DETALJREGULERINGSPLAN FOR TORSNES PlanID:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DETALJREGULERINGSPLAN FOR TORSNES PlanID: 1418-2014003"

Transkript

1 Jan Sølve Haugen DETALJREGULERINGSPLAN FOR TORSNES PlanID: Planomtale og føresegner VEDTAKSDATO:

2 Innhald: 1. Samandrag...side 4 2. Bakgrunn.. side 4 3. Planprosess side 4 4. Planområdet dagens situasjon. side Eksisterande bustad og historikk...side Veg- og trafikktilhøve, inkl. kollektivtransport og parkering...side Born, unge og tilgjengelig bueining side Natur og landskap side 9 5. Skildring av planframlegget.. side Verknader av planframlegget...side Innkomne merknader til melding om oppstått side Avsluttande kommentarar. side Føresegner.. side 15 2

3 Vedlegg: Vedlegg 1: ROS-analyse Vedlegg 2: Sikkerhetsrissiko Vedlegg 3: K01Illustrasjonsplan Vedlegg 4: K02 Reguleringsplan 3

4 DETALJREGULERINGSPLAN FOR BUSTADOMRÅDE TORSNES I BALESTRAND KOMMUNE, GNR/BNR 26/5 PlanID: 1. Samandrag Gardsbruket Torsnes vert i dag nytta som fritidseigedom, og ein ønskjer i tråd med kommuneplanen å regulere deler av eigedommen til bustadområde for 3 nye tomter i tillegg til eksisterande bustad, sjølve tunet på garden med uthus og våningshus. Kryss og tilkomst til området er i dag ikkje i tråd med vegnormalen. I samråd med Statens vegevesen har ein kome framt til at ein ny og betre tilkomst til området i grensa til naboeigedommen i vest. 2. Bakgrunn Planen er i samsvar med gjeldande kommuneplan og fører etter kommunen si vurdering ikkje til krav om konsekvensutgreiing etter kap. 4 i plan- og bygningslova. 3. Planprosess Varsel om oppstart av detaljregulering for Torsnes vart gjort Frist for merknader vart sendt til grunneigarar, naboar og offentlege myndigheiter og frist for merknader vart satt til Planarbeidet er i tillegg til dette skrivet varsla med kunngjering i Sogn avis og på Balestrand kommune si nettside. Det har kome inn 4 merknader til planarbeidet. Jf. kapittel 7. 4

5 4. Planområdet dagens situasjon 4.1 Eksisterande busetnad og historikk Planområdet er lokalisert til eit jordbruksområde ved innløpet til Vetlefjorden i Balestrand kommune. Nærområdet består av nokre bustader langs fjorden og ein barneskule. Småbruket som skal regulerast til bustadføremål er eit tradisjonelt tun med våningshus i vestlandsstil, fjøs og nokre naust ved fjorden. Området grensar til eit anna gardsbruk i aust. Fig. 1 Planområdet er lokalisert på Thorsnes mellom Sværafjorden og Vetlefjorden. 5

6 Fig.2 Planområde sett frå fjorden. I grasbakken midt på bilete er det planlagt eit nytt bustadområdet for 3 tomter. 6

7 Fig 3: Området som skal regulerast til bustadføremål ligg i forlenginga av eks. einebustader langs fjorden. Enga som skal nyttast til dette føremålet, blei bakkeplanert i Fig.4 viser tunet som vil avslutte bustadområdet i aust sog utgjere ein av tomtene. Tunet vil stå slik som i dag og området vil bevare sin karakter. 7

8 4.2 Veg- og trafikktilhøve Dagens adkomst til tunet frå fylkesvegen er bratt og uoversiktlig. Det er derfor naudsynt med ein ny adkomstveg til området som følgjer dagens standar. Fig. 5 og 6. Dagens adkomstveg til området er svært bratt og uoversiktlig. 8

9 4.3 Born, unge og tilgjengeleg bueining Nærleiken til friluftsområder og skule gjer at planområdet er godt egna til oppvekstområde for barn og unge. Det er per i dag ingen gangveg langs fylkesvegen. Vegen som er nasjonal turistveg over Gaularfjellet har ingen stor trafikk og er stengt om vinteren. I følgje TEK10 skal hovudetasjen ha tilgjengelig bueining og alle funksjoner på eit plan. Planområdet er svært bratt og tilrettelegging for tilgjengeleg bueining er vanskeleg og vil føre til store terrenginngrep. Ein kan søke om dispensasjon frå denne føresegna ved byggemelding, jf. TEK Natur og landskap Det planlagde området består av fulldyrka mark som blei planert i 1979 og det er lite opphavleg natur i området. I samband med planeringsarbeidet er det også gjort utfyllingar i strandsona. Fig. 7: Strandsona består av utfyllingar frå bakkeplaneringa. Ved bygging av nye bustader ønskjer ein å rydde opp i strandsona, bygge opp att eit gamalt naust som stod her tidlegare og sette opp ei lita brygge. 9

10 5. Skildring av planframlegget Gardsbruket Torsens vert i dag nytta til fritidseigedom, og ein ønskjer i tråd med kommuneplanen å regulere deler av eigedommen til bustadområde med tre nye tomter i tillegg til eksisterande tun. Vest for desse er det to eksisterande einebustader. Eksisterande tun med låve og naust aust for dei nye tomtene vil behalde sin opphavlege karakter på andre sida av bekken som deler planområdet i to. Dagens tilkomst til området er ikkje i tråd med vegnormalen. I samråd med Statens vegevesen har ein kome framt til at ein ny og betre tilkomst til området i grensa til naboeigedommen i vest. Det er 19 m høgdeskilnad frå fjorden og opp til fylkesvegen. Dette medfører ein del fyllingar og skjeringar for å kome fram med vegen. Det er og krav til snuplass for lastebil. Denne må lokaliserast aust for eksisterande tun. Snuplassen vil følgje eksisterande vegar. Elles er vegane til dei 3 nye bustadene tilrettelagt for traktor. Pga. av terrenget vil det vere vanskeleg å oppnå «tilgjengelig bu-eining» til kvar av bustadene. Ein må truleg inn med trappeløp ned til nokre av bustadene. Langs fjorden er det i dag ein del fyllingar. Ein ønskjer å rydde opp i strandsona og bl.a. bygge opp att eit gamalt naust som stod her tidlegare. Ein vil også bygge ei lita brygge for småbåtar. 10

11 6 Verknader av planframlegget I ROS-analysa for planen, (jf. vedlegg1 ROS-skjema og vedlegg 2 Sikkerhetsrisiko), ser ein om planområdet er egna til bustadområde. Vidare konkluderer ein med at bustdområdet vil ha små verknader på det ytre miljø. Støy Høgdeskilnaden på om lag 19m mellom veg og sjølve bustadområdet gjer at støy frå fylkesvegen ikkje ha verknad på det planlagde bustadområdet langs fjorden. Estetikk 3 nye bustadhus vil liggje i forlenginga av eksisterande bustadhus langs fjorden. Det eksisterande tunet vil behalde sin opphavlege karakter. Etter krav frå vegvesenet vil ny avkjørsle til området gi meir trafikksikker tilkomst men vil også vere eit større terrenginngrep. Vegfyllingane vil bli ein kombinasjon av tørrsteinsmurar og skråningar. Flauskred NGI har gjennomført ein eksakt faresonekartlegging for ras i Omsyn sone for > 100 og >1000 års sannsyn for flaumskred er vist på plankartet (www.skrednett.no). Det skal ikkje byggast bustadar innanfor faresona til flaumskred, men kommunen aksepterer uteområde innanfor faresona > Klimaendringar og storflo Bustader skal ikkje byggas under kote3 for å ta omsyn til ev. havnivåstigning og stormflo. 11

12 Vurdering etter naturmangfaldslova: 8 I (kravet om kunnskapsgrunnlaget) Terrenget består i hovudsak av bakkeplanert eng og området er ikkje registret i Naturbasen til Direktoratet for Naturforvaltning. 9 i Naturmangfaldslova (Føre-var-prinsippet) Terrenget som skal nyttast til bustadbygging består av fulldyrka mark. Dette området blei planert i Strandsona nedanfor består av utfyllingar frå bakkeplaneringa. Det er lite opphaveleg natur i dette området 10 i Naturmangfaldsova (Samla belastning) Bustadområdet blir ei fortsetting av reka med bustader på naboeigedommane i vest. Det er krav til ei ny avkjørsle til området som følgjer ha Statens vegvesen sin handbok for veg og gateutforming. Pga. dei store høgdeskilnadene blir det naudsynt med ein del terrengfyllingar kombinert med vegmur for å få fram vegen 11 i Naturmangfaldslova (kostnader ved ev. miljøforverring) Sidan dette er ein vanleg naturtype i kommunen vil miljøforverringa bli liten. Ingen sjeldne førekomstar eller raudlisteartar vil bli råka. 12 i Naturmangfaldslova (miljøforsvarlege teknikkar og driftsformer) Ein vil kombinere fyllingar med terrengmurar for å dempe omfanget av terrenginngrepet ved framføring av veg. Bustadhusa vil byggast inn i terrenget. 12

13 7 Innkomne merknader til melding om planoppstart Det er kome inn 4 merknader til planarbeidet. Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Miljøvernfaglege merknader: Planomtalen skal gjere greie for verknadene planen får for ulike interesser og omsyn (jf. pbl 4-2): Konsekvensar for strandsone, naturmiljø og landskap. Mål og prinsipp i naturmangfaldslova skal i nødvendig grad bli vurderte i planomtalen. Veg- og vegtrafikkstøy kan og vere eit aktuelt vurderingstema Landbruksfaglege merknader: Det bør takas omsyn til landbruksdrift og kulturlandskapsverdiar som grenser opp mot planområdet Merknader knytt til samfunnstryggleik og beredskap: Det er krav om risiko- og sårbarheits analyse (ROS analyse). For at kravet om ROS-analyse skal vere oppfylt, må det gjerast eit systematisk arbeid som gir oversikt over risiko og sårbarheit. Eventuelle funn og tilrådingar frå analysen vert følgde opp og innarbeidde i planen. Sogn og Fjordane fylkeskommune Sogn og Fjordane fylkeskommune har gjennomført ei kulturminneregistreringa i haust. Dei fann restar etter eitt dyrkingslag. Dyrkingslaget blei dokumentert på staden og 14-C dateringsprøver er blitt sendt inn til analyse. Dersom det viser seg at dyrkingslaget er førhistorisk, har fylkeskommunen allereie dokumentert og grave det ut gjennom forenkla dispensasjonshandsaming. Det vil seie at når planen kjem på offentleg høyring fattar fylkeskommunen eit vedtak om at kulturminnet er frigjeve. 13

14 Tiltakshavar har plikt til å vise varsemd og til straks melde frå til Sogn og Fjordane fylkeskommune dersom ein under arbeid skulle støyte på automatisk freda kulturminne. Statens vegvesen Reguleringsgrensa er lagt midt i fylkesveg 13. Statens vegves vil at reguleringsgrensa skal følgje eigedomsgrensa. Unntaket er der avkjørsla inkluderer siktsoner. Avkjørsla skal utformast ei samsvar med Statens vegvesen si handbok 017 for Veg og gateutforming i og handbok 263 Geometrisk utforming av veg- og gatekryss. NVE I dei landsdekkande aktsemdskarta for snøskred i skrednett syner planområdet som potensielt utlaupsområde for snøskred. I NGI sine gamle snø- og steinskredkart ligg det utanfor fareområde for snøskred. NVE vurderer dei gamle snøskredkarta frå NGI som meir nøyaktige og gi eit betre grunnlag for avgrensing av aktsemdområde for snøskred. Med mindre lokalkunnskap tilseier noko anna ser vi ikkje grunn for å krevje nærare utgreiing av skredfaren. Det renn ein bekk ned mot planområdet, avrenning frå bekken må sikrast slik at det ikkje oppstår skade ved overfløyming. NVE tilråd at ein held ein minsteavstand på 20 meter frå mindre bekkar. 8 Avsluttande kommentar Alle innkomne merknader er tatt omsyn til i planarbeidet. i NGI si siste kartlegging (2014), erstattar NGI sine tidlegare aktsemdskart for skred. Omsynsone for flaumskred <100 og 1000 års sannsyn er vist på plankartet. 14

15 7 Føresegner 1 Planavgrensing Føresegnene gjeld for det området som er merka av med reguleringsgrense på reguleringskart dagsett Planområdet for reguleringsendring er delt inn i følgjande føremål: 1 Bebyggelse og anlegg -Frittliggende småhusbebyggelse BF1 -Frittliggende småhusbebyggelse BF2 -Uthus, naust og badehus UN 2 Samferdsel og teknisk infrastruktur -Kjøreveg -Annen veggrunn grøntareal 3 Grøntstruktur -Friområde 4 Landbruk 5 Bruk og vern av sjø og vassdrag -Småbåthavn -Friområde i sjø og vassdrag 6 Omsynssone -RP Frisktsone -Faresone flaumskred 100 års sannsyn -Faresone flaumskred 1000 års sannsyn 15

16 3 Rekkefølgjekrav 3.1 Rekkefølgjekrav for infrastruktur Før igangsettingsløyve vert gjeve for bygg skal naudsynt løysing for avlaup og tilstrekkeleg vasstrykk i leidningsnettet og tilkomstveg vere etablert. 4 Felles føresegner 4.1 Unntak frå planen: Det faste utval for plansaker kan tillate mindre vesentlege unntak frå planen dersom det ligg føre særlege grunnar. 4.2 Byggegrense Byggegrense blir som vist på reguleringsplan. For garasje, carport og frittliggande bodar, 1 m frå nabogrensa. 4.3 Estetisk kvalitet Bygg, anlegg og uteområde skal tilfredsstille rimelege omsyn til estetisk godt uttrykk både i seg sjølv og i forhold til omgjevnadane. Skjemmande fargar skal ikkje tillatast. Byggverk og uterom skal ha arkitektonisk kvalitet. I dette ligg det at det skal vere kvalitet både teknisk, funksjonelt og visuelt. Med byggverk vert det i tillegg til bygg og meint tekniske anlegg som t.d. parkeringsplassar og inngangsparti. Utvendig kledning skal vere panel eller mur. Bustadene/ garasjane kan ha saltak eller anna form for skråtak med takvinkel grader. Mindre takflater kan vere flate. Møneretning skal vere parallell med lengderetninga på bygget sin hovudform. Tak skal vere i tradisjonelle fargar. 16

17 5 Frittliggande småhusbusetnad BF1 5.1 Radon Det skal installerast radonsperre i bustadbygga Maksimal utnyttingsgrad er fastsett som 25 % BYA. Mønehøgda for bustadane kan vere på 9m. Mønehøgd for garasje/utebod kan vere maks 5m. 5 Frittliggande småhusbusetnad BF2 4.4 Utnyttingsgrad Maksimal utnyttingsgrad er fastsett som 25 % BYA. Mønehøgda for bustadane kan vere på 9m. Mønehøgd for garasje/utebod kan vere maks 5m. Mønehøgda til låve kan vere på 9m. 6 Samferdsel og teknisk infrastruktur Adkomstveg til bustadområdet skal ha 4m køyrebane og ha eit fall på maks 1:8. 7 Småbåthavn SH1 Det skal bygges ei lita brygge og flytebrygge med plass for to båter. 8 Omsynssoner 8.1 Frisiktsone Innanfor frisiktsone kan det ikkje oppførast anlegg eller beplantast med tre/busker som overstiger ei høgde på 0,5 m over vegbane. Unntak er trafikkskilt og liknande med diameter mindre enn 30 cm. 8.2 Flaum og flauskred Det skal ikkje settast opp bustadhus nærare enn omsynsona for flaumskred. 17

18 Vedlegg 1: Plannamn og -id.: Utført av: Sjekkliste ROS Detaljregulering for Bustadområde Thorsnes Landskapsarkitekt mnla Gyril Fimreite Dato: Underskrift: 1. I omtalen av sannsyn skal følgjande inndelingar nyttast: a) For flaum-/flaumskredfare skal gjentaksintervalla i 7-2 i byggteknisk forskrift leggjast til grunn (største nominelle årlege sannsyn 1/20, 1/200 eller 1/1000) b) For skredfare skal gjentaksintervalla i 7-3 i byggteknisk forskrift leggjast til grunn (største nominelle årlege sannsyn 1/100, 1/1000 eller 1/5000) c) For annan type risiko skal det i omtalen nyttast omgrepa Lite sannsynleg, Mindre sannsynleg, Ganske sannsynleg, Svært sannsynleg 2. I omtalen av konsekvensar skal følgjande inndeling nyttast: Ufarleg, Ein viss fare, Farleg, Kritisk og Katastrofalt 3. Klimaendringar med auka temperatur, auka totalnedbør, hyppigare ekstremvêr m.v., kan påverke framtidige risiko knytt til hendingane nemnt i tabellen nedanfor. Denne moglege endringa i risiko skal omtalast i dei deler av tabellen der dette er naturleg 4. Det må gå fram kva ekspertise/kompetanseorgan som er brukt i analysearbeidet 5. Alle aktuelle referansar må gå fram (kart, fagrapportar, notat m.v.) 6. Tilrådde tiltak for å følgje opp funn må gå fram t.d. bruk av arealføremål (pbl. 12-5), omsynssoner (pbl og 12-6), føresegner til planen (pbl. 12-7) 18

19 Uønskt hending Aktuelt? Sannsyn Konsekvens Natur- og miljøforhold Samla risiko Kommentar/tiltak Er området utsett for, eller kan planen/tiltaket medføre risiko eller auka påkjenningar for: Snø- eller steinskred/-sprang? Nei Ikkje Flodbølgjer som følgje av skred? Ja Lite sannsynleg Kvikkleire eller anna ustabilitet? Nei Ikkje Flaum/flaumskred? Ja Mindresann synleg Overvatn? Nei Ikkje Ufarleg 2 Det har allereie vore ein flodbølgje som følgje av skred. Bustader må plasserast på kote 3 eller høgare i terrenget. Ein viss fare 4 Det skal ikkje settast opp bustadhus ikkje nærare enn omsynsona for flaumskred. Kommune aksepterer uteopphaldsareal i område med sannsyn >1000. Jf. rettleiing til tek 10. Det er derfor ikkje naudsynt med sikring av elva. Radon? Ja Sannsynleg Ufarleg 4 Radonsperre skal i følgje tek 10 inn i alle bygg. Jf. vedlegg Sikkerhetsrissiko Skog-/lyngbrann? Nei Ikkje Stormflo? Ja Sannsynleg Ein viss fare 8 Bustader skal ikkje byggas under kote3 Vind? Nei Ikkje Sårbar flora? Nei Ikkje Verneområde? Nei Ikkje Vassdragsområde? Nei Ikkje 19

20 Kulturminne/-miljø? Ja Sannsynleg Ufarleg 4 Kulturminnet er frigjeve Verksemdsrisiko Er det i området: Anlegg/verksemder som kan utgjere ein risiko? Lager med farlege stoff (væsker, gassar, eksplosiv mv)? Nei Ikkje Nei Ikkje Medfører planen/tiltaket: Anlegg/verksemder som kan utgjere ein risiko? Lagring av farlege stoff (væsker, gassar, eksplosiv mv)? Auka risiko eller andre påkjenningar for sårbare bygg, infrastruktur, aktivitetar? Forureining Er det i området: Nei Ikkje Nei Ikkje Nei Ikkje Fare for akutt forureining? Nei Ikkje Permanent forureining? Nei Ikkje 20

21 Støy og støv (industri, trafikk m.v.)? nei Ikkje Forureina grunn? Nei ikkje Høgspentlinjer? Nei Ikkje Anlegg for avfallsbehandling Nei Medfører planen/tiltaket: Fare for akutt forureining? Nei Ikke Fare for permanent forureining? Nei Ikkje Støy og støv? nei Ikkje Høgspentlinjer? Nei Ikkje Anlegg for avfallsbehandling? Nei Ikkje Beredskap Er det i området: God tilkomst for utrykkingskøyretøy? Ja Mindre sannsynleg Tilstrekkeleg sløkkevasskapasitet? Ja Mindre sannsynleg Medfører planen/tiltaket: Ufarleg 3 Jf. vedlegg Sikkerhetsrissiko Ufarleg 3 Jf. vedlegg Sikkerhetsrissiko Behov for nye/auka beredskapstiltak (brann, helse m.v.)? Nei Ikkje 21

22 Infrastruktur Er området utsett for, eller kan planen/tiltaket medføre auka risiko for: Trafikkulykker? Ja Sannsynleg Ein liten fare 4 Ny tilkomstveg medfører betre tilhøve med omsyn til trafikktryggleik. Fylkesvegen manglar gangveg/fortau til skulen men har ikkje mykje trafikk Manglande kapasitet i kraftforsyninga? Nei Ikkje Manglande kapasitet i tele-/ Nei Ikkje dataforsyninga? Manglande kapasitet i VA-system? Nei Ikkje Andre forhold Fare for sabotasje/terror? Nei Ikkje Fare for annan kriminalitet? Nei Ikkje Vatn med fare for usikker is? Nei Ikkje Terrengformasjonar som utgjer Nei Ikkje spesiell fare (stup, skrentar m.v.)? Gruver, opne sjakter, steintippar m.v.? Nei Ikkje 22

23 Vedlegg 2 Sikkerhets risiko Sikkerhets-risiko er basert på undersøkingane i Ros-analysa. Høg risiko Middels risiko Lav risiko Tiltak må setjast i verk for å redusere risiko til gul eller grøn risiko Bør vurdere tiltak for å redusere risiko Akseptabel risiko 23

24 Flodbølgjer som følgje av skred Risikogradering som er basert på sannsyn og konsekvens av flodbølgjer som følgje av skred er illustrert i tabell 1. Det har allereie vore ein flodbølgje og ein har ikkje kjennskap til nye skred som kan medføre flodbølgje i området. Konsekvens Sannsyn Ufarleg Ein viss fare Kritisk Farleg Katastrofalt Svært sannsynleg Mykje sannsynleg Sannsynleg Mindre sannsynleg Lite sannsynleg 2 Svært lite sannsynleg Tabell 1. Risikomatrise basert på DSB (2011) 24

25 Flaum og flaumskred Risikogradering som er basert på sannsyn og konsekvens av flaum og flaumskred er illustrert i tabell 2.Det skal ikkje settast opp bustadhus ikkje nærare enn omsynsona for flaumskred. Kommune aksepterer uteopphaldsareal i område med sannsyn >1000. Jf. rettleiing til tek 10. Det er derfor ikkje naudsynt med sikring av elva. Konsekvens Sannsyn Ufarleg Ein viss fare Kritisk Farleg Katastrofalt Svært sannsynleg Mykje sannsynleg Sannsynleg Mindre sannsynleg 4 Lite sannsynleg Svært lite sannsynleg Tabell 2. Risikomatrise basert på DSB (2011) 25

26 Radon Radonsperre skal i følgje tek 10 inn i alle bygg. Risikogradering som er basert på sannsyn og konsekvens av radon er illustrert i tabell 3. Konsekvens Sannsyn Ufarleg Ein viss fare Kritisk Farleg Katastrofalt Svært sannsynleg Mykje sannsynleg Sannsynleg 4 Mindre sannsynleg Lite sannsynleg Svært lite sannsynleg Tabell 3. Risikomatrise basert på DSB (2011) 26

27 Stormflo Risikogradering som er basert på sannsyn og konsekvens stormflo er illustrert i tabell 4. Sidan bustadområdet er lokalisert langs fjorden er det ein viss fare for stormflo. Byggegrensa er derfor satt til over kote 3 etter krav frå kommunen. Konsekvens Sannsyn Ufarleg Ein viss fare Kritisk Farleg Katastrofalt Svært sannsynleg Mykje sannsynleg Sannsynleg 8 Mindre sannsynleg Lite sannsynleg Svært lite sannsynleg Tabell 4. Risikomatrise basert på DSB (2011) 27

28 Kulturminner Sogn og fjordane fylkeskommune har gjennomført ei kulturminneregistreringa i haust. Dei fann restar etter eitt dyrkingslag. Dyrkingslaget blei dokumentert på staden og 14-C dateringsprøver vil bli sendt inn til analyse. Dersom det viser seg at dyrkingslaget er førhistorisk, har fylkeskommunen alle reie dokumentert og grave det ut gjennom forenkla dispensasjonsbehandling. Det vil seie at når planen kjem på offentleg høyring fattar fylkeskommunen eit vedtak om at kulturminnet er frigjeve. Risikogradering som er basert på sannsyn og konsekvens av kulturminner som følgje av skred er illustrert i tabell 5. Konsekvens Sannsyn Svært sannsynleg Mykje sannsynleg Ufarleg Sannsynleg 4 Mindre sannsynleg Lite sannsynleg Svært lite sannsynleg Tabell 5. Risikomatrise basert på DSB (2011) Ein viss fare Kritisk Farleg Katastrofalt 28

29 God tilkomst for utrykkingskjøretøy Ny tilkomstveg er planlagt med snuplass for lastebil. Risikogradering som er basert på sannsyn og konsekvens av god tilkomst for utrykkingskjøretøy er illustrert i tabell 6. Konsekvens Sannsyn Ufarleg Ein viss fare Kritisk Farleg Katastrofalt Svært sannsynleg Mykje sannsynleg Sannsynleg Mindre sannsynleg 3 Lite sannsynleg Svært lite sannsynleg Tabell 6 Risikomatrise basert på DSB (2011) 29

30 11 Tilstrekkeleg sløkkevasskapasitet? Det nye bustadfeltet er lokalisert nær fjorden. Risikogradering som er basert på sannsyn og konsekvens av tilstrekkeleg sløkkevasskapasitet er illustrert i tabell 7. Konsekvens Sannsyn Ufarleg Ein viss fare Kritisk Farleg Katastrofalt Svært sannsynleg Mykje sannsynleg Sannsynleg Mindre sannsynleg 3 Lite sannsynleg Svært lite sannsynleg Tabell 7 Risikomatrise basert på DSB (2011) 30

31 Trafikkulykker Ny tilkomstveg medfører betre tilhøve med omsyn til trafikktryggleik. Risikogradering som er basert på sannsyn og konsekvens av trafikkulykker er illustrert i tabell 8. Ny tilkomstveg medfører betre tilhøve med omsyn til trafikktryggleik. Fylkesvegen manglar gangveg/fortau til skulen men har ikkje mykje trafikk. Fylkesvegen over Gaularfjellet er stengt i vinterhalvåret. Konsekvens Sannsyn Ufarleg Ein viss fare Kritisk Farleg Katastrofalt Svært sannsynleg Mykje sannsynleg Sannsynleg Mindre sannsynleg 4 Lite sannsynleg Svært lite sannsynleg Tabell 8. Risikomatrise basert på DSB (2011) 31

Utført av: VED DATO. Arkitektfirma Jon Vikøren AS TKB/KV 06.02.2015

Utført av: VED DATO. Arkitektfirma Jon Vikøren AS TKB/KV 06.02.2015 Vedlegg 1 til Planomtalen Detaljregulering for Blix hotell m.m., Vik kommune. Risiko- og sårbarhetsanalyse rev - PROSJEKT NR. OG NAVN 12.05 Detaljregulering for Blix hotell m.m., Vik kommune. Nasjonal

Detaljer

ROS analyse Reguleringsplan for Holmamyranebustadområde PlanID 14xx 2014xxx

ROS analyse Reguleringsplan for Holmamyranebustadområde PlanID 14xx 2014xxx ROS analyse Reguleringsplan for Holmamyranebustadområde PlanID 14xx 2014xxx Dato: 08.07.2014 Det er etter plan og bygningslova 4-3 krav til utarbeiding av risiko og sårbarheitsanalyse ved planlegging for

Detaljer

Føremålet med reguleringsplanen er å leggja til rette for ei utbygging av bustadar med tilhøyrande anlegg.

Føremålet med reguleringsplanen er å leggja til rette for ei utbygging av bustadar med tilhøyrande anlegg. Detaljregulering for Roa 2, bustadområde i Ølen, (bustader på gnr. 271, bnr. 8 og 114) Føresegner Dei regulerte områda er på plankartet vist med reguleringsgrense, og avgrensar seg til gnr. 271, bnr. 8

Detaljer

Tursti mellom Nymoen og Vadøyane, Luster kommune

Tursti mellom Nymoen og Vadøyane, Luster kommune PROSJEKT: Reguleringsplan for Tursti mellom Nymoen og Vadøyane, Luster kommune AUGUST 2013 ROS-ANALYSE SJEKKLISTE - UØNSKA HENDINGAR, KONSEKVENSAR OG TILTAK Mogelege hendingar, risikovurdering og mogelege

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

ROS-analyse. Detaljreguleringsplan «Docen-Kvartalet» Flora kommune

ROS-analyse. Detaljreguleringsplan «Docen-Kvartalet» Flora kommune ROS-analyse Detaljreguleringsplan «Docen-Kvartalet» Flora kommune 03.09.2014 Flora kommune ROS-analyse Detajlreguleringsplan «Docen-Kvartalet», Flora kommune Dato 03.09.2014 Utarbeidd av Janicke Svendal

Detaljer

ROS-ANALYSE. DETALJREGULERING AV DEL AV GNR. 51, BNR. 3 M. FL, SKAUN KOMMUNE

ROS-ANALYSE. DETALJREGULERING AV DEL AV GNR. 51, BNR. 3 M. FL, SKAUN KOMMUNE ROS-ANALYSE. DETALJREGULERING AV DEL AV GNR. 51, BNR. 3 M. FL, SKAUN KOMMUNE Utarbeida 17.06.11 av Willy Wøllo, Solem Arkitektur AS I kommuneplanens arealdel 2007-2019 for Skaun kommune, delplan Venn,

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS-analyse) FOR FURULY

RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS-analyse) FOR FURULY RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS-analyse) FOR FURULY Aurland kommune, desember 2014 1 Innhold Innleiing... 2 Analyse... 3 Radon:... 5 Naturmangfaldlova (NML) - vurdering... 5 Innleiing 20.01.2014 gjorde

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR TROVÅG NORD VINDAFJORD KOMMUNE FØRESEGNER

REGULERINGSPLAN FOR TROVÅG NORD VINDAFJORD KOMMUNE FØRESEGNER REGULERINGSPLAN FOR TROVÅG NORD VINDAFJORD KOMMUNE FØRESEGNER 1 GENERELT Desse føresegner gjeld for det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense. Innanfor planens avgrensing skal arealbruken

Detaljer

Føresegner. Planid: 20100109 Arkiv nr.: Plan: Områdereguleringsplan Sørstrand / Austvik

Føresegner. Planid: 20100109 Arkiv nr.: Plan: Områdereguleringsplan Sørstrand / Austvik Plan: Områdereguleringsplan Sørstrand / Austvik Utarbeidet av: Kinn Arkitekter As Revisjon i prosess: 06.03.13, 15.03.13 Vedtak/stadfesting: Avskrift: Føresegner Planid: 20100109 Arkiv nr.: Dato: 10.01.2012

Detaljer

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, råd, utval Møtedato Saknr FAST UTVAL FOR PLANSAKER 06.08.2009 069/09 KOMMUNESTYRET 19.08.2009 078/09 FAST UTVAL FOR PLANSAKER 12.11.2009 100/09 FAST UTVAL FOR

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE PlanID: 201221 REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL. 1.1 Det regulerte området er vist på planen med plangrense. 1.2 PBL 12 5

Detaljer

REGULERINGSPLAN GRUNNAVÅGEN 2, MOSTER, BØMLO KOMMUNE

REGULERINGSPLAN GRUNNAVÅGEN 2, MOSTER, BØMLO KOMMUNE 1 Endring av 3.1.1-3.2.3-3.2.4 Endring merket med RØDT. Blå utgår B REGULERINGSPLAN GRUNNAVÅGEN 2, MOSTER, BØMLO KOMMUNE REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL. 1.1 Det regulerte området er vist på

Detaljer

ROS analyse Reguleringsplan for Hjorten kro/trafikksenter på Kaupanger PlanID 1420 2013005

ROS analyse Reguleringsplan for Hjorten kro/trafikksenter på Kaupanger PlanID 1420 2013005 ROS analyse Reguleringsplan for Hjorten kro/trafikksenter på Kaupanger PlanID 1420 2013005 Det er etter plan og bygningslova 4-3 krav til utarbeiding av risiko og sårbarheitsanalyse ved planlegging for

Detaljer

Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404) - 1. offentlege ettersyn

Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404) - 1. offentlege ettersyn Aukra kommune Arkivsak: 2014/820-13 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 22.08.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 58/14 Drift og arealutvalet 03.12.2014 Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404)

Detaljer

FRÅSEGN - REGULERINGSPLAN VORLANDSVÅGEN, BØMLO KOMMUNE.

FRÅSEGN - REGULERINGSPLAN VORLANDSVÅGEN, BØMLO KOMMUNE. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201204244-14 Arkivnr. 714 Saksh. Nordmark, Per, Slinning, Tore, Ekerhovd, Per Morten Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 05.03.2013

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GNR. 109 BNR. 14, BØMLO KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR GNR. 109 BNR. 14, BØMLO KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR GNR. 109 BNR. 14, BØMLO KOMMUNE PLANID: 201212 REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL 1.1 Det regulerte området er vist på planen med plangrense. 1.2 PBL 12 5 BYGNINGAR OG ANLEGG

Detaljer

Retningslinjer for fortetting

Retningslinjer for fortetting Retningslinjer for fortetting Retningslinjer som skal brukast ved behandling av søknader om fortetting, vesentleg ombygging og nybygg i etablerte bustadområde 05.01.2015 Føremål Føremålet med retningslinjene

Detaljer

Jotunheimen caravan camp, Postfuru

Jotunheimen caravan camp, Postfuru Reguleringsplan for Jotunheimen caravan camp, Postfuru Reguleringsføresegner Vågå kommune Plan-id Dato 05152014004 07.05.15 1. Avgrensing av planområdet, reguleringsføremål og omsynssoner 1.1 Avgrensing

Detaljer

SULDAL KOMMUNE. Reguleringsplan for Helganes rasteplass Rv 13 Kolbeinstveit Helganesbrua jf. plan- og bygningslovens (pbl) 12-7.

SULDAL KOMMUNE. Reguleringsplan for Helganes rasteplass Rv 13 Kolbeinstveit Helganesbrua jf. plan- og bygningslovens (pbl) 12-7. SULDAL KOMMUNE Reguleringsplan for Helganes rasteplass Rv 13 Kolbeinstveit Helganesbrua jf. plan- og bygningslovens (pbl) 12-7 Plan ID: 201306 Framlegg til reguleringsføresegner Saksnummer: Datert / sist

Detaljer

REGULERINGFØRESEGNER

REGULERINGFØRESEGNER Reguleringsplan for bustadfelt Eikelitunet REGULERINGFØRESEGNER Utarbeida for: Edvard Jarle Bolstad Grethe Finsrud Agerlie Karl Magne Bolstad Planleggjar: FORTUNEN AS Torgallmenningen 7 5014 Bergen 1/

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR TORGKVARTALET, ØVRE ÅRDAL

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR TORGKVARTALET, ØVRE ÅRDAL RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR TORGKVARTALET, ØVRE ÅRDAL Analysen er utarbeida av administrasjonen i Årdal kommune og høyrer saman med plankart, planomtale og føresegner til

Detaljer

ROS-ANALYSE OG VURDERING NATURMANGFOLDLOVA. DETALJREGULERING DEL AV GNR. 12, BNR. 2 I KLÆBU KOMMUNE.

ROS-ANALYSE OG VURDERING NATURMANGFOLDLOVA. DETALJREGULERING DEL AV GNR. 12, BNR. 2 I KLÆBU KOMMUNE. ROS-ANALYSE OG VURDERING NATURMANGFOLDLOVA. DETALJREGULERING DEL AV GNR. 12, BNR. 2 I KLÆBU KOMMUNE. Utarbeida 29.04.14 av Willy Wøllo, Solem Arkitektur AS Det er ønske om etablering av 6 bustadtomter

Detaljer

Detaljregulering for gnr/bnr 56/295 m.fl., Tjødnåsen Plan ID: 201307. Stord kommune

Detaljregulering for gnr/bnr 56/295 m.fl., Tjødnåsen Plan ID: 201307. Stord kommune Føresegner til Detaljregulering for gnr/bnr 56/295 m.fl., Tjødnåsen Plan ID: 201307 Stord kommune Utarbeida av Side 1 av 7 sider 1 GENERELT 1.1 Areal Areala innafor planområdet er regulert til følgjande

Detaljer

Risiko- og sårbarheitsanalyse for detaljereguleringsplan for Helsehuset i Øvre Årdal

Risiko- og sårbarheitsanalyse for detaljereguleringsplan for Helsehuset i Øvre Årdal Risiko- og sårbarheitsanalyse for detaljereguleringsplan for Helsehuset i Øvre Årdal Analysen er utarbeida av administrasjonen i Årdal kommune og høyrer saman med planomtale med føresegner og plankart

Detaljer

Reguleringsplan Storemyr i Åbødalen Gnr. 32, Bnr. 4, Sauda kommune. Plan ID: 2014003

Reguleringsplan Storemyr i Åbødalen Gnr. 32, Bnr. 4, Sauda kommune. Plan ID: 2014003 Reguleringsplan Storemyr i Åbødalen Gnr. 32, Bnr. 4, Sauda kommune. Plan ID: 2014003 Føresegner Mai 2016 Dette dokumentet inneheld føresegner knytt til framlegget for reguleringsplanen for Storemyr i Åbødalen

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 50/308 Saksmappe: 2006/341-19962/2006 Sakshandsamar: Ida Hermansen Dato: 22.09.2006 SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 50/308 Saksmappe: 2006/341-19962/2006 Sakshandsamar: Ida Hermansen Dato: 22.09.2006 SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 50/308 Saksmappe: 2006/341-19962/2006 Sakshandsamar: Ida Hermansen Dato: 22.09.2006 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 94/07 Komité for plan og utvikling 13.03.2007 14/07 Kommunestyret

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Natur 17.03.2005 046/05 IVK Komite Natur 25.08.2005 098/05 OIV Kommunestyre 06.09.2005 049/05 OIV Sakshandsamar: Odd Inge Vestbø Arkiv: Reg-086

Detaljer

PLANOMTALE FOR REGULERINGSPLAN FOR HØYLANDSBYGD SMÅBÅTHAMN GNR 202 BNR 53.

PLANOMTALE FOR REGULERINGSPLAN FOR HØYLANDSBYGD SMÅBÅTHAMN GNR 202 BNR 53. PLANOMTALE FOR REGULERINGSPLAN FOR HØYLANDSBYGD SMÅBÅTHAMN GNR 202 BNR 53. Prosjekt Konsult Kvinnherad AS Side 1 Innhald 1. Innleiing a. Bakgrunn /intensjon b. Kortversjon c. Arealoppgåve 2. Eksisterande

Detaljer

Fjell kommune. Gnr. 42, Bnr. 3; Bnr. 49; Bnr. 99; samt del av Bnr. 83 og 85 MAIMYRA, BRATTHOLMEN

Fjell kommune. Gnr. 42, Bnr. 3; Bnr. 49; Bnr. 99; samt del av Bnr. 83 og 85 MAIMYRA, BRATTHOLMEN Fjell kommune Reguleringsføresegner for: Jf plan- og bygningslova (pbl) 26 Gnr. 42, Bnr. 3; Bnr. 49; Bnr. 99; samt del av Bnr. 83 og 85 MAIMYRA, BRATTHOLMEN 1 GENERELT 1.1 Det regulerte området er vist

Detaljer

Detaljregulering for gnr/bnr 131/1 m.fl., Prestalio, Etne kommune PlanID 201204

Detaljregulering for gnr/bnr 131/1 m.fl., Prestalio, Etne kommune PlanID 201204 Detaljregulering for gnr/bnr 131/1 m.fl., Prestalio, Etne kommune PlanID 201204 Føresegner 1 Reguleringsføremål 1.1 Arealet er regulert til følgjande føremål: Område for bygningar og anlegg (pbl 12-5,

Detaljer

Reguleringsføresegner 010013 Reguleringsplan for Voll-Hyttefelt

Reguleringsføresegner 010013 Reguleringsplan for Voll-Hyttefelt Reguleringsføresegner 010013 Reguleringsplan for Voll-Hyttefelt Arkivsak: 01/00998 Arkivkode: PLAN 146/1 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR VOLL-HYTTEFELT Vedtak i planutvale om oppstart den 28.06.01 sak

Detaljer

REGULERINGSFØRESEGNER TIL REGULERINGSPLAN FOR GNR./BNR. 131/1 M.FL., PRESTALIO

REGULERINGSFØRESEGNER TIL REGULERINGSPLAN FOR GNR./BNR. 131/1 M.FL., PRESTALIO REGULERINGSFØRESEGNER TIL REGULERINGSPLAN FOR GNR./BNR. 131/1 M.FL., PRESTALIO Det regulerte området er vist på plankart revidert 10.03.2015. Areala innanfor plangrensa er regulert til område for: Areal

Detaljer

REGULERINGSFØRESEGNER FOR REGULERINGSPLAN GNR. 81, BNR. 181 og 90 ROSENDAL HYTTETUN OG CAMPING, VEDAVIKA I KVINNHERAD KOMMUNE

REGULERINGSFØRESEGNER FOR REGULERINGSPLAN GNR. 81, BNR. 181 og 90 ROSENDAL HYTTETUN OG CAMPING, VEDAVIKA I KVINNHERAD KOMMUNE REGULERINGSFØRESEGNER FOR REGULERINGSPLAN GNR. 81, BNR. 181 og 90 ROSENDAL HYTTETUN OG CAMPING, VEDAVIKA I KVINNHERAD KOMMUNE 1 FØREMÅL 1.1 Det regulerte området er synt med grenseliner på plan datert

Detaljer

PLANPROGRAM. Detaljreguleringsplan Smedstad gbnr 22/30, 52, 214 Førde kommune. Planoppstart

PLANPROGRAM. Detaljreguleringsplan Smedstad gbnr 22/30, 52, 214 Førde kommune. Planoppstart PLANPROGRAM Detaljreguleringsplan Smedstad gbnr 22/30, 52, 214 Sist rev. 09.10.2014 Planprogram Smedstad gbnr 22/30, 52, 214, planid 143220120001 Dato Sakshandsamar Kontrollert av Status Oppdragsgjevar

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF Grunneigarar, offentlege mynde, organisasjonar TILTAK: OPPSTART AV REGULERINGSARBEID Ørsta

Detaljer

MØTEBOK. 17/11 Formannskapet 19.05.2011 32/11 Formannskapet 08.09.2011 24/11 Kommunestyret 15.09.2011

MØTEBOK. 17/11 Formannskapet 19.05.2011 32/11 Formannskapet 08.09.2011 24/11 Kommunestyret 15.09.2011 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 17/11 Formannskapet 19.05.2011 32/11 Formannskapet 08.09.2011 24/11 Kommunestyret 15.09.2011 Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkivsaknr.: 09/1162 Arkiv: L12 PROTOKOLL: REGULERINGSPLAN

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 053/15 Plan og utvikling 23.11.2015. Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 14/875-15/8385 GBNR - 36/94,2, K2 - L12, K3 - &21

Saksnr. Utval Møtedato 053/15 Plan og utvikling 23.11.2015. Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 14/875-15/8385 GBNR - 36/94,2, K2 - L12, K3 - &21 AURLAND KOMMUNE Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 053/15 Plan og utvikling 23.11.2015 Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 14/875-15/8385 GBNR - 36/94,2, K2 - L12, K3 - &21 Jan Olav Åsarmoen Møller 57

Detaljer

DETALJREGULERING MIDSUNDFJØRA MIDSUND KOMMUNE

DETALJREGULERING MIDSUNDFJØRA MIDSUND KOMMUNE Midsund kommune FØRESEGNER Midsundfjøra 251658240 Side 1 av 7 Føresegner Plan ID: R_2014001 Dato for siste revisjon av føresegnene: 10.04.2014 Dato for godkjenning av kommunestyret: Føresegnene gjeld for

Detaljer

ROS analyse Reguleringsplan for Hjorten kro/trafikksenter på Kaupanger PlanID 1420 2013005

ROS analyse Reguleringsplan for Hjorten kro/trafikksenter på Kaupanger PlanID 1420 2013005 ROS analyse Reguleringsplan for Hjorten kro/trafikksenter på Kaupanger PlanID 1420 2013005 Det er etter plan og bygningslova 4-3 krav til utarbeiding av risiko og sårbarheitsanalyse ved planlegging for

Detaljer

Reguleringsplan for Verket 2, Gaupne. Plan-ID 1426-2011002 RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE. Luster dato 01.02.2013 BAKGRUNN. Stortingsmelding nr.

Reguleringsplan for Verket 2, Gaupne. Plan-ID 1426-2011002 RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE. Luster dato 01.02.2013 BAKGRUNN. Stortingsmelding nr. Reguleringsplan for Verket 2, Gaupne Plan-ID 1426-2011002 RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE Luster dato 01.02.2013 BAKGRUNN Stortingsmelding nr. 26: «Arealplanleggingen skal bidra til å redusere klimaendringens

Detaljer

OSPELUNDEN BUSTADFELT Reguleringsføresegner pbl 12-7

OSPELUNDEN BUSTADFELT Reguleringsføresegner pbl 12-7 KVINNHERAD KOMMUNE Detaljreguleringsplan for: OSPELUNDEN BUSTADFELT Reguleringsføresegner pbl 12-7 Sakshandsaming i samsvar med plan- og bygningslova av 1985. Saksnr Dato Sign Kvinnherad forvaltningsstyre

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Markus Mohn Werner Arkivsaksnr.: 12/3694-34. Mindre endring - Hodlekve-Fosskammen PlanID: 2013004.

Saksframlegg. Sakshandsamar: Markus Mohn Werner Arkivsaksnr.: 12/3694-34. Mindre endring - Hodlekve-Fosskammen PlanID: 2013004. Saksframlegg Sakshandsamar: Markus Mohn Werner Arkivsaksnr.: 12/3694-34 Arkiv: L12 Mindre endring - Hodlekve-Fosskammen PlanID: 2013004 * Tilråding: Forvaltningsutvalet legg framlegg til nye føresegner

Detaljer

2 Arealføremål ( 12-5): LÆRDAL UTBYGGING AS

2 Arealføremål ( 12-5): LÆRDAL UTBYGGING AS Reguleringsføresegner Detaljregulering Mari-Jakobvegen 1 Lærdal kommune - PlanID:.. DATO: 23-10-2015 Revidert dato: 20.11.15 jf vedtak datert 12.11.15 SAK 175/15 LÆRDAL UTBYGGING AS Heimel for reguleringsføresenger

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Handegård Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 11/2001

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Handegård Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 11/2001 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Handegård Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 11/2001 Reguleringsplan for Marifjøra (endring) Plan ID 1426-2011004 Rådmannen si tilråding: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Reguleringsplan for Stavedalen

Reguleringsplan for Stavedalen Reguleringsplan for Stavedalen Planid: 200602 REGULERINGSFØRESEGN Rev. HH 08.02.2011, Valle kommune 24.01.2014 Reguleringsføresegnene gjeld for området vist med plangrense på dei to plankarta: Stavedalen

Detaljer

1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: 2 Byggjeområde for frittliggande småhusbustader, FS01-07

1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: 2 Byggjeområde for frittliggande småhusbustader, FS01-07 Privat forslag til reguleringsplan ANGELTVEIT VEST Gnr/Bnr - 23/ 4 og 6 m.fl. Fjell Kommune FØRESEGNER 1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: I II III

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 05/1508-9606/08 Saksbeh.: Berit Marie Galaaen Arkivkode: PLAN 301/1 Saksnr.: Utval Møtedato 82/08 Formannskap/ plan og økonomi 05.06.2008 43/08 Kommunestyret 19.06.2008

Detaljer

BEBYGGELSESPLAN FOR B3, KVERNEVATN AUST - 2. GONGS HANDSAMING. Føresegner til bebyggelsesplan for felt B3 - Kvernevatn Aust

BEBYGGELSESPLAN FOR B3, KVERNEVATN AUST - 2. GONGS HANDSAMING. Føresegner til bebyggelsesplan for felt B3 - Kvernevatn Aust Åseral kommune Arkiv: L13 Saksmappe: 06/00596-12 Sakshandsamar: Astrid Marie Engeli Dato: 08.05.2007 BEBYGGELSESPLAN FOR B3, KVERNEVATN AUST - 2. GONGS HANDSAMING Føresegner til bebyggelsesplan for felt

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 45/14 Plan- miljø og ressursutvalet 16.09.2014 64/14 Kommunestyret 07.10.2014

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 45/14 Plan- miljø og ressursutvalet 16.09.2014 64/14 Kommunestyret 07.10.2014 Bygland kommune Arkiv: 34/15 Saksmappe: 2011/283 Sakshandsamar: Inger Siri Lidi Dato: 12.08.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 45/14 Plan- miljø og ressursutvalet 16.09.2014 64/14 Kommunestyret

Detaljer

Kommuneplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen Vedlegg til 6.1 Konsekvensutgreiing DEL A og B

Kommuneplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen Vedlegg til 6.1 Konsekvensutgreiing DEL A og B Kommuneplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen Vedlegg til 6.1 Konsekvensutgreiing DEL A og B ROS ( risiko og sårbarheit) Sjekkliste for endringar og nye tiltak Del A Dato: 16.1.2014 O.W. A1 Vik Sentrum.

Detaljer

DETALJREGULERING GNR/BNR 57/555 M.FL., SNIKKERSVINGEN - 1. GONGSHANDSAMING

DETALJREGULERING GNR/BNR 57/555 M.FL., SNIKKERSVINGEN - 1. GONGSHANDSAMING Arkivref: 2011/3500-8915/2016 Saksh.: Merete Refstie Hageberg Saksnr Utval Møtedato 20/16 Forvaltningsstyret 12.05.2016 DETALJREGULERING GNR/BNR 57/555 M.FL., SNIKKERSVINGEN - 1. GONGSHANDSAMING Framlegg

Detaljer

Endring av reguleringsplan for Farnes Planutgreiing

Endring av reguleringsplan for Farnes Planutgreiing Endring av reguleringsplan for Farnes Planutgreiing Balestrand 21.03.2013 1. Formål 1.1 Føremål med planarbeidet Planarbeidet tek utgangspunkt i gjeldande Reguleringsplan for Farnes, utarbeidd av Statens

Detaljer

Vår ref. 2013/769-5. Særutskrift - 243/26 - reidskapshus og tilbygg hytte - Salbuvik - Utåker - Lars Magne Stølen

Vår ref. 2013/769-5. Særutskrift - 243/26 - reidskapshus og tilbygg hytte - Salbuvik - Utåker - Lars Magne Stølen Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Føresegner for «Detaljregulering for gnr /bnr 27/ 606 m.fl, Svehaugen». Stord kommune. Detaljregulering for. Gnr/ bnr 27/606 m.

Føresegner for «Detaljregulering for gnr /bnr 27/ 606 m.fl, Svehaugen». Stord kommune. Detaljregulering for. Gnr/ bnr 27/606 m. Stord kommune Detaljregulering for Gnr/ bnr 27/606 m.fl, Svehaugen Plan-id: 201503 FØRESEGENER Utarbeida av Side 1 av 5 sider 1 REGULERINGSFØREMÅL 1.1 Det regulerte området er vist på planen med plangrense.

Detaljer

Risiko og sårbarheit i reguleringsplan. Kathrine Sæverud Hauge Rådgjevar Beredskap Fylkesmannen i Hordaland

Risiko og sårbarheit i reguleringsplan. Kathrine Sæverud Hauge Rådgjevar Beredskap Fylkesmannen i Hordaland Risiko og sårbarheit i reguleringsplan Kathrine Sæverud Hauge Rådgjevar Beredskap Fylkesmannen i Hordaland 1 Lovfesta krav til ROS-analysar Plan- og bygningslova 3-1 h: (skal planer etter denne lov) fremme

Detaljer

Konsekvensvurdering. av nye potensielle utbyggingsområde i kommuneplanen, arealdelen

Konsekvensvurdering. av nye potensielle utbyggingsområde i kommuneplanen, arealdelen Konsekvensvurdering av nye potensielle utbyggingsområde i kommuneplanen, arealdelen Tilleggsvurderingar til 2. gongs høyring Balestrand den 19.11.2009 Innhald Konsekvensutgreiing for utbyggingsområde..

Detaljer

UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER

UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER 1.0 GENERELLE FØRESEGNER ( 20-4, 2. ledd) Kommunedelplanen har rettsverknad på den måten at grunneigar ikkje kan bruke eller byggje på sin eigedom på anna måte

Detaljer

Gbnr. 15/83,15/39, Eivindvik, detaljregulering for Prestesundet bustader - Godkjenning

Gbnr. 15/83,15/39, Eivindvik, detaljregulering for Prestesundet bustader - Godkjenning Gulen kommune Plan, landbruk og teknisk Sakshandsamar Frank van den Ring Arkivsak - Journalpost 14/1429-15/7396 Arkivkode FA-L13, GNR-15/83 Dato 19.08.2015 Saksframlegg Gbnr. 15/83,15/39, Eivindvik, detaljregulering

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR PLASSEN 1. GENERELT 2. REGULERINGSFORMÅL

DETALJREGULERINGSPLAN FOR PLASSEN 1. GENERELT 2. REGULERINGSFORMÅL Nordplan side 1 av 7 Detaljreguleringsplan for Plassen - reguleringsføresegner DETALJREGULERINGSPLAN FOR PLASSEN Føresegner dagsett: 01.07.15, rev. 02.02.16 Plankart dagsett: 01.07.15 1. GENERELT Desse

Detaljer

Erfaringar med naturfare og overordna planlegging

Erfaringar med naturfare og overordna planlegging Erfaringar med naturfare og overordna planlegging Fagsamling om arealplanlegging i flaum- og skredutsette område Skei, 28. og 29. januar 2014 Janne Midtbø Vågsøy kommune 13.02.2014 1 Kommuneplan Kartlegge

Detaljer

FRESVIK, VIK I SOGN PRIVAT REGULERINGSPLAN

FRESVIK, VIK I SOGN PRIVAT REGULERINGSPLAN REGULERINGSPLAN SOLALI FRESVIK, VIK I SOGN PRIVAT REGULERINGSPLAN PLANDOKUMENT: - PLANUTGREIING OG REGULERINGSFØRESEGNER - PLANKART. MÅLESTOKK 1:5000. - ILLUSTRASJONSPLAN PLANUTGREIING. s. 1 1.BAKGRUNN

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers forening RIF Ørsta 22.09.2015 Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar TILTAK: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID

Detaljer

Kommuneplan for Radøy 2011-2023 ROS

Kommuneplan for Radøy 2011-2023 ROS Kommuneplan for Radøy 2011-2023 ROS 18. februar 2011 1 Innhald: 1. INNLEIING... 3 2. VAL AV METODE... 3 3. OVERORDNA ROS-ANALYSE FOR KOMMUNEN... 4 4. SANNSYNLEGHEIT... 5 2 1. Innleiing Risiko- og sårbarheitsanalysen

Detaljer

DETALJREGULERING GNR/BNR 56/295 M.FL., TJØDNÅSEN - 1. GONGS HANDSAMING

DETALJREGULERING GNR/BNR 56/295 M.FL., TJØDNÅSEN - 1. GONGS HANDSAMING Arkivref: 2013/3556-14779/2014 Saksh.: Gudfinna Erlingsdottir Saksnr Utval Møtedato 27/14 Forvaltningsstyret 26.06.2014 DETALJREGULERING GNR/BNR 56/295 M.FL., TJØDNÅSEN - 1. GONGS HANDSAMING Framlegg til

Detaljer

Føresegner Detaljregulering for del av gnr/bnr 58/2 Limbuvika, Vikanes

Føresegner Detaljregulering for del av gnr/bnr 58/2 Limbuvika, Vikanes Føresegner Detaljregulering for del av gnr/bnr 58/2 Limbuvika, Vikanes Planid: 201213 Stord kommune Reguleringsføresegner 1 REGULERINGSFØREMÅL 1.1 Det regulerte området er vist på plankartet innanfor plangrensa.

Detaljer

Undredal sentrum Reguleringsendring detaljregulering gnr 51, bnr 20 m.fl

Undredal sentrum Reguleringsendring detaljregulering gnr 51, bnr 20 m.fl Undredal sentrum Reguleringsendring detaljregulering gnr 51, bnr 20 m.fl ROS analyse 17.09.2011 Innhald Innhald... 1 1 Innleiing... 1 2 Analyse... 2 3 Vurdering... 3 3.1 Grunnlag for vurdering... 3 3.2

Detaljer

Reguleringsplan for Bergebakkane

Reguleringsplan for Bergebakkane Reguleringsplan for Bergebakkane ROS-analyse Dokument nr.: 66-1 A 18.06.2012 Revidert rasfarevurdering KH SKL SKL 0 11.06.2012 Utgjeven for bruk KH SKL SKL Rev. Dato Revisjon Av Kontr. Godkj. Tittel :

Detaljer

Risiko- og sårbarheitsanalyse (ROS-analyse) og Konsekvensutgreiing av 11.06.2015

Risiko- og sårbarheitsanalyse (ROS-analyse) og Konsekvensutgreiing av 11.06.2015 Vedlegg 3: Risiko- og sårbarheitsanalyse (ROS-analyse) og Konsekvensutgreiing av 11.06.2015 1. KRAV OM KONSEKVENSUTGREIING OG RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE ( ROS-ANALYSE) Plan- og bygningslova set krav

Detaljer

REGULERINGSPLAN LUNDSHAGEN / LUNDSNESET Gnr. 95, Bnr. 50 m.fl. KVINNHERAD KOMMUNE. FØRESEGNER Juni 2010. Side 1

REGULERINGSPLAN LUNDSHAGEN / LUNDSNESET Gnr. 95, Bnr. 50 m.fl. KVINNHERAD KOMMUNE. FØRESEGNER Juni 2010. Side 1 REGULERINGSPLAN LUNDSHAGEN / LUNDSNESET Gnr. 95, Bnr. 50 m.fl. KVINNHERAD KOMMUNE FØRESEGNER Juni 2010 Side 1 1.0 GENERELT 1.1 Det regulerte området er synt med grenseliner på plan datert 04.06.2010. 1.2

Detaljer

Reguleringsplan for hyttefelt Folkestad

Reguleringsplan for hyttefelt Folkestad Fjaler kommune Reguleringsplan for hyttefelt Folkestad 02.02.16 Risiko- og sårbarhetsanalyse Xform AS Hafstadvegen 15 6800 Førde Telefon: 913 04 444 E-post: post@xform.no Internett: www.xform.no Innhaldsfortegnelse

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/644-6867/14 Saksbeh.: Arkivkode: Magnhild Gjengedal PLAN sone Saksnr.: Utval Møtedato 27/14 Formannskap/ plan og økonomi 03.04.2014 SAMLA SAK - REGULERINGSENDRING

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/787-21317/14 Saksbeh.: Arkivkode: Saksnr.: Utval Møtedato 70/14 Formannskap/ plan og økonomi 28.08.2014 60/14 Kommunestyret 18.09.2014 Magnhild Gjengedal PLAN

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN. SØGARDSJØEN Del av gnr. 83 bnr. 1 m.fl. PLANID: 201205 FITJAR KOMMUNE

DETALJREGULERINGSPLAN. SØGARDSJØEN Del av gnr. 83 bnr. 1 m.fl. PLANID: 201205 FITJAR KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN SØGARDSJØEN Del av gnr. 83 bnr. 1 m.fl. PLANID: 201205 FITJAR KOMMUNE FØRESEGNER Juni 2013 Side 1 1.0 GENERELT 1.1 Det regulerte området er synt med grenseliner på plan datert 18.03.2013

Detaljer

REGULERINGSFØRESEGN - REGULERINGSPLAN VÅGSMYRAN

REGULERINGSFØRESEGN - REGULERINGSPLAN VÅGSMYRAN Midsund kommune REGULERINGSFØRESEGN - REGULERINGSPLAN VÅGSMYRAN DATO FOR PLANFORSLAG : 18.09.08 DATO FOR 1. REVISJON AV PLANFORSLAG : 17.11.08 DATO FOR 2. REVISJON AV PLANFORSLAG : 01.04.09 DATO KOMMUNESTYRETS

Detaljer

SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD

SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD LINDÅS KOMMUNE KVERNHUSMYRANE 20 5914 ISDALSTØ Bergen, 6. juli 2015 SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD På vegne av Anders Myking Fammestad, søker as i samarbeid

Detaljer

Båt- og Skipsmuseum i Gravdal

Båt- og Skipsmuseum i Gravdal Føresegner til Båt- og Skipsmuseum i Gravdal Gnr 201 Bnr 1, Halsnøy Kvinnherad kommune Utarbeida av Ing. Øyvind Jørgensen Stord 02.06.10 Ing. Øyvind Jørgensen as 1 REGULERINGSFØREMÅL 1.1 Det regulerte

Detaljer

Detaljregulering for gnr/bnr 27/89 m.fl.,borggata Stord kommune

Detaljregulering for gnr/bnr 27/89 m.fl.,borggata Stord kommune Føresegner Detaljregulering for gnr/bnr 27/89 m.fl.,borggata Stord kommune Planid:201306 Dei regulerte områda er vist med reguleringsgrense på plankartet. Innanfor dei regulerte områda skal arealbruken

Detaljer

Varsel om planoppstart av detaljregulering for Lund steinbrot og næringsområde

Varsel om planoppstart av detaljregulering for Lund steinbrot og næringsområde Nordfjordeid Ålesund Førde Vågå Til: Naboar, heimelshavarar og aktuelle offentlege instansar. Dato: 12.06.2014 Vår ref: May-Britt Drage Bakke Varsel om planoppstart av detaljregulering for Lund steinbrot

Detaljer

Reguleringsføresegner for. Bustadområde på Alver, gbnr 137/188

Reguleringsføresegner for. Bustadområde på Alver, gbnr 137/188 Reguleringsføresegner for Bustadområde på Alver, gbnr 137/188 Lovheimel: Plan- og bygningslova 12-7 Kommunens saksnummer: 2011/129 og 2013/661 Plan-ID: 1263-201111 Revideringar: Dato: Plankonsulent Vidar

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 030/12 Plan og utvikling 07.05.2012 047/12 Kommunestyret 24.05.2012

Saksnr. Utval Møtedato 030/12 Plan og utvikling 07.05.2012 047/12 Kommunestyret 24.05.2012 Aurland kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 030/12 Plan og utvikling 07.05.2012 047/12 Kommunestyret 24.05.2012 Saksansvarleg: Jan Olav Møller Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 12/367-2 K2-L12

Detaljer

sivilarkitekt mnal kjell hareide

sivilarkitekt mnal kjell hareide Detaljreguleringsplan for Motorsport på delar av gbnr. 83/3 og 83/5-1 på Grov, Flora kommune Planomtale og ROS vurdering. Dato. 04.10.2014. 1. Innleiing 1.1 Bakgrunn for planarbeidet 1.2 Lokalisering 1.3

Detaljer

Skredfare i byggesak

Skredfare i byggesak Interkommunalt skredsamarbeid Kvam, Fusa, Ullensvang, Granvin, Ulvik, Jondal, Tysnes, Masfjorden og Modalen Skredseminar onsdag 9. november, Hotel Ullensvang på Lofthus Kommunal- og regionaldepartementet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Handegård Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 13/569

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Handegård Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 13/569 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Handegård Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 13/569 Reguleringsplan Gjerde - planprogram Plan ID 1426-2013001 Rådmannen si tilråding: Plan- og forvaltningsstyret vedtek planprogram

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 15.10.2014 14/114

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 15.10.2014 14/114 Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2011/2754 Løpenr.: 15778/2014 Arkivkode: 88/2 Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 15.10.2014 14/114 Sakshandsamar: Lotte Næss Framlegg

Detaljer

02/368-108/K1-140//LTA Manger: 16.03.2005 KOMMUNEPLAN FOR RADØY AREALDEL 2005 2017. Føresegner

02/368-108/K1-140//LTA Manger: 16.03.2005 KOMMUNEPLAN FOR RADØY AREALDEL 2005 2017. Føresegner RADØY KOMMUNE Dok. ref. Dato: 02/368-108/K1-140//LTA Manger: 16.03.2005 KOMMUNEPLAN FOR RADØY AREALDEL 2005 2017 Føresegner Den grøne øya Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle Vedtatt: 08.09.2005

Detaljer

ETNE KOMMUNE FØRESEGNER E 134 STORDALEN, LAUAREID-HÅLAND-BAKKA PLANENDRING 10.12.12 Utskrift 26.2.2013

ETNE KOMMUNE FØRESEGNER E 134 STORDALEN, LAUAREID-HÅLAND-BAKKA PLANENDRING 10.12.12 Utskrift 26.2.2013 FØRESEGNER TIL REGULERINGSPLAN FOR E134 STORDALEN PLAN R-121 1 Føremål Føremålet med planen er å betre trafikktryggleiken med færre ulukker og nestenulukker, betre støytilhøva i nærmiljøet, og betre omsynet

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR NAUSTOMRÅDE ØREVIK, GNR. 33 BNR. 47 M.FL., BØMLO KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR NAUSTOMRÅDE ØREVIK, GNR. 33 BNR. 47 M.FL., BØMLO KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR NAUSTOMRÅDE ØREVIK, GNR. 33 BNR. 47 M.FL., BØMLO KOMMUNE Plan ID: 201511 PLANOMTALE ROS-ANALYSE Postboks 131 Sæ 20 Tlf. 53 40 24 60 E-post jtas@jtas.no 5401 STORD Leirvik www.jtas.no

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 02.12.2015 15/28

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 02.12.2015 15/28 Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2012/2130 Løpenr.: 20963/2015 Arkivkode: 153/19/153/20/ 151/2 Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 02.12.2015 15/28 Sakshandsamar: Lotte

Detaljer

Reguleringsføresegner 05032 Reguleringsplan Vetla Hegg-Hyttefelt Voss Kommune

Reguleringsføresegner 05032 Reguleringsplan Vetla Hegg-Hyttefelt Voss Kommune Reguleringsføresegner 05032 Reguleringsplan Vetla Hegg-Hyttefelt Voss Kommune Utarbeidd av: Arkitektbruket ans v/ Ingebrigt Nesheim Arkivsak i Voss kommune: 05/1795 Arkivkode: L12 Sakstittel: Reguleringsplan

Detaljer

REGULERINGSFØRESEGNER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR SANDVIKA. Del av Gnr 64, bnr 1 og 30 Kvinnherad kommune

REGULERINGSFØRESEGNER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR SANDVIKA. Del av Gnr 64, bnr 1 og 30 Kvinnherad kommune REGULERINGSFØRESEGNER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR SANDVIKA Del av Gnr 64, bnr 1 og 30 Kvinnherad kommune Generelt Desse føresegnene utgjer saman med plankart av 25.05.11. detaljreguleringsplan for Sandvika,

Detaljer

1 REGULERINGSFØRESEGNER

1 REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØRESEGNER REGULERINGSPLAN FOR: KOMMUNE: Kviteseid REGULERINGSOMRÅDE: Furuheim Hyttegrend, del av Gnr. 14 bnr. 6 DATO KOM.STYRETS VEDTAK: 14.06.07 DATO FOR SISTE REVISJON: : 10.06.09 1.1 GENERELT

Detaljer

Reguleringsføresegner Myrkdalen Camping

Reguleringsføresegner Myrkdalen Camping Reguleringsføresegner Myrkdalen Camping Side 1 av 7 Planid.: 05031 Arkivsak: 05/1709 Arkivkode: PLAN soneinndeling, L12 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR MYRKDALEN CAMPING Utarbeidd av: Anda & Hirth ANS

Detaljer

Vår ref. 2014/328-7. Særutskrift - Dispensasjon frå LNF - 190/48 - Halsnøy Kloster - Johanne Emmerhoff

Vår ref. 2014/328-7. Særutskrift - Dispensasjon frå LNF - 190/48 - Halsnøy Kloster - Johanne Emmerhoff Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 15.05.2012 026/12 Bystyret 07.06.2012 064/12 K2-L12

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 15.05.2012 026/12 Bystyret 07.06.2012 064/12 K2-L12 FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 15.05.2012 026/12 Bystyret 07.06.2012 064/12 Sakshandsamar: Kjell Aage Udberg Arkiv: K2-L12 ARP-20110114, Arkivsaknr 11/1140 PLANID: 20110114.

Detaljer

Detaljplan for småbåthamn Haganesvika Gnr 52 bnr 227, 229 mfl, Haganes Fjell kommune REGULERINGSFØRESEGNER

Detaljplan for småbåthamn Haganesvika Gnr 52 bnr 227, 229 mfl, Haganes Fjell kommune REGULERINGSFØRESEGNER Detaljplan for småbåthamn Haganesvika Gnr 52 bnr 227, 229 mfl, Haganes Fjell kommune REGULERINGSFØRESEGNER Det regulerte området er vist med grenselinjer på plankart datert 22.11.11 Arealet skal regulerast

Detaljer

Detaljregulering hyttefelt Sulåmo, Meråker kommune.

Detaljregulering hyttefelt Sulåmo, Meråker kommune. Detaljregulering hyttefelt Sulåmo, Meråker kommune. Oversiktskart, 24.11.14 Sulåmoen N Aktuelt tiltaksområde DETALJREGULERING HYTTEFELT PÅ SULÅMO, DEL AV GNR. 14, BNR. 4 I MERÅKER KOMMUNE. KORT PLANOMTALE

Detaljer

Reguleringsføresegner Reguleringsplan H6 Løefjødd hyttefelt, Valle kommune

Reguleringsføresegner Reguleringsplan H6 Løefjødd hyttefelt, Valle kommune Reguleringsføresegner Reguleringsplan H6 Løefjødd hyttefelt, Valle kommune I medhald av plan- og bygningslova av 14. juni 1985, nr. 77 med revisjonar, 22-26 og 30, er det utarbeidet reguleringsplan for

Detaljer

Vår ref. 2013/1732-10. Særutskrift - BS - 93/2 - fasadeendring og bruksendring av løe - Seimsfoss - Gøril Guddal

Vår ref. 2013/1732-10. Særutskrift - BS - 93/2 - fasadeendring og bruksendring av løe - Seimsfoss - Gøril Guddal Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Bustadområde i sentrum. Vurdering

Bustadområde i sentrum. Vurdering Bustadområde i sentrum Vurdering Balestrand 10.10.2009 Gode bustadområde i Balestrand sentrum Kommuneplan, arealdelen Status I. Sentrumsnære buformer For Balestrand sentrum er det gjeldande reguleringsplanar

Detaljer