1.2 Forslagsstiller Lindesnes kommune er selv forslagsstiller for detaljregulering for Sniksmoen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1.2 Forslagsstiller Lindesnes kommune er selv forslagsstiller for detaljregulering for Sniksmoen"

Transkript

1 Sniksmoen planbeskrivelse Lindesnes kommune 1 Bakgrunn 1.1 Historikk Lindesnes kommune så behov for en omregulering av Sniksmoen planområde. Planområdet på andre siden av fylkesveien, Snik nord, har krav om opparbeidet gang- og sykkelvei mellom Rødberg og Snik før det kan bygges boliger. Slikt krav gjaldt ikke for Sniksmoen. Det ble lagt ned bygge- og deleforbud for å utarbeide ny reguleringsplan med dette rekkefølgekravet. 1.2 Forslagsstiller Lindesnes kommune er selv forslagsstiller for detaljregulering for Sniksmoen 1.3 Tidligere vedtak i saken I juli 2008 ble det varslet bygge og deleforbud og oppstart av regulering, og den ble det gjort vedtak om bygge og deleforbud i påvente av ny plan. I perioden var forslag til reguleringsplan til offentlig ettersyn. 1.4 Utbyggingsavtaler Det er ikke inngått eller meldt oppstart av utbyggingsavtaler for feltet som helhet. Det planlegges at kommunen skal kunne overta veier i området, og da kan det også bli aktuelt å overta vann og avløpsledninger. Det kan i den sammenheng være aktuelt å inngå utbyggingsavtale hvis noen utbyggere ønsker det. Det vil også være aktuelt å bruke utbyggingsavtale for å innfri rekkefølgebestemmelsen om gang og sykkelvei mellom Snik og Rødberg. 1.5 Konsekvensutredning Dette er en prosess med omregulering av en gjeldende plan. I all hovedsak videreføres gjeldende plan, men den oppdateres, og det legges inn forbedret infrastruktur og rekkefølgebestemmelser. Det er i den sammenheng ikke aktuelt med konsekvensutredning. 2 Planprosess og medvirkning I forbindelse med oppstartsmeldingen og første offentlige ettersyn, så ble alle parter i planområdet tilskrevet. Planforslaget har også blitt fremlagt for det kommunale planforumet en gang, og har vært utlagt til offentlig ettersyn to ganger. 1

2 3 Planstatus og rammebetingelser Gjeldende kommuneplan er «kommuneplanen for Lindesnes kommune Tilgrensende planer I nord grenser Sniksmoen til planene Snik-Rødberg gang og sykkelvei og Snik nord boligfelt. Mot vest grenser Sniksmoen mot en gjenværende del av en større plan fra 1993 som heter Snik. I sør grenser Sniksmoen mot reguleringsplan for Snik - Naversund. 3.2 Temaplaner Mot øst går naturreservat for Nedre Audna inn i planen og omfatter alt vannareal og en stripe land. 3.3 Konsekvensutredning Konsekvensutredning er ikke relevant å bruke i dette planarbeidet fordi det er snakk om en omregulering der arealformålet i all hovedsak videreføres. 4 Beskrivelse av planområdet 4.1 Beliggenhet Sniksmoen er beliggende på vestsiden av elva Audna akkurat der den løpet ut i Sniksfjorden. Området er helt flatt og størrelsen på planområdet er drøyt 120 daa. Hele østsiden av planområdet går ute i elva, og hele vestsiden følger fylkesvei 460. Mot sør grenser planområdet til Sniksfjorden. 4.2 Dagens arealbruk Dagens arealbruk kan i all hovedsak oppsummeres med tre reguleringsformål: bolig, leirsted og friområde, med tilhørende infrastruktur. Deler av området er ikke bygd ut ennå og er for innmark eller utmark å regne, men reguleringsformål i gammel plan og i forslag til ny plan er på disse arealene bolig. 4.3 Stedets karakter Bebyggelsen på Snik er kommet over tid. Den eldste bebyggelsen er typiske sørlandsk kystbebyggelse og er i planen fra 1993 regulert til bevaring. Den har klare antikvariske verdier og ligger i tilknytning til båthavna som har samme verdier. Oppover på Sniksmoen er bebyggelsen stort sett kommet til på 1900-tallet og spenner fra boliger fra omkring 1920 til typisk 1990-talls eneboliger. Selve Sniksmoen er helt flat og er en elveslette ved Audnas utløp. Fjorden som ligger sør for planområdet er et viktig element som er med å definere området sammen med elva, og åsene på hver side av dalen. 4.4 Kulturminner og kulturmiljø Viktige kulturminner og kulturmiljø er representert med den eldre kystbebyggelsen med tilhørende småbåthavn og bedehus. 4.5 Naturverdier og naturmangfold Naturreservatet er den viktigste naturverdien i området. Formålet med fredningen er å bevare et viktig våtmarksområde som er et eksempel på en tilnærmet urørt elvemunning, med vegetasjon, rikt og særpreget fugleliv og annet dyreliv som naturlig er knyttet til området. Bekken som deler boligområdet i to er et viktig naturelement. Den inngår i naturtypen Brakkvannsdelta. Naturtypeområdet er i hovedsak sammenfallende med naturreservatet, men det inkluderer også bekken samt noe mer av friområdet enn det reservatet gjør. Naturtypeområdet er verdsatt til A -svært viktig. 2

3 Friområdet har i seg selv også en viktig funksjon som naturområde i et område som vil bli forholdsvis høyt utnyttet. Figur 1. Kartet viser naturreservat som rød skravur og naturtypeområde med grønn skravur. Områdene er i all hovedsak overlappende, men naturtypeområdet inkluderer noe mer areal langs bekken og i friområdet. 4.6 Friområder Friområdet har en veldig viktig rekreasjonsverdi både for beboere på Snik og for befolkningen for øvrig i Vigelandsområdet. Det har noen av kommunens beste badestrender flott beliggende ved Sniksfjorden og utløpet til elva. Vinterstid er det en større dam som fungerer som skøytebane. Friområdet er også tilrettelagt med parkeringsplass og toalett med rullestolrampe. 4.7 Trafikkforhold Trafikkforhold er noe uoversiktlige. Utkjørselen til fv 460 i sør er den mest brukte fordi de fleste eksisterende boliger er tilknyttet denne i tillegg til at friområdet og bedehuset også har atkomst via denne. Denne utkjørselen har ikke tilfredsstillende siktforhold mot nord. Det er videre flere eneboliger med egen utkjørsel direkte til fv 460. Trafikkmengde er i vegvesenets database oppgitt til å være 2325 ÅDT (2013). Det er til tross for noen uoversiktlige trafikkpunkter ikke rapportert om spesielt mye ulykker. Selve fv 460 er smal, og broen over bekken er spesielt smal. Det meste av veisystemet i boligområdet i dag er privatvei. Det eneste unntaket er veien fra fv 460 og inn til bedehuset, det er offentlig vei. Trafikksikkerhet for myke trafikanter er det trafikkforholdet som er dårligst ivaretatt. Det er ikke mulig å komme fra Audnastrand leirsted i nord til strendene i sør uten å gå på fv 460. Like fullt må alle som bor sør for bekken ferdes på fv 460 over broen for å komme til bussholdeplassen. Dette er en lite tilfredsstillende situasjon særlig for barn og unge som tar skoleskyss hver dag i skoleåret. Internt på veiene i eksisterende boligområde er det heller ikke alle steder god sikt, men trafikken er betydelig lavere, og det samme er hastighetene. 3

4 4.8 Barn og unges forhold Barns interesser er nok i hovedsak knyttet til allerede nevnte forhold med friområdet og ferdselsforholdene langs fylkesvegen. I tillegg tilbyr Audnastrand aktiviteter og leirer for barn og unge. For øvrig har området med mange attraktive eneboligtomter gode kvaliteter for barn og unge. 4.9 Universell tilgjengelighet Bedehuset har rullestolrampe og det er rullestolrampe til toalettet i friområdet Teknisk infrastruktur Vann og avløp på Sniksmoen er tilknyttet kommunalt ledningsnett, men det interne ledningsnettet i planområdet er privat. Det er ikke løsninger for fjernvarme tilgjengelig Grunnforhold Sniksmoen er i sin helhet en elveslette dannet i Audnas utløp. Grunnforholdene kan variere, og det må sjekkes for hvert enkelt tiltak Støyforhold Det kan være knyttet støyproblematikk til fylkesveien. Vegvesenet har utarbeidet støyvarselkart for Lindesnes kommune. Gjennom snik ligger grensen for gul sone (55-65 dba) meter fra fylkesveiens midte. Rød sone (over 65 dba) strekker seg kun et par meter fra veikanten Luftforurensing Det er i dag ikke noen kilde til luftforurensning i området, og det er heller ikke noe som tydet på at det ville komme noe mer i fremtiden Risiko- og sårbarhet -eksisterende situasjon Det foreligger en egen ROS-analyse hvor alle forhold som kan være knyttet til risiko og sårbarhet er vurdert. De forhold som kan være av betydning vurderes videre her. Er området utsatt for springflo/flom i sjø/vann? Er området utsatt for flom i elv/bekk Er området utsatt for radon i grunnen Er det spesiell fare for gående/syklende/kjørende til skole/barnehage Er det spesiell fare for gående/syklende/kjørende til nærmiljøanlegg Er det spesiell fare for gående/syklende/kjørende til busstopp angir liten fare, og 5 angir stor fare når man ser sannsynlighet opp mot konsekvens. Springflo/flom i sjø og elv Planområdet er flatt og ligger stort sett lavere enn tre meter over havet. NVE har foretatt en flomsonekartlegging langs nedre deler av Audna. Denne beregner nivå for både 20-års og 200-års flom. Beregningen tar også høyde for stormflo. I tillegg har NVE utarbeidet et senario for 200-års flom i et fremskrevet perspektiv med beregnede klimaendringer i år

5 Figur 2. Kartet viser 200 årsflom i år Den lyseste blå fargen på Sniksmoen viser mindre enn 0,5 m vann ved dette scenariet. Den litt mørkere lyseblå fargen viser 0,5-1 meters vanndybde. Rosa er fare for oversvømmelse ved 200-årsflom. Grønn vei er oversvømt vei. Radon Det er ikke kjent noe spesielt radonproblem i grunnen i planområdet. Fare for gående/syklende/kjørende til skole/barnehage Sikkerheten for syklende og gående til skole og barnehage vurderes som dårlig. Det er langs elva mellom Snik og Rødberg et parti av Fylkesveien som er smalt og svingete og uten fortau / gang-og sykkelvei pr i dag. Syklende og gående til skole eller barnehage må her benytte Fylkesvegen. Det er ikke noen alternative traseer. Fare for gående/syklende/kjørende til nærmiljøanlegg Det er ikke tilfredsstillende sikkerhet for gående og syklende til nærmiljøanlegg i planområdet. Når boligene langs FV1 bygges, vil man måtte bevege seg ut på Fylkesvei 460 for å komme til lekeplass og friområdene. Like fullt må man ferdes langs fylkesveien hvis beboere sør for bekken ønsker å bevege seg opp til Audnastrand (A1). Fare for gående/syklende/kjørende til busstopp Busstoppen ligger i dag i det som er B2, nord for bekken, mens de fleste brukerne bor sør for bekken. Det medfører at det blir mange som må ferdes på fylkesveien over bekken. Broa over bekken er også fylkesveiens klart smaleste punkt på Snik 4.15 Næring Det er ikke næring i begrepets vanlige forstand i planområdet, men Audnastrand er et aktivt leirsted, og det genererer en del aktivitet og er med å skape noe grunnlag for arbeidsplasser i kommunen. 5 Beskrivelse av planforslaget 5.1 Planlagt arealbruk Det planlegges boligformål for eneboliger. I tillegg oppdateres planen med tilhørende infrastruktur, 5

6 og området for allmennyttig formål i nord beholdes. I sør beholdes et større offentlig friområde. I havna i sørvest videreføres havneformålet med hensynssone bevaring. 5.2 Fortau I forhold til gjeldende/gammel reguleringsplan er det gjort endringer for fortau / g/s-vei. Mens det i gammel plan vises g/s-vei fra nord og til over bekken midt i planområdet, så vises det i ny plan fortau mellom avkjørselen V1 og helt ut til der planen slutter langs Fylkesveien i sør. I 2007 ble reguleringsplan for g/s- vei mellom Rødberg og Snik vedtatt og den ligger på innsiden av veien. Det er da lite nytte i å planlegge g/s- vei på utsiden i tillegg, og man har isteden valgt å gå for en fortausløsning gjennom tettbebyggelsen på Snik. Fortauet vil knytte sammen alle gang og kjøreatkomstene ut mot Fv 460, bortsett fra den ene til boligen på B1. Bussholdeplass legges i B2 og denne vil ha god og sikker atkomst på fortau. Holdeplassen for sørgående busser er rett sør for holdeplassen i B2. I sør ved småbåthavna i Snik grenser planen for Snik til planen for Snik-Naversund. Planlagt fortau fortsetter her over i gangvei som ligger på samme side av veien i reguleringsplanen for Snik Naversund. 5.3 Intern gangvei Intern gangvei binder sammen boligområdene sør og nord for bekken slik at det er mulig å ferdes fra den ene delen til den andre uten at man må via Fv 460. Gangveien legges i en bue for å gi mer avstand til oppført bolig lengst sør i B Lekeplass Lekeplass lå tidligere ved bekken der intern gangvei nå ligger. Den er i ny plan flyttet til en parsell i B6. Denne plasseringen er bedre med tanke på å holde de minste ungene unna vannet og farene det medfører. Den er i tillegg plassert et sted der trafikken på V2 vil være på det laveste. 5.5 Kjøreveier Planlagt felles avkjørsel fra Fv 460 for områdene A1, B2 og B3 opprettholdes som i gammel reguleringsplan. Sør for bekken planlegges det en ny hovedavkjørsel fra Fv460. Denne ligger på en godt oversiktlig strekning av Fv 460, og vil ha betydelig bedre siktforhold enn dagens avkjørsel i sør. Dagens avkjørsel i sør opprettholdes likevel fordi den ansees som mest naturlig å bruke for kjøring til og fra bedehuset og friområdet. Planen legger opp til at kommunen kan overta V1 og V2 for drift og vedlikehold. Byggegrense mot Fv460 legges i ny plan på 25 meter fra veimidte. Dette er 5 meter nærmere enn i gammel plan. 5.6 Friområde og friluftsområde Friområdet og friluftsområdene opprettholdes som i gammel reguleringsplan. Langs elva ansees friluftsområdet å være en viktig buffer for å opprettholde litt naturpreg mot vassdraget og verneområdet. Friområdet videreføres også med noen små endringer i form av at det er åpnet for en liten parkeringsplass til ved F2. Dette er viktig fordi friområdet er et attraktivt strandområde på gode sommerdager. Vinterstid sprøyter velet i Snik en lavereliggende del av friområdet til en naturfrosset skøytebane. Velet har over mange år vedlikeholdt friområdet sommerstid og sprøytet skøytebanen vinterstid, og derfor er det lagt inn en redskapsbu i tilknytning til pumpehuset i KA 2 for utstyr til denne driften. 5.7 Hensynsone naturreservat Verneområdet Nedre Audna naturreservat er fredet for å bevare et viktig våtmarksområde med en tilnærmet urørt elvemunning. Grensen for reservatet går langs land og delvis litt innpå land langs hele planområdet for Sniksmoen. Grunneiere langs elva har anledning til å vedlikeholdsmudre en båtled i Vesterdypet. Det vil si den elvearmen som går mellom Sniksmoen og Nodøy. Båtleden er vist i plankartet. 6

7 5.8 Bevaringsområde Boligene og båthavnmiljøet i den eldste delen av bygningsmiljøet i Snik har bevaringsverdi. Dette er videreført i ny plan og er viktig for å ivareta en viktig historisk del av kystkulturen. Alle tiltak i bevaringsområdet skal høres hos Fylkeskonservator før kommunen behandler saken. 5.9 Boliger Boligområdet skal bebygges med eneboliger tilpasset stilen i området og utnyttelsen er satt til BYA 30%. Mønehøyden er maks 8 meter og det tillates saltak og pulttak. Bokvaliteten kan bli svært god i området ved at alle boligene vil få uteoppholdsarealer og det er et større friområder med store kvaliteter i tilknytning til boligområdet Allmennyttig formål Allmennyttig formål videreføres også som i gammel plan. Atkomsten skal i fremtiden komme inn i sør. Bestemmelsene for utnyttelsen til A1 er som for bebyggelsen for øvrig i området med BYA 30% og 8 meter mønehøyde Tilknytning til infrastruktur Planen legger opp til en ny hovedatkomst til boligområdet sør for bekken, og totalt sett er det tre kjøreatkomster til boligområdet samt Audnastrand. I tillegg kommer avkjørselen til den ene boligen på B1. Deler av V2 som allerede er opparbeidet er noe smalere enn kommunens veinormal legger opp til. Det er i planen lagt inn en noe bredere trase for å gjøre fremtidig vedlikehold enklere. Men planen legger ikke opp til noen utvidelse av eksisterende del av V2. Når planområdet er ferdig opparbeidet er det god og sikker intern fremkommelighet for gående og syklende. Når g/s-veien mellom Snik og Rødberg er ferdig, vil det være god og sikker fremkommelighet også helt til Vigeland med skole og sentrumsfunksjoner. Ny atkomst til V2 vil gi bedre og sikrere påkobling på Fv Felles atkomstveger og fortau og g/s-vei, eiendomsforhold Kommunen vil overta V2 etter hvert som den ferdigstilles. Det samme gjelder for V1. Fylkeskommunen forutsettes å bli eier av fortauet langs Fv460 når det er ferdig opparbeidet. Intern g/s- vei nord for B4 og over bekken forutsettes å bli i kommunal eie for drift og vedlikehold Universell utforming Det er ikke stilt egne krav til universell utforming i reguleringsplan for Sniksmoen. Det er de generelle kravene som følger av Teknisk forskrift som også vil gjelde her. Ut over det er det ikke spesielle tilretteleggingstiltak Uteoppholdsareal Reguleringsplanen åpner kun for eneboliger, og med BYA på maks 30 %, ligger det til rette for gode uteoppholdsarealer. I tillegg er det en felles lekeplass, samt at friområdet også vil fungere som lekeområde. Etter kommuneplanens retningslinjer for lekeplasser skal det være en nærlekeplass pr 20 boenhet, og en kvartalslekeplass / balløkke pr boenheter. I reguleringsplanen for Sniksmoen vil det kunne bli over 40 boenheter når området er ferdig utbygd, noe som normalt ville krevd en balløkke og 2-3 nærlekeplasser. I planen ligger det en nærlekeplass. Etter retningslinjene er dette for lite, men når man ser på området som en helhet, så har det likevel et godt tilbud av aktivitetsområde for barn og unge. Område A1 er et leirsted med tilgjengelig ballplass. I sør i friområdet er det både gode lekemuligheter sommerstid selv om man ikke benytter stranden, og det er skøytebane vinterstid når 7

8 det er kaldt nok. Totalt sett har Sniksmoen et variert og godt tilbud av aktivitetsområder for barn og unge Støy Byggegrense er i planen satt til 25 meter. Det vil si at ingen nye hus vil komme mer enn delvis inn i gul sone. Disse boligene vil kunne ha utoppholdsareal på andre siden bort fra fylkesveien og dermed ivareta kravene til støy Landbruksfaglige vurderinger Det er ikke i hverken gammel reguleringsplan eller ny plan noe areal som er regulert til landbruksformål Kulturminner Det er ikke kjent kulturminner på noe areal ut over det som har fått bevaringsformål Avbøtende tiltak/ løsninger ROS Springflo/flom i sjø og elv Det som kreves av en vedtatt reguleringsplan for eksempel for boliger er at den tar høyde for ordinær 200-års flom. I dette planområdet omfattes boliger av sikkerhetsklasse F2 sammen med pumpestasjoner og leirstedsbygg. Disse skal da plasseres over kote 1,3. Med sikkerhetsmargin på 0,3 blir dette kote 1,6. F1 er bygg som garasje og mindre lager/bod. Disse skal plasseres slik at de er sikret mot 20-års flom, noe som i planområde for Snik betyr over kote 1,0. I tillegg kommer 30 cm sikkerhetsmargin angitt av NVE, og da er man på kote 1,3. Disse høydene er beregnet av NVE da flomsonekartlegging ble foretatt i Audnas nedre del, og det er disse som i utgangspunktet gjelder. Snik ligger ved sjøen og det er også tatt høyde for stormflo. NVE sine flomsonekart viser at nivå for 200-årsflom i fremtiden kan komme til å nå kote 2,2 ved Audnas utløp. Samtidig sier kommuneplanen kote 2,5 som en generell retningslinje for bebyggelse langs sjøen. Det legges i denne plan til grunn nivå for 200-årsflom i bestemmelsen. Det er fortsatt god margin ned til kote 1,6, som er laveste høyde kommunen kan vedta. Kommunen kan velge å gå høyere. Radon Ved byggesøknad skal søker ha oversikt og ta forholdsregler. Enten må det måles før bygging starter, eller så må det legges radonsperre. Rekkefølgebestemmelser Forholdene for gående og syklende til skole og barnehage, nærmiljøanlegg og busstopp ivaretas av reguleringsformål bundet opp ved rekkefølgebestemmelser. Rekkefølgebestemmelsene er utformet slik at de forhold som angår det enkelte byggeområdet er knyttet opp til dette ved rekkefølgebestemmelsen. I utgangspunktet skal bestemmelsene være innfridd, men kommunen har praksis for å vurdere dispensasjon fra enkelte bestemmelser mot inngåelse av utbyggingsavtale der utbygger garanterer for sin andel på tidspunktet som et rekkefølgebestemmelsestiltak skal utføres. Kommunen har også krevd dette tinglyst på den enkelte eiendom. I tilfellet Sniksmoen kan denne praksisen være aktuell å vurdere i forhold til bestemmelse 1.5 om g/s- vei mellom Snik og Rødberg. 8

9 5.19 Naturmangfold Naturmangfoldet ivaretas gjennom reguleringsplan for Sniksmoen ved at friområdene og friluftsområdene opprettholdes som i tidligere plan. Naturreservatet er nå vist ved egen hensynssone og vernet av dette er slik tydeliggjort i planen. Naturtypeområdet brakkvannsdelta som inkluderer reservatet, samt bekken og deler av friområdet er ivaretatt i planen ved at det er regulert inn grøntområder. Den delen av det registrerte naturtypeområdet, det som er kalt FRS1 er i realiteten bygd ut til boligformål på land. Selve bekken er fortsatt intakt. Når bekken har krysset under den planlagte broen og blitt FRS2 er det lagt inn en stripe med friluftsområde på land på begge sider av bekken. Dette er viktig for å ivareta mest mulig av naturtypeområdet. 6 Virkninger/konsekvenser av planforslaget Området for boliger videreføres i stor grad som i gammel plan. Ny plan sikrer bedre atkomst for kjørende og sikrer fotgjengere og syklister, både internt og mot Rødberg gjennom rekkefølgebestemmelsen om g/s-vei. Det legges også opp til mer parkering ved friområdet og dermed gjør tilgjengeligheten enda bedre. Landskap, ivaretas av ny plan på lik linje med gammel plan Kilder: Trafikkmengde fra Nasjonal vegdatabank: Inneholder data under norsk lisens for offentlige data (NLOD) tilgjengeliggjort av Statens vegvesen Forskrift om fredning av Nedre Audna naturreservat, Lindesnes kommune, Vest-Agder. https://lovdata.no/dokument/mv/forskrift/ Flomsonekart Audna Agder-arkiv/Delprosjekt-Vigeland / 9

RÅDGIVENDE INGENIØRER. Planbeskrivelse. Reguleringsplan for Løvold, Solåsen. Ortofoto over planområdet. Dato: 12.04.12, sist rev. 25.03.

RÅDGIVENDE INGENIØRER. Planbeskrivelse. Reguleringsplan for Løvold, Solåsen. Ortofoto over planområdet. Dato: 12.04.12, sist rev. 25.03. RÅDGIVENDE INGENIØRER Planbeskrivelse Reguleringsplan for Løvold, Solåsen Ortofoto over planområdet Dato: 12.04.12, sist rev. 25.03.14 Planbeskrivelse Reguleringsplan for Løvold, Solåsen Side 2 av 16 Innholdsfortegnelse

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR BRANDBU SENTRUM NORD-ØSTRE DEL PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSPLAN FOR BRANDBU SENTRUM NORD-ØSTRE DEL PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR BRANDBU SENTRUM NORD-ØSTRE DEL PLANBESKRIVELSE Gran kommune 12.02.2010 Innhold Bakgrunn og formål for planleggingen... - 3 - Innledning... - 3 - Planområdet... - 3 - Planavgrensning...

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

DETALJREGULERING MARITIMT INDUSTRIOMRÅDE - MIO-NORD, gnr/bnr 125/2

DETALJREGULERING MARITIMT INDUSTRIOMRÅDE - MIO-NORD, gnr/bnr 125/2 Tromsø kommune FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 12.03.2015 DETALJREGULERING MARITIMT INDUSTRIOMRÅDE - MIO-NORD, gnr/bnr 125/2 Tromsø kommune Adresse, gnr. 125, bnr. 2 og 657., plan 1815 Innhold

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Detaljregulering for GNR 45 BNR 271 MFL. DEL AV SLETTEBØ BAKKEBØ OMRÅDET. PLANID - Eigersund kommune.

PLANBESKRIVELSE. Detaljregulering for GNR 45 BNR 271 MFL. DEL AV SLETTEBØ BAKKEBØ OMRÅDET. PLANID - Eigersund kommune. PLANBESKRIVELSE Detaljregulering for GNR 45 BNR 271 MFL. DEL AV SLETTEBØ BAKKEBØ OMRÅDET PLANID - Eigersund kommune Side 1 av 31 19.01.2015 Planforslag RKT Rev. Dato: Beskrivelse Utarb. Kontroll Side 2

Detaljer

Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud

Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud REGULERINGSPLAN Prosjekt: Parsell: Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud Ringerike kommune Region sør Drammen kontorsted Dato: 17.08.2011 FORORD/GENERELT OM REGULERINGSPLANER Hva er en

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for boligområde Vestadbakken gbnr 58/20 m.fl., Trysil kommune

Detaljert reguleringsplan for boligområde Vestadbakken gbnr 58/20 m.fl., Trysil kommune Detaljert reguleringsplan for boligområde Vestadbakken gbnr 58/20 m.fl., Trysil kommune Bakgrunn Planforslaget fremmes av Trysilhus Nordøst AS. Planbeskrivelse Hensikten med planen Hensikten er å lage

Detaljer

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for utvikling og drift 03.09.2014 048/14 Kommunestyret 11.09.2014 042/14 Saksbehandler: Hans-Victor Wexelsen Arkiv: FA-L12

Detaljer

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA Utvalg for samfunn 22.05.

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA Utvalg for samfunn 22.05. FLEKKEFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Petter Rappe Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/122 Arkiv: L12, 68/99 SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA

Detaljer

Områderegulering for Kjellandsheia Syd i Søgne kommune

Områderegulering for Kjellandsheia Syd i Søgne kommune Områderegulering for Kjellandsheia Syd i Søgne kommune PlanID: 201219 Dato: 09.03.2015 PLANBESKRIVELSE Bilder av planområdet Utarbeidet for: KJELLANDSHEIA AS 3356 Kjellandsheia Syd, områdeplan, planbeskrivelse

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Forslagstiller: HOLMSBU EIENDOM AS. Forslaget utarbeidet av:

PLANBESKRIVELSE. Forslagstiller: HOLMSBU EIENDOM AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR HOLMSBU HAGE Gnr/Bnr 24/9 HURUM kommune. Dato: 13.12.2011, rev. 08.10.12, rev. 30.05.13 PLANBESKRIVELSE Forslagstiller: HOLMSBU EIENDOM AS Forslaget utarbeidet av: 1 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Gang- linje to. og sykkelveg Færvik - Sandum

Gang- linje to. og sykkelveg Færvik - Sandum plan Overskrift fv. 192 Gang- linje to. og sykkelveg Færvik - Sandum Reguleringsbestemmelser, Forklarende tittel eller undertittel planbeskrivelse og plankart www.vegvesen.no/vegprosjekter/fv192faervik

Detaljer

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015.

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Planbeskrivelse Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Forslagsstiller: Konsulent: Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Innhold 1. Bakgrunn 5 Hensikt med

Detaljer

Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune

Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune Planbeskrivelse til Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo i Hol kommune 21. mai 2012 Innhold 1. Forord... 4 2. Bakgrunn... 5 3. Mål og forutsetninger... 6 4. Eksisterende situasjon... 7 4.1

Detaljer

1. Innledning bakgrunn... 3 1.1 Generelt...3 1.2 Lokalisering av området...3

1. Innledning bakgrunn... 3 1.1 Generelt...3 1.2 Lokalisering av området...3 Innhold 1. Innledning bakgrunn... 3 1.1 Generelt...3 1.2 Lokalisering av området...3 2. Planprosess, innspill til planarbeidet... 4 2.1 Innspill fra offentlige innstanser...4 2.2 Innspill fra private...6

Detaljer

Hemnes kommune Planavdelingen

Hemnes kommune Planavdelingen Hemnes kommune Planavdelingen Detaljregulering for Meieriveien 1-7 PlanID 1832 2013 001 Planutredning ved andre gangs behandling Tiltakshaver: Hemnes kommune. Utreder og saksbehandler: Trond Møllersen,

Detaljer

DETALJREGULERING SOLVIK FERIEHJEM- URDAL, HVALER PLANBESKRIVELSE

DETALJREGULERING SOLVIK FERIEHJEM- URDAL, HVALER PLANBESKRIVELSE Oppdragsgiver Denofa Fagforening Rapporttype Planbeskrivelse Prod.: 05-07-2013 Sist rev.: 11-02-2014 DETALJREGULERING SOLVIK FERIEHJEM- URDAL, HVALER PLANBESKRIVELSE PLANBESKRIVELSE 2 PLANBESKRIVELSE 3

Detaljer

MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø

MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø NB! Befaring kl. 17, sak 122/13. Oppmøte i Nordbyveien 72 kl. 17.00 eller utenfor rådhuset i Ås kl. 16.45. Møtetid: 12.12.2013 kl. 18:00 Møtested: Lille

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Kikutgrenda, Geilo felt 2

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Kikutgrenda, Geilo felt 2 FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 04.07.14 Reguleringsplan for Kikutgrenda, Geilo felt 2 Hol KOMMUNE Gnr. 66, bnr. 635, 649, m.fl. Kikutgrenda felt 2, Detaljguleringsplan, planid.: 062004187 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljreguleringsplan for. Gamle Follum skole. Plan ID: 0605_359 29.03.12. Planforslaget er utarbeidet av Faveo Prosjektledelse AS

Planbeskrivelse til detaljreguleringsplan for. Gamle Follum skole. Plan ID: 0605_359 29.03.12. Planforslaget er utarbeidet av Faveo Prosjektledelse AS Planbeskrivelse til detaljreguleringsplan for Gamle Follum skole Plan ID: 0605_359 Datert: 29.03.12 Revidert: Planforslaget er utarbeidet av Faveo Prosjektledelse AS 1 Kort presentasjon av tiltaket/ planområdet

Detaljer

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for gang- og sykkelvei mellom Ski og Kråkstad, langs fylkesvei 028.01, Kråkstadveien i Ski kommune.

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for gang- og sykkelvei mellom Ski og Kråkstad, langs fylkesvei 028.01, Kråkstadveien i Ski kommune. Planbeskrivelse Reguleringsplan for gang- og sykkelvei mellom Ski og Kråkstad, langs fylkesvei 028.01, Kråkstadveien i Ski kommune. Ski kommune Dato: 20.09.11 1 1. Innledning Ski kommune er forslagstiller

Detaljer

REGULERINGSPLAN 0491 - SKADBERG SKOLETOMT - BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN

REGULERINGSPLAN 0491 - SKADBERG SKOLETOMT - BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN Sola kommune SAKSFORELEGG Styre, råd, utvalg Møtedato Det faste utvalg for plansaker / 15.06.2011 bygningsrådet Eldrerådet 22.08.2011 Funksjonshemmedes råd 22.08.2011 Utvalg for arealsaker 20.03.2013 Saksbehandler:

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLANEN SPIKKESTADKVARTALENE, I RØYKEN KOMMUNE Plan ID: 0627 250 Datert: 09.05.12.

Detaljer

RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE

RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE 14. APRIL 2015 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Detaljregulering Fjellprydveien 1 Dokument: Planbeskrivelse Oppdragsnummer:

Detaljer

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012 Januar 2013 Holmestrand Fjordhotell Eiendom AS Detaljreguleringsplan for STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del plan nr 0702 2012012 Planbeskrivelse med konsekvensutredning 1 INNHOLDSSFORTEGNELSE: 1. Bakgrunn

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002 1 1 SAMMENDRAG 4 2 BAKGRUNN 4 2.1 HENSIKT MED PLANFORSLAGET 4 3 PLANPROSESS 4 3.1 REFERAT OPPSTARTSMØTE 4 3.1.1 Avgrensing

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 557/15

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 557/15 . Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 557/15 Vår saksbehandler Synøve Tangerud -19 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Osloveien 132, detaljregulering

Detaljer

KROKSTAD SENTEROMRÅDE Reguleringsplan med tilhørende konsekvensutredning Forslagsstillers beskrivelse

KROKSTAD SENTEROMRÅDE Reguleringsplan med tilhørende konsekvensutredning Forslagsstillers beskrivelse KROKSTAD SENTEROMRÅDE Reguleringsplan med tilhørende konsekvensutredning Forslagsstillers beskrivelse Forslagsstiller: SK Buskerud AS og SK Krokstad AS v/ Steen& Strøm Norge AS Konsulenter: NCM Donaldsons

Detaljer

Planbeskrivelse inkl. konsekvensutredning

Planbeskrivelse inkl. konsekvensutredning Planbeskrivelse inkl. utredning Støodden utvikling AS OPPDRAG Detaljreguleringsplan for Støodden, Kristiansand kommune EMNE DATERT SIST REVIDERT Planbeskrivelse inkl. utredning 6.8.2013 8.10.2013 DOKUMENTKODE

Detaljer

Områderegulering for Langhus sentrum

Områderegulering for Langhus sentrum Områderegulering for Langhus sentrum Planbeskrivelse Plan ID: 201311 Utarbeidet av: Ski kommune Dato: 6.3.2015 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Hensikten med planen... 4 1.2 Tidligere relevante politiske

Detaljer