MIDLERTIDIG INNERETNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MIDLERTIDIG INNERETNING"

Transkript

1 Advokat Bjørn Nicolaisen Advokat Olejan Halvorsen Advokat Lars Baklund Advokat Trond Martinussen Advokat Terje Skåland Advokat Hilde Larmerd Advokat Kitt Moss Søreen Advjlm. Ole Spere Advjlm. Margretbe Fran MIDLERTIDIG INNERETNING TIL NEDRE ROMERIKE TINGRETT I K. BO NR KON-NERO NOTAR NYBYGG KIRKVEIEN AS - DETS KONKURSBO Olavsgaard Kontorsenter, Skjetten Telefon: (+47) Telefax: (+47) Bærumsveien , Bekkestua Telefon: (+47) Telefax: (+47) Storgata 3, Jessheim Telefon: (+47) Telefax: (+47) Felles postadresse: Hvamstubben 17, N-2013 SKJETIEN firmapostqjadvokatfrmaet-nicolaisen.no. ww.advokatfrmaet-nicolaisen.no Klientkonto Drifskonto Org.nr.: MVA

2 2 INNHOLDSFORTEGNELSE I ADRESSA TER FOR INNBERETNINGEN... 4 II IDENTIFIKASJON A V HVEM SAKEN GJELDER NA VN FORRETNINGSSTED ORGANISASJONSNUMMER BRANSJE KONSERN FILIALER I A VDELINGER TIDLIGERE NA VN III K 0 NKURS EN TINGRETT, KJENNELSESDA TO OG KLOKKESLETT GRUNLAG FRISTDAG FORDRINGSFRIST SKIFTESAMLINGER IV B 0 BESTYRELSEN BOSTYRER BOREVISOR KREDITORUTV ALG V NÆRMERE OM KONKURSDEBITOR STIFTELSE OG REGISTRERINGSDA TO AKSJEKAPITAL VED STIFTELSEN OG VED KONKURSÂPNING EIERE A V MER EN 20 % A V AKSJENE DE SISTE TO ÂR SELSKAPETS LEDELSE REVISOR REGNSKAPSF0RER LEDELSENS ENGASJEMENT I ANDRE VIRKSOMHETER I SELSKAPER... 8 VI KONKURSDEBITORS ØKONOMISKE NÆRINGSVIRKSOMHET OVERSIKT OVER VIRKSOMHETEN LOKALER ANSA TTE REGNSKAP OG REGNSKAPSF0RSEL VIRKSOMHETEN PER KONKURSÂPNINGSTlDSPUNKTET OPPFYLLELSE A V FORMELLE KRA V ETTER FORET AKS- OG SELSKAPSLOVGIVNING, NÆRINGS- OG REGISTRERINGSLOVGIVNING MV MULIGE KONKURSÂRSAKER VII BOETS STILLING OG STATUS BOETS AKTIV A OMST0TELIGE DISPOSISJONER VIRKSOMHET ETTER KONKURSÂPNING SALG

3 3 5. BOETS P ASSIV A VIII KRD ITO RENES STILLING DEKNINGSUTSIKTER FORDRINGSPR0VELSE UNNLA TT PR0VING IX STRAFFBARE FO RH OLD X KARANTENEBETINGENDE FORHOLD XI PERSPEKTIV, UTFØRT BOBEHANDLING, FREMDRIFTSPLAN DEN INLEDENDE BOBEHANDLING Vedlegg 1: Vedlegg 2: Registreringsforretning. Kopi forsikring.

4 4 I ADRESSATER FOR INNBERETNINGEN Nærværende innberetning fremlegges for Nedre Romerike tingrett i forbindelse med avholdelsen av første skiftesamling i boet 8. januar 2009 kl Den vii deretter bli sendt i kopi til: Selskapets kjente kreditorer etter hvert som de melder sine krav i boet. For øvrig vises til pkt. VIII 3, der konkurslovens 156 påberopes av konkursboet. Skatt 0st Skatteoppkreveren I kommunekassereren i Skedsmo NA V Skedsmo (Trygdekontoret) Selskapets styreleder v/pål S. Espås Konkursregisteret, Brønnøysund. Kreditorutvalget Kredi ttilsynet II IDENTIFIKASJON A V HVEM SAKEN GJELDER 1. N avn Det konkursrammede selskapets navn er Notar Nybygg Kirkeveien AS. 2. Forretningssted Selskapets registrerte forretningsadresse er lembanegata 8, 2004 Lilestrøm. 3. Organisasjonsnummer Selskapets organisasjonsnummer er Bransje Selskapets vedtektsgitte formål er eiendomsutvikling samt virksomhet som står forbindelse med dette 5. Konsern la. Morselskap er Kirkeveien Holding AS. Selskapet var franchisetager i Notar kjeden. Franchisegiver var Ekko Eiendom AS (under konkursbehandling - konkurs åpnet ). Selskapet brukte i tilegg visse fellestjenesterlstøttefusjoner (eks. IT og regnskap) via selskaper under Ekko Drift AS (under konkursbehandling - konkurs åpnet ). IT løsninger ble levert av selskapet Ekko IT AS (under konkursbehandling

5 5 - konkurs åpnet ) og regnskapstjenester ble levert av selskapet Focus 0konomi AS (under konkursbehandling - konkurs åpnet ). 6. Filaler I avdelinger Selskapet hadde ingen slike. 7. Tidligere navn Intet å bemerke. III KONKURSEN 1. Tingrett, kjennelsesdato og klokkeslett Notar Nybygg Kirkeveien AS ble tatt under behandling som konkursbo ved Nedre Romerike tingretts kjennelse av Kjennelsen ble avsagt ki Grunnlag Grulaget for konkursåpning var oppbudsbegjæring avo fra Notar Nybygg Kirkeveien AS ved prosessfullmektig Advokat Peter Simonsen. Retten la de i oppbudsbegjæringen framlagte opplysninger til grunn og fant at vilkårene for å ta oppbudsbegjæringen til følge var tilstede. Ut fra de framlagte opplysninger, overstiger passiva aktiva, selskapet er ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller og betalingsvanskene er ikke av forbigående art. Vilkårene for konkursåpning etter konkursloven 60, jf. 61, 62 og 66 er tilstede. 3. Fristdag Fristdag ihht deknl. 1-2 er Fordringsfrist F ordringer i boet må ihht. konkurskungjøringen meldes til bostyrer innen Fristen er ikke preklusiv, jfr. konkurslovens 78, første ledd il 4 og samme lovs 109. Bostyrer har ikke mottatt kreditorliste ved begynnelsen av bobehandlingen. Kreditorer vii således bli varslet etter hvert som de blir kjent. 5. Skiftesamlinger Første skiftesamling i boet blir avholdt ved Nedre Romerike tingrett, Tinghuset, Jonas Liesgt 20,2000 Lillestrøm den 8. januar 2009 kl

6 6 Iht. konkurskungjøringen skal følgende saker da behandles: 1. Foreløpig orientering om boet. 2. Oppnevning av evt. kreditorutvalg og borevisor. 3. Om bobehandlingen skal innstilles, jfr. konkurslovens Eventuelt Ytterligere skiftesamlinger vii normalt ikke bli avholdt uten at det begjæres eller finnes påkevet. iv BOBESTYRELSEN 1. Bostyrer Som bostyrer ble oppnevnt: Advokat Lars Baklund Advokatfirmaet Nicolaisen & Co ANS Olavsgaard Kontorsenter 2013 Skjetten Telefon: Telefax: Borevisor Det foreslås ikke oppnevnt borevisor. Boet er relativt oversiktlig, eventuelt begrenset med midler i boet og kreditorutvalget utfører oppgavene i konkurslovens 90 (2) il Kreditorutvalg Til kreditorutvalg foreslås oppnevnt Pål Christian Linnerud, ansatt hos Skatt 0st. Utvalgsmedlemmet har på forespørsel sagt seg villig og habil til å påta seg vervet, og er innforstått blant annet med koi1urslovens 83 (3) om at vervet påtas uten godtgjørelse. V NÆRMERE OM KONKURSDEBITOR 1. Stiftelse og registreringsdato Selskapet ble stiftet den Selskapet ble første gang registrert F oretaksregisteret den Aksjekapital ved stiftelsen og ved konkursåpning Selskapets aksjekapital var ved stiftelsen kr ,-. Aksjekapitalen var fordelt på 200 aksjer á kr 1 000,-. Aksjekapitalen er innbetalt.

7 Advokatfinnaet Nicolaisen & Co ANS 7 3. Eiere av mer en 20 % av aksjene de siste to år Aksjefordelingen per i dag er opplyst som følgende: Kirkeveien Holding AS 100 % Ihht. oppbudsbegjæringen er Kirkeveien Holding AS igjen eid av Ingunn Iselinn Husebø og Ekko Eiendom AS. Ekko Eiendom AS er under konkursbehandling. 4. Selskapets led else Selskapets styre pr konkursåpningstidspunktet besto ihht. registerutskrift fra Brønnøysundregistrene av følgende personer: Styreleder: Ingen Styremedlemmer: Ingen Daglig leder: Kjetil Bergersen Åsmoen Jessheim Erlend Sørlie har opplyst at han reelt sett var daglig leder av virksomheten fra og fram til konkursåpningen. Ihht. Oppbudsbegjæring hadde selskapet følgende styre pr konkursåpningstidspunktet: Styreleder: Pål S. Espås Bratsbergveien Trondheim Personnr Styremedlem: Ingen Varamedlem: Ole Jørgen Schei Jørgen Hegstads vei Trondheim Personnr. Selskapets tidligere ledelse: Styreleder: Morten Kristoffer Myrslo Andersen Asgeir Sæther

8 8 Styremedlemmer: Ole Johnny Paulsen Pål Sivert Espås Ronny Pedersen Morten Kristoffer Myrslo Andersen Ola Emil Heggset Daglig leder: Ole Johny Paulsen Revisor Som selskapets revisor har fungert: Price Waterhouse Coopers AS Dronning Eufemias gate Oslo Org.nr: Revisor har fratrådt Det er avgitt revisjonsberetning t.o.m. regnskapsåret Regnskapsfører Selskapets regnskapsførsel har vært ivaretatt av: Focus 0konomi AS Bygdø Allé Oslo Org. nr Focus økonomi AS er under konkursbehandling. 7. Ledelsens engasjement i andre virksomheter I selskaper Daglig leder Kjetil Bergersen Daglig leder i Kirkeveien Holding AS VI KONKURSDEBITORS ØKONOMISKE NÆRINGSVIRKSOMHET 1. Oversikt over virksomheten Selskapet har etter det som opplyses fra selskapets daglig leder drevet med salg av nybygg, herunder større nybyggprosjekter. Selskapet hadde for tiden 4 større byggeprosjekter, hhv Elveparken, Vestparken, Vakås og Vardefjellet. Det har vært drift i selskapet fram til konkursåpning. 2. Lokaler Selskapet leide på konkursåpningstidspunktet lokaler i Jenbanegt.8, 2004 Lillestrøm. Utleier var Paragraf Eiendom AS. Bostyrer har meddelt utleier at boet ikke trer inn i

9 9 leieavtalen etter dekningsloven 7-10 og at boet har abandonert eiendeler på eiendommen etter konkursloven 117 b. Bostyrer bemerker at leiesummen (tall for 2007) kr per år, synes høy. Det er fra daglig leder opplyst å gjelde ca 100 m2 kontorlokaler med tilegg av fellesarealer. Ut fra de rene kontorlokalene gir dette en pris på ca kr 5 800,- per m2, noe som etter bostyrers vurdering er betydelig over gjennomsnittlig pris i Lillestrøm markedet for øvrig. Det vises til sammenligning til Notar Nybygg AS leiekontrakt for 300 m2 i Kirkeveien 159 i Oslo inngått med Rosenvinge AS i 2003 med årlig leie kr ,- eller ca kr per m2. Som det fremgår hadde selskapet tidligere forretningsadresse i Kirkeveien i Oslo før det flytet til Lillestrøm, jf selskapets navn. 3. Ansatte Etter opplysninger fra daglig leder, hadde selskapet ved konkursåpningen 7 ansatte inklusive styreleder som var ansatt som daglig leder Det er innentet arbeidsgiveropplysninger fra NA V og det fremkommer her 5 ansatte. Bostyrer har for ordens skyld meddelt oppsigelse til samtlige på ordinær måte. Bostyrer har etter dette iverksatt lønnskravsbehandling overfor 7 ansatte for å avklare eventuelle lønnskrav og krav på feriepenger. 4. Regnskap og regnskapsførsel 4.1 Regnskapsføringen Som nevnt ovenfor har regnskapene vært ført av Focus 0konomi AS (konkurs). Focus 0konomi AS var 100 % datterselskap til Ekko Eiendom AS (konkurs). Etter det opplyste var selskapene i Notar kjeden pålagt å bruke økonomi tjenesten til Focus 0konomi AS og man betalte separat vederlagjor tjenestene. Daglig leder opplyser at årsaken til manglende årsregnskap for 2007 var manglende oppfølgning og utførelse fra Focus 0konomi AS. Det bemerkes også dårlig/manglende regnskapsrapportering per måned for 2. halvår av Bostyrer har mottatt resultat og balanseoppstiling per Videre er det tatt beslag i regnskapsmateriale og bilag for 2006, 2007 og Det har vært problematisk å få tak i regnskapsmateriale grunnet konkursen i Focus. Bostyrer i Focus 0konomi AS abandonerte løsøre og regnskapsmateriale per , og det ble således noe arbeid med å finne en praktisk løsning for å få hentet ut regnskapene. I tillegg arbeides det fremdeles med å få kjørt ut hovedbok for selskapet fra regnskapsførers systemer. Det må her betales noe vederlag til ekstem konsulent for dette arbeidet. Det vii kunne være vanskelig for bostyrer å uttale noe mer eksakt omkring regnskapene eller spesielle transaksjoner før slik hovedbok foreligger.

10 Ársregnskap Godkjent årsregnskap for 2005 og 2006 er innsendt. Det er ikke sendt inn årsregnskap for regnskapsåret De fremlagte årsregnskap for 2005, 2006 og foreløpige tall for 2007 og pr viser følgende: Driftsintekter ,87 Driftskostnader ,41 Driftsresultat ,97 Resultat før skatt ,97 Omløpsmidler ,00 Anleggsmidler ,71 Kortsiktig gjeld ,01 Langsiktig gjeld ,26 Egenkapital Øvrige økonomisk informasjon - styringsdata Det foreligger feilkontoføringer i de foreløpige tall for 2008 som gir enkelte differanser. Daglig leder har opplyst at reell egenkapital er mindre pga at størrelsen på forskutterte renter på driftskontoen ikke er klarert. Forklaringen på at omløpsmidler i 2008 tallene er vesentlig høyere enn årene før, er at posten inkluderer klientmidler og meglerprovisjon, jf. motpost kortsiktig gjeld. Forholdet er bemerket i oppbudsbegjæringen. Daglig leder har opplyst at det ikke ble ført prosjektregnskaper. Han opplyste at dette ikke var praktisk og ikke ville gi bedre økonomi styring. Daglig leder opplyser at det skal foreligge betydelige "intern" transaksjoner mellom:. De forskjellige Notar eiendomsmegling selskapene, og. Mellom selskapet og Ekko Eiendom AS samt datterselskapene til Ekko Eiendom AS som leverte støttefunksjoner Regnskapspostering - "oppussing leid bygg" I selskapet balanse per november 2008 er det aktivert en eiende1 med kr ,- (uten fradrag for avskrivninger) merket "oppussing av leid bygg". Posten er i alle fall aktivert før Bostyrer vii eventuelt undersøke forholdet nærmere.

11 Intern transaksioner Det fremgår av selskapets balanse per november 2008 at det skal foreligge intern gjeld/intern leverandørgjeld på til sammen ca kr 2,3 mill. Videre fremgår interne fordringer med ca kr ,-. 5. Virksomheten per konkursåpningstidspunktet Selskapet hadde full drift per konkursåpningstidspunktet. 6. Oppfyllelse av formelle krav etter foretaks- og selskapslovgivning, nærings- og registreringslovgivning mv. Selskapet oppfylte ikke vilkårene til økonomi etter eiendomsmeglingsloven 2-6. Det må kune antas at brudd på vilkårene inntraff ca per mai 2008, jf bostyrers redegjørelse i pkt Mulige konkursårsaker Det ble åpnet konkurs i selskapet som følge av oppbudsbegjæring. Daglig leder Erlend Sørlie har forklar følgende: De foreløpige tallene for 2007 viste en bra omsetning på ca kr 7 mil og et overskudd på ca kr ,-. Markedetlomsetningen var imidlertid synkende, og omsetningen san markant i Ekko Eiendom AS hadde tidligere gitt markedsstøtte til forskjellige selskaper i Notar kjeden. Det var ønskelig å beholde et kompetansemiljø på nybygg i Notar og spørsmål om slik støtte til Notar Nybygg AS ble tatt opp i styremøte i april 2008 hvor det skal ha blitt løfter om slik støtte. Det ble også avholdt et møte i oktober 2008 med Ekko Eiendom AS hvor løfte om støtte ble opprettholdt. I selskapets styremøte fra oktober 2008, skal det framgå av protokollene at selskapet var helt avhengig av tilskudd fra Ekko Eiendom AS for å kunne fortsette driften ut året. Markedsstøtten ble aldri mottatt. Uten støtte var selskapet insolvent og tillatelsen til eiendomsmeglingsvirksomhet ble trukket tilbake og klientkonti Kredittilsynet den å drive sperret av Daglig leder peker også på at det var for høye interne kostnader og rot. Selskapet hadde en dårlig bunnlinje. Franchiseavgiften var for høy. Fra juli 2008 mottok ikke selskapet lenger regnskapsrapportering fra Focus 0konomi AS.

12 12 Bostyrer bemerker: Insuffsiens De foreløpige regnskapstallene pr viser at selskapets egenkapital er ca kr 2,1 mill. Pr er egenkapitalen ca kr -3,1 mill. En Iineær beregning med utgangspunkt i årsregnskap 2007 og foreløpige tall per , tilsier at selskapet tapte pr mnd og at selskapet ble insuffisient i april - mai Det er aneldt fordringer for ca kr 5.5 mill. i boet. Det innebærer en negativ egenkapital per konkursåpningen ca kr 3,4 mil eller et tap ca kr ,- per mnd i perioden januar Hvis tapet fordeles lineært, er egenkapitalen oppbrukt og selskapet insuffisient i løpet av mars Noe av tapet kan imidlertid være fraralt av konkursen. A v betydning for insuffisiensvuderingen, skal det bemerkes at det i balansen for 2007 under omløpsmidler er bokført kr 10,4 mil som "solgt ikke inntektsført" fordring. I balansen for 2008 gjenfinnes ikke verdiene som verken driftsinntekter (på resultatsiden) eller i balansen. Bostyrer vurderer dette slik at man i 2007 har valgt å balanseføre fremtidige provisjonsinntekter som en fordring i forbindelse med de prosjektene man holdt på med. Ut fra regnskapene i 2008 må det tolkes slik at disse inntektene ikke ble realisert og det forelå ei heller grnnlag for å balanseføre dette som fremtidig fordring. Det var i realiteten relativt store tap på ett eller flere av prosjektene. Bostyrer vii eventuelt måtte se nærmere på balanseføringen i 2007 og hvorfor det ikke allerede her ble gjort større avsetninger for usikkerhet eller tap, og at det slik sett var reelt grunnlag for å balanseføre såpass store verdier. En slik vurdering vii kunne påvirke egenkapitalvurderingen. Bostyrer vii foreløpig konkludere med at selskapet ble insuffsient senest primo mai Ilikviditet En gjennomgang av anmeldte fordringer i boet, viser at det oppstod betalingsproblemer allerede i august Betalingsproblemene ser ut til å forverre seg fra september samme år, jf. mislighold av krav på innbetaling av husleie. Det kan legges til grunn at selskapet var illikvid fra september Dette sammenfaller med møte med Ekko eiendom hvor det blir klar at det ikke er midler til å gi markedsstøtte. Insolvens Basert på ovennevnte vii bostyrer foreløpig konkludere med at selskapet var insolvent senest pr primo september 2008.

13 13 VII BOETS STILLING OG STATUS 1. Boets aktiva Det vises til vedlagte registreringsforretning. Vedlegg 1: Registreringsjorretning. Bankonti i N ordea: Det foreligger 18 klientkonti i Nordea med samlet innestående totalt kr ,-. Klientkonti ble sperret av Kredittilsynet i forbindelse med tilbakekallelse av tilatelse til å drive eiendomsmegling. Kontiene er nå åpnet for Gjensidige Forsikring i forbindelse med videre behandling av igangværende salgsoppdrag. Driftskonti i Nordea som følgende:. Bankonto i Nordea kto nr depositumskto med saldo kr ,-. Bankonto i Nordea kto nr driftskto med saldo ca kr ,-. Bankonto i Nordea kto nr driftskto med saldo ca kr. 900,-. Bankonto i Nordea kto nr skattetrekkskto med ca kr.1.400,- Nordea har erklært motregningsrett i innestående på konti til dekning av sitt utestående engasjement. Skattetrekkskonto må først avklares ovenfor kemner. Det er etter ovenstående lite trolig at boet vii kunne bli tilført aktiva. Driftstilbehør: Det forelå driftstilbehør både i Jernbanegt 8 i Lilestrøm samt noe i Kirkeveien 159 i Oslo. Driftstilbehør er pantsatt til fordel for Nordea inntil kr 5 mill. Bostyrer har abandonert alt driftstilbehøret da det er uten verdi for konkursboet. Driftstilbehøret i Jernbanegt 8 er registrert avo bostyrer og vii trolig kunne innbringe noe dekning for panthaver. Driftstilbehøret i Kirkeveien anses tilnærmet uten verdi i konkurssammenheng. Provisioner fra salg - "Solgt ikke inntektsført ": Det antas å være utestående provisjoner på ca kr ,-. Selskapets fordringer er pantsatt til fordel for N ordea med inntil kr 5 mill. 2. Omstøtelige disposisjoner Det er foreløpig ikke avdekket omstøtelige disposisjoner. 3. Virksomhet etter konkursåpning Ingen.

14 14 4. Salg Intet. 5. Boets passiva Skatt og merverdiavgift Kemneren i Skedsmo har anmeldt et upnontert krav på arbeidsgiveravgift og forsinkelsesrenter kr ,-, samt et etterprioritert krav på forsinkelsesrenter kr 15 7, -, totalt kr ,-. Aneldte krav Fristen for fordringsaneldelse går ut Det er til sammen meldt 13 fordringer som fordeler seg som følger: Prioriterte krav kl II Uprioriterte krav Etterprioriterte krav Totalt kr kr kr kr 0, , VIII KRDITORENES STILLING 1. Dekningsutsikter Ut i fra de nåværende tall og opplysninger er det ikke sannsynlig med dividende til de alminnelige fordringshavere. 2. Fordringsprøvelse Det er til nå ikke foretatt fordringsprøvelse, som vii skje på et senere tidspunkt i bobehandlingen. 3. Unnlatt prøving Prøving av fordringer vii bli gjort når det er klarlagt om det blir utbetaling til kreditorer i den aktuelle klasse. I fall det ikke blir dividende for uprioriterte fordringshavere, vii disse fordringer ikke bli prøvet, jfr. konkurslovens 111 tredje ledd. IX STRAFFBARE FORHOLD Vurderingen utstår til senere innberetning. X KARANTENEBETINGENDE FORHOLD Vurderingen utstår til senere innberetning.

15 15 XI PERSPEKTIV, UTFØRT BOBEHANDLING, FREMDRIFTSPLAN 1. Den innledende bobehandling Det vises innledningsvis til hva som er fremkommet om bobehandlingen under punktene ovenfor. Det har vært tatt de alminnelige skrtt i forbindelse med konkursåpningen, heruder foretatt omadressering av post, forespørsler til banker, diverse registerundersøkelser og pålagte meldinger jfr. kkl. 79. Se også omtale om hva som er gjort med de ulike aktiva. Bostyrets ansvar er forsikret i generalpolise og åpningsgiroen er betaltjfr. kkl. 87, se vedlagt kopi. Vedlegg 2: Betalt åpningsgiro. Bostyrer fikk umiddelbart etter konkursåpning kontakt med selskapets daglige leder per telefon og det ble avholdt møte for gjennomgang av selskapet. Bostyrer ble også like etter konkursåpning kontaktet av både kredittilsynet, Gjensidige og Nordea, spesielt med henblikk på behandlingen av klientmidler og igangværende salgsoppdrag. For ordens skyld vedlegges Kredittilsynets pressemelding i sakens anledning. Bilag 3: Pressemeldingfra Kredittilsynet Som det fremgår er Glitne Oppgjørssentral AS gitt tillatelse til å drive eiendomsmeglingsvirksomhet og for å avslutte de igangværende salgsoppdrag i Notar systemet. Kredittilsynet har således åpnet klientkontoene til fordel for Glitne. Ovennevnte er gjort i samarbeid med panthaver Nordea slik at provisjonsinntektene fra salg som blir sluttført føres inn på driftskontoene og til nedregulering av mellomværende ovenfor Nordea. Det har naturlig nok medgått en god del tid på å besvare henvendelser fra selgere/kjøpere i den situasjon som er oppstått. Bostyrer har sikret megler dokumentasjonen som befant seg i selskapets lokaler, og dette var en omfattende mengde. Etter avklaring/avtale med Kredittilsynet og Gjensidige er dokumentasjonen levert til Gjensidige som også har påtatt seg videre oppbevaringsplikt etter eiendomsmeglingsloven. Bostyrer har mottatt kr ,- i vederlag fra Gjensidige til dekning av konkursboets utgifter til sikring og transport av dokumentasjonen. Selskapets regnskaper for 2006,2007 og 2008 er delvis gjennomgått. Lønnskravsbehandling er igangsatt.

16 16 Regnskapene er sikret og oppbevares hos bostyrer. Det arbeides med å hente ut hovedbok for selskapet. 2. Den videre bobehandling - anmodning om videre forenklet underretning etter ki 156. Det gjenstår arbeid med å gjennomgå regnskapene my. for å avklare om det foreligger brudd på sivil- og I eller strafferettslige regler. Regnskapet og bilag for den siste tiden vii også bli nærmere gjennomgått, særlig med henblikk på eventuelle omstøtelige forhold. Bostyrer vii særlig se nærmere på følgende forhold:. F orskutterte renter på klientkonto. Balanseføring av oppussing av leid objekt. Interntransaksjoner Boet begjærer samtidig med dette retten om å gi boet adgang til forenklet underretning til de uprioriterte kreditorene ved at innberetningene heretter blir lagt ut på bostyers hjemmeside på internett, jf kkl 156. De uprioriterte kreditorene vii i så fall kun fa tilsendt brev med opplysning om hvor de finner innberetningen samt tilbud om at de som ønsker det kan fa innberetningen tilsendt på vanlig måte. 0vrige adressater enn de uprioriterte kreditorene, vil få innberetningen på papir på vanig måte.

17 REGISTRERINGSFORRTNING I 1 År 2008 den 16. desember 2008 kl ble registreringsforretning i Notar Nybygg Kirkeveien AS dets konkursbo holdt i lokalene til Advokatfirmaet Nicolaisen & Co ANS. Til stede var : Erlend Sørlie, Lars Baklund, bostyrer Terje Skåland, advokat Ole Sperre, advokatfullmektig. Til registrering ble oppgitt: klientkonti i Nordea med samlet innestående totalt kr ,- Bankonto i Nordea kto il depositumskto med saldo kr ,- (. ) Banonto i Nordea kto I driftskto med saldo ca kr ,- Bankonto i Nordea kto il driftskto med saldo ca kr. 900,- Bankonto i Nordea kto il skattetrekkskto med ca kr.1.400,- 2. Driftstilbehør ihht registrering i Jembanegata 8, Lilestrøm, ukjent verdi. 3. Driftilbehør i Kirkeveien 159, Oslo, ukjent verdi. 4. Provisjoner fra salg - "Solgt ikke inntektsført" kr ,- e å registrere. Aj æt Terje Skåland Registreringsvitne ( ~I

18 . o Apningsgiro-konkursbo Polisenr r- I i :i L ~ ( I edre Romerike tingreu - Generaipolise Kombinert bostyreforsikring (~h-f~cp Sak Dr. :... öß - \ ßßólSb \L~._A'l ~, tq Regi trer Kid-nr.:...QQQ.l.~.??.?.~.L... Navn IP,. ved on-lie (terminal) betaliger mã KID : ~~...~.~~i~...~':~-.",.. Åpnigsdato :...~~\1'...:.e:lt... regitreres, hvi Ike bli trnsaksjonen avvt., Vär repreentat: Kvittering Lyberg & Partnere AS, Ruseløkkveien 14b, 0251 Oslo. TI~ , fa ( I Innbetit tilkonto: 603.0f:.3.!704 IfSkaefors~ NU Pos , 1326 Igal OrgmijOlllum Betalingsinformasjon Sak Dr. Navn Åpnigsdato :...uunn... Nedre Romere tigrtt - Generapolie. Polienr !G9 Betalt av r i GIRO r -G -- Kroner Øre Blankettnumiier Underskrift ved girering L Betalt til r ~ej \\or I~.O~ If Skadeforsikring Betalings- r frist L -i.j -i -l -i Postboks 240 L Belast konto.j L 1326 L VSAKER Kvittering tibake.. Kundeidentifikasjon (KID) Kroner Øre Til konto Blankettnummer ( 2) ~ ?

19 Page 1 of 1 r OnS N'OR (, Bekreftelse, betaling inn land Betalingen er blitt registrert, men ikke godkjent. Godkjenning av betaling gjøres via valg 'Godkjenne' i funksjonsmenyen. : Betaler Mottaker Fra konto: Kontonavn: I Kontoeier: i Adresse: Driftskonto ADVOKATFIRMAET NICOLAISEN & CO HVAMSTUBBEN SKJETEN j i~._._.h_'w_ ".._...., _., ".._....~.....~ ~.+.~.~.~._,~_._.. Til konto: Navn: Adresse: Betalingsinformasjon f-.~-._....,-_.~._..-.-.,--_., ~..~_...~-~---_._.----~-.' ~-..-~-~~ ~-._..~_ ~--_ ~-.~--~ _._-_.'.._..'.,-._. i Bankens Betalingsdato: ref.: Beløp: i Internt notat: Betalingstype: i i KID: I Melding: f..._ ""'..... " "..._ _......_....._...._ """._..._. Annen informasjon IF SKADEFORSIKRING POSTBOKS L YSAKER.' _.._..._..1 r"~"m".. -~._~~~..-.." ~..., -..~~ -" ~,,'."."" ',""....hm.' -,. _M_""MM_h HHhH_" "~~~_~~_H~_ M...~MH_ "~~"~M~~~~~HM"~" *_HW,,,._.~~"..~"~u..w_..W"HAw..." '""...W"......~".."""w..H~.,,"'~..HH"...1 "HH"~ _..., "WH_. '. "'_W""_"'~" "M.'_ i Registrert av: TB02641 Pålerud Heidi Beate K. 1 I 1.---"'"..._-_...-_._..._._._-_..._-_._._.._-_._ _..._..._._._ ' -_.-~~-_._.._--_.-..._-- --"...._.-.._-~j i _.....-_.._...! 400, Betaling innland, i J i I i I i Utskrift ved: HEIDI BEATE K. P,3LERUD :10 (9 DnB NOR https://ww.dnbnor.no/seg-bedrift/nbblbetalinginnlandlvittering.print.jhtml?kontekst

20 Kredittilsynet - Aktuelt Page 1 of 1 KJifl'YEr..._~, B:.. t \î' I 3 ~ Tilbake Pressemelding Nr. 50/2008 Avslutning av eiendomsmeglingssaker i foretak i Notar-kjeden Oslo, 5. desember 2008 Kredittilsynet tilbakekalte 2. desember 2008 tilatelsen til å drive eiendomsmegling fra 34 foretak i Notar"kjeden. I de påfølgende dagene har Kredittilsynet tilbakekalt tilatelsen til yterligere fern foretak: Notar Eiendom Haugesund AS, Notar Eiendom Karmøy AS, Notar Eiendom Kristiansand AS, Notar Eiendom Hokksund AS og Notar Eiendom Lilehammer AS. Kredittilsynet hari dag gitt tilatelse til å drive eiendomsmegling til selskapet Glitne Oppgjørssentral AS. Selskapet er heleiet av Gjensidige Forsikring AS, som har stilt sikkerhet for eiendomsmeglingsvirksomheten for foretak i Notar-kjeden. Glitne Oppgjørssentral AS skal sørge for sluttøring av eiendomshandlene som er formidret gjennom Notar-kjeden. Dette innebærer blant annet at Glitne Oppgjørssentral AS skal foreta'det økonomiske oppgjøret i eiendomshandlene og sørge for at det foretas tinglysing av dokumenter den forbindelse. Henvendelser om eiendomshandjene kan rettes til oppgjørsselskapet fra mandag 8. desember. Koiitaktpersoner hos Glitne Oppgjørssentral AS: Line Taylor Hagen, tlf E-post: Ithcgnotar.no Tone Sørford, tlf E-post: tscgnotar.no Se og5& pressemelding fra Gjensidige Forsikring BA, datert 5. desember 2008: "Sikkerhet knyttet til Notars eiendomsmeglere" Kontaktpersoner Kredittilsynet: Seksjonssjef Wilhelm Mohn Grøstad, tlf , mobiltlf Spesialrådgiver Anne"Kari Tuv, tlf , mobiltlf Kontaktpersoner i kommunikasjonsenheten: Kommunikasjonssjef Kjetil Karsrud, tlf , mobiltlf Senior kommunikasjonsrådgiver Arild Eide Johansen, telefon , mobiltlf Kommunikasjonsrådgiver Merete U1vund, tlf , mobiltlf Opprettet: /AEJ Sist lagret: ~i~l!~~;;' Pb 100 Bryn 0611 Oslo ;, Besøksadresse: 0stensjøveien Oslo;, Tlf.: Fax:

MIDLERTIDIG INNBERETNING TIL ØVRE ROMERIKE TINGRETT K. BO NR. 08-049095KON-OVRO SEVENBEST AS - DETS KONKURSBO

MIDLERTIDIG INNBERETNING TIL ØVRE ROMERIKE TINGRETT K. BO NR. 08-049095KON-OVRO SEVENBEST AS - DETS KONKURSBO MIDLERTIDIG INNBERETNING TIL ØVRE ROMERIKE TINGRETT I K. BO NR. 08-049095KON-OVRO SEVENBEST AS - DETS KONKURSBO 2 INNHOLDSFORTEGNELSE I ADRESSATER FOR INNBERETNINGEN...4 II IDENTIFIKASJON AV HVEM SAKEN

Detaljer

Advokatfimiaet Nicolaisen & Co ANS

Advokatfimiaet Nicolaisen & Co ANS Advokatfimiaet Nicolaisen & Co ANS Advokat Bjørn Nicolaisen Advokat Olejan Halvorsen Advokat Lars Baklund Advokat Trond Martinussen Advokat Teie Skåland Advokat Hilde Larmerud Advokat Kitty Moss Sørenen

Detaljer

Advokatfinnaet Nicolaisen & Co ANS TIL

Advokatfinnaet Nicolaisen & Co ANS TIL Advokat Bjørn Nicolaisen Advokat Olelan Halvorsen Advokat Lars Baklund Advokat Teije Skåland Advokat Trond Martinussen Advokat Hilde Larnierud Advokat Kitt Moss Sørensen Advokat Ole Sperre Advflm. Margretbe

Detaljer

Advokatfinnaet Nicolaisen & Co ANS MIDLERTIDIG INNERETNING TIL ØVR ROMERIKE TINGRETT K. BO NR. 06-007870KON-OVRO JIM ALEKSANDER WOLDEN.

Advokatfinnaet Nicolaisen & Co ANS MIDLERTIDIG INNERETNING TIL ØVR ROMERIKE TINGRETT K. BO NR. 06-007870KON-OVRO JIM ALEKSANDER WOLDEN. Advokatfinnaet Nicolaisen & Co ANS Advokat Bjørn Nicolaisen Advokat Ole jan Halvorsen Advokat Geir Langhelle Advokat Tom Carsten Troberg Advokat Lars Baklund Advokat Anne jahr Advjlm. Hilde Larmerud Advjlm.jostein

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 11-026704 KON- OBYF/1: H&H TRADING LLC, DETS KONKURSBO

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 11-026704 KON- OBYF/1: H&H TRADING LLC, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 14. mars 2011 INNBERETNING

Detaljer

ÅnsnnnEcløRELsE TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund

ÅnsnnnEcløRELsE TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo GRETTE Oslo, 17. april2016 ÅnsnnnEcløRELsE TIL OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. L5-OOL44LKON-OBYF: MODULAR EIENDOM AS, DETS TVANGSOPPTøSNINGSBO L. ADRESSATER FOR

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/2: LOFOTEN EIENDOMSFORVALTNING AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/2: LOFOTEN EIENDOMSFORVALTNING AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 22. november 2010 INNBERETNING

Detaljer

Innberetningen vil også bli lagt inn på bosiden til Konkursregisteret.

Innberetningen vil også bli lagt inn på bosiden til Konkursregisteret. RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 16. februar 2011 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 11-047304 KON- OBYF/1: SISTELEDDKONTORET AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 11-047304 KON- OBYF/1: SISTELEDDKONTORET AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 2. mai 2011 INNBERETNING

Detaljer

ÅnsnnnEcløRELsE TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo bvfoedembete Debitor Samtlise kreditorer Skatt Øst

ÅnsnnnEcløRELsE TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo bvfoedembete Debitor Samtlise kreditorer Skatt Øst Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo CRETTE Oslo,2. april2013 Ansvarlig partner: Torgeir Myrstad ÅnsnnnEcløRELsE TIL OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. L2-OSSISTKON-OBYF/1: POPPS PERSONELL AS, DETS KONKURSBO

Detaljer

Oslo, den 13. april SLUTTINNBERETNING TIL SANDEFJORD TINGRETT I SAK NR.: KON-SAFO: ISTRAIL AS, DETS KONKURSBO

Oslo, den 13. april SLUTTINNBERETNING TIL SANDEFJORD TINGRETT I SAK NR.: KON-SAFO: ISTRAIL AS, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 13. april 20102 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

INNBERETNING NR. 3 (ÅSREDGJØRELSE) TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 10-163128 KON-OBYF/2: LOFOTEN EIENDOMSFORVALTNING AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO

INNBERETNING NR. 3 (ÅSREDGJØRELSE) TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 10-163128 KON-OBYF/2: LOFOTEN EIENDOMSFORVALTNING AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 26. oktober 2012 INNBERETNING

Detaljer

ÅnsRnoncløRELSE TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo Debitor v leder kreditorer Skatt Øst. Oslo kemnerkontor NAV Lø ibrø

ÅnsRnoncløRELSE TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo Debitor v leder kreditorer Skatt Øst. Oslo kemnerkontor NAV Lø ibrø Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo GRETTE Oslo, 7. november 2013 AnsvarÌig partner: facob S. Bjønness-facobsen ÅnsRnoncløRELSE TIL OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR, t2-l79o34kon-obyf/2: FREECODE AS,

Detaljer

Oslo, den 20. mars 2013

Oslo, den 20. mars 2013 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 20. mars 2013 INNBERETNING

Detaljer

ÅRSREDEGJØRELSE/INNBERETNING NR. 4 TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON-OBYF/2: NOTAR EIENDOM HAUGERUD AS, DETS KONKURSBO

ÅRSREDEGJØRELSE/INNBERETNING NR. 4 TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON-OBYF/2: NOTAR EIENDOM HAUGERUD AS, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 9. desember 2011 ÅRSREDEGJØRELSE/INNBERETNING

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR. 13-001391KON-OBYF/1: GERD VERDU-PRESS AS, DETS KONKURSBO

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR. 13-001391KON-OBYF/1: GERD VERDU-PRESS AS, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 18. januar 2013 INNBERETNING

Detaljer

INNBERETNING NR. 3 TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 08-186260 KON- OBYF/2: NOTAR EIENDOM HAUGERUD AS, DETS KONKURSBO

INNBERETNING NR. 3 TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 08-186260 KON- OBYF/2: NOTAR EIENDOM HAUGERUD AS, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 17. desember 2010 INNBERETNING

Detaljer

ÅRSREDEGJØRELSE/INNBERETNING NR. 4 TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON-OBYF/1: NOTAR EIENDOM ØKERN AS, DETS KONKURSBO

ÅRSREDEGJØRELSE/INNBERETNING NR. 4 TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON-OBYF/1: NOTAR EIENDOM ØKERN AS, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 9. desember 2011 ÅRSREDEGJØRELSE/INNBERETNING

Detaljer

INNBERETNING NR. 3 TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 08-186248 KON- OBYF/2: NOTAR EIENDOM STOVNER AS, DETS KONKURSBO

INNBERETNING NR. 3 TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 08-186248 KON- OBYF/2: NOTAR EIENDOM STOVNER AS, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 17. desember 2010 INNBERETNING

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 11-026704 KON- OBYF/1: H&H TRADING LLC, DETS KONKURSBO

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 11-026704 KON- OBYF/1: H&H TRADING LLC, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 1. juni 2011 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

Innberetningen vil også bli lagt inn på bosiden til Konkursregisteret samt publisert på

Innberetningen vil også bli lagt inn på bosiden til Konkursregisteret samt publisert på RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 13. desember 2011 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

Innberetningen vil også bli lagt inn på bosiden til Konkursregisteret samt publisert på

Innberetningen vil også bli lagt inn på bosiden til Konkursregisteret samt publisert på - RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 16. april 2012 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 7. mars 2012 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

Oslo, den 24. april 2013

Oslo, den 24. april 2013 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 24. april 2013 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/2: VIRTUAL SPORTS AS, DETS KONKURSBO

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/2: VIRTUAL SPORTS AS, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 29. april 2011 INNBERETNING

Detaljer

ÅnsnnurcløRELSE TIL OSLO BYFOGDEMBETE

ÅnsnnurcløRELSE TIL OSLO BYFOGDEMBETE GRETTE Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo Oslo, 26. februar 2015 ÅnsnnurcløRELSE TIL OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. [4-O342O6KON-OBYF/1: ELEVEN.NO AS, DETS KONKURSBO I. ADRESSATER FOR INNBERETNINGEN

Detaljer

KONKURSBO NR. 15-077555KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: ES ALU MONTASJE AS, ORG. NR. 912 118 339 MIDLERTIDIG INNBERETNING

KONKURSBO NR. 15-077555KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: ES ALU MONTASJE AS, ORG. NR. 912 118 339 MIDLERTIDIG INNBERETNING www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Anita Jarvoll Hekneby Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON-OBYF/: KALLU-FRAKT LIMITED, DETS KONKURSBO

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON-OBYF/: KALLU-FRAKT LIMITED, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 12. august 2013 INNBERETNING

Detaljer

Oversendelse til Oslo politidistrikt, Finans- og Miljøkrimseksjonen, skjer foreløpig ikke, jf. punkt 9 nedenfor.

Oversendelse til Oslo politidistrikt, Finans- og Miljøkrimseksjonen, skjer foreløpig ikke, jf. punkt 9 nedenfor. RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 9. september 2010 INNBERETNING

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 11-136627 KON- OBYF/1: LANI BYGG AS, DETS KONKURSBO

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 11-136627 KON- OBYF/1: LANI BYGG AS, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 16.04.12 INNBERETNING

Detaljer

Oslo, den 2. mai 2013

Oslo, den 2. mai 2013 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 2. mai 2013 INNBERETNING

Detaljer

Oslo, den 19. desember 2011

Oslo, den 19. desember 2011 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 19. desember 2011 INNBERETNING

Detaljer

SLUTTINNBERETNING OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 10-163128 KON- OBYF/2: LOFOTEN EIENDOMSFORVALTNING AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO

SLUTTINNBERETNING OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 10-163128 KON- OBYF/2: LOFOTEN EIENDOMSFORVALTNING AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 21. mars 2013 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 08-188447 KON- OBYF/2: NOTAR EIENDOM LØRENSKOG AS, DETS KONKURSBO

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 08-188447 KON- OBYF/2: NOTAR EIENDOM LØRENSKOG AS, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 17. desember 2010 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

Oslo, den 20. mai 2011

Oslo, den 20. mai 2011 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 20. mai 2011 INNBERETNING

Detaljer

Oversendelse til Oslo politidistrikt, Finans- og Miljøkrimseksjonen, skjer foreløpig ikke, jf. punkt 9 nedenfor.

Oversendelse til Oslo politidistrikt, Finans- og Miljøkrimseksjonen, skjer foreløpig ikke, jf. punkt 9 nedenfor. RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 7. juni 2010 INNBERETNING

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR. 13-33282KON-OBYF/1: RAJA AS, DETS KONKURSBO

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR. 13-33282KON-OBYF/1: RAJA AS, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 11. september 2013

Detaljer

Oslo, den 16. februar 2012

Oslo, den 16. februar 2012 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 16. februar 2012 INNBERETNING

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/1 : T.C. MULTISERVICE AS, DETS KONKURSBO

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/1 : T.C. MULTISERVICE AS, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 9. juni 2011 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

Oslo, den 19. oktober 2012

Oslo, den 19. oktober 2012 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 19. oktober 2012 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

INNBERETNING TIL NEDRE ROMERIKE TINGRETT I SAK NR. 12-187665KON-NERO: NORFOLIER AS, DETS KONKURSBO

INNBERETNING TIL NEDRE ROMERIKE TINGRETT I SAK NR. 12-187665KON-NERO: NORFOLIER AS, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 2. januar 2013 INNBERETNING

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 09-044217 KON- OBYF/2: NOTAR EIENDOM RØA AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 09-044217 KON- OBYF/2: NOTAR EIENDOM RØA AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 26. august 2010 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/1: MERIAGRUPPEN OSLO AS, DETS KONKURSBO

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/1: MERIAGRUPPEN OSLO AS, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 9. juni 2011 INNBERETNING

Detaljer

Oslo, den 2. juni 2010

Oslo, den 2. juni 2010 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 2. juni 2010 INNBERETNING

Detaljer

Innberetningen vil også bli lagt inn på bosiden til Konkursregisteret.

Innberetningen vil også bli lagt inn på bosiden til Konkursregisteret. RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 9. desember 2011 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

KONKURSBO NR. 15-056312KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: AGDER MONTASJE AS, ORG. NR. 998 741 440 MIDLERTIDIG INNBERETNING

KONKURSBO NR. 15-056312KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: AGDER MONTASJE AS, ORG. NR. 998 741 440 MIDLERTIDIG INNBERETNING Advokat MNA BJØRN HÜBERT SENUM www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Gisle A. Johnson Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap:

Detaljer

KRG ENTREPRENØR AS - DETS KONKURSBO

KRG ENTREPRENØR AS - DETS KONKURSBO ~, r!'.." Advokatfinnaet Nicolaisen & Co ANS Advokat Bjørn Nicolaisen Advokat Ole fan Halvorsen Advokat Lars Baklund Advokat Trond Martinussen Advokat Tetje Skåland Advokat Hilde Larmerud Advokat Kitt

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 08-058682 KON- OBYF: MANTRA AS, DETS TVANGSAVVIKLINGSBO

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 08-058682 KON- OBYF: MANTRA AS, DETS TVANGSAVVIKLINGSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 26. januar 2011 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR KON-OBYF: PIZZABUA LAMBERTSETER AS, UNDER TVANGSOPPLØSNING

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR KON-OBYF: PIZZABUA LAMBERTSETER AS, UNDER TVANGSOPPLØSNING RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Fridtjof Nansens plass 7 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 23. september 2013

Detaljer

INNBERETNING NR. 2 TIL SANDEFJORD TINGRETT I SAK NR.: KON-SAFO: ISTRAIL AS, DETS KONKURSBO

INNBERETNING NR. 2 TIL SANDEFJORD TINGRETT I SAK NR.: KON-SAFO: ISTRAIL AS, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 26. april 2011 INNBERETNING

Detaljer

Oslo, den 21. mars 2012

Oslo, den 21. mars 2012 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 21. mars 2012 INNBERETNING

Detaljer

Innberetningen vil også bli lagt inn på bosiden til Konkursregisteret samt publisert på

Innberetningen vil også bli lagt inn på bosiden til Konkursregisteret samt publisert på RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 19. mars 2012 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

ÃnsREuEcløRErsE TIL OSIO BYFOGDEMBETE. Oslo bvfoedembete Debitor v/swrets varamedlem Samtlige kreditorer Skatt Øst

ÃnsREuEcløRErsE TIL OSIO BYFOGDEMBETE. Oslo bvfoedembete Debitor v/swrets varamedlem Samtlige kreditorer Skatt Øst Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo CRETTE Oslo, 20. januar 2016 ÃnsREuEcløRErsE TIL OSIO BYFOGDEMBETE SAK NR.!4-L633OLKON-OBYF/1: DAGLIG HELSE AS, DETS TVANGSOPPTøSNINGSBO 1. ADRESSATERFORREDEGIøRELSEN

Detaljer

Oversendelse til Oslo politidistrikt, Finans- og Miljøkrimseksjonen, skjer ikke, jf. punkt 9 nedenfor.

Oversendelse til Oslo politidistrikt, Finans- og Miljøkrimseksjonen, skjer ikke, jf. punkt 9 nedenfor. RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 15. februar 2011 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

KONKURSBO NR. 15-011078KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: TOFTELAND FRUKT & GRØNT AS, ORG. NR. 997 364 074 MIDLERTIDIG INNBERETNING

KONKURSBO NR. 15-011078KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: TOFTELAND FRUKT & GRØNT AS, ORG. NR. 997 364 074 MIDLERTIDIG INNBERETNING www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Hans Olav Røyr Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/1: BERI NORWAY LTD., DETS KONKURSBO

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/1: BERI NORWAY LTD., DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 29. september 2011

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR KON-OBYF/1: OXYFISH AS, DETS TVANGSAVVIKLINGSBO

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR KON-OBYF/1: OXYFISH AS, DETS TVANGSAVVIKLINGSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 9. april 2013 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

ÄnsnnnrcløRELSE TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo byfoedembete Debitor v/styrets leder Samtlige kreditorer Skatt Øst

ÄnsnnnrcløRELSE TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo byfoedembete Debitor v/styrets leder Samtlige kreditorer Skatt Øst Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo GRETTE Oslo, 24. mars 2015 Ansvarlig partner: Jacob S. Bjønness-Jacobsen ÄnsnnnrcløRELSE TIL OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. l4-o34474kon-obyf/1: DAGLIG BYGG AS,

Detaljer

Innberetningen vil også bli lagt inn på bosiden til Konkursregisteret samt publisert på

Innberetningen vil også bli lagt inn på bosiden til Konkursregisteret samt publisert på RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 15. november 2012 INNBERETNING

Detaljer

Oslo, den 31. mai 2013

Oslo, den 31. mai 2013 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 31. mai 2013 INNBERETNING

Detaljer

BJØRN HÜBERT SENUM www.senum.no

BJØRN HÜBERT SENUM www.senum.no www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Knut Otterbech Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.tollbodadvokatene.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Olav Andreas Bryge Bjørn Hübert

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR. MULTI EIENDOMSDRIFT AS, DETS KONKURSBO

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR. MULTI EIENDOMSDRIFT AS, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 19. september 2013

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR KON- OBYF/1: PER HELLE BYGG OG STILLAS AS, DETS KONKURSBO

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR KON- OBYF/1: PER HELLE BYGG OG STILLAS AS, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 30. august 2013 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

Oslo, den 21. mai 2010

Oslo, den 21. mai 2010 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 21. mai 2010 INNBERETNING

Detaljer

INNBERETNING NR. III TIL FJORDANE TINGRETT I SAK NR.: KON- FJOR: FUNDO WHEELS AS, DETS KONKURSBO

INNBERETNING NR. III TIL FJORDANE TINGRETT I SAK NR.: KON- FJOR: FUNDO WHEELS AS, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 9. februar 2011 INNBERETNING

Detaljer

Advokatfirmaet Nicolaisen & Co ANS

Advokatfirmaet Nicolaisen & Co ANS Advokat Olejan Halvorsen Advokat Lars Baklund Advokat Telje SI,ålcmd SLUTTINNBERETNING TIL NEDRE ROMERIKE TINGRETT Advokat Hilde Larmerud Advokat Kitty Moss Sørensen Advokat john Arne Dalhy Advokat Ole

Detaljer

Oslo, den 23. september 2010

Oslo, den 23. september 2010 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 23. september 2010

Detaljer

AVSLUTTENDE INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON-OBYF/1 :VORTAIR AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO

AVSLUTTENDE INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON-OBYF/1 :VORTAIR AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Fridtjof Nansens plass 7 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 24. september 2013

Detaljer

Oslo, den 22. november 2012

Oslo, den 22. november 2012 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 22. november 2012 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

BJØRN HÜBERT SENUM www.senum.no

BJØRN HÜBERT SENUM www.senum.no www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Usman Ivar Shakar Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.tollbodadvokatene.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Olav Andreas Bryge

Detaljer

Oslo, den 25. mai 2010

Oslo, den 25. mai 2010 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 25. mai 2010 INNBERETNING

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. bete Debitor Samtliee kreditorer Skatt Øst. Oslo. Oslo kemnerkontor Ko

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. bete Debitor Samtliee kreditorer Skatt Øst. Oslo. Oslo kemnerkontor Ko Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo GRETTE Oslo, 13. februar 2013 INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE sak NR. 13-0097 34KON -OBYF/ 1 RENOVERING.NO LIMITED, DETS KONKURSBO I. ADRESSATER FOR INNBERETNINGEN

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR KON- OBYF/1: HELLE BYGGMONTAGE LIMITED, DETS KONKURSBO

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR KON- OBYF/1: HELLE BYGGMONTAGE LIMITED, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 30. august 2013 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

STUTTINNBERETNING. TIt OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo byfoedembete Debitor v/styrets leder Samtlige kreditorer Skatt Øst

STUTTINNBERETNING. TIt OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo byfoedembete Debitor v/styrets leder Samtlige kreditorer Skatt Øst Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo CRETTE Oslo, 28. august 2013 Ansvarlig partner: f acob S, Bjønness-f acobsen STUTTINNBERETNING TIt OSLO BYFOGDEMBETE sak NR. t3 -LL4S25KO N - OBYF/2 rnspé

Detaljer

Oslo, den 19. april 2013

Oslo, den 19. april 2013 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 19. april 2013 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

Oslo, den 16. februar 2012

Oslo, den 16. februar 2012 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 16. februar 2012 INNBERETNING

Detaljer

SLUTTINNBERETNING. TIt OSLO BYFOGDEMBETE AS, DETS KONKURSBO. Oslo bvfoedembete Debitor v/swrets leder Samtlige kreditorer Skatt Øst

SLUTTINNBERETNING. TIt OSLO BYFOGDEMBETE AS, DETS KONKURSBO. Oslo bvfoedembete Debitor v/swrets leder Samtlige kreditorer Skatt Øst Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo GRETTE Oslo, 28. august 2013 Ansvarlig partner: Jacob S. Bjønness-f acobsen SLUTTINNBERETNING TIt OSLO BYFOGDEMBETE sak NR. L3-LI4263KON-OBYF /zimlnc AS, DETS

Detaljer

KONKURSBO NR. 14-185944KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: MUNKEGATEN EIENDOM AS, ORG. NR. 991 079 386 MIDLERTIDIG INNBERETNING

KONKURSBO NR. 14-185944KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: MUNKEGATEN EIENDOM AS, ORG. NR. 991 079 386 MIDLERTIDIG INNBERETNING www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Thom Arne Hellerslia Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

Oslo, den 23. oktober 2012

Oslo, den 23. oktober 2012 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 23. oktober 2012 INNBERETNING

Detaljer

ÅRSREDEGJØRELSE TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR. 05-151427KON- OSBY: BRYN BILFORRETNING AS, DETS KONKURSBO

ÅRSREDEGJØRELSE TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR. 05-151427KON- OSBY: BRYN BILFORRETNING AS, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 22. april 2013 ÅRSREDEGJØRELSE

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 11-173325 KON- OBYF/1: NORD TERRASSE AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 11-173325 KON- OBYF/1: NORD TERRASSE AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 19. desember 2011 INNBERETNING

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/1: LANI BYGG AS, DETS KONKURSBO

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/1: LANI BYGG AS, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 23. september 2011

Detaljer

NORPROFF ADVOKATFIRMA AS MNA

NORPROFF ADVOKATFIRMA AS MNA F o r r e t n i n g s a d v o k a t f i r m a e t NORPROFF ADVOKATFIRMA AS MNA Jæren tingrett Kreditorene/Konkursdebitor Konkursregisteret Skatt Vest Advokat og diplomøkonom Roy Nordli Advokat Gjermund

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR KON- OBYF/1: ALARM DIREKTE LTD, DETS KONKURSBO

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR KON- OBYF/1: ALARM DIREKTE LTD, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Fridtjof Nansens plass 7 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 19. september 2013

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR KON- OBYF/2: QUADRANT CONSULT LTD. (HERUNDER KANT JRB INVESTMENTS NUF), DETS KONKURSBO

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR KON- OBYF/2: QUADRANT CONSULT LTD. (HERUNDER KANT JRB INVESTMENTS NUF), DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 19. august 2011 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

INNBERETNING TIL MOSS TINGRETT I SAK NR.: 13-093931KON-MOSS: BOBRA NORGE AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO

INNBERETNING TIL MOSS TINGRETT I SAK NR.: 13-093931KON-MOSS: BOBRA NORGE AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 29. august 2013 INNBERETNING

Detaljer

KONKURSBO NR. 14-138895KON-KISA/21 VED KRISTIANSAND TINGRETT: ENERGY PROSJEKT AS, ORG. NR. 996 242 374 SLUTTINNBERETNING OG REGNSKAP

KONKURSBO NR. 14-138895KON-KISA/21 VED KRISTIANSAND TINGRETT: ENERGY PROSJEKT AS, ORG. NR. 996 242 374 SLUTTINNBERETNING OG REGNSKAP www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Marit Thorvaldsen Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/1 : CORALLIAN INVEST LTD, DETS KONKURSBO

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/1 : CORALLIAN INVEST LTD, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 24. mai 2011 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

KONKURSBO NR. 15-077555KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: ES ALU MONTASJE AS, ORG. NR. 912 118 339 SLUTT- INNBERETNING OG REGNSKAP. www.senum.

KONKURSBO NR. 15-077555KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: ES ALU MONTASJE AS, ORG. NR. 912 118 339 SLUTT- INNBERETNING OG REGNSKAP. www.senum. www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Anita Jarvoll Hekneby Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

Oslo, den 23. oktober 2012

Oslo, den 23. oktober 2012 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 23. oktober 2012 INNBERETNING

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYR/1: FØRST & SIST AS, DETS KONKURSBO

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYR/1: FØRST & SIST AS, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 14. desember 2011 INNBERETNING

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo Oslo, 21.12.2009 Ansvarlig partner: Torgeir Myrstad INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE SAK 09-191244KON-OBYF/2: TRONDHEIMSVEIEN 139 PARKERING AS, KONKURSBO

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR KON-OBYF/1: REDAKTØREN AS, DETS KONKURSBO

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR KON-OBYF/1: REDAKTØREN AS, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 11. september 2013

Detaljer

SLUTTINNBERETNING. TIt OSIO BYFOGDEMBETE. Oslo bvfosdembete Debitor v/stvrets leder Kreditoren Skatt Øst

SLUTTINNBERETNING. TIt OSIO BYFOGDEMBETE. Oslo bvfosdembete Debitor v/stvrets leder Kreditoren Skatt Øst Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo CRETTE Oslo, 25. februar 2015 SLUTTINNBERETNING TIt OSIO BYFOGDEMBETE SAK NR. L4-OBTBTBKON-OBYF /2=TICKET OFFICE AS, DETS TVANGSOPPTøSNINGSBO L. ADRESSATER

Detaljer

Oslo, den 3. mai 2013

Oslo, den 3. mai 2013 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 3. mai 2013 INNBERETNING

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo bvfosdembete Debitor v/swrets leder Samtlige kreditorer Skatt Øst

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo bvfosdembete Debitor v/swrets leder Samtlige kreditorer Skatt Øst GRETTE Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo Oslo, 15. april2013 INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. 13-033 519KON-OBYF/2 : FERATAI MATERFIRMA OSLO LTD, DETS KONKURSBO 1. ADRESSATERFORINNBERETNINGEN

Detaljer

Oslo, den 4. juni 2012

Oslo, den 4. juni 2012 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 4. juni 2012 INNBERETNING

Detaljer

Oslo, den 19. november 2010

Oslo, den 19. november 2010 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 19. november 2010 INNBERETNING

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/1: OSLO BYGG TOTALENTREPRENØR AS, DETS KONKURSBO

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/1: OSLO BYGG TOTALENTREPRENØR AS, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 12. september 2011

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/1: LOGOS REKLAME LTD., DETS KONKURSBO

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/1: LOGOS REKLAME LTD., DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 19. oktober 2010 SLUTTINNBERETNING

Detaljer