Vurdering av tilbud om forvaltning av Levanger kommunes tjenestepensjonsordning Offentlig versjon *)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vurdering av tilbud om forvaltning av Levanger kommunes tjenestepensjonsordning Offentlig versjon *)"

Transkript

1 Vurdering av tilbud om forvaltning av Levanger kommunes tjenestepensjonsordning Offentlig versjon *) (Konkurransesensitiv informasjon om tilbydernes produkter som er utelatt) Utført av Griff Pensjon AS 3. november 2004

2 Innhold 1. Oppsummering Premie og reservekrav Selskapenes overskuddsevne Service og oppfølgingsrutiner Konklusjon og anbefaling Økonomiske forhold Premieberegning Beregnede avsetninger Vurdering av premieberegningen Vurdering av felleskap Likviditetsanalyse Revidert likviditetsanalyse (justert tilbud fra Storebrand) Vurdering av service og oppfølging Kundeteam Rett pensjon til rett tid Innsyn og kontroll kontoføring Maskinelle rutiner Lån til ansatte HMS tiltak m.v Verdivurdering av KLP Benchmark av selskapene Innledning og kriterier Historiske resultater Aktivallokering pr Bufferkapital pr Vurdering av organisatoriske forhold og risikostyring Konklusjon Nye regler for forsikringsvirksomhet side 2 av 23

3 1. Oppsummering Tre selskaper tilbyr offentlig tjenestepensjon, KLP, Storebrand og Vital. Alle tre gav tilbud til kommunen innen frist. Det har vært nødvendig med omfattende oppfølging mht beregningsmessig innhold, særlig når det gjelder reserveavsetninger. Vi har vurdert tilbyderne i forhold til følgende kriterier: Premie og reservekrav Selskapenes overskuddsevne Service og oppfølgingsrutiner I en egen likviditetsanalyse i kapittel 3 har vi søkt å sette opp den totale økonomiske effekt for kommunen over en femårsperiode. Kapittel 5 gjennomgår problemstillinger knyttet til økonomiske effekter av en eventuell omdanning av KLP til aksjeselskap Premie og reservekrav Alle premier og reservekrav er så langt det er mulig kontrollert i forhold til underliggerliggende data. Både Storebrand og Vital har justert grunnpremien etter opprinnelig tilbud gjennom å redusere sikkerhetsmargin. Grunnpremie for Storebrand og Vitals fellesskap er å betrakte som like. KLPs grunnpremie er 0,6%-poeng høyere enn øvrige tilbydere. I kapittel redegjør vi for at 0,3%-poeng av forskjellen kan forklares. For de resterende 0,3%-poeng legges til grunn at dette skyldes høyere fellesskapskostnader i KLP. Når det gjelder reserveberegningene er det til dels store forskjeller. Griff Pensjon har mottatt komplette medlemslister med rettigheter og tilknyttede reserver fra Storebrand og Vital. KLP har ikke gitt denne typen opplysninger. Storebrand og Vitals avsetninger er kontrollert med følgende merknader: KLP har oppgitt vesentlig lavere avsetninger enn det som er beregnet av Storebrand og Vital. Det er ikke mulig for Griff Pensjon å kvalitetskontrollere avsetningene da KLP ikke leverer beregningslister pr. person. KLP har meldt at opprinnelig datauttrekk som ligger til grunn for tilbudsberegningene var feil og har sendt nytt grunnlag 28. oktober uten at det er oppgitt hva som er korrigert. Det har ikke vært mulig å kjøre nye reserveberegninger innen tidsfrist. Griff Pensjon har satt opp proforma kontoføring for Levanger for 2002 og 2003 hvor det er relativt store reserveavvik. KLP har ikke dokumentert forskjellene. Storebrand: Aktiv/uføreavsetningskrav synes noe høyt. Dette er forklart ved at kommunen er plassert i høy uførerisikoklasse i Storebrand, økt avsetningskrav som følge av dette er om lag NOK 6 mill. Storebrand har i e-post 1. november endret risikoklasse til middels og redusert reservekravet. Storebrand har imidlertid i brev til Kredittilsynet av 7. oktober 2004 varslet en generell styrking av uførereservene fra Det er usikkert hvor stor effekt dette vil ha for Levanger. Vital. Gjennomgang av medlemslister har avdekket at Vital har satt totalt reservekrav for samtlige medlemmer som mottar midlertidig uførestønad til 0. Det er heller ikke satt av administrasjonsreserve for uføre. Vital bekrefter at dette er en beregningsfeil og vil komme med korrigerte beregninger. Griff Pensjon anslår effekten av dette til om lag NOK 5 mill. Korrigert tilbud er ikke motatt p.t. og Vitals tilbud kan i sin nåværende form ikke antas side 3 av 23

4 1.2. Selskapenes overskuddsevne Kapittel 7 benchmarker leverandørene mht overskuddsevne. Vår konklusjon er at det p.t. ikke er grunnlag for å hevde at noen av de tre tilbydere har dokumenterbar høyere sannynlighet for meravkastning eller større overskuddstildeling. Griff Pensjon legger til grunn tilnærmet lik overskuddsevne Service og oppfølgingsrutiner Alle selskaper vurderes som tilfredsstillende i forhold til kompetanse om offentlig pensjon og evne til å gi korrekt pensjon til rett tid. Når det gjelder systemer og mulighet for innsyn og kontroll er det markante forskjeller. KLP har vist liten vilje til å dokumentere selskapets premiekrav og reserveavsetninger. KLP leverer ikke kontoføring som gir mulighet for å følge betalingsstrømmen i pensjonsordningen. KLP leverer heller ikke medlemslister med rettigheter/reserver. Det er derfor ikke mulig å kvalitetssikre selskapet beregninger. En av årsakene til dette er at KLP beregner gjennomsnittlig avsetning og ikke avsetning basert på registrert aldersgrense. Dette skal i følge selskapet endres fra KLPs kvalitetskontroll med hensyn til grunnlagsdata synes svakere enn for de øvrige selskaper. Storebrand leverer detaljerte medlemslister som muliggjør meget god kontroll av selskapets avsetningsberegninger. Storebrand leverer også fullstendig kontoføring med detaljeringsgrad langt ut over myndighetenes minstekrav. I tillegg leverer selskapet kvartalsvise rapporter som viser hendelser og pengestrøm i pensjonsordningen. Storebrand har i tilbudet lagt ved eksempler på kontoføring, kvartalsrapport og en spesifisert serviceavtale. Vital leverer detaljerte medlemslister som muliggjør kontroll. Selskapet leverer også kontoføring i hht forskriften, men har de siste to årene ikke klart å oppfylle tidsfristene. Vital er i forbindelse med fusjonen med Gjensidige i ferd med å konvertere medlemsbestanden til nytt felles datasystem. Dette er forventet ferdigstilt 15. november Vi legger til grunn at Vitals kapasitetsproblemer med kontoføring mv vil være løst fra Storebrand og Vital tilbyr begge økonomisk støtte til HMS arbeid i størrelsesorden NOK over en treårsperiode side 4 av 23

5 2. Konklusjon og anbefaling KLP og Storebrand kvalifiserer til en videre vurdering av leverandør av kommunens pensjonsordning. Vitals tilbud slik det foreligger, kan ikke anbefales på grunn av manglende avsetninger for midlertidig uføre. Vital ønsker å komme med korrigert tilbud hvor dette er rettet opp, Det er store forskjeller i reserveavsetningene mellom KLP og Storebrand også etter at Storebrands reservekrav er endret i hht justert tilbud. Avvik på pensjonistreserven (NOK 7,5 mill) skal ikke forekomme. Vi forutsetter at de endelige avsetningene for løpende pensjonsutbetalinger i de to selskapene er om lag like. Slik reserveavsetningene foreligger fra KLP og Storebrand i tilbudene er det ikke tilstrekkelige midler avsatt i KLP i forhold til Storebrands reservekrav. Både tilleggsavsetninger, andel kursreserver og deler av egenkapitalinnskuddet må anvendes for å fylle opp Storebrands reservekrav. Erfaring fra tidligere flytteprosesser viser at i det faktiske flytteoppgjøret har det vist seg at det er tilstrekkelige midler. Da Griff Pensjon ikke gis anledning til å kvalitetskontrollere KLPs reserveavsetninger, kan vi ikke dokumentere at dette vil være tilfelle for Levanger kommune. Denne usikkerheten mht faktiske og nødvendige reserveavsetninger er etter vår vurdering forårsaket av KLP. De to selskapenes premietilbud er oppgitt til hhv 10,9% av pensjonsgrunnlag i KLP og 9,6% i Storebrand. Størrelsen er eksklusive medlemsinnskudd og kostnader ved lønn og G-regulering. Griff vurderer det reelle premienivået i KLP til å være om lag 1%-poeng høyere enn i Storebrand målt i forhold til pensjonsgrunnlag, eller om lag 1,7. mill kr. Dette kompenserer for eventuelt tap av opptjent egenkapital som eventuelt omdannes til aksjer i et privatisert KLP. Vi vurderer Storebrand og KLPs kapitalforvaltning og risikostyring som likeverdig og fremtidig risikoresultater antas om lag like. Det er ikke grunnlag til å hevde at kompetansenivået i selskapene er forskjellig. Begges selskapene tilfredsstiller den nye tariffavtalens bestemmelser om utjevning av premie. Storebrand har et betydelig bedre økonomisk oppfølging av kommunens pensjonsutgifter, både gjennom månedlige rapporter og årlige kontoutskrifter. KLP leverer ikke kontoføring etter lov om forsikringsvirksomhet, men har oppgitt at dette vil bli levert fra og med 2006 (for året 2005). KLPs kvalitetskontroll med hensyn til grunnlagsdata synes svakere enn Storebrands. Levanger kommune bør etter vår vurdering fatte en av to beslutninger: Dersom kommunen vurderer usikkerhet mht faktiske reserveavsetninger og mulig merverdi på kommunens eierandeler i KLP som avgjørende: 1. Utsette endelig beslutning til 1. halvår Videreføre prosessen ved at det stilles klare krav til KLP mht dokumentasjon (kontoføring/medlemslister) med frist 1. juni 2005 for tilfredsstillende leveranser Avvente avklaring selskapsform KLP 1. halvår Alternativt 2. Vedta flytting til Storebrand Levanger bør be om en garanti fra Storebrand om at det i den faktiske flyttingen ikke skal være manglende avsetninger (premiereserve+tilleggsavsetninger+kursreserver) som må innbetales av kommunen. Eventuelle manglende avsetninger må forutsettes dekkes av Storebrands egenkapital side 5 av 23

6 3. Økonomiske forhold 3.1. Premieberegning Selskapene anvender ulike utjevningspremier basert på karakteristika i angjeldende utjevningsfelleskap Satsene nedenfor er før medlemsinnskudd: Nøkkeltall KLP Storebrand Vital Ind.premie Kommentar Grunnpremie 8,20 % 7,45 % 7,40 % 7,4% Premie administrasjonsreserve 0,30 % 0,30 % 0,30 % Omkostninger 0,40 % 0,56 % 0,60 % Sum årspremie 8,90 % 8,31 % 8,30 % Bruttogaranti 1,10 % 0,75 % 0,70 % N/A AFP65 og 85 årsregel 0,90 % 0,58 % 0,45 % 0,8% Estimat engangspremier 2,00 % 1,33 % 1,11 % Grunnpremien garanteres for ett år av gangen. Administrasjonskostnadene justeres årlig ift selskapets faktiske forbruk Premien utjevnes i forhold til pensjonsgrunnlag, der selskapets utjevningsfellesskap består av kommuner og foretak som omfattes av HTA Utjevnes i fellesskapet i forhold til pensjonsgrunnlaget, men er kun estimat for kostnader i De faktiske kostnadene beregnes etterskuddsvis og overskytende tilbakeføres kommunene eller tilleggsinnbetaling ved underskudd AFP62 0,40 % 0,68 % 0,76 % 1,0% Individuell beregning Av elementene over skal AFP62 dekkes av kommunen individuelt, mens de øvrige elementene utjevnes i forhold til pensjonsgrunnlaget. Tillegg vil den årlige premien bestå av reguleringspremier for aktive, fratrådte og pensjonister. Dette utjevnes i forhold til avsatt premiereserver. I tillegg betales engangspremie for årlige lønn og G-reguleringer. Disse kostnadene utjevnes mellom kommunene på grunnlag av andel premiereserver. Basert på et pensjonsgrunnlag pr på 170 mill. er premieberegningen som følger: Tall i mill kr. KLP Storebrand Vital Kommentar Ordinær årspremie 15,1 14,2 14,1 Engangspremier 3,4 2,3 1,9 Lønn og G- regulering 11,2 11,2 11,2 Avsatt til AFP62/64 0,9 0,9 0,9 Snitt over 5 år Medlemsinnskudd -3,4-3,4-3,4 Sum kostnader 27,2 25,2 24,7 Beregning basert på 3,5% lønn og 3,0 G-vekst I avsetningene for AFP 62/64 og lønn/g har vi anvendt våre egne analyser som grunnlag for Vital og Storebrand. Siden Levanger har valgt 100% utjevning av AFP kostnader i KLP, anvendes KLPs tall. Ved valg av leverandør anbefales å følge leverandørens egne budsjettforslag. Vi understreker at tallene er basert at pensjonsgrunnlag i Vi har ikke mottatt tilstrekkelig data fra KLP eller Storebrand/Vital som forklarer differansen i engangspremier for AFP 65/66 og bruttogaranti. Det bør derfor tas høyde for en viss økning i nivået på engangspremier i Storebrand og Vital side 6 av 23

7 3.2. Beregnede avsetninger Selskapene oppgir følgende avsetningsgrunnlag. Avsetningsnivå er for Storebrands og Vitals vedkommende kontrollert mot medlemslister, årsaker til avvik avdekket og tatt hensyn til i likviditetsanalysen. KLP gir ikke underlagsinformasjon som muliggjør kontroll av reserveavsetningene. Reserveberegning KLP Storebrand Vital Sum reserveavsetninger Egenkapitalinnskudd Tilleggsavsetninger Kursreserve Sum midler KLP Vurdering av premieberegningen Beregning av totalt pensjonsgrunnlag Sum pensjonsgrunnlag i kommunen danner grunnlag for beregning av de utjevnede premiesatsene. Følgende grupper skal inngå i beregningen av pensjonsgrunnlaget: Yrkesaktive medlemmer Aktiv del av pensjonsgrunnlaget for delvis uføre Aktiv del av pensjonsgrunnlaget for delvis AFP 100% uføre og AFP pensjonister skal ikke inngå i beregningen av grunnlaget. Basert på datagrunnlaget mottatt fra KLP i september 2004, utarbeidet pr , er vår beregning av pensjonsgrunnlaget som følger (tall i 000 NOK) Yrkesaktive Delvis uføre (andel av aktiv lønn) Delvis AFP 905 Totalt De ulike selskapene har beregnet pensjonsgrunnlaget noe ulikt. KLP har etter henvendelse fra Griff Pensjon hevdet at det har vært en feil i beregningen av pensjonsgrunnlaget som er oppgitt i brev fra selskapet i juli i år. Storebrand synes å ha beregnet pensjonsgrunnlaget i tilbudet for høyt ved at også den uføre delen av delvis uføre er tatt med. Vi har ikke fått dette bekreftet: Vital Storebrand (korrigert beregning, opprinnelig beregning 176 mill) KLP kilde årsoppgave: Kilde brev pr Ny og korrigert beregning av pensjonsgrunnlag ikke oppgitt Vi tar til etterretning at selskapene ikke beregner pensjonsgrunnlaget eksakt likt. KLPs opprinnelige tall fra årsoppgaven synes å være i overensstemmelse med disse tallene, men selskapet har oppgitt flere ulike tall og at det har vært feil i produksjonen av årsoppgavene. Selskapet har ikke oppgitt årsaken til feilen og konsekvensene for premieberegningene side 7 av 23

8 Grunnpremie Grunnpremien beregnes i utgangspunktet individuelt og avhenger av en rekke faktorer/parametere Omkostninger Selskapenes oppgitte omkostningssatser er relative like. Etter vår vurdering bør disse ta hensyn til selskapenes overforbruk som trekkes fra det årlige overskuddet i kontoføringen Bruttogaranti KLP oppgir en beregnet bruttogarantipremie på 1,1%, mens Vital og Storebrand ligger lavere med hhv. 0,7% og 0,75%. Satsene beregnes i forhold til pensjonsgrunnlaget. Nivået på bruttogarantien bestemmes av de hendelser som utløser krav om innbetaling. Dette kan være rene forsikringshendelser som for eksempel uførhet og dødsfall, endringer av beregnet samordningsfradrag og refusjoner i forbindelse med overføringsavtalen Avsetninger til AFP65-66 / 85-års regel AFP fra 62 til 64 år dekkes i henhold til den nye tariffavtalen av den enkelte kommune individuelt, mens kostnadene for AFP fra 65 til 66 år dekkes ved innbetaling av engangspremie ved uttak. Engangspremiene utjevnes i forhold til pensjonsgrunnlaget. Kostnadsprosentene er kun anslag, ved årets slutt vil de eksakte Oppsummering Ved vurderinger av kostnadselementene tar vi høyde for: Grunnpremie, inkl. omkostninger Bruttogaranti AFP65-66 Kostnader ved Lønn og G Korrigeres opp med 0,1% i Storebrand og Vital pga overforbruk av kostnader Korrigeres opp med 0,1% i Storebrand av forsiktighetshensyn. Vital kostnader antas på samme nivå som Storebrands. Av forsiktighetshensyn reduseres differansen mellom KLP og Storebrand/Vital med 0,1% til 0,25% Fordeles i forhold til kommunens andel av premiereserve. Pga av at KLP har en antatt høyere andel fratrådte (uten tilknytning til kommuner) enn Storebrand og Vital, vurderes kostnadene for reguleringen svakt høyere i KLP. KLP har ikke gitt opplysninger om fratrådt bestand, slik at dette ikke er kvantifisert Vurdering av felleskap Innledning Etter endring av HTA 27..mai 2004 skal det etableres premieutjevningsfelleskap lik KLPs modell i alle selskap. Fra vil det være ett premiefellesskap for alle kommuner og virksomheter og ett premiefellesskap for fylkeskommuner omfattet at HTA hos hver leverandør. Offentlige pensjonsordninger etablert i Vital og Storebrand før er ikke inkludert i premieutjevningsfellesskapet. Som følge av dette foretas nå utjevning av de underliggende pensjonskostnader på to nivåer: Utjevning av forsikringsrisiko Den individuelle premien beregnes under antagelser om fremtidig levealder, uførhet, giftesannsynlighet og barnehyppighet. Faktiske hendelser utjevnes mellom deltakerne i fellesskapet, for eksempel slik en kunde med mange nye etterlatte og uføre ett år, ikke blir belastet økonomisk for dette, på samme måte blir kunder med få uføre og etterlatte ikke begunstiget side 8 av 23

9 Fellesskapet som kommunene blir deltaker i, vil bestå av ALLE kunder med offentlig pensjonsordning. Utjevning av premierisiko Den individuelt beregnede premie vil variere i forhold til blant annet kjønn, alder og lønn. Sum individuell premie for alle kunder som omfattes av endringen i HTA fordeles på det samlede pensjonsgrunnlag for disse kundene Premieutjevningsfellesskapet omfatter ikke kommuner etablert i Storebrand eller Vital før Beskrivelse av premieutjevningsfelleskap Selv om utjevningsfellesskapene i Storebrand og Vital er betydelig mindre enn KLP (Felleskommunal Pensjonsordning), er disse likevel tilstrekkelig store til å kunne beholde en stabil premie over tid. ) Beskrivelse av risikoutjevningsfelleskap Vår vurdering av risikoresultatene i offentlig sektor er at forskjellene selskapene imellom ikke kan forklares med ulik uføregrad i fellesskapet. Ett unntak er KLP, som i risikoutjevningsfellesskapet inkluderer både profesjonsordningene (lege- og sykepleierordningene) og felleskommunal pensjonsordning side 9 av 23

10 4. Likviditetsanalyse Nedenfor følger en analyse av likviditeten i pensjonsordningen, basert på selskapenes tilbud og scenarier på økonomisk utvikling Følgende forhold legges til grunn Vedtak om omdanning av KLP til AS gjøres Fristillingen av kommunens aksjer innen 2 år etter dette. Salgsverdi settes til 80% av aksjer. Observert manglende pensjonistreserve i hht tilbudene på NOK 7,5 mill antas eliminert i flytteoppgjøret Ved overføringen av ordningen fra KLP, antas at tilleggsavsetninger og kursreserver benyttes til å dekke opp nytt reservekrav. Innskutt egenkapital frigjøres ved overføringen. Ny lov om Forsikringsvirksomhet fra 2006 med overgang til individuelle tilleggsavsetninger. I analysen antas at innen 2007 er kommunens tilleggsavsetning lik 1 års grunnlagsrente. Dagens praksis med gratis reise i form av kunder med lave tilleggsavsetninger har en gratis buffer i selskaper med høy tilleggsavsetning faller med andre ord bort.. Lik netto avkastning etter skatt og egenkapitalavkastning i alle selskaper (5,6%). I KLP antas at egenkapitalavkastningen tilfaller dagens eiere av selskapet, men siden kundene i KLP har den finansielle risikoen ved eventuelle tap, antas andel av overskudd til egenkapital som betaling for denne risiko (5 000) (10 000) (15 000) Ulik bufferkapital i selskapene endres ikke i løpet av perioden. Selskapenes oppgitt grunnpremie benyttes Frigjort egenkapital ved overføring Salg av aksjer Netto pengestrøm flytting Netto pengestrøm KLP Ulikheter i engangspremier i forhold til bruttogaranti og AFP65-66 elimineres i løpet av 5 år. Analysene viser at under de overliggende forutsetningene vil Levanger ha en netto pengestrøm ved overføring til privat selskap som er om lag lik. Dette skyldes antagelsen om oppbygging av tilleggsavsetninger og at på grunn av styrket uføreavsetning, benyttes nåværende tilleggsavsetninger og kursreserve samt deler av innskutt egenkapital i KLP til å dekke opp denne styrkingen. Om lag 0,6 mill av innskutt egenkapital antas frigjort. Analysene gjelder overføring til Storebrand. Dersom man betrakter et scenario om flytting av pensjonsordningen fra Storebrand på et senere tidspunkt, vil en høyere reserveavsetning gi kommunen en mulig frigjøring av midler til reduksjon av innbetaling av premier. KLP Privat Diff Kontantverdi av pengestrøm Kontantverdi av balansen 2009 ( ) ( ) (10 067) Netto verdi av overføring (6 636) side 10 av 23

11 4.1. Revidert likviditetsanalyse (justert tilbud fra Storebrand) Nedenfor følger en revidert analyse av likviditeten i pensjonsordningen, basert på at Storebrand har endret uføreklassifiseringen Følgende forhold legges til grunn: Vedtak om omdanning av KLP til AS gjøres Fristillingen av kommunens aksjer innen 2 år etter dette. Salgsverdi settes til 80% av aksjer. Observert manglende pensjonistreserve i hht tilbudene på NOK 7,5 mill antas eliminert i flytteoppgjøret Ved overføringen av ordningen fra KLP, antas at tilleggsavsetninger og kursreserver benyttes til å dekke opp nytt reservekrav. Innskutt egenkapital frigjøres ved overføringen. Ny lov om Forsikringsvirksomhet fra 2006 med overgang til individuelle tilleggsavsetninger. I analysen antas at innen 2007 er kommunens tilleggsavsetning lik 1 års grunnlagsrente. Dagens praksis med gratis reise i form av kunder med lave tilleggsavsetninger har en gratis buffer i selskaper med høy tilleggsavsetning faller med andre ord bort.. Lik netto avkastning etter skatt og egenkapitalavkastning i alle selskaper (5,6%). I KLP antas at egenkapitalavkastningen tilfaller dagens eiere av selskapet, men siden kundene i KLP har den finansielle risikoen ved eventuelle tap, antas andel av overskudd til egenkapital som betaling for denne risiko (5 000) (10 000) (15 000) Ulik bufferkapital i selskapene endres ikke i løpet av perioden. Selskapenes oppgitt grunnpremie benyttes Frigjort egenkapital ved overføring Salg av aksjer Netto pengestrøm flytting Netto pengestrøm KLP Ulikheter i engangspremier i forhold til bruttogaranti og AFP65-66 elimineres i løpet av 5 år. Analysene viser at under de overliggende forutsetningene vil Levanger ha en netto pengestrøm ved overføring til privat selskap som er om lag lik. Dette skyldes antagelsen om oppbygging av tilleggsavsetninger og at på grunn av styrket uføreavsetning, benyttes nåværende tilleggsavsetninger og kursreserve i KLP til å dekke opp denne styrkingen. Om lag 5,4 mill av innskutt egenkapital antas frigjort. Analysene gjelder overføring til Storebrand. Dersom man betrakter et scenario om flytting av pensjonsordningen fra Storebrand på et senere tidspunkt, vil en høyere reserveavsetning gi kommunen en mulig frigjøring av midler til reduksjon av innbetaling av premier. KLP Privat Diff Kontantverdi av pengestrøm (676) Kontantverdi av balansen 2009 ( ) ( ) (5 033) Netto verdi av overføring (5 719) side 11 av 23

12 5. Vurdering av service og oppfølging 5.1. Kundeteam Alle tilbydere beskriver i detalj hvordan kundeteam og oppfølging vil fungere. Det opprettes et kundeteam med kundeansvarlig og dedikerte personer for oppgjør, medlemsservice m.v. Selskapene tilbyr ulike former for opplæring og kurs i tillegg til løpende oppfølging. Storebrand og Vital har lagt ved detaljert årsplan/ansvarskart for tilflyttingsåret. Storebrand har vedlagt eksempel på serviceavtale Rett pensjon til rett tid Grunnforutsetningene for en leverandør av offentlig tjenestepensjon er at selskapet har den nødvendige kompetanse, kapasitet og systemløsninger til å beregne korrekt pensjonsrettighet og utbetale rettidig. Vi har tidligere opplevd tidvis problemer med ajouritet hos enkelte selskap. De senere årene har imidlertid alle tre aktuelle leverandører kunnet vise til gode resultater mht kjerneleveransen. Tilbyderne har blitt forespurt om man aksepterer dagbøter dersom pensjonsutbetaling skulle bli forsinket av årsaker som selskapet har ansvar for. KLP: Det vil ikke være aktuelt for KLP Forsikring å gå inn på et system med dagbøter. Storebrand: Serviceavtale pkt 7b) NOK pr uke en pensjonsutbetaling er forsinket. Vital: Kommunen gis anledning til å ilegge Vital dagbøter. Vil innarbeides i en forpliktende kundeplan (ikke vedlagt tilbudet) 5.3. Innsyn og kontroll kontoføring Selskapenes kontoføring av pensjonsordningen er ved siden av komplette medlemslister med avsetninger kommunens viktigste dokument for å etterkontrollere utviklingen mht tildeling av overskudd, risikoresultat m.v. Griff Pensjon observerer at det er betydelige forskjeller mellom leverandørene på dette området. KLP: Leverer ikke kontoføring som gjør det mulig å følge pengestrømmen i ordningen. Verken risikoresultat eller utjeningseffekt vises for den enkelte kunde. KLP avsetter p.t.. i hht gjennomsnittlig fratredelsesalder. Dette medfører at avsetningene ikke eksakt gjenspeiler faktisk avsetningsbehov. KLP leverer ikke medlems/pensjonistlister hvor rettigheter/pensjonsbeløp oppgis sammen med avsatte midler pr person. KLP har under arbeid et omfattende forbedringsprogram hvor det er et mål å kunne levere fullstendig kontoføring tidligst for Storebrand: Best i klassen når det gjelder kontoføring/medlemsdata. Storebrand leverer kontoføring med detaljeringsgrad langt utover myndighetenes krav. Risikoresultat splittes på ulike årsaker osv. Selskapet leverer også kvartalsrapporter som gir god innsikt i pengestrømmen i pensjonsordningen. Storebrand har i en årrekke vært førende når det gjelder å forbedre innsyn. Storebrand har lagt ved eksempler på kontoføring og kvartalsrapportering. Vital: Leverer kontoføring i hht minimumskrav, vi savner bedre detaljeringsgrad. Vital har de seneste årene hatt store problemer med å levere kontoføring innen tidsfristen 1. juni. Vi er kjent med at enkelte kommunekunder ennå ikke har mottatt kontoføring for Vital opplyser at man i forbindelse med fusjonen er i ferd med å konvertere til nytt datasystem (15. november 2004). Kontoføring ventes å bli forbedret fra side 12 av 23

13 5.4. Maskinelle rutiner Samtlige selskap tilbyr løsninger for maskinell innhenting og behandling av lønnsdata. Storebrand og KLP har også online tilknytning til Rikstrygdeverket Lån til ansatte Alle selskap tilbyr lån til ansatte på kommunale vilkår. Storebrand og Vital vil dekke tinglysingsgebyr for ansatte som ønsker å flytte lånet uansett årsak i forbindelse med en eventuell flytting av pensjonsordningen. I en periode økte KLP lånerenten for ansatte der arbeidsgiver flyttet. Denne praksis har KLP forlatt p.t. KLP: Lån 1. pr. innenfor 60% av lånetakst: 3,10% nominell, 3,20% effektiv inkluderer gjeldsforsikring. Behandlingsgebyr NOK 750, termingebyr NOK 30. Det kan også gis lån inntil 80% av takst og til aksjeleiligheter og lignende inntil 70% av takst. Storebrand: Tilbyr lånekostnader tilsvarende lånerenten i KLP. Gjelsforsikringselementet utgjør ca 1% av lånesummen. Vital: rente er p.t. 3,10% inklusive gjeldsforsikring HMS tiltak m.v. KLP: Tilbyr ikke spesifikk pengestøtte til HMS-tiltak, men kommunen kan trekke på KLPs generelle ressurser innen området. Storebrand: Tilbyr årlig tilskudd på NOK over tre år totalt NOK Fondet skal primært brukes til HMS arbeide i kommunen. Vital tilbyr HMS-konto pålydende NOK Vi tolker Vitals tilbud slik at midlene må benyttes til å kjøpe HMS tjenester fra Vital i hht HMS-produktoversikt i tilbudet. Dette må evt avklares dersom Vital vurderes som aktuell tilbyder side 13 av 23

14 6. Verdivurdering av KLP I forbindelse med styret i KLPs forslag til omdanning til aksjeselskap må dagens eiere og kunder ta stilling til følgende to alternativer; 1. Sitte stille i 2-3 år før ny vurdering kan foretas med hensyn til pensjonsleverandør, og midlene bundet i egenkapital i KLP eventuelt kan frigjøres ved salg av KLP-aksjer, eller 2. Frigjøre sin relative andel av innskutt egenkapital nå, og samtidig fritt kunne velge sin fremtidige pensjonsleverandør KLPs motiv for å utrede ulike strategiske alternativer har basert seg på blant annet følgende forhold: Konkurransen mellom livselskapene er blitt stadig mer intens Rammebetingelsene i norsk livsforsikring er i endring generelt og innen kommunal sektor spesielt. KLPs rammebetingelser er i endring, selskapet er ikke lenger de eneste som kan tilby kjønnsog aldersnøytrale premier KLP er i rask vekst, noe som krever større finansiell styrke KLPs kundemasse endres som en følge av omorganiseringen av offentlig sektor, der kundene har ulike behov og preferanser Prognosene indikerer at KLPs forvaltningskapital vil øke fra dagens NOK 125 mrd. (i 2003), til NOK 160 mrd. i En slik vekst krever at selskapet må styrke egenkapitalen ut over dagens NOK 3,8 mrd. heter det i notat fra KLP til eierne 1. november Styret vedtok på styremøte 22. august 2002 at KLP er best tjent med en omdannelse til aksjeselskap fordi: Det er ikke realistisk å hente kapital fra eierne Grunnfondsbevis anses ikke som et like anvendelig kapitalinstrument som aksjer KLPs strategi/ hovedfokus Periode Strategi/ hovedfokus for styret og ledelsen Øke aksjeandelen i forvaltningsporteføljen så mye som risikoevnen tillot Tilføre kundene maksimalt med verdi ved tilbakebetaling mm Hente risikokapital fra eksisterende eiere for å kunne bevare en høy aksjeandel Hente risikokapital fra strategisk partner for å kunne bevare en høy aksjeandel Hente risikokapital fra finansielle investorer for å kunne bevare en høy aksjeandel KLP ser et behov for å skille rollene som kunde og plikten til å skaffe egenkapital. Mange av dagens eiere ønsker ikke, eller har ikke anledning til, å binde egenkapital eller eventuelt bidra med mer egenkapital til KLP. Det er i nåværende egenkapitalmodell ikke mulig å være kunde i KLP uten å være eier, og det kreves at nye kunder må skyte inn egenkapital til KLP ved etablering av et kundeforhold. Dagens modell vil derfor være en konkurransemessig ulempe for KLP i en rekke situasjoner hvor en kunde ikke ønsker å samtidig være eier. Tilsvarende frigjøres innskutt egenkapital ved flytting. Ved å gjennomføre et skille mellom kunde og eierrollen, vil kundeforholdet kunne vurderes på fritt grunnlag. Flyttbar egenkapital omgjøres til omsettelig egenkapital slik at til- og fraflytting ikke påvirkes av spørsmål om kapitalbinding side 14 av 23

15 Kunder kan velge å være kunder uten å påta seg en eierrisiko, dvs. risiko for å måtte skyte inn mer kapital til selskapet. Formålet med omdanningen av KLP til aksjeselskap er i følge styret å: Videreutvikle KLPs posisjon som markedsleder på offentlige tjenestepensjoner, Forsterke KLPs posisjon som Norges største livselskap, og Fremme KLPs tradisjonelle verdier trygghet, kvalitet og kompetanse KLPs ledelse og styres mangel på alternativer Problemstillingen for eierne i KLP er at styret/ledelsen tar initiativ til å finne nye eiere/ investorer for selskapet, og disse vet at dagens eiere ikke stiller opp for selskapet. Ettersom styret/ledelsen ikke har presentert en løsning der dagens eiere kan videreføre sitt eierskap i KLP ved oppkapitalisering av selskapet, er eventuelle budgivere klar over at selskapet i realiteten ikke har alternative finansieringskilder til salg av selskapet. Dette vil normalt redusere størrelsen på eventuelle bud på selskapet betydelig. Et tilbud fra en oppkjøper vil som kjent ikke bli høyere enn det oppkjøperen tror at KLPs beste alternativ er. Hva er realistisk vekst i KLP neste 5 år? Vi tror at veksten for KLP de neste fem årene vil bli langt lavere enn de 60% som styret og ledelsen har estimert. Bakgrunnen for vår skepsis er økende konkurranseutsetting av tjenester i offentlig sektor som nevnt over. I tillegg tror vi at en rekke kunder/eiere i KLP vil forlate selskapet de neste årene slik utviklingen har vært. Dersom KLP omdannes til aksjeselskap vil ventelig denne utvilklingen akselerere. Situasjon Dagens eiere i KLP må som en del av leverandørbeslutningen velge mellom å ta imot aksjer i KLP ved en eventuell omdanning, eller ta ut sin relative andel av innskutt egenkapital i forkant av prosessen med omdanning til aksjeselskap. KLP har klart lavest egenkapital i prosent av premiereservene av alle livselskapene. Ledelsen i selskapet har uttalt at selskapet har et kapitalbehov på NOK 2-3 mrd. som ikke kan opptjenes via løpende drift, som følge av lav egenkapital i KLP og stor økning i forventede pensjonsforpliktelser for kundene. Styret og ledelsen har søkt å integrere KLP i annet finanskonsern i ett år, uten å lykkes, og ønsker nå å omdanne KLP til et aksjeselskap. KLPs kunder og eiere, det vil si kommuner og helseforetakene, vil oppleve en økning i pensjonskostnadene de kommende år som følge av økende gjennomsnittsalder og økende antall pensjonister innen kommunesektoren. Problemstillinger Dagens eiere er i følge styret og ledelsen i KLP ikke villige til å stille opp med kapital for KLP. Samtidig er finansiering av selskapet ved hjelp av grunnfondsbevis avvist av styret og ledelsen i KLP. Dette til tross for at dette er det eneste alternativ der dagens eiere realistisk sett vil kunne skyte inn egenkapital. Dagens eiere og kunder antas å ha liten vilje til å skyte inn egenkapital i KLP ved omdanning til aksjeselskap. Dagens offentlige innkjøpsregler tilsier at dersom KLP blir omdannet til aksjeselskap vil dette medføre at helseforetak og kommuner vil måtte legge ut pensjonsforvaltning på anbud, blant annet som følge av at KLP da vil frikoble eier og kunderollen, og finansielle investorer vil være hel eller deleiere av selskapet. Dermed vil KLP sannsynligvis miste betydelige markedsandeler ved omdanning til aksjeselskap. Samtidig må nye investorer skyte inn den nye egenkapitalen. Styret og ledelsen i KLP har selv har uttalt at man trenger NOK 2-3 mrd. de neste par årene for å være i stand til å vokse som planlagt. Mye tyder imidlertid på at den planlagte veksten i KLPs forvaltningskapital vil bli vesentlig mindre enn KLP-styret har estimert. Dermed vil kapitalbehovet kunne reduseres tilsvarende. Det er grunn til å tro at prising av KLP på Oslo Børs vil ta utgangspunkt i prisingen av finansselskaper på Oslo Børs, dvs. Pris/Bok forhold på 1,0. Flere faktorer trekker imidlertid i retning av at KLP vil oppnå en lavere prising enn øvrige finansinstitusjoner; En betydelig andel av dagens eiere vil sannsynligvis ønske å selge sine aksjer i KLP, noe som isolert sett vil dempe kursen på KLP-aksjer. KLPs manglende kultur og historikk i forhold til å levere verdi for eierne vil sannsynligvis medføre at investorene vil kreve en rabatt i forhold til andre finansinstitusjoner på Oslo Børs. Vi vurderer utfallsområdet for verdisetting aksjene i KLP side 15 av 23

16 til mellom 0,5 og 1 ganger bokført verdi. For å sikre det nødvendige 2/3 flertall for omdanning ble det lansert en løsning hvor den opptjente delen av egenkapitalen (40%) skulle eies av en stiftelse, dette for å forhindre fiendtlig oppkjøp av KLP. Denne modellen har styret i KLP nå forlatt. I stedet arbeides det med en modell hvor de største eierne inngår en aksjonæravtale om å ikke selge aksjene på f.eks en periode på fem år. Helseforetakene er positive til en slik modell. I forhold til verdivurdering av aksjene i KLP vil en omdanning med en slik aksjonærmodell medvirke til at selskapet ikke vil kunne kjøpes opp i denne perioden og dermed vil ikke den enkelte aksjonær kunne forvente å innkassere en oppkjøpsgevinst. Dersom styret og ledelsen i KLP får gjennomslag for omdanning til aksjeselskap vil KLP miste de viktigste konkurransefortrinnene man har i dag. Det er naturlig å anta at mange kunder og eiere vil ønske å selge eventuelle aksjer, og konkurranseutsette pensjonsleveransen. KLPs markedsandel på om lag 64% av kollektive pensjoner i kommunal sektor kan dermed antas å falle betydelig. En kombinasjon av fallende markedsandeler, et forventet salgspress i aksjen og liten eller ingen deltakelse i en emisjon fra dagens eiere, vil medføre at institusjonelle investorer vil normalt kreve en betydelig rabatt ved tegning av aksjer i selskapet. KLP kan eventuelt hente inn kapital fra en eller flere investorer som vil ha en strategisk interesse av selskapet. I så fall vil dagens eiere sannsynligvis måtte gi fra seg kontrollen i selskapet. Dermed vil en oppkjøpspremie i KLP måtte bli relativt lav, ettersom kontroll av selskapet i realiteten er overført til ny(e) investor(er). Dette alternativet har vært forsøkt av selskapets styre og ledelse i mer enn ett år allerede, uten suksess. Men KLP styret og ledelsens prisforventninger i disse integrasjonsdiskusjonene kan ha vært for høye. Dagens eiere vil alternativt kunne ta ut sine midler i KLP i dag, og få med seg sin relative andel av innskutt egenkapital. Egenkapitalen i KLP består av innskutt og oppspart egenkapital. Dersom en eier velger å forlate KLP i dag vil denne kun få med seg sin relative andel av den innskutte egenkapitalen. KLPs innskutte egenkapital pr var NOK mill, mens den opptjente egenkapitalen var på NOK mill. Dagens eiere og kunder må uansett dekke inn sitt fremtidige pensjonsbehov. Dette kan skje ved kjøp av tjenester fra livselskap, opprettelse av egen pensjonskasse eller ved hjelp av interkommunal pensjonskasse. Levanger kommunes andel av innskutt egenkapital pr NOK Levanger kommunes andel av opptjent egenkapital pr NOK Levanger kommunes teoretiske andel av egenkapital pr basert på verdivurdering KLP pris/bok = 1 NOK Verdivurdering KLP pris/bok = 0,8 NOK Ved mottak av KLP aksjer vil denne kapitalen forventes å være bundet for to år. Samtidig vil man i praksis ikke kunne bytte pensjonsleverandør i denne perioden. Dermed sier man fra seg fleksibiliteten med å velge pensjonsløsning i to år, i bytte mot aksjer i KLP som man håper vil gi høyere avkastning enn å ta ut sin relative andel av innskutt kapital, selv forvalte disse midlene og velge annen leverandør for pensjonsforpliktelsene. Hva som er best for eierne i KLP vil bare kunne evalueres i ettertid. En beslutning må imidlertid tas nå, basert på dagens situasjon, med eksisterende usikkerhet. Vi anser risikoen ved å vente og se som minst like stor som risikoen ved å ta ut midlene i KLP nå, med kunnskap om hva man får ut av KLP og frihet til å velge fremtidig pensjonsløsning. Perspektiver som eierne bør vurdere før endelig beslutning vedrørende KLP-eierskap tas Perspektiv Kommentar forlate KLP eller ta imot aksjer Verdiperspektiv Moderat oppside av å bli med videre mot alternativet å ta ut sin andel av innskutt egenkapital side 16 av 23

17 Dersom man ønsker en illikvid investering med stort potensiale for kursøkning dersom aksjemarkedet går opp, kan man søke gode alternativer til KLP-aksje Likevel er det en fair investering å ta imot aksjer Fleksibilitet Å ta imot aksjer I KLP, innebærer at man binder seg til KLP for en minimumsperiode på 2-3 år Dersom man forlater selskapet i dag vil man få langt bedre service og oppmerksomhet enn om man bytter leverandør om noen år, når mange aktører forventes å bytte Enkelhet og forutsigbarhet Dersom man er godt fornøyd med KLPs leveranse med hensyn til oversiktlighet, forutsigbarhet og kvalitativt gode produkter og service, er dette gode grunner for å forbli i selskapet I motsatt fall bør man benytte muligheten for å bytte leverandør og frigjøre egenkapital før omdanningen til aksjeselskap Blir KLP omdannet? Hvilken modell blir valgt? Det er fremdeles usikkerhet knyttet til dette spørsmålet. Tekniske hindre Moderniseringsdepartementet har i brev den 26. oktober avklart det tekniske hinder som forårsaket utsettelse av ekstraordinær generalforsamling i KLP berammet 19. september Departementet skjærer gjennom og vedtar at en revidert overføringsavtale som tar hensyn til de problemer som ville oppstå for Helseforetak og virksomheter ved omdanning av KLP til AS skal tre i kraft fra 1. november Markedsmessige forhold Ønske om omdanning til AS dukket opp i en situasjon hvor KLP var i en finansiell situasjon hvor det var stor sannsynlighet for akutt behov for styrking av selskapets bufferkapital samtidig som selskapets eiere ikke ønsket å skyte inn mer kapital. Statlig overtakelse av helsesektoren og etablering av Helseforetak medførte at foretakene ønsket å få fjernet finansiell risiko forbundet med å være kunde i KLP. KLPs finansielle situasjon har blitt markant forbedret siden styrevedtaket i Det er ikke lengre like utbredt frykt for innkalling av mer egenkapital på kort sikt. Politiske forhold Styrkeforholdet i KLPs generalforsamling er som følger: Eiergrupper Antall utsendinger Fra kommuner og fylkeskommuner 95 Fra medlemsbedrifter 17 Fra helseforetakene 17 Sum utsendinger 129 Det er sannsynlig at samtlige helseforetaksdelegater og de fleste medlemsbedriftsdelegater vil stemme for AS. Likevel er fordelingen av stemmene slik at for å blokkere et 2/3 flertall for omdanning til AS er det tilstrekkelig at 44 (46%) av kommunedelegatene stemmer mot. Talsmenn for kommuner som ønsker å bevare KLP som et gjensidig selskap hevder å ha samlet nok delegatstemmer til å blokkere en omdanning til AS side 17 av 23

18 En eventuell aksjonæravtale som gir langsiktig binding vil kanskje kunne overbevise noen flere delegater til å gå inn for omdanning. På den annen side vi opportunistene som ønsker omdanning for å realisere høyest mulig gevinst på eierandelen i KLP ikke være positive til avtaler som begrenser verdien på aksjene i flere år. Konklusjon Vi tror at usikkerheten vedrørende om og når KLP besluttes omdannet til et AS sammen med usikkerhet om hva slags modell som vil bli lagt tilgrunn for omdanningen og hvor lang tid det vil ta for eventuelle aksjer kan realiseres samt usikkerhet mht verdifastsetting av KLP gjør at forventninger om eventuelle realiserbare merverdier i fremtiden ikke alene bør ha avgjørende betydning i forhold til forventede kostnadseffekter for kommunen de neste fem årene knyttet til plassering av pensjonsordningen i KLP, Storebrand eller Vital. Det er likevel vår oppfatning at det er sannsynlighetsovervekt for at verdien av eierandelen i KLP ved en eventuell omdanning til AS på lang sikt vil være høyere enn verdien av innskutt egenkapital, men at det er usikkert hvor likvid aksjene vil være på kort sikt side 18 av 23

19 7. Benchmark av selskapene 7.1. Innledning og kriterier Griff gjennomfører forløpende analyser av de ulike livsforsikringsselskapenes kapitalforvaltning og risiko/administrasjonsresultater Analysene av kapitalforvaltningen baseres dels på historiske resultater og dels på kvalitativ gjennomgang av selskapenes forvaltningsenheter og strategisk risikostyring. Etter vår vurdering bør selskapene vurderes i forhold til både kvalitative og kvantitative forhold, der de kvalitative forholdene særlig rettes mot hvordan den strategiske risikostyringsfunksjonen er organisert 7.2. Historiske resultater 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % Gjennomsnitt 6 år Gjennomsnitt 3 år Gjensidige KLP Nordea Sparebank1 Storebrand Vital Gjennomsnitt Grafen over viser historisk verdijustert avkastning de siste 3 og 5 år frem til Tallene er ikke egnet til å trekke bastante konklusjoner vedrørende selskapenes evne til å skape verdier for kundene. I perioden har selskapenes evne og vilje til å ta risiko vært varierende og dette må tas hensyn til før endelige konklusjoner om rangering trekkes. Griff vurderer selskapene historiske avkastningsresultater sett i forhold til årlig innbyrdes variasjon i avkastningen og vurderer årlig mer- eller mindreavkastning i avkastning i forhold den årlige variasjonen i mer eller mindreavkastningen (Information Ratio). Positiv IR viser at selskapet oppnår meravkastning. Høy IR viser at selskapet oppnår relativt høy meravkastning i forhold til den risiko som tas. Lav negativ IR betyr at selskapet oppnår mindre avkastning i forhold til gjennomsnitt, samtidig som risiko er relativt høy. Det er grunn til å understreke at det er den innbyrdes variasjonen som vurderes. Dermed elimineres effektene av de store variasjonene i avkastningen som skyldes de globale forhold i finansmarkedene i denne perioden side 19 av 23

20 Mer/Mindreavkastning i forhold til årlig variasjon Gjensidige KLP Nordea Sparebank1 Storebrand Vital OPF IR IR Selskaper som oppnår meravkastning, men med stor variasjon rangeres lavere enn selskaper med mer avkastning til lavere risiko. Analysene av siste 5 års resultater viser at Storebrand, Vital og KLP har oppnådd meravkastning i forhold til gjennomsnittet blant norske livselskapet.. KLP har resultater som har variert noe mer enn Vital og Storebrand. Tas resultatene frem til 1 halvår 2004, reduseres forskjellene og KLP kommer noe bedre ut enn Storebrand i denne analysen 7.3. Aktivallokering pr Figuren viser aktivaallokeringen i livselskapene ved utgangen av 2 kvartal Det er relativt små endringer i forhold til 1.kvartal Storebrand og Sparebank1 har redusert andelen anleggsobligasjoner med hhv 2 og 6% og samtidig økt omløpsporteføljene. 100,0 % 90,0 % 80,0 % 70,0 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % KLP Nordea Sparebank1 Storebrand Vital Aksjer EX. Derivater Renter Eiendom Anleggs-obligasjoner Utlån Annet side 20 av 23

Levanger kommune. Vurdering av tilbud Levanger kommunes tjenestepensjonsordning. Utført av. Willis AS

Levanger kommune. Vurdering av tilbud Levanger kommunes tjenestepensjonsordning. Utført av. Willis AS Levanger kommune Vurdering av tilbud Levanger kommunes tjenestepensjonsordning Utført av Willis AS 10. november 2005 Innhold 1. Oppsummering...3 1.1. Premie og reservekrav...4 1.2. Policy for anvendelse

Detaljer

Forutsetninger for tilbudet

Forutsetninger for tilbudet Forutsetninger for tilbudet Tilbudet fra Storebrand er basert på Hovedtariffavtalen for kommunal sektor med tilhørende standardvedtekter og kap. 8b i forsikringsvirksomhetsloven. Premien er utjevnet på

Detaljer

Årsoppgave Kontoutskrift 2011

Årsoppgave Kontoutskrift 2011 Ørland Kommune 713 BREKSTAD Att. økonomi Årsoppgave Kontoutskrift 211 Oslo 29.5.212 Kontoutskrifter og årsoppgaver for 211 Vedlagt følger individuelle kontoutskrifter for hver av pensjonsordningene dere

Detaljer

Pensjonskasse eller KLP. «Nye Fjell kommune»

Pensjonskasse eller KLP. «Nye Fjell kommune» Pensjonskasse eller KLP «Nye Fjell kommune» Agenda FKP sammenlignet med KLP Sikre medlemmenes verdier Effekter på premie og pensjonskostnader Sammenligning av kommunene FKP konkurransedyktig leverandør

Detaljer

Oslo Pensjonsforsikring

Oslo Pensjonsforsikring Oslo Pensjonsforsikring RAPPORT ETTER 2. KVARTAL 2010 Hovedpunkter Selskapsresultat på 197 millioner kroner hittil i år, mot 132 millioner kroner i samme periode i fjor. Resultatet i andre kvartal var

Detaljer

KLP krever ved tiltredelse fullt oppreserverte premiereserver (K2013 tariffgrunnlag for langt liv).

KLP krever ved tiltredelse fullt oppreserverte premiereserver (K2013 tariffgrunnlag for langt liv). Innledning Vårt tilbud baserer seg utelukkende på opplysninger om premiereserve og pensjonsgrunnlag oppgitt av DNB per 01.08.2014. Det er med andre ord ikke foretatt separate reserveberegninger for å avdekke

Detaljer

Offentlig tjenestepensjon i KLP

Offentlig tjenestepensjon i KLP Offentlig tjenestepensjon i KLP Tilleggsavtale om forvaltning av midler i investeringsportefølje AVTALE mellom Bergen kommune forsikringstakernummer 01201 001 (i det følgende kalt Forsikringstaker) organisasjonsnummer

Detaljer

Levanger kommune sin pensjonsordning. Jøran Østom

Levanger kommune sin pensjonsordning. Jøran Østom Levanger kommune sin pensjonsordning Jøran Østom Agenda KLP - selskapet dere eier Finansiering av pensjon Hvordan kan KLP påvirke verdiskapingen? Hvordan kan kommunen påvirke premien? Tall på Levanger

Detaljer

Rapport. Pensjonsanalyser for. Levanger kommunes pensjonsordning. Utarbeidet av Griff Pensjon AS

Rapport. Pensjonsanalyser for. Levanger kommunes pensjonsordning. Utarbeidet av Griff Pensjon AS Rapport Pensjonsanalyser for Levanger kommunes pensjonsordning Utarbeidet av Griff Pensjon AS 15. september 2004 Status: Endelig Innhold 1. Oppsummering...3 2. Forutsetninger...5 2.1. Kommunens pensjonsforpliktelser...5

Detaljer

Rammebetingelser for kommunale pensjonsordninger

Rammebetingelser for kommunale pensjonsordninger Actuarial and economic analysis Rammebetingelser for kommunale pensjonsordninger Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Frokostseminar i regi av Pensjonskontoret 17.11.2011

Detaljer

Informasjon om kontoføringen for fripoliser for Forklaringer til innholdet i kontoutskriften

Informasjon om kontoføringen for fripoliser for Forklaringer til innholdet i kontoutskriften Informasjon om kontoføringen for fripoliser for 2015 Forklaringer til innholdet i kontoutskriften 2 1 Innholdsfortegnelse 2 Innledning... 3 3 Årlige pensjonsbeløp... 4 3.1 Sikrede årlige pensjonsbeløp...

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013 Oslo, 23. april 2013 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat 1. kvartal 2013 - hovedpunkter Selskapsresultat på 138 millioner

Detaljer

Kontoutskrift 201 '3

Kontoutskrift 201 '3 17>/> w7 Ørland Kultursenter KF Rådhusgata6 I'I 7 13 BREKSTAD Att. økonomiansvarlig Kontoutskrift 21 '3 -VB 398 Z8 "I8 S/l Z69 '9 L lz'v'3u'x'n9'l_ljemaqosgvolz e ~ Cr «:':xzn:1i::3i 5.n:: 7p::*r;~: ;):

Detaljer

OSEN KOUNF -4/ - I JUNI2016. Osen Kom mune 7740 STEINSDALEN. Att. økonomiansvarlig. Kontoutskrift 2015. Klp

OSEN KOUNF -4/ - I JUNI2016. Osen Kom mune 7740 STEINSDALEN. Att. økonomiansvarlig. Kontoutskrift 2015. Klp 6/l- 48 Z8 E PE Osen Kom mune -4/ OSEN KOUNF - I JUNI216 774 STEINSDALEN Att. økonomiansvarlig Kontoutskrift 215 Klp Kommunal Landspensjonskasse Oslo 27.5.216 Kontoutskrifter for 215 Kontoutskriftene er

Detaljer

Fremtidens pensjonssparing innskuddsordninger eller hybrid? Fra kollektivt til individuelt investeringsvalg?

Fremtidens pensjonssparing innskuddsordninger eller hybrid? Fra kollektivt til individuelt investeringsvalg? Fremtidens pensjonssparing innskuddsordninger eller hybrid? Fra kollektivt til individuelt investeringsvalg? Espen Rye Ellingsen 11. april 2013 Dagens temaer Hvilke pensjonsordninger vil arbeidsgivere

Detaljer

Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2006. 3. november 2006

Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2006. 3. november 2006 Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2006 3. november 2006 Hovedtrekk i 3. kvartal 2006 Finansmarkedene kom tilbake i tredje kvartal, verdijustert avkastning på 2,6 prosent i kvartalet. Verdijustert avkastning

Detaljer

Nordea Liv tar ledertrøyen i pensjon

Nordea Liv tar ledertrøyen i pensjon Danica Pensjon DNB Liv Frende Livsfors Gjensidige Pensj KLP KLP Bedriftsp Nordea Liv SHB Liv Silver SpareBank 1 Storebrand i 1000 kr. Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 17.07.2014

Detaljer

Presentasjon av 4. kvartals regnskap mars (Foreløpig og urevidert årsregnskap 2006)

Presentasjon av 4. kvartals regnskap mars (Foreløpig og urevidert årsregnskap 2006) Presentasjon av 4. kvartals regnskap 2006 5. mars 2007 (Foreløpig og urevidert årsregnskap 2006) INNHOLD 1. Hovedtrekk 2. Resultatregnskap med sentrale utviklingstrekk 3. Balansen med sentrale utviklingstrekk

Detaljer

11. September 2013. Tromsø kommune. Salgsleder Ida kvalvaag Direktør Jarle Laastad

11. September 2013. Tromsø kommune. Salgsleder Ida kvalvaag Direktør Jarle Laastad 11. September 2013 Tromsø kommune Salgsleder Ida kvalvaag Direktør Jarle Laastad Økonomisk sammenligning Kilde: saksfremlegg 3 Konklusjon Kilde: rapport datert 16. mai 2013 4 Demografi et øyeblikksbilde

Detaljer

0/35% Fosen DMS IKS Postboks 401 7129 BREKSTAD. økonomiansvarlig. Kontoutskríft 201 '3. 3179EH ízh ílä L/L'l69C'l-9l lz'v3'3 U'XT19Ll.

0/35% Fosen DMS IKS Postboks 401 7129 BREKSTAD. økonomiansvarlig. Kontoutskríft 201 '3. 3179EH ízh ílä L/L'l69C'l-9l lz'v3'3 U'XT19Ll. 0/35% Fosen DMS IKS Postboks 401 7129 BREKSTAD Att. økonomiansvarlig Kontoutskríft 201 '3 3179EH ízh ílä L/L'l69C'l-9l lz'v3'3 U'XT19Ll.J9 \ 90S6V0LZ Kommunal lsindfept-risjoriskasse t.. i».1 v Oslo2752016

Detaljer

Sammendrag og konklusjoner

Sammendrag og konklusjoner Sammendrag og konklusjoner Resymé Kommunenes pensjonsutgifter er i hovedsak bestemt av utvikling i ansattes pensjonsrettigheter, bruken av disse rettighetene samt lønnsutviklingen. Det er imidlertid også

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal

Detaljer

Rapport per 3. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Dato: 5.mai 2011. Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: I følge BKPs selskapsvedtekter skal årsregnskap og årsberetning legges fram for bystyret.

Dato: 5.mai 2011. Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: I følge BKPs selskapsvedtekter skal årsregnskap og årsberetning legges fram for bystyret. Dato: 5.mai 2011 Byrådssak 128/11 Byrådet Årsrapport for Bergen kommunale pensjonskasse for 2010 GOMI SARK-0870-200900099-110 Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse

Detaljer

Kontoutskrift 2016 U2 JUN RISSA Saksnr-1,2 l [q O -l. RISSA Russ-x KOMMUNE. lllllllllllllllllllllllllllliiiiiiiiiiil 04 MOTTATT

Kontoutskrift 2016 U2 JUN RISSA Saksnr-1,2 l [q O -l. RISSA Russ-x KOMMUNE. lllllllllllllllllllllllllllliiiiiiiiiiil 04 MOTTATT lllllllllllllllllllllllllllliiiiiiiiiiil 4 MTTATT U2 JUN 217 RISSA KMMUNE @ Russ-x KMMUNE KulturCompagniet Rissa KF. Rådhusvein 13 9 JUN 217 71 RISSA Saksnr-1,2 l [q -l Att. økonomiansvarlig Kontoutskrift

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. halvår

Detaljer

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 22.10.2014 Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Nordea Livs kunder med innskuddspensjon der 50 prosent av midlene er plassert i aksjer

Detaljer

Molde kommune. Erfaringer med egen pensjonskasse. Ole Rødal Seksjonsleder regnskap og finans Pensjonskasseforeningen 20.

Molde kommune. Erfaringer med egen pensjonskasse. Ole Rødal Seksjonsleder regnskap og finans Pensjonskasseforeningen 20. Molde kommune Erfaringer med egen pensjonskasse Ole Rødal Seksjonsleder regnskap og finans Pensjonskasseforeningen 20. august 2013 Hvilke ordninger må en kommune forholde seg til? Statens pensjonskasse

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 28.11.2013 18.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 28.11.2013 18.00 Sakliste - tilleggssak Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 28.11.2013 18.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 64/13 BYTTE AV PENSJONSLEVERANDØR OFFENTLIG TJENESTEPENSJON

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2012 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Aon. Farsund kommune Notat

Aon. Farsund kommune Notat Aon Farsund kommune Notat 23.September 2013 Sammendrag Farsund kommune har engasjert Aon Norway AS til å utrede pensjonsordningen i lys av at leverandør DNB i juni 2013 varslet at de ville trekke seg fra

Detaljer

Utredning av egen pensjonskasse eller pensjonsleverandør for Rana Kommune. Presentasjon av hovedpunktene 21.08.2014

Utredning av egen pensjonskasse eller pensjonsleverandør for Rana Kommune. Presentasjon av hovedpunktene 21.08.2014 Utredning av egen pensjonskasse eller pensjonsleverandør for Rana Kommune Presentasjon av hovedpunktene 21.08.2014 Agenda 1. Analyse av Rana Kommune 2. Rammebetingelser 3. Organisasjonsalternativer 4.

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Kommunenes pensjonsadministrasjon hvordan kan pensjonskostnadene reduseres?

Kommunenes pensjonsadministrasjon hvordan kan pensjonskostnadene reduseres? Kommunenes pensjonsadministrasjon hvordan kan pensjonskostnadene reduseres? Hilmar Windstad Seniorkonsulent i Molde kommune Sandefjord, 22. april 2009 Hvilke ordninger må en kommune forholde seg til? Statens

Detaljer

Pensjonssparing med svært god avkastning

Pensjonssparing med svært god avkastning Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.01.2014 Pensjonssparing med svært god avkastning Salget av pensjonsspareprodukter med investeringsvalg øker kraftig. Hos Nordea Liv økte innskuddene

Detaljer

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Driftsresultat på 1.722 millioner kroner mot 1.275 millioner kroner i fjor. Konsernresultat 209 millioner kroner mot 523 millioner kroner

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2013 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Aon. Hordaland Fylkeskommune Notat til administrasjonsutvalget

Aon. Hordaland Fylkeskommune Notat til administrasjonsutvalget Aon Hordaland Fylkeskommune Notat til administrasjonsutvalget 12.September 2013 Sammendrag Hordaland Fylkeskommune har engasjert Aon Norway AS til å utrede pensjonsordningen i lys av at leverandør DNB

Detaljer

Noen klikk sikrer pensjonen din

Noen klikk sikrer pensjonen din av: Øyvind Røst flytt! Har du en fripolise, bør du flytte den til et annet forsikringsselskap. Det sikrer den opptjente pensjonen din, og du kan øke avkastningen på fripolisen og dermed pensjonen din.

Detaljer

Bakgrunnen var den endra innstillinga var ny informasjon frå DNB Livsforsikring AS.

Bakgrunnen var den endra innstillinga var ny informasjon frå DNB Livsforsikring AS. Arkivsak: 201204904-33 FYLKESRÅDMANNEN: 27. SEPTEMBER 2013 Fylkesrådmannen forslo på møtet i fylkesutvalet 26. september å ta ut avsnittet i innstillinga om å gje fylkesutvalet fullmakt til å fastsetje

Detaljer

Rapport per 3. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: administrasjonsutvalget, formannskapet, kommunestyret Fra: rådmannen Saksbehandler: Håkon Ystehede Dato:20.05.2014 PENSJONSORDNING - FLYTTING AV PENSJON FRA DNB TIL KLP Bakgrunn

Detaljer

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no SAKSFRAMLEGG

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no SAKSFRAMLEGG VIKNA KOMMUNE Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no Saksnr.: 2013/186-15 Arkiv: 570 SAKSFRAMLEGG Dato: 06.06.2013 Saksbehandler/Tlf:

Detaljer

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.04.2014 Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Økningen i satsene for innskuddspensjon fører til at mange bedrifter vil forbedre sine pensjonsordninger

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2009. Oslo, 3. november 2009

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2009. Oslo, 3. november 2009 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2009 Oslo, 3. november 2009 Hovedpunkter fra resultatet etter tredje kvartal 2009 Gode finansinntekter fra mange forskjellige plasseringer Avkastning

Detaljer

Forklaringer til kontoføringen for 2016 kollektiv pensjon

Forklaringer til kontoføringen for 2016 kollektiv pensjon Forklaringer til kontoføringen for 2016 kollektiv pensjon Alle bedrifter og virksomheter som har en kollektiv pensjonsforsikring (ytelsesbasert) i Storebrand, mottar årlig en kontoføring for pensjonsordningen.

Detaljer

Nordea Liv fortsetter fremgangen

Nordea Liv fortsetter fremgangen Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 17.07.2013 Nordea Liv fortsetter fremgangen Nordea Liv, som er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet

Detaljer

Nordea Liv setter nye rekorder

Nordea Liv setter nye rekorder Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 21.10.2015 Nordea Liv setter nye rekorder For Nordea Liv har 2015 så langt vært et meget godt år. Premieinntektene ved utgangen av september utgjorde

Detaljer

Avtale med KLP for årene 2016-2020 om forvaltning av pensjonsmidler knyttet til felles kommunal pensjonsordning

Avtale med KLP for årene 2016-2020 om forvaltning av pensjonsmidler knyttet til felles kommunal pensjonsordning Byrådssak 1372 /15 Avtale med KLP for årene 2016-2020 om forvaltning av pensjonsmidler knyttet til felles kommunal pensjonsordning GOMI ESARK-0870-201200048-179 Hva saken gjelder: Ansatte ved åtte av kommunens

Detaljer

Nordea Liv stanser tilflytting av fripoliser

Nordea Liv stanser tilflytting av fripoliser Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 25.04.2012 Nordea Liv stanser tilflytting av fripoliser Nordea Liv, som er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge Rapport per 2011 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før skatt på 92

Detaljer

Informasjon om kontoføringen for fripoliser for Forklaringer til innholdet i kontoutskriften

Informasjon om kontoføringen for fripoliser for Forklaringer til innholdet i kontoutskriften Informasjon om kontoføringen for fripoliser for 2016 Forklaringer til innholdet i kontoutskriften 1 Innhold 2 Innledning... 3 2.1 Har du byttet fripolisen din til en fripolise med investeringsvalg?...

Detaljer

Nordea Liv: Godt resultat i krevende marked

Nordea Liv: Godt resultat i krevende marked Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 20.07.2016 Nordea Liv: Godt resultat i krevende marked Nordea Liv fikk et resultat før skatt på 311 millioner kroner i første halvår, mot 317

Detaljer

Nordea Liv leder an i pensjonsmarkedet

Nordea Liv leder an i pensjonsmarkedet Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.04.2015 Nordea Liv leder an i pensjonsmarkedet Nordea Liv fortsetter fremgangen i markedet for livs- og pensjonsforsikring. I første kvartal

Detaljer

Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene

Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene Årsresultat i Storebrand 1998: Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene Konsernet sto godt i gjennom finansuroen p.g.a. solid bufferkapital Styrket forsikringsteknisk resultat i skadeforsikring

Detaljer

Pensjonskassens virksomhet er utenfor det rammeområde som bystyret har delegert til byrådet.

Pensjonskassens virksomhet er utenfor det rammeområde som bystyret har delegert til byrådet. Byrådssak 167/16 Årsrapport for Bergen kommunale pensjonskasse (BKP) for 2015 GOMI ESARK-0870-201601215-6 Hva saken gjelder: Bergen kommune kan velge mellom å ha egen pensjonskasse eller å inngå avtale

Detaljer

Konsekvenser og utfordringer for livsforsikringsselskaper ved et langsiktig lavrentescenario

Konsekvenser og utfordringer for livsforsikringsselskaper ved et langsiktig lavrentescenario Konsekvenser og utfordringer for livsforsikringsselskaper ved et langsiktig lavrentescenario Finanstilsynsdirektør Bjørn Skogstad Aamo. Utfordringene under lave renter Forpliktelsene Renteutsiktene Avkastningen

Detaljer

Kompensasjon for ekstra pensjonskostnader

Kompensasjon for ekstra pensjonskostnader Kompensasjon for ekstra pensjonskostnader Konkurransegrunnlaget I henhold til Sør-Trøndelags fylkeskommunes vedtak 21. juni 2010 i sak 51/2010 pkt 5 gir Oppdragsbeskrivelsen pkt. 9.3, jf. kontrakts-bestemmelsene

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2014

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2014 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2014 Oslo, 12. mai 2014 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Ny konsernstruktur Aksjene i Oslo Forsikring AS ble overtatt fra Oslo kommune

Detaljer

Oslo Pensjonsforsikring

Oslo Pensjonsforsikring Pressemelding 9,0 prosent avkastning for kundene i i 2009 (OPF) hadde et selskapsresultat på 371 millioner kroner i 2009. Resultatet i fjerde kvartal var 99 millioner kroner. Verdijustert avkastning var

Detaljer

7130 BREKSTAD. økonomiansvarlig. Kontoutskrift 2015. 78 398 -Z8 3l.8 6Il.'V6 99I. 'l73 00U'X n9'l.u9/\49o96i70lz ÅIP

7130 BREKSTAD. økonomiansvarlig. Kontoutskrift 2015. 78 398 -Z8 3l.8 6Il.'V6 99I. 'l73 00U'X n9'l.u9/\49o96i70lz ÅIP I3//57 Ørland Kommune 713 BREKSTAD Att. økonomiansvarlig Kontoutskrift 215 78 398 -Z8 3l.8 6Il.'V6 99I. 'l73 U'X n9'l.u9/\49o96i7lz ÅIP Knmmunal Lerntlsperr-Ijonsknsst- Kontoutskrifter for 215 Oslo 275216

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS første halvår 2009

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS første halvår 2009 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS første halvår 2009 Åmund T. Lunde administrerende direktør 3. august 2009 Hovedpunkter OPF har valgt en investeringsprofil som kan skape gode resultater ved ulike

Detaljer

Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse (BKP) for 2009.

Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse (BKP) for 2009. Dato: 27. april 2010 Byrådssak 242/10 Byrådet Årsrapport for Bergen kommunale pensjonskasse for 2009 GOMI SARK-0870-200900099-58 Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse

Detaljer

8. november 2007. Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2007

8. november 2007. Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2007 8. november 2007 Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2007 2 Godt resultat i urolige finansmarkeder Verdijustert kapitalavkastning etter tredje kvartal var 5,5 prosent og bokført avkastning 5,6 prosent

Detaljer

Avtale om overføring av kollektiv pensjonsforsikring mellom pensjonsinnretninger

Avtale om overføring av kollektiv pensjonsforsikring mellom pensjonsinnretninger Avtale om overføring av kollektiv pensjonsforsikring mellom pensjonsinnretninger Vedtatt av 1 Bransjestyre liv og pensjon i FNH/ FNH Servicekontor Vedtagelsestidspunkt 18.06.2004 Ikrafttredelse og 18.06.2004

Detaljer

KS Strategikonferanse 2014, Namsos. Fra konkurranse til monopol KLPs utfordringer i et «nytt» marked v/sverre Thornes

KS Strategikonferanse 2014, Namsos. Fra konkurranse til monopol KLPs utfordringer i et «nytt» marked v/sverre Thornes KS Strategikonferanse 2014, Namsos Fra konkurranse til monopol KLPs utfordringer i et «nytt» marked v/sverre Thornes Markedssituasjonen nå Status KLP Hva fremover? 2 Konkurransen har alltid variert 45

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2014

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2014 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2014 Regnskapspresentasjon Regnskapspresentasjonen er omarbeidet fra første kvartal 2014 som en følge av overtakelse av Oslo Forsikring AS og

Detaljer

Nye virksomhetsregler for norske livsforsikringsselskaper

Nye virksomhetsregler for norske livsforsikringsselskaper NFT 3/2005 Nye virksomhetsregler for norske livsforsikringsselskaper av Fredrik Haugen De nye virksomhetsreglene for norske livsforsikringsselskaper som ble vedtatt høsten 2004, innebærer i første rekke

Detaljer

KS BTV, Sandefjord. Pensjon og KLP. Bodil og Hilde

KS BTV, Sandefjord. Pensjon og KLP. Bodil og Hilde KS BTV, Sandefjord Pensjon og KLP Bodil og Hilde Endringer i HTA som påvirker pensjon AFP 65 år med pensjonistlønn 1,25 G lønnsøkning siste 2 år godkjennes Aldersgrense for småstillinger obs Uførepensjon

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014 1. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 90 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 320 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

Budsjettmøte Vikna kommune

Budsjettmøte Vikna kommune Budsjettmøte 07.10.2015 Vikna kommune Agenda Pensjon er sparing Budsjett 2016 Hvordan kan dere påvirke premien? Avkastning og soliditet Aktiviteter i 2016 og HMS Eventuelt Pensjon er sparing Sparing til

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter andre kvartal 2014

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter andre kvartal 2014 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter andre kvartal 2014 Regnskapspresentasjon Regnskapspresentasjonen er omarbeidet fra første kvartal 2014 som en følge av overtakelse av Oslo Forsikring AS og

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940380014 Fastsatt (Erstatter selskapsvedtekter av 26.06.2008) Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Formål og rettsstilling 3 Kapittel

Detaljer

Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2006. 11. mai 2006

Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2006. 11. mai 2006 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 26 11. mai 26 Hovedtrekk i 1. kvartal 26 Sterk resultatforbedring - verdijustert resultat i 1. kvartal 2,1 mrd kroner (,6 mrd) God avkastning, 1,5 pst bokført og 2,1

Detaljer

Storebrand. Resultat 3. kvartal 2010 27. oktober 2010. Idar Kreutzer - CEO Odd Arild Grefstad - CFO

Storebrand. Resultat 3. kvartal 2010 27. oktober 2010. Idar Kreutzer - CEO Odd Arild Grefstad - CFO Storebrand Resultat 3. kvartal 2010 27. oktober 2010 Idar Kreutzer - CEO Odd Arild Grefstad - CFO Hovedtrekk 3. kvartal 2010 RESULTAT Konsernresultat 709 mill. i 3. kvartal, 949 mill. hittil i år Gode

Detaljer

Kommunal pensjonskasse

Kommunal pensjonskasse Kommunal pensjonskasse Utgitt av Pensjonskasseforeningen 2015 DESIGN: OG Morten OMBREKNING: Hernæs, Morten 07 Media Hernæs, 07.no Media 07.no FOTO. Colourbox TRYKK: 07 Media 07.no Kommunal pensjonsordning

Detaljer

Erfaringer med ny forsikringsvirksomhetslov. Individuelle forsikringer Prising og produkter. Anvarshavende aktuar SpareBank 1 Livsforsikring

Erfaringer med ny forsikringsvirksomhetslov. Individuelle forsikringer Prising og produkter. Anvarshavende aktuar SpareBank 1 Livsforsikring Erfaringer med ny forsikringsvirksomhetslov Individuelle forsikringer Prising og produkter Seminar Den Norske Aktuarforening 13.11.08 Anvarshavende aktuar SpareBank 1 Livsforsikring Magne Nilsen Hva skal

Detaljer

Rapport per 1. kvartal Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2015 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Pensjonssparingen når nye høyder

Pensjonssparingen når nye høyder Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 23.10.2013 Pensjonssparingen når nye høyder Pensjonssparingen i Norge når nye høyder i 2013. Stadig flere oppdager at de må spare på egen hånd

Detaljer

1. halvår 2010. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. 11. august 2010

1. halvår 2010. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. 11. august 2010 1. halvår Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, adm. direktør 11. august Hovedpunkter Godt resultat fra SpareBank 1 Gruppen i 1. halvår, tross utfordrende finansmarkeder og høyt

Detaljer

Pensjonskassens virksomhet er utenfor det rammeområde som bystyret har delegert til byrådet.

Pensjonskassens virksomhet er utenfor det rammeområde som bystyret har delegert til byrådet. Byrådssak /15 Årsrapport for Bergen kommunale pensjonskasse (BKP) for 2014 GOMI ESARK-0870-201200048-154 Hva saken gjelder: Bergen kommune kan velge mellom å ha egen pensjonskasse eller å inngå avtale

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS tredje kvartal november 2015

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS tredje kvartal november 2015 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS tredje kvartal 2015 5. november 2015 Godt resultat og sterk soliditet, men svak avkastning i kvartalet etter markedsuro Konsernresultat på 141 millioner kroner,

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter fjerde kvartal 2013. Oslo, 12. februar 2014 Åmund T. Lunde, administrerende direktør

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter fjerde kvartal 2013. Oslo, 12. februar 2014 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter fjerde kvartal 2013 Oslo, 12. februar 2014 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for 2013 hovedpunkter Godt selskapsresultat: Resultat for 2013

Detaljer

Hva er en pensjonskasse. Akershus fylkeskommunale pensjonskasse 1952 -

Hva er en pensjonskasse. Akershus fylkeskommunale pensjonskasse 1952 - Hva er en pensjonskasse Akershus fylkeskommunale pensjonskasse 1952 - Akershus fylkeskommunale pensjonskasse i dag Forvaltningskapital 12 mrd. kroner 44.000 personer har rettigheter/opptjening gjennom

Detaljer

Pensjonssparingen tar av

Pensjonssparingen tar av Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 30.01.2013 Pensjonssparingen tar av Folk flest sparer mer til egen pensjon. Hos Nordea Liv økte innbetalinger til typiske individuelle pensjonsspareprodukter

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2014 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

- Brutto forpliktelse - Administrasjonsreserve - Premie for rentegaranti - Premie for forvaltning - Premie for adm. av oppsatte rettigheter

- Brutto forpliktelse - Administrasjonsreserve - Premie for rentegaranti - Premie for forvaltning - Premie for adm. av oppsatte rettigheter Beregning av engangskrav, vedlegg 2 til Overføringsavtalen Veiledningen nedenfor om beregning av engangskrav er sist revidert i september 2010. Tilsagn er gitt fra Terje Schaathun (Vital), Siri Størmer

Detaljer

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Driftsresultatet økte med 886 mill. kroner til 4.209 mill. kroner i forhold til samme periode i fjor Konsernresultatet er styrket med 109 mill.

Detaljer

Molde kommunes pensjonsseminar. Hilmar Windstad Daglig leder Molde kommunale pensjonskasse Molde, 3. november 2009

Molde kommunes pensjonsseminar. Hilmar Windstad Daglig leder Molde kommunale pensjonskasse Molde, 3. november 2009 Molde kommunes pensjonsseminar Hilmar Windstad Daglig leder Molde kommunale pensjonskasse Molde, 3. november 2009 Hvilke ordninger må en kommune forholde seg til? Statens pensjonskasse KLP fellesordning

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940380014 Fastsatt 26. juni 2008 (Erstatter selskapsvedtekter av 1.1.2008) Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Formål og rettsstilling

Detaljer

Fra kapitalkrav til soliditetsstyring

Fra kapitalkrav til soliditetsstyring Fra kapitalkrav til soliditetsstyring Sandefjord 25. april 2017 Espen Kløw 1 Agenda Formelt kapitalkrav Krav til bufferkapital Finanstilsynets forslag til nytt kapitalkrav Styring og kontroll av pensjonskassen

Detaljer

Rapport per 1. halvår (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2013 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.09.2014

Styrets beretning pr. 30.09.2014 3. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

Vedlegg sak 42/2013. Bakgrunn og informasjon om ny pensjonskasse i Helse Sør-Øst

Vedlegg sak 42/2013. Bakgrunn og informasjon om ny pensjonskasse i Helse Sør-Øst Vedlegg sak 42/2013 Bakgrunn og informasjon om ny pensjonskasse i Helse Sør-Øst 1. Bakgrunn for etablering av ny pensjonskasse i Helse Sør-Øst Spørsmålet om pensjonsleverandører ble omtalt i Ot.prp. Nr

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2011. Oslo, 12. mai 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2011. Oslo, 12. mai 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2011 Oslo, 12. mai 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Hovedpunkter fra resultatet etter første kvartal 2011 Høyt selskapsresultat

Detaljer

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF)

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) Folkehøgskolene J.nr. 148/07/Rundskriv Folkehøgskoleorganisasjonene FHSR-rundskriv 09/07 Folkehøgskolebladene Oslo

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2011. Oslo, 2. november 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2011. Oslo, 2. november 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2011 Oslo, 2. november 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Hovedpunkter fra resultatet etter tredje kvartal 2011 Selskapsresultat

Detaljer

Pensjonsanalyse for kommunene Asker, Røyken og Hurum. 10. oktober 2017

Pensjonsanalyse for kommunene Asker, Røyken og Hurum. 10. oktober 2017 Pensjonsanalyse for kommunene Asker, Røyken og Hurum 10. oktober 2017 Økonomiske faktorer i valget mellom pensjonskasse og KLP: Avkastning på pensjonsmidlene - Kan påvirkes gjennom forvaltningsstrategi

Detaljer