Folketeljing 1910 for 1658 Børsen. Digitalarkivet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1910 for 1658 Børsen. Digitalarkivet"

Transkript

1 Folketeljing 1910 for 1658 Børen Digitalarkivet

2 Utkrift frå Digitalarkivet, Arkivverket tenete for publiering av kjelder på internett: Digitalarkivet - Arkivverket

3 Innhald Løpande lite Førenamnregiter Etternamnregiter Fødetadregiter Butadregiter... 93

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå i 1801 nominativ, dv ho litar enkeltperonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numerike, men med namnelitar i grunnlagmateriale for nokre pretegjeld. Statitikklova i 1907 la terke retrikjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offiiell tatitikk og Statitik Sentralbyrå (tatitikklova) frå 1989 kal dee teljingane ikkje frigjevat før etter 100 år teljinga vart difor frigjeven 1. deember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Rikarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, men tatarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for ine ditrikt. Folketeljinga 1. deember 1910 Ved kgl. Re. 23. eptember 1910 vart det kunngjort at det kulle haldat almindelig Folketælling for å få ei detaljert overikt over Noreg befolkning natta mellom 1. og 2. deember På kvar butad kulle alle peronar til tade førat inn i teljinglita, med ærkilt merknad om dei om var mellombel til tade (på beøk ov) på teljingtidpunktet. I tillegg kulle alle fate bebuarar om var fråverande (på reie, til jø ov) på teljingtidpunktet førat inn på lita. På denne måten kulle folketeljinga i 1910 gje ei overikt over befolkninga, både dei til tade og dei heimehøyrande, for kvar butad. I teorien kulle alle peronar om ikkje var heime på teljingtidpunktet, førat inn i to teljingliter, på heimtaden om 'f' og på opphaldtaden om 'mt'. I praki var det ikkje råd å kontrollere at dette konekvent vart gjennomført, og mange like peronar er oppført berre ein tad. I 1910-teljinga vart det for førte gang purt etter full fødeldato for alle peronar, og det var pørmål om tilleggopplyningar frå heimvende norkamerikanarar om utflyttingår, heimflyttingår, butad før utvandring og ite butad og tilling i Amerika. I teljinga kulle ein og opplye om ein peron var arbeidledig. Det vart ikkje gjennomført jordbrukteljing i 1910, men det vart halde ei eparat handverkteljing. Skipmannkap kulle oppførat berre for kip i norke hamner og farvatn, ikkje for norke kip i utanlandke hamner og farvatn. Men kiplitene frå denne teljinga er deverre tapt. Ved folketeljinga i 1910 var det i Noreg 61 bykommunar og 596 herad, 41 kjøptader og 22 ladetader. Den heimehøyrande befolkninga i Noreg 1. deember 1910 vart av Det tatitike Centralbureau talt opp til peronar. Teljingarbeidet Teljingarbeidet vart gjort frå og med tordag 1. deember 1910 og i å mange dagar om var nødvendig. På landet vart teljinga gjort for kvart herad under leiing av ordføraren. Heradet vart delt inn i teljingkrinar, der teljarar, oftat kulelærarar, frå 1. deember gjekk frå hu til hu og fylte ut teljinglitene (dei åkalla hulitene) med informajon om alle peronar, til atde og fråverande. Etter at hulitene var ferdig utfylte, ette teljaren opp ei krinlite over talet på peronar for kvar butad i teljingkrinen, og å let ordføraren utarbeide ei hovudlite over talet på peronar for kvar krin innanfor heradet og dei tilhøyrande oknene. I byane vart teljinga gjennomførd i regi av magitraten. Teljarane, for det mete kulelærarar, fekk anvaret for kvar in teljingkrin. I byane vart teljinga gjort om jølvteljing, dv. at hueigarar og leigebuarar jølv fylte ut hulita for heile garden/huet og familielita for den enkelte leilegheit. Teljarane i primære oppgåve var då å kontrollere, korrigere og amle inn litene. Etter at hu- og familielitene var ferdig utfylt og amla inn, utarbeidde teljaren ei krinlite over talet på peronar for kvar gard/hu innafor teljingkrinen, og til it let magitraten utarbeide ei hovudlite over talet på peronar for kvar teljingkrin i byen, og tal på peronar i dei ulike okna i byen. Utfylling og innamling av kiplitene vart gjort av tollveenet ine funkjonærer i hamnane. Folketeljinga 1910 i databehandla utgåve Digitalarkivet ine folketeljinghefte omfattar oftat ein kommune, men nokre hefte er på grunn av tørrelen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamakinformatert avkrift av dei originale peronlitene. Opplyningar frå hovudlitene er berre tekne med derom dei tilhøyrande peronlitene manglar. Ført kjem ei fortløpande utliting av butader og peronar i ame rekkefølgje om i originalmaterialet. Så følgjer alfabetike peronregiter på førenamn, etternamn og fødetad, plu eit butadregiter (gardregiter). Med utgangpunkt i regitra kan ein ved hjelp av ide-, gard/gate- og nummertilviinga gå inn i den fortløpande lita, der 5

6 ein finn komplette opplyningar frå kjelda om gardar, bruk, plaar og peronar. Ein del båtar/kip i hamn i herada kan finnat mellom butadene. Dataregitreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregitrert av Digitalarkivet regitreringeiningar i Stavanger og Vo og ved Regitreringentral for hitorike data (RHD), avd. Målelv. Folketeljinglitene er dataregitrert i kjema med fate felt. Felta tilvarar tort ett rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla kjema for butad-, peron- og heimvende norkamerikanarar. Nedanfor vert vit dei hyppigat brukte felta for kvart kjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Butad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Butadnr. Butadnummer 2 Kret Teljingkrinnummer og -namn 3 Namn Butaden namn 4 Gnr Gardnummer 5 Bnr Bruknummer 6 Tiltade Tal peronar til tade, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande peronar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, ide-/uthubygning med natteopphald, talet på like bygningar og kva for bygningar. Dee har alle leietektar i fulltekt for å lette leinga. Butad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Butadnr. Butadnummer 2 Kret Tellingkretnummer og -namn 3 Adree Gatenamn og nummer 4 Hutype 5 Tal etg. Tal etajer 6 Tiltade Tal peronar til tade, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande peronar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplyningar, lik om tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringlokale, tal forretninglokale, tal kvitleilegheiter, tal kjellarrom. Dee har alle leietektar i fulltekt for å lette leinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leileghetnr 2 Plaering 3 Etg. Etaje 4 Per. Tal peronar totalt, menn - kvinner 5 Per. loft Tal peronar på loft eller kvit, menn - kvinner 6 Per. kjeller Tal peronar i kjeller, menn kvinner 7 Tiltade Tal peronar til tade, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande peronar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplyningar om talet ulike rom, lik om kjøkken, bad, opphaldrom, butadrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for lojerande. Peron Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 1 Nr. Peronnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Siviltand g/ug/b/e//f 5 But Butatu b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 6

7 Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødeldato 9 Fødetad 10 Statb. Statborgarkap n = nork, for andre tår det på linjen under aman med andre merknader. 11 Tru Trudomamfunn = tatkyrkja, for andre tår det på lina under aman med andre merknader. På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplyningar, lik om bygning for nattopphald, edvanlig butad, opphaldtad, arbeidledig, tatborgarkap (for dei om ikkje var norke), trudomamfunn (for dei om ikkje tilhøyrde tatkyrkja), jukdomtiltand, forørgar livtilling, etniitet og pråk. Dee har alle leietektar i fulltekt for å lette leinga. Heimvend nork-amerikanar Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingår frå Noreg 2 Attendeflyttingår til Noreg 3 Site butad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande lite Opplyningane frå dei forkjellige kjemaa er i heftet tort ett krivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Butad- og peronopplyningane for kvar butad er plaert i kvar in bok innanfor ei felle ramme. Innanfor kvar bok/ramme kjem øvt ei line med feltnamn krivne i kuriv. Deretter følgjer under dei repektive feltnamna opplyningane frå kjelda krivne med feit krift (butad) eller vanleg krift (reten). For kvar innføring (f ek butad eller peron) er ein eller fleire liner teke i bruk etter behov. Nokre peronopplyningar er plaert på line 2 under peronen det gjeld. Då vil feltnamnet tå i kuriv og opplyningane frå kjelda tå med vanleg krift rett etterpå. Opplyingar om heimvende nork-amerikanarar vert vit på line 2 eller 3 og vidare rett under peronen det gjeld. Feltnamna vil vere i kuriv, men opplyningane frå kjelda vil tå med vanleg krift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under butad vier feltet Uthu om butaden hadde ide- eller uthubygning om vart brukt til natteopphald for menneke, om ja tår talet på like bygningar her. Type uthu gjev namnet på dee bygningane, f ek Stall, Fjø ov. Under peron angir feltet Sedv./ann. ted peronen edvanlige butad derom feltet But (butatu) har verdien mt (mellombel til tade) eller der ein trudde peronen hadde opphald om But har verdien f (fråverande). Fate forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte regitrert med tore boktavar.) Om næringlokale bu = butikk ko = kontor ve = verktad an = andre lokale for næringdrift Kjønn m = mann k = kvinne Botatu b = buett på taden mt = mellombel til tade f = fråverande Stilling i familien hf = hufar hm = humor = on 7

8 d = dotter tj = tenar fl = lojerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvi lektning!) el = einleg lojerande (dv med eige huhald) b = beøkande Ektekapleg tilling g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann = eparert f = fråkild Fødetad t = fødd i teljingheradet Underåttleg tatu n = nork tatborgar Trudomamfunn = tilhøyrande den norke tatkyrkja Sjukdom b = blind d = døvtum = innjuk aa = åndvak Najonalitet n = nork l = lappik lf = lappik, fatbuande ln = lappik, nomadierande k = kvenk (fink) b = blanda Språk n = nork l = lappik f = fink (kvenk) Speialymbol frå dataregitreringa I utkriftene vil det vere nokre teikn/ymbol om markerer problem i originalkjelda eller i den dataregitrerte utgåva:?? markerer at krifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleeleg (f ek Kriti?? er brukt om kiljeteikn mellom to alternative opplyningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to om er den rette (f ek ). % markerer overtryking i kjelda. Derom eit ord eller ei etning er overtroken, vert det markert med % framfor og bak det overtrokne (f ek Peder %Han% ).!! markerer at denne opplyninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplyninga manglar heilt i kjelda (f ek førenamn for udøypte barn). * etter ein opplyning, f ek eit etternamn, markerer at opplyninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne peronen (f ek eit barn), men er påført av regitratoren på grunnlag av opplyningar om peronane omkring (f ek foreldre eller øken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er regitratoren in eigen, og ikkje tår i kjelda. Alfabetike regiter 8

9 I førenamn- og etternamnregiteret finn ein peronane ine fulle namn, fødelår og butad, plu ei tilvining til ide i den fortløpande lita og peronen nr. i hulita. I fødetadregiteret finn ein peronane ine oppgjevne fødetader, fulle namn og fødelår, plu ei tilvining til ida i den fortløpande lita og peronen nr. i hulita. Berre peronar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Butadregiteret inneheld namn på butaden med tilhøyrande ide- og gard- og bruknummer i den fortløpande lita. 9

10 1658 Børen Side 10 Digitalarkivet - Arkivverket

11 Ny tellingkret tartar. Peronar kreten: 317 (kvinner: 162, menn: 155) Butader i kreten: 57 Kret: 001 Einumflaten Pretegjeld: Børen Herred/by: Børen Einumflaten Oltad (2 m, 4 k) (2 m, 4 k) 001 Bernt I. Oltad m g b hf Gaardbruker Børen n 002 Marit Jendatter k g b hm Gaardmandkone Børen n 003 Johanna Johndatter k e b fl Kaarkone, om pier ho Børen n gardmanden 004 Arne Bernten m ug b Søn Børen n 005 Johanna Berntdatter k ug b d Datter Børen n 006 Marie J. Oltad k ug b tj Tjenetepike Børen n Einumflaten Oltad (3 m, 4 k) (4 m, 4 k) 001 Arnt A. Oltad m g b hf Gaardbruker Buviken n 002 Sigrid Ingebrigtdatter k g b hm Gaardmandkone Børen n 003 Ingebrigt Arnten m ug b Søn Børen n 004 Ingeborg Arntdatter k ug b d Datter Børen n 005 Karen Arntdatter k ug b d Datter Børen n 006 Anton Arnten m ug b Søn Børen n 007 Jørgine O. Sandaa k ug b tj Tjenetepike Hitteren n 008 Ole Antonen Oltad m ug f el Elev ved en huflidkole Børen n Sannynleg opphaldtad: Meldalen Einumflaten Furuvik (2 m, 1 k) (2 m, 1 k) 001 Andrea H. Furuvik m g b hf Humand, fiker og Buviken n komaker S 002 Johanna Arntdatter k g b hm Humandkone Børen n 003 Johan Andreaen Furuvik m ug b Arbeider ved møllebruk Børen n Einumflaten Vikajøen under Klokkervik (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Martinu I. Klokkervik m g b hf Humand og fiker Trondhjemn 002 Anne Nildatter k g b hm Humandkone Børen n Einumflaten Metad øvre (3 m, 3 k) (4 m, 3 k) 001 John Anderen Metad m g b hf Gaardbruker Børen n 002 Karen Jendatter k g b hm Gaardmandkone Børen n 003 Ander Johnen m ug b Gaardarbeider Børen n 004 Valborg Johdatter k ug b d Datter Børen n 005 Karen Oldatter k ug b fl Datterdatter Børen n 006 Kaper Olen m ug b fl Datterøn Børen n 007 Bernt Karlen Meitad m ug f el Skomaker S Børen n Sannynleg opphaldtad: Gaarden Hammer i Børen Einumflaten Metad øvre (3 m, 1 k) (3 m, 1 k) 001 Peder Siverten Meitad m g b hf Gaardbruker Børen n 002 Johanna Johndatter k g b hm Gaardmandkone Børen n 003 Eilert Olai Vold m ug b foterøn Forørge for Trondhjem Trondhjemn fattigvæen regning 004 Nil R. Meitad m b fl Datterøn Børen n Einumflaten Metad nedre (1 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Lar Eriken Meitad m g b hf Gaardbruker Orkedalen 002 Gjertrud Oldatter k g b hm Gaardmandkone Børen n 003 Erik Laren Meitad m ug f Gaardarbeider Børen n Sannynleg opphaldtad: Vollum i Børen Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 11

12 1658 Børen 004 Margrethe P. Rovold k ug b tj Tjenetepike Børen n Einumflaten Klokkerviken (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Ingebrigt I. Klokkervik m e b hf Gaardbruker Gjetetrandenn 002 Karen Ingebrigtdatter k ug b d Datter, huholderke Børen n 003 Ingebrigt Ingebrigten m e b fl Føderaadmand Gjetetrandenn 004 Jonetta Sletvold k ug b tj Tjenetepike Hitteren n 005 Ocar Grønning m ug b Tjenetepiken Foterøn Børen n øn Einumflaten Nautan eller Rie (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Kaper Jenen Rie m g b hf Gaardbruker Børekogn n 002 Maren Oldatter k g b hm Gaardmandkone Børekogn n 003 Ole Skjenald m ug b Gaardarbeider Børekogn n 004 Klara Jendatter k ug b fl Datterdatter Leintranden n 005 Arnt Olen m ug b fl Sønneøn Børekogn n Einumflaten Metad nedre (2 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 Gjertrud Pederdatter Meitad k e b hm Gaardbrukerke Børen n 002 Peder Monen Meitad m ug b Gaardarbeider Børen n 003 Dortea Mondatter Meitad k ug b d Datter, ykelig Børen n 004 Johanna Mondatter Meitad k ug b d Datter Børen n 005 Nil Monen Meitad m ug b Søn Børen n Einumflaten Metad nedre (3 m, 4 k) (3 m, 4 k) 001 Peder Andreaen Meitad m g b hf Gaardbruker Børen n Heimvendt nork-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1888 Flytta attende til Noreg: 1891 Butad i Noreg før utflytting: Børen Site butad i Amerika: Montana Stilling i Amerika: Kulgrubearbeide Merknad: 002 Gunhild Oldatter k g b hm Gaardmandkone Børen n 003 Ole P. Meitad m ug b Gaardarbeider Børen n 004 Karen Pederdatter Meitad k ug b d Datter Børen n 005 Kari Pederdatter Meitad k ug b d Datter Børen n 006 Karen Johannedatter Eli k ug b tj Tjenetepike Børen n 007 Ole Gabrielen Eli m e b fl Kapitalit Børen n Einumflaten Metad nordre (5 m, 4 k) (5 m, 4 k) 001 Henrik Olen Meitad m g b hf Gaardbruker Lekviken Heimvendt nork-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1888 Flytta attende til Noreg: 1888 Butad i Noreg før utflytting: Børen Site butad i Amerika: Minneota Stilling i Amerika: Jordkjører Merknad: 002 Anne Pederdatter k g b hm Gaardmandkone Børen n 003 Peder H. Meitad m g b Gaardarbeider Børen n 004 Beret Arntdatter Meitad k g b fl Budeie, Svigerdatter Børekogn n 005 Iak H. Meitad m ug b Malerlærling Børen n 006 Ole H. Meitad m ug b Gaardarbeider Børen n 007 Anne H. Meitad k ug b d Datter Børen n 008 Hanna H. Meitad k ug b d Datter Børen n 009 Arne S. Skjenald m ug b fl Datterøn Børen n Einumflaten Metad nedre (4 m, 2 k) (4 m, 2 k) 001 Ole S. Meitad m g b hf Gaardbruker Børen n 002 Anne Iverdatter k g b hm Gaardmandkone Børekogn n 003 Konrad O. Meitad m ug b Malerlærling Børekogn n 004 Marit O. Meitad k ug b d Datter Børekogn n 005 Olav O. Meitad m ug b Søn Byneet n Side 12 Digitalarkivet - Arkivverket

13 006 Ole Pederen Rovold m ug b tj Viergut og gjæter Børen n Einumflaten Metad nordre (2 m, 4 k) (2 m, 4 k) 001 John Paulen Meitad m g b hf Gaardbruker Børen n Heimvendt nork-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1892 Flytta attende til Noreg: 1904 Butad i Noreg før utflytting: Børen Site butad i Amerika: Montana Stilling i Amerika: Kulgrubearbeider Merknad: 002 Marta Pederdatter k g b hm Gaardmandkone Børen n 003 Ingeborg Johndatter Meitad k ug b d Datter Børen n 004 Paul Johnen Meitad m g b fl Føderaadmand, om pier og bor ho gaardmanden Børen n 005 Ingeborg Jendatter Meitad k g b fl Føderaadkone om ikke har egen huholdning, men pier og bor ho gaardmanden 006 Lovie Pauldatter Meitad k ug b fl Skal ha ophold paa gaarden paa livtid Sjukdom: b Børen n Børen n Einumflaten Kjærem nedre (2 m, 4 k) (2 m, 3 k) 001 Jørgine L. Kjærem k e b hm Gaardbrukerke Frota n 002 Nil Johnen Kjærem m ug b Gaardbetyrer Børen n 003 Anne M. Kjærem k ug b d Budeie Børen n 004 Inga H. Løvø k ug b tj Tjenetepike Børen n 005 John J. Kjærem m ug b fl Datterøn Børen n 006 Kari O. Einum k ug mt b Sypike Børen n Sedvanleg butad: Einan i Børen Einumflaten Kjærem nedre (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Sivert J. Kufaa m ug b hf Gaardbruker Børen n 002 Olav J. Kufaa m ug b tj Gaardarbeider Børen n 003 Johanne Kufaa m g b fl Forhv. lærer og penionit Børekogn n 004 Randi J. Kufaa k g b hm Hubetyrerinde Børen n 005 Beret J. Viggedal k ug b tj Tjenetepike Børen n Einumflaten Kjærem øvre (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Ole J. Kjærem m g b hf Gaardbruker Børen n 002 Anne Pauldatter k g b hm Gaardmandkone Børen n 003 Johan O. Kjærem m ug b Gaardarbeider Børen n 004 Agathe Pederen k ug b tj Tjenetepike Trondhjemn Einumflaten Kjærem øvre (1 m, 3 k) (1 m, 3 k) 001 Edvard Melby m g b hf Gaardbruker Børekogn n 002 Sigrid Sivertdatter k g b hm Gaardmandkone Melhu n 003 Anne E. Melby k ug b d Datter Børekogn n 004 Kirti E. Melby k ug b d Datter Børen n Einumflaten Kjærem øvre (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Andrea I. Kjærem m g b hf Gaardbruker og Børen n tømmermand 002 Marit Oldatter k g b hm Gaardmandkone Børen n 003 Ole A. Kjærem m ug b Søn Børen n 004 Margrete A. Kjærem k ug b d Datter Børen n Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 13

14 1658 Børen Einumflaten Kjærem øvre (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Peder Johnen Kjærem m g b hf Gaardbruker Børen n 002 Kirti Oldatter k g b hm Gaardmandkone Meldalenn 003 Oline P. Kjærem k ug b d Budeie Børen n 004 John P. Kjærem m ug b Gaardarbeider Børen n 005 Peder O. Rovold m e b el Skomaker S og gaardarbeider Børen n Einumflaten Kjærem øvre (1 m, 0 k) (1 m, 0 k) 001 Iver A. Kjærem m e b hf Kapitalit Børekogn n Einumflaten Granhaugen under (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 John J. Kjærem m g b hf Humand Trondhjemn 002 Anne Jendatter k g b hm Humandkone Børen n Einumflaten Daløien (4 m, 3 k) (4 m, 3 k) 001 Bernt Vinge m g b hf Gaardbruker og ergent Frota n 002 Beret Jendatter k g b hm Gaardmandkone Børen n 003 John B. Vinge m ug b Søn Børen n 004 Johan B. Vinge m ug b Søn Børen n 005 Jen B. Vinge m ug b Søn Børen n 006 Karen B. Vinge k ug b d Datter Børen n 007 Kritiane B. Vinge k ug b d Datter Børen n Einumflaten Riaunet nordre (5 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Andrea J. Riaunet m g b hf Gaardbruker Amerike n Heimvendt nork-amerikanar: Utflytta frå Noreg: Flytta attende til Noreg: 1885 Butad i Noreg før utflytting: Site butad i Amerika: Minneota Stilling i Amerika: født i Amerika. Nyfødt barn da han kom til Norge Merknad: 002 Hilda Handatter k g b hm Gaardmandkone Kvædfjordn 003 Johan A. Riaunet m ug b Søn Børen n 004 Beret A. Riaunet k e b fl Føderaadkone Børekogn n Heimvendt nork-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1878 Flytta attende til Noreg: 1885 Butad i Noreg før utflytting: Børen Site butad i Amerika: Minneota Stilling i Amerika: I et penionat Merknad: 005 Arnt R. Riaunet m ug b fl Gaardarbeider Klæbo n 006 Ole S. Aamodt m g mt el Tømmerkjører Meldalenn Sedvanleg butad: Høilandet 007 Even A. Kleftad m ug mt el Tømmerkjører Høilandetn Sedvanleg butad: Høilandet Einumflaten Riaunet øndre (3 m, 3 k) (3 m, 3 k) 001 Nil K. Riaunet m g b hf Gaardbruker Børen n 002 Gurine Oldatter k g b hm Gaardmandkone Børekogn n 003 Klemmet N. Riaunet m ug b Søn Børen n 004 Beret O. Jytad k ug b tj Tjenetepike Børekogn n 005 Klemmet P. Riaunet m g b fl Føderaadmand Børen n 006 Randi N. Riaunet k g b fl Føderaadkone Børen n Einumflaten Riaunet, Aunmoen (3 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Jen P. Riaunet m ug b hf Gaardbruker og Børen n gaardarbeider 002 Antonia M. Riaunet k e b hm Hubetyrerinde Tromø n 003 Gjertine P. Riaunet k ug b d Huholderken datter Børen n Side 14 Digitalarkivet - Arkivverket

15 004 Johanne B. Riaunet m ug b Huholderken øn Aalen n 005 Andrea K. Sørum m ug mt el Tømmerhugger og Biri n veiarbeider Sedvanleg butad: Biri Einumflaten Handberg, Hummellien (1 m, 3 k) (1 m, 3 k) 001 Fredrik S. Handberg m e b hf Gaardbruker Børen n 002 Marit F. Handberg k ug b hm Hubetyrerinde Børen n 003 Anna M. Vang k ug b tj Tjenetepike Buviken n 004 Kirti O. Handberg k ug b tj Budeie Støren n Einumflaten Handberg, Flaten (2 m, 1 k) (2 m, 1 k) 001 Karen O. Handberg k e b hm Gaardbrukerke Gjetetrandenn 002 Ole T. Handberg m ug b Gaardarbeider og Gjetetrandenn tømmerhugger 003 Bernhard T. Handberg m ug b Søn Buviken n Einumflaten Handberg, Haugen (2 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 Randi E. Handberg k e b hm Humandenke Støren n 002 Johan H. Meland m g b fl Tømmerhugger og Hitteren n gaardarbeider 003 Randi O. Handberg k g b fl Vakerkone og driver med Børen n hutel 004 Karl J. Meland m ug b fl Humoren datterdatterøn Børen n 005 Fredrikke J. Meland k ug b fl Humoren datterdatter datter Børen n Butadnr. Kret Namn Gnr. Bnr. Tiltade Bebudde Heimehørande hu Einumflaten Handberg (7 m, 7 k) 1 13 (5 m, 8 k) 001 Martin H. Handberg m g f hf Gaardbruker og Børen n tortingmand Sannynleg opphaldtad: Trondhjem 002 Anna A. Handberg k g b hm Gaardmandkone Børekogn n 003 Ole M. Handberg m ug b Søn Børen n 004 Ingeborg M. Handberg k ug b d Datter Børen n 005 Randi M. Handberg k ug b d Datter Børen n 006 Randi E. Bjørgum k e b fl Gaardmandenke, lever av Børekogn n ine midler 007 Ole Sæther m ug b tj Gaardbetyrer Strinden n 008 Arnt O. Ottertad m ug b tj Gaarddreng Børekogn n 009 Johan O. Rihagen m ug b tj Gaarddreng Børen n 010 Sigrid A. Kjærem k ug b tj Kjøkkenpike Børen n 011 Anna L. Beeth k ug b tj Budeie Børen n 012 Randi Kverntadbugt k ug f tj Stuepike Børen n Merknad: E: Fødelår påført einare Sannynleg opphaldtad: Hevne 013 Beret Handberg k ug b fl Gaardmandd. lever av Børen n ine midler 014 Rikard Kvernmo m ug mt el Gaardarbeider Gjetetrandenn Sedvanleg butad: Gjetetranden 015 Elling Hudal m ug mt el Tømmerhugger Gjetetrandenn Sedvanleg butad: Gjetetranden 016 Johan Oftad m ug mt el Gaardarbeider Gjetetrandenn Sedvanleg butad: Gjetetranden Einumflaten Handberg (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Johan J. Handberg m e b hf Gaardbruker Børen n 002 Karen J. Handberg k ug b tj Huholderke Børen n Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 15

16 1658 Børen 003 Ole O. Sæther m ug b tj Vedhugger og Lekvike n fattigundertøttet 004 Petter L. Ulvaag m g b hf Tømmerhugger og Hitteren n gaardarbeider 005 Nikoline Oldatter k g b hm huholdning og vakerkone Børen n Einumflaten Handberg (2 m, 4 k) (2 m, 4 k) 001 Ole J. Handberg m g b hf Gaardbruker og komaker Børen n Heimvendt nork-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1901 Flytta attende til Noreg: 1908 Butad i Noreg før utflytting: Børen Site butad i Amerika: Seattle W. S Stilling i Amerika: Sagbrukarbeider Merknad: Bjugn n 002 Marie Petterdatter k g b hm Gaardmand- og komakerkone 003 Marit O. Handberg k ug b d Datter Børen n 004 Marit O. Handberg k e b fl Budeie Børen n 005 Han O. Handberg m g b hf Føderaadmand Børen n Merknad: Kaarværelet 006 Beret Johndatter k g b hm Føderaadkone Børen n Einumflaten Handberg, Aphaugen (3 m, 3 k) (4 m, 3 k) 001 Ingebrigt I. Handberg m g f hf Gaardbruker Gjetetrandenn Sannynleg opphaldtad: Malvik 002 Anne Jørgendatter k g b hm Gaardmandkone Børen n 003 Johan I. Handberg m ug b Søn Børen n 004 Iver I. Handberg m ug b Søn Børen n 005 Inga I. Handberg k ug b d Datter Børen n 006 Anna I. Handberg k ug b d Datter Børen n 007 Jørgen J. Handberg m e b fl Føderaadmand, om bor og pier ho Børekogn n Heimvendt nork-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1879 Flytta attende til Noreg: 1885 gaardmanden Butad i Noreg før utflytting: Børen Site butad i Amerika: Ipehming Stilling i Amerika: Grubearbeider Merknad: Einumflaten Haugen under (0 m, 1 k) (0 m, 1 k) 001 Sigrid P. Kjærem k e b hm Humandenke, om opholde av fattigvæenet Børen n Einumflaten Einan, Amundborg (2 m, 6 k) (2 m, 6 k) 001 Erik E. Einum m g b hf Gaardbruker og Børen n landhandler Merknad: Erik E. Einum n. 002 Gjertine Johandatter k g b hm Gaardmandkone Børen n 003 Erik E. Einum m ug b Gaardarbeider Børen n Merknad: Erik E. Einum jn. 004 Johanne E. Einum k ug b d Budeie Børen n 005 Ingeborg E. Einum k ug b d Stuepike Børen n 006 Alaug E. Einum k ug b d Datter Børen n 007 Magnhild E. Einum k ug b d Datter Børen n 008 Karen S. Mehlum k ug b el Flatbrøtbakerke Børekogn n Einumflaten Einan (9 m, 8 k) 16 (7 m, 9 k) Ole E. Einum m g b hf Gaardbruker Børen n 002 Marie Einum k g b hm Jordemoder Børen n Side 16 Digitalarkivet - Arkivverket

17 003 Erik O. Einum m ug b Søn Børen n 004 Arne O. Einum m ug b Søn Børen n 005 Odd O. Einum m ug b Søn Børen n 006 Kari O. Einum k ug f d Sypike Børen n Sannynleg opphaldtad: Kjærem i Børen 007 Gudrun O. Einum k ug b d Stuepike Børen n 008 Margrethe Klinge k ug b el Kjøpmandd. lever av ine Trondhjemn midler Sjukdom: 009 Andrea S. Grønning k ug b tj Budeie Lenviken 010 Arnt O. Skjetne m ug b tj Gaarddreng Tiller n 011 John E. Hudal m ug mt b Snedker S Gjetetrandenn Sedvanleg butad: Viggen i Børen 012 Andrea Aphaug m ug mt b Gaardarbeider Rien n Sedvanleg butad: Foum i Børen 013 B. Soltad m g b hf Tandlæge Børen n Merknad: Føderaadbygningen 014 Karen Soltad k g b hm Tandlægefrue Børen n 015 Knut Soltad m ug b Søn Børen n 016 Birgit Soltad k ug b d Datter Børen n 017 Alaug Soltad k ug b d Datter Børen n 018 Anna Grønning k ug b tj Tjenetepike Leintranden n Einumflaten Einan, Elverhøi (2 m, 4 k) (2 m, 4 k) 001 Joh. Grøholt m g b hf Dyrlæge og gaardbruker Løiten n 002 Inga Grøholt k g b hm Dyrlægefrue Tingvoldn 003 Olav Grøholt m ug b Søn Kritianund n N 004 Anne Grøholt k ug b d Datter Kritianund n N 005 Karen Øtenvik k ug b tj Tjenetepike, Kokke Børen n 006 Maren Kvalvaag k ug b tj Stuepike Tingvoldn Einumflaten Einan, Rødde (4 m, 5 k) (4 m, 5 k) 001 Haakon Bryhni m g b hf Læge (Kommunelæge) og Romedal n gaardbruker Merknad: Haakon Bryhni n. 002 Maren Bryhni k g b hm Doktorfrue Søndre n Land 003 Odd Bryhni m ug b Søn Børen n 004 Haakon Bryhni m ug b Søn Børen n Merknad: Haakon Bryhni jn. 005 Inger Bryhni k ug b d Datter Børen n 006 Maren Bryhni k ug b d Datter Børen n 007 Karl Lihaug m ug b tj Gaarddreng Børen n 008 Kritine Aarvik k ug b tj Kokkepike Bjørnør n 009 Nikoline Pederen k ug b tj Barnepike Børen n Einumflaten Nautan (1 m, 4 k) (1 m, 4 k) 001 Nil L. Nøtum m e b hf Gaardbruker og potaabner Børen n 002 Gunhild L. Nøtum k e b hm Gaardmandenke Børen n 003 Gunhild N. Nøtum k ug b d Underbudeie Børen n 004 Marit N. Nøtum k ug b d Datter, potaabneraitent Børen n 005 Marit P. Romo k ug b tj Huholderke Børen n Einumflaten Nautmælen under (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Marta J. Kjærem k ug b hm Sypike Børen n Merknad: Familjebekvemmelighet i 2 etage 002 John Kufaa m g b hf Landhandler Byneet n Merknad: Familjebekvemmelighet i 2 etage Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 17

Folketeljing 1910 for 1531 Borgund. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1531 Borgund. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1531 Borgund Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1853 Evenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1853 Evenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1853 Evenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1814 Brønnøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1814 Brønnøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1814 Brønnøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0626 Lier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0626 Lier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0626 Lier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0231 Skedsmo. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0231 Skedsmo. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0231 Skedsmo Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0926 Vestre Moland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0926 Vestre Moland. Digitalarkivet Folketeljig 1910 for 0926 Vetre Digitalarkivet 09.09.2014 Utkrift frå Digitalarkivet, Arkivverket teete for publierig av kjelder på iterett: http://digitalarkivet.o Digitalarkivet - Arkivverket Ihald Løpade

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0826 Tinn. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0826 Tinn. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0826 Tinn Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0115 Skjeberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0115 Skjeberg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0115 Skjeberg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1511 Vannelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1511 Vannelven. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1511 Vannelven Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0805 Porsgrund. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 0805 Porsgrund. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 0805 Porsgrund Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 27.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0220 Asker. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0220 Asker. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0220 Asker Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1301 Bergen

Folketeljing 1910 for 1301 Bergen Folketeljing 19 for 1301 Bergen Mariakirken Tellekrets 97 til 6 Digitalarkivet.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0216 Nesodden herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0216 Nesodden herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0216 Nesodden herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1841 Fauske. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1841 Fauske. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1841 Fauske Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0823 Hitterdal, Hiterdal prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0823 Hitterdal, Hiterdal prestegjeld Folketeljing 1910 for 0823 Hitterdal, Hiterdal prestegjeld Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0724 Sandar herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0724 Sandar herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0724 Sandar herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1243 Os. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1243 Os. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1243 Os Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1549 Bud Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1426 Lyster. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1426 Lyster. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1426 Lyster Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0722 Nøterø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0722 Nøterø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0722 Nøterø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1617 Hitteren prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1617 Hitteren prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1617 Hitteren prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1720 Levanger prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1720 Levanger prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1720 Levanger prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0805 Porsgrund. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0805 Porsgrund. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0805 Porsgrund Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0430 Storelvedalen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0430 Storelvedalen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0430 Storelvedalen Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0920 Øiestad prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0920 Øiestad prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0920 Øiestad prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1902 Tromsø. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1865 for 1902 Tromsø. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1865 for 1902 Tromsø Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 01.10.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1042 Flekkefjord prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1865 for 1042 Flekkefjord prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1865 for 1042 Flekkefjord prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 02.10.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0602 Bragernæs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0602 Bragernæs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0602 Bragernæs prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0705 Tønsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0705 Tønsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0705 Tønsberg Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1902 Tromsøe. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1902 Tromsøe. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1902 Tromsøe Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer