Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: Tidspunkt: 12:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 09.06.2011 Tidspunkt: 12:00"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Møtesekretær innkaller vararepresentanter. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Turid Anita Thingvold sekretær Det vil bli foretatt befaring til: PS sak nr. 11/28 Omagata 122 ca. kl Arbeiderpartiets, Venstre og Senterpartiets gruppe møter kl Høyre og fremskrittspartiets gruppe møter kl

2 Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr Delegerts saker Politiske saker PS 11/26 Dalabukta boligområde gnr. 5 bnr.89godkjenning av utbyggingsavtale 2011/727 PS 11/27 PS 11/28 Administrasjonens rett til å få sine vedtaksforslag satt under votering OMAGATA 122 -Rammetillatelse for oppføring av kontorbygg og industrihall (Statoil og Aker Solutions) 2011/ /1112 Referatsaker RS 11/6 JØRIBERGET 40 B - Stadfestelse av Plan- og bygningsrådets vedtak om rammetillatelse 2010/39

3 Arkiv: L81 Arkivsaksnr: 2011/727-4 Saksbehandler: Sissel Finnøy Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Plan- og bygningsrådet 11/ Bystyret Dalabukta boligområde gnr. 5 bnr.89 Godkjenning av utbyggingsavtale Vedlegg: Utbyggingsavtale datert Tidligere saksutredning og saksprotokoll / vedtak, plan og bygningsrådet PS 11/15 Andre saksdokumenter. (Utlagt på politisk sekretariat. Ikke mangfoldiggjort): Veiavtale datert Tidligere saksutredning til formannskapet PS 11/45 Saksprotokoll / vedtak PS 11/45 Rådmannen ber plan- og bygningsrådet legge saken frem for bystyret med følgende forslag til vedtak: Rådmannens innstilling Kristiansund kommune godkjenner forslag til utbyggingsavtale, datert , mellom Finansgruppen Prosjekt AS og Kristiansund kommune. Saksopplysninger Plan og bygningsrådet vedtok i møte den , sak nr. 11/15 å legge forslag til utbyggingsavtale mellom Finansgruppen Prosjekt AS og Kristiansund kommune ut til offentlig ettersyn. Formålet med avtalen er å klargjøre ansvarsforhold ang. planlegging, utbygging, overtagelse og drift av teknisk infrastruktur for vei, vann og avløp, samt grønn infrastruktur for Dalabukta boligområde.

4 Det er også laget et forslag til veiavtale mellom Finansgruppen Prosjekt AS og Kristiansund kommune ang. bygging og finansiering av adkomstvei til Dalabukta boligområde. Denne avtalen har vært behandlet i formannskapet og har ligget ute til offentlig ettersyn samtidig med forslag til utbyggingsavtale. Høringsuttalelser offentlig ettersyn Forslag til utbyggingsavtale ble utlagt til offentlig ettersyn ved annonse i Tidens Krav med frist for merknader Forslag til utbyggingsavtale ble også gjort tilgjengelig på kommunens hjemmeside. Det var ved fristens utløp ikke kommet inn noen merknader / uttalelser til forslag til utbyggingsavtale. Rådmannens vurdering Rådmannen mener forslag til utbyggingsavtale er godt gjennomarbeidet og anbefaler at plan- og bygningsrådet godkjenner denne. Saken foreslås oversendt bystyret som treffer endelig vedtak. Både utbyggingsavtale og veiavtale fremmes parallelt til bystyret. Klima eller miljøkonsekvenser av forslaget: Rådmannen kan ikke se at utbyggingsavtalen medfører nevneverdige miljø- og klimamessige konsekvenser. Generelt vil det være positivt for miljø og klima at utbygging av boligområder skjer ved fortetting som i dette tilfellet. Karl Kjetil Skuseth konstituert rådmann Kjell Sæther kommunalsjef

5 UTBYGGINGSAVTALE KNYTTET TIL REGULERINGSPLAN FOR DALABUKTA BOLIGOMRÅDE Rev: Avtaleparter Parter i utbyggingsavtalen er: 1. Kristiansund kommune (heretter betegnet som kommunen) org. nr.: og Finansgruppen Prosjekt AS (heretter betegnet som utbygger) org. nr.: som utbygger og eier av gnr. 5 bnr. 894 i Kristiansund kommune Generelt Avtalen gjelder utbygging og overtagelse av teknisk infrastruktur for vei, vann og avløp, samt grønn infrastruktur for Dalabukta boligområde Grunnlagsmaterialet for denne avtalen er: Reguleringsplanen for Dalabukta boligområde slik den er egengodkjent av bystyret i møte , sak 10/15. Forskrift om bruk av utbyggingsavtaler i Kristiansund kommune, vedtatt av bystyret sak 09/ Formål Formålet med utbyggingsavtalen er i hovedsak å avklare ansvarsfordeling for etablering av teknisk og grønn infrastruktur i forbindelse med utbyggingen av Dalabukta boligområde. 4. Avtalens varighet Utbyggingsavtalen opphører når vilkårene i avtalen er oppfylt. Før vilkårene i avtalen kan erklæres oppfylt må avtalepartene signere erklæring på at arbeidet i henhold til utbyggingsavtalen er ferdigstilt. Skulle det inntreffe uforutsette og vesentlige forhold som medfører behov for annen varighet, kan partene etter nye forhandlinger bli enige om annet tidspunkt for varighet. 5. Forholdet til rekkefølgebestemmelser Utbygger forplikter seg til å bygge ut i tråd med rekkefølgebestemmelsene i reguleringsbestemmelsene. I reguleringsbestemmelsene pkt. 7.4 er det krav til at adkomstvei skal være etablert før brukstillatelse gis innen området.

6 Krav til konkrete anlegg VA-anlegg. Utbygger skal prosjektere og bygge ut vann- og avløpsanlegget for Dalabukta boligområde i sin helhet ihht kommunal standard. Planer for VA-anlegg skal godkjennes av Byingeniøren før igangsettingstillatelse blir gitt. Påkobling til kommunalt ledningsanlegg skjer etter påvisning fra kommunen i områder markert i vedlegg 1: Vannledning: kobles til kommunalt nett i områdene benevnt med V1 og V2. Overvannsledning: kobles til kommunalt nett i område benevnt med OV1, samt føres ned til sjø i området benevnt OV2. Spillvannsledning: kommunen anviser tilknytningspunkt i området benevnt med S1. (se vedlagt kart Oversiktstegning VA, revidert AsplanViak som viser prinsippmessig løsning - Vedlegg 1) 6.2 Offentlig vei Utbygger skal prosjektere og bygge ut alle offentlige trafikkområder (kjørevei, gate med fortau samt g/s-veier) i henhold til kommunal standard og i samsvar med stadfestet reguleringsplan for Dalabukta, for senere kommunal overtakelse. Tekniske planer for offentlige veier skal godkjennes av byingeniøren før igangsettingstillatelse blir gitt. 6.3 Offentlige friområder, felles lekearealer og grøntareal Offentlige friområder, definert i reguleringsbestemmelsene, opparbeides av utbygger og overtas av kommunen samtidig med ferdigstillelse av øvrig infrastruktur. Felles lekeareal, definert i reguleringsbestemmelsene, opparbeides av utbygger og overtas av sameie for Dalabukta boligområde ihht rekkefølgebestemmelsene i reguleringsbestemmelsene. Felles grøntareal, definert i reguleringsbestemmelsene, overtas av sameie for Dalabukta boligområde. Som definert i reguleringsbestemmelsene skal eksisterende ballplass i enden av veg 5 opprustes av utbygger ihht godkjent plan. 6.4 Overtakelse av offentlige trafikkområder og VA-anlegg Etter at de offentlige trafikkarealer og VA-anlegget i hele boligområdet er ferdigbygget skal det holdes en overtakelsesforretning hvor representanter fra både utbygger og kommunen deltar. Utbygger innkaller til overtakelsesforretningen. Ved overtakelsesforretningen skal dokumentasjon ihht kommunal standard foreligge. Forpliktelser for utbygger Forpliktelser innenfor reguleringsplanområdet Utbygger skal planlegge, prosjektere, bygge ut og finansiere infrastrukturen innenfor reguleringsplanområdet. Infrastrukturen prosjekteres og bygges ut slik at den enkelt kan koples til infrastrukturen (vei og ledninger) fra Hagelin. Utbygger skal bekoste hele støyvollen som opprinnelig var planlagt innenfor reguleringsplanen for Dalabukta, også den delen som blir felles med reguleringsplanen for Hagelinområdet (under utarbeidelse). 7.2 Forpliktelser utenfor reguleringsplanen Utbygger skal planlegge, prosjektere, bygge og finansiere VA-anlegg utenfor reguleringsplanområdet, som er nødvendig for utbygging av Dalabukta boligområde(se pkt

7 6.1). Forpliktelsene gjelder vannledninger til området fra påkoblingspunkt i Makrellsvingen(kum V1) og Steinbiten(kum V2), spillvannsledning med påkoblingspunkt ved Hagelin (kum S1), samt overvannsledninger med påkoblingspunkt ved KFK-banen(O1) og med løsning ned mot sjø(o2). (se vedlegg 1 Oversiktstegning VA, revidert AsplanViak som viser prinsippmessig løsning) I forbindelse med utbygging av vann og overvannsledning fra Dalabukta Boligområde til Makrellsvingen skal utbygger også legge ned ledninger for kommunen i samme grøft, samt etablere en gruset gangsti over ledningstraseen. Dokumenterte merkostnader i forbindelse med kommunale ledninger, ut over anlegg som utbygger gjennom denne utbyggingsavtalen har forpliktet seg til å levere, skal dekkes av kommunen. 7.3 Grunnerverv Utbygger skal selv sikre seg nødvendige rettigheter for gjennomføring av prosjektet. Utbygger skal før overtagelse av anleggene finner sted, overdra eiendomsretten til veier og ledningsanlegg samt overskjøte regulert veigrunn og grunn for offentlige friområder vederlagsfritt til Kristiansund kommune. I den grad kommunaltekniske anlegg berører privat eiendom, må utbygger sørge for at kommunen vederlagsfritt sikres tinglyst rett til å ha liggende, vedlikeholde og anlegge nye anlegg som etter kommunens vurdering er nødvendig av hensyn til anleggets funksjon. 7.4 Valg av entreprenør Utbygger har engasjert Wenaas Bygg og Anlegg AS som entreprenør for utbygging av infrastruktur for Dalabukta Boligområde. 8. Forpliktelser for kommunen Kommunen forplikter seg til overtakelse av teknisk og grønn infrastruktur ihht vilkårene i utbyggingsavtalen. Kommunen arbeider med en reguleringsplan for Hagelinområdet som ligger sør-øst for Dalabukta boligområde. I planen inngår adkomstveien til boligområdet. Kommunen skal være byggherre for ny adkomstvei og gang/sykkelveg, frem til eiendomsgrensen til Dalabukta Boligområde. Før utbygging av adkomstvei kan starte må reguleringsplanen være tilstrekkelig avklart. Videre må det være enighet om grunnerverv og finansieringen må være på plass. 9. Økonomiske betingelser For å sikre kommunen og tredjeperson at anlegget ferdigstilles, skal utbygger stille bankgaranti overfor Kristiansund kommune før arbeidet igangsettes. Garantien skal knyttes opp mot og skal kunne gjøres gjeldende mot manglende fullføring, og for feil og mangler i tre år etter overtagelse av anlegget. Garantien skal utgjøre minimum 10 % av samlet anleggskostnad for teknisk infrastruktur i utførelsestiden. Kommunen skal ha dokumentasjon for de reelle anleggskostnadene etter anbudet som er lagt til grunn for denne utbyggingsavtalen. Etter at anlegget er overtatt reduseres garantien til 3 % for forhold som påberopes det første året, 2 % for forhold som påberopes det andre året og 1 % som påberopes det tredje året. Garantien bortfaller når reklamasjonstiden er ute etter 3 år. Sikkerheten i reklamasjonstiden

8 kan ikke samlet gjøres gjeldende for mer en totalt 3 %. Garantien skal stilles før oppstart av anleggsarbeidene. 10. Drift og vedlikehold Etter at VA-anlegget og de offentlige trafikkområder er overtatt av Kristiansund kommune skal kommunen ha ansvaret for drift og vedlikehold av disse. 11. Transport av avtalen Eventuell videretransport av denne avtalen kan ikke finne sted før etter forhandlinger mellom berørte parter, og kommunens godkjenning. 12. Tvist, tinglysning og underskrivelse Enhver tvist mellom partene som springer ut av denne avtalen skal søkes løst gjennom forhandliger. Oppnås ikke enighet, bli tvisten avgjort ved alminnelig domstolsbehandling ved den lokale tingrett. Denne avtalen foreligger i 2 likelydende eksemplarer, ett til hver av partene. Sted.Dato... Sted..Dato Kristiansund kommune FinansGruppen Prosjekt AS Ordfører å Selskapet)... (person/personer med fullmakt til skrive under pva. Vedlegg: 1. Oversiktstegning VA-anlegg, Asplan Viak Reguleringsplan for Dalabukta boligområde, egengodkjent , sak 10/15

9 Arkiv: 040 Arkivsaksnr: 2011/ Saksbehandler: Geir Aakvik Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Plan- og bygningsrådet 11/ Administrasjonens rett til å få sine vedtaksforslag satt under votering Saken legges frem for plan- og bygningsrådet med følgende forslag til vedtak: Plan- og bygningsrådet tar plan- og bygningssjefens saksframlegg til orientering. Saksopplysninger I siste plan- og bygningsrådsmøte 19. mai 2011 ble det fra enkelte i rådet reist spørsmål om ikke plan- og bygningsrådets hadde plikt til å behandle plan- og bygningssjefen sitt forslag til vedtak dersom plan- og bygningssjefen ikke trakk sitt forslag i en sak som var under behandling i rådet. Problemstillingen var ikke bare myntet på de tilfeller der det under rådets behandling var fremmet ett eller flere alternative vedtaksforslag, men også de tilfeller der det var klart at ingen medlemmer av rådet ville stemme for innstillingen. Plan- og bygningssjefen ble bedt om å utrede problemstillingen nærmere til neste møte. Plan- og bygningssjefens vurdering Plan- og bygningssjefen sine oppgaver og myndighet er avledet av administrasjonssjefen (rådmannen) sine oppgaver og myndighet gjennom delegasjon. Administrasjonssjefens oppgaver er definert i kommunelovens 23 der det i pkt 3 bl.a. heter Administrasjonssjefen har møte- og talerett, personlig eller ved en av sine underordnede, i alle kommunale eller fylkeskommunale folkevalgte organer med unntak av kontrollutvalget. At administrasjonssjefen også har forslagsrett, følger av taleretten. Det står imidlertid ingenting om at administrasjonssjefen, på samme måte som medlemmer av organet, har rett til å få sitt forslag satt under votering.

10 Problemstillingen er omtalt konkret i Oddvar Overå og Jan Fridthjof Bernt sin kommentarutgave til kommuneloven (3. utgave 2001, s. 169): Administrasjonssjefen eller den som møter på dennes vegne, vil bare ha talerett i vedkommende organ. Administrasjonen vil normalt også formulere forslag til vedtak i sitt saksframlegg til organet, og den som møter for administrasjonen, vil også kunne endre dette. Noen formell forslagsrett, i betydningen rett til å få satt sitt forslag under votering, har administrasjonen imidlertid ikke. Hvis ingen av medlemmene i vedkommende organ tar opp forslaget, vil det heller ikke bli stemt over det. Plan- og bygningssjefen anser ovennevnte som klargjørende i forhold til plan- og bygningsrådets drøfting av temaet. Klima- eller miljøkonsekvenser av forslaget: Ingen Geir Aakvik plan- og bygningssjef

11 Arkiv: 010/953 Arkivsaksnr: 2011/ Saksbehandler: Per Gunnar Aasprong Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Plan- og bygningsrådet 11/ OMAGATA 122 -Rammetillatelse for oppføring av kontorbygg og industrihall (Statoil og Aker Solutions) Vedlegg: Saksdokumenter Saken legges frem for Plan og Bygningsrådet med følgende forslag til VEDTAK: Plan og bygningsrådet har avholdet befaring og finner i medhold av plan- og bygningslovens 20-1 å godkjenne søknad fra Arkitektkontoret Slyngstad & Husby AS om rammetillatelse for oppføring av ny industrihall og kontorbygg i Omagata 122 på betingelse av at alle arbeider utføres i samsvar med bestemmelser i plan- og bygningslov med forskrifter og for øvrig på slike vilkår: Tiltakets høyde ferdig gulv 1 etasje- fastsettes til kote + 5,25 moh (NGO-54). Tiltakets plassering - i plan og høyde - skal forestås av foretak med ansvarsrett etter reglene om ansvar og kontroll i plan- og bygningslovens Kap. XVI. Før ustikking foretas skal kommunens oppmålingsmyndighet kontaktes for grunnlagsinformasjon. Utstikkingsdata skal leveres kommunens oppmålingsmyndighet i SOS-fil versjon 4.0. Arkitektkontoret Slyngstad & Husby AS gis ansvarsrett i omsøkte tiltaksklasse og fagområde. Protest fra naboer tas ikke til følge med henvisning til saksutredningen. Etter at arbeidene er ferdigstilt skal gjennomføringsplan sendes bygningsmyndigheten for utstedelse av ferdigattest. Behandlingsgebyr: kr ,- Gebyr for ansvarsrett ved sentral godkjenning: kr. 500,- Sum gebyrer: kr ,-

12 Arbeider tillates ikke igangsatt før: Søknad om igangsettingstillatelse er sendt bygningsmyndigheten og igangsettingstillatelse er utstedt. Alle gebyrer og tilknytningsavgifter for vann og avløp er betalt. Klageadgang Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen sendes Kristiansund kommune. Angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. Geir Aakvik Plan- og bygningssjef Per Gunnar Aasprong Avdelingsingeniør Plan og bygningssjefens innstilling SAKSOPPLYSNINGER Søknad mottatt omfatter rammetillatelse for oppføring av ny industrihall og kontorbygg samt sammenføyning av eiendommene med gnr. 10, bnr. 953 og 1047 til en eiendom. Vedlagt til søknaden følger tegninger, situasjonskart, avfallsplan, gjenpart av nabovarsel, søknad om ansvarsrett samt gjennomføringsplan. Sum beregnet bruksareal (BRA) Plan 1 Subsea/lagerhall Plan 2-8 Kontorer og kantine 1494m2 8840m2 Søknaden omfatter Statoil har sin virksomhet i Kristiansund fordelt på flere steder. Det har lenge vært et ønske om å samlokalisere virksomheten på en slik måte at selskapet blir mer synlig i lokalmiljøet. Vikan Næringspark Invest har tilbudt Statoil å leie lokaler i planlagt nybygg på baseområdet til Vestbase, og utformet slik at lokalene kan få adkomst både fra området utenfor baseområdet og fra baseområdet. Aker Solutions har behov for større plass i forbindelse med utvidelse av virksomheten. Det er også naturlig for dette selskapet å posisjonere seg i nær tilknytning til baseområdet. Bygningen er utformet for å gi mulighet for adkomst for besøkende og ansatte uten at det skal være nødvendig å benytte seg av hovedportene til baseområdet. Nødvendige sikkerhetstiltak forutsettes å skje på egnede steder i bygningen. Samtidig skal bygningen gi enkel adkomst til baseområdet. Som et resultat av disse ønskene er bygningen utformet med hovedinngang mot Omagata, og med en egen inngang på kaiplan. De forskjellige planene er forbundet med trapp og heis mot sør.

13 Bygningen er utformet med en subsea / lagerhall på plan 1 (kaiplan). Hallen har en krokhøyde på ca 12 meter. Over hallen ligger to plan med brutto etasjehøyde 4,5 meter, slik at plan 4 får direkte adkomst fra Omagata. Over gateplan ligger så 5 plan med felles kantine på øverste plan. Statoil vil være leietaker i plan 6 og 7, og her er det vist planlagt innredning. Aker Solutions vil være leietaker i plan 3, 4 og 5. Protest fra naboer Det foreligger dokumentasjon for nabovarsling i henhold til plan- og bygningslovens Prosjektet har vært nabovarslet i to omganger, først som en bygning med fem etasjer, og så som en bygning med åtte etasjer etter at det ble klart Aker Solutions ble leietaker. I forbindelse med første gangs varsling ble det mottatt en protest fra Torild Svendsen Omagata 127 D. I forbindelse med andre gangs varsling ble det mottatt supplerende protest fra Torild Svendsen. I tillegg er det mottatt protester fra Else M. Aanes og Jan Løbersli i Omagata 127 C, og Annie Ramsøy Johansen i Omagata 137 A og B. Protester kan kort sammenfattes med at man uttrykker skepsis i forbindelse med frykt for økt trafikk, økt støv- og støybelastning og tap av utsikt. Kopi av protester følger vedlagt. Ansvarlig søker Arkitektkontoret Slyngstad & Husby AS har vurdert mottatte protester og har anført følgende: Belastning av trafikk i forbindelse med bygningen vil stort sett forekomme ved arbeidstidens begynnelse og slutt. En del av brukerne av bygningen er allerede sysselsatt på Vestbase og vil ikke representere noen merbelastning. Innspill i forbindelse med støy vil bli hensyntatt i størst mulig grad i byggeprosessen. Støvproblemer kan oppstå i et begrenset tidsrom i forbindelse med planeringsarbeider, og vil bli avbøtet f. eks. med vanning. Den planlagte bygningen vil redusere utsikten fra bakenforliggende bebyggelse i varierende grad. Ingen vil miste sin utsikt helt. Problemstillingen er klassisk i forhold til utvikling på små arealer, og det kan neppe påregnes at utsikt er et evigvarende gode i slike sammenhenger. Plangrunnlag Angjeldende eiendom omfattes av reguleringsplanen Reguleringsplan for del av sekundært servicesenter og forretning/industriområde Løkkemyra Vikan med tilhørende reguleringsbestemmelser, stadfestet den I reguleringsbestemmelsene 4-D er følgende anført:

14 Bygningsmyndighetens kommentarer Etter pbl skal kommunen i forbindelse med behandlingen av søknader godkjenne byggverkets plassering, herunder høydeplassering, og byggverkets høyde. Det konstateres at gesimshøyden, 50,25 meter, på den prosjekterte bygningen ikke vil komme i konflikt med høydebegrensingene for flytrafikken iflg. maksimale høydeangivelser i reguleringsplanen. Her oppgis 70 meter for denne delen av basen. Reguleringsplanen for området (R185) åpner for en vurdering av utformingen av hvert enkelt prosjekt. Bruken av bygningen er i tråd med reguleringsformålet og bestemmelse av høyde er tillagt Plan og bygningsrådet å beslutte. Utgangspunktet for sakens behandling etter reguleringsplanens bestemmelser samt plan- og bygningsloven - og i samsvar med lovens intensjon - er at tiltakshavers ønske skal imøtekommes dersom ikke vesentlige forhold taler imot dette. Med vesentlige forhold i denne forbindelse henvises til bestemmelser i lov og regelverk samt reguleringsplanens bestemmelser. Hva som må anses som vesentlig tilligger i stor grad bygningsmyndighetens skjønn og i hvilken grad tiltaket måtte være påregnelig i forhold til lov og regelverk. Bygningsmyndigheten har ingen merknader til sammenføyning av eiendommene med gnr. 10, bnr. 953 og 1047 til en eiendom. Vurdering av naboprotest Ut i fra at reguleringsplanens bestemmelser tillegger plan og bygningsrådet å bestemme utnyttelsesgrad og høyde finner en her at omsøkte bygning ikke krever dispensasjonsvurdering. Omsøkt tiltak vurderes å være i tråd med reguleringsplanens formål. Minimumsavstand mellom omsøkt bygg og nærmeste bolig, Omagata 137 er 61 meter. Det er foretatt vurdering av innvirkning for eiendommene som har protestert. Når det gjelder utsikt til sjø og sektorer mot Frei vil de eiendommer som har protestert få redusert deler av sin utsikt. Personbiltrafikk kan forventes å øke i omfang ved arbeidstidens begynnelse og slutt ved etablering av nytt kontorbygg. Det kan opplyses at Byingeniøren blant annet har satt fokus på tilrettelegging for buss i sine kommentarer til byggesaken. Dette forventes fulgt opp av tiltakshaver. Det er påpekt i protester at det ved etablering av parkeringsplasser og fjerning av jordvoll vil bli behov for kompenserende tiltak for å erstatte denne skjermen. Erstatning for dagens skjerming skal prosjekteres og fralegges til godkjenning i forbindelse med detaljert utenomhusplan ved søknad om igangsettingstillatelse.

15 Parkering Parkeringsdekning forutsettes å skje etter Kristiansund kommunes parkeringsnorm, som angir en dekning på 1 plass pr. 100m2 bruttoareal for lagerarealer og 1 plass pr. 50 m2 bruttoareal for kontorer o.l. Dette gir Plan 1 lagerhall 1493,6 m2 brutto 15 biloppstillingsplasser. Plan 2-8 kontorer kantine m2 brutto 177 biloppstillingsplasser. På den vedlagte utomhusplanen er vist en dekning på 152 biloppstillingsplasser med mulighet for utvidelse med 40 plasser. Dette gir 192 plasser. Det vil være naturlig å etablere noen flere plasser for rullestolsbrukere ved hovedinngangen. Planlagt bygning brannrapport Foreløpig brannrapport er utarbeidet av Cowi AS datert og er en sammenstilling av branntekniske krav. Komplettering er nødvendig før det kan ansees dekkende som brannteknisk grunnlag. Det forutsettes nyttet uavhengig kontroll for brannteknisk prosjektering. Uttalelser fra annen myndighet/instans Søknad om Arbeidstilsynets samtykke til planene vil bli sendt Arbeidstilsynet så snart materialet er ferdig for behandling. Foreløpig er planene under behandling hos de aktuelle leietakerne for å få en best mulig behandling og brukermedvirkning. Byingeniøren har hatt saken til behandling og har anført følgende: Trafikale forhold. Denne delen av Omagata er kommunal gate. Det er kommunen som er veimyndighet og kan godkjenne nye avkjørsler. I kurante saker er dette delegert byingeniør. Vi vurderer at den viste avkjørselen er plassert for nær krysset mellom Omagata og Løkkemyrveien. Av hensyn til trygg trafikkavvikling må avkjørselen trekkes ca. 15 m mot vest. Bredden på avkjørsel bør sannsynligvis reduseres litt. For en så stor arbeidsplass er det ønskelig med kollektivbetjening (buss). Det er plass til en busslomme langs Omagata på østsiden av krysset med Løkkemyrveien slik at virksomheten kan bli betjent av Vikanruten, som trafikkerer handelsparken lenger øst. I forbindelse med denne busslommen bør det tenkes på plassering av et fotgjengerfelt for kryssing av Omagata til fortau langs denne. Intern rundkjøring foran bygget bør dimensjoneres for liten buss. Antall parkeringsplasser. Parkeringsplass lengst i vest må dreies noe for å oppnå større avstand (minimum 5 m) til Omagata. For øvrig ingen merknader, bortsett fra at det bør anlegges et passende antall plasser for sykkelparkering. Kommunale ledninger vannforsyning, overvann og avløp. Det er bygget nye offentlige ledninger på sørsiden av Omagata, som delvis kommer under planlagte parkeringsanlegg. Dette må hensynstas i den videre detaljplanleggingen, ledningstegninger ved henvendelse til kommunen. Bygget forutsettes tilkoblet offentlig avløpsanlegg i Omagata. Vannforsyning kan kobles til Vestbase sin forsyningsledning, som ligger på utsiden av planlagt bygg i øst. Renovasjon. Som privat kontor/næringsbygg vil avfall baseres på avtaler med private. Justerte tegninger for vei/adkomst, vann og avløp sendes byingeniør for godkjenning i forbindelse søknad om igangsetting. Ansvar

16 Ansvarlig søker, prosjekterende og kontrollerende av prosjektering for det omsøkte tiltaket må oppfylle kvalifikasjonskravene i h.h.t. Forskrift om godkjenning av foretak (GOF). Det søkes om ansvarsrett for følgende funksjoner: Ansvarsområde Tilt.kl. Beskrivelse Foretak SØK/PRO/KPR 3 Bygningstiltak Arkitektkontoret Slyngstad & Husby AS Ansvarlig søker skal overfor bygningsmyndigheten innestå for at alle funksjoner er belagt med ansvar fra ansvarlige foretak med tilstrekkelige kvalifikasjoner. Ansvarlig skal sørge for gjennomføringsplan for hele tiltaket. Alle som søker ansvarsrett skal ha styringssystemer for oppfyllelse av krav i plan- og bygningslovgivningen. Visuelle kvaliteter Plan- og bygningslovens 29 nr.2 stiller krav om at tiltak (byggverk og anlegg) skal prosjekteres og utføres slik at det etter kommunens skjønn innehar gode visuelle kvaliteter både i seg selv og i forhold til dets funksjon og dets bygde og naturlige omgivelser og plassering. Dette er en skjønnsmessig vurdering som skal bygge på objektive, faglige kriterier som volum, dimensjoner, formuttrykk og materialbruk. Universell utforming og forsvarlighet adkomst til byggverk Plan- og bygningslovens 29-3 stiller krav om universell utforming og forsvarlighet. Tiltak etter kapittel 20 skal innenfor sin funksjon være universelt utformet i samsvar med forskrifter gitt av departementet. Arbeidsbygg omfattes av samme kravet. Gangadkomst til bygning med boenhet skal være trinnfri og ikke ha større stigning enn 1:20 (TEK10 8-6). Dersom terrenget er for bratt til at kravet kan oppfylles gjelder ikke kravet for gangadkomst til bygning med boenhet uten krav om heis. Radon Plan- og bygningsloven (TEK10) 13-5 sier at bygning skal prosjekteres og utføres med radonforebyggende tiltak slik at innstrømming av radon fra grunn begrenses. Radonkonsentrasjon i inneluft skal ikke overstige 200 Bq/m 3. Bygning beregnet for varig opphold skal ha radonsperre mot grunnen. Bygning beregnet for varig opphold skal tilrettelegges for egnet tiltak i byggegrunn som kan aktiveres når radonkonsentrasjon i inneluft overstiger 100 Bq/m 3. Annet ledd gjelder ikke dersom det kan dokumenteres at dette er unødvendig for å tilfredsstille kravet i første ledd. Det må foreligge redegjørelse for oppfyllelse av nevnte forskrift. Bygningstekniske installasjoner Sanitær- og ledningsanlegg tilkoblet kommunalt anlegg må anmeldes særskilt til kommunen ved Byingeniøren. Avfall Plan- og bygningslovens 29-8 med TEK stiller krav om forsvarlig avfallshåndtering. I henhold til TEK gjelder kravet for nybygg som overskrider 300 m2 BRA. I tillegg gjelder kravet ved vesentlig endring herunder fasadeendring, vesentlig reparasjon av bygning dersom tiltaket berører del av bygning eller omfatter

17 riving av bygning som overskrider 100 m2 BRA. Kravet gjelder også dersom nevnte tiltak generer over 10 tonn bygge- og rivingsavfall. Det må foreligge redegjørelse/avfallsplan for behandling og sortering av avfall som oppfyller krav gitt i nevnte forskrift. Igangsettingstillatelse Tiltaket tillates ikke igangsatt før ansvarlig søker har fått igangsettingstillatelse. Vedtak om igangsettingstillatelse kan ikke fattes før følgende vilkår er oppfylt: Eventuelle korrigerte tegninger (M 1:100) av plan, snitt og fasader med høydeangivelser, må innsendes sammen med beskrivelse som redegjør for hvordan tekniske krav er ivaretatt. Utenomhusplan som viser tiltak for å ivareta støyvollens funksjoner og byingeniørens merknader framlegges Korrigert gjennomføringsplan alle fag må sendes bygningsmyndigheten sammen med søknader om ansvarsrett for de enkelte aktører. Bygningstekniske installasjoner (sanitær) og tilkobling til kommunalt va-anlegg må anmeldes særskilt til Byingeniøren. Redegjørelse/avfallsplan sendes bygningsmyndigheten. Samtykke fra Arbeidstilsynet. Bortfall av tillatelse Er tiltaket ikke satt i gang senest 3 år etter at tillatelse er gitt, faller tillatelsen bort. Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i mer enn 2 år. Bestemmelsen gjelder tilsvarende for dispensasjon. Jf. plan- og bygningsloven Geir Aakvik Plan og bygningssjef Per Gunnar Aasprong Avdelingsingeniør

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 19 MØTEINNKALLING FOR Plan- og bygningsrådet MØTE NR.: 15 TID: 30.11.2005 13:00 MERK AT MØTEDATO ER ENDRET FRA 01.12.2005 STED: BRANNSTASJONEN ØVRE ENGGATE 8 Eventuelle forfall

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 9 MØTEINNKALLING FOR Plan- og bygningsrådet MØTE NR.: 03/14 TID: 02.10.2003 13:00 STED: BRANNSTASJONEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 62 45 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Arbeiderpartiet og Venstres gruppe møter kl. 11.00 Høyre, Fremskrittspartiets og Kristelig Folkepartis gruppe møter kl. 11.30

Arbeiderpartiet og Venstres gruppe møter kl. 11.00 Høyre, Fremskrittspartiets og Kristelig Folkepartis gruppe møter kl. 11.30 Møteinnkalling Ekstraordinært møte Utvalg: Plan - og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 11.01.2012 (Onsdag ) Tid spunkt : 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.08.2014 Møtetid:

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 08.05.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller på epost

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra rekkefølgebestemmelser i plan, for å kunne ta boliger på GB 20/645 og 20/646 i bruk

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra rekkefølgebestemmelser i plan, for å kunne ta boliger på GB 20/645 og 20/646 i bruk Søgne kommune Arkiv: 20/67 Saksmappe: 2013/2596-18844/2015 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 11.05.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra rekkefølgebestemmelser i plan, for å kunne ta boliger

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak. Utvalg: Møtested: , Fayegården Dato: 18.04.2012 Tidspunkt: 16:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak. Utvalg: Møtested: , Fayegården Dato: 18.04.2012 Tidspunkt: 16:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak, Fayegården Dato: 18.04.2012 Tidspunkt: 16:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

garasj ekjeller med 11 p-plasser under bygget. Tiltakets bruksareal park. Tomten er i dag bebygget med en enebolig fra ca. 1880 - «Casinettohuset»

garasj ekjeller med 11 p-plasser under bygget. Tiltakets bruksareal park. Tomten er i dag bebygget med en enebolig fra ca. 1880 - «Casinettohuset» Oslo kommune Plan- JM NORGE Postboks og bygningsetaten AS 453 1327 LYSAKER Dato: Deres Vår ref (Saksnr): 2011111113043 Oppgis alltid ved henvendelse ref: Byggeplass: GUSTAV VIGELANDS Tiltakshaver: JM NORGE

Detaljer

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 15.01.2014 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Store møterom, Fayegården Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til Bodil Helgestad tlf. 64 87 85 48 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato:

Detaljer

Kristiansund kommune. Møteinnkalling

Kristiansund kommune. Møteinnkalling Kristiansund kommune Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 29.01.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 Møtesekretær

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde - GB 25/186 - Borøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde - GB 25/186 - Borøya Søgne kommune Arkiv: 25/186 Saksmappe: 2014/247-38647/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 26.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde

Detaljer

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN HER VISES GAMLE OG NYE LOVTEKSTER SOM ER AKTUELLE I PERIODEN 1.1.2015 1.1.2016. OVERSIKTEN ER AKTUELL FOR STUDENTER SOM UTEKSAMINERES SOMMEREN 2016 OG SOM BERØRES AV

Detaljer

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Klagenemnda Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12, e-post: pol.sek@bodo.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 12.11.2009 Tidspunkt: 12:30

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 12.11.2009 Tidspunkt: 12:30 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 12.11.2009 Tidspunkt: 12:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen Teknisk utvalg. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Kvænangen Teknisk utvalg. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Kvænangen Teknisk utvalg Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Utvalg: PLAN- OG MILJØUTVALGET Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 22.04.2013 Tid: 17:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljø og teknikk. Saksliste

Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljø og teknikk. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Møtedato: 10.02.2015 Møtested: Kulturtorget, møterom 2 Møtetid: 18:00 Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljø og teknikk Kl. 17.00 Fotografering av administrasjonsutvalgets og hovedutvalgenes

Detaljer

Veiledning om byggesak

Veiledning om byggesak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 19.08.2015 Veiledning om byggesak Byggesak DiBK Veiledning om byggesak Forskrift om byggesak utfyller plan- og bygningslovens regler om byggesaksbehandling,

Detaljer

Byggebok for Nes kommune Byggebok for Nes Kommune

Byggebok for Nes kommune Byggebok for Nes Kommune Byggebok for Nes Kommune Utarbeidet av: Bygningsavdelingen Side 1 av 60 Utarbeidet av: Bygningsavdelingen Side 2 av 60 1. Innhold 1. Innhold -----------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08. MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus. 15.03.2012 kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus. 15.03.2012 kl. 18.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 15.03.2012 kl. 18.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 13.12.2012 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 13.12.2012 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 13.12.2012 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Sluttbehandling - detaljregulering for City Nord, Stormyra

Sluttbehandling - detaljregulering for City Nord, Stormyra Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2014 9160/2014 2013/4097 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/12 Komite for plan, næring og miljø 06.03.2014 14/41 Bystyret 27.03.2014 Sluttbehandling

Detaljer

Kommunestyrets medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte:

Kommunestyrets medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Verdal kommune Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 23.02.2015 Tid: 18:00 Evt.

Detaljer

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5 VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 16.01.2014 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 14/00005 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

HØRINGSNOTAT. Endringer i byggesaksforskriften

HØRINGSNOTAT. Endringer i byggesaksforskriften HØRINGSNOTAT 3. juli 2014 S.nr. 14/4555 Forslag til forenklinger i byggesaksforskriften og oppheving av krav om lokal godkjenning av foretak Endringer i byggesaksforskriften (forskrift av 26. mars 2010

Detaljer