ROS ANALYSE FOR DETALJREGULERING AV NAUTØYA GNR 6 BNR 1 HERØY KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ROS ANALYSE FOR DETALJREGULERING AV NAUTØYA GNR 6 BNR 1 HERØY KOMMUNE"

Transkript

1 ROS ANALYSE FOR DETALJREGULERING AV NAUTØYA GNR 6 BNR 1 HERØY KOMMUNE

2 Dokumentinformasjon: Tiltakshaver: Seløy AS Prosjektnavn: Detaljregulering for fritidsbebyggelse og turistog fritidsformål på Nautøyene Oppdragsansvarlig Prosjektmedarbeidere KS Utreder: Selberg Arkitekter AS Rapportnavn: ROS analyse for detaljregulering av Nautøya Even Akerø, Forsidebilde flyfoto av planområde fra sørvest. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Bakgrunn... 3 Sammendrag... 3 Formål... 4 Overordnete krav... 4 Metode... 4 Avgrensing og akseptkriterier... 5 Risikomatrise... 7 Sjekkliste... 8 Analyser Vedlegg... Feil! Bokmerke er ikke definert. Kilder

3 Bakgrunn 2014 ble det varslet oppstart av reguleringsplan for Nautøya gnr 6 bnr 1 i Herøy kommune, Nordland fylke. Formål med planarbeidet er å legge til rette for fritidsboliger og næring rettet mot turisme. Tiltakshaver er Seløy Kystferie Sammendrag Det er funnet 6 tema som er analysert og vurdert med tanke på mulige avbøtende tiltak som kan innarbeides i planforslaget. Det er ikke funnet tema med uakseptabel risiko. Det er foreslått tiltak i plan for enkelte tema som vil gi redusert risiko. ROS analysen foreslår boder el.lign. for å ha mulighet til å sikre løse gjenstander ved sterk vind. Planbestemmelsene bør ha med krav om at nye tiltak lavere enn kote 3,7 skal planlegges for å tåle høy flo. Der en legger til rette for stier bør bratte skrenter sikres. Gjerde rundt nærlekeplasser kan gi økt trygghet for små barn. En bør vurdere tilkomst for brannbil og mulighet for å plassere brannpumpe ved sjø i det videre planarbeidet. Med disse tiltakene bør det være et akseptabelt risikonivå innenfor planområdet. : Fylkesvei 165 som går forbi planområdet ligger så lavt i terrenget at den vil bli berørt av havnivåstigning fram mot år Dette er ikke vurdert ettersom det må løses utenfor planen. Tema Tiltak i plan 1. Vindutsatt Scenario: Skade på person eller bygg ved ekstrem vind. Ikke krav til tiltak i plan. Anbefaling: Bod el. Lign. for sikring av løse gjenstander. Orientere småbåthavn i forhold til vind. 2. Ekstrem flo Akseptabel risiko, ikke tiltak i plan 3. Havnivåstigning Scenario: Høy flo og høyere havnivå i år Tiltak i plan: Alle nye tiltak under kote 3,7 moh. skal planlegges for å tåle høy flo. 4. Farlig terreng: Scenario: Stup, myr, vann, elv 1 Fallulykke som følger av klatring eller uforsiktig ferdsel ol. Mulig tiltak i planen er sikring langs stier og inngjerdete lekeplasser for små barn. 5. Økt trafikk Scenario: Mindre trafikkuhell som følge av økt trafikk. Ingen tiltak i plan. 6. Slukkevann Scenario er brann i hytte eller annet anlegg. Ingen tiltak i plan. Vurdere tilrettelegging for pumpe. 3

4 Formål Hensikten med risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser) er å utarbeide et grunnlag for planleggingsarbeidet slik at beredskapsmessige hensyn kan integreres i planforslaget. Analysen skal bidra til å gi økt kunnskap og bevissthet rundt beredskapshensyn. For å kunne redusere omfang av skader og uønskede hendelser som ulykker, katastrofer eller driftsstans, er det viktig å kartlegge risiko og sårbarhet. ROS-analysen er derfor et viktig verktøy i gjennomføringen av planen. Overordnete krav Lovgrunnlag for krav til Ros analyser er nedfelt i Plan- og bygningsloven: 4-3.Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko- og sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet, eller selv foreta slik analyse. Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. Område med fare, risiko eller sårbarhet avmerkes i planen som hensynssone, jf og Planmyndigheten skal i arealplaner vedta slike bestemmelser om utbyggingen i sonen, herunder forbud, som er nødvendig for å avverge skade og tap. Metode En hendelse er følge av en årsak, og har en konsekvens. ROS analysen skal søke å identifisere ulike uønskede hendelser som kan skje innenfor analyseområdet. Hendelser kan forebygges ved at man gjør risikoreduserende tiltak i forhold til årsaken, eller konsekvensene kan reduseres ved tiltak som reduserer virkningen av hendelsen. I analysen skal det gjøres en avveining av sannsynligheten for at hendelsen skjer, opp mot alvorlighetsgraden av konsekvensene. Ill: DSB, Samfunnssikkerhet i arealplanlegging Kartlegging av risiko og sårbarhet 4

5 Analysen gjelder for planområdet. I tillegg skal en vurdere tilgrensende områder som kan ha innvirkning på planområdet, eller som kan bli influert av hendelser innenfor planen. Mulige hendelser /farer blir identifisert ved hjelp av sjekkliste. Der en får positive funn blir disse analysert i risikomatrise. Sjekklisten som er brukt her bygger på sjekkliste fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal, men er supplert med flere tema og har 75 kontrollpunkter. Sjekklisten skal krysses ut med ja/nei eller annet. kan være der forholdet ikke er relevant eller kjent. Det er eget felt for kildehenvisning eller nærmere kommentarer til hvert punkt. Aktuelle punkter er nummerert fortløpende i høyre kolonne, og drøftet nærmere eller analysert i påfølgende ROS analyse. Sjekklisten inneholder og forhold som kan innebære risiko, men som ikke er konsekvens av en hendelse. Trafikkstøy og radon i grunnen er eksempler på slike forhold. Avgrensing og akseptkriterier Formålet med ROS analysen er å avdekke uakseptabel risiko i eller nær et planområde, og å foreslå risikoreduserende tiltak der det er mulig. Analysen skal ha fokus på særlige forhold knyttet til planområdet. Prinsippet for bruk av risikoreduserende tiltak er «As Low As Reasonably Practicable» - ALARP. Etter ALARP-prinsippet defineres risikoen innenfor følgende tre områder. Akseptabelt område, der risikoen er så lav at en ikke trenger å identifisere risikoreduserende tiltak. Tolerabelt område (Alarp-område), der risikoen faller mellom de to ovennevnte områdene. Risikoen må reduseres til det laveste, praktisk gjennomførbare nivå, når en også tar hensyn til kostnader til videre forbedringer. Nyttekostnadsvurderinger kan bidra til å bestemme hva som omfattes som praktisk rimelig, men gir ikke alltid entydige svar, blant annet som følge av mange usikkerheter. (NOU 2012: 4) Uakseptabelt område, der risikoen er så høy at tiltak skal gjennomføres for å redusere risikoen. 5

6 I risikomatrisen er uakseptabel risiko i rød sone, tolerabelt område gul sone, og akseptabelt område grønt. Rød sone vil kreve tiltak som fjerner risikoen. I gul sone skal risikoreduserende tiltak vurderes, mens grønn sone har akseptabel risiko. ROS analyse skal bygge på akseptkriterier vedtatt av kommunen. Herøy kommune har ikke egne akseptkriterier så en har brukt eksempel fra kystkommunen Øygarden for vurdering av akseptabel risiko. Akseptkriterier for Øygarden kommune. 6

7 Risikomatrise Risikomatrise, Øygarden kommune. 7

8 Sjekkliste ROS Sjekkliste Ja Nei Kommentar /Kilde Nr. Naturgitte forhold Steinsprang/skred Ikke registrert ras eller steinsprangfare. Fylkesatlas.no: Ikke registrert: Steinsprang, ras, snøskred, kvikkleire, Flom m.m. Snøskred Flom Fare for flom/ flomskred også ved økt nedbør? Flom i åpen eller lukket elv/ bekk? Flodbølge som følger av Ikke kjent fjellskred Leire/ ustabil grunn Grunnforhold /utglidning Grunnlendt mark/myr fjell i dag. Radon Ikke kjent Mulig tiltak er krav om radonsperre som er ivaretatt i teknisk forskrift. 8

9 Nasjonal berggrunnsdatabase viser ulikt grunnfjell. Bla. Gneis som er kjent for å kunne inneholde radon. Vil Lyng/ Skogbrann utgjøre en særlig fare i området? Ikke del av større sammenhengende skog/ lyngområde. Kort avstand til vei for utrykningskjøretøy. : Bølger Moderat eksponert for bølger. Kart fra Vann-nett.no viser at området kun er moderat eksponert for bølger. Klima Vindutsatt område 1 Ekstrem flo 2 Havnivåstigning 3 Ekstremt nedbør/ overvann Overvann går naturlig til sjø. Inversjon Ising Miljostatus.no: Inngår i Overordnet kartlegging. Her er det 9

10 Omgivelser og virksomhetsrisiko Regulerte vann med fare for usikker is Farlig terreng: Stup, myr, vann, elv ol. Virksomheter med fare for brann/ eksplosjon Dambrudd Bensinstasjon eller tankanlegg? Avfallsområde/ deponi/ Forurenset grunn Lagring av farlig gods Vil utilsiktede hendelser i nærliggende virksomheter (industri o.l.) utgjøre en risiko med fare for kjemikalieutslipp/ giftige gasser/ væsker, eksplosjonsfare? Skadete eller usikrede bygg/ ruiner? Tidligere virksomhet som kan påvirke området Gruver, åpne sjakter, steintipp o.l.? Militære anlegg, fjellanlegg, piggtrådsperringer o.l.? Industrivirksomhet/ avfallsdeponering? Verksted, bensinstasjon o.l. Tiltaket Vil tiltaket kunne føre til oppdemning eller oversvømming i lavereliggende områder? Omfatter tiltaket spesielt farlige anlegg? Vil tiltaket tilføre ny virksomhet til område som ikke er der i dag? område som er registrert sårbart for klimaendringer. trolig vind som kan bli en framtidig utfordring. Vind er vurdert som eget tema. Sjø og stedvis bratt strandsone. Ikke kjent. En åpner for hytter og næringsvirksomhet. Ny virksomhet vil ikke utgjøre en beredskapsmessig risiko for andre. Vil tiltaket føre til økt trafikk? 5 Er tiltaket i seg selv et potensielt sabotasje/ terrormål? 4 10

11 Brann og ulykkesberedskap Dårlig tilkomst for utrykningskjøretøy? Særlige forhold knyttet til brann, politi, ambulanse Ikke kjent Beredskap vil være tilsvarende som for andre byggeområder i området. Slukkevann 6 Infrastruktur Er det kjente ulykkes punkt på trafikknettet i området? En trafikkulykke nær planområdet i Registrert en trafikkulykke, singel bil kjørt av veien på glatt vei oktober NVDB: vegvesen.no Vil utilsiktede hendelser som kan inntreffe på nærliggende transport årer, vei/ sjø/ luft/ bane utgjøre en særlig risiko i området? Transport av farlig gods gjennom området? Tuneller /Broer Fylkesvei på fylling utenfor planområdet. Sårbare objekt - driftsstans Medfører bortfall av følgende tjenester spesielle ulemper for området: Elektrisitet? Teletjenester? Vannforsyning? 11

12 Renovasjon/ spillvann? Mangler alternativ tilkomstvei? Alternativ tilkomst fra sjø med fritidsbåt. Ikke vurdert ettersom det ikke er samfunnskritisk infrastruktur innenfor planen. Er det spesielle brannobjekt i området? Sårbare objekt ulovlig virksomhet Viktige offentlige bygninger Helse/ omsorgsinstitusjoner Skole Skolevei Ikke boliger innenfor planen. Barnehage Naturvernområde Registrert biologisk mangfold Friluftsliv Ingen registrerte verdier innenfor området. Kulturminner Ingen registrerte verdier innenfor området. Registrerte kulturminner: Miljøstatus.no viser ingen registreringer innenfor planen. Det er gjennomført en kulturminnefaglig vurdering og befaring av Nordland fylkeskommune som konkluderer med at planforslaget ikke er i konflikt med verneverdige kulturminner. Kraftlinjer Kun intern 12

13 kraftforsyning Drikkevannsforsyning Ikke drikkevannsforsyning innenfor området i dag. Telenett o.l. Finnes det potensielle Ikke kjent sabotasje/ terrormål i nærheten? Plassering av spesielt utsatt virksomhet i forhold til vanlig bebyggelse, og spesielt sårbare objekt som for eksempel barnehager Annen kriminalitet Ikke kjent Kraftforsyning Er det spesiell klatrefare i høyspentlinjer? Vil tiltaket styrke/ svekke forsyningstryggheten i området? Vannforsyning Er det mangelfull vannforsyning i området? Ligger tiltaket i eller ved nedslagsfelt for drikkevann? Annen risiko for vannforsyningen? Trafikk Er dagens veistandard egnet for videre utbygging? Er der Fortau/ gang- og sykkelvei? Ikke offentlig vann i dag. Ikke vurdert ettersom planen legger opp til tilkobling til offentlig vannforsyning. Usikret jernbane? Er det spesielle farer knyttet til bruk av transportnettet for gående, syklende eller kjørende innenfor området til: - Skole/ barnehage - Nærmiljøanlegg, idrettsplass - Forretning - Busstopp Er det kjente farer knyttet til skipsfart, farleder og strømforhold? Forhold som kan innebære helsemessig risiko Ikke kjent 13

14 Støy Luftforurensing Er området påvirket av magnetfelt rundt høyspentlinjer? Forurenset grunn Ikke kjent Forurensende virksomheter Kart viser lokale utslipp til sjø. 14

15 Analyser Sjekklisten fant 9 tema som er vurdert nedenfor. Der det er påvist uakseptabel risiko er det foreslått tiltak som skal sikre at risikoen blir innenfor akseptabelt nivå. NR Tema Liv og Helse Ytre Miljø 1 Vindutsatt S4-K2 S4- K1 Materielle verdier S4-K1 Kommentarer Forslag til tiltak Scenario: Skade på person eller bygg ved ekstrem vind. Ikke krav til tiltak i plan. Anbefaling: Bod el. Lign. for sikring av løse gjenstander. Orientere småbåthavn i forhold til vind. Planområdet ligger ved sjø med største høyde ca. 12 moh. Området er best skjermet ved vind fra øst og nordøst. Det er mest eksponert ved vind fra vest. Det er bebyggelse sør og vest for planområdet med tilsvarende vindforhold som innenfor planområdet. Planlegging i forhold til vind kan gi lavere energibruk og bedre komfort ved opphold i og rundt hyttene. Riktig utført skal det ikke være fare for bygg og anlegg, mens største fare kan være vindskader som følger av usikrede, løse gjenstander. Det finnes ikke tiltak i plan for å styre personlig adferd og sikring av løsøre. Mulig tiltak i plan er å legge til rette for nok oppbevaringsplass for hagemøbler, fritidsutstyr o.l. For småbåthavn er mulig tiltak å orientere båtplassene i samme retning som framtredende vind, sørvest/nordøst. Vi har anslått utfordring med kraftig vind til oftere enn 20 år, mens vind med skader er vurdert til mellom 20 og 200 år. En ser for seg lettere personskader, ingen eller små miljøskader, og materielle skader under ,- Vindrose Tjøtta og Stokka med plassering i forhold til planområdet. 15

16 NR Tema Liv og Helse Ytre Miljø Materielle verdier Kommentarer Forslag til tiltak 2 Ekstrem flo S3-K1 S3- K1 S3-K1 Scenario: Høy flo med lavtrykk og pålandsvind. Det er ikke foreslått tiltak i planen. Se og punkt 3, havnivåstigning. Ekstrem flo er vurdert til oftere enn 20 år. For planområdet vil dette innebære oversvømming av gangforbindelse mellom Store- og Litlnautøy. Dette har liten praktisk betydning med dagens bruk. En hendelse som følger av flo, og kan innebære fare for menneske, miljø eller materielle verdier er vurdert som sjeldnere enn 200 år. Planlegging i forhold til havnivå er vurdert under punkt 3. NR Tema Liv og Helse Ytre Miljø Materielle verdier Kommentarer Forslag til tiltak 3 Havnivåstigning S3-K1 S3- K1 S3-K1 Scenario: Høy flo og høyere havnivå i år Tiltak i plan: Alle nye tiltak under kote 3,7 moh. skal planlegges for å tåle høy flo. Beregninger tyder på høyere havnivå fram mot år For Herøy kommune kan det innebære 100 års flo på kote 3,26m, 200 års flo på kote 3,36m og års flo på kote 3,61m. Det er i dag ikke bygg eller anlegg innenfor planområde som kan ta skade av økt havnivå. Ved planlegging av nye tiltak kan disse plasseres i trygg høyde i forhold til sjø. Herøy kommune har laget forslag til avgrensing mot sjø som kan legges til grunn for planarbeidet. FV165 som er veiforbindelsen ut til øyen ligger etter kartet på kote ca. 3,2 moh. Det innebærer at her blir behov for å heve veibanen på sikt. Dette er likevel en utfordring som ikke berører planområdet direkte. Fritidsanlegg har og større tåleevne for driftsstans enn bolig, industri og offentlige institusjoner. Havnivåendringer er ikke en hendelse som kan tidfestes innenfor intervall. En har likevel tatt utgangspunkt i at det er sannsynlig med endring mellom 20 og 200 år. Konsekvensen er vurdert som ufarlig ettersom en kan planlegge alle nye tiltak for et høyere havnivå. Havnivåstigning som kan innebære fare for menneske, miljø eller materielle verdier innenfor planen er vurdert som sjeldnere enn 200 år. 16

17 NR Tema Liv og Helse 4 Farlig terreng: Stup, myr, vann, elv ol. Ytre Miljø S4-K2 S1- K1 Materielle verdier S1-K1 Kommentarer Forslag til tiltak Scenario: 1 Fallulykke som følger av klatring eller uforsiktig ferdsel Mulig tiltak i planen er sikring langs stier og inngjerdete lekeplasser for små barn. Det er bratt strandsone flere steder med fallhøyde opp mot 5 m. En kjenner ikke til at det har vært uhell her, noe som tilsier at det vil skje sjeldnere enn hvert 20 år. Med økt bruk kan det skje innenfor 200 år. Det mest alvorlige scenarioet er likevel en drukningsulykke. Det er ikke mulig å beregne sannsynligheten for en slik hendelse knytt opp mot planområdet. Denne typen uhell er i stor grad knyttet til adferd som ikke har tiltak som kan innarbeides i arealplaner. Demografien knyttet til slike uhell peker særlig på menn mellom 40 og 60. Ofte er alkoholpåvirkning en del av ulykkesbildet. Motsatt er det få drukningsuhell blant barn under 15 år. Viktigste tiltak vil trolig være holdningsskapende arbeide, bruk av redningsvest og tilgang på livbøyer der mange ferdes. Ferdsel i naturen er alltid forbundet med en viss risiko, og en kan ikke gradere seg mot alle uhell. Der en legger til rette for stier/ ferdsel nær bratt strandsone bør sikring av skrenter vurderes. Inngjerdete nærlekeplasser for små barn kan også være tiltak for økt sikkerhet innenfor planen. Bilde tatt mot nord i bade vik på Nautøya. Enkelte steder er det bratt mot sjø, og det kan bli vanskelig å komme seg opp ved opprørt sjø. NR Tema Liv og Helse Ytre Miljø Materielle verdier Kommentarer Forslag til tiltak 5 Økt trafikk S5-K1 S5- K1 S5-K1 Scenario: Mindre trafikkuhell som følge av økt trafikk. Ingen tiltak i plan. Tiltaket vil føre til økt trafikk på land og sjø. Fritidsboliger i Norge benyttes i snitt 36 dager i året. Dersom den daglige trafikken blir like stor som for en bolig vil planlagt utbygging med 85 hytter tilsvare trafikken til ca. 8 hus. Trafikk til annen virksomhet som gjelder fritid/ turisme og rorbuer blir trolig høyere. Ferdsel med fritidsbåter på sjø vil øke i området. Trafikken vil være størst i sommerhalvåret. Planområdets beliggenhet tilsier at det blir lite dagpendling til området. Tilkomst med bil til kommunen skjer med ferge. En vurderer det slik at trafikkveksten ligger innenfor tåleevnen til eksisterende veinett. 17

18 En har likevel tatt med et mindre trafikkuhell innenfor 20 år som mulig konsekvens av utbygging. Uhell skjer trolig utenfor planområdet. Det er derfor ikke foreslått tiltak i planen. NR Tema Liv og Helse Ytre Miljø 6 Slukkevann S4-K1 S4- K1 Materielle verdier S4-K2 Kommentarer Forslag til tiltak Scenario er brann i hytte eller annet anlegg. Ingen tiltak i plan. Vurdere tilrettelegging for pumpe. Slukkevannforsyning er brannbil med pumpe fra sjø. Det er vurdert en mulig hendelse oftere enn 200 år, sjeldnere enn 20 år. Det er kun vurdert mindre personskader avgrenset til egenmelding, og ingen eller små skader på miljø som blir utbedret av naturen selv. Materielle skader er satt til over ,- men under ,- Tilkomst til rorbuer med brannbil, og tilrettelegging for slangeutlegg til sjø kan være mulige tiltak for økt sikkerhet i området. 18

19 Kilder Samfunnssikkerhet i arealplanlegging. Kartlegging av risiko og sårbarhet. Revidert utgave (2010), Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Veileder for kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser (1994), Direktoratet for sivilt beredskap TEK 2010/ Veileder TEK 2010, Statens byggtekniske etat Flaum og skredfare i arealplaner retningslinjer nr 2/2011. Norges vassdrag og energidirektorat Systematisk samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid i kommunen veileder fra Direktoratet for sivilt beredskap. Nettsider: NGU - Arealis Nasjonal vegdatabank dsb.no kartikus.no 19

Detaljreguleringsplan for Støodden. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)

Detaljreguleringsplan for Støodden. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) MULTICONSULT Rapport Oppdrag: Emne: ROS-analyse for Støodden Risiko og sårbarhet Rapport: Oppdragsgiver: STØODDEN UTVIKLING AS Dato: 1.7.2013 Oppdrag / Rapportnr.

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse Vedlegg 5 Molde og Romsdal Havn IKS Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering av Storkaiområdet i Molde 2014-06-16 J02 2014-06-16 Endelig versjon ToAHe KHMe KHMe A01 2014-06-09 For fagkontroll ToAHe

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse SVEVIA Norge AS Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljreguleringsplan for Laksfors masseuttak 2015-06-07 J02 2015-06-07 For bruk ToAHe KHMe SOFRA A01 2015-06-07 For fagkontroll ToAHe KHMe Rev. Dato: Beskrivelse

Detaljer

FV. 98 IFJORDFJELLET - PARSELL 5B ROS-ANALYSE

FV. 98 IFJORDFJELLET - PARSELL 5B ROS-ANALYSE Oppdragsgiver Statens vegvesen Region Nord Rapporttype Vedlegg til planforslag 0-0-6 FV. 98 IFJORDFJELLET - PARSELL 5B ROS-ANALYSE ROS-ANALYSE (6) FV. 98 IFJORDFJELLET - PARSELL 5B ROS-ANALYSE Oppdragsnr.:

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse GLT AVFALL IKS Risiko- og sårbarhetsanalyse Reguleringsplan for Dalborgmarka miljøpark 2014-10-13 J04 2014-10-13 Justert etter ny informasjon om ToAHe KHMe ArD slokkevannkapasitet J03 2014-10-03 Justert

Detaljer

Analysen skal kartlegge uønskede forhold og hendelser i og i nærheten av planområdet.

Analysen skal kartlegge uønskede forhold og hendelser i og i nærheten av planområdet. UTARBEIDELSE AV RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Gjerdrum kommune Bakgrunn: 4-3. Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko-

Detaljer

Sjøkanten Senter Skoleveien i Harstad kommune. ROS-analyse Planid. PID 525. Risiko- og sårbarhetsanalyse DETALJREGULERINGSPLAN.

Sjøkanten Senter Skoleveien i Harstad kommune. ROS-analyse Planid. PID 525. Risiko- og sårbarhetsanalyse DETALJREGULERINGSPLAN. Planid. PID 525 ROS-ANALYSE Risiko- og sårbarhetsanalyse DETALJREGULERINGSPLAN for SJØKANTEN SENTER - SKOLEVEIEN M.M. oktober 2013 2 Oppdragsgivere: Verkstedveien Eiendom AS, v/ Kåre Dale, Coop Nord BA,

Detaljer

BOLSTADGATA 16, SANDE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

BOLSTADGATA 16, SANDE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Oppdragsgiver DKM Drammen Rapporttype ROS-analyse 2011-03-22 BOLSTADGATA 16, SANDE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 2 (17) RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Oppdragsnr.: 1100745 Oppdragsnavn:

Detaljer

ROS-analyse. Drammen eiendom KF. OPPDRAG Detaljregulering av Øren skole og flerbrukshall. EMNE ROS-analyse DOKUMENTKODE 127197-PLAN-RAP-001

ROS-analyse. Drammen eiendom KF. OPPDRAG Detaljregulering av Øren skole og flerbrukshall. EMNE ROS-analyse DOKUMENTKODE 127197-PLAN-RAP-001 Drammen eiendom KF OPPDRAG Detaljregulering av Øren skole og flerbrukshall EMNE DOKUMENTKODE 127197-PLAN-RAP-001 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til dette dokument Multiconsult.

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Rendalen kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for Renåtangen hyttefelt Oppdragsgiver: Renåtangen hyttefelt SA Rapportnavn: ROS-analyse - Reguleringsplan for Renåtangen hyttefelt Dato: 26.2.2015

Detaljer

BRYGGA LOSJI. BIODDGATEN 2-4 ROS-ANALYSE

BRYGGA LOSJI. BIODDGATEN 2-4 ROS-ANALYSE Oppdragsgiver Brygga Losji Rapporttype Vedlegg til detaljregulering 2012-12-13 BRYGGA LOSJI. BIODDGATE 2-4 ROS-AALYSE ROS-AALYSE 2 (17) BRYGGA LOSJI. BIODDGATE 2-4 ROS-AALYSE Oppdragsnr.: 8120298 Oppdragsnavn:

Detaljer

GANG- OG SYKKELVEG ÅSÅKER - SPIKKESTAD ROS-ANALYSE

GANG- OG SYKKELVEG ÅSÅKER - SPIKKESTAD ROS-ANALYSE Oppdragsgiver Jernbaneverket Rapporttype Vedlegg til planforslag 013-09-7 GANG- OG SYKKELVEG ÅSÅKER - SPIKKESTAD ROS-ANALYSE ROS-ANALYSE (17) ÅSÅKER - SPIKKESTAD ROS-ANALYSE Oppdragsnr.: 110144 Oppdragsnavn:

Detaljer

APRIL 2015. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) Grimstad kommune

APRIL 2015. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) Grimstad kommune APRIL 2015 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) for Vesterbukt, Grimstad kommune ADRESSE COWI AS Tordenskjoldsgate 9 4612 Kristiansand TLF +47 02694 WWW cowi.no APRIL 2015 Risiko- og sårbarhetsanalyse

Detaljer

NOTAT 1. BAKGRUNN. Planavgrensning sentrumsplan. Asplan Viak AS - Kjørboveien 12 - Postboks 24-1300 Sandvika - Tlf 67525200 - Faks 67525299

NOTAT 1. BAKGRUNN. Planavgrensning sentrumsplan. Asplan Viak AS - Kjørboveien 12 - Postboks 24-1300 Sandvika - Tlf 67525200 - Faks 67525299 Oppdragsgiver: Oppdrag: Malvik kommune ROS-analyse for Planid 201205 Områderegulering for Hommelvik sentrum Dato: 2015-01-28 Skrevet av: Ingrid B. Sæther Kvalitetskontroll: Lisbet Haug, Bernt Olav Hilmo,

Detaljer

JUNI 2014. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) Sirdal kommune

JUNI 2014. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) Sirdal kommune JUNI 2014 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) for Soleiknuten, Sirdal kommune ADRESSE COWI AS Tordenskjoldsgate 9 4612 Kristiansand TLF +47 02694 WWW cowi.no JUNI 2014 Risiko- og sårbarhetsanalyse

Detaljer

Vedlegg 9. Vurdering av samfunnssikkerhet og beredskapshensyn. Forord

Vedlegg 9. Vurdering av samfunnssikkerhet og beredskapshensyn. Forord Vurdering av samfunnssikkerhet og beredskapshensyn Forord Block Watne skal utarbeide en detaljplan, for et område øst for Klæbu sentrum. Arbeidet ble igangsatt juni 2010. Området ligger inne som et framtidig

Detaljer

531194 Bussholdeplass m.m. ved Sletten bybanestopp

531194 Bussholdeplass m.m. ved Sletten bybanestopp Oppdragsgiver: Oppdrag: Statens vegvesen 531194 Bussholdeplass m.m. ved Sletten bybanestopp Del: Dato: 2013-04-26 Skrevet av: Kvalitetskontroll: Kjersti Møllerup Subba Christian Frønsdal ROS-ANALYSE INNHOLD

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN STOKKE KOMMUNE FOR STOKKE SENTRUM ROS-ANALYSE ILL. Areal+, p. 2307, ew, pmo

OMRÅDEREGULERINGSPLAN STOKKE KOMMUNE FOR STOKKE SENTRUM ROS-ANALYSE ILL. Areal+, p. 2307, ew, pmo Stokke sentrum, områdereguleringsplan i Stokke kommune. ROS-analyse Planid. 1145 OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR STOKKE SENTRUM STOKKE KOMMUNE ROS-ANALYSE ILL. Areal+, p. 2307, ew, pmo Stokke sentrum, områdereguleringsplan

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE GILHUSBUKTA LIERSTRANDA, UTFYLLING AV SJØEN

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE GILHUSBUKTA LIERSTRANDA, UTFYLLING AV SJØEN Oppdragsgiver Gilhusbukta Sjøgrunn AS Rapporttype Vedlegg til reguleringsplan 2014-04-30 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE GILHUSBUKTA LIERSTRANDA, UTFYLLING AV SJØEN GILHUSBUKTA LIERSTRANDA, UTFYLLING AV SJØEN

Detaljer

GJERVOLL, TROMØY DETALJREGULERING ROS-ANALYSE

GJERVOLL, TROMØY DETALJREGULERING ROS-ANALYSE Oppdragsgiver Grunneier Ragnhild Gjervold Rapporttype Vedlegg til detaljregulering Dato 2013-12-03 GJERVOLL, TROMØY DETALJREGULERIG ROS-AALYSE ROS-AALYSE 2 (13) GJERVOLL, TROMØY DETALJREGULERIG ROS-AALYSE

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljreguleringsplan for Lillesand Senter- etappe 1

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljreguleringsplan for Lillesand Senter- etappe 1 Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljreguleringsplan for Lillesand Senter- etappe 1 13.03.2013 Torhild Hessevik Eikeland Innhold 1. Innledning... 3 2. Metode... 4 3. Gjennomføring og organisering... 5 4.

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR FETSUND SENTRUM RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

KOMMUNEDELPLAN FOR FETSUND SENTRUM RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 1 (16) Oppdragsgiver Fet kommune Rapporttype Vedlegg til kommunedelplan 2011-01-20 KOMMUNEDELPLAN FOR FETSUND SENTRUM RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 2 (16) RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

Detaljer

ROS-ANALYSE I AREMARK KOMMUNE FOR TORGETMOSEN-STRØMSMOSEN TORVUTTAK. Areal+, p. 12015, pmo

ROS-ANALYSE I AREMARK KOMMUNE FOR TORGETMOSEN-STRØMSMOSEN TORVUTTAK. Areal+, p. 12015, pmo TORGETMOSEN - STRØMSMOSEN torvuttak i Aremark kommune. ROS-analyse ROS-ANALYSE FOR TORGETMOSEN-STRØMSMOSEN TORVUTTAK I AREMARK KOMMUNE Areal+, p. 12015, pmo 2 Oppdragsgiver: DEGERNES TORVSTRØFABRIKK AS,

Detaljer

3. Utfordringer og beskrivelse av aktuelle risikoforhold

3. Utfordringer og beskrivelse av aktuelle risikoforhold ROS-analyse for kommuneplanens arealdel 1. Innledning Plan- og bygningsloven av 2008 sier at all planlegging skal fremme samfunnssikkerhet ved å forebygge risiko for tap av liv, skade på helse, miljø,

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL

KOMMUNEPLANENS AREALDEL KOMMUNEPLANENS AREALDEL Vedlegg 4: Risiko- og sårbarhetsanalyse for kommuneplanens arealdel NORDREISA KOMMUNE 2013-2025 Analyseobjektet fro Risiko- og sårbarhetsanalyse er kommunens totale areal. For å

Detaljer

REGULERINGSPLAN Prosjekt: Rv. 22 X Gamle Fetvei

REGULERINGSPLAN Prosjekt: Rv. 22 X Gamle Fetvei REGULERINGSPLAN Prosjekt: Rv. 22 X Gamle Fetvei Parsell: Rundkjøring Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommune: Fet (Plannummer 0102 R1202) Region øst Oslo kontorsted 1.11.2013 R a p p o r t Oppdrag: 124490

Detaljer

ROS-ANALYSE. Reguleringsplan for Landmovegen, Dokka. Oppdragsgiver: Nordre Land kommune v/teknisk Drift og Eiendom

ROS-ANALYSE. Reguleringsplan for Landmovegen, Dokka. Oppdragsgiver: Nordre Land kommune v/teknisk Drift og Eiendom ROS-ANALYSE Reguleringsplan for Landmovegen, Dokka Oppdragsgiver: Nordre Land kommune v/teknisk Drift og Eiendom Rapportnavn: Risiko- og sårbarhetsanalyse, Reguleringsplan for Landmovegen, Dokka Oppdragsbeskrivelse:

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

E39 Ålgård - Hove. Kommunedelplan med konsekvensutredning. Deltemarapport Sårbarhetsanalyse Deltemarapport kulturminner og kulturmiljø

E39 Ålgård - Hove. Kommunedelplan med konsekvensutredning. Deltemarapport Sårbarhetsanalyse Deltemarapport kulturminner og kulturmiljø E39 Ålgård - Hove Sårbarhetsanalyse E39 Ålgård - Hove Kommunedelplan med konsekvensutredning Deltemarapport Sårbarhetsanalyse Deltemarapport kulturminner og kulturmiljø 2011-09-15 Oppdragsnr.: 5101693

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE(ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE(ROS) NORDRE LAND KOMMUNE KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2027 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE(ROS) Ver. 10.07.15 INNHOLD Innledning... 4 Status... 4 Utfordringer og beskrivelse av aktuelle risikoforhold... 4 Naturgitte

Detaljer