Forslagsstillers planbeskrivelse. Slettevollsvingen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forslagsstillers planbeskrivelse. Slettevollsvingen"

Transkript

1 Postvegen Ålesund Tlf.: NO MVA Forslagsstillers planbeskrivelse Slettevollsvingen Forslagsstiller: Plankonsulent: Type plan: Eiendom: VestlandsHus Florø AS v/ Arild Liseth. Strandavegen 2, 6900 Florø VestlandsHus AS, Postvegen 5, 608 Ålesund Planforslag detaljreguleringsplan Gnr. 23, Bnr. 30/96, Flora kommune (Sogn og Fjordane) Dato:

2 Innholdsfortegnelse Forslagsstillers planbeskrivelse... Slettevollsvingen... Innholdsfortegnelse... 2 Innledning Bakgrunn Hensikten med planen Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold Tidligere vedtak i saken Utbyggingsavtaler Krav om konsekvensutredning Planprosessen Medvirkningsprosess, varsel om oppstart, evt. planprogram Planstatus og rammebetingelser Overordnede planer Gjeldende reguleringsplaner Tilgrensende planer Statlige planretningslinjer/rammer/føringer Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold Beliggenhet Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk Stedets karakter Landskap Kulturminner og kulturmiljø Naturverdier Rekreasjon, uteområder Landbruk Trafikkforhold Sosial infrastruktur Teknisk infrastruktur Grunnforhold Støyforhold Beskrivelse av planforslaget Planlagt arealbruk Bebyggelsens plassering og utforming Boligmiljø/ bokvalitet Parkering Tilknytning til infrastruktur Trafikkløsning Universell utforming Uteoppholdsareal Barns interesser Plan for avfallshenting Rekkefølgebestemmelser Konsekvensutredning Virkninger/konsekvenser av planforslaget Overordnede planer Kulturminner og kulturmiljø, evt. verneverdi Miljøfaglige forhold Trafikkforhold Barns interesser Sosial infrastruktur ROS / 9

3 8.5 Jordressurser/landbruk Teknisk infrastruktur Økonomiske konsekvenser for kommunen Innkomne innspill Merknader / 9

4 Innledning Vi viser til PBL 4-2, med krav om planbeskrivelse for alle forslag til planer etter loven. Dette er en detaljreguleringsplan. Illustrasjonen under viser i grove trekk hvordan arealet er tenkt utnyttet. 2 Bakgrunn 2. Hensikten med planen Hensikten med planen er å tilrettelegge for utbygging av arealet til boliger med tilhørende lekeområde, renovasjon, tekniske anlegg og areal til nødvendig trafikkavvikling. 2.2 Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold Forslagsstiller er VestlandsHus Florø AS v/ Arild Liseth. Strandavegen 2, 6900 Florø. Plankonsulent er VestlandsHus AS, Postvegen 5, 608 Ålesund. Eiendom 23/ 30 eies av Arild Liseth Eiendom 23/ 96 eies av Anders H. Slettevoll og Ingvild K. B. Slettevoll. 2.3 Tidligere vedtak i saken Denne planbeskrivelsen gjelder første gangs innsending til behandling i kommunen. Det er ikke tidligere vedtak i saken. 2.4 Utbyggingsavtaler Forslagsstiller er ikke kjent med at det foreligger andre utbyggingsavtaler for planområdet. 2.5 Krav om konsekvensutredning Arealet er i sin helhet avsatt til bolig i kommunedelplanen. På oppstartsmøtet ble det avtalt at det ikke er behov for planprogram og konsekvensutredning, dette fremkommer også av oppstartsmøtereferatet. 3 Planprosessen 3. Medvirkningsprosess, varsel om oppstart, evt. planprogram Oppstartsmøte med kommune ble avholdt den med representant fra kommunen, forslagsstiller og plankonsulent til stede. Referatet er vedlagt. 4 / 9

5 Varsel om oppstart av reguleringsarbeid ble sendt naboer og instanser i henhold til lister fra kommunen, den Adresselister er vedlagt. Det ble også varslet med annonse i Firdaposten og på Flora kommune sine nettsider. Frist for merknader ble satt til Det kom inn 4 merknader/ innspill, alle kom fra ulike instanser. Merknadene er vedlagt og oppsummert mot slutten av denne beskrivelsen. Forslagsstiller har god dialog med naboer i planområdet. 4 Planstatus og rammebetingelser 4. Overordnede planer Fylkeskommunale planer (Sogn og Fjordane) «Fylkesdelplan for arealbruk, retningslinjer, vedteke » gjelder for dette området. Planen er ivaretatt i dette reguleringsplanforslaget både i den skriftlige delen samt gjennom ROSanalysen. Kommuneplanens arealdel evt. kommunedelplaner Planen er omfattet av kommunedelplan for Brandsøy og reguleringsplan for Brandsøy med planid vedtatt Byggeområdet er i sin helhet innenfor område B2 Bustader. Reguleringsplanen stiller krav til utbyggingsplan: «For bustadområda (B, B2) skal det ved vidare utbygging leggast fram utbyggingsplan for delområdet utbyggingen gjeld.» Utbyggingsplan/bebyggelsesplan er erstattet av detaljreguleringsplan i regelverket. Detaljreguleringsplanen er mer detaljert og omfattende enn en utbyggingsplan. Det er med en Planbeskrivelse (dette dokumentet) samt nye Reguleringsbestemmelser. Det er ønskelig med en bedre utnyttelse av området enn lagt opp til i eksisterende kommunal reguleringsplan. De nye bestemmelsene avviker derfor fra den kommunale reguleringsplanen for Brandsøy på en del områder. Eiendom 23/30 Eiendom 23/96 Ilustrasjon: Kommuneplan (utdrag) 5 / 9

6 4.2 Gjeldende reguleringsplaner Arealet er ikke regulert. 4.3 Tilgrensende planer Forslagsstiller er ikke kjent med relevante tilgrensende planer. 4.4 Statlige planretningslinjer/rammer/føringer Det er i planleggingen av feltet, tatt hensyn til rundskriv T-5/93: Areal og transportplanlegging. Området er avsatt til bolig i kommuneplanen og ligger innenfor gang/sykkelavstand til Brandsøy sentrum. Det er kollektivmuligheter med bussholdeplasser i gangavstand fra boligfeltet. Likeledes er det tatt hensyn til rundskriv T-2/2008: Om barn og planlegging, fra Miljøverndepartementet. Det er planlagt en felles lekeplass sentralt i feltet, samt Brandsøy skule og barnehage ligger plassert like ved boligområdet hvor fotballbane og lekeapparater kan benyttes. Det er også satt av areal til oppgradering av den private veien gjennom feltet, samt areal som kan benyttes som gangvei. Dette vil komme barn til gode. Det vil bli tilrettelagt for universell tilkomst til lekeplass fra de fleste boliger med inngang på bakkeplan. Lekeplassene vil bli utformet i tråd med kommunens retningslinjer i kommuneplanen. 5 Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold 5. Beliggenhet Planområdet ligger ca. 5,4 km i luftlinje øst for Florø sentrum. Se oversiktskart under: Området er tilsammen ca. 8,5 daa. Avgrensningen er vist med reguleringsgrenser, se illustrasjon under. Det er i utgangspunktet gnr./bnr. 23/30 og 23/96 som er med i denne reguleringsplanen. Ny tilkomst og avkjørsel til fylkesvegen vil etableres. 6 / 9

7 Eiendom 23/30 Eiendom 23/ Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk Det vedlagte forslaget til reguleringsplan omfatter et område på 8,5 daa. Området består av to bebygde boligeiendommer. Arealene er ikke under gårdsdrift i dag. Av bebyggelse står det to bolighus, en garasje og noen mindre bygninger. Det er planlagt at denne bebyggelsen skal bestå. Det står i tillegg en eldre låve på området. Den er forutsatt revet. Terrenget trappes ned mot fylkesveien i sør, dette gjør at feltet er noe skjermet for trafikkstøy ol. 7 / 9

8 5.3 Stedets karakter Stedet ligger omkranset av Brandsøy skule og barnehage, boliger fra tallet og ellers utmark. Under følger bilder fra området. Bilde 5.3.: Dagens adkomst til feltet Bilde 5.3.2: Planområdet Bilde 5.3.3: Låven til venstre er forutsatt revet Bilde 5.3.4: Skolen som ligger i nord Bilde 5.3.5: Nabohusene sett fra vest. Bilde 5.3.6: Planområde sett fra nord. 5.4 Landskap Området er tilnærmet flatt med en skråning mot riksvei 548. Området ligger svært solfylt til, uten nevneverdig skygge fra topografien i området. 5.5 Kulturminner og kulturmiljø Det er ikke registrert arkeologiske funn eller verneverdige bygninger på området. Dersom det blir oppdaget funn under utgraving, vil de rette myndigheter bli varslet. Det er medtatt som rekkefølgebestemmelse i planbestemmelsen. 8 / 9

9 5.6 Naturverdier Det er ikke spesielle naturverdier innenfor området som er vurdert som nødvendig å ta vare på. 5.7 Rekreasjon, uteområder Det er gode rekreasjonsmuligheter med sjø på nedsiden av fylkesveien og fjell på baksiden av området. Ellers består området av boliger 5.8 Landbruk Vest for planområdet er det noen felter hvor det er dyrket mark, men ingenting i selve planområdet. 5.9 Trafikkforhold Tilkomsten til området går langs Brandsøyvegen, fylkesvei 548. Skiltet fartsgrense 60 km/t. ÅDT for fylkesveien er Sosial infrastruktur Området ligger ca. 7 km sørøst for Florø sentrum, med alle sentrumsfunksjoner og offentlige tjenester. Kommunen opplyser at Bruksplanen for skole/skolefritidsordning og barnehage skal gjennomgås og vil være ferdig utarbeidet i løpet av våren 205. Nye boenheter i området vil bli vektlagt i denne revisjonen. Illustrasjon: Plassering av tjenester. Avstander: Barnehage: Ca. 0, km Barneskole: Ca. 0, km Dagligvare: Ca. 6,0 km Bussholdeplass: Ca. 0,3 km Ungdomsskole (Florø): Ca. 7,7 km Rådhus (Florø): Ca. 6,9 km Idrettsanlegg (Florø): Ca. 7,0 km 9 / 9

10 5.3 Teknisk infrastruktur Vann og avløp Det ligger kommunalt vann- og avløpsanlegg i grøft på nordsiden av riksveien. Tilkoblingspunkt vil bli planlagt i samråd med kommunen. Trafo/strømforsyning. Det antas at det er tilstrekkelig kapasitet i forsyningen. 5.4 Grunnforhold Det er ikke utført grunnundersøkelser på planområdet. 5.5 Støyforhold Det er ikke utført støymålinger på planområdet grunnet områdets støysonekart viser ingen støysone ved planområdet. 6 Beskrivelse av planforslaget 6. Planlagt arealbruk 6.. Reguleringsformål Følgende reguleringsformål er med på planen: Konsentrert småhusbebyggelse Frittliggende småhusbebyggelse Lekeplass Veg Renovasjon Frisiktsone 6.3 Bebyggelsens plassering og utforming 6.3. Bebyggelsens høyde Regulert maksimal gesimshøyde er kotesatt til 35,0 m. Regulert maksimal mønehøyde er kotesatt 37,0 m Grad av utnytting (veileder) Forskrift Maksimal utnyttelse er målt i %-BYA. Maksimal %-BYA er satt til 45 % i BKS og BKS2. Maksimal %-BYA er satt til 40 % i BF 6.4 Boligmiljø/ bokvalitet Eiendommen er temmelig flat og ligger svært solrikt til. Sør på eiendommen grenser byggegrensen mot fylkesveien, grunnet det bratte terrenget her, plasseres boligene på toppen av denne høydeforskjellen. Her vil det bli et fint og flatt uteområde hvor husene vil omkranse en felles lekeplass. Arealet som ligger øverst i planområdet skal benyttes til eneboliger i rekke, med garasje mellom boligene. Vest og sør på området skal det oppføres flermannsboliger. Carportanlegg samt parkeringsplasser tilhørende flermannsboligene ligger like ved boligene. Renovasjonsanlegget er plassert sør på tomten like ved innkjørselen fra fylkesveien. 0 / 9

11 Det er bestemt hvilken boligtype som skal bygges, eneboliger i rekke samt flermannsboliger. Naturlige målgrupper er førstegangsetablerere, eldre og småfamilier. Lekeområdet ligger mellom eksisterende bebyggelse og ny bebyggelse. Uteoppholdsarealer ligger solrikt til med fin sjøutsikt. 6.5 Parkering Parkeringsarealet er planlagt mellom eneboligene i rekke, samt nordøst for flermannsboligene. Det er planlagt et carport-anlegg i dette området Flora kommunes parkeringsnorm er oppfylt ved at det er tatt inn i reguleringsbestemmelsene at pr. boenhet skal ha to biloppstillingsplasser for enebolig/tomannsbolig, 3 biloppstillingsplasser for enebolig med sokkelleilighet og,5 biloppstillingsplasser pr. boenhet ved flermannsboliger. Dette løses på egen tomt, det er ikke avsatt areal til felles parkering. 6.6 Tilknytning til infrastruktur Veier, kollektivtilbudet, avstand til skole- og barnehage samt tilkoblingsmuligheter til VVS er godt tilrettelagt i planområdet. 6.7 Trafikkløsning 6.7. Kjøreatkomst Som det står i ROS-analysen, er avkjørselen til fylkesveien flyttet noe vestover. Det er gjort for å få en mer trafikksikker løsning, samt få en tilfredsstillende stigning på tilkomstveien. Tilkomstveien vil bli utvidet og oppgradert, og vil i hovedsak følge dagens trasé over bnr. 96. De interne veiene i feltet vil være private. Det er avsatt et areal nær avkjørselen for renovasjon. Gang- og sykkeladkomst vil bli etableres nordvest i feltet, slik barn får trygg barnehage- og skolevei Utforming av veger Bredde og stigningsforhold Tilkomstvei V er 7 m bred i henhold til veg A i Håndbok 07. Denne veien er flyttet lenger vest for opprinnelig avkjørsel til fylkesvei 548 grunnet stigningsforhold og siktsone. Vei V2 er 5 m bred og i henhold til A i Håndbok 07. Denne veien er tilnærmet flat. Tilkomstveien ligger på eiendom 23/96. Drift og vedlikehold av denne veien er felles ansvar for alle som har innkjørsel her. 6.0 Universell utforming Universell utforming er tatt hensyn til ved at lekeplassen kan utformes universelt. Det vil være mulig med universell tilkomst til de aller fleste tomtene, med boenheter med inngang på bakkeplan som tilfredsstiller krav til tilgjengelig boenhet/universell utforming/husbankens krav. Biloppstillingsplassene er på bakkenivå 6. Uteoppholdsareal Uteoppholdsareal og lekeplasser ligger meget lunt og solrikt til i senter av anlegget. Høydeforskjellog avstand fra riksveien gjør lekeoppholdsarealet trygt å ferdes i for barn. Samtlige boenheter har flate og fine uteoppholdsarealer. Se for øvrig sol/skygge-studiene, vedlagt denne saken. 6.2 Barns interesser Det er kort vei til kollektivtilbud med bussholdeplasser i gåavstand fra planområdet. Gang- og sykkelvei skal etableres i nordvestlig del av planområdet, slik barn kan ferdes trafikksikkert til Brandsøy skule og barnehage. / 9

12 I Detaljreguleringsplanen «Brandsøy, gbnr. 8/4, Skule / bustader mm. Planid , datert » er det krav om minst 200m² felles lekeplassareal i hvert delområde. Dette kravet er oppfylt. Rekkefølgebestemmelsene pålegger utbygger å ferdigstille lekeplassen før 2/3 av feltet er utbygd. Illustrasjonene under viser sol/skygge i området og på lekeplassene ved høstjevndøgn og sommersolverv. Bebyggelsen i illustrasjonen er tilnærmet maksimal ut fra hva som er tillatt i dette planforslaget. Det er ikke laget illustrasjoner før utbygging da utbyggingen ikke påvirker solforhold for naboer. Illustrasjon: Sol/ skygge høstjevndøgn Illustrasjon: Sol/skygge vårjevndøgn 6.7 Plan for avfallshenting Det er satt av areal til felles renovasjonsanlegg med størrelse i henhold til kommunens retningslinjer. Det er også satt av plass til fremtidig henteordning for glass- og metallemballasje. Arealet er plassert nær innkjørselen. 6.9 Rekkefølgebestemmelser Følgende er tatt inn i rekkefølgebestemmelsene: Omlegging av tilkomstvei Opparbeiding av lekeplassen 2 / 9

13 7 Konsekvensutredning Planen utløser ikke krav om konsekvensutredning. Den medfører ikke vesentlige virkninger for miljø og samfunn som ikke er vurdert i planprosesser høyere oppe i planhierarkiet, og er derfor ikke underlagt kapittel 2 i forskrift om konsekvensutredninger. Viser for øvrig til referat fra oppstartsmøte. 8 Virkninger/konsekvenser av planforslaget 8. Overordnede planer Planforslaget er i samsvar med overordnede planer. Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til boliger. 8.5 Kulturminner og kulturmiljø, evt. verneverdi Det står en låve på eiendommen i dag, dette er har ikke verneverdig og vil bli revet. Det er ikke registrert kulturminner på arealet. 8.6 Miljøfaglige forhold Under er det satt opp en matrise med en del sentrale miljøfaglige tema. Kilden til informasjonen er Miljødirektoratets nettløsning (www.miljostatus.no/kart). På denne nettsiden er det samlet informasjon fra mange ulike kilder, blant annet Miljødirektoratet og Naturbase. Sentrale tema Biologisk mangfold og vassdrag Arter Friluftsliv/rekreasjon Kommentar/tiltak Planforslaget har liten eller ingen konsekvens for biologisk mangfold. Det er ikke registrert prioriterte arter, heller ikke truede arter fra Rødlista. Området er ikke i bruk til rekreasjon i dag og planen vil ikke forringe muligheter for dette. 8.9 Trafikkforhold Planen medfører forbedring av trafikkforholdene lokalt. Trafikken langs riksveien vil øke marginalt. Dagens avkjørsel skal flyttes, dette vil gi planområdet ny avkjørsel med bedre siktforhold. 8.0 Barns interesser Det skal etableres gode og universelt utformete uteområder, samt lekeplass området. Gang og sykkelvei skal også etableres nordvest i feltet. 8. Sosial infrastruktur Kommunen opplyser at Skole- og barnehageplanen skal rulleres, utbygging av planområdet vil inngå i rulleringen. 8.4 ROS I samsvar med PBL 4-3 gjøres det en ROS-analyse. Verktøy for gjennomføringen, er «Sjekkliste for vurdering av risiko og sårbarheit i samfunnsplanlegginga (ver )», utarbeidet av beredskapsseksjonen hos Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Sjekklisten viser hvilke tema som må vurderes nøyere ved bruk av risikomatrise for nåsituasjon og for situasjon etter utbygging. Til grunn for ROS-analysen er informasjon fra befaring på sted, samt informasjon fra: 3 / 9

14 - Flora kommune, gjeldende kommunedelplan - Gjeldende reguleringsplan for Brandsøy med planid Referat fra oppstartsmøtet - Nettsidene til Miljøstatus i Norge: - Fylkesatlas Sogn og Fjordane (http://www.fylkesatlas.no) - Miljødirektoratets kartløsning (http://www.miljostatus.no/kart/) - Teknisk forskrift - Samfunnssikkerhet i arealplanlegging Kartlegging av risiko og sårbarhet (DSB) - Merknader og innspill fra medvirkningen ROS-analysen er utført av Plankonsulent. 4 / 9

15 Sjekkliste for vurdering av risiko og sårbarheit i samfunnsplanlegginga Utarbeidd av beredskapsseksjonen, Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Oppdatert Emne Er det knytt uakseptabel risiko til følgjande forhold? Nei Ja Naturgitte forhold Omgivnad Verksemdsrisiko Brann/ulykkesberedskap Infrastruktur Kraftforsyning Vassforsyning Sårbare objekt Er området påverka/ forureina av tidlegare bruk? Ulovleg verksemd a Er området utsett for snø-, iord- steinskred eller større fiellskred? X b Er det fare for flodbølgjer som følgje av fjellskred i vatn/sjø? X c Er det fare for utgliding av området (ustabile grunnforhold)? X d Er området utsett for flaum eller flaumskred, også når ein tek X omsyn til auka nedbør som følgje av moglege klimaendringar? e Vil skogbrann/lyngbrann i området vere ein fare for bustader/hus? X f Er området sårbart for ekstremvêr/stormflo medrekna ei ev. X havnivåstigning som følgje av endring i klima? g Er faren for radon vurdert i området? X h Er det tatt omsyn til ein potensiell fare for radon (radonsperre)? X i Anna (spesifiser)? X a Er det regulerte vassmagasin med spesiell fare for usikker is i X nærleiken? b Er det terrengformasjonar som utgjer spesiell fare (stup etc.)? X c Vil tiltaket (utbygging/drenering) kunne føre til oversymjing i X lågareliggande område? d Barns sikkerhet ved bekken? X a Omfattar tiltaket spesielt farlege anlegg? X b Vil utilsikta/ukontrollerte hendingar som kan inntreffe på nærliggande transportårer inkl. sjø- og luftfart utgjere ein risiko for området? a Har området tilstrekkelig sløkkjevassforsyning (mengde og trykk)? X b Har området gode tilkomstruter for utrykkingskjøretøy? X a Er det kjende ulykkespunkt på transportnettet i området? X b Vil utilsikta/ukontrollerte hendingar som kan inntreffe på nærliggande X transportårer inkl. sjø- og luftfart utgjere ein risiko for området: c Er det transport av farleg gods til/giennom området? X a Er området påverka av magnetfelt frå høgspentmaster? X b Er det spesiell klatrefare i høgspentmaster? X c Vil tiltaket endre (styrke/svekke) forsyningstryggleiken i området? X a Er det tilstrekkeleg vassforsyning i området? X b Ligg tiltaket i eller nær nedslagsfeltet for drikkevatn, og kan dette X utgjere ein risiko for vassforsvninga? Medfører bortfall av følgjande tenester spesielle ulemper for området: X - elektrisitet? a - teletenester? - vassforsyning? - renovasjon/spillvatn? b Er det spesielle brannobjekt i området? X c Er det omsorgs- og oppvekstinstitusjonar i området? X a Gruver: opne sjakter,steintippar etc.? X b Militære anlegg: fjellanlegg, piggtrådsperringar etc.? X c Industriverksemd som t.d. avfallsdeponering? X d Anna (spesifiser)? X a Er tiltaket i seg sjølv eit sabotasje-/terrormål? X b Finst det potensielle sabotasje-/terrormål i nærleiken? X X 5 / 9

16 Risikoen blir vurdert etter risikomatrisen under (fra T-490). Rødt indikerer uakseptabel risiko. Tiltak må iverksettes for å redusere denne til gul eller grønn Gult indikerer risiko som bør vurderes med hensyn til tiltak som reduserer risikoen Grønt indikerer akseptabel risiko Konsekvens Sannsynlighet 5. Svært sannsynlig /kontinuerlig 4. Meget sannsynlig/ periodevis, lengre varighet 3. Sannsynlig /flere enkelttilfeller 2. Mindre sannsynlig/ kjenner tilfeller. Lite sannsynlig/ ingen tilfeller. Ubetydelig 2. Mindre alvorlig/ en viss fare 3. Betydelig/ kritisk 4. Alvorlig/ farlig 5. Svært alvorlig/ katastrofalt Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig, i utgangspunktet ikke akseptabelt Hendelser i gule felt: Tiltak må vurderes. Hendelser i grønne felt: Ikke signifikant risiko, men risikoreduserende tiltak kan vurderes Tiltak som reduserer sannsynlighet vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt eller er mulig, vurderes tiltak som begrenser konsekvensene Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i: Svært sannsynlig/ kontinuerlig (5): Skjer ukentlig/ forhold som er kontinuerlig tilstede i området Meget sannsynlig/ periodevis, lengre varighet (4): Skjer månedlig/ forhold som opptrer i lengre perioder, flere måneder Sannsynlig/ flere enkelttilfeller (3): Skjer årlig/ kjenner til tilfeller med kortere varighet Mindre sannsynlig/ kjenner tilfeller (2): Kjenner tilfelle i løpet av en 0-års periode Lite sannsynlig/ ingen tilfeller (): Kjenner ingen tilfeller, men kan ha hørt om tilsvarende i andre områder Vurdering av konsekvenser av uønskede hendelser er delt i: Ubetydelig/ ufarlig (): Ingen person eller miljøskader/ enkelte tilfeller av misnøye. Mindre alvorlig/en viss fare (2): Få/små person- eller miljøskader/ belastende forhold for enkeltpersoner. Betydelig/ kritisk (3): Kan føre til alvorlige personskader/ belastende forhold for en gruppe personer. Alvorlig/ farlig (4) (behandlingskrevende) person- eller miljøskader og kritiske situasjoner Svært alvorlig/ katastrofalt (5): Personskade som medfører død eller varig mén; mange skadd; langvarige miljøskader. 6 / 9

17 Risikomatrise for nåsituasjonen Hendelse/situasjon Aktuelt Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/tiltak Ustabile grunnforhold Nei Lite sannsynlig/ingen tilfeller Ubetydelig Området er flatt og det er ikke rasfare. Flom/flomskred Ja Lite sannsynlig/ingen tilfeller Radon Ja Lite sannsynlig/ingen tilfeller Støy Ja Mindre sannsynlig/ kjenner tilfeller 2 Magnetfelt fra høyspent Ja Lite sannsynlig/ingen tilfeller Betydelig/ kritisk 3 Betydelig/ kritisk 3 Mindre alvorlig/en viss fare 2 Ubetydelig 3 Det er ikke fare for flom 3 Ikke radon i området 4 Hovedkilden til støy er støy fra vegtrafikk. Ikke risiko knyttet til dette Risikomatrise for situasjon etter utbygging Hendelse/situasjon Aktuelt Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/tiltak Ustabile grunnforhold Nei Ubetydelig Lite sannsynlig/ingen tilfeller Flom/flomskred Ja Lite sannsynlig/ingen tilfeller Radon Ja Lite sannsynlig/ingen tilfeller Støy Ja Mindre sannsynlig/ kjenner tilfeller 2 Magnetfelt fra høyspent Ja Lite sannsynlig/ingen tilfeller Konklusjonen av ROS-analysen er at området er bebyggbart. 8.5 Jordressurser/landbruk Arealet er avsatt til boliger i kommuneplanen 8.6 Teknisk infrastruktur Vann og avløp Trafo Annet Betydelig/ kritisk 3 Betydelig/ kritisk 3 Mindre alvorlig/en viss fare 2 Ubetydelig Området er flatt og det er ikke rasfare. Risikoen endres ikke ved utbygging i tråd med reguleringsplanen. 3 Fare for flom vil ikke øke ved utbygging av området 3 Ikke radon i området 4 Hovedkilden til støy er støy fra vegtrafikk. Boligene ligger ikke i støysone Ikke risiko knyttet til dette 7 / 9

18 8.7 Økonomiske konsekvenser for kommunen De økonomiske konsekvensene for kommunen begrenser seg til det som er normalt ved en utbygging av denne størrelsen. 9 Innkomne innspill 9. Merknader Oppsummering av innkomne merknader til varsel om oppstart, med forslagsstillers kommentarer til merknadene. Merknadene er vedlagt. Nr. Hvem Datert Mottatt Merknad Kommentar Statens vegvesen Avkjøringen fra fv. 548 til planområdet må utformes i samsvar med gjeldende reguleringsnormer i «Handbok 07 om Veg og gateutforming». Situasjonsplanen viser hvor det er planlagt ny avkjørsel på området. 2 Norges vassdragog energidirektorat (NVE) 3 Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Byggegrensen til fylkesvegen kan settes til minimum 20m målt fra senterlinjen til fylkesvegen NVE har ingen innspill til planarbeidet. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for bygging av boliger Natur og miljø «Planomtalen skal gjere greie for verknader planen kan ha for ulike interesser og omsyn» Landbruk Ingen merknader. Arealbruken samsvarer med arealdelen i kommuneplanen Samfunnstryggleik og beredskap ROS- analysen må gjennomføres i henhold til retningslinjer i brevet fra Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. Byggegrensen på plankartet er 20 m fra senter veg. Dette er omtalt i planen ROS- analyse er gjennomført 4 Sogn og Fjordane Fylkeskommune Sogn og Fjordane Fylkeskommune har ikke kunnskap om automatisk freda kulturminne i tiltaksområdet. Ingen merknader til planen når det gjeld omsynet til automatiske freda 8 / 9

19 kulturminne. «Tiltakshaver har plikt til å vise varsemd og til å straks melde frå til Sogn og Fjordane Fylkeskommune ved Kulturavdelinga dersom ein under arbeidet skulle støyte på automatisk freda kulturminne, jfr. 8,2. ledd i Lov om kulturminne» 9 / 9

PLANBESKRIVELSE. Detaljregulering for GNR 45 BNR 271 MFL. DEL AV SLETTEBØ BAKKEBØ OMRÅDET. PLANID - Eigersund kommune.

PLANBESKRIVELSE. Detaljregulering for GNR 45 BNR 271 MFL. DEL AV SLETTEBØ BAKKEBØ OMRÅDET. PLANID - Eigersund kommune. PLANBESKRIVELSE Detaljregulering for GNR 45 BNR 271 MFL. DEL AV SLETTEBØ BAKKEBØ OMRÅDET PLANID - Eigersund kommune Side 1 av 31 19.01.2015 Planforslag RKT Rev. Dato: Beskrivelse Utarb. Kontroll Side 2

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Kikutgrenda, Geilo felt 2

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Kikutgrenda, Geilo felt 2 FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 04.07.14 Reguleringsplan for Kikutgrenda, Geilo felt 2 Hol KOMMUNE Gnr. 66, bnr. 635, 649, m.fl. Kikutgrenda felt 2, Detaljguleringsplan, planid.: 062004187 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE

RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE 14. APRIL 2015 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Detaljregulering Fjellprydveien 1 Dokument: Planbeskrivelse Oppdragsnummer:

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Boligfelt Vrålsås, gnr.7 bnr.17, Evje og Hornes kommune. Arkivsak 11/398. Planid 201113.

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Boligfelt Vrålsås, gnr.7 bnr.17, Evje og Hornes kommune. Arkivsak 11/398. Planid 201113. Planbeskrivelse Planens navn Detaljreguleringsplan for Boligfelt Vrålsås, gnr.7 bnr.17, Evje og Hornes kommune Arkivsak 11/398 Planid 201113 Vedtatt Forslag ved: X Offentlig ettersyn, dato: Sluttbehandling,

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Årstad, gnr 15 bnr 88 m.fl., Granveien PlanID 63250000. FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 28.03.2014

BERGEN KOMMUNE Årstad, gnr 15 bnr 88 m.fl., Granveien PlanID 63250000. FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 28.03.2014 BERGEN KOMMUNE Årstad, gnr 15 bnr 88 m.fl., Granveien PlanID 63250000 FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 28.03.2014 2 INNHOLDSLISTE 1. SAMMENDRAG... 4 2. NØKKELOPPLYSNINGER... 5 3. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET...

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.05.2012 31529/2012 2010/3605 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/82 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 Bystyret 13.12.2012 Sluttbehandling

Detaljer

DETALJREGULERING FOR HØYGÅRD, GNR 20 BNR 3 FARSUND KOMMUNE

DETALJREGULERING FOR HØYGÅRD, GNR 20 BNR 3 FARSUND KOMMUNE DETALJREGULERING FOR HØYGÅRD, GNR 20 BNR 3 FARSUND KOMMUNE PLANKART 22.05.15 PLAN ID xx 1 PLANBESKRIVELSE 1.1 Forslagsstiller og planlegger På vegne av Pål Vere har Kristiansen & Selmer-Olsen as tatt på

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune 1. GRUNNLAG OG FORUTSETNINGER... 4 1.1 Bakgrunn og formål... 4 1.2 Planprosess og medvirkning... 4 1.3 Planstatus og rammebetingelser... 6 1.4 Beskrivelse

Detaljer

1. Innledning bakgrunn... 3 1.1 Generelt...3 1.2 Lokalisering av området...3

1. Innledning bakgrunn... 3 1.1 Generelt...3 1.2 Lokalisering av området...3 Innhold 1. Innledning bakgrunn... 3 1.1 Generelt...3 1.2 Lokalisering av området...3 2. Planprosess, innspill til planarbeidet... 4 2.1 Innspill fra offentlige innstanser...4 2.2 Innspill fra private...6

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for boligområde Vestadbakken gbnr 58/20 m.fl., Trysil kommune

Detaljert reguleringsplan for boligområde Vestadbakken gbnr 58/20 m.fl., Trysil kommune Detaljert reguleringsplan for boligområde Vestadbakken gbnr 58/20 m.fl., Trysil kommune Bakgrunn Planforslaget fremmes av Trysilhus Nordøst AS. Planbeskrivelse Hensikten med planen Hensikten er å lage

Detaljer

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl. Planbeskrivelse

Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl. Planbeskrivelse Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl Gunnilåra Eiendom AS Selbu kommune Planident 2014-000-5 Planbeskrivelse Planforslag revidert dato 08.06.15 GeoTydal AS Telefon 474 16 945 Postboks

Detaljer

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015.

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Planbeskrivelse Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Forslagsstiller: Konsulent: Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Innhold 1. Bakgrunn 5 Hensikt med

Detaljer

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE 1 Oppdragsgiver Frednes Bolig AS Rapporttype Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE Feil! Fant ikke referansekilden. 2 3 (32) FREDNES BOLIG

Detaljer

Reguleringsplan for Flesland næringsområde

Reguleringsplan for Flesland næringsområde FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 8. sept. 2013 Reguleringsplan for Flesland næringsområde Figur 1: A-labs illustrasjon av forslag til masterplan for området i parallelt oppdrag levert mai 2013.

Detaljer

D ETAL JREGULERI N G FOR HESTEMYR A

D ETAL JREGULERI N G FOR HESTEMYR A Oppdragsgiver Svein Peder Abrahamsen Rapporttype Planbeskrivelse 2013-01-23 D ETAL JREGULERI N G FOR HESTEMYR A ( PLAN-I D: 01110106) PLAN BESKRI VELSE PLANBESKRIVELSE 2 (28) Oppdragsnr.: 2120072 Oppdragsnavn:

Detaljer

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTANLEGG OG NAUST PÅ ØVRE KVALNES GNR/BNR 202/4 OG 202/14 PLAN ID 937 Utarbeidet Unikus AS, Terminalveien 10. Bodø Dato 22. 03. 2013. Innhold 1 Sammendrag

Detaljer

Planbeskrivelse. Planens navn Detaljplan for Tømmerveien boligfelt og nærbutikk Arkivsak 10/3760 Planid 20100006 Vedtatt Forslag ved

Planbeskrivelse. Planens navn Detaljplan for Tømmerveien boligfelt og nærbutikk Arkivsak 10/3760 Planid 20100006 Vedtatt Forslag ved Planbeskrivelse Planens navn Detaljplan for Tømmerveien boligfelt og nærbutikk Arkivsak 10/3760 Planid 20100006 Vedtatt Forslag ved Arbeidsutkast Offentlig ettersyn Sluttbehandling, datert 08.10.12 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Planbeskrivelse. Side 1 av 13

Planbeskrivelse. Side 1 av 13 Planbeskrivelse Planens navn: Torskefjordveien 4 boligbebyggelse. Planens ID: 2010/2480 Dato for siste revisjon: 26.09.2011 Dato for vedtak i kommunestyret: Side 1 av 13 Innholdsfortegnelse 1. BAKGRUNN

Detaljer

Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908

Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908 1 Plan Vest Bergen As Domkirkegaten 3 5017 Bergen Tlf. 55 31 95 00 Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908 Plannr.: 19080000 Saksnr.: 200607196 FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Sist oppdatert:22.10.10

Detaljer

RÅDGIVENDE INGENIØRER. Planbeskrivelse. Reguleringsplan for Løvold, Solåsen. Ortofoto over planområdet. Dato: 12.04.12, sist rev. 25.03.

RÅDGIVENDE INGENIØRER. Planbeskrivelse. Reguleringsplan for Løvold, Solåsen. Ortofoto over planområdet. Dato: 12.04.12, sist rev. 25.03. RÅDGIVENDE INGENIØRER Planbeskrivelse Reguleringsplan for Løvold, Solåsen Ortofoto over planområdet Dato: 12.04.12, sist rev. 25.03.14 Planbeskrivelse Reguleringsplan for Løvold, Solåsen Side 2 av 16 Innholdsfortegnelse

Detaljer

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Plannr.:61320000 Saksnr.:200918295 Sist oppdatert: 26.02.13 Side 1 INNHOLD 1 Sammendrag...

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG. REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side - 1 - av 58

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG. REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side - 1 - av 58 PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG Planen er utarbeidet av på vegne av REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side - 1 - av 58 Oppdragsgiver: Nordbohus Gjøvik AS Rapportnavn: Planbeskrivelse

Detaljer

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE GNR/BNR: 64/18 LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING REV: ETTER OFFENTLIG ETTERSYN 18.11.2014 LANDSKAPSARKITEKTENE BERG & DYRING AS Postboks 1032, 1510 Moss.

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: «REF» 2013/3676-9563/2015 Vibeke Wold Sunde 39/1 05.03.2015

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: «REF» 2013/3676-9563/2015 Vibeke Wold Sunde 39/1 05.03.2015 AREALENHETEN «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: «REF» 2013/3676-9563/2015 Vibeke Wold Sunde 39/1 05.03.2015 Offentlig ettersyn og

Detaljer

VAGLE NÆRINGSPARK AS DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 VAGLE PLAN NR 2010327-01 PLANBESKRIVELSE

VAGLE NÆRINGSPARK AS DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 VAGLE PLAN NR 2010327-01 PLANBESKRIVELSE VAGLE NÆRINGSPARK AS DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 VAGLE PLAN NR 2010327-01 PLANBESKRIVELSE 27. MARS 2015 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Industri/lager IL1 og IL2

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002 1 1 SAMMENDRAG 4 2 BAKGRUNN 4 2.1 HENSIKT MED PLANFORSLAGET 4 3 PLANPROSESS 4 3.1 REFERAT OPPSTARTSMØTE 4 3.1.1 Avgrensing

Detaljer

DETALJREGULERING LAPPLAND. planid 20120300 ÅMOT KOMMUNE PLANBESKRIVELSE. arkitektbua as dato: 29.04.2014 side 1

DETALJREGULERING LAPPLAND. planid 20120300 ÅMOT KOMMUNE PLANBESKRIVELSE. arkitektbua as dato: 29.04.2014 side 1 DETALJREGULERING LAPPLAND planid 20120300 ÅMOT KOMMUNE PLANBESKRIVELSE arkitektbua as dato: 29.04.2014 side 1 1.0 Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Åmot kommune ønsker at en revidert reguleringsplan skal

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI LANGS INDUSTRIVEIEN PLANBESKRIVELSE

DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI LANGS INDUSTRIVEIEN PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI LANGS INDUSTRIVEIEN PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI LANGS INDUSTRIVEIEN INNHO LD SANDEFJORD KOMMMUNE 1 INNHOLD 1 Formålet med reguleringen

Detaljer