Folketeljing 1910 for 1658 Børsen. Digitalarkivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1910 for 1658 Børsen. Digitalarkivet"

Transkript

1 Folketeljing 1910 for 1658 Børen Digitalarkivet

2 Utkrift frå Digitalarkivet, Arkivverket tenete for publiering av kjelder på internett: Digitalarkivet - Arkivverket

3 Innhald Løpande lite Førenamnregiter Etternamnregiter Fødetadregiter Butadregiter... 93

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå i 1801 nominativ, dv ho litar enkeltperonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numerike, men med namnelitar i grunnlagmateriale for nokre pretegjeld. Statitikklova i 1907 la terke retrikjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offiiell tatitikk og Statitik Sentralbyrå (tatitikklova) frå 1989 kal dee teljingane ikkje frigjevat før etter 100 år teljinga vart difor frigjeven 1. deember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Rikarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, men tatarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for ine ditrikt. Folketeljinga 1. deember 1910 Ved kgl. Re. 23. eptember 1910 vart det kunngjort at det kulle haldat almindelig Folketælling for å få ei detaljert overikt over Noreg befolkning natta mellom 1. og 2. deember På kvar butad kulle alle peronar til tade førat inn i teljinglita, med ærkilt merknad om dei om var mellombel til tade (på beøk ov) på teljingtidpunktet. I tillegg kulle alle fate bebuarar om var fråverande (på reie, til jø ov) på teljingtidpunktet førat inn på lita. På denne måten kulle folketeljinga i 1910 gje ei overikt over befolkninga, både dei til tade og dei heimehøyrande, for kvar butad. I teorien kulle alle peronar om ikkje var heime på teljingtidpunktet, førat inn i to teljingliter, på heimtaden om 'f' og på opphaldtaden om 'mt'. I praki var det ikkje råd å kontrollere at dette konekvent vart gjennomført, og mange like peronar er oppført berre ein tad. I 1910-teljinga vart det for førte gang purt etter full fødeldato for alle peronar, og det var pørmål om tilleggopplyningar frå heimvende norkamerikanarar om utflyttingår, heimflyttingår, butad før utvandring og ite butad og tilling i Amerika. I teljinga kulle ein og opplye om ein peron var arbeidledig. Det vart ikkje gjennomført jordbrukteljing i 1910, men det vart halde ei eparat handverkteljing. Skipmannkap kulle oppførat berre for kip i norke hamner og farvatn, ikkje for norke kip i utanlandke hamner og farvatn. Men kiplitene frå denne teljinga er deverre tapt. Ved folketeljinga i 1910 var det i Noreg 61 bykommunar og 596 herad, 41 kjøptader og 22 ladetader. Den heimehøyrande befolkninga i Noreg 1. deember 1910 vart av Det tatitike Centralbureau talt opp til peronar. Teljingarbeidet Teljingarbeidet vart gjort frå og med tordag 1. deember 1910 og i å mange dagar om var nødvendig. På landet vart teljinga gjort for kvart herad under leiing av ordføraren. Heradet vart delt inn i teljingkrinar, der teljarar, oftat kulelærarar, frå 1. deember gjekk frå hu til hu og fylte ut teljinglitene (dei åkalla hulitene) med informajon om alle peronar, til atde og fråverande. Etter at hulitene var ferdig utfylte, ette teljaren opp ei krinlite over talet på peronar for kvar butad i teljingkrinen, og å let ordføraren utarbeide ei hovudlite over talet på peronar for kvar krin innanfor heradet og dei tilhøyrande oknene. I byane vart teljinga gjennomførd i regi av magitraten. Teljarane, for det mete kulelærarar, fekk anvaret for kvar in teljingkrin. I byane vart teljinga gjort om jølvteljing, dv. at hueigarar og leigebuarar jølv fylte ut hulita for heile garden/huet og familielita for den enkelte leilegheit. Teljarane i primære oppgåve var då å kontrollere, korrigere og amle inn litene. Etter at hu- og familielitene var ferdig utfylt og amla inn, utarbeidde teljaren ei krinlite over talet på peronar for kvar gard/hu innafor teljingkrinen, og til it let magitraten utarbeide ei hovudlite over talet på peronar for kvar teljingkrin i byen, og tal på peronar i dei ulike okna i byen. Utfylling og innamling av kiplitene vart gjort av tollveenet ine funkjonærer i hamnane. Folketeljinga 1910 i databehandla utgåve Digitalarkivet ine folketeljinghefte omfattar oftat ein kommune, men nokre hefte er på grunn av tørrelen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamakinformatert avkrift av dei originale peronlitene. Opplyningar frå hovudlitene er berre tekne med derom dei tilhøyrande peronlitene manglar. Ført kjem ei fortløpande utliting av butader og peronar i ame rekkefølgje om i originalmaterialet. Så følgjer alfabetike peronregiter på førenamn, etternamn og fødetad, plu eit butadregiter (gardregiter). Med utgangpunkt i regitra kan ein ved hjelp av ide-, gard/gate- og nummertilviinga gå inn i den fortløpande lita, der 5

6 ein finn komplette opplyningar frå kjelda om gardar, bruk, plaar og peronar. Ein del båtar/kip i hamn i herada kan finnat mellom butadene. Dataregitreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregitrert av Digitalarkivet regitreringeiningar i Stavanger og Vo og ved Regitreringentral for hitorike data (RHD), avd. Målelv. Folketeljinglitene er dataregitrert i kjema med fate felt. Felta tilvarar tort ett rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla kjema for butad-, peron- og heimvende norkamerikanarar. Nedanfor vert vit dei hyppigat brukte felta for kvart kjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Butad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Butadnr. Butadnummer 2 Kret Teljingkrinnummer og -namn 3 Namn Butaden namn 4 Gnr Gardnummer 5 Bnr Bruknummer 6 Tiltade Tal peronar til tade, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande peronar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, ide-/uthubygning med natteopphald, talet på like bygningar og kva for bygningar. Dee har alle leietektar i fulltekt for å lette leinga. Butad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Butadnr. Butadnummer 2 Kret Tellingkretnummer og -namn 3 Adree Gatenamn og nummer 4 Hutype 5 Tal etg. Tal etajer 6 Tiltade Tal peronar til tade, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande peronar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplyningar, lik om tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringlokale, tal forretninglokale, tal kvitleilegheiter, tal kjellarrom. Dee har alle leietektar i fulltekt for å lette leinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leileghetnr 2 Plaering 3 Etg. Etaje 4 Per. Tal peronar totalt, menn - kvinner 5 Per. loft Tal peronar på loft eller kvit, menn - kvinner 6 Per. kjeller Tal peronar i kjeller, menn kvinner 7 Tiltade Tal peronar til tade, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande peronar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplyningar om talet ulike rom, lik om kjøkken, bad, opphaldrom, butadrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for lojerande. Peron Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 1 Nr. Peronnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Siviltand g/ug/b/e//f 5 But Butatu b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 6

7 Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødeldato 9 Fødetad 10 Statb. Statborgarkap n = nork, for andre tår det på linjen under aman med andre merknader. 11 Tru Trudomamfunn = tatkyrkja, for andre tår det på lina under aman med andre merknader. På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplyningar, lik om bygning for nattopphald, edvanlig butad, opphaldtad, arbeidledig, tatborgarkap (for dei om ikkje var norke), trudomamfunn (for dei om ikkje tilhøyrde tatkyrkja), jukdomtiltand, forørgar livtilling, etniitet og pråk. Dee har alle leietektar i fulltekt for å lette leinga. Heimvend nork-amerikanar Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingår frå Noreg 2 Attendeflyttingår til Noreg 3 Site butad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande lite Opplyningane frå dei forkjellige kjemaa er i heftet tort ett krivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Butad- og peronopplyningane for kvar butad er plaert i kvar in bok innanfor ei felle ramme. Innanfor kvar bok/ramme kjem øvt ei line med feltnamn krivne i kuriv. Deretter følgjer under dei repektive feltnamna opplyningane frå kjelda krivne med feit krift (butad) eller vanleg krift (reten). For kvar innføring (f ek butad eller peron) er ein eller fleire liner teke i bruk etter behov. Nokre peronopplyningar er plaert på line 2 under peronen det gjeld. Då vil feltnamnet tå i kuriv og opplyningane frå kjelda tå med vanleg krift rett etterpå. Opplyingar om heimvende nork-amerikanarar vert vit på line 2 eller 3 og vidare rett under peronen det gjeld. Feltnamna vil vere i kuriv, men opplyningane frå kjelda vil tå med vanleg krift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under butad vier feltet Uthu om butaden hadde ide- eller uthubygning om vart brukt til natteopphald for menneke, om ja tår talet på like bygningar her. Type uthu gjev namnet på dee bygningane, f ek Stall, Fjø ov. Under peron angir feltet Sedv./ann. ted peronen edvanlige butad derom feltet But (butatu) har verdien mt (mellombel til tade) eller der ein trudde peronen hadde opphald om But har verdien f (fråverande). Fate forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte regitrert med tore boktavar.) Om næringlokale bu = butikk ko = kontor ve = verktad an = andre lokale for næringdrift Kjønn m = mann k = kvinne Botatu b = buett på taden mt = mellombel til tade f = fråverande Stilling i familien hf = hufar hm = humor = on 7

8 d = dotter tj = tenar fl = lojerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvi lektning!) el = einleg lojerande (dv med eige huhald) b = beøkande Ektekapleg tilling g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann = eparert f = fråkild Fødetad t = fødd i teljingheradet Underåttleg tatu n = nork tatborgar Trudomamfunn = tilhøyrande den norke tatkyrkja Sjukdom b = blind d = døvtum = innjuk aa = åndvak Najonalitet n = nork l = lappik lf = lappik, fatbuande ln = lappik, nomadierande k = kvenk (fink) b = blanda Språk n = nork l = lappik f = fink (kvenk) Speialymbol frå dataregitreringa I utkriftene vil det vere nokre teikn/ymbol om markerer problem i originalkjelda eller i den dataregitrerte utgåva:?? markerer at krifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleeleg (f ek Kriti?? er brukt om kiljeteikn mellom to alternative opplyningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to om er den rette (f ek ). % markerer overtryking i kjelda. Derom eit ord eller ei etning er overtroken, vert det markert med % framfor og bak det overtrokne (f ek Peder %Han% ).!! markerer at denne opplyninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplyninga manglar heilt i kjelda (f ek førenamn for udøypte barn). * etter ein opplyning, f ek eit etternamn, markerer at opplyninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne peronen (f ek eit barn), men er påført av regitratoren på grunnlag av opplyningar om peronane omkring (f ek foreldre eller øken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er regitratoren in eigen, og ikkje tår i kjelda. Alfabetike regiter 8

9 I førenamn- og etternamnregiteret finn ein peronane ine fulle namn, fødelår og butad, plu ei tilvining til ide i den fortløpande lita og peronen nr. i hulita. I fødetadregiteret finn ein peronane ine oppgjevne fødetader, fulle namn og fødelår, plu ei tilvining til ida i den fortløpande lita og peronen nr. i hulita. Berre peronar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Butadregiteret inneheld namn på butaden med tilhøyrande ide- og gard- og bruknummer i den fortløpande lita. 9

10 1658 Børen Side 10 Digitalarkivet - Arkivverket

11 Ny tellingkret tartar. Peronar kreten: 317 (kvinner: 162, menn: 155) Butader i kreten: 57 Kret: 001 Einumflaten Pretegjeld: Børen Herred/by: Børen Einumflaten Oltad (2 m, 4 k) (2 m, 4 k) 001 Bernt I. Oltad m g b hf Gaardbruker Børen n 002 Marit Jendatter k g b hm Gaardmandkone Børen n 003 Johanna Johndatter k e b fl Kaarkone, om pier ho Børen n gardmanden 004 Arne Bernten m ug b Søn Børen n 005 Johanna Berntdatter k ug b d Datter Børen n 006 Marie J. Oltad k ug b tj Tjenetepike Børen n Einumflaten Oltad (3 m, 4 k) (4 m, 4 k) 001 Arnt A. Oltad m g b hf Gaardbruker Buviken n 002 Sigrid Ingebrigtdatter k g b hm Gaardmandkone Børen n 003 Ingebrigt Arnten m ug b Søn Børen n 004 Ingeborg Arntdatter k ug b d Datter Børen n 005 Karen Arntdatter k ug b d Datter Børen n 006 Anton Arnten m ug b Søn Børen n 007 Jørgine O. Sandaa k ug b tj Tjenetepike Hitteren n 008 Ole Antonen Oltad m ug f el Elev ved en huflidkole Børen n Sannynleg opphaldtad: Meldalen Einumflaten Furuvik (2 m, 1 k) (2 m, 1 k) 001 Andrea H. Furuvik m g b hf Humand, fiker og Buviken n komaker S 002 Johanna Arntdatter k g b hm Humandkone Børen n 003 Johan Andreaen Furuvik m ug b Arbeider ved møllebruk Børen n Einumflaten Vikajøen under Klokkervik (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Martinu I. Klokkervik m g b hf Humand og fiker Trondhjemn 002 Anne Nildatter k g b hm Humandkone Børen n Einumflaten Metad øvre (3 m, 3 k) (4 m, 3 k) 001 John Anderen Metad m g b hf Gaardbruker Børen n 002 Karen Jendatter k g b hm Gaardmandkone Børen n 003 Ander Johnen m ug b Gaardarbeider Børen n 004 Valborg Johdatter k ug b d Datter Børen n 005 Karen Oldatter k ug b fl Datterdatter Børen n 006 Kaper Olen m ug b fl Datterøn Børen n 007 Bernt Karlen Meitad m ug f el Skomaker S Børen n Sannynleg opphaldtad: Gaarden Hammer i Børen Einumflaten Metad øvre (3 m, 1 k) (3 m, 1 k) 001 Peder Siverten Meitad m g b hf Gaardbruker Børen n 002 Johanna Johndatter k g b hm Gaardmandkone Børen n 003 Eilert Olai Vold m ug b foterøn Forørge for Trondhjem Trondhjemn fattigvæen regning 004 Nil R. Meitad m b fl Datterøn Børen n Einumflaten Metad nedre (1 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Lar Eriken Meitad m g b hf Gaardbruker Orkedalen 002 Gjertrud Oldatter k g b hm Gaardmandkone Børen n 003 Erik Laren Meitad m ug f Gaardarbeider Børen n Sannynleg opphaldtad: Vollum i Børen Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 11

12 1658 Børen 004 Margrethe P. Rovold k ug b tj Tjenetepike Børen n Einumflaten Klokkerviken (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Ingebrigt I. Klokkervik m e b hf Gaardbruker Gjetetrandenn 002 Karen Ingebrigtdatter k ug b d Datter, huholderke Børen n 003 Ingebrigt Ingebrigten m e b fl Føderaadmand Gjetetrandenn 004 Jonetta Sletvold k ug b tj Tjenetepike Hitteren n 005 Ocar Grønning m ug b Tjenetepiken Foterøn Børen n øn Einumflaten Nautan eller Rie (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Kaper Jenen Rie m g b hf Gaardbruker Børekogn n 002 Maren Oldatter k g b hm Gaardmandkone Børekogn n 003 Ole Skjenald m ug b Gaardarbeider Børekogn n 004 Klara Jendatter k ug b fl Datterdatter Leintranden n 005 Arnt Olen m ug b fl Sønneøn Børekogn n Einumflaten Metad nedre (2 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 Gjertrud Pederdatter Meitad k e b hm Gaardbrukerke Børen n 002 Peder Monen Meitad m ug b Gaardarbeider Børen n 003 Dortea Mondatter Meitad k ug b d Datter, ykelig Børen n 004 Johanna Mondatter Meitad k ug b d Datter Børen n 005 Nil Monen Meitad m ug b Søn Børen n Einumflaten Metad nedre (3 m, 4 k) (3 m, 4 k) 001 Peder Andreaen Meitad m g b hf Gaardbruker Børen n Heimvendt nork-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1888 Flytta attende til Noreg: 1891 Butad i Noreg før utflytting: Børen Site butad i Amerika: Montana Stilling i Amerika: Kulgrubearbeide Merknad: 002 Gunhild Oldatter k g b hm Gaardmandkone Børen n 003 Ole P. Meitad m ug b Gaardarbeider Børen n 004 Karen Pederdatter Meitad k ug b d Datter Børen n 005 Kari Pederdatter Meitad k ug b d Datter Børen n 006 Karen Johannedatter Eli k ug b tj Tjenetepike Børen n 007 Ole Gabrielen Eli m e b fl Kapitalit Børen n Einumflaten Metad nordre (5 m, 4 k) (5 m, 4 k) 001 Henrik Olen Meitad m g b hf Gaardbruker Lekviken Heimvendt nork-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1888 Flytta attende til Noreg: 1888 Butad i Noreg før utflytting: Børen Site butad i Amerika: Minneota Stilling i Amerika: Jordkjører Merknad: 002 Anne Pederdatter k g b hm Gaardmandkone Børen n 003 Peder H. Meitad m g b Gaardarbeider Børen n 004 Beret Arntdatter Meitad k g b fl Budeie, Svigerdatter Børekogn n 005 Iak H. Meitad m ug b Malerlærling Børen n 006 Ole H. Meitad m ug b Gaardarbeider Børen n 007 Anne H. Meitad k ug b d Datter Børen n 008 Hanna H. Meitad k ug b d Datter Børen n 009 Arne S. Skjenald m ug b fl Datterøn Børen n Einumflaten Metad nedre (4 m, 2 k) (4 m, 2 k) 001 Ole S. Meitad m g b hf Gaardbruker Børen n 002 Anne Iverdatter k g b hm Gaardmandkone Børekogn n 003 Konrad O. Meitad m ug b Malerlærling Børekogn n 004 Marit O. Meitad k ug b d Datter Børekogn n 005 Olav O. Meitad m ug b Søn Byneet n Side 12 Digitalarkivet - Arkivverket

13 006 Ole Pederen Rovold m ug b tj Viergut og gjæter Børen n Einumflaten Metad nordre (2 m, 4 k) (2 m, 4 k) 001 John Paulen Meitad m g b hf Gaardbruker Børen n Heimvendt nork-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1892 Flytta attende til Noreg: 1904 Butad i Noreg før utflytting: Børen Site butad i Amerika: Montana Stilling i Amerika: Kulgrubearbeider Merknad: 002 Marta Pederdatter k g b hm Gaardmandkone Børen n 003 Ingeborg Johndatter Meitad k ug b d Datter Børen n 004 Paul Johnen Meitad m g b fl Føderaadmand, om pier og bor ho gaardmanden Børen n 005 Ingeborg Jendatter Meitad k g b fl Føderaadkone om ikke har egen huholdning, men pier og bor ho gaardmanden 006 Lovie Pauldatter Meitad k ug b fl Skal ha ophold paa gaarden paa livtid Sjukdom: b Børen n Børen n Einumflaten Kjærem nedre (2 m, 4 k) (2 m, 3 k) 001 Jørgine L. Kjærem k e b hm Gaardbrukerke Frota n 002 Nil Johnen Kjærem m ug b Gaardbetyrer Børen n 003 Anne M. Kjærem k ug b d Budeie Børen n 004 Inga H. Løvø k ug b tj Tjenetepike Børen n 005 John J. Kjærem m ug b fl Datterøn Børen n 006 Kari O. Einum k ug mt b Sypike Børen n Sedvanleg butad: Einan i Børen Einumflaten Kjærem nedre (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Sivert J. Kufaa m ug b hf Gaardbruker Børen n 002 Olav J. Kufaa m ug b tj Gaardarbeider Børen n 003 Johanne Kufaa m g b fl Forhv. lærer og penionit Børekogn n 004 Randi J. Kufaa k g b hm Hubetyrerinde Børen n 005 Beret J. Viggedal k ug b tj Tjenetepike Børen n Einumflaten Kjærem øvre (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Ole J. Kjærem m g b hf Gaardbruker Børen n 002 Anne Pauldatter k g b hm Gaardmandkone Børen n 003 Johan O. Kjærem m ug b Gaardarbeider Børen n 004 Agathe Pederen k ug b tj Tjenetepike Trondhjemn Einumflaten Kjærem øvre (1 m, 3 k) (1 m, 3 k) 001 Edvard Melby m g b hf Gaardbruker Børekogn n 002 Sigrid Sivertdatter k g b hm Gaardmandkone Melhu n 003 Anne E. Melby k ug b d Datter Børekogn n 004 Kirti E. Melby k ug b d Datter Børen n Einumflaten Kjærem øvre (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Andrea I. Kjærem m g b hf Gaardbruker og Børen n tømmermand 002 Marit Oldatter k g b hm Gaardmandkone Børen n 003 Ole A. Kjærem m ug b Søn Børen n 004 Margrete A. Kjærem k ug b d Datter Børen n Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 13

14 1658 Børen Einumflaten Kjærem øvre (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Peder Johnen Kjærem m g b hf Gaardbruker Børen n 002 Kirti Oldatter k g b hm Gaardmandkone Meldalenn 003 Oline P. Kjærem k ug b d Budeie Børen n 004 John P. Kjærem m ug b Gaardarbeider Børen n 005 Peder O. Rovold m e b el Skomaker S og gaardarbeider Børen n Einumflaten Kjærem øvre (1 m, 0 k) (1 m, 0 k) 001 Iver A. Kjærem m e b hf Kapitalit Børekogn n Einumflaten Granhaugen under (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 John J. Kjærem m g b hf Humand Trondhjemn 002 Anne Jendatter k g b hm Humandkone Børen n Einumflaten Daløien (4 m, 3 k) (4 m, 3 k) 001 Bernt Vinge m g b hf Gaardbruker og ergent Frota n 002 Beret Jendatter k g b hm Gaardmandkone Børen n 003 John B. Vinge m ug b Søn Børen n 004 Johan B. Vinge m ug b Søn Børen n 005 Jen B. Vinge m ug b Søn Børen n 006 Karen B. Vinge k ug b d Datter Børen n 007 Kritiane B. Vinge k ug b d Datter Børen n Einumflaten Riaunet nordre (5 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Andrea J. Riaunet m g b hf Gaardbruker Amerike n Heimvendt nork-amerikanar: Utflytta frå Noreg: Flytta attende til Noreg: 1885 Butad i Noreg før utflytting: Site butad i Amerika: Minneota Stilling i Amerika: født i Amerika. Nyfødt barn da han kom til Norge Merknad: 002 Hilda Handatter k g b hm Gaardmandkone Kvædfjordn 003 Johan A. Riaunet m ug b Søn Børen n 004 Beret A. Riaunet k e b fl Føderaadkone Børekogn n Heimvendt nork-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1878 Flytta attende til Noreg: 1885 Butad i Noreg før utflytting: Børen Site butad i Amerika: Minneota Stilling i Amerika: I et penionat Merknad: 005 Arnt R. Riaunet m ug b fl Gaardarbeider Klæbo n 006 Ole S. Aamodt m g mt el Tømmerkjører Meldalenn Sedvanleg butad: Høilandet 007 Even A. Kleftad m ug mt el Tømmerkjører Høilandetn Sedvanleg butad: Høilandet Einumflaten Riaunet øndre (3 m, 3 k) (3 m, 3 k) 001 Nil K. Riaunet m g b hf Gaardbruker Børen n 002 Gurine Oldatter k g b hm Gaardmandkone Børekogn n 003 Klemmet N. Riaunet m ug b Søn Børen n 004 Beret O. Jytad k ug b tj Tjenetepike Børekogn n 005 Klemmet P. Riaunet m g b fl Føderaadmand Børen n 006 Randi N. Riaunet k g b fl Føderaadkone Børen n Einumflaten Riaunet, Aunmoen (3 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Jen P. Riaunet m ug b hf Gaardbruker og Børen n gaardarbeider 002 Antonia M. Riaunet k e b hm Hubetyrerinde Tromø n 003 Gjertine P. Riaunet k ug b d Huholderken datter Børen n Side 14 Digitalarkivet - Arkivverket

15 004 Johanne B. Riaunet m ug b Huholderken øn Aalen n 005 Andrea K. Sørum m ug mt el Tømmerhugger og Biri n veiarbeider Sedvanleg butad: Biri Einumflaten Handberg, Hummellien (1 m, 3 k) (1 m, 3 k) 001 Fredrik S. Handberg m e b hf Gaardbruker Børen n 002 Marit F. Handberg k ug b hm Hubetyrerinde Børen n 003 Anna M. Vang k ug b tj Tjenetepike Buviken n 004 Kirti O. Handberg k ug b tj Budeie Støren n Einumflaten Handberg, Flaten (2 m, 1 k) (2 m, 1 k) 001 Karen O. Handberg k e b hm Gaardbrukerke Gjetetrandenn 002 Ole T. Handberg m ug b Gaardarbeider og Gjetetrandenn tømmerhugger 003 Bernhard T. Handberg m ug b Søn Buviken n Einumflaten Handberg, Haugen (2 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 Randi E. Handberg k e b hm Humandenke Støren n 002 Johan H. Meland m g b fl Tømmerhugger og Hitteren n gaardarbeider 003 Randi O. Handberg k g b fl Vakerkone og driver med Børen n hutel 004 Karl J. Meland m ug b fl Humoren datterdatterøn Børen n 005 Fredrikke J. Meland k ug b fl Humoren datterdatter datter Børen n Butadnr. Kret Namn Gnr. Bnr. Tiltade Bebudde Heimehørande hu Einumflaten Handberg (7 m, 7 k) 1 13 (5 m, 8 k) 001 Martin H. Handberg m g f hf Gaardbruker og Børen n tortingmand Sannynleg opphaldtad: Trondhjem 002 Anna A. Handberg k g b hm Gaardmandkone Børekogn n 003 Ole M. Handberg m ug b Søn Børen n 004 Ingeborg M. Handberg k ug b d Datter Børen n 005 Randi M. Handberg k ug b d Datter Børen n 006 Randi E. Bjørgum k e b fl Gaardmandenke, lever av Børekogn n ine midler 007 Ole Sæther m ug b tj Gaardbetyrer Strinden n 008 Arnt O. Ottertad m ug b tj Gaarddreng Børekogn n 009 Johan O. Rihagen m ug b tj Gaarddreng Børen n 010 Sigrid A. Kjærem k ug b tj Kjøkkenpike Børen n 011 Anna L. Beeth k ug b tj Budeie Børen n 012 Randi Kverntadbugt k ug f tj Stuepike Børen n Merknad: E: Fødelår påført einare Sannynleg opphaldtad: Hevne 013 Beret Handberg k ug b fl Gaardmandd. lever av Børen n ine midler 014 Rikard Kvernmo m ug mt el Gaardarbeider Gjetetrandenn Sedvanleg butad: Gjetetranden 015 Elling Hudal m ug mt el Tømmerhugger Gjetetrandenn Sedvanleg butad: Gjetetranden 016 Johan Oftad m ug mt el Gaardarbeider Gjetetrandenn Sedvanleg butad: Gjetetranden Einumflaten Handberg (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Johan J. Handberg m e b hf Gaardbruker Børen n 002 Karen J. Handberg k ug b tj Huholderke Børen n Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 15

16 1658 Børen 003 Ole O. Sæther m ug b tj Vedhugger og Lekvike n fattigundertøttet 004 Petter L. Ulvaag m g b hf Tømmerhugger og Hitteren n gaardarbeider 005 Nikoline Oldatter k g b hm huholdning og vakerkone Børen n Einumflaten Handberg (2 m, 4 k) (2 m, 4 k) 001 Ole J. Handberg m g b hf Gaardbruker og komaker Børen n Heimvendt nork-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1901 Flytta attende til Noreg: 1908 Butad i Noreg før utflytting: Børen Site butad i Amerika: Seattle W. S Stilling i Amerika: Sagbrukarbeider Merknad: Bjugn n 002 Marie Petterdatter k g b hm Gaardmand- og komakerkone 003 Marit O. Handberg k ug b d Datter Børen n 004 Marit O. Handberg k e b fl Budeie Børen n 005 Han O. Handberg m g b hf Føderaadmand Børen n Merknad: Kaarværelet 006 Beret Johndatter k g b hm Føderaadkone Børen n Einumflaten Handberg, Aphaugen (3 m, 3 k) (4 m, 3 k) 001 Ingebrigt I. Handberg m g f hf Gaardbruker Gjetetrandenn Sannynleg opphaldtad: Malvik 002 Anne Jørgendatter k g b hm Gaardmandkone Børen n 003 Johan I. Handberg m ug b Søn Børen n 004 Iver I. Handberg m ug b Søn Børen n 005 Inga I. Handberg k ug b d Datter Børen n 006 Anna I. Handberg k ug b d Datter Børen n 007 Jørgen J. Handberg m e b fl Føderaadmand, om bor og pier ho Børekogn n Heimvendt nork-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1879 Flytta attende til Noreg: 1885 gaardmanden Butad i Noreg før utflytting: Børen Site butad i Amerika: Ipehming Stilling i Amerika: Grubearbeider Merknad: Einumflaten Haugen under (0 m, 1 k) (0 m, 1 k) 001 Sigrid P. Kjærem k e b hm Humandenke, om opholde av fattigvæenet Børen n Einumflaten Einan, Amundborg (2 m, 6 k) (2 m, 6 k) 001 Erik E. Einum m g b hf Gaardbruker og Børen n landhandler Merknad: Erik E. Einum n. 002 Gjertine Johandatter k g b hm Gaardmandkone Børen n 003 Erik E. Einum m ug b Gaardarbeider Børen n Merknad: Erik E. Einum jn. 004 Johanne E. Einum k ug b d Budeie Børen n 005 Ingeborg E. Einum k ug b d Stuepike Børen n 006 Alaug E. Einum k ug b d Datter Børen n 007 Magnhild E. Einum k ug b d Datter Børen n 008 Karen S. Mehlum k ug b el Flatbrøtbakerke Børekogn n Einumflaten Einan (9 m, 8 k) 16 (7 m, 9 k) Ole E. Einum m g b hf Gaardbruker Børen n 002 Marie Einum k g b hm Jordemoder Børen n Side 16 Digitalarkivet - Arkivverket

17 003 Erik O. Einum m ug b Søn Børen n 004 Arne O. Einum m ug b Søn Børen n 005 Odd O. Einum m ug b Søn Børen n 006 Kari O. Einum k ug f d Sypike Børen n Sannynleg opphaldtad: Kjærem i Børen 007 Gudrun O. Einum k ug b d Stuepike Børen n 008 Margrethe Klinge k ug b el Kjøpmandd. lever av ine Trondhjemn midler Sjukdom: 009 Andrea S. Grønning k ug b tj Budeie Lenviken 010 Arnt O. Skjetne m ug b tj Gaarddreng Tiller n 011 John E. Hudal m ug mt b Snedker S Gjetetrandenn Sedvanleg butad: Viggen i Børen 012 Andrea Aphaug m ug mt b Gaardarbeider Rien n Sedvanleg butad: Foum i Børen 013 B. Soltad m g b hf Tandlæge Børen n Merknad: Føderaadbygningen 014 Karen Soltad k g b hm Tandlægefrue Børen n 015 Knut Soltad m ug b Søn Børen n 016 Birgit Soltad k ug b d Datter Børen n 017 Alaug Soltad k ug b d Datter Børen n 018 Anna Grønning k ug b tj Tjenetepike Leintranden n Einumflaten Einan, Elverhøi (2 m, 4 k) (2 m, 4 k) 001 Joh. Grøholt m g b hf Dyrlæge og gaardbruker Løiten n 002 Inga Grøholt k g b hm Dyrlægefrue Tingvoldn 003 Olav Grøholt m ug b Søn Kritianund n N 004 Anne Grøholt k ug b d Datter Kritianund n N 005 Karen Øtenvik k ug b tj Tjenetepike, Kokke Børen n 006 Maren Kvalvaag k ug b tj Stuepike Tingvoldn Einumflaten Einan, Rødde (4 m, 5 k) (4 m, 5 k) 001 Haakon Bryhni m g b hf Læge (Kommunelæge) og Romedal n gaardbruker Merknad: Haakon Bryhni n. 002 Maren Bryhni k g b hm Doktorfrue Søndre n Land 003 Odd Bryhni m ug b Søn Børen n 004 Haakon Bryhni m ug b Søn Børen n Merknad: Haakon Bryhni jn. 005 Inger Bryhni k ug b d Datter Børen n 006 Maren Bryhni k ug b d Datter Børen n 007 Karl Lihaug m ug b tj Gaarddreng Børen n 008 Kritine Aarvik k ug b tj Kokkepike Bjørnør n 009 Nikoline Pederen k ug b tj Barnepike Børen n Einumflaten Nautan (1 m, 4 k) (1 m, 4 k) 001 Nil L. Nøtum m e b hf Gaardbruker og potaabner Børen n 002 Gunhild L. Nøtum k e b hm Gaardmandenke Børen n 003 Gunhild N. Nøtum k ug b d Underbudeie Børen n 004 Marit N. Nøtum k ug b d Datter, potaabneraitent Børen n 005 Marit P. Romo k ug b tj Huholderke Børen n Einumflaten Nautmælen under (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Marta J. Kjærem k ug b hm Sypike Børen n Merknad: Familjebekvemmelighet i 2 etage 002 John Kufaa m g b hf Landhandler Byneet n Merknad: Familjebekvemmelighet i 2 etage Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 17

18 1658 Børen 003 Kari Kufaa k g b hm Landhandlerkone Børen n 004 Ole Kufaaæther m ug b hf Skrædder S Børekogn n Merknad: Familjebekvemmelighet i 1te etage 005 Thor O. Rian m ug b tj Skrædderlærling Børen n Einumflaten Nautmælen (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Erik N. Meitad m g b hf Humand og fiker Børen n 002 Johanna Oldatter k g b hm Humandkone Hevne n Einumflaten Nautmælen under (3 m, 1 k) (3 m, 1 k) 001 Søren Pederen m g b hf Gaardarbeider og Børen n tømmerfløter 002 Signe Iverdatter k g b hm Arbeiderkone, huholdn Trondhjemn 003 Sverre Pederen m ug b Søn Børen n 004 Leif Pederen m ug b Søn Børen n Einumflaten Nautan, Mælen under (4 m, 4 k) (4 m, 4 k) 001 Toma Næ m g b hf Baker S Trondhjemn 002 Jenine Oldatter k g b hm Bakerkone Børen n 003 Anna Næ k ug b d Datter Børen n 004 Bjarne Næ m ug b Søn Børen n 005 Andrea Næ k ug b fl Hufaren øter, Flaa n ukondfirm. 006 Laurit Hanen m ug b tj Bakerarbeider Værne n 007 Rudolf E. Tiller m e b tj Bakerarbeider Trondhjemn 008 Dortea Antonen k ug b tj Tjenetepike Børen n Einumflaten Nautan, Mælen (3 m, 1 k) (3 m, 1 k) 001 Ole J. Gagnaa m g b hf Smed S Børen n 002 Marit Anderdatter k g b hm Smedkone, Børekogn n huholdningarb. 003 Johanne Gagnaa m ug b Snedker S Børen n 004 Ander Gagnaa m ug b Smedlærling Børen n Einumflaten Oltadaunet (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Johan O. Nordland m ug b hf Gaardbruker Børekogn n 002 Kari Tronddatter Oltadaunet k e b hm Huholderke Melhu n Einumflaten Nautmælen under (4 m, 0 k) (4 m, 0 k) 001 Ole J. Nøtum m e b hf Fiker Børen n 002 Lar O. Nøtum m ug b Dampkibmatro Børen n 003 Jen O. Nøtum m ug b Jæger og fiker Børen n 004 Lar H. Nøtum m e b fl Forhv. kipper, oph. ho vigerønnen Børen n Einumflaten Nautmælen under (3 m, 4 k) (3 m, 4 k) 001 Johanne L. Ødegaard m g b hf Blikkenlager S Biri n 002 Petra N. Ødegaard k g b hm Huholdning og vak Hemne n 003 Akel Ødegaard m ug b Søn Hemne n 004 Laura Ødegaard k ug b d Datter Børen n 005 Magda Ødegaard k ug b d Datter Børen n 006 Henrik Stølan m ug b tj Blikkenlagerlærling Hevne n 007 Edvine Johanen k ug b tj Tjenetepike Hemne n Einumflaten Nautan (4 m, 5 k) (5 m, 5 k) Side 18 Digitalarkivet - Arkivverket

19 001 Erik J. Nøtum m e b hf Gaardbruker Børen n 002 Jen E. Nøtum m ug b Gaardarbeider og fiker Børen n 003 Erik E. Nøtum m ug b Gaardarbeider og fiker Børen n 004 Randi E. Nøtum k ug b d Huholderke og budeie Børen n 005 Erik A. Knuten m ug b fl Hufaren datterøn Børen n 006 Ivar Laren Hoff m g f hf Makinit Rødø, n Helgeland Merknad: Føderaadbygningen Sannynleg opphaldtad: Rødø, Helgeland 007 Ingeborg-Anna Hoff k g b hm MakinitKone Børen n 008 Ingeborg Hoff k ug b d Datter Børen n 009!! Hoff* k ug b d Datter Børen n Merknad: Udøpt pike 010 Anna Aphaug k ug b tj Midlertidig tjenetepike Rien n Merknad: b %mt% Sedvanleg butad: %Foum i Børen% Einumflaten Metad, Moen (1 m, 2 k) (1 m, 2 k) 001 Edvard P. Graff m g b hf Gaardbruker Ytterøen n 002 Beret Graff k g b hm Gaardmandkone Børekogn n 003 Elida Overby k ug b tj Tjenetepike Byneet n Einumflaten Einan under (0 m, 2 k) (0 m, 2 k) Merknad: Centraltation for Riktelegraf og Riktelefon 001 Anna Aunan k ug b el Telefonitinde Børekogn n 002 Marta Aunan k ug b el Telefonitinde Børekogn n Einumflaten Krangaa nedre (2 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 Maren A. Krangaa k e b hm Gaardbrukerke Børen n 002 Ole A. Krangaa m ug b Søn Børen n 003 Anna J. Storeth k ug b tj Tjenetepike, fjø- og Børekogn n hutel 004 John J. Storeth m ug b fl Foterøn Børen n 005 Marit L. Krangaa k ug b el Spinderke og væverke Melhu n Einumflaten Krangaa nedre (1 m, 3 k) (1 m, 3 k) 001 Karen J. Krangaa k e b hm Gaardbrukerke Børekogn n 002 John E. Krangaa m ug b Gaardarbeider Børen n 003 Elen E. Krangaa k ug b d Sypike Børen n 004 Karen E. Krangaa k ug b d Budeie og hutel Børen n Einumflaten Krangaa øvre (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Iver G. Krangaa m ug b hf Gaardbruker Børen n 002 Elen G. Krangaa k ug b tj Huholderke Børen n 003 Gunder I. Krangaa m e b fl Føderaadmand Børekogn n 004 Erik E. Krangaa m ug b fl Gaardmanden broderøn Børen n 005 Randine Olen k ug b tj Tjenetepike, fjøtel Hatfjelddalen n Folketeljinga Einumflaten Krangaa nedre (4 m, 8 k) 12 (4 m, 8 k) Ole S. Eggen m g b hf Gaardbruker og Børen n landhandler 002 Marit I. Eggen k g b hm Gaardmand- og Børen n landhandlerkone 003 Anne O. Eggen k ug b d Datter, ykelig Børen n 004 Randi O. Eggen k ug b d Datter Børen n 005 Gurine O. Eggen k ug b d Datter Børen n 006 Simen O. Eggen m ug b Søn Børen n 007 Gjertrud G. Berg k ug b tj Tjenetepike, fjøtel Hevne n Digitalarkivet - Arkivverket Side 19

20 1658 Børen 008 Anna Eggen k ug b tj Butikjomfru Børen n 009 Anton O. Riaunet m ug b tj Gaarddreng Børen n 010 Knut E. Krangaa m g b hf Føderaadmand Orkedalen Merknad: Føderaadværelerne 011 Anne P. Krangaa k g b hm Føderaadkone Buviken n 012 Kritine K. Krangaa k ug b d Stuepike Buviken n Einumflaten Krangaa øvre (2 m, 4 k) (2 m, 4 k) 001 Elen Knutdatter Krangaa k g b hm Gaardbrukerke Buviken n 002 Ingeborg E. Krangaa k ug b d Datter Børen n 003 Knut E. Krangaa m ug b Søn Børen n 004 Ragnhild O. Krangaa k ug b el Føderaadkone Børen n 005 Lar E. Røen m ug b tj Gaarddreng Rindalen n 006 Sofie O. Onøen k ug b tj Tjenetepike, fjøtel Buviken n Einumflaten Metadteigen (3 m, 2 k) (3 m, 1 k) 001 Nil A. Meitad m g b hf Gaardbruker Børen n Side 20 Heimvendt nork-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1879 Flytta attende til Noreg: 1885 Butad i Noreg før utflytting: Børen Site butad i Amerika: Montana Stilling i Amerika: Grubearbeide Merknad: 002 Karen A. Meitad k g b hm Gaardmandkone Børen n 003 Jen N. Meitad m ug b Gaardarbeider Børen n 004 Reinert N. Meitad m ug b Gaardarbeider Børen n 005 Randi J. Saltne k ug mt el Spinderke og væverke Børen n Sedvanleg butad: Buviken Einumflaten Einumflaten (2 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Thore K. Reel m g b hf Lærer og bankkaerer Meldalenn 002 Eli J. Reel k g b hm Lærerkone Surendalenn 003 Sigurd By m ug mt b Sergent A. By' øn Børen n Merknad: E: Slutt på kret 1 Sedvanleg butad: Børekogn Ny tellingkret tartar. Peronar kreten: 234 (kvinner: 124, menn: 110) Butader i kreten: 44 Kret: 002 Eggkleven Pretegjeld: Børen Herred/by: Børen Eggkleven Vollum (Nordløkken) (2 m, 6 k) (2 m, 6 k) 001 Ole Haagenen Vollum m g b hf Gaardbruker og Børen n kogarbeider 002 Karen Klemmetdatter Vollum k g b hm Hutell og fjøtell Børen n 003 Hanna Oldatter Vollum k ug b d barn Børen n 004 Randi Oldatter Vollum k ug b d barn Børen n 005 Karen Oline Oldatter Vollum k ug b d barn Børen n 006 Gurine Lauritdatter Vollum k ug b Foterdatter Bitaar humoderen om Børen n barnepike 007 Haagen Nilen Vollum m g b hf Et lidet kaar og penjon av Børen n oplyningvæ. 008 Guru Trondatter Vollum k g b hm Hutell Børekogn n Eggkleven Vollum (5 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Iver Anderen Vollum m g b hf Gaardbr. og lidt med Børen n 002 Anna Gurine Andrea k g b hm Hutell og fjøtell Børen n Andreaen Vollum 003 Ingeborg Iverdatter Vollum k ug b d bitaar Humoderen med Børen n fjøtell og hutell 004 Karl Iveren Vollum m ug b Skolegut bitaar faderen Børen n 005 Ole Thortenen Mo m ug mt el Tømmerhugger Børekogn n Sedvanleg butad: Mo Børekogn 006 Johanne Melby m ug mt el Tømmerhugger Børekogn n Sedvanleg butad: Melby Børekogn Digitalarkivet - Arkivverket

Folketeljing 1910 for 1943 Kvænangen, Skjærvø prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1943 Kvænangen, Skjærvø prestegjeld Folketeljing 1910 for 1943 Kvænangen, Skjærvø pretegjeld Regitreringentral for hitorike data, Univeritetet i Tromø 09.09.2014 Utkrift frå Digitalarkivet, Arkivverket tenete for publiering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1236 Vossestranden. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1236 Vossestranden. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1236 Voetranden Digitalarkivet 09.09.2014 Utkrift frå Digitalarkivet, Arkivverket tenete for publiering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1636 Meldalen. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1636 Meldalen. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1636 Meldalen Digitalarkivet 09.09.2014 Utkrift frå Digitalarkivet, Arkivverket tenete for publiering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1427 Jostedalen. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1427 Jostedalen. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1427 Jotedalen Digitalarkivet 09.09.2014 Utkrift frå Digitalarkivet, Arkivverket tenete for publiering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1235 Voss. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1235 Voss. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1235 Vo Digitalarkivet 09.09.2014 Utkrift frå Digitalarkivet, Arkivverket tenete for publiering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1230 Ullensvang. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1230 Ullensvang. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1230 Ullenvang Digitalarkivet 09.09.2014 Utkrift frå Digitalarkivet, Arkivverket tenete for publiering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1649 Soknedalen, Støren prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1649 Soknedalen, Støren prestegjeld Folketeljing 1910 for 1649 Soknedalen, Støren pretegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utkrift frå Digitalarkivet, Arkivverket tenete for publiering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1718 Leksviken. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1718 Leksviken. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1718 Lekviken Digitalarkivet 09.09.2014 Utkrift frå Digitalarkivet, Arkivverket tenete for publiering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1560 Tingvold, Tingvoll prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1560 Tingvold, Tingvoll prestegjeld Folketeljing 1910 for 1560 Tingvold, Tingvoll pretegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utkrift frå Digitalarkivet, Arkivverket tenete for publiering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1559 Strømsneset, Tingvold prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1559 Strømsneset, Tingvold prestegjeld Folketeljing 1910 for 1559 Strømneet, Tingvold pretegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utkrift frå Digitalarkivet, Arkivverket tenete for publiering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1846 Nordfold, Folden prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1846 Nordfold, Folden prestegjeld Folketeljing 1910 for 1846 Nordfold, Folden pretegjeld Regitreringentral for hitorike data, Univeritetet i Tromø 09.09.2014 Utkrift frå Digitalarkivet, Arkivverket tenete for publiering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 2029 Nordvaranger, Vadsø prestegjeld

Folketeljing 1910 for 2029 Nordvaranger, Vadsø prestegjeld Folketeljing 1910 for 2029 Nordvaranger, Vadø pretegjeld Regitreringentral for hitorike data, Univeritetet i Tromø 09.09.2014 Utkrift frå Digitalarkivet, Arkivverket tenete for publiering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1111 Sogndal herred, Sogndal prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1111 Sogndal herred, Sogndal prestegjeld Folketeljing 1910 for 1111 Sogndal, Sogndal pretegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utkrift frå Digitalarkivet, Arkivverket tenete for publiering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0430 Stor-Elvedalen, Storelvedalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0430 Stor-Elvedalen, Storelvedalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 0430 Stor-, Storelvedalen pretegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utkrift frå Digitalarkivet, Arkivverket tenete for publiering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1429 Ytre Holmedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1429 Ytre Holmedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1429 Ytre Digitalarkivet 09.09.2014 Utkrift frå Digitalarkivet, Arkivverket tenete for publiering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1638 Orkedalen. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1638 Orkedalen. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1638 Orkedalen Digitalarkivet 09.09.2014 Utkrift frå Digitalarkivet, Arkivverket tenete for publiering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0629 Ytre Sandsvær, Sandsvær prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0629 Ytre Sandsvær, Sandsvær prestegjeld Folketeljing 1910 for 0629 Ytre, pretegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utkrift frå Digitalarkivet, Arkivverket tenete for publiering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Folketeljing 1910 for 2011 Kautokeino. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 2011 Kautokeino. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 2011 Kautokeino Regitreringentral for hitorike data, Univeritetet i Tromø 09.09.2014 Utkrift frå Digitalarkivet, Arkivverket tenete for publiering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1116 Egersund herred, Egersund prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1116 Egersund herred, Egersund prestegjeld Folketeljing 1910 for 1116 Egerund, Egerund pretegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utkrift frå Digitalarkivet, Arkivverket tenete for publiering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0515 Vaage Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1864 Gimsøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1864 Gimsøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1864 Regitreringentral for hitorike data, Univeritetet i Tromø 09.09.2014 Utkrift frå Digitalarkivet, Arkivverket tenete for publiering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1658 Børsen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1658 Børsen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1658 Børsen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0914 Holt. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0914 Holt. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0914 Holt Digitalarkivet 09.09.2014 Utkrift frå Digitalarkivet, Arkivverket tenete for publiering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 2016 Hammerfest herred, Hammerfest prestegjeld

Folketeljing 1910 for 2016 Hammerfest herred, Hammerfest prestegjeld Folketeljing 1910 for 2016 Hammerfet, Hammerfet pretegjeld Regitreringentral for hitorike data, Univeritetet i Tromø 09.09.2014 Utkrift frå Digitalarkivet, Arkivverket tenete for publiering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1019 Halsaa og Hartmark, Mandal prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1019 Halsaa og Hartmark, Mandal prestegjeld Folketeljig 1910 for 1019 Halaa, Madal pretegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utkrift frå Digitalarkivet, Arkivverket teete for publierig av kjelder på iterett: http://digitalarkivet.o Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0522 Østre Gausdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0522 Østre Gausdal. Digitalarkivet Folketeljig 1910 for 0522 Øtre Digitalarkivet 09.09.2014 Utkrift frå Digitalarkivet, Arkivverket teete for publierig av kjelder på iterett: http://digitalarkivet.o Digitalarkivet - Arkivverket Ihald Løpade

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0521 Øier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA 1910 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 10 Negard 11 Mali-garden 7 Jo-garden 7 Lars-garden 6 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 5 Til saman Ulla-garden 66 Ullahammaren:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0724 Sandeherred, Sandehered prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0724 Sandeherred, Sandehered prestegjeld Folketeljing 1910 for 0724 Sandeherred, Sandehered pretegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utkrift frå Digitalarkivet, Arkivverket tenete for publiering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

FylkesFOTOarkivet Sponlandarkivet Aalesunds Museum

FylkesFOTOarkivet Sponlandarkivet Aalesunds Museum Zeits Frk ÅM-95003.017744 1912 En ung kvinne 159 8x12 Zeits Frk ÅM-95003.017745 1912 Tre unge kvinner 570 8x12 Zeits Frk ÅM-95003.019821 1912 Kvinnelig turner 159 8x12 Ævenes-guttene ÅM-95003.000004 1904

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 2015 Hasvik, Loppen prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 2015 Hasvik, Loppen prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 2015 Havik, Loppen pretegjeld Regitreringentral for hitorike data, Univeritetet i Tromø 09.09.2014 Utkrift frå Digitalarkivet, Arkivverket tenete for publiering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0121 Rømskogen, Rødenes prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0121 Rømskogen, Rødenes prestegjeld Folketeljing 1910 for 0121 Rømkogen, Rødene pretegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utkrift frå Digitalarkivet, Arkivverket tenete for publiering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Pooengrenn 3. Offisiell resultatliste Klubb Start nr. Tid Etter Brønstad, Isak Hegvik Skaun IL 101

Pooengrenn 3. Offisiell resultatliste Klubb Start nr. Tid Etter Brønstad, Isak Hegvik Skaun IL 101 09.02.207 G 0 år, km Brønstad, Isak Hegvik Skaun IL 0 Frostad, Magnus Sommerschild Buvik IL 09 Lorentzen, Andreas Børsa IL 08 Morken, Erik Iver Skaun IL 03 Morken, Oliver Skaun IL 05 Pederstad, Oskar Børsa

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0918 Østre Moland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0918 Østre Moland. Digitalarkivet Folketeljig 1910 for 0918 Øtre Digitalarkivet 09.09.2014 Utkrift frå Digitalarkivet, Arkivverket teete for publierig av kjelder på iterett: http://digitalarkivet.o Digitalarkivet - Arkivverket Ihald Løpade

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0416 Romedal Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1648 Støren Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1653 Melhus. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1653 Melhus. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1653 Melhu Digitalarkivet 09.09.2014 Utkrift frå Digitalarkivet, Arkivverket tenete for publiering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1717 Frosta Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1123 Høiland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

St.Olafs Vold Barselfeber Tune. Sannesund. Tarris under. 7 mхneder Sarp Skjeberg. Sarp under. Sandtangen. Hullberget i

St.Olafs Vold Barselfeber Tune. Sannesund. Tarris under. 7 mхneder Sarp Skjeberg. Sarp under. Sandtangen. Hullberget i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Nr Dјdsdag Begravelsesdag Navn og tittel Alder Bosted DјdsхrsakBegravelsesstedFјdselsdato Foreldre Merknader 1 01.01.1846 11.01.1846 Johannes Olsen

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1720 Levanger herred, Levanger prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1720 Levanger herred, Levanger prestegjeld Folketeljing 1910 for 1720 Levanger, Levanger pretegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utkrift frå Digitalarkivet, Arkivverket tenete for publiering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1124 Haaland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0619 Aal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0619 Aal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0619 Aal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1928 Torsken, Berg prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1928 Torsken, Berg prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1928 Torken, Berg pretegjeld Regitreringentral for hitorike data, Univeritetet i Tromø 09.09.2014 Utkrift frå Digitalarkivet, Arkivverket tenete for publiering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0429 Aamot Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0134 Onsø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Oppdalsrittet 2013. Offisiell resultatliste 09.06.2013. Klubb Start nr. Tid Etter. Almlid, Fredrik Thun Oppdal SK 42

Oppdalsrittet 2013. Offisiell resultatliste 09.06.2013. Klubb Start nr. Tid Etter. Almlid, Fredrik Thun Oppdal SK 42 Rekrutt 0-5 Almlid, Frida Thun 2 Eriksen, Kari Hestad Stiftstaden SK Trondheim 1 Hinseth, Elias 43 Randen, Simon 12 Randen, Solveig 3 e: 5 Påmeldte: 5 Startende: 5 Rekrutt kvinner 6-9 Gimse, Sandra Gauldal

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1734 Stod Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1612 Hevne. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1612 Hevne. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1612 Hevne Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1243 Os Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1570 Valsøfjordens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1570 Valsøfjordens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1570 Valsøfjordens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Foreldre. Besteforeldre. Oldeforeldre

Foreldre. Besteforeldre. Oldeforeldre 1. Marit Andersdatter, f. 17 JUL 1830 på Ribakken i Børsa. gift 02 OKT 1855 på Ørlandet 1 med Iver Andersen, f. 15 SEP 1803 på Fevåg i Stjørna, 2 dåp 16 OKT 1803 på Ørlandet. Foreldre 2. Anders Eriksen,

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0821 Bø. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0821 Bø. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0821 Bø Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Død dato Død år. Fødested. Får. Holmen i Stensøys und. Roksvåg Ytre Roksvåg k. Roksvåg

Død dato Død år. Fødested. Får. Holmen i Stensøys und. Roksvåg Ytre Roksvåg k. Roksvåg Fornavn Pikenavn Tittel Bosted Føds elsda to Får Død dato Død år Etternavn Fødested Dødsted Begra velse dato Beg rave lses år Kj øn n Merknad Re kk e Gr av nr Anne Marie Johannesdatter Holmen Gaardman

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1140 Sjernerø, Nerstrand prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1140 Sjernerø, Nerstrand prestegjeld Folketeljing 1910 for 1140 Sjernerø, Nertrand pretegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utkrift frå Digitalarkivet, Arkivverket tenete for publiering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0417 Stange. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0417 Stange. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0417 Stange Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0835 Rauland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1562 Ulvundeidet, Øksendal prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1562 Ulvundeidet, Øksendal prestegjeld Folketeljing 1910 for 1562 Ulvundeidet, Økendal pretegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utkrift frå Digitalarkivet, Arkivverket tenete for publiering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1857 Værøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0814 Bamle Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0617 Gol Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1714 Stjørdalen, Nedre Stjørdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1714 Stjørdalen, Nedre Stjørdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1714 Stjørdalen, Nedre Stjørdalen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer