SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet /99

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 17.06.2010 10/99"

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet /99 REGULERINGSPLAN FOR KVAM GRENDESENTER - AREALER SØR FOR E6, NY SKOLE. Arkivsaksnr: 2008/8045 Klassering: L12 Saksbehandler: Torbjørn Stene Enhetsleder: Geir Gilde Trykte vedlegg: - Plankart (PlNa), datert Reguleringsbestemmelser (PlNa), datert Ikke trykte vedlegg: - Formannskapssak 07/226, møte (Ny skole Sem og Kvam - forslag til plassering og romprogram) - Formannskapssak 08/143, møte (Tomtevalg, utsettelse mtp. befaring) - Formannskapssak 08/148, møte (Valg av tomtealternativ) - Kommunestyresak 08/167, møte (Økonomiplan. Tidspunkt for oppstart av bygging) Rådmannens forslag til vedtak: Med hjemmel i plan- og bygningslovens legger formannskapet ut til offentlig ettersyn reguleringsplan for Kvam grendesenter - Arealer sør for E6, ny skole. Plankart og bestemmelser er datert Planforslaget legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker i Rådhuset, servicetorget 1. etg., i Dampsaga kulturhus, biblioteket og på kommunens heimeside på internett. Samtidig med utlegging til offentlig ettersyn sendes saken til uttalelse til: 01. Statens vegvesen 02. Fylkesmannen i NT, kommunal og administrasjonsavd. 03. NT fylkeskommune, regional utviklingsavd. 04. NTE, avd. Steinkjer 05. NVE, Region midt 06. Telenor servicesenter for nettutbygging 07. Trønder-bilene 08. Repr. for barns interesser i plansaker 09. Rådet for funksjonshemmede 10. Steinkjer eldreråd

2 11. Kvam i.l. 12. Kvam bygdelag 13. Følling i.l. 14. Trafikksikkerhetsgruppa i Kvam 15. Kvam barnehage 16. Kvam grendehus 17. Kvam sokneråd 18. Flekstad skole, FAU 19. Sem skole, FAU 20. Berørte grunneiere 21. Naboeiendommer Behandling i Formannskapet : Frode Skjervø foreslo at Steinkjer kommunes trafikksikkerhetsutvalg blir høringsinstans Aud Gaundal foreslo at fristen settes til Votering: Rådmannens forslag med de endringer som foreslått av Skjervø og Gaundal ble enstemmig vedtatt. Vedtak Formannskapet : Med hjemmel i plan- og bygningslovens legger formannskapet ut til offentlig ettersyn reguleringsplan for Kvam grendesenter - Arealer sør for E6, ny skole. Plankart og bestemmelser er datert Planforslaget legges ut til offentlig ettersyn til i Rådhuset, servicetorget 1. etg., i Dampsaga kulturhus, biblioteket og på kommunens heimeside på internett. Samtidig med utlegging til offentlig ettersyn sendes saken til uttalelse til: 1. Statens vegvesen 2. Fylkesmannen i NT, kommunal og administrasjonsavd. 3. NT fylkeskommune, regional utviklingsavd. 4. NTE, avd. Steinkjer 5. NVE, Region midt 6. Telenor servicesenter for nettutbygging 7. Trønder-bilene 8. Repr. for barns interesser i plansaker 9. Rådet for funksjonshemmede 10. Steinkjer eldreråd 11. Kvam i.l. 12. Kvam bygdelag 13. Følling i.l. 14. Trafikksikkerhetsgruppa i Kvam 15. Kvam barnehage 16. Kvam grendehus 17. Kvam sokneråd 18. Flekstad skole, FAU 19. Sem skole, FAU 20. Berørte grunneiere 21. Naboeiendommer

3 22. Kommunens trafikksikkerhetsutvalg Ordføreren ble innvilget permisjon og forlot møte. Varaordføreren tiltrådte som møteleder. Som vararepresentant for ordføreren tiltrådte Bjørn L. Bergsmo. Tilstede: 9 av 11 representanter.

4 Saksopplysninger: Historikk og prosess. Opprustingsplan for skolebygg i Steinkjer kommune ble behandlet i kommunestyret , der det ble vedtatt å bygge ny felles skole for Kvam og Følling. Det ble nedsatt ei arbeidsgruppe med bistand fra avdeling for Plan og natur som høsten 2007 gjennomførte lokaliserings- og arealplanmessige vurderinger for ny skole i Kvam og Følling. Det ble utredet 5 ulike alternativ; eksisterende skoletomter, Haugåshalla (Følling), Aunberget (Følling), Kvam sentrum (ett alt. nord for E6, ett alt. sør for E6). Gruppa kom ikke fram til enighet om valg av alternativ. Forslag til plassering og romprogram ble lagt fram til behandling i hovedutvalg for oppvekst og kultur og formannskapet før jul Formannskapet vedtok at ny skole for Kvam og Følling skulle plasseres inntil Kvam grendesenter, enten sør eller nord for E6. Reguleringsarbeidet ble annonsert igangsatt og (T-A og S-A). Gjennom forhåndshøring til sektormyndigheter, innkomne uttalelser fra nærmiljøet og vurderinger gjort ved avdeling for Plan og natur, ga dette grunnlag for endelig valg av skoletomt. Det ble særlig lagt vekt på arronderingsmessige forhold, samlokalisering med eksisterende anlegg, bruk av dyrkajord, terrengforhold, universell utforming og mindre konflikt ift. eksisterende boligfelt. Under forhåndshøringen ble det av Statens vegvesen gjort klart at det for begge alternativer vil kreves undergang under E6 for gang- og sykkeltrafikken. Undergang må betales av kommunen. Dette var det ikke tatt høyde for i den tidlige utredningsfasen av tomtealternativene. Formannskapet vedtok med bakgrunn i dette at ny skole skulle plasseres på sør side av E6, på dyrkajorda vest for grendehuset. I tillegg ble det vedtatt at det skulle utarbeides en helhetlig reguleringsplan for området sør for E6. Det har gjennom reguleringsprosessen vært spesiell fokus på trafikkløsningene i Kvam sentrum. Fra Statens vegvesen sin side har det underveis vært ønskelig å stenge eksisterende avkjørsel, og heller etablere en ny lenger vest. Statens vegvesen aksepterer ikke en ny avkjørsel i tillegg til den eksisterende pga. at E6 er stamveg, og derfor skal antall avkjørsler holdes på et minimum. Flytting av avkjørsel vestover har vært grundig vurdert, med ulike plasseringer. Flytting av avkjørsel til like øst for grendehuset medfører at idrettsbanen blir berørt av trafikkarealet, og dermed må den flyttes. Det har derfor vært sett på bytte av areal for skole og idrettsbane. Dette lar seg gjøre, men vil føre til store kostnader. Bygging av ny idrettsbane vil koste omtrent 7-8 mill. kr. Dette alternativet gir også større utfordringer når det gjelder grunnforhold, jfr. utredning fra Multiconsult. Flytting av avkjørsel til vest for grendehuset medfører veldig lang adkomstveg for butikk, kirke og motell. I tillegg kreves undergang under E6 her, og avkjørsel i samme område som undergang er uheldig med tanke på bl.a. uheldig gangkryssing av E6. Statens vegvesen har i sluttfasen av reguleringsarbeidet gått med på at eksisterende avkjørsel kan benyttes, med enkelte forbedringer. Det er gjennom arbeidet med reguleringsplanen foretatt geotekniske undersøkelser og vurderinger. Bygging av ny skole på området vest for grendehuset er minst problematisk med tanke på stabilitet. For den alternative plasseringen på idrettsbanen vil det være behov for sikringstiltak, i form av motfylling ned mot Snåsavatnet. Det foreligger imidlertid ikke endelig geoteknisk rapport ved utlegging til offentlig ettersyn. Endelig rapport vil foreligge i løpet av sommeren/tidlig høst, og skal foreligge ved 2. Gangs behandling av planen. I kommunedelplan for Kvam grendesenter, som ble revidert i 2009, ble det avsatt ca 21 daa vest for grendehuset til offentlig bebyggelse skole. Det ble avholdt et folkemøte i Kvam grendehus, hvor ca 70 personer deltok. Det ble skissert ulike løsninger fra kommunens side, og Statens vegvesen presenterte sine krav og ønsker i forbindelse

5 med reguleringsarbeidet. Gjennom gruppearbeid og dialog kom det inn innspill til reguleringsplanarbeidet. Det kom inn konkrete innspill til trafikkavviklingen, sammenhengen mellom skole, hall, barnehage og idrettsanlegg, arealbruk, formingshensyn mm. Når det gjelder trafikkavvikling kom det bl.a. konkrete innspill på at det må være et tydelig skille meddom myke og harde trafikanter, planskilt kryss for kjøretrafikken, ny avkjørsel må ta hensyn til butikken, barnehagen trenger p-plasser for henting/bringing og at det må være p-plasser i nærheten av grendehuset. Planforslag datert Planforslaget som nå legges fram bygger i hovedsak på det opprinnelige forslaget; skolen bygges vest for grendehuset, og eksisterende avkjørsel/kryss benyttes. Arealene i planen reguleres til byggeområder for skole, barnehage/grendehus, kirke, butikk, idrettsanlegg, områder til samferdsel; atkomstveger, parkering, gang- og sykkelveg. Friområder. Planområdets areal er ca 110 daa, inkl. vannarealene. Nærmere om arealbruken. Arealer til skole, barnehage/grendehus, idrettsanlegg, butikk, kirke og renseanlegg. Regulert skoleareal B1 er ca 16,9 daa, og ligger på arealet vest for grendehuset. 14,7 daa er dyrka, 2,2 er skog/kratt. Arealet ligger delvis på gnr. 259/1 (Marianne Kvam)og delvis på gnr.258/1 (Steinkjer kommune). I tillegg til skolebygninger skal område B1 gi plass for flerbrukshall og biovarmeanlegg. Det er avsatt tomteareal til grendehus og barnehage (B2) på ca 2,4 daa. Tomta er justert noe i forhold til eksisterende tomt for å ivareta eksisterende uteanlegg og imøtekomme ønske om noe utvidet areal. Areal til idrettsanlegg (I1) omfatter arealene som i dag benyttes til fotballbaner. Areal til forretning, kirke og renseanlegg stadfester i hovedsak dagens arealsituasjon. Atkomst og parkering. Trafikkarealer. Atkomst fra E6 til skoleområdet føres inn fra øst, via eksisterende kryss. Krysset utbedres/utvides noe, med trafikkøy, forbikjøringsfelt for sørgående trafikk, og generell heving av terreng, for å gjøre siktforholdene bedre. Avkjørsel til skole/grendehus flyttes ca 10 m sørover for bedre stigningsforholdene. Lengde på atkomstvegen (V2) fram til skoleområdet er ca 310 m. Atkomstvegens kjørebanebredde er 5,5 m. Kjøretrafikk og gangtrafikk kombineres. Det er forutsatt at det legges inn minimum 3 fartsdempere på atkomstvegen; hastigheten bør ikke overstige 30 km/t, i og med blandingen av kjørende og gående. Atkomstvegen svinger sørover mot skoleområdet, med vendesløyfe for personbil og kortidsparkering vest for grendehuset mtp. av- og påstigning for barnehagen. Vendesløyfe for buss er planlagt nord for kirka. Fotgjengerundergang under E6 er planlagt vest for grendehuset. Fri høyde minimum 3 m. Denne skal i hovedsak betjene gangtrafikk fra vest, men også øst. Undergangen skal ferdigstilles før skolen tas i bruk. Parkeringsplass (P1) for ca 68 biler er innregulert mellom atkomstvegen og undergangen under E6 som er planlagt vest for grendehuset. Plassen er primært til bruk for skolen, men også for grendehuset, idrettsbanen og kirka. Parkeringsplass (P2) er innregulert øst for idrettsbanen. P2 gir plass for ca 50 biler. Plassen er til bruk for kirka.

6 Konstruksjon og uttegning av undergang og utbedring av avkjørsel, samt bussløyfe, er utført av RG- Prosjekt AS. Tekniske anlegg. Eksisterende vannledning som ligger langs E6 forutsettes flytta i forbindelse med utbygging av skolen. Ledningen kommer i konflikt med byggingen av undergang under E6, og må derfor flyttes. Ny skole forutsettes tilknyttet denne ledningen. Avløp kan knyttes til eksisterende renseanlegg i Kvam. Renseanlegget er under vurdering, og det er mulig at avløp fra Kvam føres til Sunnan, evt. til Løsberga. Saksvurderinger: I forbindelse med formannskapets sak 08/148 vedr. tomtevalg ble det gjort følgende konklusjon, ut i fra helhetlige vurderinger: Valg av tomt for ny skole i Kvam må gjøres ut i fra mange ulike interesser og behov. En har i det følgende punktvis satt opp argumentasjon for et endelig valg av tomtealternativ, med bakgrunn i drøftingene ovenfor. - Ny skole sør for E6 vil jordbruksfaglig sett gi den arronderingsmessig beste løsningen. - Ny skole sør for E6 vil i større grad kunne bruke eksisterende avkjørsel fra E6 ved butikk/kirke. - En vil kunne bruke mindre dyrka areal på sørsiden enn på nordsiden dersom en oppnår en løsning med å bruke noe av eksisterende trafikkareal til parkering/bussmanøvrering. - Ny skole sør for E6 gir best løsninger med tanke på samlokalisering med eksisterende idrettsanlegg og forsamlingshus med barnehage. - Med tanke på terrengforholdene vil tomta sør for E6 lettere la seg bebygge enn tomta på nordsiden. - En vil lettere kunne ta hensyn til universell utforming på sørsiden enn på nordsiden pga terrengforholdene. - En plassering på sørsiden vil kunne gi mindre konflikt med eksisterende boligområde nord for E6. Ut i fra en helhetlig vurdering vil rådmannen anbefale å legge ny skole i Kvam på sørsiden av E6. Vurdering av planforslag datert Konsekvensutredning. Forskrift for konsekvensutredning er gjennomgått. En kan ikke se at det er grunnlag for konsekvensutredning etter pbl 4-2, da planen ikke ansees å ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, verken etter vedlegg I eller vedlegg II. Omdisponering av jordbruksareal er i en del tilfeller underlagt konsekvensutredningsplikt, men her finner en at omfanget ikke er av en slik størrelse at det kommer inn under kravet. I tillegg er reguleringsplanen i samsvar med kommunedelplan for Kvam grendesenter, revidert i 2009, der skoleområdet ble tatt inn. Reguleringsplangrensen samsvarer med kommunedelplanens grenser. I forbindelse med utarbeidelsen av kommunedelplanen ble det utarbeidet en egen konsekvens- og egnethetsvurdering som grunnlag for planen. En vurderer derfor at saken er godt utredet fra før. Underveis i reguleringsplanprosessen har det vært nær kontakt med landbruksmyndighetene vedr. omdisponering av dyrkaareal. Kommunens landbruksenhet samt fylkesmannens landbruksavdeling har vært involvert i drøftingene. Landbruksmyndighetene vurderer at en generelt skal ha en streng holdning til omdisponering av dyrkaareal, men at jordvernhensynet må kunne vike når viktige samfunnsmessige hensyn skal ivaretas. Kommunens landbruksenhet vurderte i forbindelse med endelig valg av skoletomt at arealet på sørsiden ville være best egnet ut i fra en vurdering av jordkvalitet og arrondering av restarealer Trafikkløsninger. Planen legger opp til bruk av eksisterende avkjørsel og atkomstveg fram til skoleområdet. Krysset utbedres med passeringslomme for sørgående trafikk, og krysset utvides for å gi bedre plass. I tillegg

7 planlegges det en trafikkøy mot E6 for å separere kjøreretningene. Samlet sett vil dette gi en klar forbedring av trafikkavviklingen. Området ved grendehuset er i dag en relativt stor parkeringsplass som ikke har noe ordnet trafikkmønster. Planen legger opp til en klarere deling av trafikken. Bussløyfe nord for kirka legger beslag på deler av det som i dag fungerer som parkeringsplass for kirka, og som er i gjeldende reguleringsplan er regulert som handballbane/reserveparkering. På viktige kirkedager blir hele denne plassen benyttet. Planen legger opp til at parkeringsplassene erstattes på P1 vest for grendehuset. Det blir relativt langt å gå ift. dagens situasjon, men det vurderes som en akseptabel avstand. Undergang vest for grendehuset vil på en god måte fange opp gang- og sykkeltrafikk vestfra. Kombinert med rekkverk og ledegjerder vil sjansen for villkryssinger være liten. Ulempen med en undergang her er at terrenget er veldig flatt, og at en dermed må under bakkenivå. I tillegg berøres en del dyrkajord på nordsiden av E6. Støyforhold. Ved skoletomta: Enkle støyberegninger lagt inn i Sintefs rekneark viser at frittfeltverdiene 60 m fra E6 er ca 60 dba (Lden), og 1-2 m foran fasade er ca 63 dba (Lden). Grenseverdien er 55 dba (Lden). Dette medfører krav til støyskjerming. Det stilles derfor krav til støyskjerming i reguleringsplanen. Dette bør gjøres så nært kilden som mulig, ved E6. Kulturminner. Det ble under forundersøkelsene høsten 2008 funnet en jernalderboplass like sørvest for grendehuset. Figur 1: Kart som viser funnsted for jernalderboplass. Boplassen skal graves ut høsten 2010, før endelig planvedtak. Fornminnet er ikke lagt inn i plankartet ved utlegging til offentlig ettersyn, men vil bli lagt inn før planvedtaket, og gitt en bestemmelse om at området skal graves ut. Dette iht. Riksantikvarens praksis vedr. slike saker. Landbruk. Arealregnskap for avgang av dyrkajord: Sør for E6: 18,1 daa Nord for E6: 1,4 daa Sum: 19,5 daa På sørsiden av E6 samsvarer arealet med kommunedelplan for Kvam grendesenter. Dette ble grundig vurdert ifm. utarbeidelse av kommunedelplanen i Nord for E6 har avgangen av dyrkajord sammenheng med at gang- og sykkelvegen må flyttes noe ut, og at skråningene som følge av g/s-vegen krever en del areal.

8 ROS-analyse. Grunnforhold. Ved planbehandlingen foreligger en foreløpig rapport fra Multiconsult vedr. grunnforholdene i Kvam sentrum. Rapporten gir en vurdering av 2 alternativer; bygging av skole vest for grendehuset, og bygging av skole på dagens idrettsbane. Rapporten gir følgende vurderinger/konklusjoner: Stabilitetsberegninger For hovedalternativet er topografien gunstig med relativ slak skråning ned mot Snåsavatnet. Dette gir djupe skjærflater som i hovedsak ligger under det bløte laget. Her er det sannsynlig at man kan oppnå tilfredsstillende stabilitet ettersom vi forventer høyere styrke under det øvre, bløte laget. For den alternative plasseringen på fotball- /idrettsbanen går skjærflatene grunnere og store deler av skjærflaten vil ligge i det bløte laget. Under de forutsetningene som er gjort, vil det trolig være behov for sikringstiltak for denne tomta. Aktuelt tiltak kan være utlegging av motfylling ved foten av skråninga ned mot Snåsavatnet. Før endelige stabilitetsvurderinger kan utføres må det gjennomføres grunnundersøkelser. Bæreevne/setninger Fundamentering på det bløte laget vil være krevende med hensyn både til bæreevne og setninger. Aktuelle metoder for fundamentering vil være hel bunnplate eller pelefundamentering. For begge fundamenteringsalternativene vil det være nødvendig med supplerende grunnundersøkelser for få å få en sikrere parameterbestemmelse, informasjon om lagdeling og eventuelt dybde til fjell. Dersom det påvises et øvre, fast lag kan fundamentering på banketter og enkeltfundamenter vurderes. Ut fra geotekniske forhold ligger det best til rette for å kunne dokumentere tilfredsstillende stabilitet for hovedalternativet. For denne tomten anbefaler vi at det blir utført grunnundersøkelser med sikte på å fremskaffe parametere og kunnskap om lagdeling for vurdering av stabilitet, bæreevne og setninger. Supplerende grunnundersøkelser og utarbeidelse av endelig rapport vil bli gjort forsommeren/sommeren 2010, før reguleringsplanen går til endelig behandling. På grunn av tidshorisonten på skoleprosjektet, med oppstart av bygging , ser en seg nødt til å legge planen ut til offentlig ettersyn før endelig rapport foreligger. Planen vil naturligvis ikke bli vedtatt før alle forhold vedr. områdestabilitet og bæreevne/setninger er ivaretatt. Vurdering av andre temaer. Tema Aktuell Ikke aktuell Usikkert Angitt i planen Merknad Radongass Gitt egen bestemmelse om radonsperre. Flom/stormflo Brann/eksplosjon Kraftlinjer Trafikksikkerhet Kulturminner Angitt i planen. Egen bestemmelse. Grunnforhold/skredfare Utredet av Multiconsult. Egen bestemmelse. Grunnforurensning Vurdert til å være tilfredsstillende. Evt. annet Kartgrunnlag. Området langs E6 er kartlagt med m-koter. De resterende arealene har kun 5 m-koter, og vurderes som mindre tilfredsstillende mtp. detaljregulering. Området vil bli laserscannet av Statens kartverk sommeren 2010, slik at det vil foreligge m-koter før sluttbehandling av planen. Det er imidlertid gjennomført terrengmålinger av kommunens egne oppmålere, som grunnlag for detaljplanlegginga av området. Samråding med andre fagavdelinger. Planforslaget er drøftet med tjenesteenhet landbruk, tjenesteenhet veg, trafikk, park, repr. for barns interesser i plansaker. Det er ingen innvendinger til planforslaget slik det foreligger.

REGULERINGSPLAN 0491 - SKADBERG SKOLETOMT - BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN

REGULERINGSPLAN 0491 - SKADBERG SKOLETOMT - BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN Sola kommune SAKSFORELEGG Styre, råd, utvalg Møtedato Det faste utvalg for plansaker / 15.06.2011 bygningsrådet Eldrerådet 22.08.2011 Funksjonshemmedes råd 22.08.2011 Utvalg for arealsaker 20.03.2013 Saksbehandler:

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2012/8201-7 Kjeld Erik Sandbakken 97169371 16.09.2013

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2012/8201-7 Kjeld Erik Sandbakken 97169371 16.09.2013 Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Arcon Prosjekt AS Postboks 224 7801 Namsos Melding om vedtak Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2012/8201-7 Kjeld Erik Sandbakken 97169371 16.09.2013

Detaljer

Under arbeidet med planen har følgende myndigheter vært involvert:

Under arbeidet med planen har følgende myndigheter vært involvert: side 1 Forord Statens vegvesen, Region midt har i samarbeid med Steinkjer kommune utarbeidet reguleringsplan for trafikksikkerhetstiltak og forskjønning av fv. 17 gjennom Vellamelen sentrum i Steinkjer

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2010/6152-42 Kjeld Erik Sandbakken 97169371 04.05.2012

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2010/6152-42 Kjeld Erik Sandbakken 97169371 04.05.2012 Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Jon A. Olsen Arkitektkontor AS Postboks 435 7801 NAMSOS Melding om vedtak Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2010/6152-42 Kjeld Erik Sandbakken 97169371

Detaljer

Gang- linje to. og sykkelveg Færvik - Sandum

Gang- linje to. og sykkelveg Færvik - Sandum plan Overskrift fv. 192 Gang- linje to. og sykkelveg Færvik - Sandum Reguleringsbestemmelser, Forklarende tittel eller undertittel planbeskrivelse og plankart www.vegvesen.no/vegprosjekter/fv192faervik

Detaljer

Kommunestyrets medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte:

Kommunestyrets medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Verdal kommune Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 23.02.2015 Tid: 18:00 Evt.

Detaljer

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA Utvalg for samfunn 22.05.

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA Utvalg for samfunn 22.05. FLEKKEFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Petter Rappe Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/122 Arkiv: L12, 68/99 SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA

Detaljer

DETALJREGULERING FOR LIMOEN SKYTEBANE

DETALJREGULERING FOR LIMOEN SKYTEBANE Side 1 av 16 NOTODDEN KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING Saksnr. Utvalg Møtedato 8/12 Teknisk utvalg 29.02.2012 21/12 Teknisk utvalg 30.05.2012 54/12 Kommunestyret 14.06.2012 Saksbehandler: Marte Berdahl

Detaljer

Møteinnkalling. Hovedutvalg Natur. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Hovedutvalg Natur. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Hovedutvalg Natur Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter

Detaljer

Rv 301, Jahrehagen - Skårabakken, detaljplan og reguleringsplan for g/s-veg langs veien. Sluttbehandling

Rv 301, Jahrehagen - Skårabakken, detaljplan og reguleringsplan for g/s-veg langs veien. Sluttbehandling ArkivsakID.: 09/3028 Arkivkode: FA-L12, PLANID-200962 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 111/14 Planutvalget 17.06.2014 099/14 Formannskapet 10.09.2014 105/14 Kommunestyret 17.09.2014 Rv 301, Jahrehagen

Detaljer

Forslag til endringer i reguleringsplan med konsekvensutredning for Løkkatoppen bolig/ Løkka industri, Sande kommune:

Forslag til endringer i reguleringsplan med konsekvensutredning for Løkkatoppen bolig/ Løkka industri, Sande kommune: Forslag til endringer i reguleringsplan med konsekvensutredning for Løkkatoppen bolig/ Løkka industri, Sande kommune: 1. Gang-sykkeltrasé sørover. 2. Endret kjøreatkomst til planområdet fra Bjørnstadveien.

Detaljer

PLANPROGRAM FOR DETALJREGULERING AV SAUPSTADRINGEN 13, NY HEIMDAL VIDEREGÅENDE SKOLE TILTAKSHAVER: SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE

PLANPROGRAM FOR DETALJREGULERING AV SAUPSTADRINGEN 13, NY HEIMDAL VIDEREGÅENDE SKOLE TILTAKSHAVER: SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE PLANPROGRAM FOR DETALJREGULERING AV SAUPSTADRINGEN 13, NY HEIMDAL VIDEREGÅENDE SKOLE TILTAKSHAVER: SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE UTKAST DATERT: 04.12.2014 Innholdsfortegnelse 1 HENSIKTEN MED PLANARBEIDET...

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 32/12 Plan- og miljøutvalget 01.02.2012

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 32/12 Plan- og miljøutvalget 01.02.2012 Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2010/693-330/2012 Saksbehandler: Dag Arntsen Dato: 04.01.2012 Saksframlegg Områderegulering utvidelse av Lunde skole Utv.saksnr Utvalg Møtedato 32/12 Plan- og miljøutvalget

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 SPØRSMÅL OM NEDLEGGELSE AV SVATSUM SKOLE

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 SPØRSMÅL OM NEDLEGGELSE AV SVATSUM SKOLE Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 Det innkalles med dette til møte i Kommunestyret. Møtet starter på Aulestad kl. 15.00

Detaljer

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Utvalg: PLAN- OG MILJØUTVALGET Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 22.04.2013 Tid: 17:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø

MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø NB! Befaring kl. 17, sak 122/13. Oppmøte i Nordbyveien 72 kl. 17.00 eller utenfor rådhuset i Ås kl. 16.45. Møtetid: 12.12.2013 kl. 18:00 Møtested: Lille

Detaljer

Reguleringsplan for Sandbumoen masseuttak- Endring av driftstid for asfaltverk

Reguleringsplan for Sandbumoen masseuttak- Endring av driftstid for asfaltverk Sel kommune Utskrift av møtebok Arkivsak: 2008/327-56 Arkiv: REG-851 Saksbehandler: Line Brånå Dato: 12.11.2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 73/13 Formannskapet 27.08.2013 119/13 Formannskapet 10.12.2013

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Plan- og driftsstyre Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 15.11.2010 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Plan- og driftsstyre Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 15.11.2010 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord Plan- og driftsstyre Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 15.11.2010 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 772 12 800. Forfall kan også meldes

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 282/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.12.2012 DETALJREGULERINGSPLAN FOR KONGRESSHALL GARDERMOEN - 1. GANGSBEHANDLING Vedtak

Detaljer

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for gang- og sykkelvei mellom Ski og Kråkstad, langs fylkesvei 028.01, Kråkstadveien i Ski kommune.

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for gang- og sykkelvei mellom Ski og Kråkstad, langs fylkesvei 028.01, Kråkstadveien i Ski kommune. Planbeskrivelse Reguleringsplan for gang- og sykkelvei mellom Ski og Kråkstad, langs fylkesvei 028.01, Kråkstadveien i Ski kommune. Ski kommune Dato: 20.09.11 1 1. Innledning Ski kommune er forslagstiller

Detaljer

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for utvikling og drift 03.09.2014 048/14 Kommunestyret 11.09.2014 042/14 Saksbehandler: Hans-Victor Wexelsen Arkiv: FA-L12

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.12.2009 Tid: kl. 12.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 9 Arkivsak: 09/4872-36 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN HAMAR KOLLEKTIVKNUTEPUNKT - TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksbehandler: Johanne Aasnæs Sørum Arkiv: PLN 069000 Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Arkivsak: 2012/2228-34 Arkiv: 0102R1202 Dato: 02.06.2014 SAMLET SAKSPROTOKOLL Saksbehandler: Kari Marte Haugstad Utv.saksnr Utvalg Møtedato 23/14 Fast

Detaljer

PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR VITÅSEN FUS BARNEHAGE AS V/SØRGÅRDSBRÅTAN I FET KOMMUNE, GNR. 17, BNR. 2 OG DEL AV GNR.17, BNR.1.

PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR VITÅSEN FUS BARNEHAGE AS V/SØRGÅRDSBRÅTAN I FET KOMMUNE, GNR. 17, BNR. 2 OG DEL AV GNR.17, BNR.1. Fet kommune PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR VITÅSEN FUS BARNEHAGE AS V/SØRGÅRDSBRÅTAN I FET KOMMUNE, GNR. 17, BNR. 2 OG DEL AV GNR.17, BNR.1. PLANNUMMER: 0101 R0903 Vedlegg: 1. 2. 3. 4. 5.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal. 26.04.2007 kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal. 26.04.2007 kl. 18.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal 26.04.2007 kl. 18.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksliste:

Detaljer

Robert Svarva ordfører

Robert Svarva ordfører Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus Dato: 03.03.2010 Tid: 17:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Forslag til detaljregulering for Østsiden sykehjem - Sentrum Øst. Forslagstiller: Fredrikstad kommune

Forslag til detaljregulering for Østsiden sykehjem - Sentrum Øst. Forslagstiller: Fredrikstad kommune Saksnr.: 2012/11843 Dokumentnr.: 45 Løpenr.: 60804/2013 Klassering: Østsiden Sykehjem Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 30.05.2013 46/13 Bystyret

Detaljer

Hemnes kommune Planavdelingen

Hemnes kommune Planavdelingen Hemnes kommune Planavdelingen Detaljregulering for Meieriveien 1-7 PlanID 1832 2013 001 Planutredning ved andre gangs behandling Tiltakshaver: Hemnes kommune. Utreder og saksbehandler: Trond Møllersen,

Detaljer

Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune

Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune Planbeskrivelse til Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo i Hol kommune 21. mai 2012 Innhold 1. Forord... 4 2. Bakgrunn... 5 3. Mål og forutsetninger... 6 4. Eksisterende situasjon... 7 4.1

Detaljer