DETALJREGULERINGSPLAN FOR TORSNES PlanID:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DETALJREGULERINGSPLAN FOR TORSNES PlanID: 1418-2014003"

Transkript

1 Jan Sølve Haugen DETALJREGULERINGSPLAN FOR TORSNES PlanID: Planomtale og føresegner VEDTAKSDATO:

2 Innhald: 1. Samandrag...side 4 2. Bakgrunn.. side 4 3. Planprosess side 4 4. Planområdet dagens situasjon. side Eksisterande bustad og historikk...side Veg- og trafikktilhøve, inkl. kollektivtransport og parkering...side Born, unge og tilgjengelig bueining side Natur og landskap side 9 5. Skildring av planframlegget.. side Verknader av planframlegget...side Innkomne merknader til melding om oppstått side Avsluttande kommentarar. side Føresegner.. side 15 2

3 Vedlegg: Vedlegg 1: ROS-analyse Vedlegg 2: Sikkerhetsrissiko Vedlegg 3: K01Illustrasjonsplan Vedlegg 4: K02 Reguleringsplan 3

4 DETALJREGULERINGSPLAN FOR BUSTADOMRÅDE TORSNES I BALESTRAND KOMMUNE, GNR/BNR 26/5 PlanID: 1. Samandrag Gardsbruket Torsnes vert i dag nytta som fritidseigedom, og ein ønskjer i tråd med kommuneplanen å regulere deler av eigedommen til bustadområde for 3 nye tomter i tillegg til eksisterande bustad, sjølve tunet på garden med uthus og våningshus. Kryss og tilkomst til området er i dag ikkje i tråd med vegnormalen. I samråd med Statens vegevesen har ein kome framt til at ein ny og betre tilkomst til området i grensa til naboeigedommen i vest. 2. Bakgrunn Planen er i samsvar med gjeldande kommuneplan og fører etter kommunen si vurdering ikkje til krav om konsekvensutgreiing etter kap. 4 i plan- og bygningslova. 3. Planprosess Varsel om oppstart av detaljregulering for Torsnes vart gjort Frist for merknader vart sendt til grunneigarar, naboar og offentlege myndigheiter og frist for merknader vart satt til Planarbeidet er i tillegg til dette skrivet varsla med kunngjering i Sogn avis og på Balestrand kommune si nettside. Det har kome inn 4 merknader til planarbeidet. Jf. kapittel 7. 4

5 4. Planområdet dagens situasjon 4.1 Eksisterande busetnad og historikk Planområdet er lokalisert til eit jordbruksområde ved innløpet til Vetlefjorden i Balestrand kommune. Nærområdet består av nokre bustader langs fjorden og ein barneskule. Småbruket som skal regulerast til bustadføremål er eit tradisjonelt tun med våningshus i vestlandsstil, fjøs og nokre naust ved fjorden. Området grensar til eit anna gardsbruk i aust. Fig. 1 Planområdet er lokalisert på Thorsnes mellom Sværafjorden og Vetlefjorden. 5

6 Fig.2 Planområde sett frå fjorden. I grasbakken midt på bilete er det planlagt eit nytt bustadområdet for 3 tomter. 6

7 Fig 3: Området som skal regulerast til bustadføremål ligg i forlenginga av eks. einebustader langs fjorden. Enga som skal nyttast til dette føremålet, blei bakkeplanert i Fig.4 viser tunet som vil avslutte bustadområdet i aust sog utgjere ein av tomtene. Tunet vil stå slik som i dag og området vil bevare sin karakter. 7

8 4.2 Veg- og trafikktilhøve Dagens adkomst til tunet frå fylkesvegen er bratt og uoversiktlig. Det er derfor naudsynt med ein ny adkomstveg til området som følgjer dagens standar. Fig. 5 og 6. Dagens adkomstveg til området er svært bratt og uoversiktlig. 8

9 4.3 Born, unge og tilgjengeleg bueining Nærleiken til friluftsområder og skule gjer at planområdet er godt egna til oppvekstområde for barn og unge. Det er per i dag ingen gangveg langs fylkesvegen. Vegen som er nasjonal turistveg over Gaularfjellet har ingen stor trafikk og er stengt om vinteren. I følgje TEK10 skal hovudetasjen ha tilgjengelig bueining og alle funksjoner på eit plan. Planområdet er svært bratt og tilrettelegging for tilgjengeleg bueining er vanskeleg og vil føre til store terrenginngrep. Ein kan søke om dispensasjon frå denne føresegna ved byggemelding, jf. TEK Natur og landskap Det planlagde området består av fulldyrka mark som blei planert i 1979 og det er lite opphavleg natur i området. I samband med planeringsarbeidet er det også gjort utfyllingar i strandsona. Fig. 7: Strandsona består av utfyllingar frå bakkeplaneringa. Ved bygging av nye bustader ønskjer ein å rydde opp i strandsona, bygge opp att eit gamalt naust som stod her tidlegare og sette opp ei lita brygge. 9

10 5. Skildring av planframlegget Gardsbruket Torsens vert i dag nytta til fritidseigedom, og ein ønskjer i tråd med kommuneplanen å regulere deler av eigedommen til bustadområde med tre nye tomter i tillegg til eksisterande tun. Vest for desse er det to eksisterande einebustader. Eksisterande tun med låve og naust aust for dei nye tomtene vil behalde sin opphavlege karakter på andre sida av bekken som deler planområdet i to. Dagens tilkomst til området er ikkje i tråd med vegnormalen. I samråd med Statens vegevesen har ein kome framt til at ein ny og betre tilkomst til området i grensa til naboeigedommen i vest. Det er 19 m høgdeskilnad frå fjorden og opp til fylkesvegen. Dette medfører ein del fyllingar og skjeringar for å kome fram med vegen. Det er og krav til snuplass for lastebil. Denne må lokaliserast aust for eksisterande tun. Snuplassen vil følgje eksisterande vegar. Elles er vegane til dei 3 nye bustadene tilrettelagt for traktor. Pga. av terrenget vil det vere vanskeleg å oppnå «tilgjengelig bu-eining» til kvar av bustadene. Ein må truleg inn med trappeløp ned til nokre av bustadene. Langs fjorden er det i dag ein del fyllingar. Ein ønskjer å rydde opp i strandsona og bl.a. bygge opp att eit gamalt naust som stod her tidlegare. Ein vil også bygge ei lita brygge for småbåtar. 10

11 6 Verknader av planframlegget I ROS-analysa for planen, (jf. vedlegg1 ROS-skjema og vedlegg 2 Sikkerhetsrisiko), ser ein om planområdet er egna til bustadområde. Vidare konkluderer ein med at bustdområdet vil ha små verknader på det ytre miljø. Støy Høgdeskilnaden på om lag 19m mellom veg og sjølve bustadområdet gjer at støy frå fylkesvegen ikkje ha verknad på det planlagde bustadområdet langs fjorden. Estetikk 3 nye bustadhus vil liggje i forlenginga av eksisterande bustadhus langs fjorden. Det eksisterande tunet vil behalde sin opphavlege karakter. Etter krav frå vegvesenet vil ny avkjørsle til området gi meir trafikksikker tilkomst men vil også vere eit større terrenginngrep. Vegfyllingane vil bli ein kombinasjon av tørrsteinsmurar og skråningar. Flauskred NGI har gjennomført ein eksakt faresonekartlegging for ras i Omsyn sone for > 100 og >1000 års sannsyn for flaumskred er vist på plankartet (www.skrednett.no). Det skal ikkje byggast bustadar innanfor faresona til flaumskred, men kommunen aksepterer uteområde innanfor faresona > Klimaendringar og storflo Bustader skal ikkje byggas under kote3 for å ta omsyn til ev. havnivåstigning og stormflo. 11

12 Vurdering etter naturmangfaldslova: 8 I (kravet om kunnskapsgrunnlaget) Terrenget består i hovudsak av bakkeplanert eng og området er ikkje registret i Naturbasen til Direktoratet for Naturforvaltning. 9 i Naturmangfaldslova (Føre-var-prinsippet) Terrenget som skal nyttast til bustadbygging består av fulldyrka mark. Dette området blei planert i Strandsona nedanfor består av utfyllingar frå bakkeplaneringa. Det er lite opphaveleg natur i dette området 10 i Naturmangfaldsova (Samla belastning) Bustadområdet blir ei fortsetting av reka med bustader på naboeigedommane i vest. Det er krav til ei ny avkjørsle til området som følgjer ha Statens vegvesen sin handbok for veg og gateutforming. Pga. dei store høgdeskilnadene blir det naudsynt med ein del terrengfyllingar kombinert med vegmur for å få fram vegen 11 i Naturmangfaldslova (kostnader ved ev. miljøforverring) Sidan dette er ein vanleg naturtype i kommunen vil miljøforverringa bli liten. Ingen sjeldne førekomstar eller raudlisteartar vil bli råka. 12 i Naturmangfaldslova (miljøforsvarlege teknikkar og driftsformer) Ein vil kombinere fyllingar med terrengmurar for å dempe omfanget av terrenginngrepet ved framføring av veg. Bustadhusa vil byggast inn i terrenget. 12

13 7 Innkomne merknader til melding om planoppstart Det er kome inn 4 merknader til planarbeidet. Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Miljøvernfaglege merknader: Planomtalen skal gjere greie for verknadene planen får for ulike interesser og omsyn (jf. pbl 4-2): Konsekvensar for strandsone, naturmiljø og landskap. Mål og prinsipp i naturmangfaldslova skal i nødvendig grad bli vurderte i planomtalen. Veg- og vegtrafikkstøy kan og vere eit aktuelt vurderingstema Landbruksfaglege merknader: Det bør takas omsyn til landbruksdrift og kulturlandskapsverdiar som grenser opp mot planområdet Merknader knytt til samfunnstryggleik og beredskap: Det er krav om risiko- og sårbarheits analyse (ROS analyse). For at kravet om ROS-analyse skal vere oppfylt, må det gjerast eit systematisk arbeid som gir oversikt over risiko og sårbarheit. Eventuelle funn og tilrådingar frå analysen vert følgde opp og innarbeidde i planen. Sogn og Fjordane fylkeskommune Sogn og Fjordane fylkeskommune har gjennomført ei kulturminneregistreringa i haust. Dei fann restar etter eitt dyrkingslag. Dyrkingslaget blei dokumentert på staden og 14-C dateringsprøver er blitt sendt inn til analyse. Dersom det viser seg at dyrkingslaget er førhistorisk, har fylkeskommunen allereie dokumentert og grave det ut gjennom forenkla dispensasjonshandsaming. Det vil seie at når planen kjem på offentleg høyring fattar fylkeskommunen eit vedtak om at kulturminnet er frigjeve. 13

14 Tiltakshavar har plikt til å vise varsemd og til straks melde frå til Sogn og Fjordane fylkeskommune dersom ein under arbeid skulle støyte på automatisk freda kulturminne. Statens vegvesen Reguleringsgrensa er lagt midt i fylkesveg 13. Statens vegves vil at reguleringsgrensa skal følgje eigedomsgrensa. Unntaket er der avkjørsla inkluderer siktsoner. Avkjørsla skal utformast ei samsvar med Statens vegvesen si handbok 017 for Veg og gateutforming i og handbok 263 Geometrisk utforming av veg- og gatekryss. NVE I dei landsdekkande aktsemdskarta for snøskred i skrednett syner planområdet som potensielt utlaupsområde for snøskred. I NGI sine gamle snø- og steinskredkart ligg det utanfor fareområde for snøskred. NVE vurderer dei gamle snøskredkarta frå NGI som meir nøyaktige og gi eit betre grunnlag for avgrensing av aktsemdområde for snøskred. Med mindre lokalkunnskap tilseier noko anna ser vi ikkje grunn for å krevje nærare utgreiing av skredfaren. Det renn ein bekk ned mot planområdet, avrenning frå bekken må sikrast slik at det ikkje oppstår skade ved overfløyming. NVE tilråd at ein held ein minsteavstand på 20 meter frå mindre bekkar. 8 Avsluttande kommentar Alle innkomne merknader er tatt omsyn til i planarbeidet. i NGI si siste kartlegging (2014), erstattar NGI sine tidlegare aktsemdskart for skred. Omsynsone for flaumskred <100 og 1000 års sannsyn er vist på plankartet. 14

15 7 Føresegner 1 Planavgrensing Føresegnene gjeld for det området som er merka av med reguleringsgrense på reguleringskart dagsett Planområdet for reguleringsendring er delt inn i følgjande føremål: 1 Bebyggelse og anlegg -Frittliggende småhusbebyggelse BF1 -Frittliggende småhusbebyggelse BF2 -Uthus, naust og badehus UN 2 Samferdsel og teknisk infrastruktur -Kjøreveg -Annen veggrunn grøntareal 3 Grøntstruktur -Friområde 4 Landbruk 5 Bruk og vern av sjø og vassdrag -Småbåthavn -Friområde i sjø og vassdrag 6 Omsynssone -RP Frisktsone -Faresone flaumskred 100 års sannsyn -Faresone flaumskred 1000 års sannsyn 15

16 3 Rekkefølgjekrav 3.1 Rekkefølgjekrav for infrastruktur Før igangsettingsløyve vert gjeve for bygg skal naudsynt løysing for avlaup og tilstrekkeleg vasstrykk i leidningsnettet og tilkomstveg vere etablert. 4 Felles føresegner 4.1 Unntak frå planen: Det faste utval for plansaker kan tillate mindre vesentlege unntak frå planen dersom det ligg føre særlege grunnar. 4.2 Byggegrense Byggegrense blir som vist på reguleringsplan. For garasje, carport og frittliggande bodar, 1 m frå nabogrensa. 4.3 Estetisk kvalitet Bygg, anlegg og uteområde skal tilfredsstille rimelege omsyn til estetisk godt uttrykk både i seg sjølv og i forhold til omgjevnadane. Skjemmande fargar skal ikkje tillatast. Byggverk og uterom skal ha arkitektonisk kvalitet. I dette ligg det at det skal vere kvalitet både teknisk, funksjonelt og visuelt. Med byggverk vert det i tillegg til bygg og meint tekniske anlegg som t.d. parkeringsplassar og inngangsparti. Utvendig kledning skal vere panel eller mur. Bustadene/ garasjane kan ha saltak eller anna form for skråtak med takvinkel grader. Mindre takflater kan vere flate. Møneretning skal vere parallell med lengderetninga på bygget sin hovudform. Tak skal vere i tradisjonelle fargar. 16

17 5 Frittliggande småhusbusetnad BF1 5.1 Radon Det skal installerast radonsperre i bustadbygga Maksimal utnyttingsgrad er fastsett som 25 % BYA. Mønehøgda for bustadane kan vere på 9m. Mønehøgd for garasje/utebod kan vere maks 5m. 5 Frittliggande småhusbusetnad BF2 4.4 Utnyttingsgrad Maksimal utnyttingsgrad er fastsett som 25 % BYA. Mønehøgda for bustadane kan vere på 9m. Mønehøgd for garasje/utebod kan vere maks 5m. Mønehøgda til låve kan vere på 9m. 6 Samferdsel og teknisk infrastruktur Adkomstveg til bustadområdet skal ha 4m køyrebane og ha eit fall på maks 1:8. 7 Småbåthavn SH1 Det skal bygges ei lita brygge og flytebrygge med plass for to båter. 8 Omsynssoner 8.1 Frisiktsone Innanfor frisiktsone kan det ikkje oppførast anlegg eller beplantast med tre/busker som overstiger ei høgde på 0,5 m over vegbane. Unntak er trafikkskilt og liknande med diameter mindre enn 30 cm. 8.2 Flaum og flauskred Det skal ikkje settast opp bustadhus nærare enn omsynsona for flaumskred. 17

18 Vedlegg 1: Plannamn og -id.: Utført av: Sjekkliste ROS Detaljregulering for Bustadområde Thorsnes Landskapsarkitekt mnla Gyril Fimreite Dato: Underskrift: 1. I omtalen av sannsyn skal følgjande inndelingar nyttast: a) For flaum-/flaumskredfare skal gjentaksintervalla i 7-2 i byggteknisk forskrift leggjast til grunn (største nominelle årlege sannsyn 1/20, 1/200 eller 1/1000) b) For skredfare skal gjentaksintervalla i 7-3 i byggteknisk forskrift leggjast til grunn (største nominelle årlege sannsyn 1/100, 1/1000 eller 1/5000) c) For annan type risiko skal det i omtalen nyttast omgrepa Lite sannsynleg, Mindre sannsynleg, Ganske sannsynleg, Svært sannsynleg 2. I omtalen av konsekvensar skal følgjande inndeling nyttast: Ufarleg, Ein viss fare, Farleg, Kritisk og Katastrofalt 3. Klimaendringar med auka temperatur, auka totalnedbør, hyppigare ekstremvêr m.v., kan påverke framtidige risiko knytt til hendingane nemnt i tabellen nedanfor. Denne moglege endringa i risiko skal omtalast i dei deler av tabellen der dette er naturleg 4. Det må gå fram kva ekspertise/kompetanseorgan som er brukt i analysearbeidet 5. Alle aktuelle referansar må gå fram (kart, fagrapportar, notat m.v.) 6. Tilrådde tiltak for å følgje opp funn må gå fram t.d. bruk av arealføremål (pbl. 12-5), omsynssoner (pbl og 12-6), føresegner til planen (pbl. 12-7) 18

19 Uønskt hending Aktuelt? Sannsyn Konsekvens Natur- og miljøforhold Samla risiko Kommentar/tiltak Er området utsett for, eller kan planen/tiltaket medføre risiko eller auka påkjenningar for: Snø- eller steinskred/-sprang? Nei Ikkje Flodbølgjer som følgje av skred? Ja Lite sannsynleg Kvikkleire eller anna ustabilitet? Nei Ikkje Flaum/flaumskred? Ja Mindresann synleg Overvatn? Nei Ikkje Ufarleg 2 Det har allereie vore ein flodbølgje som følgje av skred. Bustader må plasserast på kote 3 eller høgare i terrenget. Ein viss fare 4 Det skal ikkje settast opp bustadhus ikkje nærare enn omsynsona for flaumskred. Kommune aksepterer uteopphaldsareal i område med sannsyn >1000. Jf. rettleiing til tek 10. Det er derfor ikkje naudsynt med sikring av elva. Radon? Ja Sannsynleg Ufarleg 4 Radonsperre skal i følgje tek 10 inn i alle bygg. Jf. vedlegg Sikkerhetsrissiko Skog-/lyngbrann? Nei Ikkje Stormflo? Ja Sannsynleg Ein viss fare 8 Bustader skal ikkje byggas under kote3 Vind? Nei Ikkje Sårbar flora? Nei Ikkje Verneområde? Nei Ikkje Vassdragsområde? Nei Ikkje 19

20 Kulturminne/-miljø? Ja Sannsynleg Ufarleg 4 Kulturminnet er frigjeve Verksemdsrisiko Er det i området: Anlegg/verksemder som kan utgjere ein risiko? Lager med farlege stoff (væsker, gassar, eksplosiv mv)? Nei Ikkje Nei Ikkje Medfører planen/tiltaket: Anlegg/verksemder som kan utgjere ein risiko? Lagring av farlege stoff (væsker, gassar, eksplosiv mv)? Auka risiko eller andre påkjenningar for sårbare bygg, infrastruktur, aktivitetar? Forureining Er det i området: Nei Ikkje Nei Ikkje Nei Ikkje Fare for akutt forureining? Nei Ikkje Permanent forureining? Nei Ikkje 20

21 Støy og støv (industri, trafikk m.v.)? nei Ikkje Forureina grunn? Nei ikkje Høgspentlinjer? Nei Ikkje Anlegg for avfallsbehandling Nei Medfører planen/tiltaket: Fare for akutt forureining? Nei Ikke Fare for permanent forureining? Nei Ikkje Støy og støv? nei Ikkje Høgspentlinjer? Nei Ikkje Anlegg for avfallsbehandling? Nei Ikkje Beredskap Er det i området: God tilkomst for utrykkingskøyretøy? Ja Mindre sannsynleg Tilstrekkeleg sløkkevasskapasitet? Ja Mindre sannsynleg Medfører planen/tiltaket: Ufarleg 3 Jf. vedlegg Sikkerhetsrissiko Ufarleg 3 Jf. vedlegg Sikkerhetsrissiko Behov for nye/auka beredskapstiltak (brann, helse m.v.)? Nei Ikkje 21

22 Infrastruktur Er området utsett for, eller kan planen/tiltaket medføre auka risiko for: Trafikkulykker? Ja Sannsynleg Ein liten fare 4 Ny tilkomstveg medfører betre tilhøve med omsyn til trafikktryggleik. Fylkesvegen manglar gangveg/fortau til skulen men har ikkje mykje trafikk Manglande kapasitet i kraftforsyninga? Nei Ikkje Manglande kapasitet i tele-/ Nei Ikkje dataforsyninga? Manglande kapasitet i VA-system? Nei Ikkje Andre forhold Fare for sabotasje/terror? Nei Ikkje Fare for annan kriminalitet? Nei Ikkje Vatn med fare for usikker is? Nei Ikkje Terrengformasjonar som utgjer Nei Ikkje spesiell fare (stup, skrentar m.v.)? Gruver, opne sjakter, steintippar m.v.? Nei Ikkje 22

23 Vedlegg 2 Sikkerhets risiko Sikkerhets-risiko er basert på undersøkingane i Ros-analysa. Høg risiko Middels risiko Lav risiko Tiltak må setjast i verk for å redusere risiko til gul eller grøn risiko Bør vurdere tiltak for å redusere risiko Akseptabel risiko 23

24 Flodbølgjer som følgje av skred Risikogradering som er basert på sannsyn og konsekvens av flodbølgjer som følgje av skred er illustrert i tabell 1. Det har allereie vore ein flodbølgje og ein har ikkje kjennskap til nye skred som kan medføre flodbølgje i området. Konsekvens Sannsyn Ufarleg Ein viss fare Kritisk Farleg Katastrofalt Svært sannsynleg Mykje sannsynleg Sannsynleg Mindre sannsynleg Lite sannsynleg 2 Svært lite sannsynleg Tabell 1. Risikomatrise basert på DSB (2011) 24

25 Flaum og flaumskred Risikogradering som er basert på sannsyn og konsekvens av flaum og flaumskred er illustrert i tabell 2.Det skal ikkje settast opp bustadhus ikkje nærare enn omsynsona for flaumskred. Kommune aksepterer uteopphaldsareal i område med sannsyn >1000. Jf. rettleiing til tek 10. Det er derfor ikkje naudsynt med sikring av elva. Konsekvens Sannsyn Ufarleg Ein viss fare Kritisk Farleg Katastrofalt Svært sannsynleg Mykje sannsynleg Sannsynleg Mindre sannsynleg 4 Lite sannsynleg Svært lite sannsynleg Tabell 2. Risikomatrise basert på DSB (2011) 25

26 Radon Radonsperre skal i følgje tek 10 inn i alle bygg. Risikogradering som er basert på sannsyn og konsekvens av radon er illustrert i tabell 3. Konsekvens Sannsyn Ufarleg Ein viss fare Kritisk Farleg Katastrofalt Svært sannsynleg Mykje sannsynleg Sannsynleg 4 Mindre sannsynleg Lite sannsynleg Svært lite sannsynleg Tabell 3. Risikomatrise basert på DSB (2011) 26

27 Stormflo Risikogradering som er basert på sannsyn og konsekvens stormflo er illustrert i tabell 4. Sidan bustadområdet er lokalisert langs fjorden er det ein viss fare for stormflo. Byggegrensa er derfor satt til over kote 3 etter krav frå kommunen. Konsekvens Sannsyn Ufarleg Ein viss fare Kritisk Farleg Katastrofalt Svært sannsynleg Mykje sannsynleg Sannsynleg 8 Mindre sannsynleg Lite sannsynleg Svært lite sannsynleg Tabell 4. Risikomatrise basert på DSB (2011) 27

28 Kulturminner Sogn og fjordane fylkeskommune har gjennomført ei kulturminneregistreringa i haust. Dei fann restar etter eitt dyrkingslag. Dyrkingslaget blei dokumentert på staden og 14-C dateringsprøver vil bli sendt inn til analyse. Dersom det viser seg at dyrkingslaget er førhistorisk, har fylkeskommunen alle reie dokumentert og grave det ut gjennom forenkla dispensasjonsbehandling. Det vil seie at når planen kjem på offentleg høyring fattar fylkeskommunen eit vedtak om at kulturminnet er frigjeve. Risikogradering som er basert på sannsyn og konsekvens av kulturminner som følgje av skred er illustrert i tabell 5. Konsekvens Sannsyn Svært sannsynleg Mykje sannsynleg Ufarleg Sannsynleg 4 Mindre sannsynleg Lite sannsynleg Svært lite sannsynleg Tabell 5. Risikomatrise basert på DSB (2011) Ein viss fare Kritisk Farleg Katastrofalt 28

29 God tilkomst for utrykkingskjøretøy Ny tilkomstveg er planlagt med snuplass for lastebil. Risikogradering som er basert på sannsyn og konsekvens av god tilkomst for utrykkingskjøretøy er illustrert i tabell 6. Konsekvens Sannsyn Ufarleg Ein viss fare Kritisk Farleg Katastrofalt Svært sannsynleg Mykje sannsynleg Sannsynleg Mindre sannsynleg 3 Lite sannsynleg Svært lite sannsynleg Tabell 6 Risikomatrise basert på DSB (2011) 29

30 11 Tilstrekkeleg sløkkevasskapasitet? Det nye bustadfeltet er lokalisert nær fjorden. Risikogradering som er basert på sannsyn og konsekvens av tilstrekkeleg sløkkevasskapasitet er illustrert i tabell 7. Konsekvens Sannsyn Ufarleg Ein viss fare Kritisk Farleg Katastrofalt Svært sannsynleg Mykje sannsynleg Sannsynleg Mindre sannsynleg 3 Lite sannsynleg Svært lite sannsynleg Tabell 7 Risikomatrise basert på DSB (2011) 30

31 Trafikkulykker Ny tilkomstveg medfører betre tilhøve med omsyn til trafikktryggleik. Risikogradering som er basert på sannsyn og konsekvens av trafikkulykker er illustrert i tabell 8. Ny tilkomstveg medfører betre tilhøve med omsyn til trafikktryggleik. Fylkesvegen manglar gangveg/fortau til skulen men har ikkje mykje trafikk. Fylkesvegen over Gaularfjellet er stengt i vinterhalvåret. Konsekvens Sannsyn Ufarleg Ein viss fare Kritisk Farleg Katastrofalt Svært sannsynleg Mykje sannsynleg Sannsynleg Mindre sannsynleg 4 Lite sannsynleg Svært lite sannsynleg Tabell 8. Risikomatrise basert på DSB (2011) 31

Detaljreguleringsplan For gbnr. 81/1, 80/2 m.fl. Helgøya/Klavelandet/Purkehola-Uførevika, Flora kommune

Detaljreguleringsplan For gbnr. 81/1, 80/2 m.fl. Helgøya/Klavelandet/Purkehola-Uførevika, Flora kommune Detaljreguleringsplan For gbnr. 81/1, 80/2 m.fl. Flora kommune Planomtale med ros-analyse, føresegner og plankart PLANFORSLAG TIL OFFENTLEG HØYRING Flora kommune Detaljreguleringsplan for gbnr. 81/1, 80/2

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR. Kjørnes IV. Sogndal kommune. Rev. dato Vedteken i kommunestyret

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR. Kjørnes IV. Sogndal kommune. Rev. dato Vedteken i kommunestyret OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR Kjørnes IV Sogndal kommune Rev. dato Vedteken i kommunestyret Sogndal kommune v/ plan og næring Dato 30.3.2012 Innhald 1 BAKGRUNN OG FØREMÅL... 3 2 PLANPROSESS... 3 3 PLANSTATUS...

Detaljer

Oskar Brugrand as. Planomtale og føresegner. Reguleringsplan for Brugrand. Ljøsne, Lærdal

Oskar Brugrand as. Planomtale og føresegner. Reguleringsplan for Brugrand. Ljøsne, Lærdal Oskar Brugrand as Planomtale og føresegner Reguleringsplan for Brugrand Ljøsne, Lærdal Planomtale og føresegner Reguleringsplan Brugrand 6888 Borgund August 2014 Prosjektfakta Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgjevar:

Detaljer

ROS-analyse. Detaljreguleringsplan «Docen-Kvartalet» Flora kommune

ROS-analyse. Detaljreguleringsplan «Docen-Kvartalet» Flora kommune ROS-analyse Detaljreguleringsplan «Docen-Kvartalet» Flora kommune 03.09.2014 Flora kommune ROS-analyse Detajlreguleringsplan «Docen-Kvartalet», Flora kommune Dato 03.09.2014 Utarbeidd av Janicke Svendal

Detaljer

Plan-id: 201216. Stord kommune

Plan-id: 201216. Stord kommune Planomtale med Ros- analyse for «Detaljregulering for gnr/bnr 22/23 m.fl., Haga Mat», Stord kommune Planomtale med ROS- analyse for «Detaljregulering for gnr./bnr. 22/23 m.fl., Haga Mat», Plan-id: 201216

Detaljer

Planomtale Detaljregulering for del av gnr/bnr 58/2 Limbuvika, Vikanes

Planomtale Detaljregulering for del av gnr/bnr 58/2 Limbuvika, Vikanes Planomtale Detaljregulering for del av gnr/bnr 58/2 Limbuvika, Vikanes Planid: 201213 Stord kommune Innhald Innhald... - 1-1. Samandrag... - 4-2. Bakgrunn... - 4-2.1 Hensikt med planen...- 4-2.2 Forslagstillar,

Detaljer

Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet. Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013. Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra:

Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet. Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013. Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra: Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013 Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra: Innhald: Planomtale... 3 Samandrag... 3 Bakgrunn for planarbeidet... 4 Planprosess...

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GUDVANGEN SENTRUM

REGULERINGSPLAN FOR GUDVANGEN SENTRUM REGULERINGSPLAN FOR GUDVANGEN SENTRUM AURLAND KOMMUNE, FRAMLEGG VINTER 2013 Framlegg til Reguleringsplan for Gudvangen sentrum Side 1 av 31 INNHALD INNLEIING... 3 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET... 4 PLANSTATUS...

Detaljer

Endring av reguleringsplan for Farnes Planutgreiing

Endring av reguleringsplan for Farnes Planutgreiing Endring av reguleringsplan for Farnes Planutgreiing Balestrand 21.03.2013 1. Formål 1.1 Føremål med planarbeidet Planarbeidet tek utgangspunkt i gjeldande Reguleringsplan for Farnes, utarbeidd av Statens

Detaljer

Stamnes sentrum GNR 45/BNR 4, 6 m. fl

Stamnes sentrum GNR 45/BNR 4, 6 m. fl Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLER SI PLANSKILDRING Side 1 Stamnes sentrum GNR 45/BNR 4, 6 m. fl VAKSDAL KOMMUNE Plannr.: 1251 2012 004 Saksnr.: 12/993 Sist oppdatert: 13.12.2013

Detaljer

FØRESEGNER TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL (2013-2025) SANDE KOMMUNE

FØRESEGNER TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL (2013-2025) SANDE KOMMUNE FØRESEGNER TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL (013-05) SANDE KOMMUNE 1.1 Dei juridiske plandokumenta Kommuneplanen sin arealdel består av oversiktskart i målestokk 1:5.000, kommunedelplan Larsnes i målestokk

Detaljer

RETTLEIAR FOR UTARBEIDING AV REGULERINGSPLANAR Luster kommune 08.03.2011 Sist endra:

RETTLEIAR FOR UTARBEIDING AV REGULERINGSPLANAR Luster kommune 08.03.2011 Sist endra: RETTLEIAR FOR UTARBEIDING AV REGULERINGSPLANAR Luster kommune 08.03.2011 Sist endra: Innhaldsliste 1: Kvalitetssikring... 3 2: Om rettleiaren... 3 3: Kommunen si rådgjeving m.m.... 3 3.1: Oppstartmøte...

Detaljer

4.3 Grønstruktur, plan- og bygningslova 11-7, pkt 3... 37 4.3.1 Naturområde og friområde... 37 4.3.2 Turdrag... 37 4.4 Landbruks-, natur- og

4.3 Grønstruktur, plan- og bygningslova 11-7, pkt 3... 37 4.3.1 Naturområde og friområde... 37 4.3.2 Turdrag... 37 4.4 Landbruks-, natur- og GODKJENT AV KOMMUNESTYRET 17.06.2015 INNHOLD 1 Innleiing... 4 1.1 Bakgrunn og føremål... 4 1.2 Planavgrensing... 4 2 Meland i framtida... 5 2.1 Våre verdiar og målsetjingar... 6 3 Arealvurderingar... 7

Detaljer

FEDJE KOMMUNE Formannskap. Møteinnkalling

FEDJE KOMMUNE Formannskap. Møteinnkalling FEDJE KOMMUNE Formannskap Møteinnkalling Møtedato: Møtestad: Møtetid: Sendt til: Kl. 21.01.2014 Sosiale rommet i fleirbrukshallen 16:00 Formannskapet, 1. varamedlem, partia v/leiar, kontrollutvalet, biblioteket

Detaljer

LINDÅS KOMMUNE 1 INTENSJONAR I PLANEN. 2 FELLESFØRESEGNER (pbl 12-7)

LINDÅS KOMMUNE 1 INTENSJONAR I PLANEN. 2 FELLESFØRESEGNER (pbl 12-7) Dette dokumentet er ein mal som viser oppbygging av føresegner i reguleringsplanar. (kommunevåpen skal leggast inn ved vedteken plan) LINDÅS KOMMUNE DETALJREGULERING REGULERINGSFØRESEGNER FOR KUBBALEITET

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Torbjørn Hasund Arkivsaksnr.: 07/1691-65. Reguleringsplan for strandsona i Sogndalsfjøra. 2.

Saksframlegg. Sakshandsamar: Torbjørn Hasund Arkivsaksnr.: 07/1691-65. Reguleringsplan for strandsona i Sogndalsfjøra. 2. Saksframlegg Sakshandsamar: Torbjørn Hasund Arkivsaksnr.: 07/1691-65 Arkiv: L12 Reguleringsplan for strandsona i Sogndalsfjøra. 2. gongs handsaming * Tilråding frå formannskapet med 5 røyster (2 Ap, 2

Detaljer

Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven 43

Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven 43 Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven 43 Skjemaet med vedlegg sendes til: Direktoratet for mineralforvaltning E-post: mail@dirmin.no med Bergmesteren for Svalbard Telefon Sentralbord: (+47)

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS PR MAI 2008 1110 57/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 1122

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS PR MAI 2008 1110 57/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 1122 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 16.09.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

Innhald Del 1 Planen sitt føremål, innhald og rammeverk... 4 1. Mål for planarbeidet... 4 2. Bakgrunn og føremål... 5 2.1. Bakgrunn... 5 2.

Innhald Del 1 Planen sitt føremål, innhald og rammeverk... 4 1. Mål for planarbeidet... 4 2. Bakgrunn og føremål... 5 2.1. Bakgrunn... 5 2. Innhald Del 1 Planen sitt føremål, innhald og rammeverk... 4 1. Mål for planarbeidet... 4 2. Bakgrunn og føremål... 5 2.1. Bakgrunn... 5 2.2 Føremål... 6 2.3 Vurdering av krav til planprogram og konsekvensutgreiing

Detaljer

MASSETAK FIKSE KONSEKVENSUTGREIING

MASSETAK FIKSE KONSEKVENSUTGREIING MASSETAK FIKSE KONSEKVENSUTGREIING Sivilingeniør Arild Karlsen Sandvik, 5584 BJOA 8.februar 2012 1 INNHALD 1. INNLEIING GRUNNLAGET FOR KONSEKVENSUTGREIINGA 2. TILHØVET TIL ANDRE PLANAR 2.1 Kommuneplanen

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 15.05.2012 027/12 Bystyret 07.06.2012 065/12 K2-L12

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 15.05.2012 027/12 Bystyret 07.06.2012 065/12 K2-L12 FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 15.05.2012 027/12 Bystyret 07.06.2012 065/12 Sakshandsamar: Kjell Aage Udberg Arkiv: K2-L12 ARP-20110110, Arkivsaknr 11/1182 PLANID: 20110110.

Detaljer

Områdeplan Vangen vest - Fleischer s Hotel GNR/BNR 45/14, 49, 55, 87, 88 m. fl. OG 44/17, 18, 40, m. fl.

Områdeplan Vangen vest - Fleischer s Hotel GNR/BNR 45/14, 49, 55, 87, 88 m. fl. OG 44/17, 18, 40, m. fl. Side 1 Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLER SI PLANSKILDRING Områdeplan Vangen vest - Fleischer s Hotel GNR/BNR 45/14, 49, 55, 87, 88 m. fl. OG 44/17, 18, 40, m. fl. VOSS KOMMUNE

Detaljer

Saksbehandlar: Magnhild Gjengedal Arkiv: PLAN soneinndeling Arkivsaksnr.: 11/1092-21 19782/13

Saksbehandlar: Magnhild Gjengedal Arkiv: PLAN soneinndeling Arkivsaksnr.: 11/1092-21 19782/13 Saksbehandlar: Magnhild Gjengedal Arkiv: PLAN soneinndeling Arkivsaksnr.: 11/1092-21 19782/13 Saka gjeld: PRIVAT OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR RENE 1. DELEGERT VEDTAK: I medhald av delegeringsreglement vedteke

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 41/1 Saksmappe: 2006/695-15987/2011 Sakshandsamar: Jonas Bjørklund Dato: 01.09.2011 SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 41/1 Saksmappe: 2006/695-15987/2011 Sakshandsamar: Jonas Bjørklund Dato: 01.09.2011 SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 41/1 Saksmappe: 2006/695-15987/2011 Sakshandsamar: Jonas Bjørklund Dato: 01.09.2011 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 100/11 Komité for plan og utvikling 08.11.2011 113/11 Kommunestyret

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS-analyse) FOR VANGEN - HEGGVIKJI

RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS-analyse) FOR VANGEN - HEGGVIKJI RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS-analyse) FOR VANGEN - HEGGVIKJI HAUSTEN 2011 1 Innhold Innleiing... 3 Analyse... 4 Skred/steinsprang:... 6 Trafikk kommunal veg val av løysing for gang- og sykkelveg...

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Vedtak i klagesak som gjeld mindre endring av detaljreguleringsplan for Lomelde, Sogndal kommune

Vedtak i klagesak som gjeld mindre endring av detaljreguleringsplan for Lomelde, Sogndal kommune Sakshandsamar: Signe Rauboti Vår dato Vår referanse Telefon: 57643188 10.10.2014 2014/2218-423.1 E-post: fmsfsra@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 26.05.2014 Einar Myster Postboks 153 6859 SLINDE

Detaljer

BILDE. Planomtale. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027. for

BILDE. Planomtale. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027. for Planomtale for Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027 BILDE Arkivsak 12/89 PlanID 201403 Vedtatt XX.XX.XXXX av XXXXXXXX Forslag ved Offentlig ettersyn, 26.05.2015 Sluttbehandling, dato Innhald Innleiing...

Detaljer

Innkalling av Teknisk utval

Innkalling av Teknisk utval Masfjorden kommune Innkalling av Teknisk utval Møtedato: 18.06.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Terje Kallekleiv per tlf. 56166293, sms til 94506939 eller per

Detaljer