DETALJREGULERINGSPLAN FOR TORSNES PlanID:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DETALJREGULERINGSPLAN FOR TORSNES PlanID: 1418-2014003"

Transkript

1 Jan Sølve Haugen DETALJREGULERINGSPLAN FOR TORSNES PlanID: Planomtale og føresegner VEDTAKSDATO:

2 Innhald: 1. Samandrag...side 4 2. Bakgrunn.. side 4 3. Planprosess side 4 4. Planområdet dagens situasjon. side Eksisterande bustad og historikk...side Veg- og trafikktilhøve, inkl. kollektivtransport og parkering...side Born, unge og tilgjengelig bueining side Natur og landskap side 9 5. Skildring av planframlegget.. side Verknader av planframlegget...side Innkomne merknader til melding om oppstått side Avsluttande kommentarar. side Føresegner.. side 15 2

3 Vedlegg: Vedlegg 1: ROS-analyse Vedlegg 2: Sikkerhetsrissiko Vedlegg 3: K01Illustrasjonsplan Vedlegg 4: K02 Reguleringsplan 3

4 DETALJREGULERINGSPLAN FOR BUSTADOMRÅDE TORSNES I BALESTRAND KOMMUNE, GNR/BNR 26/5 PlanID: 1. Samandrag Gardsbruket Torsnes vert i dag nytta som fritidseigedom, og ein ønskjer i tråd med kommuneplanen å regulere deler av eigedommen til bustadområde for 3 nye tomter i tillegg til eksisterande bustad, sjølve tunet på garden med uthus og våningshus. Kryss og tilkomst til området er i dag ikkje i tråd med vegnormalen. I samråd med Statens vegevesen har ein kome framt til at ein ny og betre tilkomst til området i grensa til naboeigedommen i vest. 2. Bakgrunn Planen er i samsvar med gjeldande kommuneplan og fører etter kommunen si vurdering ikkje til krav om konsekvensutgreiing etter kap. 4 i plan- og bygningslova. 3. Planprosess Varsel om oppstart av detaljregulering for Torsnes vart gjort Frist for merknader vart sendt til grunneigarar, naboar og offentlege myndigheiter og frist for merknader vart satt til Planarbeidet er i tillegg til dette skrivet varsla med kunngjering i Sogn avis og på Balestrand kommune si nettside. Det har kome inn 4 merknader til planarbeidet. Jf. kapittel 7. 4

5 4. Planområdet dagens situasjon 4.1 Eksisterande busetnad og historikk Planområdet er lokalisert til eit jordbruksområde ved innløpet til Vetlefjorden i Balestrand kommune. Nærområdet består av nokre bustader langs fjorden og ein barneskule. Småbruket som skal regulerast til bustadføremål er eit tradisjonelt tun med våningshus i vestlandsstil, fjøs og nokre naust ved fjorden. Området grensar til eit anna gardsbruk i aust. Fig. 1 Planområdet er lokalisert på Thorsnes mellom Sværafjorden og Vetlefjorden. 5

6 Fig.2 Planområde sett frå fjorden. I grasbakken midt på bilete er det planlagt eit nytt bustadområdet for 3 tomter. 6

7 Fig 3: Området som skal regulerast til bustadføremål ligg i forlenginga av eks. einebustader langs fjorden. Enga som skal nyttast til dette føremålet, blei bakkeplanert i Fig.4 viser tunet som vil avslutte bustadområdet i aust sog utgjere ein av tomtene. Tunet vil stå slik som i dag og området vil bevare sin karakter. 7

8 4.2 Veg- og trafikktilhøve Dagens adkomst til tunet frå fylkesvegen er bratt og uoversiktlig. Det er derfor naudsynt med ein ny adkomstveg til området som følgjer dagens standar. Fig. 5 og 6. Dagens adkomstveg til området er svært bratt og uoversiktlig. 8

9 4.3 Born, unge og tilgjengeleg bueining Nærleiken til friluftsområder og skule gjer at planområdet er godt egna til oppvekstområde for barn og unge. Det er per i dag ingen gangveg langs fylkesvegen. Vegen som er nasjonal turistveg over Gaularfjellet har ingen stor trafikk og er stengt om vinteren. I følgje TEK10 skal hovudetasjen ha tilgjengelig bueining og alle funksjoner på eit plan. Planområdet er svært bratt og tilrettelegging for tilgjengeleg bueining er vanskeleg og vil føre til store terrenginngrep. Ein kan søke om dispensasjon frå denne føresegna ved byggemelding, jf. TEK Natur og landskap Det planlagde området består av fulldyrka mark som blei planert i 1979 og det er lite opphavleg natur i området. I samband med planeringsarbeidet er det også gjort utfyllingar i strandsona. Fig. 7: Strandsona består av utfyllingar frå bakkeplaneringa. Ved bygging av nye bustader ønskjer ein å rydde opp i strandsona, bygge opp att eit gamalt naust som stod her tidlegare og sette opp ei lita brygge. 9

10 5. Skildring av planframlegget Gardsbruket Torsens vert i dag nytta til fritidseigedom, og ein ønskjer i tråd med kommuneplanen å regulere deler av eigedommen til bustadområde med tre nye tomter i tillegg til eksisterande tun. Vest for desse er det to eksisterande einebustader. Eksisterande tun med låve og naust aust for dei nye tomtene vil behalde sin opphavlege karakter på andre sida av bekken som deler planområdet i to. Dagens tilkomst til området er ikkje i tråd med vegnormalen. I samråd med Statens vegevesen har ein kome framt til at ein ny og betre tilkomst til området i grensa til naboeigedommen i vest. Det er 19 m høgdeskilnad frå fjorden og opp til fylkesvegen. Dette medfører ein del fyllingar og skjeringar for å kome fram med vegen. Det er og krav til snuplass for lastebil. Denne må lokaliserast aust for eksisterande tun. Snuplassen vil følgje eksisterande vegar. Elles er vegane til dei 3 nye bustadene tilrettelagt for traktor. Pga. av terrenget vil det vere vanskeleg å oppnå «tilgjengelig bu-eining» til kvar av bustadene. Ein må truleg inn med trappeløp ned til nokre av bustadene. Langs fjorden er det i dag ein del fyllingar. Ein ønskjer å rydde opp i strandsona og bl.a. bygge opp att eit gamalt naust som stod her tidlegare. Ein vil også bygge ei lita brygge for småbåtar. 10

11 6 Verknader av planframlegget I ROS-analysa for planen, (jf. vedlegg1 ROS-skjema og vedlegg 2 Sikkerhetsrisiko), ser ein om planområdet er egna til bustadområde. Vidare konkluderer ein med at bustdområdet vil ha små verknader på det ytre miljø. Støy Høgdeskilnaden på om lag 19m mellom veg og sjølve bustadområdet gjer at støy frå fylkesvegen ikkje ha verknad på det planlagde bustadområdet langs fjorden. Estetikk 3 nye bustadhus vil liggje i forlenginga av eksisterande bustadhus langs fjorden. Det eksisterande tunet vil behalde sin opphavlege karakter. Etter krav frå vegvesenet vil ny avkjørsle til området gi meir trafikksikker tilkomst men vil også vere eit større terrenginngrep. Vegfyllingane vil bli ein kombinasjon av tørrsteinsmurar og skråningar. Flauskred NGI har gjennomført ein eksakt faresonekartlegging for ras i Omsyn sone for > 100 og >1000 års sannsyn for flaumskred er vist på plankartet (www.skrednett.no). Det skal ikkje byggast bustadar innanfor faresona til flaumskred, men kommunen aksepterer uteområde innanfor faresona > Klimaendringar og storflo Bustader skal ikkje byggas under kote3 for å ta omsyn til ev. havnivåstigning og stormflo. 11

12 Vurdering etter naturmangfaldslova: 8 I (kravet om kunnskapsgrunnlaget) Terrenget består i hovudsak av bakkeplanert eng og området er ikkje registret i Naturbasen til Direktoratet for Naturforvaltning. 9 i Naturmangfaldslova (Føre-var-prinsippet) Terrenget som skal nyttast til bustadbygging består av fulldyrka mark. Dette området blei planert i Strandsona nedanfor består av utfyllingar frå bakkeplaneringa. Det er lite opphaveleg natur i dette området 10 i Naturmangfaldsova (Samla belastning) Bustadområdet blir ei fortsetting av reka med bustader på naboeigedommane i vest. Det er krav til ei ny avkjørsle til området som følgjer ha Statens vegvesen sin handbok for veg og gateutforming. Pga. dei store høgdeskilnadene blir det naudsynt med ein del terrengfyllingar kombinert med vegmur for å få fram vegen 11 i Naturmangfaldslova (kostnader ved ev. miljøforverring) Sidan dette er ein vanleg naturtype i kommunen vil miljøforverringa bli liten. Ingen sjeldne førekomstar eller raudlisteartar vil bli råka. 12 i Naturmangfaldslova (miljøforsvarlege teknikkar og driftsformer) Ein vil kombinere fyllingar med terrengmurar for å dempe omfanget av terrenginngrepet ved framføring av veg. Bustadhusa vil byggast inn i terrenget. 12

13 7 Innkomne merknader til melding om planoppstart Det er kome inn 4 merknader til planarbeidet. Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Miljøvernfaglege merknader: Planomtalen skal gjere greie for verknadene planen får for ulike interesser og omsyn (jf. pbl 4-2): Konsekvensar for strandsone, naturmiljø og landskap. Mål og prinsipp i naturmangfaldslova skal i nødvendig grad bli vurderte i planomtalen. Veg- og vegtrafikkstøy kan og vere eit aktuelt vurderingstema Landbruksfaglege merknader: Det bør takas omsyn til landbruksdrift og kulturlandskapsverdiar som grenser opp mot planområdet Merknader knytt til samfunnstryggleik og beredskap: Det er krav om risiko- og sårbarheits analyse (ROS analyse). For at kravet om ROS-analyse skal vere oppfylt, må det gjerast eit systematisk arbeid som gir oversikt over risiko og sårbarheit. Eventuelle funn og tilrådingar frå analysen vert følgde opp og innarbeidde i planen. Sogn og Fjordane fylkeskommune Sogn og Fjordane fylkeskommune har gjennomført ei kulturminneregistreringa i haust. Dei fann restar etter eitt dyrkingslag. Dyrkingslaget blei dokumentert på staden og 14-C dateringsprøver er blitt sendt inn til analyse. Dersom det viser seg at dyrkingslaget er førhistorisk, har fylkeskommunen allereie dokumentert og grave det ut gjennom forenkla dispensasjonshandsaming. Det vil seie at når planen kjem på offentleg høyring fattar fylkeskommunen eit vedtak om at kulturminnet er frigjeve. 13

14 Tiltakshavar har plikt til å vise varsemd og til straks melde frå til Sogn og Fjordane fylkeskommune dersom ein under arbeid skulle støyte på automatisk freda kulturminne. Statens vegvesen Reguleringsgrensa er lagt midt i fylkesveg 13. Statens vegves vil at reguleringsgrensa skal følgje eigedomsgrensa. Unntaket er der avkjørsla inkluderer siktsoner. Avkjørsla skal utformast ei samsvar med Statens vegvesen si handbok 017 for Veg og gateutforming i og handbok 263 Geometrisk utforming av veg- og gatekryss. NVE I dei landsdekkande aktsemdskarta for snøskred i skrednett syner planområdet som potensielt utlaupsområde for snøskred. I NGI sine gamle snø- og steinskredkart ligg det utanfor fareområde for snøskred. NVE vurderer dei gamle snøskredkarta frå NGI som meir nøyaktige og gi eit betre grunnlag for avgrensing av aktsemdområde for snøskred. Med mindre lokalkunnskap tilseier noko anna ser vi ikkje grunn for å krevje nærare utgreiing av skredfaren. Det renn ein bekk ned mot planområdet, avrenning frå bekken må sikrast slik at det ikkje oppstår skade ved overfløyming. NVE tilråd at ein held ein minsteavstand på 20 meter frå mindre bekkar. 8 Avsluttande kommentar Alle innkomne merknader er tatt omsyn til i planarbeidet. i NGI si siste kartlegging (2014), erstattar NGI sine tidlegare aktsemdskart for skred. Omsynsone for flaumskred <100 og 1000 års sannsyn er vist på plankartet. 14

15 7 Føresegner 1 Planavgrensing Føresegnene gjeld for det området som er merka av med reguleringsgrense på reguleringskart dagsett Planområdet for reguleringsendring er delt inn i følgjande føremål: 1 Bebyggelse og anlegg -Frittliggende småhusbebyggelse BF1 -Frittliggende småhusbebyggelse BF2 -Uthus, naust og badehus UN 2 Samferdsel og teknisk infrastruktur -Kjøreveg -Annen veggrunn grøntareal 3 Grøntstruktur -Friområde 4 Landbruk 5 Bruk og vern av sjø og vassdrag -Småbåthavn -Friområde i sjø og vassdrag 6 Omsynssone -RP Frisktsone -Faresone flaumskred 100 års sannsyn -Faresone flaumskred 1000 års sannsyn 15

16 3 Rekkefølgjekrav 3.1 Rekkefølgjekrav for infrastruktur Før igangsettingsløyve vert gjeve for bygg skal naudsynt løysing for avlaup og tilstrekkeleg vasstrykk i leidningsnettet og tilkomstveg vere etablert. 4 Felles føresegner 4.1 Unntak frå planen: Det faste utval for plansaker kan tillate mindre vesentlege unntak frå planen dersom det ligg føre særlege grunnar. 4.2 Byggegrense Byggegrense blir som vist på reguleringsplan. For garasje, carport og frittliggande bodar, 1 m frå nabogrensa. 4.3 Estetisk kvalitet Bygg, anlegg og uteområde skal tilfredsstille rimelege omsyn til estetisk godt uttrykk både i seg sjølv og i forhold til omgjevnadane. Skjemmande fargar skal ikkje tillatast. Byggverk og uterom skal ha arkitektonisk kvalitet. I dette ligg det at det skal vere kvalitet både teknisk, funksjonelt og visuelt. Med byggverk vert det i tillegg til bygg og meint tekniske anlegg som t.d. parkeringsplassar og inngangsparti. Utvendig kledning skal vere panel eller mur. Bustadene/ garasjane kan ha saltak eller anna form for skråtak med takvinkel grader. Mindre takflater kan vere flate. Møneretning skal vere parallell med lengderetninga på bygget sin hovudform. Tak skal vere i tradisjonelle fargar. 16

17 5 Frittliggande småhusbusetnad BF1 5.1 Radon Det skal installerast radonsperre i bustadbygga Maksimal utnyttingsgrad er fastsett som 25 % BYA. Mønehøgda for bustadane kan vere på 9m. Mønehøgd for garasje/utebod kan vere maks 5m. 5 Frittliggande småhusbusetnad BF2 4.4 Utnyttingsgrad Maksimal utnyttingsgrad er fastsett som 25 % BYA. Mønehøgda for bustadane kan vere på 9m. Mønehøgd for garasje/utebod kan vere maks 5m. Mønehøgda til låve kan vere på 9m. 6 Samferdsel og teknisk infrastruktur Adkomstveg til bustadområdet skal ha 4m køyrebane og ha eit fall på maks 1:8. 7 Småbåthavn SH1 Det skal bygges ei lita brygge og flytebrygge med plass for to båter. 8 Omsynssoner 8.1 Frisiktsone Innanfor frisiktsone kan det ikkje oppførast anlegg eller beplantast med tre/busker som overstiger ei høgde på 0,5 m over vegbane. Unntak er trafikkskilt og liknande med diameter mindre enn 30 cm. 8.2 Flaum og flauskred Det skal ikkje settast opp bustadhus nærare enn omsynsona for flaumskred. 17

18 Vedlegg 1: Plannamn og -id.: Utført av: Sjekkliste ROS Detaljregulering for Bustadområde Thorsnes Landskapsarkitekt mnla Gyril Fimreite Dato: Underskrift: 1. I omtalen av sannsyn skal følgjande inndelingar nyttast: a) For flaum-/flaumskredfare skal gjentaksintervalla i 7-2 i byggteknisk forskrift leggjast til grunn (største nominelle årlege sannsyn 1/20, 1/200 eller 1/1000) b) For skredfare skal gjentaksintervalla i 7-3 i byggteknisk forskrift leggjast til grunn (største nominelle årlege sannsyn 1/100, 1/1000 eller 1/5000) c) For annan type risiko skal det i omtalen nyttast omgrepa Lite sannsynleg, Mindre sannsynleg, Ganske sannsynleg, Svært sannsynleg 2. I omtalen av konsekvensar skal følgjande inndeling nyttast: Ufarleg, Ein viss fare, Farleg, Kritisk og Katastrofalt 3. Klimaendringar med auka temperatur, auka totalnedbør, hyppigare ekstremvêr m.v., kan påverke framtidige risiko knytt til hendingane nemnt i tabellen nedanfor. Denne moglege endringa i risiko skal omtalast i dei deler av tabellen der dette er naturleg 4. Det må gå fram kva ekspertise/kompetanseorgan som er brukt i analysearbeidet 5. Alle aktuelle referansar må gå fram (kart, fagrapportar, notat m.v.) 6. Tilrådde tiltak for å følgje opp funn må gå fram t.d. bruk av arealføremål (pbl. 12-5), omsynssoner (pbl og 12-6), føresegner til planen (pbl. 12-7) 18

19 Uønskt hending Aktuelt? Sannsyn Konsekvens Natur- og miljøforhold Samla risiko Kommentar/tiltak Er området utsett for, eller kan planen/tiltaket medføre risiko eller auka påkjenningar for: Snø- eller steinskred/-sprang? Nei Ikkje Flodbølgjer som følgje av skred? Ja Lite sannsynleg Kvikkleire eller anna ustabilitet? Nei Ikkje Flaum/flaumskred? Ja Mindresann synleg Overvatn? Nei Ikkje Ufarleg 2 Det har allereie vore ein flodbølgje som følgje av skred. Bustader må plasserast på kote 3 eller høgare i terrenget. Ein viss fare 4 Det skal ikkje settast opp bustadhus ikkje nærare enn omsynsona for flaumskred. Kommune aksepterer uteopphaldsareal i område med sannsyn >1000. Jf. rettleiing til tek 10. Det er derfor ikkje naudsynt med sikring av elva. Radon? Ja Sannsynleg Ufarleg 4 Radonsperre skal i følgje tek 10 inn i alle bygg. Jf. vedlegg Sikkerhetsrissiko Skog-/lyngbrann? Nei Ikkje Stormflo? Ja Sannsynleg Ein viss fare 8 Bustader skal ikkje byggas under kote3 Vind? Nei Ikkje Sårbar flora? Nei Ikkje Verneområde? Nei Ikkje Vassdragsområde? Nei Ikkje 19

20 Kulturminne/-miljø? Ja Sannsynleg Ufarleg 4 Kulturminnet er frigjeve Verksemdsrisiko Er det i området: Anlegg/verksemder som kan utgjere ein risiko? Lager med farlege stoff (væsker, gassar, eksplosiv mv)? Nei Ikkje Nei Ikkje Medfører planen/tiltaket: Anlegg/verksemder som kan utgjere ein risiko? Lagring av farlege stoff (væsker, gassar, eksplosiv mv)? Auka risiko eller andre påkjenningar for sårbare bygg, infrastruktur, aktivitetar? Forureining Er det i området: Nei Ikkje Nei Ikkje Nei Ikkje Fare for akutt forureining? Nei Ikkje Permanent forureining? Nei Ikkje 20

21 Støy og støv (industri, trafikk m.v.)? nei Ikkje Forureina grunn? Nei ikkje Høgspentlinjer? Nei Ikkje Anlegg for avfallsbehandling Nei Medfører planen/tiltaket: Fare for akutt forureining? Nei Ikke Fare for permanent forureining? Nei Ikkje Støy og støv? nei Ikkje Høgspentlinjer? Nei Ikkje Anlegg for avfallsbehandling? Nei Ikkje Beredskap Er det i området: God tilkomst for utrykkingskøyretøy? Ja Mindre sannsynleg Tilstrekkeleg sløkkevasskapasitet? Ja Mindre sannsynleg Medfører planen/tiltaket: Ufarleg 3 Jf. vedlegg Sikkerhetsrissiko Ufarleg 3 Jf. vedlegg Sikkerhetsrissiko Behov for nye/auka beredskapstiltak (brann, helse m.v.)? Nei Ikkje 21

22 Infrastruktur Er området utsett for, eller kan planen/tiltaket medføre auka risiko for: Trafikkulykker? Ja Sannsynleg Ein liten fare 4 Ny tilkomstveg medfører betre tilhøve med omsyn til trafikktryggleik. Fylkesvegen manglar gangveg/fortau til skulen men har ikkje mykje trafikk Manglande kapasitet i kraftforsyninga? Nei Ikkje Manglande kapasitet i tele-/ Nei Ikkje dataforsyninga? Manglande kapasitet i VA-system? Nei Ikkje Andre forhold Fare for sabotasje/terror? Nei Ikkje Fare for annan kriminalitet? Nei Ikkje Vatn med fare for usikker is? Nei Ikkje Terrengformasjonar som utgjer Nei Ikkje spesiell fare (stup, skrentar m.v.)? Gruver, opne sjakter, steintippar m.v.? Nei Ikkje 22

23 Vedlegg 2 Sikkerhets risiko Sikkerhets-risiko er basert på undersøkingane i Ros-analysa. Høg risiko Middels risiko Lav risiko Tiltak må setjast i verk for å redusere risiko til gul eller grøn risiko Bør vurdere tiltak for å redusere risiko Akseptabel risiko 23

24 Flodbølgjer som følgje av skred Risikogradering som er basert på sannsyn og konsekvens av flodbølgjer som følgje av skred er illustrert i tabell 1. Det har allereie vore ein flodbølgje og ein har ikkje kjennskap til nye skred som kan medføre flodbølgje i området. Konsekvens Sannsyn Ufarleg Ein viss fare Kritisk Farleg Katastrofalt Svært sannsynleg Mykje sannsynleg Sannsynleg Mindre sannsynleg Lite sannsynleg 2 Svært lite sannsynleg Tabell 1. Risikomatrise basert på DSB (2011) 24

25 Flaum og flaumskred Risikogradering som er basert på sannsyn og konsekvens av flaum og flaumskred er illustrert i tabell 2.Det skal ikkje settast opp bustadhus ikkje nærare enn omsynsona for flaumskred. Kommune aksepterer uteopphaldsareal i område med sannsyn >1000. Jf. rettleiing til tek 10. Det er derfor ikkje naudsynt med sikring av elva. Konsekvens Sannsyn Ufarleg Ein viss fare Kritisk Farleg Katastrofalt Svært sannsynleg Mykje sannsynleg Sannsynleg Mindre sannsynleg 4 Lite sannsynleg Svært lite sannsynleg Tabell 2. Risikomatrise basert på DSB (2011) 25

26 Radon Radonsperre skal i følgje tek 10 inn i alle bygg. Risikogradering som er basert på sannsyn og konsekvens av radon er illustrert i tabell 3. Konsekvens Sannsyn Ufarleg Ein viss fare Kritisk Farleg Katastrofalt Svært sannsynleg Mykje sannsynleg Sannsynleg 4 Mindre sannsynleg Lite sannsynleg Svært lite sannsynleg Tabell 3. Risikomatrise basert på DSB (2011) 26

27 Stormflo Risikogradering som er basert på sannsyn og konsekvens stormflo er illustrert i tabell 4. Sidan bustadområdet er lokalisert langs fjorden er det ein viss fare for stormflo. Byggegrensa er derfor satt til over kote 3 etter krav frå kommunen. Konsekvens Sannsyn Ufarleg Ein viss fare Kritisk Farleg Katastrofalt Svært sannsynleg Mykje sannsynleg Sannsynleg 8 Mindre sannsynleg Lite sannsynleg Svært lite sannsynleg Tabell 4. Risikomatrise basert på DSB (2011) 27

28 Kulturminner Sogn og fjordane fylkeskommune har gjennomført ei kulturminneregistreringa i haust. Dei fann restar etter eitt dyrkingslag. Dyrkingslaget blei dokumentert på staden og 14-C dateringsprøver vil bli sendt inn til analyse. Dersom det viser seg at dyrkingslaget er førhistorisk, har fylkeskommunen alle reie dokumentert og grave det ut gjennom forenkla dispensasjonsbehandling. Det vil seie at når planen kjem på offentleg høyring fattar fylkeskommunen eit vedtak om at kulturminnet er frigjeve. Risikogradering som er basert på sannsyn og konsekvens av kulturminner som følgje av skred er illustrert i tabell 5. Konsekvens Sannsyn Svært sannsynleg Mykje sannsynleg Ufarleg Sannsynleg 4 Mindre sannsynleg Lite sannsynleg Svært lite sannsynleg Tabell 5. Risikomatrise basert på DSB (2011) Ein viss fare Kritisk Farleg Katastrofalt 28

29 God tilkomst for utrykkingskjøretøy Ny tilkomstveg er planlagt med snuplass for lastebil. Risikogradering som er basert på sannsyn og konsekvens av god tilkomst for utrykkingskjøretøy er illustrert i tabell 6. Konsekvens Sannsyn Ufarleg Ein viss fare Kritisk Farleg Katastrofalt Svært sannsynleg Mykje sannsynleg Sannsynleg Mindre sannsynleg 3 Lite sannsynleg Svært lite sannsynleg Tabell 6 Risikomatrise basert på DSB (2011) 29

30 11 Tilstrekkeleg sløkkevasskapasitet? Det nye bustadfeltet er lokalisert nær fjorden. Risikogradering som er basert på sannsyn og konsekvens av tilstrekkeleg sløkkevasskapasitet er illustrert i tabell 7. Konsekvens Sannsyn Ufarleg Ein viss fare Kritisk Farleg Katastrofalt Svært sannsynleg Mykje sannsynleg Sannsynleg Mindre sannsynleg 3 Lite sannsynleg Svært lite sannsynleg Tabell 7 Risikomatrise basert på DSB (2011) 30

31 Trafikkulykker Ny tilkomstveg medfører betre tilhøve med omsyn til trafikktryggleik. Risikogradering som er basert på sannsyn og konsekvens av trafikkulykker er illustrert i tabell 8. Ny tilkomstveg medfører betre tilhøve med omsyn til trafikktryggleik. Fylkesvegen manglar gangveg/fortau til skulen men har ikkje mykje trafikk. Fylkesvegen over Gaularfjellet er stengt i vinterhalvåret. Konsekvens Sannsyn Ufarleg Ein viss fare Kritisk Farleg Katastrofalt Svært sannsynleg Mykje sannsynleg Sannsynleg Mindre sannsynleg 4 Lite sannsynleg Svært lite sannsynleg Tabell 8. Risikomatrise basert på DSB (2011) 31

Metode for ROS-analyse

Metode for ROS-analyse Metode for ROS-analyse Ved skildring av sannsynlegheit er det nytta følgjande kategoriar og kriterium: Sannsyns kategori Frekvens TEK10 tryggleiksklassar ved skred (S)og flaum (F) 1. Lite sannsynleg Sjeldnare

Detaljer

Utført av: VED DATO. Arkitektfirma Jon Vikøren AS TKB/KV 06.02.2015

Utført av: VED DATO. Arkitektfirma Jon Vikøren AS TKB/KV 06.02.2015 Vedlegg 1 til Planomtalen Detaljregulering for Blix hotell m.m., Vik kommune. Risiko- og sårbarhetsanalyse rev - PROSJEKT NR. OG NAVN 12.05 Detaljregulering for Blix hotell m.m., Vik kommune. Nasjonal

Detaljer

ROS analyse Reguleringsplan for Holmamyranebustadområde PlanID 14xx 2014xxx

ROS analyse Reguleringsplan for Holmamyranebustadområde PlanID 14xx 2014xxx ROS analyse Reguleringsplan for Holmamyranebustadområde PlanID 14xx 2014xxx Dato: 08.07.2014 Det er etter plan og bygningslova 4-3 krav til utarbeiding av risiko og sårbarheitsanalyse ved planlegging for

Detaljer

Tursti mellom Nymoen og Vadøyane, Luster kommune

Tursti mellom Nymoen og Vadøyane, Luster kommune PROSJEKT: Reguleringsplan for Tursti mellom Nymoen og Vadøyane, Luster kommune AUGUST 2013 ROS-ANALYSE SJEKKLISTE - UØNSKA HENDINGAR, KONSEKVENSAR OG TILTAK Mogelege hendingar, risikovurdering og mogelege

Detaljer

Saksnr. utval Utval Møtedato 001/16 Planutvalet Detaljregulering Angedalsvegen 47 og 49 - offentleg ettersyn

Saksnr. utval Utval Møtedato 001/16 Planutvalet Detaljregulering Angedalsvegen 47 og 49 - offentleg ettersyn Førde kommune Arkiv: FA - L12 JournalpostID: 16/647 Sakshandsamar: Holme, Berit Dato: 12.01.2016 Saksframlegg Saksnr. utval Utval Møtedato 001/16 Planutvalet 21.01.2016 Detaljregulering Angedalsvegen 47

Detaljer

Føremålet med reguleringsplanen er å leggja til rette for ei utbygging av bustadar med tilhøyrande anlegg.

Føremålet med reguleringsplanen er å leggja til rette for ei utbygging av bustadar med tilhøyrande anlegg. Detaljregulering for Roa 2, bustadområde i Ølen, (bustader på gnr. 271, bnr. 8 og 114) Føresegner Dei regulerte områda er på plankartet vist med reguleringsgrense, og avgrensar seg til gnr. 271, bnr. 8

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Planomtale med temautgreiing og ROS (Risiko- og sårbarhetsanalyse).

Planomtale med temautgreiing og ROS (Risiko- og sårbarhetsanalyse). Del av gbnr. 53/10, HOVLAND - Eikefjord Planomtale med temautgreiing og ROS (Risiko- og sårbarhetsanalyse). Tiltakshavar: Kari Hovland m.fl., p.b. 37 6941 Eikefjord Planleggar: Kinn Arkitekter AS, Strandgata

Detaljer

Planomtale med temautgreiing og risiko- og sårbarhetsanalyse.

Planomtale med temautgreiing og risiko- og sårbarhetsanalyse. Detaljreguleringsplan for: Gbnr. 98/2 m.fl - Naustfjæra i Stavang. Planomtale med temautgreiing og risiko- og sårbarhetsanalyse. Tiltakshavar: Anders Haave, Stavang 6944 Stavang. Planleggar: Sivilarkitekt

Detaljer

ROS-ANALYSE. DETALJREGULERING AV DEL AV GNR. 51, BNR. 3 M. FL, SKAUN KOMMUNE

ROS-ANALYSE. DETALJREGULERING AV DEL AV GNR. 51, BNR. 3 M. FL, SKAUN KOMMUNE ROS-ANALYSE. DETALJREGULERING AV DEL AV GNR. 51, BNR. 3 M. FL, SKAUN KOMMUNE Utarbeida 17.06.11 av Willy Wøllo, Solem Arkitektur AS I kommuneplanens arealdel 2007-2019 for Skaun kommune, delplan Venn,

Detaljer

ROS-analyse. Detaljreguleringsplan «Docen-Kvartalet» Flora kommune

ROS-analyse. Detaljreguleringsplan «Docen-Kvartalet» Flora kommune ROS-analyse Detaljreguleringsplan «Docen-Kvartalet» Flora kommune 03.09.2014 Flora kommune ROS-analyse Detajlreguleringsplan «Docen-Kvartalet», Flora kommune Dato 03.09.2014 Utarbeidd av Janicke Svendal

Detaljer

R E G U L E R I N G SF Ø R E S E G N E R D E T A L J R E G U L E R I N G. ALMSTAD del av gbnr 33/4 og 33/8

R E G U L E R I N G SF Ø R E S E G N E R D E T A L J R E G U L E R I N G. ALMSTAD del av gbnr 33/4 og 33/8 Norddal kommune Planident: 201403 Datert: 20.05.2015 Sist revidert: 27.05.2015 Vedtatt i kommunestyret: * NORDDAL K O M M U N E R E G U L E R I N G SF Ø R E S E G N E R D E T A L J R E G U L E R I N G

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR TROVÅG NORD VINDAFJORD KOMMUNE FØRESEGNER

REGULERINGSPLAN FOR TROVÅG NORD VINDAFJORD KOMMUNE FØRESEGNER REGULERINGSPLAN FOR TROVÅG NORD VINDAFJORD KOMMUNE FØRESEGNER 1 GENERELT Desse føresegner gjeld for det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense. Innanfor planens avgrensing skal arealbruken

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS-analyse) FOR FURULY

RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS-analyse) FOR FURULY RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS-analyse) FOR FURULY Aurland kommune, desember 2014 1 Innhold Innleiing... 2 Analyse... 3 Radon:... 5 Naturmangfaldlova (NML) - vurdering... 5 Innleiing 20.01.2014 gjorde

Detaljer

Arkitektfirma Jon Vikøren AS KAV

Arkitektfirma Jon Vikøren AS KAV DETALJREGULERING ØENMARKI BUSTADER I VIK Vedlegg 1 til planomtalen Risiko- og sårbarhetsanalyse siste rev 25.04.2017 PROSJEKT NR. OG NAVN TILTAKSHAVER 16.05 Bustader Øenjordet Vik kommune Nasjonal arealplan-id:

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR DØSHAUGNESET, GNR. 46 BNR. m.fl., AUSTEVOLL OMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR DØSHAUGNESET, GNR. 46 BNR. m.fl., AUSTEVOLL OMMUNE REGULERINGSPLAN FOR DØSHAUGNESET, GNR. 46 BNR. m.fl., AUSTEVOLL OMMUNE PLANID: REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL 1.1 Det regulerte området er vist på planen med plangrense. 1.2 Området er regulert

Detaljer

ROS analyse Reguleringsplan for Hjorten kro/trafikksenter på Kaupanger PlanID 1420 2013005

ROS analyse Reguleringsplan for Hjorten kro/trafikksenter på Kaupanger PlanID 1420 2013005 ROS analyse Reguleringsplan for Hjorten kro/trafikksenter på Kaupanger PlanID 1420 2013005 Det er etter plan og bygningslova 4-3 krav til utarbeiding av risiko og sårbarheitsanalyse ved planlegging for

Detaljer

Føresegner. Planid: 20100109 Arkiv nr.: Plan: Områdereguleringsplan Sørstrand / Austvik

Føresegner. Planid: 20100109 Arkiv nr.: Plan: Områdereguleringsplan Sørstrand / Austvik Plan: Områdereguleringsplan Sørstrand / Austvik Utarbeidet av: Kinn Arkitekter As Revisjon i prosess: 06.03.13, 15.03.13 Vedtak/stadfesting: Avskrift: Føresegner Planid: 20100109 Arkiv nr.: Dato: 10.01.2012

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 006/15 Plan og utvikling

Saksnr. Utval Møtedato 006/15 Plan og utvikling AURLAND KOMMUNE Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 006/15 Plan og utvikling 26.01.2015 Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 14/629-15/217 K2 - L12, K3 - &86 Jan Olav Åsarmoen Møller 57 63 29 73 14.01.2014

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 011/15 Plan og utvikling

Saksnr. Utval Møtedato 011/15 Plan og utvikling AURLAND KOMMUNE Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 011/15 Plan og utvikling 02.03.2015 Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 14/781-15/1070 K2 - L12 Ingunn Bårtvedt Skjerdal 57 63 29 11 23.02.2015 Oppstart

Detaljer

Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404) - 1. offentlege ettersyn

Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404) - 1. offentlege ettersyn Aukra kommune Arkivsak: 2014/820-13 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 22.08.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 58/14 Drift og arealutvalet 03.12.2014 Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404)

Detaljer

REGULERINGSPLAN, NORDØYRANE. REGULERINGSENDRING.

REGULERINGSPLAN, NORDØYRANE. REGULERINGSENDRING. REGULERINGSPLAN, NORDØYRANE. REGULERINGSENDRING. Dato: 23.05.06 GJENNOMFØRING AV PLANARBEIDET Arki Arkitektar as i Førde og Landskapsarkitekt MNLA Gyril Fimreite i Sogndal har vore engasjert av Normatic

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE PlanID: 201221 REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL. 1.1 Det regulerte området er vist på planen med plangrense. 1.2 PBL 12 5

Detaljer

REGULERINGSPLAN GRUNNAVÅGEN 2, MOSTER, BØMLO KOMMUNE

REGULERINGSPLAN GRUNNAVÅGEN 2, MOSTER, BØMLO KOMMUNE 1 Endring av 3.1.1-3.2.3-3.2.4 Endring merket med RØDT. Blå utgår B REGULERINGSPLAN GRUNNAVÅGEN 2, MOSTER, BØMLO KOMMUNE REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL. 1.1 Det regulerte området er vist på

Detaljer

PLANOMTALE. Endring av reguleringsplan for Smiebakken - Byggeområde B1 Plan ID Nordbohus Sogn as

PLANOMTALE. Endring av reguleringsplan for Smiebakken - Byggeområde B1 Plan ID Nordbohus Sogn as PLANOMTALE Endring av reguleringsplan for Smiebakken - Byggeområde B1 Plan ID 1421-2010003 1 Bakgrunn og føremål Nordbohus Sogn AS har utarbeida framlegg om endring for del av reguleringsplan for Smiebakken,

Detaljer

Reguleringsføresegner

Reguleringsføresegner Reguleringsføresegner Planmanm: Reguleringsplan Barnebo barnehage Type plan: Detaljregulering Planid: 1547201501 Datert: 03.12.2015 Sist revidert: Vedtaksdato: Vedteken i Kommunestyret xx.xx.xxxx under

Detaljer

Framlegg for 1. gongs høyring - Gbnr. 15/83,15/39, Eivindvik, detaljregulering for Prestesundet bustader

Framlegg for 1. gongs høyring - Gbnr. 15/83,15/39, Eivindvik, detaljregulering for Prestesundet bustader Gulen kommune Plan, landbruk og teknisk Sakshandsamar Frank van den Ring Arkivsak - Journalpost 14/1429-15/3458 Arkivkode FA-L13, GNR-15/83 Dato 11.05.2015 Saksframlegg Framlegg for 1. gongs høyring -

Detaljer

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, råd, utval Møtedato Saknr FAST UTVAL FOR PLANSAKER 06.08.2009 069/09 KOMMUNESTYRET 19.08.2009 078/09 FAST UTVAL FOR PLANSAKER 12.11.2009 100/09 FAST UTVAL FOR

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN. Fritidsbustader Karihavet Del av gnr. 101, bnr.13 m.fl. PlanID: BØMLO KOMMUNE

DETALJREGULERINGSPLAN. Fritidsbustader Karihavet Del av gnr. 101, bnr.13 m.fl. PlanID: BØMLO KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN Fritidsbustader Karihavet Del av gnr. 101, bnr.13 m.fl. PlanID: 201607 BØMLO KOMMUNE FØRESEGNER Januar 2017 Side 1 1.0 GENERELT 1.1 Det regulerte området er synt med grenseliner på

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GNR. 109 BNR. 14, BØMLO KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR GNR. 109 BNR. 14, BØMLO KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR GNR. 109 BNR. 14, BØMLO KOMMUNE PLANID: 201212 REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL 1.1 Det regulerte området er vist på planen med plangrense. 1.2 PBL 12 5 BYGNINGAR OG ANLEGG

Detaljer

ROS-ANALYSE OG VURDERING NATURMANGFOLDLOVA. DETALJREGULERING DEL AV GNR. 12, BNR. 2 I KLÆBU KOMMUNE.

ROS-ANALYSE OG VURDERING NATURMANGFOLDLOVA. DETALJREGULERING DEL AV GNR. 12, BNR. 2 I KLÆBU KOMMUNE. ROS-ANALYSE OG VURDERING NATURMANGFOLDLOVA. DETALJREGULERING DEL AV GNR. 12, BNR. 2 I KLÆBU KOMMUNE. Utarbeida 29.04.14 av Willy Wøllo, Solem Arkitektur AS Det er ønske om etablering av 6 bustadtomter

Detaljer

REGULERINGFØRESEGNER

REGULERINGFØRESEGNER Reguleringsplan for bustadfelt Eikelitunet REGULERINGFØRESEGNER Utarbeida for: Edvard Jarle Bolstad Grethe Finsrud Agerlie Karl Magne Bolstad Planleggjar: FORTUNEN AS Torgallmenningen 7 5014 Bergen 1/

Detaljer

Retningslinjer for fortetting

Retningslinjer for fortetting Retningslinjer for fortetting Retningslinjer som skal brukast ved behandling av søknader om fortetting, vesentleg ombygging og nybygg i etablerte bustadområde 05.01.2015 Føremål Føremålet med retningslinjene

Detaljer

Detaljreguleringsplan. Reguleringsføresegner pbl 12-7

Detaljreguleringsplan. Reguleringsføresegner pbl 12-7 Detaljreguleringsplan Del av gnr. 30, bnr. 76 m. fl. Haugafossen kraftstasjon, Jondal kommune. Reguleringsføresegner pbl 12-7 Sakshandsaming i samsv. med plan- og bygningsloven av 1985. Saksnr Dato Spørsmål

Detaljer

L A U V F J E L L E T REGULERINGSFØRESEGN Detaljreguleringsplan, del av gnr. 15, bnr. 9, Ådland, Fusa kommune. PlanID:

L A U V F J E L L E T REGULERINGSFØRESEGN Detaljreguleringsplan, del av gnr. 15, bnr. 9, Ådland, Fusa kommune. PlanID: Prosjekt: 2268 REGULERINGSFØRESEGN 16.01.2015 Detaljreguleringsplan, del av gnr. 15, bnr. 9, Ådland, Fusa kommune L A U V F J E L L E T PlanID: 1241201102 Fusa Kommune - Arkivsaknr: 2011/00179 Forslagstillar:

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR LUSSAND, G/BNR 132/2

DETALJREGULERINGSPLAN FOR LUSSAND, G/BNR 132/2 ADRESSE COWI AS Postboks 2422 Solheimsviken 5824 Bergen TLF +47 02694 WWW cowi.no PLANFØRESEGNER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR LUSSAND, G/BNR 132/2 PLANID 12342013002 GRANVIN HERAD DATO FOR SISTE REVISJON

Detaljer

FRÅSEGN - REGULERINGSPLAN VORLANDSVÅGEN, BØMLO KOMMUNE.

FRÅSEGN - REGULERINGSPLAN VORLANDSVÅGEN, BØMLO KOMMUNE. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201204244-14 Arkivnr. 714 Saksh. Nordmark, Per, Slinning, Tore, Ekerhovd, Per Morten Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 05.03.2013

Detaljer

Risiko- og sårbarheitsanalyse for detaljereguleringsplan for Helsehuset i Øvre Årdal

Risiko- og sårbarheitsanalyse for detaljereguleringsplan for Helsehuset i Øvre Årdal Risiko- og sårbarheitsanalyse for detaljereguleringsplan for Helsehuset i Øvre Årdal Analysen er utarbeida av administrasjonen i Årdal kommune og høyrer saman med planomtale med føresegner og plankart

Detaljer

Reguleringsføresegner 010013 Reguleringsplan for Voll-Hyttefelt

Reguleringsføresegner 010013 Reguleringsplan for Voll-Hyttefelt Reguleringsføresegner 010013 Reguleringsplan for Voll-Hyttefelt Arkivsak: 01/00998 Arkivkode: PLAN 146/1 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR VOLL-HYTTEFELT Vedtak i planutvale om oppstart den 28.06.01 sak

Detaljer

SULDAL KOMMUNE. Reguleringsplan for Helganes rasteplass Rv 13 Kolbeinstveit Helganesbrua jf. plan- og bygningslovens (pbl) 12-7.

SULDAL KOMMUNE. Reguleringsplan for Helganes rasteplass Rv 13 Kolbeinstveit Helganesbrua jf. plan- og bygningslovens (pbl) 12-7. SULDAL KOMMUNE Reguleringsplan for Helganes rasteplass Rv 13 Kolbeinstveit Helganesbrua jf. plan- og bygningslovens (pbl) 12-7 Plan ID: 201306 Framlegg til reguleringsføresegner Saksnummer: Datert / sist

Detaljer

SAKSGANG. Bustadfelt Svåsandshagen - Framlegg til reguleringsplan for gnr nr 13 bnr 96 mfl - 1. gongs høyring og offentleg ettersyn

SAKSGANG. Bustadfelt Svåsandshagen - Framlegg til reguleringsplan for gnr nr 13 bnr 96 mfl - 1. gongs høyring og offentleg ettersyn Jondal kommune Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saknr Hovudutval for Teknisk og Næring 26.06.2015 031/15 Saksbeh.: Saka blir avgjort av: Arkiv: Arkivsaknr Haugen, Sigbjørn N - 504 14/82 Bustadfelt Svåsandshagen

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN. Bustad- og fritidsområde Tressvik gnr. 14 bnr.27 m.fl. PlanID: BØMLO KOMMUNE

DETALJREGULERINGSPLAN. Bustad- og fritidsområde Tressvik gnr. 14 bnr.27 m.fl. PlanID: BØMLO KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN Bustad- og fritidsområde Tressvik gnr. 14 bnr.27 m.fl. PlanID: 201509 BØMLO KOMMUNE FØRESEGNER November 2015 Side 1 1.0 GENERELT 1.1 Det regulerte området er synt med grenseliner

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN. Bustad- og fritidsområde Tressvik gnr. 14 bnr.27 m.fl. PlanID: BØMLO KOMMUNE

DETALJREGULERINGSPLAN. Bustad- og fritidsområde Tressvik gnr. 14 bnr.27 m.fl. PlanID: BØMLO KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN Bustad- og fritidsområde Tressvik gnr. 14 bnr.27 m.fl. PlanID: 201509 BØMLO KOMMUNE FØRESEGNER September 2016 Side 1 1.0 GENERELT 1.1 Det regulerte området er synt med grenseliner

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR TORGKVARTALET, ØVRE ÅRDAL

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR TORGKVARTALET, ØVRE ÅRDAL RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR TORGKVARTALET, ØVRE ÅRDAL Analysen er utarbeida av administrasjonen i Årdal kommune og høyrer saman med plankart, planomtale og føresegner til

Detaljer

Radøy kommune Saksframlegg

Radøy kommune Saksframlegg Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 093/2016 Hovudutval for plan, landbruk og teknisk PS 13.12.2016 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Rolf Raknes 16/882 16/13899 Plansak 12602016000500

Detaljer

Lærdal kommune. Sakspapir. Saksnr. Utval Møtedato 104/17 Formannskapet /17 Kommunestyret

Lærdal kommune. Sakspapir. Saksnr. Utval Møtedato 104/17 Formannskapet /17 Kommunestyret Lærdal kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 104/17 Formannskapet 22.06.2017 047/17 Kommunestyret 22.06.2017 Sakshandsamar: Monika Lysne Arkiv: Arkivsaksnr. 12/702-31 Reguleringsendring Ofta Aust -

Detaljer

Reguleringsføresegner

Reguleringsføresegner Reguleringsføresegner for Reguleringsplan Nautneset vest Detaljregulering Arkivsak 2014/1105 PlanID 1547201404 Dato/revisjonar 30.09.2014/18.03.2015 Vedtak Forslag ved Offentlig ettersyn, dato Sluttbehandling,

Detaljer

Jotunheimen caravan camp, Postfuru

Jotunheimen caravan camp, Postfuru Reguleringsplan for Jotunheimen caravan camp, Postfuru Reguleringsføresegner Vågå kommune Plan-id Dato 05152014004 07.05.15 1. Avgrensing av planområdet, reguleringsføremål og omsynssoner 1.1 Avgrensing

Detaljer

Reguleringsplan Storemyr i Åbødalen Gnr. 32, Bnr. 4, Sauda kommune. Plan ID: 2014003

Reguleringsplan Storemyr i Åbødalen Gnr. 32, Bnr. 4, Sauda kommune. Plan ID: 2014003 Reguleringsplan Storemyr i Åbødalen Gnr. 32, Bnr. 4, Sauda kommune. Plan ID: 2014003 Føresegner Mai 2016 Dette dokumentet inneheld føresegner knytt til framlegget for reguleringsplanen for Storemyr i Åbødalen

Detaljer

Grunneigarar, naboar, offentlege instansar, lag og organisasjonar «REGULERINGSENDRING TROLLDALEN GNR. 55 BNR. 19 M.FL»

Grunneigarar, naboar, offentlege instansar, lag og organisasjonar «REGULERINGSENDRING TROLLDALEN GNR. 55 BNR. 19 M.FL» Utviklingsavdelinga Grunneigarar, naboar, offentlege instansar, lag og organisasjonar Saksnr Arkiv Dykkar ref Avd /sakshandsamar Dato 2014/1043 L12 UTV / AZT 24.06.2014 VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 50/308 Saksmappe: 2006/341-19962/2006 Sakshandsamar: Ida Hermansen Dato: 22.09.2006 SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 50/308 Saksmappe: 2006/341-19962/2006 Sakshandsamar: Ida Hermansen Dato: 22.09.2006 SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 50/308 Saksmappe: 2006/341-19962/2006 Sakshandsamar: Ida Hermansen Dato: 22.09.2006 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 94/07 Komité for plan og utvikling 13.03.2007 14/07 Kommunestyret

Detaljer

Fjell kommune. Gnr. 42, Bnr. 3; Bnr. 49; Bnr. 99; samt del av Bnr. 83 og 85 MAIMYRA, BRATTHOLMEN

Fjell kommune. Gnr. 42, Bnr. 3; Bnr. 49; Bnr. 99; samt del av Bnr. 83 og 85 MAIMYRA, BRATTHOLMEN Fjell kommune Reguleringsføresegner for: Jf plan- og bygningslova (pbl) 26 Gnr. 42, Bnr. 3; Bnr. 49; Bnr. 99; samt del av Bnr. 83 og 85 MAIMYRA, BRATTHOLMEN 1 GENERELT 1.1 Det regulerte området er vist

Detaljer

Risiko- og sårbarheitsvurderingar

Risiko- og sårbarheitsvurderingar Risiko- og sårbarheitsvurderingar Hensikta med risiko- og sårbarheitsanalysar er å utarbeide eit grunnlag for planleggingsarbeidet slik at beredskapsmessige omsyn kan integrerast i den ordinære planlegginga,

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Natur 17.03.2005 046/05 IVK Komite Natur 25.08.2005 098/05 OIV Kommunestyre 06.09.2005 049/05 OIV Sakshandsamar: Odd Inge Vestbø Arkiv: Reg-086

Detaljer

Detaljregulering for gnr/bnr 56/295 m.fl., Tjødnåsen Plan ID: 201307. Stord kommune

Detaljregulering for gnr/bnr 56/295 m.fl., Tjødnåsen Plan ID: 201307. Stord kommune Føresegner til Detaljregulering for gnr/bnr 56/295 m.fl., Tjødnåsen Plan ID: 201307 Stord kommune Utarbeida av Side 1 av 7 sider 1 GENERELT 1.1 Areal Areala innafor planområdet er regulert til følgjande

Detaljer

Føresegner Detaljregulering for naustområde Strand, Sandeid. Del av gnr. 27 bnr. 3 og 7 og gnr 27 bnr 14, 22, 23, 27 og 29, Vindafjord kommune.

Føresegner Detaljregulering for naustområde Strand, Sandeid. Del av gnr. 27 bnr. 3 og 7 og gnr 27 bnr 14, 22, 23, 27 og 29, Vindafjord kommune. Føresegner Detaljregulering for naustområde Strand, Sandeid. Del av gnr. 27 bnr. 3 og 7 og gnr 27 bnr 14, 22, 23, 27 og 29, Vindafjord kommune. Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet.

Detaljer

PLANOMTALE FOR REGULERINGSPLAN FOR HØYLANDSBYGD SMÅBÅTHAMN GNR 202 BNR 53.

PLANOMTALE FOR REGULERINGSPLAN FOR HØYLANDSBYGD SMÅBÅTHAMN GNR 202 BNR 53. PLANOMTALE FOR REGULERINGSPLAN FOR HØYLANDSBYGD SMÅBÅTHAMN GNR 202 BNR 53. Prosjekt Konsult Kvinnherad AS Side 1 Innhald 1. Innleiing a. Bakgrunn /intensjon b. Kortversjon c. Arealoppgåve 2. Eksisterande

Detaljer

Utført av: VED DATO. Arkitektfirma Jon Vikøren AS TKB

Utført av: VED DATO. Arkitektfirma Jon Vikøren AS TKB Vedlegg 1 til Planomtalen Detaljregulering Hovsviki, gnr/bnr 41/75 m.fl i Vik kommune. Risiko- og sårbarheitsanalyse rev - PROSJEKT NR. OG NAVN 13.07 Detaljregulering Hovsiki, gnr/bnr 41/75 m.fl. i Vik

Detaljer

Reguleringsføresegner

Reguleringsføresegner Reguleringsføresegner Planmanm: Reguleringsplan for Horremsleira friluftsområde Type plan: Detaljregulering Planid: 1547201110 Datert: 23.08.2016 Sist revidert: Vedtaksdato: Vedteken i Kommunestyret xx.xx.xxxx

Detaljer

ROS analyse Reguleringsplan for Hjorten kro/trafikksenter på Kaupanger PlanID 1420 2013005

ROS analyse Reguleringsplan for Hjorten kro/trafikksenter på Kaupanger PlanID 1420 2013005 ROS analyse Reguleringsplan for Hjorten kro/trafikksenter på Kaupanger PlanID 1420 2013005 Det er etter plan og bygningslova 4-3 krav til utarbeiding av risiko og sårbarheitsanalyse ved planlegging for

Detaljer

Solund kommune Solnes Reguleringsplan: Saksnummer: Dato sist revidert: Godkjent plan:

Solund kommune Solnes Reguleringsplan: Saksnummer: Dato sist revidert: Godkjent plan: Solund kommune Solnes Reguleringsplan: Saksnummer: Dato sist revidert: 24.01.2012 Godkjent plan: 14.02.2012 Reguleringsføresegner for gnr 15, bnr 4, 8, 18, 22 m. fl., Solnes, Solund kommune (pbl 12-7)

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Forvaltning 13.11.2014 102/14 ROB Sakshandsamar: Roar Bævre Arkiv: PlanID- 201404, N-504 Arkivsaknr: 2014001072 DETALJREGULERING FOR PRESTALIO

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse rev -

Risiko- og sårbarhetsanalyse rev - DETALJREGULERING TRÅNA 2 Vedlegg 3 til planomtalen Risiko- og sårbarhetsanalyse rev - PROSJEKT NR. OG NAVN TILTAKSHAVER 12.15 Detaljregulering Tråna 2 Vik kommune Nasjonal arealplan-id: 14172011006 G.NR.

Detaljer

REGULERINGSFØRESEGNER

REGULERINGSFØRESEGNER REGULERINGSFØRESEGNER FOR BUSTADFELT Leitegarden PÅ DEL AV GNR 51 BNR 1 PÅ LEITE I SKODJE KOMMUNE 1 GENERELT Dato for føresegner: 29.03.2017 1.1 Føresegnene gjeld for området innanfor reguleringsgrensa

Detaljer

LÆRDAL KOMMUNE. REGULERINGENDRING OFTA AUST Detaljplan

LÆRDAL KOMMUNE. REGULERINGENDRING OFTA AUST Detaljplan LÆRDAL KOMMUNE REGULERINGENDRING OFTA AUST Detaljplan Høyringsframlegg januar 2017 Innhald Kap. side 1. Føreord/bakgrunn for planarbeid 3 2. Grunnlag og målsetjingar for planarbeidet 4 3. Planområdet 5

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR LUSSAND, G/BNR 132/2

DETALJREGULERINGSPLAN FOR LUSSAND, G/BNR 132/2 ADRESSE COWI AS Postboks 2422 Solheimsviken 5824 Bergen TLF +47 02694 WWW cowi.no PLANFØRESEGNER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR LUSSAND, G/BNR 132/2 PLANID.. GRANVIN HERAD DATO FOR SISTE REVISJON AV FØRESEGNENE:

Detaljer

Framlegg til REGULERINGSFØRESEGNER for Bjørnevik bustadområde. Jf. plan- og bygningslovens (pbl) 12

Framlegg til REGULERINGSFØRESEGNER for Bjørnevik bustadområde. Jf. plan- og bygningslovens (pbl) 12 OS KOMMUNE Framlegg til REGULERINGSFØRESEGNER for Bjørnevik bustadområde. Jf. plan- og bygningslovens (pbl) 12 DETALJREGULERINGSPLAN FOR BJØRNEVIK gnr 45, bnr 28 m.fl. Plan nr: 2013000861 Datert/revidert:

Detaljer

Detaljregulering for gnr/bnr 131/1 m.fl., Prestalio, Etne kommune PlanID 201204

Detaljregulering for gnr/bnr 131/1 m.fl., Prestalio, Etne kommune PlanID 201204 Detaljregulering for gnr/bnr 131/1 m.fl., Prestalio, Etne kommune PlanID 201204 Føresegner 1 Reguleringsføremål 1.1 Arealet er regulert til følgjande føremål: Område for bygningar og anlegg (pbl 12-5,

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Behandling dispensasjon - 185/187 - terrasse - Valen - Jan Gunnar Fatland. Innstilling frå rådmannen:

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Behandling dispensasjon - 185/187 - terrasse - Valen - Jan Gunnar Fatland. Innstilling frå rådmannen: Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2016/1716-7 Hildegunn Furdal Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen Behandling dispensasjon - 185/187 - terrasse - Valen - Jan Gunnar Fatland Innstilling

Detaljer

FØRESEGNER TIL DETALJREGULERING FOR RØYSET HYTTEFELT. Dato rev PlanID gjeldande plan:

FØRESEGNER TIL DETALJREGULERING FOR RØYSET HYTTEFELT. Dato rev PlanID gjeldande plan: FØRESEGNER TIL DETALJREGULERING FOR RØYSET HYTTEFELT Dato 18.2.2013 rev. 4.7.2013 - PlanID gjeldande plan: 19990003 Godkjend av Hareid kommunestyre den.. sak KST PS /. 1 GENERELT 1.1. Planområdet Røyset

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 053/15 Plan og utvikling 23.11.2015. Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 14/875-15/8385 GBNR - 36/94,2, K2 - L12, K3 - &21

Saksnr. Utval Møtedato 053/15 Plan og utvikling 23.11.2015. Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 14/875-15/8385 GBNR - 36/94,2, K2 - L12, K3 - &21 AURLAND KOMMUNE Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 053/15 Plan og utvikling 23.11.2015 Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 14/875-15/8385 GBNR - 36/94,2, K2 - L12, K3 - &21 Jan Olav Åsarmoen Møller 57

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. 2. gongs behandling dispensasjon - 123/75 - brygge - sikring av kloakkleidning - Uskedalen - Jan Helge Pile

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. 2. gongs behandling dispensasjon - 123/75 - brygge - sikring av kloakkleidning - Uskedalen - Jan Helge Pile Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2017/3067-8 Hilde Kjelstrup Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen 2. gongs behandling dispensasjon - 123/75 - brygge - sikring av kloakkleidning - Uskedalen

Detaljer

Detaljreguleringsplan for ny tilkomstveg til Sundheim Bo- og Treningssenter m.m. Nord-Fron kommune. Reguleringsføresegner. Planid

Detaljreguleringsplan for ny tilkomstveg til Sundheim Bo- og Treningssenter m.m. Nord-Fron kommune. Reguleringsføresegner. Planid Detaljreguleringsplan for ny tilkomstveg til Sundheim Bo- og Treningssenter m.m. 1 Generelt Nord-Fron kommune Reguleringsføresegner Planid 051620140006 22.2.2017 Desse reguleringsføresegnene gjeld for

Detaljer

Erfaringar med naturfare og overordna planlegging

Erfaringar med naturfare og overordna planlegging Erfaringar med naturfare og overordna planlegging Fagsamling om arealplanlegging i flaum- og skredutsette område Skei, 28. og 29. januar 2014 Janne Midtbø Vågsøy kommune 13.02.2014 1 Kommuneplan Kartlegge

Detaljer

Reguleringsplan for Verket 2, Gaupne. Plan-ID 1426-2011002 RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE. Luster dato 01.02.2013 BAKGRUNN. Stortingsmelding nr.

Reguleringsplan for Verket 2, Gaupne. Plan-ID 1426-2011002 RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE. Luster dato 01.02.2013 BAKGRUNN. Stortingsmelding nr. Reguleringsplan for Verket 2, Gaupne Plan-ID 1426-2011002 RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE Luster dato 01.02.2013 BAKGRUNN Stortingsmelding nr. 26: «Arealplanleggingen skal bidra til å redusere klimaendringens

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR ANGEDALSVEGEN 47 og 49 PlanID:

REGULERINGSPLAN FOR ANGEDALSVEGEN 47 og 49 PlanID: Øen eigedom Roald Øen Margrete Indrebø REGULERINGSPLAN FOR ANGEDALSVEGEN 47 og 49 PlanID: 143220140002 Planomtale og føresegner DAGSETT 17.04.15 Innhald: 1. Samandrag... side 4 2. Bakgrunn. side 4 3. Planprosess

Detaljer

Føresegner for «Detaljregulering for gnr /bnr 27/ 606 m.fl, Svehaugen». Stord kommune. Detaljregulering for. Gnr/ bnr 27/606 m.

Føresegner for «Detaljregulering for gnr /bnr 27/ 606 m.fl, Svehaugen». Stord kommune. Detaljregulering for. Gnr/ bnr 27/606 m. Stord kommune Detaljregulering for Gnr/ bnr 27/606 m.fl, Svehaugen Plan-id: 201503 FØRESEGENER Utarbeida av Side 1 av 5 sider 1 REGULERINGSFØREMÅL 1.1 Det regulerte området er vist på planen med plangrense.

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF Grunneigarar, offentlege mynde, organisasjonar TILTAK: OPPSTART AV REGULERINGSARBEID Ørsta

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Forvaltning 07.02.2013 019/13 FRH Kommunestyre 26.02.2013 005/13 OIV Sakshandsamar: Frida Halland Arkiv: N-504, gbn- 014/001 Arkivsaknr: 2013000206

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Markus Mohn Werner Arkivsaksnr.: 12/3694-34. Mindre endring - Hodlekve-Fosskammen PlanID: 2013004.

Saksframlegg. Sakshandsamar: Markus Mohn Werner Arkivsaksnr.: 12/3694-34. Mindre endring - Hodlekve-Fosskammen PlanID: 2013004. Saksframlegg Sakshandsamar: Markus Mohn Werner Arkivsaksnr.: 12/3694-34 Arkiv: L12 Mindre endring - Hodlekve-Fosskammen PlanID: 2013004 * Tilråding: Forvaltningsutvalet legg framlegg til nye føresegner

Detaljer

Detaljreguleringsplan for: Del av gnr. 31, bnr. 4 m. fl. Trafikkplan Vik, Jondal. Reguleringsføresegner pbl 12-7

Detaljreguleringsplan for: Del av gnr. 31, bnr. 4 m. fl. Trafikkplan Vik, Jondal. Reguleringsføresegner pbl 12-7 Side 1 av 5 Detaljreguleringsplan for: Del av gnr. 31, bnr. 4 m. fl. Trafikkplan Vik, Jondal Reguleringsføresegner pbl 12-7 Sakshandsaming i samsvar med plan- og bygningslov av 27. juni 2008 12. Hovudutval

Detaljer

1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: 2 Byggjeområde for frittliggande småhusbustader, FS01-07

1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: 2 Byggjeområde for frittliggande småhusbustader, FS01-07 Privat forslag til reguleringsplan ANGELTVEIT VEST Gnr/Bnr - 23/ 4 og 6 m.fl. Fjell Kommune FØRESEGNER 1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: I II III

Detaljer

BEBYGGELSESPLAN FOR B3, KVERNEVATN AUST - 2. GONGS HANDSAMING. Føresegner til bebyggelsesplan for felt B3 - Kvernevatn Aust

BEBYGGELSESPLAN FOR B3, KVERNEVATN AUST - 2. GONGS HANDSAMING. Føresegner til bebyggelsesplan for felt B3 - Kvernevatn Aust Åseral kommune Arkiv: L13 Saksmappe: 06/00596-12 Sakshandsamar: Astrid Marie Engeli Dato: 08.05.2007 BEBYGGELSESPLAN FOR B3, KVERNEVATN AUST - 2. GONGS HANDSAMING Føresegner til bebyggelsesplan for felt

Detaljer

PLANPROGRAM. Detaljreguleringsplan Smedstad gbnr 22/30, 52, 214 Førde kommune. Planoppstart

PLANPROGRAM. Detaljreguleringsplan Smedstad gbnr 22/30, 52, 214 Førde kommune. Planoppstart PLANPROGRAM Detaljreguleringsplan Smedstad gbnr 22/30, 52, 214 Sist rev. 09.10.2014 Planprogram Smedstad gbnr 22/30, 52, 214, planid 143220120001 Dato Sakshandsamar Kontrollert av Status Oppdragsgjevar

Detaljer

Reguleringsplan for Stavedalen

Reguleringsplan for Stavedalen Reguleringsplan for Stavedalen Planid: 200602 REGULERINGSFØRESEGN Rev. HH 08.02.2011, Valle kommune 24.01.2014 Reguleringsføresegnene gjeld for området vist med plangrense på dei to plankarta: Stavedalen

Detaljer

REGULERINGSFØRESEGNER TIL REGULERINGSPLAN FOR GNR./BNR. 131/1 M.FL., PRESTALIO

REGULERINGSFØRESEGNER TIL REGULERINGSPLAN FOR GNR./BNR. 131/1 M.FL., PRESTALIO REGULERINGSFØRESEGNER TIL REGULERINGSPLAN FOR GNR./BNR. 131/1 M.FL., PRESTALIO Det regulerte området er vist på plankart revidert 10.03.2015. Areala innanfor plangrensa er regulert til område for: Areal

Detaljer

FØRESEGNER REGULERINGSPLAN FOR HJELMESET 3, GNR. 31 BNR. 2, 4 M.FL. HERØY KOMMUNE

FØRESEGNER REGULERINGSPLAN FOR HJELMESET 3, GNR. 31 BNR. 2, 4 M.FL. HERØY KOMMUNE FØRESEGNER REGULERINGSPLAN FOR HJELMESET 3, GNR. 31 BNR. 2, 4 M.FL. HERØY KOMMUNE Reguleringsføresegnene er heimla i plan- og bygningslova 12-7. 1 GENERELT 1.1 Desse føresegnene gjeld for området innanfor

Detaljer

Varsel om planoppstart av detaljregulering for utviding av bustadfelt B1, Kolset

Varsel om planoppstart av detaljregulering for utviding av bustadfelt B1, Kolset Nordfjordeid Ålesund Førde Vågå Til: Naboar, heimelshavarar og aktuelle offentlege instansar. Dato: 20.10.2015 Vår ref: May-Britt Drage Bakke Varsel om planoppstart av detaljregulering for utviding av

Detaljer

REGULERINGSFØRESEGNER FOR REGULERINGSPLAN GNR. 81, BNR. 181 og 90 ROSENDAL HYTTETUN OG CAMPING, VEDAVIKA I KVINNHERAD KOMMUNE

REGULERINGSFØRESEGNER FOR REGULERINGSPLAN GNR. 81, BNR. 181 og 90 ROSENDAL HYTTETUN OG CAMPING, VEDAVIKA I KVINNHERAD KOMMUNE REGULERINGSFØRESEGNER FOR REGULERINGSPLAN GNR. 81, BNR. 181 og 90 ROSENDAL HYTTETUN OG CAMPING, VEDAVIKA I KVINNHERAD KOMMUNE 1 FØREMÅL 1.1 Det regulerte området er synt med grenseliner på plan datert

Detaljer

Kommuneplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen Vedlegg til 6.1 Konsekvensutgreiing DEL A og B

Kommuneplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen Vedlegg til 6.1 Konsekvensutgreiing DEL A og B Kommuneplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen Vedlegg til 6.1 Konsekvensutgreiing DEL A og B ROS ( risiko og sårbarheit) Sjekkliste for endringar og nye tiltak Del A Dato: 16.1.2014 O.W. A1 Vik Sentrum.

Detaljer

SVAR PÅ SØKNAD OM OPPSTART AV DETALJREGULERINGSPLAN FRITIDSBUSTADER LYKLINGSJØEN 136/6 OG 80 M.FL. LYKLING PLANID

SVAR PÅ SØKNAD OM OPPSTART AV DETALJREGULERINGSPLAN FRITIDSBUSTADER LYKLINGSJØEN 136/6 OG 80 M.FL. LYKLING PLANID Vår dato: Vår referanse: Sak nr D- 12.06.2017 2016/1957-50414500/2017 Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Linda Djuvik 53423156 PLANLEGG BØMLO AS Fylkesnesvegen 31 5430

Detaljer

Samordna uttale til detaljregulering for Uggdal bustadområde - gnr. 66, bnr. 4, 6, 101 mfl.

Samordna uttale til detaljregulering for Uggdal bustadområde - gnr. 66, bnr. 4, 6, 101 mfl. Sakshandsamar, telefon Jan Vidar Voster, 5557 2034 Vår dato 13.12.2017 Dykkar dato 15.11.2017 Vår referanse 2015/14985 421.4 Dykkar referanse 16/47 Tysnes kommune Rådhuset 5685 Uggdal Samordna uttale til

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 45/14 Plan- miljø og ressursutvalet 16.09.2014 64/14 Kommunestyret 07.10.2014

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 45/14 Plan- miljø og ressursutvalet 16.09.2014 64/14 Kommunestyret 07.10.2014 Bygland kommune Arkiv: 34/15 Saksmappe: 2011/283 Sakshandsamar: Inger Siri Lidi Dato: 12.08.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 45/14 Plan- miljø og ressursutvalet 16.09.2014 64/14 Kommunestyret

Detaljer

SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD

SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD LINDÅS KOMMUNE KVERNHUSMYRANE 20 5914 ISDALSTØ Bergen, 6. juli 2015 SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD På vegne av Anders Myking Fammestad, søker as i samarbeid

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Storevegen 67 Årdal kommune ROS-ANALYSE BRUTTOLISTE Natur, klima og miljøforhold

Detaljreguleringsplan for Storevegen 67 Årdal kommune ROS-ANALYSE BRUTTOLISTE Natur, klima og miljøforhold Detaljreguleringsplan for Storevegen 67 Årdal kommune ROS-ANALYSE BRUTTOLISTE Natur, klima og miljøforhold Ras/skred/grunnforhold/nedbør Er området utsatt for, eller kan planen/tiltaket føra til risiko

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske /17

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske /17 GISKE KOMMUNE Arkiv: PlanId - 2017012, K2 - L12, GNR - 129/0077 JournalpostID: 17/12682 Sakshandsamar: Per Inge Aakvik Dato: 05.10.2017 SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og

Detaljer

OSPELUNDEN BUSTADFELT Reguleringsføresegner pbl 12-7

OSPELUNDEN BUSTADFELT Reguleringsføresegner pbl 12-7 KVINNHERAD KOMMUNE Detaljreguleringsplan for: OSPELUNDEN BUSTADFELT Reguleringsføresegner pbl 12-7 Sakshandsaming i samsvar med plan- og bygningslova av 1985. Saksnr Dato Sign Kvinnherad forvaltningsstyre

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR PLASSEN 1. GENERELT 2. REGULERINGSFORMÅL

DETALJREGULERINGSPLAN FOR PLASSEN 1. GENERELT 2. REGULERINGSFORMÅL Nordplan side 1 av 7 Detaljreguleringsplan for Plassen - reguleringsføresegner DETALJREGULERINGSPLAN FOR PLASSEN Føresegner dagsett: 01.07.15, rev. 02.02.16 Plankart dagsett: 01.07.15 1. GENERELT Desse

Detaljer

Kommuneplan for Radøy 2011-2023 ROS

Kommuneplan for Radøy 2011-2023 ROS Kommuneplan for Radøy 2011-2023 ROS 18. februar 2011 1 Innhald: 1. INNLEIING... 3 2. VAL AV METODE... 3 3. OVERORDNA ROS-ANALYSE FOR KOMMUNEN... 4 4. SANNSYNLEGHEIT... 5 2 1. Innleiing Risiko- og sårbarheitsanalysen

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN. Naustområde Ramsneset gnr.82 bnr.40, m.fl. PlanID: BØMLO KOMMUNE

DETALJREGULERINGSPLAN. Naustområde Ramsneset gnr.82 bnr.40, m.fl. PlanID: BØMLO KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN Naustområde Ramsneset gnr.82 bnr.40, m.fl. PlanID: 201510 BØMLO KOMMUNE FØRESEGNER Oktober 2016 Side 1 1.0 GENERELT 1.1 Det regulerte området er synt med grenseliner på plan datert

Detaljer