Bockelie Bygg AS Siv.Ing. Rolf Bockelie Org.nr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bockelie Bygg AS Siv.Ing. Rolf Bockelie Org.nr. 998796202 28.03.2014"

Transkript

1 Bockelie Bygg AS Siv.Ing. Rolf Bockelie Org.nr Vidar Hansen Billing Stølsveien OSLO Oslo kommune Plan og bygningsetaten v. Byggesaksrådgiver Linda Haugen Ogbebo Sak Søknad om tillatelse til tiltak - Sak G.nr.86 B.nr. 178 STØLSVEIEN OSLO Sak Ulovelig utbygging,bruksendring og bruk av kjeller. Sak Omsøking av tiltak. 1. B e s k r i v e l s e a v t i l t a k Sak Omsøking av utbygging,bruksendring og bruk av kjeller. Tiltaket omfatter bruksendring av en tidligere krypkjeller (se bilag E2 Eks. kjellerplan og E3 Kjellerplan.) Tiltakshaver ønsker en ny boenhet.(rom med varig opphold). Det har vært utført diverse arbeider for denne boenheten, men de er ikke byggeanmeldte. Dette ble oppdaget ved flyfoto. Bilag D5 Situasjonskart viser stiplet linje ved Akse B der den gamle muren gikk som nå er revet. Sak Søking om tillatelse til tiltak.(bruksendring av kjeller) Eiendommen omfattes av kommunedelplan KDP-13 og det er reguleringsbestemmelsene i S-4220 som gjelder. Bygningstegningene er godkjent Bygningen er utført i 12,5 cm laft. bygningsplank og ligger på en massive vegger i plasstøpt betong(40 cm tykke murer). På murene er det støpt 2 dekker i betong. Terrassedekket skal være 200 mm tykt. Dekket under selve huset skal være 150 mm. (Det går frem av en armeringstegning som foreligger.) Overlappingen er vist på bilagene E4 Snitt C-C og E5 Snitt D-D. Nederst er dekket over gammelt kryperom. Innvendig betongskiller som overlapper terrassedekket i Akse D og Akse 3 er vist på tegningene. Tiltakshaver ønsker å omsøke tiltaket etter E3 - Kjellerplan. Det han søker om er en utvidelse av kjellerareal/terrasse og en bruksendring av rommene i.h.t vedl. Tegningsliste.(Se vedl. bilag). Mobil: Besøksadresse: Forneburingen FORNEBU

2 Tiltaket berører flere fagområder da arbeidene som har blitt utført bare delvis er Identifisert. 2 tykke bærevegger i betong har blitt revet. Den nye romfordelingen er grei nok, men det mangler litt takhøyde, spesielt i stuen. Videre må lysarealet på soverommet være innenfor kravet. Gulv på grunn er skjøtet i akse D og akse 3 med 10 cm isolasjon. Ellers har det gamle kjellergulvet fungert. Det skal ikke ha vært fuktproblemer. Fukt er kritisk område og det anbefales uavhengig kontroll etter krav i Plan og Bygningsloven. Generelt vil man forsøke å etterkomme TEK10 sine krav. Det blir spesielt viktig å prosjektere ferdig dreneringsforholdene før det søkes om igangsettelse. De bæreveggene som har blitt revet førte til at terrassedekket fører kreftene ned til grunnen annerledes. De bygningskonstuksjonsmessige forholdene når det gjelder fundamentering løses i samarbeid med geoteknikkeren. De konstruksjonsmessige løsningene bør samsvare med NBI-byggdetaljer; Gulv på grunn NBI Yttervegger av Leca NBI Tak mot bolig NBI Våtrom bad NBI og Uavhengig kontroll; a. Våtrom bad. b. Utførelse av fukt-tekniske løsninger. a. Bygningsdelenes anslutning/montering til eksisterende vegger. c. Lufttrykkmåling (Akershus Enøk og Inneklima AS) Tiltaket har blitt vurdert med 2 alt. Løsninger. 1. Alternativet tar sikte på å veksle ut betongskilleren over terrassen for å få godkjent innvendig takhøyde. Snitt A-A og Snitt B-B. 2. Alternativet tar sikte på å bevare betongskilleren over terrassen. Det vil bli lagt et nytt gulv på grunn. Snitt F-F og Snitt G-G (E7 og E8). Alternativ 2 er valgt. Dette alternativet krever at man kan gå ned 60 cm. Noe som vil medføre rystelser og kanskje fare for at vannveier forandres. Derfor vil en geoteknikker Se på problemstillingen. Hvilke masser har vi med å gjøre o.s.v. Dersom geoteknikeren Konkluderer med at tiltaket er risikofyllt må vi benytte alt.1. Side 2 av 9

3 Hvilket alternativ som brukes vil også være et kostnadsspørsmål. Det er ikke så enkelt å tilfredstille alle krav til TEK10 uten at det blir kostbart for en husstand der det bare er en inntekt. Prosjektet må sies å være relativt komplisert.(det er ikke blitt laget as built tegninger og ved en kontroll viste det seg at mønehøyden var lavere enn det som var angitt på de godkjente eksisterende tegningene.) Vinduenes plassering i fasadene er målt og justert inn på tegningene. 2. Opplysninger om tiltakets ytre og indre rammer, størrelse og omfanget. BTA- kjeller.eks(fra E2) = 121 m2 BTA-kjeller =(SE E3) 135 m2 BTA-kjeller(Ny boenhet,inkl felles mur) = 102 m2 BRA Bruksareal Sov = 12 m2 Innebod = 5 m2 Stue/kjøkken = 42 m2 Bad/wc = 6 m2 Bod = 9,6 m2 Skur= 3,4 m2 Disponibelt areal 78 m2 Areal innomhus = 65 m2 - Stølsvegen Reguleringsbredde 8 m - Bredde avkjørsel 4 m - Mønehøyder. Se fasadetegninger(e9-12). - Mønehøyde fasade Vest ; (6,44+7,64)/2 7,0 m - Mønehøyde fasade Nord ;(Mot Øst) 7,18 m - Mønehøyde fasade Nord ;(Mot Vest) 6,44 m - Mønehøyde fasade Sør; (Mot Øst) 8,4 m - Mønehøyde fasade Sør; (Mot vest) 7,64 m - Mønehøyde fasade Øst ; (8,4 + 7,18/2) 7,8 m - Gesimshøyder Se fasadetegninger(e9-12). - Gesimshøyde fasade Sør 5,7 m - Gesimshøyde fasade Nord 4,5 m - Innvendig minimum takhøyde: 2,2 m - Tiltakets størrelse ; - 14 m2 utvidelse av terrasse med underliggende bod og rom for varig opphold. - Øke romhøyden til 2,4 m hvis mulig(geoteknisk rapport ) Side 3 av 9

4 - Omfanget - TEK10 prosjekterte bygningsdeler til BRA-innvendig: 68 m2 BRA Utvendig 13 m2 - For øvrig vises til E9 Snitt G-G og E3 - Kjellerplan 3. F o r h å n d s k o n f e r a n s e Det har blitt avholdt forhåndskonferanse og skrevet referat Bilag B Gjennomføringsplan Sak (Dibk 5185) Nabovarsel Se bilag C ingen merknader Søknad om Rammetillatelse (Dette brev) Sendes Søknad om igangsettelsestillatelsestillatelse Søknad om ferdigattest. 5. Beskrivelser og redgjørelser 5.1 Tek Verifikasjon Verifiserer at all dokumentasjon skjer skriftlig. Henvisninger representerer bla.a kildene som er brukt som norsk standard og NBI Sintef byggdetaljer. Se henvisninger. 5.2 Tek Dokumentasjon av løsninger A. Oversiktsplaner Kart og bestemmelser fra kommunen(rekvirert fra Oslo kommune -pdf) Reguleringskart Kommuneplanens arealdel Reguleringsbestemmelser S Situasjonsplan - D4 - (Rekvirert fra Oslo kommune Hvit-pdf) Plasseringer, Avstander til grense, veg, bygning m.m Kotehøyde Atkomst, parkering Energi, vann og avløp Utenomhusplan D1-2 - (Laget fra sosi-format pdf kopi) Avkjørselsplan D3 (Oslo kommunes bestemmelser om vegutforming,min.) Frisiktlinjer Avstander Manøvreringslinjer Senterlinje Side 4 av 9

5 U-gradsberegninger U-gragsberegning før tiltak - Tomteareal : 1207 m2.( Eiendomsgrense til midtregulert veg) - Areal bolig- eks : 121 m2 - (Utvidelse av terrassen mot sør 9 m2) - (Utvidelse av terrassen mot nord 5 m2) - Areal Parkering og snuareal = 121 m2 - Areal vei = 131 m2 - Areal dokkestue = 6 m2 - Areal uthus = 16 m2 - Sum = 420 m2 - Utomhusareal = 787 m2 - BYA eks. = 179 m2 (med dokkehus 6 m2 og 2 biloppst.plasser = 36 m2) - U-grad-eks = 15 % U-gradsberegning etter tiltak - Areal bolig 135 m2 - Areal - Parkerings-snuareal 186 m2 - ( Herav 4 biloppstillingsplasser 72 m2) - Areal veg 131 m2 - Areal gårdsplass 102 m2 - Areal parsellhave(med i utenomhusareal) 19 m2 - Areal uthus 16 m2 - Sum 589 m2 - Utenomhusareal - ( =637m2) 637 m2 - BYA ( m2) 223 m2 - U-grad = 18,5 % - Tillatt u-grad = 24 % - Differanse = 5,5 % som tilsvarer 67 m2 Side 5 av 9

6 B. Ytre miljø B3 Avfallsplan med sluttrapport C. Sikkerhet 1. Vurdering av sikkerhet mot naturpåkjenninger. 1.1 Vanntrykk fra grunnen Grunnvannstand lavere enn gulv på grunn. 1.2 Sigevann Overflatebehandle eksisterende murer for tetting 1.3 Overflatevann Går ned i grunnen 1.4 Regnvann Går ned i grunnen(ikke nødvendig med drensledning rundt huset) 1.5 Radon Utført radonmåling Valgt å legge radonsperre 1.6 Grunnens beskaffenhet Undersøkelse før IG-søknad 1.7 Jordskred Ingen fare 1.8 Snøskred Ingen fare 1. Konstruksjonssikkerhet Prosjekteringsforutsetninger. Utvekslingsbjelke ved fjerning av bærevegger. Fundamentering 2. Brannkonsept Tilsynsrapport lev. Ved søkn om ferdigattest. Side 6 av 9

7 D. Innemiljø og Energi Installasjoner og anlegg 1. Energiberegninger og betraktninger(tek og ) 1. Metodevalg(Akershus Enøk og Inneklima as) Vurdering av ventilasjonsbehov. 3. Anbefalinger om tiltak(akershus Enøk og Inneklima as) 4. Lys Dagslys i rom for varig opphold 10 % 6. Luft Lyd (Preakseptert løsning NBI ) 8. Fukt (Preakseptert løsning) 9. Rengjøring Installasjoner og anlegg 1. Energiinstallasjoner(Akershus Enøk og Inneklima as) 2. VA anlegg(utf- Grunn-og betongarbeider) 3. Ventilasjonsanlegg(Akershus Enøk og Inneklima as) 4. Strøm(El entreprenør) 5. VVS-rørlegger 3. Kontrollmålinger 1. Radon 2. Lufttetthet E. Hovedtegninger foto - (Se Bilag) 1. Beregnings og måleregler Planløsning og bygningsdeler i byggverk Plantegninger E2-E4.0 og E Fasadetegninger E4.4 E4.7(Eks) og E9-E12 5. Snitt og detaljere4.2 E4.3(Eks) og E5-E8 6. Foto E1 7. Redgjørelse for estetisk og arkitektonisk kvalitet F1 F. Arbeidstegninger Dokumentasjon for utførelse 1. E Kjellerplan 2. E F Snitt F-F 3. E G Snitt G-G 4. Gulv på grunn NBI Yttervegger av Leca NBI Tak mot bolig NBI Våtrom bad NBI og Side 7 av 9

8 G. Kontrolldokumentasjon sjekklister 1. PRO sjekklister i.h.t foretakenes kvalitetssystem 2. UTF - sjekklister i.h.t foretakenes kvalitetssystem 3. Uavhengig kontroll- 3.1 Lufttetthet 3.2 Fukt H. Gjennomføringsplan gjennomføringsplan I. Henvisninger Liste foreligger 6. Søknad om ansvarsrett(se bilag G) Forslag til tiltaksklasser. Forslag til ansvarsområder og tiltaksklasser. Prosjektet som helhet - Tiltaksklasse 2. Fagområder til rammesøknad; SØK - Ansvarlig søker - Tiltaksklasse 2. PRO - Utearealer og landskapsutforming Tiltaksklasse 1. PRO - Konstruksjonssikkerhet - Tiltaksklasse 1. PRO Geoteknikk Tiltaksklasse 1 PRO - Oppmålingsteknisk prosjektering Tiltaksklasse 1. UTF Oppmåling Tiltaksklasse 1 PRO - Overordnet ansvar for prosjektering - Tiltaksklasse 1. PRO Bygningsfysikk Tiltaksklasse 2 PRO Arkitekturprosjektering Tiltaksklasse 1. Side 8 av 9

9 B I L A G A. Søknad om tiltak A - Nr Søknad om tillatelse til tiltak A Nr Opplysninger om tiltakets ytre rammer. A2.1-2 B. Dispenasjon B - Referat forhåndskonferanse B Følgebrev B C. Nabovarling C - Nr Gjenpart nabovarsel C D. Oversiktsplaner, bygning/eiendom D Eksisterende Utenomhusplan D Utenomhusplan. D Avkjørselsplan D Situasjonskart D4 E. Tegninger - Foto E - Foto fasade Sør. E1 - Eksisterende kjellerplan. E2 - Kjellerplan. E3 - Eks.plan kjeller E4.1 - Eks.Snitt gjennom soveværelset E4.2 - Eks.Snitt mot Øst. E4.3 - Eks.Fasade Sør E4.4 - Eks Fasade Vest. E4.5 - Eks Fasade Øst. E4.6 - Eks Fasade Nord E4.7 - Snitt C-C E5 - Snitt D-D E6 - Snitt F-F E7 - Snitt G-G E8 - Fasade Sør E9 - Fasade Vest. E10 - Fasade Øst. E11 Fasade Nord E12 F. Redgjørelser/Kart F Reguleringskart F1 Reguleringsbestemmelser S-4220 F2 - Estetisk redgjørelse F3 G. Ansvarsrett Gjennomføringsplan G - Nr Søknad om ansvarsrett SØK - Bockelie Bygg as. G1 - Nr Søknad om ansvarsrett PRO - Bockelie Bygg as. G2 - Nr Plan for uavhengig kontroll - Bockelie-Bygg AS G3 - Nr.5185 Gjennomføringsplan G4 J. Boligspesifikasjon i matrikkelen H K. Sluttrapport med avfallsplan for rehabilitering og riving. K Bockelie - Bygg Siv.Ing. Rolf Bockelie Side 9 av 9

Bockelie Bygg AS Siv.Ing. Rolf Bockelie Org.nr. 998796202 07.08.2015

Bockelie Bygg AS Siv.Ing. Rolf Bockelie Org.nr. 998796202 07.08.2015 Bockelie Bygg AS Siv.Ing. Rolf Bockelie Org.nr. 998796202 07.08.2015 OSLO KOMMUNE Plan og bygningsetaten postmottak@pbe.oslo.kommune.no Kopi: Helene Augensen og Jakob Sande Tiltakshavere Bogstadveien 39

Detaljer

Bestemmelsen er gitt med hjemmel i pbl. 22 5 og er i all hovedsak videreføring av tidligere GOF 12. Det er tre tiltaksklasser, hvorav tiltaksklasse 1

Bestemmelsen er gitt med hjemmel i pbl. 22 5 og er i all hovedsak videreføring av tidligere GOF 12. Det er tre tiltaksklasser, hvorav tiltaksklasse 1 1 2 3 4 Bestemmelsen er gitt med hjemmel i pbl. 22 5 og er i all hovedsak videreføring av tidligere GOF 12. Det er tre tiltaksklasser, hvorav tiltaksklasse 1 er de enkleste arbeidene og tiltaksklasse 3

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Nils Haugrud Sivilarkitekt Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO nhaugrud@online.no Dato: 15072010 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201003757-10 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh:

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk

Veiledning om tekniske krav til byggverk Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 31.05.2014 Veiledning om tekniske krav til byggverk Tekniske krav DiBK Veiledning om tekniske krav til byggverk Forskrift om tekniske krav til byggverk trekker

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk

Veiledning om tekniske krav til byggverk Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 25.08.2015 Veiledning om tekniske krav til byggverk Tekniske krav DiBK Veiledning om tekniske krav til byggverk Forskrift om tekniske krav til byggverk trekker

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten HRTB AS arkitekter MNAL St. Olavs gate 28 0166 OSLO Dato: 19.10.2011 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201109311-8 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh: Kristian Thomassen

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk

Veiledning om tekniske krav til byggverk Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 07.02.2014 Veiledning om tekniske krav til byggverk Tekniske krav DiBK Veiledning om tekniske krav til byggverk Forskrift om tekniske krav til byggverk trekker

Detaljer

garasj ekjeller med 11 p-plasser under bygget. Tiltakets bruksareal park. Tomten er i dag bebygget med en enebolig fra ca. 1880 - «Casinettohuset»

garasj ekjeller med 11 p-plasser under bygget. Tiltakets bruksareal park. Tomten er i dag bebygget med en enebolig fra ca. 1880 - «Casinettohuset» Oslo kommune Plan- JM NORGE Postboks og bygningsetaten AS 453 1327 LYSAKER Dato: Deres Vår ref (Saksnr): 2011111113043 Oppgis alltid ved henvendelse ref: Byggeplass: GUSTAV VIGELANDS Tiltakshaver: JM NORGE

Detaljer

S-4465. Knytning(er) mot andre planer: 200500205

S-4465. Knytning(er) mot andre planer: 200500205 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten S-4465 Vedtaksdato: 23.09.2009 Vedtatt av: Saken gjelder: Bystyret, egengodkjenning Endret reguleringsplan med reguleringsbestemmelser alt. 1 for Malmøgata 5 og 7,

Detaljer

Skadetakstkonferansen 10.-11. januar 2012

Skadetakstkonferansen 10.-11. januar 2012 Anticimex AS Skadetakstkonferansen 10.-11. januar 2012 Siv.ing Sigurd Hoelsbrekken Byggesak AS Hvordan bekrefte at tiltak oppfyller myndighetskrav Prosessuell del Kapittel 1. Felles bestemmelser Kapittel

Detaljer

VEILEDER TIL SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT

VEILEDER TIL SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT VEILEDER TIL SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT Søknad om tillatelse uten ansvarsrett uten ansvarsrett Hva kan søkes uten ansvarlig søker Tiltak som krever søknad og tillatelse (tidligere

Detaljer

Byggebok for Nes kommune Byggebok for Nes Kommune

Byggebok for Nes kommune Byggebok for Nes Kommune Byggebok for Nes Kommune Utarbeidet av: Bygningsavdelingen Side 1 av 60 Utarbeidet av: Bygningsavdelingen Side 2 av 60 1. Innhold 1. Innhold -----------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Kapittel 14. Kontroll av tiltak

Kapittel 14. Kontroll av tiltak Kapittel 14. Kontroll av tiltak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Kapittel 14. Kontroll av tiltak Innledning Kontroll er omtalt i pbl. kapittel 24. Etter pbl. 24-1 skal det gjennomføres

Detaljer

Nye byggeregler 2010. Plan- og utviklingskomiteen 25.1.2011

Nye byggeregler 2010. Plan- og utviklingskomiteen 25.1.2011 Nye byggeregler 2010 Plan- og utviklingskomiteen 25.1.2011 Byggesaksdelen av plan og bygningsloven vedtatt 2009 Byggesaksforskriften SAK 2010 vedtatt 26. mars 2010, ikrafttreden 1. juli 2010 Byggteknisk

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Løvseth + Partners AS Kristian Augusts gate 19 0164 OSLO Dato: 08.05.2014 Deres ref: Byggeplass: Tiltakshaver: Søker: Tiltakstype: Vår ref (saksnr): 201303388-31 Oppgis

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Del 1 Utfylling Del 2 Signering Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad... 3 1.1 Brukernavn og passord... 3 1.2 Rettighet

Detaljer

VELKOMMEN TIL KURS I BYGGTEKNISK FORSKRIFT. ing Vidar Aarnes

VELKOMMEN TIL KURS I BYGGTEKNISK FORSKRIFT. ing Vidar Aarnes VELKOMMEN TIL KURS I BYGGTEKNISK FORSKRIFT 1 NYE FORSKRIFTER - TEK 10 Forskrift om tekniske krav til byggverk - Veiledning for Byggteknisk forskrift - Forskrift om byggesak - Veileder for Forskrift om

Detaljer

En lettfattelig guide for engangsbyggherrer - Allsidig Arkitekt

En lettfattelig guide for engangsbyggherrer - Allsidig Arkitekt Allsidig Arkitekt En lettfattelig guide for engangsbyggherrer Søknad uten krav om ansvarlige foretak 1. Introduksjon Skal du igang med et byggeprosjekt, men vet ikke hvordan du skal gripe an saken? Synes

Detaljer

Røros kommune Prosjektnr. Arkivnummer

Røros kommune Prosjektnr. Arkivnummer Røros kommune Prosjektnr. Arkivnummer SJEKKLISTE / REFERAT FOR FORHÅNDSKONFERANSE I BYGGESAKER I h.h.t. plan- og bygningsloven 21-1, jf. byggesaksforskriften 6-1, kan tiltakshaver eller plan- og bygningsmyndighetene

Detaljer

Høringssvar Forslag til ny teknisk forskrift til plan- og bygningsloven

Høringssvar Forslag til ny teknisk forskrift til plan- og bygningsloven Høringssvar Forslag til ny teknisk forskrift til plan- og bygningsloven Boligprodusentenes Forening Oslo 22.09.2009 Boligprodusentenes Forening - Høringssvar - Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 9 MØTEINNKALLING FOR Plan- og bygningsrådet MØTE NR.: 03/14 TID: 02.10.2003 13:00 STED: BRANNSTASJONEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 62 45 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Nils Haugrud Sivilarkitekt Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO Dato: 11.07.2011 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201103325-10 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh: Ragne Rosén

Detaljer

Ny plan- og bygningslov ny forskrift: SAK10 Nyheter og konsekvenser m.m.

Ny plan- og bygningslov ny forskrift: SAK10 Nyheter og konsekvenser m.m. Ny plan- og bygningslov ny forskrift: SAK10 Nyheter og konsekvenser m.m. NE kunnskap Oslo 29. mars 2011 Siv. ing. Svein Gloslie Boligprodusentenes Forening Universell utforming Vanskligere å få dispensasjon,

Detaljer

Ny plan- og bygningslov (Pbl. 2008) Gjennomføringsplan og uavhengig kontroll

Ny plan- og bygningslov (Pbl. 2008) Gjennomføringsplan og uavhengig kontroll Ny plan- og bygningslov (Pbl. 2008) Gjennomføringsplan og uavhengig kontroll Oslo 29. september 2011 Advokat Anders Evjenth, KLUGE adv. fa. DA anders.evjenth@kluge.no 1 I. Om gjennomføringsplan Gammel

Detaljer

Høringsutkast Forslag til endringer i forskrift om byggesak (SAK10)

Høringsutkast Forslag til endringer i forskrift om byggesak (SAK10) 16.06.2011 Høringsutkast Forslag til endringer i forskrift om byggesak (SAK10) Nedenfor følger forslag til endringer i forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) av 26. mars 2010 nr. 488. Det er kun

Detaljer

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Eksempler på unntak etter plan- og bygningsloven 31-2 1. utgave, april 2015 Kunnskapsdeling for et bedre samfunn FORORD Bygningsmassen i Norge utgjør omtrent

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om byggesak (byggesaksforskriften)

Forskrift om endring i forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) ENDRINGER I BYGGESAKSFORSKRIFTEN (SAK 10) HER VISES GAMLE OG NYE LOVTEKSTER SOM ER AKTUELLE I PERIODEN 1.1.2015 1.8.2016. OVERSIKTEN ER AKTUELL FOR STUDENTER SOM UTEKSAMINERES SOMMEREN 2016 OG SOM BERØRES

Detaljer

avd. Byutvikling Postboks 128 3901 Porsgrunn Skien 09.04.2015

avd. Byutvikling Postboks 128 3901 Porsgrunn Skien 09.04.2015 Porsgrunn kommune avd. Byutvikling Postboks 28 390 Porsgrunn Skien 09.04.205 Beskrivelse av tiltak på gnr. 80 bnr. 57, Bjørkåsstigen 0, 3950 Brevik. Det søkes om tillatelse til å bygge enebolig med leilighet

Detaljer

Uavhengig kontroll. Ari Soilammi Utviklingssjef Rådgivende ingeniørers forening RIF

Uavhengig kontroll. Ari Soilammi Utviklingssjef Rådgivende ingeniørers forening RIF Uavhengig kontroll Ari Soilammi Utviklingssjef Rådgivende ingeniørers forening RIF RIF er rådgiverbransjen Den eneste bransjeforeningen kun for rådgivende ingeniørfirmaer Medlemmer: 207 firmaer (8800 ansatte)

Detaljer