1.2 Forslagsstiller Lindesnes kommune er selv forslagsstiller for detaljregulering for Sniksmoen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1.2 Forslagsstiller Lindesnes kommune er selv forslagsstiller for detaljregulering for Sniksmoen"

Transkript

1 Sniksmoen planbeskrivelse Lindesnes kommune 1 Bakgrunn 1.1 Historikk Lindesnes kommune så behov for en omregulering av Sniksmoen planområde. Planområdet på andre siden av fylkesveien, Snik nord, har krav om opparbeidet gang- og sykkelvei mellom Rødberg og Snik før det kan bygges boliger. Slikt krav gjaldt ikke for Sniksmoen. Det ble lagt ned bygge- og deleforbud for å utarbeide ny reguleringsplan med dette rekkefølgekravet. 1.2 Forslagsstiller Lindesnes kommune er selv forslagsstiller for detaljregulering for Sniksmoen 1.3 Tidligere vedtak i saken I juli 2008 ble det varslet bygge og deleforbud og oppstart av regulering, og den ble det gjort vedtak om bygge og deleforbud i påvente av ny plan. I perioden var forslag til reguleringsplan til offentlig ettersyn. 1.4 Utbyggingsavtaler Det er ikke inngått eller meldt oppstart av utbyggingsavtaler for feltet som helhet. Det planlegges at kommunen skal kunne overta veier i området, og da kan det også bli aktuelt å overta vann og avløpsledninger. Det kan i den sammenheng være aktuelt å inngå utbyggingsavtale hvis noen utbyggere ønsker det. Det vil også være aktuelt å bruke utbyggingsavtale for å innfri rekkefølgebestemmelsen om gang og sykkelvei mellom Snik og Rødberg. 1.5 Konsekvensutredning Dette er en prosess med omregulering av en gjeldende plan. I all hovedsak videreføres gjeldende plan, men den oppdateres, og det legges inn forbedret infrastruktur og rekkefølgebestemmelser. Det er i den sammenheng ikke aktuelt med konsekvensutredning. 2 Planprosess og medvirkning I forbindelse med oppstartsmeldingen og første offentlige ettersyn, så ble alle parter i planområdet tilskrevet. Planforslaget har også blitt fremlagt for det kommunale planforumet en gang, og har vært utlagt til offentlig ettersyn to ganger. 1

2 3 Planstatus og rammebetingelser Gjeldende kommuneplan er «kommuneplanen for Lindesnes kommune Tilgrensende planer I nord grenser Sniksmoen til planene Snik-Rødberg gang og sykkelvei og Snik nord boligfelt. Mot vest grenser Sniksmoen mot en gjenværende del av en større plan fra 1993 som heter Snik. I sør grenser Sniksmoen mot reguleringsplan for Snik - Naversund. 3.2 Temaplaner Mot øst går naturreservat for Nedre Audna inn i planen og omfatter alt vannareal og en stripe land. 3.3 Konsekvensutredning Konsekvensutredning er ikke relevant å bruke i dette planarbeidet fordi det er snakk om en omregulering der arealformålet i all hovedsak videreføres. 4 Beskrivelse av planområdet 4.1 Beliggenhet Sniksmoen er beliggende på vestsiden av elva Audna akkurat der den løpet ut i Sniksfjorden. Området er helt flatt og størrelsen på planområdet er drøyt 120 daa. Hele østsiden av planområdet går ute i elva, og hele vestsiden følger fylkesvei 460. Mot sør grenser planområdet til Sniksfjorden. 4.2 Dagens arealbruk Dagens arealbruk kan i all hovedsak oppsummeres med tre reguleringsformål: bolig, leirsted og friområde, med tilhørende infrastruktur. Deler av området er ikke bygd ut ennå og er for innmark eller utmark å regne, men reguleringsformål i gammel plan og i forslag til ny plan er på disse arealene bolig. 4.3 Stedets karakter Bebyggelsen på Snik er kommet over tid. Den eldste bebyggelsen er typiske sørlandsk kystbebyggelse og er i planen fra 1993 regulert til bevaring. Den har klare antikvariske verdier og ligger i tilknytning til båthavna som har samme verdier. Oppover på Sniksmoen er bebyggelsen stort sett kommet til på 1900-tallet og spenner fra boliger fra omkring 1920 til typisk 1990-talls eneboliger. Selve Sniksmoen er helt flat og er en elveslette ved Audnas utløp. Fjorden som ligger sør for planområdet er et viktig element som er med å definere området sammen med elva, og åsene på hver side av dalen. 4.4 Kulturminner og kulturmiljø Viktige kulturminner og kulturmiljø er representert med den eldre kystbebyggelsen med tilhørende småbåthavn og bedehus. 4.5 Naturverdier og naturmangfold Naturreservatet er den viktigste naturverdien i området. Formålet med fredningen er å bevare et viktig våtmarksområde som er et eksempel på en tilnærmet urørt elvemunning, med vegetasjon, rikt og særpreget fugleliv og annet dyreliv som naturlig er knyttet til området. Bekken som deler boligområdet i to er et viktig naturelement. Den inngår i naturtypen Brakkvannsdelta. Naturtypeområdet er i hovedsak sammenfallende med naturreservatet, men det inkluderer også bekken samt noe mer av friområdet enn det reservatet gjør. Naturtypeområdet er verdsatt til A -svært viktig. 2

3 Friområdet har i seg selv også en viktig funksjon som naturområde i et område som vil bli forholdsvis høyt utnyttet. Figur 1. Kartet viser naturreservat som rød skravur og naturtypeområde med grønn skravur. Områdene er i all hovedsak overlappende, men naturtypeområdet inkluderer noe mer areal langs bekken og i friområdet. 4.6 Friområder Friområdet har en veldig viktig rekreasjonsverdi både for beboere på Snik og for befolkningen for øvrig i Vigelandsområdet. Det har noen av kommunens beste badestrender flott beliggende ved Sniksfjorden og utløpet til elva. Vinterstid er det en større dam som fungerer som skøytebane. Friområdet er også tilrettelagt med parkeringsplass og toalett med rullestolrampe. 4.7 Trafikkforhold Trafikkforhold er noe uoversiktlige. Utkjørselen til fv 460 i sør er den mest brukte fordi de fleste eksisterende boliger er tilknyttet denne i tillegg til at friområdet og bedehuset også har atkomst via denne. Denne utkjørselen har ikke tilfredsstillende siktforhold mot nord. Det er videre flere eneboliger med egen utkjørsel direkte til fv 460. Trafikkmengde er i vegvesenets database oppgitt til å være 2325 ÅDT (2013). Det er til tross for noen uoversiktlige trafikkpunkter ikke rapportert om spesielt mye ulykker. Selve fv 460 er smal, og broen over bekken er spesielt smal. Det meste av veisystemet i boligområdet i dag er privatvei. Det eneste unntaket er veien fra fv 460 og inn til bedehuset, det er offentlig vei. Trafikksikkerhet for myke trafikanter er det trafikkforholdet som er dårligst ivaretatt. Det er ikke mulig å komme fra Audnastrand leirsted i nord til strendene i sør uten å gå på fv 460. Like fullt må alle som bor sør for bekken ferdes på fv 460 over broen for å komme til bussholdeplassen. Dette er en lite tilfredsstillende situasjon særlig for barn og unge som tar skoleskyss hver dag i skoleåret. Internt på veiene i eksisterende boligområde er det heller ikke alle steder god sikt, men trafikken er betydelig lavere, og det samme er hastighetene. 3

4 4.8 Barn og unges forhold Barns interesser er nok i hovedsak knyttet til allerede nevnte forhold med friområdet og ferdselsforholdene langs fylkesvegen. I tillegg tilbyr Audnastrand aktiviteter og leirer for barn og unge. For øvrig har området med mange attraktive eneboligtomter gode kvaliteter for barn og unge. 4.9 Universell tilgjengelighet Bedehuset har rullestolrampe og det er rullestolrampe til toalettet i friområdet Teknisk infrastruktur Vann og avløp på Sniksmoen er tilknyttet kommunalt ledningsnett, men det interne ledningsnettet i planområdet er privat. Det er ikke løsninger for fjernvarme tilgjengelig Grunnforhold Sniksmoen er i sin helhet en elveslette dannet i Audnas utløp. Grunnforholdene kan variere, og det må sjekkes for hvert enkelt tiltak Støyforhold Det kan være knyttet støyproblematikk til fylkesveien. Vegvesenet har utarbeidet støyvarselkart for Lindesnes kommune. Gjennom snik ligger grensen for gul sone (55-65 dba) meter fra fylkesveiens midte. Rød sone (over 65 dba) strekker seg kun et par meter fra veikanten Luftforurensing Det er i dag ikke noen kilde til luftforurensning i området, og det er heller ikke noe som tydet på at det ville komme noe mer i fremtiden Risiko- og sårbarhet -eksisterende situasjon Det foreligger en egen ROS-analyse hvor alle forhold som kan være knyttet til risiko og sårbarhet er vurdert. De forhold som kan være av betydning vurderes videre her. Er området utsatt for springflo/flom i sjø/vann? Er området utsatt for flom i elv/bekk Er området utsatt for radon i grunnen Er det spesiell fare for gående/syklende/kjørende til skole/barnehage Er det spesiell fare for gående/syklende/kjørende til nærmiljøanlegg Er det spesiell fare for gående/syklende/kjørende til busstopp angir liten fare, og 5 angir stor fare når man ser sannsynlighet opp mot konsekvens. Springflo/flom i sjø og elv Planområdet er flatt og ligger stort sett lavere enn tre meter over havet. NVE har foretatt en flomsonekartlegging langs nedre deler av Audna. Denne beregner nivå for både 20-års og 200-års flom. Beregningen tar også høyde for stormflo. I tillegg har NVE utarbeidet et senario for 200-års flom i et fremskrevet perspektiv med beregnede klimaendringer i år

5 Figur 2. Kartet viser 200 årsflom i år Den lyseste blå fargen på Sniksmoen viser mindre enn 0,5 m vann ved dette scenariet. Den litt mørkere lyseblå fargen viser 0,5-1 meters vanndybde. Rosa er fare for oversvømmelse ved 200-årsflom. Grønn vei er oversvømt vei. Radon Det er ikke kjent noe spesielt radonproblem i grunnen i planområdet. Fare for gående/syklende/kjørende til skole/barnehage Sikkerheten for syklende og gående til skole og barnehage vurderes som dårlig. Det er langs elva mellom Snik og Rødberg et parti av Fylkesveien som er smalt og svingete og uten fortau / gang-og sykkelvei pr i dag. Syklende og gående til skole eller barnehage må her benytte Fylkesvegen. Det er ikke noen alternative traseer. Fare for gående/syklende/kjørende til nærmiljøanlegg Det er ikke tilfredsstillende sikkerhet for gående og syklende til nærmiljøanlegg i planområdet. Når boligene langs FV1 bygges, vil man måtte bevege seg ut på Fylkesvei 460 for å komme til lekeplass og friområdene. Like fullt må man ferdes langs fylkesveien hvis beboere sør for bekken ønsker å bevege seg opp til Audnastrand (A1). Fare for gående/syklende/kjørende til busstopp Busstoppen ligger i dag i det som er B2, nord for bekken, mens de fleste brukerne bor sør for bekken. Det medfører at det blir mange som må ferdes på fylkesveien over bekken. Broa over bekken er også fylkesveiens klart smaleste punkt på Snik 4.15 Næring Det er ikke næring i begrepets vanlige forstand i planområdet, men Audnastrand er et aktivt leirsted, og det genererer en del aktivitet og er med å skape noe grunnlag for arbeidsplasser i kommunen. 5 Beskrivelse av planforslaget 5.1 Planlagt arealbruk Det planlegges boligformål for eneboliger. I tillegg oppdateres planen med tilhørende infrastruktur, 5

6 og området for allmennyttig formål i nord beholdes. I sør beholdes et større offentlig friområde. I havna i sørvest videreføres havneformålet med hensynssone bevaring. 5.2 Fortau I forhold til gjeldende/gammel reguleringsplan er det gjort endringer for fortau / g/s-vei. Mens det i gammel plan vises g/s-vei fra nord og til over bekken midt i planområdet, så vises det i ny plan fortau mellom avkjørselen V1 og helt ut til der planen slutter langs Fylkesveien i sør. I 2007 ble reguleringsplan for g/s- vei mellom Rødberg og Snik vedtatt og den ligger på innsiden av veien. Det er da lite nytte i å planlegge g/s- vei på utsiden i tillegg, og man har isteden valgt å gå for en fortausløsning gjennom tettbebyggelsen på Snik. Fortauet vil knytte sammen alle gang og kjøreatkomstene ut mot Fv 460, bortsett fra den ene til boligen på B1. Bussholdeplass legges i B2 og denne vil ha god og sikker atkomst på fortau. Holdeplassen for sørgående busser er rett sør for holdeplassen i B2. I sør ved småbåthavna i Snik grenser planen for Snik til planen for Snik-Naversund. Planlagt fortau fortsetter her over i gangvei som ligger på samme side av veien i reguleringsplanen for Snik Naversund. 5.3 Intern gangvei Intern gangvei binder sammen boligområdene sør og nord for bekken slik at det er mulig å ferdes fra den ene delen til den andre uten at man må via Fv 460. Gangveien legges i en bue for å gi mer avstand til oppført bolig lengst sør i B Lekeplass Lekeplass lå tidligere ved bekken der intern gangvei nå ligger. Den er i ny plan flyttet til en parsell i B6. Denne plasseringen er bedre med tanke på å holde de minste ungene unna vannet og farene det medfører. Den er i tillegg plassert et sted der trafikken på V2 vil være på det laveste. 5.5 Kjøreveier Planlagt felles avkjørsel fra Fv 460 for områdene A1, B2 og B3 opprettholdes som i gammel reguleringsplan. Sør for bekken planlegges det en ny hovedavkjørsel fra Fv460. Denne ligger på en godt oversiktlig strekning av Fv 460, og vil ha betydelig bedre siktforhold enn dagens avkjørsel i sør. Dagens avkjørsel i sør opprettholdes likevel fordi den ansees som mest naturlig å bruke for kjøring til og fra bedehuset og friområdet. Planen legger opp til at kommunen kan overta V1 og V2 for drift og vedlikehold. Byggegrense mot Fv460 legges i ny plan på 25 meter fra veimidte. Dette er 5 meter nærmere enn i gammel plan. 5.6 Friområde og friluftsområde Friområdet og friluftsområdene opprettholdes som i gammel reguleringsplan. Langs elva ansees friluftsområdet å være en viktig buffer for å opprettholde litt naturpreg mot vassdraget og verneområdet. Friområdet videreføres også med noen små endringer i form av at det er åpnet for en liten parkeringsplass til ved F2. Dette er viktig fordi friområdet er et attraktivt strandområde på gode sommerdager. Vinterstid sprøyter velet i Snik en lavereliggende del av friområdet til en naturfrosset skøytebane. Velet har over mange år vedlikeholdt friområdet sommerstid og sprøytet skøytebanen vinterstid, og derfor er det lagt inn en redskapsbu i tilknytning til pumpehuset i KA 2 for utstyr til denne driften. 5.7 Hensynsone naturreservat Verneområdet Nedre Audna naturreservat er fredet for å bevare et viktig våtmarksområde med en tilnærmet urørt elvemunning. Grensen for reservatet går langs land og delvis litt innpå land langs hele planområdet for Sniksmoen. Grunneiere langs elva har anledning til å vedlikeholdsmudre en båtled i Vesterdypet. Det vil si den elvearmen som går mellom Sniksmoen og Nodøy. Båtleden er vist i plankartet. 6

7 5.8 Bevaringsområde Boligene og båthavnmiljøet i den eldste delen av bygningsmiljøet i Snik har bevaringsverdi. Dette er videreført i ny plan og er viktig for å ivareta en viktig historisk del av kystkulturen. Alle tiltak i bevaringsområdet skal høres hos Fylkeskonservator før kommunen behandler saken. 5.9 Boliger Boligområdet skal bebygges med eneboliger tilpasset stilen i området og utnyttelsen er satt til BYA 30%. Mønehøyden er maks 8 meter og det tillates saltak og pulttak. Bokvaliteten kan bli svært god i området ved at alle boligene vil få uteoppholdsarealer og det er et større friområder med store kvaliteter i tilknytning til boligområdet Allmennyttig formål Allmennyttig formål videreføres også som i gammel plan. Atkomsten skal i fremtiden komme inn i sør. Bestemmelsene for utnyttelsen til A1 er som for bebyggelsen for øvrig i området med BYA 30% og 8 meter mønehøyde Tilknytning til infrastruktur Planen legger opp til en ny hovedatkomst til boligområdet sør for bekken, og totalt sett er det tre kjøreatkomster til boligområdet samt Audnastrand. I tillegg kommer avkjørselen til den ene boligen på B1. Deler av V2 som allerede er opparbeidet er noe smalere enn kommunens veinormal legger opp til. Det er i planen lagt inn en noe bredere trase for å gjøre fremtidig vedlikehold enklere. Men planen legger ikke opp til noen utvidelse av eksisterende del av V2. Når planområdet er ferdig opparbeidet er det god og sikker intern fremkommelighet for gående og syklende. Når g/s-veien mellom Snik og Rødberg er ferdig, vil det være god og sikker fremkommelighet også helt til Vigeland med skole og sentrumsfunksjoner. Ny atkomst til V2 vil gi bedre og sikrere påkobling på Fv Felles atkomstveger og fortau og g/s-vei, eiendomsforhold Kommunen vil overta V2 etter hvert som den ferdigstilles. Det samme gjelder for V1. Fylkeskommunen forutsettes å bli eier av fortauet langs Fv460 når det er ferdig opparbeidet. Intern g/s- vei nord for B4 og over bekken forutsettes å bli i kommunal eie for drift og vedlikehold Universell utforming Det er ikke stilt egne krav til universell utforming i reguleringsplan for Sniksmoen. Det er de generelle kravene som følger av Teknisk forskrift som også vil gjelde her. Ut over det er det ikke spesielle tilretteleggingstiltak Uteoppholdsareal Reguleringsplanen åpner kun for eneboliger, og med BYA på maks 30 %, ligger det til rette for gode uteoppholdsarealer. I tillegg er det en felles lekeplass, samt at friområdet også vil fungere som lekeområde. Etter kommuneplanens retningslinjer for lekeplasser skal det være en nærlekeplass pr 20 boenhet, og en kvartalslekeplass / balløkke pr boenheter. I reguleringsplanen for Sniksmoen vil det kunne bli over 40 boenheter når området er ferdig utbygd, noe som normalt ville krevd en balløkke og 2-3 nærlekeplasser. I planen ligger det en nærlekeplass. Etter retningslinjene er dette for lite, men når man ser på området som en helhet, så har det likevel et godt tilbud av aktivitetsområde for barn og unge. Område A1 er et leirsted med tilgjengelig ballplass. I sør i friområdet er det både gode lekemuligheter sommerstid selv om man ikke benytter stranden, og det er skøytebane vinterstid når 7

8 det er kaldt nok. Totalt sett har Sniksmoen et variert og godt tilbud av aktivitetsområder for barn og unge Støy Byggegrense er i planen satt til 25 meter. Det vil si at ingen nye hus vil komme mer enn delvis inn i gul sone. Disse boligene vil kunne ha utoppholdsareal på andre siden bort fra fylkesveien og dermed ivareta kravene til støy Landbruksfaglige vurderinger Det er ikke i hverken gammel reguleringsplan eller ny plan noe areal som er regulert til landbruksformål Kulturminner Det er ikke kjent kulturminner på noe areal ut over det som har fått bevaringsformål Avbøtende tiltak/ løsninger ROS Springflo/flom i sjø og elv Det som kreves av en vedtatt reguleringsplan for eksempel for boliger er at den tar høyde for ordinær 200-års flom. I dette planområdet omfattes boliger av sikkerhetsklasse F2 sammen med pumpestasjoner og leirstedsbygg. Disse skal da plasseres over kote 1,3. Med sikkerhetsmargin på 0,3 blir dette kote 1,6. F1 er bygg som garasje og mindre lager/bod. Disse skal plasseres slik at de er sikret mot 20-års flom, noe som i planområde for Snik betyr over kote 1,0. I tillegg kommer 30 cm sikkerhetsmargin angitt av NVE, og da er man på kote 1,3. Disse høydene er beregnet av NVE da flomsonekartlegging ble foretatt i Audnas nedre del, og det er disse som i utgangspunktet gjelder. Snik ligger ved sjøen og det er også tatt høyde for stormflo. NVE sine flomsonekart viser at nivå for 200-årsflom i fremtiden kan komme til å nå kote 2,2 ved Audnas utløp. Samtidig sier kommuneplanen kote 2,5 som en generell retningslinje for bebyggelse langs sjøen. Det legges i denne plan til grunn nivå for 200-årsflom i bestemmelsen. Det er fortsatt god margin ned til kote 1,6, som er laveste høyde kommunen kan vedta. Kommunen kan velge å gå høyere. Radon Ved byggesøknad skal søker ha oversikt og ta forholdsregler. Enten må det måles før bygging starter, eller så må det legges radonsperre. Rekkefølgebestemmelser Forholdene for gående og syklende til skole og barnehage, nærmiljøanlegg og busstopp ivaretas av reguleringsformål bundet opp ved rekkefølgebestemmelser. Rekkefølgebestemmelsene er utformet slik at de forhold som angår det enkelte byggeområdet er knyttet opp til dette ved rekkefølgebestemmelsen. I utgangspunktet skal bestemmelsene være innfridd, men kommunen har praksis for å vurdere dispensasjon fra enkelte bestemmelser mot inngåelse av utbyggingsavtale der utbygger garanterer for sin andel på tidspunktet som et rekkefølgebestemmelsestiltak skal utføres. Kommunen har også krevd dette tinglyst på den enkelte eiendom. I tilfellet Sniksmoen kan denne praksisen være aktuell å vurdere i forhold til bestemmelse 1.5 om g/s- vei mellom Snik og Rødberg. 8

9 5.19 Naturmangfold Naturmangfoldet ivaretas gjennom reguleringsplan for Sniksmoen ved at friområdene og friluftsområdene opprettholdes som i tidligere plan. Naturreservatet er nå vist ved egen hensynssone og vernet av dette er slik tydeliggjort i planen. Naturtypeområdet brakkvannsdelta som inkluderer reservatet, samt bekken og deler av friområdet er ivaretatt i planen ved at det er regulert inn grøntområder. Den delen av det registrerte naturtypeområdet, det som er kalt FRS1 er i realiteten bygd ut til boligformål på land. Selve bekken er fortsatt intakt. Når bekken har krysset under den planlagte broen og blitt FRS2 er det lagt inn en stripe med friluftsområde på land på begge sider av bekken. Dette er viktig for å ivareta mest mulig av naturtypeområdet. 6 Virkninger/konsekvenser av planforslaget Området for boliger videreføres i stor grad som i gammel plan. Ny plan sikrer bedre atkomst for kjørende og sikrer fotgjengere og syklister, både internt og mot Rødberg gjennom rekkefølgebestemmelsen om g/s-vei. Det legges også opp til mer parkering ved friområdet og dermed gjør tilgjengeligheten enda bedre. Landskap, ivaretas av ny plan på lik linje med gammel plan Kilder: Trafikkmengde fra Nasjonal vegdatabank: Inneholder data under norsk lisens for offentlige data (NLOD) tilgjengeliggjort av Statens vegvesen Forskrift om fredning av Nedre Audna naturreservat, Lindesnes kommune, Vest-Agder. https://lovdata.no/dokument/mv/forskrift/ Flomsonekart Audna Agder-arkiv/Delprosjekt-Vigeland / 9

1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien på Rom, planid 201218

1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien på Rom, planid 201218 Arkiv: 162/292/L12 Saksmappe: 2012/2168-2150/2015 Saksbehandler: Anne Kristine Lysestøl Dato: 09.02.2015 1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien

Detaljer

Saksframlegg. Sluttbehandling - Detaljregulering for Norddalsheia - Plan ID 201414

Saksframlegg. Sluttbehandling - Detaljregulering for Norddalsheia - Plan ID 201414 Søgne kommune Arkiv: L13 Saksmappe: 2014/3237-36868/2015 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 27.11.2015 Saksframlegg Sluttbehandling - Detaljregulering for Norddalsheia - Plan ID 201414 Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE Plannavn Reguleringsendring for deler av Stensmoen Boligfelt Plantype Områderegulering Nasjonal PlanID 163620140002 Planstatus Planforslag

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode Dato 12/162-10 PLID 2012 003 01.06.2012 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy

Detaljer

HOLTÅLEN KOMMUNE. HOLTÅLEN - mulighetenes kommune. Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse

HOLTÅLEN KOMMUNE. HOLTÅLEN - mulighetenes kommune. Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse HOLTÅLEN KOMMUNE HOLTÅLEN - mulighetenes kommune Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse Innhold 1. NØKKELOPPLYSNINGER... 3 2. FORMÅL MED PLANEN... 3 3. GJELDENDE PLANSTATUS/OVERORDNETE RETNINGSLINJER...

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2011/2249 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Øystein Bekkevold Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 1.gangsbehandling - Reguleringsplan Skeime nedre gnr/bnr 25/24

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu - Planforslag datert 02/11 2012 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu Prosjektpartner Midt Norge AS Per Anders Røstad Finnemarka 11 Arealplanlegger 7600 Levanger Lian vestre,

Detaljer

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling Orkdal kommune Plan og forvaltning Saksframlegg Side 1 av 7 Saksbehandler Ingvill Kanestrøm Dato 07.01.2014 Arkivreferanse 2012/7368-25 Saksgang Saknsnr Utvalg Møtedato 1/14 Hovedutvalg forvaltning 15.01.2014

Detaljer

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04.

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04. Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/553-7033/2015 Saksbehandler: Stein Erik Watne Dato: 24.04.2015 Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Datert: 31.10.2011 Sist revidert: 16.01.

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Datert: 31.10.2011 Sist revidert: 16.01. HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Arkivopplysinger: Saksbeh.: Per Johansen Arkivsaknr.: 08/997 Opplysninger om bestemmelsene:

Detaljer

Hvalsmoen øvre leir. Forslag til reguleringsplan. Sammendrag av planforslaget

Hvalsmoen øvre leir. Forslag til reguleringsplan. Sammendrag av planforslaget Hvalsmoen øvre leir Forslag til reguleringsplan Sammendrag av planforslaget April 2008 1. Bakgrunn 2. Saksgang 3. Dagens situasjon og premisser for ny bruk 4. Beskrivelse av planforslaget 5. Konsekvenser

Detaljer

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn PLAN- OG BYGNINGSETATEN KRISTIANSAND KOMMUNE Dato: 09.08.2011 Saksnr.: 200608140-10 Arkivkode O: PLAN: 1005 Saksbehandler: Margrete Havstad Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 25.08.2011 Hausebergveien

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 DETALJREGULERING FOR FELT B7B PÅ SKORPEFJELL PLANID 2012005 - FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier Planprogram for Gang-/sykkelvei Ormlia-Lohnelier Utarbeidet av Søgne kommune Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 2 Situasjonsbeskrivelse... 3 3 Planprosessen... 4 4 Status i arbeidet så langt... 4 5 Forutsetninger

Detaljer

Detaljregulering for Askvegen Sør (PlanId 10372012003) - 1. gangs behandling. Saksnr: Utvalg: Dato: 123/12 Forvaltningsutvalget 06.12.

Detaljregulering for Askvegen Sør (PlanId 10372012003) - 1. gangs behandling. Saksnr: Utvalg: Dato: 123/12 Forvaltningsutvalget 06.12. Kvinesdal kommune Detaljregulering for Askvegen Sør (PlanId 10372012003) - 1. gangs behandling Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 10372012003 2012/902 17200/2012 Nina Nissestad Saksnr: Utvalg:

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL Reguleringsplan for fortau og kurveutbedring langs riksveg 356 i Flakvarp Reguleringsplanen sist datert : 15. april 2005 Reguleringsbestemmelser datert: 15. april 2005 1. Generelt

Detaljer

Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser. Juni 2012

Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser. Juni 2012 Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser Juni 2012 Dato: Juni 2012 Rev: August 2012 Sammendragsrapport Tittel: Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger

Detaljer

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet og omliggende bebyggelse INNLEDNING og Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av Kjell Aaberg utarbeidet

Detaljer

Det regulerte området er vist med reguleringsgrenser på plankartet i målestokk 1:3000, og inneholder følgende formål (pbl 12-5):

Det regulerte området er vist med reguleringsgrenser på plankartet i målestokk 1:3000, og inneholder følgende formål (pbl 12-5): Reguleringsbestemmelser for Gismerøya 16.05.14 1 Generelle bestemmelser Det regulerte området er vist med reguleringsgrenser på plankartet i målestokk 1:3000, og inneholder følgende formål (pbl 12-5):

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom Plan ID 201401 Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom PLANBESTEMMELSER Plan dato 16.10.2014 Dato sist rev.: 20.03.2015 Dato vedtak: 21.05.2015 I henhold til 12-5 og 12-6 i Plan- og

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSBESTEMMELSER BESTEMMELSENE SIST REVIDERT 29.01.2013 1 GENERELT 1.1 Området reguleres til følgende formål: Bebyggelse og anlegg ( 12-5 pkt 1) Fritidsbolig

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER PORSGRUNN KOMMUNE Reguleringsplan for Brevikåsen REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av plankartet: 11.04.2011 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 11.04.2011 1 GENERELT 1.1 Virkeområde

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING STEINBRUDD VED GAMVIKVEIEN I MEHAMN, GAMVIK KOMMUNE, PLAN ID 201403.

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING STEINBRUDD VED GAMVIKVEIEN I MEHAMN, GAMVIK KOMMUNE, PLAN ID 201403. 1 PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING STEINBRUDD VED GAMVIKVEIEN I MEHAMN, GAMVIK KOMMUNE, PLAN ID 201403. Dato: 20.05.2014. Dato for siste revisjon: 02.02.2015 Dato for vedtak i kommunestyret: 19.03.2015,

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR OLAVSBERGET CAMPING MED MER

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR OLAVSBERGET CAMPING MED MER Arkivsak: 08/1801 Arkivkode: PLANID 1012 Sakstittel: Reguleringsplan for Olavsberget camping med mer REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR OLAVSBERGET CAMPING MED MER DATO FOR BYSTYRETS VEDTAK:

Detaljer

DETALJREGULERING FOR IDRETTSPARKEN. Planbeskrivelse

DETALJREGULERING FOR IDRETTSPARKEN. Planbeskrivelse DETALJREGULERING FOR IDRETTSPARKEN Planbeskrivelse Røros kommune Plankartet Bestemmelsene er Reguleringsplan for Idrettsparken - Røros 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 2 1.1. Bakgrunn... 2 1.2. Forslagsstiller...

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

Planbeskrivelse 214-10 SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR GNR/BNR 2/7 MFL.

Planbeskrivelse 214-10 SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR GNR/BNR 2/7 MFL. Planbeskrivelse 214-10 SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR GNR/BNR 2/7 MFL. Arkivsak: 11/2174 Arkivkode: PLANR 214.10 Sakstittel: PLAN NR. 214-10 - REGULERINGSPLAN FOR SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR

Detaljer

KAI BERTHEUSSEN ARKITEKTUR NUF STORGATA 25 POSTBOKS 932 9259 TROMSØ TLF. 77 66 72 55 MOB. 97 61 71 10 DETALJREGULERING FOR ELVESLETTA I MEHAMN

KAI BERTHEUSSEN ARKITEKTUR NUF STORGATA 25 POSTBOKS 932 9259 TROMSØ TLF. 77 66 72 55 MOB. 97 61 71 10 DETALJREGULERING FOR ELVESLETTA I MEHAMN 1 DETALJREGULERING FOR ELVESLETTA I MEHAMN PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING FOR ELVESLETTA I MEHAMN, PLAN-ID 201401 2 Dato: 09.05.2014 Dato for siste revisjon: 26.01.2015 Dato for vedtak i kommunestyret:

Detaljer

Fra Til Info Firma v/ E-post X Faveo Prosjektledelse Thomas Theodorsen X Sarpsborg kommune Svein Agnalt X Sarpsborg kommune Henrik Høst

Fra Til Info Firma v/ E-post X Faveo Prosjektledelse Thomas Theodorsen X Sarpsborg kommune Svein Agnalt X Sarpsborg kommune Henrik Høst NOTAT Sted/Dato : Sarpsborg 12.01.12. Nr: - - Fra Til Info Firma v/ E-post X Faveo Prosjektledelse Thomas Theodorsen X Sarpsborg kommune Svein Agnalt X Sarpsborg kommune Henrik Høst Detaljregulering Værn

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60 Arkivsaksnr: 2015/124 Klassering: L13 Saksbehandler: Marthe Veie REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING)

Detaljer

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR»

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 15.01.2015 Reguleringsbestemmelser datert: 15.01.2015 Siste revisjon av reguleringsplan: Siste revisjon av reguleringsbestemmelsene:

Detaljer

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Revidert 04.07.2014 Planbeskrivelse reguleringsplan for Drevsjø barnehage Side 1 1. Bakgrunn Hensikten med planarbeidet er å

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for boligblokk, Agnefestveien 40-48, gnr 168, bnr 87, 90, 92, 97 og 47. Rev 0, 20.09.

Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for boligblokk, Agnefestveien 40-48, gnr 168, bnr 87, 90, 92, 97 og 47. Rev 0, 20.09. Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for boligblokk, Agnefestveien 40-48, gnr 168, bnr 87, 90, 92, 97 og 47. Rev 0, 20.09.14 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Disse bestemmelsene utgjør sammen

Detaljer

Forslag til reguleringsendring for GLOMFJORD-B503 PLANBESKRIVELSE. Planforslag Glomfjord-B503. Meløy kommune

Forslag til reguleringsendring for GLOMFJORD-B503 PLANBESKRIVELSE. Planforslag Glomfjord-B503. Meløy kommune Forslag til reguleringsendring for GLOMFJORD-B503 PLANBESKRIVELSE Planforslag Glomfjord-B503 Meløy kommune INNHOLD 1.0 Innledning 3 1.1 Oppdragsgiver 3 1.2 Eiendomsforhold 3 1.3 Planlegger 3 1.4 Hensikten

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

Utleggelse til offentlig ettersyn - Reguleringsplan barnehage og boligfelt Kilen i Finsland

Utleggelse til offentlig ettersyn - Reguleringsplan barnehage og boligfelt Kilen i Finsland Delegert vedtak Avgjort av: Saksansv.: Terje Premak Arkiv: K2-L12, PlanID-201106 Objekt: Arkivsaknr: 11/675-24 Utleggelse til offentlig ettersyn - Reguleringsplan barnehage og boligfelt Kilen i Finsland

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbeskrivelse Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-29 Arkivkode: 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1. Bakgrunn Grua Bygg AS arbeider med planer for utbygging av

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR LEIDLAND, GNR. 7 7, BNR. 65 M. FL.

EIGERSUND KOMMUNE BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR LEIDLAND, GNR. 7 7, BNR. 65 M. FL. EIGERSUND KOMMUNE BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR LEIDLAND, GNR. 7 7, BNR. 65 M. FL. Plankart datert 29.12.10, rev. 01.03.11 Bestemmelser datert: 29.12.10, sist etter kommunestyrets vedtak 03.10.11

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSBESTEMMELSER BESTEMMELSENE SIST REVIDERT 09.04.2013 1 GENERELT 1.1 Området reguleres til følgende formål: Bebyggelse og anlegg ( 12-5 pkt 1) Fritidsbebyggelse

Detaljer

DETALJREGULERING FOR SJØSIDEN KJØPESENTER

DETALJREGULERING FOR SJØSIDEN KJØPESENTER Dato: 10.6.2014 Vedlegg... DETALJREGULERING FOR SJØSIDEN KJØPESENTER Planbeskrivelse Varsel Planoppstart Navn på plan/tiltak: Reguleringsendring for del av Sjøsidenkvartalet Kommune: Vefsn kommune Stedsnavn:

Detaljer

Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl. Reguleringsbestemmelser

Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl. Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl Gunnilåra Eiendom AS Selbu kommune Planident 2014-000-5 Reguleringsbestemmelser Planforslag revidert dato 08.06.15 GeoTydal AS Telefon 474 16 945

Detaljer

BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN

BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN Planbestemmelser Arkivsak: 00/00905 Arkivkode: PLNID 20000002 Sakstittel: BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN Revidert: Oppdatert med mindre endring vedtatt 16.09.15. sak 15/1593 Formålet med reguleringsplanen

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN Revidert 03.01.2011 i henhold til vedtak sak 299/10, Teknisk komité den 06.12.2010. Reg.best. revidert: 11.08.2010, 18,11.2010,

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Reguleringsplan Vuku - Coop Marked Saksbehandler: E-post: Tlf.: Thomas Møller thomas.moller@innherred-samkommune.no Arkivref: 2010/427 - /L12 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 2011-01-28 Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 PLANBESKRIVELSE 1.0 INNLEDNING 1.1. OPPDRAGSGIVER Planen fremmes av Drammen

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REVIDERT FORSLAG Reguleringsplanen for boligområdet på Homlegardsheia,

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planen er oppdatert 03.03.2015 og ble innsendt 05.11.2014 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver

Detaljer

Planbeskrivelse. Side 1 av 13

Planbeskrivelse. Side 1 av 13 Planbeskrivelse Planens navn: Torskefjordveien 4 boligbebyggelse. Planens ID: 2010/2480 Dato for siste revisjon: 26.09.2011 Dato for vedtak i kommunestyret: Side 1 av 13 Innholdsfortegnelse 1. BAKGRUNN

Detaljer

Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune

Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR Gnr 30 /Bnr 23, 30,104 og 112. Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune Dato for siste revisjon av plankartet: 11.04.2014 Dato for siste revisjon av bestemmelsene:

Detaljer

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 14/00693-45 Saksbehandler Hege Skotheim Behandles av Møtedato Utvalg for byutvikling 2015-2019 02.12.2015 Bystyret 2015-2019 15.12.2015 2. gangsbehandling Plan

Detaljer

Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen

Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen Revidert: 23.10.2013 1 Fellesbestemmelser 1.1 Gyldighet Plankart og bestemmelser er juridisk bindende. Vedtatte reguleringsplaner i kommunedelplanområdet

Detaljer

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Håkon Hasslan, tlf Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2011/7020 / 13 Ordningsverdi: 2413pua1 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Detaljreguleringsforslag

Detaljer

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5-5 Arkiv: L12 OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN Forslag til vedtak: 1. Kommunen vedtar

Detaljer

Planomtale krav til innhald

Planomtale krav til innhald Planomtale krav til innhald Bakgrunn: Spørsmål frå fleire kommunar om kva ein planomtale/planbeskrivelse bør innehalde Fylkeskommunen og fylkesmannen har i ein del saker reist motsegn på formelt grunnlag

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: L23 Saksmappe: 2012/2235 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 12.11.2012

Hurum kommune Arkiv: L23 Saksmappe: 2012/2235 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 12.11.2012 Hurum kommune Arkiv: L23 Saksmappe: 2012/2235 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 12.11.2012 A-sak. Offentlig ettersyn-forslag til reguleringsplan for boliger 53-550 m.fl, Sætre- Lindås park AS Saksnr Utvalg

Detaljer

Bakgrunn Planforslaget er datert 08.06.2015 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver Vikantoppen AS

Bakgrunn Planforslaget er datert 08.06.2015 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver Vikantoppen AS Trondheim, 29.06.2015 KT/1451 DETALJREGULERING AV VIKAN NORD B14. PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planforslaget er datert 08.06.2015 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver Vikantoppen

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR 414R SKRUBBMOEN NEDRE DEL MAI 2012. Pb 223 N-3603 Kongsberg Norge. dato ADRESSE COWI AS. TLF +47 02694 WWW cowi.

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR 414R SKRUBBMOEN NEDRE DEL MAI 2012. Pb 223 N-3603 Kongsberg Norge. dato ADRESSE COWI AS. TLF +47 02694 WWW cowi. MAI 2012 PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR 414R SKRUBBMOEN NEDRE DEL ADRESSE COWI AS Pb 223 N-3603 Kongsberg Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no OPPDRAGSNR. 023651 DOKUMENTNR.1.0 VERSJON 1.0 UTGIVELSESDATO

Detaljer

Reguleringsplan for Nye Stenklevvei 3 REGULERINGSPLAN FOR NYE STENKLEVVEI 3 ARENDAL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

Reguleringsplan for Nye Stenklevvei 3 REGULERINGSPLAN FOR NYE STENKLEVVEI 3 ARENDAL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR NYE STENKLEVVEI 3 ARENDAL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Bilde 1 Skråfoto som viser planområdet og omliggende bebyggelse INNLEDNING Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av HRVC AS utarbeidet

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2

Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2 Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2 1. Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Det er for Øvre Eikrem vedtatt en områdeplan som er grunnlag for utarbeiding av detaljregulering for

Detaljer

Forslagsstillers planbeskrivelse Felt A1, Heggum Jaksland Røyken kommune Gnr 65 Bnr 144. Detaljert reguleringsplan. 28.

Forslagsstillers planbeskrivelse Felt A1, Heggum Jaksland Røyken kommune Gnr 65 Bnr 144. Detaljert reguleringsplan. 28. Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 15 Forslagsstillers planbeskrivelse Felt A1, Heggum Jaksland Røyken kommune Gnr 65 Bnr 144 Detaljert reguleringsplan 28. februar 2011 Utarbeidet av: ARK19 arkitektkontor

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER 0605_349 Detaljregulering for Loeskollen Boligprosjekt. 2.gangs behandling

REGULERINGSBESTEMMELSER 0605_349 Detaljregulering for Loeskollen Boligprosjekt. 2.gangs behandling RINGERIKE KOMMUNE MILJØ- OG AREALFORVALTNING, AREAL- OG BYPLANKONTORET REGULERINGSBESTEMMELSER 0605_349 Detaljregulering for Loeskollen Boligprosjekt 2.gangs behandling 1.gangs behandling i planutvalget

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr 336 COOP PRIX HERADSBYGDA

RINGERIKE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr 336 COOP PRIX HERADSBYGDA RINGERIKE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr 336 COOP PRIX HERADSBYGDA Utarbeidet av Plan og oppmåling ved Trond Berntsen 12.05.2008. Bearbeida av Ringerike kommune, miljø- og arealforvaltning

Detaljer

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål:

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål: Reguleringsbestemmelser Områderegulering for del av Sandnes Nasjonal planid: 182020130046 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 15.08.14 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: 18.09.14 1 AVGRENSING

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/916 SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR RAVEIEN 439 - GBNR 34/11 M FL - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Dag Yttri Arkiv: L13 611 Saksnr.:

Detaljer

1. Innledning. 2. Bakgrunn for saken. 3. Planstatus

1. Innledning. 2. Bakgrunn for saken. 3. Planstatus Planbeskrivelse Reguleringsplan for del av Erik Munks vei 19.05.15 1. Innledning Arendal kommune har utarbeidet reguleringsplan for del av Erik Munks vei. Intensjonen med planforslaget er å rette opp i

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 24. juni 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

Reguleringsplan Spakrud boligfelt Planbeskrivelse. PlanID 2015P069E16. Lillehammer. Vingnes. Vingrom. Spakrud. 23. april 2016.

Reguleringsplan Spakrud boligfelt Planbeskrivelse. PlanID 2015P069E16. Lillehammer. Vingnes. Vingrom. Spakrud. 23. april 2016. Reguleringsplan Spakrud boligfelt Planbeskrivelse PlanID 2015P069E16 Lillehammer Vingnes Spakrud Vingrom 23. april 2016 Børli Eiendom AS REGULERINGSPLAN SPAKRUD BOLIGFELT - PLANBESKRIVELSE SIDE 3 Vingrom

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Boligfortetting i Gjertrudgjellan

PLANBESKRIVELSE. Boligfortetting i Gjertrudgjellan PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN Boligfortetting i Gjertrudgjellan Røros kommune Oversiktskart. Planområdets beliggenhet. Røros kommune teknisk etat, 31.08.12, revidert 14.02.13. Vedtatt av kommunestyret

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Reguleringsbestemmelser Detaljregulering for Vatnestrøm, Iveland kommune Arealplan-ID 20130319 Dato: 12.08.13 Revidert: 05.08.14 FORMÅL Planområdet er inndelt i følgende formål jfr Pbl 12: Bebyggelse og

Detaljer

Utvalg Utvalg. Møtedato 14.08.2014. ettersyn. Bakgrunn. I kommuneplan for. Museum. plan. regulering. Planområdet ligger. under Plan.

Utvalg Utvalg. Møtedato 14.08.2014. ettersyn. Bakgrunn. I kommuneplan for. Museum. plan. regulering. Planområdet ligger. under Plan. Arkiv: 8057 Arkivsaksnr: 2014/2545-2 Saksbehandler: Judit Dahl 1. gangs behandling i MPR. Plan 8057 Detaljregulering for Sjøveien vest. Utvalg Utvalg for miljø, plan og ressurs Utvalgssak Møtedato 14.08.2014

Detaljer

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15 1 Adresse: Seiersten Sentrum 2 1443 DRØBAK Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no Telefon: 64 90 55 55 Mobiltlf.: 48 12 50 26 E-post: maria.danielsen@folloprosjekt.no

Detaljer

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE 28.JUNI 2013 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Reguleringsplan for Skaret. Eie Trafikkanalyse Oppdragsnummer:

Detaljer

PLANBESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLAN FOR GRINAKERLINNA I GRAN KOMMUNE. PLAN NR 0534-E197.

PLANBESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLAN FOR GRINAKERLINNA I GRAN KOMMUNE. PLAN NR 0534-E197. PLANBESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLAN FOR GRINAKERLINNA I GRAN KOMMUNE. PLAN NR 0534-E197. Nordbohus HLV. AS/Cowi AS. Hønefoss, 07.10.2011. BJLE. Revidert: 07.005.2012.Sile Bakgrunn. På oppdrag for Nordbohus

Detaljer

Bakgrunn Planforslaget er innsendt <dato> av <navn> som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver <navn>.

Bakgrunn Planforslaget er innsendt <dato> av <navn> som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver <navn>. Skriv kort og poengtert med fulle setninger. Planbeskrivelsen bør normalt ikke overstige 20 sider. Stikkord og beskrivelser som ikke er relevante for planen, skal slettes. Beskriv bare forhold som planen

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal - Planforslag datert 05/03 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal Prosjektpartner Midt Norge AS Finnemarka 11 7600 Levanger Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600

Detaljer

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Gidske Houge, tlf 37013760 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2013/5461 / 29 Ordningsverdi: 09062013-17 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret

Detaljer

Reguleringsplan - Planbeskrivelse

Reguleringsplan - Planbeskrivelse Reguleringsplan - Planbeskrivelse Detaljregulering HUMMELFJELL HYTTEGREND IV i Os kommune Planid: RD_67 21.03.2013 Solvang og Fredheim AS Rådgivende ingeniører Brutippen 13, 2550 Os i Ø, tlf: 62 49 76

Detaljer

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Hovedutvalg for overordnet planlegging 25.02.2013 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR BORGEN BARNEHAGE

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Hovedutvalg for overordnet planlegging 25.02.2013 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR BORGEN BARNEHAGE Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Hovedutvalg for overordnet planlegging 25.02.2013 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR BORGEN BARNEHAGE Vedtak Med henvisning

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien. Formannskapet 16.04.2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien. Formannskapet 16.04.2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien Organ: Møtedato: Formannskapet 16.04.2015 81/5 Narums vei 5 - Spikkestad - Reguleringsplan Saken avgjøres av: Formannskapet ::: Sett inn

Detaljer

Reguleringsplan for Steinvollan boligfelt

Reguleringsplan for Steinvollan boligfelt Reguleringsplan for Steinvollan boligfelt Balsfjord kommune, 9050 Storsteinnes I BESKRIVELSE AV PLANEN Formålet med reguleringsplanen Reguleringsplanen skal tilrettelegge for 30 boliger i eksisterende

Detaljer

SPYDEBERG KOMMUNE. Planbeskrivelse for. forslag til reguleringsplan, detaljregulering. for Griniveien 14 m.fl.,

SPYDEBERG KOMMUNE. Planbeskrivelse for. forslag til reguleringsplan, detaljregulering. for Griniveien 14 m.fl., SPYDEBERG KOMMUNE Planbeskrivelse for forslag til reguleringsplan, detaljregulering for Griniveien 14 m.fl., gnr. 26 bnr. 96, del av bnr. 25 bnr. 142, del av gnr. 26 bnr. 104 og del av gnr. 25 bnr. 1 Dato:

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan for boligområde langs Blomstervegen

Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan for boligområde langs Blomstervegen Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan for boligområde langs Blomstervegen Kommunens arkivsaksnummer: 200903 Planforslag er datert: 28.05.2009 Dato for siste revisjon av plankartet: 10.01.2013 Dato

Detaljer

Reguleringsplan for Hyttefelt H601 Furøy, 8178 Halsa

Reguleringsplan for Hyttefelt H601 Furøy, 8178 Halsa Reguleringsplan for Hyttefelt H601 Furøy, 8178 Halsa MELØY KOMMUNE ALT.2 Reguleringsbestemmelser Utarbeidet av: Dato: 4. november 2011 Reguleringsbestemmelser Hyttefelt H601, 8178 Halsa Side 1 av 5 4.

Detaljer

1. gangsbehandling av forslag til detaljreguleringsplan for Tingvollen, gnr 167, bnr 31,68, planid 201302

1. gangsbehandling av forslag til detaljreguleringsplan for Tingvollen, gnr 167, bnr 31,68, planid 201302 Arkiv: 167/68/167/31/L12 Saksmappe: 2013/551-4578/2015 Saksbehandler: Britt Alice Oseassen Dato: 17.03.2015 1. gangsbehandling av forslag til detaljreguleringsplan for Tingvollen, gnr 167, bnr 31,68, planid

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN 1 Generelt 1.1.1 Disse bestemmelser gjelder for det regulerte området som er vist med reguleringsgrensen på plankartet. 2 Reguleringsformål

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR ØYA GNR 8 BNR 4 I FRØYA KOMMUNE

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR ØYA GNR 8 BNR 4 I FRØYA KOMMUNE FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR ØYA GNR 8 BNR 4 I FRØYA KOMMUNE Plan ID: 1620201401 Utarbeidet av: Innhold FORMÅL... 2 Oppdragsgiver... 2 Hensikt... 2 Beskrivelse av planområdet... 2 Dagens bruk av planområdet...

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til områdereguleringsplan for. Harlemåsen. Nasjonal planid: xxxx xxxx

Reguleringsbestemmelser til områdereguleringsplan for. Harlemåsen. Nasjonal planid: xxxx xxxx Reguleringsbestemmelser til områdereguleringsplan for Harlemåsen Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Rakkestad kommunestyre. Datert: 22.09.14 Revidert: Planen er utarbeidet av Faveo Prosjektledelse

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER PLAN NR. 1735 DETALJREGULERINGSPLAN FOR DELFELT VII, STRANDKANTEN

REGULERINGSBESTEMMELSER PLAN NR. 1735 DETALJREGULERINGSPLAN FOR DELFELT VII, STRANDKANTEN Tromsø kommune REGULERINGSBESTEMMELSER PLAN NR. 1735 DETALJREGULERINGSPLAN FOR DELFELT VII, STRANDKANTEN Dato:... 12.04.11 Dato for siste revisjon:... Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:...

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor a/s Hålogaland Kraft AS FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE Planbeskrivelse Reguleringsplan for Art Gym Siden 0 hålogaland plankontor

Detaljer

DEL AV NYREGULERT BOLIGFELT MELINGGARDEN FOR SALG YDSTEBØHAVN, KVITSØY KOMMUNE GNR 18 BNR 140

DEL AV NYREGULERT BOLIGFELT MELINGGARDEN FOR SALG YDSTEBØHAVN, KVITSØY KOMMUNE GNR 18 BNR 140 KVITSØY KOMMUNE 4180 KVITSØY DEL AV NYREGULERT BOLIGFELT MELINGGARDEN FOR SALG YDSTEBØHAVN, KVITSØY KOMMUNE GNR 18 BNR 140 Kvitsøy kommune har for salg eiendommen gnr 18 bnr 140, ca 33 da. Eiendommen er

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2013/183-10 Saksbehandler: STL Dato: 06.12.2013 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 103/13 Plan- og Bygningsrådet 12.12.2013 1.gangsbehandling-

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget REGULERINGSPLAN FOR GATA - BUTIKK OG BOLIGER Rådmannens innstilling: I medhold

Detaljer