Overhalla formannskap

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Overhalla formannskap"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Overhalla formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: Tidspunkt: 12:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller ønsker sin habilitet i enkeltsaker vurdert, melder dette så snart som mulig på telefon Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. Per Olav Tyldum Ordfører Torunn Grønnesby Formannskapssekretær -1-

2 Sakliste Innhold PS 25/15 Årsrapport fra skjenkekontrollen i Namdalen 2014 PS 26/15 PS 27/15 PS 28/15 PS 29/15 PS 30/15 PS 31/15 1.gangs behandling - Reguleringsplan for Skage barnehage - Offentlig ettersyn Morten Nagelhus: Søknad om dispensasjon til å bygge utleiehytte nærmere Namsen enn 50 m. Eventyret om Overhalla - utsmykning av nytt skolebygg Overhalla idrettslag. Søknad om kommunalt tilskudd og lånegaranti ved renovering av Svenningmoen kunstgressbane. Ny behandling av byggesak med dispensasjon Stian Haukø og Linda H. Grande etter mottatt klage. Godkjenning av vertskommuneavtale brann PS 32/15 Utviklingsprogrammet for byregioner - fase 2 PS 33/15 Kjøp elbiler 2015 PS 34/15 PS 35/15 Opprettelse av ny midlertidig barnehageavdeling på Solvoll for Kommunereformen - faktainnsamling for kommunene i Indre og Midtre Namdal Utvalgssaksnr -2-

3 Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2014/ Saksbehandler: Torunn Grønnesby Saksframlegg Årsrapport fra skjenkekontrollen i Namdalen 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 25/ Overhalla kommunestyre Rådmannens innstilling Årsrapporten tas til orientering med følgende merknad: Kommunestyret bemerker at det er ønskelig at det i tillegg til kontroll av faste utsalgs- og skjenkesteder i kommunen, også gjennomføres skjenkekontroll ved arrangement som har fått skjenkebevilling for en bestemt anledning. -3-

4 Dokumenter i saken (Vedlagt) Type Dato Tittel Adressat I Årsrapport fra skjenkekontrollen i Namdalen 2014 prebio Saksopplysninger Vedlagt oversendes årsrapport fra Prebio AS v/skjenkekontrollen i Namdalen for 2014 til orientering. Alkohollovens 1-9 gir kommunen ansvar for kontroll med utøvelse av kommunal bevilling til skjenking av all alkoholholdig drikke og salg av alkoholholdig drikke med høyst 4,7 volumprosent alkohol. Overhalla kommune mottar befaringsrapporter etter gjennomførte kontroller og etter tilsyn ved salgs- og skjenkesteder i kommunen. Rådmannen har fått delegert ansvar for oppfølging på vegne av kommunen som bevillingsmyndighet. Registrerte avvik for 2014 vedr. salgs- og skjenking samt i forhold til systemrevisjon har blitt og blir fulgt opp, slik at avvik lukkes. Overhalla har 5 salgssteder og 7 skjenkesteder som innehar salgs- og skjenkebevilling vedtatt av kommune-styret. Det har i følge rapporten blitt utført 17 skjenkekontroller ved salgs- og skjenkestedene i kommunen i Overhalla har 2 ambulerende skjenkebevillinger for åpne og lukkede arrangement (skjenkebevilling for enkelt anledning). I 2014 behandlet vi 19 søknader om skjenkebevillinger administrativt (delegasjon til rådmannen). Administrative vedtak sendes til Prebio v/skjenkekontrollen, slik at de skal kunne føre skjenkekontroll også ved disse arrangementene. Det fremkommer av vedlagte årsrapport at det ikke ble utført noen skjenkekontroller ved arrangement som hadde fått tildelt bevilling for en enkelt anledning i

5 Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2014/ Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg 1.gangs behandling - Reguleringsplan for Skage barnehage - Offentlig ettersyn Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 26/ Rådmannens innstilling Reguleringsplan for Skage barnehage (detaljregulering) med bestemmelser og planbeskrivelse, datert , legges ut til offentlig ettersyn, jfr. plan- og bygningslovens Reguleringsplanen erstatter og opphever deler av gjeldende reguleringsplan for Skageåsen boligfelt, vedtatt , og reguleringsplan for Skage Vest boligfelt, vedtatt Hjemmel for vedtaket er: Delegasjonsreglementets del III, pkt. iii nr

6 Vedlegg: 1. Oversiktskart 2. Forslag til reguleringsplankart 3. Forslag til reguleringsbestemmelser 4. Planbeskrivelse med vedlagt sjekkliste ROS-vurderinger og sammendrag av geoteknisk grunnundersøkelse Ikke utsendte vedlegg: 1. KOM-sak 45/14, Geoteknisk rapport, datert 10.desember 2014 Forslag til reguleringsplan Saksopplysninger Med bakgrunn i kommunestyrets vedtak i sak 45/14, den er det utarbeidet forslag til reguleringsplan for Skage barnehage (detaljregulering), datert Plandokumentene omfatter reguleringsplankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse. Hovedformålet med planarbeidet er å tilrettelegge for en utbygging av ny barnehage øst for eksisterende barnehagebygg. Eksisterende barnehage skal saneres når ny barnehage er bygd. Skage barnehage avd. Trollstua planlegges samlokalisert i nytt bygg. Ny hovedbarnehage planlegges dimensjonert med 140 plasser. Grunneier er Overhalla kommune. Planforslaget omfatter et totalt areal på ca. 15,3 daa, og er formålsregulert til henholdsvis bebyggelse og anlegg ca. 9,4 daa, samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur ca. 4,8 daa og grønnstruktur ca. 1 daa. En utvidelse av eksisterende barnehagetomt vil medføre en omdisponering av ca. 9 daa regulert offentlig friområde i øst, samt en omdisponering av et areal på ca. 0,5 daa regulert til offentlig friområde sør for Langlia (ved ballplassen i Skage Vest). -6-

7 Det er gjennomført geoteknisk grunnundersøkelse av området, rapport fra Multiconsult datert 10.desember Tiltaket er vurdert etter forskrift om konsekvensutredning. Det har ikke framkommet forhold som utløser krav om planprogram og konsekvensutredning. Planforslaget vil erstatte og opphever deler av gjeldende reguleringsplan for Skageåsen boligfelt, vedtatt , og reguleringsplan for Skage Vest boligfelt, vedtatt Planoppstart ble kunngjort i Namdalsavisa og på kommunens hjemmeside, samt at berørte parter ble tilskrevet per brev, datert Det er mottatt 6 innspill innen fristen. Innkomne merknader til planoppstart Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Kulturminneavdelingen minner om varslingsplikten dersom en under byggearbeidene oppdager hittil ikke kjente kulturminner. Pålegget må videreformidles. Varslingsplikten i forbindelse med kulturminner videreformidles Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Fylkesmannen gjør oppmerksom på at Miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av støy, T-1442, må legges til grunn i det videre planarbeidet. Medvirkningsprosessen skal involvere barn, unge og funksjonshemmede. Planforslaget må ta hensyn til evt. miljøkvaliteter i området. ROS-analyse må følge planforslaget. Retningslinjene i T-1442 vil bli lagt til grunn i planarbeidet. Barn, unge og funksjonshemmede vil bli hørt når planforslaget sendes på offentlig ettersyn. Tiltaket er vurdert til ikke å komme i konflikt med NML (Naturmangfoldloven). ROS-analyse vil være en del av planbeskrivelsen NVE. NVE vil at anbefalinger i den geotekniske rapporten tas inn som en rekkefølgebestemmelse til planen. Anbefalinger i den geotekniske rapporten tas inn som en rekkefølgebestemmelse evt. at formuleringen i innspillet fra NVE benyttes Overhalla kommune Eldrerådet. Påpeker at det kan være behov for flere boliger for eldre på Skage Beboerne i Langlia/Øverlia. Beboerne uttrykker at de fortsatt skal ha direkte adgang til friområdet/lysløypa fra sine eiendommer i Langlia/Øverlia. Det vil bli regulert adkomstmuligheter til lysløypa fra Skageåsvegen og fra tilgrensende boliger, samt Langlia. Udatert Reidar Klykken. Ønsker en grensejustering mot sør og vest for å få en mer praktisk fasong på tomta si. Grensejusteringen er utført. Vilt og naturmangfold (Naturmangfoldloven) Området er sjekket i kartdatabasen GiNT for viltregistreringer, naturtyper, miljøregistreringer i skog, artsregistreringer. Det er ingen spesielle naturverdier som er registrert i området. -7-

8 Friluftsliv Foreslått omdisponert friområde mellom boligområdene i Skage Vest og Skageåsen benyttes i hovedsak som atkomst til Leddmyra skistadion og til større friluftsområder mot øst for bebygd område. Planforslaget opprettholder en atkomst fra Skageåsvegen og et turdrag mellom barnehagetomta og boligeiendommene i Skage Vest. Kulturminner Det er ikke registrert automatisk freda kulturminner i området, jfr. kulturminnebasen Askeladden. Risiko- og sårbarhet Sjekkliste for risiko- og sårbarhetsvurdering er vedlagt planbeskrivelsen. Med unntak av grunnforholdene som allerede er undersøkt, er det ikke registrert forhold/uønska hendelser som det må tas særlig hensyn til i den videre planleggingen. Vurdering Framlagt planforslag for Skage barnehage vil gi mulighet til å bygge en ny framtidsrettet barnehage på Skage med et større lekeområde, og en bedre parkeringsløsning enn eksisterende barnehage har. Lokalisering av en ny hovedbarnehage på Skage slik som foreslått, gir en sentral plassering og en god trafikkmessig løsning både for kjørende, og myke trafikanter. Tillatt % BYA er satt til maksimalt 25 %, noe som gir mulighet for et bebygd areal på m². Dette vurderes som tilstrekkelig ut fra at et nytt bygg skal gi rom for 140 plasser, samt at det åpnes for å bygge i 2 etasjer. Med bakgrunn i geotekniske grunnundersøkelser, så er stabilitetsforholdene vurdert til å være gode på barnehagetomta. Det er kun lokal forekomst av sensitive masser, men ikke sprøbruddmateriale utenfor tomta. En direktefundamentering av nytt barnehagebygg må påregnes å være krevende på grunn av bløte masser med liten overdekning hvis en velger en plassering sentralt på tomta. Det tilrås derfor å foreta en masseutskifting av bløte sensitive masser ned til fast grunn/berg under bygget. I følge geoteknisk rapport vil det være nødvendig med en geoteknisk prosjektering når plassering av bygget er endelig bestemt. Sør på tomta er det berg i dagen. Barnehagetomta er sør-/vestvendt og gir muligheter til å prosjektere et energieffektivt bygg med høy grad av fornybare energikilder. Det åpnes for å integrere solfangere/solceller i tak og fasader. Selv om en utvidelse av barnehageområdet medfører en omdisponering av areal regulert offentlig friområde, så har en forsøkt å ivareta atkomstmulighetene fra boligeiendommene i Skage Vest, og en atkomst fra Skageåsvegen. Framlagt planforslag vurderes til ikke å få negative virkninger for miljø, naturressurser og eller samfunn. Konklusjon: Det tilrås at framlagt planforslag for Skage barnehage blir lagt ut til offentlig ettersyn i 6 uker fra kunngjøringsdato. -8-

9 Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2014/ Saksbehandler: Terje Indgjerd Saksframlegg Morten Nagelhus: Søknad om dispensasjon til å bygge utleiehytte nærmere Namsen enn 50 m. Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 27/ Rådmannens innstilling 1. Overhalla kommune gir i henhold til Pbl. 19 dispensasjon fra tiltaksgrensen langs Namsen i kommuneplanens arealdel som er på 50 m til å bygge utleiehytte ned til 45 m fra Namsen. Forutsetningen for dispensasjon er at det gjennomføres nødvendige grunnundersøkelser vedrørende stabilitet med tanke på masseoppfylling og bygging. 2. Overhalla kommune gir i henhold til Pbl. 19 dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til å bygge utleiehytte i LNF-området. 3. Høydeplassering for bygget fastsettes av Overhalla kommune i samråd med NVE. 3. Overhalla kommune gir i henhold til Pbl tillatelse til bygging av utleiehytte som omsøkt på eiendommen gnr. 36 bnr. 3 som vist i følgende godkjente tegninger: Innhold Dato Situasjonsplan 1: Plantegninger og snitt 4 fasader Ikke datert 4. Følgende personer godkjennes for ansvarsrett etter Pbl. 22 og 23 i tiltaksklasse 1 i denne byggesaken: Firma / kontaktperson Fagfelt Ansvar for funksjonen Lidia og Morten Nagelhus Vibstad 7863 Overhalla. Bygning, tømrer og fundament. Søker Prosjektering Utførelse Sentral godkjenning Ja 5. Byggesaksgebyr i henhold til gebyrreglement kreves inn ved utsendelse av vedtak: Hjemmel for vedtaket er: Søknaden behandles etter Plan- og bygningsloven 19 og 20-1 m. fl. og tilhørende forskrifter TEK-10 og SAK

10 Saksopplysninger Søknaden gjelder bygging av utleiehytte ovenfor Namsen ved Hekten på eiendommen gnr. 36 bnr. 3. For å kunne bygge hytta på ønsket sted som er ca. 45 m fra elva, så kreves det to dispensasjoner. Den planlagte byggingen er i LNF-området av kommuneplanens arealdel. I tekstdelen til kommuneplanens arealdel punkt 2.13 er det en tiltaksgrense på 50 m langs Namsen. Plasseringen er også innenfor en kvikkleiresone og 200-årsflomsonen. Søknaden om dispensasjon behandles etter Plan- og bygningsloven 19 og selve byggesøknaden behandles etter 20-1 m. fl. og tilhørende forskrifter TEK-10 og SAK-10. Firma / kontaktperson Fagfelt Ansvar for funksjonen Lidia og Morten Nagelhus Vibstad 7863 Overhalla. Bygning, tømrer og fundament. Søker Prosjektering Utførelse Sentral godkjenning Ja Matrikkel: Nytt hytte med bruksareal (BRA) 1. etg. 97,7 m etg. 94,1 m 2 = 191,8 m 2. Bebygd areal (BYA): 124,3 m 2. Vurdering Nabovarsel: Ingen naboer er varslet. Det er ingen naboer i nærheten som kan bli berørt av tiltaket. Ansvarsrett (Pbl. 22 og 23 og SAK-10 6 og 9 til 14): Tiltakshaver Morten Nagelhus søker om personlig ansvarsrett. Han kan godkjennes som selvbygger (for arbeid på egen eiendom) etter 6-8 i byggesaksforskriften (SAK-10). Det stilles noe mindre strenge krav til utdannelse og praksis for selvbyggere. En regner med at egeninteressen gjør at arbeidet blir ekstra grundig utført. Forutsetningen er at arbeidet vil bli utført i samsvar med plan- og bygningsloven og dens underliggende regelverk og at en følger anerkjente anvisninger for arbeidet og f.eks. følger Byggforskserien (byggdetaljblad) og byggevareleverandørene og evt. de som har prosjektert. Lidia Nagelhus har også lagt ved egenerklæring om teknisk utdannelse. Det er ikke valgt rørlegger enda, men han må søke om ansvarsrett for arbeidet på hytta og dimensjonering og utførelse av renseanlegg for avløp. Gjennomføringsplan: Det må også leveres en gjennomføringsplan for prosjektet når det blir flere parter som blir med i prosjektet. Sikkerhet mot brann (TEK-10 11): Bygningstype: Hytte Risikoklasse: 4 Brannklasse: 1 Det er over 8 m til andre større bygninger. Ekstra brannsikring er derfor ikke nødvendig. På alle bygninger hvor feiing av pipe må foretas fra taket og hvor feieren ikke lett kan ferdes til alle årstider eller det er fare for ødeleggelse av taktekking, skal det være anbrakt faste takstiger og eventuelt takbruer av varig materiale i solid utførelse og med sikker festeanordning. -10-

11 Er pipen mer enn 1,20 m over tak, skal den være utstyrt med en fast stigeanordning av ubrennbart materiale, plattform eller ha feiedør. Planstatus: For å kunne bygge utleiehytta på ønsket sted så søker tiltakshaver om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. Hytten planlegges bygget i LNF-området i kommuneplanens arealdel og tiltakshaver oppgir avstanden til Namsen å være 47 m. På kartet måles det til ca. 45 m. Adkomstvegen til elva er planlagt å flyttes litt lengre unna elva og en trenger tilsvarende mindre dispensasjon. I tekstdelen til kommuneplanens arealdel punkt 2.13 er det angitt en tiltaksgrense på 50 m langs Namsen. Planlagt sted for bygging er også innenfor en kvikkleiresone og 200-års flomsonen. Som følge av behandling av søknad om dispensasjon og faresonene, er saken sendt ut på en høringsrunde til Fylkesmannen, fylkeskommunen og NVE. Overhalla kommune sin vurdering ble skrevet i brevet til høringspartene: Da dette er en utleiehytte som vil inngå i næringsgrunnlaget for en landbrukseiendom, er holdningen mer positiv i motsetning til hva den hadde vært ved søknad bygging av en privathytte. Miljø og landbruk i Midtre Namdal ber tiltakshaver vurdere en plassering på den andre siden av vegen og utenom byggegrensen. Tiltakshaver sier at det er veldig vått der og motsetter seg dette. Nord-Trøndelag fylkeskommune ved Regional utviklingsavdeling: Har ingen merknader, men minner om tiltaksgrensen fra kulturminner og at de forutsetter at det tas hensyn til flomfaren og nødvendig undersøkelse ang. kvikkleire. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag: Det kan gis dispensasjon, men en må være varsom i slike saker da det kan skape uheldige presedenseffekter. Det må foretas en geoteknisk vurdering og det må tas hensyn til 200-års flomsone. Tiltaket vil ikke være synlig fra elvebredden og området som anses attraktivt for friluftsinteresser. NVE Region Midt-Norge: Tiltakshaver må engasjere geoteknisk konsulent for vurdering av stabilitet og sikkerhet mot skred. Det som må vurderes er lokal stabilitet, egnethet for byggegrunn og tilleggslast. NVE ber kommunen sette en gitt kote for bygget med en sikkerhetsmargin på 0,5 m. Vurdering av dispensasjon fra 50 m tiltaksgrense langs Namsen i kommuneplanens arealdel: Intensjonen bak bestemmelsen er en inngrepsfri sone langs elva. Det er planer om å hugge noen trær slik at en kan se og høre elva fra hytta, men ettersom det er mye skog her, vil hytta ikke bli godt synlig fra elva. Fordelene ved omsøkt plassering er at en får gjennomgangstrafikken og adkomsten til hytta på en side av hytta og en rolig og skjermet plass på den andre siden av hytta ned mot Namsen. Den omsøkte plassen er et relativt flatt område ikke så langt fra Namsen. Andre flate partier utenfor byggegrensen langs elva ligger mye lengre opp fra elva. Ulempen er at hytta kommer innenfor byggegrensen, men vegetasjonen og topografien gjør at ulempene ikke blir merkbare. Fordelene er vurdert til å være klart større enn ulempene. Etter en samlet vurdering kan dispensasjon gis til plassering av hytta som omsøkt. Vurdering av dispensasjon fra LNF-området i kommuneplanens arealdel (Landbruk, natur og friluft): Intensjonen bak bestemmelsen er at store områder skal være inngrepsfrie for andre tiltak enn disse formålene. LNF-områdene er også viktige for turismen i kommunen. Fordelen ved å gi dispensasjon er å kunne opprettholde / styrke driften av gården og å gjøre området mer attraktivt og lettere tilgjengelig for den som ønsker å oppholde seg og overnatte her. Det vil være viktig å bygge et slikt anlegg her som er spesielt attraktivt for turistene. En kan ikke se noen vesentlige ulemper ved å gi en slik begrenset dispensasjon. -11-

12 Beliggenhet innenfor kvikkleiresone med middels faregrad: Tiltakshaver har vært i kontakt med geolog som blant annet har opplyst at det er sannsynlig at det kreves en geoteknisk vurdering. Han sier også at det er kommunen som bestemmer hva som kreves i forhold til dokumentasjon av sikkerhet. Overhalla kommune krever i utbyggingssaker en grunnundersøkelse med tilhørende rapport i forhold til det planlagte tiltaket. Rapporten må oversendes kommunen før noen arbeider igangsettes. Det er tiltakshaver som bekoster alt med grunnundersøkelsen. Det er for øvrig foretatt forebygging med faskiner langs elva i dette området. Den er oppgradert for ca. 10 år siden og er i følge NVE meget solid. Beliggenhet innenfor flomsonen for 200-årsflom: Normalt tillates det ikke bygging innenfor denne sonen. Tiltakshaver har planer om å fylle opp terrenget for å komme over denne sonen. Dette kan også påvirke stabiliteten i grunnen så dette må også inngå i grunnundersøkelsen. Utleiehytte skal ha samme sikkerheten som en bolig. Etter en samlet vurdering kan dispensasjoner gis til plassering av hytta som omsøkt under forutsetning om at nødvendige hensyn til risiko omkring kvikkleire og flomfare blir tatt. Energikrav (TEK-10 14): En hytte med oppvarmet areal på over 150 m 2 må oppfylle de samme energikravene som en bolig. Hytta må derfor oppfylle alle minstekravene i Teknisk forskrift (TEK-10) Hvis ikke hytta oppfyller alle enkeltkravene i 14-3, så kan en foreta en omfordeling av varmetap innenfor rammen som er ei hytte som akkurat oppfyller kravene. En dokumentasjon på kravene etter 14-3 eller beregning må leveres før byggingen igangsettes. Estetikk / Konstruksjon / Miljø: Den nye hytta får et fint utseende og passer godt til tomta. For å bedre flomsikkerheten er det planer om en oppfylling på tomta før hytta bygges. Kommuneplanens arealdel stiller følgende generelle krav til hytter som også må gjelde andre bygg i LNF-området: Fritidsbebyggelsen skal fortrinnsvis plasseres på lav-bonitets/ uproduktiv skogsmark. Fritidsbebyggelse skal ikke etableres på en slik måte at den hindrer allmennhetens mulighet til fri ferdsel i området. Det skal tas generell hensyn til beiterettigheter i området. Fritidsbebyggelsens fasader og fargevalg skal tilpasses omkringliggende terreng og vegetasjon. Fritidsbebyggelsens taktekke skal være matt, ikke-reflekterende materiale. Veg, parkering, vatn og avløp: Situasjonsplanen viser adkomst og god plass til parkering. Overhalla kommunes sine vedtekter til Plan- og bygningsloven krever en avklaring om at det er plass til nødvendig parkering i henhold til virksomheten på eiendommen før byggetillatelse gis. Det er planlagt en tilknytning til kommunalt vatn og et privat avløpsanlegg. Det må søkes om utslipp fra anlegg med rensing som dimensjoneres av en rørlegger. Avfallsplan (TEK til 9-9): Nybygg / tilbygg over 300 m 2 og riving / vesentlig ombygging av en bygning over 100 m 2 krever utfylling av en avfallsplan. Avfallsplan kreves altså ikke her. Byggegrunn (TEK-10 7): -12-

13 Byggingen er planlagt i utkanten på en kvikkleiresone med liten middels faregrad registrert av NVE/ NGI/NGU. Radon (TEK ): Hytta er planlagt med radonsperre. Det et krav om radonsperre i nye boliger, hytter, publikumsbygg og bygg med arbeidsplasser fra Evt. fundamentet med påler eller stripefundament har så god ventilasjon mellom grunnen og hytta at radonsperre ikke er nødvendig. -13-

14 Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Kultursjef i Overhalla Saksmappe: 2015/ Saksbehandler: Johan Ludvik Lund Saksframlegg Eventyret om Overhalla - utsmykning av nytt skolebygg Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 28/ Overhalla kommunestyre Rådmannens innstilling Bok- og omdømmeprosjektet Eventyret om Overhalla brukes som grunnlag for en utsmykning av Overhallas nye barneskole innenfor en kostnadsramme på kr eks. mva. Av dette søkes det om 50 % eksternt tilskudd. Kommunal andel dekkes fra disposisjonsfondet. Utsmykningen vil foregå i samarbeid med kunstner, arkitekt og leverandør av materiell. Hjemmel for vedtaket er: Saksopplysninger I boka Eventyret om Overhalla blir en tatt med på en eventyrreise gjennom Overhalla kommune, eller som den heter på norrønt, Efri Halfa. Vi følger de to vikingebarna Efri og Halfa, som sammen med Kjartan Kjempelaks drar oppover Namsen på leting etter barnas foreldre. Uavhengig av tid besøker reisefølget både historiske steder og hendelser og plasser man kan oppleve i dag. Eventyret om Overhalla er boka der publikum blir tatt med inn i en verden der Overhallas kulturarv blir sett med barns øyne. Denne boka ble gitt ut av Overhalla kommune høsten 2013, som ledd i en langsiktig satsing på profilering av Overhalla gjennom et omdømmeprosjekt. Boka presenterte grunnhistorien som var ment å være grunnlag for andre tiltak med satsing på profilering av Overhallas historie, identitet og kultur. Nå er det aktuelt med en slik videreføring av Knut Høihjelles tegninger og historie i form av en utsmykning av den nye barneskolen ved OBUS, med Høihjelles 33 akvareller gjennom foliering, illustrasjoner på tapet og skiltplan med stedsnavn fra eventyret. Det er beregnet en kostnadsramme til slik utsmykning på inntil kr totalt. Av dette søkes det om tilskudd fra KORO (Kunst i offentlige rom) som kan dekke inntil 50 % av kostnadene. Tilsagn avgjøres i oktober

15 Vurdering Tankene om en videreføring av satsingen Eventyret om Overhalla i form av en utsmykning av nye OBUS, har vokst fram over tid, og har følgelig ikke vært en planlagt del av byggeprosjektet. Det er p.t. ikke rom for en slik utsmykning i totalrammen på nye OBUS. Skal en tidsmessig klare å gjennomføre en eventuell foreslått utsmykning innen skolen tas i bruk ved skolestart, må det nå avklares gjennom denne saken om det skal bevilges midler til et slikt formål. Vi vil da ha mulighet til å gjennomføre utsmykningen i slutten av mai/tidlig juni Planene om ytterligere utviklingstiltak på omdømmeprosjektet Eventyret om Overhalla er i tråd med søknad til og mottatt tilskudd fra regionalt utviklingsfond i 2013, der Overhalla kommune presenterte en plan om en langsiktig oppfølging av omdømmeprosjektet. Noen relevante momenter her kan være: I kommuneplanen står det følgende målsetting i samfunnsdelen: 2.2. Innbyggerne har kunnskap om og er stolte av Overhallas historie. Bildene og tekst inne i bygdas nye skole og kulturarena vil sørge for at generasjoner vil ta del i bygdas kulturarv gjennom daglige møter med byggets innemiljø. Overhalla kommune har allerede utviklet konseptet og har fri bruk av tegningene, dette vil redusere kostnader til utsmykning. Vi benytter en lokal kunstner. Omdømme, identitet, stolthet og bolyst kommer innenfra. Eventyret om Overhalla vil forsterkes som et mulig redskap ved OBUS til fordypning i eventyret og dermed Overhallas historie og identitet. -15-

16 Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2015/ Saksbehandler: Annbjørg Eidheim Saksframlegg Overhalla idrettslag. Søknad om kommunalt tilskudd og lånegaranti ved renovering av Svenningmoen kunstgressbane. Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 29/ Overhalla kommunestyre Rådmannens innstilling 1. Overhalla kommune stiller kommunal garanti som simpel kausjon for Overhalla idrettslag med inntil kr for renovering av kunstgressbane som omsøkt. Lånet avdras over 10 år. Garantien reduseres i takt med nedbetaling av lånet og opphører etter 10 år. Garantien reduseres også når spillemidler blir utbetalt og tilsvarende slik utbetaling. 2. Søknad om kommunalt tilskudd på kr avventes og sees i sammenheng med behandling av kommunalt årlig tilskudd til idrett i forbindelse med årsbudsjett for Dokumenter i saken, vedlagt Type Dato Tittel Adressat I Søknad om støtte til ny kunstgressbane Overhalla idrettslag Saksopplysninger Overhalla idrettslag har søkt om kommunalt tilskudd på kr og lånegaranti på kr i forbindelse med renovering av kunstgressbanen på Svenningmoen. Prosjektet har en kostnadsramme på kr Spillemidler utgjør kr Øvrig finansiering er dugnad ved utarbeiding av tilstandsrapport og egen administrasjon, til sammen kr Øvrige kostnader må finansieres med lån, eventuelt tilskudd. De vil motta årlig tilskudd på kr over 10 år fra Overhallagruppen til lånefinansiering. Et spillemiddelberettiget prosjekt kan ikke finansieres med mva-kompensasjon. Dersom søker får igjen deler eller alt av merverdiavgift, kan dette benyttes til drift eller på andre prosjekt. -16-

17 Banen må renoveres etter 10 år med mye bruk. Den har utslitt dekke, støtdempingen er ikke bra og det er en del ujevnheter. Dette kan medføre belastningsskader for brukerne. Dessuten har det vært stor utvikling innen kunstgresstyper siden banen ble etablert. Iht. til tilstandsrapport utarbeidet av Norges fotballforbund innebærer renoveringen skifte av dekke, legging av ny gummigranulat og anskaffelse av nytt vedlikeholdsutstyr. Idrettslaget sier at aktivitet gjennom idrettslaget er det største og viktigste bidraget til samfunnet for å fremme folkehelsen i lokalmiljøet. Kunstgressbanen er svært nyttig for både organisert og uorganisert fotballaktivitet året rundt. Den bidrar til bedre oppvekstsvilkår for barn og unge og er et idrettsanlegg som gir positiv tilvekst for hele lokalsamfunnet. Idrettslaget ønsker at kunstgressbanen fortsatt skal være åpent idrettsanlegg for alle brukere i kommunen. Vurdering Idrettslaget hadde som målsetting å finansiere prosjektet med hovedsakelig spillemidler og sponsorbidrag fra lokalt næringsliv, men dette har de ikke lykkes med. De får et årlig bidrag over 10 år på tilsammen kr fra Overhallagruppen som skal brukes til lånefinansiering. De har derfor søkt om både kommunalt tilskudd og lånegaranti for å komme i mål økonomisk. Det er ingen tvil om anleggets betydning for fotballen i kommunen, både organisert bruk og ellers, inkludert skolens bruk. Vedlikehold av banen er derfor viktig og nødvendig å gjennomføre før det medfører større kostnader. Kommunen ser fordelene med et idrettslag som driver gode anlegg som kommer alle til gode, i dette tilfellet også for skolen i skoletida Kommunal lånegaranti Kommunen kan i følge forskrift til kommuneloven gi lånegaranti for et bestemt beløp over en bestemt periode. Kommunen kan forplikte seg ved simpel kausjon eller selvskyldnerkausjon. Ved simpel kausjon garanteres for betalingsevnen, og kreditor kan ikke gå direkte på kausjonist. Det er tidligere gitt simpel kausjon til både idrettslaget og Gimle. Ved lånebeløp over kr , må fylkesmannen godkjenne garantien. Idrettslaget har søkt om lånegaranti for prosjektkostnad som ikke er finansiert med spillemidler. Dette kan medføre betalingsproblemer hvis spillemidler ikke innvilges i år og arbeidet tenkes gjennomført i I forståelse med idrettslaget kan kommunen derfor innstille på lånegaranti for hele prosjektkostnaden i låneperioden på 10 år og innenfor forskriftenes bestemmelser om kommunal garanti. Kommunalt tilskudd Kommunen gir årlig driftstilskudd til løypekjøring, baneleie og strøm i lysløypene. I tillegg kommer det søknader om tilskudd til anlegg som behandles enkeltvis. Idrettslaget kommer med en slik søknad på kr i forbindelse med renovering av kunstgressbanen. I stedet for å behandle en enkeltsøknad nå, foreslår rådmannen at dette behandles i sammenheng med budsjettbehandlingen for Da vil årlig driftstilskudd til idrett og nivået på dette vurderes. Dette for å få forutsigbar økonomi på området både for drift og eventuelle ekstra tilskudd. Nivået på tilskuddet blir vurdert ved senere budsjettbehandlinger. -17-

18 Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2014/ Saksbehandler: Terje Indgjerd Saksframlegg Ny behandling av byggesak med dispensasjon Stian Haukø og Linda H. Grande etter mottatt klage. Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 30/ Rådmannens innstilling Overhalla kommune opprettholder sitt vedtak i sak FOR 24/15 den om å gi dispensasjon og byggetillatelse for bolighus og garasje med de vilkår som er gitt i det vedtaket. Vedlegg: Klage av på byggesak 2014/ Saksopplysninger Overhalla kommune mottok ny klage på byggesak godkjent av formannskapet i møte : Dispensasjon og tillatelse til å bygge bolighus på eiendommen gnr. 10 bnr. 214 i Skageåsen med adresse Hunnaåsvegen 9. Ved mottatt klage må kommunen se på saken om klagen er berettiget og om det er kommet nye momenter i saken som gjør at en må endre vedtaket. Hvis formannskapet opprettholder vedtaket oversendes saken til fylkesmannen. Det vises til vedlagt klagebrev. Vurdering Overhalla kommune fikk først en henvendelse, så en søknad om å bygge et hus på 2 etasjer, men utformingen av huset ville bli slik at det ikke vil bli høyere enn et hus på 1 ½ etasje etter reguleringsbestemmelsene. Dette med høyden er utredet og bekreftet av Overhalla kommune tidligere i saken. Det nye huset vil ikke bli høyere enn et vanlig hus med det som oppfattes som 1 ½ etasje. Dette er et faktum vi har undersøkt for å se om vi kunne gi dispensasjon etter den argumentasjonen. De fleste husene bygget her og i andre boligfelt de siste 10 årene er høyere enn dette nye huset. -18-

19 Klager peker på at allerede oppførte boliger ved siden av den aktuelle tomta, har fått plassert husene noe høyere i terrenget enn opprinnelig lagt til grunn for feltet. Overhalla kommune har etter byggingen som skjedde på nabotomta, endret rutinene for å kunne oppnå en noe bedre kontroll på høydeplassering av huset i terrenget, for å unngå store fyllinger m.m. Åpningen mellom det nye huset og nabohuset vil bli nesten lik stor som den bredden det nye huset tar. At dette huset tar mindre utsikt enn et hus på 1 ½ etasje med samme areal er et faktum. På grunn av skråtaket måtte huset da bli lengre eller høyere for å få samme nyttbare areal. Angående stigningsforhold på adkomsten så er det stigningen fra inngangen som er vurdert i saken. Det er herfra en vil benytte rullestol for å komme opp til vegen. Da kan en få til 1:20, med 1:12 over en kort strekning på 3 m som beskrevet i veiledningen. Dette er en veiledning for å oppfylle krav i lov og forskrift. Det kan gjøres på andre vis enn veiledningen, men det er vanskelig å se for seg andre metoder å beregne / vurdere stigning på. Stigningsforholdet er påvist av tiltakshaver nå, og ville kommet fram om man hadde vurdert dette tidligere. Da ville en ikke fått noen krav om senking av selve huset i første omgang. Huset heves ikke for å få mindre høydesprang mot nabohuset. Det er kun en reguleringsbestemmelse som er vurdert i saken. Hvis en skulle få mindre høydesprang så måtte dette huset løftes ytterligere. Vurderingen fra kommunen er ikke at fordelene med å gi dispensasjon er større for alle parter, men at det ikke vil bli noen ulempe for naboen i forhold til hva en måtte forvente bli bygget på tomta etter reguleringsbestemmelsene. Når man etablerer seg i nye attraktive boligfelt må man påregne at det blir bygget på nabotomter. En kan ikke se at det foreligger nye momenter eller er påpekt forhold som tilsier endring av vedtaket. Det foreslås dermed at tidligere vedtak av opprettholdes og at saken da oversendes til Fylkesmannen. -19-

20 Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Rådmann i Overhalla Saksmappe: 2012/ Saksbehandler: Trond Stenvik Saksframlegg Godkjenning av vertskommuneavtale brann Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 31/ Overhalla kommunestyre Rådmannens innstilling 1. Vertskommuneavtale vedrørende brannsamarbeid mellom Overhalla kommune, Høylandet kommune og Grong kommune godkjennes. 2. Namdal brann- og redningsvesen godkjennes som navn på vertskommunebrannvesenet. 3. Delegasjon til av myndighet til vertskommunen skjer ved at rådmannen i Overhalla foretar delegasjon til rådmannen i Grong av den myndighet som vertskommunen skal utøve, jfr. den vedlagte vertskommuneavtalen. 4. Det iverksettes prosess rundt virksomhetsoverdragelse med sikte på oppstart av vertskommunesamarbeidet Vedlegg: Vertskommuneavtale vedrørende brannsamarbeidet mellom Overhalla kommune, Høylandet kommune og Grong kommune. Saksopplysninger Overhalla kommunestyre vedtok følgende om brannsamarbeid med Høylandet og Grong kommuner: 1. Det etableres et samarbeid om brann- og redningstjeneste mellom kommunene Overhalla, Høylandet og Grong. Samarbeidet organiseres etter vertskommunemodellen med Grong som vertskommune. Kommunestyret godkjenner de prinsipper som er lagt til grunn for samarbeidet i saksfremstillingen. 2. For kostnadsfordelingen er det tatt utgangspunkt i et samlet årsbudsjett for vertskommunesamarbeidet på kr Kostnadene fordeles ut fra følgende prinsipp: a. Kostnader til ledelse fordeles ut fra innbyggertall. -20-

Overhalla kommunestyre

Overhalla kommunestyre Møteinnkalling Utvalg: Overhalla kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 27.04.2015 Tidspunkt: 12:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller

Detaljer

Overhalla kommunestyre

Overhalla kommunestyre Møteinnkalling Utvalg: Overhalla kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 24.11.2014 Tidspunkt: 12:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller

Detaljer

Overhalla kommunestyre

Overhalla kommunestyre Møteinnkalling Utvalg: Overhalla kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 21.10.2013 Tidspunkt: 12:00 De faste medlemmeneinnkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.12.2009 Tid: kl. 12.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Innhold Detaljregulering for barnehage Gjemble søndre Budsjett 2012 og Økonomiplan 2012-2015 - Levanger kommune

Innhold Detaljregulering for barnehage Gjemble søndre Budsjett 2012 og Økonomiplan 2012-2015 - Levanger kommune Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Eldres Råd Møtested: Formannskapssalen, 3008, Levanger rådhus Dato: 23.11.2011 Tid: 10:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 24.03.2011 Tid: 12:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.03.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Overhalla formannskap

Overhalla formannskap Møteinnkalling Utvalg: Overhalla formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 04.12.2012 Tidspunkt: 12:00 (MERK:KLOKKESLETT) De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljø og teknikk. Saksliste

Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljø og teknikk. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Møtedato: 10.02.2015 Møtested: Kulturtorget, møterom 2 Møtetid: 18:00 Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljø og teknikk Kl. 17.00 Fotografering av administrasjonsutvalgets og hovedutvalgenes

Detaljer

Møteinnkalling. Hovedutvalg Natur. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Hovedutvalg Natur. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Hovedutvalg Natur Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

Møteinnkalling. Overhalla formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 03.11.2009 Tidspunkt: 13:00. Utvalg:

Møteinnkalling. Overhalla formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 03.11.2009 Tidspunkt: 13:00. Utvalg: Møteinnkalling Utvalg: Overhalla formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 03.11.2009 Tidspunkt: 13:00 Medlemmer som ikke kan møte og har gyldig forfall, melder dette så snart som mulig på

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Klæbu kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 26.03.2015 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Lille sal. 27.04.2006 kl. 18:00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Lille sal. 27.04.2006 kl. 18:00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Lille sal 27.04.2006 kl. 18:00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 22.06.2011 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Møteinnkalling. Inderøy kommune. 7670 Inderøy

Møteinnkalling. Inderøy kommune. 7670 Inderøy Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Inderøyheimen, møterom: Kantina, 3. etg. Dato: 30.11.2009 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210.

Detaljer

Kommunestyrets medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte:

Kommunestyrets medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Verdal kommune Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 23.02.2015 Tid: 18:00 Evt.

Detaljer

Drangedal kommune. Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf. / sms til 970 12 459. Referatsaker. Behandling av utvalgssak

Drangedal kommune. Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf. / sms til 970 12 459. Referatsaker. Behandling av utvalgssak Drangedal kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 15.03.2012 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00151 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf. / sms til 970 12 459 SAKSKART

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Robert Svarva ordfører

Robert Svarva ordfører Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus Dato: 03.03.2010 Tid: 17:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 10-24 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 17.03.2011 Tidspunkt: 14:00 TEMA: Informasjon fra turistkontoret

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til Bodil Helgestad tlf. 64 87 85 48 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 02.04.2014 Tid: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 SPØRSMÅL OM NEDLEGGELSE AV SVATSUM SKOLE

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 SPØRSMÅL OM NEDLEGGELSE AV SVATSUM SKOLE Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 Det innkalles med dette til møte i Kommunestyret. Møtet starter på Aulestad kl. 15.00

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.04.05 Tid: kl. 09.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.04.05 Tid: kl. 09.00 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.04.05 Tid: kl. 09.00 Kl. 09.00-10.00 Orientering fra sykehus innlandet - prosjekt 2020. Eventuelt forfall meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING 1 Kommunestyret

MØTEINNKALLING 1 Kommunestyret Møtetid: 04.05.2015 Kl. 16.30 INVITASJON Kl. 18:00 INNKALLING MØTEINNKALLING 1 t Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.10.2013 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Sakspapirer. Saksliste PS 0016/05 04/03550 KOMMUNALE TOMTER, FASTSETTING AV TOMTEPRISER - FORSLAG TIL SALG AV RESTERENDE TOMTER, TRULSERUD TOMTEFELT

Sakspapirer. Saksliste PS 0016/05 04/03550 KOMMUNALE TOMTER, FASTSETTING AV TOMTEPRISER - FORSLAG TIL SALG AV RESTERENDE TOMTER, TRULSERUD TOMTEFELT Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 09.03.2005 Tid: kl. 0900 Sted: Kommunestyresalen Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 0015/05 05/00542 REFERATSAKER MØTE 09.03.05 PS 0016/05

Detaljer