksempel slik en kunde med mange nye etterlatte og uføre ett år, ikke blir belastet økonomisk for dette, på samme måte blir kunder med få uføre og etterlatte ikke begunstiget side 8 av 23

9 Fellesskapet som kommunene blir deltaker i, vil bestå av ALLE kunder med offentlig pensjonsordning. Utjevning av premierisiko Den individuelt beregnede premie vil variere i forhold til blant annet kjønn, alder og lønn. Sum individuell premie for alle kunder som omfattes av endringen i HTA fordeles på det samlede pensjonsgrunnlag for disse kundene Premieutjevningsfellesskapet omfatter ikke kommuner etablert i Storebrand eller Vital før Beskrivelse av premieutjevningsfelleskap Selv om utjevningsfellesskapene i Storebrand og Vital er betydelig mindre enn KLP (Felleskommunal Pensjonsordning), er disse likevel tilstrekkelig store til å kunne beholde en stabil premie over tid. ) Beskrivelse av risikoutjevningsfelleskap Vår vurdering av risikoresultatene i offentlig sektor er at forskjellene selskapene imellom ikke kan forklares med ulik uføregrad i fellesskapet. Ett unntak er KLP, som i risikoutjevningsfellesskapet inkluderer både profesjonsordningene (lege- og sykepleierordningene) og felleskommunal pensjonsordning side 9 av 23

10 4. Likviditetsanalyse Nedenfor følger en analyse av likviditeten i pensjonsordningen, basert på selskapenes tilbud og scenarier på økonomisk utvikling Følgende forhold legges til grunn Vedtak om omdanning av KLP til AS gjøres Fristillingen av kommunens aksjer innen 2 år etter dette. Salgsverdi settes til 80% av aksjer. Observert manglende pensjonistreserve i hht tilbudene på NOK 7,5 mill antas eliminert i flytteoppgjøret Ved overføringen av ordningen fra KLP, antas at tilleggsavsetninger og kursreserver benyttes til å dekke opp nytt reservekrav. Innskutt egenkapital frigjøres ved overføringen. Ny lov om Forsikringsvirksomhet fra 2006 med overgang til individuelle tilleggsavsetninger. I analysen antas at innen 2007 er kommunens tilleggsavsetning lik 1 års grunnlagsrente. Dagens praksis med gratis reise i form av kunder med lave tilleggsavsetninger har en gratis buffer i selskaper med høy tilleggsavsetning faller med andre ord bort.. Lik netto avkastning etter skatt og egenkapitalavkastning i alle selskaper (5,6%). I KLP antas at egenkapitalavkastningen tilfaller dagens eiere av selskapet, men siden kundene i KLP har den finansielle risikoen ved eventuelle tap, antas andel av overskudd til egenkapital som betaling for denne risiko (5 000) (10 000) (15 000) Ulik bufferkapital i selskapene endres ikke i løpet av perioden. Selskapenes oppgitt grunnpremie benyttes Frigjort egenkapital ved overføring Salg av aksjer Netto pengestrøm flytting Netto pengestrøm KLP Ulikheter i engangspremier i forhold til bruttogaranti og AFP65-66 elimineres i løpet av 5 år. Analysene viser at under de overliggende forutsetningene vil Levanger ha en netto pengestrøm ved overføring til privat selskap som er om lag lik. Dette skyldes antagelsen om oppbygging av tilleggsavsetninger og at på grunn av styrket uføreavsetning, benyttes nåværende tilleggsavsetninger og kursreserve samt deler av innskutt egenkapital i KLP til å dekke opp denne styrkingen. Om lag 0,6 mill av innskutt egenkapital antas frigjort. Analysene gjelder overføring til Storebrand. Dersom man betrakter et scenario om flytting av pensjonsordningen fra Storebrand på et senere tidspunkt, vil en høyere reserveavsetning gi kommunen en mulig frigjøring av midler til reduksjon av innbetaling av premier. KLP Privat Diff Kontantverdi av pengestrøm Kontantverdi av balansen 2009 ( ) ( ) (10 067) Netto verdi av overføring (6 636) side 10 av 23

11 4.1. Revidert likviditetsanalyse (justert tilbud fra Storebrand) Nedenfor følger en revidert analyse av likviditeten i pensjonsordningen, basert på at Storebrand har endret uføreklassifiseringen Følgende forhold legges til grunn: Vedtak om omdanning av KLP til AS gjøres Fristillingen av kommunens aksjer innen 2 år etter dette. Salgsverdi settes til 80% av aksjer. Observert manglende pensjonistreserve i hht tilbudene på NOK 7,5 mill antas eliminert i flytteoppgjøret Ved overføringen av ordningen fra KLP, antas at tilleggsavsetninger og kursreserver benyttes til å dekke opp nytt reservekrav. Innskutt egenkapital frigjøres ved overføringen. Ny lov om Forsikringsvirksomhet fra 2006 med overgang til individuelle tilleggsavsetninger. I analysen antas at innen 2007 er kommunens tilleggsavsetning lik 1 års grunnlagsrente. Dagens praksis med gratis reise i form av kunder med lave tilleggsavsetninger har en gratis buffer i selskaper med høy tilleggsavsetning faller med andre ord bort.. Lik netto avkastning etter skatt og egenkapitalavkastning i alle selskaper (5,6%). I KLP antas at egenkapitalavkastningen tilfaller dagens eiere av selskapet, men siden kundene i KLP har den finansielle risikoen ved eventuelle tap, antas andel av overskudd til egenkapital som betaling for denne risiko (5 000) (10 000) (15 000) Ulik bufferkapital i selskapene endres ikke i løpet av perioden. Selskapenes oppgitt grunnpremie benyttes Frigjort egenkapital ved overføring Salg av aksjer Netto pengestrøm flytting Netto pengestrøm KLP Ulikheter i engangspremier i forhold til bruttogaranti og AFP65-66 elimineres i løpet av 5 år. Analysene viser at under de overliggende forutsetningene vil Levanger ha en netto pengestrøm ved overføring til privat selskap som er om lag lik. Dette skyldes antagelsen om oppbygging av tilleggsavsetninger og at på grunn av styrket uføreavsetning, benyttes nåværende tilleggsavsetninger og kursreserve i KLP til å dekke opp denne styrkingen. Om lag 5,4 mill av innskutt egenkapital antas frigjort. Analysene gjelder overføring til Storebrand. Dersom man betrakter et scenario om flytting av pensjonsordningen fra Storebrand på et senere tidspunkt, vil en høyere reserveavsetning gi kommunen en mulig frigjøring av midler til reduksjon av innbetaling av premier. KLP Privat Diff Kontantverdi av pengestrøm (676) Kontantverdi av balansen 2009 ( ) ( ) (5 033) Netto verdi av overføring (5 719) side 11 av 23

12 5. Vurdering av service og oppfølging 5.1. Kundeteam Alle tilbydere beskriver i detalj hvordan kundeteam og oppfølging vil fungere. Det opprettes et kundeteam med kundeansvarlig og dedikerte personer for oppgjør, medlemsservice m.v. Selskapene tilbyr ulike former for opplæring og kurs i tillegg til løpende oppfølging. Storebrand og Vital har lagt ved detaljert årsplan/ansvarskart for tilflyttingsåret. Storebrand har vedlagt eksempel på serviceavtale Rett pensjon til rett tid Grunnforutsetningene for en leverandør av offentlig tjenestepensjon er at selskapet har den nødvendige kompetanse, kapasitet og systemløsninger til å beregne korrekt pensjonsrettighet og utbetale rettidig. Vi har tidligere opplevd tidvis problemer med ajouritet hos enkelte selskap. De senere årene har imidlertid alle tre aktuelle leverandører kunnet vise til gode resultater mht kjerneleveransen. Tilbyderne har blitt forespurt om man aksepterer dagbøter dersom pensjonsutbetaling skulle bli forsinket av årsaker som selskapet har ansvar for. KLP: Det vil ikke være aktuelt for KLP Forsikring å gå inn på et system med dagbøter. Storebrand: Serviceavtale pkt 7b) NOK pr uke en pensjonsutbetaling er forsinket. Vital: Kommunen gis anledning til å ilegge Vital dagbøter. Vil innarbeides i en forpliktende kundeplan (ikke vedlagt tilbudet) 5.3. Innsyn og kontroll kontoføring Selskapenes kontoføring av pensjonsordningen er ved siden av komplette medlemslister med avsetninger kommunens viktigste dokument for å etterkontrollere utviklingen mht tildeling av overskudd, risikoresultat m.v. Griff Pensjon observerer at det er betydelige forskjeller mellom leverandørene på dette området. KLP: Leverer ikke kontoføring som gjør det mulig å følge pengestrømmen i ordningen. Verken risikoresultat eller utjeningseffekt vises for den enkelte kunde. KLP avsetter p.t.. i hht gjennomsnittlig fratredelsesalder. Dette medfører at avsetningene ikke eksakt gjenspeiler faktisk avsetningsbehov. KLP leverer ikke medlems/pensjonistlister hvor rettigheter/pensjonsbeløp oppgis sammen med avsatte midler pr person. KLP har under arbeid et omfattende forbedringsprogram hvor det er et mål å kunne levere fullstendig kontoføring tidligst for Storebrand: Best i klassen når det gjelder kontoføring/medlemsdata. Storebrand leverer kontoføring med detaljeringsgrad langt utover myndighetenes krav. Risikoresultat splittes på ulike årsaker osv. Selskapet leverer også kvartalsrapporter som gir god innsikt i pengestrømmen i pensjonsordningen. Storebrand har i en årrekke vært førende når det gjelder å forbedre innsyn. Storebrand har lagt ved eksempler på kontoføring og kvartalsrapportering. Vital: Leverer kontoføring i hht minimumskrav, vi savner bedre detaljeringsgrad. Vital har de seneste årene hatt store problemer med å levere kontoføring innen tidsfristen 1. juni. Vi er kjent med at enkelte kommunekunder ennå ikke har mottatt kontoføring for Vital opplyser at man i forbindelse med fusjonen er i ferd med å konvertere til nytt datasystem (15. november 2004). Kontoføring ventes å bli forbedret fra side 12 av 23

13 5.4. Maskinelle rutiner Samtlige selskap tilbyr løsninger for maskinell innhenting og behandling av lønnsdata. Storebrand og KLP har også online tilknytning til Rikstrygdeverket Lån til ansatte Alle selskap tilbyr lån til ansatte på kommunale vilkår. Storebrand og Vital vil dekke tinglysingsgebyr for ansatte som ønsker å flytte lånet uansett årsak i forbindelse med en eventuell flytting av pensjonsordningen. I en periode økte KLP lånerenten for ansatte der arbeidsgiver flyttet. Denne praksis har KLP forlatt p.t. KLP: Lån 1. pr. innenfor 60% av lånetakst: 3,10% nominell, 3,20% effektiv inkluderer gjeldsforsikring. Behandlingsgebyr NOK 750, termingebyr NOK 30. Det kan også gis lån inntil 80% av takst og til aksjeleiligheter og lignende inntil 70% av takst. Storebrand: Tilbyr lånekostnader tilsvarende lånerenten i KLP. Gjelsforsikringselementet utgjør ca 1% av lånesummen. Vital: rente er p.t. 3,10% inklusive gjeldsforsikring HMS tiltak m.v. KLP: Tilbyr ikke spesifikk pengestøtte til HMS-tiltak, men kommunen kan trekke på KLPs generelle ressurser innen området. Storebrand: Tilbyr årlig tilskudd på NOK over tre år totalt NOK Fondet skal primært brukes til HMS arbeide i kommunen. Vital tilbyr HMS-konto pålydende NOK Vi tolker Vitals tilbud slik at midlene må benyttes til å kjøpe HMS tjenester fra Vital i hht HMS-produktoversikt i tilbudet. Dette må evt avklares dersom Vital vurderes som aktuell tilbyder side 13 av 23

14 6. Verdivurdering av KLP I forbindelse med styret i KLPs forslag til omdanning til aksjeselskap må dagens eiere og kunder ta stilling til følgende to alternativer; 1. Sitte stille i 2-3 år før ny vurdering kan foretas med hensyn til pensjonsleverandør, og midlene bundet i egenkapital i KLP eventuelt kan frigjøres ved salg av KLP-aksjer, eller 2. Frigjøre sin relative andel av innskutt egenkapital nå, og samtidig fritt kunne velge sin fremtidige pensjonsleverandør KLPs motiv for å utrede ulike strategiske alternativer har basert seg på blant annet følgende forhold: Konkurransen mellom livselskapene er blitt stadig mer intens Rammebetingelsene i norsk livsforsikring er i endring generelt og innen kommunal sektor spesielt. KLPs rammebetingelser er i endring, selskapet er ikke lenger de eneste som kan tilby kjønnsog aldersnøytrale premier KLP er i rask vekst, noe som krever større finansiell styrke KLPs kundemasse endres som en følge av omorganiseringen av offentlig sektor, der kundene har ulike behov og preferanser Prognosene indikerer at KLPs forvaltningskapital vil øke fra dagens NOK 125 mrd. (i 2003), til NOK 160 mrd. i En slik vekst krever at selskapet må styrke egenkapitalen ut over dagens NOK 3,8 mrd. heter det i notat fra KLP til eierne 1. november Styret vedtok på styremøte 22. august 2002 at KLP er best tjent med en omdannelse til aksjeselskap fordi: Det er ikke realistisk å hente kapital fra eierne Grunnfondsbevis anses ikke som et like anvendelig kapitalinstrument som aksjer KLPs strategi/ hovedfokus Periode Strategi/ hovedfokus for styret og ledelsen Øke aksjeandelen i forvaltningsporteføljen så mye som risikoevnen tillot Tilføre kundene maksimalt med verdi ved tilbakebetaling mm Hente risikokapital fra eksisterende eiere for å kunne bevare en høy aksjeandel Hente risikokapital fra strategisk partner for å kunne bevare en høy aksjeandel Hente risikokapital fra finansielle investorer for å kunne bevare en høy aksjeandel KLP ser et behov for å skille rollene som kunde og plikten til å skaffe egenkapital. Mange av dagens eiere ønsker ikke, eller har ikke anledning til, å binde egenkapital eller eventuelt bidra med mer egenkapital til KLP. Det er i nåværende egenkapitalmodell ikke mulig å være kunde i KLP uten å være eier, og det kreves at nye kunder må skyte inn egenkapital til KLP ved etablering av et kundeforhold. Dagens modell vil derfor være en konkurransemessig ulempe for KLP i en rekke situasjoner hvor en kunde ikke ønsker å samtidig være eier. Tilsvarende frigjøres innskutt egenkapital ved flytting. Ved å gjennomføre et skille mellom kunde og eierrollen, vil kundeforholdet kunne vurderes på fritt grunnlag. Flyttbar egenkapital omgjøres til omsettelig egenkapital slik at til- og fraflytting ikke påvirkes av spørsmål om kapitalbinding side 14 av 23

KLP målt mot andre pensjonstilbydere 2009. - med informasjon om pensjonsreformen

KLP målt mot andre pensjonstilbydere 2009. - med informasjon om pensjonsreformen KLP målt mot andre pensjonstilbydere 2009 - med informasjon om pensjonsreformen Innhold 1 Organisering av pensjonsordning 6 2. Pensjon er sparing 7 3. Forsikringsvirksomhetsloven 8 4. Premien 10 5. 5.1

Detaljer

Når pensjons- leverandør skal vurderes. - sentrale kriterier - aktuelle nøkkeltall - pensjon er sparing - pensjonsreformen

Når pensjons- leverandør skal vurderes. - sentrale kriterier - aktuelle nøkkeltall - pensjon er sparing - pensjonsreformen Når pensjons- leverandør skal vurderes - sentrale kriterier - aktuelle nøkkeltall - pensjon er sparing - pensjonsreformen Mai, 2014 Innhold 1. Oppsummering av leverandørsammenligningen 8 2. Bakgrunn 12

Detaljer

Saksframlegg. Pensjonsordning for ansatte i Søgne kommune - valg av leverandør

Saksframlegg. Pensjonsordning for ansatte i Søgne kommune - valg av leverandør Søgne kommune Arkiv: 570 Saksmappe: 2013/1588-33594/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 21.10.2013 Saksframlegg Pensjonsordning for ansatte i Søgne kommune - valg av leverandør Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Uttalelse fra fagforeningene i Levanger og Verdal kommune om tilrådning angående valg av pensjonsleverandør.

Uttalelse fra fagforeningene i Levanger og Verdal kommune om tilrådning angående valg av pensjonsleverandør. Uttalelse fra fagforeningene i Levanger og Verdal kommune om tilrådning angående valg av pensjonsleverandør. 1. Dagens pensjonsordning Kommunal pensjonsordning er et meget omfattende og spesielt fagområde.

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet

Møteinnkalling for Formannskapet Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: Møtested: Møtetid: 28.11.212 Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Kl. 15: Forfall meldes til politisk sekretariat til postmottak@notteroy.kommune.no

Detaljer

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 FORORD Actecan har på oppdrag for Pensjonskontoret gjennomført en analyse av om de tre livselskapene KLP, Storebrand

Detaljer

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 Prosjektnr. 2011004 Rapport 2011 1 Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning?

Detaljer

Trondheim kommunale pensjonskasse. Årsrapport 2013

Trondheim kommunale pensjonskasse. Årsrapport 2013 Trondheim kommunale pensjonskasse Årsrapport 213 Med langsiktig perspektiv og offensive holdninger inn i en ny periode 1-årsjubileumsåret 213 er historie, og pensjonskassens styre og administrasjon retter

Detaljer

Pensjonsanalyse. for

Pensjonsanalyse. for Pensjonsanalyse for Versjon 1.3 2. februar 2015 Gabler AS Postboks 1818 Vika, 0123 Oslo Tlf: (+47) 24 13 07 00 NO 950 842 393 MVA www.gabler.no 1 2 Innholdsfortegnelse: 1 Innledning... 4 2 Oppsummering...

Detaljer

Styresaknr. 17/05 REF: 2002/100153

Styresaknr. 17/05 REF: 2002/100153 Styresaknr. 17/05 REF: 2002/100153 OMDANNING AV KLP Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Notat datert 16.03.2005 fra Helse Nord om omdanning av KLP Protokoll fra drøftingsmøte

Detaljer

Innledning 3. Om pensjonsordningen 4. Tema: Pensjonssystemet 6. Dette tilbyr pensjonsordningen 9. Pensjonsforpliktelser 11. Kapitalforvaltning 12

Innledning 3. Om pensjonsordningen 4. Tema: Pensjonssystemet 6. Dette tilbyr pensjonsordningen 9. Pensjonsforpliktelser 11. Kapitalforvaltning 12 Årsrapport 2013 2 Pensjonsordningen for apotekvirksomhet Årsrapport 2013 Pensjonsordningen for apotekvirksomhet Årsrapport 2013 3 Innhold Innledning Innledning 3 Pensjonsordningen for apotekvirksomhet

Detaljer

KORTVERSJON AV PENSJONSVEILEDER

KORTVERSJON AV PENSJONSVEILEDER KOSTNADER EVALUERING ANBUD PLANLEGGING SPARING KORTVERSJON AV PENSJONSVEILEDER 2012 Avgjørende faktorer ved vurdering og innkjøp av kommunal tjenestepensjon INNKJØPROSESSEN TJENESTEPENSJONSORDNINGEN Forord

Detaljer

Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør Øst og består av blant annet Aker sykehus, Ullevål sykehus, Rikshospitalet og Radiumhospitalet.

Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør Øst og består av blant annet Aker sykehus, Ullevål sykehus, Rikshospitalet og Radiumhospitalet. Vurdering av investeringsvalg for pensjonsmidler 1. Pensjonsordninger ved Oslo universitetssykehus HF Pensjonsordningene for de ansatte i helseforetakene er i dag dels lovfestet og dels tariffestet. Vedtektene

Detaljer

Årsrapport 2010 Oslo Pensjonsforsikring

Årsrapport 2010 Oslo Pensjonsforsikring Årsrapport 2010 Oslo Pensjonsforsikring Bildebruk OPF har forvaltet verdier til folk i over 100 år. Pensjonsordningene i OPF omfatter 28 000 yrkesaktive, 25 000 pensjonister og 58 000 fratrådte, til sammen

Detaljer

Årsrapport 2013 Oslo Pensjonsforsikring

Årsrapport 2013 Oslo Pensjonsforsikring Årsrapport 2013 Oslo Pensjonsforsikring Foto: Olav Heggø (fotovisjon.no), Scanpix Innhold Vår historie 5 Nøkkeltall 5 Direktøren har ordet 6 Årsberetning 9 Selskapets virksomhet og resultat 9 Kunderesultat

Detaljer

Vedlegg: 1. Uttale fra Fagforbundet og Delta av 07.01.2010 2. Uttale fra Fagforbundet og Delta av 05.02.2010

Vedlegg: 1. Uttale fra Fagforbundet og Delta av 07.01.2010 2. Uttale fra Fagforbundet og Delta av 05.02.2010 Ark.: 570 Lnr.: 9490/09 Arkivsaksnr.: 09/644-6 Saksbehandler: Marit Bråten Homb KJØP AV TJENESTEPENSJON - ANBUDSPROSESS Vedlegg: 1. Uttale fra Fagforbundet og Delta av 07.01.2010 2. Uttale fra Fagforbundet

Detaljer

Årsrapport 2007 Oslo Pensjonsforsikring AS

Årsrapport 2007 Oslo Pensjonsforsikring AS Årsrapport 2007 Bilder brukt i årsrapporten er fra bankbygg i Kirkegata 18 og Kongens gate 18/20. Dette er to av totalt 18 eiendommer Oslo Pensjonsforsikring kjøpte av DnBNOR i desember 2007. Eiendomsverdien

Detaljer

Oslo Pensjonistforsikring Pensjonsforsikring Årsrapport 2010 11

Oslo Pensjonistforsikring Pensjonsforsikring Årsrapport 2010 11 Et godt år for Oslo Pensjonsforsikring Oslo Pensjonsforsikring AS (OPF) hadde et godt år i 2010. Resultatet var 424 millioner kroner (371 millioner kroner i 2009). Fremgangen skyldes høyere inntekter fra

Detaljer

KORTVERSJON AV PENSJONSVEILEDER

KORTVERSJON AV PENSJONSVEILEDER KOSTNADER EVALUERING ANBUD PLANLEGGING SPARING KORTVERSJON AV PENSJONSVEILEDER 2011 Avgjørende faktorer ved vurdering og innkjøp av kommunal tjenestepensjon INNKJØPROSESSEN TJENESTEPENSJONSORDNINGEN Forord

Detaljer

Det Kongelige Finansdepartement Vår dato 12.4.2013 Postboks 8008 - Dep. Deres dato 11. 1.2013 0030 OSLO Vår referanse KDM Deres referanse 13/42 KSJ

Det Kongelige Finansdepartement Vår dato 12.4.2013 Postboks 8008 - Dep. Deres dato 11. 1.2013 0030 OSLO Vår referanse KDM Deres referanse 13/42 KSJ Det Kongelige Finansdepartement Vår dato 12.4.2013 Postboks 8008 - Dep. Deres dato 11. 1.2013 0030 OSLO Vår referanse KDM Deres referanse 13/42 KSJ Høringssvar NOU 2013: 3 Pensjonslovene og folketrygdreformen

Detaljer

PENSJONSORDNINGEN FOR APOTEKVIRKSOMHET

PENSJONSORDNINGEN FOR APOTEKVIRKSOMHET PENSJONSORDNINGEN FOR APOTEKVIRKSOMHET ÅRSRAPPORT 2014 KAPITTEL 1 Innhold Leder 3 Om pensjonsordningen 4 Pensjonssystemet i Norge 6 Dette tilbyr pensjonsordningen 9 Pensjonsforpliktelser 11 Kapitalforvaltning

Detaljer

Konkurransen i markedet for offentlig tjenestepensjon

Konkurransen i markedet for offentlig tjenestepensjon Konkurransen i markedet for offentlig tjenestepensjon 2/2010 Konkurransen i markedet for offentlig tjenestepensjon Konkurransetilsynets skriftserie 2/2010 Innhold Forord... 5 Sammendrag... 6 1. Introduksjon...

Detaljer

Levanger kommune. Tilbud på Kollektiv tjenestepensjon

Levanger kommune. Tilbud på Kollektiv tjenestepensjon Levanger kommune Tilbud på Kollektiv tjenestepensjon 1 Innholdsregister 1 Velkommen til Vital Forsikring ASA 4 1.1 Premieberegningen...5 1.2 Premiereserver...7 1.3 Sammendrag...8 1.4 Om Vital...9 1.5 Organisering

Detaljer

Årsrapport 2014 Oslo Pensjonsforsikring

Årsrapport 2014 Oslo Pensjonsforsikring Årsrapport 2014 Oslo Pensjonsforsikring Foto: Olav Heggø (fotovisjon.no) Innhold Viktige hendelser 5 Nøkkeltall 5 Direktøren har ordet 6 Årsberetning 9 Selskapets virksomhet og resultat 9 Forsikringsforpliktelser

Detaljer

Grunnlagsrente og soliditet i norske livsforsikringsselskap

Grunnlagsrente og soliditet i norske livsforsikringsselskap NFT 1/2004 Grunnlagsrente og soliditet i norske livsforsikringsselskap av Hanne Myre I Norge ble maksimal grunnlagsrente for nye livsforsikringskontrakter satt ned til 3 prosent allerede i 1993. Fra og

Detaljer

Forvaltning av kommunens pensjonsordning. Anbudsbesvarelse. Levanger kommune

Forvaltning av kommunens pensjonsordning. Anbudsbesvarelse. Levanger kommune Forvaltning av kommunens pensjonsordning Anbudsbesvarelse Levanger kommune Storebrand Livsforsikring AS 18.11.2005 Side 1 av 46 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING / OPPSUMMERING... 3 2. OM SELSKAPETS SATSING

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Møte nr. 6/2013 MØTEINNKALLING Formannskapet Formannskapet holder møte den onsdag den 13.11.2013 kl 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer

Detaljer

Pensjon&Finans. Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo

Pensjon&Finans. Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Pensjon&Finans Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Siviløkonom/MBA in Finance Caspar Holter jr Pensjon & Finans AS Akersgt 20 0281 Oslo Telefon: 22479480 Direkte: 22479488 Telefaks: 22479481

Detaljer

Årsrapport 2008 Oslo Pensjonsforsikring AS

Årsrapport 2008 Oslo Pensjonsforsikring AS Årsrapport 2008 Oslo Pensjonsforsikring AS TORGGATA Innhold Direktøren har ordet... 4 ÅRSBERETNING... 6 Oslo Pensjonsforsikring AS... 6 Resultat og kapitalforhold... 7 Bestandsutviklingen... 9 Forvaltningsstrukturen...

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 10.12.2002 Tidspunkt: 12:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer