1. SAMMENDRAG INNLEDNING FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER REVISJONSKRITERIER/FAKTA REVISORS FUNN OG ANALYSER...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. SAMMENDRAG...2 2 INNLEDNING...5 3. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER...7 4. REVISJONSKRITERIER/FAKTA...8 5 REVISORS FUNN OG ANALYSER..."

Transkript

1 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG FORMÅL MED PROSJEKTET REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER REVISORS ANBEFALINGER INNLEDNING BAKGRUNN - HVORFOR ER DETTE PROSJEKTET VALGT? HJEMMEL OG FORMÅL BESKRIVELSE AV PROSJEKTET AVGRENSNINGER AV PROSJEKTET HØRING FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER FORMÅL PROBLEMSTILLINGER METODE REVISJONSKRITERIER/FAKTA KILDER HVORDAN SAMMENLIGNE SELSKAPENE REVISORS FUNN OG ANALYSER HITRA KOMMUNE SIN UTREDNING VED VALG AV PENSJONSORDNING ØKONOMISKE KONSEKVENSER FOR HITRA KOMMUNE VED SKIFTE AV SELSKAP ØKONOMISKE ANALYSER ERFARINGSANALYSER - KOMMUNENES VALG AV SELSKAP I ÅR VURDERING OPP MOT PROBLEMSTILLINGENE BLE VEDTAKET FATTET MED BAKGRUNN I ET GODT UTARBEIDET BESLUTNINGSGRUNNLAG? HAR SKIFTE AV LEVERANDØR FOR KOMMUNENS PENSJONSFORSIKRING SVART TIL FORVENTNINGENE? HVILKE SELSKAP SER UT TIL Å KUNNE LEVERE GODE TILBUD FOR FREMTIDEN HØRING REVISORS KONKLUSJONER REVISORS ANBEFALINGER VEDLEGG I: KILDER Orkanger, 23. desember 2001 Inge Storås Revisjonssjef Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 1 av 1

2 1. SAMMENDRAG 1.1 Formål med prosjektet Hitra kommune besluttet i kommunestyrets sak nr. 106/98 å skifte leverandør for pensjonsforsikringer. Formålet med prosjektet er å påse at riktig beslutningsgrunnlag ble fremskaffet ved valg av selskap. Vi vil også se om skifte av pensjonskasse så langt har svart til forventningene, og om de valg som er foretatt fremdeles er det beste sett i forhold til selskapenes situasjon og forventede utvikling. 1.2 Revisors vurderinger og konklusjoner På bakgrunn av selskapenes ulike anbud, og etter en vurdering av selskapenes økonomiske stilling, fant kommunen frem til det selskapet som de mente var best rustet til å gi kommunen de laveste pensjonskostnadene. De vurderinger som ble gjort samsvarer i stor grad med de revisjonskriterier vi har kommet frem til. Vi fant likevel noen få mangler ved saksutredningen. De fremtidige pensjonsforpliktelser beregnes ut fra blant arbeidstakernes kjønns- og alderssammensetning. De ansattes lønnsnivå spiller også en viktig rolle i denne sammenhengen. Mens de private selskapene gjennomfører en beregning av premiebeløpet eksplisitt for hver kommune, foretar KLP en gjennomsnittsberegning for alle sine kunder innenfor den enkelte forsikringsordning. KLP's gjennomsnittsberegning av premie vil føre til at noen kunder vil subsidiere de andre. Hitra kommune har ikke belyst denne problemstillingen godt nok i sin saksutredning. Konsekvensene for Hitra kommune ved KLP's gjennomsnittsberegning er ikke synliggjort. Aon Grieg ble benyttet som rådgiver under saksutredningen. Selskapet opererer også som megler i pensjonsmarkedet. KLP som nekter å benytte seg av forsikringsmeglere for pensjonsdelen av sin virksomhet har delvis kommet til uenighet med Aon Grieg. Dette har ført til at vi har tvilt på Aon Griegs uavhengighet under utarbeidelsen av saksinnstillingen. Vi har imidlertid ingen holdepunkter som tilsier at selskapet har opptrådt uhildet under sin rådgivning til Hitra kommune. I forbindelse med skifte av selskap, mottok Hitra kommune et positivt flytteoppgjør på kr. 2 mill. I tillegg fikk kommunen frigjort egenkapital fra KLP på kr. 1,4 mill. Vi har beregnet en total besparelse i faktisk betalt pensjonspremie på kr. 5,4 mill. Tilleggsregningen fra KLP på kr. 2,4 mill. som følge av lønns- og G-reguleringen i 2001 er også inkludert i den totale besparelsen vi har beregnet. Vi beregnet kommunens frigjøring av midler, samt faktiske besparelser i innbetalt pensjonspremie. Dette ble sammenlignet med de forventningene som fremkom i saksutredningen. Ut fra denne analysen fant vi at kommunen vil kunne spare opp til kr. 10,7 mill. kroner innen utgangen av år Den forventede besparelsen ble i saksutredningen stipulert kr. 3,1 mill. Ut fra dette, er det mye som tyder på at det å skifte fra KLP til Gjensidige NOR i høy grad har svart til forventningene. Vi gjør oppmerksom på at analysen baserer seg på budsjettall for Vi må nok se de endelige tallene og kanskje bruke et noe lengre tidsperspektiv før vi kan få en fullstendig oversikt over alle konsekvensene skiftet av pensjonsordning har fått for kommunen. Vi har heller ikke tatt høyde for bruken av premiefondet for å finne brutto pensjonspremie. Vi har i de to siste årene opplevd en nedkjøling av økonomien i de fleste av verdens markeder. Terrorhandlingene i USA den 11. september førte i tillegg til et slags panikksalg av ak- Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 2 av 2

3 sjer. Resultatet ble at aksjekursene verden over raste nedover. Selv om denne panikken ser ut til å ha lagt seg og at børsindeksene kryper opp mot det nivået de var på før 11. september, er situasjonen fremdeles usikker. Nedgangen i aksjemarkedet har ført til at alle livselskapene har opplevd et verdifall i år. Dette har igjen ført til at selskapene har måttet tære på sine reserver, noe som har svekket selskapenes aksjekapital. KLP har hatt som policy å dekke kundenes kostnader til lønns- og G-reguleringer gjennom å bruke deler av årets avkastning. Negative avkastningstall har gjort det umulig for KLP å gjennomføre dette i år. De ble derfor tvunget til å sende ut ekstraregninger til sine kunder som følge av dette. De andre selskapene har tidligere hatt en tradisjon for å dekke disse kostnadene med bruk av forrige års avkastning. Den økonomiske situasjonen for selskapene gir oss klare indikasjoner på at de ikke har handlekraft nok til å gjennomføre dette til neste år. Kundene må altså dekke disse kostnadene på egen hånd, enten gjennom økte innbetalinger, eller ved å tære på premiefondet. De økonomiske betraktningene av KLP viser at de to siste årene har vært svake for selskapet. Selskapet hadde den svakeste avkastningen i Utviklingen frem til og med 3. kvartal, 2001 har også vært dårligere i KLP enn hos de andre selskapene. Selskapets egenkapital synes å være så lav at den er på grensen til det forsvarlige. Dette har ført til at de har vært nødt til å selge seg ned i aksjer, noe som reduserer mulighetene for en større avkastning på sikt. Selskapets lave kapitaldekning øker sannsynligheten for at KLP sine kunder, som også er eiere i selskapet kan bli nødt til å bidra med frisk kapital. Selv om situasjonen ikke kan sammenlignes med KLP's utvikling, ser det ut til at også Gjensidige NOR har en noe svak bufferkapital. De har også en lavere aksjeandel enn Vital og Storebrand. Vital er det selskapet som har den største bufferkapitalen av alle selskapene per tredje kvartal. Bufferkapitalen styrker selskapets evne til å tåle negative svingninger i markedet, og dermed også selskapets evne til å ta risiko. De sitter da også med den største andelen av sin forvaltningskapital plassert i aksjer. Historien viser at plassering i aksjer innebærer en større risiko på kort sikt, men at dette gir den største avkastningen på lang sikt. Storebrand har det laveste verdifallet av alle selskapene per tredje kvartal De har imidlertid en lavere andel av forvaltningskapitalen plassert i aksjer sammenlignet med Vital. De har da også en noe lavere bufferkapital. Slik situasjonen er nå, tyder mye på at det vil være fornuftig av Hitra kommune å velge et av de tre private aktørene også for framtiden. Det er imidlertid ikke sikkert at det er Gjensidige NOR som vil være det beste selskapet. Særlig Vital, men også Storebrand ser ut til å ha de økonomiske forutsetninger som skal til for å levere et bedre tilbud enn Gjensidige NOR. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at det er urolige tider på aksjemarkedet, og at de økonomiske forutsetningene kan skifte fort. Det er derfor viktig å følge situasjonen nøye i tiden fremover. 1.3 Revisors anbefalinger Vi har belyst at nedgangen i finansmarkedet vil kunne få store konsekvenser for kommunens utgifter til den kollektive pensjonsordningen. Dette avhenger mye av det som vil skje i den nærmeste framtid. Vi vil derfor anbefale følgende: Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 3 av 3

4 Dagens situasjon i finansmarkedet er så dramatisk at kommunen bør følge godt med på de konsekvenser den nære utviklingen vil få for kommunens leverandør av pensjonsforsikringer. Hitra kommune må så tidlig som mulig kartlegge hvilke utgifter de vil kunne få som følge av neste års lønns- og G-regulering. Kommunen har vedtatt å evaluere sin kollektive pensjonsordning innen utgangen av Hvis dette innebærer en ny anbudsinnbydelse, vil vi anbefale at kommunen tar høyde for de få mangler vi fant under den siste saksutredningen. Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 4 av 4

5 2 INNLEDNING 2.1 Bakgrunn - Hvorfor er dette prosjektet valgt? I 1998 gjennomførte Hitra kommune en utredning der de så på lønnsomheten ved å skifte leverandør av pensjonsforsikring. Denne utredningen var en direkte årsak til at Hitra kommune som en av de første kommuner i landet valgte et annet selskap enn KLP som leverandør av pensjonsforsikringer. Dette ble vedtatt av kommunestyret i sak nr. 106/98. Dette vedtaket innebar at pensjonsordningen for alle ansatte, som ikke var bundet til KLP eller Statens Pensjonskasse gjennom lovverk eller tariffavtaler, ble overført fra KLP til Gjensidige NOR's pensjonskasse. Avtalen med Gjensidige NOR trådte i kraft fra og med Dette var et vedtak som sammen med tilsvarende beslutninger i andre kommuner skapte store overskrifter i media. KLP kjempet for å beholde sin posisjon som en tilnærmet enerådende leverandør av kommunale tjenestepensjonsordninger. Siden den gang har 42 1 av de 433 kommunene som ikke har egen pensjonskasse valgt pensjonsordning fra øvrige livselskap. Det har etter dette vært stor interesse for lønnsomheten av å skifte pensjonskasse. Lønnskostnadene i en kommune utgjør ca 80 % av de totale kostnadene. Den tariffestede pensjonsordningen i kommunal sektor betyr store utgifter for kommunene. Samtidig binder den opp store midler. Hitra kommune har nå benyttet Gjensidige NOR som sin pensjonskasse i snart tre år. Kontrollutvalget og revisor vil undersøke om skifte av pensjonskasse har svart til forventningene. Pensjonsforsikringsselskapene har anledning til å plassere opptil 35 % av sin kapital i aksjemarkedet. Etter en markert oppgang i økonomien i 1999, fikk vi en redusert vekst i år Den negative trenden fortsatte inn i Dette har ført til en lav avkastning for alle selskapene. Den underliggende svake økonomien, samt de tragiske terrorhandlingene på World Trade Center den 11. september gjorde sitt til at aksjemarkedet raste ytterligere i løpet av høsten. Som en konsekvens av dette følte KLP seg tvunget til å sende tilleggsregninger på til sammen 2,4 milliarder kroner til sin kunder, for å dekke kostnadene ved årets lønns- og G-regulering. Dette har ført til at mediefokuset på kommunenes pensjonsforsikring har økt betraktelig. Spørsmålet om å legge sine pensjonsforsikringer ut på anbud har etter dette blitt tatt opp til vurdering hos mange kommuner. Vi fant det derfor interessant å ta de ulike selskapenes produkter i nærmere øyesyn. Prosjektet i Hitra kommune er gjennomført av førsterevisor Morten Haugen. 2.2 Hjemmel og formål Revisjonen skal i følge kommuneloven 60 pkt. 7 og forskrift om revisjon 5 og 8 utføre forvaltningsrevisjon. Dette innebærer tilsyn med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og foreta en systematisk vurdering av bruk og forvaltning av de kommunale midler med utgangspunkt i oppgaver, ressursbruk og oppnådde resultater. Formålet med forvaltningsrevisjon er å bidra til:! Økt produktivitet, effektivitet og måloppnåelse 1 Tallene er hentet fra rapporten KLP målt mot andre pensjonstilbydere fra KLP, og viser markedsandelen pr Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 5 av 5

6 ! At kommunal virksomhet drives i samsvar med regelverk! Å skaffe fram informasjon som gir grunnlag for kommunestyrets og kontrollutvalgets tilsyn med forvaltningen 2.3 Beskrivelse av prosjektet Vi har sett på de forutsetninger som ble lagt til grunn for beslutningen om å skifte pensjonskasse. I dette ligger den administrative saksbehandlingen og informasjonen som ble fremskaffet. Vi ser også nærmere på hvor lønnsomt det hittil har vært for kommunen å velge Gjensidige NOR foran KLP som sin handelspartner. Vi vurderer enkelte trender for å forsøke å finne ut hvilke selskap som har de beste forutsetningene for å levere de rimeligste pensjonsordningene for kommunene. Rapporten forsøkes utarbeidet slik at den kan være til nytte for andre kommuner som har interesse av temaet. Ved å lese rapporten bør det kunne være mulig å danne seg et bedre bilde av hvilke beslutningsgrunnlag som bør fremskaffe ved valg av pensjonskasse. Vi har også forsøkt å synliggjøre forskjellene mellom selskapene. 2.4 Avgrensninger av prosjektet I prosjektet har vi begrenset oss til de økonomiske betraktningene som bør gjennomføres ved valg av pensjonsforsikring. Dette har vi gjort ved å se nærmere på aktørene i markedet. Pensjon handler i stor grad om fremtidige forpliktelser, og valg av leverandør er som regel langsiktig. Rammebetingelsene og selskapenes økonomi og tilbud endres over tid. Det hviler derfor en viss usikkerhet rundt de valg som blir tatt. Pensjonsforsikring kan betraktes som et komplisert område, der mange forutsetninger og variabler ligger til grunn for å beregne den fremtidige forpliktelsen. Det er derfor vanskelig å konkludere med et endelig fasitsvar på de konsekvenser som følger av de valg som blir tatt. Hitra kommune skiftet fra KLP til Gjensidige Nor fra Vi har mottatt endelige tall bare fra to år etter dette. Det kan derfor virke som om evalueringen av dette vedtaket kommer på et noe tidlig stadium. Kommunen har imidlertid vedtatt å evaluere sin avtale med Gjensidige NOR innen utgangen av Vi mener at denne rapporten kan være til hjelp for kommunen under denne prosessen. Vi forutsetter at alle selskapene leverer et pensjonsprodukt som er i tråd med hovedtariffavtalen. Vi har konsentrert oss om de økonomiske konsekvensene for kommunen. Vi har ikke vurdert de ulike produktene selskapene tilbyr de ansatte i kommunen. En mulighet er å velge å opprette en egen pensjonskasse. Vi har imidlertid ikke sett på dette som et alternativ for Hitra kommune Rapporten tar ikke for seg de administrative rutinene med blant annet innmeldinger og utmeldinger fra pensjonskassen. Vi har heller ikke evaluert kommunens oppfølging av avtalen med Gjensidige NOR. Den regnskapstekniske behandlingen av pensjonsordningen ligger også utenfor de tema vi har tatt for oss i rapporten. Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 6 av 6

7 Vi gjør oppmerksom på at våre økonomiske analyser av leverandørene for kollektive pensjonsordninger er gjennomført før selskapene har offentliggjort sine økonomiske rapporter for Høring Foreløpig rapport ble sendt rådmannen til høring den Tilbakemeldinger blir gitt i møtet med kontrollutvalget den FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER 3.1. Formål Formålet med prosjektet er å påse at riktig beslutningsgrunnlag ble fremskaffet ved valg av selskap. Vi vil også se om skifte av pensjonskasse så langt har svart til forventningene, og om de valg som er foretatt fremdeles er det beste sett i forhold til selskapenes situasjon og forventede utvikling. 3.2 Problemstillinger For å oppnå formålet har revisor brukt tre problemstillinger: Ble vedtaket fattet med bakgrunn i et godt utarbeidet beslutningsgrunnlag? Vi skal forsøke å finne ut om beslutningen om å skifte forsikringsselskap ble tatt med bakgrunn i relevante og gyldige forutsetninger, og at alle relevante og tilgjengelige momenter ble vurdert og hensyntatt i forbindelse med denne avgjørelsen Har skifte av pensjonsordning svart til forventningene? Kommunen hadde beregnet en forventet gevinst som følge av de valg som ble anbefalt. Vi har sett nærmere på om disse forventningene slo til Hvilke selskap ser ut til å kunne levere gode tilbud for fremtiden? Vi vil forsøke å finne ut hvilket selskap som har de største forutsetningene for å tilby gode pensjonsordninger og hvilket selskap som har muligheten til å levere det beste produktet for fremtiden. 3.3 Metode Som metode for datainnsamling har revisor valgt intervju og dokumentanalyse. Revisor har gjennomgått den saksutredningen som Hitra kommune utarbeidet i forkant av vedtaket om å skifte selskap. Vi har gjennomført en del telefoniske intervju med saksbehandlere i andre kommuner som vurderte sin pensjonsforsikring i år Vi har også fått oversendt dokumenter fra saksbehandlingen fra en del kommuner. Regnskaps- og nøkkeltallsanalyser fra forsikringsselskapene er også gjennomgått. I tillegg har vi vært i kontakt med Gjensidige NOR og Aon Grieg, for å avklare en del ting rundt pensjonsberegningen for år Saksbehandleren ved valg av leverandør, rådmannen, økonomisjefen og lønningssekretær i Hitra kommune har også vært kontaktet, for å høre deres syn på saken. Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 7 av 7

8 4. REVISJONSKRITERIER/FAKTA 4.1 Kilder Viser til vedlegg I 4.2 Hvordan sammenligne selskapene? For å vurdere hvilke forsikringsselskap som er de mest lønnsomme, har vi benyttet tre forskjellige innfallsvinkler. Økonomiske analyser. Pensjonspremien - kontantstrømsanalyse Erfaringsanalyser - kommunenes valg av selskap i år Økonomiske analyser I den analytiske vurderingen av selskapene har vi valgt å se på den historiske avkastningen og selskapenes soliditet. Vi har i tillegg vurdert hvilken betydning forskjellene mellom KLP og de andre selskapenes eierstruktur kan ha for valg av selskap. Forskjellen mellom selskapenes administrasjonskostnader vil også innvirke på fondenes lønnsomhet. Det er imidlertid slik at administrasjonskostnadene varierer lite mellom de ulike selskapene. Dessuten utgjør kommunenes andel av administrasjonskostnadene godt under 1 % av pensjonsgrunnlaget. Vi har derfor ikke sett nærmere på dette Historisk avkastning Den historiske avkastning kan si oss noe om selskapenes evne til å oppnå god avkastning. Når vi vurderer selskapenes historiske avkastning, tar vi for oss et nøkkeltall kjent som kapitalavkastning III, eller verdijustert avkastning. Det vil si at følgende er inkludert i beregningen av selskapenes kapitalavkastning: De totale endringer i merverdier De realiserte finansinntektene Verdiregulering av fast eiendom Soliditet Hvem som har de beste forutsetningene til å gi fremtidig avkastning på sine kapitalplasseringer avgjøres i stor grad av selskapenes risikoprofil. Bufferkapitalen, eller reservekapitalen er selskapets "frie" kapital, som de kan spise av ved dårlige tider. Reservekapitalen forteller oss derfor mye om selskapets evne til å tåle negative svingninger i avkastningen. Hvis selskapet har for lav bufferkapital, vil ikke selskapet evne å ta den risiko som kreves på kort og mellomlang sikt. Begrenset mulighet for å ta den nødvendige risiko på kort sikt vil ofte føre til en redusert avkastning på lang sikt. Hvis selskapet taper sin bufferkapital, risikerer selskapet å bli satt under offentlig administrasjon. Jfr. Lov nr. 76 om sikringsordninger for banker og offentlig administrasjon m.v. av finansinstitusjoner. I praksis vil bufferkapitalen bestå av følgende: Kjernekapital ut over det som kreves for å oppfylle gjeldende kapitaldekningskrav og solvensmarginkrav. Kapitaldekningskravet er i Lov av nr. 39 om forsikringsvirksomhet satt til 8 % Driftsresultat som ikke teller med i ansvarlig kapital Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 8 av 8

9 Tilleggsavsetninger inntil selskapets garanterte renteforpliktelse for ett år Kursreguleringsfond på eiendeler som omfattes av stresstesten Private pensjonskasser kan inkludere premiefondsmidler ut over 3 ganger årspremien, og kommunale pensjonskasser kan inkludere forsikringsteknisk overdekning Er disse reservene for små, er selskapet avhengig av å tilføre ny egenkapital (KLP) eller bygge opp fondene gjennom å holde tilbake hele eller deler av avkastningen. Stor bufferkapital gir derfor en større forutsigbarhet for netto premieinnbetalinger i de fremtidige år. Selskapenes soliditet sier oss derfor mye om hvem som har de beste økonomiske forutsetningene for best mulig netto kapitalavkastning i fremtiden Stresstest Stresstest gir oss et bilde på hvilket selskap som klarer seg best gjennom en økonomisk krise eller selskapets evne til å møte uforutsette svingninger i markedet. Kredittilsynets stresstest, som også benyttes av Aon Grieg, beregner det tap selskapet påføres ved følgende hendelser: - 30 % fall på totalindeksen ved Oslo Børs - 20 % fall i de internasjonale markedene - Renteøkning på 2 % i norske og utenlandske rentemarkeder Det verdifall som blir påført selskapet ved et slikt scenario blir vurdert i forhold til selskapets bufferkapital Eierskap Kommunene som er medlemmer i KLP står også som gjensidige eiere i selskapet. Dette betyr tilsier at KLP ved gode tider kan pløye en større andel av overskuddet tilbake til kundene. Vital og Storebrand, som er organisert som aksjeselskap, må betale ut en del av resultatet til sine eksterne eiere slik at disse får tilfredsstilt sine krav til avkastning på kapitalen. Gjensidige NOR, som også er et gjensidig selskap, mottar innskutt kapital fra morselskapet. I juni 2000 besluttet konsernstyret i Gjensidige NOR å søke myndighetene om å få omdanne Gjensidige NOR Sparebank og Gjensidige NOR Spareforsikring til aksjeselskaper, med et børsnotert holdingselskap som eier. Kommunene i KLP må ta høyde for de tap som kan komme som følge av et negativt driftsresultat i selskapet. Kommunens eierskap i KLP må derfor vurderes som en plassering av risikokapital på linje med andre finansplasseringer. Aksjeselskapene må gå til sine eksterne eiere for å innhente frisk kapital. Også Gjensidige NOR er avskåret fra muligheten til å kreve fra sine kunder å skyte inn ny egenkapital. Hvis KLP ikke tilfredsstiller kravene til en tilfredsstillende soliditet, kan selskapet måtte innhente ekstra kapitalinnskudd fra sine kommuner. I de andre selskapene er det aksjonærene som må ta støyten når reservene er brukt opp Pensjonspremien Pensjonsytelser Kommunenes pensjonsforpliktelser er en tariffestet avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Premissene i tariffavtalen vil ikke endres ved skifte av forsikringsselskap. Utgangspunktet for de ytelsene som skal forsikres på medlemmene må derfor følge den avtalen kommunen har med de ansatte. Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 9 av 9

10 Brutto pensjonspremie (Avsetning til fremtidige pensjonsforpliktelser) Årets brutto pensjonspremie er en avsetning for å kunne håndtere fremtidige utbetalinger. Hvis ytelsesberegningene eller premieprognosen viser seg å være for lav, må pensjonsforpliktelsen dekkes inn igjen ved et senere tidspunkt. Dette må skje gjennom økte premier eller innskutt kapital fra kundene (KLP). Ved for lave forsikringsmessige avsetninger i forbindelse med et erstatningstilfelle, vil differansen mellom avsetningen og den avtalefestede utbetalingen påløpe som en engangspremie. Dette fører til at kommunens kostnader kan svinge veldig fra år til år. Tariffavtalen gir kommunen en plikt til alltid å ha full fondsfinansiering av de forsikringsbare ytelsene. Kommunen kan derfor ikke med overlegg velge en dekning som forskyver premien fram i tid. Det foreligger noen forskjeller på beregningen av fremtidige ytelser, men Kredittilsynet har lagt klare føringer for hvordan disse skal beregnes. For å finne ut om et skifte av selskap har tilfredsstilt kommunens forventninger har vi sammenlignet kommunens inn- og utbetalinger i ettertid mot den estimerte besparelsen slik den var presentert i saksutredningen Forskjeller mellom KLP og de private selskapene i beregning av premie Forsikringsselskapene beregner den årlige pensjonspremien ut fra blant annet de ansattes alderssammensetning, sannsynlig uttak av AFP-ordningen, de ansattes kjønnssammensetning og uføreandel, samt antall menn som er medlem av pensjonsordningen før , og som etterlater seg en enke. De ansattes lønnsnivå og opptjeningstid spiller også inn ved fastsettelsen av den årlige pensjonspremien. Det finnes også enkelte grupper av arbeidstakere som har en særaldersgrense som ligger under den vanlige aldersgrensen på 70 år. KLP har en annen måte å beregne pensjonspremien på enn de private selskapene. Mens de private selskapene beregner pensjonsfondet og premiebeløpet eksplisitt for hver arbeidsgiver, foretar KLP en gjennomsnittsberegning og en utjamningsordning for hver enkelt forsikringsordning. Det vil si at KLP's kunder må betale en premie som er beregnet ut fra et gjennomsnitt av KLP's kundegruppe. KLP budsjetterer årets avkastning og beregner deretter årets netto premie ut fra dette. KLP's beregningsmåte gjør det til et faktum at kommuner med unge ansatte, mange menn, høy pensjonsalder og lavt lønnsnivå vil kunne subsidiere andre kommuner og fylkeskommuner som er med på fellesordningen i KLP. Mens de kommuner som er kunder hos et privat livselskap har blitt belastet for sitt faktiske AFP-uttak, har KLP en utjamningsordning også her. I KLP blir altså kostnadene ved det totale AFP-uttaket belastet medlemmene med den samme premiesats hos alle. Dette subsidierer kommuner med høyt AFP uttak. Denne utjamningsordningen er imidlertid gjort frivillig fra , slik at kommunene som er medlemmer i KLP kan melde seg ut av ordningen hvis de ønsker det. Kundene hos de private selskapene kan på sin side melde seg inn i ordningen hvis de finner dette hensiktsmessig. De kommunale arbeidstakerorganisasjonene har stemnet kommunene som har gått ut av KLP for retten. Arbeidstagerorganisasjonene mener at de private selskapene er alders- og kjønnsdiskriminerende. De mener også at de har for lite dekning, og at de bryter tariffavtalen ved ikke å gi rett til overføring av pensjonsavtalen til staten. Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 10 av 10

11 Rettssaken for de 11 kommunene som hadde skiftet selskap pr er berammet i Arbeidsretten til midten av april neste år. Kommunene som har skiftet selskap påstår på sin side at en binding av kommunene til KLP strider mot Eu's konkurranselovgivning. Dette skal behandles av Efta-domstolen den 30. oktober i år Oppsummering Kommunene garanterer selv for fremtidige pensjonsforpliktelser. De ansattes pensjonsavtaler er lik uansett hvilket selskap som velges. Den årlige pensjonspremien bør derfor regnes som langsiktig sparing som skal gi tilstrekkelige midler til å dekke de fremtidige pensjonsforpliktelsene. KLP's fellesordning er med på å fordele kostnadene hos kundene. Dette resulterer i en subsidiering av kunder med for eksempel høyt lønnsnivå, lav alder og et høyt antall menn Erfaringsanalyser - kommunenes valg av selskap i år Undersøkelser av andre kommuners valg av pensjonsordninger kan gi oss en pekepinn på hva som vil være det gunstigste valg av selskap. Vi har gjennom undersøkelser og intervju av kommuner som vurderte sine pensjonsforsikringer i fjor forsøkt å finne ut av deres valg og de årsaker som ligger bak disse. Vi har også forsøkt å finne ut av meglernes innvirkning på kommunenes avgjørelser. 5 REVISORS FUNN OG ANALYSER 5.1 Hitra kommune sin utredning ved valg av pensjonsordning Vi vil i dette kapitlet gi et referat av administrasjonens utredning til kommunestyrets sak nr. 106/98, Valg av pensjonsforsikringsselskap. Ut fra saksframlegget har vi forsøkt å finne ut hva kommunen har lagt mest vekt på ved valg av selskap. I saksinnstillingen ble det satt fokus på følgende: Årspremie Avkastning Stresstest Nødvendig innskudd som følge av et eventuelt skifte av selskap Service Til å hjelpe seg med saksutredningen ble det i F-sak 204/97 vedtatt å engasjere Grieg Insurance KS, nå Aon Grieg AS som ekstern rådgiver. Aon Grieg er nå engasjert som megler for Hitra kommunes pensjonsforsikringer i Gjensidige NOR. Det ble innhentet tilbud fra Gjensidige NOR, Vår Bank Og Forsikring, Storebrand, Vital, KLP. Vital leverte ikke inn tilbud innen fristens utløp. Storebrand ble forkastet på et tidlig tidspunkt i prosessen, og ble ikke inngående vurdert. Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 11 av 11

12 Med de forutsetningene kommunen la til grunn i sin saksutredning, skulle de etter egen oppfatning komme ut med en økonomisk gevinst som følgende: Spart premie i Nødvendig overgangssum ved skifte Nødvendig "overgangssum" Tilbakeført egenkapital fra KLP som følge av skifte Netto i % Lønns og G-regulering i Netto kontantstrøm i Årlig besparelse - påfølgende år De besparelsene på som kommunen fant å kunne oppnå ved å skifte selskap fra KLP til Gjensidige NOR skyldes utelukkende forskjellen i tilbakeføringen av overskudd til sine kunder. KLP's dårlige soliditet har skapt en forventning av at selskapet i fremtiden vil måtte avsette sin avkastning for å bygge opp sine fonds. Besparelsen på 1,5 mill. forutsetter en avkastning på 7 %. Det ble også utført en stresstest som er i tråd med den forklaring vi har gitt i punkt I denne testen kom Gjensidige NOR best ut foran Storebrand og Vår. KLP kom dårligst ut i denne beregningen som Aon Grieg gjennomførte for Hitra kommune. Kommunen betegner KLP's service overfor kundene som upåklagelig. Kommunen hadde få referanser på de andre selskapene. De få tilbakemeldinger kommunen har mottatt virker imidlertid tilfredsstillende. Det var de økonomiske kriteriene som lå til grunn for vurderingen av pensjonsordningen. Disse ble da også vektlagt mest ved valg av selskap Meglerens rolle Hitra kommune har engasjert Aon Grieg AS som sin forsikringsmegler. I henhold til avtalen omfatter dette uavhengig rådgivning og oppfølging innen området offentlig pensjon. Dette innebærer at Aon Grieg vil opptre på kommunens vegne der kommunen finner det hensiktsmessig. Aon Grieg AS sitt vederlag for disse tjenestene er inkludert i forsikringspremien og betales av Gjensidige NOR i form av provisjon. I år 2000 registrerte kredittilsynet 44 forsikringsmeglere. Det har ikke lyktes oss å finne ut hvor mange av disse som har spesialisert seg på livs- og pensjonsforsikring, men i følge Kredittilsynets statistikker utgjør liv- og pensjon 17 % av meglernes totale provisjonsinntekter. De norske forsikringsaktørene meglet i år 2000 et samlet premiebeløp på 9,5 mrd. kroner. 31,5 % av dette gjaldt premiebeløp for liv og pensjonsforsikring. De seks største aktørene i bransjen meglet i fjor ca 70 % av totalt premiebeløp. 5.2 Økonomiske konsekvenser for Hitra kommune ved skifte av selskap Vi ser på de faktiske og budsjetterte utbetalingene for Hitra kommune i tidsperioden fra til Disse tallene sammenlignes med hva de tilsvarende utbetalingene ville ha vært hvis Hitra kommune fortsatt hadde vært kunde hos KLP. Tallene er hentet med hjelp fra Trond Haugan i Aon Grieg. Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 12 av 12

KLP målt mot andre pensjonstilbydere 2009. - med informasjon om pensjonsreformen

KLP målt mot andre pensjonstilbydere 2009. - med informasjon om pensjonsreformen KLP målt mot andre pensjonstilbydere 2009 - med informasjon om pensjonsreformen Innhold 1 Organisering av pensjonsordning 6 2. Pensjon er sparing 7 3. Forsikringsvirksomhetsloven 8 4. Premien 10 5. 5.1

Detaljer

Når pensjons- leverandør skal vurderes. - sentrale kriterier - aktuelle nøkkeltall - pensjon er sparing - pensjonsreformen

Når pensjons- leverandør skal vurderes. - sentrale kriterier - aktuelle nøkkeltall - pensjon er sparing - pensjonsreformen Når pensjons- leverandør skal vurderes - sentrale kriterier - aktuelle nøkkeltall - pensjon er sparing - pensjonsreformen Mai, 2014 Innhold 1. Oppsummering av leverandørsammenligningen 8 2. Bakgrunn 12

Detaljer

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 FORORD Actecan har på oppdrag for Pensjonskontoret gjennomført en analyse av om de tre livselskapene KLP, Storebrand

Detaljer

Saksframlegg. Pensjonsordning for ansatte i Søgne kommune - valg av leverandør

Saksframlegg. Pensjonsordning for ansatte i Søgne kommune - valg av leverandør Søgne kommune Arkiv: 570 Saksmappe: 2013/1588-33594/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 21.10.2013 Saksframlegg Pensjonsordning for ansatte i Søgne kommune - valg av leverandør Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 Prosjektnr. 2011004 Rapport 2011 1 Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning?

Detaljer

Uttalelse fra fagforeningene i Levanger og Verdal kommune om tilrådning angående valg av pensjonsleverandør.

Uttalelse fra fagforeningene i Levanger og Verdal kommune om tilrådning angående valg av pensjonsleverandør. Uttalelse fra fagforeningene i Levanger og Verdal kommune om tilrådning angående valg av pensjonsleverandør. 1. Dagens pensjonsordning Kommunal pensjonsordning er et meget omfattende og spesielt fagområde.

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet

Møteinnkalling for Formannskapet Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: Møtested: Møtetid: 28.11.212 Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Kl. 15: Forfall meldes til politisk sekretariat til postmottak@notteroy.kommune.no

Detaljer

Vedlegg: 1. Uttale fra Fagforbundet og Delta av 07.01.2010 2. Uttale fra Fagforbundet og Delta av 05.02.2010

Vedlegg: 1. Uttale fra Fagforbundet og Delta av 07.01.2010 2. Uttale fra Fagforbundet og Delta av 05.02.2010 Ark.: 570 Lnr.: 9490/09 Arkivsaksnr.: 09/644-6 Saksbehandler: Marit Bråten Homb KJØP AV TJENESTEPENSJON - ANBUDSPROSESS Vedlegg: 1. Uttale fra Fagforbundet og Delta av 07.01.2010 2. Uttale fra Fagforbundet

Detaljer

PENSJONSORDNINGEN FOR APOTEKVIRKSOMHET

PENSJONSORDNINGEN FOR APOTEKVIRKSOMHET PENSJONSORDNINGEN FOR APOTEKVIRKSOMHET ÅRSRAPPORT 2014 KAPITTEL 1 Innhold Leder 3 Om pensjonsordningen 4 Pensjonssystemet i Norge 6 Dette tilbyr pensjonsordningen 9 Pensjonsforpliktelser 11 Kapitalforvaltning

Detaljer

Grunnlagsrente og soliditet i norske livsforsikringsselskap

Grunnlagsrente og soliditet i norske livsforsikringsselskap NFT 1/2004 Grunnlagsrente og soliditet i norske livsforsikringsselskap av Hanne Myre I Norge ble maksimal grunnlagsrente for nye livsforsikringskontrakter satt ned til 3 prosent allerede i 1993. Fra og

Detaljer

Innledning 3. Om pensjonsordningen 4. Tema: Pensjonssystemet 6. Dette tilbyr pensjonsordningen 9. Pensjonsforpliktelser 11. Kapitalforvaltning 12

Innledning 3. Om pensjonsordningen 4. Tema: Pensjonssystemet 6. Dette tilbyr pensjonsordningen 9. Pensjonsforpliktelser 11. Kapitalforvaltning 12 Årsrapport 2013 2 Pensjonsordningen for apotekvirksomhet Årsrapport 2013 Pensjonsordningen for apotekvirksomhet Årsrapport 2013 3 Innhold Innledning Innledning 3 Pensjonsordningen for apotekvirksomhet

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV FINANSFORVALTNING

FORVALTNINGSREVISJON AV FINANSFORVALTNING FORVALTNINGSREVISJON AV FINANSFORVALTNING STAVANGER KOMMUNE MAI 2012 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk

Detaljer

Årsrapport 2007 Oslo Pensjonsforsikring AS

Årsrapport 2007 Oslo Pensjonsforsikring AS Årsrapport 2007 Bilder brukt i årsrapporten er fra bankbygg i Kirkegata 18 og Kongens gate 18/20. Dette er to av totalt 18 eiendommer Oslo Pensjonsforsikring kjøpte av DnBNOR i desember 2007. Eiendomsverdien

Detaljer

KORTVERSJON AV PENSJONSVEILEDER

KORTVERSJON AV PENSJONSVEILEDER KOSTNADER EVALUERING ANBUD PLANLEGGING SPARING KORTVERSJON AV PENSJONSVEILEDER 2012 Avgjørende faktorer ved vurdering og innkjøp av kommunal tjenestepensjon INNKJØPROSESSEN TJENESTEPENSJONSORDNINGEN Forord

Detaljer

ABCD. Vurdering av. Haugesund kommunes. beslutningsprosesser og vedtak i. Terrasaken

ABCD. Vurdering av. Haugesund kommunes. beslutningsprosesser og vedtak i. Terrasaken ABCD Vurdering av Haugesund kommunes beslutningsprosesser og vedtak i Terrasaken Forord KPMG har etter oppdrag fra kontrollutvalget i Haugesund kommune gjennomført en vurdering av kommunens behandlingsprosesser

Detaljer

Pensjonsanalyse. for

Pensjonsanalyse. for Pensjonsanalyse for Versjon 1.3 2. februar 2015 Gabler AS Postboks 1818 Vika, 0123 Oslo Tlf: (+47) 24 13 07 00 NO 950 842 393 MVA www.gabler.no 1 2 Innholdsfortegnelse: 1 Innledning... 4 2 Oppsummering...

Detaljer

KORTVERSJON AV PENSJONSVEILEDER

KORTVERSJON AV PENSJONSVEILEDER KOSTNADER EVALUERING ANBUD PLANLEGGING SPARING KORTVERSJON AV PENSJONSVEILEDER 2011 Avgjørende faktorer ved vurdering og innkjøp av kommunal tjenestepensjon INNKJØPROSESSEN TJENESTEPENSJONSORDNINGEN Forord

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 10.12.2002 Tidspunkt: 12:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

Årsrapport 2013 Oslo Pensjonsforsikring

Årsrapport 2013 Oslo Pensjonsforsikring Årsrapport 2013 Oslo Pensjonsforsikring Foto: Olav Heggø (fotovisjon.no), Scanpix Innhold Vår historie 5 Nøkkeltall 5 Direktøren har ordet 6 Årsberetning 9 Selskapets virksomhet og resultat 9 Kunderesultat

Detaljer

PENSJONSVEILEDER. 2015 kommunal tjenestepensjon

PENSJONSVEILEDER. 2015 kommunal tjenestepensjon PENSJONSVEILEDER 2015 kommunal tjenestepensjon FORORD Pensjonsveilederen utgis for tiende år på rad. I årets utgave er enkelte kapitler utvidet, slått sammen eller er nye. De anskaffelsesrettslige forhold

Detaljer

PENSJONSVEILEDER. kommunal tjenestepensjon

PENSJONSVEILEDER. kommunal tjenestepensjon PENSJONSVEILEDER 2015 kommunal tjenestepensjon MILJØMERKET 241 TRYKKERI 716 Pensjonskontoret Postboks 1466 Vika 0116 Oslo Besøksadresse: Haakon VIIs gate 9 E-post: post@pensjonskontoret.no Telefon: 24

Detaljer

Oslo Pensjonistforsikring Pensjonsforsikring Årsrapport 2010 11

Oslo Pensjonistforsikring Pensjonsforsikring Årsrapport 2010 11 Et godt år for Oslo Pensjonsforsikring Oslo Pensjonsforsikring AS (OPF) hadde et godt år i 2010. Resultatet var 424 millioner kroner (371 millioner kroner i 2009). Fremgangen skyldes høyere inntekter fra

Detaljer

Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør Øst og består av blant annet Aker sykehus, Ullevål sykehus, Rikshospitalet og Radiumhospitalet.

Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør Øst og består av blant annet Aker sykehus, Ullevål sykehus, Rikshospitalet og Radiumhospitalet. Vurdering av investeringsvalg for pensjonsmidler 1. Pensjonsordninger ved Oslo universitetssykehus HF Pensjonsordningene for de ansatte i helseforetakene er i dag dels lovfestet og dels tariffestet. Vedtektene

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2008/13397 Dokumentnr.: 14 Løpenr.: 24456/2010 Klassering: 570 Saksbehandler: Egil Olsen

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2008/13397 Dokumentnr.: 14 Løpenr.: 24456/2010 Klassering: 570 Saksbehandler: Egil Olsen FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2008/13397 Dokumentnr.: 14 Løpenr.: 24456/2010 Klassering: 570 Saksbehandler: Egil Olsen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Administrasjonsutvalget 16.03.2010 Formannskapet

Detaljer

Årsrapport 2010 Oslo Pensjonsforsikring

Årsrapport 2010 Oslo Pensjonsforsikring Årsrapport 2010 Oslo Pensjonsforsikring Bildebruk OPF har forvaltet verdier til folk i over 100 år. Pensjonsordningene i OPF omfatter 28 000 yrkesaktive, 25 000 pensjonister og 58 000 fratrådte, til sammen

Detaljer

Trondheim kommunale pensjonskasse. Årsrapport 2013

Trondheim kommunale pensjonskasse. Årsrapport 2013 Trondheim kommunale pensjonskasse Årsrapport 213 Med langsiktig perspektiv og offensive holdninger inn i en ny periode 1-årsjubileumsåret 213 er historie, og pensjonskassens styre og administrasjon retter

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Møte nr. 6/2013 MØTEINNKALLING Formannskapet Formannskapet holder møte den onsdag den 13.11.2013 kl 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer

Detaljer

Konkurranseutsetting av offentlige tjenester

Konkurranseutsetting av offentlige tjenester Konkurranseutsetting av offentlige tjenester Delrapport Konsekvenser for de ansattes pensjonsordninger Utarbeidet for Arbeidsdepartementet 20. desember 2013 Oslo Economics Report number 2013-30 Project

Detaljer

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Rapport 5-2014 2014-561/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll i Ikomm AS som er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i kommunene

Detaljer

HVILKE SPAREFORMER ER MEST BRUKT AV HUSHOLDNINGER I NORGE OG HVORFOR VELGER VI DE?

HVILKE SPAREFORMER ER MEST BRUKT AV HUSHOLDNINGER I NORGE OG HVORFOR VELGER VI DE? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2006 Utredning i fordypningsområdet: Finansiering og finansiell økonomi Veileder: Knut Heen HVILKE SPAREFORMER ER MEST BRUKT AV HUSHOLDNINGER I NORGE OG HVORFOR VELGER

Detaljer