ROS ANALYSE FOR DETALJREGULERING AV NAUTØYA GNR 6 BNR 1 HERØY KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ROS ANALYSE FOR DETALJREGULERING AV NAUTØYA GNR 6 BNR 1 HERØY KOMMUNE"

Transkript

1 ROS ANALYSE FOR DETALJREGULERING AV NAUTØYA GNR 6 BNR 1 HERØY KOMMUNE

2 Dokumentinformasjon: Tiltakshaver: Seløy AS Prosjektnavn: Detaljregulering for fritidsbebyggelse og turistog fritidsformål på Nautøyene Oppdragsansvarlig Prosjektmedarbeidere KS Utreder: Selberg Arkitekter AS Rapportnavn: ROS analyse for detaljregulering av Nautøya Even Akerø, Forsidebilde flyfoto av planområde fra sørvest. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Bakgrunn... 3 Sammendrag... 3 Formål... 4 Overordnete krav... 4 Metode... 4 Avgrensing og akseptkriterier... 5 Risikomatrise... 7 Sjekkliste... 8 Analyser Vedlegg... Feil! Bokmerke er ikke definert. Kilder

3 Bakgrunn 2014 ble det varslet oppstart av reguleringsplan for Nautøya gnr 6 bnr 1 i Herøy kommune, Nordland fylke. Formål med planarbeidet er å legge til rette for fritidsboliger og næring rettet mot turisme. Tiltakshaver er Seløy Kystferie Sammendrag Det er funnet 6 tema som er analysert og vurdert med tanke på mulige avbøtende tiltak som kan innarbeides i planforslaget. Det er ikke funnet tema med uakseptabel risiko. Det er foreslått tiltak i plan for enkelte tema som vil gi redusert risiko. ROS analysen foreslår boder el.lign. for å ha mulighet til å sikre løse gjenstander ved sterk vind. Planbestemmelsene bør ha med krav om at nye tiltak lavere enn kote 3,7 skal planlegges for å tåle høy flo. Der en legger til rette for stier bør bratte skrenter sikres. Gjerde rundt nærlekeplasser kan gi økt trygghet for små barn. En bør vurdere tilkomst for brannbil og mulighet for å plassere brannpumpe ved sjø i det videre planarbeidet. Med disse tiltakene bør det være et akseptabelt risikonivå innenfor planområdet. : Fylkesvei 165 som går forbi planområdet ligger så lavt i terrenget at den vil bli berørt av havnivåstigning fram mot år Dette er ikke vurdert ettersom det må løses utenfor planen. Tema Tiltak i plan 1. Vindutsatt Scenario: Skade på person eller bygg ved ekstrem vind. Ikke krav til tiltak i plan. Anbefaling: Bod el. Lign. for sikring av løse gjenstander. Orientere småbåthavn i forhold til vind. 2. Ekstrem flo Akseptabel risiko, ikke tiltak i plan 3. Havnivåstigning Scenario: Høy flo og høyere havnivå i år Tiltak i plan: Alle nye tiltak under kote 3,7 moh. skal planlegges for å tåle høy flo. 4. Farlig terreng: Scenario: Stup, myr, vann, elv 1 Fallulykke som følger av klatring eller uforsiktig ferdsel ol. Mulig tiltak i planen er sikring langs stier og inngjerdete lekeplasser for små barn. 5. Økt trafikk Scenario: Mindre trafikkuhell som følge av økt trafikk. Ingen tiltak i plan. 6. Slukkevann Scenario er brann i hytte eller annet anlegg. Ingen tiltak i plan. Vurdere tilrettelegging for pumpe. 3

4 Formål Hensikten med risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser) er å utarbeide et grunnlag for planleggingsarbeidet slik at beredskapsmessige hensyn kan integreres i planforslaget. Analysen skal bidra til å gi økt kunnskap og bevissthet rundt beredskapshensyn. For å kunne redusere omfang av skader og uønskede hendelser som ulykker, katastrofer eller driftsstans, er det viktig å kartlegge risiko og sårbarhet. ROS-analysen er derfor et viktig verktøy i gjennomføringen av planen. Overordnete krav Lovgrunnlag for krav til Ros analyser er nedfelt i Plan- og bygningsloven: 4-3.Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko- og sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet, eller selv foreta slik analyse. Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. Område med fare, risiko eller sårbarhet avmerkes i planen som hensynssone, jf og Planmyndigheten skal i arealplaner vedta slike bestemmelser om utbyggingen i sonen, herunder forbud, som er nødvendig for å avverge skade og tap. Metode En hendelse er følge av en årsak, og har en konsekvens. ROS analysen skal søke å identifisere ulike uønskede hendelser som kan skje innenfor analyseområdet. Hendelser kan forebygges ved at man gjør risikoreduserende tiltak i forhold til årsaken, eller konsekvensene kan reduseres ved tiltak som reduserer virkningen av hendelsen. I analysen skal det gjøres en avveining av sannsynligheten for at hendelsen skjer, opp mot alvorlighetsgraden av konsekvensene. Ill: DSB, Samfunnssikkerhet i arealplanlegging Kartlegging av risiko og sårbarhet 4

5 Analysen gjelder for planområdet. I tillegg skal en vurdere tilgrensende områder som kan ha innvirkning på planområdet, eller som kan bli influert av hendelser innenfor planen. Mulige hendelser /farer blir identifisert ved hjelp av sjekkliste. Der en får positive funn blir disse analysert i risikomatrise. Sjekklisten som er brukt her bygger på sjekkliste fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal, men er supplert med flere tema og har 75 kontrollpunkter. Sjekklisten skal krysses ut med ja/nei eller annet. kan være der forholdet ikke er relevant eller kjent. Det er eget felt for kildehenvisning eller nærmere kommentarer til hvert punkt. Aktuelle punkter er nummerert fortløpende i høyre kolonne, og drøftet nærmere eller analysert i påfølgende ROS analyse. Sjekklisten inneholder og forhold som kan innebære risiko, men som ikke er konsekvens av en hendelse. Trafikkstøy og radon i grunnen er eksempler på slike forhold. Avgrensing og akseptkriterier Formålet med ROS analysen er å avdekke uakseptabel risiko i eller nær et planområde, og å foreslå risikoreduserende tiltak der det er mulig. Analysen skal ha fokus på særlige forhold knyttet til planområdet. Prinsippet for bruk av risikoreduserende tiltak er «As Low As Reasonably Practicable» - ALARP. Etter ALARP-prinsippet defineres risikoen innenfor følgende tre områder. Akseptabelt område, der risikoen er så lav at en ikke trenger å identifisere risikoreduserende tiltak. Tolerabelt område (Alarp-område), der risikoen faller mellom de to ovennevnte områdene. Risikoen må reduseres til det laveste, praktisk gjennomførbare nivå, når en også tar hensyn til kostnader til videre forbedringer. Nyttekostnadsvurderinger kan bidra til å bestemme hva som omfattes som praktisk rimelig, men gir ikke alltid entydige svar, blant annet som følge av mange usikkerheter. (NOU 2012: 4) Uakseptabelt område, der risikoen er så høy at tiltak skal gjennomføres for å redusere risikoen. 5

6 I risikomatrisen er uakseptabel risiko i rød sone, tolerabelt område gul sone, og akseptabelt område grønt. Rød sone vil kreve tiltak som fjerner risikoen. I gul sone skal risikoreduserende tiltak vurderes, mens grønn sone har akseptabel risiko. ROS analyse skal bygge på akseptkriterier vedtatt av kommunen. Herøy kommune har ikke egne akseptkriterier så en har brukt eksempel fra kystkommunen Øygarden for vurdering av akseptabel risiko. Akseptkriterier for Øygarden kommune. 6

7 Risikomatrise Risikomatrise, Øygarden kommune. 7

8 Sjekkliste ROS Sjekkliste Ja Nei Kommentar /Kilde Nr. Naturgitte forhold Steinsprang/skred Ikke registrert ras eller steinsprangfare. Fylkesatlas.no: Ikke registrert: Steinsprang, ras, snøskred, kvikkleire, Flom m.m. Snøskred Flom Fare for flom/ flomskred også ved økt nedbør? Flom i åpen eller lukket elv/ bekk? Flodbølge som følger av Ikke kjent fjellskred Leire/ ustabil grunn Grunnforhold /utglidning Grunnlendt mark/myr fjell i dag. Radon Ikke kjent Mulig tiltak er krav om radonsperre som er ivaretatt i teknisk forskrift. 8

9 Nasjonal berggrunnsdatabase viser ulikt grunnfjell. Bla. Gneis som er kjent for å kunne inneholde radon. Vil Lyng/ Skogbrann utgjøre en særlig fare i området? Ikke del av større sammenhengende skog/ lyngområde. Kort avstand til vei for utrykningskjøretøy. : Bølger Moderat eksponert for bølger. Kart fra Vann-nett.no viser at området kun er moderat eksponert for bølger. Klima Vindutsatt område 1 Ekstrem flo 2 Havnivåstigning 3 Ekstremt nedbør/ overvann Overvann går naturlig til sjø. Inversjon Ising Miljostatus.no: Inngår i Overordnet kartlegging. Her er det 9

10 Omgivelser og virksomhetsrisiko Regulerte vann med fare for usikker is Farlig terreng: Stup, myr, vann, elv ol. Virksomheter med fare for brann/ eksplosjon Dambrudd Bensinstasjon eller tankanlegg? Avfallsområde/ deponi/ Forurenset grunn Lagring av farlig gods Vil utilsiktede hendelser i nærliggende virksomheter (industri o.l.) utgjøre en risiko med fare for kjemikalieutslipp/ giftige gasser/ væsker, eksplosjonsfare? Skadete eller usikrede bygg/ ruiner? Tidligere virksomhet som kan påvirke området Gruver, åpne sjakter, steintipp o.l.? Militære anlegg, fjellanlegg, piggtrådsperringer o.l.? Industrivirksomhet/ avfallsdeponering? Verksted, bensinstasjon o.l. Tiltaket Vil tiltaket kunne føre til oppdemning eller oversvømming i lavereliggende områder? Omfatter tiltaket spesielt farlige anlegg? Vil tiltaket tilføre ny virksomhet til område som ikke er der i dag? område som er registrert sårbart for klimaendringer. trolig vind som kan bli en framtidig utfordring. Vind er vurdert som eget tema. Sjø og stedvis bratt strandsone. Ikke kjent. En åpner for hytter og næringsvirksomhet. Ny virksomhet vil ikke utgjøre en beredskapsmessig risiko for andre. Vil tiltaket føre til økt trafikk? 5 Er tiltaket i seg selv et potensielt sabotasje/ terrormål? 4 10

11 Brann og ulykkesberedskap Dårlig tilkomst for utrykningskjøretøy? Særlige forhold knyttet til brann, politi, ambulanse Ikke kjent Beredskap vil være tilsvarende som for andre byggeområder i området. Slukkevann 6 Infrastruktur Er det kjente ulykkes punkt på trafikknettet i området? En trafikkulykke nær planområdet i Registrert en trafikkulykke, singel bil kjørt av veien på glatt vei oktober NVDB: vegvesen.no Vil utilsiktede hendelser som kan inntreffe på nærliggende transport årer, vei/ sjø/ luft/ bane utgjøre en særlig risiko i området? Transport av farlig gods gjennom området? Tuneller /Broer Fylkesvei på fylling utenfor planområdet. Sårbare objekt - driftsstans Medfører bortfall av følgende tjenester spesielle ulemper for området: Elektrisitet? Teletjenester? Vannforsyning? 11

12 Renovasjon/ spillvann? Mangler alternativ tilkomstvei? Alternativ tilkomst fra sjø med fritidsbåt. Ikke vurdert ettersom det ikke er samfunnskritisk infrastruktur innenfor planen. Er det spesielle brannobjekt i området? Sårbare objekt ulovlig virksomhet Viktige offentlige bygninger Helse/ omsorgsinstitusjoner Skole Skolevei Ikke boliger innenfor planen. Barnehage Naturvernområde Registrert biologisk mangfold Friluftsliv Ingen registrerte verdier innenfor området. Kulturminner Ingen registrerte verdier innenfor området. Registrerte kulturminner: Miljøstatus.no viser ingen registreringer innenfor planen. Det er gjennomført en kulturminnefaglig vurdering og befaring av Nordland fylkeskommune som konkluderer med at planforslaget ikke er i konflikt med verneverdige kulturminner. Kraftlinjer Kun intern 12

13 kraftforsyning Drikkevannsforsyning Ikke drikkevannsforsyning innenfor området i dag. Telenett o.l. Finnes det potensielle Ikke kjent sabotasje/ terrormål i nærheten? Plassering av spesielt utsatt virksomhet i forhold til vanlig bebyggelse, og spesielt sårbare objekt som for eksempel barnehager Annen kriminalitet Ikke kjent Kraftforsyning Er det spesiell klatrefare i høyspentlinjer? Vil tiltaket styrke/ svekke forsyningstryggheten i området? Vannforsyning Er det mangelfull vannforsyning i området? Ligger tiltaket i eller ved nedslagsfelt for drikkevann? Annen risiko for vannforsyningen? Trafikk Er dagens veistandard egnet for videre utbygging? Er der Fortau/ gang- og sykkelvei? Ikke offentlig vann i dag. Ikke vurdert ettersom planen legger opp til tilkobling til offentlig vannforsyning. Usikret jernbane? Er det spesielle farer knyttet til bruk av transportnettet for gående, syklende eller kjørende innenfor området til: - Skole/ barnehage - Nærmiljøanlegg, idrettsplass - Forretning - Busstopp Er det kjente farer knyttet til skipsfart, farleder og strømforhold? Forhold som kan innebære helsemessig risiko Ikke kjent 13

14 Støy Luftforurensing Er området påvirket av magnetfelt rundt høyspentlinjer? Forurenset grunn Ikke kjent Forurensende virksomheter Kart viser lokale utslipp til sjø. 14

15 Analyser Sjekklisten fant 9 tema som er vurdert nedenfor. Der det er påvist uakseptabel risiko er det foreslått tiltak som skal sikre at risikoen blir innenfor akseptabelt nivå. NR Tema Liv og Helse Ytre Miljø 1 Vindutsatt S4-K2 S4- K1 Materielle verdier S4-K1 Kommentarer Forslag til tiltak Scenario: Skade på person eller bygg ved ekstrem vind. Ikke krav til tiltak i plan. Anbefaling: Bod el. Lign. for sikring av løse gjenstander. Orientere småbåthavn i forhold til vind. Planområdet ligger ved sjø med største høyde ca. 12 moh. Området er best skjermet ved vind fra øst og nordøst. Det er mest eksponert ved vind fra vest. Det er bebyggelse sør og vest for planområdet med tilsvarende vindforhold som innenfor planområdet. Planlegging i forhold til vind kan gi lavere energibruk og bedre komfort ved opphold i og rundt hyttene. Riktig utført skal det ikke være fare for bygg og anlegg, mens største fare kan være vindskader som følger av usikrede, løse gjenstander. Det finnes ikke tiltak i plan for å styre personlig adferd og sikring av løsøre. Mulig tiltak i plan er å legge til rette for nok oppbevaringsplass for hagemøbler, fritidsutstyr o.l. For småbåthavn er mulig tiltak å orientere båtplassene i samme retning som framtredende vind, sørvest/nordøst. Vi har anslått utfordring med kraftig vind til oftere enn 20 år, mens vind med skader er vurdert til mellom 20 og 200 år. En ser for seg lettere personskader, ingen eller små miljøskader, og materielle skader under ,- Vindrose Tjøtta og Stokka med plassering i forhold til planområdet. 15

16 NR Tema Liv og Helse Ytre Miljø Materielle verdier Kommentarer Forslag til tiltak 2 Ekstrem flo S3-K1 S3- K1 S3-K1 Scenario: Høy flo med lavtrykk og pålandsvind. Det er ikke foreslått tiltak i planen. Se og punkt 3, havnivåstigning. Ekstrem flo er vurdert til oftere enn 20 år. For planområdet vil dette innebære oversvømming av gangforbindelse mellom Store- og Litlnautøy. Dette har liten praktisk betydning med dagens bruk. En hendelse som følger av flo, og kan innebære fare for menneske, miljø eller materielle verdier er vurdert som sjeldnere enn 200 år. Planlegging i forhold til havnivå er vurdert under punkt 3. NR Tema Liv og Helse Ytre Miljø Materielle verdier Kommentarer Forslag til tiltak 3 Havnivåstigning S3-K1 S3- K1 S3-K1 Scenario: Høy flo og høyere havnivå i år Tiltak i plan: Alle nye tiltak under kote 3,7 moh. skal planlegges for å tåle høy flo. Beregninger tyder på høyere havnivå fram mot år For Herøy kommune kan det innebære 100 års flo på kote 3,26m, 200 års flo på kote 3,36m og års flo på kote 3,61m. Det er i dag ikke bygg eller anlegg innenfor planområde som kan ta skade av økt havnivå. Ved planlegging av nye tiltak kan disse plasseres i trygg høyde i forhold til sjø. Herøy kommune har laget forslag til avgrensing mot sjø som kan legges til grunn for planarbeidet. FV165 som er veiforbindelsen ut til øyen ligger etter kartet på kote ca. 3,2 moh. Det innebærer at her blir behov for å heve veibanen på sikt. Dette er likevel en utfordring som ikke berører planområdet direkte. Fritidsanlegg har og større tåleevne for driftsstans enn bolig, industri og offentlige institusjoner. Havnivåendringer er ikke en hendelse som kan tidfestes innenfor intervall. En har likevel tatt utgangspunkt i at det er sannsynlig med endring mellom 20 og 200 år. Konsekvensen er vurdert som ufarlig ettersom en kan planlegge alle nye tiltak for et høyere havnivå. Havnivåstigning som kan innebære fare for menneske, miljø eller materielle verdier innenfor planen er vurdert som sjeldnere enn 200 år. 16

17 NR Tema Liv og Helse 4 Farlig terreng: Stup, myr, vann, elv ol. Ytre Miljø S4-K2 S1- K1 Materielle verdier S1-K1 Kommentarer Forslag til tiltak Scenario: 1 Fallulykke som følger av klatring eller uforsiktig ferdsel Mulig tiltak i planen er sikring langs stier og inngjerdete lekeplasser for små barn. Det er bratt strandsone flere steder med fallhøyde opp mot 5 m. En kjenner ikke til at det har vært uhell her, noe som tilsier at det vil skje sjeldnere enn hvert 20 år. Med økt bruk kan det skje innenfor 200 år. Det mest alvorlige scenarioet er likevel en drukningsulykke. Det er ikke mulig å beregne sannsynligheten for en slik hendelse knytt opp mot planområdet. Denne typen uhell er i stor grad knyttet til adferd som ikke har tiltak som kan innarbeides i arealplaner. Demografien knyttet til slike uhell peker særlig på menn mellom 40 og 60. Ofte er alkoholpåvirkning en del av ulykkesbildet. Motsatt er det få drukningsuhell blant barn under 15 år. Viktigste tiltak vil trolig være holdningsskapende arbeide, bruk av redningsvest og tilgang på livbøyer der mange ferdes. Ferdsel i naturen er alltid forbundet med en viss risiko, og en kan ikke gradere seg mot alle uhell. Der en legger til rette for stier/ ferdsel nær bratt strandsone bør sikring av skrenter vurderes. Inngjerdete nærlekeplasser for små barn kan også være tiltak for økt sikkerhet innenfor planen. Bilde tatt mot nord i bade vik på Nautøya. Enkelte steder er det bratt mot sjø, og det kan bli vanskelig å komme seg opp ved opprørt sjø. NR Tema Liv og Helse Ytre Miljø Materielle verdier Kommentarer Forslag til tiltak 5 Økt trafikk S5-K1 S5- K1 S5-K1 Scenario: Mindre trafikkuhell som følge av økt trafikk. Ingen tiltak i plan. Tiltaket vil føre til økt trafikk på land og sjø. Fritidsboliger i Norge benyttes i snitt 36 dager i året. Dersom den daglige trafikken blir like stor som for en bolig vil planlagt utbygging med 85 hytter tilsvare trafikken til ca. 8 hus. Trafikk til annen virksomhet som gjelder fritid/ turisme og rorbuer blir trolig høyere. Ferdsel med fritidsbåter på sjø vil øke i området. Trafikken vil være størst i sommerhalvåret. Planområdets beliggenhet tilsier at det blir lite dagpendling til området. Tilkomst med bil til kommunen skjer med ferge. En vurderer det slik at trafikkveksten ligger innenfor tåleevnen til eksisterende veinett. 17

18 En har likevel tatt med et mindre trafikkuhell innenfor 20 år som mulig konsekvens av utbygging. Uhell skjer trolig utenfor planområdet. Det er derfor ikke foreslått tiltak i planen. NR Tema Liv og Helse Ytre Miljø 6 Slukkevann S4-K1 S4- K1 Materielle verdier S4-K2 Kommentarer Forslag til tiltak Scenario er brann i hytte eller annet anlegg. Ingen tiltak i plan. Vurdere tilrettelegging for pumpe. Slukkevannforsyning er brannbil med pumpe fra sjø. Det er vurdert en mulig hendelse oftere enn 200 år, sjeldnere enn 20 år. Det er kun vurdert mindre personskader avgrenset til egenmelding, og ingen eller små skader på miljø som blir utbedret av naturen selv. Materielle skader er satt til over ,- men under ,- Tilkomst til rorbuer med brannbil, og tilrettelegging for slangeutlegg til sjø kan være mulige tiltak for økt sikkerhet i området. 18

19 Kilder Samfunnssikkerhet i arealplanlegging. Kartlegging av risiko og sårbarhet. Revidert utgave (2010), Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Veileder for kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser (1994), Direktoratet for sivilt beredskap TEK 2010/ Veileder TEK 2010, Statens byggtekniske etat Flaum og skredfare i arealplaner retningslinjer nr 2/2011. Norges vassdrag og energidirektorat Systematisk samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid i kommunen veileder fra Direktoratet for sivilt beredskap. Nettsider: NGU - Arealis Nasjonal vegdatabank dsb.no kartikus.no 19

Prosjekt 1063 AVERØY. ROS ANALYSE REGULERINGSPLAN FOR LANDBASERT FISKEOPDRETTSANLEGG Tøfta gnr 52, bnr 31 Averøy Kommune

Prosjekt 1063 AVERØY. ROS ANALYSE REGULERINGSPLAN FOR LANDBASERT FISKEOPDRETTSANLEGG Tøfta gnr 52, bnr 31 Averøy Kommune Prosjekt 1063 AVERØY ROS ANALYSE REGULERINGSPLAN FOR LANDBASERT FISKEOPDRETTSANLEGG Tøfta gnr 52, bnr 31 Averøy Kommune 2017 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Bakgrunn... 3 Sammendrag... 3 Formål...

Detaljer

Prosjekt Markaneset vest ROS ANALYSE FOR: YTREBYGDA GNR 37 BNR M.FL. MARKANESET VEST

Prosjekt Markaneset vest ROS ANALYSE FOR: YTREBYGDA GNR 37 BNR M.FL. MARKANESET VEST Prosjekt Markaneset vest ROS AALYSE FOR: YTREBYGDA GR 37 BR 8. 364. 365 M.FL. MARKAESET VEST 2016 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Bakgrunn... 3 Sammendrag... 3 Formål... 4 Overordnete krav...

Detaljer

VÅGAN KOMMUNE Sjekklisten er gjennomgått i forbindelse med følgende arealplan:

VÅGAN KOMMUNE Sjekklisten er gjennomgått i forbindelse med følgende arealplan: Sjekklisten er gjennomgått i forbindelse med følgende arealplan: Sett kryss i «ja» eller «nei»-kolonnen for alle spørsmål i listen. I kommentarfeltet redegjøres kort for vurderinger og vurderingsgrunnlag

Detaljer

ROS- ANALYSE FOR REGULERINGSPLAN

ROS- ANALYSE FOR REGULERINGSPLAN ROS- ANALYSE FOR REGULERINGSPLAN «Detaljreguleringsplan for Tarberg hytteområde gnr. 62 bnr. 2» ( PLAN-ID: 201606) 1. Bakgrunn Ved utarbeiding av planar for utbygging stiller plan- og bygningslova krav

Detaljer

Plan 1034 Detaljregulering for Hauknesodden friluftsområde

Plan 1034 Detaljregulering for Hauknesodden friluftsområde Sjekkliste risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) Plan 1034 Detaljregulering for Hauknesodden friluftsområde Emne Naturgitte forhold Forhold eller uønsket hendelse snø-, is-, jord-, fjell- eller steinskred?

Detaljer

Sjekklisten er gjennomgått i forbindelse med følgende arealplan: Detaljregulering for Torggata 7

Sjekklisten er gjennomgått i forbindelse med følgende arealplan: Detaljregulering for Torggata 7 Sjekklisten er gjennomgått i forbindelse med følgende arealplan: Detaljregulering for Torggata 7 Sett kryss i ja eller nei -kolonnen for alle spørsmålene i listen. I kommentarfeltet redegjøres kort for

Detaljer

HOTEL SVERRE, GNR.111, BNR. 870, 872 M.FL.

HOTEL SVERRE, GNR.111, BNR. 870, 872 M.FL. FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR HOTEL SVERRE, GNR.111, BNR. 870, 872 M.FL. PLAN NR. 2014 132, SANDNES KOMMUNE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE JULI 2015 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE i tilknytting til forslag

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR

DETALJREGULERINGSPLAN FOR ADRESSE COWI AS Kongensgate 12 3603 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERINGSPLAN FOR BAKKEDALEN IDRETTS- OG SKOLEOMRÅDE PLANID 412 ULLENSAKER KOMMUNE DATO FOR

Detaljer

Oppdragsgiver Rapporttype Dato Reiersøl Eiendom AS ROS-analyse 06.05.2014

Oppdragsgiver Rapporttype Dato Reiersøl Eiendom AS ROS-analyse 06.05.2014 Oppdragsgiver Rapporttype Dato Reiersøl Eiendom AS ROS-analyse 06.05.2014 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Hensikt... 3 1.3 Metode... 3 1.4 Vurdering av sannsynlighet... 4 1.5 Vurdering

Detaljer

Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB.

Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERING GREPANVEIEN ØST, GBNR 43/15 Dato: 30.01.2017 Risiko og sårbarhet Plan- og bygningsloven 4-3 stiller følgende krav til risikovurderinger: «Ved utarbeidelse av

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Ørnaberget 2, Snøde

Detaljreguleringsplan for Ørnaberget 2, Snøde Øster Hus Tomter AS Detaljreguleringsplan for Ørnaberget 2, Snøde ROS-analyse Plan 0525 2013-04-22 Oppdragsnr.: 5122693 1 2013-04-22 For gjennomgang hos myndigheter CeGGj LaNie CeGGj Rev. Dato: Beskrivelse

Detaljer

Sjekkliste risiko og sårbarhetsanalyse

Sjekkliste risiko og sårbarhetsanalyse RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Sjekkliste risiko og sårbarhetsanalyse EMNE FORHOLD ELLER UØNSKET HENDELSE VURDERING JA/NEI MERKNAD Naturforhold Er området utsatt for snø eller steinskred? NEI Se punkt 2.2.1

Detaljer

Barnehage og skole, Skoleveien, Hana

Barnehage og skole, Skoleveien, Hana FORSLAG TIL DETALJREGULERING For Barnehage og skole, Skoleveien, Hana Gnr. 38, bnr. 423 m.fl. PLAN NR. 2011 114, SANDNES KOMMUNE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE SEPTEMBER 2013 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

Detaljer

ROS-ANALYSE Del av Østerhus Morvika gnr/bnr 74/284 GRIMSTAD KOMMUNE

ROS-ANALYSE Del av Østerhus Morvika gnr/bnr 74/284 GRIMSTAD KOMMUNE Oppdragsgiver Stine Sofie Stiftelse Rapporttype ROS analyse - arealplan ROS-ANALYSE Del av Østerhus Morvika gnr/bnr 74/284 GRIMSTAD KOMMUNE Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Hensikt... 3

Detaljer

Sjekkliste risiko og sårbarhetsanalyse

Sjekkliste risiko og sårbarhetsanalyse RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Sjekkliste risiko og sårbarhetsanalyse EMNE FORHOLD ELLER UØNSKET HENDELSE VURDERING JA/NEI MERKNAD Naturforhold Er området utsatt for snø eller steinskred? JA Se punkt 2.4.4

Detaljer

Oppdragsgiver Rapporttype Dato Per Egil Invest AS ROS analyse arealplan ROS-ANALYSE - Gamle Kolbjørnsvik Skole - ARENDAL KOMMUNE

Oppdragsgiver Rapporttype Dato Per Egil Invest AS ROS analyse arealplan ROS-ANALYSE - Gamle Kolbjørnsvik Skole - ARENDAL KOMMUNE Oppdragsgiver Rapporttype Dato Per Egil Invest AS ROS analyse arealplan 04.11.16 ROS-ANALYSE - Gamle Kolbjørnsvik Skole - ARENDAL KOMMUNE Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Hensikt... 3 1.3

Detaljer

Arkitektur bygg interiør landskap Regulering Prosjektadministrasjon

Arkitektur bygg interiør landskap Regulering Prosjektadministrasjon Sjekklisten er gjennomgått i forbindelse med følgende arealplan: Sett kryss i ja eller nei -kolonnen for alle spørsmålene i listen. I kommentarfeltet redegjøres kort for vurderinger og vurderingsgrunnlag

Detaljer

BoKlokt as Grindaker as landskapsarkitekter

BoKlokt as Grindaker as landskapsarkitekter VEDLEGG TIL REGULERINGSPLAN FOR LÅVETOMTA, NESODDEN KOMMUNE, AKERSHUS: RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS - analyse) BoKlokt as Grindaker as landskapsarkitekter 28.04.14 Vurdering av risiko/sannsynlighet

Detaljer

Lier kom m une. ROS-ANALYSE Forslag til reguleringsplan for Heggtoppen 5-7, gnr/bnr: 29/2. Planforslag til offentlig ettersyn UTVIDET ROS-ANALYSE

Lier kom m une. ROS-ANALYSE Forslag til reguleringsplan for Heggtoppen 5-7, gnr/bnr: 29/2. Planforslag til offentlig ettersyn UTVIDET ROS-ANALYSE Lier kom m une UTVIDET ROS-ANALYSE ROS-ANALYSE Forslag til reguleringsplan for Heggtoppen 5-7, gnr/bnr: 29/2 Planforslag til offentlig ettersyn Utarbeidet av : Forslagsstiller: BGM Arkitekter AS Konsulent:

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Kollen Øvre.

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Kollen Øvre. Vedlegg til plan Detaljregulering Kollen Øvre, planid: 2017001» i Flå kommune. Risiko- og sårbarhetsanalyse for Kollen Øvre. Gbnr: 18/19 m.fl. 1.0 Innledning Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR F6 HELLSENNINGEN, GBNR 89/26 OG 88/21

REGULERINGSPLAN FOR F6 HELLSENNINGEN, GBNR 89/26 OG 88/21 ADRESSE COWI AS Hvervenkastet 45 3511 Hønefoss TLF +47 02694 WWW cowi.no RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR F6 HELLSENNINGEN, GBNR 89/26 OG 88/21 PLANID 0540R081 SØR-AURDAL KOMMUNE DATO FOR

Detaljer

FELT B2.1, BRATTEBØ GÅRD

FELT B2.1, BRATTEBØ GÅRD FORSLAG TIL DETALJREGULERING For FELT B2.1, BRATTEBØ GÅRD Gnr. 33, bnr. 1006 PLAN NR. 2005 309-07, SANDNES KOMMUNE Vedlegg 6 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE April 2013 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE i tilknytting

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bjørkholt boligområde

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bjørkholt boligområde Dato: 23.02.2015 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bjørkholt boligområde PlanID: 19402015_001 1. Innholdsfortegnelse 2. Krav og metode... 3 1.1 Metode... 3 1.1.1 Risikomatrise... 4 3. Risiko- og sårbarhetsanalyse...

Detaljer

Arkitektur bygg interiør landskap Regulering Prosjektadministrasjon

Arkitektur bygg interiør landskap Regulering Prosjektadministrasjon Sjekklisten er gjennomgått i forbindelse med følgende arealplan: Detaljregulering for K2 Mobekkleira (revidering av plan 2128) Sett kryss i ja eller nei -kolonnen for alle spørsmålene i listen. I kommentarfeltet

Detaljer

ROS-analyse for Storøynå hytteområde

ROS-analyse for Storøynå hytteområde ROS-analyse for Storøynå hytteområde Del av Gnr: 90 Bnr: 3 Vindafjord kommune 3.mai 2012 ROS-vurderinger Hensikten med risiko- og sårbarhetsanalyser er å utarbeide et grunnlag for planleggingsarbeidet

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Statens vegvesen RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) REGULERINGSPLAN for Fv. 602 Setremoen Midtskogen Notodden kommune Skien, 30.10.2015 Innhold 1 BAKGRUNN FOR RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE... 3 1.1 BESTILLING...

Detaljer

Plan- og bygningsloven stiller krav om gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) ved all planlegging, jfr. 4.3:

Plan- og bygningsloven stiller krav om gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) ved all planlegging, jfr. 4.3: 6 ROS-analyse 6.1 GENERELT Plan- og bygningsloven stiller krav om gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) ved all planlegging, jfr. 4.3: 4-3. Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse

Detaljer

5 Risiko og sårbarhetsanalyse

5 Risiko og sårbarhetsanalyse 5 Risiko og sårbarhetsanalyse 5.1 GENERELT Norconsult AS har på oppdrag for Statens vegvesen utarbeidet reguleringsplan 0443 for Rv. 509 Sømmevågen og i den forbindelse har Norconsult AS utarbeidet en

Detaljer

Arkitektur bygg interiør landskap Regulering Prosjektadministrasjon

Arkitektur bygg interiør landskap Regulering Prosjektadministrasjon Sjekklisten er gjennomgått i forbindelse med følgende arealplan: Detaljreguleringsplan for Skole 9910 Sett kryss i ja eller nei -kolonnen for alle spørsmålene i listen. I kommentarfeltet redegjøres kort

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for Bryggegården, Plan-ID: , utarbeidet , revidert

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for Bryggegården, Plan-ID: , utarbeidet , revidert Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for Bryggegården, Plan-ID: 1621201604, utarbeidet 03.01.2017, revidert 06.02.2017. Uønskede hendelser/forhold, konsekvenser og tiltak Tenkelige hendelser,

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR F8 HELLSENNINGEN, GBNR 89/11, 94/1 OG 88/7

REGULERINGSPLAN FOR F8 HELLSENNINGEN, GBNR 89/11, 94/1 OG 88/7 ADRESSE COWI AS Hvervenkastet 45 3511 Hønefoss TLF +47 02694 WWW cowi.no RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR F8 HELLSENNINGEN, GBNR 89/11, 94/1 OG 88/7 PLANID 0540R082 SØR-AURDAL KOMMUNE DATO

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsundersøkelse Ludeflaten 6/486 og 6/690 m.fl. i Vennesla kommune Utført av Trollvegg Arkitektstudio AS den

Risiko- og sårbarhetsundersøkelse Ludeflaten 6/486 og 6/690 m.fl. i Vennesla kommune Utført av Trollvegg Arkitektstudio AS den Risiko- og sårbarhetsundersøkelse Ludeflaten 6/486 og 6/690 m.fl. i Vennesla kommune Utført av Trollvegg Arkitektstudio AS den 29.09.2015 1. Generelt Eventuelle hendelser som planen forutsetter skal skje

Detaljer

ROS- analyse for Fridtjof Nansens gate 8

ROS- analyse for Fridtjof Nansens gate 8 Eiendomskompaniet AS ROS- analyse for Fridtjof Nansens gate 8 PlanID 2163 Vedlegg til planbeskrivelse Oppdragsnr.: 5161247 Dokumentnr.:02 Versjon: 01 Finner ikke bildedelen med relasjons-id rid1 i filen.

Detaljer

ROS-ANALYSE NYE SOLBERG SKOLE

ROS-ANALYSE NYE SOLBERG SKOLE ROS-ANALYSE NYE SOLBERG SKOLE ROS-analysen er utført av Gullik Gullilksen landskapsarkitekter mnla AS, 27.04.2015. Det er hentet informasjon fra brannvesen og netteier for høyspent og brukt kartressurser

Detaljer

B-Consult Prosjekt AS

B-Consult Prosjekt AS VEDLEGG TIL REGULERINGSPLAN FOR BJØRNEMYRVEIEN 35, NESODDEN KOMMUNE: RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) Forslagsstiller: B-Consult Prosjekt AS Tiltakshaver: VY Eiendom AS Dato: 7.05.14 Vurdering

Detaljer

Seterfjæra. Endring av reguleringsplan Seterfjæra ROS- analyse. planid:

Seterfjæra. Endring av reguleringsplan Seterfjæra ROS- analyse. planid: Seterfjæra Endring av reguleringsplan Seterfjæra ROS- analyse planid:16270119 21.04.2015 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Hensikt... 3 1.2 Metode... 3 2. Identifikasjon av farer og uønskede hendelser...

Detaljer

DETALJREGULERING FERGELI FELT F1,F2,F3

DETALJREGULERING FERGELI FELT F1,F2,F3 FERGELI EIENDOM ROS-ANALYSE DETALJREGULERING FERGELI FELT F1,F2,F3 og RF1 Fergeli Eiendom Innholdsfortegnelse 1 Sjekkliste... 3 2 VIRKNINGER/UTFYLLENDE KOMMENTARER... 4 2.1.1 Løsmasseskred... 4 2.1.2 Snøskred...

Detaljer

Betegnelser for konsekvens er vurdert i fem kategorier, med vurdering fra "Ufarlig" til "Katastrofal".

Betegnelser for konsekvens er vurdert i fem kategorier, med vurdering fra Ufarlig til Katastrofal. Vedlegg 1: ROS-analyse Risiko- og sårbarhetsundersøkelse: Reguleringsplan Trolldalen Utført av COWI AS. Dato: 13.12.2013 20.05.2014. Revidert: 04.06.2015 A034645 1. Generelt Eventuelle hendelser som planen

Detaljer

Barnehage, Varatun Gård

Barnehage, Varatun Gård FORSLAG TIL DETALJREGULERING For Barnehage, Varatun Gård Del av gnr. 69, bnr. 29 PLAN NR. 2011 115, SANDNES KOMMUNE Vedlegg 6 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE mars 2013 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE i tilknytting

Detaljer

ROS-ANALYSE. for Reguleringsplan PARKSTUBBEN 2. Ullensaker Kommune. Forslagsstiller. BoligPartner as

ROS-ANALYSE. for Reguleringsplan PARKSTUBBEN 2. Ullensaker Kommune. Forslagsstiller. BoligPartner as 1 ROS-ANALYSE for Reguleringsplan PARKSTUBBEN 2 i Ullensaker Kommune Forslagsstiller BoligPartner AS 30.04.2012 2 Sammendrag I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for Parkstubben 2 er det utarbeidet

Detaljer

DETALJREGULERING FOR FJELLSTUEVEGEN 49 PÅ AUSTLID ROS-ANALYSE

DETALJREGULERING FOR FJELLSTUEVEGEN 49 PÅ AUSTLID ROS-ANALYSE Dokument type Risiko og sårbarhetsanalyse Dato 2017-07-07 DETALJREGULERING FOR FJELLSTUEVEGEN 49 PÅ AUSTLID ROS-ANALYSE DETALJREGULERING FOR FJELLSTUEVEGEN 49 PÅ AUSTLID ROS-ANALYSE Revisjon 00 Dato 2017/07/07

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for: DETALJPLAN FOR DYPING SETTEFISKANLEGG, STEIGEN KOMMUNE Sjekkliste Dato: 12.10.2011

Risiko- og sårbarhetsanalyse for: DETALJPLAN FOR DYPING SETTEFISKANLEGG, STEIGEN KOMMUNE Sjekkliste Dato: 12.10.2011 Risiko- og sårbarhetsanalyse for: DETALJPLAN FOR DYPING SETTEFISKANLEGG, STEIGEN KOMMUNE Sjekkliste Dato: 12.10.2011 Emne Forhold eller uønsket hendelse Vurdering Nei Merknad Naturgitte forhold Er området

Detaljer

HEGGEN BOLIGFELT ROS-ANALYSE

HEGGEN BOLIGFELT ROS-ANALYSE Oppdragsgiver USBL Rapporttype ROS-analyse 2014-09-02 HEGGEN BOLIGFELT ROS-ANALYSE ROS-ANALYSE 2 (8) HEGGEN BOLIGFELT ROS-ANALYSE Oppdragsnr.: 1350002009 Oppdragsnavn: Heggen boligfelt, detaljregulering

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljreguleringsplan for Lillesand Senter- etappe 1

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljreguleringsplan for Lillesand Senter- etappe 1 Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljreguleringsplan for Lillesand Senter- etappe 1 13.03.2013 Torhild Hessevik Eikeland Innhold 1. Innledning... 3 2. Metode... 4 3. Gjennomføring og organisering... 5 4.

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN RENSEDAM FOLLOTUNNELEN, VESTBY KOMMUNE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN RENSEDAM FOLLOTUNNELEN, VESTBY KOMMUNE Oppdragsgiver Statens Vegvesen Rapporttype Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) reguleringsplan rensedam Follotunnelen 2016-07-01 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN RENSEDAM FOLLOTUNNELEN,

Detaljer

VURDERING AV RISIKO OG SÅRBARHET

VURDERING AV RISIKO OG SÅRBARHET VURDERING AV RISIKO OG SÅRBARHET Analysen er gjennomført i hht Nasjonal Sikkerhetsmyndighet sin veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyse. Risikograden varierer ved ulike kombinasjoner av sannsynlighet

Detaljer

Røerveien 42 Risiko- og sårbarhetsanalyse, reguleringsplan

Røerveien 42 Risiko- og sårbarhetsanalyse, reguleringsplan Røerveien 42 Risiko og sårbarhetsanalyse, reguleringsplan Utgivelsesdato 16.12. 2010 Saksbehandler Helene Hyllseth Kontrollert av Per Furuseth Oppdragsgiver Linn Dammann ROS analyse, reguleringsplan K

Detaljer

1 Risiko og sårbarhetsanalyse Kvestadkollen, Porsgrunn kommune

1 Risiko og sårbarhetsanalyse Kvestadkollen, Porsgrunn kommune 1 Risiko og sårbarhetsanalyse Kvestadkollen, Porsgrunn kommune ROS-analyse for reguleringsplan for Kvestadkollen, Porsgrunn kommune. Analysen er bygget på prinsipper i veileder «ROS analyser i arealplanlegging»

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for åstumhaugen, arealplan-id : , Utarbeidet

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for åstumhaugen, arealplan-id : , Utarbeidet Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for åstumhaugen, arealplan-id :1621201505, Utarbeidet 25.08.2015 Uønskede hendelser/forhold, konsekvenser og tiltak Tenkelige hendelser, risikovurdering og

Detaljer

Sjekkliste SMART kommune Risiko og sårbarhetsanalyse for reguleringsplaner

Sjekkliste SMART kommune Risiko og sårbarhetsanalyse for reguleringsplaner Sjekkliste SMART kommune Iht. plan - og bygningslovens 28-1 skal grunn bare bebygges, eller eiendom opprettes eller endres, dersom det er tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHET Analyse av risiko- og sårbarhet for detaljregulering for: Åsane, gnr. 209 bnr. 14, 696 mfl. Nedre Åstveit Park. Bolig.

RISIKO OG SÅRBARHET Analyse av risiko- og sårbarhet for detaljregulering for: Åsane, gnr. 209 bnr. 14, 696 mfl. Nedre Åstveit Park. Bolig. RISIKO OG SÅRBARHET Analyse av risiko- og sårbarhet for detaljregulering for: Åsane, gnr. 209 bnr. 14, 696 mfl. Nedre Åstveit Park. Bolig. Nasjonal arealplan-id 1201_63300000 Utarbeidet av: Plottaplan

Detaljer

ÅS SKOG VEST ROS- ANALYSE

ÅS SKOG VEST ROS- ANALYSE Oppdragsgiver Gjøvik kommune Rapporttype ROS-analyse 2014-06-05 ÅS SKOG VEST ROS- ANALYSE ROS- ANALYSE 3 (7) ÅS SKOG VEST ROS- ANALYSE Oppdragsnr.: 1350001271 Oppdragsnavn: Reguleringsendring Ås skog

Detaljer

1 INNLEDNING Bakgrunn for og hensikt med planarbeidet Eiendomsforhold, planstatus, og tiltakshaver/ konsulent PLANPROSESS...

1 INNLEDNING Bakgrunn for og hensikt med planarbeidet Eiendomsforhold, planstatus, og tiltakshaver/ konsulent PLANPROSESS... Endring av reguleringsplan for Fritidsbebyggelse Åsland gnr 17, bnr 4,5,6 Flesberg kommune, mai 2016 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 Bakgrunn for og hensikt med planarbeidet... 3 Eiendomsforhold,

Detaljer

Kalvehagen boligfelt. Revidert reguleringsplan. ROS-analyse

Kalvehagen boligfelt. Revidert reguleringsplan. ROS-analyse Detaljregulering for Kalvehagen Kalvehagen boligfelt Revidert reguleringsplan ROS-analyse 1. Bakgrunn Plan- og bygningsloven 4-3 krever ROS-analyse for alle planer som inneholder utbyggingsformål: Ved

Detaljer

Analysen skal kartlegge uønskede forhold og hendelser i og i nærheten av planområdet.

Analysen skal kartlegge uønskede forhold og hendelser i og i nærheten av planområdet. UTARBEIDELSE AV RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Gjerdrum kommune Bakgrunn: 4-3. Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko-

Detaljer

1. Lite sannsynlig Hendelsen inntreffer sjeldnere enn en gang pr. 50 år

1. Lite sannsynlig Hendelsen inntreffer sjeldnere enn en gang pr. 50 år Vurdering av risiko og sårbarhet Risikoanalysen er utført med utgangspunkt i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sitt temahefte «Samfunnssikkerhet i arealplanlegging, Kartlegging av risiko

Detaljer

Forhold som kartlegges Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/ tiltak

Forhold som kartlegges Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/ tiltak Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for Søtberget, arealplan-id : Plan ID: 1621201504 Utarbeidet 25.06.2015 Uønskede hendelser/forhold, konsekvenser og tiltak Tenkelige hendelser, risikovurdering

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Eitjernhaugen HV4-HV5b.

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Eitjernhaugen HV4-HV5b. Vedlegg til plan Detaljregulering Eitjernhaugen HV4-HV5b» i Flå kommune. Risiko- og sårbarhetsanalyse for Eitjernhaugen HV4-HV5b. Gbnr:29/5 og 29/75 m.fl. Hallingkonsult a.s. 20.10.16. 1.0 Innledning Hensikten

Detaljer

ROS vurdering av kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. Side 1 av 13

ROS vurdering av kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. Side 1 av 13 Side 1 av 13 ROS analyse for: Utvidelse Blaker barnehage Emne Forhold eller uønsket hendelse Vurdering Sannsynlighet Merknad Høy Middels Lav Naturgitte forhold Er området utsatt for steinras eller jord-/leire-/løsmasseskred?

Detaljer

FJELLVEIEN 16 ROS ANALYSE

FJELLVEIEN 16 ROS ANALYSE Oppdragsgiver Jostein Ege AS Rapporttype ROS-analyse 18.06.2014 FJELLVEIEN 16 ROS ANALYSE ROS ANALYSE 2 (8) FJELLVEIEN 16 ROS ANALYSE Oppdragsnr.: 1350003075 Oppdragsnavn: Fjellveien 16 med tilgrendsende

Detaljer

Bakgrunn for reguleringsplansaken. Planområdet

Bakgrunn for reguleringsplansaken. Planområdet Bakgrunn for reguleringsplansaken I henhold til ny plan og bygningslov (2009) kan det utarbeides områderegulering der det er stilt krav om det i kommuneplanen eller kommunen selv finner behov for å gi

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for detaljreguleringsplan Nystølen i Nes.

Risiko- og sårbarhetsanalyse for detaljreguleringsplan Nystølen i Nes. Vedlegg til plan Detaljreguleringsplan for Nystølen, planid: 01201603. Risiko- og sårbarhetsanalyse for detaljreguleringsplan Nystølen i Nes. Gbnr: 58/62 m.fl. Hallingkonsult a.s. 8.3.17 1.0 Innledning

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for detaljreguleringsplan Øvre Ranten hyttegrend i Nes.

Risiko- og sårbarhetsanalyse for detaljreguleringsplan Øvre Ranten hyttegrend i Nes. Vedlegg til plan Detaljreguleringsplan for Øvre Ranten hyttegrend, planid: 01201406. Risiko- og sårbarhetsanalyse for detaljreguleringsplan Øvre Ranten hyttegrend i Nes. Gbnr: 56/54 m.fl. Hallingkonsult

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE HOLE KOMMUNE DETALJPLAN REGULERINGSENDRING ELSTANGEN BARNEHAGE. PLAN NR. 201403 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 14.8.2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE... 3 3.

Detaljer

DETALJREGULERING AV NÆRINGSOMRÅDE MELLOM E39, RV44 OG RV509 PLAN 2007 128-01 ROS ANALYSE

DETALJREGULERING AV NÆRINGSOMRÅDE MELLOM E39, RV44 OG RV509 PLAN 2007 128-01 ROS ANALYSE Oppdragsgiver Aria AS Rapporttype ROS-analyse 2013.05.15 DETALJREGULERING AV NÆRINGSOMRÅDE MELLOM E39, RV44 OG RV509 PLAN 2007 128-01 ROS ANALYSE ROS ANALYSE 2 (8) DETALJREGULERING AV NÆRINGSOMRÅDE MELLOM

Detaljer

Arkitektur Landskapsarkitektur Byggeteknikk Planarbeid Prosjektadministrasjon

Arkitektur Landskapsarkitektur Byggeteknikk Planarbeid Prosjektadministrasjon Arkitektur Landskapsarkitektur Byggeteknikk Planarbeid Prosjektadministrasjon Sjekklisten er gjennomgått i forbindelse med følgende arealplan: Sett kryss i ja eller nei -kolonnen for alle spørsmålene i

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommunedelplan for Vassfjellet Tanem-Tulluan

Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommunedelplan for Vassfjellet Tanem-Tulluan Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommunedelplan for Vassfjellet Tanem-Tulluan Utarbeidet av forslagsstiller Klæbu kommune Dato: 20.02.2015 Bakgrunn Analysen er knyttet til forslag til kommunedelplan for Vassfjellet,

Detaljer

DETALJPLAN FOR KONGEHAUGEN. PLAN NR. 65 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJPLAN FOR KONGEHAUGEN. PLAN NR. 65 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE JEVNAKER KOMMUNE DETALJPLAN FOR KONGEHAUGEN. PLAN NR. 65 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 28.6.2017 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE... 3 3. ANALYSE... 4 3.1. Endelig

Detaljer

ROS ANALYSE SOLNES SMÅBÅTHAVN

ROS ANALYSE SOLNES SMÅBÅTHAVN Oppdragsgiver Solnes Vel Rapporttype ROS-analyse 2016-24-10 ROS ANALYSE SOLNES SMÅBÅTHAVN 2 (9) SOLNES SMÅBÅTHAVN Oppdragsnr.: 1350015518 Oppdragsnavn: Detaljregulering Solnes båhavn Dokument nr.: 1 Filnavn:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE. Plannr.: 1201_ Saksnr.: Sist oppdatert: Ard arealplan as Nygårdsgaten Bergen

BERGEN KOMMUNE. Plannr.: 1201_ Saksnr.: Sist oppdatert: Ard arealplan as Nygårdsgaten Bergen Ard arealplan as Nygårdsgaten 114 5008 Bergen VEDLEGG ROS-ANALYSE YTREBYGDA. GNR 34 BNR 353 M.FL., KOKSTADVEGEN 54 BERGEN KOMMUNE Plannr.: 1201_6316 0000 Saksnr.: 201220140 Sist oppdatert: 19.02.2015 RISIKO

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan: Bjerkelivegen gnr 106 bnr 1, PlanID: 201 Kommune: Rælingen Forslagsstiller: blå arkitektur landskap ab v/eiendomsgruppen AS Dato:15.05.15 Skrevet av: Nina

Detaljer

Oppdragsgiver. Lemminkainen Norge AS /Kolo Veidekke AS. Rapporttype. ROS-analyse. Dato ROS-ANALYSE

Oppdragsgiver. Lemminkainen Norge AS /Kolo Veidekke AS. Rapporttype. ROS-analyse. Dato ROS-ANALYSE Oppdragsgiver Lemminkainen Norge AS /Kolo Veidekke AS Rapporttype ROS-analyse Dato 2013-01-21 ROS-ANALYSE ROS-ANALYSE 3 (7) FEIL! DET ER INGEN TEKST MED DEN ANGITTE STILEN I DOKUMENTET. ROS-ANALYSE Oppdragsnr.:

Detaljer

Detaljregulering Hørte sentrum Omregulering bolig B6, gnr/bnr 88/111 og 86/22

Detaljregulering Hørte sentrum Omregulering bolig B6, gnr/bnr 88/111 og 86/22 Dato: 10.08.2016 ROS-analyse for Detaljregulering Hørte sentrum Omregulering bolig B6, gnr/bnr 88/111 og 86/22 Plan ID 10112015 Sauherad kommune 1 Risiko og sårbarhetsanalyse Hørte sentrum, Sauherad kommune

Detaljer

DETALJPLAN FOR NYE ØLSJØLIEN HYTTEOMRÅDE ETNEDAL KOMMUNE. PLAN-ID RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJPLAN FOR NYE ØLSJØLIEN HYTTEOMRÅDE ETNEDAL KOMMUNE. PLAN-ID RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Ølsjølien hytteforening. DETALJPLAN FOR NYE ØLSJØLIEN HYTTEOMRÅDE ETNEDAL KOMMUNE. PLAN-ID 20140118 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 03.3.2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN...

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Forslag til detaljreguleringsplan, plan nr. 20 -????, Gamleveien 3C Gårds- / bruksnummer 103/24 m.fl. Lokalisering Planområdet ligger i Lørenskog kommune, innenfor et område

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse Risiko- og sårbarhetsanalyse Hauerseter skytebane i Ullensaker kommune Rieber Prosjekt AS Dato: 13.05.2017 Risiko- og sårbarhetsanalyse Rieber Prosjekt AS Side 1 av 8 1. Orientering Det planlegges etablering

Detaljer

TYSVÆR KOMMUNE. UTARBEIDET av KRAFTVÆRK AS. Fløyte Hyttefelt, REGULERINGSPLAN. 1. NATURRISIKO Forhold som kartlegges Vurdering Ansvarlige

TYSVÆR KOMMUNE. UTARBEIDET av KRAFTVÆRK AS. Fløyte Hyttefelt, REGULERINGSPLAN. 1. NATURRISIKO Forhold som kartlegges Vurdering Ansvarlige ROS analyse for GNR 2 BNR 4. Plan ID 201413 TYSVÆR KOMMUNE UTARBEIDET 27.04.2016 av KRAFTVÆRK AS Fløyte Hyttefelt, REGULERINGSPLAN 1. NATURRISIKO Forhold som kartlegges Vurdering Ansvarlige Skred/Ras/Ustabil

Detaljer

Sjekkliste for risiko og sårbarhet i plansaker

Sjekkliste for risiko og sårbarhet i plansaker Sjekkliste for risiko og sårbarhet i plansaker Detaljregulering for Skudeviga gnr/bnr 90/28 mfl Plan- og bygningsloven 4-3 samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse: Ved utarbeidelse av planer

Detaljer

Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15

Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15 Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15 1 INNHOLD 1 Formålet med ROS-analysen... 3 2 Identifisering av hendelser... 3 3 Analysemetode og begrepsavklaring... 4 Risiko og sannsynlighet... 4

Detaljer

PLAN 0509, JÅSUND FELT F1-2, I3-4 OG L2 ROS-ANALYSE

PLAN 0509, JÅSUND FELT F1-2, I3-4 OG L2 ROS-ANALYSE Oppdragsgiver Jaasund AS c/o Bo1 as Rapporttype ROS-analyse 2011-09-22 PLAN 0509, JÅSUND FELT F1-2, I3-4 OG L2 ROS-ANALYSE ROS-ANALYSE 2 (9) PLAN 0509, JÅSUND FELT F1-2, I3-4 OG L2 ROS-ANALYSE Oppdragsnr.:

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse Vedlegg 5 Sted helhet arkitektur shark.as Risiko- og sårbarhetsanalyse Gnr. 141bnr. 1 Del av Drømtorp gård. Detaljregulering utvidelse av forretning / lager i Kjeppestadveien 44. Utarbeidet av Shark AS

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Forslag til detaljert reguleringsplan for Schulerudhagen gnr/bnr 24/1, 24/9 og 24/98 Hurum kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Utarbeidet av: Tiltakshaver: PRO 3484 AS Forslagsstiller/Konsulent:

Detaljer

1. Forside. Risiko og sårbarhetsanalyse detaljregulering plannr 0526 Bedriftsidrettsarena med tilleggsfunksjoner, Forus felt D6

1. Forside. Risiko og sårbarhetsanalyse detaljregulering plannr 0526 Bedriftsidrettsarena med tilleggsfunksjoner, Forus felt D6 1. Forside Risiko og sårbarhetsanalyse detaljregulering plannr 0526 Bedriftsidrettsarena med tilleggsfunksjoner, Forus felt D6 2. Forord Denne risiko og sårbarhetsanalysen av reguleringsplan 0526 i Sola

Detaljer

FERGELI EIENDOM ROS-ANALYSE. DETALJREGULERING FERGELI FELT F1,F2,F3 og RF1. Fergeli Eiendom Elliott Kvalstads veg Namsos

FERGELI EIENDOM ROS-ANALYSE. DETALJREGULERING FERGELI FELT F1,F2,F3 og RF1. Fergeli Eiendom Elliott Kvalstads veg Namsos FERGELI EIENDOM ROS-ANALYSE DETALJREGULERING FERGELI FELT F1,F2,F3 og RF1 Fergeli Eiendom Innholdsfortegnelse 1 Sjekkliste... 3 2 VIRKNINGER/UTFYLLENDE KOMMENTARER... 4 2.1.1 Løsmasseskred... 4 2.1.2 Snøskred...

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE I henhold til plan- og bygningsloven 4.3 Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse, skal det ved utarbeidelse av alle planer for utbygging gjennomføres risiko- og sårbarhetsanalyse

Detaljer

Kjellesvik Prosjektering AS

Kjellesvik Prosjektering AS DETALJREGULERINGSPLAN FOR KVITINGEN HYTTEFELT GNR. 50, BNR. 2 ROS - ANALYSE Kjellesvik Prosjektering AS Moi, 19.09.2013 0. OPPSUMMERING Risiko- og sårbarhetsanalysen beskriver og beregner risikoen for

Detaljer

Oppdragsgiver. Brandbu Tingelstad Almenning / Lygnalia Grunneierlag. Rapporttype. ROS-analyse. Dato xx-xx ROS-ANALYSE

Oppdragsgiver. Brandbu Tingelstad Almenning / Lygnalia Grunneierlag. Rapporttype. ROS-analyse. Dato xx-xx ROS-ANALYSE Oppdragsgiver Brandbu Tingelstad Almenning / Lygnalia Grunneierlag Rapporttype ROS-analyse Dato 2013-xx-xx ROS-ANALYSE ROS-ANALYSE 3 (7) Oppdragsnr.: 4110099 Oppdragsnavn: ROS-analyse Dokument nr.: [Tekst]

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Tiltakshavers Risiko- og sårbarhetsanalyse Forslag til detaljert reguleringsplan for Kniveåsen Nord Øst Bb2 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Utarbeidet av : Tiltakshaver: Kniveåsen AS Forslagsstiller/Konsulent:

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Vedlegg 7 20.02.2013 Forslag til detaljert reguleringsplan for Dunihagen 116/136 og del av 116/1,2 og del av 116/149 Sande kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) HINDHAMAR AS LANDSKAPSARKITEKTER MNLA

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 42 Eidsvoll plass/ Gjøvik barnehage Metode og forutsetninger Iht. plan- og bygningsloven 4-3 skal risiko- og sårbarhetsanalyse alltid gjennomføres

Detaljer

TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR HØGHAUGEN - HARESTIEN HARSTAD KOMMUNE

TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR HØGHAUGEN - HARESTIEN HARSTAD KOMMUNE ROS-analyse TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR HØGHAUGEN - HARESTIEN HARSTAD KOMMUNE Planid: 514 HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor as Harstad mai 2016 1. Innledning Denne ROS-analysen bygger på DSB

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Forslag til detaljert reguleringsplan for Gravdalberget Bb1 Sør gnr/bnr 151/114 Lier kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Utarbeidet av: Tiltakshaver: Kobbervikdalen 117C AS Forslagsstiller/Konsulent:

Detaljer

Bekkfaret. Områderegulering ROS-analyse. Plan ID: Dato:

Bekkfaret. Områderegulering ROS-analyse. Plan ID: Dato: Bekkfaret Områderegulering ROS-analyse Plan ID:16270131 Dato: 17.04.2015 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Hensikt... 3 1.2 Metode... 3 2. Identifikasjon av farer og uønskede hendelser... 3 3. Analyse av

Detaljer

Pk14. ROS-ANALYSE Toflebrekko, Skånevik, Etne kommune Utarbeidet av Trond Heskestad, 22.01.14 Kontrollert av Camilla Bø

Pk14. ROS-ANALYSE Toflebrekko, Skånevik, Etne kommune Utarbeidet av Trond Heskestad, 22.01.14 Kontrollert av Camilla Bø Pk14 ROS-ANALYSE Toflebrekko, Skånevik, Etne kommune Utarbeidet av Trond Heskestad, 22.01.14 Kontrollert av Camilla Bø Detaljregulering for Toflebrekko, Skånevik Risiko og sårbarhetsanalyse ROS Planopplysninger

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. Detaljregulering av fortau i Holmengata og Idrettsveien. Tynset kommune

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. Detaljregulering av fortau i Holmengata og Idrettsveien. Tynset kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljregulering av fortau i Holmengata og Idrettsveien Tynset kommune Tynset, 11.11.16 1. Innledning I følge plan- og bygningslovens 4-3 skal myndighetene, ved utarbeidelse

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for Brekkekjær Gnr 6 Bnr 13 i Lillesand kommune Risiko- og sårbarhetsanalyse ARKITEKTKONTORET Kilde:www:qxl.no/finn.no Del av planområdet sett mot sør fritidseiendommene Del av planområdet

Detaljer

Sjekkliste SMART kommune Risiko og sårbarhetsanalyse for reguleringsplaner

Sjekkliste SMART kommune Risiko og sårbarhetsanalyse for reguleringsplaner Detaljregulering av gang og sykkelløsning fra Goadalen til Goaveien, planid 2015003 Iht. plan- og bygningslovens 28-1 skal grunn bare bebygges, eller eiendom opprettes eller endres, dersom det er tilstrekkelig

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Liaset/Liaberget hytteområde i Nes.

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Liaset/Liaberget hytteområde i Nes. Vedlegg til plan Liaset hyttegrend i Nes kommune. Risiko- og sårbarhetsanalyse for Liaset/Liaberget hytteområde i Nes. Gbnr: 84/28, 86/8 m.fl. Hallingkonsult a.s. 17.12.13. 1.0 Innledning Hovedformålet

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR

DETALJREGULERINGSPLAN FOR ADRESSE COWI AS Kongensgate 12 3603 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERINGSPLAN FOR TEINVASSÅSEN HYTTEOMRÅDE PLANID 0540R079 SØR-AURDAL KOMMUNE DATO FOR SISTE

Detaljer