Forslag til reguleringsplan for Kjosen boligfelt, Brøstadbotn. Dyrøy kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forslag til reguleringsplan for Kjosen boligfelt, Brøstadbotn. Dyrøy kommune"

Transkript

1 Forslag til reguleringsplan for Kjosen boligfelt, Brøstadbotn Dyrøy kommune 12. juni 2009

2 1. INNLEDNING Forslagstiller Eiendoms - og eierforhold Planlegger- opplysninger om kompetanse/godkjenning Hensikten med planen Gjeldende reguleringsplan, overordnede planer og ev. andre juridiske forhold 4 2. PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD Beliggenhet og størrelse Områdets bruk, innhold og forhold til omgivelsene Bebyggelsens struktur, kvalitet og verneverdig bebyggelse Barnehage, skole, forretninger Topografi og vegetasjon Klimavern Støy - veitrafikk, fly og andre støykilder Adkomstforhold og veier/gater innen planområdet Grunnforhold Vann, avløp etc Risiko- og sårbarhet 7 3. PLANPROSESSEN Deltakere i planprosessen Kunngjøring av igangsatt planarbeid Innspill til planarbeidet / merknader til plan 7 4. PLANFORSLAGET Avgrensning av planområdet Reguleringsformålene i planen, kort beskrivelse av hvert formål Arealoppgave Byggeområder Landbruksområder Offentlige trafikkområder 11 2

3 4.7 Fareområder Spesialområde Fellesområder Utnyttelsesgrad, struktur og høyder Demografiske forhold 12 Vedlegg 1: Oversiktskart Vedlegg 2: Plankart (forslag) Vedlegg 3: Reguleringsbestemmelser (forslag) Vedlegg 4: Kunngjøringsannonse, varsel om oppstart Vedlegg 5: Varslingsbrev m/adresser og kartskisse Vedlegg 6: Kommunedelplan for Brøstad/Finnland plan.ident.nr av Vedlegg 7: Reguleringsplan for industri og boligfelt, Brøstad 11/5 av juni 1983 Vedlegg 8: Sikkerhets- og sårbarhetsvurdering Vedlegg 9: Innspill til planstart Vedlegg 9.1: Innspill fra Reindriftsforvaltningen Troms Vedlegg 9.2: Innspill fra Statens vegvesen Vedlegg 9.3: Innspill fra Troms Kraft Nett AS Vedlegg 9.4: Innspill fra Fylkesmannen i Troms Vedlegg 9.5: Innspill fra Sametinget Vedlegg 9.6: Innspill fra NVE Vedlegg 9.7: Innspill fra Kystverket 3

4 1. INNLEDNING 1.1 Forslagstiller Forslagstiller er Dyrøy kommune. Planforslaget fremmes etter plan- og bygningsloven (Pbl.) 27-1: Utarbeiding av reguleringsplan. 1.2 Eiendoms - og eierforhold Eiendommene som omfattes av reguleringen er gnr/bnr 11/130 som eies av Else Margot L. Andreassen, 11/218 som eies av Hogne Sæbbe, 11/219 som eies av Gunnlaug Dalgård og Frode Jørgensen, del av 11/30 som eies av Gunder Dalgård samt del av 11/157 som eies av Dyrøy kommune. 1.3 Planlegger- opplysninger om kompetanse/godkjenning Sivilarkitekt Kjersti Olsen Solberg AS har utarbeidet planforslaget på vegne av PlanEvo AS for Dyrøy kommune. Kontaktpersoner i Dyrøy kommune har vært avdelingsingeniør Inge Bones og enhetsleder teknisk Geir Benn Fjellberg. Kontaktperson hos PlanEvo AS har vært sivilingeniør Bård Arne Hammarstøm. Oppdragsansvarlig hos Sivilarkitekt Kjersti Olsen Solberg AS har vært sivilarkitekt MNAL Kjersti Olsen Solberg. 1.4 Hensikten med planen Dyrøy kommune arbeider aktivt med rekruttering av innbyggere til kommunen. Å kunne tilby attraktive boligtomter er ett av virkemidlene i dette arbeidet. Formål med reguleringsplanen er å legge tilrette for et nytt og attraktivt boligfelt med sentral plassering i forhold til sentrumsfunksjonene i Brøstadbotn. Dette søkes løst i dette planforslaget ved å opprette Kjosen boligfelt som en naturlig fortsettelse av eksisterende Brøstad boligfelt. Innenfor planområdet er det tidligere foretatt fradeling av to tomter til boligformål fra landbrukseiendom gnr/bnr 11/ Gjeldende reguleringsplan, overordnede planer og ev. andre juridiske forhold Området er i kommuneplanens arealdel for Brøstad/Finnland plan.ident.nr revidert avsatt til LNF-område samt byggeområde for bolig. Eksisterende vei innenfor planområdet er i reguleringsplan for industri og boligfelt Brøstad 11/5 av juni regulert som offentlig trafikkområde, jordbruksvei(?). Nytt planforslag innebærer endring av standard for regulert vei samt at del av avsatt LNF-område reguleres til byggeområde for frittstående boliger med tilhørende anlegg, landbruksområder, offentlig trafikkområde, fareområde høyspent, spesialområde - klimavernsone og fellesområder felles lekeplass for barn. Planforslaget er delvis i strid med arealdelen i gjeldende kommuneplan for område avsatt til LNF-område. Kommunedelplanen har ikke vært revidert siden Som tiltakshaver for planarbeidet er det Dyrøy kommune selv som vurderer endringen av arealformålet som strategisk riktig i forhold til kommunens utvikling i framtida. LNF-området ønskes i noe omfang å vike for en fortsettelse/utvidelse av eksisterende boligområde med bakgrunn i samfunnsmessige interesser. 4

5 2. PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD 2.1 Beliggenhet og størrelse Planområdet ligger like sør for Brøstadbotn sentrum i avstand ca 900 meter i luftlinje. Størrelsen på området er 55,42 daa. 2.2 Områdets bruk, innhold og forhold til omgivelsene Området har en flott beliggenhet med utsikt til landskapet rundt med fjord og fjell og med solgang fra tidlig morgen til sein kveld. Planområdet inneholder tre tomter med frittstående boliger med garasjer og tilhørende adkomstvei. Adkomstveien til gnr/bnr 11/218 og 11/219 framstår i dag som en gruset skogsvei. Gnr/bnr 11/130 har adkomst fra offentlig vei i Brøstad boligfelt. For øvrig består planområdet av landbruksareal. Landbruksarealet fordeler seg på utmark med furuskog og lauvskog på morenegrunn, myrområder samt innmark som leies ut til forhøsting. Innmarka har vært utleid til forhøsting siden gårdsdrifta på eiendommen opphørte for 15 år siden i Planområdet har kort vei til Brøstadbotn sentrum og ligger som en forlengelse mot nordøst av boligfeltet Brøstad. I sektoren nordvest til øst grenser planområdet til LNF-område i henhold til gjeldende kommunedelplan. I sør grenser planområde til byggeområde for bolig avsatt i gjeldende kommunedelplan. To nettstasjonkiosker ligger plassert i Brøstad Boligfelt med umiddelbar nærhet til planområdet, samt en ny innenfor planområdet. Krav til sikkerhetsavstander er overholdt. Den nordlige spissen av moreneryggen brukes en god del som turmål for skolebarn om vinteren. Bakkene mot vest brukes til ski- og akebakker. 2.3 Bebyggelsens struktur, kvalitet og verneverdig bebyggelse Eksisterende boligbebyggelse i planområdet er av god kvalitet og utført som tradisjonelle trehus med utvendig bordkledning på vegg og mørk grå taktekking av plater og papp. Boligene langs toppen av brinken er oppført i 1993 og Boligene er oppført i én og to etasjer med henholdsvis valmet tak og saltak, der hovedretning er nordøst-sørvest. I byggeområde B6 på eiendom gnr/bnr 11/130 er det oppført bolig med valmet tak. Det er ikke bygg innenfor planområdet med status som vernet eller bevaringsverdig. Det kjennes ikke til funn av andre kulturminner/fortidsminner. Dyrøy kommune har ingen registreringer for planområdet og grunneier for hovedbruket har heller ikke påvist funn ved arbeid i marka. 2.4 Barnehage, skole, forretninger Det ligger både barnehage, barne- og ungdomskole, sykehjem, kommuneadministrasjon, dagligvareforretning og andre forretninger i sentrum av Brøstadbotn. I luftlinje vil det være ca 600 meter til skole og 900 meter til andre sentrumsfunksjoner. I forbindelse med Elvetun skole er det både idrettshall, svømmebasseng og kultursal. 2.5 Topografi og vegetasjon Klimavern Planområdet ligger på en gammel morenerygg med elvebrinken mot Brøstadelva i sektoren nord til øst og gammel standlinje mot fjorden i sektoren nord til vest. Området har derfor både tilnærmet flate partier og en forholdsvis bratt skrånende del. 5

6 Innmarksdelen av landbrukseiendommen 11/30 er oppdyrket med gressmark til forhøsting. Utmarksdelen er bevokst med furuskog og lauvskog og bunnvegetasjon av lyng. En del av utmarka i planområdets sørlige halvdel er myr. Myra er ikke dyp. Fra før 2. verdenskrig og tidligere har det vært hentet ut torv i torvsteg her. Eksisterende vegetasjon i planområdet og planområdets grenser er viktig å verne om av flere grunner. Som klimavern bidrar vegetasjonen i dag til at området regnes som et av de mest vindstille områdene i Brøstadbotn. Fremherskende vindretninger i området er vind fra sørvest og en lei vind fra øst/sørøst. Vinden er framtredende både like sør og nord for planområdet. Bevaring av vegetasjon vil også være viktig i forhold til massestabilitet i moreneryggens skråninger ved binding av masser og opptak av fukt i grunnen. Generelt gjelder det at naturterreng bør bevares i størst mulig grad. Dette med bakgrunn både i geotekniske, klimamessige og estetiske forhold. Sjeldne eller fredede vekster er ikke kjent innenfor planområdet. 2.6 Støy - veitrafikk, fly og andre støykilder På grunn av beliggenhet vil trafikkstøy ikke være noe tema for dette planområdet. 2.7 Adkomstforhold og veier/gater innen planområdet Området har i dag adkomst fra Stormyrveien i Brøstad boligfelt som igjen har adkomst fra RV 852. Krysset Stormyrveien/RV 852 er regulert i reguleringsplan for industri og boligfelt Brøstad 11/5. Siktlinjer til RV 852 er dimensjonert (ref. plankart) med L1 = 96 meter mot øst for trafikk fra venstre som svarer til krav til hovedveg i spredt bebyggelse H1 med dimensjonerende fart 60 km/t i henhold til normal 017 fra Statens Vegvesen. Mot vest og trafikk fra høyre er siktlinje 140 meter og dermed utvidet i forhold til normalen. Det bemerkes at kryss fra RV til Stormyrveien per i dag er kryss med ordinær vikeplikt. Dette oppfattes ikke logisk for trafikkanter på RV 852. Ved økt belastning på krysset stilles det derfor spørsmål ved om status bør vurderes på RV 852 slik at denne blir klassifisert som forkjørsvei. Krysset Stormyrveien/adkomstvei til planområdet, er tatt med i planområdet. Nærhet til riksveikrysset samt begrensning i forhold til eksisterende boligtomt gnr/bnr 11/200 er utfordrende for tilknytningen. Krysset er tilpasset så godt som mulig ut fra normal 017 uten å gripe mer enn nødvendig inn i denne eiendommen. Eksisterende vei innenfor planområdet er i reguleringsplan for industri og boligfelt Brøstad regulert som offentlig trafikkområde, jordbruksvei(?). Veien framstår i dag som en skogsvei. Det er busstopp ved krysset mellom RV852 og Stormyrveien. 2.8 Grunnforhold Planområdet ligger på en gammel morenerygg med elvebrinken mot Brøstadelva i sektoren nord til øst og gammel standlinje mot fjorden i sektoren nord til vest. Eksisterende boliger langs toppen av moreneryggen er bygget uten kjeller. Etter opplysning fra grunneier på hovedbruket er det her rene morenemasser ned til fundamentsdybde. I myrlendt område i områdets sørvestre del har det tidligere vært torvsteg. Myra skal ikke være dyp og med fast grunn under. Det kan være noe leire i området og det er funnet leire med skjell i. I byggeområde B6 på eiendom gnr/bnr 11/130 er det funnet kvitsand (skjellsand). Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er kjent med at det i området i og omkring Brøstadbotn kan være ustabile grunnforhold. I nærliggende område på andre sida av Brøstadelva, Elvetun, er det utført tiltak på grunn av ustabile grunnforhold. NVE mener det må foretas en grunnundersøkelse før reguleringsplanen kan endelig godkjennes. Det vises til innspill til planstart fra NVE, vedlegg

7 Radongass fra grunnen er i kart med tolkningsdata over naturlig radioaktiv stråling for Troms, innenfor planområdet registrert med gult område, dvs. vanlig stråling. Kartet er utarbeidet av NGU, Norges Geologiske Undersøkelse. Kontakt med NGU v/oddleiv Olesen og Statens Strålevern v/maria Larson viser at det ikke finnes mer detaljerte registreringer eller målinger for planområdet med nærområde. Det anbefales likevel på generelt grunnlag at radonsperre uansett benyttes ved nybygg i dag som forebyggende tiltak. Fyllinger eller deponi av avfall innenfor planområdet er ikke kjent av kommunen eller grunneier. For enden av skogsveien i nord er det deponert noe trevirke og kvist etter rydding av skog ved oppføring av to eksisterende boliger. 2.9 Vann, avløp etc. Planområdet har tilknytningsmuligheter til nødvendig infrastruktur i grunnen. Området kan tilknyttes kommunalt vann- og avløpsnett som ligger i Brøstad boligfelt. Her går det en 6 vannledning som av Dyrøy kommune regnes å ha kapasitet for Kjosen boligfelt, inkludert brannvann. Nytt uttak for brannvann planlegges plassert sentralt i planområdet. Spillvann/overvann tenkes håndtert av lukket, separat system. To nettstasjonkiosker ligger plassert i Brøstad Boligfelt med umiddelbar nærhet til planområdet, samt en ny innenfor planområdet. Krav til sikkerhetsavstander er overholdt Risiko- og sårbarhet En enkel risiko- og sårbarhetsvurdering i form av gjennomgang av sjekkliste utarbeidet av Fylkesmannen, er gjennomført i planarbeidet. Punktene er fulgt opp mot sektormyndigheter og beskrevet i denne planbeskrivelsen eller i innspill fra respektive myndigheter. Se også vedlegg PLANPROSESSEN 3.1 Deltakere i planprosessen Det har vært en løpende dialog fra planstart mellom Dyrøy kommune som initiativtaker og fagkyndig for planarbeidet Sivilarkitekt Kjersti Olsen Solberg AS. Sektormyndigheter, grunneiere, naboer og andre naturlige interessenter har vært varslet. Disse har kommet med innspill i ulik grad. Grunneier av hovedbruket gnr/bnr 11/30 Gunder Dalgård har bidratt med verdifull lokalkunnskap om eiendommen. Sektormyndigheter av særlig betydning for risiko- og sårbarhetsvurdering har vært kontaktet direkte for nærmere vurdering og innspill. Dette gjelder NVE, Troms Kraft Nett, Statens Strålevern, NGU, Statens Vegvesen, Fylkesmannen i Troms og Fylkesmannens Landbruksavdeling. 3.2 Kunngjøring av igangsatt planarbeid Oppstart av planarbeidet ble annonsert i avisa Nordlys og Troms Folkeblad den Offentlige myndigheter og naboer ble varslet per brev datert Frist for merknader var satt til 3. juni Innspill til planarbeidet / merknader til plan Per var det mottatt åtte skriftlige innspill/merknader til oppstart av planarbeidet: 1. Reindriftsforvaltningen i Troms. Brev av , ref. 2009/1328/7114/2009/THB/414.2: Innspillet viser kopi av brev til brev med videresending av saken til reinbeitedistriktet for uttalelse. Merknadsbehandling: Ingen høringsuttalelse med merknader/innspill fra reinbeitedistriktet eller reindriftsagronomen er mottatt. 2. Statens vegvesen. Brev av , ref. 2009/ og telefon : 7

8 Statens vegvesen har ingen innvendinger til igangsetting av planarbeidet. De ber om nøkkelopplysninger for arbeidet som planlegges og ber om en nærmere dialog. Foreløpige innspill til planarbeidet omhandler forholdet til adkomster til riks- eller fylkesveier samt tilrettelegging for gode gang- og sykkelveiløsninger fram til nye boligfelt og at anlegget tilknyttes eksisterende gang- og sykkelveinett. Merknadsbehandling: I kontakt per telefon med Statens Vegvesen v/kjell Vang ble det gitt nærmere opplysninger om planarbeidets omfang og tenkte løsninger. Det ble opplyst at forholdet til RV852 er tidligere regulert i reguleringsplan for Brøstad boligfelt. Denne planen ble oversendt som informasjon per e- post. Det ble enighet om at reguleringsområdet utvides for å fange opp kryss/avkjøring fra Stormyrveien samt som et minimum kontrollere regulerte siktforhold i krysset mot RV852. Dette er i planarbeidet gjennomført i henhold til enighet. Statens vegvesen vil kunne kreve at adkomst til RV852 oppgraderes i henhold til dagens krav dersom den ikke oppfyller kravene. Rekkefølgebestemmelse skal følge reguleringsplanen for dette punktet. Forholdet og tilknytning til eksisterende gang- og sykkelveinett ble gjennomgått samt planlagt veistandard i planområdet. Dette ble akseptert på dette stadiet i planprosessen. Totalt sett uttrykte vegvesenet seg fornøyd med opplysningene og så positivt på saken. 3. Troms Kraft Nett AS. Brev av , ref. 314/tmj og telefon Merknaden omhandler opplysninger om eksisterende anlegg og kapasitet samt eventuelle kostnader ved behov for ny nettstasjon og flytting av kabler. Merknadsbehandling: I kontakt per telefon med Troms Kraft Nett v/tony Molund Johansen ble det gitt nærmere opplysninger om planarbeidets omfang og antall boliger. Da alt av høyspentkabler ligger som jordkabler er det bare trafokiosker/nettstasjonskiosker som skal reguleres som fareområde. Troms Kraft Nett oversendte kartutsnitt med oversikt over kabler og nettstasjonskiosker. Det ble gjort oppmerksom på at kartet kan avvike fra de faktiske forhold og at kabeltraseer må påvises før gravearbeider igangsettes. Avstandskrav fra nettstasjonskiosk til bygg i brennbare materialer skal være minimum 5 meter. 4. Fylkesmannen i Troms. Brev av , ref. 2009/ og telefoner : Merknaden omhandler Fylkesmannens anbefaling til kommunen vedrørende oppfylling av selvstendig undersøkelsesplikt og risikovurdering i forhold til å avdekke forhold som kan berøre samfunnssikkerhet og beredskap i forbindelse med utarbeidelse av arealplaner og ved vurdering av byggetillatelser. Fylkesmannen påpeker at risikoområder må utredes i forbindelse med igangsetting av planarbeid. Merknadsbehandling: I tråd med Fylkesmannens anbefaling er Fylkesmannens metode for risikovurdering tatt i bruk og gjennomført i forbindelse med planarbeidet. Per telefon med henholdsvis fylkesberedskapssjef Per Elvestad og landbruksavdelinga v/oddvar Brenna ble omfang av risikovurderingen og metode for gjennomføring diskutert for denne plansaken, sett i sammenheng med skjerpede krav som vil følge av ny planlov som trer i kraft For forslag til Reguleringsplan for Kjosen boligfelt tas det sikte på et vedtak i kommunestyret om utleggelse til høring før Det var enighet om at en gjennomgang av foreliggende sjekkliste fra Fylkesmannen med utdyping av aktuelle punkter i planbeskrivelsen, er tilstrekkelig i denne plansaken. Forhold som vurderes å kreve nærmere undersøkelser skal det stilles rekkefølgekrav til i planens bestemmelser. 8

9 Også forholdet med regulering av del av LNF-område til byggeområde for boliger og tilhørende nødvendige reguleringsformål ble tatt opp med landbruksavdelinga v/oddvar Brenna. Landbruksavdelinga gav positive muntlige signaler på dette punktet. Begrunnelsen lå i at Dyrøy kommune selv er tiltakshaver for planarbeidet, og er den som vurderer endringen av arealformålet som strategisk riktig i forhold til kommunens utvikling i framtida. Der et også av betydning at LNFområdet i noe omfang ønskes å vike for en fortsettelse/utvidelse av eksisterende boligområde med bakgrunn i samfunnsmessige interesser. En skriftlig uttalelse fra Landbruksavdelinga ble lovt. Denne var ikke mottatt per Sametinget. Brev av , ref. 09/2330-2: Sametinget har ingen spesielle merknader til planarbeidet. De kan ikke se at tiltaket kommer i konflikt med automatisk fredede samiske kulturminner, men minner om lovverk et knyttet til kulturminner med meldeplikt til Sametinget ved funn under arbeid i marken samt plikt til å stoppe videre arbeid. Uttalelsen gjelder bare Sametinget, og det vises til egen uttalelse fra Troms fylkeskommune. Merknadsbehandling: Uttalelsen tas til underretning. Det bemerkes at det ikke er mottatt egen uttalelse fra Troms fylkeskommune per NVE Region Nord. Brev av , ref. NVE rn/anan og telefon : Innspillet omhandler NVE sitt ansvar for statlige forvaltningsoppgaver innen forbygging av skredulykker og ansvar for å bidra til at hensynet til skredfare blir tilstrekkelig vurdert og innarbeidet i arealplaner. NVE er kjent med at det i området i og omkring Brøstadbotn kan være ustabile grunnforhold. Det vises til kartleggingsrapporter for området samt grunnundersøkelse for Elvetun utført i Ut fra dette mener NVE at det må foreligge en fagkyndig dokumentasjon på at planområdet har tilfredsstillende sikkerhet før planen kan godkjennes. Merknadsbehandling: Det tas inn rekkefølgebestemmelse som krever grunnundersøkelse. Kommunen skal foreta grunnundersøkelser senest før oppstart av videre detaljplanlegging av infrastruktur innenfor planområdet. Kommunen oppfordres til at grunnundersøkelse blir gjennomført før planforslaget godkjennes endelig. 7. Kystverket, Troms og Finnmark. Brev av , ref. 09/ : Kystverket kan ikke se å ha noen interesser i planområdet. 8. Eldrerådet i Dyrøy. E-post av : Melding om at Eldrerådet har fått ny leder ved navn Åse K. Kristiansen med e-postadresse og bekreftelse på at varsel om oppstart av planarbeid er mottatt. 9

10 4. PLANFORSLAGET 4.1 Avgrensning av planområdet Eiendommene som omfattes av reguleringen er gnr/bnr 11/130 som eies av Else Margot L. Andreassen, 11/218 som eies av Hogne Sæbbe, 11/219 som eies av Gunnlaug Dalgård og Frode Jørgensen, del av 11/30 som eies av Gunder Dalgård samt del av 11/157 som eies av Dyrøy kommune. Plangrensen følger eiendomsgrense rundt gnr/bnr 11/130, videre langs eiendomsgrense til gnr/bnr11/30 i sørvest og langs skogsvei mot sørøst, videre langs samme eiendomsgrense rett nord før avgrensningen skjærer av mot vest og videre mot sørvest over samme eiendom for så å møte eiendomsgrense rundt gnr/bnr 11/130 igjen. I tillegg er areal for eksisterende adkomstvei/skogsvei til området samt kryss til Stormyrveien medtatt i planområdet, del av gnr/bnr 11/ Reguleringsformålene i planen, kort beskrivelse av hvert formål Reguleringsplan for Kjosen boligfelt gir følgende formål: Byggeområder: B1-B6 Boliger m/tilhørende anlegg Landbruksområder: L1 Landbruksområder generelt Offentlige trafikkområder: GATE1 Gate med fortau Fareområder: HØYSPENT 1 Høyspenningsanlegg (transformatorstasjon, koblingsstasjon) Spesialområde: KS1-KS2 Klimavernsone Fellesområder: FLB1 Felles lekeareal for barn 4.3 Arealoppgave Formål Areal (daa) B1-B6 Boliger m/tilhørende anlegg 18,618 L1 Landbruksområder generelt 14,888 GATE1 Gate med fortau 7,128 HØYSPENT 1 Høyspenningsanlegg (0,059) KS1-KS2 Klimavernsone 13,389 FLB1 Felles lekeareal for barn 1,396 Totalt 55, Byggeområder Boliger m/tilhørende anlegg B1-B6 Området planlegges bebygd med frittliggende bolighus med tilhørende anlegg. Parkering og gjesteparkering for minimum 2 biler skal dekkes på den enkelte tomt. Parkering kan løses med parkeringsplass, carport eller garasje. Parkeringsplass, carport og garasje kan plasseres utenfor byggegrense, men skal ikke hindre sikt og snølagring mot vei eller oppføring og vedlikehold utført fra egen eiendom. 10

11 Fordi grunnforhold ikke er entydig avklart for området og fordi det er delvis myr i planområdet, skal boliger generelt bygges uten kjeller med gulv på grunn/flåte. Annen fundamentering kan benyttes dersom det er i tråd med grunnundersøkelse på den enkelte tomt. Bolighus og tilhørende bygg som garasje/carport/utebod skal oppføres i samme byggestil med felles formuttrykk, materialvalg og farger. Bygninger skal oppføres med takvinkel mellom 15 og 40 grader. Taktekking skal ha farge i gråskala mellom lys grå og svart. Taket, den femte fasaden, velges som det samlende elementet for fargebruk i boligområdet. For fargevalg på fasader for øvrig stilles det ikke absolutte krav. Det oppfordres likevel til valg av farger som tradisjonelt er brukt i nærmiljøet som varmhvit, varmgrå, varmrød, varm oker og varmbrun. Det skal på grunnlag av generelle anbefalinger og anbefalinger fra Statens Strålevern og NGU legges radonsperre i alle nye bolighus i reguleringsområdet. Naturterreng og vegetasjon skal generelt bevares i størst mulig grad. Dette med bakgrunn både i geotekniske, klimamessige og estetiske forhold. På den enkelte tomt skal eksisterende vegetasjon bevares utenfor byggegrense. Felling av trær utenfor byggegrensen skal godkjennes av kommunen. I område med boligtomter langs lekeplassens omkrets er det i planen forberedt for muligheten av en seinere reguleringsendring/omregulering og utfylling med ytterligere 4 boligtomter langs ytterkanten av gateløkka. 4.5 Landbruksområder Landbruksområder generelt L1 Innenfor landbruksområde tillates det bare oppført bygninger, anlegg og konstruksjoner som er ledd i opprettholdelse og videreføring av landbruksvirksomheten. 4.6 Offentlige trafikkområder Gate med fortau GATE 1 For boligområde med lite antall boliger som i dette tilfellet er enfelts vei å foretrekke for å holde farten nede og ut fra areal- og kostnadshensyn. Fartsgrensen i området skal være 30 km/time, og offentlig gate dimensjoneres ut fra 30 km/time i henhold til Statens vegvesens normal 017. Gater defineres som adkomstvei i middels tett bebyggelse A2. Gate dimensjoneres videre for lastebil og kryss og snuhammere for lastebil med kjøremåte B. Gate er utformet som enfelts vei med ensidig fortau, skuldre og område for snølagring/grøft: snølagring/grøft 1,0m + fortau 2,0m + skulder 0,25m + kjørebane 3,5m + skulder 0,5m + snølagring /grøft 1,85m. Total bredde for offentlig trafikkareal er 9,1m. For å få tilstrekkelig bredde for vei har det vært nødvendig å ta litt areal fra eiendommene gnr/bnr 11/218 og 11/219 mot vei. Det dreier seg om mellom 1,8 og 2,7 meter. I forbindelse med kryssløsning mot Stormyrveien er det tatt litt areal i hjørnet av gnr/bnr 11/200. Utforming av planen tar hensyn til og legger til rette for uformelle og intuitive ganglinjer i form av stier slik at disse ikke trenger krysse private boligtomter. Disse kan legges gjennom areal regulert til Klimavern og slutte seg til opparbeidet offentlig veinett og videre eksisterende gang-og sykkelvei mot sentrum og skole. Det tenkes to slike stier; En fra nordenden av planområdet via landbruksareal og med tilknytning til gangsykkelvei ved brua over Brøstadelva. Den andre tenkes fra knekkpunkt på veitrase langs planområdets grense mot øst, via klimavernsone KS2 mellom B2 og B3, lekeplass og klimavernsone KS1 og med tilknytning til adkomsvei i Brøstad boligfelt i hjørne mellom gnr/bnr 11/171 og 11/130. Vei innenfor planområdet har fortau. Videre gang- og sykkeltrafikk er via adkomstveier i Brøstad boligfelt knyttet opp mot eksisterende gang- og sykkelvei langs hovedvei over Brøstadelva mot sentrum og skole. 11

12 4.7 Fareområder Høyspenningsanlegg HØYSPENT 1. Området er regulert til fareområde transformatorstasjon, koblingsstasjon. Det står stasjon på området i dag som er i bruk. Avstand til brennbart bygg skal være minimum 5 meter og til ubrennbart 1 meter ut fra brannvernhensyn. Statens strålevern opererer med grenseverdier for stråling fra trafo i forhold til bolig på enkeltmålinger på 0,1 mikrotesla og 0,4 mikrotesla som årsgjennomsnitt. Rom for varig opphold tillates ikke over høyspentkabel. Det planlegges ikke bygningsmasse der grenseverdiene kommer i betraktning og heller ikke bygningsmasse som kommer i konflikt med eksisterende jordkabeltraseer. Ny adkomstvei vil krysse traseer for jordkabler sør planområdet og kan komme i berøring med kabeltraseer som er oppgitt å følge eksisterende adkomsvei/skogsvei nordover i området. 4.8 Spesialområde Klimavernsone KS1-KS2. Formålet brukes for å hindre inngrep og endringer i eksisterende terreng og vegetasjon som kan føre til uheldige endringer i lokalklimatiske forhold, for eksempel åpning for kaldluftsstrømmer og økt vindutsatthet. For dette område kan det også være viktig å bevare vegetasjon forhold til massestabilitet i moreneryggens skråninger ved binding av masser. Klimavernsonene åpner også opp grønne korridorer mellom private boligeiendommer som gir mulighet til uformelle ganglinjer og leke- og oppholdsarealer i nærliggende naturterreng. I klimavernsonene skal kommunen godkjenne landskapspleie, endring og fjerning av vegetasjon og vurdere konsekvenser for masseforhold, klimatiske forhold og estetisk verdi som landskapselement. 4.9 Fellesområder Felles lekeplass for barn FLB1. Formålet gjelder felles lekeplass for samtlige eiendommer i byggeområde for boliger B1-B6. Området er plassert sentralt i planområdet med god oversiktlighet og solgang hele dagen. Tilgjengeligheten er god også fra Brøstad boligfelt. Lekearealet har også nær tilknytning til klimavernsonenes grønne korridorer. På felles lekeplass tillates det kun oppføring av bygninger eller konstruksjoner med tilknytning til områdets bruk. Det er lagt opp til at lekeplassen kan få utvidet arealet sitt ved en eventuelt seinere omregulering og videre utbygging som slutter veiløkka Utnyttelsesgrad, struktur og høyder Utnyttelsesgrad beregnet som % BRA (prosent bruksareal) benyttes i planen samt høydeangivelse i meter i forhold til gjennomsnittlig opprinnelig terreng. Åpent areal og parkeringsareal skal inngå i beregningsgrunnlaget for %BRA. Veileder til grad av utnytting fra Miljøverndepartementet og Kommunalog regionaldepartementet skal legges til grunn for beregning. %BRA settes til 30 %. Maksimal byggehøyde tar utgangspunkt i eksisterende bebyggelse innenfor planområdet. Maksimal gjennomsnittlig gesimshøyde fra gjennomsnittlig opprinnelig terreng: 6,0 meter. Maksimal gjennomsnittlig mønehøyde fra gjennomsnittlig opprinnelig: 7,6 meter Demografiske forhold Dyrøy kommune arbeider aktivt for å øke flyttestrømmen til kommunen og har det siste året oppnådd resultater. 12

13 PLANKART (FORSLAG) Vedlegg 2 14

14 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL Reguleringsplan for Kjosen boligfelt, Brøstadbotn Vedlegg 3 Dyrøy kommune Dato for siste revisjon av plankart: Dato for siste revisjon av bestemmelser: Dato for godkjenning: 1 GENERELT Det regulerte området er vist på plankart med reguleringsgrense. 1.1 REGULERINGSFORMÅL (jfr. Plan- og bygningslovens 25) Området reguleres til følgende formål: BYGGEOMRÅDER iht. Pbl. 25, nr. 1 Boliger m/ tilhørende anlegg, B1-B6 LANDBRUKSOMRÅDER iht. Pbl. 25, nr. 2 Landbruksområder generelt, L1 OFFENTLIGE TRAFIKKOMRÅDER. Pbl. 25, nr. 3 Gate med fortau, GATE 1 FAREOMRÅDER iht. Pbl. 25, nr. 5 Høyspenningsanlegg (transformatorstasjon, koblingsstasjon), HØYSPENT 1 SPESIALOMRÅDER iht. Pbl. 25, nr. 6 Klimavernsone, KS1-KS2 FELLESOMRÅDER iht. Pbl. 25, nr. 7 Felles lekeareal for barn, FLB1 1.2 PLANENS FORMÅL Formål med reguleringsplanen er å legge tilrette for et nytt og attraktivt boligfelt med sentral plassering i forhold til sentrumsfunksjonene i Brøstadbotn. 2 FELLESBESTEMMELSER Området er ikke undersøkt for kulturminner. Dersom det under arbeid oppdages gjenstander eller andre spor etter tidligere menneskelig aktivitet skal kulturminnemyndighetene varsles, jfr. kulturminneloven 8. 3 REKKEFØLGEBESTEMMELSER iht. Pbl. 26, 1. LEDD Kommunen skal foreta grunnundersøkelser senest før oppstart av videre detaljplanlegging av infrastruktur innenfor planområdet. Det skal ikke gis tillatelse til byggestart i reguleringsområdet før adkomster er planlagt og bygd/oppgradert etter Statens vegvesens håndbok 017 Veg- og gateutforming. Ferdig opparbeidet adkomster skal godkjennes av Statens vegvesen. Det skal være opparbeidet nytt uttak for brannvann sentralt i reguleringsområdet før det kan gis tillatelse til bygging innenfor B1-B6. 15

15 4 BYGGEOMRÅDER iht. Pbl. 25, nr B1-B6 Boliger m/tilhørende anlegg Innenfor området tillates oppført bygninger for boliger med tilhørende anlegg. %-BRA= 30%. Maksimal gjennomsnittlig gesimshøyde fra gjennomsnittlig opprinnelig terreng: 6,0 meter. Maksimal gjennomsnittlig mønehøyde fra gjennomsnittlig opprinnelig terreng: 7,6 meter. Det skal opparbeides minimum 2 parkeringsplasser på hver tomt. Boliger skal generelt bygges uten kjeller med gulv på grunn/flåte. Annen fundamentering kan benyttes dersom det er i tråd med grunnundersøkelse på den enkelte tomt. Parkeringsplass, carport og garasje kan plasseres utenfor byggegrense, men skal ikke hindre sikt og snølagring mot vei eller oppføring og vedlikehold utført fra egen eiendom. Bolighus og tilhørende bygg som garasje/carport/utebod skal oppføres i samme byggestil med felles formuttrykk, materialvalg og farger. Bygninger skal oppføres med takvinkel mellom 15 og 40 grader. Taktekking skal ha farge i gråskala mellom lys grå og svart. Det skal legges radonsperre i alle nye bolighus som forebyggende tiltak. Naturterreng og vegetasjon skal generelt bevares i størst mulig grad. På den enkelte tomt skal eksisterende vegetasjon bevares utenfor byggegrense. Felling av trær utenfor byggegrensen skal godkjennes av kommunen. 5 LANDBRUKSOMRÅDER iht. Pbl. 25, nr L1 Landbruksområder generelt Innenfor landbruksområde tillates det bare oppført bygninger, anlegg og konstruksjoner som er ledd i opprettholdelse og videreføring av landbruksvirksomheten. 6 OFFENTLIGE TRAFIKKOMRÅDER. Pbl. 25, nr GATE 1 Gate med fortau, Gate skal dimensjoneres i henhold til Statens vegvesens normal 017 som adkomstvei i middels tett bebyggelse A2. Gate skal videre dimensjoneres for lastebil og kryss og snuhammere for lastebil med kjøremåte B. Gate skal utformes som enfelts vei med ensidig fortau, skuldre og område for snølagring/grøft som vist i plankart: snølagring/grøft 1,0m + fortau 2,0m + skulder 0,25m + kjørebane 3,5m + skulder 0,5m + snølagring /grøft 1,85m. 7 FAREOMRÅDER iht. Pbl. 25, nr HØYSPENT 1 Høyspenningsanlegg Innenfor området tillates transformatorstasjon, koblingsstasjon eller tilsvarende installasjon. 8 SPESIALOMRÅDER iht. Pbl. 25, nr KS1-KS2 Klimavernsone I klimavernsonene skal kommunen godkjenne landskapspleie, endring og fjerning av vegetasjon og vurdere konsekvenser for masseforhold, klimatiske forhold og estetisk verdi som landskapselement. 16

16 9 FELLESOMRÅDER iht. Pbl. 25, nr FLB1 Felles lekeareal for barn Lekeplass er felles for samtlige eiendommer i byggeområde for boliger B1-B6. På felles lekeplass tillates det kun oppføring av bygninger eller konstruksjoner med tilknytning til områdets bruk. 17

17 SIKKERHETS- OG SÅRBARHETVURDERING Vedlegg 8 Dyrøy kommune Sikkerhet og beredskap - RISIKOVURDERINGSSKJEMA Sjekkliste arealplanlegging og byggesak Prosjekt/plan/sak: Reguleringsplan for Kjosen boligfelt, Brøstadbotn 1. Naturgitte forhold Kontroll Dato Sign. a) Skredfare (stein, jord, leire, snø) (www.skrednett.no) SK KOS b) Flom IA KOS c) Tidevann IA KOS d) Radon SK KOS e) Værforhold (lokale fenomener) OK/SK KOS 2. Infrastruktur a) Kraftlinjer og transformatorer (nærhet til elektromagnetiske felt) OK/SK KOS b) Trafikk (transport av farlig gods, skipstrafikk/kaianlegg, luftfart/flyplass?) IA KOS c) Industri og næringsliv i nærmiljøet/næringskonflikter (farlig industri; eksplosiver, fryserier, olje,bensinstasjoner, propan og IA KOS gass, syrer, avfallsdeponier/fyllplasser, ) d) Byggegrunn/sigevann (forurenset grunn og sjøsedimenter) UN/SK KOS 3. Prosjektgitte forhold a) Utbyggingsrekkefølge SK KOS b) Friområder og lekeområders plassering i forhold til potensiell fare (sjø, elver, trafikk og kraftlinjer/transformatorer). OK/SK KOS c) Adgang til kollektivtrafikk OK/SK KOS d) Uønskede snarveier (brukerstyrt trafikkmønster) OK/SK KOS e) Reguleringsbestemmelser OK/SK KOS f) Tilrettelegging for nødetatene brannvannsforsyning ajourføring av beredskapskart OK/SK KOS g) Drikkevannsforsyning og plassering i forhold til potensiell fare (selve kilden og objekters plassering ved dette) OK/SK KOS h) Skjæringer og fyllinger høyder og terrengvinkler autovern og gjerder UN KOS Bruk følgende koder i kontrollfeltet: OK= sjekket og i orden. UN= utredes nærmere i byggeprosessen IA= ikke aktuelt i denne saken SK= se kommentar i planbeskrivelse 22

Detaljreguleringsplan BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr. 250, bnr. 1.

Detaljreguleringsplan BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr. 250, bnr. 1. Detaljreguleringsplan BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr. 250, bnr. 1. 1 Detaljreguleringsplan for BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr/bnr. 250/1 Oppdal kommune 26.oktober 2010 1. INNLEDNING 1.1 Forslagstiller 1.2

Detaljer

Bakgrunn. Hensikten med planen.

Bakgrunn. Hensikten med planen. Planbeskrivelse Vår ref. Saksnr.-løpenr. 12/519-12/1883-3 Oppgis ved alle henv. Vår dato Arkivkode L12 Avd/Saksb /KAH Deres ref. 28.02.2012 Planbeskrivelse reguleringsplan gang- sykkelvei langs E6 fra

Detaljer

Forslag til detaljreguleringsplan for GISNÅS NEDRE HYTTEGREND, gnr/bnr 93/1 Rennebu kommune.

Forslag til detaljreguleringsplan for GISNÅS NEDRE HYTTEGREND, gnr/bnr 93/1 Rennebu kommune. 1 Forslag til detaljreguleringsplan for Gisnås Nedre hyttegrend, gnr/bnr. 93/1. Rennebu kommune 20.11.2011 Revidert: 13.7.2012 1. INNLEDNING 1.1 Forslagstiller 1.2 Eiendoms - og eierforhold 1.3 Planlegger-

Detaljer

Reguleringsplan for Steinvollan boligfelt

Reguleringsplan for Steinvollan boligfelt Reguleringsplan for Steinvollan boligfelt Balsfjord kommune, 9050 Storsteinnes I BESKRIVELSE AV PLANEN Formålet med reguleringsplanen Reguleringsplanen skal tilrettelegge for 30 boliger i eksisterende

Detaljer

Planbeskrivelse reguleringsplan krysset E6 Fv. 161, Bonesveien

Planbeskrivelse reguleringsplan krysset E6 Fv. 161, Bonesveien Planbeskrivelse Vår ref. Saksnr.-løpenr. 12/647-12/2353-2 Oppgis ved alle henv. Vår dato Arkivkode L12 Avd/Saksb /KAH Deres ref. 13.03.2012 Planbeskrivelse reguleringsplan krysset E6 Fv. 161, Bonesveien

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG Dato: 01/12-2010 Sist revidert: 18/05-2011 Vedtatt av kommunestyret: REGULERINGSBESTEMMELSER Planendring: Planen erstatter

Detaljer

BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN

BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN Planbestemmelser Arkivsak: 00/00905 Arkivkode: PLNID 20000002 Sakstittel: BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN Revidert: Oppdatert med mindre endring vedtatt 16.09.15. sak 15/1593 Formålet med reguleringsplanen

Detaljer

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN LAKSVATN

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN LAKSVATN BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN LAKSVATN Dato: 21.05.07 Revidert: 22.07.07 I I medhold av plan- og bygningsloven 26 gjelder disse reguleringsbestemmelsene for det området som på plankartet er avgrenset

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR. Våg hyttefelt. Steigen kommune

REGULERINGSPLAN FOR. Våg hyttefelt. Steigen kommune REGULERINGSPLAN FOR Våg hyttefelt Steigen kommune Eiendom: gnr. 75 bnr. 4 Medlemsorganisasjon for skogeiere i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland og Troms Adresse: Sentralbord: 815

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Batteriet/Kirkeparken, Hammerfest kommune Risiko og sårbarhet

Detaljreguleringsplan for Batteriet/Kirkeparken, Hammerfest kommune Risiko og sårbarhet Batteriet AS Detaljreguleringsplan for Batteriet/Kirkeparken, Hammerfest kommune Risiko og sårbarhet Tromsø 07.07.2010 2 REGULERINGSPLAN FOR BATTERIET/KIRKEPARKEN Tittel: Forfatter(e): Reguleringsplan

Detaljer

REVIDERT REGULERINGSPLAN FOR TONLIA

REVIDERT REGULERINGSPLAN FOR TONLIA REVIDERT REGULERINGSPLAN FOR TONLIA REGULERINGSBESTEMMELSER I medhold av plan- og bygningslovens 27-2 har Nordre Land kommunestyre i sak 9/08 vedtatt denne reguleringsplanen med tilhørende bestemmelser.

Detaljer

Forslag nr.: IA1(027) Alpinanlegg i Blåtind, Kantornes

Forslag nr.: IA1(027) Alpinanlegg i Blåtind, Kantornes Forslag nr.: IA(027) Alpinanlegg i Blåtind, Kantornes G/b nr.: 9/0, 9/8, 9/4 m fl Formål: Område for alpint skianlegg med skiheis eller skitrekk. Arealstørrelse: Avmerket område er på ca 2 500 000 m 2,

Detaljer

Planbestemmelser. Detaljregulering for Skytterhusfjellet, felt B2A

Planbestemmelser. Detaljregulering for Skytterhusfjellet, felt B2A Planbestemmelser Detaljregulering for Skytterhusfjellet, felt B2A Planens ID: 20302015001 ArkivsakID: 14/2770 Websaknr: 14/2770 Varsel om oppstart: 27.11.2014 1.gangs behandling: 05.06.15 saknr. 036/15

Detaljer

Bestemmelser til Detaljregulering for felt B2E, i Skytterhusfjellet, Sør-Varanger kommune.

Bestemmelser til Detaljregulering for felt B2E, i Skytterhusfjellet, Sør-Varanger kommune. Bestemmelser til Detaljregulering for felt B2E, i Skytterhusfjellet, Sør-Varanger kommune. Dato: 15.12.09 Revidert; Vedtatt; I. Det regulerte området, som på plankartet er avgrenset med reguleringsgrense,

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST Dato 21.01.15 Planid: Solstad Vest, gbnr. 4044/535, 4046/123 og 4044/691 Plantype: Detaljert reguleringsplan Revisjoner Dato Saksnr. Merk. Ikraft dato Saksnr Godkjent

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR»

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 15.01.2015 Reguleringsbestemmelser datert: 15.01.2015 Siste revisjon av reguleringsplan: Siste revisjon av reguleringsbestemmelsene:

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR R8 - NYLEN

REGULERINGSPLAN FOR R8 - NYLEN REGULERINGSPLAN FOR R8 - NYLEN Vedtatt i Nordre Land kommunestyre i sak 22/05 den 10.05.2005. REGULERINGSBESTEMMELSER FOR R8 NYLEN I NORDRE LAND KOMMUNE 1 REGULERINGSFORMÅL DATO 10.05.05 Pbl. 25, 1.ledd

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR RUGTVEDT INDUSTRIOMRÅDE (BM1), BAMBLE KOMMUNE. Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18.02.2009, 16.03.

REGULERINGSPLAN FOR RUGTVEDT INDUSTRIOMRÅDE (BM1), BAMBLE KOMMUNE. Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18.02.2009, 16.03. Side: 1 av 5 REGULERINGSPLAN FOR RUGTVEDT INDUSTRIOMRÅDE (BM1), BAMBLE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18.02.2009, 16.03.2011 Saksbehandling: 1. gang i Det faste

Detaljer

Prosjekt/plan/sak: Reguleringsplan for Strandkanten K9B og K10. Plan nr: 1686

Prosjekt/plan/sak: Reguleringsplan for Strandkanten K9B og K10. Plan nr: 1686 Tromsø kommune RISIKOVURDERINGSSKJEMA - Sikkerhet og beredskap Sjekkliste arealplanlegging og byggesak Prosjekt/plan/sak: Reguleringsplan for Strandkanten K9B og K10. Plan nr: 1686 1. Naturgitte forhold

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR LEIDLAND, GNR. 7 7, BNR. 65 M. FL.

EIGERSUND KOMMUNE BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR LEIDLAND, GNR. 7 7, BNR. 65 M. FL. EIGERSUND KOMMUNE BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR LEIDLAND, GNR. 7 7, BNR. 65 M. FL. Plankart datert 29.12.10, rev. 01.03.11 Bestemmelser datert: 29.12.10, sist etter kommunestyrets vedtak 03.10.11

Detaljer

Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl. Reguleringsbestemmelser

Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl. Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl Gunnilåra Eiendom AS Selbu kommune Planident 2014-000-5 Reguleringsbestemmelser Planforslag revidert dato 08.06.15 GeoTydal AS Telefon 474 16 945

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Side 1 av 5 Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan Skarvannet Øst, del av gnr. 23/2 og 24 bnr. 1 og 5. Vedtatt i Risør Bystyre 18.06.2009 5.1 Generelt Bestemmelsene er gitt i medhold av 26 i Plan- og

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR SVARTNES FRITIDSBOLIGOMRÅDE

REGULERINGSPLAN FOR SVARTNES FRITIDSBOLIGOMRÅDE REGULERINGSPLAN FOR SVARTNES FRITIDSBOLIGOMRÅDE Plandokumentet er utarbeidet av: SWECO Grøner AS Hamar for Hans Martin Svartnes 01. november 2006. PLANBESKRIVELSE 1. Bakgrunn: På oppdrag for Hans Martin

Detaljer

Planbestemmelser 174 LAKSODDEN HYTTEOMRÅDE, GNR. 52/4,21

Planbestemmelser 174 LAKSODDEN HYTTEOMRÅDE, GNR. 52/4,21 Planbestemmelser 174 LAKSODDEN HYTTEOMRÅDE, GNR. 52/4,21 Arkivsak: 06/677 Arkivkode: PLANR 174 Sakstittel: PLAN NR. 174 - REGULERINGSPLAN FOR LAKSODDEN HYTTEOMRÅDE, GNR. 52, BNR. 4 OG 21 Alt. 2 Avgrensning

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planen er oppdatert 03.03.2015 og ble innsendt 05.11.2014 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver

Detaljer

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010 BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE Aug. 2010 Reguleringsplan Bjørnang Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD 2 BAKGRUNN / PLANSTATUS 3 PLANPROSESS 4 PLANBESKRIVELSER 4.1

Detaljer

Bo landlig på idylliske Jendem

Bo landlig på idylliske Jendem Bo landlig på idylliske Jendem Attraktive boligtomter i Fræna kommune. Jendemshagen ligger kun 15 minutter fra Molde sentrum. Byggefeltet ligger i et flott naturområde med kort vei til sjø, fjell, lekeplasser,

Detaljer

Reguleringsplan Hyttefelt Kolvikodden del av 150/6-16-27 m.fl. Reguleringsbestemmelser

Reguleringsplan Hyttefelt Kolvikodden del av 150/6-16-27 m.fl. Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan Hyttefelt Kolvikodden del av 150/6-16-27 m.fl Selbu kommune Planident 2014-000-4 Reguleringsbestemmelser Planforslag revidert 05.06.2015 Telefon 474 16 945 Postboks 4-7591 Tydal E-post:

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

Bestemmelser og retningslinjer

Bestemmelser og retningslinjer og retningslinjer Planens navn Arkivsak 05/2864 Reguleringsplan for Saga B11 Arkivkode Planid 20050043 Vedtatt Forslag ved X Offentlig ettersyn, utkast datert 23.06.09 Sluttbehandling, dato 1 Planens intensjon

Detaljer

Ved større terrengsprang skal forstøtningsmuren deles opp med vegetasjonsnivå.

Ved større terrengsprang skal forstøtningsmuren deles opp med vegetasjonsnivå. Reguleringsbestemmelser for Midtheia. Sist revidert: 13.03.2014 1 Byggeområder 1.0 Generelt Boliger skal plasseres innenfor de viste byggegrensene. I felt B1-B2 er bebyggelsen vist med byggelinje og skal

Detaljer

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde.

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. Planbeskrivelse for mindre endring 8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. 29.04.2015 Saksnr.

Detaljer

REGULERINGSPLAN KOKELV VEST REGULERINGSBESTEMMELSER Datert 23.05.05

REGULERINGSPLAN KOKELV VEST REGULERINGSBESTEMMELSER Datert 23.05.05 REGULERINGSPLAN KOKELV VEST REGULERINGSBESTEMMELSER Datert 23.05.05 1. FORMÅLET MED PLANEN Formålet med reguleringsplanen og tilhørende bestemmelser er å legge forholdene til rette for etablering av hotell/rorbuer,

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 2011-01-28 Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 PLANBESKRIVELSE 1.0 INNLEDNING 1.1. OPPDRAGSGIVER Planen fremmes av Drammen

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REVIDERT FORSLAG Reguleringsplanen for boligområdet på Homlegardsheia,

Detaljer

Detaljregulering for Smedvika Hyttefelt Planbeskrivelse

Detaljregulering for Smedvika Hyttefelt Planbeskrivelse Detaljregulering for Smedvika Hyttefelt Planbeskrivelse Balsfjord kommune Kjersti Jenssen Arkitektkontor Fjellfroskvatn 9334 Øverbygd Mobil 95 45 45 77 E-post: kjersti@kjerark.no - Org. Nr. 985 754 497

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr 336 COOP PRIX HERADSBYGDA

RINGERIKE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr 336 COOP PRIX HERADSBYGDA RINGERIKE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr 336 COOP PRIX HERADSBYGDA Utarbeidet av Plan og oppmåling ved Trond Berntsen 12.05.2008. Bearbeida av Ringerike kommune, miljø- og arealforvaltning

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Referanse: 07/426-48 Arkivkode: PLAN 0533-2009-0004 Sakstittel: Reguleringsplan for Solheimstorget Vedtatt av kommunestyret K-sak 60/09,

Detaljer

Planbeskrivelse Reguleringsplan for Ekhaugen, Hesseng i Sør-Varanger

Planbeskrivelse Reguleringsplan for Ekhaugen, Hesseng i Sør-Varanger Dato; 15.01.04 Revidert: 15.12.05 Vedtatt; 26.01.06 GENERELT. Oversikt Planbeskrivelse Reguleringsplan for Ekhaugen, Hesseng i Sør-Varanger Planområdet er lokalisert ved Bjørkheimkrysset/Ekhaugen på Hesseng

Detaljer

PLANBESTEMMELSER for BJORLI LÅVE I LESJA KOMMUNE

PLANBESTEMMELSER for BJORLI LÅVE I LESJA KOMMUNE PLANBESTEMMELSER for BJORLI LÅVE I LESJA KOMMUNE Planen er vist på plankart datert 13.06.2016 Plan og bestemmelser er sist revidert Plan og bestemmelser er vedtatt av Lesja kommunestyre den... GENERELT

Detaljer

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR ØVERHAMNINGA

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR ØVERHAMNINGA 1 HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR ØVERHAMNINGA Arkivopplysinger: Saksbeh.:ANS Arkivsaknr.: Opplysninger om bestemmelsene: Bestemmelser datert:23.04.03 Sist revidert: 29.07.04 Opplysninger

Detaljer

Reguleringsplan Hyttefelt Kolvikodden del av 150/6-16-27 m.fl. Reguleringsbestemmelser

Reguleringsplan Hyttefelt Kolvikodden del av 150/6-16-27 m.fl. Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan Hyttefelt Kolvikodden del av 150/6-16-27 m.fl Selbu kommune Planident 2014-000-4 Reguleringsbestemmelser Planforslag 30.12.2014 Telefon 474 16 945 Postboks 4-7591 Tydal E-post: geotydal@tydalsnett.no

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljplan, Nesvatnet boligfelt. Innholdsfortegnelse

Planbeskrivelse for detaljplan, Nesvatnet boligfelt. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse PLANBESKRIVELSE... 2 1. Bakgrunn, planstart, medvirkning og innspill... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Planstart og medvirkning... 2 1.3 Sammendrag av innspill til oppstart av planarbeidet...

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Datert: 31.10.2011 Sist revidert: 16.01.

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Datert: 31.10.2011 Sist revidert: 16.01. HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Arkivopplysinger: Saksbeh.: Per Johansen Arkivsaknr.: 08/997 Opplysninger om bestemmelsene:

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER Plan-ID 2013P152E07 REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelsene er sist revidert:

Detaljer

Forslag til reguleringsendring for GLOMFJORD-B503 PLANBESKRIVELSE. Planforslag Glomfjord-B503. Meløy kommune

Forslag til reguleringsendring for GLOMFJORD-B503 PLANBESKRIVELSE. Planforslag Glomfjord-B503. Meløy kommune Forslag til reguleringsendring for GLOMFJORD-B503 PLANBESKRIVELSE Planforslag Glomfjord-B503 Meløy kommune INNHOLD 1.0 Innledning 3 1.1 Oppdragsgiver 3 1.2 Eiendomsforhold 3 1.3 Planlegger 3 1.4 Hensikten

Detaljer

BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER BEBYGGELSESPLAN FOR ELGBEKKEN HYTTEFELT

BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER BEBYGGELSESPLAN FOR ELGBEKKEN HYTTEFELT BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER BEBYGGELSESPLAN FOR ELGBEKKEN HYTTEFELT Arkivsak 09/464 Arkivkode 001/2009 Vedtatt Forslag ved 27.5.2009 Offentlig ettersyn (dato) Sluttbehandling (dato) 1 Generelle bestemmelser

Detaljer

Innhold. Planbeskrivelse Plan ID 936 Side 2 av 5

Innhold. Planbeskrivelse Plan ID 936 Side 2 av 5 PLANBESKRIVELSE MED ROS FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR YTTERJORDA Utarbeidet av Viggo Einan. Revidert 04.06. 13 Bodø Kommun ne Planbeskrivelse Plan ID 936 Side 1 av 5 Innhold Kartutsnitt.... 3 1. Innledning...

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN 1 Generelt 1.1.1 Disse bestemmelser gjelder for det regulerte området som er vist med reguleringsgrensen på plankartet. 2 Reguleringsformål

Detaljer

Ås kommune Plan nr.: R- 151 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR DYSTER-ELDOR SØNDRE DEL

Ås kommune Plan nr.: R- 151 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR DYSTER-ELDOR SØNDRE DEL Reguleringsbestemmelser Dyster-Eldor Ås kommune Plan nr.: R- 151 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR DYSTER-ELDOR SØNDRE DEL Reguleringsbestemmelser datert: 25.05.2009 Kart datert:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STORSKOG GRENSEOVERGANGSSTED SØR-VARANGER KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STORSKOG GRENSEOVERGANGSSTED SØR-VARANGER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STORSKOG GRENSEOVERGANGSSTED SØR-VARANGER KOMMUNE PlanID: 2012007 Arkivsaksnr: 11/2211 Dato: 13.08.12 Revidert: Varsel om oppstart: 31.01.12, 28.03.12

Detaljer

PLANBESTEMMELSER til områderegulering for Eiaveien

PLANBESTEMMELSER til områderegulering for Eiaveien Fauske kommune PLANBESTEMMELSER til områderegulering for Eiaveien SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Dato Sign. Oppstartsmøte 13.09.2011 R.H.B. Kunngjøring om igangsatt planlegging 24.09.2011

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER PORSGRUNN KOMMUNE Reguleringsplan for del av Klyvejordet - sykehjem REGULERINGSBESTEMMELSER Bestemmelser endret i samsvar med Bystyrets reguleringsplanvedtak 26.03.15 i sak 29/15 1 GENERELT 1.1 Virkeområde

Detaljer

Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser. Juni 2012

Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser. Juni 2012 Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser Juni 2012 Dato: Juni 2012 Rev: August 2012 Sammendragsrapport Tittel: Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE Bjørn Støver PLANBESKRIVELSE 11. september 2012 BOARCH arkitekter a.s. Sjøgt. 21, postboks 324,

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode Dato 12/162-10 PLID 2012 003 01.06.2012 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy

Detaljer

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet og omliggende bebyggelse INNLEDNING og Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av Kjell Aaberg utarbeidet

Detaljer

Reguleringsplan fritidsboliger Hanstad Gnr/bnr 30/7 Bardu kommune

Reguleringsplan fritidsboliger Hanstad Gnr/bnr 30/7 Bardu kommune Reguleringsplan Hanstad Bardu Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse Beskrivelse av planforslaget s 2 Reguleringsbestemmelser s 7 Plankart Vedlegg: Kopi av gjeldende plan med bestemmelser Oppstartannonse Brev

Detaljer

Forslag til Reguleringsplan for Helgumskollen

Forslag til Reguleringsplan for Helgumskollen Plansbeskrivelse Planbestemmelser Forslag til Reguleringsplan for Helgumskollen Utarbeidet av Elisabeth og Tor Gaarder V/BYGGRÅDGIVNINGEN AS Dato: 2023\a\pr\div\reguleringsbestemmelser Side 1 1.0 PLANBESKRIVELSE

Detaljer

Reguleringsplan for Storåsen ID

Reguleringsplan for Storåsen ID REGULERINGSBESTEMMELSER 2016 Reguleringsplan for Storåsen ID 201601 Oppstart av planarbeid 29.06.15 Planforslag levert: 08.03.16 1.gangs politisk behandling: 18.03.16 Offentlig høring: 29.03.16 09.05.16

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR KLEVELANDTOMTA MED TILGRENSENDE EIENDOMMER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR KLEVELANDTOMTA MED TILGRENSENDE EIENDOMMER REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR KLEVELANDTOMTA MED TILGRENSENDE EIENDOMMER Plankart sist revidert 29.10.05 Bestemmelser sist revidert 29.01.06 1 GENERELT 1.1 OMRÅDET REGULERES FOR FØLGENDE

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn vedlegg 4 Saknr. Arkivkode 12/162-20 PLID 2012 003 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy kommune Datert:

Detaljer

Planbeskrivelse Reguleringsplan for Skolehaugen, Bjørnevatn, i Sør-Varanger

Planbeskrivelse Reguleringsplan for Skolehaugen, Bjørnevatn, i Sør-Varanger Dato; 15.01.2008 Revidert; Vedtatt; GENERELT. Oversikt Planbeskrivelse Reguleringsplan for Skolehaugen, Bjørnevatn, i Sør-Varanger Planområdet er ved barne og ungdomsskolen i Bjørnevatn, og ligger i en

Detaljer

Reguleringsplan for Jekthaugen ( Sandvollan) -behandling etter høring

Reguleringsplan for Jekthaugen ( Sandvollan) -behandling etter høring Arkivsak. Nr.: 2013/2034-19 Saksbehandler: Kristin Volden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 12/16 07.03.201 6 Kommunestyret 16/16 29.04.201 6 Reguleringsplan for Jekthaugen ( Sandvollan)

Detaljer

DETALJREGULERING «REINSHOLM VEST» REGULERINGSBESTEMMELSER

DETALJREGULERING «REINSHOLM VEST» REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING «REINSHOLM VEST» REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 21.01.2013 Reguleringsbestemmelser datert: 21.01.2013 1 1 AVGRENSNING Det regulerte området er på planen vist med reguleringsgrense.

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR HAUGERENGA -DETALJREGULERING REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR HAUGERENGA -DETALJREGULERING REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR HAUGERENGA -DETALJREGULERING REGULERINGSBESTEMMELSER Dato: 17/11-2010 Sist revidert: 20/05-2011 Vedtatt av kommunestyret: 19/06-2011 Definisjoner: - PBL Plan og bygningsloven - BYA

Detaljer

Forslag til REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Svennevikheia hyttefelt Lindesnes kommune

Forslag til REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Svennevikheia hyttefelt Lindesnes kommune Forslag til REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Svennevikheia hyttefelt Lindesnes kommune 05.03.2015 Pkt. 1; GENERELT Det regulerte området er vist på planen med reguleringsgrense. Planområdet

Detaljer

Planområdets beliggenhet er vist i vedlagte oversiktskart og flyfoto (Vedlegg 6.1 og 6.2).

Planområdets beliggenhet er vist i vedlagte oversiktskart og flyfoto (Vedlegg 6.1 og 6.2). Oppdal kommune Teknisk etat OPPDAL Trondheim, den 3. desember 2010 STØLTRØA, OPPDAL FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN MED BESTEMMELSER PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planforslaget er innsendt 12.03.2010 av Grimstad

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal - Planforslag datert 05/03 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal Prosjektpartner Midt Norge AS Finnemarka 11 7600 Levanger Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600

Detaljer

Bestemmelser til Detaljplan for Smølåsen hyttefelt endring

Bestemmelser til Detaljplan for Smølåsen hyttefelt endring Sirdal kommune Bestemmelser til Detaljplan for Smølåsen hyttefelt endring Iht. plan- og bygningsloven, 2008, 12.5, 6 og 7. Plankart datert : 05.07.2012 Siste endring datert: 19.07.2012 1 Reguleringsplan

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

Norprosjekt a/s REGULERINGSPLAN. for BOLIGFELT I STAKKVIK. på del av eiendommen GNR. 38 / BNR. 7 REINØY KARLSØY KOMMUNE. Tromsø 24.01.

Norprosjekt a/s REGULERINGSPLAN. for BOLIGFELT I STAKKVIK. på del av eiendommen GNR. 38 / BNR. 7 REINØY KARLSØY KOMMUNE. Tromsø 24.01. REGULERINGSPLAN for BOLIGFELT I STAKKVIK på del av eiendommen GNR. 38 / BNR. 7 REINØY i KARLSØY KOMMUNE Tromsø 24.01.2011 Sak 962.2 Rådgivende Ingeniører Norprosjekt a/s Tromsø 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Planbeskrivelse

Detaljer

Detaljregulering for Ringjord Hyttefelt Planbeskrivelse

Detaljregulering for Ringjord Hyttefelt Planbeskrivelse Detaljregulering for Ringjord Hyttefelt Planbeskrivelse Balsfjord kommune Kjersti Jenssen Arkitektkontor Fjellfroskvatn 9334 Øverbygd Mobil 95 45 45 77 E-post: kjersti@kjerark.no - Org. Nr. 985 754 497

Detaljer

MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning

MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning Org.nr. 964 968 519 Bankgiro: 3040 07 09900 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR VESTNES. (Bestemmelser revidert etter Bystyret 06.09.2007, revidert

Detaljer

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Revidert 04.07.2014 Planbeskrivelse reguleringsplan for Drevsjø barnehage Side 1 1. Bakgrunn Hensikten med planarbeidet er å

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Bjønnåslia og del av Bydalsfeltet I ÅSERAL KOMMUNE Revidert etter vedtak i teknisk utvalg 26.05.2011 Slettet: Detaljplan for BJØNNÅSLIA OG DEL AV BYDALSFELTET

Detaljer

REGULERINGSPLAN. EIENDOMMENE GNR./BNR. 4/1 OG 1/4 m.fl. ORKANGER ORKDAL KOMMUNE

REGULERINGSPLAN. EIENDOMMENE GNR./BNR. 4/1 OG 1/4 m.fl. ORKANGER ORKDAL KOMMUNE REGULERINGSPLAN EIENDOMMENE GNR./BNR. 4/1 OG 1/4 m.fl. ORKANGER ORKDAL KOMMUNE Planbeskrivelse Planområdet Området som ønskes regulert ligger i lia nedenfor Joplassen boligfelt på Orkanger. Terrenget er

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSBESTEMMELSER NAUST PÅ DEL AV EIENDOMMEN GNR. 59 / BNR. 2 SANDNESET. med. for. på Søndre Reinøy.

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSBESTEMMELSER NAUST PÅ DEL AV EIENDOMMEN GNR. 59 / BNR. 2 SANDNESET. med. for. på Søndre Reinøy. PLANBESKRIVELSE med REGULERINGSBESTEMMELSER for NAUST PÅ DEL AV EIENDOMMEN GNR. 59 / BNR. 2 SANDNESET på Søndre Reinøy i Karlsøy kommune Tromsø, 09.12.2010 Sak 1058 Rådgivende Ingeniør Norprosjekt a/s

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS Cowi AS Hønefoss, 30042008 PLANOMTALE Prosess og medvirkning Planarbeidet ble varslet 050707 Varsel ble sendt offentlige myndigheter, berørte eiendommer

Detaljer

Dato for siste revisjon av plankartet : 06.01.05, 21.06.05, 14.11.05 Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 13.06.05, 21.06.06, 14.11.

Dato for siste revisjon av plankartet : 06.01.05, 21.06.05, 14.11.05 Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 13.06.05, 21.06.06, 14.11. REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BORGESTADKLINIKKEN MED TILGRENSENDE EIENDOMMER Dato for siste revisjon av plankartet : 06.01.05, 21.06.05, 14.11.05 Dato for siste revisjon av bestemmelsene

Detaljer

FRITIDSBEBYGGELSE OG OPPSTILLINGSPLASS FOR CAMPINGVOGNER PÅ UTMARKSTEIGEN RØRNES, GNR/BNR 112/13 I LYNGEN KOMMUNE

FRITIDSBEBYGGELSE OG OPPSTILLINGSPLASS FOR CAMPINGVOGNER PÅ UTMARKSTEIGEN RØRNES, GNR/BNR 112/13 I LYNGEN KOMMUNE FRITIDSBEBYGGELSE OG OPPSTILLINGSPLASS FOR CAMPINGVOGNER PÅ UTMARKSTEIGEN RØRNES, GNR/BNR 112/13 I LYNGEN KOMMUNE Dato.20.08.07 Dato for siste revisjon.29.09.08 I medhold av plan- og bygningslovens 26

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR FISKUMLIA, VESTFOSSEN

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR FISKUMLIA, VESTFOSSEN REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR FISKUMLIA, VESTFOSSEN Gnr/Bnr: 39/38, 39/455, 39/456, 39/457, 39/458, 39/459, 39/460, 39/462, 39/501, 39/465, 39/493, 39/491, 39/492, 39/494, 39/495, 39/484,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune

Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune PLANBESKRIVELSE Kommunens Saksnummer: Planens navn er: REGULERINGSPLAN FOR RØDBERGSVEGEN 39, Gnr/Bnr 64/14, SELBU KOMMUNE Plan-

Detaljer

Reguleringsplan for Lillevollskogen, Gnr.25/1 og 25/4, Nordkjosbotn Balsfjord Kommune

Reguleringsplan for Lillevollskogen, Gnr.25/1 og 25/4, Nordkjosbotn Balsfjord Kommune Reguleringsplan for Lillevollskogen, Gnr.25/1 og 25/4, Nordkjosbotn Balsfjord Kommune 12.03.08 Kjersti Jenssen Arkitektkontor Fjellfroskvatn 9334 Øverbygd Tlf./ fax 77 72 39 55 Mob. 95 45 45 77 - Org.

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER.

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Dato: 12.08.2010 Saksnr/Løpenr: 2010/572-20291/2010 Klassering: L12 REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Planen er datert 17.12.09. Saksbehandling: 1.gang i Formannskapet

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR LØVTANGEN I LEVANGER KOMMUNE.

REGULERINGSPLAN FOR LØVTANGEN I LEVANGER KOMMUNE. REGULERINGSPLAN FOR LØVTANGEN I LEVANGER KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER. Vedtatt kommunestyret: Revidert: I henhold til PUK vedtak 19.01.05 Sist revidert: 17.01.06 I. GENERELT a) Det regulerte området

Detaljer

Reguleringsplan for Våg hytteområde. Innholdsfortegnelse

Reguleringsplan for Våg hytteområde. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1. Reguleringsbestemmelser...2 1.1 Byggeområde... 2 1.1.1 Fritidsbebyggelse...2 Felles bestemmelser...2 1.2 Spesialområder... 2 1.2.1 Privat veg og parkering...2 Reguleringsplankart,

Detaljer

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål:

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål: Reguleringsbestemmelser Områderegulering for del av Sandnes Nasjonal planid: 182020130046 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 15.08.14 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: 18.09.14 1 AVGRENSING

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014 Kvitsøy kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014 2. GANGSBEHANDLING - PLAN 11442013001 REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING)

Detaljer

KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313

KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313 Forslag til Bestemmelser til reguleringsplan for: KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313 Plankode: xxxx Sonekode: xxxxx Sist revidert 20.11.2014 Reguleringsplan vedtatt:

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning:

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Alstahaug kommune FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22 Nasjonal planid: 20120040 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Revisjon: sign sign REGULERINGSBESTEMMELSER: Planområdet er

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN NR. 320-01 NEDRE FEGRI

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN NR. 320-01 NEDRE FEGRI RINGERIKE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN NR. 320-01 NEDRE FEGRI Oppstart i HMA 25.08.04 1.gangs behandling i planutvalget 27.06.05, sak 94/05 Offentlig høring 02.07.05 11.08.05 2.gangs

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER RISØR KOMMUNE Reguleringsplan for Oterlia REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av plankartet: 24.11.2008 Dato for siste revisjon av illustrasjonsplan: 24.11.2008 Dato for siste revisjon av bestemmelsene:

Detaljer

Deanu gielda Tana kommune

Deanu gielda Tana kommune Deanu gielda Tana kommune REGULERINGSPLAN FOR SIEIDDÁJOHGUOLBBA VEST PLANBESTEMMELSER Vedtatt av kommunestyret 25.06.2009 UTV-LS FORMÅL Formålet med reguleringsplanen og de tilhørende bestemmelsene er:

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR R3 - KLEVMOSETERHØGDA

REGULERINGSPLAN FOR R3 - KLEVMOSETERHØGDA REGULERINGSPLAN FOR R3 - KLEVMOSETERHØGDA Vedtatt i Nordre Land kommunestyre i sak 17/05 den 10.05.2005. Mindre vesentlig endring D-sak 281/09 den 08.10.2009 1 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR R3 - KLEVMOSETERHØGDA

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Reguleringsbestemmelser Detaljregulering for Vatnestrøm, Iveland kommune Arealplan-ID 20130319 Dato: 12.08.13 Revidert: 05.08.14 FORMÅL Planområdet er inndelt i følgende formål jfr Pbl 12: Bebyggelse og

Detaljer

RØSSØY HYTTEOMRÅDE Steigen kommune PLANBESKRIVELSE

RØSSØY HYTTEOMRÅDE Steigen kommune PLANBESKRIVELSE Steigen kommune PLANBESKRIVELSE April - 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE I II III IV Beskrivelse Plankart Reguleringsbestemmelser Bilag - Bilag 1 Igangsetting regulering forhåndsvarsel - Bilag 2 Annonsering oppstart

Detaljer