Forslagsstillers planbeskrivelse. Slettevollsvingen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forslagsstillers planbeskrivelse. Slettevollsvingen"

Transkript

1 Postvegen Ålesund Tlf.: NO MVA Forslagsstillers planbeskrivelse Slettevollsvingen Forslagsstiller: Plankonsulent: Type plan: Eiendom: VestlandsHus Florø AS v/ Arild Liseth. Strandavegen 2, 6900 Florø VestlandsHus AS, Postvegen 5, 608 Ålesund Planforslag detaljreguleringsplan Gnr. 23, Bnr. 30/96, Flora kommune (Sogn og Fjordane) Dato:

2 Innholdsfortegnelse Forslagsstillers planbeskrivelse... Slettevollsvingen... Innholdsfortegnelse... 2 Innledning Bakgrunn Hensikten med planen Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold Tidligere vedtak i saken Utbyggingsavtaler Krav om konsekvensutredning Planprosessen Medvirkningsprosess, varsel om oppstart, evt. planprogram Planstatus og rammebetingelser Overordnede planer Gjeldende reguleringsplaner Tilgrensende planer Statlige planretningslinjer/rammer/føringer Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold Beliggenhet Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk Stedets karakter Landskap Kulturminner og kulturmiljø Naturverdier Rekreasjon, uteområder Landbruk Trafikkforhold Sosial infrastruktur Teknisk infrastruktur Grunnforhold Støyforhold Beskrivelse av planforslaget Planlagt arealbruk Bebyggelsens plassering og utforming Boligmiljø/ bokvalitet Parkering Tilknytning til infrastruktur Trafikkløsning Universell utforming Uteoppholdsareal Barns interesser Plan for avfallshenting Rekkefølgebestemmelser Konsekvensutredning Virkninger/konsekvenser av planforslaget Overordnede planer Kulturminner og kulturmiljø, evt. verneverdi Miljøfaglige forhold Trafikkforhold Barns interesser Sosial infrastruktur ROS / 9

3 8.5 Jordressurser/landbruk Teknisk infrastruktur Økonomiske konsekvenser for kommunen Innkomne innspill Merknader / 9

4 Innledning Vi viser til PBL 4-2, med krav om planbeskrivelse for alle forslag til planer etter loven. Dette er en detaljreguleringsplan. Illustrasjonen under viser i grove trekk hvordan arealet er tenkt utnyttet. 2 Bakgrunn 2. Hensikten med planen Hensikten med planen er å tilrettelegge for utbygging av arealet til boliger med tilhørende lekeområde, renovasjon, tekniske anlegg og areal til nødvendig trafikkavvikling. 2.2 Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold Forslagsstiller er VestlandsHus Florø AS v/ Arild Liseth. Strandavegen 2, 6900 Florø. Plankonsulent er VestlandsHus AS, Postvegen 5, 608 Ålesund. Eiendom 23/ 30 eies av Arild Liseth Eiendom 23/ 96 eies av Anders H. Slettevoll og Ingvild K. B. Slettevoll. 2.3 Tidligere vedtak i saken Denne planbeskrivelsen gjelder første gangs innsending til behandling i kommunen. Det er ikke tidligere vedtak i saken. 2.4 Utbyggingsavtaler Forslagsstiller er ikke kjent med at det foreligger andre utbyggingsavtaler for planområdet. 2.5 Krav om konsekvensutredning Arealet er i sin helhet avsatt til bolig i kommunedelplanen. På oppstartsmøtet ble det avtalt at det ikke er behov for planprogram og konsekvensutredning, dette fremkommer også av oppstartsmøtereferatet. 3 Planprosessen 3. Medvirkningsprosess, varsel om oppstart, evt. planprogram Oppstartsmøte med kommune ble avholdt den med representant fra kommunen, forslagsstiller og plankonsulent til stede. Referatet er vedlagt. 4 / 9

5 Varsel om oppstart av reguleringsarbeid ble sendt naboer og instanser i henhold til lister fra kommunen, den Adresselister er vedlagt. Det ble også varslet med annonse i Firdaposten og på Flora kommune sine nettsider. Frist for merknader ble satt til Det kom inn 4 merknader/ innspill, alle kom fra ulike instanser. Merknadene er vedlagt og oppsummert mot slutten av denne beskrivelsen. Forslagsstiller har god dialog med naboer i planområdet. 4 Planstatus og rammebetingelser 4. Overordnede planer Fylkeskommunale planer (Sogn og Fjordane) «Fylkesdelplan for arealbruk, retningslinjer, vedteke » gjelder for dette området. Planen er ivaretatt i dette reguleringsplanforslaget både i den skriftlige delen samt gjennom ROSanalysen. Kommuneplanens arealdel evt. kommunedelplaner Planen er omfattet av kommunedelplan for Brandsøy og reguleringsplan for Brandsøy med planid vedtatt Byggeområdet er i sin helhet innenfor område B2 Bustader. Reguleringsplanen stiller krav til utbyggingsplan: «For bustadområda (B, B2) skal det ved vidare utbygging leggast fram utbyggingsplan for delområdet utbyggingen gjeld.» Utbyggingsplan/bebyggelsesplan er erstattet av detaljreguleringsplan i regelverket. Detaljreguleringsplanen er mer detaljert og omfattende enn en utbyggingsplan. Det er med en Planbeskrivelse (dette dokumentet) samt nye Reguleringsbestemmelser. Det er ønskelig med en bedre utnyttelse av området enn lagt opp til i eksisterende kommunal reguleringsplan. De nye bestemmelsene avviker derfor fra den kommunale reguleringsplanen for Brandsøy på en del områder. Eiendom 23/30 Eiendom 23/96 Ilustrasjon: Kommuneplan (utdrag) 5 / 9

6 4.2 Gjeldende reguleringsplaner Arealet er ikke regulert. 4.3 Tilgrensende planer Forslagsstiller er ikke kjent med relevante tilgrensende planer. 4.4 Statlige planretningslinjer/rammer/føringer Det er i planleggingen av feltet, tatt hensyn til rundskriv T-5/93: Areal og transportplanlegging. Området er avsatt til bolig i kommuneplanen og ligger innenfor gang/sykkelavstand til Brandsøy sentrum. Det er kollektivmuligheter med bussholdeplasser i gangavstand fra boligfeltet. Likeledes er det tatt hensyn til rundskriv T-2/2008: Om barn og planlegging, fra Miljøverndepartementet. Det er planlagt en felles lekeplass sentralt i feltet, samt Brandsøy skule og barnehage ligger plassert like ved boligområdet hvor fotballbane og lekeapparater kan benyttes. Det er også satt av areal til oppgradering av den private veien gjennom feltet, samt areal som kan benyttes som gangvei. Dette vil komme barn til gode. Det vil bli tilrettelagt for universell tilkomst til lekeplass fra de fleste boliger med inngang på bakkeplan. Lekeplassene vil bli utformet i tråd med kommunens retningslinjer i kommuneplanen. 5 Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold 5. Beliggenhet Planområdet ligger ca. 5,4 km i luftlinje øst for Florø sentrum. Se oversiktskart under: Området er tilsammen ca. 8,5 daa. Avgrensningen er vist med reguleringsgrenser, se illustrasjon under. Det er i utgangspunktet gnr./bnr. 23/30 og 23/96 som er med i denne reguleringsplanen. Ny tilkomst og avkjørsel til fylkesvegen vil etableres. 6 / 9

7 Eiendom 23/30 Eiendom 23/ Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk Det vedlagte forslaget til reguleringsplan omfatter et område på 8,5 daa. Området består av to bebygde boligeiendommer. Arealene er ikke under gårdsdrift i dag. Av bebyggelse står det to bolighus, en garasje og noen mindre bygninger. Det er planlagt at denne bebyggelsen skal bestå. Det står i tillegg en eldre låve på området. Den er forutsatt revet. Terrenget trappes ned mot fylkesveien i sør, dette gjør at feltet er noe skjermet for trafikkstøy ol. 7 / 9

8 5.3 Stedets karakter Stedet ligger omkranset av Brandsøy skule og barnehage, boliger fra tallet og ellers utmark. Under følger bilder fra området. Bilde 5.3.: Dagens adkomst til feltet Bilde 5.3.2: Planområdet Bilde 5.3.3: Låven til venstre er forutsatt revet Bilde 5.3.4: Skolen som ligger i nord Bilde 5.3.5: Nabohusene sett fra vest. Bilde 5.3.6: Planområde sett fra nord. 5.4 Landskap Området er tilnærmet flatt med en skråning mot riksvei 548. Området ligger svært solfylt til, uten nevneverdig skygge fra topografien i området. 5.5 Kulturminner og kulturmiljø Det er ikke registrert arkeologiske funn eller verneverdige bygninger på området. Dersom det blir oppdaget funn under utgraving, vil de rette myndigheter bli varslet. Det er medtatt som rekkefølgebestemmelse i planbestemmelsen. 8 / 9

9 5.6 Naturverdier Det er ikke spesielle naturverdier innenfor området som er vurdert som nødvendig å ta vare på. 5.7 Rekreasjon, uteområder Det er gode rekreasjonsmuligheter med sjø på nedsiden av fylkesveien og fjell på baksiden av området. Ellers består området av boliger 5.8 Landbruk Vest for planområdet er det noen felter hvor det er dyrket mark, men ingenting i selve planområdet. 5.9 Trafikkforhold Tilkomsten til området går langs Brandsøyvegen, fylkesvei 548. Skiltet fartsgrense 60 km/t. ÅDT for fylkesveien er Sosial infrastruktur Området ligger ca. 7 km sørøst for Florø sentrum, med alle sentrumsfunksjoner og offentlige tjenester. Kommunen opplyser at Bruksplanen for skole/skolefritidsordning og barnehage skal gjennomgås og vil være ferdig utarbeidet i løpet av våren 205. Nye boenheter i området vil bli vektlagt i denne revisjonen. Illustrasjon: Plassering av tjenester. Avstander: Barnehage: Ca. 0, km Barneskole: Ca. 0, km Dagligvare: Ca. 6,0 km Bussholdeplass: Ca. 0,3 km Ungdomsskole (Florø): Ca. 7,7 km Rådhus (Florø): Ca. 6,9 km Idrettsanlegg (Florø): Ca. 7,0 km 9 / 9

10 5.3 Teknisk infrastruktur Vann og avløp Det ligger kommunalt vann- og avløpsanlegg i grøft på nordsiden av riksveien. Tilkoblingspunkt vil bli planlagt i samråd med kommunen. Trafo/strømforsyning. Det antas at det er tilstrekkelig kapasitet i forsyningen. 5.4 Grunnforhold Det er ikke utført grunnundersøkelser på planområdet. 5.5 Støyforhold Det er ikke utført støymålinger på planområdet grunnet områdets støysonekart viser ingen støysone ved planområdet. 6 Beskrivelse av planforslaget 6. Planlagt arealbruk 6.. Reguleringsformål Følgende reguleringsformål er med på planen: Konsentrert småhusbebyggelse Frittliggende småhusbebyggelse Lekeplass Veg Renovasjon Frisiktsone 6.3 Bebyggelsens plassering og utforming 6.3. Bebyggelsens høyde Regulert maksimal gesimshøyde er kotesatt til 35,0 m. Regulert maksimal mønehøyde er kotesatt 37,0 m Grad av utnytting (veileder) Forskrift Maksimal utnyttelse er målt i %-BYA. Maksimal %-BYA er satt til 45 % i BKS og BKS2. Maksimal %-BYA er satt til 40 % i BF 6.4 Boligmiljø/ bokvalitet Eiendommen er temmelig flat og ligger svært solrikt til. Sør på eiendommen grenser byggegrensen mot fylkesveien, grunnet det bratte terrenget her, plasseres boligene på toppen av denne høydeforskjellen. Her vil det bli et fint og flatt uteområde hvor husene vil omkranse en felles lekeplass. Arealet som ligger øverst i planområdet skal benyttes til eneboliger i rekke, med garasje mellom boligene. Vest og sør på området skal det oppføres flermannsboliger. Carportanlegg samt parkeringsplasser tilhørende flermannsboligene ligger like ved boligene. Renovasjonsanlegget er plassert sør på tomten like ved innkjørselen fra fylkesveien. 0 / 9

11 Det er bestemt hvilken boligtype som skal bygges, eneboliger i rekke samt flermannsboliger. Naturlige målgrupper er førstegangsetablerere, eldre og småfamilier. Lekeområdet ligger mellom eksisterende bebyggelse og ny bebyggelse. Uteoppholdsarealer ligger solrikt til med fin sjøutsikt. 6.5 Parkering Parkeringsarealet er planlagt mellom eneboligene i rekke, samt nordøst for flermannsboligene. Det er planlagt et carport-anlegg i dette området Flora kommunes parkeringsnorm er oppfylt ved at det er tatt inn i reguleringsbestemmelsene at pr. boenhet skal ha to biloppstillingsplasser for enebolig/tomannsbolig, 3 biloppstillingsplasser for enebolig med sokkelleilighet og,5 biloppstillingsplasser pr. boenhet ved flermannsboliger. Dette løses på egen tomt, det er ikke avsatt areal til felles parkering. 6.6 Tilknytning til infrastruktur Veier, kollektivtilbudet, avstand til skole- og barnehage samt tilkoblingsmuligheter til VVS er godt tilrettelagt i planområdet. 6.7 Trafikkløsning 6.7. Kjøreatkomst Som det står i ROS-analysen, er avkjørselen til fylkesveien flyttet noe vestover. Det er gjort for å få en mer trafikksikker løsning, samt få en tilfredsstillende stigning på tilkomstveien. Tilkomstveien vil bli utvidet og oppgradert, og vil i hovedsak følge dagens trasé over bnr. 96. De interne veiene i feltet vil være private. Det er avsatt et areal nær avkjørselen for renovasjon. Gang- og sykkeladkomst vil bli etableres nordvest i feltet, slik barn får trygg barnehage- og skolevei Utforming av veger Bredde og stigningsforhold Tilkomstvei V er 7 m bred i henhold til veg A i Håndbok 07. Denne veien er flyttet lenger vest for opprinnelig avkjørsel til fylkesvei 548 grunnet stigningsforhold og siktsone. Vei V2 er 5 m bred og i henhold til A i Håndbok 07. Denne veien er tilnærmet flat. Tilkomstveien ligger på eiendom 23/96. Drift og vedlikehold av denne veien er felles ansvar for alle som har innkjørsel her. 6.0 Universell utforming Universell utforming er tatt hensyn til ved at lekeplassen kan utformes universelt. Det vil være mulig med universell tilkomst til de aller fleste tomtene, med boenheter med inngang på bakkeplan som tilfredsstiller krav til tilgjengelig boenhet/universell utforming/husbankens krav. Biloppstillingsplassene er på bakkenivå 6. Uteoppholdsareal Uteoppholdsareal og lekeplasser ligger meget lunt og solrikt til i senter av anlegget. Høydeforskjellog avstand fra riksveien gjør lekeoppholdsarealet trygt å ferdes i for barn. Samtlige boenheter har flate og fine uteoppholdsarealer. Se for øvrig sol/skygge-studiene, vedlagt denne saken. 6.2 Barns interesser Det er kort vei til kollektivtilbud med bussholdeplasser i gåavstand fra planområdet. Gang- og sykkelvei skal etableres i nordvestlig del av planområdet, slik barn kan ferdes trafikksikkert til Brandsøy skule og barnehage. / 9

12 I Detaljreguleringsplanen «Brandsøy, gbnr. 8/4, Skule / bustader mm. Planid , datert » er det krav om minst 200m² felles lekeplassareal i hvert delområde. Dette kravet er oppfylt. Rekkefølgebestemmelsene pålegger utbygger å ferdigstille lekeplassen før 2/3 av feltet er utbygd. Illustrasjonene under viser sol/skygge i området og på lekeplassene ved høstjevndøgn og sommersolverv. Bebyggelsen i illustrasjonen er tilnærmet maksimal ut fra hva som er tillatt i dette planforslaget. Det er ikke laget illustrasjoner før utbygging da utbyggingen ikke påvirker solforhold for naboer. Illustrasjon: Sol/ skygge høstjevndøgn Illustrasjon: Sol/skygge vårjevndøgn 6.7 Plan for avfallshenting Det er satt av areal til felles renovasjonsanlegg med størrelse i henhold til kommunens retningslinjer. Det er også satt av plass til fremtidig henteordning for glass- og metallemballasje. Arealet er plassert nær innkjørselen. 6.9 Rekkefølgebestemmelser Følgende er tatt inn i rekkefølgebestemmelsene: Omlegging av tilkomstvei Opparbeiding av lekeplassen 2 / 9

13 7 Konsekvensutredning Planen utløser ikke krav om konsekvensutredning. Den medfører ikke vesentlige virkninger for miljø og samfunn som ikke er vurdert i planprosesser høyere oppe i planhierarkiet, og er derfor ikke underlagt kapittel 2 i forskrift om konsekvensutredninger. Viser for øvrig til referat fra oppstartsmøte. 8 Virkninger/konsekvenser av planforslaget 8. Overordnede planer Planforslaget er i samsvar med overordnede planer. Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til boliger. 8.5 Kulturminner og kulturmiljø, evt. verneverdi Det står en låve på eiendommen i dag, dette er har ikke verneverdig og vil bli revet. Det er ikke registrert kulturminner på arealet. 8.6 Miljøfaglige forhold Under er det satt opp en matrise med en del sentrale miljøfaglige tema. Kilden til informasjonen er Miljødirektoratets nettløsning (www.miljostatus.no/kart). På denne nettsiden er det samlet informasjon fra mange ulike kilder, blant annet Miljødirektoratet og Naturbase. Sentrale tema Biologisk mangfold og vassdrag Arter Friluftsliv/rekreasjon Kommentar/tiltak Planforslaget har liten eller ingen konsekvens for biologisk mangfold. Det er ikke registrert prioriterte arter, heller ikke truede arter fra Rødlista. Området er ikke i bruk til rekreasjon i dag og planen vil ikke forringe muligheter for dette. 8.9 Trafikkforhold Planen medfører forbedring av trafikkforholdene lokalt. Trafikken langs riksveien vil øke marginalt. Dagens avkjørsel skal flyttes, dette vil gi planområdet ny avkjørsel med bedre siktforhold. 8.0 Barns interesser Det skal etableres gode og universelt utformete uteområder, samt lekeplass området. Gang og sykkelvei skal også etableres nordvest i feltet. 8. Sosial infrastruktur Kommunen opplyser at Skole- og barnehageplanen skal rulleres, utbygging av planområdet vil inngå i rulleringen. 8.4 ROS I samsvar med PBL 4-3 gjøres det en ROS-analyse. Verktøy for gjennomføringen, er «Sjekkliste for vurdering av risiko og sårbarheit i samfunnsplanlegginga (ver )», utarbeidet av beredskapsseksjonen hos Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Sjekklisten viser hvilke tema som må vurderes nøyere ved bruk av risikomatrise for nåsituasjon og for situasjon etter utbygging. Til grunn for ROS-analysen er informasjon fra befaring på sted, samt informasjon fra: 3 / 9

14 - Flora kommune, gjeldende kommunedelplan - Gjeldende reguleringsplan for Brandsøy med planid Referat fra oppstartsmøtet - Nettsidene til Miljøstatus i Norge: - Fylkesatlas Sogn og Fjordane (http://www.fylkesatlas.no) - Miljødirektoratets kartløsning (http://www.miljostatus.no/kart/) - Teknisk forskrift - Samfunnssikkerhet i arealplanlegging Kartlegging av risiko og sårbarhet (DSB) - Merknader og innspill fra medvirkningen ROS-analysen er utført av Plankonsulent. 4 / 9

15 Sjekkliste for vurdering av risiko og sårbarheit i samfunnsplanlegginga Utarbeidd av beredskapsseksjonen, Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Oppdatert Emne Er det knytt uakseptabel risiko til følgjande forhold? Nei Ja Naturgitte forhold Omgivnad Verksemdsrisiko Brann/ulykkesberedskap Infrastruktur Kraftforsyning Vassforsyning Sårbare objekt Er området påverka/ forureina av tidlegare bruk? Ulovleg verksemd a Er området utsett for snø-, iord- steinskred eller større fiellskred? X b Er det fare for flodbølgjer som følgje av fjellskred i vatn/sjø? X c Er det fare for utgliding av området (ustabile grunnforhold)? X d Er området utsett for flaum eller flaumskred, også når ein tek X omsyn til auka nedbør som følgje av moglege klimaendringar? e Vil skogbrann/lyngbrann i området vere ein fare for bustader/hus? X f Er området sårbart for ekstremvêr/stormflo medrekna ei ev. X havnivåstigning som følgje av endring i klima? g Er faren for radon vurdert i området? X h Er det tatt omsyn til ein potensiell fare for radon (radonsperre)? X i Anna (spesifiser)? X a Er det regulerte vassmagasin med spesiell fare for usikker is i X nærleiken? b Er det terrengformasjonar som utgjer spesiell fare (stup etc.)? X c Vil tiltaket (utbygging/drenering) kunne føre til oversymjing i X lågareliggande område? d Barns sikkerhet ved bekken? X a Omfattar tiltaket spesielt farlege anlegg? X b Vil utilsikta/ukontrollerte hendingar som kan inntreffe på nærliggande transportårer inkl. sjø- og luftfart utgjere ein risiko for området? a Har området tilstrekkelig sløkkjevassforsyning (mengde og trykk)? X b Har området gode tilkomstruter for utrykkingskjøretøy? X a Er det kjende ulykkespunkt på transportnettet i området? X b Vil utilsikta/ukontrollerte hendingar som kan inntreffe på nærliggande X transportårer inkl. sjø- og luftfart utgjere ein risiko for området: c Er det transport av farleg gods til/giennom området? X a Er området påverka av magnetfelt frå høgspentmaster? X b Er det spesiell klatrefare i høgspentmaster? X c Vil tiltaket endre (styrke/svekke) forsyningstryggleiken i området? X a Er det tilstrekkeleg vassforsyning i området? X b Ligg tiltaket i eller nær nedslagsfeltet for drikkevatn, og kan dette X utgjere ein risiko for vassforsvninga? Medfører bortfall av følgjande tenester spesielle ulemper for området: X - elektrisitet? a - teletenester? - vassforsyning? - renovasjon/spillvatn? b Er det spesielle brannobjekt i området? X c Er det omsorgs- og oppvekstinstitusjonar i området? X a Gruver: opne sjakter,steintippar etc.? X b Militære anlegg: fjellanlegg, piggtrådsperringar etc.? X c Industriverksemd som t.d. avfallsdeponering? X d Anna (spesifiser)? X a Er tiltaket i seg sjølv eit sabotasje-/terrormål? X b Finst det potensielle sabotasje-/terrormål i nærleiken? X X 5 / 9

16 Risikoen blir vurdert etter risikomatrisen under (fra T-490). Rødt indikerer uakseptabel risiko. Tiltak må iverksettes for å redusere denne til gul eller grønn Gult indikerer risiko som bør vurderes med hensyn til tiltak som reduserer risikoen Grønt indikerer akseptabel risiko Konsekvens Sannsynlighet 5. Svært sannsynlig /kontinuerlig 4. Meget sannsynlig/ periodevis, lengre varighet 3. Sannsynlig /flere enkelttilfeller 2. Mindre sannsynlig/ kjenner tilfeller. Lite sannsynlig/ ingen tilfeller. Ubetydelig 2. Mindre alvorlig/ en viss fare 3. Betydelig/ kritisk 4. Alvorlig/ farlig 5. Svært alvorlig/ katastrofalt Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig, i utgangspunktet ikke akseptabelt Hendelser i gule felt: Tiltak må vurderes. Hendelser i grønne felt: Ikke signifikant risiko, men risikoreduserende tiltak kan vurderes Tiltak som reduserer sannsynlighet vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt eller er mulig, vurderes tiltak som begrenser konsekvensene Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i: Svært sannsynlig/ kontinuerlig (5): Skjer ukentlig/ forhold som er kontinuerlig tilstede i området Meget sannsynlig/ periodevis, lengre varighet (4): Skjer månedlig/ forhold som opptrer i lengre perioder, flere måneder Sannsynlig/ flere enkelttilfeller (3): Skjer årlig/ kjenner til tilfeller med kortere varighet Mindre sannsynlig/ kjenner tilfeller (2): Kjenner tilfelle i løpet av en 0-års periode Lite sannsynlig/ ingen tilfeller (): Kjenner ingen tilfeller, men kan ha hørt om tilsvarende i andre områder Vurdering av konsekvenser av uønskede hendelser er delt i: Ubetydelig/ ufarlig (): Ingen person eller miljøskader/ enkelte tilfeller av misnøye. Mindre alvorlig/en viss fare (2): Få/små person- eller miljøskader/ belastende forhold for enkeltpersoner. Betydelig/ kritisk (3): Kan føre til alvorlige personskader/ belastende forhold for en gruppe personer. Alvorlig/ farlig (4) (behandlingskrevende) person- eller miljøskader og kritiske situasjoner Svært alvorlig/ katastrofalt (5): Personskade som medfører død eller varig mén; mange skadd; langvarige miljøskader. 6 / 9

17 Risikomatrise for nåsituasjonen Hendelse/situasjon Aktuelt Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/tiltak Ustabile grunnforhold Nei Lite sannsynlig/ingen tilfeller Ubetydelig Området er flatt og det er ikke rasfare. Flom/flomskred Ja Lite sannsynlig/ingen tilfeller Radon Ja Lite sannsynlig/ingen tilfeller Støy Ja Mindre sannsynlig/ kjenner tilfeller 2 Magnetfelt fra høyspent Ja Lite sannsynlig/ingen tilfeller Betydelig/ kritisk 3 Betydelig/ kritisk 3 Mindre alvorlig/en viss fare 2 Ubetydelig 3 Det er ikke fare for flom 3 Ikke radon i området 4 Hovedkilden til støy er støy fra vegtrafikk. Ikke risiko knyttet til dette Risikomatrise for situasjon etter utbygging Hendelse/situasjon Aktuelt Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/tiltak Ustabile grunnforhold Nei Ubetydelig Lite sannsynlig/ingen tilfeller Flom/flomskred Ja Lite sannsynlig/ingen tilfeller Radon Ja Lite sannsynlig/ingen tilfeller Støy Ja Mindre sannsynlig/ kjenner tilfeller 2 Magnetfelt fra høyspent Ja Lite sannsynlig/ingen tilfeller Konklusjonen av ROS-analysen er at området er bebyggbart. 8.5 Jordressurser/landbruk Arealet er avsatt til boliger i kommuneplanen 8.6 Teknisk infrastruktur Vann og avløp Trafo Annet Betydelig/ kritisk 3 Betydelig/ kritisk 3 Mindre alvorlig/en viss fare 2 Ubetydelig Området er flatt og det er ikke rasfare. Risikoen endres ikke ved utbygging i tråd med reguleringsplanen. 3 Fare for flom vil ikke øke ved utbygging av området 3 Ikke radon i området 4 Hovedkilden til støy er støy fra vegtrafikk. Boligene ligger ikke i støysone Ikke risiko knyttet til dette 7 / 9

18 8.7 Økonomiske konsekvenser for kommunen De økonomiske konsekvensene for kommunen begrenser seg til det som er normalt ved en utbygging av denne størrelsen. 9 Innkomne innspill 9. Merknader Oppsummering av innkomne merknader til varsel om oppstart, med forslagsstillers kommentarer til merknadene. Merknadene er vedlagt. Nr. Hvem Datert Mottatt Merknad Kommentar Statens vegvesen Avkjøringen fra fv. 548 til planområdet må utformes i samsvar med gjeldende reguleringsnormer i «Handbok 07 om Veg og gateutforming». Situasjonsplanen viser hvor det er planlagt ny avkjørsel på området. 2 Norges vassdragog energidirektorat (NVE) 3 Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Byggegrensen til fylkesvegen kan settes til minimum 20m målt fra senterlinjen til fylkesvegen NVE har ingen innspill til planarbeidet. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for bygging av boliger Natur og miljø «Planomtalen skal gjere greie for verknader planen kan ha for ulike interesser og omsyn» Landbruk Ingen merknader. Arealbruken samsvarer med arealdelen i kommuneplanen Samfunnstryggleik og beredskap ROS- analysen må gjennomføres i henhold til retningslinjer i brevet fra Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. Byggegrensen på plankartet er 20 m fra senter veg. Dette er omtalt i planen ROS- analyse er gjennomført 4 Sogn og Fjordane Fylkeskommune Sogn og Fjordane Fylkeskommune har ikke kunnskap om automatisk freda kulturminne i tiltaksområdet. Ingen merknader til planen når det gjeld omsynet til automatiske freda 8 / 9

19 kulturminne. «Tiltakshaver har plikt til å vise varsemd og til å straks melde frå til Sogn og Fjordane Fylkeskommune ved Kulturavdelinga dersom ein under arbeidet skulle støyte på automatisk freda kulturminne, jfr. 8,2. ledd i Lov om kulturminne» 9 / 9

PLANBESKRIVELSE Rev. 23.01.2015 Rev. 24.3.2014 01.03.2013

PLANBESKRIVELSE Rev. 23.01.2015 Rev. 24.3.2014 01.03.2013 PLAN NR. 201206 DETALJREGULERING FOR RØBEKKHAGEN PLANBESKRIVELSE Rev. 23.01.2015 Rev. 24.3.2014 01.03.2013 PLANENS FORMÅL Formålet med detaljreguleringen er å bringe samsvar mellom den etablerte og godkjente

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Buhagen vest

PLANBESKRIVELSE Buhagen vest PLANBESKRIVELSE Buhagen vest 27.10.2016 Innhold 1. Bakgrunn... 4 1.1 Hensikten med planen... 4 1.2 Forslagsstiller, plankonsulent, eierforhold... 4 1.3 Krav om konsekvensutredning / planprogram... 4 2.

Detaljer

MD s detaljert sjekkliste for utarbeiding av planbeskrivelse Vedlegg 4.2

MD s detaljert sjekkliste for utarbeiding av planbeskrivelse Vedlegg 4.2 Nr. Tema Kontroll Sammendrag Bakgrunn. Hensikten med planen. Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold. Tidligere vedtak i saken. Utbyggingsavtaler.5 Krav om konsekvensutredning? Planprosessen. Medvirkningsprosess,

Detaljer

BILDE. "xxxxxxxxxxxx" PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse:

BILDE. xxxxxxxxxxxx PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse: Eigersund kommune PLANBESKRIVELSE for "xxxxxxxxxxxx" områderegulering/detaljregulering BILDE Beskrivelse er datert: Dato for siste revisjon av beskrivelse: Dato for kommunestyres vedtak: xx.xx.xxxx xx.xx.xxxx

Detaljer

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Referanse: 07/426-48 Arkivkode: PLAN 0533-2009-0004 Sakstittel: Reguleringsplan for Solheimstorget Vedtatt av kommunestyret K-sak 60/09,

Detaljer

PLANFORSLAG. Planbeskrivelse med ROS-analyse. Detaljreguleringsplan Brandsøy, Flora kommune, gnr. 18 bnr. 7. Side 1 av 8 03.05.13

PLANFORSLAG. Planbeskrivelse med ROS-analyse. Detaljreguleringsplan Brandsøy, Flora kommune, gnr. 18 bnr. 7. Side 1 av 8 03.05.13 Side 1 av 8 03.05.13 VestlandsHus AS Postvegen 15 6018 Ålesund Tlf.: 70 17 89 00 www.vestlandshus.no NO 927 928 302 MVA Detaljreguleringsplan Brandsøy, Flora kommune, gnr. 18 bnr. 7 Planbeskrivelse med

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE Plannavn Reguleringsendring for deler av Stensmoen Boligfelt Plantype Områderegulering Nasjonal PlanID 163620140002 Planstatus Planforslag

Detaljer

1. Sammendrag Alle forslag til planer etter loven skal ved offentlig ettersyn ha en planbeskrivelse, jf. pbl 4-2, første ledd.

1. Sammendrag Alle forslag til planer etter loven skal ved offentlig ettersyn ha en planbeskrivelse, jf. pbl 4-2, første ledd. PLANBESKRIVELSE 0830_NR 201413 Detaljregulering for Ånundsbuoddane hyttefelt Utarbeidet av Gunnar Hallsteinsen siv ark mnal 05.10.2015 1. Sammendrag Alle forslag til planer etter loven skal ved offentlig

Detaljer

Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser. Juni 2012

Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser. Juni 2012 Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser Juni 2012 Dato: Juni 2012 Rev: August 2012 Sammendragsrapport Tittel: Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger

Detaljer

! /!!(! " $ ') + 6 8 $')!'2 1) ) () '

! /!!(!  $ ') + 6 8 $')!'2 1) ) () ' !"#" "#!" # " " *+, -. *+! /!!"0!!!!!3!4!5!67!3!/!#8 /!!"9 /!: +/, " + 6 8! - - " /! / 8 / 6- ; < #. # / # # # + = + > + / / + + "? 5 ; 4 "#"## " - #"## ; "##

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal - Planforslag datert 05/03 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal Prosjektpartner Midt Norge AS Finnemarka 11 7600 Levanger Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

Detaljregulering for område mellom Juvelvegen og Topasvegen Plan 0472.00

Detaljregulering for område mellom Juvelvegen og Topasvegen Plan 0472.00 Detaljregulering for område mellom Juvelvegen og Topasvegen Plan 0472.00 INNHOLD 1. BAKGRUNN... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Planstatus... 3 1.3 Beskrivelse av planområdet Eksisterende forhold... 4 2. BESKRIVELSE

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS Cowi AS Hønefoss, 30042008 PLANOMTALE Prosess og medvirkning Planarbeidet ble varslet 050707 Varsel ble sendt offentlige myndigheter, berørte eiendommer

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbeskrivelse Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-29 Arkivkode: 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1. Bakgrunn Grua Bygg AS arbeider med planer for utbygging av

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Datert: 31.10.2011 Sist revidert: 16.01.

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Datert: 31.10.2011 Sist revidert: 16.01. HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Arkivopplysinger: Saksbeh.: Per Johansen Arkivsaknr.: 08/997 Opplysninger om bestemmelsene:

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

REGULERINGSENDRING SJØHOLT SENTRUM DETALJPLAN PLANOMTALE

REGULERINGSENDRING SJØHOLT SENTRUM DETALJPLAN PLANOMTALE REGULERINGSENDRING SJØHOLT SENTRUM DETALJPLAN PLANOMTALE 08. november 2012 Sist revidert 29.11.2012 INNHALD 1. Sammendrag side 3 2. Bakgrunn for planabeidet 3 3. Planprosessen 3 4. Gjeldande planstatus

Detaljer

Detaljregulering Hørte sentrum Omregulering bolig B6, gnr/bnr 88/111 og 86/22

Detaljregulering Hørte sentrum Omregulering bolig B6, gnr/bnr 88/111 og 86/22 Dato: 10.08.2016 ROS-analyse for Detaljregulering Hørte sentrum Omregulering bolig B6, gnr/bnr 88/111 og 86/22 Plan ID 10112015 Sauherad kommune 1 Risiko og sårbarhetsanalyse Hørte sentrum, Sauherad kommune

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu - Planforslag datert 02/11 2012 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu Prosjektpartner Midt Norge AS Per Anders Røstad Finnemarka 11 Arealplanlegger 7600 Levanger Lian vestre,

Detaljer

Møgedalsvannet Hyttefelt Gnr. 100 bnr. 3, Eigersund. Planbeskrivelse

Møgedalsvannet Hyttefelt Gnr. 100 bnr. 3, Eigersund. Planbeskrivelse Møgedalsvannet Hyttefelt Gnr. 100 bnr. 3, Eigersund Planbeskrivelse 1 INNHOLD 1. SAMMENDRAG Side 3 2. BAKGRUNN 3 2.1 Hensikten med planen 3 2.2 Forslagsstiller 3 2.3 Krav om konsekvensutredning 3 3. PLANPROSESS

Detaljer

ROS-ANALYSE NYE SOLBERG SKOLE

ROS-ANALYSE NYE SOLBERG SKOLE ROS-ANALYSE NYE SOLBERG SKOLE ROS-analysen er utført av Gullik Gullilksen landskapsarkitekter mnla AS, 27.04.2015. Det er hentet informasjon fra brannvesen og netteier for høyspent og brukt kartressurser

Detaljer

PLAN 0472.00: DETALJREGULERING FOR OMRÅDET MELLOM JUVELVEGEN OG TOPASVEGEN. Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Lokal utvikling 032/15 21.04.

PLAN 0472.00: DETALJREGULERING FOR OMRÅDET MELLOM JUVELVEGEN OG TOPASVEGEN. Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Lokal utvikling 032/15 21.04. Arkiv: PlanID - 0472, K2 - L12 Vår ref: 14/2347-6 Journalpostid: 15/8135 Saksbeh.: Ubbo Busboom PLAN 0472.00: DETALJREGULERING FOR OMRÅDET MELLOM JUVELVEGEN OG TOPASVEGEN Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien. Formannskapet 16.04.2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien. Formannskapet 16.04.2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien Organ: Møtedato: Formannskapet 16.04.2015 81/5 Narums vei 5 - Spikkestad - Reguleringsplan Saken avgjøres av: Formannskapet ::: Sett inn

Detaljer

1 Risiko og sårbarhetsanalyse Kvestadkollen, Porsgrunn kommune

1 Risiko og sårbarhetsanalyse Kvestadkollen, Porsgrunn kommune 1 Risiko og sårbarhetsanalyse Kvestadkollen, Porsgrunn kommune ROS-analyse for reguleringsplan for Kvestadkollen, Porsgrunn kommune. Analysen er bygget på prinsipper i veileder «ROS analyser i arealplanlegging»

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR HØGEDALSLIA, ARENDAL NORDVEST

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR HØGEDALSLIA, ARENDAL NORDVEST RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR HØGEDALSLIA, ARENDAL NORDVEST Mal Arendal kommune, sist revidert 10.09.14 Sammendrag Planområdet ligger nordvest for Arendal sentrum, i nærheten av Arendal

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR LÅNAMARKA, DETALJREGULERING, GNR 52 BNR 35 M.FL., STRANDA KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSENDRING FOR LÅNAMARKA, DETALJREGULERING, GNR 52 BNR 35 M.FL., STRANDA KOMMUNE PLANBESKRIVELSE REGULERINGSENDRING FOR LÅNAMARKA, DETALJREGULERING, GNR 52 BNR 35 M.FL., STRANDA KOMMUNE PLANBESKRIVELSE - 1 - REGULERINGSENDRING FOR LÅNAMARKA, DETALJREGULERING, GNR 52 BNR 35 M.FL., STRANDA KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den Ordfører Områdeplan er datert 28.09.2011 Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

Betegnelser for konsekvens er vurdert i fem kategorier, med vurdering fra "Ufarlig" til "Katastrofal".

Betegnelser for konsekvens er vurdert i fem kategorier, med vurdering fra Ufarlig til Katastrofal. Vedlegg 1: ROS-analyse Risiko- og sårbarhetsundersøkelse: Reguleringsplan Trolldalen Utført av COWI AS. Dato: 13.12.2013 20.05.2014. Revidert: 04.06.2015 A034645 1. Generelt Eventuelle hendelser som planen

Detaljer

PLANBESKRIVELSE "Veibust - Ålesund Bygg AS - Gnr 61 Bnr 126"

PLANBESKRIVELSE Veibust - Ålesund Bygg AS - Gnr 61 Bnr 126 PLANBESKRIVELSE "Veibust - Ålesund Bygg AS - Gnr 61 Bnr 126" Side 1 Detaljreguleringsplan Veibust - 10.03.2016 arkitekter og planleggere Innhold 1. Sammendrag av planforslaget 4 1.1 Bilde av dagens situasjon

Detaljer

Forslag til områderegulering for SOLBAKK GÅRD 56/3 ( ) PLANBESKRIVELSE. Planforslag Solbakk gård 56/3. Fauske kommune

Forslag til områderegulering for SOLBAKK GÅRD 56/3 ( ) PLANBESKRIVELSE. Planforslag Solbakk gård 56/3. Fauske kommune Forslag til områderegulering for SOLBAKK GÅRD 56/3 (1841-2010004) PLANBESKRIVELSE Planforslag Solbakk gård 56/3 Fauske kommune INNHOLD 1.0 Innledning 3 1.1 Oppdragsgiver 3 1.2 Eiendomsforhold 3 1.3 Planlegger

Detaljer

Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser

Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser Gran kommune, 10.10.2011. Sist revidert 13.01.2012 Vedtatt i Gran kommunestyre den 16.02.2012 Generelle opplysninger Formål Formålet med planen

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for eiendommen 20/8 i Teltburgata, Verdal Christina Eiendom AS: Sentrumsgården II. side 1

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for eiendommen 20/8 i Teltburgata, Verdal Christina Eiendom AS: Sentrumsgården II. side 1 Reguleringsplan for eiendommen 20/8 i Teltburgata, Verdal Christina Eiendom AS: Sentrumsgården II PLANBESKRIVELSE Sist revidert: Verdal 02.mai 2013 side 1 1 BAKGRUNN OG INNLEDENDE OPPLYSNINGER Planarbeidet

Detaljer

Grunneier/utbygger: Anders Risberget Ospelia 22, 1412 Sofiemyr. Plankonsulent: MjøsPlan AS, v/tor Ivar Gullord, pb. 6, 2391 Moelv.

Grunneier/utbygger: Anders Risberget Ospelia 22, 1412 Sofiemyr. Plankonsulent: MjøsPlan AS, v/tor Ivar Gullord, pb. 6, 2391 Moelv. REGULERINGSPLAN FOR LØSSET-OSDALEN HYTTEGREND DETALJREGULERING, PBL. 12-3 PLANBESKRIVELSE 1 Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Utbygging av hytteområde. 1.2 Forslagstiller, plankonsulent Grunneier/utbygger:

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planen er oppdatert 03.03.2015 og ble innsendt 05.11.2014 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl. Reguleringsbestemmelser

Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl. Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl Gunnilåra Eiendom AS Selbu kommune Planident 2014-000-5 Reguleringsbestemmelser Planforslag revidert dato 08.06.15 GeoTydal AS Telefon 474 16 945

Detaljer

Forslag til Reguleringsplan for Helgumskollen

Forslag til Reguleringsplan for Helgumskollen Plansbeskrivelse Planbestemmelser Forslag til Reguleringsplan for Helgumskollen Utarbeidet av Elisabeth og Tor Gaarder V/BYGGRÅDGIVNINGEN AS Dato: 2023\a\pr\div\reguleringsbestemmelser Side 1 1.0 PLANBESKRIVELSE

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune

Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune PLANBESKRIVELSE Kommunens Saksnummer: Planens navn er: REGULERINGSPLAN FOR RØDBERGSVEGEN 39, Gnr/Bnr 64/14, SELBU KOMMUNE Plan-

Detaljer

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling Orkdal kommune Plan og forvaltning Saksframlegg Side 1 av 7 Saksbehandler Ingvill Kanestrøm Dato 07.01.2014 Arkivreferanse 2012/7368-25 Saksgang Saknsnr Utvalg Møtedato 1/14 Hovedutvalg forvaltning 15.01.2014

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE Bjørn Støver PLANBESKRIVELSE 11. september 2012 BOARCH arkitekter a.s. Sjøgt. 21, postboks 324,

Detaljer

Dato: 21.7.2011 Sist revidert: 5.3.2012 Plankart datert: 21.7.2011 Plankart sist revidert: 5.3.2012 Planen opphever del av/plan nr.

Dato: 21.7.2011 Sist revidert: 5.3.2012 Plankart datert: 21.7.2011 Plankart sist revidert: 5.3.2012 Planen opphever del av/plan nr. Stange kommune FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR 95/8 GIMLE REGULERINGSBESTEMMELSER Dato: 21.7.2011 Sist revidert: 5.3.2012 Plankart datert: 21.7.2011 Plankart sist revidert: 5.3.2012 Planen opphever del

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn vedlegg 4 Saknr. Arkivkode 12/162-20 PLID 2012 003 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy kommune Datert:

Detaljer

Detaljreguleringsplan BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr. 250, bnr. 1.

Detaljreguleringsplan BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr. 250, bnr. 1. Detaljreguleringsplan BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr. 250, bnr. 1. 1 Detaljreguleringsplan for BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr/bnr. 250/1 Oppdal kommune 26.oktober 2010 1. INNLEDNING 1.1 Forslagstiller 1.2

Detaljer

Innhold. Utarbeidet av: Dakark AS for Hald Eiendomsutvikling AS

Innhold. Utarbeidet av: Dakark AS for Hald Eiendomsutvikling AS Forslagsstillers planbeskrivelse Alexander Kiellands gate, Sandnessjøen Omfang: Alle eiendommer har g.nr. 37 Følgende bruksnummer ligger helt innenfor plangrensene: 101, 157 og 190 Planen omfatter også

Detaljer

Forslag til reguleringsendring for GLOMFJORD-B503 PLANBESKRIVELSE. Planforslag Glomfjord-B503. Meløy kommune

Forslag til reguleringsendring for GLOMFJORD-B503 PLANBESKRIVELSE. Planforslag Glomfjord-B503. Meløy kommune Forslag til reguleringsendring for GLOMFJORD-B503 PLANBESKRIVELSE Planforslag Glomfjord-B503 Meløy kommune INNHOLD 1.0 Innledning 3 1.1 Oppdragsgiver 3 1.2 Eiendomsforhold 3 1.3 Planlegger 3 1.4 Hensikten

Detaljer

FJELLBU, GNR. 47, BNR. 12 og 22 i NAMSOS PLANBESKRIVELSE. REGULERINGSENDRING FOR«FJELLBU», GNR. 47, BNR. 12 og 22 I NAMSOS KOMMUNE

FJELLBU, GNR. 47, BNR. 12 og 22 i NAMSOS PLANBESKRIVELSE. REGULERINGSENDRING FOR«FJELLBU», GNR. 47, BNR. 12 og 22 I NAMSOS KOMMUNE FJELLBU, GNR. 47, BNR. 12 og 22 i NAMSOS PLANBESKRIVELSE REGULERINGSENDRING FOR«FJELLBU», GNR. 47, BNR. 12 og 22 I NAMSOS KOMMUNE Namsos 09.04.2015 Revidert. 10. 08 2015 FJELLBU, GNR. 47, BNR. 12 og 22

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune

PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune November 2012 Foretaksregisteret: 963851693 MVA Prosj.ansvarlige: Stine Ringnes, Helge Bakke INNHOLD 1 Bakgrunn... s 3 1.1 Hensikten med planen

Detaljer

DETALJREGULERING FOR Vangslia. i Oppdal kommune - PLANBESKRIVELSE -

DETALJREGULERING FOR Vangslia. i Oppdal kommune - PLANBESKRIVELSE - DETALJREGULERING FOR Vangslia i Oppdal kommune - PLANBESKRIVELSE - Dato:5.3.2014 Revisjonsdato(er): 1 0 Innholdsfortegnelse 0 Innholdsfortegnelse...2 1 Planens bakgrunn og formål...3 1.1 Hvorfor fremmes

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 DETALJREGULERING FOR FELT B7B PÅ SKORPEFJELL PLANID 2012005 - FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

Sjekklisten er gjennomgått i forbindelse med følgende arealplan: Detaljregulering for Torggata 7

Sjekklisten er gjennomgått i forbindelse med følgende arealplan: Detaljregulering for Torggata 7 Sjekklisten er gjennomgått i forbindelse med følgende arealplan: Detaljregulering for Torggata 7 Sett kryss i ja eller nei -kolonnen for alle spørsmålene i listen. I kommentarfeltet redegjøres kort for

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode Dato 12/162-10 PLID 2012 003 01.06.2012 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy

Detaljer

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Revidert 04.07.2014 Planbeskrivelse reguleringsplan for Drevsjø barnehage Side 1 1. Bakgrunn Hensikten med planarbeidet er å

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Gressholman i Harstad kommune

Forslag til reguleringsplan for Gressholman i Harstad kommune Forslag til reguleringsplan for Gressholman i Harstad kommune Beskrivelse m/bestemmelser hålogaland plankontor a/s Nessevegen 6, 9411 HARSTAD Tlf. 77 07 30 40 Fax. 77 07 35 58 haalogaland.plankontor@c2i.net

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST Dato 21.01.15 Planid: Solstad Vest, gbnr. 4044/535, 4046/123 og 4044/691 Plantype: Detaljert reguleringsplan Revisjoner Dato Saksnr. Merk. Ikraft dato Saksnr Godkjent

Detaljer

GAMTOFTVEIEN 8, KILBOTN HARSTAD

GAMTOFTVEIEN 8, KILBOTN HARSTAD Forslag til REGULERINGSPLAN GAMTOFTVEIEN 8, KILBOTN HARSTAD PLANBESKRIVELSE m/vedlegg Dokumenter til behandling i Planutvalget Beskrivelse, forutsetninger og hensikt 04.02.2015 REV. BESKRIVELSE DATO UTARB.

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 2011-01-28 Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 PLANBESKRIVELSE 1.0 INNLEDNING 1.1. OPPDRAGSGIVER Planen fremmes av Drammen

Detaljer

FELT B2.1, BRATTEBØ GÅRD

FELT B2.1, BRATTEBØ GÅRD FORSLAG TIL DETALJREGULERING For FELT B2.1, BRATTEBØ GÅRD Gnr. 33, bnr. 1006 PLAN NR. 2005 309-07, SANDNES KOMMUNE Vedlegg 6 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE April 2013 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE i tilknytting

Detaljer

Reguleringsplan DJUPMYRA del2

Reguleringsplan DJUPMYRA del2 25.08.2015 Beskrivelse Reguleringsplan DJUPMYRA del2 GNR 10 BNR 307 Planid: 1620201502 May I Andreassen Innholdsfortegnelse BAKGRUNN OG FORMÅL... 2 Hensikt med plan... 2 Dagens status... 2 Forholdet til

Detaljer

Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering

Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering Eigersund kommune REGULERINGSBESTEMMELSER for Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering Bestemmelsene er datert: 31.7.2014 Dato for

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 60 bnr. 724Hellvik felt K1, Eigersund.

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 60 bnr. 724Hellvik felt K1, Eigersund. Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 60 bnr. 724Hellvik felt K1, Eigersund. Plan nr. SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Block Watne AS forslag tilreguleringsendring for Hellvik

Detaljer

ROS analyse Reguleringsplan for Holmamyranebustadområde PlanID 14xx 2014xxx

ROS analyse Reguleringsplan for Holmamyranebustadområde PlanID 14xx 2014xxx ROS analyse Reguleringsplan for Holmamyranebustadområde PlanID 14xx 2014xxx Dato: 08.07.2014 Det er etter plan og bygningslova 4-3 krav til utarbeiding av risiko og sårbarheitsanalyse ved planlegging for

Detaljer

Planomtale krav til innhald

Planomtale krav til innhald Planomtale krav til innhald Bakgrunn: Spørsmål frå fleire kommunar om kva ein planomtale/planbeskrivelse bør innehalde Fylkeskommunen og fylkesmannen har i ein del saker reist motsegn på formelt grunnlag

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 14/1300-8 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Reguleringsplan for Lønnerhagen 1.gangsbehandling Saksbehandler: Siw Gjøsund Arkiv: MNR M 226 Saksnr.: Utvalg Møtedato 145/14 Plan- og miljøutvalget

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2011/2249 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Øystein Bekkevold Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 1.gangsbehandling - Reguleringsplan Skeime nedre gnr/bnr 25/24

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

Oppdragsgiver Rapporttype Dato Reiersøl Eiendom AS ROS-analyse 06.05.2014

Oppdragsgiver Rapporttype Dato Reiersøl Eiendom AS ROS-analyse 06.05.2014 Oppdragsgiver Rapporttype Dato Reiersøl Eiendom AS ROS-analyse 06.05.2014 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Hensikt... 3 1.3 Metode... 3 1.4 Vurdering av sannsynlighet... 4 1.5 Vurdering

Detaljer

OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser

OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM Andebu kommune Reguleringsbestemmelser Planid: 20150003 Revidert dato: 19.05.2015 REGULERINGSFORMÅL Avgrensning av området er vist på plankartet med reguleringsgrense.

Detaljer

Boligpartner Straume AScY. UTBYGGI N GSPLAN Planbeskrivelse Gnr 58 Bnr 63 Fjell Gard 0^^ ^^ '1;; BoligPartner Straume AS

Boligpartner Straume AScY. UTBYGGI N GSPLAN Planbeskrivelse Gnr 58 Bnr 63 Fjell Gard 0^^ ^^ '1;; BoligPartner Straume AS Boligpartner Straume AScY UTBYGGI N GSPLAN Planbeskrivelse Gnr 58 Bnr 63 Fjell Gard 0^^ ^^ '1;; BoligPartner Straume AS Postboks 310, 5343 Straume - www.bp-straume.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Prosjektopplysninger

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN, GNR. 201 BNR. 62 OG

DETALJREGULERINGSPLAN, GNR. 201 BNR. 62 OG Dato: 28.01.2016 DETALJREGULERINGSPLAN, GNR. 201 BNR. 62 OG 63 PLANBESKRIVELSE Plan-ID: Arkivsak-ID: Oversiktskart som viser planområdet 1 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 2 2 Planprosess og medvirkning...

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2

Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2 Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2 1. Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Det er for Øvre Eikrem vedtatt en områdeplan som er grunnlag for utarbeiding av detaljregulering for

Detaljer

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154 Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154 1 PLANENS FORMÅL Reguleringsplanen skal legge til rette for utbygging av byggeområdene

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor a/s Hålogaland Kraft AS FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE Planbeskrivelse Reguleringsplan for Art Gym Siden 0 hålogaland plankontor

Detaljer

MOLDE KOMMUNE - Gnr/Bnr 18/5 og deler av 18/1 DETALJREGULERING FOR DRAGET PÅ BOLSØYA. BOLIGOMRÅDET BESKRIVELSE

MOLDE KOMMUNE - Gnr/Bnr 18/5 og deler av 18/1 DETALJREGULERING FOR DRAGET PÅ BOLSØYA. BOLIGOMRÅDET BESKRIVELSE MOLDE KOMMUNE - Gnr/Bnr 18/5 og deler av 18/1 DETALJREGULERING FOR DRAGET PÅ BOLSØYA. BOLIGOMRÅDET BESKRIVELSE 1 Sammendrag 2 Bakgrunn 2.1 Hensikten med planen... 4 2.2 Forslagsstiller, plankonsulent,

Detaljer

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Gidske Houge, tlf 37013760 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2013/5461 / 29 Ordningsverdi: 09062013-17 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bjørkholt boligområde

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bjørkholt boligområde Dato: 23.02.2015 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bjørkholt boligområde PlanID: 19402015_001 1. Innholdsfortegnelse 2. Krav og metode... 3 1.1 Metode... 3 1.1.1 Risikomatrise... 4 3. Risiko- og sårbarhetsanalyse...

Detaljer

GBNR 74/22, 74/7del av 74/3 4, Fjermedal Syd

GBNR 74/22, 74/7del av 74/3 4, Fjermedal Syd Bjerkreim kommune PLANBESKRIVELSE GBNR 74/22, 74/7del av 74/3 4, Fjermedal Syd Detaljregulering Planområdets boligarealer er det som er betegnet med B1 B4 Beskrivelse er datert: 30.09.2015 Dato for siste

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Forslag til detaljert reguleringsplan for Gravdalberget Bb1 Sør gnr/bnr 151/114 Lier kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Utarbeidet av: Tiltakshaver: Kobbervikdalen 117C AS Forslagsstiller/Konsulent:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJPLAN NEDREVEGEN 18 OG 20

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJPLAN NEDREVEGEN 18 OG 20 REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJPLAN NEDREVEGEN 18 OG 20 Gnr. 95 bnr. 234, 305, 306 Råholt, Eidsvoll kommune Planid: 023723400 Dato: 07.02.14 Oppdragsgiver: Jos Bygg AS Vognvn. 1b 2072 Dal Utarbeidet av:

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE NANNESTAD KOMMUNE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE PLAN: Detaljplan for HOLSTAD B.12 - felt B.1 - PlanID:14-02 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planforslaget omfatter deler av gnr. 149 bnr 58 og er en detaljregulering

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJREGULERING. Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

FORSLAG TIL DETALJREGULERING. Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FORSLAG TIL DETALJREGULERING Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE APRIL 2014 FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR KOMMUNALE BOLIGER, SYRINVEIEN 2A Gnr. 62,

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Tiltakshavers Risiko- og sårbarhetsanalyse Forslag til detaljert reguleringsplan for Kniveåsen Nord Øst Bb2 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Utarbeidet av : Tiltakshaver: Kniveåsen AS Forslagsstiller/Konsulent:

Detaljer

LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ

LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ 2. INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1. BAKGRUNN...

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr 336 COOP PRIX HERADSBYGDA

RINGERIKE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr 336 COOP PRIX HERADSBYGDA RINGERIKE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr 336 COOP PRIX HERADSBYGDA Utarbeidet av Plan og oppmåling ved Trond Berntsen 12.05.2008. Bearbeida av Ringerike kommune, miljø- og arealforvaltning

Detaljer

Bakgrunn for reguleringsplansaken. Planområdet

Bakgrunn for reguleringsplansaken. Planområdet Bakgrunn for reguleringsplansaken I henhold til ny plan og bygningslov (2009) kan det utarbeides områderegulering der det er stilt krav om det i kommuneplanen eller kommunen selv finner behov for å gi

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG Dato: 01/12-2010 Sist revidert: 18/05-2011 Vedtatt av kommunestyret: REGULERINGSBESTEMMELSER Planendring: Planen erstatter

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE TRØGSTAD KOMMUNE PLAN: Detaljreguleringsplan for barnehage og barneskole på Båstad 28.05.15 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planområdet ligger litt syd for tettstedet Båstad

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Røsta hyttegrend 30.01.2015

PLANBESKRIVELSE Røsta hyttegrend 30.01.2015 PLANBESKRIVELSE Røsta hyttegrend 30.01.2015 Innhold 1. Nøkkelopplysninger... 3 2. Planområdet.... 4 3. Planforslaget.... 5 4. Konsekvenser av planforslaget... 9 4.1 Grunnforhold, ras/flomfare.... 9 4.2

Detaljer

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde.

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. Planbeskrivelse for mindre endring 8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. 29.04.2015 Saksnr.

Detaljer

1. gangsbehandling av reguleringsplan for fritidsboliger på Haugen, Gitlevåg gnr. 280 bnr. 50, plan ID

1. gangsbehandling av reguleringsplan for fritidsboliger på Haugen, Gitlevåg gnr. 280 bnr. 50, plan ID Arkiv: L12/280/7/280/7/1/280/26/280/32/28 0/48/280/49/280/50 Saksmappe: 2016/1302-19576/2016 Saksbehandler: Britt Alice Oseassen Dato: 11.11.2016 1. gangsbehandling av reguleringsplan for fritidsboliger

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time

Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time Plan nr. 0441.00 SAKEN GJELDER Gann Tre AS ønsker å regulere et område i Gamle Åslandsvegen 22 til boligformål. GJELDENDE PLANER For

Detaljer

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5-5 Arkiv: L12 OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN Forslag til vedtak: 1. Kommunen vedtar

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/916 SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR RAVEIEN 439 - GBNR 34/11 M FL - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Dag Yttri Arkiv: L13 611 Saksnr.:

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer