Forslag til reguleringsplan for Kjosen boligfelt, Brøstadbotn. Dyrøy kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forslag til reguleringsplan for Kjosen boligfelt, Brøstadbotn. Dyrøy kommune"

Transkript

1 Forslag til reguleringsplan for Kjosen boligfelt, Brøstadbotn Dyrøy kommune 12. juni 2009

2 1. INNLEDNING Forslagstiller Eiendoms - og eierforhold Planlegger- opplysninger om kompetanse/godkjenning Hensikten med planen Gjeldende reguleringsplan, overordnede planer og ev. andre juridiske forhold 4 2. PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD Beliggenhet og størrelse Områdets bruk, innhold og forhold til omgivelsene Bebyggelsens struktur, kvalitet og verneverdig bebyggelse Barnehage, skole, forretninger Topografi og vegetasjon Klimavern Støy - veitrafikk, fly og andre støykilder Adkomstforhold og veier/gater innen planområdet Grunnforhold Vann, avløp etc Risiko- og sårbarhet 7 3. PLANPROSESSEN Deltakere i planprosessen Kunngjøring av igangsatt planarbeid Innspill til planarbeidet / merknader til plan 7 4. PLANFORSLAGET Avgrensning av planområdet Reguleringsformålene i planen, kort beskrivelse av hvert formål Arealoppgave Byggeområder Landbruksområder Offentlige trafikkområder 11 2

3 4.7 Fareområder Spesialområde Fellesområder Utnyttelsesgrad, struktur og høyder Demografiske forhold 12 Vedlegg 1: Oversiktskart Vedlegg 2: Plankart (forslag) Vedlegg 3: Reguleringsbestemmelser (forslag) Vedlegg 4: Kunngjøringsannonse, varsel om oppstart Vedlegg 5: Varslingsbrev m/adresser og kartskisse Vedlegg 6: Kommunedelplan for Brøstad/Finnland plan.ident.nr av Vedlegg 7: Reguleringsplan for industri og boligfelt, Brøstad 11/5 av juni 1983 Vedlegg 8: Sikkerhets- og sårbarhetsvurdering Vedlegg 9: Innspill til planstart Vedlegg 9.1: Innspill fra Reindriftsforvaltningen Troms Vedlegg 9.2: Innspill fra Statens vegvesen Vedlegg 9.3: Innspill fra Troms Kraft Nett AS Vedlegg 9.4: Innspill fra Fylkesmannen i Troms Vedlegg 9.5: Innspill fra Sametinget Vedlegg 9.6: Innspill fra NVE Vedlegg 9.7: Innspill fra Kystverket 3

4 1. INNLEDNING 1.1 Forslagstiller Forslagstiller er Dyrøy kommune. Planforslaget fremmes etter plan- og bygningsloven (Pbl.) 27-1: Utarbeiding av reguleringsplan. 1.2 Eiendoms - og eierforhold Eiendommene som omfattes av reguleringen er gnr/bnr 11/130 som eies av Else Margot L. Andreassen, 11/218 som eies av Hogne Sæbbe, 11/219 som eies av Gunnlaug Dalgård og Frode Jørgensen, del av 11/30 som eies av Gunder Dalgård samt del av 11/157 som eies av Dyrøy kommune. 1.3 Planlegger- opplysninger om kompetanse/godkjenning Sivilarkitekt Kjersti Olsen Solberg AS har utarbeidet planforslaget på vegne av PlanEvo AS for Dyrøy kommune. Kontaktpersoner i Dyrøy kommune har vært avdelingsingeniør Inge Bones og enhetsleder teknisk Geir Benn Fjellberg. Kontaktperson hos PlanEvo AS har vært sivilingeniør Bård Arne Hammarstøm. Oppdragsansvarlig hos Sivilarkitekt Kjersti Olsen Solberg AS har vært sivilarkitekt MNAL Kjersti Olsen Solberg. 1.4 Hensikten med planen Dyrøy kommune arbeider aktivt med rekruttering av innbyggere til kommunen. Å kunne tilby attraktive boligtomter er ett av virkemidlene i dette arbeidet. Formål med reguleringsplanen er å legge tilrette for et nytt og attraktivt boligfelt med sentral plassering i forhold til sentrumsfunksjonene i Brøstadbotn. Dette søkes løst i dette planforslaget ved å opprette Kjosen boligfelt som en naturlig fortsettelse av eksisterende Brøstad boligfelt. Innenfor planområdet er det tidligere foretatt fradeling av to tomter til boligformål fra landbrukseiendom gnr/bnr 11/ Gjeldende reguleringsplan, overordnede planer og ev. andre juridiske forhold Området er i kommuneplanens arealdel for Brøstad/Finnland plan.ident.nr revidert avsatt til LNF-område samt byggeområde for bolig. Eksisterende vei innenfor planområdet er i reguleringsplan for industri og boligfelt Brøstad 11/5 av juni regulert som offentlig trafikkområde, jordbruksvei(?). Nytt planforslag innebærer endring av standard for regulert vei samt at del av avsatt LNF-område reguleres til byggeområde for frittstående boliger med tilhørende anlegg, landbruksområder, offentlig trafikkområde, fareområde høyspent, spesialområde - klimavernsone og fellesområder felles lekeplass for barn. Planforslaget er delvis i strid med arealdelen i gjeldende kommuneplan for område avsatt til LNF-område. Kommunedelplanen har ikke vært revidert siden Som tiltakshaver for planarbeidet er det Dyrøy kommune selv som vurderer endringen av arealformålet som strategisk riktig i forhold til kommunens utvikling i framtida. LNF-området ønskes i noe omfang å vike for en fortsettelse/utvidelse av eksisterende boligområde med bakgrunn i samfunnsmessige interesser. 4

5 2. PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD 2.1 Beliggenhet og størrelse Planområdet ligger like sør for Brøstadbotn sentrum i avstand ca 900 meter i luftlinje. Størrelsen på området er 55,42 daa. 2.2 Områdets bruk, innhold og forhold til omgivelsene Området har en flott beliggenhet med utsikt til landskapet rundt med fjord og fjell og med solgang fra tidlig morgen til sein kveld. Planområdet inneholder tre tomter med frittstående boliger med garasjer og tilhørende adkomstvei. Adkomstveien til gnr/bnr 11/218 og 11/219 framstår i dag som en gruset skogsvei. Gnr/bnr 11/130 har adkomst fra offentlig vei i Brøstad boligfelt. For øvrig består planområdet av landbruksareal. Landbruksarealet fordeler seg på utmark med furuskog og lauvskog på morenegrunn, myrområder samt innmark som leies ut til forhøsting. Innmarka har vært utleid til forhøsting siden gårdsdrifta på eiendommen opphørte for 15 år siden i Planområdet har kort vei til Brøstadbotn sentrum og ligger som en forlengelse mot nordøst av boligfeltet Brøstad. I sektoren nordvest til øst grenser planområdet til LNF-område i henhold til gjeldende kommunedelplan. I sør grenser planområde til byggeområde for bolig avsatt i gjeldende kommunedelplan. To nettstasjonkiosker ligger plassert i Brøstad Boligfelt med umiddelbar nærhet til planområdet, samt en ny innenfor planområdet. Krav til sikkerhetsavstander er overholdt. Den nordlige spissen av moreneryggen brukes en god del som turmål for skolebarn om vinteren. Bakkene mot vest brukes til ski- og akebakker. 2.3 Bebyggelsens struktur, kvalitet og verneverdig bebyggelse Eksisterende boligbebyggelse i planområdet er av god kvalitet og utført som tradisjonelle trehus med utvendig bordkledning på vegg og mørk grå taktekking av plater og papp. Boligene langs toppen av brinken er oppført i 1993 og Boligene er oppført i én og to etasjer med henholdsvis valmet tak og saltak, der hovedretning er nordøst-sørvest. I byggeområde B6 på eiendom gnr/bnr 11/130 er det oppført bolig med valmet tak. Det er ikke bygg innenfor planområdet med status som vernet eller bevaringsverdig. Det kjennes ikke til funn av andre kulturminner/fortidsminner. Dyrøy kommune har ingen registreringer for planområdet og grunneier for hovedbruket har heller ikke påvist funn ved arbeid i marka. 2.4 Barnehage, skole, forretninger Det ligger både barnehage, barne- og ungdomskole, sykehjem, kommuneadministrasjon, dagligvareforretning og andre forretninger i sentrum av Brøstadbotn. I luftlinje vil det være ca 600 meter til skole og 900 meter til andre sentrumsfunksjoner. I forbindelse med Elvetun skole er det både idrettshall, svømmebasseng og kultursal. 2.5 Topografi og vegetasjon Klimavern Planområdet ligger på en gammel morenerygg med elvebrinken mot Brøstadelva i sektoren nord til øst og gammel standlinje mot fjorden i sektoren nord til vest. Området har derfor både tilnærmet flate partier og en forholdsvis bratt skrånende del. 5

6 Innmarksdelen av landbrukseiendommen 11/30 er oppdyrket med gressmark til forhøsting. Utmarksdelen er bevokst med furuskog og lauvskog og bunnvegetasjon av lyng. En del av utmarka i planområdets sørlige halvdel er myr. Myra er ikke dyp. Fra før 2. verdenskrig og tidligere har det vært hentet ut torv i torvsteg her. Eksisterende vegetasjon i planområdet og planområdets grenser er viktig å verne om av flere grunner. Som klimavern bidrar vegetasjonen i dag til at området regnes som et av de mest vindstille områdene i Brøstadbotn. Fremherskende vindretninger i området er vind fra sørvest og en lei vind fra øst/sørøst. Vinden er framtredende både like sør og nord for planområdet. Bevaring av vegetasjon vil også være viktig i forhold til massestabilitet i moreneryggens skråninger ved binding av masser og opptak av fukt i grunnen. Generelt gjelder det at naturterreng bør bevares i størst mulig grad. Dette med bakgrunn både i geotekniske, klimamessige og estetiske forhold. Sjeldne eller fredede vekster er ikke kjent innenfor planområdet. 2.6 Støy - veitrafikk, fly og andre støykilder På grunn av beliggenhet vil trafikkstøy ikke være noe tema for dette planområdet. 2.7 Adkomstforhold og veier/gater innen planområdet Området har i dag adkomst fra Stormyrveien i Brøstad boligfelt som igjen har adkomst fra RV 852. Krysset Stormyrveien/RV 852 er regulert i reguleringsplan for industri og boligfelt Brøstad 11/5. Siktlinjer til RV 852 er dimensjonert (ref. plankart) med L1 = 96 meter mot øst for trafikk fra venstre som svarer til krav til hovedveg i spredt bebyggelse H1 med dimensjonerende fart 60 km/t i henhold til normal 017 fra Statens Vegvesen. Mot vest og trafikk fra høyre er siktlinje 140 meter og dermed utvidet i forhold til normalen. Det bemerkes at kryss fra RV til Stormyrveien per i dag er kryss med ordinær vikeplikt. Dette oppfattes ikke logisk for trafikkanter på RV 852. Ved økt belastning på krysset stilles det derfor spørsmål ved om status bør vurderes på RV 852 slik at denne blir klassifisert som forkjørsvei. Krysset Stormyrveien/adkomstvei til planområdet, er tatt med i planområdet. Nærhet til riksveikrysset samt begrensning i forhold til eksisterende boligtomt gnr/bnr 11/200 er utfordrende for tilknytningen. Krysset er tilpasset så godt som mulig ut fra normal 017 uten å gripe mer enn nødvendig inn i denne eiendommen. Eksisterende vei innenfor planområdet er i reguleringsplan for industri og boligfelt Brøstad regulert som offentlig trafikkområde, jordbruksvei(?). Veien framstår i dag som en skogsvei. Det er busstopp ved krysset mellom RV852 og Stormyrveien. 2.8 Grunnforhold Planområdet ligger på en gammel morenerygg med elvebrinken mot Brøstadelva i sektoren nord til øst og gammel standlinje mot fjorden i sektoren nord til vest. Eksisterende boliger langs toppen av moreneryggen er bygget uten kjeller. Etter opplysning fra grunneier på hovedbruket er det her rene morenemasser ned til fundamentsdybde. I myrlendt område i områdets sørvestre del har det tidligere vært torvsteg. Myra skal ikke være dyp og med fast grunn under. Det kan være noe leire i området og det er funnet leire med skjell i. I byggeområde B6 på eiendom gnr/bnr 11/130 er det funnet kvitsand (skjellsand). Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er kjent med at det i området i og omkring Brøstadbotn kan være ustabile grunnforhold. I nærliggende område på andre sida av Brøstadelva, Elvetun, er det utført tiltak på grunn av ustabile grunnforhold. NVE mener det må foretas en grunnundersøkelse før reguleringsplanen kan endelig godkjennes. Det vises til innspill til planstart fra NVE, vedlegg

7 Radongass fra grunnen er i kart med tolkningsdata over naturlig radioaktiv stråling for Troms, innenfor planområdet registrert med gult område, dvs. vanlig stråling. Kartet er utarbeidet av NGU, Norges Geologiske Undersøkelse. Kontakt med NGU v/oddleiv Olesen og Statens Strålevern v/maria Larson viser at det ikke finnes mer detaljerte registreringer eller målinger for planområdet med nærområde. Det anbefales likevel på generelt grunnlag at radonsperre uansett benyttes ved nybygg i dag som forebyggende tiltak. Fyllinger eller deponi av avfall innenfor planområdet er ikke kjent av kommunen eller grunneier. For enden av skogsveien i nord er det deponert noe trevirke og kvist etter rydding av skog ved oppføring av to eksisterende boliger. 2.9 Vann, avløp etc. Planområdet har tilknytningsmuligheter til nødvendig infrastruktur i grunnen. Området kan tilknyttes kommunalt vann- og avløpsnett som ligger i Brøstad boligfelt. Her går det en 6 vannledning som av Dyrøy kommune regnes å ha kapasitet for Kjosen boligfelt, inkludert brannvann. Nytt uttak for brannvann planlegges plassert sentralt i planområdet. Spillvann/overvann tenkes håndtert av lukket, separat system. To nettstasjonkiosker ligger plassert i Brøstad Boligfelt med umiddelbar nærhet til planområdet, samt en ny innenfor planområdet. Krav til sikkerhetsavstander er overholdt Risiko- og sårbarhet En enkel risiko- og sårbarhetsvurdering i form av gjennomgang av sjekkliste utarbeidet av Fylkesmannen, er gjennomført i planarbeidet. Punktene er fulgt opp mot sektormyndigheter og beskrevet i denne planbeskrivelsen eller i innspill fra respektive myndigheter. Se også vedlegg PLANPROSESSEN 3.1 Deltakere i planprosessen Det har vært en løpende dialog fra planstart mellom Dyrøy kommune som initiativtaker og fagkyndig for planarbeidet Sivilarkitekt Kjersti Olsen Solberg AS. Sektormyndigheter, grunneiere, naboer og andre naturlige interessenter har vært varslet. Disse har kommet med innspill i ulik grad. Grunneier av hovedbruket gnr/bnr 11/30 Gunder Dalgård har bidratt med verdifull lokalkunnskap om eiendommen. Sektormyndigheter av særlig betydning for risiko- og sårbarhetsvurdering har vært kontaktet direkte for nærmere vurdering og innspill. Dette gjelder NVE, Troms Kraft Nett, Statens Strålevern, NGU, Statens Vegvesen, Fylkesmannen i Troms og Fylkesmannens Landbruksavdeling. 3.2 Kunngjøring av igangsatt planarbeid Oppstart av planarbeidet ble annonsert i avisa Nordlys og Troms Folkeblad den Offentlige myndigheter og naboer ble varslet per brev datert Frist for merknader var satt til 3. juni Innspill til planarbeidet / merknader til plan Per var det mottatt åtte skriftlige innspill/merknader til oppstart av planarbeidet: 1. Reindriftsforvaltningen i Troms. Brev av , ref. 2009/1328/7114/2009/THB/414.2: Innspillet viser kopi av brev til brev med videresending av saken til reinbeitedistriktet for uttalelse. Merknadsbehandling: Ingen høringsuttalelse med merknader/innspill fra reinbeitedistriktet eller reindriftsagronomen er mottatt. 2. Statens vegvesen. Brev av , ref. 2009/ og telefon : 7

8 Statens vegvesen har ingen innvendinger til igangsetting av planarbeidet. De ber om nøkkelopplysninger for arbeidet som planlegges og ber om en nærmere dialog. Foreløpige innspill til planarbeidet omhandler forholdet til adkomster til riks- eller fylkesveier samt tilrettelegging for gode gang- og sykkelveiløsninger fram til nye boligfelt og at anlegget tilknyttes eksisterende gang- og sykkelveinett. Merknadsbehandling: I kontakt per telefon med Statens Vegvesen v/kjell Vang ble det gitt nærmere opplysninger om planarbeidets omfang og tenkte løsninger. Det ble opplyst at forholdet til RV852 er tidligere regulert i reguleringsplan for Brøstad boligfelt. Denne planen ble oversendt som informasjon per e- post. Det ble enighet om at reguleringsområdet utvides for å fange opp kryss/avkjøring fra Stormyrveien samt som et minimum kontrollere regulerte siktforhold i krysset mot RV852. Dette er i planarbeidet gjennomført i henhold til enighet. Statens vegvesen vil kunne kreve at adkomst til RV852 oppgraderes i henhold til dagens krav dersom den ikke oppfyller kravene. Rekkefølgebestemmelse skal følge reguleringsplanen for dette punktet. Forholdet og tilknytning til eksisterende gang- og sykkelveinett ble gjennomgått samt planlagt veistandard i planområdet. Dette ble akseptert på dette stadiet i planprosessen. Totalt sett uttrykte vegvesenet seg fornøyd med opplysningene og så positivt på saken. 3. Troms Kraft Nett AS. Brev av , ref. 314/tmj og telefon Merknaden omhandler opplysninger om eksisterende anlegg og kapasitet samt eventuelle kostnader ved behov for ny nettstasjon og flytting av kabler. Merknadsbehandling: I kontakt per telefon med Troms Kraft Nett v/tony Molund Johansen ble det gitt nærmere opplysninger om planarbeidets omfang og antall boliger. Da alt av høyspentkabler ligger som jordkabler er det bare trafokiosker/nettstasjonskiosker som skal reguleres som fareområde. Troms Kraft Nett oversendte kartutsnitt med oversikt over kabler og nettstasjonskiosker. Det ble gjort oppmerksom på at kartet kan avvike fra de faktiske forhold og at kabeltraseer må påvises før gravearbeider igangsettes. Avstandskrav fra nettstasjonskiosk til bygg i brennbare materialer skal være minimum 5 meter. 4. Fylkesmannen i Troms. Brev av , ref. 2009/ og telefoner : Merknaden omhandler Fylkesmannens anbefaling til kommunen vedrørende oppfylling av selvstendig undersøkelsesplikt og risikovurdering i forhold til å avdekke forhold som kan berøre samfunnssikkerhet og beredskap i forbindelse med utarbeidelse av arealplaner og ved vurdering av byggetillatelser. Fylkesmannen påpeker at risikoområder må utredes i forbindelse med igangsetting av planarbeid. Merknadsbehandling: I tråd med Fylkesmannens anbefaling er Fylkesmannens metode for risikovurdering tatt i bruk og gjennomført i forbindelse med planarbeidet. Per telefon med henholdsvis fylkesberedskapssjef Per Elvestad og landbruksavdelinga v/oddvar Brenna ble omfang av risikovurderingen og metode for gjennomføring diskutert for denne plansaken, sett i sammenheng med skjerpede krav som vil følge av ny planlov som trer i kraft For forslag til Reguleringsplan for Kjosen boligfelt tas det sikte på et vedtak i kommunestyret om utleggelse til høring før Det var enighet om at en gjennomgang av foreliggende sjekkliste fra Fylkesmannen med utdyping av aktuelle punkter i planbeskrivelsen, er tilstrekkelig i denne plansaken. Forhold som vurderes å kreve nærmere undersøkelser skal det stilles rekkefølgekrav til i planens bestemmelser. 8

9 Også forholdet med regulering av del av LNF-område til byggeområde for boliger og tilhørende nødvendige reguleringsformål ble tatt opp med landbruksavdelinga v/oddvar Brenna. Landbruksavdelinga gav positive muntlige signaler på dette punktet. Begrunnelsen lå i at Dyrøy kommune selv er tiltakshaver for planarbeidet, og er den som vurderer endringen av arealformålet som strategisk riktig i forhold til kommunens utvikling i framtida. Der et også av betydning at LNFområdet i noe omfang ønskes å vike for en fortsettelse/utvidelse av eksisterende boligområde med bakgrunn i samfunnsmessige interesser. En skriftlig uttalelse fra Landbruksavdelinga ble lovt. Denne var ikke mottatt per Sametinget. Brev av , ref. 09/2330-2: Sametinget har ingen spesielle merknader til planarbeidet. De kan ikke se at tiltaket kommer i konflikt med automatisk fredede samiske kulturminner, men minner om lovverk et knyttet til kulturminner med meldeplikt til Sametinget ved funn under arbeid i marken samt plikt til å stoppe videre arbeid. Uttalelsen gjelder bare Sametinget, og det vises til egen uttalelse fra Troms fylkeskommune. Merknadsbehandling: Uttalelsen tas til underretning. Det bemerkes at det ikke er mottatt egen uttalelse fra Troms fylkeskommune per NVE Region Nord. Brev av , ref. NVE rn/anan og telefon : Innspillet omhandler NVE sitt ansvar for statlige forvaltningsoppgaver innen forbygging av skredulykker og ansvar for å bidra til at hensynet til skredfare blir tilstrekkelig vurdert og innarbeidet i arealplaner. NVE er kjent med at det i området i og omkring Brøstadbotn kan være ustabile grunnforhold. Det vises til kartleggingsrapporter for området samt grunnundersøkelse for Elvetun utført i Ut fra dette mener NVE at det må foreligge en fagkyndig dokumentasjon på at planområdet har tilfredsstillende sikkerhet før planen kan godkjennes. Merknadsbehandling: Det tas inn rekkefølgebestemmelse som krever grunnundersøkelse. Kommunen skal foreta grunnundersøkelser senest før oppstart av videre detaljplanlegging av infrastruktur innenfor planområdet. Kommunen oppfordres til at grunnundersøkelse blir gjennomført før planforslaget godkjennes endelig. 7. Kystverket, Troms og Finnmark. Brev av , ref. 09/ : Kystverket kan ikke se å ha noen interesser i planområdet. 8. Eldrerådet i Dyrøy. E-post av : Melding om at Eldrerådet har fått ny leder ved navn Åse K. Kristiansen med e-postadresse og bekreftelse på at varsel om oppstart av planarbeid er mottatt. 9

10 4. PLANFORSLAGET 4.1 Avgrensning av planområdet Eiendommene som omfattes av reguleringen er gnr/bnr 11/130 som eies av Else Margot L. Andreassen, 11/218 som eies av Hogne Sæbbe, 11/219 som eies av Gunnlaug Dalgård og Frode Jørgensen, del av 11/30 som eies av Gunder Dalgård samt del av 11/157 som eies av Dyrøy kommune. Plangrensen følger eiendomsgrense rundt gnr/bnr 11/130, videre langs eiendomsgrense til gnr/bnr11/30 i sørvest og langs skogsvei mot sørøst, videre langs samme eiendomsgrense rett nord før avgrensningen skjærer av mot vest og videre mot sørvest over samme eiendom for så å møte eiendomsgrense rundt gnr/bnr 11/130 igjen. I tillegg er areal for eksisterende adkomstvei/skogsvei til området samt kryss til Stormyrveien medtatt i planområdet, del av gnr/bnr 11/ Reguleringsformålene i planen, kort beskrivelse av hvert formål Reguleringsplan for Kjosen boligfelt gir følgende formål: Byggeområder: B1-B6 Boliger m/tilhørende anlegg Landbruksområder: L1 Landbruksområder generelt Offentlige trafikkområder: GATE1 Gate med fortau Fareområder: HØYSPENT 1 Høyspenningsanlegg (transformatorstasjon, koblingsstasjon) Spesialområde: KS1-KS2 Klimavernsone Fellesområder: FLB1 Felles lekeareal for barn 4.3 Arealoppgave Formål Areal (daa) B1-B6 Boliger m/tilhørende anlegg 18,618 L1 Landbruksområder generelt 14,888 GATE1 Gate med fortau 7,128 HØYSPENT 1 Høyspenningsanlegg (0,059) KS1-KS2 Klimavernsone 13,389 FLB1 Felles lekeareal for barn 1,396 Totalt 55, Byggeområder Boliger m/tilhørende anlegg B1-B6 Området planlegges bebygd med frittliggende bolighus med tilhørende anlegg. Parkering og gjesteparkering for minimum 2 biler skal dekkes på den enkelte tomt. Parkering kan løses med parkeringsplass, carport eller garasje. Parkeringsplass, carport og garasje kan plasseres utenfor byggegrense, men skal ikke hindre sikt og snølagring mot vei eller oppføring og vedlikehold utført fra egen eiendom. 10

11 Fordi grunnforhold ikke er entydig avklart for området og fordi det er delvis myr i planområdet, skal boliger generelt bygges uten kjeller med gulv på grunn/flåte. Annen fundamentering kan benyttes dersom det er i tråd med grunnundersøkelse på den enkelte tomt. Bolighus og tilhørende bygg som garasje/carport/utebod skal oppføres i samme byggestil med felles formuttrykk, materialvalg og farger. Bygninger skal oppføres med takvinkel mellom 15 og 40 grader. Taktekking skal ha farge i gråskala mellom lys grå og svart. Taket, den femte fasaden, velges som det samlende elementet for fargebruk i boligområdet. For fargevalg på fasader for øvrig stilles det ikke absolutte krav. Det oppfordres likevel til valg av farger som tradisjonelt er brukt i nærmiljøet som varmhvit, varmgrå, varmrød, varm oker og varmbrun. Det skal på grunnlag av generelle anbefalinger og anbefalinger fra Statens Strålevern og NGU legges radonsperre i alle nye bolighus i reguleringsområdet. Naturterreng og vegetasjon skal generelt bevares i størst mulig grad. Dette med bakgrunn både i geotekniske, klimamessige og estetiske forhold. På den enkelte tomt skal eksisterende vegetasjon bevares utenfor byggegrense. Felling av trær utenfor byggegrensen skal godkjennes av kommunen. I område med boligtomter langs lekeplassens omkrets er det i planen forberedt for muligheten av en seinere reguleringsendring/omregulering og utfylling med ytterligere 4 boligtomter langs ytterkanten av gateløkka. 4.5 Landbruksområder Landbruksområder generelt L1 Innenfor landbruksområde tillates det bare oppført bygninger, anlegg og konstruksjoner som er ledd i opprettholdelse og videreføring av landbruksvirksomheten. 4.6 Offentlige trafikkområder Gate med fortau GATE 1 For boligområde med lite antall boliger som i dette tilfellet er enfelts vei å foretrekke for å holde farten nede og ut fra areal- og kostnadshensyn. Fartsgrensen i området skal være 30 km/time, og offentlig gate dimensjoneres ut fra 30 km/time i henhold til Statens vegvesens normal 017. Gater defineres som adkomstvei i middels tett bebyggelse A2. Gate dimensjoneres videre for lastebil og kryss og snuhammere for lastebil med kjøremåte B. Gate er utformet som enfelts vei med ensidig fortau, skuldre og område for snølagring/grøft: snølagring/grøft 1,0m + fortau 2,0m + skulder 0,25m + kjørebane 3,5m + skulder 0,5m + snølagring /grøft 1,85m. Total bredde for offentlig trafikkareal er 9,1m. For å få tilstrekkelig bredde for vei har det vært nødvendig å ta litt areal fra eiendommene gnr/bnr 11/218 og 11/219 mot vei. Det dreier seg om mellom 1,8 og 2,7 meter. I forbindelse med kryssløsning mot Stormyrveien er det tatt litt areal i hjørnet av gnr/bnr 11/200. Utforming av planen tar hensyn til og legger til rette for uformelle og intuitive ganglinjer i form av stier slik at disse ikke trenger krysse private boligtomter. Disse kan legges gjennom areal regulert til Klimavern og slutte seg til opparbeidet offentlig veinett og videre eksisterende gang-og sykkelvei mot sentrum og skole. Det tenkes to slike stier; En fra nordenden av planområdet via landbruksareal og med tilknytning til gangsykkelvei ved brua over Brøstadelva. Den andre tenkes fra knekkpunkt på veitrase langs planområdets grense mot øst, via klimavernsone KS2 mellom B2 og B3, lekeplass og klimavernsone KS1 og med tilknytning til adkomsvei i Brøstad boligfelt i hjørne mellom gnr/bnr 11/171 og 11/130. Vei innenfor planområdet har fortau. Videre gang- og sykkeltrafikk er via adkomstveier i Brøstad boligfelt knyttet opp mot eksisterende gang- og sykkelvei langs hovedvei over Brøstadelva mot sentrum og skole. 11

12 4.7 Fareområder Høyspenningsanlegg HØYSPENT 1. Området er regulert til fareområde transformatorstasjon, koblingsstasjon. Det står stasjon på området i dag som er i bruk. Avstand til brennbart bygg skal være minimum 5 meter og til ubrennbart 1 meter ut fra brannvernhensyn. Statens strålevern opererer med grenseverdier for stråling fra trafo i forhold til bolig på enkeltmålinger på 0,1 mikrotesla og 0,4 mikrotesla som årsgjennomsnitt. Rom for varig opphold tillates ikke over høyspentkabel. Det planlegges ikke bygningsmasse der grenseverdiene kommer i betraktning og heller ikke bygningsmasse som kommer i konflikt med eksisterende jordkabeltraseer. Ny adkomstvei vil krysse traseer for jordkabler sør planområdet og kan komme i berøring med kabeltraseer som er oppgitt å følge eksisterende adkomsvei/skogsvei nordover i området. 4.8 Spesialområde Klimavernsone KS1-KS2. Formålet brukes for å hindre inngrep og endringer i eksisterende terreng og vegetasjon som kan føre til uheldige endringer i lokalklimatiske forhold, for eksempel åpning for kaldluftsstrømmer og økt vindutsatthet. For dette område kan det også være viktig å bevare vegetasjon forhold til massestabilitet i moreneryggens skråninger ved binding av masser. Klimavernsonene åpner også opp grønne korridorer mellom private boligeiendommer som gir mulighet til uformelle ganglinjer og leke- og oppholdsarealer i nærliggende naturterreng. I klimavernsonene skal kommunen godkjenne landskapspleie, endring og fjerning av vegetasjon og vurdere konsekvenser for masseforhold, klimatiske forhold og estetisk verdi som landskapselement. 4.9 Fellesområder Felles lekeplass for barn FLB1. Formålet gjelder felles lekeplass for samtlige eiendommer i byggeområde for boliger B1-B6. Området er plassert sentralt i planområdet med god oversiktlighet og solgang hele dagen. Tilgjengeligheten er god også fra Brøstad boligfelt. Lekearealet har også nær tilknytning til klimavernsonenes grønne korridorer. På felles lekeplass tillates det kun oppføring av bygninger eller konstruksjoner med tilknytning til områdets bruk. Det er lagt opp til at lekeplassen kan få utvidet arealet sitt ved en eventuelt seinere omregulering og videre utbygging som slutter veiløkka Utnyttelsesgrad, struktur og høyder Utnyttelsesgrad beregnet som % BRA (prosent bruksareal) benyttes i planen samt høydeangivelse i meter i forhold til gjennomsnittlig opprinnelig terreng. Åpent areal og parkeringsareal skal inngå i beregningsgrunnlaget for %BRA. Veileder til grad av utnytting fra Miljøverndepartementet og Kommunalog regionaldepartementet skal legges til grunn for beregning. %BRA settes til 30 %. Maksimal byggehøyde tar utgangspunkt i eksisterende bebyggelse innenfor planområdet. Maksimal gjennomsnittlig gesimshøyde fra gjennomsnittlig opprinnelig terreng: 6,0 meter. Maksimal gjennomsnittlig mønehøyde fra gjennomsnittlig opprinnelig: 7,6 meter Demografiske forhold Dyrøy kommune arbeider aktivt for å øke flyttestrømmen til kommunen og har det siste året oppnådd resultater. 12

13 PLANKART (FORSLAG) Vedlegg 2 14

14 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL Reguleringsplan for Kjosen boligfelt, Brøstadbotn Vedlegg 3 Dyrøy kommune Dato for siste revisjon av plankart: Dato for siste revisjon av bestemmelser: Dato for godkjenning: 1 GENERELT Det regulerte området er vist på plankart med reguleringsgrense. 1.1 REGULERINGSFORMÅL (jfr. Plan- og bygningslovens 25) Området reguleres til følgende formål: BYGGEOMRÅDER iht. Pbl. 25, nr. 1 Boliger m/ tilhørende anlegg, B1-B6 LANDBRUKSOMRÅDER iht. Pbl. 25, nr. 2 Landbruksområder generelt, L1 OFFENTLIGE TRAFIKKOMRÅDER. Pbl. 25, nr. 3 Gate med fortau, GATE 1 FAREOMRÅDER iht. Pbl. 25, nr. 5 Høyspenningsanlegg (transformatorstasjon, koblingsstasjon), HØYSPENT 1 SPESIALOMRÅDER iht. Pbl. 25, nr. 6 Klimavernsone, KS1-KS2 FELLESOMRÅDER iht. Pbl. 25, nr. 7 Felles lekeareal for barn, FLB1 1.2 PLANENS FORMÅL Formål med reguleringsplanen er å legge tilrette for et nytt og attraktivt boligfelt med sentral plassering i forhold til sentrumsfunksjonene i Brøstadbotn. 2 FELLESBESTEMMELSER Området er ikke undersøkt for kulturminner. Dersom det under arbeid oppdages gjenstander eller andre spor etter tidligere menneskelig aktivitet skal kulturminnemyndighetene varsles, jfr. kulturminneloven 8. 3 REKKEFØLGEBESTEMMELSER iht. Pbl. 26, 1. LEDD Kommunen skal foreta grunnundersøkelser senest før oppstart av videre detaljplanlegging av infrastruktur innenfor planområdet. Det skal ikke gis tillatelse til byggestart i reguleringsområdet før adkomster er planlagt og bygd/oppgradert etter Statens vegvesens håndbok 017 Veg- og gateutforming. Ferdig opparbeidet adkomster skal godkjennes av Statens vegvesen. Det skal være opparbeidet nytt uttak for brannvann sentralt i reguleringsområdet før det kan gis tillatelse til bygging innenfor B1-B6. 15

15 4 BYGGEOMRÅDER iht. Pbl. 25, nr B1-B6 Boliger m/tilhørende anlegg Innenfor området tillates oppført bygninger for boliger med tilhørende anlegg. %-BRA= 30%. Maksimal gjennomsnittlig gesimshøyde fra gjennomsnittlig opprinnelig terreng: 6,0 meter. Maksimal gjennomsnittlig mønehøyde fra gjennomsnittlig opprinnelig terreng: 7,6 meter. Det skal opparbeides minimum 2 parkeringsplasser på hver tomt. Boliger skal generelt bygges uten kjeller med gulv på grunn/flåte. Annen fundamentering kan benyttes dersom det er i tråd med grunnundersøkelse på den enkelte tomt. Parkeringsplass, carport og garasje kan plasseres utenfor byggegrense, men skal ikke hindre sikt og snølagring mot vei eller oppføring og vedlikehold utført fra egen eiendom. Bolighus og tilhørende bygg som garasje/carport/utebod skal oppføres i samme byggestil med felles formuttrykk, materialvalg og farger. Bygninger skal oppføres med takvinkel mellom 15 og 40 grader. Taktekking skal ha farge i gråskala mellom lys grå og svart. Det skal legges radonsperre i alle nye bolighus som forebyggende tiltak. Naturterreng og vegetasjon skal generelt bevares i størst mulig grad. På den enkelte tomt skal eksisterende vegetasjon bevares utenfor byggegrense. Felling av trær utenfor byggegrensen skal godkjennes av kommunen. 5 LANDBRUKSOMRÅDER iht. Pbl. 25, nr L1 Landbruksområder generelt Innenfor landbruksområde tillates det bare oppført bygninger, anlegg og konstruksjoner som er ledd i opprettholdelse og videreføring av landbruksvirksomheten. 6 OFFENTLIGE TRAFIKKOMRÅDER. Pbl. 25, nr GATE 1 Gate med fortau, Gate skal dimensjoneres i henhold til Statens vegvesens normal 017 som adkomstvei i middels tett bebyggelse A2. Gate skal videre dimensjoneres for lastebil og kryss og snuhammere for lastebil med kjøremåte B. Gate skal utformes som enfelts vei med ensidig fortau, skuldre og område for snølagring/grøft som vist i plankart: snølagring/grøft 1,0m + fortau 2,0m + skulder 0,25m + kjørebane 3,5m + skulder 0,5m + snølagring /grøft 1,85m. 7 FAREOMRÅDER iht. Pbl. 25, nr HØYSPENT 1 Høyspenningsanlegg Innenfor området tillates transformatorstasjon, koblingsstasjon eller tilsvarende installasjon. 8 SPESIALOMRÅDER iht. Pbl. 25, nr KS1-KS2 Klimavernsone I klimavernsonene skal kommunen godkjenne landskapspleie, endring og fjerning av vegetasjon og vurdere konsekvenser for masseforhold, klimatiske forhold og estetisk verdi som landskapselement. 16

16 9 FELLESOMRÅDER iht. Pbl. 25, nr FLB1 Felles lekeareal for barn Lekeplass er felles for samtlige eiendommer i byggeområde for boliger B1-B6. På felles lekeplass tillates det kun oppføring av bygninger eller konstruksjoner med tilknytning til områdets bruk. 17

17 SIKKERHETS- OG SÅRBARHETVURDERING Vedlegg 8 Dyrøy kommune Sikkerhet og beredskap - RISIKOVURDERINGSSKJEMA Sjekkliste arealplanlegging og byggesak Prosjekt/plan/sak: Reguleringsplan for Kjosen boligfelt, Brøstadbotn 1. Naturgitte forhold Kontroll Dato Sign. a) Skredfare (stein, jord, leire, snø) (www.skrednett.no) SK KOS b) Flom IA KOS c) Tidevann IA KOS d) Radon SK KOS e) Værforhold (lokale fenomener) OK/SK KOS 2. Infrastruktur a) Kraftlinjer og transformatorer (nærhet til elektromagnetiske felt) OK/SK KOS b) Trafikk (transport av farlig gods, skipstrafikk/kaianlegg, luftfart/flyplass?) IA KOS c) Industri og næringsliv i nærmiljøet/næringskonflikter (farlig industri; eksplosiver, fryserier, olje,bensinstasjoner, propan og IA KOS gass, syrer, avfallsdeponier/fyllplasser, ) d) Byggegrunn/sigevann (forurenset grunn og sjøsedimenter) UN/SK KOS 3. Prosjektgitte forhold a) Utbyggingsrekkefølge SK KOS b) Friområder og lekeområders plassering i forhold til potensiell fare (sjø, elver, trafikk og kraftlinjer/transformatorer). OK/SK KOS c) Adgang til kollektivtrafikk OK/SK KOS d) Uønskede snarveier (brukerstyrt trafikkmønster) OK/SK KOS e) Reguleringsbestemmelser OK/SK KOS f) Tilrettelegging for nødetatene brannvannsforsyning ajourføring av beredskapskart OK/SK KOS g) Drikkevannsforsyning og plassering i forhold til potensiell fare (selve kilden og objekters plassering ved dette) OK/SK KOS h) Skjæringer og fyllinger høyder og terrengvinkler autovern og gjerder UN KOS Bruk følgende koder i kontrollfeltet: OK= sjekket og i orden. UN= utredes nærmere i byggeprosessen IA= ikke aktuelt i denne saken SK= se kommentar i planbeskrivelse 22

Forslag til detaljreguleringsplan for GISNÅS NEDRE HYTTEGREND, gnr/bnr 93/1 Rennebu kommune.

Forslag til detaljreguleringsplan for GISNÅS NEDRE HYTTEGREND, gnr/bnr 93/1 Rennebu kommune. 1 Forslag til detaljreguleringsplan for Gisnås Nedre hyttegrend, gnr/bnr. 93/1. Rennebu kommune 20.11.2011 Revidert: 13.7.2012 1. INNLEDNING 1.1 Forslagstiller 1.2 Eiendoms - og eierforhold 1.3 Planlegger-

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord kommunestyre Møtested: Aja Samisk senter, Manndalen Dato: 02.03.2009 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord kommunestyre Møtested: Aja Samisk senter, Manndalen Dato: 02.03.2009 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord kommunestyre Møtested: Aja Samisk senter, Manndalen Dato: 02.03.2009 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 71 9 00. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Forslag til Reguleringsplan for Larkollen sentrum, Rygge kommune. 1. Innledning sid. 2. 2. Planområdet, eksisterende forhold sid.

Forslag til Reguleringsplan for Larkollen sentrum, Rygge kommune. 1. Innledning sid. 2. 2. Planområdet, eksisterende forhold sid. Forslag til Reguleringsplan for Larkollen sentrum, Rygge kommune. Innhold: 1. Innledning sid. 2 2. Planområdet, eksisterende forhold sid. 2 3. Planforslaget sid. 3 4. Risiko og sårbarhetsanalyse sid. 10

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Detaljregulering for GNR 45 BNR 271 MFL. DEL AV SLETTEBØ BAKKEBØ OMRÅDET. PLANID - Eigersund kommune.

PLANBESKRIVELSE. Detaljregulering for GNR 45 BNR 271 MFL. DEL AV SLETTEBØ BAKKEBØ OMRÅDET. PLANID - Eigersund kommune. PLANBESKRIVELSE Detaljregulering for GNR 45 BNR 271 MFL. DEL AV SLETTEBØ BAKKEBØ OMRÅDET PLANID - Eigersund kommune Side 1 av 31 19.01.2015 Planforslag RKT Rev. Dato: Beskrivelse Utarb. Kontroll Side 2

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Arkivsak: 2013/2061-12 Arkiv: 023723900 Saksbehandler: Geir Sunde Levang Dato: 04.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.05.2012 31529/2012 2010/3605 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/82 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 Bystyret 13.12.2012 Sluttbehandling

Detaljer

PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR VITÅSEN FUS BARNEHAGE AS V/SØRGÅRDSBRÅTAN I FET KOMMUNE, GNR. 17, BNR. 2 OG DEL AV GNR.17, BNR.1.

PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR VITÅSEN FUS BARNEHAGE AS V/SØRGÅRDSBRÅTAN I FET KOMMUNE, GNR. 17, BNR. 2 OG DEL AV GNR.17, BNR.1. Fet kommune PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR VITÅSEN FUS BARNEHAGE AS V/SØRGÅRDSBRÅTAN I FET KOMMUNE, GNR. 17, BNR. 2 OG DEL AV GNR.17, BNR.1. PLANNUMMER: 0101 R0903 Vedlegg: 1. 2. 3. 4. 5.

Detaljer

Reguleringsplan for forretnings-, industri-, hotell-, bevertnings- og friområde på Foma

Reguleringsplan for forretnings-, industri-, hotell-, bevertnings- og friområde på Foma Båtsfjord kommune Reguleringsplan for forretnings-, industri-, hotell-, bevertnings- og friområde på Foma Fig 1 Bilde Fomaområdet Planbeskrivelse Tromsø 27.05.2009 2 Tittel: Forfatter(e): DAKer(e): Reguleringsplan

Detaljer

Reguleringsplan for Parkeringsareal Batteriet, Hammerfest kommune Beskrivelse. Hammerfest kommune. Reguleringsplan for Parkeringsareal Batteriet

Reguleringsplan for Parkeringsareal Batteriet, Hammerfest kommune Beskrivelse. Hammerfest kommune. Reguleringsplan for Parkeringsareal Batteriet Hammerfest kommune Reguleringsplan for Parkeringsareal Batteriet Vedtatt i kommunestyret: 08.11.07. Side 1 av 17 1. Bakgrunn... 3 2. Målsetning... 3 3. Saksgang...3 3.1 Oppstartsvarsel og kunngjøring...

Detaljer

Felles veileder for utarbeidelse av reguleringsplaner - Kongsvinger kommune

Felles veileder for utarbeidelse av reguleringsplaner - Kongsvinger kommune Felles veileder for utarbeidelse av reguleringsplaner - Kongsvinger kommune Plan og kart etter plan- og bygningsloven T 1412- Digitale planer Kongsvinger kommune 2226 Kongsvinger Sør-Odal kommune Postboks

Detaljer

1. Innledning bakgrunn... 3 1.1 Generelt...3 1.2 Lokalisering av området...3

1. Innledning bakgrunn... 3 1.1 Generelt...3 1.2 Lokalisering av området...3 Innhold 1. Innledning bakgrunn... 3 1.1 Generelt...3 1.2 Lokalisering av området...3 2. Planprosess, innspill til planarbeidet... 4 2.1 Innspill fra offentlige innstanser...4 2.2 Innspill fra private...6

Detaljer

SOLSIDEN Gbnr 50/30 m.fl. Planid: 201302

SOLSIDEN Gbnr 50/30 m.fl. Planid: 201302 LEIRFJORD KOMMUNE RESSURS OG UTVIKLING SOLSIDEN Gbnr 50/30 m.fl. Planid: 201302 Detaljregulering Planbeskrivelse 16.03.15 Navn på plan/tiltak: Solsiden Kommune: Leirfjord kommune Stedsnavn: Leines, Vardhaugen

Detaljer

FLEKKEFJORD KOMMUNE. FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR INDREVOLLEN, SIRA PLAN-ID: 1400018A (Gnr. 140 Bnr. 18)

FLEKKEFJORD KOMMUNE. FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR INDREVOLLEN, SIRA PLAN-ID: 1400018A (Gnr. 140 Bnr. 18) FLEKKEFJORD KOMMUNE FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR INDREVOLLEN, SIRA PLAN-ID: 1400018A (Gnr. 140 Bnr. 18) Figur: Illustrasjon Indrevollen (Sett fra Sør-Vest) Oppdragets navn: INDREVOLLEN, SIRA Gnr/Bnr:140/18,108,99og

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136, offentlig ettersyn

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136, offentlig ettersyn Saksprotokoll Utvalg: Bygningsrådet Møtedato: 17.09.2013 Sak: 177/13 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136, offentlig ettersyn Resultat: Behandlet

Detaljer

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015.

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Planbeskrivelse Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Forslagsstiller: Konsulent: Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Innhold 1. Bakgrunn 5 Hensikt med

Detaljer

Møteinnkalling. Hovedutvalg Natur. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Hovedutvalg Natur. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Hovedutvalg Natur Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter

Detaljer

RÅDGIVENDE INGENIØRER. Planbeskrivelse. Reguleringsplan for Løvold, Solåsen. Ortofoto over planområdet. Dato: 12.04.12, sist rev. 25.03.

RÅDGIVENDE INGENIØRER. Planbeskrivelse. Reguleringsplan for Løvold, Solåsen. Ortofoto over planområdet. Dato: 12.04.12, sist rev. 25.03. RÅDGIVENDE INGENIØRER Planbeskrivelse Reguleringsplan for Løvold, Solåsen Ortofoto over planområdet Dato: 12.04.12, sist rev. 25.03.14 Planbeskrivelse Reguleringsplan for Løvold, Solåsen Side 2 av 16 Innholdsfortegnelse

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Møteinnkalling Utvalg: Møtedato: Møtested: Møtetid: Formannskapet/utvalg

Detaljer

DETALJREGULERING MARITIMT INDUSTRIOMRÅDE - MIO-NORD, gnr/bnr 125/2

DETALJREGULERING MARITIMT INDUSTRIOMRÅDE - MIO-NORD, gnr/bnr 125/2 Tromsø kommune FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 12.03.2015 DETALJREGULERING MARITIMT INDUSTRIOMRÅDE - MIO-NORD, gnr/bnr 125/2 Tromsø kommune Adresse, gnr. 125, bnr. 2 og 657., plan 1815 Innhold

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: «REF» 2013/3676-9563/2015 Vibeke Wold Sunde 39/1 05.03.2015

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: «REF» 2013/3676-9563/2015 Vibeke Wold Sunde 39/1 05.03.2015 AREALENHETEN «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: «REF» 2013/3676-9563/2015 Vibeke Wold Sunde 39/1 05.03.2015 Offentlig ettersyn og

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Forslagstiller: HOLMSBU EIENDOM AS. Forslaget utarbeidet av:

PLANBESKRIVELSE. Forslagstiller: HOLMSBU EIENDOM AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR HOLMSBU HAGE Gnr/Bnr 24/9 HURUM kommune. Dato: 13.12.2011, rev. 08.10.12, rev. 30.05.13 PLANBESKRIVELSE Forslagstiller: HOLMSBU EIENDOM AS Forslaget utarbeidet av: 1 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL PLANBESTEMMELSER NORDREISA KOMMUNE 2014-2026

KOMMUNEPLANENS AREALDEL PLANBESTEMMELSER NORDREISA KOMMUNE 2014-2026 KOMMUNEPLANENS AREALDEL PLANBESTEMMELSER NORDREISA KOMMUNE 2014-2026 Revisjonsoversikt Revisjon Dato Revisjon gjelder 1 26.11.2013 Etter 1. høring 2 17.02.2014 Etter 2. høring 2 Innhold 1. Generelle bestemmelser...

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002 1 1 SAMMENDRAG 4 2 BAKGRUNN 4 2.1 HENSIKT MED PLANFORSLAGET 4 3 PLANPROSESS 4 3.1 REFERAT OPPSTARTSMØTE 4 3.1.1 Avgrensing

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Kikutgrenda, Geilo felt 2

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Kikutgrenda, Geilo felt 2 FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 04.07.14 Reguleringsplan for Kikutgrenda, Geilo felt 2 Hol KOMMUNE Gnr. 66, bnr. 635, 649, m.fl. Kikutgrenda felt 2, Detaljguleringsplan, planid.: 062004187 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GBNR 67/15 FOR HAMNNES HYTTEFELT OG TURISTANLEGG I SKJERVØY KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR GBNR 67/15 FOR HAMNNES HYTTEFELT OG TURISTANLEGG I SKJERVØY KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR GBNR 67/15 FOR HAMNNES HYTTEFELT OG TURISTANLEGG I SKJERVØY KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato: 07.03.2014/ 03.06.2014/12.06.2014/01.09.2014/ 26.01.2015 etter off. høring. Hamnnes hyttefelt

Detaljer

VAGLE NÆRINGSPARK AS DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 VAGLE PLAN NR 2010327-01 PLANBESKRIVELSE

VAGLE NÆRINGSPARK AS DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 VAGLE PLAN NR 2010327-01 PLANBESKRIVELSE VAGLE NÆRINGSPARK AS DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 VAGLE PLAN NR 2010327-01 PLANBESKRIVELSE 27. MARS 2015 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Industri/lager IL1 og IL2

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002 1 1 SAMMENDRAG 4 2 BAKGRUNN 4 2.1 HENSIKT MED PLANFORSLAGET 4 3 PLANPROSESS 4 3.1 REFERAT OPPSTARTSMØTE 4 3.1.1 Avgrensing

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR BRANDBU SENTRUM NORD-ØSTRE DEL PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSPLAN FOR BRANDBU SENTRUM NORD-ØSTRE DEL PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR BRANDBU SENTRUM NORD-ØSTRE DEL PLANBESKRIVELSE Gran kommune 12.02.2010 Innhold Bakgrunn og formål for planleggingen... - 3 - Innledning... - 3 - Planområdet... - 3 - Planavgrensning...

Detaljer