Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: Tidspunkt: 12:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 09.06.2011 Tidspunkt: 12:00"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Møtesekretær innkaller vararepresentanter. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Turid Anita Thingvold sekretær Det vil bli foretatt befaring til: PS sak nr. 11/28 Omagata 122 ca. kl Arbeiderpartiets, Venstre og Senterpartiets gruppe møter kl Høyre og fremskrittspartiets gruppe møter kl

2 Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr Delegerts saker Politiske saker PS 11/26 Dalabukta boligområde gnr. 5 bnr.89godkjenning av utbyggingsavtale 2011/727 PS 11/27 PS 11/28 Administrasjonens rett til å få sine vedtaksforslag satt under votering OMAGATA 122 -Rammetillatelse for oppføring av kontorbygg og industrihall (Statoil og Aker Solutions) 2011/ /1112 Referatsaker RS 11/6 JØRIBERGET 40 B - Stadfestelse av Plan- og bygningsrådets vedtak om rammetillatelse 2010/39

3 Arkiv: L81 Arkivsaksnr: 2011/727-4 Saksbehandler: Sissel Finnøy Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Plan- og bygningsrådet 11/ Bystyret Dalabukta boligområde gnr. 5 bnr.89 Godkjenning av utbyggingsavtale Vedlegg: Utbyggingsavtale datert Tidligere saksutredning og saksprotokoll / vedtak, plan og bygningsrådet PS 11/15 Andre saksdokumenter. (Utlagt på politisk sekretariat. Ikke mangfoldiggjort): Veiavtale datert Tidligere saksutredning til formannskapet PS 11/45 Saksprotokoll / vedtak PS 11/45 Rådmannen ber plan- og bygningsrådet legge saken frem for bystyret med følgende forslag til vedtak: Rådmannens innstilling Kristiansund kommune godkjenner forslag til utbyggingsavtale, datert , mellom Finansgruppen Prosjekt AS og Kristiansund kommune. Saksopplysninger Plan og bygningsrådet vedtok i møte den , sak nr. 11/15 å legge forslag til utbyggingsavtale mellom Finansgruppen Prosjekt AS og Kristiansund kommune ut til offentlig ettersyn. Formålet med avtalen er å klargjøre ansvarsforhold ang. planlegging, utbygging, overtagelse og drift av teknisk infrastruktur for vei, vann og avløp, samt grønn infrastruktur for Dalabukta boligområde.

4 Det er også laget et forslag til veiavtale mellom Finansgruppen Prosjekt AS og Kristiansund kommune ang. bygging og finansiering av adkomstvei til Dalabukta boligområde. Denne avtalen har vært behandlet i formannskapet og har ligget ute til offentlig ettersyn samtidig med forslag til utbyggingsavtale. Høringsuttalelser offentlig ettersyn Forslag til utbyggingsavtale ble utlagt til offentlig ettersyn ved annonse i Tidens Krav med frist for merknader Forslag til utbyggingsavtale ble også gjort tilgjengelig på kommunens hjemmeside. Det var ved fristens utløp ikke kommet inn noen merknader / uttalelser til forslag til utbyggingsavtale. Rådmannens vurdering Rådmannen mener forslag til utbyggingsavtale er godt gjennomarbeidet og anbefaler at plan- og bygningsrådet godkjenner denne. Saken foreslås oversendt bystyret som treffer endelig vedtak. Både utbyggingsavtale og veiavtale fremmes parallelt til bystyret. Klima eller miljøkonsekvenser av forslaget: Rådmannen kan ikke se at utbyggingsavtalen medfører nevneverdige miljø- og klimamessige konsekvenser. Generelt vil det være positivt for miljø og klima at utbygging av boligområder skjer ved fortetting som i dette tilfellet. Karl Kjetil Skuseth konstituert rådmann Kjell Sæther kommunalsjef

5 UTBYGGINGSAVTALE KNYTTET TIL REGULERINGSPLAN FOR DALABUKTA BOLIGOMRÅDE Rev: Avtaleparter Parter i utbyggingsavtalen er: 1. Kristiansund kommune (heretter betegnet som kommunen) org. nr.: og Finansgruppen Prosjekt AS (heretter betegnet som utbygger) org. nr.: som utbygger og eier av gnr. 5 bnr. 894 i Kristiansund kommune Generelt Avtalen gjelder utbygging og overtagelse av teknisk infrastruktur for vei, vann og avløp, samt grønn infrastruktur for Dalabukta boligområde Grunnlagsmaterialet for denne avtalen er: Reguleringsplanen for Dalabukta boligområde slik den er egengodkjent av bystyret i møte , sak 10/15. Forskrift om bruk av utbyggingsavtaler i Kristiansund kommune, vedtatt av bystyret sak 09/ Formål Formålet med utbyggingsavtalen er i hovedsak å avklare ansvarsfordeling for etablering av teknisk og grønn infrastruktur i forbindelse med utbyggingen av Dalabukta boligområde. 4. Avtalens varighet Utbyggingsavtalen opphører når vilkårene i avtalen er oppfylt. Før vilkårene i avtalen kan erklæres oppfylt må avtalepartene signere erklæring på at arbeidet i henhold til utbyggingsavtalen er ferdigstilt. Skulle det inntreffe uforutsette og vesentlige forhold som medfører behov for annen varighet, kan partene etter nye forhandlinger bli enige om annet tidspunkt for varighet. 5. Forholdet til rekkefølgebestemmelser Utbygger forplikter seg til å bygge ut i tråd med rekkefølgebestemmelsene i reguleringsbestemmelsene. I reguleringsbestemmelsene pkt. 7.4 er det krav til at adkomstvei skal være etablert før brukstillatelse gis innen området.

6 Krav til konkrete anlegg VA-anlegg. Utbygger skal prosjektere og bygge ut vann- og avløpsanlegget for Dalabukta boligområde i sin helhet ihht kommunal standard. Planer for VA-anlegg skal godkjennes av Byingeniøren før igangsettingstillatelse blir gitt. Påkobling til kommunalt ledningsanlegg skjer etter påvisning fra kommunen i områder markert i vedlegg 1: Vannledning: kobles til kommunalt nett i områdene benevnt med V1 og V2. Overvannsledning: kobles til kommunalt nett i område benevnt med OV1, samt føres ned til sjø i området benevnt OV2. Spillvannsledning: kommunen anviser tilknytningspunkt i området benevnt med S1. (se vedlagt kart Oversiktstegning VA, revidert AsplanViak som viser prinsippmessig løsning - Vedlegg 1) 6.2 Offentlig vei Utbygger skal prosjektere og bygge ut alle offentlige trafikkområder (kjørevei, gate med fortau samt g/s-veier) i henhold til kommunal standard og i samsvar med stadfestet reguleringsplan for Dalabukta, for senere kommunal overtakelse. Tekniske planer for offentlige veier skal godkjennes av byingeniøren før igangsettingstillatelse blir gitt. 6.3 Offentlige friområder, felles lekearealer og grøntareal Offentlige friområder, definert i reguleringsbestemmelsene, opparbeides av utbygger og overtas av kommunen samtidig med ferdigstillelse av øvrig infrastruktur. Felles lekeareal, definert i reguleringsbestemmelsene, opparbeides av utbygger og overtas av sameie for Dalabukta boligområde ihht rekkefølgebestemmelsene i reguleringsbestemmelsene. Felles grøntareal, definert i reguleringsbestemmelsene, overtas av sameie for Dalabukta boligområde. Som definert i reguleringsbestemmelsene skal eksisterende ballplass i enden av veg 5 opprustes av utbygger ihht godkjent plan. 6.4 Overtakelse av offentlige trafikkområder og VA-anlegg Etter at de offentlige trafikkarealer og VA-anlegget i hele boligområdet er ferdigbygget skal det holdes en overtakelsesforretning hvor representanter fra både utbygger og kommunen deltar. Utbygger innkaller til overtakelsesforretningen. Ved overtakelsesforretningen skal dokumentasjon ihht kommunal standard foreligge. Forpliktelser for utbygger Forpliktelser innenfor reguleringsplanområdet Utbygger skal planlegge, prosjektere, bygge ut og finansiere infrastrukturen innenfor reguleringsplanområdet. Infrastrukturen prosjekteres og bygges ut slik at den enkelt kan koples til infrastrukturen (vei og ledninger) fra Hagelin. Utbygger skal bekoste hele støyvollen som opprinnelig var planlagt innenfor reguleringsplanen for Dalabukta, også den delen som blir felles med reguleringsplanen for Hagelinområdet (under utarbeidelse). 7.2 Forpliktelser utenfor reguleringsplanen Utbygger skal planlegge, prosjektere, bygge og finansiere VA-anlegg utenfor reguleringsplanområdet, som er nødvendig for utbygging av Dalabukta boligområde(se pkt

7 6.1). Forpliktelsene gjelder vannledninger til området fra påkoblingspunkt i Makrellsvingen(kum V1) og Steinbiten(kum V2), spillvannsledning med påkoblingspunkt ved Hagelin (kum S1), samt overvannsledninger med påkoblingspunkt ved KFK-banen(O1) og med løsning ned mot sjø(o2). (se vedlegg 1 Oversiktstegning VA, revidert AsplanViak som viser prinsippmessig løsning) I forbindelse med utbygging av vann og overvannsledning fra Dalabukta Boligområde til Makrellsvingen skal utbygger også legge ned ledninger for kommunen i samme grøft, samt etablere en gruset gangsti over ledningstraseen. Dokumenterte merkostnader i forbindelse med kommunale ledninger, ut over anlegg som utbygger gjennom denne utbyggingsavtalen har forpliktet seg til å levere, skal dekkes av kommunen. 7.3 Grunnerverv Utbygger skal selv sikre seg nødvendige rettigheter for gjennomføring av prosjektet. Utbygger skal før overtagelse av anleggene finner sted, overdra eiendomsretten til veier og ledningsanlegg samt overskjøte regulert veigrunn og grunn for offentlige friområder vederlagsfritt til Kristiansund kommune. I den grad kommunaltekniske anlegg berører privat eiendom, må utbygger sørge for at kommunen vederlagsfritt sikres tinglyst rett til å ha liggende, vedlikeholde og anlegge nye anlegg som etter kommunens vurdering er nødvendig av hensyn til anleggets funksjon. 7.4 Valg av entreprenør Utbygger har engasjert Wenaas Bygg og Anlegg AS som entreprenør for utbygging av infrastruktur for Dalabukta Boligområde. 8. Forpliktelser for kommunen Kommunen forplikter seg til overtakelse av teknisk og grønn infrastruktur ihht vilkårene i utbyggingsavtalen. Kommunen arbeider med en reguleringsplan for Hagelinområdet som ligger sør-øst for Dalabukta boligområde. I planen inngår adkomstveien til boligområdet. Kommunen skal være byggherre for ny adkomstvei og gang/sykkelveg, frem til eiendomsgrensen til Dalabukta Boligområde. Før utbygging av adkomstvei kan starte må reguleringsplanen være tilstrekkelig avklart. Videre må det være enighet om grunnerverv og finansieringen må være på plass. 9. Økonomiske betingelser For å sikre kommunen og tredjeperson at anlegget ferdigstilles, skal utbygger stille bankgaranti overfor Kristiansund kommune før arbeidet igangsettes. Garantien skal knyttes opp mot og skal kunne gjøres gjeldende mot manglende fullføring, og for feil og mangler i tre år etter overtagelse av anlegget. Garantien skal utgjøre minimum 10 % av samlet anleggskostnad for teknisk infrastruktur i utførelsestiden. Kommunen skal ha dokumentasjon for de reelle anleggskostnadene etter anbudet som er lagt til grunn for denne utbyggingsavtalen. Etter at anlegget er overtatt reduseres garantien til 3 % for forhold som påberopes det første året, 2 % for forhold som påberopes det andre året og 1 % som påberopes det tredje året. Garantien bortfaller når reklamasjonstiden er ute etter 3 år. Sikkerheten i reklamasjonstiden

8 kan ikke samlet gjøres gjeldende for mer en totalt 3 %. Garantien skal stilles før oppstart av anleggsarbeidene. 10. Drift og vedlikehold Etter at VA-anlegget og de offentlige trafikkområder er overtatt av Kristiansund kommune skal kommunen ha ansvaret for drift og vedlikehold av disse. 11. Transport av avtalen Eventuell videretransport av denne avtalen kan ikke finne sted før etter forhandlinger mellom berørte parter, og kommunens godkjenning. 12. Tvist, tinglysning og underskrivelse Enhver tvist mellom partene som springer ut av denne avtalen skal søkes løst gjennom forhandliger. Oppnås ikke enighet, bli tvisten avgjort ved alminnelig domstolsbehandling ved den lokale tingrett. Denne avtalen foreligger i 2 likelydende eksemplarer, ett til hver av partene. Sted.Dato... Sted..Dato Kristiansund kommune FinansGruppen Prosjekt AS Ordfører å Selskapet)... (person/personer med fullmakt til skrive under pva. Vedlegg: 1. Oversiktstegning VA-anlegg, Asplan Viak Reguleringsplan for Dalabukta boligområde, egengodkjent , sak 10/15

9 Arkiv: 040 Arkivsaksnr: 2011/ Saksbehandler: Geir Aakvik Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Plan- og bygningsrådet 11/ Administrasjonens rett til å få sine vedtaksforslag satt under votering Saken legges frem for plan- og bygningsrådet med følgende forslag til vedtak: Plan- og bygningsrådet tar plan- og bygningssjefens saksframlegg til orientering. Saksopplysninger I siste plan- og bygningsrådsmøte 19. mai 2011 ble det fra enkelte i rådet reist spørsmål om ikke plan- og bygningsrådets hadde plikt til å behandle plan- og bygningssjefen sitt forslag til vedtak dersom plan- og bygningssjefen ikke trakk sitt forslag i en sak som var under behandling i rådet. Problemstillingen var ikke bare myntet på de tilfeller der det under rådets behandling var fremmet ett eller flere alternative vedtaksforslag, men også de tilfeller der det var klart at ingen medlemmer av rådet ville stemme for innstillingen. Plan- og bygningssjefen ble bedt om å utrede problemstillingen nærmere til neste møte. Plan- og bygningssjefens vurdering Plan- og bygningssjefen sine oppgaver og myndighet er avledet av administrasjonssjefen (rådmannen) sine oppgaver og myndighet gjennom delegasjon. Administrasjonssjefens oppgaver er definert i kommunelovens 23 der det i pkt 3 bl.a. heter Administrasjonssjefen har møte- og talerett, personlig eller ved en av sine underordnede, i alle kommunale eller fylkeskommunale folkevalgte organer med unntak av kontrollutvalget. At administrasjonssjefen også har forslagsrett, følger av taleretten. Det står imidlertid ingenting om at administrasjonssjefen, på samme måte som medlemmer av organet, har rett til å få sitt forslag satt under votering.

10 Problemstillingen er omtalt konkret i Oddvar Overå og Jan Fridthjof Bernt sin kommentarutgave til kommuneloven (3. utgave 2001, s. 169): Administrasjonssjefen eller den som møter på dennes vegne, vil bare ha talerett i vedkommende organ. Administrasjonen vil normalt også formulere forslag til vedtak i sitt saksframlegg til organet, og den som møter for administrasjonen, vil også kunne endre dette. Noen formell forslagsrett, i betydningen rett til å få satt sitt forslag under votering, har administrasjonen imidlertid ikke. Hvis ingen av medlemmene i vedkommende organ tar opp forslaget, vil det heller ikke bli stemt over det. Plan- og bygningssjefen anser ovennevnte som klargjørende i forhold til plan- og bygningsrådets drøfting av temaet. Klima- eller miljøkonsekvenser av forslaget: Ingen Geir Aakvik plan- og bygningssjef

11 Arkiv: 010/953 Arkivsaksnr: 2011/ Saksbehandler: Per Gunnar Aasprong Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Plan- og bygningsrådet 11/ OMAGATA 122 -Rammetillatelse for oppføring av kontorbygg og industrihall (Statoil og Aker Solutions) Vedlegg: Saksdokumenter Saken legges frem for Plan og Bygningsrådet med følgende forslag til VEDTAK: Plan og bygningsrådet har avholdet befaring og finner i medhold av plan- og bygningslovens 20-1 å godkjenne søknad fra Arkitektkontoret Slyngstad & Husby AS om rammetillatelse for oppføring av ny industrihall og kontorbygg i Omagata 122 på betingelse av at alle arbeider utføres i samsvar med bestemmelser i plan- og bygningslov med forskrifter og for øvrig på slike vilkår: Tiltakets høyde ferdig gulv 1 etasje- fastsettes til kote + 5,25 moh (NGO-54). Tiltakets plassering - i plan og høyde - skal forestås av foretak med ansvarsrett etter reglene om ansvar og kontroll i plan- og bygningslovens Kap. XVI. Før ustikking foretas skal kommunens oppmålingsmyndighet kontaktes for grunnlagsinformasjon. Utstikkingsdata skal leveres kommunens oppmålingsmyndighet i SOS-fil versjon 4.0. Arkitektkontoret Slyngstad & Husby AS gis ansvarsrett i omsøkte tiltaksklasse og fagområde. Protest fra naboer tas ikke til følge med henvisning til saksutredningen. Etter at arbeidene er ferdigstilt skal gjennomføringsplan sendes bygningsmyndigheten for utstedelse av ferdigattest. Behandlingsgebyr: kr ,- Gebyr for ansvarsrett ved sentral godkjenning: kr. 500,- Sum gebyrer: kr ,-

12 Arbeider tillates ikke igangsatt før: Søknad om igangsettingstillatelse er sendt bygningsmyndigheten og igangsettingstillatelse er utstedt. Alle gebyrer og tilknytningsavgifter for vann og avløp er betalt. Klageadgang Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen sendes Kristiansund kommune. Angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. Geir Aakvik Plan- og bygningssjef Per Gunnar Aasprong Avdelingsingeniør Plan og bygningssjefens innstilling SAKSOPPLYSNINGER Søknad mottatt omfatter rammetillatelse for oppføring av ny industrihall og kontorbygg samt sammenføyning av eiendommene med gnr. 10, bnr. 953 og 1047 til en eiendom. Vedlagt til søknaden følger tegninger, situasjonskart, avfallsplan, gjenpart av nabovarsel, søknad om ansvarsrett samt gjennomføringsplan. Sum beregnet bruksareal (BRA) Plan 1 Subsea/lagerhall Plan 2-8 Kontorer og kantine 1494m2 8840m2 Søknaden omfatter Statoil har sin virksomhet i Kristiansund fordelt på flere steder. Det har lenge vært et ønske om å samlokalisere virksomheten på en slik måte at selskapet blir mer synlig i lokalmiljøet. Vikan Næringspark Invest har tilbudt Statoil å leie lokaler i planlagt nybygg på baseområdet til Vestbase, og utformet slik at lokalene kan få adkomst både fra området utenfor baseområdet og fra baseområdet. Aker Solutions har behov for større plass i forbindelse med utvidelse av virksomheten. Det er også naturlig for dette selskapet å posisjonere seg i nær tilknytning til baseområdet. Bygningen er utformet for å gi mulighet for adkomst for besøkende og ansatte uten at det skal være nødvendig å benytte seg av hovedportene til baseområdet. Nødvendige sikkerhetstiltak forutsettes å skje på egnede steder i bygningen. Samtidig skal bygningen gi enkel adkomst til baseområdet. Som et resultat av disse ønskene er bygningen utformet med hovedinngang mot Omagata, og med en egen inngang på kaiplan. De forskjellige planene er forbundet med trapp og heis mot sør.

13 Bygningen er utformet med en subsea / lagerhall på plan 1 (kaiplan). Hallen har en krokhøyde på ca 12 meter. Over hallen ligger to plan med brutto etasjehøyde 4,5 meter, slik at plan 4 får direkte adkomst fra Omagata. Over gateplan ligger så 5 plan med felles kantine på øverste plan. Statoil vil være leietaker i plan 6 og 7, og her er det vist planlagt innredning. Aker Solutions vil være leietaker i plan 3, 4 og 5. Protest fra naboer Det foreligger dokumentasjon for nabovarsling i henhold til plan- og bygningslovens Prosjektet har vært nabovarslet i to omganger, først som en bygning med fem etasjer, og så som en bygning med åtte etasjer etter at det ble klart Aker Solutions ble leietaker. I forbindelse med første gangs varsling ble det mottatt en protest fra Torild Svendsen Omagata 127 D. I forbindelse med andre gangs varsling ble det mottatt supplerende protest fra Torild Svendsen. I tillegg er det mottatt protester fra Else M. Aanes og Jan Løbersli i Omagata 127 C, og Annie Ramsøy Johansen i Omagata 137 A og B. Protester kan kort sammenfattes med at man uttrykker skepsis i forbindelse med frykt for økt trafikk, økt støv- og støybelastning og tap av utsikt. Kopi av protester følger vedlagt. Ansvarlig søker Arkitektkontoret Slyngstad & Husby AS har vurdert mottatte protester og har anført følgende: Belastning av trafikk i forbindelse med bygningen vil stort sett forekomme ved arbeidstidens begynnelse og slutt. En del av brukerne av bygningen er allerede sysselsatt på Vestbase og vil ikke representere noen merbelastning. Innspill i forbindelse med støy vil bli hensyntatt i størst mulig grad i byggeprosessen. Støvproblemer kan oppstå i et begrenset tidsrom i forbindelse med planeringsarbeider, og vil bli avbøtet f. eks. med vanning. Den planlagte bygningen vil redusere utsikten fra bakenforliggende bebyggelse i varierende grad. Ingen vil miste sin utsikt helt. Problemstillingen er klassisk i forhold til utvikling på små arealer, og det kan neppe påregnes at utsikt er et evigvarende gode i slike sammenhenger. Plangrunnlag Angjeldende eiendom omfattes av reguleringsplanen Reguleringsplan for del av sekundært servicesenter og forretning/industriområde Løkkemyra Vikan med tilhørende reguleringsbestemmelser, stadfestet den I reguleringsbestemmelsene 4-D er følgende anført:

14 Bygningsmyndighetens kommentarer Etter pbl skal kommunen i forbindelse med behandlingen av søknader godkjenne byggverkets plassering, herunder høydeplassering, og byggverkets høyde. Det konstateres at gesimshøyden, 50,25 meter, på den prosjekterte bygningen ikke vil komme i konflikt med høydebegrensingene for flytrafikken iflg. maksimale høydeangivelser i reguleringsplanen. Her oppgis 70 meter for denne delen av basen. Reguleringsplanen for området (R185) åpner for en vurdering av utformingen av hvert enkelt prosjekt. Bruken av bygningen er i tråd med reguleringsformålet og bestemmelse av høyde er tillagt Plan og bygningsrådet å beslutte. Utgangspunktet for sakens behandling etter reguleringsplanens bestemmelser samt plan- og bygningsloven - og i samsvar med lovens intensjon - er at tiltakshavers ønske skal imøtekommes dersom ikke vesentlige forhold taler imot dette. Med vesentlige forhold i denne forbindelse henvises til bestemmelser i lov og regelverk samt reguleringsplanens bestemmelser. Hva som må anses som vesentlig tilligger i stor grad bygningsmyndighetens skjønn og i hvilken grad tiltaket måtte være påregnelig i forhold til lov og regelverk. Bygningsmyndigheten har ingen merknader til sammenføyning av eiendommene med gnr. 10, bnr. 953 og 1047 til en eiendom. Vurdering av naboprotest Ut i fra at reguleringsplanens bestemmelser tillegger plan og bygningsrådet å bestemme utnyttelsesgrad og høyde finner en her at omsøkte bygning ikke krever dispensasjonsvurdering. Omsøkt tiltak vurderes å være i tråd med reguleringsplanens formål. Minimumsavstand mellom omsøkt bygg og nærmeste bolig, Omagata 137 er 61 meter. Det er foretatt vurdering av innvirkning for eiendommene som har protestert. Når det gjelder utsikt til sjø og sektorer mot Frei vil de eiendommer som har protestert få redusert deler av sin utsikt. Personbiltrafikk kan forventes å øke i omfang ved arbeidstidens begynnelse og slutt ved etablering av nytt kontorbygg. Det kan opplyses at Byingeniøren blant annet har satt fokus på tilrettelegging for buss i sine kommentarer til byggesaken. Dette forventes fulgt opp av tiltakshaver. Det er påpekt i protester at det ved etablering av parkeringsplasser og fjerning av jordvoll vil bli behov for kompenserende tiltak for å erstatte denne skjermen. Erstatning for dagens skjerming skal prosjekteres og fralegges til godkjenning i forbindelse med detaljert utenomhusplan ved søknad om igangsettingstillatelse.

15 Parkering Parkeringsdekning forutsettes å skje etter Kristiansund kommunes parkeringsnorm, som angir en dekning på 1 plass pr. 100m2 bruttoareal for lagerarealer og 1 plass pr. 50 m2 bruttoareal for kontorer o.l. Dette gir Plan 1 lagerhall 1493,6 m2 brutto 15 biloppstillingsplasser. Plan 2-8 kontorer kantine m2 brutto 177 biloppstillingsplasser. På den vedlagte utomhusplanen er vist en dekning på 152 biloppstillingsplasser med mulighet for utvidelse med 40 plasser. Dette gir 192 plasser. Det vil være naturlig å etablere noen flere plasser for rullestolsbrukere ved hovedinngangen. Planlagt bygning brannrapport Foreløpig brannrapport er utarbeidet av Cowi AS datert og er en sammenstilling av branntekniske krav. Komplettering er nødvendig før det kan ansees dekkende som brannteknisk grunnlag. Det forutsettes nyttet uavhengig kontroll for brannteknisk prosjektering. Uttalelser fra annen myndighet/instans Søknad om Arbeidstilsynets samtykke til planene vil bli sendt Arbeidstilsynet så snart materialet er ferdig for behandling. Foreløpig er planene under behandling hos de aktuelle leietakerne for å få en best mulig behandling og brukermedvirkning. Byingeniøren har hatt saken til behandling og har anført følgende: Trafikale forhold. Denne delen av Omagata er kommunal gate. Det er kommunen som er veimyndighet og kan godkjenne nye avkjørsler. I kurante saker er dette delegert byingeniør. Vi vurderer at den viste avkjørselen er plassert for nær krysset mellom Omagata og Løkkemyrveien. Av hensyn til trygg trafikkavvikling må avkjørselen trekkes ca. 15 m mot vest. Bredden på avkjørsel bør sannsynligvis reduseres litt. For en så stor arbeidsplass er det ønskelig med kollektivbetjening (buss). Det er plass til en busslomme langs Omagata på østsiden av krysset med Løkkemyrveien slik at virksomheten kan bli betjent av Vikanruten, som trafikkerer handelsparken lenger øst. I forbindelse med denne busslommen bør det tenkes på plassering av et fotgjengerfelt for kryssing av Omagata til fortau langs denne. Intern rundkjøring foran bygget bør dimensjoneres for liten buss. Antall parkeringsplasser. Parkeringsplass lengst i vest må dreies noe for å oppnå større avstand (minimum 5 m) til Omagata. For øvrig ingen merknader, bortsett fra at det bør anlegges et passende antall plasser for sykkelparkering. Kommunale ledninger vannforsyning, overvann og avløp. Det er bygget nye offentlige ledninger på sørsiden av Omagata, som delvis kommer under planlagte parkeringsanlegg. Dette må hensynstas i den videre detaljplanleggingen, ledningstegninger ved henvendelse til kommunen. Bygget forutsettes tilkoblet offentlig avløpsanlegg i Omagata. Vannforsyning kan kobles til Vestbase sin forsyningsledning, som ligger på utsiden av planlagt bygg i øst. Renovasjon. Som privat kontor/næringsbygg vil avfall baseres på avtaler med private. Justerte tegninger for vei/adkomst, vann og avløp sendes byingeniør for godkjenning i forbindelse søknad om igangsetting. Ansvar

16 Ansvarlig søker, prosjekterende og kontrollerende av prosjektering for det omsøkte tiltaket må oppfylle kvalifikasjonskravene i h.h.t. Forskrift om godkjenning av foretak (GOF). Det søkes om ansvarsrett for følgende funksjoner: Ansvarsområde Tilt.kl. Beskrivelse Foretak SØK/PRO/KPR 3 Bygningstiltak Arkitektkontoret Slyngstad & Husby AS Ansvarlig søker skal overfor bygningsmyndigheten innestå for at alle funksjoner er belagt med ansvar fra ansvarlige foretak med tilstrekkelige kvalifikasjoner. Ansvarlig skal sørge for gjennomføringsplan for hele tiltaket. Alle som søker ansvarsrett skal ha styringssystemer for oppfyllelse av krav i plan- og bygningslovgivningen. Visuelle kvaliteter Plan- og bygningslovens 29 nr.2 stiller krav om at tiltak (byggverk og anlegg) skal prosjekteres og utføres slik at det etter kommunens skjønn innehar gode visuelle kvaliteter både i seg selv og i forhold til dets funksjon og dets bygde og naturlige omgivelser og plassering. Dette er en skjønnsmessig vurdering som skal bygge på objektive, faglige kriterier som volum, dimensjoner, formuttrykk og materialbruk. Universell utforming og forsvarlighet adkomst til byggverk Plan- og bygningslovens 29-3 stiller krav om universell utforming og forsvarlighet. Tiltak etter kapittel 20 skal innenfor sin funksjon være universelt utformet i samsvar med forskrifter gitt av departementet. Arbeidsbygg omfattes av samme kravet. Gangadkomst til bygning med boenhet skal være trinnfri og ikke ha større stigning enn 1:20 (TEK10 8-6). Dersom terrenget er for bratt til at kravet kan oppfylles gjelder ikke kravet for gangadkomst til bygning med boenhet uten krav om heis. Radon Plan- og bygningsloven (TEK10) 13-5 sier at bygning skal prosjekteres og utføres med radonforebyggende tiltak slik at innstrømming av radon fra grunn begrenses. Radonkonsentrasjon i inneluft skal ikke overstige 200 Bq/m 3. Bygning beregnet for varig opphold skal ha radonsperre mot grunnen. Bygning beregnet for varig opphold skal tilrettelegges for egnet tiltak i byggegrunn som kan aktiveres når radonkonsentrasjon i inneluft overstiger 100 Bq/m 3. Annet ledd gjelder ikke dersom det kan dokumenteres at dette er unødvendig for å tilfredsstille kravet i første ledd. Det må foreligge redegjørelse for oppfyllelse av nevnte forskrift. Bygningstekniske installasjoner Sanitær- og ledningsanlegg tilkoblet kommunalt anlegg må anmeldes særskilt til kommunen ved Byingeniøren. Avfall Plan- og bygningslovens 29-8 med TEK stiller krav om forsvarlig avfallshåndtering. I henhold til TEK gjelder kravet for nybygg som overskrider 300 m2 BRA. I tillegg gjelder kravet ved vesentlig endring herunder fasadeendring, vesentlig reparasjon av bygning dersom tiltaket berører del av bygning eller omfatter

17 riving av bygning som overskrider 100 m2 BRA. Kravet gjelder også dersom nevnte tiltak generer over 10 tonn bygge- og rivingsavfall. Det må foreligge redegjørelse/avfallsplan for behandling og sortering av avfall som oppfyller krav gitt i nevnte forskrift. Igangsettingstillatelse Tiltaket tillates ikke igangsatt før ansvarlig søker har fått igangsettingstillatelse. Vedtak om igangsettingstillatelse kan ikke fattes før følgende vilkår er oppfylt: Eventuelle korrigerte tegninger (M 1:100) av plan, snitt og fasader med høydeangivelser, må innsendes sammen med beskrivelse som redegjør for hvordan tekniske krav er ivaretatt. Utenomhusplan som viser tiltak for å ivareta støyvollens funksjoner og byingeniørens merknader framlegges Korrigert gjennomføringsplan alle fag må sendes bygningsmyndigheten sammen med søknader om ansvarsrett for de enkelte aktører. Bygningstekniske installasjoner (sanitær) og tilkobling til kommunalt va-anlegg må anmeldes særskilt til Byingeniøren. Redegjørelse/avfallsplan sendes bygningsmyndigheten. Samtykke fra Arbeidstilsynet. Bortfall av tillatelse Er tiltaket ikke satt i gang senest 3 år etter at tillatelse er gitt, faller tillatelsen bort. Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i mer enn 2 år. Bestemmelsen gjelder tilsvarende for dispensasjon. Jf. plan- og bygningsloven Geir Aakvik Plan og bygningssjef Per Gunnar Aasprong Avdelingsingeniør

18 RS 11/6 JØRIBERGET 40 B - Stadfestelse av Plan- og bygningsrådets vedtak om rammetillatelse

KRISTORNVEIEN 1 - Rammetillatelse for oppføring av klubbhus. Dispensasjon.

KRISTORNVEIEN 1 - Rammetillatelse for oppføring av klubbhus. Dispensasjon. Kristiansund kommune Postboks 178 6501 Kristiansund SIVILARKITEKT TORFINN CARLSEN MNAL AS Vågeveien 10 6509 KRISTIANSUND N KRISTORNVEIEN 1 - Rammetillatelse for oppføring av klubbhus. Dispensasjon. Du

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE KNYTTET TIL REGULERINGSPLAN FOR SKORPA OG MELØYA

UTBYGGINGSAVTALE KNYTTET TIL REGULERINGSPLAN FOR SKORPA OG MELØYA UTBYGGINGSAVTALE KNYTTET TIL REGULERINGSPLAN FOR SKORPA OG MELØYA Revidert 17.04.12 Mellom firma Skorpa Eiendom AS (heretter kalt utbygger) og Kristiansund kommune (heretter kalt kommunen) er det inngått

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 07.05.2008 Tidspunkt: 12:30

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 07.05.2008 Tidspunkt: 12:30 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 07.05.2008 Tidspunkt: 12:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75 Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Møteprotokoll Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 14.05.2009 Tidspunkt: 12:30

Møteprotokoll Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 14.05.2009 Tidspunkt: 12:30 Møteprotokoll Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 14.05.2009 Tidspunkt: 12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Kirsten Skaret Leder AP

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 13.12.2012 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 13.12.2012 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 13.12.2012 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 12.11.2009 Tidspunkt: 12:30

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 12.11.2009 Tidspunkt: 12:30 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 12.11.2009 Tidspunkt: 12:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Vår ref. 09/20410 oppgis ved alle henvendelser

Vår ref. 09/20410 oppgis ved alle henvendelser Delegasjonssak nr: FBR RAM 2650/09 Bergersen Arkitekter AS Postboks 2682 RAMMETILLATELSE N-7415 TRONDHEIM Vår saksbehandler Ronny Ramsøskar Vår ref. oppgis ved alle henvendelser Deres ref. Dato Jarleveien

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Dato: Tidspunkt:

Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Dato: Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Grip Dato: 24.06.2010 Tidspunkt: 09:30 Møtet avholdes på Grip. Oppmøte på Piren. Båten går kl. 09.30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Vår ref. 10/6139 oppgis ved alle henvendelser

Vår ref. 10/6139 oppgis ved alle henvendelser Delegasjonssak nr: FBR 668/10 Selberg Arkitektkontor AS Leiv Eriksson Senter RAMMETILLATELSE N-7492 TRONDHEIM Vår saksbehandler Ronny Ramsøskar Vår ref. oppgis ved alle henvendelser Deres ref. Dato Landbruksvegen

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. 11/6/42 Gåsnesåsen søknad om dispensasjon fra reguleringsplan høyde på garasje, samt søknad om byggetillatelse.

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. 11/6/42 Gåsnesåsen søknad om dispensasjon fra reguleringsplan høyde på garasje, samt søknad om byggetillatelse. Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe: 2013/7093-3 Saksbehandler: Inger Lyng Saksframlegg 11/6/42 Gåsnesåsen søknad om dispensasjon fra reguleringsplan høyde på garasje, samt søknad

Detaljer

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 53 03 15 89 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 16/ Annette Grimnes

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 16/ Annette Grimnes Ås kommune Byggesak og geodata Arkitekthuset Knut H. Knudtsen Postboks 117 1431 ÅS Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 16/02225-5 Annette Grimnes 14.09.2016 Gnr 61 Bnr 131 - Toppen 3 - Påbygg Tillatelse

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR. Algarveien 10 GNR. 29 BNR. 14, 42, 88, 89 og 254

REGULERINGSPLAN FOR. Algarveien 10 GNR. 29 BNR. 14, 42, 88, 89 og 254 BODØ KOMMUNE: FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER TIL: REGULERINGSPLAN FOR Sist revidert 10.12.2012 sfr Algarveien 10 GNR. 29 BNR. 14, 42, 88, 89 og 254 Dato for siste behandling i planutvalget den 31.01.2013

Detaljer

Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn)

Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn) Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn) Enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven 20-1. Utvalg Dato Plan- og miljøutvalget 29.04.2015 Arkivkode Saksnummer Saksbehandler Klageadgang GNR 133/59 13/1418-19

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 12/380-31 GNR 54/66 03.06.2013 ANEL

Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 12/380-31 GNR 54/66 03.06.2013 ANEL LUNNER KOMMUNE Hedalm Anebyhus AS Linjevegen 31 2344 ILSENG Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 12/380-31 GNR 54/66 03.06.2013 ANEL Dette vedtaket er fattet med hjemmel i kommunestyrets delegasjonsvedtak

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir 1721/18/593 - Sandheim Terrasse AS - Påbygg/tilbygg - Tangenvegen 5-7 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Oddvar Govasmark oddvar.govasmark@innherred-samkommune.no 74048531 Arkivref:

Detaljer

Vestby kommune RAMMETILLATELSE

Vestby kommune RAMMETILLATELSE Vestby kommune RAMMETILLATELSE Enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven 93. Utvalg Dato Plan- og miljøutvalget 11.02.2008 Arkivkode Saksnummer Saksbehandler Klageadgang GNR 8/22 07/1430 Lilian Olsson

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 5 MØTE NR.: 3 TID: 17.03.2005 13:00 STED: BRANNSTASJONEN ØVRE ENGGATE 8 Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 62 45 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

RAMMETILLATELSE PÅ VILKÅR

RAMMETILLATELSE PÅ VILKÅR ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Besøksadresse: Allehelgens gate 5 Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Epost: postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn)

Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn) Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn) Enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven 93. Utvalg Dato Plan- og miljøutvalget 14.11.2008 Arkivkode Saksnummer Saksbehandler Klageadgang GNR 136/47 08/1877

Detaljer

Klage på rammetillatelse - deler av prosjekt Øvre Bjørkåsen 18

Klage på rammetillatelse - deler av prosjekt Øvre Bjørkåsen 18 Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 30.12.2014 83645/2014 2014/5878 38/423 Saksnummer Utvalg Møtedato Klagenemnda 20.01.2015 Klage på rammetillatelse - deler av prosjekt Øvre Bjørkåsen

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 12/2331-71 GNR 98/9 23.11.2015 TRMY 98/9 RAMMETILLATELSE TIL BRUKSENDRING TIL BOLIGER I DELER AV 1.

Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 12/2331-71 GNR 98/9 23.11.2015 TRMY 98/9 RAMMETILLATELSE TIL BRUKSENDRING TIL BOLIGER I DELER AV 1. Søren Yran AS Øvre Slottsgate 14 0157 OSLO Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 12/2331-71 GNR 98/9 23.11.2015 TRMY Dette vedtaket er fattet med hjemmel i kommunestyrets delegasjonsvedtak av 27.05.2010/sak

Detaljer

Vestby kommune RAMMETILLATELSE

Vestby kommune RAMMETILLATELSE Vestby kommune RAMMETILLATELSE Enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven 20-1. Utvalg Dato Plan- og miljøutvalget 29.01.2014 Arkivkode Saksnummer Saksbehandler Klageadgang GNR 152/49 13/2173-2 Ragne Storsul

Detaljer

Vår ref. 11/35465 oppgis ved alle henvendelser

Vår ref. 11/35465 oppgis ved alle henvendelser Delegasjonssak nr: FBR RAM 4049/11 Sivilarkitekt Håvard Eide AS Nedre Kristianstens gate 14 RAMMETILLATELSE N-7014 TRONDHEIM Vår saksbehandler Roar Lindstad Vår ref. oppgis ved alle henvendelser Deres

Detaljer

TILLATELSE TIL TILTAK, FORETAK OG ANSVARSRETT Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat

TILLATELSE TIL TILTAK, FORETAK OG ANSVARSRETT Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat Drift- og utbyggingssektoren Oppmåling og byggesak Byggtec Entreprenør Myggveien 6 9514 ALTA Deres ref: Jørn H. Hanssen Vår ref Arkivkode Sak/Saksb Dato 11668/13 GNR/B 32/524 13/107-7/ATBA ALTA, 12.07.2013

Detaljer

IGANGSETTINGS- TILLATELSE

IGANGSETTINGS- TILLATELSE Delegasjonssak nr: FBR UFR 1454/11 Idéhus Trondheim AS Hornebergvegen 7 N-7038 TRONDHEIM IGANGSETTINGS- TILLATELSE Vår saksbehandler Mirjana Nikolic Vår ref. Tidligere ref: 11/1848 oppgis ved alle henvendelser

Detaljer

Deres kontaktperson: Vår saksbehandler: Vårt saksnummer: Dato: Nikola Silic / Dir. tlf.:

Deres kontaktperson: Vår saksbehandler: Vårt saksnummer: Dato: Nikola Silic / Dir. tlf.: ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Besøksadresse: Allehelgens gate 5 Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Epost: postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato 6258/2017/05/006/1627MEKR

Deres ref. Vår ref. Dato 6258/2017/05/006/1627MEKR Arealbruk Arve Eide AS 7140 OPPHAUG Deres ref. Vår ref. Dato 6258/2017/05/006/1627MEKR 11.07.2017 John Harsvik - Tillatelse til tiltak på 05/006 og 05/008 Saksområdet er delegert til rådmannen, jamfør

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte på Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3. 26.08.2010 kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte på Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3. 26.08.2010 kl. 18.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte på Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3 26.08.2010 kl. 18.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 99/179 Arkivsaksnr: 2011/5071-37 Saksbehandler: Anniken Hastadklev Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 99/179 - Stoksandvegen 15A, 7504 Stjørdal - dispensasjon fra

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Geir Nordli Medlem FRP Ragnhild Helseth Medlem V

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Geir Nordli Medlem FRP Ragnhild Helseth Medlem V Møteprotokoll Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 21.03.2013 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sven Erik Olsen Leder

Detaljer

INFRASTRUKTUR - STORSVINGEN VEST

INFRASTRUKTUR - STORSVINGEN VEST UTBYGGINGSAVTALE MELLOM MERIDIAN EIENDOMSUTVIKLING AS, SOM UTBYGGER OG HAMMERFEST KOMMUNE OM INFRASTRUKTUR - STORSVINGEN VEST Nedenfor er partene kalt: Meridian Eiendomsutvikling AS - Utbygger Hammerfest

Detaljer

Utbyggingsavtale for Nedre Gunnaråsen 23 Fjelltun

Utbyggingsavtale for Nedre Gunnaråsen 23 Fjelltun Utbyggingsavtale for Nedre Gunnaråsen 23 Fjelltun 1. GENERELT 1.1 Parter Det er i dag inngått følgende utbyggingsavtale mellom: Hurum kommune, org nr 964963193 (heretter benevnt kommunen eller HK ), og

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE BYGGESAK

BÆRUM KOMMUNE BYGGESAK BÆRUM KOMMUNE BYGGESAK Profoyn Eie As Postboks 239 3101 TØNSBERG Deres ref.: Vår ref.: Dato: 15/104966-17/4140/BRIGRO 12.01.2017 Adresse - Tiltak: Markalleen 1 - riving og oppføring av lagerbygg - riving

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan. 284/27 - Kverndalsv 34, 7520 Hegra - Klage over delingsvedtak

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan. 284/27 - Kverndalsv 34, 7520 Hegra - Klage over delingsvedtak STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 284/27 Arkivsaksnr: 2016/1438-10 Saksbehandler: Marit Kristine Pedersen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 284/27 - Kverndalsv 34, 7520 Hegra - Klage over delingsvedtak

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE for område nord for Nyeveien 72

UTBYGGINGSAVTALE for område nord for Nyeveien 72 1 UTBYGGINGSAVTALE for område nord for Nyeveien 72 1.0 FORMÅL OG PARTER 1.1 Partene Mellom Eger Bygg AS, org. nr. 985421714, heretter kalt Utbygger, og Eigersund kommune er det inngått følgende avtale

Detaljer

RAMMETILLATELSE TIL TILTAK ETTER PBL 20-1 MED SIKTE PÅ BYGGING AV TILBYGG PÅ EKSITERENDE BOLIG PÅ EIENDOMMEN GNR. 160, BNR. 614.

RAMMETILLATELSE TIL TILTAK ETTER PBL 20-1 MED SIKTE PÅ BYGGING AV TILBYGG PÅ EKSITERENDE BOLIG PÅ EIENDOMMEN GNR. 160, BNR. 614. MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning Senad Brkan Nordre Valle 2 4520 Lindesnes DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2015/945-4 Eirik Skogstad Nilsen, 38 27 34 23 160/614/L42 18.03.2015 Tiltakshaver:Thomas

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og teknisk drift

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe: 2013/6838-11 Saksbehandler: Petter Aar Saksframlegg 34/310 - Gartnevegen - Ettrinn - Enebolig Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak

Detaljer

GODKJENNING - endring av tillatelse og igangsettingstillatelse

GODKJENNING - endring av tillatelse og igangsettingstillatelse Delegasjonssak nr: FBR RAM 3769/16 Systembygg AS, Trondheim Falkenborgvegen 9 N-7044 TRONDHEIM GODKJENNING - endring av tillatelse og igangsettingstillatelse Saksbehandler Marianne Laanke Losen Saksnummer

Detaljer

TEKNISK FORVALTNING HAR I DAG FATTET FØLGENDE VEDTAK I SAKEN:

TEKNISK FORVALTNING HAR I DAG FATTET FØLGENDE VEDTAK I SAKEN: MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning Svein Høksaas AS Langåsen 2 4513 MANDAL DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2015/692-2 Eirik Skogstad Nilsen 160/164/L42 10.03.2015 Tiltakshaver:Marianne

Detaljer

Voll Arkitekter Dato: Verftsgata TRONDHEIM

Voll Arkitekter Dato: Verftsgata TRONDHEIM Plan, bygning og oppmåling Voll Arkitekter Dato: 19.06.2013 Verftsgata 4 7014 TRONDHEIM VEDTAK - RAMMETILLATELSE FOR FORRETNINGS OG BOLIGBYGG PÅ YRJARSGATE 20-1621/68/76 - BREKSTAD Saksnr.: Byggest.: Vedt.nr.:

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Plan og forvaltning Vår dato Vår referanse 13.05.2016 2016/558-6274/2016 Arkivkode: 34/33 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Åmund Rognli, tlf 77722121 TROMSBYGG

Detaljer

Hvilke forstøtningsmurer er søknadspliktige og hvilke er unntatt fra søknadsplikt?

Hvilke forstøtningsmurer er søknadspliktige og hvilke er unntatt fra søknadsplikt? Søknaden sendes til: er søknadspliktige og hvilke er unntatt fra søknadsplikt? Når du skal sette opp forstøtningsmur er det tre ulike kategorier som er aktuelle. Avhengig av forstøtningsmurens plassering,

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljø og teknikk. Saksliste

Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljø og teknikk. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Møtedato: 08.01.2015 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 15:00-17:00 Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljø og teknikk Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling. Saksnr Tittel

Detaljer

RAMMETILLATELSE PÅ VILKÅR Svar på søknad om rammetillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 93 og 95 a nr 1

RAMMETILLATELSE PÅ VILKÅR Svar på søknad om rammetillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 93 og 95 a nr 1 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Klage på tillatelse-søknad om dispensasjon for bruksendring til stall og veterinærklinikk på eiendom gnr. 40 bnr. 368 på Bestemorenga

Klage på tillatelse-søknad om dispensasjon for bruksendring til stall og veterinærklinikk på eiendom gnr. 40 bnr. 368 på Bestemorenga Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 02.03.2009 9368/2009 2006/3578 40/368 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/8 Delegert kommunaldirektøren Teknisk avdeling 09/48 Planutvalget 24.03.2009

Detaljer

58/13 VETTREBUKTA 7 - GODKJENT MINDRE VESENTLIG REG. ENDRING OG FRADELING AV PARSELL 49 OG 50. DELEGERT SAKSNR.: 680/09.

58/13 VETTREBUKTA 7 - GODKJENT MINDRE VESENTLIG REG. ENDRING OG FRADELING AV PARSELL 49 OG 50. DELEGERT SAKSNR.: 680/09. Jarmund/Vigsnæs AS Arkitekter Hausmannsgt. 6 0186 OSLO Deres ref.: Vår ref.: Arkivnr: Dato: SHAUG L33 -GBNR58/13 P 49/B5 14.07.2009 S09/2244 L26180/09 Ved henvendelse vennligst oppgi referanse S09/2244.

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Besøksadresse: Allehelgens gate 5 Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Epost: postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Deres kontaktperson: Vår saksbehandler: Vårt saksnummer: Dato: Anja Egebakken /

Deres kontaktperson: Vår saksbehandler: Vårt saksnummer: Dato: Anja Egebakken / ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Besøksadresse: Allehelgens gate 5 Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Epost: postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

IGANGSETTINGS- TILLATELSE

IGANGSETTINGS- TILLATELSE Delegasjonssak nr: FBR ETT 1618/10 Varmbobygg AS Østre Rosten 90 N-7075 TILLER IGANGSETTINGS- TILLATELSE Vår saksbehandler Mirjana Nikolic Vår ref. oppgis ved alle henvendelser Deres ref. Dato Freidigstien

Detaljer

Deres kontaktperson: Vår saksbehandler: Vårt saksnummer: Dato: Eirik Berntsen / Dir. tlf.:

Deres kontaktperson: Vår saksbehandler: Vårt saksnummer: Dato: Eirik Berntsen / Dir. tlf.: ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Besøksadresse: Allehelgens gate 5 Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Epost: postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Deres kontaktperson: Vår saksbehandler: Vårt saksnummer: Dato: Vegard Abrahamsen Vatle / Dir. tlf.:

Deres kontaktperson: Vår saksbehandler: Vårt saksnummer: Dato: Vegard Abrahamsen Vatle / Dir. tlf.: ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Besøksadresse: Allehelgens gate 5 Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Epost: postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Olaf Torvik Medlem AP Maria Dahl Medlem AP Sara B Kjøl Nilsen Medlem AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Olaf Torvik Medlem AP Maria Dahl Medlem AP Sara B Kjøl Nilsen Medlem AP Møteprotokoll Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 29.11.2012 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sven Erik Olsen Leder

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Bjørn Frammarsvik SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Hvilke gjerder og levegger er søknadspliktige og hvilke er unntatt fra søknadsplikt?

Hvilke gjerder og levegger er søknadspliktige og hvilke er unntatt fra søknadsplikt? Gjerde og levegg Definisjoner Gjerde: Levegg: Innhegning med enkle, lette konstruksjoner som skal hindre ferdsel, for eksempel flettverksgjerde eller andre gjerder som ikke er tette. Åpne deler bør utgjøre

Detaljer

FORMANNSKAP Lekatun

FORMANNSKAP Lekatun LEKA KOMMUNE INNKALLING Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid: FORMANNSKAP Lekatun 15.01.13 1030 Medlemmene innkalles herved til ovennevnte møte. Eventuelt forfall meldes hit straks. Varamedlemmer møter

Detaljer

Forslag til avtale pr 8.4.14

Forslag til avtale pr 8.4.14 UTBYGGINGS-/REFUSJONSAVTALE Forslag til avtale pr 8.4.14 for vei mellom Bjørklundveien og Lamarktunet med tilhørende gang-/ sykkelvei/fortau, gatebelysning og komplett VA-anlegg mellom Sortland kommune

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE for Farriseidet forretningsbygg

UTBYGGINGSAVTALE for Farriseidet forretningsbygg UTBYGGINGSAVTALE for Farriseidet forretningsbygg Mellom Larvik Kommune v/ Kommunalteknikk, nedenfor kalt «kommunen» og Farriseidet Eiendom AS org nr 969 026 066, nedenfor kalt «utbygger», er det inngått

Detaljer

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl) kap. 20

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl) kap. 20 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Denne avtale regulerer utbyggingstakt og opparbeidelse av kommunalteknisk infrastruktur innenfor det i punkt 2 definerte utbyggingsareal.

Denne avtale regulerer utbyggingstakt og opparbeidelse av kommunalteknisk infrastruktur innenfor det i punkt 2 definerte utbyggingsareal. Endelig versjon 10.12.13 UTBYGGINGSAVTALE Mellom Melinggarden Eiendom AS org nr. og Kvitsøy kommune, org nr 964 979 634 er det inngått slik avtale: 1. BAKGRUNN Melinggarden Eiendom AS (heretter Utbygger)

Detaljer

AVSLAG PÅ RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

AVSLAG PÅ RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Besøksadresse: Allehelgens gate 5 Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Epost: postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Rådhuset 28.08.2008

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Rådhuset 28.08.2008 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Rådhuset 28.08.2008 FRA SAKSNR: 80/08 FRA KL: 18.00 TIL SAKSNR: 91/08 TIL KL: 20.45 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Saksnr/arkivkode Deres ref: Saksbehandler Dato 2012/2366-5/168/261 RAMMETILLATELSE

Saksnr/arkivkode Deres ref: Saksbehandler Dato 2012/2366-5/168/261 RAMMETILLATELSE NES KOMMUNE Kommunal Forvaltning Tegn_3 AS Lilleakerveien 8 0216 OSLO Att. Ida Nilsen Saksnr/arkivkode Deres ref: Saksbehandler Dato 2012/2366-5/168/261 Tone Britt Bjørnstad Sjulsen 31.03.2014 8 PU-boliger,

Detaljer

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Komplett Prosjektering AS Russervegen 4 7652 VERDAL Deres ref: Vår ref: FLUDEM 2014/4418 Dato: 11.08.2015 Sakstype: Delegert byggesak Eiendom:

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL AV UTVALGETS MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER MØTTE 11 AV 11

KRISTIANSUND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL AV UTVALGETS MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER MØTTE 11 AV 11 KRISTIANSUND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL UTVALG: MØTENR.: 03/5 MØTEDATO: 06.03.2003 MØTESTED: BRANNSTASJONEN ØVRE ENGGT. 8 ENGGT., FRA SAKNR.: PS 03/15 TIL SAKNR.: PS 03/21 AV UTVALGETS MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER

Detaljer

Forslag til utbyggingsavtale for Frogner Sentrum

Forslag til utbyggingsavtale for Frogner Sentrum Forslag til utbyggingsavtale for Frogner Sentrum Datert 03. 06. 2014. Vedtatt av Sørum kommune den. Kommunestyresak 1. Generelt For denne avtalen gjelder de samme definisjoner som gis i plan- og bygningsloven

Detaljer

U TBYGGI N GSAVTALE FOR TEKNI SK I N FRASTRUKTU R FOR JEN S WI LH ELM SEN S GATE 3 H ELSEH U SET 2

U TBYGGI N GSAVTALE FOR TEKNI SK I N FRASTRUKTU R FOR JEN S WI LH ELM SEN S GATE 3 H ELSEH U SET 2 121012 U TBYGGI N GSAVTALE FOR TEKNI SK I N FRASTRUKTU R FOR JEN S WI LH ELM SEN S GATE 3 H ELSEH U SET 2 DEL l mellom FREDRIKSTAD KOMMUNE TEKNI SK DRIFT 09 HELSEHUSET FREDRIKSTAD 2 AS org nr 912367010

Detaljer

FORSLAG TIL UTBYGGINGSAVTALE MELLOM. Sortland Kommune(SK) Postboks Sortland. og Steinbruddet Eiendom AS (orgnr.

FORSLAG TIL UTBYGGINGSAVTALE MELLOM. Sortland Kommune(SK) Postboks Sortland. og Steinbruddet Eiendom AS (orgnr. FORSLAG TIL UTBYGGINGSAVTALE MELLOM Sortland Kommune(SK) Postboks 117 8401 Sortland og Steinbruddet Eiendom AS (orgnr. 995 276 747) 1.0 GENERELT 1.1 Formål for avtalen Denne avtale er utarbeidet for utbygging

Detaljer

TILLATELSE TIL DISPENSASJON Etter plan- og bygningsloven kapittel 19.

TILLATELSE TIL DISPENSASJON Etter plan- og bygningsloven kapittel 19. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Besøksadresse: Allehelgens gate 5 Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Epost: postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 15/ GNR 173/ ANEL

Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 15/ GNR 173/ ANEL Ingeniør Sverre Hagen Postboks 86 2714 Jaren Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 15/693-12 GNR 173/398 16.02.2016 ANEL Dette vedtaket er fattet med hjemmel i kommunestyrets delegasjonsvedtak av 27.5.2010/sak

Detaljer

Denne tjenestebeskrivelsen er ikke oppdatert etter byggesaksdelen i ny plan- og bygningslov som trer i kraft 1. juli 2010.

Denne tjenestebeskrivelsen er ikke oppdatert etter byggesaksdelen i ny plan- og bygningslov som trer i kraft 1. juli 2010. Søknad i to trinn Generelt Beskrivelse En søknad i to trinns forutsetter at det først søkes om rammetillatelse for tiltakets ytre og innvendige rammer og deretter igangsettingstillatelse for å gjennomføre

Detaljer

GNR.87/107 - HVALSMOVEIEN 10 - UTLEIEBOLIGER

GNR.87/107 - HVALSMOVEIEN 10 - UTLEIEBOLIGER GNR.87/107 - HVALSMOVEIEN 10 - UTLEIEBOLIGER Arkivsaksnr.: 13/688 Arkiv: BYG 87/107 Saksnr.: Utvalg Møtedato 57/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 22.04.2013 Forslag til vedtak: Hovedkomiteen

Detaljer

Overhalla formannskap

Overhalla formannskap Møteinnkalling Utvalg: Overhalla formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 16.06.2014 Tidspunkt: (12:00 - Se nedenfor!) De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig

Detaljer

Samfunnsutvikling. Vår ref.: Deres ref.: Ark.: Dato: 11/2818/LO GNR 71/ /12140

Samfunnsutvikling. Vår ref.: Deres ref.: Ark.: Dato: 11/2818/LO GNR 71/ /12140 Samfunnsutvikling Arkitektkontoret Birger Håheim Wilhelmsbakken 3 1440 DRØBAK Vår ref.: Deres ref.: Ark.: Dato: 11/2818/LO GNR 71/8 03.07.2012 12/12140 Delegert sak nr: 12/223 GNR 71 BNR 8 WILHELMSBAKKEN

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE TEKNIKK OG SAMFUNN - Natur, geodata og byggesak

ENEBAKK KOMMUNE TEKNIKK OG SAMFUNN - Natur, geodata og byggesak ENEBAKK KOMMUNE TEKNIKK OG SAMFUNN - Natur, geodata og byggesak HIIM Arkitekter AS v/hege Bøhmer Grøholt Solbergveien 80 1914 YTRE ENEBAKK Deres ref.: Vår ref.: 2016/3627/ELISOR Arkivkode: 90/671 Dato:

Detaljer

U t b y g g i n g s a v t a l e

U t b y g g i n g s a v t a l e U t b y g g i n g s a v t a l e Nordre Vågnes reguleringsplan 1667 Utbygger: Nordre Vågnes utbygging AS mellom Tromsø kommune (TK) og Magne Mortensen (Utbygger) I Avtalens formål Formålet med avtalen er

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 17/ Cecilie Foss

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 17/ Cecilie Foss 3 Vestby kommune Bygg Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 17/02394-5 Cecilie Foss 25.07.2017 Rammesøknad- Gnr 79 Bnr 1 og Bnr

Detaljer

Definisjoner: Hvilke gjerder og levegger er søknadspliktige og hvilke er unntatt fra søknadsplikt?

Definisjoner: Hvilke gjerder og levegger er søknadspliktige og hvilke er unntatt fra søknadsplikt? Søknaden sendes til: Vestre Toten Kommune, Pb 84, 2831 Raufoss eller post@vestre toten.kommune.no Definisjoner: Gjerde: Levegg: Innhegning med enkle, lette konstruksjoner som skal hindre ferdsel, for eksempel

Detaljer

Igangsettingstillatelse 1: Grunn- og betongarbeider

Igangsettingstillatelse 1: Grunn- og betongarbeider Steinkjer kommune v/ Pål Christian Berg Postboks 2530 7729 STEINKJER Vår ref.: Arkiv: Deres ref.: Dato: 2016/6234-41288/2016/JIKR 197/1266/L42 29.11.2016 Igangsettingstillatelse 1: Grunn- og betongarbeider

Detaljer

Hvilke garasjer, boder og lignende er unntatt søknadsplikt og hvilke må du søke om?

Hvilke garasjer, boder og lignende er unntatt søknadsplikt og hvilke må du søke om? Garasje og bod Hvilke garasjer, boder og lignende er unntatt søknadsplikt og hvilke må du søke om? Når du skal bygge frittstående garasje, bod eller lignende er det tre ulike kategorier som er aktuelle.

Detaljer

RAMMETILLATELSE TIL OMGJORT MELDING PÅ VILKÅR Svar på omgjort melding etter plan- og bygningsloven 86 a

RAMMETILLATELSE TIL OMGJORT MELDING PÅ VILKÅR Svar på omgjort melding etter plan- og bygningsloven 86 a ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

TILLATELSE TIL ENDRING Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningsloven 93

TILLATELSE TIL ENDRING Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningsloven 93 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Rammetillatelse - Skøyenveien 43

Rammetillatelse - Skøyenveien 43 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten ARCASA ARKITEKTER AS Sagv 23 C III 0459 OSLO Dato: 03.01.2017 Deres ref.: Vår ref.: 201610858-7 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh.: Nils-Henrik Henningstad Arkivkode:

Detaljer

HVA FORVENTER KOMMUNEN. 4. September bygningssjef Eli F. Aubert

HVA FORVENTER KOMMUNEN. 4. September bygningssjef Eli F. Aubert HVA FORVENTER KOMMUNEN 4. September 2014 - bygningssjef Eli F. Aubert Agenda Innledning Kommunal byggesaksbehandling Forventninger til: De ansvarlige Innholdet i søknaden Innledning Felles interesse i

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 12 MØTE NR.: 13 TID: 27.10.2005 13:00 STED: BRANNSTASJONEN ØVRE ENGGATE 8 Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 62 45 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

RAMMETILLATELSE FOR DELER AV TILTAKET Svar på søknad om rammetillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 93 og 95 a nr 1

RAMMETILLATELSE FOR DELER AV TILTAKET Svar på søknad om rammetillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 93 og 95 a nr 1 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Nytt fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet Bolig- og bygningsavdelingen

Nytt fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet Bolig- og bygningsavdelingen Nytt fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet Bolig- og bygningsavdelingen Fagdirektør Mathys Truyen Plan- og bygningslovskonferansen, Trysil 29. oktober 2014 Foredraget tar for seg Vedtatt lovendring,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Klagenemnda SAKSLISTE. Dato: 28.11.2012 kl. 12:00 Sted: Møterom Sølvsberget Arkivsak: 12/00118 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Klagenemnda SAKSLISTE. Dato: 28.11.2012 kl. 12:00 Sted: Møterom Sølvsberget Arkivsak: 12/00118 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Klagenemnda Dato: 28.11.2012 kl. 12:00 Sted: Møterom Sølvsberget Arkivsak: 12/00118 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost knut.lehre@gran.kommune.no

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 09/1879-21 GNR 54/8 23.08.2011 ANEL

Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 09/1879-21 GNR 54/8 23.08.2011 ANEL LUNNER KOMMUNE Hans-Eriks Bygg AS Rækstadguta 17 2760 Brandbu Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 09/1879-21 GNR 54/8 23.08.2011 ANEL Dette vedtaket er fattet med hjemmel i kommunestyrets delegasjonsvedtak

Detaljer

Ansvar, oppgaver og rollefordeling i byggesaker

Ansvar, oppgaver og rollefordeling i byggesaker Ansvar, oppgaver og rollefordeling i byggesaker Tirsdag 5. februar 2013 Mette Mohåg, byggesakssjef Tromsø kommune 1 Innholdet i det følgende: Ansvar og rollefordeling i byggesaken Hva ligger i ansvaret?

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER VESTMOEN, NODELAND, GNR. 110, DEL AV BNR. 1, M.FL. PLAN NR. xxxx SONGDALEN KOMMUNE 1 FELLESBESTEMMELSER

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER VESTMOEN, NODELAND, GNR. 110, DEL AV BNR. 1, M.FL. PLAN NR. xxxx SONGDALEN KOMMUNE 1 FELLESBESTEMMELSER FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER VESTMOEN, NODELAND, GNR. 110, DEL AV BNR. 1, M.FL. PLAN NR. xxxx SONGDALEN KOMMUNE 1 FELLESBESTEMMELSER Planområdet er avgrenset på reguleringskart med plangrense. Området

Detaljer

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om rammetillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 93 og 95 a nr 1

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om rammetillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 93 og 95 a nr 1 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER nr. 0605_314-01, detaljregulering for BRUTORGET

REGULERINGSBESTEMMELSER nr. 0605_314-01, detaljregulering for BRUTORGET RINGERIKE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER nr. 0605_314-01, detaljregulering for BRUTORGET Sist revidert 28.09.2012 Kunngjøring av oppstart 05.03.05 1.gangs behandling i planutvalget 26.06.2006, sak 123/06

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/ Lilian Olsson

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/ Lilian Olsson Frogn kommune Enhet for samfunnsutvikling - Bygg PeWe entreprenør AS Postboks 18 3906 PORSGRUNN Ine S. Flathus Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/03526-2 Lilian Olsson 16.12.2015 Dispensasjon og

Detaljer

Arbeiderpartiet og Venstres gruppe møter kl. 11.00 Høyre, Fremskrittspartiets og Kristelig Folkepartis gruppe møter kl. 11.30

Arbeiderpartiet og Venstres gruppe møter kl. 11.00 Høyre, Fremskrittspartiets og Kristelig Folkepartis gruppe møter kl. 11.30 Møteinnkalling Ekstraordinært møte Utvalg: Plan - og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 11.01.2012 (Onsdag ) Tid spunkt : 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57

Detaljer

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl) kap. 20

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl) kap. 20 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Digitalt førstevalg veien til raskere, enklere og sikrere samhandling med Melhus kommune.

Digitalt førstevalg veien til raskere, enklere og sikrere samhandling med Melhus kommune. Melhus Kommune Rådhusveien 2 7224 Melhus Flå Skytterlag c/o Oddvar Stensås Damvegen 17 7234 LER Delegert behandling - byggesak - riving og nybygg standplass og klubbhus - gnr/bnr - 121/17 I Melhus kommune

Detaljer

Røros kommune Prosjektnr. Arkivnummer

Røros kommune Prosjektnr. Arkivnummer Røros kommune Prosjektnr. Arkivnummer SJEKKLISTE / REFERAT FOR FORHÅNDSKONFERANSE I BYGGESAKER I h.h.t. plan- og bygningsloven 21-1, jf. byggesaksforskriften 6-1, kan tiltakshaver eller plan- og bygningsmyndighetene

Detaljer

MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning

MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning Jorunn Rasmussen Brogata 27 B 4515 MANDAL DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2011/2036-8 Rune Johnsen, 170/72/L42 05.10.2011 TILLATELSE TIL OPPFØRING

Detaljer