Til beboerne i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til beboerne i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet"

Transkript

1 1 E/S Tiedemannsjordet Til beboerne i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte, 25. april 2013 kl 18. Rica Helsfyr Hotel Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse for sameiet ved å møte opp på sameiermøtet. Dette er en god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte ditt bomiljø i det kommende året. Hvem kan delta på sameiermøtet? Alle sameiere har rett til å delta i sameiermøte med forslags-, tale-, og stemmerett. For boligseksjoner har også sameierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av sameierens husstand rett til å være tilstede og til å uttale seg. Det kan avgis kun en stemme pr. seksjon. Sameieren har rett til å møte ved fullmektig. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen. Velkommen Styret

2 2 E/S Tiedemannsjordet Innkalling til ordinært sameiermøte 2013 Ordinært sameiermøte i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet avholdes torsdag kl på Rica Helsfyr Hotel. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse C) Valg av referent og minst en seksjonseier til å underskrive protokollen D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. ÅRSBERETNING FOR ÅRSREGNSKAP FOR 2012 Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital. 4. GODTGJØRELSE TIL STYRET 5. INNKOMNE FORSLAG A) Bom ved gangvei til Hovinveien. Det er et konkret behov for en sikkerhetsforbedring her (Monica & Miguel Figueroa) B) Ønske om mulig for å leie felles sosialt samlingssted på Tiedemannsjordet (Monica & Miguel Figueroa) C) Beskjæring av tre ved gangvei mot Hovinveien for å forbedre solforhold til byhus nr 11, 13 og 15 (Monica & Miguel Figueroa) D) Beskjæring av tre mot Hovinveien for å forbedre solforhold for oppgang 43 (Vinnie Sætrum) E) Beskjæring av kastanjetre inne på gårdsplassen (Espen Ulimoen) F) Opprettelse av Vedlikeholdsfond, avsette midler (Styret) G) Tilbud ITV overvåkningsanlegg (Styret) H) Nytt låssystem (Styret) I) Varmemåler (Styret) J) Canal Digital vs. GET (Styret) Innkomne forslag er tatt inn som egne vedlegg. Dette gjelder også info/tilbud fra GET og Canal Digital.

3 3 E/S Tiedemannsjordet 6. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av styreleder for 2 år B) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år C) Valg av 2 varamedlemmer for 1 år D) Valg av valgkomité Oslo, Styret i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet Elisabeth Gundersen /s/ Tommie Antonsen /s/ Yngve Jensen /s/ Kirsten Kayambakis /s/ Hanne Klægstad /s/ Vedlegg: Orientering om sameiets drift.

4 4 E/S Tiedemannsjordet ÅRSBERETNING FOR 2012 Tillitsvalgte Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende: Styret Leder Elisabeth Gundersen Styremedlem Tommie Antonsen Styremedlem Yngve Jensen Styremedlem Kirsten Kayambakis Styremedlem Hanne Klægstad Varamedlem Thor Martin Bjerke Varamedlem Monica Figueroa Valgkomiteen Thor Martin Bjerke Camilla Klevan Kåre Dag Mangersnes Styrets medlemmer består i dag av 3 kvinner og 2 menn. Sameiet sørger for at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. Generelle opplysninger om sameiet Sameiet består av 187 seksjoner. Sameiet er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer , ligger i bydel 5 Frogner i Oslo kommune og har adresse: Bertrand Narvesens vei Sameiet har følgende gårds- og bruksnummer: Med eierseksjon forstås sameieandel i bebygd eiendom med tilknyttet enerett til bruk av bolig eller annen bruksenhet i eiendommen. Sameiet følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Sameiet har ingen ansatte. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Sameiet driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Opprettelse av privat veilag Tiedemannsjordet har også eierinteresser i nystiftet veilag. På stiftelsesmøte ble vedlagte vedtekter godkjent av Tiedemannsjordet, Marienfryd Eiendom og Veidekke bolig AS. Veien har en lengde på ca. 95m, og en total bredde på ca. 6m. Det er totalt ca. 145m fortau, anlagt på begge sider av veibanen på ca. 2m bredde. Veien og fortau er belyst med gatebelysning. Forretningsførsel og revisjon Forretningsførselen er i henhold til kontrakt utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS. Sameiets revisor er BDO AS.

5 5 E/S Tiedemannsjordet ÅRSREGNSKAPET FOR 2012 Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av sameiets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om sameiets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkt om budsjett for Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2012 er satt opp under denne forutsetning. Inntekter Inntektene i 2012 var til sammen kr Kostnader Driftskostnadene i 2012 var på kr Drift og vedlikehold ble budsjettert med kr , mens regnskapet viser kr Hovedårsaken til avviket var beplantning av busker og trær, samt avtale gjort med brannvesenet med automatisk utrykkning ved alarm og sikkerhetsrapport levert av Norsk Brann..periodisk kontroll av hver enkelt leilighet. Avvik i forhold til budsjett for kostnader knyttet til forsikring skyldes at styret har hatt anbudsrunde og byttet forsikringsselskap. Resultat Årets resultat på kr foreslås overført til egenkapital. For øvrig vises det til de enkelte tallene og notene i regnskapet. Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad. BUDSJETT FOR 2013 Til orientering for sameiermøtet legger styret fram budsjettet for Tallene er vist som egen kolonne til høyre i resultatoppstillingen. Kommunale avgifter i Oslo kommune Vann- og avløpsavgiften øker med ca 6 %, mens renovasjonsavgiften blir uendret. Energikostnader Energikostnadene har historisk sett vært variable og vanskelige å anslå. I tråd med estimater fra aktuelle leverandører har styret budsjettert med samme energikostnader som for Forsikring Forsikringspremien for 2013 har økt. Premieendringen reflekterer bygge kostnadsindeksen som har økt med 5,1 % samt forsikringsselskapets individuelle prisjustering basert på sameiets skadehistorikk. Lån Sameiet har ikke lån pr

6 6 E/S Tiedemannsjordet Innskuddsrente i OBOS (pr ) Renter på driftskonto: 0,25 % for alle innskudd Renter på sparekonto: 3,30 % for innskudd under kr ,35 % for innskudd fra kr til kr ,40 % for innskudd over kr Felleskostnader Budsjettet er basert på 3 % økning av ordinære felleskostnadene fra I tillegg er Kabel-TV justert opp 6 % fra 200 til kr 212 pr. måned. I budsjettet er det tatt hensyn til de forhold som er nevnt foran. For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet. Oslo, Styret i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet Elisabeth Gundersen /s/ Tommie Antonsen /s/ Yngve Jensen /s/ Kirsten Kayambakis /s/ Hanne Klægstad /s/

7 7 E/S Tiedemannsjordet Til sameiermøtet i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet, som viser et overskudd på kr Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2012, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Styret og forretningsførers ansvar for årsregnskapet Styret og forretningsfører er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret og forretningsfører finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for sameiets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av sameiets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Konklusjon Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet per 31. desember 2012, og av resultater for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. BDO AS, et norsk aksjeselskap, er deltaker i BDO International Limited, et engelsk selskap med begrenset ansvar, og er en del av det internasjonale BDO-nettverket, som består av uavhengige selskaper i de enkelte land. Foretaksregisteret: NO MVA.

8 8 E/S Tiedemannsjordet Andre forhold Budsjettallene som fremkommer i årsregnskapet er ikke revidert. Uttalelse om øvrige forhold Konklusjon om årsberetningen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon, mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av sameiets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. Oslo, 18. mars 2013 BDO AS Merete Otterstad Sandsnes /s/ Statsautorisert revisor BDO AS, et norsk aksjeselskap, er deltaker i BDO International Limited, et engelsk selskap med begrenset ansvar, og er en del av det internasjonale BDO-nettverket, som består av uavhengige selskaper i de enkelte land. Foretaksregisteret: NO MVA.

9 9 E/S Tiedemannsjordet RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader Styrehonorar Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Drift og vedlikehold Forsikringer Kommunale avgifter Energi/fyring Kabel-/TV-anlegg Andre driftskostnader Fellessameie (veilag) SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter Finanskostnader RES. FINANSINNT./- KOSTNADER ÅRSRESULTAT Overføringer: Til opptjent egenkapital

10 10 E/S Tiedemannsjordet BALANSE EIENDELER Note ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Restanser felleskostnader Kundefordringer Kortsiktige fordringer Driftskonto i OBOS Sparekonto i OBOS SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Forskuddsbetalte felleskostnader Leverandørgjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelse 0 0 Garantiansvar 0 0 Oslo, Styret i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet Elisabeth Gundersen /s/ Tommie Antonsen /s/ Yngve Jensen /s/ Kirsten Kayambakis /s/ Hanne Klægstad /s/

11 11 E/S Tiedemannsjordet NOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk i små foretak. Inntektsføring av innkrevde felleskostnader skjer månedlig. OBOS-konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DNB som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven OBOS betaler forskuddstrekk til denne kontoen ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. Samtidig blir posten avsatt i selskapets balanse. Skattetrekket blir belastet selskapets driftskonto ved terminforfall. NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Garasjeleie Brensel Felleskostnader Dugnad Kabel-TV SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER NOTE: 3 ANDRE INNTEKTER Ref. strøm til fryser (bod i garasjekjeller) 875 Opprydning reskontro 124 Hovinveien 29 AS, andel advokat bistand til løsningsforslag SUM ANDRE INNTEKTER NOTE: 4 PERSONALKOSTNADER Annen lønn, ikke feriepenger Arbeidsgiveravgift SUM PERSONALKOSTNADER Det har gjennomsnittlig vært sysselsatt under 0,75 årsverk i selskapet gjennom året. Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. NOTE: 5 STYREHONORAR Honorar til styret gjelder for perioden 2011/2012, og er på kr ,- NOTE: 6 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr ,- NOTE: 7 KONSULENTHONORAR Juridisk bistand OBOS Eiendomsforvaltning AS SUM KONSULENTHONORAR

12 12 E/S Tiedemannsjordet NOTE: 8 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Drift/vedlikehold bygninger Drift/vedlikehold VVS Drift/vedlikehold elektro Drift/vedlikehold utvendig anlegg Drift/vedlikehold fellesanlegg Drift/vedlikehold heisanlegg Drift/vedlikehold brannsikring Drift/vedlikehold ventilasjonsanlegg Drift/vedlikehold garasjeanlegg Egenandel forsikring Kostnader dugnader SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD NOTE: 9 KOMMUNALE AVGIFTER Vann- og avløpsavgift Renovasjonsavgift SUM KOMMUNALE AVGIFTER NOTE: 10 ENERGI / FYRING Fjernvarme Elektrisk energi SUM ENERGI / FYRING NOTE: 11 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Lokalleie Container Skadedyrarbeid/soppkontroll Verktøy og redskaper Driftsmateriell Lyspærer og sikringer Vaktmestertjenester Renhold ved firmaer Snørydding/gressklipping Andre fremmede tjenester Kontor- og datarekvisita -704 Trykksaker (Allkopi) Andre kontorkostnader Telefon, annet Porto Reisekostnader -480 Bankgebyr Velferdskostnader SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER

13 13 E/S Tiedemannsjordet NOTE: 12 FINANSINNTEKTER Renter av driftskonto i OBOS Renter av sparekonto i OBOS Renter av for sent innbetalte felleskostnader 386 Andre renteinntekter 718 SUM FINANSINNTEKTER NOTE: 13 FINANSKOSTNADER Renter leverandørgjeld -56 Andre rentekostnader -54 SUM FINANSKOSTNADER -109 NOTE: 14 KORTSIKTIGE FORDRINGER Gjensidige Forsikring, forskuddsbetalt 3,5 mnd. for SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER

14 14 E/S Tiedemannsjordet 4. GODTGJØRELSE TIL STYRET Godtgjørelser til det sittende styret for perioden 2012/2013 foreslås satt til kr , i henhold til budsjett INNKOMNE FORSLAG Se vedlegg for innkomne forslag i sin helhet. A) Bom ved gangvei til Hovinveien. Det er et konkret behov for en sikkerhetsforbedring her. (Monica & Miguel Figueroa) Styrets forslag til vedtak: Siden dette er en offentlig vei, har ikke sameiet mulighet til å sette opp bom, styret foreslår derfor å avvise forslaget. B) Ønske om mulig for å leie felles sosialt samlingssted på Tiedemannsjordet (Monica & Miguel Figueroa) Styrets forslag til vedtak: Styret ser dette som en vesentlig kostnad samt sjenanse for de som da bor ved siden av denne leiligheten, styret foreslår derfor å avvise forslaget C) Beskjæring av tre ved gangvei mot Hovinveien for å forbedre solforhold til byhus nr 11, 13 og 15 (Monica & Miguel Figueroa) Styrets forslag til vedtak: Styret tar kontakt med Hageform og ber dem trimme så mye som de mener er forsvarlig. D) Beskjæring av tre mot Hovinveien for å forbedre solforhold for oppgang 43 (Vinnie Sætrum) Forslag til vedtak: Styret tar kontakt med Hageform og ber dem trimme så mye som de mener er forsvarlig. E) Beskjæring av kastanjetre inne på gårdsplassen (Espen Ulimoen) Styrets forslag til vedtak: Treet er verneverdig, og har blitt beskåret iht de råd vi har fått fra Hageform., senest sommer/høst Styret får i oppdrag å gjennomføre en undersøkelse av treets «helse» og dersom denne er ok, så fortsetter vi pleie årlig iht til de råd som vår partner anbefaler. Ved negativ helse sjekk så gjennomføres de tiltak som vår partner anbefaler.

15 15 E/S Tiedemannsjordet F) Opprettelse av vedlikeholdsfond (Styret) a. Avsette et beløp fra kapitalkonto til vedlikeholdsfond til fremtidig vedlikehold for bl.a. heiser, fasade, garasjeport, ventilasjon etc. Forslag til vedtak: Styret foreslår å avsette 1 mill for b. For 2014 øke felleskostnadene med 5 % til avsetning til vedlikeholdsfondet Forslag til vedtak: Styret foreslår å fast pr. år sette av 5% pr. seksjonseier til vedlikeholdsfond G) Tilbud ITV overvåkningsanlegg (Styret) Saksinformasjon: Skan-kontroll er stolte av, og takker for muligheten til å presentere dette tilbud på oppgradering av ITV overvåkningsanlegg for montering i sameiet. Anlegget er et rent ip-anlegg som kun består av høykvalitets komponenter som gir dere meget skarpe bilder slik at dere f. eks. kan ta ut meget gode bilder/videoer av personer etter uønskede hendelser. I dette tilbudet har vi satt opp 2 løsninger ut ifra om dere ønsker 10 eller 14 kamera. Forslag til vedtak: Styret foreslår at vi tar ,- fra kapitalkonto til å gjennomføre dette. H) Nytt låssystem (Styret) Tiedemannsjordet har dessverre vært gjenstand for mange innbrudd og forsøk på innbrudd, slik at alle våre fellesdører har blitt påført skade.i tillegg er vår låssystem av en type som gjør det mulig å kopiere nøkler som ikke har nødvendig kvalitet, noe som medfører stor slitasje på låssylindere og brukne nøkler som setter seg fast. Vi ønsker derfor å gjøre noe med dette og foreslår: a) Montere Secustrip på inngangsdører b) Montere Secustrip og nytt langskilt og dørvrider på kjellerdører: c) Nytt patentert låssystem i alle fellesdører med 3 nye nøkler til hver leilighet. Forslag til vedtak: Styret foreslår at vi tar ,- som allerede er satt av i budsjettet for å gjennomføre dette. I) Varmemåler (Styret) Bakgrunn i beslutningen på årsmøte 2011 om å installere individuelle vann- og varmemålere i alle boenheter. Det er fortsatt en del tvistediskusjoner med PEAB om vann og varme. VVSleverandøren Mercur (som var underleverandør i utbyggingsprosjektet) har blitt kjøpt opp av YIT. Av hensyn til ansvarsdeling i denne tvistefasen er det ikke ønskelig med betydelig rørleggerarbeid fra andre leverandører enn YIT. Nåværende tilbud fra YIT (med andre aktører som leverandør av selve målerne) ligger godt over det tidligere behandlede tilbud på både prosjektkostnad og løpende kostnad.

16 16 E/S Tiedemannsjordet Forslag til vedtak: Utsette vann- og varmemålere. Avvente utfall av vann- og varmetvister med tilhørende utbedringer. Styret fremmer nytt revidert forslag til årsmøte 2014 (gitt tvistene er avklart). J) Canal Digital vs. GET (Styret) Sameiet har nå vært i 5 år. Ferd inngikk en avtale med Canal Digital for en 5 års periode for at canal Digital la alt av kabler. Styret har derfor innhentet tilbud fra både Canal Digital og Get (Se vedlegg) Canal Digital har fremdeles ikke kommet til enighet med TV2. Situasjonen er fastlåst og det blir rettssak mellom partene i mai. Styret er delt i å anbefale bytte eller oppgradering av canal digital. Her er kostnaden for de to alternativene styret mener er det beste: 1) Canal Digital: Totalpris per måned per boenhet: kr 269,- Komplett MINI med T-We Box HDPVR 2) Get: Totalpris per måned per boenhet: kr 249,- GET box HDPVR og Get superbrebånd 2/1Mbps til alle beboere Forslag til vedtak: Styret anbefaler at vi enten oppgraderer Canal Digital eller bytter til GET 6. VALG AV TILLITSVALGTE Valgkomiteens innstilling vil bli kunngjort på årsmøte. A) Valg av styreleder for 2 år B) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år C) Valg av 2 varamedlemmer for 1 år D) Valg av valgkomité

17 17 E/S Tiedemannsjordet Monica & Miguel Figueroa Bertrand Narvesensvei Oslo Mobil Styret Tiedemannsjordet Oslo 16 august, 2012 Vedrørende: Bom med nøkkel til gangvei opp mot Hovinveien Det mangler nå både bom og skilt som hindrer innkjøring på gangveien fra Tiedemannsjordet opp mot Hovinveien. Ved flere ganger har vi nå vært vitne til at biler kommer kjørende i høy fart ned gangveien, uten å ta hensyn til at det kan være små barn som leker ved gangveien, eller dyr som går ute. Dette er som regel biler som ikke hører til i nabolaget. Før det skjer en ulykke ber vi om at det settes opp en bom hvor det trengs nøkkel for å låse opp, eller lignende system, slik at ikke hvem som helst kan kjøre ned gangveien. Gartnerne og beboere bør ha mulighet for å åpne ved behov etc, men en slik løsning vil hindre at uvedkommende kommer seg inn og vil forbedre sikkerheten til alle som bor på Tiedemannsjordet. Mvh Monica & Miguel Figueroa

18 18 E/S Tiedemannsjordet Monica & Miguel Figueroa Bertrand Narvesensvei Oslo Mobil Styret Tiedemannsjordet Oslo 16 august, 2012 Vedrørende: vurdering av felles samlingssted til leie for sosiale samlinger De fleste borettslag og sameier har tilgang til et felles område, om det er et hus eller bare et forsamlingsrom, som alle beboere kan leie ved behov for ekstra plass ved sosiale samlinger. Det er et ønske om også en slik mulighet blir sett på for beboere i Tiedemannsjordet, da dette vil være noe alle kan ha glede av da man ofte har begrenset plass hjemme. Som forslag kan en leilighet i første etg, som er mindre attraktiv som salgsobjekt, benyttes til et slikt formål, og at summen legges inn som en delt felleskostnad. En dag/kveld leie kan eks koste mellom kroner for å benytte dette til bursdager, konfirmasjon, styremøter etc. og dette vil også være et salgspoeng når man skulle velge å selge sin leilighet eller byhus videre. Håper på at dette blir tatt opp i styret som et interessant forslag. Mvh Monica & Miguel Figueroa

19 19 E/S Tiedemannsjordet Monica & Miguel Figueroa Bertrand Narvesensvei Oslo Mobil Styret Tiedemannsjordet Oslo 16 august, 2012 Vedrørende: Trimming av trær ved gangvei opp mot Hovinveien Vi ser at solforholdene til byhusene i nr 11, 13 og 15 har blitt sterkt redusert pga trær som har vokst seg så høye at de stenger for all kveldssol. Da vi kjøpte i nr 11 var gode ettermiddags og kveldsol forhold et sterkt salgspoeng, men dette er det ikke lenger pga tette trær og høye trær som gror innved gjerdet på gangveien opp mot Hovinveien på Tiedemannsjordet sin side. Vi har forståelse for at det ikke er mulig å sage ned trærne langs gjerdet på gangveien, og dette er heller ikke ønskelig, men vi ber om at det eksisterende gartnerfirma på Tiedemannsjordet får som oppgave både å beskjære i høyde og trimme i bredde de trærne som vokser ved gjerdet i gangveien, slik at solforholdene forbedres. Mvh Monica & Miguel Figueroa

20 20 E/S Tiedemannsjordet From: "Vinnie Sætrum" [+] To: [+] Feil! Hyperkoblingsreferansen er ugyldig.feil! Hyperkoblingsreferansen er ugyldig. Feil! Hyperko blingsref eransen er ugyldig. Feil! Hyperkob lingsrefer ansen er ugyldig. Trær til sjenanse :19:50 Hei Jeg ønsker følgende behandlet på sameiemøte den 25. april 2013: Muligheten for å trimme noen av de store trærne som står nærmest byen i boligkomplekset. Trærne grenser mot rekkehus i Hovinveien 29. Jeg har ingen sol i sommerhalvåret etterat disse trærne har fått blader. Jeg liker godt disse fine gamle trærne, men det hadde vært fint med litt mer sol. Jeg bor i 3. etg. i oppgang 43. MVH Vinnie Sætrum

21 21 E/S Tiedemannsjordet : Beskjæring av tre > From: "Espen Ulimoen" > To: "Styret Tiedemannsjordet" > Date: :02:02 > > Hei! > > Midt i sameiet har vi et stort og flott tre som vi alle ønsker å ta > godt vare på. Det begynner dog å bli litt stort for sitt eget beste og > har vokst litt i feil retning. Dette gir også en del utfordringer for > oss som nærmeste naboer, og det er kanskje på tide å tenke på > vedlikehold av treet. > > Vennligst se vedlagte pdf med bilder og kommentarer. Treet er nå i en > slik forfatning at det henger over mot rekken med byhus. Dette kan > være fordi denne siden av stammen er mest solrik og at grenene derfor > vokser mer og gir større masse. I løpet av sommeren har treet strukket > seg betraktelig inn mot byhusene. Overhenget gir et veldig stor > nedfall på terrassene i byhus Blader og løv kan vi fint leve > med, men store kvister/grener og kastanjer på størrelse med golfballer > gjør det direkte farlig å oppholde seg på vår terrasse. > > Som forbipasserende skal man ha uflaks for å få en kastansje eller > kvist i hodet, men på en terrasse vil man gjerne oppholde seg flere > timer og sjansen for å bli truffet blir vesentlig større. En > kastanjenøtt er veldig hard og tung, og når denne faller fra over 10 > meter kan det sammenlignes med å få en golfball susende i hodet. Som > et eksempel på denne kraften kan dere se vedlagte bilde der en nøtt > har truffet blikket under vinduet og skapt en stor bulk. Tenk om dette > var et barns hode. > > Jeg ber derfor Styret om å sørge for gjennomføring av beskjæring i > løpet av kommende vinter/tidlig vår. Jeg antar at Hageform holder > dette treet under oppsikt og at de kanskje kan ta oppdraget. Etter hva > jeg forstår kan disse trærne beskjæres 20-30% uten å ta skade, noe som > er innenfor hva jeg ser for meg er nødvendig. > > Håper Styret kan ta opp saken på neste styremøte og iverksette > arbeidet før neste vår. > > > mvh > Espen Ulimoen > BNV13/S-181 > Tlf:

22 22 E/S Tiedemannsjordet Canal digital Tilbud : - Komplett MINI med T-We Box HDPVR 6 måneder fritak på Komplett MINI-avtale (159,- / mnd per boenhet). Helt ny T-We Box HDPVR-dekoder til alle boenheter mai/juni 2013 Internettavtalen MINI (2/1 mbps) inkludert til alle De som ønsker det kan få en kortleser til TV er med innebygget Digital Mottaker til kr 0,- (normalt 490,-) Opptak av inntil 250 timer, ta opp fra 2 kanaler samtidig, pause/spole i direktesendinger, gjør serieopptak, med mer. Tilgang til Musikktjenesten WiMP direkte på dekoder og PC Tilgang til Filmleietjeneste direkte på dekoder Tilrettelagt for alle nye tjenester som blir lagt inn i T-We plattformen, også kommende tjenester utover 2013/2014. Svært rabatterte priser på oppkjøp til høyere hastigheter enn MINI. Eksempelvis: Super70 (70/10 mbps) til 329,-/mnd (normalt 499,). Individuelt kjøp av ekstra dekodere til rabatterte priser. Rabattert pris på IP-telefoni. Gjennomsnittlig pris per måned innenfor 36 mnd: 269 / mnd / boenhet

23 GET 23 E/S Tiedemannsjordet

24 Sammenligning Get vs. Canal Digital 24 E/S Tiedemannsjordet

25 25 E/S Tiedemannsjordet Get kollektiv Oslo Canal Digital (AS IS) Canal Digital ( NY) Kommentarer fra Canal Digital Pris Get Start pakke 45 kanaler 219 eller 249 (HDPVRdekoder) Canal Digital Grunnpakke 29 faste + 15 valgfri kanaler (HDPVRdekoder) Get HDPVR-DEKODER CD HD PVR-DEKODER * Normalpris 3490,-. *Dersomdere velger Komplett MINImed HDPVR så følger det allerede med en HDPVR-dekoder i pakken. Ikke noe ekstra utover dette. Get SDPVR-DEKODER CD HD-DEKODER Normalpris 1690,-. Kortavgift per mnd for ekstra dekoder utover nr TV: Kanal Pakke (Faste kanaler) Valgfri kanaler Unike kanaler (8 av kanalene sendes både i HD og SD-kvalitet) + 10 lokale kanaler fra NRK + NRK Super. Antall valgfri kanaler å velge blant ja Unike kanaler (Ingen kanaler regnes dobbelt selv omde er både i HDog SD-kvalitet eller har én kanal på dagen og én på kvelden - ref Viasat Crime og Viasat Nature hos andre distributører) Antall TV-kanaler i HD-kvalitet i fast + valgfri del ja Canal Digital har absolutt størst utvalg av HDkanaler uansett plattform (kabel, parabol, bakkenett, osv) TV2 HD ja Ja Ja TV2 Zebra ja Ikke pt. Vil komme Forhandlingene pågår enda, vil løse seg TV2 Bliss ja Ikke pt. Vil komme Forhandlingene pågår enda, vil løse seg TV2 Film ja Ikke pt. Vil komme Forhandlingene pågår enda, vil løse seg TV2 Nyhetskanalen ja Ikke pt. Vil komme Forhandlingene pågår enda, vil løse seg Tv 2 Sport ja Ikke pt. Vil komme Forhandlingene pågår enda, vil løse seg Fjernstyring av opptak med mob/ipad/pc ja Nei Ja Vår løsning håndterer også opptakskonflikter, full harddisk, med mer Filmleie (antall filmer) Avtale med både CMore, Nordisk Film og SF Anytime, samt vil få inn ViaPlay fra Viasat i løpet av Filmleie på samme antennekabel ja Ja Ja Sameiet/BRL Portal sameieportal ja Nei Ja (på T-We Box - HDPVR) Kommer i løpet av 2013 Melding funksjon fra styret til beboere? ja Nei Ja (på T-We Box - HDPVR) Kommer i løpet av 2013 *Enten kan man gjøre det individuelt ved kjøp til rabattert pris, eller så kan laget velge å gjøre det for Kan man bytte dekoder når det nyere modell? ja Ja* Ja* alle. Kan man bytte dekoder hvis den blir ødelagt? Ja Ja Har man kjøpt dekoder selv så gjelder standard reklamasjonsregler, altså bytte av defekt utstyr innenfor 5 år. Den somfølger avtalen med laget blir byttet uansett. En felles fjernkontroll for både TV og dekoder Nei Ja* *På T-We Box (HDPVR-dekoder) Kan jeg få ny eller flere dekoder(e) samme dag? ja På døren innen 3 dager På døren innen 3 dager Lokalt lager (mulighet for å komme og hente ut dekoder/modem/utstyr) vil komme i løpet av Musikk tjeneste Musikk tjeneste Get har 40 digitale musikkkanaler via dekoder. Kommer med Wimp/Spotify i 2013/14 Ja Ja 21 millioner sanger, tilgjengelig både på PC og Dekoder. Internett: Flere hastigheter å velge mellom ja Høyeste hastighet 200 Mbps 100/10 mbps 200/10 mbps* *Lanseres juli/august 2013 Mobil bredbånd ja Nei Nei Ikke per i dag. Vurderes. Get safe (backup) ja Nei Nei Ikke per i dag. Vurderer å implementere Telenor sin backupløsning i løpet av /1 mbps kr. 104,- pr mnd 147 Inkludert 4/1 Mbps 5/2 Mbps kr. 164,- pr mnd Ny internettportefølje kommer ca 1. juli 2013 somvil gi nye hastigheter og justerte priser. 10/2 Mbps 12/5 Mbps kr.284,- pr mnd Ny internettportefølje kommer ca 1. juli 2013 somvil gi nye hastigheter og justerte priser. 30/5 Mbps kr.384,- pr mnd 70/5Mbps kr.423,- pr mnd Ny internettportefølje kommer ca 1. juli 2013 somvil 70/10 Mbps gi nye hastigheter og justerte priser. Ny internettportefølje kommer ca 1. juli 2013 somvil 100/10 Mbps kr.704,- pr mnd gi nye hastigheter og justerte priser. 120/10 Mbps kr.2264,- pr mnd 200/10 Mbps ja Kommer Ny internettportefølje kommer ca 1. juli 2013 somvil gi nye hastigheter og justerte priser. Telefoni ja *Fri ringetid internt i hele norden til fasttelefoner. 0,98/min til mobil. Service: Egne teknikkere/folk ja Ja + 24/7 Driftspartner Ja + 24/7 Driftspartner Kundesenteret på TLF ja (søndag 10-22) (søndag 10-22) Lokale forhandler ja Ikke per i dag Ikke per i dag Utlevering i området ja Ja Ja Hjemå hjelpe å sette opp dekoder ja omkunden står på liste Ja Ja Styre telefon ja Ja Ja Styre mail ja Ja Ja Egen kontakt person for styret ja Ja Ja På-døren-leveranse dersomdefekt utstyr, samme dag eller senest dagen etter.

26 26 E/S Tiedemannsjordet Vedlegg: Orientering om sameiets drift. Styret Styret kan kontaktes på telefon mandag til torsdag fra klokken Telefonnummeret er: ellers er styret tilgjengelig på e-post: Se sameiets hjemmeside på for ytterligere informasjon. Styrets arbeid: Møter I løpet av 2012 er det avholdt 11 styremøter. Saker som behandles er alt fra daglig drift, betjene henvendelser fra beboere til reklamasjoner mot PEAB/FERD. Det er avholdt 5 møter med Ferd/PEAB ang. reklamasjoner Dugnader Det ble avviklet både vår- og høstdugnad i Ved begge dugnadene var det godt oppmøte og mange engasjerte beboere som ville ta i et tak. En stor del av barna våre deltok samvittighetsfullt. Det ble servert saft, kjeks og kaker. Dette er en fin måte å bli kjent med andre beboere på. Hver mnd trekkes alle kr 50,- pr. mnd for å dekke inn kostnader ved dugnad. Når man da har deltatt på dugnad vil man få tilbakebetalt kr 300,- pr. dugnad. Sameiets grøntareal. Sameiet har fremdeles avtale med Hageform (spesialisert seg på sameier/borettslag). Det er blitt gjennomført løpende vedlikehold av sameiets grøntarealer i henhold til den vedlikeholds kontrakt som vi har. I tillegg er det blitt gjennomført følgende: - Fjerning av fiberduk, og påfylling av Kompost. - Planting av diverse nye busker - Graving av Kabelgrøft til nye utelys ved lekeplass. - Beskjæring av Tun tre. - Kostnadene er blitt høyere en budsjett, vi har benyttet midler fra den kompensasjonen som vi fikk fra Ferd ifm saken med byhusene. Hageform har også vært vår samarbeidspartner i oppfølging og utbedring av skalder som plen og planter ble påført i forbindelse med fasadearbeidet i byggetrinn 1. Vi vil i 2013 fortsette å arbeide med utsettelse av nye planter, og vedlikehold av eksisterende anlegg. Vi vil se på følgende: - Planting av bærbusker - Gjennomgå status for våre trær og - Beplantning i Byggetrinn 2 mot gangvei på nedsiden. PEAB/FERD 2012 har igjen vært et meget hektisk år for oss i styret. Det er avholdt 5 møter med Ferd/PEAB ang. reklamasjoner. Vi har hatt store problemer med Mercur og sentralvarme anlegget. Disse virker fremdeles ikke tilfredsstillende og styret jobber hardt mot FERD/PEAB for å få dette i stand. Vi ber alle beboere som har problemer med

27 27 E/S Tiedemannsjordet varmtvann/varme i egen bolig om å fortsette å sende reklamasjon direkte til Ferd og PEAB med styret på kopi. Informasjon om fremgangsmåte ved reklamasjoner ligger på styrets hjemmeside. Når det gjelder saltutslaget som var på veggene, i byggetrinn 1, er dette er dette noe som PEAB nå mener å ha gjennomført. Det som gjenstår her er en befaring mellom FERD, PEAB og styret. Styret har også hatt jevnlige møter med Veidekke og Marienfryd. Bertrand Narvesens vei er nå stengt og vil for alltid være stengt. Parken vil etter hvert ta form. Bertrand Narvesensvei er nå en privat vei som eies likt av sameie Tiedemannsjordet og Marienfryd. Det er nå opprettet et veisameie hvor vi sammen med Marienfryd skal ha vedlikeholdsansvaret på denne veien. Julegrantenning Tradisjonen tro ble det satt opp julegran med belysning på det indre fellesområdet ved flaggstangen. Den første søndagen i advent ble det arrangert julegrantenning. Store og små var samlet tross heftig vintervær. Det ble servert gløgg og julekaker samt godteposeutdeling av julenisse. 17 mai Det er blitt en tradisjon for Tiedemannsjordet å ha korps og flaggheising 17 mai Igjen til mange beboeres glede Vedtekter Styret har også jobbet mye med å følge opp at beboere faktisk overholder vedtekter og husordensregler. Det er stort sett søppel og brannsikkerhet som går igjen i klagene fra naboer. Vi presiserer derfor igjen: Det er IKKE lov å benytte brannsluser til egen interesse og det er kun en liten skohylle og 2-3 par sko som er tillatt å oppbevare her. Vi er stolte av å bo på Tiedemannsjordet! Vaktmestertjeneste Sameiet har avtale om vaktmestertjeneste med OBOS Eiendomsdrift AS. Den enkelte beboer kan ikke bestille private oppdrag, men kontakter håndverker selv. Renhold Sameiet har inngått ny avtale med Renholdspartner fra 1. mars 2013 renhold om renhold av Sameiets fellesarealer. De vaskeroppgangene 1 gang pr. uke. Renholdspartner bytter også matter. Gjesteparkering I sameiet har vi 8 gjesteparkeringer som skal dekke 187 leiligheters behov. Med så få plasser er det viktig med klare bruksregler. Det er strengt forbudt å bruke gjesteparkering til bil nr. 2 eller for beboere som har kjøpt leilighet uten parkeringsplass. For å unngå borttauing SKAL det ligge lapp i vinduet med navn, telefonnummer, leilighetsnummer og parkeringsdato og tid. Det er KUN lov å stå på plassen i 24 timer. Etter 24 timer er det ikke tillatt å legge ny lapp i vinduet, eller kjøre en liten tur og forvente nye 24 timer med parkering. Bilen skal da flyttes. Dersom noen ønsker weekendparkering kan dere kontakte styret. Gjentatte overtredelser kan medføre utestengning fra gjesteparkeringen. Styret har

28 28 E/S Tiedemannsjordet tauet bort en del biler i 2012, og vi vil intensivere arbeidet ytterligere i Postkasseskilt Alle som ikke har postkasse skilt må skaffe det. Dette får dere på posten. Gå inn på så bestiller dere her. Da er det det største skiltet som skal bestilles. Ringeklokkeskilt Send mail på styr en med de navnene som skal stå på skiltet. Skriv også hvilken oppgang og leilighet det gjelder. Styret vil da fikse dette og henge den opp. Nøkler Pass godt på nøklene. Vi har to låssystemer i sameiet. Byggetrinn 1 har et system og byggetrinn 2 har et. Dersom det kommer nøkler på aveie har tyven fri tilgang til sameiets garasjeanlegg og oppganger. Dersom dere ønsker flere nøkler sender dere mail til styret med navn, riktig adresse, nummer på nøkkel, så vil sameiet bestille opp nøkler som sendes i rekommandert sending til beboer. Fjernkontroll til garasjeanlegget Dersom denne ikke virker: Prøv å skifte batteri, hvis dette ikke nytter, send mail til styret så vil vi ta kontakt med dere for å få fikset problemet. Forsikring Sameiets eiendommer er forsikret i Gjensidige Forsikring med polisenummer Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger med veggfast utstyr. Den dekker også bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig. Oppstår det skade i leiligheten, skal beboer sørge for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøve å kartlegge årsaken til skaden. Skaden meldes til forsikringsavdelingen i OBOS på telefon 02333, eller e-post Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller om ønskelig håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir refundert eller betalt av forsikringsselskapet. Selv om sameiets forsikring brukes, kan seksjonseier belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor seksjonseiers ansvar. Den enkelte seksjonseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre. Brannsikringsutstyr I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn skal alle boliger ha minst en godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkeutstyr i form av pulverapparat eller brannslange. Det er sameiets ansvar å anskaffe og montere utstyret, mens det er seksjonseiers ansvar å sørge for tilsyn og kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, meldes dette til styret. HMS

29 29 E/S Tiedemannsjordet Internkontroll innebærer at sameiet er pålagt å risikovurdere, planlegge, organisere, utføre, vedlikeholde og dokumentere alt som har med helse,- miljø- og sikkerhet å gjøre i sameiets regi. Styret ivaretar internkontrollen til blant annet brannvern, felles elektrisk anlegg og lekeplassutstyr. Har sameiet ansatte må det også oppfylle kravene i arbeidsmiljøloven om vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet. Ved innkjøp av tjenester og ved dugnad er det spesielle rutiner som sikrer forsvarlig HMS. Telefoni / bredbånd OBOS har avtale med Telio. Avtalen omfatter rabatter på hjemmetelefon, mobil, fast bredbånd og mobilt bredbånd. Rabatten fås ved å oppgi medlemsnummer/kundenummer i OBOS ved bestilling av tjenestene hos Telio. For ytterligere informasjon se Kabel-TV Canal Digital er sameiets leverandør av TV- og bredbåndstjenester. Har du spørsmål knyttet til dette kan du ringe Canal Digital på telefon eller besøke deres nettside Ingen må gjøre inngrep i TV-anlegget som å skru av dekselet på antennekontakten eller foreta om- eller tilkoblinger. Slike inngrep vil kunne forårsake forstyrrelser på signalene til andre beboere og kan i verste fall skade anlegget. Avtale om leveranse av elektrisk kraft OBOS har fremforhandlet en kraftavtale med LOS på vegne av boligselskapene forvaltet av OBOS. Sameiet er tilsluttet avtalen med kraftleveranse til boligsameiets fellesanlegg. Energimerking Ved salg eller utleie av boliger skal det utarbeides en energiattest. På kan seksjonseieren utarbeide energiattest for sin bolig.

30 Tilbud til ITV-Anlegg

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet Dato 25.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Rica Helsfyr Hotel.

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet Dato 25.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Rica Helsfyr Hotel. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet Dato 25.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Rica Helsfyr Hotel. Tilstede var 37 seksjonseiere og 4 med fullmakt til sammen 41 stemmeberettigede.

Detaljer

Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie

Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2016. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

Til beboerne i Arnstein Boligsameie

Til beboerne i Arnstein Boligsameie 1 Arnstein Boligsameie Til beboerne i Arnstein Boligsameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 203 906 2 219 400 2 366 556 2 233 524 Andre inntekter 3 1 813 438 879 514 0

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 21 058 596 20 704 596 21 058 940 21 414 000 Innbetalinger

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653 1 Sameiet Rosenborggaten 15 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 158 417 2 203 906 2 233 524 2 141 952 Andre inntekter

Detaljer

Til beboerne i Rådhusgata 21 Sameie

Til beboerne i Rådhusgata 21 Sameie 1 Rådhusgata 21 Sameie Til beboerne i Rådhusgata 21 Sameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til seksjonseierne i Malmøgata 9 Sameie

Til seksjonseierne i Malmøgata 9 Sameie 1 Malmøgata 9 Sameie Til seksjonseierne i Malmøgata 9 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag Årsberetning for Gladengen Park Borettslag 1. Virksomhetens art og hvor den drives Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom

Detaljer

Til beboerne i Kjørbo Vest Eierseksjonssameie

Til beboerne i Kjørbo Vest Eierseksjonssameie 1 Kjørbo Vest Eierseksjonssameie Til beboerne i Kjørbo Vest Eierseksjonssameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie

Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie 1 St. Halvardsgate 20 Sameie Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 1. Virksomhetens art og hvor den drives Selskapet har som hovedformål å gi beboerne bruksrett til bolig i selskapets eiendom. Selskapet ligger i Bydel Gamle

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 11 Sletteløkka Boligsameie RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 667 791 20 594 247 20 617 436 20 703 116 Salg anleggsmidler

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 17 925 999 16 811 540 17 927 504 20 624 507 Andre inntekter 3 324 738 362 598

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Skeiegrenda Panorama

Til seksjonseierne i Sameiet Skeiegrenda Panorama Til seksjonseierne i Sameiet Skeiegrenda Panorama Velkommen til sameiermøte tirsdag 4. april kl. 1800, på Skeie skole. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2016. Styret håper du

Detaljer

Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie

Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie 1 Solsiden 2 Boligsameie Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2008 2007 2008 2009 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 11 193 579 11 071 968 11 071 968 11 071 968 Vedlikehold

Detaljer

Til seksjonseierne i Tangerudhagen Boligsameie 1

Til seksjonseierne i Tangerudhagen Boligsameie 1 1 Tangerudhagen Boligsameie 1 Til seksjonseierne i Tangerudhagen Boligsameie 1 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Sameiet Waldemars Hage 3 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Til sameiermøtet i Stang Terrasse Boligsameie Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Stang Terrasse Boligsameie, som viser et underskudd på kr 6 126 216. Årsregnskapet

Detaljer

Til seksjonseierne i Seljeveien 19 og 21 Boligsameie

Til seksjonseierne i Seljeveien 19 og 21 Boligsameie 1 Seljeveien 19 og 21 Boligsameie Til seksjonseierne i Seljeveien 19 og 21 Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Kolbotnveien 42-44

Til seksjonseierne i Sameiet Kolbotnveien 42-44 1 Sameiet Kolbotnveien 42-44 Til seksjonseierne i Sameiet Kolbotnveien 42-44 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til seksjonseierne i Konfektfabrikken 4 Sameie

Til seksjonseierne i Konfektfabrikken 4 Sameie Til seksjonseierne i Konfektfabrikken 4 Sameie Velkommen til sameiermøte: Tirsdag 21. mars 2017 kl. 18:00 i OBOS sine lokaler, Hammersborg Torg 1. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 1 Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til seksjonseierne i Solsiden 1 Boligsameie

Til seksjonseierne i Solsiden 1 Boligsameie 1 Solsiden 1 Boligsameie Til seksjonseierne i Solsiden 1 Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Til seksjonseierne i Skullerudtunet Terrasse Sameie

Til seksjonseierne i Skullerudtunet Terrasse Sameie 1 Skullerudtunet Terrasse Sameie Til seksjonseierne i Skullerudtunet Terrasse Sameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013.

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Solsiden 2 Boligsameie Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Til seksjonseierne i Marienfryd Utomhussameie

Til seksjonseierne i Marienfryd Utomhussameie 1 Marienfryd Utomhussameie Til seksjonseierne i Marienfryd Utomhussameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Solsiden 4 Boligsameie Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din

Detaljer

Til seksjonseierne i Arnstein Boligsameie

Til seksjonseierne i Arnstein Boligsameie 1 Arnstein Boligsameie Til seksjonseierne i Arnstein Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Til seksjonseierne i Parkgården Sameiet

Til seksjonseierne i Parkgården Sameiet 1 Parkgården Sameiet Til seksjonseierne i Parkgården Sameiet Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

Til seksjonseiere i Sameiet Trondheimsveien 43

Til seksjonseiere i Sameiet Trondheimsveien 43 Til seksjonseiere i Sameiet Trondheimsveien 43 Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Kolbotnveien 46

Til seksjonseierne i Sameiet Kolbotnveien 46 1 Sameiet Kolbotnveien 46 Til seksjonseierne i Sameiet Kolbotnveien 46 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie. Sameiermøte 2014. Hans Nordahls gate 96 Boligsameie

Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie. Sameiermøte 2014. Hans Nordahls gate 96 Boligsameie Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie Sameiermøte 2014 Hans Nordahls gate 96 Boligsameie 1 Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie Til seksjonseierne i Hans Nordahls gate 96 Boligsameie Velkommen til sameiermøte.

Detaljer

Sameiermøte 2014. Hans Nordahls gate 98 Boligsameie

Sameiermøte 2014. Hans Nordahls gate 98 Boligsameie Sameiermøte 2014 Hans Nordahls gate 98 Boligsameie 1 Hans Nordahls Gate 98 Boligse. Til seksjonseierne i Hans Nordahls gate 98 Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning

Detaljer

Innkalling til konstituerende sameiermøte 2011

Innkalling til konstituerende sameiermøte 2011 1 Sameiet Kanalveien Innkalling til konstituerende sameiermøte 2011 Konstituerende sameiermøte i Kanalveien Eierseksjonssameie, avholdes tirsdag, 3. mai 2011, kl. 18.00 i Thon Hotell Arena, Lillestrøm.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i J o h a n n es B r u n s g at e 1 2 C S am e i e, a v h o l d e s T i r s d a g 2 3. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 : 0 0 i l ok

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Sameiet Kanalveien Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Til beboerne i Nye Major 3 Sameie

Til beboerne i Nye Major 3 Sameie 1 Nye Major 3 Sameie Til beboerne i Nye Major 3 Sameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP 4510 TLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 3000400 3000396 Andre inntekter 3 42082 41664 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Til seksjonseierne i Eilif Boligsameie

Til seksjonseierne i Eilif Boligsameie 1 Eilif Boligsameie Til seksjonseierne i Eilif Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din

Detaljer

Til seksjonseierne i Marienfryd Hus C1 Eierseksjonssameie

Til seksjonseierne i Marienfryd Hus C1 Eierseksjonssameie 1 Marienfryd Hus C1 Eierseksjonssameie Til seksjonseierne i Marienfryd Hus C1 Eierseksjonssameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper

Detaljer

Kjære beboer! Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen. Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen. Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Tiedemannsjordet Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Til seksjonseierne i Lommedalstunet Sameie

Til seksjonseierne i Lommedalstunet Sameie 1 Lommedalstunet Sameie Til seksjonseierne i Lommedalstunet Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og

Detaljer

Til seksjonseierne i Frydenbergveien 56/58/60 SE

Til seksjonseierne i Frydenbergveien 56/58/60 SE 1 Frydenbergveien 56/58/60 SE Til seksjonseierne i Frydenbergveien 56/58/60 SE Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Boligsameiet Lunderåsen

Boligsameiet Lunderåsen Ordinært sameiermøte i Boligsameiet Lunderåsen 2013 Tid: Torsdag 25. april 2013, kl 19.00 Sted: Vesterskaun skole www.boligsameiet-lunderasen.no Innkalling til ordinært sameiermøte 2013 i Tid: Torsdag

Detaljer

Til beboerne i Kolås Boligsameie

Til beboerne i Kolås Boligsameie 1 Kolås B/S Til beboerne i Kolås Boligsameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Til seksjonseierne i Solsiden 1 Boligsameie

Til seksjonseierne i Solsiden 1 Boligsameie Til seksjonseierne i Solsiden 1 Boligsameie Velkommen til sameiermøte onsdag 1. mars 2017 kl. 18:00 på Radisson BLU Hotel Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2016. Styret håper

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 Ordinært sameiermøte i, avholdes tirsdag 9. mars 2010, kl. 18.00 på SAS hotellet i Nydalen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B)

Detaljer

Til beboerne i Frydenbergveien 56/58/60 SE

Til beboerne i Frydenbergveien 56/58/60 SE 1 Frydenbergveien 56/58/60 SE Til beboerne i Frydenbergveien 56/58/60 SE Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag 1 Nordre Fritzølia Borettslag Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Til seksjonseierne i Marienfryd Hus C1 Eierseksjons

Til seksjonseierne i Marienfryd Hus C1 Eierseksjons Til seksjonseierne i Marienfryd Hus C1 Eierseksjons Velkommen til sameiermøte. Mandag 3. April 2017 kl. 18.00 - Marienfryd Kafe & Grill, Hovinveien 39. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i, avholdes torsdag 3.mai 2007, kl. 18.00 i kantinen, Hammersborg Torg 3. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Valg av

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Solsiden 4 Boligsameie, avholdes tirsdag 8. mars 2011, kl. 18.00 på Radisson SAS hotellet i Nydalen. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Til beboerne i Kolbotn Torg Bs

Til beboerne i Kolbotn Torg Bs 1 Kolbotn Torg Bs Til beboerne i Kolbotn Torg Bs Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Tonsenhagen 3

Til seksjonseierne i Sameiet Tonsenhagen 3 1 Sameiet Tonsenhagen 3 Til seksjonseierne i Sameiet Tonsenhagen 3 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og

Detaljer

Til seksjonseierne i Ekerud Boligsameie

Til seksjonseierne i Ekerud Boligsameie 1 Ekerud Boligsameie Til seksjonseierne i Ekerud Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og

Detaljer

Til seksjonseierne i Frydenbergveien 56/58/60 SE

Til seksjonseierne i Frydenbergveien 56/58/60 SE Til seksjonseierne i Frydenbergveien 56/58/60 SE Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

Til generalforsamlingen i TrønderEnergi AS Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for TrønderEnergi AS som består av selskapsregnskap, som viser et overskudd på kr

Detaljer

Til seksjonseierne i Lommedalstunet Sameie

Til seksjonseierne i Lommedalstunet Sameie 1 Lommedalstunet Sameie Til seksjonseierne i Lommedalstunet Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Til beboerne i Åkebergveien 56 Sameie

Til beboerne i Åkebergveien 56 Sameie 1 Åkebergveien 56 Sameie Til beboerne i Åkebergveien 56 Sameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 2014 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap

Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 2014 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 24 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Tid: Sted: Mandag 28. april kl.7:3 Smestad sykehjem REGISTRERINGSBLANKETT FOR SAMEIERMØTET Fyll ut og lever denne blanketten

Detaljer

Til aksjonærene i AS Theresesg44/L.Gundersensgt6

Til aksjonærene i AS Theresesg44/L.Gundersensgt6 1 AS Theresesg44/L.Gundersensgt6 Til aksjonærene i AS Theresesg44/L.Gundersensgt6 Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2013. Styret

Detaljer

Innkalling til ordinært årsmøte 2014

Innkalling til ordinært årsmøte 2014 1 Etterstadkroken Vel Innkalling til ordinært årsmøte 2014 Ordinært årsmøte i Etterstadkroken Vel avholdes torsdag 12. juni 2014 kl. 19:00 på Rica Helsfyr Hotel, Strømsveien 108. Til behandling foreligger:

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Trondheimsveien 43

Til seksjonseierne i Sameiet Trondheimsveien 43 Til seksjonseierne i Sameiet Trondheimsveien 43 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks +47 23 27 90 01 wwwdeloitte.no Til styret i Høyres Pensjonskasse REVISORS BERETNING Uttalelse

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Berner Gruppen AS REVISORS

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Pareto Securities AS REVISORS

Detaljer

Til seksjonseierne i Boligsameiet Spinnerikroken

Til seksjonseierne i Boligsameiet Spinnerikroken Til seksjonseierne i Boligsameiet Spinnerikroken 7-9-11 Velkommen til sameiermøte onsdag 1. mars 2017 kl. 18.00 I Trykkeriveien 4 Sellebakk (Glassteam s lokaler) Innkallingen inneholder sameiets årsberetning

Detaljer

Til seksjonseierne i Konows Gate 83 Sameie

Til seksjonseierne i Konows Gate 83 Sameie 1 Konows Gate 83 Sameie Til seksjonseierne i Konows Gate 83 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Sjølyststranda Garasjesameie, avholdes onsdag 09.03.2011, kl. 18.00 i 18.00 Styrerommet U2. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

Til beboerne i Solsiden 7: Ordinært sameiermøte 2015

Til beboerne i Solsiden 7: Ordinært sameiermøte 2015 1 Solsiden 7 Boligsameie Til beboerne i Solsiden 7: Ordinært sameiermøte 2015 Vi ønsker velkommen til ordinært sameiermøte 2015 og etterfølgende beboermøte i Solsiden 7 Eierseksjonssameie. Ordinært sameiermøte

Detaljer

Til seksjonseierne i Bjelketun Boligsameie

Til seksjonseierne i Bjelketun Boligsameie Til seksjonseierne i Bjelketun Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for

Detaljer

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet 1 Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet Velkommen til sameiermøte; torsdag 1. April 214 kl. 18 i Rica Hotel Helsfyr. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 213.

Detaljer

Til seksjonseierne i Boligsameiet Spinnerikroken

Til seksjonseierne i Boligsameiet Spinnerikroken 1 Til seksjonseierne i Boligsameiet Spinnerikroken 7-9-11 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din

Detaljer

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett.

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett. 1 Fagerheimgaten 9 AS Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har

Detaljer

643 18.09.2012. Rapporten viser et resultat på kr -43 034,- mot budsjettert hittil i år, kr -178 651,-. De disponible midlene er på kr 696 688,-.

643 18.09.2012. Rapporten viser et resultat på kr -43 034,- mot budsjettert hittil i år, kr -178 651,-. De disponible midlene er på kr 696 688,-. Til styret i Sofies Hage Borettslag ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2012. 643 18.09.2012 Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 31.08.2012. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader,

Detaljer

Til seksjonseierne i Lindemansgate 3-6 Boligsameie

Til seksjonseierne i Lindemansgate 3-6 Boligsameie Lindemansgate 3-6 Boligsameie Side 1 Til seksjonseierne i Lindemansgate 3-6 Boligsameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012.

Detaljer

Til beboerne i Hoffsparken Boligsameie

Til beboerne i Hoffsparken Boligsameie 1 Hoffsparken Boligsameie Til beboerne i Hoffsparken Boligsameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Innkalling til ordinært årsmøte 2013

Innkalling til ordinært årsmøte 2013 Innkalling til ordinært årsmøte 2013 Ordinært årsmøte i Etterstadkroken Vel avholdes onsdag 12. juni 2013, kl. 19:00 i Rica Helsfyr Hotel, Strømsveien 108. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Tøyenbygg 1 Sameiet Dato 29.04.2013 Kl. 18:00. Møtested: Kjellerlokale i Monradsgate 17 A. Tilstede var 8 seksjonseiere og 3 med fullmakt til sammen 11 stemmeberettigede.

Detaljer

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte Innkalling til årsmøte Ordinært årsmøte i Stiftelsen Støttelagets Personalboliger avholdes fredag 29. mai 2015 kl. 13:00 i Kyrre Greppsgt. 11. Til behandling foreligger: 1. ÅRSBERETNING FOR 2014 2. ÅRSREGNSKAP

Detaljer

Årsberetning for 2012

Årsberetning for 2012 Årsberetning for 2012 Tillitsvalgte Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende: Leder Ketil Heyerdahl 2012-2013 Styremedlem Beate Viktoria Ørbeck 2012-2013 Styremedlem

Detaljer

Til seksjonseierne i Ekerud Boligsameie

Til seksjonseierne i Ekerud Boligsameie 1 Ekerud Boligsameie Til seksjonseierne i Ekerud Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie

Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for

Detaljer

Til seksjonseierne i Parkhuset Sameiet

Til seksjonseierne i Parkhuset Sameiet PARKHUSET SAMEIET SIDE 1 Til seksjonseierne i Parkhuset Sameiet Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Statkraft Energi AS. Årsrapport

Statkraft Energi AS. Årsrapport Statkraft Energi AS 2015 Årsrapport Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 0510 Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no

Detaljer

STATKRAFTS PENSJONSKASSE

STATKRAFTS PENSJONSKASSE STATKRAFTS PENSJONSKASSE ÅRSRAPPORT 2014 Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no

Detaljer

Til seksjonseierne i Bjelketun Boligsameie

Til seksjonseierne i Bjelketun Boligsameie Til seksjonseierne i Bjelketun Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2009

BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2009 Borettslaget 4 Blocks BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 29 Ordinær generalforsamling i Borettslaget 4 Blocks avholdes tirsdag 21. april 29 kl. 12: hos BN-megler, Bygdøy Allé 34. TIL

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2012

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2012 INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2012 Ordinært årsmøte i, avholdes tirsdag 12. juni 2012, kl. 19:00 på Rica Helsfyr Hotel, Strømsveien 108. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Westye Egebergsgt 2 Sameie Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 21.04.2010, kl. 18.00 i OBOS Hetland sine lokaler, Langflåtveien 29, Mariero. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Til seksjonseierne i Schouskvartalet Sameie

Til seksjonseierne i Schouskvartalet Sameie 1 Schouskvartalet Sameie Til seksjonseierne i Schouskvartalet Sameie Velkommen til sameiermøtet 2014. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. I tillegg finner du bakerst i heftet

Detaljer

Til seksjonseierne i Solsiden 1 Boligsameie

Til seksjonseierne i Solsiden 1 Boligsameie Til seksjonseierne i Solsiden 1 Boligsameie Velkommen til sameiermøte 2016. Denne innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2015. I tillegg finner du bakerst i heftet «Orientering om

Detaljer