ROS-ANALYSE. REGULERING AV DELER AV GNR. 82, BNR. 1, STJØRDAL KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ROS-ANALYSE. REGULERING AV DELER AV GNR. 82, BNR. 1, STJØRDAL KOMMUNE"

Transkript

1 ROS-ANALYSE. REGULERING AV DELER AV GNR. 82, BNR. 1, STJØRDAL KOMMUNE INNHOLD 1 Innledning Om ROS-analyser Metodikk Om tiltaket ROS Innledning Risikovurdering Tiltaksvurdering INNLEDNING Husbyåsen Utbyggingsselskap AS ønsker å bygge boliger på et ca 5 daa stort areal på gnr. 82, bnr. 1 i Stjørdal kommune. Området benevnes i denne sammenheng som Eplehagen. Med i reguleringsplanen tas også med adkomstveg langs Storvikavegen fra Havnevegen. Denne ROS-analysen omhandler forhold knyttet til denne reguleringsplanen som er en del av et større område. Mange av punktene vil derfor påvirkes også av andre virksomheter i planområdet. 1.1 Om ROS-analyser Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser) er et verktøy kommunale og private aktører kan benytte for å kartlegge risiko og sårbarhet forbundet med uønskede hendelser. Uønskede hendelser er hendelser som medfører tap av verdier, deriblant menneskers liv og helse, miljø, materielle verdier, funksjoner, samfunnsverdier eller omdømme. ROS-analyser kan utføres både på overordnet nivå, som del av et internkontrollsystem, som en analyse av et spesifikt fagområde eller for et geografisk avgrenset område (Fylkesmannen i Nord- Trøndelag, 2009). Generell fremgangsmåte for utarbeidelse av risikovurderinger i ROS-analyser er blant annet beskrevet i Temaheftet Samfunnssikkerhet i arealplanlegging, utgitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, En utført ROS-analyse kan bl.a. komme til nytte i følgende situasjoner (Fylkesmannen i Troms, 2008): I kommunens ordinære planleggings- og beslutningsprosesser, deriblant budsjettarbeid, arealplanlegging etc. Som grunnlag for utarbeidelse av kommunens kriseplaner For å avklare samarbeids- og koordineringsmuligheter mellom kommunen og andre offentlige instanser Som planleggingsgrunnlag for andre myndigheter eller virksomheter For å dokumentere behov overfor andre offentlige og private aktører I forbindelse med planlegging og utførelse av beredskaps- og katastrofeøvelser 1

2 Som grunnlag for opplæring og kompetanseheving Det er krav i plan- og bygningslovens 4-3 om utarbeidelse av ROS-analyser for alle arealplaner. 1.2 Metodikk Risiko kan i defineres som produktet av sannsynligheten for og konsekvensen av en uønsket hendelse: RISIKO = SANNSYNLIGHET х KONSEKVENS Risikoen forbundet med uønskede hendelser skal så sammenlignes med gitte risikoakseptkriterier for å vurdere om risikoen ved en uønsket hendelse bør reduseres. Risikoen ved en uønsket hendelse kan reduseres ved å iverksette tiltak som reduserer sannsynligheten for og/eller konsekvensen av en uønsket hendelse. 2 OM TILTAKET Området som skal reguleres er en del av gnr 82, bnr 1 Avelsgård som ligger ca 2 km fra Stjørdal sentrum. Arealene rundt planområdet preges av en blanding av flere bruksområder (boligformål, industri og kontor, landbruk og friområder). Storvika Planområdet Stjørdal tettsted Gnr 82, bnr. 1 er en landbrukseiendom med totalt ca 200 daa, av dette ca 25 daa dyrkamark og 130 daa produktiv skogsmark. Planområdet er ca 5 daa, og vil ha adkomst fra Storvikavegen. Denne har avkjørsel fra fylkesveg 34, til området fra E6 og sentrum. 3 ROS-VURDERING 3.1 Innledning I dette kapittelet vurderes sårbarheten ut fra mulige hendelser. De ulike hendelsene blir vurdert ut fra sannsynligheter og konsekvenser for å bedømme risikoaspektet. Hendelsene som blir analysert er basert på befaring i området og gjennom samtaler med personer som representerer oppdragsgiver. I tillegg har vi ved bruk av egen sjekkliste, basert på sjekkliste fra DSB, kommet frem til hvilke punkt vi skal gjøre en risikovurdering av. Punktene som er markert med JA i listen under har vi gått videre med i risikoanalysen. 2

3 Hendelse/Situasjon Aktuelt? Risikovurdering; Hendelse nr /kommentar Natur- og miljøforhold Ras/skred/flom/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan planen/ tiltaket medføre risiko for: 1. Masseras/-skred Ja 1. Fra bakenforliggende åsrygg 2. Snø-/isras Ja 1. Fra bakenforliggende åsrygg 3. Flomras Nedbørsfelt ca 15 daa inklusivt planområdet. 4. Flodbølge 5. Undersjøisk ras deponi 6. Tidevannsflom/stormflo Ja Radongass Ukjent 3. Vær, vindeksponering. Er området: 8. Vindutsatt Sterk storm ca 2 ganger pr år. 9. Nedbørutsatt Årsnedbør ca 1000 mm. Natur- og kulturområder. Medfører planen/tiltaket fare for skade på: 10. Sårbar flora 11. Sårbar fauna, vannlevende organismer 12. Sårbar fauna land 13. Verneområder 14. Vassdragsområder 15. Automatisk fredete kulturminner 16. Kulturminne/-miljø nyere tid Menneskeskapte forhold Strategiske områder og funksjoner. Kan planen/tiltaket få konsekvenser for: 17. Veg Vil bli krav om fortausløsning i Storvikavegen og Havnevegen. 18. Havn, kaianlegg 19. Sjøkabler 20. Sykehus/-hjem, kirke 21. Brann/politi/sivilforsvar Ja Kraftforsyning Ja Vannforsyning naboskap Ja Vannforsyning prosess-/ industrivann 25. Forsvarsområde 26. Tilfluktsrom 27. Område for idrett/lek 3

4 Hendelse/Situasjon Aktuelt? Risikovurdering; Hendelse nr /kommentar 28. Friluftsområde Ja 7. Storvika og en åskam rett nord for planområdet. 29. Vannområde for friluftsliv Forurensningskilder. Berøres planområdet av: 30. Fare for akutt forurensning 31. Permanent forurensning 32. Støv og støy; industri Ja Støv og støy; trafikk Ja 9. Fly, biler, båter 34. Støy; andre kilder 35. Forurenset grunn Området er tidligere dyrkamark 36. Forurensning i sjø/vassdrag 37. Høyspentlinje (stråling) 38. Risikofylt industri mm (kjemikalier/eksplosiver osv) Ja 12. Planområdet ligger utenfor sikkerhetssonen på 90 meter fra gasstankanlegget etablert på Sutterøya (gnr 82, bnr. 15, feste nr. 5) 39. Avfallsbehandling 40. Oljekatastrofeområde Medfører planen/tiltaket: 41. Fare for akutt forurensning 42. Støv fra trafikk Ja 10. Ved biltrafikk til og fra området 43. Støy fra trafikk Ja 10. Ved biltrafikk til og fra området 44. Støy og støv fra andre kilder 45. Forurensning til sjø/vassdrag (overflatevann) 46. Forurensning av dypvann og sjøbunn 47. Fare for uhell ved bruk av kjemikalier, eksplosiver osv Transport. Er det risiko for: Ja 11. Olje/bensin/diesel fra parkerte biler 48. Ulykke med farlig gods Ja 12. I forbindelse med havneanlegget på Sutterøya 49. Vær/føre begrenser tilgjengelighet til området Trafikksikkerhet: 50. Ulykke i av-/påkjørsler Ja Ulykke med gående/syklende Ja Andre ulykkespunkter Andre forhold: 53. Er tiltaket i seg selv et sabotasje-/terrormål? 4

5 Hendelse/Situasjon Aktuelt? Risikovurdering; Hendelse nr /kommentar 54. Er det potensielle sabotasje- /terrormål i nærheten? 55. Regulerte vannmagasiner, med spesiell fare for usikker is, endringer i vannstand 56. Naturlige terrengformasjoner som utgjør spesiell fare (stup etc.) Ja 1. Åskammen nord for planområdet 57. Gruver, sjakter, steintipper Spesielle forhold ved utbygging/gjennomføring 58. Tilrigging, anleggsvirksomhet 59. Trafikk 3.2 Risikovurdering For hver enkelt uønsket hendelse gjennomføres en vurdering av sannsynlighet og vurdering av konsekvens. Deretter fastsettes risiko Sannsynlighet for at en hendelse oppstår deles i 4 grupper og det er tilstrekkelig at ett kriterium er innfridd for et S-nivå: S- NIVÅ KRITERIER S1: Lite sannsynlig A: Hendelsen er ukjent B: Faglig skjønn tilsier at hendelsen ikke helt kan utelukkes C: Trusselvurdering tilsier at hendelsen er lite sannsynlig : Middels sannsynlig A: Tilsvarende anlegg har opplevd at hendelsen har inntruffet de siste 5 år B: Faglig skjønn og føre- var hensyn tilsier at det er riktig å ta høyde for at hendelsen kan oppstå de neste år C:Trusselvurdering tilsier at hendelsen er middels sannsynlig S3: Stor sannsynlighet A: Hendelsen kan forekomme årlig B: Tilsvarende anlegg har opplevd enkeltstående tilfeller, eller at hendelsen nesten har inntruffet C: Faglig skjønn og føre- var hensyn tilsier at hendelsen kan oppstå i løpet av de neste 1 10 år D: Trusselvurdering tilsier at hendelsen har stor sannsynlighet S4: Svært stor sannsynlighet A: Hendelsen vil forekomme oftere enn en gang pr år B: Trusselvurdering tilsier at hendelsen har svært stor sannsynlighet Konsekvensene vurderes ut fra tre ulike aspekt: konsekvens for mennesker, konsekvens for miljø og konsekvens for materielle verdi: K- NIVÅ KRITERIER K1: Liten konsekvens A: Mennesker: Ingen personskader B: Miljø: Ingen miljøskader C: Materielle verdier: Omdømme ikke truet. Systembrudd er uvesentlig 5

6 K2: Middels konsekvens A: Mennesker: Få og små personskader B: Miljø: Mindre miljøskader C: Materielle verdier: Omdømme truet. Systembrudd kan føre til skade dersom reservesystem ikke finnes K3: Stor konsekvens A: Mennesker: Få men alvorlige personskader B: Miljø: Omfattende skader på miljøet C: Materielle verdier: Omdømme kortvarig tapt. System settes ut av drift over lengre tid. Alvorlig skade på eiendom K4: Svært stor konsekvens A: Mennesker: Mange og alvorlige personskader. Død B: Miljø: Svært alvorlige og langvarige skader på miljøet C: Materielle verdier: Omdømme langvarig tapt. System settes varig ut av drift. Uopprettelig skade på eiendom Risiko er definert som produktet av sannsynlighet og konsekvens og fremstilles som vist i figuren under: SANNSYNLIGHET KONSEKVENS K1 Liten K2 Middels K3 Stor K4 Svært stor S4 Svært stor Gul Rød Rød Rød S3 Stor Grønn Gul Rød Rød Middels Grønn Grønn Gul Rød S1 Liten Grønn Grønn Grønn Gul Hendelser i røde felt: Tiltak er nødvendig Hendelser i gule felt: Tiltak vurderes ut fra kostnad i forhold til nytte Hendelser i grønne felt: Rimelige tiltak gjennomføres HENDELSE S-NIVÅ K-NIVÅ RISIKO Kommentarer/tiltak 1. Ras/skred/andre naturforhold K4 Terrengformasjonen nord for planområdet kan føre til ras på personer og bebyggelse. I henhold til skrednett.no er det ikke skredfare i området. Forholdene må avklarest i en egen geologisk uttalelse. Det er ikke tidligere registrert sensitiv og kvikk leire i området. Det henvises til egen ingeniørgeologisk vurdering, datert , fra Multiconsult AS og geoteknisk uttalelse, datert xxxx, fra Multiconsult, m.h.t. disse forholdene. 2. Tidevann/stormflo K2 NVE har utarbeidet flomsonekart som viser sannsynligheten for en 200-års flom. I planområdets grense mot bussholdeplassen vil det kunne oppstå stormflo. Bebyggelsen bør ligge over 3 meter over normalvannstand. 3. Radongass? K4 Forholdet er ikke undersøkt. Det må vurderes planbestemmelser som fører til at forholdet avklares i forbindelse med melding om tiltak. 4. Brann/politi/sivilforsvar K4 Branntekniske løsninger må vurderes i forbindelse med melding om byggetiltak. Sikkerheten ved brann er ivaretatt gjennom dagens brannordning i Stjørdal kommune. 6

7 HENDELSE S-NIVÅ K-NIVÅ RISIKO Kommentarer/tiltak 5. Kraftforsyning S3 K2 NTE har meddelt at det er for lite kapasitet på nettet og det må regulere inn høgspenningstrasé og tomt for nettstasjon. 6. Vannforsyning, trykktap S1 K3 Vannledning 110 mm langs Havnevegen. 7. Forringelse av området for bruk til friluftsliv (estetisk og praktisk) K2 8. Støy og støv fra annen industri 9. Støy og støv fra trafikk (ikke egen virksomhet) S4 K3 10. Støv og støy fra trafikk (egen trafikk) S1 K2 K3 En bør gjøre bevisste valg av materialbruk og fargebruk på anlegget. Fortsatt tilgang for allmennheten til Storvika og grøntstrukturen er et viktig moment når infrastruktur skal planlegges i området. Industrien i området vil kunne avgi noe støy og generere noe støv. Eventuelle tiltak må iverksettes innenfor den enkelte bedrift. Aktiviteter knyttet til flyhavn, industri, småbåtanlegg og havneanlegg vil generere økt trafikk. Området vil derfor kunne få økt støybelastning fra denne trafikken og mest sannsynlig også økt støvbelastning. Asfaltering av veg vil være et tiltak for å redusere støvulemper fra biltrafikk på Havnevegen og Storvikavegen. Det må gjennomføres bygningstekniske tiltak for å redusere støy i oppholdsrom og uteoppholdsarealer. Etablering av ca 30 leiligheter vil ikke generere så mye biltrafikk at det vil gi vesentlig støy og støv i området. Forventet økning i ÅDT er ca Forurensning til sjø/vassdrag K2 Det vil kunne forekomme utslipp av olje, bensin eller diesel fra kjøretøy som står i garasje. 12. Ulykke med farlig gods/eksplosjon gassanlegg 13. Trafikkulykke K4 K4 Det transporteres ulike kjemikalier i forbindelse med gassanlegget og aktivitet i havneområdet på Sutterøya. I tillegg kan det oppstå ulykkeshendelser i gassanlegget med mulig konsekvens utover fastsatt sikringsfelt. Jmf. opplysninger fra DSB i brev datert vil en storulykke kunne i verste tilfelle kunne ramme et område på inntil ca 1200 meter rundt anlegget.føre-var hensyn tilsier at en bør ta høgde for at hendelsen kan oppstå i løpet av de neste 50 år. Det vil alltid være en viss sannsynlighet for at en trafikkulykke kan inntreffe. Konsekvensene ved en ulykke kan bli store. Etablering av fortau og andre trafikksikkerhetstiltak vil minske sannsynligheten for at ulykker skjer. Oppsummert får vi da denne tabellen: SANNSYNLIGHET KONSEKVENS K1 Liten K2 Middels K3 Stor K4 Svært stor S4 Svært stor 9 S3 Stor 5 Middels 2, 7, , 3, 4, 12, 13 S1 Liten

8 3.3 Tiltaksvurdering På bakgrunn av analysen følger en oppsummering av hvilke tiltak som bør utføres. Hendelse Beskrivelse/tiltak 1. Ras/skred/andre naturforhold Forholdene er avklart gjennom en geoteknisk og geologisk vurdering. Det henvises til disse over aktuelle tiltak for å kunne sikre bebyggelse og området på en forsvarlig måte. Det gis krav i planbestemmelsene om avbøtende tiltak. 3. Radongass Nye bygninger som føres opp i Norge bør ha så låge radonnivåer som praktisk mulig og radonforebyggende tiltak ved nybygging anbefales. De viktigste radonreduserende tiltaksløsningene mot radon fra byggegrunnen i nybygg kan deles inn i tre kategorier: tetting, trykksenking av byggegrunnen og ventilasjon. I de fleste tilfeller er det mulig å forebygge høge radonkonsentrasjoner i bygninger ved å konstruere bygningen med: radonsperre og gasstett konstruksjon mot byggegrunnen (inkludert tette rørgjennomføringer i gulv og vegger) aktiv eller passiv trykksenking av grunnen under bygget balansert ventilasjonssystem 4. Brann/politi/ sivilforsvar 9. Støy og støv fra trafikk (ikke egen virksomhet) 12. Ulykke med farlig gods/ gassanlgg Branntekniske løsninger må vurderes i forbindelse med melding om byggetiltak. For øvrig ivaretas brannvernsikkerheten gjennom dagens brannvernordning. Gjennomføre støyvurderinger knyttet til aktiviteter knyttet til flyhavn, industri, småbåtanlegg og havneanlegg. Innlemme avbøtende tiltak i reguleringsplanen. Det må gjennomføres bygningstekniske tiltak for å redusere støy i oppholdsrom. Asfaltering av veg vil være et tiltak for å redusere støvulemper fra biltrafikk på Havnevegen og Storvikavegen. Eventuelt farlig gods forventes transportert på Havnevegen, som ligger utenfor planområdet. I tillegg kan det oppstå ulykkeshendelser i gassanlegget med mulig konsekvens utover fastsatt sikringsfelt. For øvrig henvises til kommunale planer for å håndtere en slik situasjon bla annet gjennom utarbeiding av rutiner knyttet til varsling og evakuering dersom det skulle oppstå ulykkessituasjoner. 13. Trafikkulykke Det må vises et sammenhengende fortau / gang- og sykkelvegløsninger fra E6. Planområdet må utformes slik at transporten inne på området kan begrenses til et minimum. Det er aktuelt med parkeringskjellere. 8

9 5. Kraftforsyning NTE har meddelt at det er for lite kapasitet på nettet og det må regulere inn høgspenningstrasé og tomt for nettstasjon. 8. Støy/støv fra annen industri Dette punktet ligger utfor rammene for dette prosjektet og må håndteres av de virksomhetene det gjelder. 2. Tidevann/stormflo NVE har utarbeidet flomsonekart som viser sannsynligheten for en 200-års flom. I de lågtliggende områdene i planområdets grense mot bussholdeplassen vil det kunne oppstå stormflo. Bebyggelsen bør ligge over 3 meter over normalvannstand. Vise hensynssone i plankartet. 6. Vannforsyning, trykktap 7. Forringelse av området for bruk til friluftsliv 10. Støv og støy fra egen trafikk 11. Forurensning til sjø/vassdrag Det er antatt i trykktap ikke vil bli et problem. Vi foreslår derfor ikke noen tiltak for dette punktet Infrastruktur bør planlegges slik at allmennheten fortsatt skal ha tilgang til omkringliggende friluftsområder. Selve anlegget bør utformes og bygges slik at det ikke blir til sjenanse estetisk sett. Det er antatt dette ikke vil bli et problem. Det foreslås derfor ikke egne tiltak for dette punktet, men for å redusere eventuelle støvproblem, bør det utføres regelmessig ettersyn av vegen, spyle vegen dersom partikler på vegen genererer støvplager og vurdere redusert hastighet Det vil kunne forekomme utslipp av olje, bensin eller diesel fra kjøretøy som står i garasje. Vurdere oppsamlingsanlegg i forbindelse med byggemelding. 9

Krogstad Miljøpark AS Risiko- og sårbarhetsanalyse for reguleringsplan Krogstad Miljøpark

Krogstad Miljøpark AS Risiko- og sårbarhetsanalyse for reguleringsplan Krogstad Miljøpark Risiko- og sårbarhetsanalyse for reguleringsplan Krogstad Miljøpark Utgave: 1 Dato: 2009-08-06 Risiko- og sårbarhetsanalyse for reguleringsplan Krogstad Miljøpark 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn:

Detaljer

ROS-ANALYSE DETALJREGULERI NG KJØPMANNSGATA 7

ROS-ANALYSE DETALJREGULERI NG KJØPMANNSGATA 7 ROS-ANALYSE DETALJREGULERI NG KJØPMANNSGATA 7 Trondheim, 10.07.2013/ Rev.22.10.2013 Jann Fossum 1 OMRÅDET OG TILTAKET Kort beskrivelse av området og tiltaket Planen er utarbeidet av Solem Arkitektur AS

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Støodden. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)

Detaljreguleringsplan for Støodden. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) MULTICONSULT Rapport Oppdrag: Emne: ROS-analyse for Støodden Risiko og sårbarhet Rapport: Oppdragsgiver: STØODDEN UTVIKLING AS Dato: 1.7.2013 Oppdrag / Rapportnr.

Detaljer

DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE LUNNER KOMMUNE DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 17.3.2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE... 4 3. ANALYSE...

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 04.01.2013

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 04.01.2013 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 04.01.2013 "Detaljregulering av Leiren utvidelse av barnehage BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planområdet er på ca 9,3 daa og ligger i Østfold i Halden kommune, vest for

Detaljer

E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg

E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) R A P P O R T Ressursavdelingen Høringsutgave Region midt Trondheim kontorsted Plan- og prosjekteringsseksjonen Dato: 2011-09-16

Detaljer

Quatro Invest AS / LPO Arkitekter. ROS-analyse reguleringsplan Hvitstenveien 280. Utgave: 03 Dato: 2010-06-24

Quatro Invest AS / LPO Arkitekter. ROS-analyse reguleringsplan Hvitstenveien 280. Utgave: 03 Dato: 2010-06-24 ROS-analyse reguleringsplan Hvitstenveien 280 Utgave: 03 Dato: 2010-06-24 ROS-analyse reguleringsplan Hvitstenveien 280 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: ROS-analyse reguleringsplan Hvitstenveien

Detaljer

Oppstart detaljregulering for sydlig del av Tunvegen borettslag

Oppstart detaljregulering for sydlig del av Tunvegen borettslag Solem Arkitektur AS Erling Skakkes gt 49 b, 7012 Trondheim Tel 73 53 70 70 Faks 73 53 70 80 Epost: post@solemarkitektur.no www.solemarkitektur.no NO 942 024 290 MVA Grunneiere/naboer/høringsparter. Deres

Detaljer

OMREGULERING AV TEVLINGVEIEN 4C. Vedlegg 5 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

OMREGULERING AV TEVLINGVEIEN 4C. Vedlegg 5 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE OMREGULERING AV TEVLINGVEIEN 4C Vedlegg 5 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Emne: Omregulering av Tevlingveien 4C. Risiko og Sårbarhetsanalyse. Kommentar: Forfatter: Prosjektnr: Asplan Viak: Jan Martin Ståvi

Detaljer

Oppdrag: Heggvollan masseuttak kommune: Oppdal

Oppdrag: Heggvollan masseuttak kommune: Oppdal 1 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Oppdrag: Heggvollan masseuttak kommune: Oppdal Dato: 11.03. 2015 Man har i utgangspunktet brukt denne oversikten for å danne seg et bilde av hvilke risiko- og sårbarhetsfaktorer

Detaljer

Oslo Lufthavn AS Områderegulering for Oslo lufthavn, Gardermoen Risiko- og sårbarhetsanalyse. Utgave: endelig Dato: 2011-05-13

Oslo Lufthavn AS Områderegulering for Oslo lufthavn, Gardermoen Risiko- og sårbarhetsanalyse. Utgave: endelig Dato: 2011-05-13 Områderegulering for Oslo lufthavn, Gardermoen Risiko- og sårbarhetsanalyse Utgave: endelig Dato: 2011-05-13 Områderegulering for Oslo lufthavn, Gardermoen Risiko- og sårbarhetsanalyse 2 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

ROS-ANALYSE LAKSEVÅG, GNR. 124, BNR. 402 M. FL. LODDEFJORD. VESTRE VADMYRA 2D LYNGFARET BARNEHAGER

ROS-ANALYSE LAKSEVÅG, GNR. 124, BNR. 402 M. FL. LODDEFJORD. VESTRE VADMYRA 2D LYNGFARET BARNEHAGER Oppdragsgiver Bergen kommune, Byrådsavd. for finans, eiendom og eierskap, Etat for utbygging Rapporttype ROS-analyse 2013-09-04 ROS-ANALYSE LAKSEVÅG, GNR. 124, BNR. 402 M. FL. LODDEFJORD. VESTRE VADMYRA

Detaljer

531194 Bussholdeplass m.m. ved Sletten bybanestopp

531194 Bussholdeplass m.m. ved Sletten bybanestopp Oppdragsgiver: Oppdrag: Statens vegvesen 531194 Bussholdeplass m.m. ved Sletten bybanestopp Del: Dato: 2013-04-26 Skrevet av: Kvalitetskontroll: Kjersti Møllerup Subba Christian Frønsdal ROS-ANALYSE INNHOLD

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 42 Eidsvoll plass/ Gjøvik barnehage Metode og forutsetninger Iht. plan- og bygningsloven 4-3 skal risiko- og sårbarhetsanalyse alltid gjennomføres

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Rendalen kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for Renåtangen hyttefelt Oppdragsgiver: Renåtangen hyttefelt SA Rapportnavn: ROS-analyse - Reguleringsplan for Renåtangen hyttefelt Dato: 26.2.2015

Detaljer

Sjøkanten Senter Skoleveien i Harstad kommune. ROS-analyse Planid. PID 525. Risiko- og sårbarhetsanalyse DETALJREGULERINGSPLAN.

Sjøkanten Senter Skoleveien i Harstad kommune. ROS-analyse Planid. PID 525. Risiko- og sårbarhetsanalyse DETALJREGULERINGSPLAN. Planid. PID 525 ROS-ANALYSE Risiko- og sårbarhetsanalyse DETALJREGULERINGSPLAN for SJØKANTEN SENTER - SKOLEVEIEN M.M. oktober 2013 2 Oppdragsgivere: Verkstedveien Eiendom AS, v/ Kåre Dale, Coop Nord BA,

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN STOKKE KOMMUNE FOR STOKKE SENTRUM ROS-ANALYSE ILL. Areal+, p. 2307, ew, pmo

OMRÅDEREGULERINGSPLAN STOKKE KOMMUNE FOR STOKKE SENTRUM ROS-ANALYSE ILL. Areal+, p. 2307, ew, pmo Stokke sentrum, områdereguleringsplan i Stokke kommune. ROS-analyse Planid. 1145 OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR STOKKE SENTRUM STOKKE KOMMUNE ROS-ANALYSE ILL. Areal+, p. 2307, ew, pmo Stokke sentrum, områdereguleringsplan

Detaljer

ROS-ANALYSE I AREMARK KOMMUNE FOR TORGETMOSEN-STRØMSMOSEN TORVUTTAK. Areal+, p. 12015, pmo

ROS-ANALYSE I AREMARK KOMMUNE FOR TORGETMOSEN-STRØMSMOSEN TORVUTTAK. Areal+, p. 12015, pmo TORGETMOSEN - STRØMSMOSEN torvuttak i Aremark kommune. ROS-analyse ROS-ANALYSE FOR TORGETMOSEN-STRØMSMOSEN TORVUTTAK I AREMARK KOMMUNE Areal+, p. 12015, pmo 2 Oppdragsgiver: DEGERNES TORVSTRØFABRIKK AS,

Detaljer

Detaljregulering for del av Andebu sentrum, Sentrumsjordet

Detaljregulering for del av Andebu sentrum, Sentrumsjordet ANDEBU KOMMUNE Detaljregulering for del av Andebu sentrum, Sentrumsjordet ROS-analyse ROS-analyse Iht. plan- og bygningsloven 4-3 skal risiko- og sårbarhetsanalyse alltid gjennomføres ved utarbeidelse

Detaljer

NOTAT 1. BAKGRUNN. Planavgrensning sentrumsplan. Asplan Viak AS - Kjørboveien 12 - Postboks 24-1300 Sandvika - Tlf 67525200 - Faks 67525299

NOTAT 1. BAKGRUNN. Planavgrensning sentrumsplan. Asplan Viak AS - Kjørboveien 12 - Postboks 24-1300 Sandvika - Tlf 67525200 - Faks 67525299 Oppdragsgiver: Oppdrag: Malvik kommune ROS-analyse for Planid 201205 Områderegulering for Hommelvik sentrum Dato: 2015-01-28 Skrevet av: Ingrid B. Sæther Kvalitetskontroll: Lisbet Haug, Bernt Olav Hilmo,

Detaljer

ENKEL RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

ENKEL RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Oppdragsgiver Møreaksen AS Rapporttype ROS-analyse 2012-02-15 KDP E39 VESTNES - MOLDE ENKEL RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE ENKEL RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE 3 (12) KDP E39 VESTNES - MOLDE ENKEL RISIKO OG

Detaljer

ROS-ANALYSE. Reguleringsplan for Landmovegen, Dokka. Oppdragsgiver: Nordre Land kommune v/teknisk Drift og Eiendom

ROS-ANALYSE. Reguleringsplan for Landmovegen, Dokka. Oppdragsgiver: Nordre Land kommune v/teknisk Drift og Eiendom ROS-ANALYSE Reguleringsplan for Landmovegen, Dokka Oppdragsgiver: Nordre Land kommune v/teknisk Drift og Eiendom Rapportnavn: Risiko- og sårbarhetsanalyse, Reguleringsplan for Landmovegen, Dokka Oppdragsbeskrivelse:

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3 JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3 1 Oppdragsgiver Rom eiendom AS Rapporttype ROS-analyse 07.03.14 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3 NASJONAL PLAN ID: 01061103 2 Oppdragsnr.: 1350000053 Oppdragsnavn:

Detaljer

Formålet med reguleringsplanen er å detaljregulere for spredt og konsentrert småhusbebyggelse i tråd med formål i kommuneplanen.

Formålet med reguleringsplanen er å detaljregulere for spredt og konsentrert småhusbebyggelse i tråd med formål i kommuneplanen. 1. Bakgrunn og nøkkelopplysninger Risiko og sårbarhetsanalyse for Strandlia vest er utarbeidet i henhold til plan og bygningslovens 4 3. Analysen skal vise alle risiko og sårbarhetsforhold som har betydning

Detaljer

Prosjektnr.: 859.11b. Områderegulering for Engelsrudhagen Nannestad kommune

Prosjektnr.: 859.11b. Områderegulering for Engelsrudhagen Nannestad kommune Prosjektnr.: 859.b Områderegulering for Engelsrudhagen Nannestad kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 07.0.203, revidert 23.0.203 Risiko- og sårbarhetsanalyse, områdereguleringfor Engelsrudhagen

Detaljer

Vedlegg 9. Vurdering av samfunnssikkerhet og beredskapshensyn. Forord

Vedlegg 9. Vurdering av samfunnssikkerhet og beredskapshensyn. Forord Vurdering av samfunnssikkerhet og beredskapshensyn Forord Block Watne skal utarbeide en detaljplan, for et område øst for Klæbu sentrum. Arbeidet ble igangsatt juni 2010. Området ligger inne som et framtidig

Detaljer

ÅS KOMMUNE ROS- ANALYSE GANG- OG SYKKELVEI R-277 10.03.2015

ÅS KOMMUNE ROS- ANALYSE GANG- OG SYKKELVEI R-277 10.03.2015 1 ÅS KOMMUNE ROS- ANALYSE GANG- OG SYKKELVEI FRA MELBYKRYSSET TIL EGGET R-277 10.03.2015 Innhold 1. ROS - ANALYSE... 2 Innledning... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Hjemmel... 2 1.3 Beskrivelse av analyseobjektet...

Detaljer

Prosjektnr.: 1066.13a

Prosjektnr.: 1066.13a Prosjektnr.: 1066.13a Endring reguleringsplan for Furuset senter, Dal (Folkeparken) Eidsvoll kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 02.04.2014 1 Innhold 1. Bakgrunn og nøkkelopplysninger... 2 2. Metode...

Detaljer

VEDLEGGSFORSIDE Reguleringsplan Mølnholtet

VEDLEGGSFORSIDE Reguleringsplan Mølnholtet VEDLEGGSFORSIDE Reguleringsplan Mølnholtet 1. Forslag til planbestemmelser Side 1 2. Plankart A1 Side 3 3. Tekniske vegtegninger A1 Side 4 a. B02 Oversiktstegning Side 4 b. C01 Plan og profil. Profilnummer

Detaljer

ROS-ANALYSE GULLIKSBAKKEN 11 OG 13, DETALJREGULERING. 2014.09.15

ROS-ANALYSE GULLIKSBAKKEN 11 OG 13, DETALJREGULERING. 2014.09.15 ROS-ANALYSE GULLIKSBAKKEN 11 OG 13, DETALJREGULERING. 2014.09.15 BAKGRUNN I henhold til LOV 2008-06-27 nr 71 (Plan- og bygningsloven) 3-1 h og 4-3 skal det utarbeides risikoog sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)

Detaljer