1.2 Forslagsstiller Lindesnes kommune er selv forslagsstiller for detaljregulering for Sniksmoen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1.2 Forslagsstiller Lindesnes kommune er selv forslagsstiller for detaljregulering for Sniksmoen"

Transkript

1 Sniksmoen planbeskrivelse Lindesnes kommune 1 Bakgrunn 1.1 Historikk Lindesnes kommune så behov for en omregulering av Sniksmoen planområde. Planområdet på andre siden av fylkesveien, Snik nord, har krav om opparbeidet gang- og sykkelvei mellom Rødberg og Snik før det kan bygges boliger. Slikt krav gjaldt ikke for Sniksmoen. Det ble lagt ned bygge- og deleforbud for å utarbeide ny reguleringsplan med dette rekkefølgekravet. 1.2 Forslagsstiller Lindesnes kommune er selv forslagsstiller for detaljregulering for Sniksmoen 1.3 Tidligere vedtak i saken I juli 2008 ble det varslet bygge og deleforbud og oppstart av regulering, og den ble det gjort vedtak om bygge og deleforbud i påvente av ny plan. I perioden var forslag til reguleringsplan til offentlig ettersyn. 1.4 Utbyggingsavtaler Det er ikke inngått eller meldt oppstart av utbyggingsavtaler for feltet som helhet. Det planlegges at kommunen skal kunne overta veier i området, og da kan det også bli aktuelt å overta vann og avløpsledninger. Det kan i den sammenheng være aktuelt å inngå utbyggingsavtale hvis noen utbyggere ønsker det. Det vil også være aktuelt å bruke utbyggingsavtale for å innfri rekkefølgebestemmelsen om gang og sykkelvei mellom Snik og Rødberg. 1.5 Konsekvensutredning Dette er en prosess med omregulering av en gjeldende plan. I all hovedsak videreføres gjeldende plan, men den oppdateres, og det legges inn forbedret infrastruktur og rekkefølgebestemmelser. Det er i den sammenheng ikke aktuelt med konsekvensutredning. 2 Planprosess og medvirkning I forbindelse med oppstartsmeldingen og første offentlige ettersyn, så ble alle parter i planområdet tilskrevet. Planforslaget har også blitt fremlagt for det kommunale planforumet en gang, og har vært utlagt til offentlig ettersyn to ganger. 1

2 3 Planstatus og rammebetingelser Gjeldende kommuneplan er «kommuneplanen for Lindesnes kommune Tilgrensende planer I nord grenser Sniksmoen til planene Snik-Rødberg gang og sykkelvei og Snik nord boligfelt. Mot vest grenser Sniksmoen mot en gjenværende del av en større plan fra 1993 som heter Snik. I sør grenser Sniksmoen mot reguleringsplan for Snik - Naversund. 3.2 Temaplaner Mot øst går naturreservat for Nedre Audna inn i planen og omfatter alt vannareal og en stripe land. 3.3 Konsekvensutredning Konsekvensutredning er ikke relevant å bruke i dette planarbeidet fordi det er snakk om en omregulering der arealformålet i all hovedsak videreføres. 4 Beskrivelse av planområdet 4.1 Beliggenhet Sniksmoen er beliggende på vestsiden av elva Audna akkurat der den løpet ut i Sniksfjorden. Området er helt flatt og størrelsen på planområdet er drøyt 120 daa. Hele østsiden av planområdet går ute i elva, og hele vestsiden følger fylkesvei 460. Mot sør grenser planområdet til Sniksfjorden. 4.2 Dagens arealbruk Dagens arealbruk kan i all hovedsak oppsummeres med tre reguleringsformål: bolig, leirsted og friområde, med tilhørende infrastruktur. Deler av området er ikke bygd ut ennå og er for innmark eller utmark å regne, men reguleringsformål i gammel plan og i forslag til ny plan er på disse arealene bolig. 4.3 Stedets karakter Bebyggelsen på Snik er kommet over tid. Den eldste bebyggelsen er typiske sørlandsk kystbebyggelse og er i planen fra 1993 regulert til bevaring. Den har klare antikvariske verdier og ligger i tilknytning til båthavna som har samme verdier. Oppover på Sniksmoen er bebyggelsen stort sett kommet til på 1900-tallet og spenner fra boliger fra omkring 1920 til typisk 1990-talls eneboliger. Selve Sniksmoen er helt flat og er en elveslette ved Audnas utløp. Fjorden som ligger sør for planområdet er et viktig element som er med å definere området sammen med elva, og åsene på hver side av dalen. 4.4 Kulturminner og kulturmiljø Viktige kulturminner og kulturmiljø er representert med den eldre kystbebyggelsen med tilhørende småbåthavn og bedehus. 4.5 Naturverdier og naturmangfold Naturreservatet er den viktigste naturverdien i området. Formålet med fredningen er å bevare et viktig våtmarksområde som er et eksempel på en tilnærmet urørt elvemunning, med vegetasjon, rikt og særpreget fugleliv og annet dyreliv som naturlig er knyttet til området. Bekken som deler boligområdet i to er et viktig naturelement. Den inngår i naturtypen Brakkvannsdelta. Naturtypeområdet er i hovedsak sammenfallende med naturreservatet, men det inkluderer også bekken samt noe mer av friområdet enn det reservatet gjør. Naturtypeområdet er verdsatt til A -svært viktig. 2

3 Friområdet har i seg selv også en viktig funksjon som naturområde i et område som vil bli forholdsvis høyt utnyttet. Figur 1. Kartet viser naturreservat som rød skravur og naturtypeområde med grønn skravur. Områdene er i all hovedsak overlappende, men naturtypeområdet inkluderer noe mer areal langs bekken og i friområdet. 4.6 Friområder Friområdet har en veldig viktig rekreasjonsverdi både for beboere på Snik og for befolkningen for øvrig i Vigelandsområdet. Det har noen av kommunens beste badestrender flott beliggende ved Sniksfjorden og utløpet til elva. Vinterstid er det en større dam som fungerer som skøytebane. Friområdet er også tilrettelagt med parkeringsplass og toalett med rullestolrampe. 4.7 Trafikkforhold Trafikkforhold er noe uoversiktlige. Utkjørselen til fv 460 i sør er den mest brukte fordi de fleste eksisterende boliger er tilknyttet denne i tillegg til at friområdet og bedehuset også har atkomst via denne. Denne utkjørselen har ikke tilfredsstillende siktforhold mot nord. Det er videre flere eneboliger med egen utkjørsel direkte til fv 460. Trafikkmengde er i vegvesenets database oppgitt til å være 2325 ÅDT (2013). Det er til tross for noen uoversiktlige trafikkpunkter ikke rapportert om spesielt mye ulykker. Selve fv 460 er smal, og broen over bekken er spesielt smal. Det meste av veisystemet i boligområdet i dag er privatvei. Det eneste unntaket er veien fra fv 460 og inn til bedehuset, det er offentlig vei. Trafikksikkerhet for myke trafikanter er det trafikkforholdet som er dårligst ivaretatt. Det er ikke mulig å komme fra Audnastrand leirsted i nord til strendene i sør uten å gå på fv 460. Like fullt må alle som bor sør for bekken ferdes på fv 460 over broen for å komme til bussholdeplassen. Dette er en lite tilfredsstillende situasjon særlig for barn og unge som tar skoleskyss hver dag i skoleåret. Internt på veiene i eksisterende boligområde er det heller ikke alle steder god sikt, men trafikken er betydelig lavere, og det samme er hastighetene. 3

4 4.8 Barn og unges forhold Barns interesser er nok i hovedsak knyttet til allerede nevnte forhold med friområdet og ferdselsforholdene langs fylkesvegen. I tillegg tilbyr Audnastrand aktiviteter og leirer for barn og unge. For øvrig har området med mange attraktive eneboligtomter gode kvaliteter for barn og unge. 4.9 Universell tilgjengelighet Bedehuset har rullestolrampe og det er rullestolrampe til toalettet i friområdet Teknisk infrastruktur Vann og avløp på Sniksmoen er tilknyttet kommunalt ledningsnett, men det interne ledningsnettet i planområdet er privat. Det er ikke løsninger for fjernvarme tilgjengelig Grunnforhold Sniksmoen er i sin helhet en elveslette dannet i Audnas utløp. Grunnforholdene kan variere, og det må sjekkes for hvert enkelt tiltak Støyforhold Det kan være knyttet støyproblematikk til fylkesveien. Vegvesenet har utarbeidet støyvarselkart for Lindesnes kommune. Gjennom snik ligger grensen for gul sone (55-65 dba) meter fra fylkesveiens midte. Rød sone (over 65 dba) strekker seg kun et par meter fra veikanten Luftforurensing Det er i dag ikke noen kilde til luftforurensning i området, og det er heller ikke noe som tydet på at det ville komme noe mer i fremtiden Risiko- og sårbarhet -eksisterende situasjon Det foreligger en egen ROS-analyse hvor alle forhold som kan være knyttet til risiko og sårbarhet er vurdert. De forhold som kan være av betydning vurderes videre her. Er området utsatt for springflo/flom i sjø/vann? Er området utsatt for flom i elv/bekk Er området utsatt for radon i grunnen Er det spesiell fare for gående/syklende/kjørende til skole/barnehage Er det spesiell fare for gående/syklende/kjørende til nærmiljøanlegg Er det spesiell fare for gående/syklende/kjørende til busstopp angir liten fare, og 5 angir stor fare når man ser sannsynlighet opp mot konsekvens. Springflo/flom i sjø og elv Planområdet er flatt og ligger stort sett lavere enn tre meter over havet. NVE har foretatt en flomsonekartlegging langs nedre deler av Audna. Denne beregner nivå for både 20-års og 200-års flom. Beregningen tar også høyde for stormflo. I tillegg har NVE utarbeidet et senario for 200-års flom i et fremskrevet perspektiv med beregnede klimaendringer i år

5 Figur 2. Kartet viser 200 årsflom i år Den lyseste blå fargen på Sniksmoen viser mindre enn 0,5 m vann ved dette scenariet. Den litt mørkere lyseblå fargen viser 0,5-1 meters vanndybde. Rosa er fare for oversvømmelse ved 200-årsflom. Grønn vei er oversvømt vei. Radon Det er ikke kjent noe spesielt radonproblem i grunnen i planområdet. Fare for gående/syklende/kjørende til skole/barnehage Sikkerheten for syklende og gående til skole og barnehage vurderes som dårlig. Det er langs elva mellom Snik og Rødberg et parti av Fylkesveien som er smalt og svingete og uten fortau / gang-og sykkelvei pr i dag. Syklende og gående til skole eller barnehage må her benytte Fylkesvegen. Det er ikke noen alternative traseer. Fare for gående/syklende/kjørende til nærmiljøanlegg Det er ikke tilfredsstillende sikkerhet for gående og syklende til nærmiljøanlegg i planområdet. Når boligene langs FV1 bygges, vil man måtte bevege seg ut på Fylkesvei 460 for å komme til lekeplass og friområdene. Like fullt må man ferdes langs fylkesveien hvis beboere sør for bekken ønsker å bevege seg opp til Audnastrand (A1). Fare for gående/syklende/kjørende til busstopp Busstoppen ligger i dag i det som er B2, nord for bekken, mens de fleste brukerne bor sør for bekken. Det medfører at det blir mange som må ferdes på fylkesveien over bekken. Broa over bekken er også fylkesveiens klart smaleste punkt på Snik 4.15 Næring Det er ikke næring i begrepets vanlige forstand i planområdet, men Audnastrand er et aktivt leirsted, og det genererer en del aktivitet og er med å skape noe grunnlag for arbeidsplasser i kommunen. 5 Beskrivelse av planforslaget 5.1 Planlagt arealbruk Det planlegges boligformål for eneboliger. I tillegg oppdateres planen med tilhørende infrastruktur, 5

6 og området for allmennyttig formål i nord beholdes. I sør beholdes et større offentlig friområde. I havna i sørvest videreføres havneformålet med hensynssone bevaring. 5.2 Fortau I forhold til gjeldende/gammel reguleringsplan er det gjort endringer for fortau / g/s-vei. Mens det i gammel plan vises g/s-vei fra nord og til over bekken midt i planområdet, så vises det i ny plan fortau mellom avkjørselen V1 og helt ut til der planen slutter langs Fylkesveien i sør. I 2007 ble reguleringsplan for g/s- vei mellom Rødberg og Snik vedtatt og den ligger på innsiden av veien. Det er da lite nytte i å planlegge g/s- vei på utsiden i tillegg, og man har isteden valgt å gå for en fortausløsning gjennom tettbebyggelsen på Snik. Fortauet vil knytte sammen alle gang og kjøreatkomstene ut mot Fv 460, bortsett fra den ene til boligen på B1. Bussholdeplass legges i B2 og denne vil ha god og sikker atkomst på fortau. Holdeplassen for sørgående busser er rett sør for holdeplassen i B2. I sør ved småbåthavna i Snik grenser planen for Snik til planen for Snik-Naversund. Planlagt fortau fortsetter her over i gangvei som ligger på samme side av veien i reguleringsplanen for Snik Naversund. 5.3 Intern gangvei Intern gangvei binder sammen boligområdene sør og nord for bekken slik at det er mulig å ferdes fra den ene delen til den andre uten at man må via Fv 460. Gangveien legges i en bue for å gi mer avstand til oppført bolig lengst sør i B Lekeplass Lekeplass lå tidligere ved bekken der intern gangvei nå ligger. Den er i ny plan flyttet til en parsell i B6. Denne plasseringen er bedre med tanke på å holde de minste ungene unna vannet og farene det medfører. Den er i tillegg plassert et sted der trafikken på V2 vil være på det laveste. 5.5 Kjøreveier Planlagt felles avkjørsel fra Fv 460 for områdene A1, B2 og B3 opprettholdes som i gammel reguleringsplan. Sør for bekken planlegges det en ny hovedavkjørsel fra Fv460. Denne ligger på en godt oversiktlig strekning av Fv 460, og vil ha betydelig bedre siktforhold enn dagens avkjørsel i sør. Dagens avkjørsel i sør opprettholdes likevel fordi den ansees som mest naturlig å bruke for kjøring til og fra bedehuset og friområdet. Planen legger opp til at kommunen kan overta V1 og V2 for drift og vedlikehold. Byggegrense mot Fv460 legges i ny plan på 25 meter fra veimidte. Dette er 5 meter nærmere enn i gammel plan. 5.6 Friområde og friluftsområde Friområdet og friluftsområdene opprettholdes som i gammel reguleringsplan. Langs elva ansees friluftsområdet å være en viktig buffer for å opprettholde litt naturpreg mot vassdraget og verneområdet. Friområdet videreføres også med noen små endringer i form av at det er åpnet for en liten parkeringsplass til ved F2. Dette er viktig fordi friområdet er et attraktivt strandområde på gode sommerdager. Vinterstid sprøyter velet i Snik en lavereliggende del av friområdet til en naturfrosset skøytebane. Velet har over mange år vedlikeholdt friområdet sommerstid og sprøytet skøytebanen vinterstid, og derfor er det lagt inn en redskapsbu i tilknytning til pumpehuset i KA 2 for utstyr til denne driften. 5.7 Hensynsone naturreservat Verneområdet Nedre Audna naturreservat er fredet for å bevare et viktig våtmarksområde med en tilnærmet urørt elvemunning. Grensen for reservatet går langs land og delvis litt innpå land langs hele planområdet for Sniksmoen. Grunneiere langs elva har anledning til å vedlikeholdsmudre en båtled i Vesterdypet. Det vil si den elvearmen som går mellom Sniksmoen og Nodøy. Båtleden er vist i plankartet. 6

7 5.8 Bevaringsområde Boligene og båthavnmiljøet i den eldste delen av bygningsmiljøet i Snik har bevaringsverdi. Dette er videreført i ny plan og er viktig for å ivareta en viktig historisk del av kystkulturen. Alle tiltak i bevaringsområdet skal høres hos Fylkeskonservator før kommunen behandler saken. 5.9 Boliger Boligområdet skal bebygges med eneboliger tilpasset stilen i området og utnyttelsen er satt til BYA 30%. Mønehøyden er maks 8 meter og det tillates saltak og pulttak. Bokvaliteten kan bli svært god i området ved at alle boligene vil få uteoppholdsarealer og det er et større friområder med store kvaliteter i tilknytning til boligområdet Allmennyttig formål Allmennyttig formål videreføres også som i gammel plan. Atkomsten skal i fremtiden komme inn i sør. Bestemmelsene for utnyttelsen til A1 er som for bebyggelsen for øvrig i området med BYA 30% og 8 meter mønehøyde Tilknytning til infrastruktur Planen legger opp til en ny hovedatkomst til boligområdet sør for bekken, og totalt sett er det tre kjøreatkomster til boligområdet samt Audnastrand. I tillegg kommer avkjørselen til den ene boligen på B1. Deler av V2 som allerede er opparbeidet er noe smalere enn kommunens veinormal legger opp til. Det er i planen lagt inn en noe bredere trase for å gjøre fremtidig vedlikehold enklere. Men planen legger ikke opp til noen utvidelse av eksisterende del av V2. Når planområdet er ferdig opparbeidet er det god og sikker intern fremkommelighet for gående og syklende. Når g/s-veien mellom Snik og Rødberg er ferdig, vil det være god og sikker fremkommelighet også helt til Vigeland med skole og sentrumsfunksjoner. Ny atkomst til V2 vil gi bedre og sikrere påkobling på Fv Felles atkomstveger og fortau og g/s-vei, eiendomsforhold Kommunen vil overta V2 etter hvert som den ferdigstilles. Det samme gjelder for V1. Fylkeskommunen forutsettes å bli eier av fortauet langs Fv460 når det er ferdig opparbeidet. Intern g/s- vei nord for B4 og over bekken forutsettes å bli i kommunal eie for drift og vedlikehold Universell utforming Det er ikke stilt egne krav til universell utforming i reguleringsplan for Sniksmoen. Det er de generelle kravene som følger av Teknisk forskrift som også vil gjelde her. Ut over det er det ikke spesielle tilretteleggingstiltak Uteoppholdsareal Reguleringsplanen åpner kun for eneboliger, og med BYA på maks 30 %, ligger det til rette for gode uteoppholdsarealer. I tillegg er det en felles lekeplass, samt at friområdet også vil fungere som lekeområde. Etter kommuneplanens retningslinjer for lekeplasser skal det være en nærlekeplass pr 20 boenhet, og en kvartalslekeplass / balløkke pr boenheter. I reguleringsplanen for Sniksmoen vil det kunne bli over 40 boenheter når området er ferdig utbygd, noe som normalt ville krevd en balløkke og 2-3 nærlekeplasser. I planen ligger det en nærlekeplass. Etter retningslinjene er dette for lite, men når man ser på området som en helhet, så har det likevel et godt tilbud av aktivitetsområde for barn og unge. Område A1 er et leirsted med tilgjengelig ballplass. I sør i friområdet er det både gode lekemuligheter sommerstid selv om man ikke benytter stranden, og det er skøytebane vinterstid når 7

8 det er kaldt nok. Totalt sett har Sniksmoen et variert og godt tilbud av aktivitetsområder for barn og unge Støy Byggegrense er i planen satt til 25 meter. Det vil si at ingen nye hus vil komme mer enn delvis inn i gul sone. Disse boligene vil kunne ha utoppholdsareal på andre siden bort fra fylkesveien og dermed ivareta kravene til støy Landbruksfaglige vurderinger Det er ikke i hverken gammel reguleringsplan eller ny plan noe areal som er regulert til landbruksformål Kulturminner Det er ikke kjent kulturminner på noe areal ut over det som har fått bevaringsformål Avbøtende tiltak/ løsninger ROS Springflo/flom i sjø og elv Det som kreves av en vedtatt reguleringsplan for eksempel for boliger er at den tar høyde for ordinær 200-års flom. I dette planområdet omfattes boliger av sikkerhetsklasse F2 sammen med pumpestasjoner og leirstedsbygg. Disse skal da plasseres over kote 1,3. Med sikkerhetsmargin på 0,3 blir dette kote 1,6. F1 er bygg som garasje og mindre lager/bod. Disse skal plasseres slik at de er sikret mot 20-års flom, noe som i planområde for Snik betyr over kote 1,0. I tillegg kommer 30 cm sikkerhetsmargin angitt av NVE, og da er man på kote 1,3. Disse høydene er beregnet av NVE da flomsonekartlegging ble foretatt i Audnas nedre del, og det er disse som i utgangspunktet gjelder. Snik ligger ved sjøen og det er også tatt høyde for stormflo. NVE sine flomsonekart viser at nivå for 200-årsflom i fremtiden kan komme til å nå kote 2,2 ved Audnas utløp. Samtidig sier kommuneplanen kote 2,5 som en generell retningslinje for bebyggelse langs sjøen. Det legges i denne plan til grunn nivå for 200-årsflom i bestemmelsen. Det er fortsatt god margin ned til kote 1,6, som er laveste høyde kommunen kan vedta. Kommunen kan velge å gå høyere. Radon Ved byggesøknad skal søker ha oversikt og ta forholdsregler. Enten må det måles før bygging starter, eller så må det legges radonsperre. Rekkefølgebestemmelser Forholdene for gående og syklende til skole og barnehage, nærmiljøanlegg og busstopp ivaretas av reguleringsformål bundet opp ved rekkefølgebestemmelser. Rekkefølgebestemmelsene er utformet slik at de forhold som angår det enkelte byggeområdet er knyttet opp til dette ved rekkefølgebestemmelsen. I utgangspunktet skal bestemmelsene være innfridd, men kommunen har praksis for å vurdere dispensasjon fra enkelte bestemmelser mot inngåelse av utbyggingsavtale der utbygger garanterer for sin andel på tidspunktet som et rekkefølgebestemmelsestiltak skal utføres. Kommunen har også krevd dette tinglyst på den enkelte eiendom. I tilfellet Sniksmoen kan denne praksisen være aktuell å vurdere i forhold til bestemmelse 1.5 om g/s- vei mellom Snik og Rødberg. 8

9 5.19 Naturmangfold Naturmangfoldet ivaretas gjennom reguleringsplan for Sniksmoen ved at friområdene og friluftsområdene opprettholdes som i tidligere plan. Naturreservatet er nå vist ved egen hensynssone og vernet av dette er slik tydeliggjort i planen. Naturtypeområdet brakkvannsdelta som inkluderer reservatet, samt bekken og deler av friområdet er ivaretatt i planen ved at det er regulert inn grøntområder. Den delen av det registrerte naturtypeområdet, det som er kalt FRS1 er i realiteten bygd ut til boligformål på land. Selve bekken er fortsatt intakt. Når bekken har krysset under den planlagte broen og blitt FRS2 er det lagt inn en stripe med friluftsområde på land på begge sider av bekken. Dette er viktig for å ivareta mest mulig av naturtypeområdet. 6 Virkninger/konsekvenser av planforslaget Området for boliger videreføres i stor grad som i gammel plan. Ny plan sikrer bedre atkomst for kjørende og sikrer fotgjengere og syklister, både internt og mot Rødberg gjennom rekkefølgebestemmelsen om g/s-vei. Det legges også opp til mer parkering ved friområdet og dermed gjør tilgjengeligheten enda bedre. Landskap, ivaretas av ny plan på lik linje med gammel plan Kilder: Trafikkmengde fra Nasjonal vegdatabank: Inneholder data under norsk lisens for offentlige data (NLOD) tilgjengeliggjort av Statens vegvesen Forskrift om fredning av Nedre Audna naturreservat, Lindesnes kommune, Vest-Agder. https://lovdata.no/dokument/mv/forskrift/ Flomsonekart Audna Agder-arkiv/Delprosjekt-Vigeland / 9

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Sniksmoen Lindesnes kommune 1 Generelt: 1.1 Det regulerte området er vist på planen med reguleringsgrense. Planområdet er inndelt i reguleringsområder

Detaljer

DETALJREGULERING BODØSJØEN B4. Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan.

DETALJREGULERING BODØSJØEN B4. Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan. DETALJREGULERING BODØSJØEN B4 Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan. Sjekklisten har med de samme punkter som innholdsfortegnelsen i MAL planbeskrivelse. Planlegger tar med de forhold som er relevant

Detaljer

Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene

Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene Tema som er spesielle krav for den enkelte kommune er angitt med kursiv. Tema som skal tas med/ikke tas med avklares i oppstartsmøte. 1 Sammendrag 2 Bakgrunn

Detaljer

MD s detaljert sjekkliste for utarbeiding av planbeskrivelse Vedlegg 4.2

MD s detaljert sjekkliste for utarbeiding av planbeskrivelse Vedlegg 4.2 Nr. Tema Kontroll Sammendrag Bakgrunn. Hensikten med planen. Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold. Tidligere vedtak i saken. Utbyggingsavtaler.5 Krav om konsekvensutredning? Planprosessen. Medvirkningsprosess,

Detaljer

BILDE. "xxxxxxxxxxxx" PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse:

BILDE. xxxxxxxxxxxx PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse: Eigersund kommune PLANBESKRIVELSE for "xxxxxxxxxxxx" områderegulering/detaljregulering BILDE Beskrivelse er datert: Dato for siste revisjon av beskrivelse: Dato for kommunestyres vedtak: xx.xx.xxxx xx.xx.xxxx

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat SAKSMAPPE: 2008/1317 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 2312/2017 Cathrine Bordvik UTVALG: DATO: SAKSNR: Teknisk utvalg 14.03.2017 17/17 Kommunestyret 15.03.2017 9/17

Detaljer

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Plannummer: 201506 Planbeskrivelse Vedtatt i Molde kommunestyre sak 49/16, 19.5.2016 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeid... 3 1.1 Hensikt

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE Plannavn Reguleringsendring for deler av Stensmoen Boligfelt Plantype Områderegulering Nasjonal PlanID 163620140002 Planstatus Planforslag

Detaljer

Saksframlegg. Sluttbehandling - Detaljregulering for Norddalsheia - Plan ID 201414

Saksframlegg. Sluttbehandling - Detaljregulering for Norddalsheia - Plan ID 201414 Søgne kommune Arkiv: L13 Saksmappe: 2014/3237-36868/2015 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 27.11.2015 Saksframlegg Sluttbehandling - Detaljregulering for Norddalsheia - Plan ID 201414 Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien på Rom, planid 201218

1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien på Rom, planid 201218 Arkiv: 162/292/L12 Saksmappe: 2012/2168-2150/2015 Saksbehandler: Anne Kristine Lysestøl Dato: 09.02.2015 1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode Dato 12/162-10 PLID 2012 003 01.06.2012 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy

Detaljer

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling Planbeskrivelse Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og

Detaljer

Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a

Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a Alvdal kommune Vedtatt av Kommunestyret i Alvdal 31.08.17, sak 57/17. PLAN INNHOLD 1 Bakgrunn... s 3 1.1 Hensikten med

Detaljer

HOLTÅLEN KOMMUNE. HOLTÅLEN - mulighetenes kommune. Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse

HOLTÅLEN KOMMUNE. HOLTÅLEN - mulighetenes kommune. Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse HOLTÅLEN KOMMUNE HOLTÅLEN - mulighetenes kommune Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse Innhold 1. NØKKELOPPLYSNINGER... 3 2. FORMÅL MED PLANEN... 3 3. GJELDENDE PLANSTATUS/OVERORDNETE RETNINGSLINJER...

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE FORORD For reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag

Detaljer

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling Orkdal kommune Plan og forvaltning Saksframlegg Side 1 av 7 Saksbehandler Ingvill Kanestrøm Dato 07.01.2014 Arkivreferanse 2012/7368-25 Saksgang Saknsnr Utvalg Møtedato 1/14 Hovedutvalg forvaltning 15.01.2014

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2011/2249 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Øystein Bekkevold Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 1.gangsbehandling - Reguleringsplan Skeime nedre gnr/bnr 25/24

Detaljer

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 28.03.2017 DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING RÅDMANNENS INNSTILLING Med hjemmel i plan og bygningslovens

Detaljer

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn PLAN- OG BYGNINGSETATEN KRISTIANSAND KOMMUNE Dato: 09.08.2011 Saksnr.: 200608140-10 Arkivkode O: PLAN: 1005 Saksbehandler: Margrete Havstad Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 25.08.2011 Hausebergveien

Detaljer

Fv 8 - Vesterøya - fortau - Kilura detaljregulering offentlig ettersyn

Fv 8 - Vesterøya - fortau - Kilura detaljregulering offentlig ettersyn PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Arkivsak-dok. 201504859-18 Saksbehandler Nina Malo Saksgang Møtedato By- og miljøutvalget 25.08.2016 Fv 8 - Vesterøya - fortau - Kilura detaljregulering

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu - Planforslag datert 02/11 2012 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu Prosjektpartner Midt Norge AS Per Anders Røstad Finnemarka 11 Arealplanlegger 7600 Levanger Lian vestre,

Detaljer

Hvalsmoen øvre leir. Forslag til reguleringsplan. Sammendrag av planforslaget

Hvalsmoen øvre leir. Forslag til reguleringsplan. Sammendrag av planforslaget Hvalsmoen øvre leir Forslag til reguleringsplan Sammendrag av planforslaget April 2008 1. Bakgrunn 2. Saksgang 3. Dagens situasjon og premisser for ny bruk 4. Beskrivelse av planforslaget 5. Konsekvenser

Detaljer

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04.

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04. Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/553-7033/2015 Saksbehandler: Stein Erik Watne Dato: 24.04.2015 Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole

Detaljer

Reguleringsplan for "Brøttet": - politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøte (etter PBL 12-8)

Reguleringsplan for Brøttet: - politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøte (etter PBL 12-8) Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 27943/2015 Arkivnr.: 20150004/L13 Saksnr.: 2015/4060 Reguleringsplan for "Brøttet": - politisk behandling av råd gitt

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Datert: 31.10.2011 Sist revidert: 16.01.

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Datert: 31.10.2011 Sist revidert: 16.01. HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Arkivopplysinger: Saksbeh.: Per Johansen Arkivsaknr.: 08/997 Opplysninger om bestemmelsene:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER For områdeplan for Vallemoen LINDESNES KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER For områdeplan for Vallemoen LINDESNES KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER For områdeplan for Vallemoen LINDESNES KOMMUNE Revidert 09.06.15 1 GENERELT Formålet med planen er å vise en overordnet plan for utbyggingsmønster og infrastruktur, med veier, byggeområder

Detaljer

Planforslag Dyviga 41/255, 41/180 Arkitektkontoret Kjell Jensen AS PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180

Planforslag Dyviga 41/255, 41/180 Arkitektkontoret Kjell Jensen AS PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 Forslagsstiller: for Michael Z. Uchto Arendal kommune, mars 2011 0 DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 Siste revisjonsdato

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Detaljregulering for JOHNSGÅRD BOLIGFELT i Alvdal kommune Reguleringsplan Johnsgård boligfelt Planbeskrivelse Side 1 av 9

PLANBESKRIVELSE. Detaljregulering for JOHNSGÅRD BOLIGFELT i Alvdal kommune Reguleringsplan Johnsgård boligfelt Planbeskrivelse Side 1 av 9 PLANBESKRIVELSE Detaljregulering for JOHNSGÅRD BOLIGFELT i Alvdal kommune 2014.08.10 Planbeskrivelse Side 1 av 9 INNHOLD 1 Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen s. 3 1.2 Forslagstiller s. 3 1.3 Tidligere vedtak

Detaljer

Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser. Juni 2012

Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser. Juni 2012 Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser Juni 2012 Dato: Juni 2012 Rev: August 2012 Sammendragsrapport Tittel: Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger

Detaljer

Høvåg sentrumsområde - offentlig ettersyn

Høvåg sentrumsområde - offentlig ettersyn Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 27.06.2016 046/16 Arkivnr: K2 - L12 Saksbehandler: Ola Skei Bekken Dok.dato: 13.06.2016 Arkivsaksnr.: 14/2905-20 Tittel: Arealplanlegger Høvåg sentrumsområde

Detaljer

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier Planprogram for Gang-/sykkelvei Ormlia-Lohnelier Utarbeidet av Søgne kommune Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 2 Situasjonsbeskrivelse... 3 3 Planprosessen... 4 4 Status i arbeidet så langt... 4 5 Forutsetninger

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60 Arkivsaksnr: 2015/124 Klassering: L13 Saksbehandler: Marthe Veie REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING)

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL Reguleringsplan for fortau og kurveutbedring langs riksveg 356 i Flakvarp Reguleringsplanen sist datert : 15. april 2005 Reguleringsbestemmelser datert: 15. april 2005 1. Generelt

Detaljer

DETALJREGULERING FOR IDRETTSPARKEN. Planbeskrivelse

DETALJREGULERING FOR IDRETTSPARKEN. Planbeskrivelse DETALJREGULERING FOR IDRETTSPARKEN Planbeskrivelse Røros kommune Plankartet Bestemmelsene er Reguleringsplan for Idrettsparken - Røros 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 2 1.1. Bakgrunn... 2 1.2. Forslagsstiller...

Detaljer

Det regulerte området er vist med reguleringsgrenser på plankartet i målestokk 1:3000, og inneholder følgende formål (pbl 12-5):

Det regulerte området er vist med reguleringsgrenser på plankartet i målestokk 1:3000, og inneholder følgende formål (pbl 12-5): Reguleringsbestemmelser for Gismerøya 16.05.14 1 Generelle bestemmelser Det regulerte området er vist med reguleringsgrenser på plankartet i målestokk 1:3000, og inneholder følgende formål (pbl 12-5):

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 DETALJREGULERING FOR FELT B7B PÅ SKORPEFJELL PLANID 2012005 - FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

Birkenes kommune. Del av Lille Tømmeråsen - Planbeskrivelse. Utgave: 1 Dato:

Birkenes kommune. Del av Lille Tømmeråsen - Planbeskrivelse. Utgave: 1 Dato: Del av Lille Tømmeråsen - Planbeskrivelse Utgave: 1 Dato: 2012-05-23 Del av Lille Tømmeråsen - Planbeskrivelse 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Del av Lille Tømmeråsen - Planbeskrivelse

Detaljer

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet og omliggende bebyggelse INNLEDNING og Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av Kjell Aaberg utarbeidet

Detaljer

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/333-12 Dato: 04.05.2015 DEL AV 39/1 - GULLIKSRUD BOLIGGREND REGULERINGSPLAN - FØRSTEGANGSBEHANDLING ::: Sett

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER PORSGRUNN KOMMUNE Reguleringsplan for Brevikåsen REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av plankartet: 11.04.2011 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 11.04.2011 1 GENERELT 1.1 Virkeområde

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Plan-ID: 2015p229 Detaljreguleringsplan for Langbakken 60 med gang- og sykkelveg i Langbakkens øvre del Endring for del av reguleringsplanene for områdene: Åretta Messenlivegen (057) og Høstmælingen Aagaardvegen

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom Plan ID 201401 Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom PLANBESTEMMELSER Plan dato 16.10.2014 Dato sist rev.: 20.03.2015 Dato vedtak: 21.05.2015 I henhold til 12-5 og 12-6 i Plan- og

Detaljer

Revidert Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan.

Revidert Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan. Revidert 06.02.15. Nedenfor følger sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplaner. Sjekklisten SKAL fylles ut før administrasjonen har oppstartsmøte med privat plankonsulent. Sjekklisten skal danne grunnlag

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: rådgiver Arkiv: PLAN Arkivsaksnr.: 17/177-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: rådgiver Arkiv: PLAN Arkivsaksnr.: 17/177-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: rådgiver Arkiv: PLAN 16122017001 Arkivsaksnr.: 17/177-2 FORESPØRSEL OM REGULERING AV OMRÅDE MÅLBAKKEN SAMT TILSTØTENDE OMRÅDE NORD/NORDVEST FOR MÅLBAKKEN Ferdigbehandles i:

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 15/247 REGULERINGSPLAN - BREIVOLL SYD - PLANID 20140005 Saksbehandler: Tor Reierth Arkiv: L13 Saksnr.: Utvalg Møtedato 11/16 Formannskapet 09.03.2016 12/16

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

Boligfelt Sørrollnes

Boligfelt Sørrollnes Boligfelt Sørrollnes Forslag til detaljreguleringsplan Planbeskrivelse for forslag til detaljreguleringsplan for Boligfelt på Sørrollnes, Ibestad kommune. Første gang behandlet i utvalg for plansaker den

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR MYRAN II, DEL AV EIENDOMMEN, 10/20 I NORE OG UVDAL KOMMUNE.

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR MYRAN II, DEL AV EIENDOMMEN, 10/20 I NORE OG UVDAL KOMMUNE. PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR MYRAN II, DEL AV EIENDOMMEN, 10/20 I NORE OG UVDAL KOMMUNE. INNHOLD: 1. Bakgrunn. 2. Planprosessen. 3. Planstatus og rammebetingelser. 4. Beskrivelse av Planområdet,

Detaljer

1. Innledning. 2. Bakgrunn for saken. 3. Planstatus

1. Innledning. 2. Bakgrunn for saken. 3. Planstatus Planbeskrivelse Reguleringsplanforslag for del av Erik Munks vei 23.02.15 1. Innledning Arendal kommune har utarbeidet reguleringsplan for del av Erik Munks veg. Intensjonen med planforslaget er å rette

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for del av Kniveåsen boligfelt gnr 34 bnr 39 i Drammen kommune

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for del av Kniveåsen boligfelt gnr 34 bnr 39 i Drammen kommune PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for del av Kniveåsen boligfelt gnr 34 bnr 39 i Drammen kommune 1.0 Innledning 1.1 Oppdragsgiver Oppdragsgiver er Block Watne AS. 1.2 Eiendoms og eierforhold Følgende eiendom(mer)

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR SKOLETOMTA VASSÅS PLANPROGRAM

REGULERINGSPLAN FOR SKOLETOMTA VASSÅS PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR SKOLETOMTA VASSÅS Utvidet planområdet FORORD For reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg /16

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg /16 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 16.02.2016 39/16 Avgjøres av: Sektor: Plan, miljø- og landbruksenheten Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Ingebjørg T. Stanton 2015/1338 - L12

Detaljer

Planbeskrivelse 214-10 SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR GNR/BNR 2/7 MFL.

Planbeskrivelse 214-10 SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR GNR/BNR 2/7 MFL. Planbeskrivelse 214-10 SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR GNR/BNR 2/7 MFL. Arkivsak: 11/2174 Arkivkode: PLANR 214.10 Sakstittel: PLAN NR. 214-10 - REGULERINGSPLAN FOR SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2015p081e08 17/ Dato:

Saksframlegg. Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2015p081e08 17/ Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2015p081e08 17/2121-12 Dato: 21.09.2017 DETALJREGULERING - LANGBAKKEN 54-60 MED ADKOMST NY HØRING/OFFENTLIG ETTERSYN Vedlegg: 1. Plankart

Detaljer

Detaljregulering for Askvegen Sør (PlanId 10372012003) - 1. gangs behandling. Saksnr: Utvalg: Dato: 123/12 Forvaltningsutvalget 06.12.

Detaljregulering for Askvegen Sør (PlanId 10372012003) - 1. gangs behandling. Saksnr: Utvalg: Dato: 123/12 Forvaltningsutvalget 06.12. Kvinesdal kommune Detaljregulering for Askvegen Sør (PlanId 10372012003) - 1. gangs behandling Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 10372012003 2012/902 17200/2012 Nina Nissestad Saksnr: Utvalg:

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSVURDERING HESTNESVEIEN

TRAFIKKSIKKERHETSVURDERING HESTNESVEIEN TRAFIKKSIKKERHETSVURDERING HESTNESVEIEN 2012 Siv.ing. / bedriftsøkonom Magne Eikanger Edvard Griegsvei 114 4318 SANDNES 2 1. BAKGRUNN. I forbindelse med 1. gangs behandling av reguleringsendring for gnr.

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR OLAVSBERGET CAMPING MED MER

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR OLAVSBERGET CAMPING MED MER Arkivsak: 08/1801 Arkivkode: PLANID 1012 Sakstittel: Reguleringsplan for Olavsberget camping med mer REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR OLAVSBERGET CAMPING MED MER DATO FOR BYSTYRETS VEDTAK:

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Hellvik Sentrum Gnr.60, Bnr. 724 m.fl., Eigersund kommune.

Reguleringsbestemmelser for Hellvik Sentrum Gnr.60, Bnr. 724 m.fl., Eigersund kommune. EIGERSUND KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for Hellvik Sentrum Gnr.60, Bnr. 724 m.fl., Eigersund kommune. Datert: 05.02.13 Sist revidert: (xx.xx.xxxx) Kommunestyrets vedtak: dato (xx.xx.xxxx), saksnr (xx/xxxx)

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN Revidert 03.01.2011 i henhold til vedtak sak 299/10, Teknisk komité den 06.12.2010. Reg.best. revidert: 11.08.2010, 18,11.2010,

Detaljer

Detaljregulering for Rønningstrand

Detaljregulering for Rønningstrand Detaljregulering for Rønningstrand Gnr./bnr. 75/29 m.fl., Leksvik kommune Kommunens planid 2014-001 Planforslag er datert 11.04.2014 Dato for siste revisjon av plankartet 11.04.2014 Dato for siste revisjon

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR LEIDLAND, GNR. 7 7, BNR. 65 M. FL.

EIGERSUND KOMMUNE BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR LEIDLAND, GNR. 7 7, BNR. 65 M. FL. EIGERSUND KOMMUNE BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR LEIDLAND, GNR. 7 7, BNR. 65 M. FL. Plankart datert 29.12.10, rev. 01.03.11 Bestemmelser datert: 29.12.10, sist etter kommunestyrets vedtak 03.10.11

Detaljer

Forslag til reguleringsendring for GLOMFJORD-B503 PLANBESKRIVELSE. Planforslag Glomfjord-B503. Meløy kommune

Forslag til reguleringsendring for GLOMFJORD-B503 PLANBESKRIVELSE. Planforslag Glomfjord-B503. Meløy kommune Forslag til reguleringsendring for GLOMFJORD-B503 PLANBESKRIVELSE Planforslag Glomfjord-B503 Meløy kommune INNHOLD 1.0 Innledning 3 1.1 Oppdragsgiver 3 1.2 Eiendomsforhold 3 1.3 Planlegger 3 1.4 Hensikten

Detaljer

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL PLAN FOR «NILSGARDEN«GBNR. 23/6, 23/1, 21/8, 21/377, 23/44 og 21/256 SKODJE KOMMUNE Plan nr. SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING STEINBRUDD VED GAMVIKVEIEN I MEHAMN, GAMVIK KOMMUNE, PLAN ID 201403.

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING STEINBRUDD VED GAMVIKVEIEN I MEHAMN, GAMVIK KOMMUNE, PLAN ID 201403. 1 PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING STEINBRUDD VED GAMVIKVEIEN I MEHAMN, GAMVIK KOMMUNE, PLAN ID 201403. Dato: 20.05.2014. Dato for siste revisjon: 02.02.2015 Dato for vedtak i kommunestyret: 19.03.2015,

Detaljer

KAI BERTHEUSSEN ARKITEKTUR NUF STORGATA 25 POSTBOKS 932 9259 TROMSØ TLF. 77 66 72 55 MOB. 97 61 71 10 DETALJREGULERING FOR ELVESLETTA I MEHAMN

KAI BERTHEUSSEN ARKITEKTUR NUF STORGATA 25 POSTBOKS 932 9259 TROMSØ TLF. 77 66 72 55 MOB. 97 61 71 10 DETALJREGULERING FOR ELVESLETTA I MEHAMN 1 DETALJREGULERING FOR ELVESLETTA I MEHAMN PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING FOR ELVESLETTA I MEHAMN, PLAN-ID 201401 2 Dato: 09.05.2014 Dato for siste revisjon: 26.01.2015 Dato for vedtak i kommunestyret:

Detaljer

Vedlegg nr. 5. Tatt inn i forslag til planbestemmelser.

Vedlegg nr. 5. Tatt inn i forslag til planbestemmelser. SAMMENDRAG AV INNKOMNE MERKNADER Forslag til detaljregulering for Løkentunet og del av Fv. 115, g/bnr 53/353 m.fl. m.fl. Plan-ID: : 20150002 Dato: 7.2.2016. Østfold Fylkeskommune, datert 27.2.2015 Barnerepresentantens

Detaljer

Kommentarer til innspill og merknader i forbindelse med varsel om oppstart

Kommentarer til innspill og merknader i forbindelse med varsel om oppstart Vedlegg 15 Kommentarer til innspill og merknader i forbindelse med varsel om oppstart Høringsperioden var 10.10.2015-20.11.2015. Det var ved høringsfristens utløp kommet inn til sammen 14 kommentarer og

Detaljer

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR»

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 15.01.2015 Reguleringsbestemmelser datert: 15.01.2015 Siste revisjon av reguleringsplan: Siste revisjon av reguleringsbestemmelsene:

Detaljer

Bestemmelser og retningslinjer

Bestemmelser og retningslinjer og retningslinjer Planens navn Arkivsak 15/6163 Arkivkode 20150014 Vedtatt Detaljregulering for gnr/bnr. 24/97, boliger, Lærer Rustens vei, Øvre Alta Forslag ved Arbeidsutkast datert 25.08.2016 x Offentlig

Detaljer

BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN

BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN Planbestemmelser Arkivsak: 00/00905 Arkivkode: PLNID 20000002 Sakstittel: BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN Revidert: Oppdatert med mindre endring vedtatt 16.09.15. sak 15/1593 Formålet med reguleringsplanen

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSBESTEMMELSER BESTEMMELSENE SIST REVIDERT 29.01.2013 1 GENERELT 1.1 Området reguleres til følgende formål: Bebyggelse og anlegg ( 12-5 pkt 1) Fritidsbolig

Detaljer

PLANBESKRIVELSE TIL OMRÅDEREGULERING FOR VALLEMOEN I LINDESNES KOMMUNE

PLANBESKRIVELSE TIL OMRÅDEREGULERING FOR VALLEMOEN I LINDESNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE TIL OMRÅDEREGULERING FOR VALLEMOEN I LINDESNES KOMMUNE. 30.05.2015 Bakgrunn. Reguleringsarbeidet utføres av Pål Dalhaug AS og Ing. Geir Gjertsen AS, for Lindesnes kommune. Formålet med

Detaljer

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Vedderheia Nord B22 Plan ID

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Vedderheia Nord B22 Plan ID Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2016/455-31545/2016 Saksbehandler: Daniel Holm Dato: 17.08.2016 Saksframlegg Førstegangsbehandling - detaljregulering for Vedderheia Nord B22 Plan ID 201602 Utv.saksnr

Detaljer

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Revidert 04.07.2014 Planbeskrivelse reguleringsplan for Drevsjø barnehage Side 1 1. Bakgrunn Hensikten med planarbeidet er å

Detaljer

Reguleringsplan Brygga 15 Verdal sentrum

Reguleringsplan Brygga 15 Verdal sentrum Reguleringsplan Brygga 15 Verdal sentrum - Planforslag datert 24/11 2009 Stiklestad Eiendom Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600 Levanger Tlf: 951 00 141 p-a-ro@online.no Orgnr: 989 278

Detaljer

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5-5 Arkiv: L12 OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN Forslag til vedtak: 1. Kommunen vedtar

Detaljer

Fra Til Info Firma v/ E-post X Faveo Prosjektledelse Thomas Theodorsen X Sarpsborg kommune Svein Agnalt X Sarpsborg kommune Henrik Høst

Fra Til Info Firma v/ E-post X Faveo Prosjektledelse Thomas Theodorsen X Sarpsborg kommune Svein Agnalt X Sarpsborg kommune Henrik Høst NOTAT Sted/Dato : Sarpsborg 12.01.12. Nr: - - Fra Til Info Firma v/ E-post X Faveo Prosjektledelse Thomas Theodorsen X Sarpsborg kommune Svein Agnalt X Sarpsborg kommune Henrik Høst Detaljregulering Værn

Detaljer

Formålet med planen er å legge til rette for boligbebyggelse med tilhørende anlegg.

Formålet med planen er å legge til rette for boligbebyggelse med tilhørende anlegg. REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KONSENTRERT BEBYGGELSE NORDVEST FOR LØBERG, LYEFJELL Vedtatt av Time kommunestyre den 09.12.2014 Revidert: 10.05.2016, 06.09.2016, 02.04.2017

Detaljer

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 14/00693-45 Saksbehandler Hege Skotheim Behandles av Møtedato Utvalg for byutvikling 2015-2019 02.12.2015 Bystyret 2015-2019 15.12.2015 2. gangsbehandling Plan

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Langbakken 54-60 med adkomstveg Endring for del av reguleringsplanene for: Åretta Messenlivegen (057) og Høstmælingen Aagaardvegen (081) REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelser

Detaljer

[ PLANBESKRIVELSE] PLANBESKRIVELSE FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR SØLBERGTUNET BOLIGOMRÅDE - FANNREM " I ORKDAL KOMMUNE

[ PLANBESKRIVELSE] PLANBESKRIVELSE FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR SØLBERGTUNET BOLIGOMRÅDE - FANNREM  I ORKDAL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR SØLBERGTUNET BOLIGOMRÅDE - FANNREM " I ORKDAL KOMMUNE 1 PLANBESKRIVELSE FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR " Sølbergtunet boligområde Fannrem, ORKDAL KOMMUNE

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REVIDERT FORSLAG Reguleringsplanen for boligområdet på Homlegardsheia,

Detaljer

Plan Detaljregulering for fortau langs Vikevågveien PLANBESKRIVELSE

Plan Detaljregulering for fortau langs Vikevågveien PLANBESKRIVELSE Plan 2017005 Detaljregulering for fortau langs Vikevågveien PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy kommune Dato: 10.08.2017 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Bakgrunn... 4 2.1 Formål... 4 2.2 Forslagsstiller,

Detaljer

NOTAT - ENDRINGER I PLANFORSLAG ETTER OFFENTLIG ETTERSYN

NOTAT - ENDRINGER I PLANFORSLAG ETTER OFFENTLIG ETTERSYN Oppdragsgiver: TT Eiendomsutvikling AS Oppdrag: 513761 Endring og utvidelse av reg.plan Hatlestad-Valle 3.188.00.00 Del: Dato: 2012-02-21 Skrevet av: Karianne Eriksen/Torhild Wiklund Kvalitetskontroll:

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planen er oppdatert 03.03.2015 og ble innsendt 05.11.2014 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver

Detaljer

Forslag til områderegulering for SOLBAKK GÅRD 56/3 ( ) PLANBESKRIVELSE. Planforslag Solbakk gård 56/3. Fauske kommune

Forslag til områderegulering for SOLBAKK GÅRD 56/3 ( ) PLANBESKRIVELSE. Planforslag Solbakk gård 56/3. Fauske kommune Forslag til områderegulering for SOLBAKK GÅRD 56/3 (1841-2010004) PLANBESKRIVELSE Planforslag Solbakk gård 56/3 Fauske kommune INNHOLD 1.0 Innledning 3 1.1 Oppdragsgiver 3 1.2 Eiendomsforhold 3 1.3 Planlegger

Detaljer

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål:

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål: Reguleringsbestemmelser Områderegulering for del av Sandnes Nasjonal planid: 182020130046 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 15.08.14 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: 18.09.14 1 AVGRENSING

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Reguleringsplan Vuku - Coop Marked Saksbehandler: E-post: Tlf.: Thomas Møller thomas.moller@innherred-samkommune.no Arkivref: 2010/427 - /L12 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato

Detaljer

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Barbro Olsen, tlf Referanse: 2010/8719 / 16 Ordningsverdi: 1818pua4 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Planutvalget Bystyret Nedre Myra forslag til

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for Elvebakken, Vikeså.

Planbeskrivelse til detaljregulering for Elvebakken, Vikeså. Planbeskrivelse til detaljregulering for Elvebakken, Vikeså. Plan ID.: 2014003 Bjerkreim kommune BAKGRUNN FOR PLANFORSLAGET Prosjektil Areal AS fremmer forslag om detaljreguleringsplan for gnr. 33, bnr.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune

Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR Gnr 30 /Bnr 23, 30,104 og 112. Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune Dato for siste revisjon av plankartet: 11.04.2014 Dato for siste revisjon av bestemmelsene:

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbeskrivelse Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-29 Arkivkode: 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1. Bakgrunn Grua Bygg AS arbeider med planer for utbygging av

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Reguleringsbestemmelser Detaljregulering for Vatnestrøm, Iveland kommune Arealplan-ID 20130319 Dato: 12.08.13 Revidert: 05.08.14 FORMÅL Planområdet er inndelt i følgende formål jfr Pbl 12: Bebyggelse og

Detaljer

Planbeskrivelse. Side 1 av 13

Planbeskrivelse. Side 1 av 13 Planbeskrivelse Planens navn: Torskefjordveien 4 boligbebyggelse. Planens ID: 2010/2480 Dato for siste revisjon: 26.09.2011 Dato for vedtak i kommunestyret: Side 1 av 13 Innholdsfortegnelse 1. BAKGRUNN

Detaljer